Page 1

SI Mersin 2013 Zaključno poročilo

Pripravila: Ljubljana, 28.8.2013

Žiga Dobnikar

Št. dokumenta : 30310-1-13/13

Blaž Perko


Vsebina Uvod ........................................................................................................................................................ 3 Vodenje projekta in organizacija projekta .............................................................................................. 3 Sodelovanje NPŠZ in OKS..................................................................................................................... 4 Financiranje ......................................................................................................................................... 4 Program XVII. sredozemskih iger in splošni podatki o tekmovanju ........................................................ 4 Cilji in realizacija nastopa slovenske reprezentance na SI....................................................................... 5 Kriteriji izbora športnikov in spremljevalcev ........................................................................................... 5 Priprave za nastop na XVII. sredozemskih igrah.................................................................................. 7 Strokovna podpora priprav in udeležbe športnikov ............................................................................ 7 Proti-dopinški program ....................................................................................................................... 7 Reprezentanca Slovenije na SI Mersin 2013 ........................................................................................... 8 Skupna preglednica reprezentanca Slovenije na SI Mersin 2013 ..................................................... 13 Preglednica dosedanjih nastopov slovenskih športnikov na sredozemskih igrah ............................ 14 Pregled uvrstitev slovenskih športnikov................................................................................................ 14 Rezultati po športnih panogah .......................................................................................................... 14 Rezultati glede na kriterij uvrstitev v 1. 1/2 oziroma 1. 1/3 uvrščenih ............................................. 17 Pregled medaljistov SI Mersin 2013 .................................................................................................. 20 Osvojene medalje na SI po športnih panogah (1993-2013) .............................................................. 21 Osvojene medalje slovenskih športnikov na posameznih SI ............................................................. 21 Pregled osvojenih medalj po državah ............................................................................................... 22 Strokovna ocena nastopa ...................................................................................................................... 22 Ocena organizacije ................................................................................................................................ 23 Organizacija in logistika prevoza ter namestitve................................................................................... 24 Prevoz ................................................................................................................................................ 24 Namestitev ........................................................................................................................................ 24 Oprema.................................................................................................................................................. 24 Odnosi z javnostmi in protokol.............................................................................................................. 24 Marketing .............................................................................................................................................. 26 Finance .................................................................................................................................................. 27 Zaključna ocena nastopa slovenske delegacije ..................................................................................... 27

2


Uvod Sredozemske igre (v nadaljevanju SI) so regionalno več športno tekmovanje športnic in športnikov sredozemskih držav v olimpijskih in neolimpijskih športnih panogah, ki so ob prisotnosti visoko športno razvitih držav za slovenski šport zelo zanimive. Po številu vključenih športnikov in spremljevalcev tradicionalno predstavljajo največji več športni projekt nastopa slovenskih športnikov na mednarodnem tekmovanju, ki je v neposredni povezavi predvsem s kriteriji za udeležbo in interesom nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljevanju NPŠZ) za nastop. SI organizirajo in prirejajo organizacijski komiteji države gostiteljice v skladu s pravili Mednarodnega komiteja sredozemskih iger (v nadaljevanju CIJM), ki je priznan s strani Mednarodnega olimpijskega komiteja (v nadaljevanju MOK). SI so tudi sicer organizirane v skladu s protokolom MOK. Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS) je po pravilih CIJM nosilec projekta in odgovoren za zastopanje države Slovenije na tem tekmovanju. Tekmovanja na SI Mersin 2013 so potekala v dveh mestih na JV Turčije, v Mersinu (1,7 milijona prebivalcev) in Adani (2 milijona prebivalcev) v zahtevnih klimatskih pogojih pri povprečni dnevni temperaturi okoli 32 stopinj Celzija in odstotku vlažnosti do 87% ob časovni razliki s Slovenijo +1 ura. Žal zaradi slabe koordinacije oziroma usklajevanja športnih koledarjev mednarodnih športnih federacij (sočasnost velikih tekmovanj) SI v nekaterih športnih panogah niso imele tiste teže in kakovostne konkurence, kot bi jo sicer lahko imele. Na osnovi skupnih interesov NPŠZ in OKS, se je SI v Mersinu udeležilo 19 NPŠZ v 23 športnih panogah s 142 športniki v 200 članski delegaciji. Vseh akreditiranih udeležencev-članov delegacij na igrah je bilo več kot 6.000, od tega skoraj 4.000 športnikov v 31 športnih panogah iz 24 sodelujočih sredozemskih držav.

Vodenje projekta in organizacija projekta Nosilec projekta je po statutu CIJM OKS, ki na osnovi usklajenih interesov in odnosov z NPŠZ pripravlja, organizira in vodi reprezentanco Slovenije na SI. Skladno s principi delovanja OKS je bil projekt SI Mersin 2013 v pristojnosti Izvršnega odbora OKS, ki je za normalen postopek: - pooblastil odbor za vrhunski šport za strokovno pripravo in izvedbo projekta SI Mersin 2013, - pooblastil strokovno službo odbora za VŠ za strokovno, organizacijsko in logistično delo, - za področje odnosov z javnostmi in protokola oddelek za odnose z javnostmi, - za področje marketinga oddelek za marketing, - imenoval vodjo delegacije in - pooblastil generalnega sekretarja OKS za operativni nadzor.


Organizacijsko je bil projekt voden in izveden v okviru strokovne službe OVŠ, nadzor pa je opravljal generalni sekretar, o stanju projekta pa se je poročalo na Odboru za vrhunski šport. Kadrovsko so bile v projekt s strani OKS-a v pripravljalnem obdobju operativno vključene 3 osebe iz strokovne službe OVŠ, 2 osebi s področja odnosov z javnostmi in protokola in 2 osebi s področja marketinga. Projektna skupina se je sestajala na delovnih sestankih glede na aktualne potrebe. Sodelovanje NPŠZ in OKS Projekt SI Mersin 2013 je skupen projekt OKS in NPŠZ, ki so sodelovale na SI. Zaradi skupnih strokovnih in komercialnih interesov so bili vsi subjekti dolžni v projektu tvorno sodelovati. Na podlagi tega je vsaka NPŠZ imenovala svojega pooblaščenega predstavnika, ki je sodeloval z OKS in vodil v imenu in z pooblastili svoje NPŠZ projekt SI Mersin 2013. Financiranje Projekt priprav in udeležbe slovenskega zastopstva so financirali: - Olimpijski komite Slovenije s svojimi pokrovitelji in partnerji, - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, - Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS in - Nacionalne panožne športne zveze.

Program XVII. sredozemskih iger in splošni podatki o tekmovanju Olimpijske športne panoge 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

ATLETIKA BADMINTON BOKS DVIGANJE UTEŽI GIMNASTIKA - športna GIMNASTIKA - ritmična JADRANJE JUDO KAJAK – KANU na MIRNIH VODAH KOLESARSTVO - CESTNO KONJENIŠTVO KOŠARKA LOKOSTRELSTVO - TARČNO NAMIZNI TENIS NOGOMET ODBOJKA ODBOJKA NA MIVKI PLAVANJE ROKOBORBA ROKOMET SABLJANJE STRELSTVO TAEKWONDO TENIS VATERPOLO VESLANJE

Ne-olimpijske športne panoge 27. BALINANJE 28. KARATE 29. SMUČANJE NA VODI

Panogi športa invalidov 30. ATLETIKA - ŠI 31. PLAVANJE - ŠI


Cilji in realizacija nastopa slovenske reprezentance na SI 1. Za olimpijske in ne-olimpijske panoge, ki so se SI udeležile z najboljšimi športnicami in športniki:  osvojitev medalj, doseganje uvrstitev v prvi tretjini uvrščenih,  doseganje najboljših osebnih dosežkov, rekordov. 2. Za posamezne olimpijske panoge, predvsem redne udeleženke OI in osvajalke kolajn, ki so se udeležile iger z mlajšimi perspektivnimi športniki oziroma s športniki, ki jim SI predstavljajo etapni cilj do vrhunca sezone - SP ali EP ali do OI Rio de Janerio 2016:  pridobivanje izkušenj na več-panožnih tekmovanjih,  doseganje določenega etapnega rezultata. Realizacija glavnih ciljev je bila v splošnem dosežena, kar je razvidno iz poročil NPŠZ, zadovoljstva strokovnega kadra NPŠZ in večine športnikov. Glede na primerjavo po številu doseženih medalj pa Slovenija dosega zavidljivo mesto tudi v absolutnem merilu brez upoštevanja doseženih medalj glede na število prebivalcev. Pomembno je tudi dejstvo, da medalje in dobre uvrstitve športniki osvajajo v različnih športih. Navedena dejstva bodo predstavljeno v nadaljevanju na podlagi doseženih rezultatov.

Kriteriji izbora športnikov in spremljevalcev Športniki Kriteriji OKS za nastop na SI Mersin 2013 so bili narejeni na podlagi:  sprejetih izhodišč OKS za projekt SI Mersin 2013 sprejetih na 15. seji OVŠ dne 17.9.2012;  interesa NPŠZ za nastop na SI Mersin 2013;  prejetih projektov priprav in udeležbe NPŠZ na SI Mersin 2013;  kriterijev NPŠZ, ki so temeljili na mednarodnih dosežkih. V osnovi so bile športne panoge, ki so kandidirale za nastop na SI Mersin 2013 razdeljene v 3 skupine: 1. olimpijske športne panoge  individualne športne panoge, katerih športniki se redno uvrščajo na OI oziroma na OI celo osvajajo kolajne oziroma so zelo razvite v mednarodnem in domačem prostoru strelstvo, športna gimnastika, atletika, judo, veslanje, jadranje, plavanje, tenis;  kolektivne športne panoge, ki se redno uvrščajo na EP in SP oziroma so zelo razvite v mednarodnem in domačem prostoru - košarka, rokomet, odbojka; 2. olimpijske športne panoge, katerih športniki se ne uvrščajo redno na OI oziroma na OI ne dosegajo najvišjih uvrstitev (lokostrelstvo, badminton, odbojka na mivki, boks, kajak&kanu na MV, trap, konjeništvo, ritmična gimnastika, namizni tenis, taekwondo, vaterpolo, rokoborba); 3. neolimpijske športne panoge (balinanje, karate). NPŠZ prve skupine športnih panog so imele na podlagi spremenjenih izhodišč OKS za projekt SI Mersin 2013 možnost razvojnega pristopa pri SI Mersin 2013 in SI izkoristiti kot pripravljalno


tekmovanje za nabiranje izkušenj za OI Rio de Janeiro 2016 oziroma SP ali EP v koledarskem letu 2013. Kriteriji za nastop na SI Mersin 2013 so bili naslednji:  Vstopni kriteriji s strani ICMG, ki sploh omogočajo nastop na SI;  Osnovni kriteriji za nastop OKS navedeni v dokumentu Izhodišča in pravila projektov športnih iger pod okriljem OKS;  Kriteriji NPŠZ, ki temeljijo na mednarodnih dosežkih;  Kriteriji OKS za SI Mersin 2013, ki jih navajamo v nadaljevanju. Kriteriji OKS za SI Mersin 2013 A. Splošni pogoji 1. V reprezentanco za SI bodo uvrščeni le tisti športniki, moštva ali ekipe, ki bodo predhodno dosegli ustrezen mednarodni športni rezultat. 2. Rezultatske kriterije je možno izpolniti na mednarodnih tekmovanjih najvišjega ranga svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo in njim primerljivimi uradnimi mednarodnimi tekmovanji, ki so v uradnem koledarju mednarodne športne federacije (grand prix mitingi, svetovni pokal, …). 3. Športnik mora rezultatski kriterij, na osnovi katerega se lahko uvrsti v reprezentanco za SI, izpolniti v zato predvidenem terminskem roku projekta. 4. Športnik mora imeti status kategorizacije vrhunskega športnika (perspektivni, mednarodni ali svetovni razred). 5. V primeru neizpolnjevanja točke 4. ima športnik izjemoma lahko tudi status kategorizacije državnega ali mladinskega razreda v kolikor gre za člane državne članske reprezentance in najboljše športnike športne panoge v Sloveniji. 6. Izpolnjevanje kriterijev in opredeljevanje do morebitnih izjem se sprejema izključno na osnovi strokovne ocene in odločitve OVŠ. B. Kriteriji OKS za nastop v individualnih panogah V slovensko reprezentanco za nastop na SI bodo uvrščeni samo tisti športniki, ki bodo izpolnili naslednje pogoje: 1. Da imajo na SI na osnovi mednarodnih kriterijskih tekmovanj in strokovne primerjalne analize realno možnost uvrstitve med pet najboljših oziroma v prvo tretjino (1. 1/3) uvrščenih posameznikov, moštev (parov, dvojcev, četvercev in štafet) v individualnih športnih panogah v posamezni disciplini oziroma panogi. 2. Kriterij OKS za atletiko in plavanje je s strani OVŠ potrjena norma, predlagana s strani AZS oziroma PZS in usklajena z OVŠ, ki je narejena glede na dosežene rezultate SI Pescara 2009 za doseženo 5. mesto oziroma uravnotežena s kriteriji za nastop na EP oz SP. Športniki z izpolnjenimi normami v letu 2013 bodo pridobili pravico nastopa na SI. 3. Na osnovi predloga NPŠZ in potrditve Odbora za VŠ pri OKS, se bodo ne glede na izpolnjene kriterije iger lahko udeležili tudi perspektivni športniki iz prve skupine športnih panog. C. Kriteriji OKS v kolektivnih športnih panogah V slovensko reprezentanco za nastop na SI bodo uvrščene samo tiste ekipe, ki bodo izpolnile naslednje pogoje:


1. Da imajo ekipe v kolektivnih športnih panogah na osnovi že doseženih mednarodnih športnih rezultatov realno možnost uvrstitve na SI med štiri najboljše ekipe, oziroma kot bo dogovorjeno z NPŠZ glede na število sodelujočih ekip. 2. Na osnovi predloga NPŠZ in potrditve Odbora za VŠ pri OKS, se bodo ne glede na izpolnjene kriterije iger lahko udeležili tudi perspektivni ekipe iz prve skupine športnih panog, ki imajo jasno zastavljene razvojne cilje izgradnje kvalitetne ekipe za prihodnje obdobje. Spremljevalci Osnovo kriterijem izbora spremljevalcev je predstavljala številčna omejitev, ki jo je določil ICMG. V skladu s pravili skupno število spremljevalcev ni smelo presegati 1/3 števila športnikov v delegaciji. Predlog kriterijev oziroma nabora spremljevalcev je bil oblikovan v sodelovanju z NPŠZ z upoštevanjem splošne omejitve števila ter vsebinskih značilnosti posamezne panoge. Upoštevano je bilo tudi splošno pravilo, da ima vsaka panoga najmanj enega spremljevalca. Kategorije strokovnega spremstva športne panoge so bile: vodja ekipe, trener, pomočnik trenerja, zdravnik, fizioterapevt, maser, tehnično osebje. OKS kot odgovoren za vodenje delegacije, strokovno podporo NPŠZ ter področje odnosov z javnostmi, je za izvedbo projekta imenoval vodjo delegacije, pomočnika vodje delegacije, vodjo področij odnosov z javnostmi in protokola ter strokovne sodelavce (področja medicine, fizioterapije, administracije). Sestavo reprezentance Slovenije na XVII. sredozemskih igrah v Mersinu je na predlog OVŠ določil IO OKS.

Priprave za nastop na XVII. sredozemskih igrah Priprave športnikov za nastop na SI v Mersinu so bile izvedene v okviru programov priprav NPŠZ, kjer je bila NPŠZ oziroma športnikom in trenerjem ponujena možnost strokovne podpore referenčnih strokovnjakov Olimpijskega strokovnega centra pri izvedbi priprav. Podrobnejši podatki o pripravah so razvidni iz predloženih projektov NPŠZ. Zaključne priprave za nastop pa so bile izvedene v Mersinu in Adani oziroma na prizoriščih saj so ekipe pripotovale 2-3 dni pred pričetkom tekmovanj.

Strokovna podpora priprav in udeležbe športnikov Na podlagi potreb, načrtov in interesov NPŠZ je bil v sodelovanju z referenčnimi strokovnjaki Olimpijskega strokovnega centra pripravljen program podpore športnikom in trenerskim timom v fazi priprav na igre. Prav tako so strokovnjaki pripravili načrt podpore po področjih pri sami udeležbi reprezentance. V sredozemskih vaseh je bila športnikom na voljo ustrezna, stalna medicinska podpora – dežurni zdravnik in fizioterapevti, ki so bili na voljo 24/7.

Proti-dopinški program Proti-dopinški program je vodila Nacionalno anti-doping komisija oz. Oddelek za boj proti dopingu OKS. Kandidati za nastop na igrah so bili vključeni v nacionalno skupino za nenapovedana testiranja, v kolikor posameznik še ni bil vključen v mednarodno skupino. Zahtevane podatke so morali športniki vnašati v spletno aplikacijo Adams. Vsi športniki so bili zavezani k spoštovanju proti-dopinških pravil. Pred pričetkom SI so bili športniki dolžni pridobiti dovoljenja za uporabo terapevtskih izjem, v kolikor so bili do tega upravičeni.


Reprezentanca Slovenije na SI Mersin 2013 ATLETIKA

ŠPORTNIKI Ime in priimek 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Disciplina Polmaraton Višina Kopje 100 m 100 m 100 m ovire

Mitja Kosovelj Rožle Prezelj Matija Kranjc Sara Strajnar Kristina Žumer Marina Tomič

7. 8. 9. 10. 11. 12.

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1. 2. 3. 4.

Sabina Veit Nina Kolarič Snežana Rodić Tina Šutej Martina Ratej Eva Vivod

200 m Daljina Troskok Palica Kopje Kopje

Funkcija Vodja Trener Trener Trener

Gorazd Rajher Slavko Črne Andrej Hajnšek Matej Juhart

BADMINTON ŠPORTNIKI Ime in priimek 1. 2.

Disciplina

Iztok Utroša Miha Horvat

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1.

3. 4.

Posamezno, dvojice Dvojice

Maja Tvrdy Nika Koncut

Posamezno, dvojice Posamezno, dvojice

Funkcija

DENYS PESHEKHONOV

Trener

BALINANJE

ŠPORTNIKI Ime in priimek 1. 2.

Aleš Borčnik Davor Janžič

Disciplina

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1.

3. 4.

HITROSTNO ZBIJANJE NATANČNO ZBIJANJE

Tadeja Sodec Nina Novak

NATANČNO ZBIJANJE HITROSTNO ZBIJANJE

Funkcija SELEKTOR

ALEŠ ŠKOBERNE

BOKS

ŠPORTNIKI Ime in priimek 1. Gregor Debeljak

Disciplina

1.

Funkcija GLAVNI TRENER

SAŠA TARANIŠ

GIMNASTIKA-RITMIČNA ŠPORTNICE Ime in priimek

Disciplina

1.

mnogoboj

Kragulj Sara

2. Aljaž Venko

60kg

SPREMLJEVALCI Ime in priimek

75kg


SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1.

Funkcija trener

Kokalj Ana

GIMNASTIKA-ŠPORTNA ŠPORTNIKI M Ime in priimek 1.

Dimic Alen

Disciplina mnogoboj

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1.

2.

Bertoncelj Sašo

konj z ročaji

4. 5.

Carmen A. Horvat Tina Ribič

mnogoboj mnogoboj

6. 7.

Matej Valič Kim Pletikos

Laser Laser Radial

Funkcija trener

Piletič Sebastijan

GIMNASTIKA-ŠPORTNA ŠPORTNICE Ž Ime in priimek 1. 2. 3.

Teja Belak Saša Golob Tjaša Kysselef Ivana Kamnikar

Disciplina preskok, gred parter, gred mnogoboj – menjavapoškodba

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1. 2.

Funkcija trener trener

Andrej Mavrič Korolenko Lyudmyla

JADRANJE ŠPORTNIKI Ime in priimek 1. 2. 3. 4. 5.

Tina Mrak Veronika Macarol Andraž Gulič Mitja Nevečny Nik Pletikos

Disciplina 470 Ž 470 M Laser

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1. 2.

Funkcija trener Laser, Laser Radial trener 470 Ž + 470 M

Klavdij Pletikos Janez Mrak

JUDO

ŠPORTNIKI Ime in priimek

Disciplina

1. NAREKS PETRA 2. BEDETI VLORA 3. MILOŠEVIČ NINA 4. POGAČNIK ANKA 5. POLAVDER LUCIJA 6. TRBOVC MATJAŽ

-52 -57 -63 -70 +78 -60

7. 8. 9. 10. 11.

JEREB ANDRAŽ PRODAN MARKO SEDEJ ALJAŽ MULEC TADEJ CERAJ MATJAŽ

-66 -73 -81 -90 +100


SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1. 2. 3.

Funkcija VODJA EKIPE TRENER TRENER

GREGOR BROD ŠPES FRANC IGOR TRBOVC

KAJAK

ŠPORTNIKI Ime in priimek

Disciplina

1.

K-1ž 500m

Špela Ponomarenko Janić

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1.

K-1m 1000m

2.

Jošt Zakrajšek

3. 4.

Juš MARKAČ Sebastjan BUDIHNA

4. 5. 6.

Ana Umer Brina Božič Darja Verbič

Funkcija trener

Stjepan Janić

KARATE

ŠPORTNIKI Ime in priimek

Disciplina

1. Mladen RAILIČ 2. Filip ŠPANBAUER

do 67 kg do 75 kg

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1.

do 84 kg nad 84 kg

Funkcija Trener

Matjaž ŠUSTER

LOKOSTRELSTVO ŠPORTNIKI Ime in priimek

Disciplina

1. Jaka Komočar 2. Jan Rijavec 3. Klemen Štrajhar

Posamezno, ekipno Posamezno, ekipno Posamezno, ekipno

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1. 2.

Posamezno, ekipno Posamezno, ekipno Posamezno, ekipno

Funkcija Trener – moški Trener – ženske

Matej Zupanc Matija Žlender

NAMIZNI TENIS ŠPORTNIKI Ime in priimek

Disciplina

1.

Posamezno, ekipno

Manca Fajmut

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1.

Vesna Ojsteršek Drnovšek

2.

Jana Tomazini

Funkcija Selektor Ž

ODBOJKA ŠPORTNICE Ime in priimek 1. MOJCA BOŽIČ 2. MONIKA POTOKAR

3. 4.

SARA VALENČIČ URŠKA IGLIČAR

Posamezno, ekipno


5. 6. 7. 8.

ŽIVA RECEK SARA HUTINSKI ELENA KUČEJ VALENTINA ZALOŽNIK

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1. 2. 3. 4.

9. 10. 11. 12.

IZA MLAKAR META JERALA SAŠA PLANINŠEC ANGELINA AJNIHAR

2.

Simona Fabjan

Funkcija Prvi trener Pomočnik trenerja Statistik Zdravnica

Oleg Gorbachov Goran Jovičič Igor Klančišar Katarina Tonin

ODBOJKA NA MIVKI ŠPORTNICE Ime in priimek 1.

Andreja Vodeb

Disciplina Odb. na mi.

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1.

Odb. na mi.

Funkcija Vodja obeh odbojkarskih ekip

Damjan Marinko

PLAVANJE

ŠPORTNIKI Ime in priimek

Disciplina

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

200D 50P 50P 100P 200D 200P 200P

ANJA KLINAR DAMIR DUGONJIĆ MATJAŽ MARKIČ TJAŠA VOZEL ROBERT ŽBOGAR TANJA ŠMID NEŽA MARČUN

2.

DEJAN ŠERNEK

do 96 kg

2.

Cingesar Darko

ŠPELA BOHINC ANŽE TAVČAR

10. MOJCA SAGMEISTER

11. MARTIN BAU 12. LUCIJA KOUS 13. ŽIGA CERKOVNIK

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1. 2. 3. 4.

14. JAN KAREL PETRIČ

800PR 50PR 200PR 400PR 50H 100PR 1500PR

8. 9.

Funkcija

MIHA POTOČNIK MATIJA MEDVEŠEK IGOR VELIČKOVIČ RONI PIKEC

selektor trener trener trener

ROKOBORBA-GRŠKO/RIMSKA ŠPORTNIKI Ime in priimek

Disciplina

1.

do 74 kg

JURE KUHAR

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1.

STANISLAV ŠERNEK

Funkcija Vodja ekipe

ROKOMET M ŠPORTNIKI Ime in priimek 1.

Lesjak Urban


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bundalo Uroš Poteko Vid Razgor Simon Čemas Matevž Ferlin Klemen Mačkovšek Borut Šoštarič Mario

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1. 2. 3. 4. 5.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

Marguč Gašper Dolenec Jure Papež Jernej Nosan Mitja Skube Staš Bombač Dean

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Sergeja Stefanišin Katja Čerenjak Urška Vidic Barbara Lazović Branka Zec Maja Šon Ana Petrinja Tamara Mavsar

Funkcija Selektor Pomočnik selektorja Fizioterapevt Vodja ekipe Zdravnik

Boris Denič Bojan Čotar Jure Bornšek Uroš Mohorič Tanja Slokar

ROKOMET Ž ŠPORTNICE Ime in priimek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Gros Ana Lina Krhlikar Miša Marinček Nina Jeriček Maxim Eva Pelikan Sanja Gregorc Neli Irman Maja Zrnec

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1. 2. 3. 4.

Funkcija Selektor Pomočnik selektorja Maser Vodja ekipe

Marta Bon Uroš Bregar Andrej Potrata Anja Frešer

STRELSTVO ŠPORTNIKI Ime in priimek

Disciplina

1. 2. 3. 4.

MK puška 3x40 Zračna pištola Zračna puška Zračna puška

Rajmond Debevec Blaž Kunšek Grega Potočnik Željko Moičevič

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1. 2.

5. 6. 7. 8.

Živa Dvoršak Petra Dobravec Boštjan Maček Matej Žniderčič

Zračna puška Zračna pištola Trap Trap

Funkcija Glavni trener zračno in MK orožje Glavni trener trap

Lojze Mikolič Nikolaj Mejaš

TAEKWONDO ŠPORTNIKI Ime in priimek

Disciplina

1.

do 67

DUNJA LEMAJIČ

2.

ANA PETRUŠIČ

do 49


SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1.

Funkcija Selektor

Miodrag Krnetič

TENIS ŠPORTNIKI Ime in priimek

Disciplina

1. 2.

Posamezno, dvojice Posamezno, dvojice

BLAŽ ROLA TOMISLAV TERNAR

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1. 2.

3. 4.

Posamezno, dvojice Posamezno, dvojice

MANCA PISLAK MAŠA MARC

Funkcija TRENER M TRENER Ž

DANIEL ŠANTL TINA PISNIK

VESLANJE

ŠPORTNIKI Ime in priimek 1. 2. 3.

Aleš Zupan Jure Grace Rajko Hrvat

Disciplina M2x M2x LM1x

4. 5.

SPREMLJEVALCI Ime in priimek 1. 2.

Dušan Jurše Iztok Butinar

W1x M1x

Anja Šešum Jan Špik

Funkcija Trener in vodja ekipe Trener

VODSTVO DELEGACIJE 1. 2. 3.

Iztok Čop-vodja delegacije Blaž Perko-pomočnik vodje delegacije Žiga Dobnikar-pomočnik vodje delegacije

MEDICINSKO OSEBJE 1. 2. 3.

Matjaž Vogrin-zdravnik Zmago Kranjc-zdravnik Matej Ipavec-fizioterapevt

4. 5.

Nina Jovan-tehnično osebje Brane Dmitrovič-tiskovni predstavnik

4. 5. 6.

Staša Puc-fizioterapevt Samo Mikl-fizioterapevt Katarina Skaza -fizioterapevt

Skupna preglednica reprezentanca Slovenije na SI Mersin 2013 ŠPORTNA PANOGA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ATLETIKA BADMINTON BALINANJE BOKS GIMNASTIKA-RIT GIMNASTIKA-ŠPM GIMNASTIKA-ŠPŽ JADRANJE

ŠPORTNIKI M 3 2 2 2

Ž 9 2 2 1

2 4

5 3

SKUPAJ SPREM. ŠPORTNIKI 12 4 4 2 1 2 5 7

4 1 1 1 1 1 2 2

MED. OSEBJE

SKUPAJ 16 5 5 3 2 3 7 9


9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

6 1 4 3

JUDO KAJAK KANU-MV KARATE LOKOSTRELSTVO NAMIZNI TENIS ODBOJKA Ž ODBOJKA na M. PLAVANJE ROKOBORBA ROKOMET-M ROKOMET-Ž STRELSTVO TAEKWONDO TENIS VESLANJE VODSTVO MEDICINA SKUPAJ

2 4

16 2 2 2 1

11 2 4 6 2 12 2 14 2 15 16 8 2 4 5

3 1 1 2 1 3 1 4 1 3 3 2 1 2 2 5

65

77

142

48

7 2 15 6

5 1 3 2 12 2 7

1

2 1

6 10

14 3 5 8 3 16 3 18 3 20 20 10 3 6 7 5 6 200

Preglednica dosedanjih nastopov slovenskih športnikov na sredozemskih igrah leto 1993 1997 2001 2005 2009 2013

kraj Languedoc-Roussillon (Francija) Bari (Italija) Tunis (Tunizija) Almeria (Španija) Pescara (Italija) Mersin (Turčija)

št. športnih panog 17 22 18 21 21 23

št. športnikov 151 175 133 159 135 142

Pregled uvrstitev slovenskih športnikov Rezultati po športnih panogah ŠPORTNA PANOGA atletika

SPOL M Ž

badminton

M Ž

ŠPORTNIK/EKIPA Kranjc Matija Prezelj Rožle 4x100m ženska štafeta Kolarič Nina Ratej Martina Rodić Snežana Strajnar Sara Šutej Tina Tomič Marina Veit Sabina Vivod Eva Žumer Kristina Utroša, Horvat Utroša Iztok Tvrdy, Koncut

UVRSTITEV 5.m 7.m 4.m 2.m 1.m 2.m 7.m 6.m 3.m 6.m 6.m 7.m 9.m 4.m 4.m 3.m

DISCIPLINA kopje višina 4x100m Ž daljina kopje troskok 100 m ženske palica 100 m ovire 200 m kopje 200 m 100 m ženske dvojice posamezno dvojice

REZULTAT 76.23 2.21 45.71 6.49 60.28 14.36 11.87 4.30 13.11 23.75 49.44 23.75 11.89


Tvrdy Maja Koncut Nika

balinanje

M M Ž

boks

M

jadranje

M

Ž

judo

M

Ž

kajak-kanu - mirne vode

M Ž

karate

M

namizni tenis

Ž

odbojka

Ž

odbojka na mivki plavanje

Ž M

Miha Horvat Borčnik Aleš Janžič Davor Novak Nina Sodec Tadeja Debeljak Gregor Venko Aljaž Gulič Andraž, Nevečny Mitja Pletikos Nik Valič Matej Pletikos Kim Mrak Tina, Macarol Veronika Ceraj Matjaž Jereb Andraž Mulec Tadej Prodan Marko Sedej Aljaž Trbovc Matjaž Beđeti Vlora Milošević Nina Nareks Petra Pogačnik Anka Polavder Lucija Zakrajšek Jošt

3.m 5.m izgubil v kvalifikacijah 3.m 4.m 5.m 1.m 8.-16.m 8.-16.m

posamezno posamezno

8.m 15.m 16.m 9.m

470 laser laser laser Radial

5.m 1.m 2.m 7.m 5.m 2.m brez uvrstitve 1.m 2.m 2.m 3.m 1.m

470 nad 100 kg do 66 kg do 90 kg do 73 kg do 81 kg

posamezno hitrostno zbijanje natančno zbijanje hitrostno zbijanje natančno zbijanje do 60 kg do 75 kg

poraz v prvi borbi poraz v prvi borbi

do 60 kg do 57 kg do 63 kg do 52 kg do 70 kg nad 78 kg

2.m K-1 1000 m 7.m K-1 200 m Ponomarenko Janič Špela 1.m K-1 200 m 1.m K-1 500 m Markač Juš 3.m do 84 kg Railič Mladen poraz v 1/4 F do 67 kg poraz v 1. Budinha Sebastijan krogu nad 84 kg poraz v 1. Španbauer Filip krogu do 75 kg Fajmut Manca 11.-15.m posamezno Tomazini Jana 9.-10.m posamezno Fajmut Manca,Tomazini Jana 5.-6.m ekipno ekipa 4.m Vodeb Andreja, Fabjan Simona 4.m 4x100 mešano M 6.m 4x100 m mešano Bau Martin 10.m 200 m prosto 11.m 400 m prosto 9.m 1500 m prosto Cerkovnik Žiga 12.m 100 m prosto 13.m 50 m delfin 15.m 100 m delfin

4:12,689 3.383 40.689 1:52,447

3:46,23 1:52,31 3:57,63 15:55,19 51,88 25,25 56,36


Dugonjič Damir

Markič Matjaž Petrič Jan Karel Žbogar Robert

1.m 11.m 5.m 11.m 8.m 17.m 7.m 5.m 9.m

Ž

4x100 mešano Ž

6.m

4x100m prosto Ž

6.m

4x200m prosto Ž Klinar Anja

3.m 1.m 2.m

rokomet strelstvo

57,933

10.m 9.m

Marčun Neža Sagmeister Mojca

Vozel Tjaša

7.m 10.m 2.m 11.m 8.m 9.m 7.m

Ž

Kragulj Sara

9.m

mnogoboj

M

Kuhar Jure Šernek Dejan ekipa ekipa Debevec Rajmond

8.-9.m 7.-8.m 5.m 2.m 3.m 7.m 11.m 4.m 10.m 5.m 8.m 11.m 3.m 4.m 5.m 20.m 1.m 6.m 6.m 13.m

do 84 kg do 96 kg

M Ž M

Kunšek Blaž Maček Boštjan Moičević Željko

Ž

športna gimnastika

27,63 2:22,88 1:02.95 1:04.89 28,45 4:05,82 4:30,61 53:84 2:00,07 24,64 27,12 4:17,40

Kous Lucija

Šmid Tanja

ritmična gimnastika rokoborba - grško rimski slog

50 m prsno 200 m prsno 100 m prsno 100 m prsno 50 m prsno 400 m prosto 400 m mešano 100 m delfin 200 m delfin 50 m delfin 50 m hrbtno 4x100 m mešano 4x100 m prosto ženska štafeta 4x200 m prosto ženske 200 m mešano 400 m mešano 200 m delfin 400 m prosto 100 m hrbtno 200 m hrbtno 50 m hrbtno 200 m prsno 100 m prosto 200 m prosto 200 m mešano 200 m prsno 100 m prsno 100 m prsno 50 m prsno

M M Ž

Potočnik Grega Dobravec Petra Dvoršak Živa Žniderčič Matej Bertoncelj Sašo Dimic Alen Belak Teja

MK puška 3x40 MK puška 60 leže zračna pištola trap MK puška 60 leže zračna puška MK puška 3x40 zračna puška zračna pištola MK puška 3x20 zračna puška trap konj z ročaji konj z ročaji preskok bradlja

3:55,77 8:16,34 2:14,40 4:40,47 2:10,76 4:11,62 1:04,77 2:21,67 29,95 2:33,57 57,47 2:00,96 2:25,69 2:33,97 1:12,34 1:11,30 32,61

439.3 101,2 568 (124) +12+1+14 609,5 140 395.0 611,4 175,5 430,9 143,6 117


Horvat Carmen Astrid Ribič Tina

taekwondo

Ž

tarčno lokostrelstvo

M

Ž

tenis

M

Golob Saša ekipno Ž Lemajič Dunja Petrušić Ana Komočar Jaka ekipno Rijavec Jan Štrajhar Klemen Božič Brina ekipno Umer Ana Verbič Darja Rola, Ternar Rola Blaž Ternar Tomislav

Ž

veslanje

M

Ž

Marc, Pislak Marc Maša Pislak Manca Hrvat Rajko Špik Jan Aleš Zupan, Jure Grace Šešum Anja

13.m 10.m 12.m 7.m 4.m 6.m 5.m 3.m

gred mnogoboj mnogoboj preskok parter

9.m 5.m 9.m 17.m 9.m 6.m 17.m 9.m 1.m 1.m poraz v 1. krogu poraz v 1. krogu poraz v 1. krogu 5.-8.m 4.m 6.m 3.m 5.m

posamezno

644

posamezno posamezno posamezno

633 607 611

posamezno posamezno dvojice posamezno

590 603

do 67 kg do 49 kg

posamezno dvojice posamezno posamezno lahki enojec enojec dvojni dvojec enojec

7:17.18 7:16.24 6:31.29 8:13.15

Rezultati glede na kriterij uvrstitev v 1. 1/2 oziroma 1. 1/3 uvrščenih ŠPORTNA PANOGA ŠPORTNIK/EKIPA atletika štafeta Ž Kolarič Nina Kranjc Matija Prezelj Rožle Ratej Martina Rodić Snežana Strajnar Sara Šutej Tina Tomič Marina Veit Sabina Vivod Eva Žumer Kristina badminton

dvojice M dvojice Ž Tvrdy Maja Utroša Iztok Koncut Nika Miha Horvat

UVRSTITEV 4.m 2.m 5.m 7.m 1.m 2.m 7.m 6.m 3.m 6.m 6.m 7.m 9.m 4.m 3.m 3.m 4.m 5.m izgubil v kvalifikacijah

DISCIPLINA 4x100m daljina kopje višina kopje troskok 100 m palica 100 m ovire 200 m kopje 200 m 100 m dvojice M dvojice Ž posamezno posamezno posamezno

1. 1/2 NE DA NE NE DA DA NE NE DA NE NE NE NE NE DA DA DA NE

1. 1/3 NE DA NE NE DA DA NE NE NE NE NE NE NE NE NE DA DA NE

posamezno

NE

NE


balinanje

boks

jadranje

judo

Borčnik Aleš Janžič Davor Novak Nina Sodec Tadeja Debeljak Gregor Venko Aljaž Gulič Andraž, Nevečny Mitja Pletikos Kim Pletikos Nik Valič Matej Mrak Tina, Macarol Veronika Beđeti Vlora Ceraj Matjaž Jereb Andraž MILOŠEVIĆ NINA Mulec Tadej Nareks Petra Pogačnik Anka Polavder Lucija Prodan Marko Sedej Aljaž Trbovc Matjaž

kajak-kanu - mirne vode

Ponomarenko Janič Špela Zakrajšek Jošt

karate

Markač Juš Railič Mladen Budinha Sebastijan

namizni tenis

odbojka odbojka na mivki plavanje

Španbauer Filip Fajmut Manca Tomazini Jana Fajmut, Tomazini ekipa Ž Vodeb Andreja, Fabjan Simona štafeta M štafeta Ž štafeta Ž štafeta Ž Bau Martin

Cerkovnik Žiga

Dugonjič Damir

3.m 4.m 5.m 1.m 8.-16.m 8.-16.m

hitrostno zbijanje natančno zbijanje hitrostno zbijanje natančno zbijanje do 60 kg do 75 kg

DA DA NE DA NE NE

DA NE NE DA NE NE

8.m 9.m 15.m 16.m

470 laser Radial laser laser

NE NE NE NE

NE NE NE NE

5.m 1.m 1.m 2.m 2.m 7.m 2.m 3.m 1.m 5.m 2.m brez uvrstitve

470 do 57 kg nad 100 kg do 66 kg do 63 kg do 90 kg do 52 kg do 70 kg nad 78 kg do 73 kg do 81 kg

NE DA DA DA DA NE DA DA DA DA DA

NE DA DA DA DA NE DA DA DA NE DA

do 60 kg

NE

NE

1.m 1.m 2.m 7.m 3.m poraz v 1/4 F poraz v 1. krogu poraz v 1. krogu 11.-15.m 9.-10.m 5.-6.m 4.m

K-1 200 m K-1 500 m K-1 1000 m K-1 200 m do 84 kg do 67 kg

DA DA DA NE DA DA

DA DA DA NE DA NE

nad 84 kg

NE

NE

do 75 kg posamezno posamezno ekipno Ž

NE NE NE DA DA

NE NE NE DA NE

DA NE NE NE DA NE NE NE NE NE NE DA NE

DA NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE DA NE

4.m 6.m 6.m 6.m 3.m 10.m 11.m 9.m 12.m 13.m 15.m 1.m 11.m

4x100 m mešano 4x100 m mešano 4x100 m prosto 4x200 m prosto 200 m prosto 400 m prosto 1500 m prosto 100 m prosto 50 m delfin 100 m delfin 50 m prsno 200 m prsno


Klinar Anja

5.m 1.m 2.m

Kous Lucija

10.m 9.m

Marčun Neža Markič Matjaž

Vozel Tjaša

7.m 11.m 8.m 17.m 7.m 10.m 2.m 11.m 8.m 9.m 7.m

Žbogar Robert

5.m

Petrič Jan Karel Sagmeister Mojca Šmid Tanja

9.m ritmična gimnastika rokoborba - grško rimski slog rokomet strelstvo

DA DA DA DA DA NE NE NE NE NE NE NE NE NE DA NE NE NE NE NE DA NE NE NE

9.m

mnogoboj

DA

NE

Kuhar Jure Šernek Dejan ekipa M ekipa Ž Debevec Rajmond

8.-9.m 7-8.m 5.m 2.m 3.m 7.m 3.m 4.m 5.m 11.m 4.m 10.m 5.m 8.m 11.m 20.m 1.m 6.m 6.m 13.m 13.m 10.m 12.m 7.m 4.m 6.m 5.m

do 84 kg do 96 kg

NE NE DA DA DA NE DA DA DA NE DA NE DA NE NE NE DA NE NE NE NE NE NE NE DA NE NE

NE NE NE DA DA NE DA NE DA NE DA NE NE NE NE NE DA NE NE NE NE NE NE NE DA NE NE

Kunšek Blaž Maček Boštjan Moičević Željko

Potočnik Grega Žniderčič Matej Bertoncelj Sašo Dimic Alen Belak Teja

Horvat Carmen Astrid Ribič Tina

taekwondo

DA DA DA DA DA NE NE NE NE NE DA NE NE NE DA NE NE NE NE DA DA DA DA NE

Kragulj Sara

Dobravec Petra Dvoršak Živa

športna gimnastika

100 m prsno 200 m mešano 400 m mešano 200 m delfin 400 m prosto 100 m hrbtno 200 m hrbtno 50 m hrbtno 200 m prsno 100 m prsno 50 m prsno 400 m prosto 400 m mešano 100 m prosto 200 m prosto 200 m mešano 200 m prsno 100 m prsno 100 m prsno 50 m prsno 100 m delfin 200 m delfin 50 m delfin 50 m hrbtno

Golob Saša ekipno Ž Lemajič Dunja

MK puška 3x40 MK puška 60 leže zračna pištola MK puška 3x20 zračna puška zračna pištola trap MK puška 60 leže zračna puška MK puška 3x40 zračna puška trap konj z ročaji konj z ročaji preskok bradlja gred mnogoboj mnogoboj preskok parter do 67 kg


tarčno lokostrelstvo

tenis

Petrušić Ana

3.m

do 49 kg

DA

DA

Božič Brina Komočar Jaka ekipno M ekipno Ž Rijavec Jan Štrajhar Klemen Umer Ana Verbič Darja Rola, Ternar

9.m 9.m 5.m 6.m 9.m 17.m 17.m 9.m 1.m poraz v 1. krogu poraz v 1. krogu 5.m-8.m 1.m poraz v 1. krogu 4.m 5.m 6.m 3.m

posamezno posamezno

posamezno posamezno posamezno posamezno dvojice M

DA DA DA NE DA DA NE DA DA

NE DA NE NE DA NE NE NE DA

dvojice Ž

NE

NE

posamezno posamezno posamezno

NE DA DA

NE NE DA

posamezno lahki enojec enojec lahki enojec dvojni dvojec

NE NE NE NE NE

NE NE NE NE NE

Marc, Pislak Marc Maša Pislak Manca Rola Blaž

veslanje

Ternar Tomislav Hrvat Rajko Šešum Anja Špik Jan Aleš Zupan, Jure Grace

Pregled medaljistov SI Mersin 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3

Šport

Športnik

Disciplina

Medalja

atletika balinanje judo judo judo kajak-kanu-mirne vode kajak-kanu-mirne vode plavanje plavanje plavanje športna gimnastika tenis tenis atletika atletika judo judo judo judo kajak-kanu-mirne vode plavanje plavanje plavanje rokomet atletika badminton badminton

Martina Ratej Tadeja Sodec Lucija Polavder Matjaž Ceraj Vlora Beđeti Špela Ponomarenko-Janić Špela Ponomarenko-Janić Anja Klinar Anja Klinar Damir Dugonjić Sašo Bertoncelj Blaž Rola Blaž Rola, Tomislav Ternar Nina Kolarič Snežana Rodić Aljaž Sedej Andraž Jereb Nina Milošević Petra Nareks Jošt Zakrajšek Anja Klinar Anja Klinar Mojca Sagmeister Ekipa Ž Marina Tomić Maja Tvrdy Maja Tvrdy, Nika Koncut

kopje natančno zbijanje nad 78 kg nad 100 kg do 57 kg K-1 200 m K-1 500 m 200 m mešano 400 m mešano 50 m prsno konj z ročaji posamezno tenis dvojice tenis daljina troskok do 81 kg do 66 kg do 63 kg do 52 kg K-1 1000 m 200 m delfin 400 m prosto 200 m prosto

zlata zlata zlata zlata zlata zlata zlata zlata zlata zlata zlata zlata zlata srebrna srebrna srebrna srebrna srebrna srebrna srebrna srebrna srebrna srebrna srebrna bronasta bronasta bronasta

100 m ovire posamezno badminton dvojice Ž


4 5 6 7

balinanje judo karate

8 9 10 11

strelstvo strelstvo taekwondo veslanje

Aleš Borčnik Anka Pogačnik Juš Markač Anja Klinar, Mojca Sagmeister, Špela Bohinc, Tanja Šmid Petra Dobravec Rajmond Debevec Ana Petrušić Aleš Zupan, Jure Grace

plavanje

hitrostno zbijanje do 70 kg do 84 kg

bronasta bronasta bronasta

4 X 200 m prosto

bronasta

zračna pištola MK puška 3 X 40 do 49 kg dvojni dvojec

bronasta bronasta bronasta bronasta

Osvojene medalje na SI po športnih panogah (1993-2013) Šport atletika badminton balinanje boks gimnastika golf jadranje judo kajak-kanu MV karate kolesarstvo lokostrelstvo namizni tenis odbojka plavanje rokoborba strelstvo taekwomdo tenis veslanje rokomet – Ž rokomet – M Skupaj

SI – 1993

SI – 1997

SI – 2001

SI – 2005

SI – 2009

SI - 2013

Skupaj

7

7

2

6

4

2

1 1 1

2

4 2 2

30 2 7 1 7 1 5 23 5 4 2 2 3 1 36 1 10 1 4 10 3 1 160

2

4 4

1 1 19

2 1 1

1 2

1 1 1

1

3 5 1 1

2

1 1

5

12

3 1 3

1 1

1

7 1

8 3 1

1

1 5 1

1 2 1

2 1

23

20

1 2

2

36

26

7 2 1 2 1 1 35

Osvojene medalje slovenskih športnikov na posameznih SI Leto 1993 1997 2001 2005 2009 2013 Skupaj

Z 5 5 5 10 7 13 45

S 7 8 5 8 9 11 48

B 8 10 10 18 10 11 67

Skupaj 20 23 20 36 26 35 160


Pregled osvojenih medalj po državah

Strokovna ocena nastopa V celoti gledano smo lahko z nastopom slovenske reprezentance na SI Mersin 2013 kot tudi z številom osvojenih odličij izjemno zadovoljni. Izbor delegacije, ki je potekal v tesnem sodelovanju z NPŠZ (sprva je bilo na širšem seznamu kandidatov za udeležbo 350 oseb, seznam se je nato objektivno zreduciral in številčno tako rekoč prepolovil in na koncu izoblikoval do objektivnega in realnega števila) je bil nekakšna mešanica starejših športnikov z izkušnjami z velikih tekmovanj ter mladih športnikov, katerih vrhunec svoje športne kariere še pričakujemo vendar so se SI lahko udeležili zaradi spremenjenih izhodišč za nastop. Ta pristop se je nedvomno pokazal za zelo ustreznega, posrečenega in tudi rezultatsko uspešnega, tako da bi z njim veljalo nadaljevati, saj je bil nastop na SI za mlade športnike dobrodošla izkušnja pri pridobivanju izkušenj za največja tekmovanja. Na problematiko ponuditi možnost nastopa mlajšim športnikom je bilo sicer opozorjeno že po zaključku prejšnjih SI, sprejeta odločitev OKS v njihovo korist pa lahko pomeni nov dodaten zagon za razvoj že tako neverjetno uspešnega slovenskega športa. Dejansko je najverjetneje najprimernejša opcija sestaviti generacijsko raznoliko delegacijo, ki z pridihom mladosti in izkušenj tvori homogeno celoto, kot je bil primer tudi na SI Mersin 2013.


Pri oblikovanju reprezentance velja poudariti tesno in korektno sodelovanje odgovornih predstavnikov NPŠZ za projekt SI Mersin 2013, tako da ni bilo naknadnih sprememb ali odpovedi v zaključnem obdobju katerim smo bili priča pri predhodnih SI. Ocene nastopov posameznih športnih panog so v svojih poročilih podale NPŠZ oziroma so rezultatsko in statistično prikazane v tabelah, zato naj dodamo le, da bi s strani vodstva delegacije v pozitivnem segmentu tokratnih SI poleg vseh osvajalcev medalj in številnih drugih vrhunskih uvrstitev še posebej izpostavili osvajalko petih kolajn (2 zlati, 2 srebrni, 1 bronasta) plavalko Anjo Klinar, dvakratno zmagovalko kajakašico Špelo Ponomarenko-Janič in verjetno največje presenečenje, seveda pozitivno, v slovenski reprezentanci mladega teniškega igralca Blaža Rolo, zmagovalca v konkurenci posameznikov in dvojic. Med športnimi panogami je bila najuspešnejša ekipa juda z 8. osvojenimi kolajnami, med kolektivnimi športnimi panogami pa izpostavljamo osvajalke srebrne kolajne, do finala neporažene rokometašice. Seveda je potrebno je izpostaviti tudi športne panoge, ki tokrat pričakovanj niso izpolnile, kar zlasti velja za jadralno reprezentanco, ciljev niso izpolnili boksarji, več je bilo pričakovati od ženske športne gimnastike, lahko rečemo da smo tudi od rokoborcev pričakovali več. A če so slovenski športniki osvajali odličja v 13 športnih panogah od 23 v katerih so nastopali mora biti skupna ocena nastopa nedvomno zelo visoka.

Ocena organizacije SI 2013 so bile prvotno dodeljene grškemu Volosu, zaradi finančnega kolapsa in posledično neizpolnjevanja obveznosti pa nato tudi odvzete. Na ponovljenem izboru je SI dobil turški Mersin le leto in pol pred igrami. Organizatorjem so bili v izjemno težki situaciji zato jim velja čestitati, saj so v rekordnem času izgradili vso potrebno infrastrukturo. Z izgradnjo treh študentskih kampusov v dveh mestih Mersinu in Adani, ki so v času SI služili kot bazične sredozemske vasi so zagotovili ustrezno namestitev in pogoje za delovanje posameznih reprezentanc (vsaka je imela na voljo ustrezno velike in opremljene prostore za pisarne). Podobno velja za športne objekte, saj so jih veliko zgradili čisto na novo vključno z nogometnim stadionom za otvoritev in zaključek iger, obstoječe pa le ustrezno posodobili, s čimer so zagotovili kvalitetno izvedbo športnih tekmovanj. Športna prizorišča so bila z izjemo odbojke na mivki in strelstva tudi dokaj blizu sredozemske vasi. Prehrana v sredozemski vasi sicer ni bila na nivoju OI a je bila ustrezna in je pokrila potrebe športnikov. Transport je bil sicer zamišljen dobro a žal ne organiziran na ustreznem nivoju, tako da je vse sicer potekalo a z manjšimi in večjimi zapleti. Organizatorjem lahko za izvedbo SI nedvomno čestitamo, zlasti upoštevaje uvodoma neveden kratek pripravljalni rok, a je žal potrebno povedati, da turki očitno z denarjem nimajo težav z organizacijo pa so jih žal imeli. Potrebnega je bilo namreč veliko preveč prilagajanja in sposobnosti improvizacije, da smo uspeli zagotoviti vse za nemoteno delovanje slovenske reprezentance. Začetek iger je namreč organizatorje prehitel vsaj za nekaj tednov če ne za kakšen mesec, razloge smo že navedli, tako da jim res lahko čestitamo, da so jih sploh izvedli in uspešno končali.


Vsekakor se je vodstvu slovenske reprezentance na razmere uspelo ustrezno prilagoditi in zagotoviti vse potrebno, seveda v okviru danih možnosti, za nemoteno delovanje slovenske reprezentance.

Organizacija in logistika prevoza ter namestitve OKS je poskrbel za celotno organizacijo in operativno izvedbo področja prevoza in namestitve slovenske delegacije. Prevoz V skladu z dogovorom z NPŠZ in možnostmi letalskega prevoznika ter upoštevaje zahteve bivanja na SI s strani organizatorjev je bil pripravljen najbolj racionalen urnik odhodov in prihodov, kjer je bil upoštevan tako vsebinski kot tudi stroškovni vidik. Določen del opreme je potoval po cesti (čolni oz barke veslanje, jadranje, kajak). Namestitev Športniki in uradni spremljevalci so bili v času iger nameščeni v mediteranskih vaseh (novo zgrajeni študentski kampusi) v Mersinu in Adani. Nastanitev je bila večinoma v 3-posteljnih sobah ustreznega standarda, v vsaki od vasi je bila zagotovljena ustrezna medicinska in logistična podpora ter prehrana za udeležence. Za potrebno dodatno spremljevalno osebje izven zelo omejene določene kvote organizatorjev je bila na voljo namestitev v hotelih ponujenih s strani organizatorjev.

Oprema OKS je zagotovil uradno enotno opremo za uradne svečanosti, prosti čas in čas pred in po tekmovanju, treningu (nacionalni komplet oziroma komplet Team Slovenia). Sklop opreme je zajemal:  Veliko torbo  Kratke hlače 2x  Nahrbtnik  Kapo s šiltom 2x  Dežni komplet  Nogavice 12x  Trenirko  Športni copati  Polo majica 4x  Japanke  T-shirt 4x NPŠZ so bile v skladu z dogovorom dolžne poskrbeti za specialno tekmovalno opremo, ki je morala biti glede označevanja usklajena s pravili iger, ki so v tem segmentu vezana na pravila MOK. Zaželena je bila specialna oprema v enotnih nacionalnih barvah.

Odnosi z javnostmi in protokol V smislu komunikacije z najširšimi javnostmi so sredozemske igre pravi fenomen. Gre za številno reprezentanco in za igre, ki »nikogar« ne zanimajo. V tržno naravnanem tekmovanju, ko se tudi slovenski mediji ukvarjajo s pomanjkanjem sredstev, je bilo potrebno še več energije, naporov in znanja usmeriti h končnemu cilju – kako čim obširneje poročati s kraja dogajanja s čim več novinarji iz čim več medijskih hiš.


Čeprav so priprave na medijsko dejavnost v zvezi s projektom SI Mersin 2013 stekle tri mesece pred dogodkom, smo pričeli to regionalno tekmovanje »javno« zares obdelovati na predstavitvi reprezentance Slovenije v Zrečah. Dogodek je bil medijsko zadovoljivo pokrit saj so o njem poročale, oz. pisale vse relevantne medijske hiše v Sloveniji. Sredozemskih iger v Mersinu se je udeležila relativno močna zasedba slovenskih novinark in novinarjev. S prizorišč so namreč poročali novinarji: Radia Slovenija, TV Slovenija, nacionalne tiskovne agencije STA in spletnega športnega dnevnika SPORTAL. Kljub začetnim težavam organizacijske narave ( problemom s transportom na tekmovališča, popolnoma neurejeno logistiko z »novinarskim« hotelom ipd.), so slovenski novinarji ob vsesplošnem sodelovanju s člani vodstva reprezentance in vodji posameznih ekip, delo opravili vzorno in v domovino prenesli utrip uspešnega tekmovalnega dogajanja slovenskih športnikov. Ob omenjenih medijskih hišah, ki so poročale iz Mersina v najbolj udarnih terminih (Ra in TV dnevnik) ter na športnih straneh, so dogodke iz Turčije povzemale (po STA) tudi ostali tiskani (Ekipa, Delo, Dnevnik) in spletni mediji. Pomemben del predstavitve reprezentance, ki je nastopila na sredozemskih igrah je bil tudi digitalni nastop. Glavni komunikacijski nosilci so bili spletna stran www.olympic.si v slovenskem in angleškem jeziku, facebook Slovenia Olympic Team, twitter Team Slovenia in mobilna aplikacija Team Slovenia. Spletna stran www.olympic.si Spletna stran, kjer je bil predstavljen projekt je bila pripravljena v angleškem in slovenskem jeziku in je vsebovala sledeče elemente:  Predstavitev sredozemskih iger  Predstavitev Mersina  Informacije za obiskovalce  Predstavitev prizorišč Na spletni strani smo pozornost namenili tudi tekmovalnem delu, kjer so obiskovalci strani lahko našli informacije o:  Slovenskih uspehih  Predstavitvi ekipe s posameznimi profili članov reprezentance  Urnikih  Preglednici kolajn po državah  Fotogalerijah  Novicah Največjo porast obiska na strani smo zasledili zadnji teden pred začetkom iger, kar je verjetno povezano z iskanjem informacij o samih igrah in športnikih, ki so se jih udeležili. Med igrami je spletno stran v povprečju obiskalo 175 ljudi na dan. Obisk strani v času iger je ca. 4x manjši kot v času olimpijskih iger in je manjši kot povprečni obisk spletne strani www.olympic.si. Kljub vsemu je potrebno izpostaviti, da je s 1. junijem v veljavi nov zakon, ko vsak obiskovalec izbere ali lahko statistično beležimo njegov obisk na strani ali ne. To nedvomno tudi vpliva na sam obisk. Facebook Slovenia Olympic Team Na Facebooku Slovenija Olympic Team smo o dogajanju v Mersinu poročali na sledeče načine:  Objava video novic


  

Objava povezav na slovenske medije, ki so poročali z iger Objava fotografij in novic s prizorišč Objava fotogalerij

Vsak dan je bilo objavljenih vsaj 10 objav. Odziv na Facebook strani je bil zelo pozitiven, strani pa se je pridružilo tudi več kot 200 novih ljubiteljev Slovenia Olympic Teama. Mogoče bi v prihodnje morali še dodatno vzpodbujati športnike k objavljanju svoj fotografij s tekmovanja. Največji doseg so imele sledeče objave, ki so dosegle več kot 4.000 ljudi:  Zmaga Slovenije proti Hrvaški  Anja Klinar do pete kolajne  Danes smo v Mersinu trikrat poslušali Zdravljico  Sanjski začetek za Slovenijo v Mersinu  Reprezentanca Slovenije za sredozemske igre  Slovenija uspešno zaključila sredozemske igre (največ 5.136) Twitter Team Slovenia Twitter je bil kanal na katerem smo vsak dan spremljali predvsem slovenske uspehe. Odziv je bil pričakovano precej nižji, kot v času olimpijskih iger, ampak še vedno gre za kanal, ki je pomemben pri komuniciranju. Prav tako smo v povprečju dnevno objavili med 8 – 10 objav. V času iger smo dobili 50 novih sledilcev, precej iz Turčije. Izpostaviti je potrebno tudi, da so se nekateri člani reprezentance preko twitterja zahvalili vodstvu ekipo za korektno sodelovanje v Mersinu. Mobilna aplikacija Team Slovenia Mobilna aplikacija je bila pripravljena tudi za projekt Mersin 2013. Nekaj težav smo imeli z vnašanjem rezultatov, poleg tega je aplikacija delovala nekoliko počasneje zaradi velikega števila podatkov, kar bomo do naslednjih iger odpravili. 100 ljudi je aplikacijo naložilo na novo. Ob dejstvu, da sredozemske igre neupravičeno nimajo ustreznega medijskega tretmana v slovenskih medijih, je sklepna ugotovitev Mersina, da je bila komunikacija ustrezna. Prav zaradi omenjenega smo v ta del projekta vložili dodatne napore in s tem je potrebno nadaljevati tudi v prihodnje. Protokol Na igrah visokih gostov (predsednik države, vlade) ni bilo, se jih pa na povabilo OKS udeležil direktor direktorata za šport.

Marketing V okviru marketinškega programa ni bilo načrtovanih večjih aktivnosti z izjemo sodelovanja pri komunikaciji projekta v javnost in seveda aktivnosti pridobivanja sredstev za projekt (aktivni pogovori z letalskim prevoznikom,..). Pretežni del aktivnosti je bil tako posvečen uradni predstavitvi delegacije, kar je potekala pod okriljem Oddelka za odnose z javnostmi. Razlog za to je bilo tudi dejstvo, da s sredozemskimi igrami časovno sovpada »EUROBASKET 2013« in so posledično oči slovenske javnosti uprte predvsem v košarko.


Finance Upoštevaje vire in možnosti financiranja so SI skupen projekt OKS in NPŠZ, ki ga poleg njiju financirata tudi FŠO in MIZŠ. Glavni stroški projekta so: priprave, prevoz, oprema, namestitev in prehrana, logistika na mestu iger, strokovna podpora, zavarovanje, promocija in stroški dela. V skladu z dogovorom med OKS in NPŠZ so NPŠZ sodelovale pri pokrivanju stroškov priprav in specialnetekmovalne opreme športnikov, medtem ko je OKS zagotovil sredstva za pokritje vseh ostalih stroškov projekta vključno s plačilom kavcije za udeležbo kolektivnih športnih panog, ki je bila po igrah vrnjena s strani organizatorja in stroškov zaključnih priprav na prizoriščih v Turčiji. Tako prvič do sedaj participacija NPŠZ za samo udeležbo na igrah ni bila potrebna. Izdelan je bil okvirni finančni načrt projekta, katerega načrtovanje je pri SI zaradi ohlapnih kriterijev za udeležbo in delno samostojnih odločitev organizatorjev glede kritja posameznih segmentov stroškov zelo zahtevno. Projekt je bil izveden znotraj predvidenih finančnih okvirjev, saj so bili odhodki nižji od načrtovanih. Finančno poročilo pa bo dodano v prilogi.

Zaključna ocena nastopa slovenske delegacije Tekmovalni uspehi slovenskih športnikov so s številnimi vrhunskimi uvrstitvami in 35. osvojenimi medaljami nedvomno presegli pričakovanja vodstva delegacije in športne javnosti ter s tem postavili dobro merilo za naslednje sredozemske igre v španski Tarragoni leta 2017. Nastop slovenskih športnikov lahko v skoraj v celoti ocenimo kot uspešen, saj so osvojili drugo najvišje število medalj na vseh dosedanjih izvedbah SI vendar največje število zlatih. Kljub temu, da dosežena uvrstitev v prvo polovico (1. ½) uvrščenih športnikov v smislu ocenjevanja uspešnega nastopa na SI tokrat ni opredeljevala medsebojnih finančnih obveznosti OKS in NPŠZ lahko z veseljem ugotovimo, da je bilo od 142 športnikov uspešnih 96, kar pomeni 67,6% uspešnost. Podatek pritrjuje odločitvi možnosti nastopa tudi mlajših perspektivnih športnikov, seveda na podlagi premišljenih in argumentiranih kriterijev. Glede na predstavljena dejstva in zlasti upoštevaje nastop številnih mladih perspektivnih športnikov lahko negiramo oceno in razmisleke širše laične javnosti, nekaterih novinarjev in tudi dela strokovne javnosti, o morebitni premajhni zahtevnosti oziroma kvaliteti tekmovanj na sredozemskih igrah za slovenske športnike. Na koncu poročila se velja zahvaliti vsem športnikom, trenerjem in ostalim članom slovenske reprezentance, ki je na SI tvorila homogeno medsebojno delujočo celoto, ki je naletela le na en ustrezno in hitro rešen problem, drugače pa je v vsakem pogledu dostojno zastopala Slovenijo.

[Title will be auto-generated]  

http://www.olympic.si/uploads/media/2-SI_Mersin_2013_-_ZAKLJUCNO_POROCILO.pdf