"Maardu hääl" valimisliidu brošüür

Page 1

“MAARDU HÄÄL”

VALIMISLIIT WWW.FACEBOOK.COM/GOLOSMAARDU

“MAARDU HÄÄL” RAHVA VALIMISPROGRAMM

“TEEKAART 2021 - 2025. MAARDU - TALLINN: KAKS LINNA - ÜHTNE SOTSIAALNE STANDARD!” Maardul on täna rasked ajad. Koronaviiruse pandeemia on süvendanud meie linnas krooniliseks muutunud probleeme: tõhusa sotsiaalkaitse puudumine, madal meditsiiniteenuste tase, halb juurdepääs ühistranspordile, keskkonnareostus, korruptsioon ja onupojapoliitika ning ohjeldamatu kuritegevus. Aga Maardu saab ja peabki elama paremini. Näiteks nii, nagu elavad tallinlased. Maardut ja Tallinna lahutab vaid paar kilomeetrit, kuid terve kuristik elukvaliteedis. Tallinnas on eelarveline kindlustatus 20% suurem kui Maardus. See tähendab, et Tallinna eelarve suurus ühe elaniku kohta on 20% suurem kui Maardu eelarve ühe elaniku kohta. Kuid Maardu elukvaliteet on kordades halvem. Ja Maardu elanikud on sunnitud õppima, saama arstiabi, töötama ja puhkama Tallinnas. Seda seetõttu, et Maardu valitsus kulutab rahva raha ebaefektiivselt. Ametnikud elavad teie maksudest, kuid nad elavad paremini kui inimesed ise. Me peame seda olukorda muutma. Meie meeskond läheb valimistele täis otsustavust anda võim inimestele tagasi ja teha kõik, et muuta meie linna koos teiega, meie Maardu elanikega, Eesti parimaks paigaks: ilusaks, mugavaks, puhta õhu ja veega, õitsevate parkide, kaasaegsete hariduskeskustega, kultuuri ja spordiga, kättesaadava tervishoiuga, uute töökohtade ja kõrge turvalisuse tasemega. Ja põhiülesandeks saab olema samade sotsiaalsete standardite kehtestamine nagu Tallinnas abivajavate inimeste toetamiseks olemas on. Meie kohus on aidata neid, kes näevad vaeva, et ots otsaga kokku tulla. Ei ole olemas võõrast muret, hea elu on igaühe õigus. Sellepärast on Maardus aastal 2025 igaüks ümbritsetud hoolitsuse ja tähelepanuga. Kuid nende plaanide elluviimiseks on vaja MEIE VALIMISLIIT PAKUB võimuvahetust Maardus ja edasiliikumist VIIT SIHTKOHTA: kavandatud marsruudil. Et mitte eksida, peab Maardu säilitama oma# 5 INIMESTE valitsusüksuse staatuse, kuid MAARDU # 3 JÕUKAS ta vajab teekaarti ja täpselt MAARDU määratletud liikumisteed # 4 aastast 2021 kuni aastani TERVE 2025. Liituge meie meeskonMAARDU naga ja esitage oma ettepanekud programmi ja uskuge # 2 MUGAV - unistused saavad teoks! MAARDU # 1 HOOLIV MAARDU


WWW.FACEBOOK.COM/GOLOSMAARDU

“MAARDU HÄÄL”

#1 HOOLIV MAARDU TEEKAART: sotsiaalteenuste rahastamise tõstmine pealinna tasemele. “Maardu - Tallinn: kaks linna - ühtne sotsiaalne standard!”; linna vabatahtliku abikeskuse “Hool igasse kodusse!” moodustamine üksildaste, kõrges vanuses linlaste ja puuetega inimeste abistamiseks; toetuse mahu suurendamine lastega peredele, mehhanismide väljatöötamine rahalise abi järkjärguliseks suurendamiseks pealinna tasemele; sotsiaalsete allahindluste programmi laiendamine väikese sissetulekuga inimeste toetamiseks, sotsiaaltariifide kehtestamine kommunaalmaksete kompenseerimiseks; eakatele kodanikele antava abi suurendamine, sealhulgas pensionäridele sünnipäevatoetuse tõstmine kuni 125 euroni; soodsa üüriga munitsipaalelamute ehitamine madala sissetulekuga noortele lastega peredele, aga ka noortele spetsialistidele (arstid, õpetajad, sotsiaaltöötajad, haridustöötajad); ühekordse toetuse kehtestamine madala sissetulekuga peredele, et kompenseerida üürikorteri üürimise eest küsitav tagatis; munitsipaalprogrammi “Koolikott” raames esimesse klassi minevate lastega perede toetuse tõstmine 320 euroni; munitsipaalprogrammi sisseseadmine puudega lastele individuaalse rehabilitatsiooni kindlustamiseks, mis näeb ette soodusravi Eesti raviasutustes; sotsiaalkorteri teenuse arendamine väikese sissetulekuga lastega peredele ning öömaja-, varjupaigateenuse ja sotsiaalkorterite üksteisest eraldamine, et tagada Eesti Vabariigi seaduste järgimine; lastele ja noorukitele mõeldud multifunktsionaalse rehabilitatsioonikeskuse avamine, samuti arengupuudega laste kasvatamisel eriabi osutavate spetsialistide toetamine; munitsipaalprogrammi “Pikapäevarühm” käivitamine, mille raames huvialaringide tunnid koolinoortele on tasuta; tugispetsialistide palga tõstmine, aga samuti logopeedide, psühholoogide, eripedagoogide, õpetaja abide töölekutsumine, pakkudes neile lisatasusid ja munitsipaalpinna soodustusi; sotsiaalmaja taastamine aadressil Kallasmaa 9 ning sotsiaalmaja täielik renoveerimine aadressil Kallasmaa 12, sh eraldi ema-lapse tubade sisustamine lastega emadele. Lehtlate ja puhkealade rajamine linna sotsiaalehitiste lähedusse.


“MAARDU HÄÄL”

WWW.FACEBOOK.COM/GOLOSMAARDU

#2 MUGAV MAARDU TEEKAART: püsiva kontrollpunkti sisseseadmine Maardus õhu, vee ja pinnase ökoloogilise seisundi seireks; olemasolevate prügilate konserveerimine ning uute prügilate ja jäätmehoidlate paigutamise keeld Maardu territooriumile; Maardut ja Tallinnat ühendava kiirtrammi- või kergmetroo rajamine Harjumaa 2030+ planeeringu raames; Maardu, Muuga ja Järveäärse piirkonna teede kaasajastamine ja remont, kasutades turvalisi liikluse, tänavavalgustuse ja jalgteede lahendusi; asfalteerimise mahu suurendamine ja teede remont Järveäärses piirkonnas; avaliku kontrolli tugevdamine põhi- ja kvartalisiseste teede ehitamise ja remondi üle (koos kommunaalettevõtete kvartaliaruandega); süstikbusside töö optimeerimine ja Kallavere, Muuga, Järveäärset piirkondi ühendavate reiside arvu suurendamine minimaalse liiklusintervalliga; kinniste bussipeatuste rajamine kõikidel linna marsuutidel kuni aastani 2025; tasuta ühistranspordi järkjärguline kasutuselevõtt kõigile Maardu elanikele nii linnasiseselt kui ka Tallinnasse; programmi “Roheline linn” vastuvõtmine: haljasalade säilitamine, piirangute kehtestamine puude raiumisele, aianduse ja maastikuarhitektuuri arendamine; reguleeritud ülekäiguradade arvu suurenemine Kallavere piirkonnas; Muuga kogukonnamaja rajamine; korteriühistute toetamise fondi suurendamine ennekõike majade ja hoovide korrastamiseks, samuti kaldteede ehitamine, et luua puuetega inimestele juurdepääsetav keskkond; avaliku korrakaitse sektori rahastamise kahekordne suurendamine; tugevdada ühistööd politseiga ja tugevdada noorte kuritegevuse ennetamise meetmeid.


WWW.FACEBOOK.COM/GOLOSMAARDU

“MAARDU HÄÄL”

#3 JÕUKAS MAARDU TEEKAART: uute töökohtade loomise stimuleerimine, projekti “Maardu - innovatsioonide territoorium!” elluviimine, linnale investeerimispassi loomine ja idufirmade ligimeelitamine; suvise tööbörsi loomine noorte töölevõtmiseks puhkuse ajal ja kutsekoolide õpilastele praktika korraldamine; koostöölepingu sõlmimine Rail Balticaga, et toetada Maardu sadamaalade arengut ja suurendada Maardu elanike jaoks töökohtade arvu; koostöölepingu sõlmimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) kohalike ettevõtjate toetamiseks munitsipaal - erapartnerluse baasil; pärast Väo ristmiku ehituse lõpetamist ning Vana-Narva maantee ja Iru linnaosa ühendamist suurte kõrvalmagistraalidega töötada välja linnaprogramm investeeringute kaasamiseks Vana-Narva maantee piirkonna transpordi-, logistika- ja tootmiskeskuste arendamiseks äri- ja tööstusmaa sihtotstarbega territooriumil; aastaringselt töötava linna munitsipaalturu loomine kohalikku päritolu toiduainete müügiks; kaubandusorganisatsioonide juurdemeelitamine Eestist ja EList linnaprogrammi “Sorotšinskaja Jarmarka” raames aastaringsetele üritustele Maardu territooriumil; laiendada kokkuleppel Jõelähtme valla juhtkonnaga Maardu halduspiire ja viia lõpule Jõelähtme valla maal asuvate suvilakülade tasuta liitmine Maarduga, et lahendada nende piirkondade teede, elektri, vee, kanalisatsiooniga seotud probleemid; koostöö arendamine naaberomavalitsustega territooriumite ühise arendamise küsimustes, Maardu elanike huvides, investeeringute atraktiivsuse tõstmiseks; Maardu järve munitsipaalranna renoveerimine ja suvel tasuta regulaarse liinibussiühenduse avamine marsruudil “Maardu Järveäärne piirkond - Maardu”.


“MAARDU HÄÄL”

WWW.FACEBOOK.COM/GOLOSMAARDU

#4 TERVE MAARDU TEEKAART: lüüa kord majja meditsiiniteenuste osutamise süsteemis, luua ühiskondlik komisjon ambulatoorse ja statsionaarse ravi tingimuste avalikuks kontrollimiseks; korraldada elanikkonna seas massilist ennetustööd COVID-19 ohu ja teiste haiguste varajase diagnoosimise osas; toetada perearste uude tervisekeskusesse kolimisel; munitsipaalprogrammi käivitamine eriarstide meelitamiseks Maardu raviasutustesse; fondi moodustamine rahalise abi andmiseks Maardu elanikele, kes vajavad kulukaid operatsioone ja ravi, sponsorite ja linnaelanike vahenditest; koolisööklate toidukvaliteedi pideva avaliku järelevalve süsteemi loomine; rakendada programm välitrenažööride paigaldamiseks, parkuurparkide ja minijalgpalliväljakute loomiseks; turvaliste ja kaasaegsete mänguväljakute rajamine linna kõigisse mikrorajoonidesse; kompleksi “Lastelinn” avamine väikelastele koos vaba aja veetmise ja toitlustamise programmiga; kõikides linnaosades jalgrattateede ja jalutuskäikude jaoks terviseradade projekteerimine ja ehitamine elanike tarbeks; puhkepinkide arvu suurendamine kõikides Maardu mikrorajoonides, elavates kaubanduskohtades, parkides, jalakäijate tsoonides.


WWW.FACEBOOK.COM/GOLOSMAARDU

“MAARDU HÄÄL”

#5 INIMESTE MAARDU TEEKAART: korruptsioonivastase võitluse rahvakomisjoni loomine, et viia läbi Maardu administratsiooni kõigi eelarvekulutuste välisaudit ja üle vaadata linnavalitsuse finantsdokumentide auditi tulemused; bürokraatlike protseduuride mahu vähendamine ja administreerimise lihtsustamine, vähendades ametnike arvu; Maardu linnakogu revisjonikomisjoni liikmete valimine, tuginedes ametialasele pädevusele, mitte erakondlikule kuuluvusele ja saadikute lojaalsusele; avalike ja avatud konkursside korraldamine Maardu kõigi munitsipaalstruktuuride ametikohtade täitmiseks; linnaelu oluliselt mõjutavate otsuste tegemisel üldrahvalike küsitluste tegemise tava juurutamine; linna sihtasutuse asutamise, mille raames luuakse Maardu korteriühistuste mitmetahulise abistamise süsteem infovahetamise ja kogemuse vallas; ühiskondliku arvamuse linnatribüüni arendamine, sõnavabaduse tagamiseks rahva mikrofon; kõigile poliitilise opositsiooni esindajatele ja alternatiivse arvamusega valijatele juurdepääsu võimaldamine linnaeelarvest rahastatavatele inforessurssidele; Muugal eesti kultuurikeskuse avamine, vanema põlvkonna ja noorte omavaheliseks suhtlemiseks, eesti keele ja Maardu ajaloolise pärandi süvendatud tundmaõppimiseks; ühiskondliku organisatsiooni “Rahvakontroll” loomine, mille eesmärgiks on linnaametnike töö kvaliteedi jälgimine, igast Maardu elanikust võib saada vabatahtlik; käivitatakse munitsipaalprogramm “Linnapea post”, mille raames varustatakse iga Maardu linnaosa postkastiga, kus saab esitada kodanike kirjalikke avaldusi koos taotluste, kaebuste ja päringutega.

MAARDU - TALLINN: KAKS LINNA - ÜHTNE SOTSIAALNE STANDARD!


“MAARDU HÄÄL”

WWW.FACEBOOK.COM/GOLOSMAARDU

VALIMISLIIDU “MAARDU HÄÄL” kandidaadid nr. 178

NIKOLAI DEGTJARENKO

nr. 181

DMITRI TRIFONOV

nr. 179

JULIA VILLEMSON

nr. 182

INGA ANTONOVA

nr. 184

JEKATERINA SADOVSKAJA

nr. 187

JELIZAVETA SMIRNOVA

TIIU-ANN KALDMA

nr. 183

MAKSIM IGNATENKO

nr. 185

ALEKSANDR MARTÕNOV

nr. 188

ALEKSEI VASSIN

nr. 180

nr. 186

ILJA BORODKIN

nr. 189

PAVEL BABENKO


“MAARDU HÄÄL”

WWW.FACEBOOK.COM/GOLOSMAARDU

VALIMISLIIDU “MAARDU HÄÄL” kandidaadid nr. 190

ALEKSEI SAAREVÄLI

nr. 191

JULIA LINDVALL

nr. 193

GALINA LJUBIMOVA

nr. 192

IGOR NETŠIPORUK

nr. 194

DANIIL SMIRNOV

nr. 196

ZANNA MELNIKOVA

nr. 195

ILJA ANDREJEV

nr. 197

AARNE VEEDLA

www.facebook.com/golosmaardu Tel. + 372 5661 7032; +372 552 8225


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.