Page 1

KLADOVO Turistièki vodiè // Tourist guide

Welcome!

Dobrodošli! Turistička organizacija opštine Kladovo


Blederija

TOURIST ORGANIZATION OF MUNICIPALITY KLADOVO

www.tookladovo.rs

Naseljeno mesto City or village

Restoran Restaurant

Pristanište Port

Mesto za ribolov Place for fishing

Plaža Beach

Smeštaj Accommodation

Degustacija vina Wine tasting

Granični prelaz Border checkpoint

Kamp Camp

Izletište Picnic

Igralište Sport ground

Biciklistička staza Bicycle path

Izletišta/Picnic: Hajdučka vodenica, Kraku balta, Lolićeva česma, Korbovo, Blederija i Vratna

Vinogradi Vineyards


Travel Guide Kladovo

Dobrodošli ladovo spada u opštine sa značajnim turističkim potencijalom. Sa svojim kulturnim i istorijskim nasleđem i stvorenim vrednostima novijeg datuma, pruža posetiocima tokom cele godine posve retke, privlačne i neponovljive turističke sadržaje, toplinu i gostoprimstvo. Mnogobrojni kulturno-istorijski spomenici (ostaci Trajanovog mosta i Trajanova tabla, rimski kastrum Diana, tvrđava Fetislam), prirodne (Dunav i Nacionalni park Đerdap) i stvorene vrednosti - Hidroelektrana Đerdap I, samo su deo atraktivnih turističkih znamenitosti.

K

WELCOME Municipality of Kladovo has significant tourist potential. Its cultural and historical heritage and modern man made values, give visitors utterly rare, attractive, once-in-a-lifetime experience, warmth and hospitality throughout the year. Numerous cultural and historical monuments (the remains of Trajan’s Bridge and Trajan’s Plaque, Roman castrum (fortification) Diana, fortress Fetislam), natural beauties (The Danube and National park Djerdap), and man made values – the hydro-electric power plant Iron Gate I, are just a part of many attractive tourist sights. 1


Turistički vodič Kladovo

GLAVNA PIJACA MAIN MARKET

STARO KLADOVO OLD KLADOVO

MESTO KLADOVO SE NALAZI NA 22°36’26’’ GEOGRAFSKE DUŽINE, 44°36’14’’ GEOGRAFSKE ŠIRINE I NA 47 m NADMORSKE VISINE. OPŠTINA KLADOVO IMA OKO 27.227 STANOVNIKA. KLADOVO'S GEOGRAPHICAL COORDINATES: 44° 36' 14" NORTH, 22° 36' 26" EAST, AND 47 m ABOVE SEA LEVEL. POPULATION OF KLADOVO MUNICIPALITY IS 27.227.

Istorija

Kladovo

STARO KLADOVO – MOTIV SA RAZGLEDNICE OLD KLADOVO – POSTCARD

KLADOVO I JOŠ 22 NASELJA ČINE OPŠTINU KLADOVO KOJA SE NALAZI NA ISTOKU SRBIJE, NA POVRŠINI OD OKO 63.000 HEKTARA. NA ISTOKU I SEVEROISTOKU DUNAV PREDSTAVLJA GRANICU, NE SAMO OPŠTINE KLADOVO, VEĆ I SRBIJE SA RUMUNIJOM. SLATINSKA REKA I PLANINA MIROČ ČINE GRANICE SA SUSEDNIM OPŠTINAMA NEGOTIN I MAJDANPEK. OPŠTINA ZAHVATA OBLAST KLJUČ, DEO ĐERDAPSKE KLISURE I DEO NEGOTINSKE KRAJINE. Nastanak Kladovo se ubraja u starije gradove u Podunavlju. Nastanak naselja se vezuje za vojno-civilni logor Rimljana, na limesu poznatom pod imenom Zanes. Kad je logor razoren, Sloveni su na njegovim temeljima, podigli svoje naselje, poznato kao Novigrad. Izgradnjom turske tvrđave Fetislam 1524. godine, Novigrad sve više gubi slovenski karakter, s obzirom da su Turci na toj lokaciji podizali svoje civilno naselje. Po tvrđavi je i naselje dugo bilo poznato kao Fetislam, 2

a pod današnjim imenom Kladovo grad se prvi put pominje u jednom austrijskom vojnom dokumentu, u kome je zabeležen napad hajduka iz Vlaške 1596. godine na grad i tvrđavu. CLAUDIA, LA CITTA DI CLADOVA, FIN SCHLOSSELL "ANEINDERSTATT THOMAU MIT NAHMEN KLADOWA" Do 1833. godine naselje se nazivalo Fetislam, Novigrad, Kladovo. Na sadašnju lokaciju Kladovo je izmešteno zbog čestih plavljenja za vreme Kneza Miloša. Tvrđava Fetislam predata je srpskim vlastima


Travel Guide Kladovo POGLED NA DUNAV SA PIJACE DANUBE’S SCENERY FROM THE MARKET

The History KLADOVO

ULICA KRALJA ALEKSANDRA SA SPOMENIKOM IZGINULIM BORCIMA KING ALEXANDER’S STREET AND FALLEN SOLDIERS’ MEMORIAL

na upravljanje od strane Turaka 1867. godine, kada su predate i ostale tvrđave u Srbiji. Ekonomski i kulturni razvoj opštine Kladovo počinje izgradnjom HE „Đerdap I“ 1964. godine. Kladovo je još 1930. godine bilo označeno kao turističko mesto i banjsko lečilište, poznato i po kladovskom kavijaru, grožđu i bostanu. Poreklo imena Prema nekim mišljenjima, Kladovo svoje ime duguje keltskoj reči za groblje kladiff, na osnovu ostataka raznih civilizacija. Po drugima ono vodi poreklo od reči klad – naprava za utamničenje ljudi, na čije tragove nailazimo u opisu stare crkve Svetog Georgija iz 1735. godine. Veruje se da ime grada potiče od reči kladenac, zbog brojnih izvora ili od reči klada, zbog seče šuma sa prostora oko Kladova.

KLADOVO TOWN AND 22 SURROUNDING SETTLEMENTS FORM KLADOVO MUNICIPALITY, WHICH IS LOCATED IN THE EAST OF SERBIA AND SPREADING ON ROUGHLY 63.000 ACRES. IN THE EAST AND THE NORTH-EAST OF THE COUNTRY, DANUBE IS NOT JUST KLADOVO’S BORDER, BUT ALSO SERBIA’S BORDER WITH ROMANIA. THE RIVER SLATINSKA REKA AND THE MOUNTAIN MIROČ REPRESENT BORDERS WITH NEARBY MUNICIPALITIES NEGOTIN AND MAJDANPEK. THE AREA KLJUČ, A PART OF THE IRON GATES AND A PART OF NEGOTINSKA KRAJINA ALSO BELONG TO THE MUNICIPALITY. The Beginning Kladovo is one of the oldest cities in the Danube river basin. The settlement takes its origin from civil-military Roman camp located on limes (border) known as Zanes. When the camp was destroyed, the Slavic people built their settlement called Novigrad on its foundation. In 1524, when Turks built their fortress Fetislam, Novigrad slowly started losing its Slavic character, mainly because Turks had built their civil settlement on the location. The settlement was also called Fetislam because of the fortress. Its current name Kladovo was first mentioned in an Austrian military document, where the attack of haiduks (freedom fighters) from Vlaška on town and fortress was recorded in 1596. CLAUDIA, LA CITTA DI CLADOVA, FIN SCHLOSSELL "ANEINDERSTATT THOMAU MIT NAHMEN KLADOWA" Up to 1833, the settlement had been known as Fetislam, Novigrad, Kladovo. Kladovo was relocated to its current location due to frequent flooding during the reign of Prince Miloš. Turks gave the fortress Fetislam into Serbian administration in 1867, alongside the other Serbian fortresses. Economic and cultural development of Kladovo municipality began with the construction of the hydro-electric power plant Iron Gate I, in 1964. Since 1930, Kladovo has been marked as a tourist place and a spa health resort, renowned by its caviar, grape and watermelon. Name origin According to some people, Kladovo got its name from a Celtic word kladiff, which means a burial ground, because of all the remains of different civilizations. Others say it originates from a word klad – a gadget used for imprisonment of people. Its traces were found in an old St. George’s church description in 1735. But it is believed that the name comes from a word kladenac (spring), because of the numerous springs, or klada (log), because of the logging in the Kladovo area. 3


Turistički vodič Kladovo

Kladovo danas

PANORAMA KLADOVA KLADOVO’S PANORAMA

Stara čaršija i gradski park Promenada Stare čaršije sa svojim brojnim restoranima, picerijama, poslastičarnicama, Turističkim info centrom i trgovinama, predstavlja omiljeno mesto za turističke posete. U blizini promenade i Trga Kralja Petra, nalazi se veliki park sa dečijim gradom. Šetalište oko retencionog 4

jezera sa gejzirom, dečije igralište i prateći sadržaji povezuju gradsku marinu i tvrđavu Fetislam sa centrom grada. U centru Kladova nalazi se pravoslavni duhovni hram, crkva Svetog Đorđa, sagrađena u XIX veku. O kulturnim dešavanjima u gradu brine se Centar za kulturu u čijem sastavu je Dom omladine i Dom


Travel Guide Kladovo

GRADSKI PARK CITY PARK

CRKVA SVETOG ĐORĐA CHURCH OF ST. GEORGE

KLADOVO TODAY

ULICA KRALJA ALEKSANDRA KING ALEXANDER’S STREET

kulture sa Bibliotekom, galerijom i velikom salom za bioskopske projekcije, pozorišne i koncertne predstave sa svim uslovima za organizaciju stručnih seminara, savetovanja i kongresnih skupova. Kontakt telefon Centra za kulturu 019/808 146 Kontakt telefon TIC 019/801 773

Old downtown and the City park Tourists’ favourite places are old downtown promenade with its numerous restaurants, pizza places, confectionery stores, tourist info centre and shops. Near the promenade and King Peter’s Square lies a big park with the kid’s town. Promenade around a geyser retention lake, kid’s playground connect the city marine and Fetislam fortress with the centre of the city. St. George’s church, an orthodox spiritual temple built in XIX century is located in the centre of Kladovo. Cultural Centre takes care of all cultural events. It is constituted of Youth House and Culture House with a library, gallery, and a big room for movie projections, plays, and concerts and also with all the requirements for organizing seminars, counseling and conventions. Cultural Centre’s phone 019/808 146 Phone TIC 019/801 773

5


Turistički vodič Kladovo

MARINA U KLADOVU MARINA IN KLADOVO

POGLED SA DUNAVA VIEW FROM THE DANUBE

PROMENADA STARE ČARŠIJE OLD DOWNTOWN PROMENADE

KARNEVAL BLUE WEEK BLUE WEEK CARNIVAL PERFORMANS PREDAJE KLJUČA GRADA CEREMONY OF HANDING THE KEYS OF THE CITY

PROMENADA STARE ČARŠIJE OLD DOWNTOWN PROMENADE

6

U BAŠTAMA KLADOVSKIH RESTORANA KLADOVO’S SUMMER OUTDOOR RESTAURANTS


Travel Guide Kladovo

POGLED NA KAZAN KAZAN’S SCENERY RIKALO NA VELIKOM ŠTRBCU RIKALO ON VELIKI ŠTRBAC

Đerdapska klisura Posle Donjomilanovačke kotline, Dunav ulazi u 19 kilometara dugačak Kazan. Tu se nalazi i mesto na kome je Dunav najuži (140 m) i najdublji (90 m) na svom toku. Strane Kazana čine gromade i masivi, Veliki i Mali Štrbac, s liticama od 800 metara, koje se vertikalno spuštaju u reku. Kamene litice menjaju boju u toku dana, pružajući izuzetan doživljaj. Sa stene Ploče, iznad Kazana, pruža se najlepši pogled na Đerdap.

JUTRO U KAZANU THE MORNING IN KAZAN

THE IRON GATES Following the basin of Donji Milanovac, the Danube enters a

19km long Kazan. Along its course, that is the place in which the Danube is the narrowest (140 m), and the deepest (90 m). Banks of Kazan are made of rocks and boulders, Veliki Štrbac and Mali Štrbac, with 800 m cliffs vertically heading towards the river. Rocky cliffs change their colour during the day, giving an incredible experience. The most beautiful view of Djerdap spreads from the rock Ploče, above Kazan. 7


Turistički vodič Kladovo

HAJDUČKA VODENICA In the centre of The Iron Gates, underneath Mali Štrbac in Kazan, lies Hajdučka Vodenica (The Haiduc’s Watermill), natural picnic location in the heart of Djerdap. During archeological explorations, necropolises (burial grounds) from the Mesolithic and the Iron Age were found, along with the fortification’s remains from the Late Antique period, which were restored in the Byzantine era, during the emperor Justinian’s reign. The location was populated until the 15th century.

Hajdučka Vodenica Usred Đerdapske klisure, pod Malim Štrpcem u Kazanu, nalazi se Hajdučka Vodenica, prirodno izletište u srcu Đerdapa. Prilikom arheoloških istraživanja pronađene su nekropole iz mezolita i gvozdenog doba, ostaci utvrđenja iz kasnoantičkog perioda, koje je obnavljano u vizantijskom periodu za vreme cara Justinijana. Lokalitet je bio naseljen sve do XV veka.

8


Istorija

Travel Guide Kladovo

Đerdap u sećanju Transdierna je antičko naselje koje se nalazilo na prostoru stare Tekije na obalama Tekijskog potoka. Arheološka ispitivanja na lokalitetu govore o kontinuitetu života od I do VI veka n.e. Đerdapska rečna uprava sa sedištem u Tekiji obezbeđivala je siguran prolazak svih brodova od Gradišta i Golupca do Kladova pomoću locovaspecijalizovanih kapetana rečne plovidbe, posebno obučenih za sprovođenje brodova kroz dunavske tesnace.

ĐERDAPSKA REČNA UPRAVA U TEKIJI DJERDAP’S MARINE ADMINISTRATION IN TEKIJA

ĐERDAPSKA REČNA UPRAVA U TEKIJI DJERDAP’S MARINE ADMINISTRATION IN TEKIJA

The History REMEMBERING DJERDAP

OBUČENI KAPETANI REČNE PLOVIDBE – LOCOVI SPECIALIZED RIVER TRAFFIC CAPTAINS - LOCOVI

Transdierna was an Antique settlement located on the place of old Tekija on the banks of Tekija stream. On-site archeological explorations give the evidence of life continuity from 1st to 6th century B.C. Djerdap’s marine administration located in Tekija made safe passage for all boats from Gradište and Golubac to Kladovo with the help of specialized river traffic captains also known as locovi, trained to guide ships through the Danube gorges. 9


Turistički vodič Kladovo

SIPSKA LOKOMOTIVSKA VUČA SIP’S LOCOMOTIVE TOW

BALON STANICA BALLOON STATION

Balon stanice Kazan, najdramatičniji prirodni predeo celog toka Dunava bio je i najopasniji za plovidbu u starom režimu, pre izgradnje brane. Otežane uslove plovidbe u Kazanu tada je regulisao specifičan sistem vođenja i kontrole rečnog saobraćaja. Sistem od šest signalnih balon stanica na obe obale Dunava je služio kao jedinstveni semafor na Dunavu. Podignut ili spušten balon bio je znak kapetanima da slobodno prođu ili sačekaju mimoilaženje sa brodom iz suprotnog smera. Balon stanice „Pena“ i „Varnica“danas imaju ulogu spomeničkog infrastrukturnog nasleđa. Otežano prolaženje Sipskim kanalom regulisano je do 1916. godine uzvodnom vučom sa jakim parobrodom Vaškapu, a kasnije sa lokomotivskom vučom. Sipska lokomotivska vuča se bavila vučom i propuštanjem brodova kroz Sipski kanal koji je teritorijalno bio na Jugoslovenskoj strani. Ostaci dve potopljene nemačke trocilindrične lokomotive nalaze se u blizini naselja Sip. 10

MAŠINOVOĐE SLV TRAIN DRIVER SLT

BALLOON STATIONS The most dramatic natural part of the whole Danube course, Kazan, had also been the most dangerous part for sailing, before the dam was built. Difficulties in sailing through Kazan had than been regulated by a specialized system for managing and controlling the river traffic. System of six balloon stations on the both Danube sides was something of a unique traffic light. A lifted or a lowered balloon was a signal to the captains to go through or to wait for a boat from the opposite direction to pass first. Today Balloon stations ”Pena” and ”Varnica” are infrastructural monuments. By 1916, difficulties in sailing through the Sip Canal had been regulated with an upstream tow with steamship Vaškap, and later with a locomotive tow. Sip’s locomotive tow pulled and gave way to ships through the Sip canal which was on the Yugoslavian territory. The remains of the two sunk German three-cylinder locomotives can be found near Sip.


Istorija

Travel Guide Kladovo GRAD ADA KALE U XVIII VEKU CITY OF ADA KALEH IN XVIII CENTURY

ULOV JESETRE STURGEON CATCH

Ostrvo Ada Kale

The History

Ostrvo Ada Kale-Ostrvo Tvrđava nalazilo se na par kilometara uzvodno od sadašnje brane HE Đerdap I. Bilo je dugo 1.750 metara i 500 m široko. Predstavljalo je najbitniju stratešku tačku na Đerdapu još od doba Rimljana. Tokom burne istorije menjalo je vlasnike, a poslednji stanovnici su bili većinom Turci, koji su zbog izgradnje HE Đerdap I 1971. godine i potapanja ostrva, preseljeni u svoju maticu a tvrđava je premeštena na rumunsko ostrvo Šimijan nizvodno od ostataka Trajanovog mosta. Posebno je interesantna činjenica da se način života stanovnika ostrva nije puno menjao i da je muslimanski živalj održavao svoje običaje i kulturu kroz kompaktnu zajednicu. Bavili su se manufakturnom proizvodnjom ratluka, preradom duvana, šibica, proizvoda od smokve i maslina. U srpskoj istoriji poznato mesto gde su za vreme I srpskog ustanka 1804. godine bile uhvaćene i pogubljene četiri beogradske dahije. Za vreme Karađorđa, Ada Kale je bilo važan administrativni centar na Dunavu.

PRE IZGRADNJE HIDROELEKTRANE „ĐERDAP” U DUBOKIM VIROVIMA KAZANA MRESTILE SU SE MORUNE I JESETRE I DRUGE IKRONOSNE RIBE KOJE SU DOLAZILE IZ CRNOG MORA. ZBOG IDEALNE ZRELOSTI IKRE OVIH VRSTA RIBE, KLADOVSKI CRNI KAVIJAR JE PO SVOM KVALITETU BIO SVETSKI PRIZNAT BREND. BEFORE THE IRON GATE I WAS BUILT, BELUGAS, STURGEONS, AND OTHER BLACK SEA FISH HAD HAD THEIR SPAWNING GROUNDS IN KAZAN’S WHIRLPOOLS BECAUSE OF THE IDEAL MATURITY OF THEIR FISH EGGS, KLADOVO’S BLACK CAVIAR USED TO BE A WORLD RENOWNED BRAND.

THE ADA KALEH ISLAND The Ada Kaleh Island – The Fortress Island was located few kilometers upstream from where the hydro-electric power plant Iron Gate I stands today. It was 1750 m long, and 500 m wide. It had been one of the most important strategic points since the Roman Age. Throughout its turbulent history, owners often changed. Last residents were mostly Turks, but they had to move out to their motherland because of the hydro-electric power plant Iron Gate I’s construction and flooding of the island, so the fortress was moved to Romanian island Šimijan, downstream of the Trajan's Bridge remains. An interesting fact was that the residents of the island kept their Muslim way of living, their customs and culture due to organized community. They manufactured Turkish delight, refined tobacco, matches, fig and olive by-products. This is also a famous place in Serbian history where the four Dahias from Belgrade had been caught and murdered during The First Serbian Uprising in 1804. During Karadjordje, Ada Kaleh was the Danube important centre of administration. 11


Turistički vodič Kladovo

Nacionalni park Đerdap A ZAPADNOM DELU OPŠTINE KLADOVO PROSTIRE SE NA POVRŠINI OKO 64 HEKTARA NACIONALNI PARK ĐERDAP, NAJVEĆI NACIONALNI PARK U ZEMLJI, KOJI SE ODLIKUJE BOGATOM FLOROM, FAUNOM, RELJEFNIM FENOMENIMA I IZUZETNO VREDNIM SPOMENICIMA KULTURE OD PRAISTORIJE DO DANAŠNJIH DANA. 12


Travel Guide Kladovo

NATIONAL PARK DJERDAP National park Djerdap is located in western area of Kladovo municipality spreading on roughly 64 acres. It is the biggest national park in the country, distinguished by its flora, fauna, terrain phenomena and exceptionally valuable cultural monuments dating from the prehistoric era until now.

PODRUČJE SA NAJVEĆIM, NAJSTARIJIM I NAJBOLJE IZRAŽENIM ZBEGOM RELIKTNE FLORE, FAUNE I VEGETACIJE REGION WITH THE BIGGEST, OLDEST, AND THE BEST HAVEN WITH RELICT FLORA, FAUNA AND VEGETATION.

13


Turistički vodič Kladovo NAJVEĆI PRIRODNJAČKI I ARHEOLOŠKI MUZEJ U PRIRODI EVROPE THE BIGGEST NATURAL AND ARCHEOLOGICAL MUSEUM IN EUROPE

NAJVEĆA I NAJSTARIJA VODENA PROBOJNICA EVROPE THE BIGGEST AND THE OLDEST RIVER GORGE

PODRUČJE SA NAJVEĆIM BIODIVERZITETOM UNUTAR JEDNOG EKOSISTEMA AREA WITH THE LARGEST BIODIVERSITY WITHIN AN ECOSYSTEM

JEDNO OD NAJLEPŠIH GEOGRAFSKIH PODRUČJA EVROPE ONE OF THE MOST BEAUTIFUL GEOGRAPHICAL TERRAINS IN EUROPE

14


Travel Guide Kladovo

Trajanova tabla

NATPIS NA TRAJANOVOJ TABLI PREVEDEN SA LATINSKOG: „IMPERATOR CEZAR, BOŽANSKOG NERVE SIN, NERVA, TRAJAN AVGUST GERMANIK, VRHOVNI SVEŠTENIK, ZASTUPNIK NARODA PO ČETVRTI PUT, SAVLADAVŠI PLANINSKO I DUNAVSKO STENJE, SAGRADI OVAJ PUT.

U blizini Hajdučke Vodenice je nadaleko poznata Tabula Traiana, uklesana u stenu još daleke 100-te godine n.e. Predstavlja svedočanstvo o izgradnji puta Via Traiana kao nastojanja rimskog cara Trajana, jednog od najuspešnijih rimskih careva, da proširi svoje teritorije na levu obalu Dunava.

TRANSLATION OF TABULA TRAIANA FROM LATIN: "EMPEROR NERVA SON OF THE DIVINE NERVA, NERVA TRAJAN, THE AUGUSTUS, GERMANICUS, PONTIFEX MAXIMUS, INVESTED FOR THE FOURTH TIME AS TRIBUNE, FATHER OF THE FATHERLAND, CONSUL FOR THE THIRD TIME, EXCAVATING MOUNTAIN ROCKS AND USING WOOD BEAMS HAS MADE THIS ROAD.

TABULA TRAIANA Well known Tabula Traiana, located near Hajdučka Vodenica, was engraved into a rock in 100 B.C. It is a testimony of the creation of Via Traiana road as emperor Trajan’s endeavour to expand his territories onto the Danube left bank. 15


Turistički vodič Kladovo

Utvrđenje Diana Tvrđava Diana podignuta je na samoj obali Dunava, na uzvišenju kod sela Sip. Izgradnja najranijeg zemljano-drvenog utvrđenja vezana je za dolazak prvih vojnih formacija na Dunav početkom I veka. Kameno utvrđenje većih dimenzija nastalo je u vreme građevinske aktivnosti imperatora Trajana. Tokom šest vekova na Diani je postojao značajan ekonomski centar sa lukom i pristaništem. U unutrašnjosti utvrđenja otkrivene su građevina sa apsidom, vojne barake i drugi objekti, a u centralnom delu ostaci principijuma sa portikom. Izvan bedema utvrđeno je postojanje

ISTOČNA KAPIJA DIANA THE EASTERN GATE DIANA

svetilišta, istraženi ostaci martirijuma i dela nekropole kao i dela naselja koje se prostiralo zapadno od vojnog logora. Diana je među najbolje očuvanim rimskim utvrđenjima u regionu, a istraženi objekti su konzervirani. UTVRĐENJE DIANA THE FORTIFICATION DIANA

16

THE DIANA FORTRESS The Diana Fortress was built on the Danube shore, on a mount near village Sip. When the first military formations had come to the Danube in the early 1st century, began a construction of the first ground-wooden fortification in the country. The stone fortification was built later, during Emperor Trajan’s construction activity. With its pier and harbor, Diana was an important economic centre which lasted six centuries. Inside the fortification an apse building, military barracks and other objects were found, and in the central part the remains of an arch principium. A little further from the bank, there used to be a sanctuary. The remains of martyrium, necropolis and a part of a settlement west of the camp were also found. Found constructions are well conserved, which makes Diana one of the best preserved Roman fortifications in the region.


Travel Guide Kladovo

TRAJAN'S BRIDGE

OSTACI TRAJANOVOG MOSTA REMAINS OF TRAIAN’S BRIDGE

Trajanov most Ostaci Trajanovog mosta i utvrđenja Pontes nalaze se kod sela Kostol, 5 km nizvodno od Kladova. Most, podignut između 103. i 105. godine n.e. delo je sirijskog arhitekte Apolodora iz Damaska, i predstavlja jedno od najgrandioznijih graditeljskih dela antike. Dužina mosta sa portalima iznosila je 1.133,90 m, a deo preko rečnog korita 1.071 m. Ostaci mosta-stuba Istovremeno sa mostom, u funkciji njegove odbrane, podignuti su pomoćni logori Pontes na desnoj i Drobeta (Rumunija) na levoj obali Dunava. Ostaci 16 stubova Trajanovog mosta su locirani 1932. godine. Pola veka kasnije arheolozi su uspeli da lociraju njih 12, a četiri je verovatno u međuvremenu odnela

voda. Ostaci prvih stubova na obe strane i danas se mogu videti na obalama Dunava. Zaštitna arheološka iskopavanja i konzervatorski radovi započeli su 1979. godine. Kod Kostola je očuvan deo nosećeg suvozemnog stuba mosta, visine 5 m i širine 3,5 m.

The remains of Trajan’s Bridge and Pontes fortification can be found near village Kostol, 5 km downstream of Kladovo. The bridge was built between 103 and 105 year B.C. and is the work of Syrian architect Apolodor from Damask. It represents one of the grandiose architectural creations of the Antique. Including the entrances, the bridge was 1.130,90 m long, and just the part above the water 1.071 m long. Pillar remains Simultaneously with the construction of the bridge, support camps were built as a part of the defense, Pontes on the right and Drobeta (Romania) on the left bank of the Danube. The remains of 16 Trajan’s bridge pillars were found in 1932. Half a century after, archeologists found only 12. The other four must have been carried away by the water. The remains of some of the first pillars can still be seen today on both Danube shores. Preserving archeological digging and conservative work began in 1979. Near Kostol exists a preserved main ground pillar 5 m high and 3,5 m wide.

GRAFIKA TRAJANOVOG MOSTA TRAJAN'S BRIDGE GRAPHICS

17


Turistički vodič Kladovo STARO KLADOVO OLD KLADOVO

Tvrđava Fetislam rednjovekovna tvrđava Fetislam je sagrađena na temeljima rimskog utvrđenja Zanes. Fetislam se sastoji od Velike tvrđave i Malog grada unutar nje, koji je bio vojno utvrđenje i značajna strateška tačka za kontrolu plovidbe Dunavom. Mali grad izgrađen je 1524. godine u vreme vladavine Sulejmana Veličanstvenog, a današnji oblik Fetislam dobija početkom XIX veka u vreme pohoda Mahmuda II. U svojoj burnoj istoriji često je menjala vlasnike. Tvrđava Fetislam je jedna od šest srpskih tvrđava (Beograd, Smederevo, Šabac, Užice, Soko i Kladovo), koja je 1867. godine predata Srbima na upravljanje, čime su Turci definitivno napustili ove prostore. Danas je kulturno-istorijski spomenik, omiljeno mesto za šetnju, rekreaciju i sportske aktivnosti.

S

18


Travel Guide Kladovo

TVRĐAVA MALI GRAD FORTRESS MALI GRAD

FORTRESS FETISLAM The medieval fortress Fetislam was built on the ground of Roman fortification Zanes. Fetislam is composed of Velika tvrđava (The Big Fortress) and Mali grad (The Small Town) inside it, which used to be military fortification and an important strategic point for the Danube sailing control. Mali grad was built in 1524, during Suleiman the Magnificent, and got present form in the beginning of XIX century when Mahmud II was conquering Europe. In its turbulent history, owners often changed. Fetislam fortress is one of six fortresses in Serbia (Beograd, Smederevo, Šabac, Užice, Soko i Kladovo) which Turks gave in into Serbian administration in 1867, and thereby definitely left the region. Today, this place is a cultural and a historical monument, and a favourite place for walking, recreation and sports activities. 19


Turistički vodič Kladovo

Arheološki muzej Đerdapa STALNA POSTAVKA PERMANENT DISPLAY

Arheološki muzej Đerdapa raspolaže zbirkom eksponata velike kulturno-istorijske vrednosti koji govore o prošlosti kladovskog kraja. Ova bogata zbirka argumentuje prisustvo ljudi u dolini Dunava još od praistorije i civilizacije Lepenskog vira, preko vinčanske kulture koja je dopirala i do ovih krajeva, bronzanog i gvozdenog doba, vremena Rimljana, Kelta, Slovena, pa sve do Turaka i savremene istorije. Kolekcija je brižno čuvana i Kladovo je ponosno, kako na svoju istoriju i prošlost, tako i na jedan od najbolje uređenih muzejskih prostora u Srbiji. Muzej pored svoje redovne delatnosti često organizuje edukacije, prezentacije i aktivno živi u kulturnom životu grada. Kontakt telefon 019/803 900

20

DJERDAP’S ARCHEOLOGICAL MUSEUM Djerdap’s archeological museum has a range of displays of great cultural and historical value which gives us an insight into Kladovo’s history. Abundance of these displays gives us a confirmation of people’s existence in the Danube valley since the Prehistoric era and the civilization of Lepenski vir, and Vinča culture that reached the region, throughout the Bronze and the Iron Age, Roman times, Celtics, the Slavic people, until Turks and modern history. The collection has been carefully preserved and has made Kladovo proud of its history and past as well as of its museum, which is one of the best in Serbia. Apart from its regular activity, the museum often organizes lessons, presentations and is an active part of city’s cultural life. Phone 019/803 900


Travel Guide Kladovo

Hidroelektrana Đerdap I Hidroelektrana Đerdap I sagrađena je u saradnji sa Rumunijom i od 1972. godine proizvodi značajan deo električne energije za potrebe naše zemlje. Predstavlja monumentalnu građevinu koja, pored osnovne uloge proizvodnje električne enrgije, reguliše sistemom prevodnica saobraćaj Dunavom, predstavlja granični prelaz i povezuje Srbiju sa Rumunijom. Na turističkoj karti Kladova predstavlja svojevrsnu atrakciju za turističke posete i obilaske.

HYDROELECTRIC POWER PLANT IRON GATE I

TETRAPODA OD BETONA – „CEZAROV KRST“, TEŽINE 10 t I VISINE PREKO 3 m. KORIŠĆEN JE ZA PREGRAĐIVANJE DUNAVA PRILIKOM IZGRADNJE HE ĐERDAP I. CONCRETE TETRAPOD - “CAESAR’S CROSS”, WITH ITS WEIGHT OF 10 T AND HEIGHT OVER 3 M, IT WAS USED TO PARTITION THE DANUBE DURING THE CONSTRUCTION OF THE HYDROELECTRIC POWER PLANT IRON GATE I.

The Hydro-electric power plant Iron Gate I was built in collaboration with Romania, and since 1972 it has been producing a significant amount of electric energy for our country. It is a monumental construction which, besides its main role of producing electrical energy, regulates the Danube lock system. Also it represents a border line between Serbia and Romania. It is a real attraction for tours and visits nn Kladovo’s tourist map. 21


Turistički vodič Kladovo

BLEDERIJSKI VODOPAD BLEDERIJA WATERFALL

Netaknuta priroda U okolini Petrovog Sela, udaljenog 23 km zapadno od Kladova, nalaze se brojne pećine i jame, pogodne za razvijanje specifične turističke ponude. Po bogatstvu nakita se izdvajaju pećine: Miličina, Ružina, 22

Nemački ponor, Dosu-Isak pećina i Zla pećina. Nemački ponor je jedna od najdubljih pećina u Srbiji sa dubinom od 210 metara. Zla pećina (Gaura-Ra), dobila je naziv zbog karakteristike da se

PEĆINA NEMAČKI PONOR CAVE NEMAČKI PONOR

povremeno u njoj pojavljuje ugljenmonoksid. Blederijski vodopad, izuzetna prirodna atrakcija nalazi se u blizini sela Reka, na oko 25 km od Kladova. Reka Blederija izvire na 190 metara


Travel Guide Kladovo MILIČINA PEĆINA Ć ĆINA MILICA’S CAVE V VE

BELOBRKA ČIGRA WHISKERED TERN CHLIDONIAS HYBRIDUS

PČELARICA EUROPEAN BEE-EATER MEROPS APIASTER MALA VRBICA MALA VRBICA

UNTOUCHED NATURE

nadmorske visine i teče na jugoistok. Voda, koja se vertikalno, sa visine od oko 7 m, posle prelivanja preko bigrene prečage, obrušava u obliku vodene zavese u bigrenu kadu, veliki vir ili malo jezero, tirkizno je zelene boje.

Mala Vrbica je jedno od 35 identifikovanih “Important Bird Areas“ (IBA) u Srbiji. Područje je dobilo status na osnovu prisustva ugroženih retkih vrsta ptica i njihovoj brojnosti.

Nearby Petrovo Selo, Selo 23 km west from Kladovo, there are many caves and pits, suitable for developing a specific tourist offer. Caves that stand out for their cave ornaments are: Miličina, Ružina, Nemački ponor (The German Abyss), Dosu-Isak cave and Zla pećina (Gaura-Ra). Nemački ponor is one of the deepest cave in Serbia with its depth of 210 m. Zla pećina got its name due to the periodic appearance of carbonmonoxide. Blederija waterfall, remarkable nature’s attraction is located near the village Reka, 25 km of Kladovo. The river Blederija springs up at the altitude of 190 m above sea level and then flows towards the south-east. Turquoise green water falls over from 7 metres hight like a curtain, over the bigren cross-bar into a bigren tub, a big pool or a small lake. Mala Vrbica is one of Serbia’s 35 identified “Important Bird Areas” (IBA). The area gained this status based on the presence and number of jeopardized rare bird species. 23


Turistički vodič Kladovo

Gradska plaža

CITY BEACH

Kladovska gradska peščana plaža je pravo mesto za letnji odmor i rekreaciju. Kao alternativa letovanjima na morskoj obali pruža gotovo identičan doživljaj.

Neposredna blizina dva hotela i nekoliko ugostiteljskih objekata, kompletna opremljenost mobilijarom,tuševima i toaletom, čini ovaj sadržaj još komfornijim.

City sand beach in Kladovo is a true place for your summer vacation and activities. It will give you the identical feeling as if you were on a beach near the sea. Two nearby hotels and several tourist complexes, full city furniture, with showers and toilets make this place even more comfortable.

Spotski centar „Jezero“ Sportski centar „Jezero“ savremeno opremljen i uređen, obezbeđuje uslove za održavanje sportskih takmičenja kao i pripreme sportista. Velika dvorana ima kapacitet od 2.500 mesta na tribinama i sve uslove za rukomet, košarku, odbojku i druge ekipne i pojedinačne sportove. U hali se održavaju domaće i međunarodne utakmice i manifestacije. Kontakt telefon 019/801-210

24

SPORT CENTRE "JEZERO" Sport centre "Jezero" is contemporary equipped and has all the necessary conditions for hosting sport events and preparations. The main hall has a capacity of 2500 places and has all the requirements for handball, basketball, volleyball and other group and individual sports. Domestic and international games and events are held in the hall. Phone 019/801-210


MANIFESTACIJE Proslava Sv. Trifuna

MANIFESTACIJE KLADOVSKOG KRAJA POSVEĆENE SU KARAKTERISTIKAMA PODNEBLJA, KULTURE, I OBIČAJA. Travel TRADICIJE Guide Kladovo

februar

K

ao podneblje sa izuzetnom mikroklimom za bavljenje vinogradarstvom, od antičkih vremena čokoti vinove loze po svom kvalitetu roda nadaleko su bili poznati. I danas uz neke nasleđene paganske običaje pravoslavno stanovništvo slavi Svetog Trifuna – zaštitnika vinogradara. Naime, svakog 14. februara Udruženje voćara i vinogradara započinje svoje slavlje Proslava Sv. Trifuna orezivanjem vinove loze i nastavlja kroz druženje, zabavu i razmenu iskustava sa gostima iz drugih vinskih krajeva. Najbolje rakije i vina, domaća trpeza i folklor tradicionalno prate ovaj datum.

Dunavske regate

D

maj, jun, jul

olazak leta pored Dunava ima posebnu vrednost i značaj za stanovnike. Život koji suncem okupan i vedar Dunav donosi, utiče na blagostanje i osećaj sigurnosti. Tekija živi svoj život od Transdierne iz antike, preko svih vladara, procvata i padova do konačnog oblika nastalog posle izgradnje HE Đerdap I. Nalazi se u Nacionalnom parku Đerdap na prelepom jezeru koje u svojim dubinama krije mnoštvo somova i smuđeva. Ribari poštuju svoje pretke i nasleđeni dunavski mit čuvaju i prenose kao priče o dobrom ulovu. Početkom maja, Regata „Tragom starih Tekijskih alasa” od

Tekije do Hajdučke vodenice, i nazad, je prva u nizu manifestacija na Dunavu koje Kajakaški klub iz Tekije već godinama uspešno organizuje. Regata povodom Proslave Dana Dunava se organizuje u junu mesecu i predstavlja izazov za najiskusnije kajakaše da se uzvodno od Tekije doplovi do Donjeg Milanovca i nazad. Đerdapska regata Tekija-Kusjak – je najmasovnija regata koja u julu mesecu okupi zaljubljenike u Dunav iz Srbije i inostranstva. Poseban doživljaj je prolazak učesnika regate kroz prevodnicu HE Đerdap I. 25


Turistički vodič Kladovo

TID-ova regata (Tour international Danubien)

N

avgust

ajstarija, najduža i najveća međunarodna, turistička, sportsko – rekreativna kajak, kanu i veslačka regata već šestu deceniju plovi Dunavom od nemačkog grada Ingolštadta do sela Sveti Đorđe u Rumuniji na obali Crnog Mora. Put je dug 2.455 kilometara i traje 75 dana. Na teritoriju opštine Kladovo, TID-ova regata stiže početkom avgusta i na najduže se zadržava na svom putu (5 dana). Oko 150 kajakaša iz celog sv sveta kao pravi dunavski misionari, oduševljeni prirodnim lepotama, kkulturno istorijskim spomenicima i gostoprimstvom naših ljudi, svoje uutiske nose i prenose u daleke krajeve iz kojih dolaze. DDobrodošlica u Tekiji, a već čuveni ispraćaj sa kajakašima na prelepoj ppeščanoj plaži u Brzoj Palanci, od rimljana poznatoj Egeti, mestu gde je za vreme Miloša Obrenovića 1842. godine izgrađen prvi srpski brod „Knjaz Mihajlo”. Brza Palanka je biser kladovskog podunavlja, sa prelepim pejzažima, očuvanom autentičnom arhitekturom i ljubaznim domaćinima.

26


MANIFESTACIJE Etno festival

Travel Guide Kladovo

jul

E

tno festival – Kladovo je prerastao iz Etno festivala Istočne Srbije u međunarodnu manifestaciju. Tradicionalno se održava u drugoj polovini jula meseca i uspešno ga iz godine u godinu organizuje Turistička organizacija opštine Kladovo. Etno festival - Kladovo predstavlja kako kulturnu manifestaciju narodnog stvaralaštva, običaja i tradicije, tako i turističku atrakciju Kladova. U centru Kladova se na izložbenim štandovima mogu probati prirodni proizvodi meda, vina i rakija, oprobati u veštinama starih zanata i kupiti suveniri i proizvodi iz domaće radinosti. Raznobojni motivi, takmičenja u kuvanju riblje čorbe, nastupi pi folklora i estradnih izvođača, samo su deo atmosfere u toplim im julskim danima. Oko 10.000 ljudi prodefiluje u dva dana festivala, a našim građanima na radu i boravku u inostranstvu tvuu Etno festival je najlepša dobrodošlica za odmor u rodnom kraju. rajju. Kontakt telefon 019/801 690, www.tookladovo.rs

Zlatna bućka Đerdapa

avgust

Z

latna bućka Đerdapa je sportsko ribolovna manifestacija koja se obeležava skoro trideset godina. Ribarsko mesto Tekija spremno dočekuje ribolovce svake godine u avgustu i uz bogat ulov garantuje i dobar provod i zabavu. Različite sadržaje i aktivnosti uz karneval,, igre g na vodi i čuvenu riblju j čorbu iz Tekije kuvanu u dunavskoj vodi, gosti i učesnici pamte uz otkrivenu tajnu o lovu soma sa bućkom. buć o .

27


EVENTS

EVENTS IN KLADOVO ARE CHARACTERISTIC FOR THE REGION, CULTURE, TRADITION AND CUSTOMS. Turistički vodič Kladovo

February

CELEBRATION OF ST. TRYPHON As the area with microclimate, suitable for vineyards since the Antique times our grapevines have been widely known. Even today, St. Tryphon – the protector of vineyards is celebrated with some old pagan customs. Every 14th of February, the Association of gardeners and grape growers begin their celebration of St. Tryphon by cutting vine, socializing, having fun, and exchanging experiences with guests from other wine areas. The best brandies and wines, home cooking and folklore are traditionally associated with this date.

May, June, July

THE DANUBE REGATTAS In the summer the Danube has a special meaning and value to the citizens. Jolly and sunny Danube brings a life that has a big effect on people's wellbeing and sense of security Tekija has lived its life since antique Transdierna, all the rulers who ruled it, through ups and downs to its final shape made after the HE power plant Iron Gate I. It is located in the National park Djerdap on a beautiful lake which hides abu ndance of catfish and zander in its depths. Fishermen have deep respect for their ancestors and pass on tales of the Danube myth through stories of a good catch. In the beginning of May, Regatta „Tragom starih Tekijskih alasa” (“Ways of old Tekija fishermen“) which starts from Tekija to Hajdučka vodenica and back is the first event of many organized in past years by Tekija's Kayak club.

28

The Danube Celebration Day regatta is organized every June and represents a challenge even for the most experienced kayakers, to row upstream from Tekija to Donji Milanovac and back. Djerdap regatta Tekija – Kusjak is the biggest regatta which every July gathers all Danube lovers from Serbia and abroad. Going through the HE power plant Djerdap I’s lock is a special feeling.

August

TID REGATTA (TOUR INTERNATIONAL DANUBIEN) The oldest, longest and the biggest tourist, sports and recreational kayak, canoe, and rowing regatta has sailed the Danube for six decades now, from German town Ingolstadt to Romanian village St. George on the coast of the Black Sea. It takes 75 days to complete 2.455 km long trip. In first days of August, TID regatta arrives to Kladovo municipality, and stays for five days, the longest time spent in any place on its course. About 150 kayakers from all over the world, inspired with natural beauties, cultural and historical monuments, and people’s hospitality, take their impressions to far places from which they came, as true missionaries of the Danube. The welcome is in Tekija, and the famous kayak’s farewell on a beautiful sand beach in Brza Palanka, in the Roman Age known as Egeta, the place where the first Serbian ship “Knjaz Mihajlo“ was built in 1842, during the reign of Miloš Obrenović. Brza Palanka is the pearl of Kladovo's river basin, with beautiful landscapes, preserved and authentic architecture and loving hosts.

July

ETHNO FESTIVAL Ethno festival Kladovo grew up to be not just an ethno festival in Eastern Serbia but an international event. It is traditionally held in the second half of July and has been successfully organized every year by the Tourist organization of Kladovo. Ethno festival Kladovo represent cultural event of national development, customs and tradition, as well as tourist attraction. Exibition stands are placed in the center of Kladovo where you can taste natural honey and its bee-products, wines and brandies, have a try at old trades and buy some home made souvenirs and products. Colourful motives, fish stew cooking competitions, folklore and singers’ performance, are just a part of the atmosphere in warm July days. During two days of the festival, about 10000 visit it, and to our people living and working abroad the Ethno festival is the best welcome to their homeland vacation. Phone 019/801 690, www.tookladovo.rs

August

ZLATNA BUĆKA ĐERDAPA (THE GOLDEN PLOP OF DJERDAP) Zlatna bućka Đerdapa is a sport and fishing event which lasts almost thirty years. Fishing place Tekija welcomes its fishermen in August every year, and guarantees good catch and fun. Guests and contestants remember carnival’s different contents and activities, water games and Tekija’s famous fish stew cooked in water from the Danube, alongside the revealed secret of how to catch a catfish with plop fishing techniques.


SMEŠTAJ PRIVATNI SMEŠTAJ U KLADOVU

sadržajima i velikim atrakcijama. Sa postojećim potencijalima i planiranim novim sadržajima, turizam se prihvata kao najveća šansa za budući razvoj opštine. SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE 

Kratak opis: jedna jednokrevetna soba, dve dvokrevetne sobe i jedna trokrevetna soba, svaka soba ima svoje kupatilo i svoju terasu. Kontakt: Radiša Đorđević tel. +381 19 807 714 mob. +381 63 8347 115 tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE 

APARTMAN 

T

urizam u Kladovu se prvi put spominje tridesetih godina 20. veka a, od ranije postoji niz arhivske građe koja dokumentuje tvrdnje nasleđenih priča o Đevrinskom toplom izvoru kao prvoj turističkoj destinaciji na ovim prostorima. O lekovitosti toplih izvora govori podatak da su se rimske legije oporavljale posle dugih i teških bitki baš na izvorima velikih podzemnih žila tople vode ove regije. Otvoreno mesto na obali Dunava, dostupno sa kopna i sa reke, vekovima je privlačilo putnike namernike, brodarce, trgovce. Čuveni putopisci su prolazeći ovim prostorima, zabeležili najimpresivnije slike vremena. Burna istorija menjala je izgled mesta ali je narod ostajao gostoljubiv i prijatan prema strancima. Kladovske kafedžije, mehane i „bande“ muzikanata, doprinele su živom temperamentu mesta koje je živelo svojim tempom, čuvajući nasleđene motive kroz tradiciju i običaje. Danas Kladovo ima epitete uređenog, čistog, sunčanog mesta, sa dobrim i raznovrsnim smeštajnim kapacitetima, sa kvalitetnim uslugama i bogatom ponudom u ugostiteljstvu, sa šarenolikim

moderna sportska hala „Jezero“, tvrđava Fetislam i kej odnosno šetalište pored samog Dunava. Lokacija: Ribarska bb, Kladovo Kratak opis: Tri luksuzna klimatizovana apartmana od 60, 80 i 120 m2, koji poseduju LCD televizore, kablovsku televiziju, internet kao i mogućnost za smeštaj dvadeset osoba. Kontakt: Dragan Marinović mob. +381 62 9730 910

Prijatan smeštaj 400 m od samog centra grada i Stare čaršije, u blizini gradskog parka i 200 m od tvrđave Fetislam i Dunava. Lokacija: Omladinskih radnih brigada 7, Kladovo Kratak opis: jedna dvokrevetna i jedna trokrevetna soba, kupatilo, TV i Wireless internet, garaža i parking. Kontakt: Dragan Vujović +381 19 800 261 +381 60 0800 261 tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE 

Smeštaj „Ana i Patrik“, nov i moderan, nalazi se u samom centru Kladova, između pešačke zone – promenade i gradskog parka. Lokacija: Kralja Aleksandra 42 Kratak opis: Dve četvorokrevetne sobe, svaka soba ima opremljenu kuhinju, klimu, TV i kupatilo. Kontakt: tel. +381 063 423 643 tel. +381 19 801-690 tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

APARTMANI 

Apartman „Filipović“ nalazi se u strogom centru grada, na samoj obali Dunava, u blizini gradskog parka, sportske hale „Jezero“ i tvrđave Fetislam Lokacija: Trg Kralja Petra bb Kratak opis: apartman sa 2 ležaja, opremljen kuhinjom i kupatilom Kontakt: Jelena Filipović tel. +381 19 802 817 mob. +381 62 29 28 03 tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

APARTMAN 

„Vila Morun“ se nalazi u prijatnom prirodnom ambijentu na samoj obali Dunava, sa pogledom na gradsku plažu u neposrednoj blizini hotela Aquastar Danube. Lokacija: Dunavska 17, Kladovo

Apartmani „Mona Liza“ nalaze

se u strogom centru grada sa pogledom na gradsko jezero sa gejzerom. U neposrednoj blizini je

Aprtman „Nana“ nalazi se na 15 min. od kladovske Stare čaršije,

29


SMEŠTAJ odnosno centra grada i oko 100 m od gradske plaže. Lokacija: Trajanova 1, Kladovo Kratak opis: jedna jednokrevetna soba i jedna trokrevetna soba sa upotrebom kuhinje i kupatila i prostorijom za dnevni boravak. Kontakt: Uroš Mrvoš mob. +381 63 3627 18 tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

Kontakt: Duška Čičarević tel. +381 19 82 403 mob. +381 65 5155 037 tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

PRIVATNI SMEŠTAJ U KOSTOLU

APARTMAN 

koji su ljubitelji prirode, šetnje, mira, pecanja, u blizini Dunava. Lokacija: Dimitrija Tucovića 27, Kostol Kratak opis: tri sobe sa po jednim francuskim ležajem sa upotrebom kupatila, prelepo dvorište sa zelenilom, parking. Kontakt: Dragica Trailović tel. +381 19 807 318 mob. +381 63 8905 876 tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

APARTMAN 

K

ostol je najbliže selo Kladovu i prvo naselje prema Donjem Ključu Apartman „Popović“ se nalazi u – delu opštine pored Dunava blizini autobuske stanice, 200 m nizvodno od Kladova. Tradiciood centra grada i 300 m od hotela nalno su Kostovljani bili poznati „Đerdap“ i šetališta pored samog brodarci i danas se u ovom Dunava. živopisnom selu mogu prepoznati Lokacija: Lole Ribara 28, Kladovo njihove kuće po karakterističnim Kratak opis: jedna dvokrevetna ornamentima na fasadama. Kosoba sa upotrebom kuhinje i stol je bio od antike poznat kao kupatila i prostorijom za dnevni Pontes i ostaci naselja se mogu boravak. videti u blizini ostataka čuvenog Kontakt: Mihajlo Popović Trajanovog mosta. Poznata tel. +381 19 807 595 izletišta su Karaula u Maloj Vrbici +381 19 801 320 mob. +381 63 8001 866 i Lolićeva česma. tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

KUĆA ZA ODMOR

SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE 



Kuća se nalazi 500 m od samog centra grada, u neposrednoj blizini autobuske stanice. Lokacija: Timočka 5, Kladovo Kratak opis: dve dvokrevetne sobe sa upotrebom kuhinje i kupatila, parking.

30

Kuća se nalazi na 2 km od Kladova u selu Kostol, idealna za goste

Kuća se nalazi na samom ulasku u selo Kostol na 1 km od Kladova, pored magistralnog puta. Lokacija: Maršala Tita 4, Kostol Kratak opis: dve sobe sa po jednim francuskim ležajem, prostorijom za dnevni boravak, upotrebom kuhinje i kupatila, dve terase, dvorište sa zelenilom, garaža. Kontakt: Đorđica Šomonović tel. +381 19 808 730 mob. +381 062 44 12 42 tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

PRIVATAN SMEŠTAJ U VELIKOJ VRBICI

S

elo Velika Vrbica je jedno od prelepih sela Donjeg Ključa sa sačuvanom autentičnom arhitekturom kuća, prelepom plažom i uređenim centrom sela. Vredni domaćini su čuvari tradicionalnih vrednosti i karakteristika vlaškog kraja. Velika Vrbica nalazi se 12 km nizvodno od Kladova.

SEOSKO TURISTIČKO DOMAĆINSTVO 

Domaćinstvo se nalazi u selu Velika Vrbica na 11 km od Kladova. Prijatan ambijent vlaške kuće, za goste koji žele mir i seosku idilu uz konzumiranje tradicionalnih vlaških specijaliteta. Lokacija: Maršala Tita 46, Velika Vrbica Kratak opis: dve sobe sa po jednim francuskim ležajem i upotrebom kupatila. U okviru domaćinstva nalazi se i etno restoran „Vlaška kuća“. Kontakt: Slaviša Tufajević


tel. +381 19 814 010 mob. +381 63 4100 47 www.vlaskakuca.com tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

KUĆA ZA ODMOR 

SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE 

Lokacija: Velika Vrbica Kratak opis: 4 sobe sa ukupno 8 ležaja i upotrebom kupatila Kontakt: Marica Marinović tel. +381 19 81 45 37 mob. +381 63 17 42 575 tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

PRIVATAN SMEŠTAJ U NOVOM SIPU

Kuća se nalazi u veoma prijatnom ambijentu u selu Novi Sip na 7 km od Kladova, na 2 km od Hidroelektrane „Đerdap I“ i u blizini lokaliteta Diana (rimskog vojnog utvrđenja na obali Dunava). Lokacija: 7. jula 1, Novi Sip Kratak opis: jedna soba sa francuskim ležajem i jedna trokrevetna soba sa upotrebom kuhinje i kupatila, parking, prelepo dvorište sa zelenilom. Kontakt: Žikica Carojević tel. +381 19 809 440 mob. +381 63 8908 616 tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

PRIVATNI SMEŠTAJ U TEKIJI

N

ovi Sip je moderno, uređeno selo koje se nalazi 7 km uzvodno od Kladova u blizini OK „Đerdap“ na Karatašu i HE „Đerdap“ I. Novi Sip je nastao preseljavanjem stanovništva iz Sipa radi izgradnje HE „Đerdap“. U neposrednoj blizini sela nalaze se ostaci rimskog kastruma Diana.

T

ekija je mesto udaljeno oko 22 km od Kladova smešteno na obali Dunava, na zelenim padinama Miroča. Zbog svojih prelepih uvala, blizine Trajanove table, Hajdučke vodenice, Tekija, smeštena u

najlepšem delu Nacionalnog parka Đerdap, predstavlja jedno od prijatnih mesta za odmor na Dunavu. Sredinom avgusta svake godine se održava tradicionalna manifestacija „Zlatna bućka Đerdapa“. Kajakaški klub iz Tekije organizuje više regata tokom godine a najveća je „Đerdapska regata“ od Tekije do Kusjaka. Zbog dubine Dunava, riba ulovljena u tekijskim vodama poseduje poseban ukus i kvalitet pa je riblja čorba i spremljena sveža riba na razne načine u Tekiji pravi delikates. Stanovnici Tekije imaju najdužu tradiciju bavljenja turizmom u celoj regiji pa se uticaj zdrave konkurencije može primetiti u lepo sređenim okućnicama sa puno cveća. Posebna vrsta hortenzije koja decenijama krasi tekijanska dvorišta nazvana je „Tekijanka“.

SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE 

Lokacija: 22. septembar 10, Tekija Kratak opis: dve sobe, ukupno osam ležaja, kupatilo. Kontakt: Slavka Grujić tel. +381 19 804 158 mob. +381 63 7216 082 tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE 

SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE 

Lokacija: Hajduk Veljkova 34, Tekija Kratak opis: jedna dvokrevetna soba i dve sobe sa po jednim francuskim ležajem sa upotrebom kupatila. Kontakt: Svetomir Točaković tel. +381 19 804 033 mob. +381 62 4254 40 tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

Lokacija: Miloša Obilića 53, Tekija Kratak opis: jedna dvokrevetna soba i dve sobe sa po jednim francuskim ležajem, kupatilo. Kontakt: Antonije Balić tel. +381 19 804 124 mob. +381 62 5395 63 tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

31


SMEŠTAJ SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE 

SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE 

dvokrevetnih soba kao i 6 apartmana . U vlasništvu hotela je i šetni brod „Đerdap“ kapaciteta 120 mesta za eksluzivna krstarenja Dunavom. www.djerdapturist.co.rs

HOTEL „AQUA STAR DANUBE“ Lokacija: 1. maja 7, Tekija Kratak opis: tri sobe sa po jednim francuskim ležajem, kupatilo. Kontakt: Zvonimir Adamović mob. +381 64 4783 551 mob. +381 64 4304 982 tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

Lokacija: Koče Anđelkovića 85, Tekija Kratak opis: dve sobe sa po jednim francuskim ležajem sa upotrebom kupatila. Kontakt: Jelena Lajtinović tel. +381 19 804 107 tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

Lokacija: 1. maja 3, Tekija Kratak opis: dve sobe sa po jednim francuskim ležajem i jednim pomoćnim ležajem, kupatilo. Kontakt: Dragutin Martinović tel. +381 19 804 051 mob. +381 62 3186 01 tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

HOTEL „ĐERDAP“

OMLADINSKI KAMP „ĐERDAP“

Hotel „Đerdap***“ u Kladovu je lociran na samoj obali Dunava na šetališnom keju. Sa svojih osam spratova dominira gradom, pružajući svojim gostima predivan pogled na reku i susednu Rumuniju. Objekat nudi 137 jednokrevetnih i

Nalazi se na 8 km uzvodno od Kladova na Karatašu u blizini antičkog lokaliteta kastruma Diana i HE „Đerdap“ I. OK „Đerdap“ je idealan za omladinski i dečiji turizam i pripreme sportista. OK

SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE 

Lokacija: Koče Anđelkovića 15, Tekija Kratak opis: dve dvokrevetne sobe i jedna soba sa francuskim ležajem, kupatilo. Kontakt: Dragan Petranjesković tel. +381 19 804 159 mob. +381 63 7626 597 tel./fax TOO Kladovo +381 19 801 690

32

GASTRONOMIJA

Hotel „Aquastar Danube ****“ nalazi se na obali Dunava pored prelepe peščane plaže. Nov i moderan, hotel, opremljen po visokim standardima, nudi uživanje i odmor ali i izuzetne radne uslove za seminare i konferencije. Hotel poseduje 14 jednokrevetnih soba, 31 dvokrevetnu sobu, 6 studio apartmana, 3 lux apartmana. Hotel poseduje Wellness i SPA centar sa dva bazena i turistički brod. www.odmornadunavu.rs

SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE 

„Đerdap” raspolaže sa osam osmokrevetnih bungalova, i sedam paviljona sa devet trokrevetnih i jednom dvokrevetnom sobom. Veliki izbor sportskih terena, bazen, sportska hala i sale za borilačke sportove, samo su deo ponude OK „Đerdap”. www.kampdjerdap.co.rs

G

eografski položaj i klima uticali su na prirodu da bude darežljiva prema stanovnicima ovog područja. Od antike je kraj poznat po dobrom vinu,medu i ribljim specijalitetima. Kladovski ugostitelji se i danas trude da preko svoje bogate trpeze dočaraju prolazniku i namerniku milenijumsku priču o Dunavu, mirisu bilja i čokotima vinove loze. Niko ne ostane ravnodušan kad proba riblju čorbu, smuđa i dimljenog tostolobika, zalije kapljicom vina iz lokalnih vinarija i zasladi slatkišima od meda. Gost se oseti posebno poštovan, poput careva kojima su mirisi i ukusi kladovskih delikatesa ostajali u dubokom sećanju.


Mirisi tradicije Kladovo


Turistička organizacija opštine Kladovo // Tourist Organization of Municipality Kladovo, Dunavska 16 a, 19320 Kladovo, telefon 019 801 690, tookladovo@gmail.com, www.tookladovo.rs Izdavač: Turistička organizacija opštine Kladovo; Glavni i odgovorni urednik: Nevenka Boldorac; Prevod na engleski: Jovan Đorđević, profesor engleskog jezika i književnosti; Dizajn i priprema za štampu: Agencija ON; Štampa: Cicero a.d. CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд; 338.48(497.11 Кладово)(036) KLADOVO : turistički vodič = tourist guide / [urednik Nevenka Boldorac ; prevod na engleski Jovan Đorđević]. - Kladovo : Turistička organizacija opštine Kladovo, 2012 (Beograd : Cicero). - 32 str. : fotogr. ; 18 cm Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 2.000. ISBN 978-86-89249-00-2; 1. Болдорац, Невенка [уредник]; a) Кладово - Водичи; COBISS.SR-ID 192028172

turistički vodič Kladovo  

turistički vodič Kladovo

turistički vodič Kladovo  

turistički vodič Kladovo

Advertisement