Page 1

Stageovereenkomst TUSSEN 1.

vzw Arteveldehogeschool, ondernemingsnummer 0474120360, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent,  Hoogpoort 15 vertegenwoordigd door, Jeroen Martens, opleidingsdirecteur van de opleiding bachelor in de Logopedie en de  audiologie, afstudeerrichting logopedie, hierna genoemd "eerste partij",

en 2.

naam, adres:

VIBLO Leieland Kouter 93  9800 DEINZE vertegenwoordigd door …………………….., hierna genoemd "stageplaats", en

3.

naam en woonplaats van de student:

Ameye Charlotte, Torrestraat 22 bus A, 9870 Zulte WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Voorafgaand De huidige overeenkomst regelt de stages waarbij van de stagiair daadwerkelijke arbeidsprestaties verwacht worden. De  regeling rond observatiestages en bedrijfsbezoeken valt buiten de regeling van deze overeenkomst. Artikel 1 De bovenvermelde stageplaats aanvaardt dat Ameye Charlotte student aan de Arteveldehogeschool stage bij haar zal  volgen. De stageplaats zal de student begeleiden, wat hem in staat stelt om de stagedoelstellingen van de opleiding zo goed  mogelijk te bereiken. Bij het geven van opdrachten zal rekening worden gehouden met het opleidingsniveau van de  stagiair. De stage maakt integraal deel uit van het opleidingsprogramma van de hogeschool. Eerste partij zal voor het goede verloop van de stage de nodige stagebegeleiders aanstellen. De stagebegeleider is  eindverantwoordelijke voor de evaluatie van de stage. Artikel 2 De stageperiode gaat in van: 15/02/2011 tot: 08/04/2011 De stageprestaties worden uitgeoefend te Kouter 93 DEINZE. De stageplaats zal het studiecontract van eerste partij alsook de activiteiten georganiseerd door eerste partij  respecteren. Eerste partij zal deze activiteiten tijdig meedelen. Artikel 3 De stagiair is geen werknemer van de stageplaats. Er wordt geen arbeidscontract gesloten tussen de stagiair en de  stageplaats. De stagiair wordt niet bezoldigd. Artikel 4 Voor het toepassingsgebied van het Koninklijk Besluit van 3 mei 2003 betreffende de bescherming van de jongeren op  het werk en van de Wet Welzijn van 4 augustus 1996, beiden meermaals gewijzigd, wordt de stagiair wel gelijkgesteld  met een werknemer. De stageplaats komt de wettelijke bepalingen na die op de stagiairs van toepassing zijn. Artikel 5: risicoanalyse Het risicoprofiel van de werkplek van de stagiair tijdens de stageopdracht werd opgemaakt conform de bepalingen van  het KB van 21 september 2004, zoals gewijzigd. De risicoanalyse werd voorafgaand aan de stagiair en de hogeschool  meegedeeld en is opgenomen als bijlage bij deze overeenkomst. Het wordt eveneens bewaard in het individueel  stagedossier van de student.


Artikel 6: werkpostfiche De stageplaats geeft de onderwijsinstelling en de stagiair een werkpostfiche met informatie over de beschrijving van de  werkpost, de aard van de risico’s, de in acht te nemen preventiemaatregelen evenals de verplichtingen voor de stagiair  zelf op de werkpost. De werkpostfiche wordt opgenomen in het individuele stagedossier. Artikel 7: gezondheidstoezicht Het gezondheidstoezicht gebeurt voorafgaand aan de eerste keer dat stage wordt gelopen. Het formulier van de  gezondheidsbeoordeling, opgesteld voorafgaand aan de stage wordt bewaard in het individuele stagedossier van de  student. De stageplaats doet voor de uitvoering van het gezondheidstoezicht van de stagiairs beroep op:

 

de arbeidsgeneesheer van de dienst voor preventie en bescherming op het werk van de onderwijsinstelling de eigen gezondheidsdienst

Artikel 8 De stagiair wordt niet bezoldigd en is niet onderworpen aan de wetgeving op de sociale zekerheid. De burgerlijke  aansprakelijkheidsverzekering wordt geregeld door de hogeschool. Deze verzekering dekt risico's voortvloeiend uit  nalatigheden, onopzettelijke fouten van de stagiair, die lichamelijke of materiële schade veroorzaken aan derden. De  risico's inzake ongeval tijdens de stageopdracht, ongeval op de weg van en naar de stage worden gedekt door de  schoolverzekering. Artikel 9: arbeidsreglement De stagiair aanvaardt zich te gedragen naar de bepalingen van het arbeidsreglement, naar de veiligheidsvoorschriften  en in het algemeen naar alle interne reglementen, onontbeerlijk voor de goede organisatie van de stageplaats, zoals die  hem op regelmatige wijze werden bekendgemaakt. De stagementor informeert de stagiair bij het begin van de stage over  de relevante verplichtingen. Artikel 10: discretieplicht De stagiair verbindt zich ertoe, zowel tijdens de stage als na het beëindigen van de stage, geen fabrieks­ of  zakengeheimen, plannen, procédés, technische en boekhoudkundige gegevens, persoonlijke informatie met betrekking  tot klanten, patiënten, waarvan hij bij de uitvoering van zijn stage kennis neemt, uit te geven, te openbaren, bekend te  maken. De stagiair is gehouden tot discretieplicht. Artikel 11 aansprakelijkheid en verzekering Conform het studiecontract blijven alle waarborgen van de hogeschoolpolis van toepassing tijdens de stage. De  Arteveldehogeschool heeft voor haar studenten een globale hogeschoolpolis afgesloten die de waarborgen  Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA), Lichamelijke Ongevallen en de Rechtsbijstand dekt.  SCHADE AAN DERDEN  De waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) dekt de lichamelijke en materiële schade veroorzaakt aan derden  door een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de stagiair. Tevens vergoedt deze waarborg de schade die de stagiair  accidenteel veroorzaakt aan de door de stageplaats  toevertrouwde voorwerpen, zoals didactisch materiaal of een  werkinstrument. De waarborg BA is niet van toepassing op weg naar en van de stageplaats. Schade aan een voertuig is  ook niet gedekt. De Wettelijk verplichte Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) is hier van toepassing.  ARBEIDSONGEVAL OP DE STAGEPLAATS Op basis van het KB van 13 juni 2007 tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de arbeidsonge­vallenwet van 10  april 1971 werden de onbezoldigde stagiairs opgenomen in de arbeidsongevallen­verzekering onderschreven door de  Arteveldehogeschool. Deze polis dekt, onder bepaalde voorwaarden, de lichamelijke ongevallen die zich voordoen op de  stageplaats . De lichamelijke ongevallen op weg naar en van de stageplaats kunnen ten laste genomen worden door de  hogeschoolpolis, waarborg lichamelijke ongevallen. De stagiair, die het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval op de stageplaats, zal zo vlug mogelijk de stagementor en  de stagebegeleider verwittigen. De stagiair start de aangifteprocedure onmiddellijk op.  De hogeschool zal binnen de wettelijk vastgestelde termijn, vermeld in de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,  aangifte doen van het arbeidsongeval (normaliter 8 kalenderdagen, igv een dodelijk ongeval binnen 24 u).  De stageplaats verbindt zich ertoe de administratieve verplichtingen na te leven die voortspruiten uit het KB van 27 maart  1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Afdeling V:  Maatregelen in geval van arbeidsongeval).


EIGEN SCHADE AAN DE WAGEN Indien de stagiair zich met de eigen wagen verplaatst tijdens het woon­werkverkeer en een ongeval in fout veroorzaakt,  valt de eigen schade aan de wagen, ten laste van de student/ouders. De hogeschool kan niet aansprakelijk worden  gesteld. De stagiair die in het kader van de stageactiviteiten een bedrijfswagen bestuurt en een ongeval in fout veroorzaakt kan  niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan de bedrijfswagen noch voor de franchise. De Arteveldehogeschool  kan evenmin aansprakelijk worden gesteld.  De stagiair die zich in opdracht van de stageplaats met de eigen wagen verplaatst en een ongeval in fout veroorzaakt  kan de geleden schade aan de wagen of de franchise ten laste leggen van de stageplaats.  VERZEKERINGSATTEST De stagementor ontvangt een verzekeringsattest als bewijs dat de Arteveldehogeschool de noodzakelijke  verzekeringscontracten afgesloten heeft. Artikel 12: voortijdig beëindigen van de stage  12.1 Indien er problemen rijzen met de stagiair zullen de hogeschool en de stageplaats met elkaar in overleg treden  vooraleer enige andere actie te ondernemen. In geen geval zal de hogeschool of de stageplaats een stage zonder  overleg beëindigen. 12.2

Een stage kan voortijdig eindigen:

12.2.2 op een willekeurig ogenblik indien de hogeschool, de stageplaats en de stagiair ermee instemmen. De  stagebegeleider maakt een document op waarin het voortijdig afsluiten wordt vastgesteld en laat het document  ondertekenen door alle partijen. 12.2.2 na schriftelijke opzegging door de hogeschool indien de hogeschool na overleg met de stagiair en de  stageplaats tot de vaststelling komt dat deze laatste haar verplichtingen niet of op onvoldoende wijze naleeft of dat zich  zodanige omstandigheden voordoen dat van de stagiair redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij of zij de stage  voortzet. De stagebegeleider zal de opzegging schriftelijk en gemotiveerd meedelen aan de stageplaats. 12.2.3 na schriftelijke opzegging door de stageplaats indien de stageplaats na overleg met de stagiair en de  hogeschool tot de vaststelling komt dat de stagiair en/of de hogeschool hun verplichtingen niet of op onvoldoende wijze  naleven of dat zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de stageplaats redelijkerwijs niet verlangd kan wordend  dat zij de stage voortzet. De stageplaats zal de opzegging schriftelijk en gemotiveerd meedelen aan de stagebegeleider. Artikel 13 Partijen verklaren één exemplaar van deze overeenkomst ontvangen te hebben. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat  de overeenkomst steeds moet kunnen aangepast worden aan de actuele richtlijnen en de bepalingen omtrent stage die  voortvloeien uit de regelgeving van de overheid. Indien stage wordt gelopen in het buitenland wordt van deze overeenkomst een vertaling gemaakt. Bij betwisting of  interpretatievraag bij de overeenkomst primeert het Nederlandstalig contract. Artikel 14: procedure Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting pogen partijen tot een minnelijke regeling te komen. Indien verzoening niet mogelijk is, is de  rechtbank van eerste aanleg te Gent bevoegd. Opgemaakt te Gent, op 14.12.2010 in drie originelen, één voor de Hogeschool, één voor de student en één voor de  stageplaats.

Handtekening student

Handtekening stageplaats

Handtekening opleidingsdirecteur

test  

test test testtest

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you