Page 1

08 I. fejezet: Inspiráló történetek 04 Start: Erasmus 25

al ny

08 2000: Somlai-Fischer Szabolcs 10 2001: Mezei Szabolcs 12 2002: Bujdosó Attila

ajánlólevél

18 2007: Diseri Dóra 21 2009: Ív & Candie

motivációs levél curriculum vitæ

II·

24 II. fejezet: Top Erasmus-egyetem rangsor

III·

30 III. fejezet: Pályázás 30 A pályázás filozófiája 37 Erasmus-pályázás lépésről lépésre 39 Kreditelismertetés

IV·

ny al ml cv • • • • • × • •

46 Befektetés-Haszon-Hozam

50 V. fejezet: Ösztöndíjak

@

$

t cs

50 Tempus Közalapítvány

• • • • • •

• • • • • •

× × • • • • •

• • • • •

Sz • • • •

b • • • •

e • • • •

m • • • •

42 Karrierképletek

y pw lll

y karrier

patchwork

life long learning

× × × × Pw y III • • • • × •

42 IV. fejezet: Karrier

nyelvvizsga

ml cv

14 2005: Ritter Ottó

@ $ cs t webinfo

51 Erasmus 54 CEEPUS 56 Erasmus szakmai gyakorlat 58 Erasmus Mundus 60 Campus Hungary

VI·

64 VI. fejezet: Országinfó 64 Németország 66 Spanyolország 68 Nagy-Britannia 64 Franciaország

támogatás

pályázati csomag

timing

sz b

szálláskeresés

bürokrácia

é m élet

diákmunka

ISSN 1789-8234 MOHA magazin 2012. Erasmus 25 különszám _ kiadj a a SCHOLARIS KFT. _ felelős kiadó: LEBHARDT OLIVÉR, SZÉCSÉNYI ÁDÁM, VÉKEY ZOLTÁN főszerkesztő: LEBHARDT OLIVÉR _ főszerkesztő-helyettes: SZABÓ KATA _ fotó: Kállai Márton _ grafika és képszerkesztés: ARTISTOKRATS _ munkatársak: Földényi Juli, FRANKÓ LUCA, Halász Áron, Mráv Noémi, Papp Zsuzsanna, Szöllősi Judit, Simon Krisztián, Tossenberger Adél _ web: WWW.MOHAONLINE.HU, FACEBOOK.COM/SCHOLARISNET, e-mail: PALYAZAT@SCHOLARIS.NET _ fan page: FACEBOOK.COM/ MOHAMAGAZIN _ nyomdai előállítás: Infopress Group, felelős vezető: Lakatos Imre vezérigazgató _ hirdetési információ: scholaris.net/ mediakit/offline/ sales@scholaris.net _ A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Kiadványunk megjelenését az Európai Bizottság, valamint az Európai Unió Lifelong Learning programja támogatta. A kiadványban megjelentek


25

e

Szöveg: Lebhardt Olivér | főszerkesztő

E kiadvány közreműködőinek, szerzőinek, szerkesz-

véleményünk alapján – a tudatos tervezésben rejlik,

tőinek életében egy közös pont biztosan található,

melyhez ebben a kiadványban bőségesen szolgálunk

mindannyian tanultunk külföldön az egyetemi éve-

információkkal, segítséggel és tanácsokkal.

ink alatt, és ez az élmény a karrierünket valamiféleképpen meghatározta. Legtöbbünk Erasmusszal

Az elején személyes történeteken keresztül vizs-

kezdte, magam is egy lennék a 31 702 magyar és

gáljuk, miképpen lehet beépíteni erasmusos hó-

közel 3 millió európai Erasmus-diák közül, s – bár a

napokat az életünkbe. A Top Erasmus-egyetem-

25 éves jubileum, ahogy minden évforduló, kiváló al-

rangsorunkban megmutatjuk, melyik egyetemet

kalom a számadásra – én csak szuperlatívuszokban

érdemes választania a külföldi ösztöndíj tervét

tudok beszélni a programról.

dédelgető hallgatónak. A hogyan és a hogyan tovább kérdésekre a pályázás és a karrierképletek

Ezzel nem vagyok egyedül: Somlai-Fischer Sza-

fejezetben térünk ki részletesen. Leendő és volt

bolcsnak, a Prezi.com alapítójának, az Ív & Candie

ösztöndíjasok az Erasmuson kívül a Tempus Köz-

fotóspárosnak és Bujdosó Attilának, a Kitchen

alapítvány ösztöndíjai között keresgélhetnek még

Budapest kutatójának szakmai életútja is az Eras-

új lehetőségek után. Az országinformációkkal pe-

mus alatt kapott gellert, „járt Párizsban, mint az

dig az a célunk, hogy külföldi tanulmányait sen-

ősz”, vett új irányt és vált igazi inspiráló történetté.

kinek ne kelljen a szabadban éjszakázva kezdenie.

Noha igaz, az Erasmus önmagában nem garanciája

Reméljük, az E25 nem csak hasznos ösztöndíjguide

a hazai vagy épp nemzetközi sikernek, de az egyik

és információgyűjtemény lesz, de a tudatos karri-

legjobb szervezett lehetőség annak megalapozására.

erépítés filozófiáját is sikerül átadnunk benne.

A titok – hosszú éves pályázási tapasztalat és soksok ösztöndíjas hónap alatt érlelt szerkesztőségi

facebook.com/scholarisnet


m A T l o v N e b n i l R e B ösztöNdíjas és

SzeReTEm a g r a F I ko n o k at


Erasmus 25 Szöveg: B. Simon Krisztián

Az Erasmus megítélése korábban nem volt mindig egyértelműen pozitív. Az EU-tagországok a kezdetekkor nem értették, miért van szükség európai diákcserére, a legelső Erasmus-diákokat bolondnak nézték. Tanárok, szülők, de még a munkaadók sem értették, miért megy valaki hónapokra külföldre ugyanazt megtanulni, amit otthon is elsajátíthatna. A kritikusok annak idején a program érdektelenségbe fulladását jósolták, 25 év és közel hárommillió cserediák viszont arról tanúskodik, hogy az Erasmus sikersztori.

Erasmus mobilitás programban kiutazó diákok száma Forrás: ec.europa.eu/education/erasmus

1987/88: 3244


2010/11: 231 408


25

e

Tavaly mintegy 231 408 diák, köztük 4164 magyar

Magyarország 1997 óta vesz részt a programban,

vett részt Erasmus-diákcserén. Jó részük egyete-

és a nemzetközi példával szemben szinte zökkenő-

mi előadásokat látogatott, de volt köztük 35 ezer

mentes volt a bevezetés. Korábban a Tempus mobi-

szakmai gyakorlatos is, akik az Erasmus keretében

litási program működött itthon, amelyben ugyan

szerezték meg első munkatapasztalataikat. Ebben

nem vett még részt minden felsőoktatási intéz-

az évben a program közel ötszázmillió eurós éves

mény, mégis sikerült meghoznia a diákok mobilitá-

költségvetésből gazdálkodott, ami negyvenszerese

si kedvét és felkészítenie az intézményeket a nem-

annak, amit az 1987–88-as tanévben költöttek az

zetközi együttműködésekre. „Bár a kezdetekkor

első 3244 diákra.

komoly problémát okozott a tantárgyak elismertetése, amit a kreditrendszer, akkor még a kezdetén

Meglepő módon akkoriban, a nyolcvanas évek

tartó bevezetése sem könnyített meg, mégis már

végén még ezért a kevés helyért sem tüleked-

az első évtől szinte maximálisan felhasználták a

tek a jelentkezők. Valahogy nem értették, mit

magyar diákok a rendelkezésre álló forrásokat” –

is lehetne profitálni egy határon túli félévvel.

tudjuk meg Kurucz Katalintól, az Erasmust koor-

Pedig már akkoriban is voltak csereprogramok,

dináló Tempus Közalapítvány csoportvezetőjétől.

Nyugaton például javában zajlottak a Fulbrightdiákcserék, és a keleti blokkban is rengeteg

Ma a külföldi tapasztalat már alapelvárás a legjobb

egyetemi hallgató tapasztalhatta meg, milyen

munkahelyeken, az Erasmus program maga pedig

„baráti” országokban tanulni. A német Spiegel

az európai hétköznapok és köztudat részévé vált, és

hetilap interjút készített a legelső, 87-es évfo-

egy nemzedék számára tett természetessé olyan ér-

lyam egyik német ösztöndíjasával. Elbeszélése

tékeket, mint a multikulturalizmus vagy tolerancia.

alapján szülei és barátai teljesen hülyének néz-

Ők az Erasmus-generáció. Noha a szkeptikusok sze-

ték, mikor bejelentette, hogy két szemesztert

rint csak az európai adófizetők pénzéből bulizó, léha

készül Angliában eltölteni. A kezdeti nehézségek

egyetemisták, valójában a 20-as, 30-as éveikben já-

ellenére a döntés jónak bizonyult. A nyolcvanas

ró, több nyelven beszélő, nemzetközi kapcsolatrend-

évek Európájában a tökéletes idegennyelv-is-

szerrel, de legalábbis baráti körrel rendelkező fiata-

meret még olyan kincs volt, amivel nem sokan

lok, akik a tanulmányaik alatt más kultúrákkal is

rendelkeztek, így a külföldi tapasztalat összeha-

megismerkedtek, fellengzősen megfogalmazva, je-

sonlíthatatlan előnyt jelentett egy-egy állásnál.

lentős „transznacionális tapasztalatra” tettek szert.


start Még az Egyesült Államokban is – ahol az Európai

azelőtt, hogy az első diákok útra keltek, de pár tag-

Unióról ritkán hallani elismerő szavakat –, az Eras-

állam még akkor sem békélt meg az Erasmus ter-

musról, mint az európai integráció sikersztorijáról

vével, és az Európai Bíróságon próbált keresztbe

emlékeznek meg. És nem alaptalanul. Az európai

tenni annak. Végül is sikertelenül, a bíróság úgy

egyetemistáknak 10 százaléka kap ma lehetőséget

ítélte, bár nem volt minden rendben a szavazással,

arra, hogy hosszabb-rövidebb időt külföldön tölt-

ez nem elegendő indok arra, hogy megakadályozza

hessen. A diákok közel fele az Erasmustól kap tá-

az Erasmus megszületését.

mogatást. Ezzel szemben az Egyesült Államokban mindössze egy százalék a külföldön tanulók ará-

Legutóbb a bolognai rendszer és az osztott képzés

nya. Ráadásul úgy becsülik, az idei tanévben útra

bevezetése sodorta látszólag veszélybe az évtize-

kelhet a hárommilliomodik Erasmus-diák, és ha

des diákcsere-gyakorlatot, mert a hallgatók a 3+2

minden a tervek szerint halad, 2020-ra az európai

éves képzésbe nem tudták betervezni a külföldi

egyetemisták 20%-a mondhatja el majd magáról,

szemesztert. A 2006–2007-es tanévben megakadt

hogy részt vett a programban.

a növekedés, és bár papíron 200 ezren kaphattak volna ösztöndíjat, végül csak 160 ezer lett belőle.

A szkeptikusok

Németországban ekkoriban kifejezetten aggasztó számok jelentek meg. Sokan úgy vélték, egyedül

Az évfordulós hurrá hangulat és a vitathatatlan

az új tagállamok rohama, a nyugati tapasztalatok-

eredmények ellenére azt látjuk, hogy a program

ra kiéhezett diákok mentették meg a programot.

háza táján sem mindig felhőtlen a helyzet. Már a

A zökkenők ellenére úgy tűnik, az ösztöndíjasok

kezdetek kezdetén sok volt az akadékoskodás. A

– átlagéletkorukból (22,5 év) következtetünk er-

nyolcvanas években maguk az európai döntésho-

re – végül azzal rendezték le magukban a bolognai

zók sem tudtak mit kezdeni az Erasmusszal. Az

problémát, hogy csak a mesterképzés alatt men-

Európai Bizottságnak hat évébe telt meggyőzni az

nek külföldre. Nem sokkal a német visszaesés

akkori tagországokat, hogy van értelme pénzt köl-

után a kedélyek is megnyugodtak, és alig egy évvel

teni a diákcserére. A bizottság egyszer tüntetőleg

a pánikot követően újra ezerrel nőtt a Németor-

vissza is vonta a tervezetet, ezzel jelezve, mennyire

szágból útra indulók száma. Az összesített adato-

kiakasztja az európai kormányok fukarsága. Végül

kat nézve pedig, Európában évek óta évi 7%-os nö-

1987 nyarán fogadták el a programot, nem sokkal

vekedésnek örülhetünk. (Folytatás a 16. oldalon.)

7


Szöveg: Lebhardt Olivér

2000 | Stockholm

Somlai-Fischer Szabolcs BME, Építészmérnöki Kar

Somlai-Fischer Szabolcs a Prezi.com, a világ egyik

Szerencsés egybeesés, hogy Magyarországon már

legsikeresebb prezentációs eszközének és a Kitchen

az Erasmus-hónapok előtt 3D animációk gyártá-

Budapest médialabornak a társalapítója, építész.

sából élt, amit a stockholmiak is érdekesnek találtak, így elkezdhette azt tanítani az egyetemen.

Szabolcs 2000-ben a BME Építészmérnök Karáról

A kapcsolat olyan jól alakult, hogy közeledve az

jutott ki Erasmusszal Stockholmba a Svéd Királyi

Erasmus-ösztöndíj végéhez, a svéd tanszék fel-

Műszaki Egyetemre, a KTH-ra. Az egyévesnek in-

ajánlotta neki, maradjon kint. Az addig elvégzett

duló ösztöndíj helyett azonban még hosszú évekig

magyar tárgyait elfogadták Bsc.-szintnek, míg a

maradt, az egyetemet Stockholmban fejezte be, és

kint töltött időt beszámították a Master-diplomá-

indult teljesen új irányba karrierje, amelynek je-

jába, amit így egy év múlva meg is védhetett, inter-

lenlegi állomása a Prezi a maga 13 milliós és folya-

aktív installáció témában.

matosan növekvő felhasználótáborával. Az egyetemet követő 10 évben Szabolcs elsősorban A Prezi-alapító a nagy fordulatot két oktatóra veze-

médiaművészként válik ismertté. 2006-ban a Ve-

ti vissza: egy svéd-dél-amerikai és japán-ausztrál

lencei Biennále magyar pavilonjának fő motorja.

tanárházaspár (Ana Betancour és Peter Hasdell)

Önkéntesek segítségével több ezer kínai gyerek-

ébresztette rá, hogy nem elég problémákat megol-

játékot szereltek szét, majd össze egy hatalmas

dani, már azt is nekünk kell kitalálni, mi a probléma,

interaktív fallá. „A legfontosabb, amit Svédország-

az nem fog csak úgy az ölünkbe hullani, ahogy azt

ban tanultam meg, hogy milyen nagyszerű dolgok

a magyar oktatási rendszer sugallja. Víziókra van

születhetnek, ha olyan emberek dolgoznak a tech-

szükség arról, hogyan lehet a világ még szebb és ér-

nológiával, akik nem csak mérnökképzést kaptak”

dekesebb hely. „Az ő kurzusuk feje tetejére állította

– foglalja össze Szabolcs a legfontosabb, egész kar-

azt, amit gondoltam az építészetről” – mondja. Eze-

rierjét meghatározó gondolatot, amely többek kö-

ken az órákon az elméleti kereteken és az építészt

zött a Kitchen Budapest médialabort is életre hívta.

hagyományosan érdeklő formákon túllépve hardvert forrasztottak, kísérleteztek, azt vizsgálták,

A hamar világhírűvé váló Kitchenben kezdetben

hogyan lehet interakcióra bírni a maketteket. Sza-

Szabolcs és társai a kultúra és a technológia hatá-

bolcs ekkor esett szerelembe az interaktivitás vilá-

rán kísérletezve, saját kézzel, hackeléssel egyszerű

gával, ami innentől kezdve meghatározza pályáját.

használati tárgyakat manipulálnak, programoznak


NagysZErű dOlgok sZülethetnek... ... ha oLyan eMberek dolgOznak a techNolóGiával, a ki K n eM T s É z p é k K ö n R é m k a S c k aptAk


Szöveg: Mráv Noémi

újra, alkalmazásokat fejlesztenek, mobiltelefonok-

programjával, amit Halácsy Péter, a Kitchen és a

ra giroszkópokat, gyorsulásmérőket szerelnek ab-

Prezi másik alapítója és Árvai Péter, svéd vállalkozó

ban az időben, amikor még egy telefonban sem volt

annyira jónak tart, hogy mindenki számára elérhető

ilyesmi. Emellett mintegy mellékesen már évek óta

változatot szeretne belőle csinálni. 2009-ben elin-

zoomolós prezentációkkal ad elő saját fejlesztésű

dul a Prezi.com.

2001 | Hollandia

Mezei Szabolcs

PTE, Közgazdaság-tudományi Kar Mezei Szabolcs veterán erasmusos. A most 33 éves

kellett mondani a tanultakat, addig ott az órákon

közgazdász egy, a vállalatok és közszolgálati szer-

szerepjátékokat játszottunk, valódi üzleti terveket

vezetek teljesítményének növelésével foglalkozó, a

készítettünk, közös projekteken dolgoztunk. A ta-

hazai és nemzetközi piacon is a legjobbak közt em-

nárok határozottak voltak és nem finomkodtak a

legetett cégnél vezető tanácsadó. Az ötlet, hogy fél

kritikával sem – emlékszem, egy tanárom az egyik

évre külföldre menjen Erasmus-ösztöndíjjal, csak

dolgozatomat összesen két szóval jellemezte: »rövid

egészen későn, ötödéves egyetemista korában jött.

és sekélyes«, de elismerték azt is, ha jól dolgoztunk.

„Valójában egy csoporttársam ötlete volt, hogy pályáz-

A másik, ami meglepett, az a Hollandiára jellemző

zunk közösen Erasmusra. Mindenképp angol nyelv-

liberális felfogás volt. Jó volt látni egy olyan orszá-

területre akartunk menni, annyi pénzünk viszont

got, ahol gyökerei vannak a szabad gondolkodásnak.”

nem volt, hogy a drágának számító Nagy-Britanni-

Szabolcs szerint ezek az Erasmus alatt elsajátí-

ába utazzunk, végül így szúrtuk ki Hollandiát és az

tott készségek és világlátás későbbi karrierjében

Arnhem Business Schoolt.” Az arnhemi egyetem és

is kulcsszerepet játszottak. „Az az önállóság, az a

a holland életstílus meglepetés erejével hatott az

szabadság, amit először ott ismertem meg, nagyon

akkor 23 éves fiúra. „Felszabadító volt a szemlélet,

sokat lendített rajtam. Szélesebb világlátást adott,

ami Hollandiából és az iskolából is áradt. Az akkori

amiből nem lehet eleget szerezni – ha most lennék

magyar oktatási felfogással teljesen ellentétesen ta-

egyetemista, biztos, hogy legalább négy-öt helyre

nítottak: míg itthon a vizsgán többnyire csak vissza

mennék külföldre az egyetem alatt.”


Munkรกm olYan, miNt egy sZiMultรกn saKkjรกtszma, ahol a partnerek nagy vรกll al atok


Míg eGy építész napi öt pErcig lát épülEteket, aDdig 16 órát Nézi a MoniTort,

így nEm árt, ha iTt is otTh on ére zzük m a gu N k At


Szöveg: Tossenberger Adél

2002 | Svédország

Bujdosó Attila BME, Építészmérnöki Kar

Bujdosó Attila internet-, nagyváros- és kávéfüg-

mében találta meg, ahol mostani munkahelyének,

gő építész, a Kitchen Budapest innovációs labor

a Kitchen Budapestnek egyik alapítójával, Somlai-

kutatója, aki szerint nincs különbség ház- és

Fischer Szabolccsal is találkozott az Architecture

honlaptervezés között, az Erasmus konstans buli,

and Urban Research Laboratory (A+URL) című

a szakmai fejlődés pedig hab a tortán.

kurzuson, ahol Somlai kistanár volt ekkor. Attila addig is tudta magáról, hogy internetfüggő, onnan-

Attila szerint az Erasmus legfontosabb hozadéka,

tól viszont tudatosan kezdett el a digitális techno-

hogy nyitottabbá teszi és szélesíti az ember látó-

lógiákkal foglalkozni.

körét. „Azért is kell kimenni, mert rengeteg a találkozás, az ember, akikkel szót kell érteni, akik-

Így ébredt rá arra is, hogy amíg egy építész napi

hez idomulni kell, át kell hidalni a kulturális kü-

öt percig nézi az épületeket, addig 16 órát tölt el a

lönbségeket és megértést kell tanúsítani egymás

monitor előtt. Ezért is hisz benne, hogy nem csak a

iránt, így pedig sokat lehet tanulni a közösségek

házakat, de a digitális világot is meg kell tervezni,

dinamikájáról” – mondja, miközben hozzáteszi,

hiszen ott is otthon vagyunk, ennek az ellenkezőjét

ez a kultúrsokk, és nem a konkrét tanulmányok

gondolni pedig naivitás. Szerinte a digitális világ

a lényeg, szerinte a szakmai rész csak hab a tor-

felfedezése épp olyan fontos, mint az új kontinen-

tán. Attila mégis azok közé a szerencsések közé

sek meghódítása.

tartozik, akiknek az a bizonyos hab is megadatott. Attilának kifejezetten jól sikerült a hódítás. ÉpíFontos azonban – mondja –, a szakmai részéhez sem

tészként másfél évig dolgozott a CET Budapest

szabad úgy hozzáállni, hogy csak le akarjuk tudni,

projekten, most pedig számtalan díjjal, publikáci-

és a tárgyakat elfogadtatni itthon. Ehelyett olyasmit

óval, előadással, kiállítással és külföldi úttal a háta

kell csinálni, ami számunkra érdekes, de Magyaror-

mögött a városi térrel, mobil kommunikációval és

szágon nem elérhető. A frissesség, az új tudás számít,

internettel foglalkozó innovációs labor, a Kitchen

amit aztán haza lehet hozni, és át lehet adni má-

Budapest egyik meghatározó kutatója.

soknak, vagy be lehet építeni az itteni munkánkba. Ő ezt a frissességet végül Stockholmban, az építésziskola alagsori, ablak nélküli számítógépter-

13


Szöveg: Lebhardt Olivér

2005 | Görögország

Ritter Ottó

MOME, Animációsfilm-rendező szak Tavaly a Cartoon Forum nemzetközi animációs

rozott néhány érdekesebb diplomamunkát. A Rej-

vásár bemutatóján a legsikeresebb magyar me-

tekes is bekerült a csuporba, így lehetőségem nyílt

sejáték, a Rejtekes vagy angol nevén Hush-Hush

megvalósítani a játékot a stúdióval karöltve, majd

Wood alapjait Ritter Ottó 2005-ben Görögor-

2010-ben ezt bemutattuk a Cartoon Forumon.

szágban erasmusos cserediákként rajzolta meg.

Egy rendes rajzfilmsorozatot szeretnénk belőle

„A görög képzőn gyerekkönyvgrafikákat kellett

gyártani, amihez tartozna interaktív internetes

készítenünk. Ott csináltam a Rejtekes dolgokat.

kiegészítő játék is. Azóta érdeklődött a Disney és

2007-ben ezt fejlesztettem tovább interaktív

a Nickelodeon is iránta, csakhogy nagyon sok idő,

mesejátékká. Annak idején a Studio Baestarts

akár évek eltelhetnek, mire ezek a nagy cégek dön-

minden évben bejött a MOME-re és megfinanszí-

tenek egy-egy produkció sorsáról.”

2000

Somlai-Fischer Szabolcs [a Prezi alapítója]

2001

Mezei Szabolcs [tanácsadó]

2002

Bujdosó Attila [építész, a Kitchen Budapest kutatója]

2005

Ritter Ottó [animációsfilm-rendező]

2007

Diseri Dóra [televíziós újságíró]

2009

Szombat Éva & Gáldi Vinkó Andrea [fotósok]


Erasmus 25 születésnapi torta* Intézmények szerint

Corvinus

2497 Többi egyetem

275 KJF 308 PPKE 312 SZIE 471 DE

1007

ELTE

993

BME

627

626 551 BGF 491 PTE

SZTE

Kik a legaktívabbak? A cserediákok számából ítélve, Spanyolország,

kutatás azt mutatja, hogy az erasmusos diákok nagy

Franciaország, Németország és Lengyelország a

része első diplomás a családjában, és először tanul

legaktívabbak a diákcserében. Ők küldik és egyben

külföldön. Ebből is az látszik, hogy döntően a kö-

fogadják is a legtöbb Erasmus-diákot. Az Egyesült

zéposztály gyermekei vesznek részt a programban,

Királyság is ott van a topon, de a britek inkább ven-

a jobb módúak akár saját zsebből is finanszírozzák

dégeket fogadnak, mint hogy maguk kerekedjenek

a külföldi tanulást, a szegényebb egyetemisták egy

fel. A szakterületeket tekintve pedig azt láthatjuk,

része sajnos viszont nem engedheti meg magának

hogy a társadalom- és jog-, valamint bölcsészettu-

az utazást, hiszen az ösztöndíj nem fedez mindent.

dományok, s az üzleti képzések terén van a legna-

A statisztikák mellett persze nem feledkezhetünk

gyobb igény külföldi félévek iránt. Kurucz Katalin

meg arról sem, hogy az Erasmus a magyar felsőok-

szerint Európában mindenhol, így itthon is jellemző,

tatást is képes volt elindítani a multikulturalizmus

hogy inkább humán tanulmányokat folytatók tud-

útján. Hihetetlenül hangzik, de a tavalyi tanévben

ják beiktatni a külföldi hónapokat a tanrendjükbe.

húszezer külföldi iratkozott be magyar egyetemek-

Az Erasmuson részt vevő magyar hallgatók szociá­

re, közülük sokan Erasmus-félévre. Sőt egy terüle-

lis összetétele annyiban változott, amennyire az

ten Magyarország különösen büszke lehet, tavaly

egyetemre, főiskolára bekerülő diákoké. Vagyis a

tőlünk indult a legnagyobb számú mozgássérült

felsőoktatás expanziója értelemszerűen magával

vagy különleges figyelmet igénylő erasmusos di-

hozta azt is, hogy szélesebb réteg számára lett elér-

ák. Nálunk csak Lengyelország teljesített jobban a

hető a külföldi mobilitás. Egy néhány évvel ezelőtti

2010-es tanévben ebben a tekintetben.


ERASMUS-DIÁKOK megoszlása 18 Egyéb 43 Szolgáltatások 80 Mezőgazdaság és állatorvos-tudományok 154 Tanárképzés 174 Egészségügyi ágazatok 229 Tudomány, matematika, számítástechnika

Szakterületek szerint

1614 Társadalomtudományok, üzlet és jog 371 Mérnök, gyártástechnológia, termelés

664 Bölcsészettudomány és művészetek

Különleges figyelmet igénylő Erasmus-diákok 06 Cseh Köztársaság 08 Egyesült Királyság 16 Németország 17 Spanyolország 19 Ausztria 73 Lengyelország 30 Többi ország 50 Magyarország 36 Olaszország *2010/11-es tanévben kiutazó magyar hallgatók adatai alapján Forrás: Tempus Közalapítvány [ec.europa.eu/education/erasmus]

Nemek szerint 1456

2708

1,4-szeres túljelentkezés Vesztes pályázatok száma

3347

Tanulmányi ösztöndíjat elnyert hallgatók száma

1658 817

Szakmai gyakorlatra kiutazók száma

17


keDvenc filMem i s e l e e m r e Z s k e r í Ah a baRátAim sZ e r i n t hírfügGŐ vagyok


Szöveg: Mráv Noémi

2007 | Németország

Diseri Dóra

ELTE, Kommunikáció–esztétika szak „Amikor az Erasmusra gondolok, mindig az jut elő-

ra is, hogy a többiekkel megismerjük egymást.”

ször eszembe, hogy állandóan csináltunk valamit

A külföldi félév alatt Dóri egy kis segítséggel még

és mindig mentünk valahová” – emlékszik az Eras-

egy szakmai gyakorlatot is elintézett kint ma-

mus-félévre Diseri Dóri, aki évek óta dolgozik szer-

gának. „Mielőtt megkaptam volna az Erasmust,

kesztő-riporterként a Magyar Televízió különböző

gyakornokként dolgoztam az MTV-ben. Az egyik

hír- és szórakoztató műsoraiban, szakmai sikereit

kollégámnak volt egy kontaktja az ARD, a német

nagyrészt az Erasmusra vezeti vissza.

közszolgálati televízió régiós központjához, ami történetesen Lipcsében van, és mikor megtud-

Dóri a tudatos pályázók közé tartozik, már az egye-

ta, hogy én pont oda megyek, segített kapcsolatba

tem legelején tudta, hogy ösztöndíjjal szeretne kül-

lépni velük. Ezen az úton elindulva később sikerült

földi tapasztalatokat szerezni. „Az első két félévbe

elintéznem, hogy felvegyenek az MDR-hez, vagyis

rengeteg órát zsúfoltam be, hogy később, mikor kint

a Mitteldeutscher Rundfunkhoz gyakornoknak.

leszek, semmi mással ne kelljen foglalkoznom, csak

Bár önálló anyagaim nem jelenhettek meg náluk,

azzal, hogy ott lehetek.” Így jutott el végül Lipcsébe.

mégis nagyon sokat számított, hogy két hónapon át láttam, figyeltem, hogyan dolgoznak a német

A lipcsei egyetem, az Universität Leipzig igazi

újságírók. Talán ez is szerepet játszott a későbbi

Erasmus-központ, ahol rengeteg programot szer-

szakmai előmenetelemben” – mondja.

veznek az oda érkező külföldi diákoknak. „Sokszor hallottam, hogy vannak erasmusosok, akik

A külföldi diákcsere legnagyobb hozadékának

a kinti félévük alatt bezárkózva ülnek a szobájuk-

mégsem ezt tartja, hanem, hogy rájött: merni kell

ban és alig találkoznak valakivel. Nálunk egyálta-

pályázni. „A lipcsei félévem alatt láttam, mennyi

lán nem ez volt a jellemző. Minden este máshova

ösztöndíj van még az Erasmuson kívül is, amit meg

mentünk bulizni, minden napnak megvolt a maga

lehet pályázni. Hiszen egy pályázattal nem veszí-

törzshelye. Volt egy szervezet, a WILMA, ami az

tesz semmit, maximum nem te kapod meg a kiné-

»Isten hozott Lipcsében, külföldi diák!« rövidíté-

zett ösztöndíjat. Később nagyon sok helyre ösztön-

se. Ők szinte minden hétvégén programokat szer-

díjak segítségével jutottam el. A beiratkozáskor

veztek nekünk, ezekkel bejártuk Szászországot,

kapott lipcsés táskámat a mai napig őrzöm. Velem

Berlint, Prágát vagy épp a Balti-tenger part-

lesz Berlinben is, ahol egy német állami ösztöndíj-

ját – és az ilyen utazásokon alkalom adódott ar-

jal újabb két évet töltök majd.”

19


Szöveg: Halász Áron

2009 | Franciaország

Szombat Éva és Gáldi Vinkó Andrea MOME, Fotó szak

Az Ív & Candie’s Wonderland blog mutatja be a pesti

pár óra múlva az Ív & Candie utazóblog-paródia

fotós lányduó, Szombat Éva és Gáldi Vinkó Andrea

megszületésével folytatódik. Ekkor születtek meg

csodavilágát. Nevük egyre ismerősebben cseng a

a művészi alteregóik, akiket aztán elkezdtek komo-

belvárosi divatvilágban. A VICE magazin révén

lyan venni és még ma is eszerint alkotnak. A párizsi

világhír útjára lépett lányok karrierjét Erasmus-

Penninghen Egyetem nem állami finanszírozású

sztori indította el. Vica idén végzett a Moholy-Nagy

művészeti intézmény, de aki onnan jön ki, biztos

Művészeti Egyetem fotó szakán, Andi pedig tavaly

állásban reménykedhet. A nyugat-európai tanítás

diplomázott és reklámügynökségnél dolgozik. Ív és

nagyon eltérő volt az itthon tapasztaltaktól – me-

Candie névre hallgató alteregóik pedig szabadon

sélik. Míg a magyar művészeti egyetemeken több

szörföznek a divatfotó szépen megkonstruált ele-

elméletet tanítanak, kint sokkal gyakorlatibb az

mei és a világ pőre, vad, sokszor riasztó, de mégis hu-

oktatás. Nem is csak fotóval foglalkoztak: volt, hogy

moros dokumentálása között. Munkáikban egyesül

parfümöt terveztek, amiben a célcsoport kitalálá-

a trash és a posh, a fashion és a party, az analóg és

sától kezdve a mood fotók elkészítésén át az üveg

az utómunka, a beauty és a nyomor. Számos hazai

megtervezése is az ő feladatuk volt. Az itt szerzett

divattervezővel és magazinnal dolgoznak együtt,

inspiráció és a város maga lett végül mindennek az

állítottak ki a fotóskörökben csúcsnak számító Mai

alapja. „Egy hónap alatt meglátod Párizsnak azt az

Manó Házban. Ugyanakkor blogjukon részegen fet-

arcát, amit turistaként nem. Feltűnik, hogy miért

rengő csajok, pihegő transzvesztiták és az Ecseri pi-

olyan, mintha mindig lomtalanítás lenne, és mit

ac gigolói is fent vannak. Utóbbiakkal már a tanárai­

keres már megint egy patkány a lábadnál, miközben

kat és a múzeumi közönséget is sokkolták, sikerrel.

az 1500 forintos kávédat iszod” – meséli Vica. Ha-

Mindketten a MOME-n és a Fiatal Fotóművészek

zatérve aztán 200 rossz minőségű, kompakt géppel

Stúdiójába tanultak. Minden azonban Párizzsal és

készült képet, videókat, egy blogot és 50 szokatlan

az Erasmusszal kezdődött. 2009 szeptemberében

képeslapot öntöttek a tanáraik elé. A "trash" mű-

bepakolták bőröndjeikbe. majd Andi anyukájának

faj még csak külföldön volt elfogadott, így először

kocsijával elindultak. „Reims-ben megpihenve

nem vették őket komolyan. A Mai Manó házas Ív &

elmentünk randalírozni az éjszakába és a fotógé-

Candie kiállítás és néhány tanári bátorítás azonban

pünk is nálunk volt. Előtte mindenki zaklatott min-

meggyőzte őket arról, hogy folytatnunk kell. Azóta

ket, hogy csináljunk utazós blogot, mi viszont azt

nincs is megállás, a terv pedig, hogy még nagyon sok

mondtuk, hogy ne már” – szól a történet, ami végül

helyet megívendkendizzenek a világban.


z a t A z k n S a z i r á P d o MegláT . m n e T n é k t S a i r u T t arcát, ami FeltűniK, hOgy Miért olyan, minTha mI d i n g loMtalanítáS leNne


Mit hoz a jövő? A régi idők erasmusosainak visszaemlékezéseiből

lős biztosa tavaly előállt az Erasmus Mindenkinek

arra lehet következtetni, a nyolcvanas évek diákcse-

program tervével, ami egybefogna számos másik

réje nem sokban különbözött a mostanitól: a fogadó

európai csereprogramot, és a 2014–2020-as idő-

ország tanrendjét régen is nehéz volt összeegyeztet-

szakban 5 millió jelentkezőnek adna ösztöndíjat.

ni az otthonival, a cserediákok pedig már akkoriban is együtt lógtak, még ha nem is léteztek kifejezetten

Ebből kétmillió lenne a már ismert Erasmus-diák-

az erasmusosokra szakosodott szervezetek és bulik.

csere, de emellett egymillió tanár és ifjúsági dolgo-

Maga az Erasmus program viszont az évek alatt

séget tapasztalatcserére. Továbbá több kisebb pro-

számos aspektussal gazdagodott, és már jóval

jektet is támogatna a program, így az eTwinning

többről szól, mint szimpla egyetemi diákcseréről.

kezdeményezés internetes összeköttetésekre ösz-

zó és több mint félmillió önkéntes is kapna lehető-

Az oktatói ösztöndíj, az intenzív nyelvkurzusokra

tönözne egyetemeket. A tervek között szerepel az

adható támogatások, a fiatal vállalkozók csere-

európai diákhitelprogram, emezt európai mester-

programja, valamint külföldi szakmai gyakorlatok

képzések finanszírozására lehetne igénybe venni.

a világ legkomplexebb és legszélesebb kör számára elérhető mobilitási programjává tették az Eras-

Sőt a legújabb hírek szerint az Iszlám Együttműkö-

must. Magyarország 1997-ben csatlakozott a prog-

dési Szervezet is megirigyelte az Erasmus sikereit,

ramhoz. Mára a 27 EU-tagállamon kívül Izland,

és ahhoz hasonló felsőoktatási csereprogram lét-

Horvátország, Liechtenstein, Norvégia, Törökor-

rehozásán dolgozik. „Mindez azzal kezdődött, hogy

szág és Svájc is részt vesz a diákcserében, de a spe-

valaki azt ajánlotta, legyen egy saját Erasmus-ha-

ciális, mester- és doktori programokra szakosodott

sonmásunk” – idézi a New York Times Mohamed

Erasmus Mundus kiterjeszti a részt vevő országok

Kamran Aktart, a szervezet tudományért és tech-

határait jóval Európán túlra is.

nológiáért felelős igazgatóját. Ha minden igaz, a program 2015-ben indul a szervezet 57 tagállamá-

A jövőre nézve pedig nagyszabású újítások vannak

ban. 2011 óta pedig az Európai Unió támogatásával

alakulóban. Androulla Vasiliou, az Európai Bizott-

Afrikában működik az Erasmus mintájára létreho-

ság oktatásért, kultúráért és többnyelvűségért fele-

zott Nyerere Program.


100 200

3211

300 500

400

Külföldi cserediákok Magyarországon [2010/11] Németország 461

Franciaország 397

Törökország 394

817 Erasmus szakmai gyakorlat

Spanyolország 329

Résztvevő hallgatók száma

Lengyelország 244

Románia 207

Olaszország 186

Hollandia 139

Portugália 138

Finnország 107

Belgium 96

Litvánia 71

Görögország 52

Csehország 51

Szlovákia 50

Ausztria 48

3211 Külföldi cserediákok Magyarországon

Dánia 46

Egyesült Királyság 40

Bulgária 27

Horvátország 24

Észtország 22

Szlovénia 17

Lettország 16

Írország 15

Svédország 14

Norvégia 12

Ciprus 3

Luxemburg 2

Liechtenstein 2

Izland 1

II· Forrás: Tempus Közalapítvány

Erasmus

3347

CEEPUS

347


Top Erasmus-

egyetemrangsor Szöveg: Lebhardt Olivér

A tavalyi top networkegyetem-rangsor után a 25 éves Erasmus-évforduló alkalmából megnéztük, melyik a legjobb hazai Erasmus-egyetem, az az intézmény, ahol a legtöbben használják ki az ösztöndíjprogram lehetőségeit, és ahová a legtöbb nemzetközi Erasmus-diák érkezik. A MOHA top Erasmus-egyetemrangsor filozófiá­

2011-ben a MOHA is elindította saját alterna-

ja szerint a felsőoktatás szolgáltatás, ami nincs

tív ranglistáját: a top networkegyetem-rangsort,

ingyen, így a hallgatók jogosan támaszthatnak

ahol abból indultunk ki, hogy a munkaerőpiacon

elvárásokat a szolgáltatás színvonalával szemben.

az egyik legfontosabb előny a nyelvtudás, a kül-

Ennél fogva egyre fontosabb kérdés lesz, az egyete-

földi tanulmányi és munkatapasztalat. Követke-

mek mit kínálnak a pénzünkért. Lényegében men�-

zésképp az egyetemválasztásban sem elhanyago-

nyiben segítenek versenyképesebbé válni a mun-

landó szempont, milyenek a külföldi ösztöndíjas

kaerőpiacon? A befektetett pénz és idő megtérül-e

lehetőségek az adott intézményben.

egy jobb munkahely elnyerésével? Az egyetem kiválasztása így egyáltalán nem mindegy, egész kar-

Idén ugyanezen megfontolásból a legtöbb hall-

rierünket ekkor alapozzuk meg.

gatót elérő európai mobilitási program, az Eras-

Az egyetemek összehasonlítását hagyományosan

össze a magyar egyetemeket. A tavalyi kutatás-

a felsőoktatási ranglisták segítik. A legutóbbi

hoz képest új elem, hogy nemcsak a kiutazó diá­

időkig ezek elsősorban a tudományos teljesít-

kok számát vettük figyelembe, hanem a hazai

ményt, az oktatói kiválóságot és egyéb akadémi-

egyetemekre érkező Erasmus-diákok arányát is.

mus ösztöndíj-lehetőségei alapján hasonlítottuk

kus szempontokat vettek figyelembe, míg a munkaerőpiac elvárásai elsikkadtak. Morbid módon a

Adatforrások

nagy klasszikus rangsorok tehát nem az oktatás színvonalát segítették sokszor, hanem a jobb tu-

Kutatásunk során a Tempus Közalapítvány hall-

dományos eredmények elérését. Ezt a problémát

gatói mobilitási programok 2010/11-es tanévre

felismerve ma már számos alternatív egyetemi

vonatkozó adataiból indultunk ki: az Erasmus ta-

összehasonlítást készítenek a világban. Érdemes

nulmányi ösztöndíj, az Erasmus szakmai gyakorlat

tehát tisztában lenni a sorrend kialakításának

és a CEEPUS (Közép-európai Felsőoktatási Csere-

módszertanával.

program) statisztikáit vettük alapul.


25

A rangsor kritériumai | A nemzetközi tanulmányi mobilitási programokban részt vevő hallgatók száma | Külföldi szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók száma | Az intézményben tanuló részképzésre érkező külföldi hallgatók száma A legjobb Erasmus-egyetemek rangsorát a ki- és

Mivel a ki- és beutazók abszolút értelemben vett

beutazó hallgatók létszáma alapján alakítottuk ki.

száma az egyetem méretét nem veszi figyelembe, a

A szakmai gyakorlatok és a tanulmányi ösztön-

kis egyetemeket hátrányos helyzetbe hozza, az össz-

díjak egyenlő súllyal szerepelnek a kritériumok

létszámhoz viszonyított ösztöndíjasok aránya pedig

között annak ellenére, hogy az előbbi kevesebb

a nagy, 30 ezres hallgatói létszámú intézmények

embert érint, és sok intézmény képzésében nem

esetében fest a valóságnál rosszabb lehetőségeket,

is szerepel. Mégis, munkaerő-piaci jelentősége

mind a két mutatót azonos súllyal vettük számításba.

miatt a külföldi szakmai gyakorlatok legalább annyira fontos szolgáltatásai az egyetemeknek,

A rangsorban azok a magyarországi felsőoktatási

mint a tanulmányi programok. A kevésbé gyakor-

intézmények szerepelnek, amelyekben a 2010/11-

latorientált képzések így ebben a rangsorban hát-

es tanévben legalább egy hallgató a Tempus Köz-

ránnyal indulnak.

alapítvány valamelyik ösztöndíját igénybe vette.

Mutatók és súlyozás | Létszámához viszonyított tanulmányi ösztöndíjasok száma 2010/11-es tanévben. | Tanulmányi ösztöndíjjal összesen kiutazó hallgatók száma 1998–2010 között. | Létszámához viszonyított szakmai gyakorlatra kiutazók száma 2010/11-es tanévben. | Szakmai gyakorlatra összesen kiutazó hallgatók száma 2007–2010 között. | Létszámához viszonyított külföldi Erasmus-diákok száma 2010/11-es tanévben. | Adott intézménybe érkező Erasmus-diákok száma 1998–2010 között.


1

Buda pe s t i Cor v inus Egy e t em

92,7

2

Eöt vös Lor á nd T udom á n y egy e t em

84,4

3

IB S Nemze t közi Üzl e t i Főiskol a

84,0

4

Moholy-N agy Mű v é sze t i Egy e t em

80,9

5

Buda pe s t i Ga zda s ági Főiskol a

80,2

6

Buda pe s t i Műsz a k i é s Ga zda s ágt udom á n y i Egy e t em

79,9

7

Kodol á n y i Já nos Főiskol a

79,9

8

Péc si T udom á n y egy e t em

76,4

9

Pá zm á n y Pé t er K atol ikus Egy e t em

75,0

10

Szegedi T udom á n y egy e t em

73,6

11

Debreceni Egy e t em

67,7

12

Óbuda i Egy e t em

66,3

13

Szen t Is t vá n Egy e t em

65,3

14

Andr á s s y Gy ul a Buda pe s t i Néme t N y elv ű Egy e t em

61,8

15

SZÍNHÁZ- é s Fil mmű v é sze t i Egy e t em

61,8

16

Semmelw eis Egy e t em

60,1

17

N y ugat-m agya ror sz ági Egy e t em

59,7

18

Közép-európa i Egy e t em

56,6

19

L isz t Ferenc Zenemű v é sze t i Egy e t em

55,2

20

Miskolci Egy e t em

55,2

21

Rendőr t isz t i Főiskol a

54,5

22

Pa nnon Egy e t em

53,8

23

M agya r K épzőmű v é sze t i Egy e t em

51,4


24

K á rol i Gá spá r Reform át us Egy e t em

51,0

25

Széchen y i Is t vá n Egy e t em

50,7

26

EDUTUS Főiskol a

49,7

27

Á lta l á nos Vá l l a l koz á si Főiskol a

47,9

28

N y íregy h á zi Főiskol a

47,9

29

A p or V il mos K atol ikus Főiskol a

45,5

30

S a pien t i a Szer ze t e si Hit t udom á n y i Főiskol a

42,7

31

Szol nok i Főiskol a

42,4

32

K ec sk emé t i Főiskol a

39,2

33

K a p os vá ri Egy e t em

35,4

34

Buda pe s t i Kor tá r s tá nc Főiskol a

35,1

35

M agya r Tá ncmű v é sze t i Főiskol a

34,7

36

E sz t erh á z y K á roly Főiskol a

33,0

37

Buda pe s t i Kommunik ációs é s Üzl e t i Főiskol a

31,9

38

Debreceni Reform át us Hit t udom á n y i Egy e t em

30,6

39

Z sigmond K ir á ly Főiskol a

26,4

40

E va ngél ikus Hit t udom á n y i Egy e t em

25,3

41

S á rospata k i Reform át us T eológi a i A k a démi a

23,6

42

Dun aúj vá rosi Főiskol a

21,9

43

Kölc se y Ferenc Reform át us Ta ní tók épző Főiskol a

21,9

44

Eöt vös Józ sef Főiskol a

20,8

45

V e szprémi Ér sek i Hit t udom á n y i Főiskol a

20,1

46

Zrín y i Mik lós Nemze t v édel mi Egy e t em

17,7

47

K á roly Róber t Főiskol a

14,9

48

Tomori Pá l Főiskol a

14,9

49

Gá bor Déne s Főiskol a

6,9


Érdekességek a kutatásról A Tempus Közalapítvány adatai szerint az Erasmus

ahol a hallgatók közel 9%-a fordult meg külföldön az

programban részt vevők több mint fele a társada-

Erasmus segítségével, második az IBS Nemzetközi

lomtudományi, üzleti és jogi képzésekben tanul.

Üzleti Főiskola, harmadik a Moholy-Nagy Művé-

Őket követik a bölcsészettudományokat és művé-

szeti Egyetem. Az állami intézmények közül első a

szeti tárgyakat hallgatók. Természettudományos,

Budapesti Corvinus Egyetem, ahol a 17 134 hallga-

agrár- és egészségügyi képzésben csak kevesen

tó több mint 3%-a nyert el valamilyen ösztöndíjat

mennek külföldre tanulmányi tapasztalatokat sze-

a 2010/11-es tanévben. A vizsgált egyetemeken a

rezni. Ezzel is magyarázható, hogy bizonyos nagy-

nemzetközi hangulat tekintetében az idegen nyelvű

hírű egyetemek ebben a rangsorban nem szerepel-

intézményeket nem számítva a művészeti iskolák

nek jól. Érdekesség, hogy a felsőoktatási intézmény

végeztek az élen. A MOME-n, a Képzőművészeti

létszámához képest a külföldre ösztöndíjjal kijutott

Egyetemen és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-

hallgatók aránya kiemelkedően nagy a művészeti

temen tanul a legtöbb cserediák a magyar hallgatók-

egyetemeken. Ezen mutató alapján abszolút első

hoz viszonyítva, míg abszolút értékben a Corvinusra

helyezett a Színház- és Filmművészeti Egyetem,

érkezik a legnagyobb diáktömeg.

A top Erasmus-egyetem A hat mutató adathalmazain belül vett százalé-

elérhető, ha jól választ felsőoktatási intézményt.

kos rangok (elhelyezkedés) alapján kiszámított

Szerteágazó és legtöbb ösztöndíjast magáénak

pontszámok alapján elmondható, a legjobb ma-

tudó szakmai gyakorlati programjai és a külföl-

gyar networkegyetemek mind szakmai gyakorlat,

di cserediákok magas aránya miatt a Budapesti

mind tanulmányi ösztöndíjak tekintetében szá-

Corvinus Egyetem lett toplistánk első helyezettje.

mos lehetőséget kínálnak a hallgatók számára, és

Az ELTE ugyancsak jól használta ki az Erasmus

az intézménybe érkező cserediákoknak köszönhe-

tanulmányi és szakmai gyakorlat programjait, így

tően a miliő is évről évre internacionálisabb. Ál-

ők a második helyen végeztek, megelőzve az angol

talánosságban elmondható, ma már ösztöndíjjal

nyelvű IBS-t, amely magasan a legnemzetközibb

külföldi tapasztalatokat szerezni bárki számára

intézmény a rangsorunkban.


Utazás megszervezése

Szálláskeresés, foglalás

Ösztöndíj utalásához szükséges dokumentumok megszerzése

Erasmus esetén: Learning Agreement

Ha szükséges, dokumentumok lefordíttatása

Pályázati űrlapok kitöltése, dokumentumok beszerzése

Ajánlólevelek beszerzése

Motivációs levél megírása

Kinti kurzuskínálat, tanárok tanulmányozása

Nyelvvizsga-követelmények csekkolása, nyelvtanulás, vizsgázás

III·

T-1 év

T-6 hónap

T-3 hónap

T-2 hónap

T-1 hónap

T-2 hét

T-1 hét

T deadline Eredmény

I-1 hónap

I Indulás


Szöveg: Földényi Júlia

A pályázatírás filozófiája

„Lelki szemeim előtt csodálatos képek sorozata jelent meg, szívem majd kiszakadt a gyötrő izgalomtól, ereimben gyorsabban száguldott a vér, s befelé egy véget nem érő mesére figyeltem, egy mesére, amelyet képzeletem teremtett és szüntelenül tovább szőtt; mozgalmassággal, élettel, tűzzel, érzelmekkel tele mese volt, amelyet a valóságban is szerettem volna átélni.” (Charlotte Brontë: Jane Eyre. Ruzitska Mária / Zombory Erzsébet fordítása) A mottónak választott idézetben Jane Eyre arról

olyan, aki elismert szakértője a témának? Milyen

az erős belső késztetésről vall, amely az ihletett,

ösztöndíj-lehetőségeket találok? Ki fogok-e jön-

ötletes, nem feltétlenül művészeti alkotás forrá-

ni a pénzből? Egész sora merül fel ilyenkor olyan

sa. Ha a könyvtár termeiben görnyedve jegyzetek

kérdéseknek, melyekre érdemes választ adni, mi-

és könyvek fölött érzel magadban elhivatottságot,

előtt kiéleznéd a pályázati machetét. Ennek érde-

őszinte érdeklődést az iránt, amit tanulsz, máris

kében bombázd egész nyugodtan e-mailekkel a

minden esélyed megvan rá, hogy a pályázati anya-

kinti tanulmányi osztályt és a leendő oktatókat,

god érdeklődésre tartson számot. A lényeg, ne add

nehogy utólag tűnjön fel a végzet egy akadékosko-

fel a startvonalon, a tökéletes pályázat a plátói

dó adminisztrátor képében.

ideák sorát szaporító, szorongást keltő fogalom. Nem létezik. Szerencsére azonban van földi meg-

A pályázati anyag összeállítása tudatos tervezést

felelője: hatékonyság, kitartás és kreativitás. Ezen

igényel, melynek legalapvetőbb eleme a megfelelő

tulajdonságok birtokában igenis lehetsz sikeres!

időzítés, márpedig ez a feladat összetettsége miatt meglehetősen komplex művelet. Vegyük a nyelv-

Kezdjük hát a legelején! Azaz: következzék a „rád

vizsga-követelményt. Az amerikai GRE és TOEFL-

szabott” ösztöndíj, ország, egyetem kiválasztása.

tesztek, de bármelyik nyelvvizsga több hónapos

A megfelelő pályakép elengedhetetlen a sikeres

felkészülést igényel, és a hivatalos kiértékelés is el-

pályázáshoz. Mikor öt évvel ezelőtt megérett ben-

tarthat ugyanennyi ideig. A magam TOEFL-tesztjét

nem az elhatározás, hogy szeretnék angol nyelv-

2008 februárjában írtam meg, míg a felvételi határ-

területen bölcsészettudományi mesterképzést

idő június volt. Bőven hagytam időt a végső pályá-

végezni, legalább huszonöt programot tanulmá-

zati anyag összeállítására, mert tudom magamról,

nyoztam át tüzetesen: személyes érdeklődésemet

hogy az utolsó pillanatokban szeretek a végső si-

kielégítik-e a kurzusok? Van-e az oktatók sorában

mításokra összpontosítani ahelyett, hogy reggelen-


31

te őrjöngve lesném az élet-halál uraként közeledő

deni, ráadásul olyan kötelesség ez, melyet sok oktató

postást. Ajánlólevelekért is ekkortájt kezdtem ki-

előszeretettel tologat maga előtt, mígnem az ajánló-

lincselni. Az ilyesmit soha nem lehet elég korán kez-

levél kérése hajtóvadászattá nem fajul.

a nyelvvizsga A pályázati anyag leginkább időigényes eleme

ges vizsgákhoz segédeszközként használt drága

minden bizonnyal a nyelvvizsga, mely sok ösz-

tesztkönyvek és DVD-k szerencsére könyvtá-

töndíj elengedhetetlen feltétele. Ha ennek meg-

rakban is fellelhetőek – én például egy norvégiai

szerzése még hátravan, nem árt hónapokkal a

ösztöndíj megpályázása idején heteket töltöttem

leadási határidő előtt időpontot kérni és belevág-

az Ajtósi Dürer sori egyetemi könyvtárban tesz-

ni a felkészülésbe. Jó példa erre a TOEFL, illet-

tek megoldásával. A felkészülést szinte soha nem

ve az amerikai egyetemekre belépőkártyaként

lehet elég korán kezdeni. Jól példázza ezt, hogy a

funkcio­n áló GRE-teszt, melyek szívós, kitartó

szeptemberi évkezdéshez legkésőbb előző év ok-

készülést igényelnek. A meglehetősen költsé-

tóberében kell letenni a GRE-t.

Tőlem neked – a motivációs levél A motivációs levél a legárulkodóbb bizonyíték,

lert és a genderkutatást, ha egyszer a kora vikto-

valóban elhivatottak vagyunk, odafigyelünk-e a

riánus psziché felé húzott a szívem? Az őszinte

Jane Eyre emlegette mesére – pályázati nyelven

érdeklődés mindig sokkal látványosabb, mint a

szólva a legbelsőbb ambícióinkból, készségeink-

személyes kötődés hiánya. Általánosságok he-

ből, tudásunkból fakadó ötletekre, érdeklődési

lyett („Építészmérnöknek tanulok, és mindig

területekre. Mikor beadtam jelentkezésemet a

is vonzódtam a kortárs építészethez…”) inkább

University College London összehasonlító iroda-

kezdd az írást kérdéssel, melyre választ kere-

lomtudományi mesterképzésére, a fenti idézet-

sel, esetleg egy személyes élmény megosztásával

tel kezdtem a levelem. Minden tudományágnak,

(„Mikor először láttam Berlinben a Renzo Piano

egyetemnek, kornak megvannak a maga divatos

tervezte

témái – de miért választottam volna Judith But-

bennem…). Az első gondolat vezérfonala mentén

Debis-székházat,

megfogalmazódott


elindulva adj képet háttértudásodról és eddigi

szülsz Párizsba, nem is árt tisztában lenned Phi-

tapasztalataidról. A motivációs levél remek teret

lippe Starck munkásságával. Ha pedig fel tudod

ad annak, hogy képet adj arról, személyes érdek-

villantani, hogy személyes életutad összefonódik

lődési köröd milyen mértékben vág egybe a pályá-

szakmai érdeklődéseddel – „Ötévesen, balatoni

zati követelményekkel. Franciaországba pályázol

kertünkben figyelve a lépcső alatt rajzó hangya-

többek között azért, mert vonzódsz a francia kul-

boly életét fogalmazódott meg bennem először a

túrához? Feltétlen szentelj pár sort ennek! Arról

társadalmi szerveződések tanulmányozása iránti

nem beszélve, hogy ha termékdesignerként ké-

vágy” –, nyert ügyed van!

Küzdelem az elemekkel – leckekönyvmásolat angolul Ösztöndíjas pályafutásom elején, nagyjából tíz

rébe. 2012 őszén nyilván egyszerűbb dolguk van a

évvel ezelőtt minden bizonnyal ez a követelmény

diákoknak, bár most sem árt résen lenni, hiszen

gördítette utamba a legnagyobb követ. Örök hálá-

az idegen nyelvű példány beszerzése a titkárságon

val gondolok az ELTE BTK tanulmányi osztályán

ugyancsak időigényes lehet. Minél hamarabb ér-

arra az úrra, aki segített nekem az angol fordítás

deklődd meg a tanulmányi előadódnál, mennyire

beszerzésében, bár ez nem is tartozott feladatkö-

maratoni az átfutási idő!

Ajánlólevél – vízum a paradicsomba Ajánlólevél kérésénél három nagyon fő szempontot

geld, az adott pályázat esetén mi lehet a fontosabb:

mérlegelj: először is, csak olyan oktatót környékezz

a hírnév vagy a bensőségesebb viszony, avagy: lel-

meg, akinél jól szerepeltél – ha nem is a legjobb

kes, személyes benyomásokat is rögzítő levél egy

jegyet kaptad, de valamilyen (pozitív) módon fel-

kevésbé ismert, esetleg pályakezdő oktatótól, vagy

hívtad magadra a figyelmet. Esetleg írtál egy jól

némiképp szárazabb iromány egy nemzetközileg

sikerült dolgozatot a kitinpáncél szerkezetéről, az

elismert professzortól. Járj utána, az illetőnek

olasz neorealizmusról vagy a kanti fordulatról… és

vannak-e szakmai kapcsolatai a befogadó egye-

ha a téma valamilyen módon kapcsolatba hozható

temen. Mikor az UCL-re és Edinburghba pályáz-

a pályázati kiírással, még jobb! Másrészt mérle-

tam, én egy fiatalabb, ám rendkívül lelkes oktatót


33

kerestem meg, aki ráadásul jól ismert engem, hi-

mináriumon alig lézengtünk egy páran. Mindkét

szen a viktoriánus női irodalmat boncolgató sze-

helyre felvettek – így a döntésem engem igazolt.

Szelektív gyűjtés – az önéletrajz Az önéletrajz a motivációs levéllel szemben tárgyi-

vékenységeket (pl. kérdezőbiztos egy szociológi-

lagos formába öntve tartalmazza mindazt a háttér-

ai felmérés során, konferencia szervezése stb.).

tudást és szakmai, tanulmányi tapasztalatot, mely

A tanulmányok felsorolásakor is villantsd meg

sikeres indulóvá tehet az ösztöndíjért folytatott

azokat a pontokat, amelyek az adott pályázat ér-

versenyben. Egyeteme válogatja az önéletrajz típu-

tékelésénél súlyozottan számíthatnak. Tehát ha

sát; az Egyesült Királyság területén például általá-

építészhallgatóként Valenciába pályázol, feltétle-

ban a szigorúan két oldalra szorítkozó bemutatko-

nül említsd meg, amennyiben valamelyik kurzu-

zás a követelmény, míg az Európai Unió más orszá-

sod során tanulmányoztad – ha nem is elmélyül-

gaiban egyre elterjedtebb a Europass-önéletrajz.

ten – Santiago Calatrava épületeit!

Bár utóbbi a végtelenségig bővíthető, ez ne téves�szen meg! A pályázatot elbíráló bizottság elsősor-

Megint csak személyes példa: az UCL összehason-

ban a releváns információkra kíváncsi. Dicséretes

lító irodalomtudomány felvételi bírálóinak szánt

ugyan, ha érettségi után öt hétig pizzafutárként

önéletrajzom írása során konstatáltam, egyetlen

dolgoztál, de nem feltétlenül szempont a döntés

tantárgyat sem hallgattam ebben a témában. Ér-

során. Ezzel szemben, ha turisták eligazításával

deklődésemre a londoni tanulmányi iroda egyik

foglalatoskodtál egész nyáron, említsd meg, hiszen

tanácsadója megnyugtatott: semmi probléma, a

a munkád jó nyelvtudást feltételez.

lényeg, hogy az önéletrajzom tükrözze, több nemzet irodalmába is nyertem bepillantást.

Az ilyen és ehhez hasonló tapasztalatokból születik a transferable skill, azaz olyan, más környe-

Végezetül hadd ismételjem meg: nem hiszek a tö-

zetben is hasznosítható tudás – pl. az angol nyel-

kéletességben. Viszont igenis lehet belső elhiva-

vű kommunikációs készség fejlesztése –, amely

tottságot tükröző, jól felépített és megtervezett,

elbíráláskor ugyancsak sokat nyomhat a latban.

gondosan kivitelezett pályázatot összeállítani –

Bátran sorolj fel esetleges idevágó önkéntes te-

mely a biztos siker kulcsa.


Földényi Júlia | könyvkiadói munkatárs, műfordító, Scholaris-tanácsadó

noRVégi a, uSA, lo ndon, spaNyolOr szág

ösZT önDíjJal Utazták be A világot!


Mi L án ó

To k i ó MerIda

(Vene Zuel a)

PasSau

Papp Zsuzsanna | pszichológus, Scholaris-tanácsadó

(Né me toR szág)


Szöveg: Szabó Kata

Erasmus-pályázás lépésről lépésre

Bár az Erasmus az egyik legegyszerűbben, legkevesebb adminisztrációs nehézséggel megpályázható ösztöndíj, nem árt, ha idejében elkezdesz felkészülni rá. Ha tudatosan, lépésről lépésre készülsz a nagy kalandra, szinte garantált a siker. Annak ellenére, hogy az intézmények már rutinosan bonyolítják a diákcserét, még vannak buktatók, amelyekre fontos odafigyelni.

1 Időzítés Mindenképpen idejében – akár már egy évvel a ter-

kezz, hogy a félévek végén efelett teljesíts. Azokon a

vezett pályázás előtt – el kell kezdened úgy szervez-

helyeken, ahol nagy a túljelentkezés, gyakran a kö-

ni a tanulmányaidat, hogy beleférjen egy külföldön

zösségi tevékenységet is beszámítják a pályázatba,

töltött szemeszter a diplomáig. A statisztika azt mu-

így nem árt, ha idejében csatlakozol az iskola vala-

tatja, hogy a többségnek az ösztöndíjas félévben nem

melyik szervezetéhez, segítesz a gólyabál megszer-

sikerül a normális kurzusszámot elvégeznie, így

vezésében, önkéntes munkát végzel vagy elkezdesz

gyakran később kell azt bepótolnia. A mesterszak-

írni a kari lapba.

ra való bekerülés után sem egyszerűbb a helyzet, hiszen az első évre a legtöbb képzőhelyen még nem

A megkérdezett intézményi Erasmus-koordiná-

lehet pályázni, másodévben pedig már ismét az ab-

torok szerint az egyik legnagyobb problémát az

szolutórium megszerzése és a szakdolgozat megírá-

jelentheti, hogyha nem megfelelő helyről tájéko-

sa a cél. Az új helyzetből adódó nehézségek megoldá-

zódsz, ismerősök elbeszélésére, mendemondákra

sára már látszanak azonban törekvések. Azokban az

alapozol, amikor a pályázatra készülsz. Hernádi

intézményekben például, ahol magas az erasmusos

Anna, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem nemzet-

hallgatók aránya, megpróbálnak a képzésbe ún.

közi programkoordinátora szerint a diákok jelentős

mobilitási ablakokat emelni, azaz beépíteni egy-

része egyszerűen nem tudja értelmezni a pályáza-

egy olyan szemesztert, amely ideális a kiutazásra.

ti kiírásokat, ezért a legcélravezetőbb, ha miután utánanéztél a karodon a jelentkezési feltételeknek,

2 Felkészülés

felkeresed az Erasmus-irodát. Az ott dolgozók egyértelmű instrukciókkal szolgálnak majd arról, pon-

A felsőoktatási intézmények minimum tanulmá-

tosan milyen nyelven, formában, hány példányban,

nyi átlagot szabhatnak a pályázás feltételéül, igye-

terjedelemben kell beadnod a dokumentumokat.


37

3 Vannak-e NYELVVIZSGAFELTÉTELEK?

4 A PÁLYÁZATI csomag

Önmagában nem biztos, hogy elég, ha megvan a

A legtöbb egyetemen és főiskolán motivációs levelet

megfelelő számú vagy szintű nyelvvizsgád. Varga

és tanulmányi tervet is kérnek az Erasmus-pályá-

Ildikó, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-

zati anyag mellé. Annak ellenére, hogy az Erasmus

nyi Egyetem Erasmus-irodájának vezetője szerint

méltatásakor mindenki kiemeli, a multikulturális

ugyanis néha előfordul, hogy a küldő intézmény

élmények, az önállóság és a kapcsolati tőke kiépítése

által megállapított nyelvi feltételek nem egyeznek

az ösztöndíj nagy előnyei, ezek nem lehetnek érvek

pontosan a fogadó egyetemen támasztott elvárá-

a motivációs leveledben, mindenképpen a szakmai

sokkal. Így megesik, hogy a pályázatot már elnyert

érvekre helyezd a hangsúlyt. Székely Ágnes szerint

hallgató azért nem tud kiutazni, mert a külföldi

sokszor születnek rossz, nem eléggé átgondolt és ér-

egyetem csak nemzetközi nyelvvizsgát, például a

telmes irományok. „Azért nem adunk támogatást,

TOEFL-t fogadja el, és azt is meghatározza, hogy

mert valaki szeretné megismerni a fogadó ország kul-

azon minimálisan hány pontot kell elérni. Ezek a

túráját, hiszen ez nem a turizmusról szól” – mondja.

tesztek, mint bármelyik nyelvvizsga, több hónapos felkészülést igényelnek, és a hivatalos kiértékelés is

Az egyetemek és a főiskolák általában maximálják,

eltarthat ugyanennyi ideig. A jelentkezési szakasz-

hány helyre jelentkezhetsz, az ELTE-n például ma-

ban tehát neked kell utánanézned, hogy a kiszemelt

ximum 3, a BME-n 5 helyre pályázhatsz. Ilyenkor

helyen melyek a nyelvi követelmények, hiszen az

azonban mindegyiknél egyenként össze kell állíta-

anyaintézményed nem lehet tisztában minden fo-

nod egy tanulmányi tervet, amelyhez ismerned kell

gadó egyetem ilyen jellegű speciális elvárásaival, a

a fogadó egyetem kurzuskínálatát. Ne hagyd az utol-

BME-nek ugyanis körülbelül 500 kétoldalú szerző-

só pillanatra a pályázati csomag benyújtását sem,

dése van külföldi intézményekkel. Ahol nincs ilyen

mert ilyankor már biztosan nagy lesz a tumultus az

nyelvi követelmény, ott is figyelni kell, mert Székely

Erasmus-irodákban. Így sokkal kevesebb az esély a

Ágnes, az ELTE intézményi Erasmus-koordinátorá-

korrigálásra. Dr. Kolláth Katalin, a Budapesti Gaz-

nak elmondása szerint figyelmetlenségből néha még

dasági Főiskola oktatási dékánhelyettesének el-

az is előfordul, hogy a hallgató olyan országba nyeri

mondása szerint a pályázatokat náluk mindenkinek

el az ösztöndíjat és utazik ki, ahol egy általa nem is-

személyesen kell átadnia, és a koordinátorok ellen-

mert nyelven folyik a képzés.

őrzik a papírokat, így jó eséllyel kiszűrhetőek a hibák.


5 Elbírálás Az intézmények többségében egy pontrendszer alapján történik a beérkezett pályázatok elbírálása. A számítás jórészt az egyetemi/főiskolai szabályzat szerint történik, körülbelül 20%-ban viszont a kari/intézeti bírálóbizottságok határozzák meg a feltételeket. Ők döntenek például arról, hogy mennyi pontot kaphatsz a közösségi munkáért, a TDK-helyezésekért vagy más tudományos eredményért. A bizottságok a pontok kiszámítása után felállítják a hallgatók rangsorát, és az elérhető helyek alapján megszületik a győztesek listája. „Megesik, hogy azonos pontszámokat érnek el hallgatók, de még nem fordult elő, hogy ugyanolyan pontszámmal ugyanoda akartak volna menni, és csak egyikőjük számára lett volna hely. Ilyen kivételes esetben valószínűleg a bírálóbizottság előtti személyes meghallgatásra kerülne sor” – mondja dr. Kolláth Katalin. A magyar döntést a külföldi intézmény legfeljebb nyelvi hiányosságok miatt bírálhatja felül. A művészeti egyetemeken kicsit különbözik a gyakorlat a többi intézményétől. Hernádi Anna elmondása szerint náluk a pályázat egyik legfontosabb eleme a portfólió, második körben a fogadó egyetemek főként ez alapján döntenek. A pontrendszer minden intézményben nyilvános, és ha kicsit utánanézel, nem ér majd meglepetés az eredményhirdetéskor.


A legnagyobb falat:

Kreditelismertetés Szöveg: Frankó Luca

Egy, az ESN (Erasmus Student Network) által végzett 2011-es felmérés szerint a magyar hallgatók 25 százalékának akad gondja a különböző európai felsőoktatási intézményekben megszerzett kreditek hazai elismertetésével. Pedig a problémák többsége megelőzhető némi körültekintéssel, felkészüléssel és a jogaid ismeretével. Ha sikerült elnyerned az Erasmus-ösztöndíjat, ak-

magyar akadémiai hagyományokban nevelődött

kor sem szabad hátradőlnöd, mert az elutazásig

oktatókban erősen él az elképzelés, mely szerint az

még számos teendő vár rád. Egyes esetekben elő-

általa átadott tudás nélkülözhetetlen és csak tőle

fordulhat, hogy az értesítés után csak néhány na-

szerezhető be”, így sok professzorral nehéz egyez-

pod marad beiratkozni a fogadó egyetemre, és ezt

tetni a kreditelfogadásról. A szakértő kiemeli to-

már teljes egészében neked kell intézned, csakúgy,

vábbá, hogy a magyar felsőoktatásra még mindig

mint a tárgyfelvételt. A szálláskeresést is időben

a merev tantervek jellemzőek, melyek elsősorban

el kell kezdened, a fogadó egyetem Erasmus-iro-

a tartalomra és nem a megszerezhető kompetenci-

dájában valószínűleg tudnak segíteni a megfelelő

ákra koncentrálnak, így magát a tapasztalatszer-

albérlet vagy kollégium megtalálásában. Az indu-

zést a rendszer önmagában nem kezeli értékként.

lás előtti hetekben a legfontosabb teendőd mégis a Learning Agreement elintézése, ugyanis ez ga-

Itthon az oktatók nagy része aprólékosan átvizs-

rantálja, hogy a kint elvégzett kurzusokat itthon is

gálja a külföldi kurzusok irodalomjegyzékét és

elfogadják majd, ugyanis az Erasmus-ösztöndíj leg-

tematikáját, és ezek alapján mérlegel, hogy el-

kényesebb pontja általában a kreditek elismertetése.

ismeri-e azt a sajátja helyett. 30 kreditet szinte

Kreditek a fogadó intézményben

amelyek átmennek ezen a rostán, különösen igaz

Az Erasmus lényege ideális esetben az lenne, hogy

csészképzésben. Két-három megfelelő gyakorlatot

lehetetlen összegyűjteni olyan tanegységekből, mindez az 1-2 kredites kurzusokra bontott böla féléves kreditpenzumot külföldön teljesítse

vagy előadást azonban viszonylag egyszerű találni,

minden diák. A valóságban ezzel szemben a hall-

de érdemes biztonsági játékot játszani, és a mini-

gatók kénytelenek külföldön és itthon is vizsgázni.

mumnál legalább néhány kurzussal többet felven-

Derényi András, az Országos Kredittanács iro-

ni, hiszen nem lehet előre tudni, melyeket leszünk

dájának vezetője szerint egyrészt azért, „mert a

képesek valóban teljesíteni.

39


Mikor egyeznek a kurzusok? Az ekvivalens kurzusokkal kapcsolatban él egy ál-

tanegységek teljesítése. A szóbeli ígéretekre soha

talános tévhit, mégpedig, hogy a fogadó és a küldő

nem szabad alapozni, hiszen előfordulhat, hogy

egyetem tanegységeinek 75%-ban kell tartalmilag

néhány hónap elteltével a professzor egyszer csak

megegyezniük az elfogadtatáshoz. A szabály azon-

„meggondolja magát", nem tartja elégségesnek a

ban úgy szól, hogy az oktatók akár 10%-os egyezés

kinti követelményeket.

esetén is elismerhetik a külföldön teljesített tárgyat, 75%-os egyezés felett pedig kötelesek ezt megtenni.

Az esetek nagy hányadában a tanulmányi szerző-

Ha figyelembe vesszük ezt a szabályt, csökkenhet

dés a kiutazás után is módosításra és hiánypótlás-

a kettős teljesítések aránya is. Az ESN kutatása

ra szorul, különösen, ha a fogadó országban több

szerint a magyar hallgatók 34,5%-a volt kényte-

héttel később kezdődik a szemeszter, mint itthon.

len újravizsgázni „anyaegyetemén” a kint teljesí-

A korábban említett kutatás szerint a magyar diá­

tett tárgyakból, mert a tanára ragaszkodott hozzá.

kok 29%-ának meg kellett változtatni külföldön a Learning Agreementet, mivel vagy nem fértek be

Learning Agreement

az eredetileg megjelölt kurzusokra, vagy adminisztrációs gondjaik akadtak.

A külföldön megszerzett kreditek biztos elismertetésének maga a tanulmányi szerződés (Learning

Ilyenkor nagyon fontos ezen változtatásokat

Agreement) a garancialevele. Ebbe a szerződésbe

minél pontosabban és minél hamarabb írásban

kerülnek bele a vendéglátó intézményben elvé-

rögzíteni. „Érdemes nemcsak a tanszéki Eras-

gezendő kurzusok, és azon hazai tanegységek is,

mus-koordinátorral, hanem az összes kurzus

amelyek fejében elismeri a teljesítést az anyain-

oktatójával is előre írásban megállapodni. Ha a

tézmény. A tanulmányi szerződés akkor hiteles,

hallgató mindezekről gondoskodik, akkor minden

ha mindhárom fél, azaz a hallgató, valamint a fo-

szabályzat mellette áll, és a HÖK ezek segítségé-

gadó és a küldő intézmény illetékesei­nek aláírása

vel probléma esetén eredményesen tudja védeni

is szerepel rajta, ez utóbbiról pedig azért kell még

az érdekeit” – mondja Fodor Judit, aki 2009-től

itthon gondoskodni, hogy az esetlegesen megvál-

az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának

tozó körülmények ellenére is biztosítva legyen a

elnökeként tevékenykedett.


Másoddiploma LLL Szakmai tapasztalat család vs./& karrier Trainee program Diploma pályakezdő Állásinterjú Soft skills Erasmus Minorok Tanegységblokkok Diákmunka BACHELOR-KÉPZÉS CSEREDIÁKPROGRAM Érettségi Fakultáció Szakkörök Sport Nyelvi képzés Nyári egyetem TDK Közismereti kurzusok Pályatervezés Szakkollégium Konferenciák Szakmai blog Áthallgatás Mesterképzés Erasmus Mundus PhD Posztgraduális képzések Publikációk Patchwork karrier Továbbképzések Erasmus szakmai gyakorlat OKJ PROFESSZIONÁLIS networkképzések Utazás

IV·


Karrierképletek Szöveg: Frankó Luca

Az elmúlt években elindult felsőoktatási reform nem csak gyakorlati újításokat hozott, de új típusú attitűdöt is megkíván a diákoktól. Az érvényesüléshez ma már nem feltétlenül a kimagasló lexikális tudáson vagy a jó jegyeken át vezet az út, sokkal nagyobb szerephez jut az önismeret, a tudatosság és kezdeményezőkészség. A külföldi ösztöndíjas hónapok és az oklevél átvétele előtt szerzett szakmai gyakorlat pedig ma még előny, holnap már elvárás. Az osztott képzés bevezetésének legnagyobb elő-

jelöl ki maga számára. Ez utóbbira példa, amikor

nye, hogy lehetővé teszi egyéni képzési programok

egy hallgató a legszélesebb körben elérhető ösztön-

összeállítását. Építőkockákként pakolhatjuk egy-

díjakról sem szerez tudomást vagy éppen nem mer

másra az alap- és mester szakokat, melyek tovább

azokba belevágni. A másik szélsőséget a már húszas

színesíthetőek a felnőttképzés kínálta kurzusokkal,

éveikben két-három diplomát felhalmozó fiatalok

OKJ-s képzésekkel és persze ösztöndíjas félévek-

jelentik, akik a felsőoktatásban való hosszas benn-

kel. „A bolognai rendszer bevezetésének egyik nem

ragadással, esetleg az életvitelszerű ösztöndíjas

titkolt célja a hallgatók és az oktatók mobilitásának

életmóddal igyekeznek elodázni a szakmai elköte-

intenzívebbé tétele volt, melytől a szellemi élet fel-

leződést. A „bármi elérhető” világban felnövő Y ge-

pezsdülését várták. Ebben a szisztémában a diákok

nerációban inkább ez a tendencia kezd általánossá

pályatervezési folyamata tehát már nem szorítkoz-

válni. Nem önmagában egy képzéstől vagy pár kül-

hat csak és kizárólag egy adott ország foglalkozási

földön eltöltött hónaptól jut ugyanis bárki szakmai­

kategóriáira. Korlátot jelenthet a nyelvtudás és a

lag magasabb szintre, hanem attól, ha azokat képes

mobilitáshoz szükséges források hiánya, de míg

egy egységes, egyéni portfólióba integrálni, mely il-

előbbi tudatos készüléssel, utóbbi a különféle ösz-

leszkedik karrierútjába és magánéleti törekvéseibe.

töndíjak és diákmunka-lehetőségek feltárásával

„Ma a legtöbb fiatalnak lesz diplomája és szakmája,

pótolható” – mondja dr. Kiss István, az ELTE Peda-

sokaknak több is. Ez önmagában jó, alakul át az ok-

gógiai és Pszichológiai Karának adjunktusa.

tatási rendszer és vele alakulnak a munkaerő-piaci

A képzés egyénre szabása és a pályázati lehetősé-

ezeket a képesítéseket ne egymás után szerezzék a

gek felkutatása néhányaknak ösztönösen megy, a

fiatalok, ne kezdjék el releváns munkatapasztalat

többség azonban elveszik a széles kínálatban: túl-

nélkül halmozni a diplomákat. Később, amikor már

ságosan szerteágazó vagy túl szűk szakmai fókuszt

valaki látja, mire van kereslet, merre szeretne to-

igények is. Én azonban azt szoktam javasolni, hogy


43

vábbspecializálódni, sokkal izgalmasabb lesz bele-

hétköznapinak tűnő feladatok a tervezés, a kom-

fogni valami újba” – mondja ezt már Joó Zsuzsanna,

munikáció, konfliktuskezelés és az érzelmek feletti

a Karrieriskola ügyvezető igazgatója és tanácsadója.

uralom készségeit fejlesztik” – fejti ki Kiss István. Az Erasmus program esetében ráadásul egy egész

Erre a tudatos építkezésre és kezdeményezőkész­

stáb dolgozik azon, hogy minél többféle élmény érje

ségre a hagyományos középiskolai oktatás nem ké-

a hallgatókat, hogy újfajta nézőpontokat és persze

szíti fel a fiatalokat, így leginkább a családból hozott

több tucat hasonló érdeklődésű, ám más kultúrából

és az egyetemi évek alatt szerzett tapasztalatokon

érkező fiatalt ismerhessenek meg. Sokan blog írásá-

múlik, ki mennyire tudja kihasználni az új rendsze-

ba is kezdenek, mely az élmények gyorsabb és mé-

rű felsőoktatás előnyeit. Egy vagy két tanulmányi

lyebb szintézisét segítheti. „Az ösztöndíjas létnek is

erasmusos szemeszter mindenképpen mérföldkő-

fontos eleme a tudatosság, például a számunkra leg-

nek számíthat mind a szakmai, mind az életvezetési

megfelelőbb partner egyetem kiválasztása. Aki csak

készségek fejlesztésében, ráadásul ezen hónapok

a buli miatt megy, valószínűleg nem fogja igazán ka-

alatt megalapozhatjuk nemzetközi kapcsolati tő-

matoztatni ezt az élményt a későbbiekben, csupán

kénket és magabiztos nyelvtudásunkat. Mindezt egy

egy szép emlék marad számára” – hangsúlyozza Joó

szakmai gyakorlattal megfejelve külföldi munkata-

Zsuzsanna. A jó csapat úgyis adott, a későbbiekben

pasztalatra is szert tehetünk már a diploma átvétele

azonban nem jön rosszul, ha a szakmánk későbbi

előtt. A munkaadók a sok egyforma önéletrajzban

nagyágyúival buliztunk, tanultunk vagy utazgat-

is egyre inkább az Erasmushoz hasonló pluszokat,

tunk hónapokon át.

ezáltal a proaktivitást, a kompromisszumkészséget keresik. Ma még előnyt jelent a CV ösztöndíjas

Az Erasmus-ösztöndíj önmagában tehát nem je-

rubrikája, holnap minden bizonnyal már elvárás

lent automatikus belépőt az álomkarrier világába,

lesz, különösen a multinacionális cégeknél. „Ez az

fontos az is, hogy mindenekelőtt a személyes vá-

időszak ugyanis az önállóság fokozott kényszerével

gyakhoz kell közelebb kerülni, a kettőt pedig min-

jár. A korábban megszokott helyzeteket – vacsorát

denképpen harmonizálni egymással. Egy-egy dön-

az asztalra, tiszta ruhát a szekrénybe, programokat,

tési helyzetben, munkahely- vagy iskolaváltás előtt

barátokat, mindent – itt újra kell teremteni. Kap-

ajánlatos kíméletlen őszinteséggel szembenézni né-

csolatokat kell építeni teljesen idegen emberekkel,

hány kérdéssel: Melyek a rövid és a hosszú távú ter-

teljesíteni a tanulmányi követelményeket. Ezek a

veim? Hogyan és hol képzelem el magam pár év, akár


A végeRedMény a fantáziánkon És a bátOrságuNKon mÚ l i k Frankó Luca | pszichológus, Scholaris-tanácsadó

t i á k c o K ő t í é P k N K a r R i e rü M a m Ár n E mc S A k egymás t Etej ére, a b y N R i á y e M l Á r b m h aN e pakOlh atJuk.


45

évtized múlva? A vágyaimból mi valósítható meg?

is megtehetjük, amit utána saját kávézó üzemel-

Ezekért mit kell tennem, mekkora árat kell fizet-

tetésébe forgathatunk. Bár egymástól merőben

nem? Hajlandó vagyok ezt megfizetni? Amennyiben

különböző foglalkozások láncát látjuk, a mögöttes

ezen fajsúlyos kérdésekben sem egyedül, sem a csa-

tartalom – emberekről gondoskodni, velük foglal-

ládunkkal vagy a barátainkkal nem jutunk egyről a

kozni – mindhárom terület közös jellemzője. És

kettőre, szakemberek segítségét is igénybe vehet-

ez lehet az elégedettség forrása” – foglalja össze a

jük. Módszerek és szolgáltatások széles köréből vá-

patchwork karrier lélektanát Kiss István pszicho-

laszthatja ki bárki az önismeret számára optimális

lógus. Ezt a szemléletet hasznos lehet már a pálya-

útját, az ösztöndíj-tanácsadástól a pszichodrámáig.

választás során is figyelembe venni, érdemesebb

Az egyetemistáknak a karrier-tanácsadó irodák

első körben szívesen végzett tevékenységi és nem

jelenthetnek mankót, a nagyobb intézmények több-

konkrét munkakörökben gondolkodni, s e szerint

ségében működnek ilyen szolgáltatások. „Ennek a

alapszakot megjelölni. A változásokra a ma még

módszernek az előnye könnyen belátható: azonos

mindig kissé poroszos közoktatási rendszer nem

életkorú emberek könnyebben megtalálják a hangot

reagált megfelelő mértékben, a pályalélektanban

egymással” – mondja Kiss István.

viszont már érezhető az új szemlélet. „A tanácsadás ma nem teszteken alapul. A korábbi időszak

Ne válaszd, de alkosd az utat!

gyakorlata – mérjük meg, ki mire alkalmas vagy

A felsőoktatás és a munkaerőpiac átrendeződé-

lemzőihez – már nehezen használható. Az új trend

sével párhuzamosan a pályaválasztás és a pálya-

a jövő megkonstruálásáról, azoknak a feltételek-

mit szeretne, és hasonlítsuk egy adott szakma jel-

tervezés is átalakul, s e folyamatot jól kifejezi a

nek, érzelmeknek és igényeknek az azonosításáról

patchwork karrier fogalma. Míg eleinte az élesnek

szól, amelyeket a jelöltünk szeretne élete egy-egy

tűnő szakmai kanyarok mögé rossz döntéseket

szakaszában érvényesíteni. Egy közös tervezésről

vagy extrém személyiségeket képzeltek a munka-

van szó tehát, amelyet a nemzetközi környezetet

adók, pár éven belül teljesen általános trend lehet

is figyelembe véve érdemes lefolytatni. Természe-

a mozaikszerű építkezés. „Ma már nem érdemes a

tesen az egyéni adottságok szülte korlátokkal szá-

döntéseket rossz vagy jó címkével minősíteni. Ha

molni kell, de ma a korábbi időszakoknál jelentő-

szeretünk emberekkel foglalkozni, azt tanári dip-

sebb mértékben épít a pályaorientáció a személyes

lomát szerezve egy bank üzleti tanácsadójaként

vágyak kibontakoztatására” – mondja a szakember.


Befektetés

haszon hozam

Szöveg: Papp Zsuzsanna Az Erasmus-félév rövid távú haszna az itthoni közegből való kiszakadás, a multikulti bulik és szabadság. Az ösztöndíjprogram lehetséges hozama – úgymint az önállóság, a szemléletváltás, a kapcsolati tőke vagy a szakmai orientáció – hosszú távon is igazolják a költségek megtérülését.

Szakmai fejlődés A fogadó egyetem valószínűleg számtalan új meg-

tokában térhetsz haza, ami szakdolgozatodhoz

közelítéssel gazdagíthatja a szaktudásodat. Ha

vagy akár további pályafutásodhoz is új, egyedi

ügyes vagy, akár olyan módszer vagy ismeret bir-

alapokat adhat.

Hogyan: Nézz körül, az egyetemen milyen „nagy

ha a feladatok az itthon megszokottnál nagyobb

név”, a szakterületeden elismert professzor tanít,

önállóságot, idő- vagy energiaráfordítást igé-

és juss be az órájára. A CV-dben később egy ilyen

nyelnek is. Hazatérés után vidd tovább az ötletet,

nagy névnél végzett szeminárium vagy kutatás

hasznosítsd, fejleszd, adaptáld az új módszert, le-

sorsdöntőbb lehet, mint egy másoddiploma. Mérd

het, pont ezzel az új megközelítéssel lesz a te mun-

fel, milyen interdiszciplináris műhelyek, projek-

kád versenyképes, a tömegből kiemelkedő.

tek futnak, amelyekbe be tudnál kapcsolódni, még A kinti egyetemnek lehet megállapodása olyan cé-

ségedet egy állásinterjún. Ha jó a lehetőség, érdek-

gekkel, melyeknél egy féléves gyakorlat később az

lődj az Erasmus szakmai gyakorlat lehetőségeiről,

élmezőnybe emelheti az önéletrajzodat, felkészült-

és hosszabbítsd meg a kiküldetést egy fél évvel.

Hogyan: Menj el a helyi karrierirodába, kérdezd

és böngészd a valós vagy virtuális hirdetőtáblákat.

az Erasmus-mentorodat vagy koordinátorodat, A fogadó egyetem lehetőségei nem csak szakmai

séged nyílik más országokba is eljutni, még több

perspektívádat bővíthetik. Lehet, itt hallasz elő-

élményt szerezni.

ször olyan más ösztöndíjakról, tanulmányi versenyekről, önkéntes programról, amelyekkel lehető-


47

Hogyan: Ne elégedj meg a „kötelező minimum” prog-

szerveződések programjait is érdemes kipróbálni.

ramokkal, órákkal. A különböző diákkörök és civil

Kapcsolati háló Munkalehetőség, ingyen szállás külföldi városok-

tésben. Egy holland vagy osztrák projekttárs nem-

ban, közös projektek, a médiát kiegészítő alternatív

csak az esti buliban lehet jó partner, hanem későbbi

információháló, mely komplexebbé teszi világlá-

szakmai együttműködésben is gondolkodhattok. Az

tásodat – ezt mind potenciálisan magában rejti az

online világ segítségével ma már nem ritkaság az

Erasmus-félév alatt felhalmozott kapcsolati tőke. A

országhatárokon átívelő mikrovállalkozás sem. Jól

kollégiumi vagy albérlőtársak, a mentor, a közösen

jöhet egy neves külföldi tanár által írt ajánlólevél, de

végzett szemináriumi projekt szakija vagy a kedvenc

elképzelhető, hogy pár év múlva pont egy Erasmus-

kinti tanárod is új dimenziót nyitnak a hálózatépí-

társad fog megkeresni egy jó állásajánlattal.

Hogyan? Légy nyitott, figyelmes, kommunikatív!

zést a közös munkáról! Használd okosan a közössé-

Menj el bulikra, találkozókra, vegyél részt egyete-

gi oldalakat – ezek lehetőségei túlmutatnak a bulis

mi projekteken, programok szervezésében. Jegyezd

képek megosztásán, a magán- és szakmai kapcsolat-

meg a többiek teljes nevét, adj konstruktív visszajel-

tartás, az önmarketing tudatos fórumai is lehetnek.

Soft skills Egy jövőbeli munkaadó számára nem csak az

olyan helyzetbe kerül, amely ezeket a készségeit

számít, hogy mit tudsz, sokszor fontosabbak az

teszik próbára. A munkáltató általában nem tud-

úgynevezett soft skillek, azaz társas készsé-

ja, hogy mennyire voltál önálló eddig, viszont egy

gek. Például, hogy hogyan tudsz kommunikálni,

Erasmus-sor a CV-ben jelzi számára, hogy voltál

mennyire vagy képes beilleszkedni egy meglévő

már nemzetközi helyzetben, önállóan kellett bol-

csapatba, megy-e az önálló munkavégzés, ki tu-

dogulnod egy idegen országban, azaz feltételez

dod-e fejezni magad idegen nyelven vagy hogy bí-

egy alapszintű alkalmazkodókészséget, toleran-

rod a stresszhelyzetet. Egy Erasmus-diák számos

ciát, talpraesettséget és életképes idegennyelv-


tudást. Pankotai Balázs munkapszichológus ezt

lesz egy ember: vélhetően könnyebben belehe-

úgy fogalmazza meg: – „A program alapvető célja

lyezkedik mások álláspontjába, gördülékenyeb-

más kultúrák megismerése, és ettől valóban több

ben együttműködik kollégáival.”

Hogyan? A másokkal együtt lakás, az idegen nyel-

kihívás elé állít, a helyi egyetem tanácsadó- vagy

vű kommunikáció és a más ritmusú oktatási rend-

életmódirodájában biztosan tudnak segíteni a

szer már önmagában próbára teszi számos fenti

problémamegoldás, stresszkezelés, asszertivitás

készségedet. Ha bármely feladat vagy élethelyzet

fejlesztésén.

Egyéni fejlődés Van rá esély, hogy az Erasmus addigi életed egyik

modern kori felnőtté avatási szertartás is lehet,

legnagyobb élménye lesz. Mint minden megha-

a népmesei vándorévek jegyében. Ez a változás

tározó és fontos élmény, ez is sorsfordító lehet,

fejleszti az önismeretedet, amely megalapozza

és új irányt ad a személyiségfejlődésedben, a

az önbizalmad, és a további önállósuló életben

pályaorientációdban. A félév, melyet a csalá-

és a munkaerő-piaci versenyben megadja a kezdő

dodtól, a megszokott közegtől távol töltesz, egy

muníciót.

Hogyan? Ne félj belevágni új dolgokba, hisz azokon

régi kerékvágásba! Légy büszke magadra, amiért be-

keresztül önmagadról is fontos visszajelzést nyersz.

vállaltál és végigcsináltál egy önálló külföldi félévet

A külföldön feltankolt önállóságot próbáld otthon is

– szedd össze a legkedvesebb élményeket, amelyekből

érvényesíteni, ne hagyd, hogy minden visszatérjen a

majd újra építkezni tudsz, ha energiáid lemerülnek.


Szöveg: Szabó Kata

Ösztöndíjak a Tempus KÖZALAPÍTVÁNY kezelésében

| Erasmus | Erasmus szakmai gyakorlat | CEEPUS | Erasmus Mundus

Tempus alumni: 39 170 V·

CEEPUS: 4956 Erasmus: 31 702 Erasmus szakmai gyakorlat: 2512

1000

Magyarországon is elindul az Erasmus program

Az élethosszig tartó tanulás program keretében elindul az Erasmus szakmai gyakorlat program

Forrás: ec.europa.eu/education/erasmus

1994

1998

2007

4000 3000 2000

2010


Tempus

Közalapítvány A Tempus Közalapítvány 1996 óta a magyar felső-

nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az általuk

oktatás európai mobilitás legfontosabb motorja.

kezelt programokba minél inkább bevonják a hát-

A magyar diákoknak az Erasmus- és a CEEPUS-

rányos helyzetű csoportokat, elősegítve az esély-

ösztöndíjak miatt lehet ismerős, de ezenkívül

egyenlőség előremozdítását.

számos más programot is ők koordinálnak, elsősorban a felnőtt- és pedagógus-továbbképzés te-

A közalapítvány állítja ki az egész Európában egysé-

rületén. Kétségtelen azonban, hogy a TKA teszi

ges Europass Mobilitás dokumentumokat, amelyre

messze a legtöbb magyar számára lehetővé a kül-

biztosan mindenkinek szüksége lesz, ha külföldre

földi szakmai vagy tanulmányi tapasztalatszer-

indul tanulni vagy dolgozni. Ezenkívül a minden-

zést. Honlapjukon nem csak az ösztöndíjakról, a

napi tudomány megismertetéséért is sokat tesznek.

pályázás menetéről találtok hasznos információ-

Évről évre a Tempus rendezi meg szeptember végén

kat, a linkgyűjteményeik különböző EU-s projek-

a Kutatók Éjszakáját.

tek oldalaira kalauzolnak. A külföldről visszatért diákoknak alumni hálózatot is működtetnek, ahol a volt ösztöndíjasok megoszthatják egymással és a leendő kiutazókkal a kinti tapasztalatokat. Az ösztöndíjak és EU-s programok mellett felbecsülhetetlenül fontos a Tempus tudásközpont funkciója, vagyis az, hogy hozzáférhetővé tegyék a munkájuk során szerzett szakmai tapasztalatokat, információkat, legyen szó akár oktatási és képzési trendekről, reformokról, a közösségi programok hatásairól, nemzetközi mobilitásról vagy uniós támogatások felhasználásáról. Ezek mellett a Felnőttképzési Akkreditáló Testület képzőintézményként az EU-támogatások felhasználására felkészítő, tanárok, pedagógusok számára kifejlesztett speciális képzéseket is kínálnak. A Tempusnál


Erasmus ösztöndíj

Időtartam: 1-2 szemeszter Támogatás összege: tandíjmentesség a fogadó egyetemen, legalább 200 euró ösztöndíj havonta (ennél országonként magasabb összeg is lehet, az átlagösztöndíj 350 euró havonta) Pályázásra fordítandó idő: 1 hónap Elérhető helyek száma: 3500 Határidő: az őszi és a tavaszi félévre egyaránt március vége (intézményenként eltérően) Pályázati csomag: jelentkezési lap, önéletrajz magyarul és idegen nyelven, motivációs levél magyarul és idegen nyelven, indexfénymásolat vagy igazolás az eddig elvégzett tanulmányokról, nyelvtudás igazolása (intézményenként eltérően) Infó: www.tpf.hu. Klikk: → Pályázatok → Egész életen át tartó tanulás program → Erasmus

Az Erasmus a legnépszerűbb és legnagyobb európai

hetsz a fogadó intézményben, amit még egy félévvel

ösztöndíjprogram, ami némi energiabefektetéssel

meghosszabbíthatsz, ha újra pályázol. A támogatás

és tudatos tervezéssel szinte bárki számára elérhető.

összege országonként változik, a kiutazó magyar

A hiedelmekkel ellentétben a külföldön töltött hóna-

hallgatók átlagos ösztöndíja 350 euró, a legtöbben

pok nem csak a buliról szólnak, ha jól használod ki

4-5 hónapra veszik igénybe az ösztöndíjat. A kiuta-

a lehetőségeket, nem csak a nyelv- és szaktudásodat

zás feltétele, hogy legalább 2 elvégzett féléved le-

bővítheted jelentősen, de kiváló kapcsolatokat is

gyen egy felsőoktatási intézményben.

szerezhetsz. A programban Európa felsőoktatási intézményeinek nagy része részt vesz, annak azon-

A jelentkezéshez szükséged lesz önéletrajzra, moti-

ban saját egyetemeden, főiskoládon kell utánanézni,

vációs levélre, oktató ajánlására és egy tanulmányi

hogy az iskolád az adott tudományterületen mely

tervre vagy munkatervre. Egyes egyetemek kér-

országok mely intézményeivel áll partneri kapcso-

hetnek még a kinttartózkodáshoz kapcsolódó pénz-

latban. Az elnyert ösztöndíjjal egy szemesztert tölt-

ügyi tervet is. Ezeket a dokumentumokat általában

51


magyarul, angolul vagy a célország nyelvén kérik

éves kinttartózkodás után. A lényeg minden esetben,

beadni. A pályázatokat kari bizottságok bírálják,

hogy a külföldön elvégzett órákat a hazai tanrend-

és bár szakonként változóak a feltételek, általában

ben hivatalosan elfogadják, amit a kiutazás előtt

tanulmányi átlagot, nyelvtudást, motivációkat és

megkötött tanulmányi szerződés szavatol. Az, hogy

egyéb társas és szakmai aktivitást vesznek figye-

mi kerül ebbe, a szerződésben viszont szakonként és

lembe. Ha elhatároztad magad, érdemes először a

egyetemenként változik, valahol szokásjog szerint

szakodon működő Erasmus-koordinátorhoz for-

csak a szabadon választható szemináriumok cserél-

dulni, aki fel tud világosítani a téged érintő legfon-

hetők le külföldi kurzusokra, máshol egyenként ma-

tosabb tudnivalókról, az elérhető partnerintézmé-

gunknak kell meggyőzni a tanárokat, hogy az adott

nyekről és az esetleges speciális követelményekről,

kurzus lefedi a magyar követelményeket és fogadják

beadandó dokumentumokról.

el saját tanegységük teljesítésének.

A pályázat egyik legfontosabb része a tanulási/ku-

Az Erasmus-szemeszter kiválóan alkalmas szak-

tatási terv vagy órarend összeállítása. Régebben le-

dolgozatírásra is, amennyiben ehhez a fogadó in-

vélben kellett beszerezni a fogadó egyetem kurzus-

tézmény és az itthoni témavezető is hozzájárul,

kínálatát, amiből aztán kiválaszthatta a jelentkező

és találsz magadnak témavezetőt a partnerintéz-

az őt érdeklő szemináriumokat és előadásokat. Ma

ményben. Ezt az iskolák általában csak a képzésed

már ez sokkal egyszerűbb, az interneten minden

utolsó évében engedélyezik. A szakdolgozat-írási

információ fellelhető. Ha megtaláltuk a kurzuso-

célból kiutazóknak a tantárgylista helyett szak-

kat, próbáljuk kideríteni az adott tárgy szerepét a

dolgozati tervet kell készíteniük, melyet az itthoni

tantervben, nem mindegy, hogy egy átfogó nagy

témavezetőjükkel kell jóváhagyatniuk, így ez kerül

vizsgával záródó órára vagy gyakorlati szeminári-

be a tanulmányi szerződésbe.

umra jelentkezünk, ahol csak referátumot kell tartanunk a teljesítéshez. Az ECTS (European Credit Transfer System) kreditek száma is segít eligazodni a kérdésben. Annál is fontosabb ez, mert nincs általános, minden szakra kiterjedő teljesítési kötelezettsége az Erasmusnak. A legtöbb egyetemen 15 kreditet azonban haza kell hozni legalább egy fél-


Halász Áron | tényfeltáró újságíró

n a b g á z S r OlA szo taNulT

SzaBadidEjében A Cyc le chIc, a váROsi bicIK lisMozgalom peSti HelyTartÓja


CEEPUS Időtartam: 1-2 hét / 1-2 hónap / 1-2 szemeszter Támogatás összege: 100–1100 euró havonta Pályázásra fordítandó idő: 1 hónap Elérhető helyek száma: kb. 300 évente Határidő: intézménytől függően általában január és június Infó: www.ceepus.info, www.tpf.hu. Klikk: → Pályázatok → CEEPUS Beadandó dokumentumok listája: kitöltött pályázati adatlap, tanszéki vagy szaktanári ajánlás, indexmásolat (utolsó lezárt félév), nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat a fogadó ország nyelvéből vagy angol nyelvből, egy oldal terjedelmű, magyar nyelvű motivációs levél, szakdolgozat/disszertáció készítése esetén kutatási terv

A CEEPUS, magyar nevén Közép-európai Felső-

A csereprogramban részt vevő egyetemek, főiskolák

oktatási Csereprogram segítségével évente kö-

tudományterületenként ún. CEEPUS-hálózatokba

rülbelül 250 diák, PhD-hallgató és oktató utazhat

tömörülnek, így az iskoládban elérhető progra-

Magyarországról a partnerországok egyikébe, és

mok illeszkednek a tanulmányaidba. Az elérhető

hozzávetőlegesen ugyanennyien érkeznek ha-

helyekről az egyetemeden, főiskoládon tájékozód-

zánkba is. Jelenleg Albánia, Ausztria, Bosznia-

hatsz. Év közben általában 1–4 hónapot lehet el-

Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátor-

tölteni a fogadó országok valamely intézményében.

szág, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Mol-

Amennyiben 3 hónapnál hosszabb részképzésen

dova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia

veszel részt, a fogadó intézményben kötelező jegyet

és Szlovénia a tagjai a megállapodásnak rajtunk

szerezned, amit otthon elismertethetsz. Bár a ta-

kívül. A csereprogram célja a felsőoktatás terü-

pasztalat azt mutatja, ez csak akkor sikerülhet, ha

letén együttműködő partnerintézmények közötti

jó előre egyeztetsz a tanáraiddal. A hálózatokban ki

hallgatói és oktatói mobilitás, nyelvi és szakmai

nem használt ösztöndíjhónapok sem vesznek kárba,

kurzusok indítása, nyári egyetemek, valamint

azokra az adott CEEPUS-hálózaton kívüli diákok

hallgatói kirándulások szervezése.

is pályázhatnak. Így ha az egyetemeden intézmény-


55

„Azt tapasztaltam, hogy a régióból származó diákokkal a közös kulturális háttér miatt jobban tudok kommunikálni, mint a nyugat-európaiakkal. A kiérkezéskor biztosan nem fog nagy kulturális sokk érni, sokszor olyan, mintha otthon lennél, ráadásul lényegesen egyszerűbb a CEEPUS-t megpályázni, mint más ösztöndíjakat, és a túljelentkezéstől sem kell tartani.” (Ákos)

közi együttműködés hiányában nincs lehetőség pályázni az ösztöndíjra, „freemoverként” is jelentkezhetsz, amihez a célba vett tanszék ajánlása és fogadónyilatkozata szükséges. A pályázati anyaghoz rendszerint a kitöltött pályázati űrlap mellett motivációs levelet, önéletrajzot, a nyelvtudást igazoló dokumentumot, indexmásolatot és egy tanári ajánlást kell csatolni. A CEEPUS az egyik legkönnyebben elnyerhető ösztöndíj, mivel a keleti országok kevésbé népszerűek a diákok körében. A központi CEEPUS-szerződés szerint a kínált ösztöndíjat a megélhetési szükségletekkel arányosan kell megállapítani, így a pénzügyi támogatások összege országonként nagymértékben eltérhet.


Erasmus

szakmai gyakorlat Időtartam: 3–5 hónap Támogatás összege: ugyanannyi, mint az Erasmus tanulmányi ösztöndíj esetén Pályázásra fordítandó idő: 3 hónap Elérhető helyek száma: 800 Határidő: az őszi és a tavaszi félévre egyaránt március, a pontos időpontot a felsőoktatási intézményed határozza meg Pályázati csomag: jelentkezési lap, önéletrajz magyarul és idegen nyelven, motivációs levél magyarul, idegen nyelven, oktatói ajánlás, indexfénymásolat vagy igazolás az eddig elvégzett tanulmányokról, nyelvtudás igazolása, fogadónyilatkozat, képzési megállapodás Infó: www.tpf.hu. Klikk: → Pályázatok → Egész életen át tartó tanulás program → Erasmus → Hallgatói szakmai gyakorlatok

2007 óta az Erasmus program keretében a főis-

itt nem léteznek kijárt utak, nincsenek fix part-

kolai, egyetemi hallgatók külföldi szakmai gya-

nerintézmények, ennél fogva a jelentkezőknek

korlatra is pályázhatnak ösztöndíjért. A pályázás

saját maguknak kell gyakorlati helyet találniuk.

feltétele, hogy a küldő felsőoktatási intézmény-

A legidőigényesebb része ez a procedúrának, és a

nek teljes mértékben be kell számítania a 3–12

teljesen hagyományos álláskereséshez hasonlít-

hónapos gyakorlati időt. Ezért elsősorban azok

ható. A helyzet annyival könnyebb, hogy nem kell

a diákok vehetnek részt a programban, akiknek

fizetési igényt megfogalmaznod, mert szerencsés

kötelező szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük

esetben az ösztöndíjad fedezi a költségeket (át-

tanulmányaik során, de elképzelhető olyan eset

lagosan 400 euró). Ha a tanszék is igazolja, hogy

is, ahol az egyetem kivételt tesz, és a gyakorlatot

az elvégzendő munka megfelel az adott szakon

szaktárgyként fogadják el.

elvártaknak, a pályázás nehezén már túl vagy, az egyetem számára már csak önéletrajzot, mo-

A hagyományos tanulmányi Erasmus-ösztöndíj-

tivációs levelet és nyelvtudást igazoló papírokat

hoz képest annyival nehezebb a pályázás, hogy

kell összeszedned. Fontos, az Erasmus-szakmai


57

„Több száz levél és önéletrajz szétküldése után el kezdtek érkezni az izgalmasabbnál izgalmasabb telefonok, néha azért érdeklődött egy nemzetközi kamarazenekar menedzsere, mennyire ismerem ki magam a klasszikus zenei scénában, máskor meg a kockázati tőke kezelő cég puhatolódzott, miért jelentkezik bárki filozófia tanulmányokkal irodai munkára. – Sok mindenben láttam fantáziát akkoriban na!” (Olivér)

gyakorlati helyed nem lehet EU-intézmény, EU-s programokkal foglalkozó szervezet vagy magyar diplomáciai képviselet. A sikeres pályázás után az Erasmus tanulmányi ösztöndíj mintájára képzési megállapodást kell kötnie minden ösztöndíjasnak, ebben állapodnak meg a felek az elvégzendő munka idejéről, tartalmáról, a sikeres teljesítés, valamint a hazai elismerés feltételeiről.


Erasmus Mundus

Időtartam: teljes képzés Támogatás összege: 10–43 ezer euró évente Pályázásra fordítandó idő: 6 hónap Elérhető helyek száma: nincs nemzeti kvóta, évente kb. 1900-2000 ember nyeri el az ösztöndíjat, Magyarországon idén eddig 21 embernek sikerült elnyernie a támogatást Határidő: április 30. a Tempus Közalapítványnál (a programokra külön kell jelentkezni, általában december és február között) Pályázati csomag: (a beadandó dokumentumok listája programonként különbözhet, minden dokumentumot értelemszerűen angolul kell beadni) jelentkezési lap, önéletrajz, motivációs levél, professzori ajánlás, IELTS/TOEFL nyelvvizsga, tudományos munkák, esszék másolata Infó: www.erasmusmundus.hu, eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus

Az Erasmus Mundus jelenleg az egyik legvonzóbb

a transzkulturális tanulmányok vagy a fenntartha-

ösztöndíjprogram a világon. Lényege, hogy nem-

tó erdő és természetmanagement kurzusokat is.

zetközi egyetemi összefogással olyan magas színvonalú mester- és PhD-képzéseket hozzanak létre,

Szerencsére az Európai Bizottság nemcsak a prog-

amelyek a hagyományos nagy tudományterületek

ramok létrehozását támogatja, hanem a hallgatókat

határait átlépve, a világ új kihívásaira keresik a vá-

is. Az Erasmus Mundus képzésekre az alap- vagy a

laszt. A közösen indított szakokba minden egyetem

mesterdiploma megszerzése után lehet jelentkezni,

beemelheti a saját tradícióját és azt a képzési elemet,

és nem szükséges hozzá hallgatói jogviszony. A je-

amelyben kiemelkedő. Csupán egy ilyen példa a több

lentkezés kétlépcsős, az ösztöndíj megpályázásával

mint 100 Erasmus Mundus mesterszak és 16 dokto-

párhuzamosan gyakorlatilag egy felvételi eljáráson

ri program közül: az egészségtudományok és a pszi-

kell keresztülmenned. Ez mindenhol különböző,

chológia kereszteződéséből finn, német, görög és

általában a korábbi tanulmányi és tudományos

svéd egyetemek koprodukciójában működő, a Sport

eredmények számítanak, de nem ritka a személyes

and Exercise Psychology szak. De említhettük volna

(Skype) interjú sem. Mivel az ösztöndíjpályázat és


59

„Az Environmental Sciences, Policy and Management mesterképzést választottam, mert az ilyen irányú képzés még eléggé gyerekcipőben jár Kínában, meg hát a politikatudományok mindig átitatódnak az adott ország politikai atmoszférájával, így azt csak több aspektusból szemlélve lehet igazán objektíven elsajátítani. Nagy előnye a programnak a magas színvonalú oktatás mellett, hogy mivel a legtöbben más kultúrából érkeztünk, legalább annyit tanulunk egymástól, mint az oktatóktól, miközben megjárjuk Svédországot, Angliát, Magyarországot, Görögországot és Amerikát is.” (Minhua Lin)

a felvételi két teljesen külön dolog, az is elképzelhe-

ösztöndíjat elnyerő hallgatók évente körülbelül 10-

tő, hogy felvesznek a mester- vagy doktori képzésre,

12 ezer eurót kapnak, ebből a tandíj befizetésén felül

de nem nyered el az ösztöndíjat, ekkor még min-

is nagyjából havi 500 euró maradhat a diákok zsebé-

dig dönthetsz úgy, hogy saját zsebből belevágsz az

ben, amely bizonyos országokban akár a teljes meg-

egyébként meglehetősen drága kalandba.

élhetést is fedezheti. Ha ösztöndíjasként nem vagy csak hosszabb idő alatt sikerül elvégezned a képzést,

A pályázóknak igen magas feltételeknek kell meg-

az anyagi támogatást természetesen visszakérhe-

felelniük, általában követelmény minimum két

tik. A program legnagyobb előnyei a rengeteg utazás,

idegen nyelv magas szintű ismerete és kiváló tanul-

az interdiszciplináris végzettség, számos kultúr-

mányi eredmény, a túljelentkezés mindenütt több

kör megismerése és a több egyetem által kiállított,

tízszeres. A képzésekre bejutottak legalább kettő,

rendkívül piacképes diploma. Az Európai Bizottság

de általában három egyetemen végzik el a tanterv

felmérése szerint az első végzett évfolyam majd

által előírtakat. Ha van Európán kívüli egyetem

90%-a számolt be arról, hogy a szakmájában fél

a programban, egy félévet ott is el lehet tölteni. Az

éven belül jól fizető állásban tudott elhelyezkedni.


Campus Hungary

Campus Hungary Program – Új külföldi tanulási lehetőség Időtartam rövid távú képzés esetén: 5 munkanap–1 hónap Időtartam szakmai gyakorlat esetén: 3–6 hónap Pályázásra fordítható idő: 1–1,5 hónap Határidő: 2012. november 20. Infó: www.campushungary.hu, campushungary@bbi.hu

Érdemes lesz 2012 októberétől folyamatosan fi-

magyar hallgatók minimum ötnapos, maximum egy

gyelni az intézményi hirdetőtáblákat és a Balas-

hónapos tanulmányutat pályázhatnak meg, amel�-

si Intézet honlapját, ugyanis Campus Hungary

lyel külföldi konferencián, kutatáson, nyári/téli

néven új felsőoktatási mobilitási program indul,

egyetemen, illetve csoportos tanulmányúton vehet-

amelynek keretében a hallgatók külföldi intéz-

nek részt. A pályázat benyújtásakor mellékelni kell

ményekbe pályázhatnak rövid távú ösztöndíjak-

a magyar felsőoktatási intézmény jóváhagyását, va-

ra, valamint szakmai gyakorlatokra. Emellett

lamint a külföldi intézmény fogadólevelét is.

a program azt a célt is szolgálja, hogy a magyar felsőoktatási rendszert külföldön népszerűsítse,

A másik, ősztől megpályázható ösztöndíj mini-

minél több külföldi hallgatót vonzzon Magyar-

mum három, maximum hat hónapos külföldi szak-

országra, elmélyítse, illetve kiterjessze a magyar

mai gyakorlat teljesítésére szól. A jelentkezésnél

és a külföldi felsőoktatási intézmények közötti

szintén elengedhetetlen feltétel a felsőoktatási

kapcsolatot. A Campus Hungary a TÁMOP 4.2.4

intézmény jóváhagyása, valamint a szakmai gya-

B/1 és B/2 keretében az Európai Unió támogatásá-

korlat helyszínéül szolgáló cég fogadólevele. Az

val, a Balassi Intézet és a Tempus Közalapítvány

Erasmus szakmai gyakorlathoz hasonlóan a fo-

együttműködésében valósul meg.

gadó céget vagy szervezetet tehát magadnak kell felkeresned, de a Campus Hungary Program mun-

2012. október közepétől a Balassi Intézet által ko-

katársai is örömmel segítenek.

ordinált projektben egyelőre kéttípusú ösztöndíjat hirdetnek meg a már két szemesztert elvégzett hall-

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok,

gatók számára. A rövid távú ösztöndíj keretében a

akik el tudják ismertetni a kint töltött időt a küldő


61

intézményükben, OTDK 1–3. helyezéssel rendelkeznek vagy műszaki, illetve természettudományi területen folytatják tanulmányaikat. Tavasztól már féléves külföldi részképzésre is pályázhattok majd a Campus Hungary Programban, a részletekért, határidőkért és a csatolandó dokumentumok listájáért figyeljétek az ösztöndíj honlapját!


Is 4

Legnépszerűbb célországok Összeszedtünk a legnépszerűbb Erasmus-célországokról néhány információt, amelyeket az ösztöndíjasnak tudni érdemes. A Németország-

VI·

ba, Spanyolországba, Franciaországba utazás előtt pánikhangulatban szállást kereső, majd a megérkezést követően a bürokratikus tennivalókban elvesző egyetemi hallgató rémképén kívánunk enyhíteni praktikus, jól használható információkkal.

Ie 42 Gb 218 | Szálláskeresés | Megérkezés | Bürokrácia | Diákmunka

Fr 336

| Élet, költségek, utazás

Pt 134 Es 398


Kiutazó diákok száma a 2010/11-es tanévben Fi 198 Forrás: Tempus Közalapítvány

No 59

Se 71

4164

Ee 21 Lv 6 Lt 25

Dk 99 Nl 249

Pl 146 De 908

Be 223 Li 13 Ch 10

Cz 59 At 244 Si 33

Sk 34 Ro 67 Bg 20

It 314 Tr 112 Gr 99 Cy 17 Mt 5


Németország Szöveg: Lebhardt Olivér

Szemeszter kezdete: október 1., április 1. Szállás: 100–300 € havonta Diákmunka: jól szervezett A megélhetéshez szükséges: 450–700 € havonta

Szállás Németországban a legolcsóbb szálláslehetőség,

lapon, vagy ha az Erasmus-diákoknak az adott

akárcsak nálunk, a kollégiumi szoba. A jó hír, hogy

Studentenwerk ezt nem teszi lehetővé, akkor

itt egy szobára egy ember jut, és még csak elképzel-

a fogadó egyetemünk honlapján keresztül az

ni se tudják a németek, milyen lehet 6-8 emberrel

international, majd accomodation fülekre kat-

egy légtérben aludni. Két típus közül lehet válasz-

tintva. Érdemes minél előbb jelentkezni, mert a

tani: az ún. WG, a Wohngemeinschaft, azaz lakó-

kollégiumi helyek száma véges. Ha lemaradnánk,

közösség, ahol 5-10 szobára jut egy konyha és fürdő,

a második legolcsóbb lehetőség a WG-albérlet,

illetve az apartman, ahol konyha és fürdőszoba is

azaz, mikor egy nagyobb lakást több diák bérel.

tartozik a szobához. A kollégiumi helyek kiadását a legtöbb városban a Studentenwerk nevű szervezet

Németországban számos, WG-hirdetésekre szako-

és nem az egyetemek maguk intézik, így egy kollé-

sodott oldalon keresnek a lakóközösségek lakótár-

giumban több egyetemről jönnek össze a diákok.

sat. Ne lepődjünk meg, ha a hirdetők egyszerre hív-

Jelentkezni vagy a helyi Studentenwerk hon-

albérlőt. Ez a szokás, ráadásul nekünk ugyancsak

lapján tudunk a megfelelő, online kitölthető űr-

kiváló alkalom eldönteni, szeretnénk-e ott lakni.

ják meg a jelentkezőket, hogy kiválasszák a befutó

Kulcsszó: Studentenwerk, WG


65

Megérkezés

Élet

A megérkezés után 7 napon belül be kell jelentkez-

Az árak Németországban városonként nagyon kü-

nünk a lakóhelyünknek megfelelő önkormányzat-

lönbözőek lehetnek, míg Berlinben 400 euróból is

nál (Bürgeramt). Ezt bérleti szerződéssel tehet-

meg lehet élni, addig Frankfurtban ember legyen a

jük meg. A törvényi előírásokon kívül azért sem

talpán, aki ennek a duplájából kijön. Az élelmiszer

javasolt ezt elmulasztani, mert német lakóhelyet

a két nagy német áruházlánc öldöklő versenye mi-

igazoló papír nélkül nem tudunk magunknak

att nagyon olcsó, a szolgáltatás és a kultúra azon-

bankszámlát, de még egy mobiltelefont sem venni.

ban kettő-háromszorosa is lehet a Magyarországon

Ezek nélkül pedig igen drága az élet külföldön. Az

megszokott költségeknek. A Studentenwerk nem-

utazás előtt mindenféleképpen váltsuk ki az EU-s

csak a kollégiumokat üzemelteti Németországban,

egészségügyi kártyánkat. Ennek birtokában kap-

hanem menzákat és munkaközvetítőt is. A menza

hatjuk meg a fogadó egyetemünkkel kapcsolat-

olcsó és jó, 3–6 euróból meg lehet ebédelni. Ha el-

ban álló egészségbiztosító kártyáját, amivel már

fogyott a pénzünk, ugyanazokkal a feltételekkel

nem csak sürgősségi ellátásra leszünk jogosultak.

vállalhatunk munkát, mint a németek. Egyszerűen

A megérkezést követően minél előbb iratkozzunk

kiváltjuk az adókártyánkat (Lohnsteuerkarte) a

(Immatrikulation) be az egyetemre, hogy hama-

helyi önkormányzatnál, és már indulhat is az állás-

rabb megkaphassuk német diákigazolványunkat

vadászat, ami a helyi egyetemi munkaközvetítőben

(Semesterticket), ami egyben féléves bérlet is, és

nem nehéz feladat, mert a szaktudást nem igény-

számtalan kedvezmény igénybe vehető vele. En-

lő munkáknál csak a gyorsaság számít. Heti 20

nek költsége 100–280 € között változik városon-

óránál többet azonban diákként törvényileg nem

ként, a helyi tömegközlekedés árának megfelelően.

szabad dolgozni, hiszen a tanulás a legfontosabb!

Kulcsszó: Bürgeramt, Semesterticket,

Kulcsszó: Bürgeramt, Lohnsteuerkarte

Immatrikulation


Spanyolország Szöveg: Szőllősi Judit

Szemeszter kezdete: szeptember utolsó hete, február közepe Szállás: 150–400 € havonta Diákmunka: nehéz találni A megélhetéshez szükséges: 300–600 € havonta

Szállás

Megérkezés

Noha léteznek kollégiumok Spanyolországban, sok-

Érkezés után rögtön jelentkezned kell az intézmény

kal drágábbak, mint albérletben lakni, ezért min-

külkapcsolati irodájában (Oficina de Relaciones

denképp ez utóbbit javasoljuk. Kisebb városokban

Exteriores), ahol valószínűleg kapsz egy kezdő cso-

már 150 euróért is találni szobát, Barcelonában és

magot térképpel, tájékoztatóval, és elmondják, hogy

Madridban azonban a 300 eurós ár is szerencsésnek

milyen, egyetemenként változó papírmunka és költ-

mondható. Ezzel szemben a rezsi költsége nem túl

ségek várnak még rád: ilyen a diákigazolvány, amivel

magas, körülbelül 40 euróra számíthatunk. Egyhavi

kedvezményeket lehet igénybe venni, de ez pénzbe is

kauciónál többet nem szokás elkérni.

kerülhet, a legtöbb intézményben kötelező biztosítást kötni, és a nyelvi kurzusért is kérhetnek egy ki-

A legtöbb egyetemnek van albérleteket kínáló ap-

sebb összeget. Egyetemenként változó, hogy milyen

róhirdetés-oldala, a keresésre azonban szánj több

segítséget nyújtanak az új életed megkezdéséhez, jó

napot is és készülj fel sok telefonálgatásra, ami spa-

esetben kapsz mentort, de nagyon sokszor csak ma-

nyoltudás nélkül nem nagyon működik. Biztosnak

gadra és az elcsípett információkra számíthatsz. Új

pedig akkor érezheted a helyedet, ha már be is köl-

erasmusosoknak létrehozott Facebook-csoportot

töztél – nem érdemes arra számítani, hogy itthonról

például szinte biztosan lelsz. A lakáskereséshez és

néhány e-mailben el tudod intézni a szobabérlést.

a szocializációhoz mindenképp érdemes venni egy

Fontos, bár Spanyolországról senkinek sem a hideg

eltérőek lehetnek. Ha spanyol bankszámlát is nyitni

jut az eszébe, hogy legyen fűtőtest a lakásban, ha a

szeretnél, a helyi rendőrségen (Dirección General de

téli hónapokra érkezünk, enélkül ugyanis meglepő-

la Policía) ki kell váltanod egy igazolást (Certificado

en sokat lehet vacogni.

No-Residente), ami tanúsítja, hogy külföldi vagy, és

spanyol telefont, az árak szolgáltatónként nagyon


67

nem kell adóznod Spanyolországban. (Ha dolgozni

adminisztráció is automatikus Magyarország felé,

is szeretnél, akkor a Certificado de Registróra van

viszont a várólista sokszor megdöbbentően hosszú.

szükséged.) Ez körülbelül 10 nap alatt lesz kész. Pró-

Nem csak közhely, hogy Spanyolországban az Eras-

bálkozhatsz rögtön a bankban is, de ők általában

mus leginkább a bulizásról szól, rendszeresen szer-

15–25 eurós költséget számolnak fel ugyanezért.

veznek partikat és kirándulásokat a külföldi diákoknak. A kisebb városokban nagyon olcsó az éjszakai

Kulcsszavak: Oficina de Relaciones Exteriores,

élet, egyes helyeken egy euróért mérik a feleseket,

Dirección General de la Policía, Certificado No-

máshol néhány euróért korlátlanul fogyaszthatsz

Residente, Certificado de Registro

sangríát és sört. A piacokon és a boltokban nem sokkal drágább az élelmiszer, mint hazánkban, az étter-

Élet

mekre azonban ez nem igaz. Viszont Spanyolország bizonyos régióiban – főleg délen és például Galíciá-

Munkát szabadon tudsz vállalni Spanyolországban,

ban – hatalmas hagyománya van a tapasozásnak: a

de ehhez az adóhatóságnál (Agencia Tributaria)

bárokban minden pohár mellé kis adag harapnivaló

adószámot (Número de Identidad Fiscal – NIF) kell

is jár, ingyen. Érdemes kiismerni azokat a helyeket,

kiváltanod. Az adóbevallást minden évben június

ahol néhány ital áráért jól is lakhatsz. Az egyetemi

30-ig kell benyújtani. A recesszió miatt azonban

menzákon is megéri ebédelni, szinte mindenhol bő-

nem sok lehetőséggel kecsegtet az ország: 23%-os

séges menüt kínálnak 6 euró körüli áron. Helyi kü-

munkanélküliségi ráta mellett még a legócskább

lönlegesség a szieszta is, általában délután 2 és 5 óra

munkákra is ezer jelentkező akad. Egyetlen esélyed

között nem érdemes bevásárlásra indulni, sőt a ban-

lehet, ha nagyon jól beszélsz nyelveket – ebben meg-

kok és hivatalok szieszta után már ki sem nyitnak.

előzheted a helyieket. És ha már a nyelvnél tartunk:

Oda kell figyelni az ünnepnapokra is, a spanyolok

spanyoltudás nélkül nem lesz zökkenőmentes a kinti

nem fukarkodnak velük, az állami ünnepeken kívül

életed, a legtöbb egyetemi óra is spanyolul folyik, sőt

minden városnak van néhány saját szabadnapja is,

Galíciában, Katalóniában és Valencia tartományá-

amikor tanítás sincs, viszont hatalmas fesztivállá

ban a helyi nyelveken, azaz gallegóul és katalánul

alakulnak át az utcák és terek.

oktatják a tárgyak többségét – erre nagyon figyelj jelentkezéskor. Az egészségügyi ellátás ingyenes, ha

Kulcsszavak: Agencia Tributaria,

kiváltod itthon az EU-s egészségügyi kártyát, és az

Número de Identidad Fiscal


Nagy-Britannia Szöveg: Milestone Intézet, msinst.org

Szemeszter kezdete: szeptember közepe, január vége Szállás: 300–600 £ Diákmunka: jól szervezett A megélhetéshez szükséges: 300–600 £

Szállás

Megérkezés

Az Egyesült Királyságban a legolcsóbb és legnép-

Kiutazás előtt, még Magyarországon ajánlatos

szerűbb az egyetemi/főiskolai szállás (kollégium),

kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát,

a kampusz területén. A szoba lehet egy-, két-, há-

mellyel igénybe lehet venni az ingyenes orvosi

romágyas, saját fürdőszobás, valahol lehet kérni

ellátást. Az egyetem pedig segít eligazodni az

teljes ellátást, de általában rengetegféle opció és

egészségügyi ellátás és a körzetiorvos-választás-

ár létezik. Ennél jóval nagyobb szabadságot és

sal kapcsolatos teendőkben. A megérkezéskor az

függetlenséget biztosít a magánszállás. Bevett

egyik legfontosabb teendő a bankszámlanyitás,

szokás, hogy több diák együtt bérel lakást vagy

melyhez szükséges a kinti lakcím igazolása. Eh-

házat. Ezeken kívül Nagy-Britanniában családok

hez igazolásra van szükség a szállásadótól vagy az

is fogadnak cserediákokat.

egyetemtől, magánszállás esetén pedig bármilyen

A kollégiumi helyekről az egyetemen lehet tájéko-

tói jogviszonyt igazoló papír mellett. Bankszámla

zódni, de legvégső esetben az érkezéskor is meg-

nélkül például nem lehet mobiltelefont vásárolni

próbálhatunk kollégiumi elhelyezést kérni, bár

vagy kiváltani a munkavállaláshoz szükséges

ekkorra már a legtöbb szállás elkel. A magánszál-

Natio­ n al Insurance Numbert. Az egyetemtől

közüzemi számla megteszi, az útlevél és a hallga-

lás-keresésben is tud általában segíteni a felső-

kapott tanulói jogviszony igazolásával többféle

oktatási intézmény, de az egyetemi faliújságokon,

diákkedvezmény igénybe vehető, például a tömeg-

online közösségeken is megtalálhatják egymást a

közlekedésen, országon belüli közlekedésnél pe-

leendő lakótársak.

dig 20-30%-os árengedmény kérhető.

Kulcsszó: university accommodation,

Kulcsszó: student health, student bank account,

halls of residence, student housing

student discounts, transport


69

Élet Az árak az Egyesült Királyságban városonként nagyon különbözőek lehetnek, jellemzően drágább a megélhetés a nagyvárosokban, mint vidéken. Az élelmiszert érdemes a nagyobb áruházláncokban beszerezni, az árak hasonlóak a Magyarországon tapasztaltakhoz, ám a szolgáltatások, szórakozási lehetőségek drágábbak. Az EU-ból érkező diákok ugyanolyan feltételekkel vállalhatnak munkát, mint a brit diákok, nincsenek korlátozások, de ki kell váltani az ún. National Insurance Number-t. Munkakereséskor érdemes felkeresni az egyetemi munkaközvetítő irodát vagy az egyetemi diákönkormányzatot, és körbenézni az egyetemi/kollégiumi faliújságokon.

Kulcsszó: National Insurance Number, student employment, student unions


Franciaország Szöveg: Mráv Noémi

Szemeszter kezdete: egyetemenként változó, általában szeptember elejétől október elejéig, január eleje-közepe Szállás: városonként változó, 130–1500 euró havonta Diákmunka: akad A megélhetéshez szükséges: 600–1300 euró havonta

Szállás Franciaországban a kollégium a legolcsóbb lak-

ványt, jelentős összegeket spórolhatunk meg így

hatási lehetőség. A rendszer jól szervezett és ki-

lakbérünkön.

épített, a legtöbb városban elkülönülő, ún. „cité universitaire”-ekben, vagyis egyetemi városok-

A kollégiumi szobákra érdemes jó előre, rögtön

ban találjuk meg a „résidence universitaire”-eket,

az Erasmusról kapott értesítés után jelentkezni,

vagyis kollégiumokat. A résidence egy egész épü-

mert számuk véges, és gyorsan elkapkodják őket.

letcsoportot jelöl kifejezetten diákoknak kialakít-

Ha első e-mailünkre hetekig sem érkezik válasz,

va, ahol mosókonyhától internetszobáig mindent

érdemes további levelekkel zaklatni a kinti ügy-

megtalálhatunk. A kollégiumi szállás kétfajta:

intézőket még a kiutazás előtt, különben könnyen

sima egyszemélyes szoba – a legolcsóbb változat-

megeshet, hogy szoba nélkül maradunk.

nál közös fürdővel és konyhával a folyosók végén – és a „studio” névre hallgató miniapartman, ami

A másik, manapság egyre népszerűbb lakhatási

ugyan drágább, mint egy sima szoba, de van benne

forma a „co-habitation”, vagyis, amikor több em-

saját konyha (főzési lehetőség), illetve saját fürdő-

ber osztozik egy lakáson. Külön weblapokon lehet

szoba. Tipp: nem érdemes a legolcsóbb kollégiumi

megfelelő lakótársat keresni, ahol fotó és szemé-

helyekre pályázni, mert a CAF, vagyis a Caisse

lyes profil alapján lehet válogatni a lakást keresők

d’Allocation Familiale, a szociális ösztöndíjakért

és kínálók közül. A harmadik variá­ció a saját lakás

felelős hivatal havi lakbér-kompenzációt nyújt

bérlése: de ez nagyon sok pénzzel és macerával jár.

minden diáknak (nem csak a kollégiumban lakók-

Egy franciaországi lakás kibérléséhez igazolások

nak), aki pályázik hozzájuk támogatásért. Érde-

tömkelege, egy francia állampolgár kezességvál-

mes hát kitölteni a több mint 12 oldalas nyomtat-

lalása, illetve annak elismerése kell, hogy képes


71

vagy kifizetni a bérleti díjat a havi keresetedből,

lakást, akár co-habitationt, készüljünk fel, hogy

melynek négyszer(!) annyinak kell lennie, mint a

jelentős pluszösszeget kérnek el tőlünk a közvetí-

lakás bérleti díja. Továbbá kérnek igazolást egy há-

tésért.

romhavi letétnek megfelelő, francia bankszámlán tartott összegről is. A minimális bérlési idő általában egy év, az albérletek leginkább bútorozatlanok.

Kulcsszó: Résidence universitaire,

Ha ingatlanügynökségen keresztül keresünk akár

studio, co-habitation

Megérkezés Az európai uniós szabályok értelmében mindenki,

saját lakásnál a szerződés egy példányát kell be-

aki három hónapnál több időt tölt külföldön, köte-

mutatni.

les bejelenteni magát az adott ország rendőrségén. Ennek ellenére a franciák nem arról híresek, hogy

Mielőtt kiutazunk, mindenképp váltsunk ki EU-s

ezt komolyan vennék – főleg nem erasmusos diá-

egészségügyi kártyát, ám ez csak sürgősségi el-

kok tekintetében – és általában a további ügyinté-

látásra jogosít fel. Aki tart tőle, hogy sokat kell

zéseknél sem lesz szükség erre a bejelentkezésre.

járnia orvoshoz, mindenképp kössön egészségügyi biztosítást érkezése után valamelyik francia

Ami ennél sokkal fontosabb, hogy rögtön a meg-

biztosítótársasággal (assurance maladie), vagy

érkezés után francia bankszámlát kell nyitni.

készüljön fel, hogy az orvosnál a helyszínen, kész-

Senki ne váltson ki itthoni devizakártyát, mert

pénzben kell fizetnie. Egy konzultáció díja legjobb

Franciaországban csak francia számlát és bank-

esetben is minimum 20 euró.

kártyát fogadnak el. (Magyar forintkártyával egyébként pont ugyanúgy tudsz fizetni és pénzt

Ami még fontos: a diákokat segítő szervezet, a

levenni, mintha itthon lennél, napi középárfo-

CNOUS és/vagy CROUS (Centre National des

lyamon számítják az eurót.) A számlanyitáshoz

Œuvres Universitaires et Scolaires) az étkezte-

lakcímigazolásra és egy minimum összegre van

téstől kezdve a kollégiumi szobákon át mindenért

szükség. Lakcímigazolást a kollégium adhat,

felelős, ami a diákok ügyintézésével kapcsolatos.

cohabitationnál a főbérlőtől kell kérni igazolást,

Náluk kell igényelni az ingyenesen kiváltható di-


ákigazolványt is – érdemes rögtön érkezés után –,

Moneóval az egyetem szolgáltatásaiért (menza,

mivel enélkül nem tudunk diákbérletet venni a

fénymásolás stb.) tudunk fizetni.

közlekedéshez. A diákigazolvány a legtöbb helyen chippel működik, amire elektronikus pénzt, úgynevezett Moneót tölthetünk a kijelölt töltőállo-

Kulcsszó: bankszámla, EU-s egészségügyi kártya,

másokon bankkártyáról vagy készpénzzel fizetve.

CROUS

Élet Franciaországra is igaz az, hogy kisebb, nem fel-

ségek miatt. Több esélyünk van a CROUS-ban ér-

kapott városokban, vidéken sokkal olcsóbban

deklődni állás után, ahol rövid távú, sokszor csu-

ki lehet jönni, mint mondjuk Párizsban. Az étel

pán alkalmi diákmunka-lehetőségeket gyűjtenek

és bevásárlás területén általában egy színvona-

össze. A kereslet azonban sokkal nagyobb, mint a

lon mozognak az árak – kivétel ez alól a főváros

kínálat, így nem árt itt is résen lenni.

és a divatos tengerparti városok/nagyvárosok, ahol többnyire minden a duplájába kerül. Me-

Hosszabb utakra készülve érdemes kiváltani a

leg ételt leginkább a CROUS üzemeltette Resto

„Carte 12-25” nevű kártyát a francia vasutaknál,

Universitaire-ekben (RU), vagyis az egyetemi

az SNCF-nél. Ezzel rengeteg pénzt spórolhatunk

menzákon érdemes enni, melyeknek a minősége

meg minden egyes utazásnál.

nagyon jó (3-4 euróért kap az ember megfelelő mennyiségű főételt és levest/desszertet). Munkavállalás: EU-s állampolgárként ugyanolyan feltételekkel vállalhatunk munkát, mint a franciák, ehhez diákként semmilyen igazolásra nincs szükségünk, csak a diákigazolványunkra. Sajnos általános tény, hogy a legtöbb esetben a franciák mégis inkább saját honfitársaikat szeretik alkalmazni – főleg a nyelvtudásbeli különb-

Kulcsszó: Resto universitaire, CROUS, Carte 12-25

MOHA Erasmus 25  

E kiadvány közreműködőinek, szerzőinek, szerkesz- tőinek életében egy közös pont biztosan található, mindannyian tanultunk kül...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you