Page 1

Hypercalcemia Hypercalcemia คือภาวะที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูง โดยเมื่อมีระดับแคลเซียมในเลือด 10.5 ถึง 12 mg/dl จะถือวาเปน mild hypercalcemia ผูปวยจะไมแสดงอาการผิดปกติ และเมื่อมีระดับ แคลเซียมในเลือดมากกวา

14

mg/dl

จะถือวาเปนภาวะวิกฤตจากระดับแคลเซียมในเลือดสูง

(Hypercalcemia crisis) ซึ่งอาจจะทําใหเสียชีวิตได ผูปวยจะมีอาการที่รุนแรง ไดแก คลื่นไส, อาเจียน, ปวดศีรษะ, ทองผูก, ปวดทอง, สับสน ซึ่งอาการสําคัญของ hypercalcemia คือ ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ, ความดันโลหิตสูง, ชวง QT interval สั้น โดยสาเหตุสําคัญ 2 อยางของภาวะที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูง คือ ภาวะที่มีระดับพาราไทรอยดฮอรโมนในเลือดสูงชนิดปฐมภูมิ (Primary hyperparathyroidism) และ การเปนโรคเกี่ยวกับเนื้องอก พบวาผูป ว ยมากกวา 90% มีสาเหตุจากสิ่งเหลานี้ ซึ่งสามารถแบงไดหลาย ระดับตามระดับพาราไทรอยดฮอรโมนในเลือด ภาวะที่มีระดับพาราไทรอยดฮอรโมนในเลือดสูงชนิดปฐมภูมิ (Primary hyperparathyroidism) มี ความสัมพันธกับกับการเกิดเนื้องอก โรคกระดูกพรุนและการทํางานของไตผิดปกติ เปนโรคแทรกแซงที่ สําคัญที่จะเกิดขึ้นได การผาตัดตอมพาราไทรอยด

(Parathyroidectomy)

ควรทําในผูปวยที่มีระดับพาราไทรอยด

ฮอรโมนในเลือดสูงและมีระดับแคลเซียมในเลือดสูง ที่มีอายุมากกวา 50 ป หรือมีระดับแคลเซียมในเลือด มากกวา 12.5 mg/dl เกิดจากภาวะนิ่วที่ไตทําใหการทํางานของไตผิดปกติ และมีคา Z ของมวลกระดูกนอย กวา 2 หรือภาวะที่มีระดับแคลเซียมในปสสาวะสูง ซึ่งกอนการผาตัดจะทําการ scan หาตอมพาราไทรอยด กอน ซึ่งทําใหรูขอบเขตของการผาตัดที่แนนอน การวัดระดับพาราไทรอยดฮอรโมนตลอดการผาตัดทําใหมี ความมั่นใจวาสุดทายการผาตัดจะสําเร็จ ยาสําหรับรักษาโรคภาวะที่มีระดับพาราไทรอยดฮอรโมนในเลือด สูงชนิดปฐมภูมิในกลุม calcimimetics ซึ่งปจจุบันยังอยูในขั้นศึกษาในทางคลินิก สภาวะไตวายเรื้อรัง เปนสาเหตุใหระดับแคลเซียมในเลือดต่ํา ถาหากไมรักษาจะทําให ระดับฟอสเฟสสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และทําใหระดับวิตามินดีต่ําลง ซึ่งจะทําใหพาราไทรอยดฮอรโมนหลั่ง เพิ่มขึ้น ผลที่ตามมาคือ ทําใหเกิดภาวะระดับแคลเซียมในเลือดสูง เรียกวา Tertiary hyperparathyroidism ซึ่งสามารถรักษาไดโดยการผาตัดหรือการใชยา


Familial hypocalciuric hypercalcemia (FHH) เปนความผิดปกติทางพันธุกรรมแบบ autosomal dominant โดยเกิดการ mutationของยีนสําหรับ calcium receptor ผูปวยจะไมแสดงอาการผิดปกติ ลักษณะเหมือน mild hypercalcemia และ moderate hypercalcemia มีระดับพาราไทรอยดฮอรโมน เพิ่มขึ้นเล็กนอย และมีระดับแคลเซียมในปสสาวะต่ํา ผูปวยไมจําเปนตองรักษาดวยการผาตัดตอมพารา ไทรอยด (Parathyroidectomy) ภาวะระดับแคลเซียมในเลือดสูงที่มีสาเหตุจากมะเร็ง จะแสดงอาการที่รุนแรง มะเร็งชนิดที่เปน กอนแข็งทําใหระดับแคลเซียมในเลือดสูง โดยการหลั่ง Parathyroid hormone related protein ซึ่งมีการ ออกฤทธิ์เหมือนพาราไทรอยดฮอรโมน การทําลายกระดูกโดยการแพรกระจายของมะเร็งทําใหระดับ แคลเซียมในเลือดสูง ซึ่งจะเกี่ยวของกับระดับของ alkaline phosphatase ที่เพิ่มขึ้น วิตามินดีกระตุนใหเกิดภาวะระดับแคลเซียมในเลือดสูงเมื่อไดรับในปริมาณมากเกินไปหรือมีการ ทํางานของเอนไซม 1-alpha-hydroxylase มากเกินไปในผูปวยโรค granulomatous เชน โรคซารคอยด (sarcoidosis) ซึง่ สามารถรักษาไดโดยยา glucocorticoid การบริโภคแคลเซียมและวิตามินเอในปริมาณ มากก็ทําใหเกิดภาวะระดับแคลเซียมในเลือดสูงไดเชนกันแตพบไดนอย การรักษาภาวะที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูงที่มีอาการรุนแรง ทําไดโดยการใหสารน้ําและน้ําเกลือ และการให Bisphosphonate โดยการฉีดทาง IV ขนาดเริ่มตนใหน้ําเกลือ 200-300 ml/hr และปรับขนาด เพื่อรักษาระดับของปสสาวะใหมีคา 100-150 ml/hr อีกทั้งยังสามารถใหยากลุม loop diuretic เพิ่มในการ รักษาได แตเปนสิ่งที่ไมจําเปนเพราะจะทําใหภาวะโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในเลือดต่ํา ในประเทศสหรัฐอเมริกาใชยา Pamidronate และยา Zoledromate เพื่อรักษาโรคนี้ โดยนิยมใชยา Zoledromate มากกวาเพราะระยะเวลาในการออกฤทธิเ์ ร็วกวาและมีฤทธิแ์ รงกวา ภาวะที่มีระดับแคลเซียมในเลือดต่ําเกิดขึ้นมากกวา 50% ของผูที่ใช Bisphosphonate ในการ รักษาภาวะที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูงจากมะเร็ง Calcitonin มีความทนดีแตประสิทธิภาพต่ําในการปรับ ระดับแคลเซียมในเลือดใหอยูในระดับปกติ ซึ่งขอดีของ Calcitonin คือทําใหเกิดภาวะระดับแคลเซียมใน เลือดต่าํ ลดลง สามารถบริหารยาโดยการฉีด IM และ IV ทุก 12 ชัว่ โมง ขนาดของยา 4 IU/kg ยา Gallium nitrate มีประสิทธิภาพสูง และพบเหตุการณจากผลขางเคียงของไตเปนพิษไดนอย อยางไรก็ตามยังมีขอมูล ที่จํากัด ซึ่งจําเปนตองทดลองตอไปในอนาคต

Hypercalcemia  

ภาวะระดับแคลเซียมในเลือดสูง

Hypercalcemia  

ภาวะระดับแคลเซียมในเลือดสูง

Advertisement