Page 1

      Ministerie  van  Veiligheid  en  Justitie   T.a.v.  Staatssecretaris  mr.  F.  Teeven   Schedeldoekshaven  100   Postbus  20301   2500  EH  DEN  HAAG                Laren,  21  januari  2011  

  Betreft:  Position  paper  regulering  remote  kansspelen         Zijne  excellentie  de  heer  Teeven,     Tijdens   de   expertmeeting   “regulering   van   kansspelen   via   internet”   gehouden   op   uw   Ministerie   d.d.   8   december   2010,   kwam   naar   voren   dat   informatie-­‐uitwisseling   van   groot   belang   is   in   het   proces   van   de   totstandkoming   van   regulering   van   online   kansspelen.       Graag  benadruk  ik  dat  de  stakeholders  van  Stichting  Online  Gaming  Nederland  (hierna:   “STIOG”),   waaronder   niet   alleen   de   grote   Europese   beursgenoteerde   marktaanbieders   maar   tevens   de   grootste   mediaconcerns   in   Nederland,   payment   service   providers   en   software   providers,   door   nationale   en   internationale   samenwerking   over   een   uitgebreide  expertise  en  know  how  ten  aanzien  van  regulering  van  “remote  kansspelen”   beschikken.  Onder  remote  kansspelen  wordt  in  het  vervolg  niet  alleen  online  kansspelen   verstaan,   maar   ook   kansspelen   aangeboden   via   andere   remote   communicatiekanalen   zoals   (en   niet   gelimiteerd   tot)   telefoon   en   interactieve   TV.   Krachtens   haar   statutaire   doelstelling   wil   STIOG   die   ervaring   en   expertise   graag   delen   met   uw   Ministerie   om   zodoende  een  positieve  bijdrage  te  leveren  aan  de  realisering  van  regulering  van  remote   kansspelen   in   Nederland.   In   navolging   hiervan   wil   ik   u   graag   namens   STIOG   de   bijgevoegde  “Position  paper”  verstrekken.                   Stichting Online Gaming Nederland (STIOG) Nieuweweg 53, 1251 LH Laren, The Netherlands KvK nr. 51042614. VAT nr. 8230.57.03


De Position  paper  heeft  als  vertrekpunt  de  passage  uit  de  financiële  bijlage  behorend  bij   het   Regeerakkoord   waarbij   de   vergunningverlening   voor   de   exploitatie   van   internetkansspelen  en  loterijen  wordt  geïntroduceerd  met  een  verwachte  opbrengst  van   € 10  miljoen  per  jaar  startend  vanaf  2012.  In  dat  kader  verstrekt  de  Position  paper  de   randvoorwaarden   voor   een   passend   en   geschikt   gereguleerd   aanbod   van   remote   kansspelen   dat   tevens   invulling   geeft   aan   de   specifieke   beleidsuitgangspunten   van   het   Nederlandse   kansspelbeleid   en   voorts   in   overeenstemming   is   met   het   Gemeenschapsrecht.   Daarnaast   zullen   we   in   een   apart   hoofdstuk   (VIII)   ingaan   op   promotionele  kansspelen  en  Media.     De   uitgangspunten   in   de   Position   paper   zijn   gebaseerd   op   ervaringen   uit   andere   lidstaten   die   zijn   overgegaan   of   ook   in   een   overgangsproces   zitten   van   regulering   van   remote   kansspelen.   Hieruit   volgt   dat   een   kernvoorwaarde   voor   het   slagen   van   remote   kansspelregulering  is  dat,  zowel  vanuit  juridisch  als  beleidsmatig  perspectief,  de  vraag  – en  aanbodzijde  op  elkaar  wordt  afgestemd.       In   dat   kader   onderschrijft   STIOG   dat   de   kanaliseringsgedachte   ook   daadwerkelijk   een   belangrijke  plaats  zal  moeten  krijgen  in  de  nieuwe  regulering.  Het  is  van  eminent  belang   dat   de   huidige   vraag   van   de   consument   naar   1.)   remote   poker,   maar   tevens   de   omvangrijke   remote   entertainmentvraag   van   de   consument   naar   2.)   casinospelen,   3.)   weddenschappen  en  4.)  bingo  wordt  geleid  naar  een  Nederlands  nationaal  gereguleerd   attractief   aanbod.   Alleen   dan   kunnen   de   beleidsdoelstellingen   daadwerkelijk   verwezenlijkt  worden.       De  navolgende  Position  paper  zal  hier  concreet  invulling  aan  geven.  Ter  onderbouwing   beschikt   STIOG   over   een   uitgebreide   rapportage   met   betrekking   tot   bijvoorbeeld   marktcijfers  en  andere  relevante  informatie  die  zij  graag  ter  beschikking  stelt.       Hoogachtend,         Robin  Linschoten   Hoofd  Public  Affairs  STIOG                    


Position paper   Regulering  remote  kansspelen  

Inleiding  -­‐  Hoofdbeleidsdoelstellingen   STIOG  deelt  het  hoofddoel  van  het  Nederlandse  kansspelbeleid,  namelijk  het  reguleren   en   beheersen   van   (remote)   kansspelen,   met   bijzondere   aandacht   voor   het   tegengaan   van   kansspelverslaving,   het   beschermen   van   de   consument   en   het   tegengaan   van   illegaliteit   en   fraude   (hierna:   “Doelstellingen”).   Regulering   van   remote   kansspelen   zal   moeten  zijn  toegerust  om  op  adequate  wijze  tot  een  kanalisering  van  de  bestaande  vraag   te   komen.   Weliswaar   heeft   Nederland   een   zekere   discretionaire   bevoegdheid   ten   aanzien   van   regulering   van   (remote)   kansspelen,   dit   laat   onverlet   dat   er   door   het   Hof   van   Justitie   van   de   Europese   Gemeenschappen   bepaalde   grenzen   zijn   gesteld   aan   deze   bevoegdheid.   STIOG   benadrukt   in   dat   verband   dat   er   tegen   Nederland   nog   steeds   een   inbreukprocedure  door  de  Europese  Commissie  aanhangig  is.       STIOG   maakt   graag   van   deze   gelegenheid   gebruik   om   u   de   randvoorwaarden   en   uitgangspunten   te   verstrekken   die,   mede   in   het   licht   van   het   Regeerakkoord,   ten   diensten   staan   van   voornoemde   Doelstellingen.   De   uitgangspunten   kunnen   worden   vastgelegd   in   kaderwetgeving   en   later   worden   uitgewerkt,   waardoor   er   een   einde   kan   worden   gemaakt   aan   de   sociaal-­‐politieke   en   juridische   spanningen   die   tot   nu   toe   gepaard  gingen  met  het  voeren  van  het  kansspelbeleid.  De  kaderwetgeving  zal  uiteraard   moeten   voldoen   aan   het   evenredigheidsbeginsel   en   voorts   zoveel   mogelijk   technologieneutraal  zijn.       I. Consumentenbescherming  en  tegengaan  fraude:  CEN  Overeenkomst  58   Intro   STIOG   pleit   voor   een   brede   eigen   verantwoordelijkheid   van   kansspelaanbieders   ten   aanzien   van   “responsible   gaming”.   In   dat   opzicht   verwijst   STIOG   graag   naar   de   CEN   Workshop   Agreement   58   “Responsible   Remote   Gaming   Measures”.   Medio   februari   zal   het   embargo   met   betrekking   tot   het   recent   goedgekeurde   CEN   document   zijn   opgeheven,  dan  zullen  wij  u  een  exemplaar  toesturen  met  als  verzoek  dit  document  te   beschouwen   als   bijlage   bij   deze   position   paper.   De   CEN   Overeenkomst   kan   als   basis   dienen   voor   het   opstellen   van   criteria   en   voorwaarden   op   grond   waarvan   de   Doelstellingen  van  het  kansspelbeleid  kunnen  worden  nagestreefd.       CEN  Workshop  58   De   CEN   Workshop   is   een   gezamenlijk   initiatief   van   onder   andere   het   Nederlands   Normalisatie-­‐instituut   (NEN)   en   stakeholders   uit   de   gaming   sector.   Het   doel   van   deze   Workshop  is  om  in  afwezigheid  van  regelgeving  op  Pan-­‐Europees  niveau  een  uniforme   overeenkomst   te   creëren   die   voorziet   in   consumentenbescherming   en   vertrouwen   geniet  van  stakeholders  in  de  remote  kansspelsector.  Bovendien  draagt  dit  ertoe  bij  dat   de  remote  gaming  industrie  handelt  in  overeenstemming  met  de  “best  practices”  en  de   hoogste  standaarden.                           1.  


Uniforme voorwaarden   De   overeenkomst   codificeert   de   “best   practices”   en   standaarden   waaraan   de   aanbieders   al   voldoen.   Er   worden   negen   doelstellingen   geformuleerd   die   allen   zijn   toegespitst   op   het  waarborgen  van  consumentenbescherming  (zie  Hoofdstuk  3.  CEN  Overeenkomst):     1.) Bescherming  van  kwetsbare  spelers   2.) Tegengaan  van  deelname  door  minderjarigen   3.) Bestrijding  van  frauduleus  en  crimineel  gedrag   4.) Bescherming   van   de   privacy   van   de   consument   alsmede   waarborgen   van   (spelers-­‐)informatie   5.) Betrouwbaar  en  snel  betalingsverkeer   6.) Eerlijke  spelverloop   7.) Verantwoorde  marketing   8.) Waarborgen  van  consumententevredenheid  en  support   9.) Veilig  en  betrouwbaar  operationele  omgeving     Ter   realisering   van   voornoemde   doelstellingen   wordt   er   voor   elke   doelstelling   afzonderlijk  een  zeer  extensieve  set  van  “Control  Measures”  verstrekt.  Voor  een  volledig   overzicht   verwijst   STIOG   naar   de   CEN   Overeenkomst,   pagina   13   t/m   24.   Effectieve   implementatie  van  de  “Control  Measures”  leidt  tot  een  zo  groot  mogelijke  naleving  van   de  Doelstellingen.         Conclusie   De   CEN   Overeenkomst   is   een   instrument   dat   ingezet   kan   worden   door   beleidsmakers   die   te   maken   krijgen   met   de   uitdagingen   van   het   ontwikkelen   van   een   veilige,   consumentvriendelijke   en   betrouwbare   remote   gaming   omgeving.   De   CEN   Overeenkomst  kan  als  basis  dienen  voor  het  opstellen  van  criteria  en  voorwaarden  die   gelden  voor  een  vergunning  op  grond  waarvan  de  Doelstellingen  van  het  kansspelbeleid   kunnen  worden  nagestreefd.     STIOG  pleit  dan  ook  voor  het  opnemen  van  vergunningsvoorwaarden  op  grond  waarvan   de  Doelstellingen  daadwerkelijk  gewaarborgd  worden.  Bijvoorbeeld:     -­‐ de  wijze  waarop  registratie  en  identificatie  van  de  deelnemer  plaatsvindt  (Know   Your   Customer   (KYC)   verplichting:   een   voorstel   is   om   indien   mogelijk   DigiD   te   hanteren  bij  het  registratieproces;   -­‐ de  wijze  van  bescherming  van  persoonsgegevens  conform  Wbp;   -­‐ het  voorkomen  van  onrechtmatige  deelname;     -­‐ het  waarborgen  van  een  eerlijk  spelverloop;   -­‐ het  waarborgen  van  een  betrouwbaar  elektronisch  betalingsverkeer;       2.  


II.

Kanalisering; meer   vergunningenstelsel   voor   remote   poker,   casino,   weddenschappen  en  bingo  zonder  limiet  

Intro   De   Doelstellingen   zullen   echter   slechts   daadwerkelijk   worden   verwezenlijkt   indien   de   vraag   van   de   consument   naar   kansspelen   wordt   geleid   naar   het   gereguleerde   aanbod.   Formele   uitgangspunten   van   het   Nederlandse   kansspelbeleid   zijn   immers   een   dode   letter   indien   de   consument   zich   blijft   bewegen   in   het   niet-­‐Nederlands   gereguleerde   circuit.   Centraal   in   kansspelwetgeving   dienen   daarom   de   consumentenvraag   en   de   marktrealiteit  te  staan.       In  dat  verband  wenst  STIOG  te  benadrukken  dat  er  momenteel  een  grote  vraag  is  naar   remote  kansspelen,  zeker  niet  alleen  remote  poker.  STIOG  zal  huidige  marktinformatie   en  cijfers  overleggen  waaruit  blijkt  dat  er  een  zéér  grote  markt  in  Nederland  is  voor  de   navolgende  productgroepen:     1.) remote  casinospelen   2.) remote  poker   3.) remote  weddenschappen  (pool,  “fixed  odd”  en  exchange  betting)   4.) remote  bingo.     Indien   slechts   remote   poker   wordt   gereguleerd,   blijft   er   een   grote   groep   consumenten   actief   in   het   niet-­‐Nederlands   gereguleerde   circuit.   In   dat   geval   blijven   er   de   vigerende   problemen  bestaan  ten  aanzien  van  controle  en  handhaving  van  remote  kansspelen.     Oplossing   Het  is  daarom  zowel  noodzakelijk  als  wenselijk  om  de  huidige  omvangrijke  vraag  naar   de  drie  productgroepen,  remote  poker,  casinospelen  en  weddenschappen,  te  reguleren.   Alleen   dan   zal   er   sprake   zijn   van   een   succesvolle   kanalisatie.   Om   de   mismatch   tussen   vraag  en  aanbod  te  ondervangen  bepleit  STIOG  een  stelsel  waarin  door  middel  van  een   transparante   en   openbare   procedure   Nederlandse   vergunningen   voor   kansspelen   op   internet   worden   verleend   aan   elke   aanbieder   die   voldoet   aan   de   toepasselijke   criteria.   De   procedure   voor   de   verlening   van   kansspelvergunningen   zal   moeten   voldoen   aan   objectieve,  non-­‐discriminatoire  en  vooraf  kenbare  criteria.       In   de   financiële   bijlage   behorend   bij   het   Regeerakkoord   wordt   tussen   haakjes   als   eventuele   optie   weergegeven   dat   de   vergunningen   geveild   zouden   kunnen   worden.   Zoals   hierna   wordt   toegelicht   werkt   een   (kunstmatige)   beperking   op   het   aantal     vergunningen  contraproductief  zowel  wat  betreft  de  Doelstellingen  alsmede  ten  aanzien   van  het  uitgangspunt  in  de  financiële  bijlage  behorend  bij  het  Regeerakkoord.  Overigens   is  de  veiling  ook  onverenigbaar  met  het  Gemeenschapsrecht.                         3.  


Er kan  eventueel  per  productgroep  een  afzonderlijke  vergunning  worden  verleend.  Door   middel  van  een  dergelijk  productafhankelijke  vergunning  kunnen  er  specifieke  criteria   en   voorwaarden   worden   verbonden   afhankelijk   van   de   aard   van   het   remote   kansspel.   Hierdoor  zal  het  aanbod  beter  worden  afgestemd  op  de  vraag.       Voordelen   Allereerst   is   een   zeer   belangrijk   element   dat   een   meer   vergunningenstelsel   een   kanaliserend   fiscaal   neveneffect   heeft.   De   belastingplicht   verschuift   namelijk   middels   regulering   van   de   gebruiker   naar   de   vergunninghouder   (zie   verder   paragraaf   III).   Spelers  zullen  zich  dan  massaal  wenden  naar  de  vergunninghouder  omdat  in  dat  geval   de  spelers  niet  meer  zelf  belastingplichtig  zijn  en  zelf  belastingaangifte  moeten  doen  met   de  daarbij  gepaard  gaande  problemen.       STIOG   benadrukt   voorts   dat   ingeval   een   meer   vergunningenstelsel   waarin   geen   limiet   wordt   gesteld   op   het   aantal   vergunningen   er   spontane   naleving   ontstaat   van   het   kansspelbeleid   (mits   het   beleid   uitgaat   van   de   navolgende   parameters   vervat   in   de   paragrafen   III   t/m   VIII).   Indien   er   sprake   is   van   een   overtreding   van   een   vergunningsvoorschrift   zoals   genoemd   onder   paragraaf   I   kan   de   vergunning   ook   daadwerkelijk   worden   ingetrokken.   Een   vergunninghouder   is   er   alles   aan   gelegen   om   zoveel   mogelijk   in   overeenstemming   met   de   regelgeving   te   handelen   zodat   zij   na   het   aflopen   van   de   vergunningstermijn   opnieuw   in   aanmerking   zal   komen   voor   de   desbetreffende  vergunning.     Er   hoeft   verder   niet   te   worden   gevreesd   dat   de   markt   wordt   overspoeld   door   het   niet   stellen   van   een   limiet   op   het   aantal   kansspelvergunningen   omdat   uit   de   specifieke   kenmerken   van   een   remote   kansspelmarkt   volgt   dat   de   markt   zichzelf   zal   reguleren.   Internet   is   een   zeer   dynamische   omgeving   waarin   de   consument   zich   dusdanig   beweegt   dat   zij   altijd   het   meest   aantrekkelijk   alternatief   zal   kiezen.   Het   aanbod   zal   zich   aanpassen   aan   de   vraag,   omwille   van   enigerlei   kunstmatige   beperkingen   op   de   aanbodzijde.  Consumenten  maken  al  gebruik  van  het  remote  aanbod  van  kansspelen  en   laten  zich  blijkbaar  niet  weerhouden  door  verboden  en  beperkingen.  In  dat  opzicht  zal   aansluiting  moeten  worden  gezocht  bij  het  Deense  model  dat  volledig  is  toegespitst  op   de  vraag  van  de  consument.       Een   vergelijking   met   andere   lidstaten   die   de   remote   kansspelmarkt   heeft   gereguleerd,   zonder  een  limiet  te  stellen  op  het  aantal  vergunningen,  toont  aan  dat  er  toch  sprake  is   van  een  beperkt  aantal  vergunninghouders.                                   4.    


III.

Fiscaal regime  -­‐  kansspelbelasting  

Intro   Op   grond   van   de   genoemde   Doelstellingen   en   middelen   onder   paragraaf   I   en   daarbij   het   meest  passend  en  geschikte  meer  vergunningenstelsel  toegelicht  onder  paragraaf  II,  zal   er   een   optimum   moeten   worden   nagestreefd   waarbij   de   belangrijkste   parameters   als   volgt  zijn:     1.)  kansspelbelasting  en     2.)  de  IT-­‐infrastructuur  (paragraaf  IV)       Enerzijds  zal  de  kansspelaanbieder  zich  moeten  onderwerpen  aan  een  kansspelheffing   alsmede  voorwaarden  ten  aanzien  van  haar  operationele  set-­‐up.  Anderzijds  zal  er  zoveel   mogelijk   recht   moeten   worden   gedaan   aan   de   consumentenvraag   en   daarmee   de   kanaliseringsgedachte.  Allereerst  zullen  we  ingaan  op  de  optimalisering  met  betrekking   tot  de  fiscale  behandeling  van  remote  kansspelen.       Optimalisering  afdrachten  Staat  en  kanaliseringsgedachte   STIOG  pleit  voor  een  redelijk  belastingtarief  wat  ertoe  leidt  dat  er  een  optimum  wordt   bereikt  tussen  de  afdrachten  aan  de  Staat  alsmede  de  kanaliseringsgedachte.  Het  is  van   groot  belang  om  een  juiste  balans  te  vinden.  Illustratief  is  de  Italiaanse  situatie  waarbij   de   kansspelbelasting   werd   verlaagd,   maar   er   door   de   Italiaanse   Staat   toch   een   netto-­‐ positief   resultaat   werd   behaald.   Een   te   hoog   tarief   schiet   daarentegen   het   doel   voorbij   wat  ten  grondslag  ligt  aan  de  regulering  van  remote  kansspelen.  Immers,  indien  een  te   hoog   tarief   wordt   geïmplementeerd   zal   bijvoorbeeld   de   terugbetaling   (“pay   back   ratio”)   van  de  vergunninghouders  (de  .nl  aanbieders)  aan  de  consument  veel  lager  zijn  dan  de   aanbieders  zonder  vergunning  (de  .com-­‐aanbieders).  Hierdoor  blijven  consumenten  hun   toevlucht  zoeken  in  het  illegale  aanbod.  Bovendien  kan  de  mogelijkheid  zich  voordoen   dat   de   kansspelaanbieders   in   zijn   geheel   wegblijven   van   de   Nederlandse   markt.   De   problematiek  met  betrekking  tot  handhaving  en  controle  zal  dan  voort  blijven  bestaan   en   het   remote   kansspelbeleid   zal   gedoemd   zijn   te   mislukken.   Kortom,   regulering   zal   slechts   slagen   indien   er   sprake   is   van   een   proportioneel   en   werkbaar   belastingtarief   waarbij  een  optimum  wordt  nagestreefd  tussen  de  afdrachten  aan  de  Staat  alsmede  de   kanaliseringsgedachte.     Kansspelbelasting:  percentage    geheven  over  de    brutowinst  van  de  aanbieder   Zoals   vermeld   in   de   inleiding   staat   in   de   financiële   bijlage   behorend   bij   het   regeerakkoord   dat   de   inkomsten   uit   licentie-­‐fees   voor   online   kansspelvergunningen   wordt  geraamd  op  10  miljoen  euro  per  jaar.  STIOG  verkeert  in  de  veronderstelling  dat   voornoemd  bedrag  de  verwachte  opbrengst  is  van  de  heffing  voor  de  vergunning  plus  de   geschatte   waarde   van   een   belasting   geheven   over   de   winst   van   de   Nederlandse   online   kansspelmarkt.                           5.  


Wat betreft  de  heffing  voor  de  vergunning  zal  deze  echter  zeer  beperkt  blijven  doordat   het   Europeesrechtelijk   slechts   is   toegestaan   om   die   heffing   te   relateren   aan   de   administratiekosten  alsmede  kosten  die  de  regulator  (Kansspelautoriteit)  zal  maken.         De  inkomsten  uit  de  vergunningverlening  voor  de  exploitatie  van  remote  kansspelen  zal   dus  met  name  gegenereerd  worden  door  belastingheffing.  Het  geschatte  bedrag  van  10   miljoen   euro   per   jaar   uit   het   Regeerakkoord   beantwoordt   volgens   STIOG   aan   de   marktrealiteit  indien  het  nader  te  bepalen  belastingpercentage  hierop  afgestemd  is.       Gelet   op   de   doelstelling   in   het   Regeerakkoord   en   gelet   op   de   optimalisering   van   de   afdrachten   aan   de   Staat   alsmede   de   kanaliseringsgedachte   heeft   STIOG   twee   uitgangspunten  geformuleerd:     i.) Belastingplicht   bij   de   aanbieder:   Allereerst   gaat   hier   een   belangrijk   kanaliserend   fiscaal   neveneffect   vanuit   gaat.   Spelers   zullen   dan   niet   langer   opteren   voor   aanbieders   zonder   vergunning,   aangezien   ze   dan   volgens   de   Wet  op  Kansspelbelasting  verplicht  zijn  om  zelf  29%  kansspelbelasting  af  te   dragen.     De   spelers   zullen   zich   derhalve   eerder   wenden   tot   de   vergunninghouders  (.nl  aanbieders).  Dit  leidt  voorts  tot  een  vermindering  van   de   administratieve   lasten   van   de   Belastingdienst   aangezien   niet   langer   bij   honderdduizenden   individuele   consumenten,   maar   bij   een   gering   aantal   vergunninghouders   belasting   hoeft   te   worden   geheven.   Voorts   leidt   dit   tot   meer   inkomsten   voor   de   overheid   voortvloeiend   uit   de   afdracht   van   kansspelbelasting.     ii.) Een   belastingtarief   wat   gelijkelijk   geldt   voor   elk   type   remote   kansspel   en  wordt  geheven  over  de  brutowinst  van  de  aanbieder:  Het  is  van  groot   belang   om   te   benadrukken   dat   met   brutowinst   van   de   aanbieder   in   dit   verband   wordt   bedoeld   het   totaal   van   de   ontvangen   inzetten   minus   de   ter   beschikking  gestelde  prijzen.  Het  betreft  hier  dus  niet  de  reguliere  brutowinst   in   ondernemingsrechtelijke   zin   die   overblijft   na   aftrek   van   allerlei   kostenposten.   Een   dergelijk   belastingregime   is   conform   de   marktrealiteit   en   sluit   tevens   aan   bij   de   Wet   op   de   Kansspelbelasting   (hierna:   “WKB”)   en   het   stelsel   in   andere   lidstaten.   Bovendien   is   dit   model   het   meest   efficiënte:   een   aanbieder  vergund  in  Nederland  is  gehouden  belasting  te  betalen  aangaande   de   kansspelen   aangeboden   onder   deze   Nederlandse   vergunning   en   dit   ongeacht  de  plaats  van  waar  de  consument  speelt.       Afsluitende  opmerkingen   De   eventuele   optie   om   de   belasting   te   heffen   over   de   omzet   van   de   kansspelaanbieder   daarentegen  staat  haaks  op  de  economische  realiteit  van  de  kansspelmarkt.                             6.  


Uit verschillende  rapporten  en  ervaringen  uit  andere  Lidstaten  blijkt  dat  een  belasting   geheven   over   de   omzet   van   een   aanbieder   ook   contraproductief   werkt   wat   betreft   de   gevoerde   beleidsdoelstellingen.   Zowel   het   aanbod   als   de   vraag   van   de   consument   zal   zich   dan   blijven   bewegen   buiten   het   Nederlands   gereguleerde   circuit   waardoor   kanalisatie  en  regulering  gedoemd  is  te  mislukken.     Voor  de  volledigheid  wenst  STIOG  te  benadrukken  dat  binnen  de  Europese  Economische   Ruimte   een   aanbieder   de   vrijheid   heeft   zich   te   vestigen   in   elke   lidstaat   van   deze   Ruimte.     Zonder   afbreuk   te   doen   aan   de   Doelstellingen   en   de   afdracht   van   kansspelbelasting,   is   het  niet  vereist  dat  een  aanbieder  zich  daadwerkelijk  komt  vestigen  in  Nederland.  Een   aanbieder   mag   en   kan   zich   ook   vestigen   in   bijvoorbeeld   Denemarken,   Engeland   of   Italië   (zie  verder  paragraaf  4).     Conclusie   Indien   de   kanalisering   van   remote   kansspelen   en   daarmee   het   remote   kansspelbeleid   daadwerkelijk   wil   slagen   is   het   van   groot   belang   dat   de   consument   in   staat   wordt   gesteld  om  te  kunnen  participeren  in  een  voldoende  attractief,  legaal  aanbod.  Daarbij  is   het  zéér  belangrijk  dat  er  een  redelijk  belastingtarief  wordt  geheven  over  de  brutowinst   van   de   vergunninghouders.   Een   te   hoog   belastingtarief   wordt   doorgerekend   aan   de   consument   en   gelet   op   een   verlaagde   terugbetaling   (payback   ratio)   zal   de   Nederlands   consument  blijven  spelen  buiten  het  Nederlandse  vergunningsbeleid.     IV. Operationele  setup-­‐  IT-­‐infrastructuur     IT   en   operationele   vereisten   zijn   –   als   in   elke   andere   e-­‐commerce   sector   –   van   doorslaggevend   belang.   STIOG   meent   dat   bij   het   definiëren   van   een   zo   goed   mogelijk   regulatief   kader   de   beleidsdoelstellingen   gehandhaafd   kunnen   blijven   en   dat   deze   afgestemd  kunnen  worden  op  de  vraag  van  de  klant  en  de  operationele  vereisten  voor  e-­‐ commerce.       Naast  het  garanderen  van  volledige  transparantie  en  effectieve  naleving,  moet  rekening   worden   gehouden   met   het   belang   van   gebruikerservaringen,   productfunctionaliteit,   snelheid   en   de   mogelijkheid   producten   –   en   met   name   de   veiligheidskenmerken   –   doorlopend   aan   te   passen   en   te   verbeteren.   STIOG   is   bang   dat   als   de   gebruikerservaringen   te   veel   door   rigide   operationele   vereisten   worden   beperkt   of   belemmerd,   plaatselijke   Nederlandse   gebruikers   zullen   blijven   spelen   zonder   gebruik   te   maken  van  het  Nederlandse  licentieregime.         Gezien  het  bovenstaande  moeten  IT  en  operationele  vereisten  worden  gebaseerd  op  de   volgende  uitgangspunten:                               7.  


i.)

De vereisten   moeten   objectief   zijn   en   rekening   houden   met   de   risico’s,   zonder   dat   inhoudelijk   al   te   veel   wordt   ingegaan   op   hoe   beleidsdoelstellingen   bereikt  moeten  worden.  Vereisten  moeten  vanuit  technologisch  oogpunt  neutraal   zijn   en   de   kaderwetgeving   moet   de   Nederlandse   toezichthouder   in   staat   stellen   gedetailleerdere   voorschriften   vast   te   stellen   ten   aanzien   van   hoe   de   doelstellingen  het  beste  gerealiseerd  kunnen  worden.    

ii.)

Geavanceerde technische  vereisten  moeten  ervoor  zorgen  dat  het  kansspel   eerlijk   verloopt   en   aan   de   voorgeschreven   kwaliteitsnormen   voldoet.   Het   definiëren   van   geavanceerde   technische   vereisten   en   het   dupliceren   van   de   IT   infrastructuur  zijn  twee  afzonderlijke  aspecten  waarbij  net  als  in  andere  landen   de   ISO   27000   norm   moet   worden   gehanteerd   als   richtlijn.   In   dit   kader   moet   de   rol   van   toeleveranciers,   met   name   die   van   softwareleveranciers   en   financiële   instellingen,  nader  in  ogenschouw  worden  genomen.  

iii.)

iv.)

v.)

Gebruik en   erkenning   van   bestaande   certificering   en   controlemechanismen.  De  exploitanten  die  op  de  Nederlandse  markt  actief  zijn,   beschikken   vaak   al   over   een   licentie   in   een   andere   lidstaat   van   de   Europese   Unie   en/of   zijn   al   onderworpen   aan   talloze   controles.   Deze   controles   kunnen   al   dan   niet   kansspel   gerelateerd   zijn,   zoals   PCI-­‐DSS   controles   met   betrekking   tot   creditcardbetalingen.     Controles,   die   zich   met   name   moeten   richten   op   interne   processen,  kwaliteitscontrole  en  interne  controle,  zouden  ook  uitgevoerd  kunnen   worden  door  goedgekeurde  derden.     Pragmatische   operationele   processen   en   Dynamic   Change   Management   zorgen   ervoor   dat   het   platform   op   geschikte   en   diligente   wijze   wordt   geëxploiteerd.  De  processen  moeten  afgestemd  worden  op  de  behoeften  van  een   sterk   op   IT   leunende,   complexe   en   dynamische   sector.   De   meeste   operationele   wijzigingen   moeten   voldoen   aan   strikte   voorschriften   ten   aanzien   van   documentatie   en   transparantie   die   ex-­‐post   controles   mogelijk   maken.     Goedkeuring   vooraf   voor   wijzigingen   (in   code)   moeten   beperkt   blijven   tot   bijzondere   situaties   die   een   hoog   risico   vertegenwoordigen,   bijvoorbeeld   in   het   geval  van  wijzigingen  in  RNG-­‐  of  game  engines.     Handhaving   op   basis   van   KPI-­‐verslagen   en   toegang   tot   brongegevens,   en   niet  op  basis  van  lokalisatie  of  het  dupliceren  van  IT  infrastructuur.  Gezien   de   huidige   tendens,   waarin   IT   netwerken   steeds   meer   over   verschillende   jurisdicties   worden   verspreid   in   zogenaamde   “clouds”   of   “clusters”,   is   de   bestaande   handhaving   per   “lokale   server”   achterhaald   en   niet   langer   doeltreffend.   Bovendien   druist   lokale   duplicering   in   tegen   de   bepalende   beleidsdoelstellingen   en   is   vaak   gebaseerd   op   onvoldoende   inzicht   in   de   relevante  kwesties.       8.  


Aangezien alle  transacties  worden  vastgelegd  in  een  centrale  database  (DW),  waardoor   een   forensisch   audit   trail   wordt   gecreëerd,   is   een   doeltreffende   wetshandhaving   het   beste   gediend   met   intelligente   gegevensverslagen   (rapportage   aan   toezichthouder),   in   combinatie   met   toegang   tot   de   brongegevens   voor   secundaire,   on-­‐site   inspectie.  Deze   rapportages   kunnen   worden   afgestemd   op   en   aangepast   aan   de   specifieke   voorschriften   van   de   toezichthouder   (KPI’s   voor   handhaving).  Nederlandse   licentiehouders   zouden   bijvoorbeeld   gedwongen   kunnen   worden   wekelijks   of   maandelijks   te   rapporteren   aan   de   Nederlandse   toezichthouder   over   belangrijke   parameters   zoals   bruto   winsten,   aantal   actieve   spelers,   aantal   zichzelf   uitsluitende   spelers   of   aantal   verdachte   transacties.   Mocht   er   meer   informatie   nodig   zijn,   dan   zijn   aanvullende   gegevens   beschikbaar   of   is   on-­‐site  inspectie  mogelijk.       STIOG   verwijst   voor   de   rest   naar   bestaande   samenwerkingsmechanismen   binnen   de   Europese   Unie,   die   aangevuld   kunnen   worden   met   specifieke   bilaterale   overeenkomsten.   In   het   ergste   geval   kan   de   Nederlandse   toezichthouder   altijd   nog   sancties   opleggen   aan   de   licentiehouder,   de   zaak   worden   opgeschort,   en/of   de   betreffende  licentie  worden  ingetrokken.     V. Internationale  liquiditeit     Het   basisprincipe   van   internationale   liquiditeit   is   dat   de   consument   in   staat   wordt   gesteld  om  op  de  website  van  een  (toekomstig)  vergunninghouder  te  participeren  in  een   voldoende,   attractief   aanbod.   Het   aanbod   van   een   toekomstig   Nederlandse   vergunninghouder   zonder   internationale   liquiditeit   is   vanuit   het   oogpunt   van   de   consument  niet  interessant  en  zal  ertoe  leiden  dat  deze  consument  zich  zal  wenden  tot   het   niet-­‐Nederlands   gereguleerde   circuit.   Hierdoor   is   er   een   zeer   gerede   kans   dat   de   kanalisering   en   regulering   zal   falen   en   daarbij   de   financiële   doelstellingen   uit   het   Regeerakkoord  niet  gerealiseerd  worden.       Concreet  houdt  internationale  liquiditeit  ofwel  een  “open  loop”  in  dat  de  consument  op   de  website  van  een  vergunninghouder  de  toegang  heeft  tot  een  internationaal  netwerk.   Bijvoorbeeld  als  pokerspeler  kun  je  nu  bij  een  niet-­‐Nederlands  gereguleerde  aanbieder   (“.com-­‐aanbieder”)   tegen   vele   andere   spelers   wereldwijd   spelen.   Je   kunt   meedoen   aan   een   internationaal   pokertoernooi   waarbij   veel   deelnemers   zich   kunnen   inschrijven,   waardoor   het   prijzengeld   ook   evenredig   groeit.   Dergelijke   internationale   liquiditeit   bepaalt   direct   de   kwaliteit   van   het   aanbod.   Hoe   hoger   de   liquiditeit,   hoe   attractiever   het   aanbod   is   voor   de   consument.   Exact   hetzelfde   geldt   ook   voor   andere   productgroepen,   in   het  bijzonder  voor  bepaalde  casinospelen.       Het   is   erg   belangrijk   dat   de   toekomstige   Nederlandse   vergunninghouder   (de   “nl.   aanbieder”)   ook   beschikt   over   internationale   liquiditeit.   Bij   de   omschakeling   van   de   .com   omgeving   naar   de   .nl   omgeving   zal   hier   geen   aanpassing   voor   hoeven   te   worden   gemaakt.                         9.  


Een optie   om   de   .nl   omgeving   te   beperken   tot   alleen   Nederlands   ingezetene   (“closed   loop”)   zal   overigens   contraproductief   werken.   Immers,   de   Nederlandse   consument   zal   niet   meer   kunnen   deelnemen   aan   een   groot   deelnemersveld,   jackpot   of   pool.   De   Nederlandse   markt   is   immers   verreweg   klein   te   noemen.   Hierdoor   zal   de   consument   niet  overgaan  tot  het  Nederlandse  gereguleerde  aanbod  en  zal  zij  blijven  spelen  buiten   het   Nederlandse   vergunningsbeleid.   Derhalve   is   continuering   van   een   “open   loop”   van   eminent  belang  voor  het  bereiken  van  de  uitgangspunten  van  het  kansspelbeleid.     STIOG  streeft  in  dit  opzicht  opnieuw  naar  een  vergelijkbare  inrichting  van  de  markt  als   in   Denemarken.   Nederlandse   spelers   kunnen   zich   aanmelden   op   een   .nl   website,   maar   het  netwerk  kan  niet  begrensd  worden  tot  Nederlandse  spelers  aangezien  het  evident  is   dat  net  als  in  Denemarken  de  markt  hiervoor  te  klein  is.         Tot   slot   wenst   STIOG   te   benadrukken   dat   internationale   liquiditeit   perfect   aansluit   bij   het   heffen   van   de   kansspelbelasting   op   de   brutowinstmarge   van   de   aanbieder.   Zoals   hierboven  reeds  werd  vermeld,  ligt  de  belastingplicht  dan  immers  bij  de  aanbieder,  dit   ongeacht  waar  de  consument  zich  in  het  open  netwerk  bevindt.       VI. Transitiefase       Om   de   Doelstellingen   te   bereiken   is   het   van   groot   belang   dat   er   een   transparant,   non-­‐ discriminatoire  en  solide  overgangsregeling  wordt  geïncorporeerd  waarbij  de  speler  die   momenteel   in   een   niet-­‐Nederlands   gereguleerde   .com   omgeving   speelt,   (automatisch)   wordt   geleid   naar   de   Nederlands   gereguleerde   .nl   omgeving.   Dit   kan   eenvoudigweg   worden   gerealiseerd   door   de   bestaande   Nederlandse   speler   toestemming   te   laten   geven   na   een   e-­‐mail   ofwel   middels   een   applicatie   in   de   software.   Om   de   kanalisatie   daadwerkelijk   te   effectueren   is   het   immers   noodzakelijk   om   de   continuïteit   van   de   speler   en   haar   spelactiviteit   te   behouden.   Enigerlei   beperkingen   ten   aanzien   van   potentiële  vergunninghouders  in  dit  proces  zou  ertoe  kunnen  leiden  dat  de  consument   uitwijkt   naar   niet-­‐gereguleerde   aanbieders,   waardoor   het   kansspelbeleid   zou   kunnen   falen   en   voorts   de   financiële   doelstellingen   uit   het   Regeerakkoord   in   gevaar   zou   kunnen   komen.     STIOG   pleit   er   daarom   voor   dat   van   elke   toekomstige   vergunninghouder   de   omschakeling  van  de  website,  namelijk  de  transitie  van  een  .com  omgeving  naar  een  .nl   omgeving,  flexibel  zal  worden  gerealiseerd  op  i.)  een  gelijk  moment  en  ii.)  in  een  zo  kort   mogelijk   tijdsbestek   (overnacht).   Zodoende   zal   zoveel   mogelijk   de   huidige   niet-­‐ gereguleerde  vraag  worden  geleid  naar  het  gereguleerde  aanbod.                                   10.  


VII.

Sport en   Sportweddenschappen:   wederzijdse   en   complementaire   belangen    

STIOG   onderschrijft   de   belangrijke   sociale,   economische   en   entertainmentrol   rol   van   sport,  in  bijzonder  de  breedtesport  in  de  maatschappij.  Wedden  is  een  aanvulling  hierop   en   creëert   een   grotere   belangstelling   voor   sportevenementen,   o.a.   daar   de   aantrekkingskracht  van  competities  wordt  versterkt.         STIOG  wenst  kort  in  te  gaan  op  twee  beleidsdoelstellingen  die  zij  volledig  onderschrijft:     i.) Integriteit   van   sport:     Bookmakers  zijn  zelf  het  slachtoffer  van  corruptie  in   sport   (matchfixing)   en   historische   feiten   benadrukken   dat   dit   probleem   niet   louter  kan  worden  gezien  door  het  prisma  van  remote  wedden.     Integendeel,   daar   alle   spelers   en   transacties   worden   geregistreerd,   biedt   remote   wedden   zelf  betere  garanties  tegen  corruptie.    In  navolging  van  UEFA,  FIFA  en  het  IOC,   benadrukt  STIOG    dat  integriteit  in  sport  best  gewaarborgd  is  door  een  nauwe   samenwerking   tussen   alle   stakeholders,   met   inbegrip   van   aanbieders,   overheid,  sportinstanties  en  de  sporters  zelf.   Financiering   van   de   sport:   De   ontwikkeling   en   regulering   van   de   remote   markt   betekent   niet   noodzakelijkerwijs   de   verlaging   van   de   belastinginkomsten   of   opbrengsten   van   nationale   historische   kansspelexploitanten  in  Nederland  en  zal  daarom  geen  vermindering  van  de   huidige   inkomsten   betekenen   voor   de   amateur   en   topsport.     De   bestaande   financiering   blijft   behouden   daar   deze   i)   voornamelijk   voortvloeit   uit   loterijen,   welke   momenteel   niet   door   thans   niet-­‐Nederlands   gereguleerde   aanbieders   worden   aangeboden,   en     ii)   gelet   op   de   niet-­‐subsititutie   zal   er   geen   materieel   canabalisatieeffect   zijn.     Eventueel   zou   een   deel   van   de   kansspelbelasting   voorbestemd   kunnen   worden   voor   de   financiering   van   breedte  en  of  topsport.  

ii.)

Meer zelfs,   hervorming   van   de   kansspelmarkt   biedt   ook   nieuwe   opportuniteiten   voor   zowel   amateur-­‐   als   profsporten.     In   Frankrijk,   bijvoorbeeld,   is   in   2010   alleen   al   25   miljoen  EUR  extra  naar  sportsponsoring  gegaan.       Ander  voorbeeld  van  een  synergie     is   het  zogenaamde  Live  Wedden  en  Live  Streaming,  waarbij  bookmakers  de  audio-­‐visuele   beelden   online   ter   beschikking   stellen   van   hun   klanten.     Hiervoor   betalen   zij   jaarlijks   aan   de   rechthebbenden   miljoenen   EUR   per   jaar   aan   zogenaamde   betting   streaming   rights,  met  inbegrip  van  partijen  wiens  sport  niet  op  TV  komt.          

11.  


VIII.

Media

Promotionele  Kansspelen     Op   grond   van   de   Code   Promotionele   Kansspelen   (de   “Code”)   is   het   in   Nederland   verboden   om   promotionele   kansspelen   (bijvoorbeeld   votings,   bel   en   win   spellen)   aan   te   bieden,   tenzij   wordt   voldaan   aan   de   voorwaarden   van   de   Code.   Promotionele   kansspelen  worden  algemeen  als  onschuldig  aangemerkt.  Uit  verschillende  onderzoeken   blijkt  dat  er  weinig  sprake  is  van  problematisch  kansspelgedrag  bij  dergelijke  spellen  en   dat   deze   niet   verslavend   zijn.   Bovendien   worden   de   consumentenbelangen   goed   gewaarborgd,   onder   meer   door   middel   van   spelvoorwaarden   en   een   duidelijk   afgebakend  tarief.  Geen  van  de  Doelstellingen  wordt  door  het  spelen  van  promotionele   kansspelen  geschaad.  Daarom  is  er  geen  sprake  van  een  dwingende  reden  van  algemeen   belang  voor  vergaande  restricties.         Voor  media  aanbieders  zijn  interactieve  spellen  en  daardoor  het  directe  contact  met  de   kijker   van   groot   belang.     Dergelijke   spellen   maken   ook   deel   uit   van   buitenlandse   programma’s  die  in  Nederland  te  zien  zijn  (bijvoorbeeld  op  Belgische  en  Duitse  zenders).   De   Code   bevat   concurrentiebeperkende   maatregelen   en   zet   de   Nederlandse   omroepen   en  producenten  op  achterstand  met  het  buitenland.           De   STIOG   pleit   er   daarom   voor   dat,   als   onderdeel   van   het   nieuwe   beleid,   ook   promotionele   kansspelen   minder   onnodige   restricties   op   te   leggen   en   een   helder   en   transparant   beleid   te   voeren.   Het   huidige   beleid   heeft   geleid   tot   rechtsonzekerheid   en   bovendien   is   er   sprake   van   willekeur.   Tegen   sommige   partijen,   zoals   RTL,   wordt   met   harde   hand   opgetreden   terwijl   andere   partijen   ongehinderd   met   de   Code   strijdige   kansspelen   aanbieden.   STIOG   pleit   daarom   graag   voor   een   aantal   aanpassingen   op   de   Code   waarvan   de   belangrijkste   zijn:   (i)   tarief   (ii)   aantal   trekkingen   en   (iii)   gratis   spelletjes.         (i)                                  Tarief   De   marktpartijen   gingen   er   bij   invoering   van   de   Code   van   uit   dat   een   maximum   tarief   van   EUR   0,60   per   deelname   in   rekening   mocht   worden   gebracht.   In   het   kader   van   de   strafrechtelijke  procedure  tegen  enkele  aanbieders  van  promotionele  kansspelen  en  de   eindevaluatie   van   de   Code   is   echter   een   ommezwaai   gemaakt   door   het   Ministerie   van   Justitie   en   een   andere   uitleg   aan   het   begrip   “communicatiekosten”   gegeven.    Enkel   de   werkelijke  communicatiekosten  met  een  bovengrens  van  EUR  0,60  zouden  in  rekening   mogen   worden   gebracht.    Op   dit   moment   worden   in   de   markt   verschillende   tarieven   gehanteerd  en  er  is  daardoor  sprake  van  willekeur.       In  het  evaluatierapport  dat  Atos    in  nauw  overleg  met  Justitie  heeft  opgesteld,  wordt  een   aanbeveling   gedaan   voor   twee   opties   voor   de   uitleg   van   communicatiekosten:   1   geen   communicatiekosten  en  2  een  forfaitair  bedrag  ter  waarde  van  één  postzegel.                           12.      


Duidelijk is  dat  optie  1  (geen  communicatiekosten)  geen  reële  optie  is,  nu  immers  tussen   de   marktpartijen   en   Justitie   uitdrukkelijk   is   afgesproken   dat   aanbieders   van   promotionele   kansspelen   zoals   RTL   wèl   communicatiekosten   in   rekening   mogen   brengen.   Dat   staat   ook   met   zoveel   woorden   in   de   Code.   Optie   2   uit   het   Atos   rapport   lijkt   daarom   de   enige   reële   optie.   In   de   (toelichting   bij)   de   Gedragscode   zou   opgenomen   kunnen   worden   dat   dit   een   forfaitair   bedrag   van   (max)   de   prijs   van   één   postzegel   is.   Bovendien   zal   bij   het   hanteren   van   eenzelfde,   eenduidig   tarief   het   monitoren   en   het   handhaven  eenvoudig  zijn.         (ii)                                Trekkingen   Het  maximum  aantal  trekkingen  bedraagt  op  dit  moment  13.  Dit  aantal  is  in  de  praktijk   vooral   voor   televisiezenders   niet   werkbaar.   De   meeste   televisieprogramma’s   waar   promotionele   kansspelen   worden   gebruikt   (denk   aan   voting   in   Idols   en   X-­‐Factor   maar   ook   aan   bijvoorbeeld   bel-­‐en-­‐win   spelletjes   rondom   afleveringen   van   Goede   Tijden   Slechte   Tijden)   bestaan   uit   meer   dan   13   afleveringen.   STIOG   pleit   daarom   voor   de   mogelijkheid  tot  een  onbeperkt  aantal  trekkingen,  waarbij  het  maximum  prijzenpakket   vanzelfsprekend  uitgangspunt  zal  blijven.       (iii)                      Gratis  spelletjes   Niet   goed   in   te   zien   valt   waarom   gratis   spelletjes   aan   restricties,   zoals   vermeld   in   de   Code,   onderhevig   dienen   te   zijn.   Immers   in   geval   van   deze   spellen   komen   de   Doelstellingen  op  geen  enkele  wijze  in  het  gedrang.       Remote  kansspelen     Deelname   aan   remote   kansspelen   geschiedt   door   middel   van   diverse   moderne   communicatiemiddelen,    zoals  bijvoorbeeld  (mobiel)  internet  en  sms.  Deze  kanalen  zijn   daarmee   intrinsieke   onderdelen   van   de   technische   platformen   achter   remote   kansspelen   en   vervullen   dus   een   essentiële   rol,   die   los   staat   van   promotionele   kansspelen.   Het   is   de   visie   van   STIOG   dat   het   gebruik   van   moderne   communicatiemiddelen,  alsmede  de  oproep  hiertoe  in  de  media,  onderdeel  vormt  van  de   te  verlenen  vergunningen.         IX. Handhaving     Het   kansspelbeleid   is   al   geruime   tijd   voorwerp   van   kritiek   wegens   een   gebrek   aan   effectieve   handhaving.   STIOG   acht   regulering   van   remote   kansspelen   een   belangrijk   moment   om   de   problematiek   ten   aanzien   van   handhaving   op   te   lossen.   Een   effectief   handhavingsbeleid  is  volgens  STIOG  inherent  aan  zorgvuldige  regulering.  Daarbij  wenst   STIOG  het  handhavingsbeleid  op  te  splitsen  in  een  preventieve  en  repressieve  aanpak.                             13.  


Preventief Uitgangspunt  zal  moeten  zijn  dat  het  aanbod  zorgvuldig  wordt  afgestemd  op  de  huidige   vraag   van   de   consument.   STIOG   heeft   hiertoe   onder   paragraaf   I   t/m   VII   de   randvoorwaarden  en  uitgangspunten  verstrekt.  Indien  de  consument  geen  reden  meer   heeft   om   buiten   het   Nederlands   gereguleerd   stelsel   te   spelen,   zal   de   bestaande   problematiek  ten  aanzien  van  handhaving  (jegens  in  buitenland  gesitueerde  aanbieders)   zoveel  mogelijk  worden  ondervangen.       Des  te  succesvoller  de  kanalisatie,  des  te  geringer  behoeft  handhaving  plaats  te  vinden.   De   markt   wordt   zichtbaar   en   er   kan   efficiënt   en   effectief   i.)   controle   en   ii.)   toezicht   hierop   plaatsvinden   door   een   actieve   regulator.   STIOG   staat   dan   ook   achter   de   oprichting   van   een   Kansspelautoriteit   dat   hiertoe   voldoende   is   geëquipeerd.   Echter,   STIOG  acht  het  wenselijk  en  noodzakelijk  om  eerst  de  regulering  van  remote  kansspelen   te  finaliseren  alvorens  oprichting  van  de  Kansspelautoriteit.     Repressief   STIOG  onderkent  dat  het  niet  markt  realistisch  is  om  te  stellen  dat  er  in  zijn  geheel  geen   niet-­‐gereguleerd  aanbod  meer  zal  zijn.  Voor  het  eventuele  niet-­‐gereguleerde  aanbod  wat   zich  op  korte  termijn  voordoet  in  Nederland  zal  iii.)  de  handhaving  zich  dan  ook  moeten   richten   op   het   blokkeren   van   werving   en   reclame.   Dit   zal   een   effectief   middel   zijn   om   zowel   de   belangen   van   de   consument   alsmede   de   vergunninghouders   te   beschermen.   Het   blokkeren   van   data-­‐   en   betalingsverkeer   zal   daarentegen   stuiten   op   praktische   alsmede   Europeesrechtelijke   bezwaren   waardoor   implementatie   hiervan   onmogelijk   dan  wel  een  zeer  langslepend  proces  is.     X. Conclusie     De   kernvoorwaarde   voor   succesvolle   regulering   van   remote   kansspelen   is   volgens   STIOG  dat  de  huidige  omvangrijke  vraag  van  de  consument  naar  remote  poker,  remote   casinospelen,   remote   weddenschappen   en   remote   bingo   wordt   geleid   naar   een   daarop   zorgvuldig  afgestemd  gereguleerd,  zowel  kwantitatief  als  kwalitatief,  attractief  aanbod.       Om  aansluitend  de  Doelstellingen  met  inbegrip  van  de  extra  inkomsten  zoals  vermeld  in   het   Regeerakkoord   ook   daadwerkelijk   te   halen,   stelt   STIOG   zich   op   grond   van   haar   ervaringen  en  expertise  op  het  standpunt  dat  de  regulering  van  remote  kansspelen  zal   moeten  zijn  gebaseerd  op  de  navolgende  uitgangspunten  en  randvoorwaarden:       1.   Toepassing   uniforme   standaarden   CEN   Overeenkomst   en   mogelijke   uitwerking   in   vergunningsvoorwaarden   ter   bescherming   van   de   consument  en  het  tegengaan  van  fraude;   2.   Kanalisering   van   de   omvangrijke   vraag   naar   remote   casino,   weddenschappen,  poker  en  bingo  door  middel  van  een  transparant  meer   vergunningenstelsel  zonder  limiet;                       14.    


3.

4.

5. 6.  

7.

8.

9.

Optimalisering   van   afdrachten   aan   de   Staat   en   kanaliseringsgedachte   door:   § een  heffingsplicht  bij  de  aanbieder   § een  redelijk  en  werkbaar  belastingtarief  over  de  brutowinst;   Operationele   vereisten   afgestemd   op   de   realiteit   van   e-­‐commerce.   Realisering   van   de   Doelstellingen   zal   niet   gediend   zijn   met   de   duplicatie   van  IT  systemen;   Continuering  van  internationale  liquiditeit;   Flexibele   transitie   waarbij   de   bestaande   vraag   wordt   geleid   naar   een   Nederlands  gereguleerde  .nl  omgeving  door  een  gelijktijdige  en  zo  spoedig     mogelijke  omschakeling  van  de  .com  naar  de  .nl  omgeving;   Regulering   zal   door   de   wederzijdse   en   complementaire   belangen   tussen   Sport  en  Sportweddenschappen  leiden  tot  een  behoud  en  zelfs  een  grotere   waarborg  voor  de  integriteit  en  financiering  van  de  Sport;   Minder  onnodige  restricties  opleggen  aan  promotionele  kansspelen  en  een   helder   en   transparant   mediabeleid   voeren   met   betrekking   tot   remote   kansspelen.     Nadruk  op  preventieve  handhaving  door  een  zorgvuldige  kanalisering  op   basis   van   bovengenoemde   parameters   3   t/m   6.   Repressieve   handhaving   zal   zich   moeten   richten   tot   het   blokkeren   van   werving   en   reclame   in   de   media.  

-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐     Bijlage  1:  “CEN  Workshop  58”    (beschikbaar  per  medio  februari)                                                         15.  

press realease  
press realease  

Press release about the current upcoming changes in the Dutch market. New legislation towards online gaming is prepared. Copyright > STIOG

Advertisement