Page 1

Olimpijada u Novom Sadu strane 6 i 7

Pola veka od Rima, 667 dana do Londona strane 12 i 13

1. OKTOBAR 2010. Broj 17

SRPSKI SPORT DANAS I SUTRA Nove obaveze za Divca i Vi{ackog


3 SVE JE ISPUNJENO: dr Branislav Jevti}

 [EF MISIJE OKS NA PRVIM OLIMPIJSKIM IGRAMA MLADIH ZADOVOLJAN U^INKOM

Jevti}: Imamo pravo na ponos Prve olimpijske igre mladih nisu se zvani~no ni zavr{ile dok je predsednik Me|unarodnog olimpijskog komiteta @ak Rog ve} uveliko svojim izjavama potvr|ivao da su postigle i vi{e nego o~ekivani uspeh. - U ovom trenutku razmi{ljam o 22 olimpijska takmi~enja, ali Igre mladih su zaista me|u prvih nekoliko po mom ukusu - istakao je prvi ~ovek MOK @ak Rog. Gotovo jednako zadovoljstvo proteklim Igrama dele mladi sportisti iz Srbije, u~esnici ovog olimpijskog debija, a ni{ta skromnije nisu ni izjave rukovodstva misije Srbije. Prof. dr Branislav Jevti}, prvi ~ovek na{eg tima u Singapuru, sa posebnim zadovoljstvom govori o proteklim doga|ajima. - Ostvarili smo o~ekivano, ponosni smo na rezultate i sportska dostignu}a na{ih sportista i u isto vreme njihovim pona{anjem i predstavljanjem zemlje tokom igara - nagla{ava Jevti}. Igre mladih (14-26. avgust) okupile su 3.600 sportista uzrasta od 14 do 18 godina, iz 204 nacionalna olimpijska komiteta, koji su se takmi~ili u 26 olimpijskih sportova na programu. Olimpijski komitet Srbije se predstavio sa 45 ~lanova, me|u kojima 32 sportista i 13 slu`benih lica. Na{ tim je bio sastavljen u skladu sa rezultatima kvalifikacija i pravilima MOK za ove Igre. - Svi postignuti plasmani i rezultati na{ih sportista su za pohvalu i najva`niji u~inak ovih Igara bio bi da ovi mladi ljudi budu prepoznati u nastavku svog razvoja u svim strukturama sporta Srbije isti~e Jevti}, i dodaje: - Svakako medalje ko{arka{a Radonji}a, Turanjanina, Bezbradice i Avramovi}a, kao i dva odli~ja, srebro i bronza Velimira Stjepanovi}a, zaslu`uju jo{ jednu pohvalu i ~estitke. Ponoviti uspeh iz Singapura zna~i unaprediti nivo seniorskog sporta, odnosno po~eti programe identifikacije i razvoja talenta - u

punom zna~enju, raditi na vrednostima na kojima se gradi „novi model sportiste“ koji podrazumeva mlade lidere, obrazovane, profesionalno vi{estrane i odgovorne. OKS je u programima za 2011. predvideo korake za 2014. godinu. Timu Srbije za Prve igre mladih prethodili su vi{egodi{nji rad i izgradnja. Po principu one narodne „ni{ta se preko no}i ne kuje“, i na{i zlatni mladi sportisti, kao i tim OKS, uigravali su se za ovo takmi~enje. - Proces izgradnje tima podrazumevao je kvalifikaciju sportista, uigravanje administracije i menad`menta Igara, potom u~e{}e na Olimpijskom kampu i zavr{nim pripremama i na kraju samo u~e{}e na Igrama. Plasmanom me|u prvih 90 timova na OI u Pekingu, OKS je dodeljen status NOK, ~iji su sportisti u obavezi da se kvalifikuju za u~e{}e na Prvim igrama mladih. Propozicijama je predvi|eno da veli~ina delegacije po NOK-u ne mo`e da broji vi{e od 70 sportista individualnih sportskih grana i do dva tima. Programom Igara predvi|ena su takmi~enja u olimpijskim disciplinama, takmi~enja u disciplinama koje su delimi~no izmenjene i prilago|ene karakteru uzrasta, kao i kulturno-obrazovni programi koji su bili obavezni za sve sportiste. Za sportiste koji su ranije zavr{ili sa takmi~enjem bio je predvi|en i realizovan posttakmi~arski trening, {to je jo{ jedna od specifi~nost ovih Igara - istakao je Jevti}. Direkcija za sport OKS vodila je administraciju i menad`ment Igara. U ovom poslu je imala pomo} svih struktura kancelarije OKS, kao i komisija Predsedni{tva, pre svega Komisije za programska pitanja i Zdravstvene komisije. Prema godi{njim programima koji su pratili aktivnosti nacionalnih federacija realizovala je programe Olimpijske solidarnosti koji su bili namenjeni ovim Igrama. - Ove Igre su zahtevale i aktiv-

OSVAJA^I MEDALJA: Radonji}, Turanjanin, Bezbradica, Avramovi} i Stjepanovi}

nosti prema roditeljima sportista, kao i mere zdravstvene za{tite koje nisu standardne - isti~e Branislav Jevti}. - Olimpijski komitet Srbije vi{estrano se pripremao za u~e{}e svog tima na ovim Igrama. Specifi~nost Igara je nalagala aktivnosti kojima se povezuje sportska i obrazovna karijera, briga o

zdravlju, antidoping, ali i bliski kontakti sa porodicama sportista, njihovim {kolama i klubovima.. Kako na Olimpijskom kampu, tako i na samim Igrama, svi ~lanovi tima su pokazali visok nivo odgovornosti i zajedni{tva. Vidimo se i u Nanjingu 2014. godine!

ZANIMLJIVOSTI Igre u Singapuru pratilo je 1.100 akreditovanih novinara iz celog sveta, a video-snimci na kanalu Olimpijskih igara mladih bili su propra}eni pet miliona puta, dok se ~etiri miliona ljudi pridru`ilo grupi YOG na Fejsbuku Novi sportovi na programu kao {to su basket 3 na 3, kombinovani biciklizam, kao i rodno miksovane discipline u sportovima poput triatlona, stonog tenisa, ma~evanja i plivanja Od ukupno 205 nacionalnih olimpijskih komiteta, 93 su osvojila medalje, dok je na Igrama u Pekingu 2008. to po{lo za rukom predstavnicima iz 86 zemalja Kulturno-obrazovni program na Igrama dobio je najvi{e ocene sportista, zvani~nika i predsednika MOK Manjak gledalaca na takmi~enjima u pojedinim sportovima bila je jedina senka nad ovim takmi~enjem i to ne zbog razloga {to nisu bile prodate Sponzori vredni hvale Kao {to su za u~e{}e tima Srbije u Singapu-

Osniva~ i izdava~ PRESS DNEVNE NOVINE d. o. o. Beograd, Kraljice Marije 1/14 Direktor Nenad Lazi}

Glavni i odgovorni urednik svih izdanja \oko Kesi} Urednik izdanja Dragutin Stojmenovi} Layout Borislav Bajki} Trifko ]orovi} [tampa PPG {tamparija

ru nosioci finansijskog dela bili Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i sponzori, tako su za celokupnu vrhunsku organizaciju Igara od presudne va`nosti bili upravo partneri Igara. „Bez sponzora ovo takmi~enje ne bi bilo mogu}e“ - stajalo je po prvi put na jednom od prvih zvani~nih saop{tenja MOK posle takmi~enja. Top sponzori MOK, kompanije „Koka-Kola“, „Viza“ i „Prokter i Gembl“, sponzorisali su nekoliko aktivnosti tokom i uo~i Igara i tako doprineli sveukupnom finansijskom bilansu, koji je, podsetimo, prema{io sve prvobitne procene MOK i organizatora. „Viza“ je promovisala svoj pripejd paket, „Koka-Kola“ je sponzorisala put olimpijskog plamena, „Omega“ je merila vreme, dok je jedan od najmla|ih partnera u ovoj elitnoj porodici, „Prokter i Gembl“ davao podr{ku u putovanjima velikog broja mladih olimpijaca i njihovih porodica koji su `eleli li~no da podr`e decu na tribinama u Singapuru.

MEMBER OF PRESS PUBLISHING GROUP


4  SADA[NJI I NEKADA[NJI PREDSEDNIK NA[EG NACIONALNOG KOMITETA U KU]I SLAVNIH FIBA

Legende Divac i Ki}anovi} Dragan Ki}anovi} i Vlade Divac izabrani su me|u 16 najva`nijih ko{arka{kih li~nosti iz 12 zemalja koje su u Istanbulu tokom nedavno zavr{enog Svetskog prvenstva u{le u red stanovnika evropske Ku}e slavnih FIBA. Takozvana klasa 2010, pored ostalih, ima sedmoricu igra~a i trojicu ko{arka{a koji su zajedno osvojili 14 medalja na Olimpijskim igrama, odnosno 15 na prvenstvima sveta. Zanimljivost ovogodi{njeg izbora kada se govori o ~asti ukazanoj na{im ko{arka{kim asovima je da su obojica gradili karijeru i u nacionalnom olimpijskom komitetu. Podsetimo, Dragan Ki}anovi} je obavljao funkciju predsednika JOK u dva mandata, od 1996 do 2005, dok je Vlade Divac aktuelni predsednik Olimpijskog komiteta Srbije. - Ceremonija je bila lepa, na visokom nivou, kakva uostalom dolikuje instituciji FIBA. Mislim da je ovo veliko priznanje za na{u ko{arku, s obzirom na to da smo u ovom ciklusu primanja „dobili“ dva mesta - rekao je na po~etku Divac i napomenuo da se sigurno ne zavr{ava lista potencijalnih kandidata iz na{e zemlje. - Srbija je mnogo dala svetskoj i evropskoj ko{arci, kako ranije u okviru za-

^AST VRHUNSKIM ASOVIMA: Ki}anovi} i Divac u dru{tvu Mirka Novosela

jedni~ke dr`ave (Jugoslavija), ali i od kada egzistira kao samostalna zajednica. Ipak, ne mo`emo svi odjednom. Ve} bih mogao da vam izdiktiram da bi u ku}i slavnih bilo mesta za pojedine iz moje generacije, kao {to su @arko Paspalj, Zoran Savi}, a kad smo kod Ki}inog dru{tva, sigurno ne bi trebalo zaboraviti Zorana Slavni}a, Ratka Radovanovi}a... Pored Ki}anovi}a i Divca, od igra~a su izabrani Brazilac Oskar [mit, Italijan Dino Menegin, Li-

tvanac Arvidas Sabonis, Ruskinja Natalija Zasulskaja i Amerikanka [eril Miler. Od trenera, ~ast je ukazana Australijancu Lindziju Gejzu, Hrvatu Mirku Novoselu i Rusu Jevgeniju Gomeljskom. Sudije D`im Bejn i Konstatinos Dimu i sportski radnici i biv{i predsednici FIBA D`ord` Kilijan, Abdulaje Seje Moro, Hans-Joakim Oto i Ernesto Segura de Luna tako|e su dobili mesto u Ku}i slavnih. Ko{arka{i koji su u~estvovali na prvenstvu u Istanbulu nisu imali

priliku da gledaju na terenu Dragana Ki}anovi}a, ali su sasvim sigurno mogli da ~uju pri~e o ovom virtuozu sa parketa. - Bilo je ovo prvenstvo dobre igre pod obru~ima. Opet imam veru u sport koji mi je doneo najlep{e trenutke u `ivotu. Na{i momci ne treba da smatraju da je poraz u polufinalu katastrofa, iako im se to tako trenutno ~ini. Oni su mladi, ima}e jo{ puno pobeda, ali i poraza. Oni su, da ne budem pretenciozan, doneli svetskoj ko{arci ne{to novo, {to niko ne mo`e da im ospori, ni sudije, ni FIBA... Hvala bogu da postoje i da tako igraju, a bi}e zlatnih medalja - ube|en je Dragan Ki}anovi}. Obojica nekada{njih asova, iako su vodili razgovore sa predstavnicima medija za razli~itim stolovima, slo`ili su se oko jedne stvari. FIBA je ovu ~ast ukazala {esnaestorici ko{arka{kih legendi iz 12 razli~itih zemalja. Ku}a slavnih FIBA je osnovana 2007. godine po ugledu na druge sli~ne ku}e slavnih u ovom sportu. Ku}a je sagra|ena u Alkobendasu u Madridu na inicijativu legendarnog trenera Reala Pedra Ferandiza, a izbor je do sada vr{en dva puta, 2007. i 2009.

 DOSADA[NJI PREDSEDNIK FIBA BOB ELFINSTON POSLE EP U ISTANBULU BORAVIO U ITALIJI

^estitke srpskim ko{arka{ima SA PRIJATELJIMA IZ SRBIJE POSLE SP: Bob Elfinston (u sredini) sa Draganom Pavlovi}, sportskim menad`erom iz Srbije (desno) i suprugom Lorin u dru{tvu Morin Sakrfild, generalnim menad`erom Ko{arka{kog saveza Australije, i Antoniom Salvatoreom, biznismenom, u prijateljskom dru`enju u Aroni u blizini Varezea

- Ko{arka{ki Srbije su sjajno igrali na {ampionatu, `ao mi je {to nisu imali sre}e u utakmici protiv doma}ina. Bila je to zaista sjajna utakmica - rekao je Bob Elfinston, dosada{nji predsednik FIBA, odmah po neformalnom susretu sa prijateljima iz Srbije, nekoliko dana po zavr{etku Svetskog prvenstva u Istanbulu. - Bilo je i ogromno zadovoljstvo provesti vreme sa Divcem i Ki}anovi}em i zaista mi je mnogo drago {to su njih dvojica izabrani u Ku}u slavnih - dodao je jedan od najuglednijih sportskih radnika u svetu, u ko{arci od 1961. godine, a u me|unarodnom sportu ve} tre}u deceniju. - Li~no posebnu

~ast odajem i svojim dugogodi{njim prijateljima iz va{e zemlje Borislavu Stankovi}u i Zoranu Radovi}u. Pun energije za svoje godine (68), i kao i uvek dobrog raspolo`enja, dosada{nji predsednik FIBA na severu Italije boravio je jednako poslom koliko i zbog u`ivanja u lepotama ovog dela Italije. Odmah po zavr{etku {ampionata i FIBA Kongresa, sada{nji predsednik Ko{arka{ke federacije Okeanije do{ao je u Vareze gde ni~e australijski Institut za sport. Ovo je jedan od najzna~ajnijih sportskih projekata Australije u poslednje vreme, a ideja je da novoizgra|eni kamp bude baza australijskih sportista u svim sportskim granama u Evropi. - Posetio sam ovo mesto i odu{evljen {ta je sve u~injeno - istakao je Bob Elfinston u razgovoru. - Ne samo {to sama lokacija zaista daje ogromne pogodnosti sportistima, ve} je i objekat na nivou na{ih budu}ih potreba. Verujemo da }e ovo biti najva`nija baza na{eg sporta u narednom periodu, a sportistima iz daleke Australije koji se takmi~e u Evropi odli~an centar za pripreme i aklimatizaciju. I to ne samo za bicikliste i druge po-

BASKET 3 NA 3 OLIMPIJSKI SPORT ^elnici Svetske ko{arka{ke federacije (FIBA) saop{tili su da postoji mogu}nost da basket tri na tri postane olimpijski sport. Ovo takmi~enje zvani~no je prvi put odr`ano na nedavno zavr{enim Olimpijskim igrama mladih u Singapuru, na kojima je reprezentacija Srbija osvojila zlatnu medalju. - Ideja nam je bila da promovi{emo vrstu ko{arke koja mo`e da se igra i u najsiroma{nijim dr`avama, jer zahteva neuporedivo manja ulaganja nego klasi~na ko{arka - rekao je generalni sekretar FIBA Patrik Bauman. Prema njegovim re~ima, takmi~enje u Singapuru bilo je jedina~ne sportove, ve} i za grupne, poput ko{arke i odbojke, koja ovde ima veliku lokalnu podr{ku - istakao je Bob Elfinston. Ideja o australijskom Institutu za sport u Italiji realizovana je sa podr{kom lokalnih vlasti i naravno australijske vlade. U Institutu se o~ekuje da }e boraviti najzna~ajniji australijski sportski eksperti iz brojnih sportskih grana i za sada je celokupan projekat okrenut isklju~ivo njima. Ipak, ovaj

pun pogodak, o ~emu su svedo~ile i izjave ~elnika Me|unarodnog olimpijskog komiteta. „Posle onoga {to je vi|eno u Singapuru, ne vidim razlog zbog kojeg basket u narednih nekoliko godina ne bi postao olimpijski sport“, rekao je Bauman. U basketu igraju ekipe sa po trojicom ko{arka{a na terenu koji je upola manji od standardnog. Poluvreme traje pet minuta, a utakmica se prekida ako jedan tim postigne 33 ko{a. Bauman je rekao da }e FIBA u narednom periodu organizovati takmi~enja u basketu {irom sveta, kako bi {to vi{e popularisala tu igru. deo Italije nije daleko od zemalja Evrope i sportista koji `ele da se pripremno takmi~e sa Australijancima prema odli~nim standardima koji su ovde ve} postavljeni. Bob Elfinston }e, po svemu sude}i, dati podr{ku ovom novom sportskom centru po povratku u Australiju. Do tada, sa suprugom Lorin i generalnim sekretarom australijskog ko{arka{kog saveza Morin Skarfild provodi dane u`ivaju}i u lepotama Italije.


6  NOVI

SAD BIO [ESTI DOMA]IN U OVOGODI[NJOJ SERIJI EKOLIMPIJADE

[irenje ideje Ekolimpijada, akcija kojom se Olimpijski komitet Srbije priklju~io projektu Ministarstva `ivotne sredine i prostornog planiranja „O~istimo Srbiju“, nastavljena je {estim izdanjem u Novom Sadu. Gradona~elnik glavnog grada Vojvodine Igor Pavli~i} uputio je poziv prijateljima iz Olimpijskog komiteta Srbije. Kao {to je poznato, Vojvodina je jedan od tradicionalnih partnera OKS i bilo je razumljivo {to }e za dolazak Ekolimpijade vladati veliko interesovanje. Deca iz Novog Sada imala su prilike da u~estvuju u Ekolimpijskom igrali{tu i olimpijskom fudbalu. U igrali{tu je odr`an niz ra-

dionica za decu od 7 do 12 godina kroz koje se predstavlja evolucija Olimpijskog igrali{ta sa akcentom na jednu od osnovnih olimpijskih vrednosti - o~uvanje prirode i za{tita `ivotne sredine. - Na{a je `elja da u godini u kojoj OKS proslavlja 100 godina postojanja Olimpijski komitet Srbije u svoje aktivnosti uklju~i {to ve}i broj gradova u na{oj zemlji sa `eljom da se duh olimpizma {iri celom Srbijom - rekao je predsednik OKS Vlade Divac. Ponovila se pri~a iz prethodnih gradova. Vi{e stotina mali{ana se kroz igru, dru`enje i takmi~enje upoznavalo sa istorijom olimpizma i Olimpijskih igara, sportskim navijanjem, po-

{tovanjem protivnika, fer plejom i va`nosti bavljenja sportom. - U Novom Sadu smo zadovoljni {to se jedan deo Ekolimpijade organizovao i kod nas. O vrednos-

tima ~itavog poduhvata ne treba da tro{imo re~i, rezultati su vidljivi ve} sada, a bi}e mnogo zna~ajniji kasnije. Ovakve akcije }e doprineti ~istijoj `ivotnoj sredini i zdravijem `ivotu - rekao je gradona~elnik Novog Sada Igor Pavli~i}. Vlade Divac je dodao: - Veliko mi je zadovoljstvo i u`ivanje kada sam okru`en ovolikim brojem dece koja su do{la na Ekolimpijadu kako bi kroz igru i dru`enje u~ili o olimpijskim vrednostima kao {to su za{tita `ivotne sredine, ravnopravnost polova, fer plej. Nadam se da }ete sve {to ste


7

olimpizma nau~ili preneti i svojim roditeljima i prijateljima kako bismo svi ~uvali sredinu u kojoj `ivimo, i na taj na~in stvarali prostor na kome }emo se baviti fizi~kom aktivno{}u. U ime sportista promoter Ekolimpijade Nemanja Mirosavljev, koji }e i u Londonu predstavljati Srbiju na Olimpijskim igrama, deci je preneo svoja iskustva sa dosada{njih u~e{}a na najva`nijem takmi~enju. Naravno, mali{ani su iskoristili priliku da dobiju autograme proslavljenih sportista, ali i da pitaju

sve {to ih interesuje kada je u pitanju ideja olimpizma. Podsetimo da podr{ku projektu daju fond Olimpijske solidarnosti MOK kroz program „Sport i

`ivotna sredina“ i sponzori Olimpijskog komiteta Srbije „Merkator S“ i Vojvo|anska banka. Pokloni u~esnicima Svi u~esnici Ekolimpijade dobili su od Vlade Divca, predsednika OKS, gradona~elnika Igora Pavli~i}a i promotera Nemanje Mirosavljeva majice, edukativne bro{ure i diplome za razvijen ekolimpijski duh, a od gospo|e Ljiljane Ivkovi}, regionalne menad`erke Vojvo|anske banke, pobednici su dobili fudbalske lopte, poklon Vojvo|anske banke. Velika turneja Olimpijski komitet je ovogodi{nju pri~u o Ekolimpijadi po~eo u

Kosjeri}u, a kasnije je napravljena prava turneja. Posle Kosjeri}a, gostovalo se u Stragarima, Subotici, Boru, Petrovcu na Mlavi. Svuda je odziv bio iznad o~ekivanja. Veliki broj dece se upoznavao sa olimpijskim vrednostima, prisustvovao izlo`bama, u direktnom kontaktu sa velikim asovima dobili mnoga znanja iz olimpijske pro{losti Srbije. N a r e d n a doga|anja Do zavr{etka ovogodi{nje Ekolimoijade ostalo je da se posete jo{ tri grada. Re~ je o Vranju, Ni{u i Beogradu, kada }e biti stavljena ta~ka na akciju koja je ve} na svom po~etku opravdala o~ekivanja.


8

 SVE^ANIM KOKTELOM U OLIMPIJSKOJ KU]I OBELE@ENE PRVE K

Velikani iz tr Kakav sjajan povod za koktel u ba{ti Olimpijske ku}e. OKS je okupio tri generacije olimpijaca, ponosnu pro{lost, sna`nu sada{njost i svetlu budu}nost srpskog sporta! - Imamo brojne razloge za veliko zadovoljstvo. Dobili smo u na{oj godini jubileja prve sportiste koji }e nas predstavljati u Londonu. Strelcima Zorani Arunovi}, Andriji Zlati}u, Damiru Mikecu i Nemanji Mirosavljevu ~estitam na vizama i `elim im da u narednom periodu velikim radom u punoj formi do~ekaju London. A tamo }emo obele`iti jo{ jedan jubilej, 100 godina od prvog u~e{}a Srbije u Stokholmu 1912. - rekao je predsednik OKS Vlade Divac. Predstavnici dr`avnih institucija, sportskih organizacija, sporta, kulture, privrede, sponzori i prijatelji OKS aplauzima su pozdravili sjajne strelce koji su na SP u Minhenu ostvarili rezultate za pam}enje. - Ispunili smo kvotu i jednu

brigu prebrinuli. Idemo dalje rekla je Zorana Arunovi}. Divac je obe}ao: - Uz podr{ku partnera, MOS, Pokrajinskog sekretarijata za sport Vojvodine i sponzorskog

pula bi}emo stalno uz na{e sportiste u njihovim pripremama za kvalitetno u~e{}e u Londonu. Prvi ~ovek „Telenora“, generalnog sponzora OKS, ]el Morten Jonson uru~io je poklon te-

lefon uz Ambasador tarifne pakete. - Dru`enje sa olimpijcima Srbije, rukovodstvom i sportistima je za mene sjajna stvar, prava privilegija. Sve ~estitke na dosada{njim rezultatima, a siguran sam da }e u budu}nosti biti jo{ ovakvih prilika i razloga za slavlje - rekao je ]el Morten Jonson. Aplauzi „singapurcima“ Posebnu pa`nju na sve~anosti su privukli mladi takmi~ari koji su na Prvim olimpijskim igrama mladih u Singapuru osvojili tri medalje. Re~ je, naravno, o zlatnim basketa{ima Marku Radonji}u, Stefanu Popovskom Turanjaninu, Nemanji Bezbradici i Sa{i Avramovi}u i pliva~u Velimiru Stjepanovi}u, osvaja~u srebra i bronze.


9

KVOTE ZA LONDON, USPEH U SINGAPURU I SE]ANJE NA RIM 1960.

ri generacije Tri medalje sa OI mladih u Singapuru, prve ~etiri ispunjene kvote za u~e{}e na Igrama u Londonu, se}anje na olimpijce iz Rima 1960... Dovoljan razlog da septembarsko ve~e pro|e u znaku sporta Gospo|a Stanka ^urovi}, predsednik Upravnog odbora „Merkatora S“, uru~ila je poklon vau~ere za kupovinu u „Merkator“ i „Roda“ centrima. - Kada ste polazili u Singapur, rekla sam vam da vas ispra}amo sa iskrenom verom u uspeh i sa poverenjem u marljive i naporne pripreme. Hvala vam {to ste pobedili i hvala vam {to se, zahvaljuju}i vama, sada i cela Srbija ose}a kao pobednik - rekla je gospo|a ^urovi}. Odgovor je brzo stigao: - Jedino nas je zlato ~inilo zadovoljnim - rekli su ko{arka{i, a Velimir Stjepanovi}, koji je zbog koktela produ`io boravak u Beogradu, dodao je: - Bilo bi lepo da sam i ja bio prvi, ali mislim da }e slede}i put biti bolje. Po~asti „rimljanima“

U~esnici Olimpijskih igara u Rimu, pre pola veka, dobili su specijalna priznanja OKS. Fudbaleri su tada bili prvi, a rva~ Branislav Martinovi} je osvojio srebro. Bili su prisutni: Velimir

Sombolac, Fahrudin Jusufi, Aleksandar Kozlija, Du{an Maravi}, koji je zahvalio u ime nagra|enih. Pomenimo i velikane Franju Mihali}a, Sr|ana Savi}a, Leona Lukmana, Terezu Ko~i{,

Aleksandra Ker~ova, Radovana Bo`ina, Slobodana Gordi}a, Nemanju \uri}a, Radovana Radovi}a. Iliju Ni~i}a, Veru Jeftimijades-Jobst - Drago mi je da na{ uspeh nije zaboravljen, ali re}i }u da je va`no u~estvovati i boriti se - rekao je Du{an Maravi}. Na kraju zvani~nog dela koktela Vlade Divac je zaklju~io: - Posebno mi je zadovoljstvo {to smo danas uspeli da na jednom mestu okupimo sportiste koji su predstavljali na{u zemlju na Olimpijskim igrama pre 50 godina u Rimu, one koji }e nas predstavljati u Londonu, ali i budu}nost sporta u Srbiji, mlade sportiste - olimpijce koji su se nedavno vratili iz Singapura, a ~iji }e nas rezultati, nadamo se, radovati u Riju 2016.


10  SASTANAK ^ELNIKA NOK ZEMALJA CENTRALNE I JUGOISTO^NE EVROPE

Podr{ka Divcu za ANOK Predstavnici 14 nacionalnih olimpijskih komiteta zemalja centralne i jugoisto~ne Evrope na sastanku u Sarajevu dali su podr{ku predsedniku OK Srbije Vladi Divcu za kandidaturu za ~lana Izvr{nog saveta Asocijacije nacionalnih olimpijskih komiteta (ANOK). Pored Divca, kandidati su jo{ predsednici nacionalnih olimpijskih komiteta Engleske Kolin Mojnahan, Danske Nils Nigard, Litvanije Arturas Povilijunas i Finske Rod`er Talermo. Dva predstavnika EOK za Izvr{ni savet ANOK-a bi}e izglasani na 39. generalnoj skup{tini EOK u Beogradu 26. i 27. novembra.U Sarajevu je re~eno da su u ovom telu potrebni novi ljudi, a samo ime Vlade Divca ima posebnu te`inu. Na sastanku je razgovarano o prvim Olimpijskim igrama mladih u Singapuru, a prezentirane su kandidature Sarajeva i Isto~nog Sarajeva za Zimski EYOF i Brna za letnji EYOF 2015. Podsetimo da je Vlade Divac izabran za ~lana komisije evropskih olimpijskih komiteta. Njen zadatak je pra}enje izgradnje objekata za Olimpijske igre u Londonu 2012.

Višacki u poseti Gr~koj

Kulja~a magistrirao

Generalni sekretar OKS \or|e Vi{acki, kao ~lan tehni~kog komiteta Mediteranskih igara, zadu`en je za pra}enje organizacije takmi~enja i izgradnje objekata u takozvanim vodenim sportovima: veslanju, kajak-kanuu, plivanju i vaterpolu. To je bio i jedan od razloga posete gr~kim gradovima Volosu, Larisi, Trikali i Kardicu, koji }e od 20. do 30. juna 2013. biti doma}ini 17. mediteranskih igara. - Odr`an je sastanak na kojem su ~lanovi Organizacionog komiteta istakli da }e svi objekti namenjeni ovim disciplinama, kao i svim drugim, biti zavr{eni u roku. Za nas je izuzetno zna~ajno da }e u organizaciji biti ljudi koji su to bili i na Olimpijskim igrama u Atini 2004. To je garancija da }e ~itav poduhvat biti uspe{an rekao je \or|e Vi{acki. Ina~e, prvi operativac na{eg olimpijskog komiteta postao je ~lan komisije za organizaciju Evropskih olimpijskih festivala mladih. Ona je zadu`ena za kontrolu svih segmenata organizacije grada doma}ina. Tako|e, komisija }e se baviti i inspekcijom gradova kandidata za organizaciju letnjeg i zimskog EYOF-a. U tom delu }e iskustvo Vi{ackog biti izuzetno zna~ajno, jer je bio jedan od najanga`ovanijih u organizaciji EYOF-a u Beogradu 2006.

Predsednik Sportske komisije Nikola Kulja~a, posebno anga`ovan u realizaciji programa „Karijera posle spor ta“, zavr{io je veliki posao. Postao je magistar spor tskog menad`menta. - Sertifikat je dobijen na univerzitetu u Lionu. Magistarske studije organizuje Olimpijska solidarnost u saradnji sa Me|unarodnim olimpijskim komitetom u Lozani. Tre}i par tner je Univerzitet u Lionu - ka`e zadovoljno magistar Nikola Kulja~a. Bez sumnje vredan uspeh nekada{njeg vaterpolo reprezentativca. - Zadovoljan sam. Tema je bila Edukacija vrhunskih sportista, a to je problematika kojom se dosta bavim u poslednjih godinu dana.


11  ODR@ANA 14. SEDNICA PREDSEDNI[TVA OKS

Singapuru pozitivna ocena U Olimpijskom komitetu Srbije odr`ana je 14. sednica predsedni{tva kojom je predsedavao Vlade Divac, predsednik OKS. Minutom }utanja odata je po{ta Amaru Garibovi}u, reprezentativcu u nordijskom skijanju, koji je poginuo u saobra}ajnoj nesre}i. [ef misije na Olimpijskim igrama mladih u Singapuru dr Branislav Jevti} podneo je prvi od tri izve{taja. U narednom periodu bi}e predstavljeni medicinski i stru~ni izve{taj. Istaknut je pozitivan stav po pitanju organizacije zajedni~kih priprema. Rad na Bledu dopri-

neo je zajedni{tvu tima, ali i postignutim rezultatima. Ovakav vid rada treba primenjivati i kada su u pitanju seniorski olimpijski timovi. Sa takmi~arske strane Singapur je ocenjen kao uspe{an, jer su pored tri medalje sportisti Srbije u~estvovali u borbi za medalje u odbojci, d`udou, veslanju - dvojac bez kormilara i atletici u troskoku Predsednik OKS Vlade Divac informisao je o aktivnostima za vreme boravka u Singapuru. Pored susreta sa predsednikom MOK-a @akom Rogom, Divac,

generalni sekretar \or|e Vi{acki i ministarka Sne`ana Samard`i}-Markovi} imali su niz susreta sa ~elnim ljudima nacionalnih olimpijskih komiteta i me|unarodnih sportskih federacija. Predsedni{tvo je usvojilo programe OKS za 2011. godinu, koji se ti~u takmi~enja OKS u 2011, programa finansiranja kategorisanih pojedinaca i timova za London 2012. i projektnog upravljanja i razvoja sportova sa olimpijskom tradicijom. Usvojena je informacija o raskidu Ugovora o programu fi-

nansiranja sa Lukom Rujevi}em i Kristijanom Frisom zbog doping prekr{aja. Doneta je odluka o izradi projekta antidoping politike OKS. Predsedni{tvu je predstavljen predlog sporazuma o saradnji sa NOK-om Kube koji }e biti potpisan u narednom periodu. Ova saradnja bi umnogome trebalo da doprinese unapre|enju pre svega atletike u Srbiji, s obzirom na to da su pre svega potrebe ovog saveza bile osnov za uspostavljanje konkretne saradnje sa atletskim stru~njacima Kube.

Beograd zreo za SP 2013. Kandidatura Rukometnog saveza Srbije za organizaciju SP za `ene 2013. bila je povod dolaska u Beograd predstavnika Me|unarodne rukometne federacije na ~elu sa predsednikom Hasanom Mustafom.

IN MEMORIAM

Amar Garibovi} Amar Garibovi}, olimpijac i reprezentativac Srbije u nordijskom skijanju, nesre}no je nastradao u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila 7. 9. 2010. godine, na autoputu Zagreb - Beograd. Sahranjen je u svom rodnom mestu u Sjenici. Sahrani je prisustvovalo vi{e hiljada ljudi, me|u kojima su bili i ~elni ljudi OKS-a, predsednik Vlade Divac i generalni sekretar \or|e Vi{acki, predstavnici Skija{kog saveza Srbije i skija{i, nordijci iz zemalja u okru`enju. Amar je bio ~lan Olimpijskog tima Srbije koji je ove godine predstavljao na{u zemlju na Olimpijskim igrama u Vankuveru, a prethodnog vikenda u~estvovao je na me|unarodnom FIS takmi~enju u roler skijanju u hrvatskom Oraslavlju, gde je osvojio srebrnu medalju. Njegovoj porodici, kao i Skija{kom savezu Srbije, predsednik OKS Vlade Divac uputio je u ime Predsedni{tva OKS i svoje li~no ime izraze najdubljeg sau~e{}a.

U okviru posete bili su gosti u Olimpijskoj ku}i, gde ih je primio Vlade Divac. - Rukomet je sport koji je izuzetno popularan u na{oj zemlji i igra se u svim regionima. Za razvoj rukometa je veoma va`no {to }e se u Srbiji 2012. godine odr`ati Evropsko prvenstvo za mu{karce. OKS podr`ava kandidaturu Rukometnog saveza Srbije za dobijanje Svetskog prvenstva za `ene 2013. godine, uz uverenje da bi organizacija ovog takmi~enja doprinela popularizaciji rukometa i `enskog sporta kod nas - rekao je, pozdravljaju}i goste, Vlade Divac, ujedno ih pozivaju}i da prisustvuju Gene-

RAZGOVORI U PRAVOM SMERU: Vlade Divac i Hasan Mustafa

ralnoj skup{tini EOK krajem novembra u Beogradu. Predsednik IHF zahvalio je na prijemu i rekao: - Znam kakva je sportska istorija Srbije, znam i kakve ste rukometa{e imali. Drago mi je {to je takva li~nost kao {to je Vlade Divac na ~elu OK Srbije i `elim mu

da bude uspe{an kao {to je to bio i u ko{arka{koj karijeri. Pored predsednika IHF, u delegaciji su bili Leon Kalin, predsednik takmi~arske komisije IHF, Velimir Marjanovi}, predsednik, i Bo`idar \urkovi}, generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije

Olimpijada veliki izazov za šahiste Povodom u~e{}a na [ahovskoj olimpijadi u Ksanti Mansijsku u Rusiji, predsednik OKS Vlade Divac primio je predstavnike saveza,

~lanove mu{ke i `enske reprezentacije Srbije. U ime {ahovskog saveza, prijemu su prisustvovali Miodrag Vukoti}, predsednik saveza,

SNAGA NA 64 POLJA: Vlade Divac, Miodrag Vukoti}, Nata{a Bojkovi} i Nikola Sedlak, prve table reprezentacije Srbije, selektori Ana Bendera} i Sini{a Dra`i}, Sne`ana Stojanovi}, koordinator

Nata{a Bojkovi} i Nikola Sedlak, prve table reprezentacije Srbije, Ana Bendera}, selektor `enske reprezentacije, i Sini{a Dra`i}, selektor mu{ke reprezentacije, kao i Sne`ana Stojanovi}, koordinator u [ahovskom savezu Srbije. - @elim vam puno uspeha i nadam se da }ete posti}i dobre rezultate. [ah ima bogatu tradiciju u na{oj zemlji i siguran sam da }ete u Rusiji pokazati zavidan kvalitet - kazao je Vlade Divac. Na prijemu je zahvalio predsednik [SS Miodrag Vukovi}. Konstatuju}i da }e u~estvovati 160 mu{kih i 120 `enskih selekcija, dodao je: - Partnerski odnos koji OKS ima pre nama je jako bitan. Ima moralni zna~aj i pru`a podr{ku na{im ekipama. Nadam se da }emo posti}i rezultate koji }e obradovati ljubitelje sporta u Srbiji.

PEJINOVI] NA USAVR[AVANJU Olimpijski komitet Srbije je kroz program Olimpijske solidarnosti MOK-a omogu}io {kolovanje Dejana Pejinovi}a, sa `eljom da pliva~ki trener unapredi znanje i prenese ga ostalim stru~njacima u plivanju u Srbiji. Mladi trener, ~iji su rezultati ve} prime}eni kroz takmi~enja pre svih Len|era i Sila|ija, usavr{i}e svoje znanje na Me|unarodnoj trenerskoj akademiji na Univerzitetu Delevar i Ameri~kom olimpijskom pliva~kom trening centru. Pejinovi} je odabran u konkurenciji od vi{e od 100 trenera, da bude deo programa koji ima za cilj edukaciju trenera u najkvalitetnijem pliva~kom sistemu. Prvi deo {kolovanja bi}e realizovan od 2. do 10. novembra u Delaveru, a nastavak }e slediti u Lozani 2011. godine.


12  LONDON 2012.

En-Bi-Si nudi vi{e od 200 sati programa Televizijska mre`a En-Bi-Si (NBC) prenosi}e vi{e od 200 ~asova Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine, vi{e od 25 odsto nego u Pekingu, najavili su ~elnici ove mre`e Dik Ebersol, predsedavaju}i EnBi-Si sporta istakao je novost u saop{tenju tokom sastanka u Ameri~kom olimpijskom komitetu. Partneri ove mre`e u kablovskom sistemu, tako|e }e pove}ati u~inak za oko 100 sati, u proseku 50 ~asova dnevno, u odnosu na Igre 2008. En-Bi-Si je zajedno sa svojim partnerima tokom Igara u Pekingu proizveo oko 3.600 sati programa i 835 za vreme Zimskih igara u Vankuveru ove godine. Zanimljivo je da je ova ku}a u svom olimpijskom debiju, tokom Igara u Tokiju 1964. godine,

emitovala samo 15 sati programa. Igre u Londonu }e biti sedme uzastopne olimpijske igre koje }e prenositi na osnovu ugovora sa Me|unarodnim olimpijskim komitetom u vrednosti od 2,2 milijarde dolara, potpisanog 2003. godine. ^elnici ove ku}e nedavno su po~eli seriju sastanaka u Londonu za pripreme uo~i Igara na kojima o~ekuju oko 1.000 tehni~kih lica zaposlenih za svoje potrebe. MOK je ve} po~eo pregovore oko televizijskih prava za Igre u So~iju 2014. godine i u Riju 2016. godine, koji su zakasnili usled globalne ekonomske krize. - Ekonomska situacija se menja i mi o~ekujemo da }emo posti}i dogovor oko televizijskih prava do kraja ove ili po~etkom naredne godine-

istakao je @ak Rog, predsednik MOK ovim povodom. - Prava prenosa u SAD su isklju~ivo vlasni{tvo privatnih lica i finansiraju se samo od ogla{avanja. I ovaj segment u ekonomiji se menja tako da o~ekujemo uspe{ne pregovore. En-Bi-Si }e dati sve od sebe da nastavi saradnju sa MOK, ali ima jaku konkurenciju sa ku}ama Ej-Bi-Si (ABC), ESPN, Si-Bi-Es (CBS), Foks sport i Tarner, od kojih se tako|e o~ekuje da }e konkurisati. - Ne}e biti jednostavno voditi ove pregovore, ali verujemo da }emo na}i pravo re{enje za obe strane - napomenuo je Rog. Iz En-Bi-Siju ka`u da su zadovoljni {to su dogovori pomereni. - Nemamo izbora, ali ~ekamo taj pravi trenutak - rekao je Ebersol.

Menja se staza za maraton Planovi da se maratonska staza izmeni za Igre u Londonu 2012. godine nai{la je na veliko nezadovoljstvo gradskih ~elnika Londona. Organizatori Organizacionog komiteta Igara u Londonu `ele da se cilj trke zavr{i na drugom mestu (ispred Mola) umesto na stadionu u Statfordu jer bi na taj na~in, prema njihovim procenama, imali ve}u pose}enost javnosti i bolju promociju samog grada. Gradski ~elnici smatraju da je cilj u Statfordu, na istorijskom mestu, mnogo ve}a promocija grada i da je za svakog televizijskog voditelja, koliko i za posetioce, zadovoljstvo da se uli~na trka upravo ovde zavr{ava. Sa druge strane, nova staza vodi pored parlamenta, katedrale Svetog Pavla i prakti~no kroz naju`i centar Londona. - Malo je nelogi~no da Olimpijske igre okrenu le|a organizaciji jednog od najva`nijih doga|aja u Londonu - istakao je jedan od gradskih ~elnika aludiraju}i na Londonski maraton. Svaka promena staze mora da bude odobrena od strane MOK, Me|unarodne amaterske atletske federacije i nekoliko ve}a u Londonu. Kona~na odluka o ovom pitanju bi}e poznata u oktobru.

Foster postavio plo~icu Prvu plo~icu u novom olimpijskom bazenu u Londonu za Igre 2012. godine postavio je svetski {ampion Mark Foster. Nekada{nji svetski rekorder na 50 m kraul pomogao je gra|evinskim radnicima da postave vi{e od 180.000 plo~ica, ali, kako sam nagla{ava, trud je vredeo. - Bi}e ovo veli~anstven centar - naglasio je Foster. Verujem da }e i posle Olimpijskih i Paraolimpijskih igara ovaj bazen koristiti mnogi gra|ani Londona. Izme|u ovih plo~ica nalazi}e se oko 10 miliona litara vode, a sam bazen je deo Centra za vodene sportove koji }e leta 2011. biti spreman za prva predolimpijska takmi~enja.

Redgrejv kolumnista Petostruki olimpijski {ampion Ser Stiv Redgrejv pridru`io se sportskom timu Telegraf medija grupe (TMG - izdaju Telegraf) kao kolumnista i ambasador-promoter Igara u Londonu 2012. godine. Redgrejv }e TMG pomo}i u prenosima sa Olimpijskih igara, a o~ekivanja njegovog tima su velika. - Sa ovakvim {ampionom u na{im redovima verujemo da }emo imati najbolje prenose sa Igara - istakao je Mardok Meklenan iz TMG. - Prezadovoljni smo. Redgrejv se posle osvojene pete zlatne olimpijske medalje u Sidneju pre 10 godina posvetio, pored ostalog, i novinarskom poslu kao i brojni njegovi partneri u veslanju, ali i u drugim sportovima.


13  SO^I 2014.

Bez brige oko automobila Folksvagen grupa je nedavno uru~ila 40 klju~eva od automobile Organizacionom komitetu ZOI u So~iju. Na sve~anosti kojoj je prisustvovao i potpredsednik vlade Rusije Dmitri Kozak i predsednik Organizacionog komiteta Dmitri ^erni{enko, posle godinu dana od potpisivanja ugovora o partnerstvu uru~en je prvi kontingent automobila. „Folksvagen“ }e staviti na raspolaganje ukupno 3.500 automobila, 110 „Folksvagen“ brendova, oko 1.000 „audija“, oko 2.000 „{koda“ i oko 1.500 „folksvagenovih“ komercijalnih vozila.

Novi aerodromski terminal U So~iju je povodom Igara otvoren novi aerodromski terminal koji je ko{tao oko 200 miliona dolara. Terminal }e biti kori{}en za sve putnike koji povodom Olimpijskih igara dolaze u So~i. Ova investicija je prva velika u nizu onih koje treba da se realizuju do po~etka takmi~enja. Terminal funkcioni{e i za me|unarodne i doma}e letove, opremljen je najmodernijom opremom i po ekolo{kim je standardima. Veruje se da }e ovu investiciju pomo}i u budu}em razvoju Krasnodarskog regiona i samog So~ija.

SAN OLIMPIJSKE IGRE: Ilhan Mansiz sa partnerkom Olgom i iz vremena kada je gradio fudbalsku karijeru

Sa zelenog terena na led Ilhan Mansiz, ~lan tima Turske koji se plasirao na tre}e mesto na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2002, obelodanio je da }e se takmi~iti u umetni~kom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u So~iju 2014. godine. Nekada{nji napada~ je ove godine osvojio prvo mesto na nacionalnom takmi~enju „Ples na ledu“ (turska verzija ameri~kog {ou-programa na ledu). On i njegova partnerka Olga Bestandigova, koja se za Slova~ku takmi~ila na Igrama u Solt Lejk Sitiju 2002. godine, ve} godinama sa manje ili vi{e uspeha

grade me|unarodnu karijeru u ovom sporu. Na Prvenstvu Evrope ona je u paru sa svojim bratom svojevremeno bila osma, a na Svetskom {ampionatu osvojili su 15. mesta. Par Bestandigova i Mansiz, koji su i privatno u vezi, veruje da }e se kvalifikovati za Zimske olimpijske igre i nedavno su po~eli da treniraju na Alpima zajedno sa nema~kim timom. Mansiz je za fudbalsku reprezentaciju Turske postigao sedam golova u 21 utakmici, a profesionalno je igrao fudbal u Turskoj, Japanu i Nema~koj.

Potpisan ekolo{ki memorandum Da bi bili uvereni da je So~i spreman za organizaciju Olimpijskih igara 2014. godine, ~ak 74 test sportska takmi~enja }e biti odr`ana od januara 2011. do 2014. godine, a od ovog broja 29 su me|unarodna. Pored sportskog segmenta, organizatorima su jednako va`ni i ekolo{ki standardi zbog ~ega su Organizacioni komitet i partneri potpisali Ekolo{ki memorandum za implementaciju ekolo{kih programa. Osnovni cilj ovog memoranduma je da se postave novi standardi za budu}e generacije i maksimalno za{titi `ivo-

tna sredina tokom organizacije Igara. Ogroman zna~aj brizi o `ivotnoj sredini pridaju i organizatori Igara u Londonu. Grupa kineskih stru~njaka na ovu temu, koja se godinama bavila da re{i veliki problem zaga|enja u Pekingu uo~i Igara 2008, odnedavno boravi u Londonu i prenosi znanja iz ovih oblasti. Ve} sada su sva prevozna sredstva na koja lokalne gradske vlasti imaju uticaja (autobusi i taksi vozila) pre{la na dizel, kao i oko polovina privatnih automobila. Ostalo je jo{ dosta posla, ali se pomaci ve} ose}aju.


14  MALI PODSETNIK ZNANJA - Rukomet

Pet olimpijskih odli~ja NAJBOLJA SVIH VREMENA: Svetlana Kiti}

Velika odgovornost predstoji Rukometnom savezu Srbije, koji je dobio organizaciju Evropskog prvenstva za rukometa{e 2012. godine. Ovaj kod nas veoma popularan sport sasvim sigurno }e do`iveti jo{ ve}u afirmaciju u javnosti uo~i i posle ovog doga|aja, koji }e mo`da biti dodatni impuls za vrhunska dostignu}a na me|unarodnoj sceni na{ih rukometa{a i rukometa{ica.

1. Vremeplov

SLAVNO IME TE[KIH GODINA: Nenad Peruni~i}

U Oldrupu u Danskoj 1898. godine u~itelj Holger Nilsen uveo je u {kolski program igru sli~nu dana{njem rukometu, u dvorani, sa sedam igra~a. Iz Danske se igra pro{irila 1912. u [vedsku i Nema~ku. U ^ehoslova~koj se po~etkom XX veka igrala hazena, koja je veoma sli~na rukometu, a u Irskoj, Severnoj Americi i Ukrajini igrale su se igre sli~ne malom rukometu. Godine 1919. Karl [elenc, profesor Vi{e {kole za fizi~ko vaspitanje u Berlinu, po~eo je da igra rukomet na velikom igrali{tu, a u [vedskoj se razvijao, zbog klimatskih uslova, mali rukomet u dvorani. Veliki se obi~no igrao na fudbalskom terenu sa 11 igra~a i sa 2 rezerve, a mali u dvoranama ili na otvorenim terenima sa 7 igra~a, a najmanje sa 4 igra~a u malim dvoranama.

IAHF - Me|unarodna amaterska rukometna federacija osnovana je u Amsterdamu 1928, a 1936, na Igrama u Berlinu, veliki rukomet prvi i jedini put uvr{ten je u program Olimpijskih igara (posle toga rukomet je na program Igara u{ao 1972. za seniore i 1976. za `ene). Prva me|unarodna utakmica u velikom rukometu mu{kih ekipa odigrana je 13. 9. 1925 u Nema~koj izme|u reprezentacija radni~kih, gimnasti~kih i sportskih saveza Nema~ke i Belgije. Utakmica je zavr{ena rezultatom 12:2. Prvo svetsko prvenstvo u velikom rukometu odr`ano je od 7. do 10. jula 1938. godine u Nema~koj. Na prvenstvu su u~estvovale slede}e reprezentacije: Nema~ka, [vajcarska, Ma|arska, [vedska, Rumunija, ^ehoslova~ka, Poljska, Danska, Holandija i Luksemburg. Umesto IAHF (koji je prestao sa radom 1939), u Kopenhagenu je 1946. osnovana Me|unarodna rukometna federacija IHF. Na prostorima biv{e Jugoslavije rukomet se pojavio najpre u Vara`dinu i Zagrebu. Prvo rukometno igrali{te napravljeno je u Zagrebu, gde se odigrala i prva utakmica srednjo{kolaca Ljubljane i Zagreba (5:8).

2. Svetlana Kiti} Nekada{nja rukometna reprezentativka Jugoslavije Svetlana Kiti} nedavno je progla{ena najboljom rukometa{icom svih vremena u glasanju obavljenom na sajtu IHF. Srpkinja iz Bo-

sne je sa 84,1% glasova odnela ubedljivu pobedu ispred Dankinje Anje Andersen (10,3%), Nemice Valtraudi Kre~mar (3,7%) i Ruskinje Sinaide Tur~ine (1,7%). Svetlana Kiti} je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojila zlatnu medalju na OI u Los An|elesu 1984. godine i srebro u Moskvi ~etiri godine ranije. Za najbolju igra~icu sveta progla{ena je 1988. godine.

3. Nenad Peruni~i} Na{a javnost pamti vreme proslavljeneg srpskog rukometa{a i dugogodi{njeg reprezentativca na{e zemlje Nenada Peruni~i}a i postao jedan od najboljih igra~a Srbije i sveta svih vremena upravo na toj poziciji. Profesionalnu karijeru po~eo je u Rudaru iz Pljevlje, gde je igrao od 1984. do 1988. godine, a 1993. godine otpo~ela je njegova uspe{na inostrana karijera. Najpre je odigrao jednu sezonu u PS@-u, da bi najblistavije trenutke u karijeri proveo u {panskom timu Elgorijaga Bidasoa, sa kojim je osvojio titulu evropskog {ampiona 1995. godine. Od 1997. pa do 2001. godine Peruni~i} branio je boje Kila, odakle je pre{ao u Magdeburg, sa kojim je 2002. godine osvojio svoju drugu titulu {ampiona Evrope. Peruni~i} je ostvario i tri nastupa za reprezentaciju sveta.


15  NA ADI CIGANLIJI ODR@ANA TRADICIONALNA @ENSKA TRKA 2010.

ANA DEJANOVI], PROMOTER

Hiljade sportskih osmeha

Ana Dejanovi} (ro|ena 2000. godine) je pobednica De~jeg maratona 2007. i jedina je devoj~ica pobednica u istoriji ove tradicionalne manifestacije, koja je do sada odr`ana 17 puta i u kojoj je do sada u~estvovalo oko 215.000 beogradskih pred{kolaca. Tada je i{la u vrti} „Zvon~i}“, a danas, tri godine kasnije, u~enica je IV razreda O[ „Branko Radi~evi}“. Izabrana je da bude promoter ovogodi{nje @enske trke. Ispunila je svoje obe}anje da }e nastaviti da se bavi atletikom. Prvo je trenirala u akciji „Po~nimo sa sportom“ preduze}a „Beogradski maraton“, a kasnije u Omladinskom atletskom klubu Beograd. Do sada je osvojila vi{e od 20 medalja u disciplinama tr~anja i skoka udalj. Jo{ ne mo`e da se odlu~i za jednu disciplinu, ali ka`e da mnogo voli atletiku i planira da jednog dana bude profesionalna atleti~arka

Opu{teno i u isto vreme organizovano, toplo uprkos beogradskoj ko{avi, uz osmeh i dobro raspolo`enje, na Adi Ciganliji je u subotu, 25. septembra, odr`ana tradicionalna 11. `enska trka u organizaciji „Beogradskog maratona“, a kao jedan od pokrovitelja ove manifestacije je i Olimpijski komitet Srbije. Najlep{i doga|aj u gradu, kako se ova manifestacija naziva ve} godinama unazad, posle jednogodi{nje pauze izmamio je skoro 2.000 u~esnika. Zajedno sa elitnim atleti~arkama, me|u kojima je najbr`a bila i najbolja srpska maratonka Olivera Jevti}, na{e dame su zapravo na ovaj na~in dale svoj sopstveni doprinos zdravom stilu `ivota, zna~aju sporta i rekreacije za zdravlje svakoga od nas.

NAJLEP[A TRKA U GRADU: Start @enske trke 2010.

Trka je manifestacionog karaktera i svaka u~esnica je ujedno i pobednica, bez obzira na rezultat i plasman. Svaka je i dobila pre svega pa`nju sjajno organizovanog tima, ali i lepu majicu sa znakom doga|aja, poklone sponzora i organizatora, kao i u~esni~ku diplomu. Najbr`a na trci Olivera Jevti} je stazu od 7.700 metara po izuzetno vetrovitom i na momente ki{ovitom vremenu pretr~ala za 24 minuta i 59 sekundi, ispred kenijske atleti~arke Pa-

mele Lisoreng i mlade doma}e takmi~arke Adele Terzi}. Najbolja srpska trka~ica u~estvovala je tri puta uzastopno na @enskoj trci i tri puta pobedila, uz dva rekorda staze. Na trci oko Savskog jezera, pored doma}ih i stranih takmi~arki svih dobi, u~estvovale su i profesionalne `ene oficiri, kao i osobe sa odre|enim hendikepom. @enska trka je, ina~e, jedini masovni (ne samo sportski) doga|aj u na{em gradu posve}en isklju~ivo pripadnicama `enskog pola.

 OBELE@ENI JUBILEJI 50 GODINA OD OI U RIMU

Zlatni fudbalski dani Pro{lo je pola veka od Olimpijskih igara u Rimu 1960. Na stadionu „Olimpiko“, u podno`ju Monte Marija, otvorio ih je predsednik Italije \ovani Gronki re~ima je da je Italija po~a{}ena {to je te godine bila doma}in praznika mladosti. Igre u Rimu su rezultatima, posebno u plivanju, nadma{ile prethodne u Melburnu. Interesantan je bio atletski dvoboj izme|u neprikosnovenih Amerikanaca i Evropljana, pre svega u sprinterskim disciplinama. U trci na 100 metara na pobedni~ko postolje stao je Nemac Armin Hari, u vremenu 10,2 sekunde, ~ime je oborio najstariji olimpijski rekord postavljen u Los An|elesu 1932. Livio Beruti iz Torina pobedio je u trci na 200 m, a nema~ka {tafeta 4x100, sa u tom trenutku najbr`im ~ovekom na svetu, tako|e je bila br`a od ameri~ke. Atletskoj velesili najte`e je pao poraz u skoku uvis. D`on Tomas je va`io za prvog favorita, ali su sovjetski visa{i [akaladze iz Gruzije i 18-godi{nji Valerij Brumelj ostavili Amerikanca iza sebe. Brumelj je meteorskom brzinom postao nova zvezda u ovoj disciplini. Kasijus Klej je nadmo}nom pobedom nad Poljakom Pjet{ikovskim u finalu prokr~io sebi put ka profesionalnom ringu. Iako je u trci na 100 metara slobodno za pobednika progla{en Australijanac D`on Dejvit, svih 15.000 gledalaca u plivali{tu „Stadio del Nuoto“ videli su pobedu ameri~kog pliva~a Lensa Larsona. To je potvrdio i TV snimak sa Igara, koje su se prvi put u istoriji prenosile u`ivo.

ZLATNI FUDBALSKI ASOVI: Bora Kosti} i jugoslovenski tim

Fudbaleri su igrali u Peskari, Firenci, Napulju. Trijumfovali su protiv Egipta, pa Turske, za plasman u polufinale igrali su sa Bugarskom u Rimu. Italijani su bili poslednja prepreka u Napulju. Posle 120 minuta igre bilo je 1:1, pa je prema pravilima, `rebom trebalo odlu~iti finalistu. Imali smo sre}e, u finalu smo se sastali sa Danskom, koja je neo~ekivano pobedila Ma|are. Protiv Danske na Flaminiju reprezentacija Jugoslavije je pru`ila igru koja je u{la u anale fudbala. Gali} je u drugom minutu postigao gol, a Matu{ u 13. povisio na 2:0. U 37. Bora Kosti} daje gol, ali ga je sudija Lo Belo poni{tio zbog ofsajda. U drugom poluvremenu je postigao jo{ jedan, ~ime je ostvarena pobeda 3:1.

BUDU]NOST ATLETIKE: Ana Dejanovi}


Olimpijska revija br.17  

olimpijska revija

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you