Page 1

Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Н.І. Забуга, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ для державної підсумкової атестації з географії Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

11

клас

Київ Центр навчально-методичної літератури 2013


 Тестові завдання на визначення відповідності (завдання 21–25) передбачають вибір взаємопов’язаних понять, явищ, процесів і встановлення між ними логічних зв’язків. Якщо в бланку відповідей записано всі правильні комбінації цифр і літер, завдання оцінюється 4 балами. Відповідно за одну правильно визначену відповідність – 1 бал, за дві – 2 бали, за три – 3 бали. Приклад тестового завдання на визначення відповідності: Знайдіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу, які з ними пов’язані: 1 2 3 4

Волино-Подільська плита Український щит Донецька складчаста споруда Закарпатська западина

А Приазовська височина Б Закарпатська низовина В Причорноморська низовина Г Волинська височина Д Донецький кряж

Правильна відповідь:  Тестові завдання, що містять сім варіантів відповідей, три з яких є правильними (завдання 26–29). До кожного завдання пропонується сім варіантів відповідей, серед яких лише три є правильними. Завдання оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестові бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри) або відповіді на завдання не вказано. Порядок написання цифр значення не має. Завдання вважається виконаним, якщо учень вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей.

3

ДЕРЖАВНА ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ АТЕСТАЦІЯ

Збірник завдань охоплює зміст чинної навчальної програми шкільного предмета «Гео­ графія». Основна мета посібника – забезпечити об’єктивне оцінювання навчальних досягнень випускників під час проведення державної підсумкової атестації з географії за курс основної та старшої школи за допомогою різнорівневих завдань. До збірника входить 20 варіантів атестаційних робіт. Кожен варіант налічує 29 тестових завдань різних типів і рівнів складності (з вибором однієї правильної відповіді, на визначення відповідності та завдання, що містять сім варіантів відповідей, три з яких є правильними), одне завдання на контурній карті (34), чотири завдання відкритого типу (30–33), що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання. Одне із завдань відкритого типу (32) для отримання правильної відповіді потребує виконання певних математичних розрахунків з відповідним записом у бланку відповідей. Завдання під номером 33 позначене зірочкою, воно призначене лише для учнів, що навчаються за програмою профільного рівня. Відповідно учні профільних класів не виконують завдання відкритого типу під номером 31. Під час виконання атестаційної роботи користуватися атласами та іншими джерелами картографічних знань не дозволяється. Отже, кожен варіант атестаційної роботи (яку виконує кожен учень) складається з 33 завдань, на його виконання відводиться 90 хвилин.  Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді (завдання 1–20) використовують для оцінювання знань географічних понять, термінів, умінь працювати із джерелами інформації. У завданнях такого типу пропонується чотири варіанти відповідей, з яких правильною є лише одна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей позначено тільки одну відповідь. Якщо позначено два або більше варіанти відповідей, навіть якщо серед них є правильний, завдання вважається виконаним неправильно. Правильну відповідь на кожне таке завдання оцінюють 1 балом. Приклад завдання з вибором однієї правильної відповіді: Вкажіть регіони України з найбільш забрудненим навколишнім середовищем: А Донбас і Придніпров’я Б Київська та Черкаська області В   АР Крим і Одеська область Г     Волинська і Львівська області Правильна відповідь:

ГЕОГРАФІЯ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ АТЕСТАЦІЯ ДЕРЖАВНА

Пояснювальна записка

ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ГЕОГРАФІЯ

Приклад тестового завдання, що містить сім варіантів відповідей, три з яких є правильними: Виберіть правильні твердження щодо ґрунтів України: 1 для дерново-підзолистих ґрунтів характерний інтенсивний промивний режим 2 для каштанових ґрунтів характерна наявність солей і гіпсу 3 лучні ґрунти сформовані на магматичних породах 4 сірі і темно-сірі ґрунти належать до малородючих 5 буроземи і бурі лісові ґрунти поширені у лісах Полісся 6 чорноземні ґрунти сформовані на лесових материнських породах 7 частка ріллі у земельному фонді України незначна через деградацію чорноземів 1 2 6 Правильна відповідь:  Завдання відкритого типу (завдання 30–33*) передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей. Ці завдання дають змогу перевірити вміння учнів висловлювати власні думки, наводити аргументи, складати географічні характеристики, описувати географічні процеси і явища, робити висновки, застосовувати знання і вміння у новій ситуації; порівнювати географічні об’єкти і явища; пояснювати розвиток і просторове поширення географічних процесів і явищ на основі виділення їхніх істотних ознак; встановлювати риси подібності та відмінності, переваг і недоліків природних та економічних умов. Завдання під номером 33 (позначене зірочкою) виконують учні, які навчаються у класах профільного рівня. Відповідно учні профільних класів не виконують завдання відкритого типу під номером 31. Загальна кількість завдань однакова для всіх учнів, які виконують атестаційну роботу. За правильну, повну й аргументовану відповідь максимальна оцінка 12 балів за кожне завдання відкритого типу (окрім 32). Завдання 32 для отримання правильної відповіді потребує виконання певних математичних розрахунків з відповідним записом у бланку відповідей і оцінюється у 6 тестових балів. Відповідно оціночний бал знижуватиметься залежно від правильності і повноти відповіді, наявності помилок, неточностей, недоліків в учнівській відповіді, а також кількості коректур, які зробить вчитель.  Завдання на контурній карті (завдання 34) передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти. Це завдання дає змогу перевірити картографічну грамотність і знання особливостей просторового розміщення об’єктів і явищ. Під час виконання завдання потрібно розробити легенду карти за всіма правилами і картографічними вимогами, а потім виконати завдання на контурній карті. У деяких випадках можна скористатися чернеткою, якщо легенда карти буде складною. Виконуючи завдання на контурній карті, всі позначення і записи потрібно робити тією самою ручкою, що й інші завдання. За правильно виконану роботу на контурній карті передбачено максимальну оцінку 10 балів. За відсутності легенди карти, неправильно оформлені умовні позначення, неправильно й неточно позначені об’єкти і явища оцінка відповідно знижується. Пропоновані завдання орієнтовані на перевірку рівня досягнень учнів за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень. Будь-який бал, що набрав учень, є позитивним, тобто оцінювання ґрунтується на принципі позитивізму. Максимально можливий бал за правильно виконаний варіант атестаційної роботи становить 92 тестові бали. Оцінка учня залежить від кількості правильних відповідей на тестові завдання та якості виконання теоретичних завдань і завдання на контурній карті. Пропонуємо набрані бали переводити в оцінки, користуючись такою таблицею: Відповідність отриманих балів оцінкам за 12-бальною шкалою

Бали Оцінка

1–8 1

9–16 17–24 25–32 2 3 4

33–40 5

41–48 6

49–56 7

57–64 8

65–72 9

73–79 10

80–86 11

87–92 12

Для проведення державної підсумкової атестації вчитель самостійно вибирає варіанти завдань, а також визначає кількість варіантів, які використовуватиме в одному класі, зважаючи на те, що кожен учень має виконати один варіант тестових завдань із цього збірника. У збірнику подається зразок бланка відповідей, а також контурні карти, які вчитель може скопіювати в необхідній кількості. Відповіді на завдання відкритого типу учні виконують на окремих проштампованих навчальним закладом аркушах, які додаються до заготовлених бланків відповідей. Матеріали збірника вчитель може використовувати також для підготовки до державної підсумкової атестації випускників і під час проведення поточного оцінювання. Учні можуть використовувати матеріали збірника під час підготовки до уроків і державної підсумкової атестації.

4


І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Вкажіть, кого називають «батьком географії»: А Геродота Б Страбона В Ератосфена Г Платона 

1

2. Зазначте, який напрямок показують меридіани: А схід – захід Б північ – захід В південь – схід Г північ – південь

2

3. Вкажіть, які за характером утворення опади переважають над Україною: А орографічні 3 Б фронтальні В конвективні Г опади відсутні 4. Вкажіть, яке озеро на Землі є найсолонішим: А Байкал Б Балхаш В Мертве море Г Севан

4

5. Вкажіть, які вітри дмуть від полюса до країв материка Антарктида: А стокові 5 Б мусони В бризи Г пасати 6. Вкажіть пустелю Африки, на території якої у липні холодніше, ніж у січні: А Калахарі Б Гобі 6 В Атакама Г Сахара  7. Виберіть правильне твердження щодо материка Австралія: А переважаючі середньомісячні температури взимку і влітку нижчі +10 °С Б найвологіший клімат на заході материка В клімат материка малопридатний для життя людини 7 Г у тропічному кліматичному поясі виділяють дві області: тропічну пустельну і тропічну вологу  8. Вкажіть, який з термінів, що характеризує чинники формування клімату, є «зайвим»: А температура повітря Б сонячна радіація 8 В циркуляція атмосфери Г підстильна поверхня  9. Зазначте, водами яких морів омивається територія України: А Чорного і Балтійського Б Азовського й Мармурового В Чорного й Азовського Г Азовського і Середземного 

 ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 1

ГЕОГРАФІЯ

ВАРІАНТ 1

9

5


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 1

10. Вкажіть епоху горотворення, під час якої утворилися Кримські гори: А Герцинська 10 Б Байкальська В Альпійська Г Каледонська 

11. Виберіть тип земель, які становлять найбільшу частку в структурі земельного фонду України: А землі лісового і водного фондів Б землі житлової та промислової забудови 11 В землі сільськогосподарського призначення Г землі природно-заповідного фонду та рекреаційного призначення  12. Визначте, які типи рослинності поширені в Степовому Криму: А типчаково-ковилові 12 Б лучно-степові В лучно-болотні Г чагарникові  13. Оберіть поняття, що відповідає визначенню «предметом вивчення економічної та соціальної географії України є»: А природні умови й ресурси України Б особливості розміщення населення і господарство України 13 В рельєф і клімат України Г корисні копалини й геологічна будова території України 14. Оберіть групу регіонів України з найбільш забрудненим навколишнім середовищем: А Донбас і Придніпров’я 14 Б Київська і Черкаська області В АР Крим і Одеська область Г Волинська і Львівська області  15. Вкажіть правильне поєднання економічного району України і його спеціалізацію: А Столичний – гірничодобувна галузь 15 Б Причорноморський – лісове господарство В Північно-Східний – чорна металургія Г Подільський – сільське господарство  16. Вкажіть галузь спеціалізації рослинництва Полісся: А виноградарство Б льонарство В буряківництво Г баштанництво 

16

17. Виберіть правильне визначення поняття «територіальні води»: А це акваторія за межами 12 морських миль Б це морські води, що прилягають до суходолу в межах 17 12 морських миль В це акваторія на відстані 200 миль від берега Г це акваторія, вільна для проходу іноземних суден 

6

18. Вкажіть ознаки федеративної держави: А поглиблення економічних зв’язків та інтернаціоналізація господарського життя країни Б наявність єдиної конституції і системи органів державної влади В наявність самоврядних територій, які мають певну 18 юридичну і політичну самостійність Г наявність адміністративно-територіальних одиниць, що не мають ознак державного суверенітету 


ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Знайдіть відповідність між географічними відкриттями та мандрівниками: 1 відкрив Південний полюс 2 відкрив морський шлях до Індії 21 3 відкрив Америку 4 вивчав життя і побут жителів островів Індонезії та Мікронезії А Христофор Колумб Б Руаль Амундсен В Микола Миклухо-Маклай Г Джеймс Кук Д Васко да Гама

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

19. Оберіть правильний варіант ланцюга «сільськогосподарська культура – чинник розміщення – район вирощування»: А пшениця – переважно чорноземні та сірі лісові ґрунти помірного клімату – Європа (Франція, Україна), Азія (Китай, Казахстан) Б цукровий буряк – помірна зона, ґрунти переважно чорноземи – Північна Африка В бавовник – субтропічна, тропічна, субекваторіальна зона – 19 Центральна і Західна Австралія Г льон – підзолисті ґрунти помірного поясу – Північна Індія, Східна Бразилія  20. Виберіть правильну характеристику особливостей населення Китаю: А багатонаціональна країна, 2/3 населення проживає на сході країни, у релігійному складі – конфуціанці та представники тотемізму і ламаїзму Б однонаціональна країна, 2/3 населення проживає на заході країни, у релігійному складі – буддисти, синтоїсти, православні В населення по території розміщене рівномірно, двонаціональна держава, у релігійному складі – атеїсти, буддисти, конфуціанці 20 Г у країні проживає 20 % населення планети, переважають представники однієї нації, у релігійному складі – атеїсти, буддисти, конфуціанці 

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 1

22

22. Визначте відповідність між гірськими системами й материками, на яких вони розташовані: 1 Анди А Австралія 2 Атлас Б Євразія 3 Аппалачі В Африка 4 Альпи Г Північна Америка Д Південна Америка 23. Визначте відповідність між крайніми точками України та їхніми координатами: 1 с. Грем’яч, Чернігівська обл. 23 2 мис Сарич, АР Крим 3 с. Соломонове (околиці м. Чоп), Закарпатська обл. 4 с. Червона Зірка, Луганська обл. А 49°15′ пн. ш. і 40°13′ сх. д. Б 48°05′ пн. ш. і 22°08′ сх. д. В 44°23′ пн. ш. і 33°44′ сх. д. Г 52°22′ пн. ш. і 33°11′ сх. д. Д 48°23′ пн. ш. і 31°11′ сх. д.

7


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 1

24. Знайдіть відповідність між назвами областей України та літерами, позначеними на картосхемі: 1 Дніпропетровська 24 2 Волинська 3 Полтавська Б 4 Черкаська Д

А В

Г

25

25. Вкажіть відповідність між назвами монархічних держав і формами монархічного правління: 1 Малайзія А королівство 2 Катар Б султанат 3 Японія В емірат 4 Норвегія Г імперія Д герцогство ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

26. Виберіть правильні твердження, що стосуються літосфери: 1 астеносфера – внутрішня оболонка Землі, яка вкриває ядро 2 літосфера – це тверда оболонка Землі, що охоплює земну кору і верхню частину мантії 3 материкова земна кора має двошарову будову 4 океанічна земна кора складається з осадового і базальтового шарів 5 метаморфізація – процес перетворення гірських порід 26 під дією високих температур і тиску в надрах Землі 6 людина може відчувати землетруси силою 1–2 бали 7 платформа – це рухома ділянка земної кори

28. Виберіть правильні твердження, що стосуються населення України: 1 нині спостерігається тенденція до збільшення густоти населення на території України 2 в Україні спостерігається явище депопуляції

8

27. Оберіть країни, що межують з Україною на заході: 1 Польща – державний кордон проходить по р. Буг і р. Прип’ять 2 Білорусь – державний кордон проходить по рівнині і лише на невеликому відтинку по Балтійському морю 3 Росія – країна з найдовшою протяжністю державного кордону 4 Угорщина – найкоротший державний кордон 5 Словаччина – державний кордон проходить по гірській місцевості 27 6 Молдова – державний кордон проходить по р. Дунай 7 Румунія – державний кордон на південному заході на двох відтинках


пункту в інший зі зміною місця проживання

5 корінним населенням України є українці та кримські татари 28 6 найбільша українська діаспора проживає в США 7 другим за чисельністю населення містом Укра­

їни є Харків

29. Зазначте напрями розвитку сільського господарства, що забезпечать збільшення виробництва сільськогосподарської продукції у світі та вирішення продовольчої проблеми: 1 розвиток дрібнотоварного сектору 2 підвищення родючості ґрунтів (досягнення агромеліорації і агрохімії) 3 введення більш продуктивних порід домашньої худоби 4 підвищення врожайності сільськогосподарських культур 5 поширення екстенсивного м’ясного скотарства в зоні тайги 6 поширення зернових культур (пшениці, кукурудзи) у більш 29 північні райони на більш родючі підзолисті ґрунти 7 збільшення кількості зайнятих у сільському господарстві в африканських країнах ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Назвіть основні об’єкти політичної карти світу за політико-територіальними ознаками та дайте їх коротку характеристику (визначення). 31. Перелічіть основні демографічні проблеми України. 32. Відомо, що іменований масштаб дорівнює в 1 см – 100 км. Визначте, яким буде числовий масштаб. 33*. Охарактеризуйте міжнародний туризм як галузь світового господарства. Наведіть приклади основних туристських макрорегіонів світу. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

9

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

3 еміграція – приїзд іноземців до країни 4 маятникова міграція – регулярне переміщення людей з одного населеного

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 1


V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. Нанесіть на контурну карту елементи берегової лінії Африки (Середземне і Червоне моря; Гвінейська і Аденська затоки; Мозамбіцька і Гібралтарська протоки; о. Мадагаскар; п-ів Сомалі).

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 1

10


1. Вкажіть, яким кольором позначають гірські системи на географічних картах: А синім Б зеленим 1 В жовтим Г коричневим 2. Зазначте, що є основною метою сучасних географічних досліджень: А відкриття і освоєння нових земель на планеті Земля Б пошук корисних копалин у надрах материків і океанів В дослідження земної кори в межах Світового океану й Антарктиди 2 Г наукове обґрунтування шляхів раціонального природокористування 3. Зазначте характерні ознаки тропосфери: А формуються сріблясті хмари і полярне сяйво Б містить 80 % повітря і майже всю водяну пару В повітряна оболонка Землі, пов’язана з нею силою тяжіння, 3 бере участь у добовому і річному русі планети Г містить озоновий шар 4. Вкажіть ознаку морського типу клімату: А значні річні амплітуди температур 4 Б значні добові амплітуди температур В дуже морозна зима Г незначні річні амплітуди 5. Вкажіть спільну рису таких течій: Гвінейська, Бенгельська, Бразильська, Гольфстрім: А теплі течії 5 Б холодні течії В розташовані в Атлантичному океані Г розташовані в Тихому океані 6. Визначте літосферну плиту, у межах якої не розташована Євразія: А Євразійська 6 Б Північноамериканська В Індо-Австралійська Г Наска 7. Оберіть неправильне твердження щодо материка Південна Америка: А озеро Тітікака – найбільше високогірне озеро світу Б єхидна та качкодзьоб водяться лише в Південній Америці 7 В у річок переважає дощовий тип живлення Г Парана – друга за величиною річка материка 8. Вкажіть назву найвищої точки Західної Європи: А Монблан Б Ельбрус В Говерла Г Джомолунгма

8

9. Виберіть із запропонованих об’єктів крайню східну точку України: А с. Соломонове (околиці м. Чоп) Б с. Червона Зірка 9 В с. Грем’яч Г мис Сарич

11

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 2

ВАРІАНТ 2


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 2

10. Зазначте, які форми рельєфу в Україні охоплюють більшу частину зони Степу: А низовини 10 Б височини В гірські області Г кряжі 11. Вкажіть, яка з перелічених річок є типово рівнинною річкою в Україні: А Прут 11 Б Черемош В Десна Г Дністер 12. Виберіть із запропонованих фізико-географічних одиниць України природну зону: А Українські Карпати 12 Б лісостеп В Київське Полісся Г сухий степ 13. Визначте дату приєднання Закарпаття до складу Української РСР: А 1940 р. 13 Б 1939 р. В 1954 р. Г 1945 р. 14. Вкажіть область, для якої характерна найгустіша мережа сільських населених пунктів: А Тернопільська 14 Б Донецька В Хмельницька Г Львівська 15. Визначте площу, яку охоплюють населені пункти з житловою, промисловою і транспортною забудовою, якщо вона становить понад 5 % від загальної площі України: А 60,37 тис. км2 15 Б 35,37 тис. км2 В 30,19 тис. км2 Г 45,34 тис. км2 16. Оберіть групу економічних районів України, які мають найпотужніше машинобудування: А Донецький, Придніпровський, Столичний 16 Б Донецький, Придніпровський, Північно-Західний В Придніпровський, Північно-Східний, Столичний Г Карпатський, Подільський, Придніпровський 17. Оберіть групу європейських монархій, столиці яких є морськими портами: А Данія, Швеція, Норвегія 17 Б Бельгія, Іспанія, Ватикан В Ліхтенштейн, Люксембург, Велика Британія Г Монако, Андорра, Нідерланди

12

18. Оберіть варіант, у якому зазначено правильний перелік країн із числа «Великої сімки»: А Італія, Іспанія, Японія, США 18 Б Велика Британія, Німеччина, Франція В Канада, Росія, США Г Росія, Китай, Японія


20. Вкажіть особливості спеціалізації та експорту продукції гірничорудної промисловості країн Латинської Америки: А Ямайка, Суринам, Гайяна – залізна руда 20 Б Мексика, Венесуела, Трінідад і Тобаго – нафта В Бразилія, Венесуела, Еквадор – мідні руди Г Аргентина, Перу, Колумбія – алмази, топази, кварц ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Вкажіть відповідність між числовим значенням азимута і напрямком (сторонами горизонту): 1 90° 2 360° 3 270° 4 180° А Б В Г Д

21

cхід південь північ захід північний захід

22. Визначте відповідність між країнами і материками, де вони розташовані: 1 Казахстан 22 2 Алжир 3 Мексика 4 Болівія А Б В Г Д

Південна Америка Євразія Африка Північна Америка Австралія

23. Визначте відповідність між типами ґрунтів і природними зонами, для яких вони характерні: 1 коричневі 23 2 червоно-жовті фералітні 3 пустельні тропічні 4 червоно-бурі А Б В Г Д

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

19. Оберіть варіант, у якому перелічені основні галузі тваринництва економічно розвинених країн: А екстенсивне пасовищне скотарство, вівчарство, бджільництво Б племінне конярство, верблюдівництво, вівчарство 19 В м’ясне і молочне скотарство на базі кормовиробництва Г пасовищне оленярство, козівництво, форельне господарство

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 2

вологі екваторіальні ліси вічнозелені твердолисті ліси і чагарники савани і рідколісся лісостеп і степ напівпустелі і пустелі

13


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 2

24. Вкажіть відповідність між неметалевими корисними копалинами та їхніми найбільшими родовищами в Україні: 1 сірка 24 2 калійна сіль 3 графіт 4 кам’яна сіль А Б В Г Д

Артемівське родовище (До­­нець­ка обл.) Калуське родовище (Івано-Франківська обл.) Роздольське родовище (Львів­ська обл.) Завалівське родовище (Кіро­воградська обл.) Клесівське родовище (Рів­нен­ська обл.)

25. Вкажіть відповідність між назвами міжнародних організацій і метою їхньої діяльності: 1 2 3 4

ООН ЄС НАТО ОПЕК

А контроль за цінами на нафту і за нафтовими ресурсами в інтересах еконо-

мічного розвитку країн-членів

Б забезпечення свободи і безпеки всіх членів політич-

ними і військовими засобами, об’єднання зусиль, спрямованих на організацію колективної оборони В підтримка міжнародного співробітництва у сфері валютної політики, сприяння росту міжнародної торгівлі Г підтримка миру й міжнародної безпеки. Розвиток відносин між націями на основі поваги до принципів рівноправ’я і самовизначення держав світу Д утворення економічного і валютного союзу, здійснення спільної зовнішньої політики

25

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

26. Виберіть твердження, що стосуються Євразії: 1 іменем шотландського мандрівника Маккензі названо один з гідрологічних об’єктів материка 2 у материк глибоко врізається Ботнічна затока 3 на материку знаходиться найсолоніше озеро світу 4 в Альпах відсутній пояс вічних снігів і льодовиків 5 на материку є і гірські, і покривні льодовики 26 6 найбільша за площею лісова зона на материку – широколисті ліси 7 більша частина материка лежить у Західній півкулі

14

27. Виберіть правильні твердження щодо мінерально-сировинних ресурсів України: 1 найбільший кам’яновугільний басейн в Україні – Львівсько-Волинський 2 на Карпатський нафтогазовий регіон припадає 80 % видобутку нафти і газу в Україні 3 найбільший буровугільний басейн України – Дніпровський 4 у Бовтиському родовищі зосереджені великі запаси горючих сланців 5 у Нікопольському басейні видобувають залізні руди


родовищі

27

7 кам’яну сіль видобувають у Стебниківському

родовищі

28. Виберіть правильні твердження, що стосуються паливно-енергетичного комплексу: 1 провідними галузями паливної промисловості України є торф’яна і горюче­ сланцева 2 Червоноград, Шахтарськ – центри видобутку кам’яного вугілля ЛьвівськоВолинського басейну 3 АЕС забезпечують 45–47 % усієї електроенергії, виробленої в країні 4 атомна електроенергетика належить до альтернативних способів одержання енергії 5 ТЕЦ виробляють одночасно електричну і теплову енергію 6 Шебелинське, Єфремівське газові родовища знахо28 дяться у Карпатському нафтогазоносному регіоні 7 Дніпровський буровугільний басейн знаходиться на лівому березі Дніпра 29. Вкажіть причини й наслідки, що формують глобальну екологічну проблему, пов’язану з потеплінням клімату: 1 збільшення площ пустельних територій 2 розширення межі зони арктичних пустель 3 зміна газової структури атмосфери 4 збільшення кількості опадів у зоні пустель 29 5 збільшення кількості теплових електростанцій 6 збільшення густоти гідрографічної сітки в зоні степу 7 збільшення територій природно-заповідного фонду ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Вкажіть пострадянські країни, охарактеризуйте головні особливості господарства цих країн. 31. Складіть схему взаємозв’язків автомобілебудування з іншими галузями господарства. 32. Визначте, яким буде числовий масштаб, коли відомо, що іменований масштаб такий: в 1 см – 50 км. 33*. Розкрийте суть і види глобалізації в різних сферах суспільного життя. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

15

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

6 ртутні руди (кіновар) зосереджені у Микитівському

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 2


V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. Позначте на контурній карті внутрішні води Північної Америки (річки: Міссісіпі, Міссурі, Колумбія, Маккензі, Юкон, Колорадо; озера: Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо, Велике Солоне).

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 2

16


І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Зазначте, від якої лінії починають відлік географічної широти: А нульового меридіана 1 Б тропіків В екватора Г 180° меридіана 2. Визначте, для створення якої карти використовують пряму азимутальну проекцію: А карта України 2 Б карта Євразії В карта Антарктиди Г карта півкуль 3. Зазначте, що є проявом внутрішніх сил Землі: А робота річок Б рухи літосфери В робота льодовиків Г робота вітру

3

4. Вкажіть основну причину виникнення течій у Світовому океані: А припливи і відпливи Б рельєф морського дна 4 В вплив Місяця і Сонця Г постійні вітри 5. Вкажіть, які народи, що населяють Африку, належать до європеоїдної раси: А нілоти 5 Б бербери В пігмеї Г малагасійці 6. Оберіть твердження, яке не стосується материка Австралія: А більша частина материка розташована в помірному кліматичному поясі Б своєрідність рослинності і тваринного світу пояснюється пізнім відкриттям материка 6 В Тасманове море омиває Австралію зі сходу Г в Австралії немає діючих вулканів 7. Вкажіть, в якій гірській системі у висотних поясах простежуються всі зональні типи природних комплексів світу: А Альпи Б Гімалаї 7 В Аппалачі Г Скандинавські гори 8. Виберіть із запропонованих об’єктів крайню північну точку України: А с. Соломонове (околиці м. Чоп) Б с. Червона Зірка 8 В с. Грем’яч Г мис Сарич 9. Вкажіть, на якому материку немає діючих вулканів: А Антарктида Б Австралія В Південна Америка Г Північна Америка

9

17

 ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 3

ГЕОГРАФІЯ

ВАРІАНТ 3


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 3

10. Виберіть серед зазначених форм рельєфу Кримських гір лаколіт: А Аюдаг 10 Б Чатирдаг В Карадаг Г Ай-Петрі 11. Назвіть регіон України, в якому найбільша густота річкової мережі: А Придніпровська низовина 11 Б Українські Карпати В Причорноморська низовина Г Донецький кряж 12. Вкажіть найбільший за площею фізико-географічний край лісостепової природної зони України: А Середньоросійський 12 Б Лівобережно-Дніпровський В Західноукраїнський Г Дністровсько-Дніпровський 13. Зазначте, який із процесів належить до природних змін чисельності населення: А народжуваність 13 Б імміграція В еміграція Г механічний рух населення 14. Визначте правильний варіант ланцюга «галузь – підприємство – основний чинник розміщення» для міста Києва: А харчова промисловість – кондитерська фабрика «Світоч» – споживач Б машинобудування – авіазавод КНТК «Антонов» – кваліфіковані кадри В металургійна промисловість – комбінат «Криво­ріж­сталь 14 ОАО Арселор Міттал Кривий Ріг» – мінеральні ресурси Г паливна промисловість – НПЗ «ЛіНОС» – транспортно-географічне положення 15. Вкажіть область України, яка спеціалізується на виробництві облицювальних матеріалів із граніту: А Чернігівська 15 Б Полтавська В Одеська Г Житомирська 16. Вкажіть, яке українське місто є найбільшим вантажним портом на Азовському морі: А Маріуполь 16 Б Бердянськ В Генічеськ Г Приморськ

18. Вкажіть основну рису географії землеробства світу: А основні райони землеробства світу пов’язані із землеволодіннями місцевих феодалів у країнах Азії і Африки Б основні райони землеробства світу збігаються з нечорноземною зоною Росії

18

17. Оберіть варіант, у якому перелічені країни нової індустріалізації: А Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур 17 Б Польща, Чехія, Угорщина В Колумбія, Еквадор, Ямайка Г ОАЕ, Бахрейн, Катар


пічного клімату і мають інтенсивний характер

18

Г райони землеробства збігаються з основними ареалами

орних земель і багаторічних насаджень

19. Вкажіть риси, які характеризують процес «деіндустріалізації» у Великій Британії: А збільшення частки вугільної, металургійної промисловості Б збільшення частки виробництва традиційного обладнання, суднобудування В збільшення частки високотехнологічних галузей 19 (аерокосмічної, волоконно-оптичної, електронної) Г зменшення частки хімічної промисловості (пластмаси, синтетичні волокна та фармацевтичні товари) 20. Вкажіть характерні тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Японії: А перехід від орієнтації на торгівлю технологіями до орієнтації на міжнародну туристичну діяльність Б перехід від орієнтації на зовнішню торгівлю до орієнтації на інвестиційну діяльність В перехід від орієнтації на імпорт сировини до орієнтації на її експорт у зв’язку з відкриттям нових потужних сировинних баз Г перехід від орієнтації на інвестиційну діяльність до 20 орієнтації на залучення зарубіжних технологій і нових наукових розробок ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Вкажіть відповідність між географічними відкриттями та мандрівниками: 1 досліджував Австралію, Нову Зеландію, моря Антарктики 21 2 упродовж 32 років досліджував Африку 3 очолив першу навколосвітню подорож 4 першим досяг Північного полюсу А Фернан Магеллан Б Джеймс Кук В Роберт Пірі Г Давид Лівінгстон Д Руаль Амундсен

22. Вкажіть відповідність між озерами та їхніми характеристиками: 1 Каспійське море 2 Байкал 22 3 Мертве море 4 Аральське море А Б В Г

найсолоніше озеро світу озеро льодовикового походження найглибше озеро світу озеро реліктового походження, частина дна якого перетворилася на соляну пустелю Д найбільше озеро в світі

19

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

В основні райони землеробства збігаються з районами тро-

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 3


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 3

23. Вкажіть відповідність між тектонічними структурами та корисними копалинами, що з ними пов’язані: 1 Український щит 23 2 Дніпровсько-Донецька западина 3 Причорноморська западина 4 Донецька складчаста структура А нафта Б кам’яна сіль В сірка Г кам’яне вугілля Д буре вугілля 24. Визначте відповідність між містами та їхніми основними функціями: 1 Київ, Донецьк, Харків 2 Алупка, Євпаторія, Бердянськ 24 3 Ясинувата, Жмеринка, Ковель 4 Тернопіль, Вінниця, Полтава А прикордонні міста Б обласні центри В транспортні вузли Г найбільші наукові, освітні, культурні, багатогалузеві промислові центри Д міста-курорти 25. Вкажіть відповідність між назвами країн і назвами географічних регіо­нів: 1 Монголія 25 2 Індонезія 3 Туреччина 4 Швейцарія А Північна Європа Б Південно-Західна Азія В Південно-Східна Азія Г Східна Азія Д Західна Європа ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

26. Виберіть твердження, що стосуються Північної Америки: 1 на материку знаходиться найдовша у світі Мамонтова печера 2 на материку є річка Оріноко – притока Міссісіпі 3 найдовша гірська система материка перекладається як «мідні гори» 4 найвищу на материку температуру зареєстровано в Долині Смерті 26 5 залишок давнього материка Північної півкулі – Гондвана 6 на материку є природна зона тайги 7 на материку знаходиться найвисокогірніше озеро світу

20

27. Виберіть правильні твердження щодо прізвищ учених, які вивчали особливості природних умов і ресурсів на території України: 1 В. Докучаєв – засновник наукового ґрунтознавства, вивчав ґрунти і рослинність Лісостепу і Степу 2 П. Чубинський – створив вчення про ландшафти, засновник Українського товариства охорони природи


створив класифікацію її ландшафтів

4 В. Кубійович вивчав тектонічну будову гірських областей України 5 С. Рудницький – засновник національної школи фізичної географії, створив

перший підручник з географії українською мовою

6 К. Воблий – досліджував карстові явища на Поліссі,

заклав наукові основи сучасної меліорації

7 П. Погребняк – досліджував основні закономірності

27

будови і складу Землі

28. Виберіть правильні твердження, що стосуються металургійного комплексу України: 1 чорна металургія за обсягами виробництва випереджає всі галузі промисловості України 2 серед галузей кольорової металургії найкраще розвинена алюмінієва промисловість 3 чорна металургія зосереджена в Придніпровському, Донецькому, Причорноморському районах 4 залізні руди зосереджені в Керченському, Білозерському, Криворізькому, Нікопольському басейнах 5 запаси коксівного вугілля зосереджені переважно в Донецькому басейні 6 кольорова металургія України має значні сировинні 28 джерела 7 підприємства вторинної кольорової металургії розміщують переважно біля джерел сировини 29. Вкажіть напрямки розвитку, які необхідні для подолання відсталості країн, що розвиваються: 1 збільшення масштабів кредитування МВФ країн, що розвиваються 2 посилення монокультурності сільського господарства 3 вибір шляху економічних перетворень 4 реалізація досягнень науково-технічного прогресу 29 5 підвищення цін на готову продукцію 6 інтеграція в світове господарство 7 збільшення масштабів видобутку мінеральної сировини ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Складіть перелік найважливіших національних інтересів, які зобов’язана захищати держава. 31. Назвіть та охарактеризуйте основні галузі невиробничої сфери України. 32. Визначте масштаб карти, якщо відомо, що відстань між Києвом і Тернополем становить 480 км, а на карті вона дорівнює 48 см. 33*. Розкрийте вплив клімату на економіку країни. Охарактеризуйте кліматичні ресурси майбутнього. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

21

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

3 П. Тутковський – вивчав історію геологічного розвитку території України,

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 3


V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання й розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. Нанесіть на контурну карту елементи рельєфу Південної Америки (низовини: Амазонська, Орінокська, Ла-Платська; плоскогіря: Бразильське, Гвіанське; гори Анди, г. Аконкагуа).

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 3

22


І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Вкажіть назву науки, яка вивчає походження різноманітних форм рельєфу: А геологія Б геоморфологія 1 В кліматологія Г гідрологія 2. Вкажіть причину утворення постійних вітрів на Землі: А існування поясів високого і низького тиску Б різниця в температурі повітря В складний характер рельєфу Землі Г нерівномірний розподіл опадів

2

3. Визначте, який з перелічених островів омивається водами двох океанів: А Гренландія Б Шрі-Ланка 3 В Нова Земля Г Мадагаскар 4. Вкажіть, які бувають острови за походженням: А материкові, вулканічні, коралові Б материкові, атоли, грязеві В материкові, осадові, магматичні Г вулканічні, магматичні, осадові

4

5. Вкажіть, який абсолютний мінімум зимових температур зафіксований у Північно-Східній Азії: А –52° Б –67° 5 В –71° Г –58° 6. Вкажіть, яка з проток є найширшою у світі: А Малаккська Б Дрейка В Мозамбіцька Г Берингова 7. Виберіть твердження, що стосуються Антарктиди: А на материку немає діючих вулканів Б серед підкорювачів полюсу материка був і українець Антон Омельченко В материк перебуває під впливом західних вітрів Г на узбережжях материка поширені квіткові рослини

 ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 4

6

7

8. Визначте варіант, у якому правильно вказані основні форми рельєфу: А гори, рівнини Б океанічні западини, підводні рівнини, гори 8 В яри, річкові долини, рівнини Г материки, океанічні западини, гори 9. Визначте країну, з якою Україна має морський і суходільний кордон: А Молдова Б Болгарія 9 В Росія Г Угорщина

23

ГЕОГРАФІЯ

ВАРІАНТ 4


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 4

10. Зазначте, яка частка території України припадає на низовини: А 50 % 10 Б 70 % В 90 % Г 10 % 11. Зазначте, до басейну якої річки належать притоки Тетерів, Рось, Псел, Ворскла: А Дністер 11 Б Дунай В Дон Г Дніпро 12. Виберіть з перелічених об’єктів природно-заповідного фонду України природний заповідник: А Шацький 12 Б Дунайський В «Медобори» Г Чорноморський 13. Зазначте, якому історико-географічному краю відповідає більша частина території Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей: А Галичина 13 Б Буковина В Бессарабія Г Волинь 14. Вкажіть чинник, що є провідним для розташування основних центрів чорної металургії України: А наявність водних ресурсів 14 Б наявність запасів залізної руди і коксівного вугілля В наявність великих електростанцій Г наявність трудових ресурсів 15. Вкажіть основні райони розміщення гірничохімічної галузі України: А Поділля і Передкарпаття 15 Б Передкарпаття і Причорномор’я В Поділля і Придніпров’я Г Причорномор’я і Закарпаття 16. Вкажіть країну, яка є найбільшим торговельним партнером України: А США 16 Б Росія В Німеччина Г Польща

24

17. Оберіть варіант, у якому вказано найхарактерніші для країн Азії особливості роз­витку: А найбільший вплив на економічні і політичні процеси мають такі міждержавні утворення, як ЄС і НАТО Б найбільший вплив мають дві високорозвинені держави, у регіоні існує єдина соціалістична держава В характерні велика різниця в рівнях розвитку країн, значна диференціація регіональних проблем, які мають 17 свої особливості Г триває епоха громадянських війн і міжетнічних конфліктів, найвпливовіша організація ОАЄ


19. Вкажіть варіант, у якому названо галузі, що формують середньоєвропейський тип сільського господарства: А переважання рослинництва (рисосіяння, вирощування цитрусових, винограду) Б переважання інтенсивного молочного тваринництва і вирощування кормових культур В переважання галузей птахівництва з кормовироб19 ництвом Г переважання молочного і м’ясо-молочного тваринни цтва, а також свинарства і птахівництва 20. Оберіть правильний варіант, що характеризує розвиток транспорту Японії: А зовнішні перевезення забезпечуються виключно морським і повітряним транспортом Б зовнішні перевезення забезпечуються виключно автомобільним транспортом В внутрішні перевезення пасажирів забезпечуються виключно 20 автомобільним транспортом Г внутрішні перевезення вантажів забезпечуються ви ключно залізничним і річковим транспортом ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Визначте відповідність між поняттями і визначеннями: 1 платформа 2 щит 3 рухомий пояс 4 плита А видовжена ділянка земної кори, у межах якої триваБ В Г Д

лий час відбувалися давні й відбуваються сучасні рухи земної кори відносно стійка ділянка земної кори з досить плоскою поверхнею піднята аж до земної поверхні ділянка кристалічного фундаменту платформи глибоко увігнута ділянка земної кори ділянка платформи, де фундамент занурений на глибину і всюди перекритий осадовим чохлом

22. Визначте відповідність між протоками і частинами Світового океану, які вони сполучають: 1 Берингова А Тихий і Атлантичний океани 2 Магелланова Б Середземне море і Атлантичний 3 Керченська океани 4 Гібралтарська В Тихий і Північний Льодовитий океани Г Чорне і Азовське моря Д Північне і Балтійське моря

21

22

25

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

18. Оберіть неправильне поєднання назви регіону, технополісу та університету, на базі якого він виник: А США – Силіконова долина – Сан-Франциско – Стен­форд­ський університет Б Велика Британія – «Дорога № 128» – Бостон – Мас­ 18 сачусетський технологічний інститут В ФРН – «Ізар Веллі» – Мюнхенський університет Г Японія – Цукуба – Токіо – Токійський університет

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 4


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 4

23. Вкажіть відповідність між взаємозв’язаними типами і формами рельєфу: 1 техногенний 23 2 морський акумулятивний 3 карстовий 4 льодовиковий А Б В Г Д

піщані коси ками лійки терикони надзаплавні тераси

24. Вкажіть відповідність між економічними районами і головними промисловими підприємствами: 1 Столичний (Київ) 24 2 Донецький (Горлівка) 3 Північно-Східний (Харків) 4 Придніпровський (Дніпропетровськ) А кондитерська фабрика «РОШЕН» Б КБ «Південмаш» В концерн «Стирол» Г виробниче об’єднання «Турбоатом» Д фабрика «Світоч»

25. Визначте відповідність між типами електростанцій і країнами, які мають найбільші масштаби виробництва і споживання цього виду енергії: 1 теплові електростанції 2 гідроелектростанції 25 3 атомні електростанції 4 геотермальні, сонячні, вітрові, припливні електростанції А Б В Г Д

Франція, США, Японія США, Філіппіни, Мексика Канада, Бразилія, Норвегія США, Китай, Росія Казахстан, Парагвай, Венесуела

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

27. Виберіть правильні твердження щодо клімату України: 1 континентальність клімату зростає у західному напрямку 2 максимальна кількість опадів за рік випадає у східній частині України

26

26. Визначте правильні твердження щодо Океанії: 1 в Океанії всі острови коралового походження 2 до складу Океанії входить більше 10 тис. островів 3 острови Океанії знаходяться в Тихому та Індійському океанах 4 Нова Гвінея – найбільший острів Океанії 5 більша частина Океанії лежить між Північним і Південним тропіками 26 6 усі острови Океанії – залежні території 7 до складу Океанії належать острови, що розташовані в океанах Південної півкулі


типу

4 основна кількість опадів в Україні випадає у вигляді дощу 5 найбільшу кількість сонячної радіації отримує південь

нашої країни

6 над територією України панують тропічні повітряні маси 7 опади в Україну надходять в основному з Арктики

27

28. Виберіть правильні твердження, що стосуються сільського господарства України: 1 рослинництво за обсягами виробленої продукції суттєво випереджає тваринництво 2 меліорація – сукупність заходів, спрямованих для поліпшення родючості земель 3 у структурі виробництва зерна більша частина припадає на кукурудзу 4 найбільшу посівну площу серед технічних культур охоплює цукровий буряк 5 цукровий буряк – культура степової зони 28 6 в Україні виділяють чотири зони сільськогосподарської спеціалізації 7 скотарство – провідна галузь тваринництва України 29. Вкажіть правильні твердження щодо зовнішніх економічних зв’язків світу: 1 10 % товарообігу у світовій зовнішній торгівлі припадає на високорозвинені країни 2 понад половину туристичного потоку і надходжень від туризму припадає на Європу 3 найбільше додатне сальдо завнішньоторговельного обігу має Німеччина 4 найпотужніший зі світових товаропотоків сполучає Північну Америку й Азію 5 90 % світового товарообігу забезпечує торгівля промислово розвинених країн Західної Європи 6 у товарній структурі світової торгівлі домінує мінеральна 29 сировина та паливо 7 у промислово розвинених країнах світу на частку видобувної промисловості припадає 90 % їхнього експорту ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Охарактеризуйте основні ознаки раціонального і нераціонального природокористування. 31. Охарактеризуйте основні експортні галузі економіки України. На які країни припадає найбільша частка експорту з України? 32. Визначте географічні координати об’єкта, якщо Полярну зорю в ньому видно на відстані 81° від точки зеніту, а місцевий час випереджає час Лондона на 2 год 36 хв. 33*. Розкрийте суть поняття «геополітика». Окресліть основні тенденції в сучасній геополітиці. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

27

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

3 на Південному березі Криму тип клімату субтропічний середземноморського

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 4


V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. Розробіть легенду і позначте на контурній карті 2 центри авіабудування та 3 центри автомобілебудування України.

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 4

28


І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Визначте, яку широту має Північний полюс: А 90° пд. ш. Б 0° пн. ш. В 90° пн. ш. Г 80° пн. ш.

1

2. Вкажіть, який із шарів атмосфери є найближчим до поверхні Землі, його ще називають «кухнею погоди»: А мезосфера 2 Б термосфера В стратосфера Г тропосфера 3. Оберіть варіант відповіді, де правильно показано напрямок вітру (залежно від показника атмосферного тиску): А 740 → 760 мм Б 760 → 737 мм 3 В 735 → 756 мм Г 756 → 762 мм 4. Вкажіть «зайвий» термін серед переліку тектонічних структур, яким відповідають рівнини: А платформа Б рухливий пояс 4 В щит Г плита 5. Вкажіть, який з океанів посідає друге місце за кількістю островів: А Тихий Б Атлантичний 5 В Північний Льодовитий Г Індійський 6. Вкажіть, яка річка має басейн, площа якого дорівнює площі Австралії: А Ніл 6 Б Амазонка В Міссісіпі Г Меконг 7. Вкажіть острів, який належить до групи Великих Антильських островів: А Шпіцберген Б Ньюфаундленд 7 В Куба Г Гренландія 8. Визначте правильні твердження щодо властивостей вод океанів: А найбільшу солоність мають водні маси тропічних широт Б найбільшу солоність мають водні маси екваторіальних широт 8 В температура і солоність океанічних вод змінюється лише від екватора до полюсів Г середня солоність океанічних вод становить 37 % 9. Вкажіть тектонічну структуру, яка лежить в основі Придніпровської низовини: А Причорноморська западина Б Дніпровсько-Донецька западина 9 В Український щит Г Волино-Подільська плита

29

 ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 5

ГЕОГРАФІЯ

ВАРІАНТ 5


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 5

10. Виберіть із запропонованих назв ту, яка відповідає даному умовному знаку: А польова дорога Б автомобільна дорога без покриття В автомобільна дорога з покриттям Г залізниця одноколійна 11. Зазначте, яке озеро України найбільше за площею: А Ялпуг Б Світязь В Синевир Г Липовецьке

10

11

12. Виберіть одиницю природного районування, яку виділяють у межах гірських країн: А фізико-географічні краї Б природні зони 12 В фізико-географічні області Г підзони 13. Визначте, у якого з міст України географічна довгота буде більшою: А Харків Б Донецьк 13 В Луганськ Г Запоріжжя 14. Оберіть термін, який відповідає визначенню «розподіл населення на території»: А агломерація Б урбанізація 14 В розселення Г густота населення 15. Вкажіть у переліку область України, у якій видобувають найбільші обсяги природного газу: А Івано-Франківська Б Чернігівська 15 В Харківська Г Львівська 16. Вкажіть, на які культури припадає основна частка в структурі посівних площ України: А зернові Б технічні 16 В овочеві Г баштанні 17. Виберіть групу європейських країн, що є членами Європейського Союзу, але не є членами НАТО: А Ісландія, Норвегія Б Ірландія, Фінляндія 17 В Австрія, Данія Г Італія, Греція

30

18. Оберіть правильний варіант переліку відновних вичерпних ресурсів: А сонячна радіація, вітер, атмосферне повітря Б енергія припливів і відпливів 18 В вугілля, нафта, газ Г родючі ґрунти, рослинність і фауна


20. Оберіть варіант відповіді, що характеризує агропромисловий комплекс Японії: А забезпечує більше половини потреб країни в продовольстві; має яскраво виражену приміську й зональну спеціалізацію Б забезпечує повністю потреби країни в продовольстві; має інтенсивний і зональний характер В не забезпечує потреби країни в продовольстві; має 20 екстенсивне споживацького характеру землеробство Г забезпечує потреби країни в продовольстві; має високо товарне тваринництво експортного характеру ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Вкажіть відповідність між морями і океанами, до яких вони належать: 1 Балтійське 21 2 Чукотське 3 Охотське 4 Аравійське А Б В Г Д

Тихий Північний Льодовитий Індійський Атлантичний Південний

22. Визначте відповідність між материками та їхніми характеристиками: 1 Африка А найвологіший 2 Південна Америка Б найбільший 3 Антарктида В найхолодніший 4 Австралія Г найспекотніший Д найсухіший

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

19. Вкажіть правильну відповідь, яка пояснює причину зосередження значної частки тоннажу морського флоту світу в Панамі, Ліберії, Греції, на Кіпрі: А ці країни мають розвинене сучасне модернізоване суднобудування Б на ці країни припадає половина світового експорту суден у світі 19 В ці країни мають найбільші порти світу Г це країни «зручного» прапора з пільговим режимом оподаткування

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 5

22

23. Вкажіть відповідність між тектонічними структурами і корисними копалинами, що з ними пов’язані: 1 Карпатська складчаста споруда 23 2 Дніпровсько-Донецька западина 3 Причорноморська западина 4 Український щит А поліметалеві руди Б залізні руди В природний газ Г нафта Д кам’яне вугілля

31


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 5

24. Вкажіть відповідність між поняттями та їхнім тлумаченням: 1 кооперування 2 економічна інтеграція 3 комбінування 4 спеціалізація А процес ітернаціоналізації господарського жит­тя, зближення, об’єднання економік ряду країн Б зосередження основної діяльності підприємства на 23 виробництві вузького кола продукції В об’єднання технологічно пов’язаних між собою підприємств, продукція одного з яких є напівфабрикатом або матеріалом для іншого Г витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції Д виробничі зв’язки між підприємствами спрямовані на виробництво певного продукту 25. Вкажіть відповідність між назвами країн і типами країн за рівнем економічного розвитку: 1 КНДР 2 Австралійський Союз 3 Саудівська Аравія 4 Фінляндія А малі промислово розвинені країни Б країни, що розвиваються В розвинені країни «переселенського типу» Г країни централізованої економіки Д країни «Великої сімки»

23

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

26. Визначте правильні твердження щодо рельєфу Африки: 1 Атлаські гори утворилися в кайнозойську еру 2 північну і західну частину Африки називають Низькою Африкою 3 на крайньому півдні Африки лежать старі зруйновані Капські гори 4 найвища точка Африки знаходиться в Атлаських горах 5 вершина гори Кіліманджаро не має багаторічних снігів і льодовиків, оскільки її найвища точка знаходиться нижче снігової лінії 26 6 западини Конго, Чад, Калахарі утворилися в результаті підняття давньої платформи 7 більшу частину Африки займають гори 27. Виберіть правильні твердження щодо внутрішніх вод України:

32

річки України належать до басейнів Чорного, Азовського та Балтійського морів Шацькі озера мають карстове походження озеро Синевир льодовикового походження водоспад Шипот найвищий в Україні басейн Дунаю займає найбільшу площу в Україні 27 найдовший канал в Україні – Північно-Кримський найбільша густота річкової сітки на Причорно­морській низовині

1 2 3 4 5 6 7


29. Вкажіть найбільш важливі види міжнародних зв’язків: 1 міжнародний туризм 2 експертно-консультативні послуги 3 міжнародна торгівля 4 кредитно-фінансові зв’язки 5 рекламні послуги 6 міжнародний консалтинг 7 інжинірингові послуги

29

ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Вкажіть чинники, що впливають на розміщення населення світу і наведіть приклади їх впливу. 31. Перелічіть і коротко схарактеризуйте основні форми рельєфу України. 32. Визначте протяжність материка Африка з півночі на південь по 20° сх. д., якщо крайні точки на цьому меридіані мають географічну широту – 32° пн. ш. і 35° пд. ш. 33*. Розкрийте особливості організації Європейського Союзу і окресліть головні особ­ливості його діяльності. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

33

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

28. Вкажіть можливі напрямки інтеграції України у світове господарство: 1 аграрний сектор (можливості збільшення частки сільськогосподарської продукції в експорті країни) 2 значні можливості виробництва у сфері легкої промисловості 3 потужні можливості виробництва молібдену та ванадію 4 розвинуті можливості туристично-готельного бізнесу 5 транзитний потенціал (транзит газу й нафти з Росії) 28 6 розвинуте автомобілебудування 7 використання потенціалу чорної металургії та хімічної промисловості

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 5


V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. За допомогою умовних знаків позначте на контурній карті найважливіші вугільні та нафтогазові басейни України.

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 5

34


І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Вкажіть, хто з європейців завершив відкриття морського шляху до Індії та про­ йшов уздовж східного узбережжя Африки: А Христофор Колумб 1 Б Фернан Магеллан В Давід Лівінгстон Г Васко да Гама 2. Вкажіть назву лінії, від якої обчислюють географічну широту: А екватор Б тропіки В 180-й меридіан Г нульовий меридіан

2

3. Оберіть групу метаморфічних гірських порід: А базальт, пемза Б кам’яна, калійна сіль В мармур, гнейс Г торф, вугілля

3

4. Вкажіть, яка з течій розташована не в Атлантичному океані: А Перуанська Б Гвінейська В Гвіанська Г Канарська

4

5. Визначте річку, в якій повінь настає в липні–серпні: А Амур Б Дніпро В Волга Г Парагвай

5

 ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 6

ГЕОГРАФІЯ

ВАРІАНТ 6

6. Вкажіть, правильно місцеву назву зони степів Північної Америки: А сельва Б парамос 6 В льянос Г прерії 7. Визначте правильне твердження щодо частин Світового океану: А Біле море – єдине внутрішнє море Північного Льодовитого океану Б у Червоне море впадають ріки Тигр і Євфрат 7 В рекорд солоності зафіксовано в Аравійському морі Г протока Босфор сполучає Мармурове море з Середземним 8. Виберіть правильне твердження: А у поясах високого атмосферного тиску переважають низхідні рухи повітря і випадає велика кількість опадів Б у поясах високого атмосферного тиску переважають висхідні рухи повітря і випадає мала кількість опадів В у поясах високого атмосферного тиску переважають низхідні рухи повітря і випадає мала кількість опадів Г у поясах високого атмосферного тиску переважають 8 висхідні рухи повітря і випадає велика кількість опадів

35


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 6

9. Зазначте, у якій частині Європи розташована Україна: А Північна Європа Б Центрально-Східна Європа В Західна Європа Г Південна Європа

9

10. Оберіть найбільший залізорудний басейн в Україні: А Керченський Б Кременчуцький В Білозерський Г Криворізький

10

11. Виберіть тип живлення, характерний для гірського типу річок України: А сніговий В льодовиковий Б дощовий Г змішаний

11

12. Оберіть варіант, у якому перелічено лише антропогенні ландшафти: А шахти, болота, зорані поля 12 Б населені пункти, дороги, заплави річок В заповідники, озера, сіножаті Г кар’єри, водосховища, меліоративні системи 13. Зазначте назву міжнародної організації, серед засновників якої була Україна: А НАТО В ООН Б ЄС Г СОТ

13

14. Вкажіть регіон України з найбільш строкатим національним складом: А Луганська обл. 14 Б Одеська обл. В АР Крим Г Житомирська обл. 15. Вкажіть, яку з галузей відносять до важкої промисловості: А чорна металургія Б текстильна промисловість В олійно-жирова промисловість Г кондитерська промисловість

15

16. Вкажіть, який чинник є визначальним для розміщення підприємств сільськогосподарського машинобудування: А екологічний 16 Б дешева електроенергія В наявність споживача Г наявність трудових ресурсів 17. Виберіть серед запропонованих прикладів заходи з раціонального використання мінеральних ресурсів: А збільшення масштабів видобутку 17 Б освоєння нових родовищ В збільшення масштабів використання Г глибока утилізація промислових і побутових відходів

36

18. Оберіть тип транспортної системи, характерний для України: А система північноамериканського типу 18 Б система європейського типу В система країн СНД Г система азійського типу


20. Визначте характерні особливості китайського експорту: А значна частка наукоємної продукції машинобудування і продукції авіакосмічної галузі Б переважає вивіз продукції гірничовидобувної, легкої промисловості і сільського господарства В переважає продукція важкої промисловості та автомобіле- 20 будування Г переважає продукція АПК і суднобудування ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Визначте відповідність між географічними картами та їхнім змістом і призначенням: 1 загальногеографічні карти 2 тематичні карти 3 туристичні карти 4 науково-довідкові карти А показують розміщення лише чітко визначених об’єктів: природних Б В

Г Д

чи населення, господарства чи об’єктів культури призначені для виконання за їх допомогою досліджень, отримання детальної, достовірної інформації з однаковою детальністю відображають усі географічні об’єкти місцевості: рельєф, річки, озера, ґрунти, рослинний і тваринний світ, населені пункти, шляхи сполучення, господарські об’єкти на цих картах відображено історичні пам’ятки, музеї, заповідники, готелі тощо позначено лінії укріплень, напрямок руху військ

явищ

21

22. Вкажіть відповідність між материками та їхніми найвищими точками: 1 Африка 22 2 Австралія 3 Північна Америка 4 Південна Америка А Б В Г Д

Монблан Мак-Кінлі Аконкагуа Косцюшко Кіліманджаро

37

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

19. Зазначте, які особливості характерні для металургії Японії: А має незначну частку в промисловому виробництві, сировина довізна, цент­ ри – Касіма, Нагоя, Сакаї Б посідає провідні позиції в промисловому виробництві світу, сировина довізна, центри – Кавасакі, Тіба, Фукуяма В малорозвинута галузь через відсутність сировини і палива Г високорозвинута галузь, у розміщенні орієнтована на 19 центральну частину острова Хоккайдо, на місцеві сировинні ресурси

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 6


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 6

23. Визначте відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу, які з ними пов’язані: 1 Причорноморська западина 23 2 Дніпровсько-Донецька западина 3 Воронезький кристалічний масив 4 Скіфська платформа А Придніпровська низовина Б Середньоросійська височина В Північнокримська низовина Г Донецький кряж Д Причорноморська низовина

24. Вкажіть відповідність між країнами – сусідами України та річками, якими проходить державний кордон: 1 Угорщина А Сіверський Донець 2 Росія Б Тиса 3 Польща В Дніпро 4 Білорусь Г Західний Буг Д Прут

24

25. Вкажіть відповідність між відомими металургійними базами, центрами, країнами світу та чинниками, що вплинули на їхнє формування: 1 Лотарингія, Кривий Ріг, Урал 25 2 Рур, Пітсбург, Донбас, Сілезія 3 Філадельфія, Дюнкерк, Таранто 4 Арабські держави А Б В Г Д

споживач (міні-заводи) і ринки збуту місцева сировинна і паливна бази місцеві залізорудні бази шляхи перевезення руд і палива особливі науково-технологічні досягнення

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

26. Виберіть правильні твердження: 1 силу і напрямок вітру визначають за допомогою флюгера 2 на Землі закономірно чергуються дев’ять поясів атмосферного тиску 3 нічний бриз дме з моря на суходіл 4 пасати належать до постійних вітрів 26 5 екваторіальні повітряні маси – жаркі, сухі і запилені 6 мусони – це змінні вітри 7 з висотою атмосферний тиск збільшується 27. Виберіть правильні твердження щодо природних комплексів України: 1 Кримські гори – область альпійської складчастості, характеризується специ-

простори

4 Українські Карпати – молодий комплекс, утворився після Дніпровського

зледеніння

38

фічністю і неповторністю рис природи у межах України

2 Чорне море має найбільшу віддаленість від океану, береги низькі, заболочені 3 степ охоплює 40 % території, головна ознака – безлісі і безмежні відкриті


зони

6 мішані і широколисті ліси охоплюють 20 % території на

півночі України в межах Поліської низовини

7 Східноєвропейська рівнина характеризується переважанням

27

тайгових ландшафтів

28. Виберіть правильні твердження, що стосуються господарства України. 1 Україна – аграрно-індустріальна держава світу 2 легка і харчова промисловість належать до галузей групи «Б» 3 у загальному обсязі легка промисловість переважає над важкою 4 промисловість – галузь виробничої сфери 5 промисловий вузол – найменший елемент територіальної структури господарства 28 6 комбінування – одна з основних форм організації виробництва 7 сільське господарство – галузь невиробничої сфери 29. Визначте правильні твердження щодо господарства країн Північної Америки: 1 половина світового виробництва целюлози припадає на США і Канаду 2 близько половини світового збору кукурудзи припадає на США 3 одна з провідних галузей економіки Канади – видобувна промисловість 4 перше місце за пасажироперевезенням у США належить залізничному транспорту 5 атомні електростанції Канади виробляють 50 % електроенергії 29 6 у США кількісно переважають гідроелектростанції 7 основна частка електроенергії у Північній Америці виробляється на АЕС ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Вкажіть основні причини міграцій у сучасному світі та наведіть приклади прояву названих причин. 31. Наведіть класифікацію корисних копалин. 32. Визначте протяжність Австралії із заходу на схід по Південному тропіку, якщо на цій широті довжина дуги 1° становить приблизно 102 км, а географічна довгота крайніх точок 114° сх. д. та 151° сх. д. 33*. Охарактеризуйте групу країн, що розвиваються, за рівнем соціально-еконо­ мічного розвитку. Назвіть підтипи країн, що розвиваються. Наведіть приклади. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

39

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

5 лісостеп за умовами зволоження і теплозабезпечення поділяється на три під-

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 6


V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. Нанесіть на контурну карту сировинну базу та основні райони чорної металургії України (чотири родовища залізних руд, основну паливну базу та райони розвитку металургії).

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 6

40


І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Визначте, яку широту має Південний полюс: А 90° пн. ш. Б 90° пд. ш. В 0° ш. Г 80° пд. ш. 2. Вкажіть, коли було відкрито материк Антарктида: А 1820 р. Б 1519 р. В 1642 р. Г 1920 р.

1

2

3. Зазначте, яка форма рельєфу океанічного дна не належить до ложа океану: А глибоководні рівнини Б материкова обмілина 3 В серединно-океанічні хребти Г глибоководні жолоби 4. Вкажіть, яка з річок є найповноводнішою: А Дніпро Б Волга В Янцзи Г Амазонка

4

5. Вкажіть материк, на якому розташований найвищий водоспад світу: А Північна Америка Б Африка 5 В Євразія Г Південна Америка 6. Вкажіть, у якій парі моря не належать до басейну Атлантичного океану: А Балтійське і Карибське Б Саргасове і Середземне 6 В Саргасове і Аравійське Г Чорне і Карибське 7. Визначте правильні твердження щодо Арктики А у Північному Льодовитому океані шельф має незначне поширення Б Північний полюс відкрив Отто Шмідт В Арктика охоплює води Північного Льодовитого океану, острови та узбережжя материків 7 Г тюлень, білий ведмідь, пінгвін, морж – типові представники тваринного світу 8. Визначте, який нахил має Земля до площини орбіти: А 23° 27′ Б 66° 33′ В 30° 27′ Г 59° 33′

 ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 7

ГЕОГРАФІЯ

ВАРІАНТ 7

8

9. Вкажіть назву держави, з якою Україна має найдовший кордон на суходолі: А Білорусь Б Росія 9 В Польща Г Молдова

41


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 7

10. Зазначте, на якій платформі розташований Український кристалічний щит: А Західноєвропейська 10 Б Східноєвропейська В Сибірська Г Скіфська 11. Вкажіть, яке з озер України є найвисокогірнішим: А Синевир Б Бребенескул В Липовецьке Г Несамовите

11

12. Вкажіть форму рельєфу, яка позначена на карті штрихуванням: А Приазовська височина Б Подільська височина В Українські Карпати Г Придніпровська височина

12

13. Вкажіть країну, якій Україна поступається за розмірами території: А Німеччина 13 Б Грузія В Казахстан Г Еквадор 14. Вкажіть назву поселення, в якому розташоване одне мале або середнє промислове підприємство: А промисловий пункт 14 Б промисловий вузол В промисловий центр Г промислова агломерація

42

15. Зазначте, в якому місті України розташований глиноземний завод: А Дніпропетровськ 15 Б Донецьк В Запоріжжя Г Миколаїв


ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей. 21

21. Визначте відповідність між паралелями на карті та значенями їхньої широти: 1 2 3 4

Північне Полярне коло Південний тропік Південне Полярне коло Північний тропік

А 23° пд. Б 66° пн. В 23° пн. Г 66° пд. Д 90 пн.

ш ш. ш. ш. ш. 22

22. Визначте відповідність між річками і басейнами, до яких вони належать: 1 Ельба А внутрішнього стоку 2 Меконг Б Північного Льодовитого океану 3 Волга В Тихого океану 4 Ганг Г Атлантичного океану Д Індійського океану

43

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

16. Вкажіть, яка технічна культура охоплює найбільші посівні площі в Україні: А соняшник 16 Б ріпак В цукровий буряк Г льон-довгунець 17. Вкажіть, чому частка виплавки і 90 % споживання кольорових металів припадає на розвинені країни: А значні сировинні запаси кольорових металів Б лояльне екологічне законодавство В наявність енергетичних потужностей і значні потреби 17 розвинутого машинобудування Г зниження потреб і металомісткості виробів у країнах, що розвиваються 18. Вкажіть причину, яка пояснює збільшення питомої частки країн третього світу в хімічному виробництві: А наявність потужного енергетичного потенціалу Б значні масштаби сировинних ресурсів 18 В загострення енергетичної кризи й екологічних проблем Г збільшення в структурі хімічної промисловості частки виробництв, що переробляють сировину 19. Вкажіть, яка з міжнародних проток має найвищі показники напруженості руху суден: А Баб-ель-Мандебська 19 Б Ересун В Ла-Манш Г Дрейка 20. Визначте спеціалізацію сільського господарства країн Південної і ПівденноСхідної Азії: А плантаційне господарство, вирощування цитрусових культур 20 Б споживацьке землеробство, вирощування поливного рису В споживацьке землеробство, вирощування сорго Г богарне землеробство, вирощування кукурудзи

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 7


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 7

23. Визначте відповідність між типами корисних копалин України та їхніми родовищами: 1 кам’яне вугілля 23 2 нафта 3 залізна руда 4 кам’яна сіль А Артемівське Б Кременчуцьке В Павлоградське Г Стебниківське Д Прилуцьке 24. Вкажіть відповідність між країнами – сусідами України та 24 формами рельєфу, по яких проходять державні кордони: 1 Польща А Закарпатська низовина 2 Росія Б Розточчя 3 Молдова В Поліська низовина 4 Білорусь Г Середньоросійська височина Д Причорноморська низовина 25. Вкажіть відповідність між назвами вугільних басейнів світу й регіонами, до яких вони приурочені: 25 1 Аппалацький А Східна Європа 2 Кузнецький Б Західна Європа 3 Рурський В Північна Азія 4 Печорський Г Східна Азія Д Північна Америка

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

26. Визначте правильні твердження щодо кліматичних особливостей Південної Америки: 1 більша частина Південної Америки знаходиться в межах жаркого теплового поясу 2 панівні вітри на материку – західні 3 пасати приносять на материк опади, оскільки формуються над Атлантичним океаном 4 Бразильська і Гвіанська течії не сприяють утворенню опадів на материку 5 рівнинний рельєф сходу дає змогу пасатам проникати в глиб материка 6 південь материка знаходиться під впливом пасатів 26 7 північна частина Південної Америки розташована у помірному кліматичному поясі

44

27. Виберіть правильні твердження щодо рудних родовищ в Україні: 1 Керченський басейн сформувався в сприятливих (у минулому) умовах для осадового накопичення заліза 2 Микитівське родовище – родовище ртуті, пов’язане із Закарпатським прогином 3 Кременчуцький район – найбільший район видобутку залізних руд, розташований у межах Дніпровсько-Донецької западини


Передкарпаття

5 Білозерський район – третій за значенням залізорудний район, розташова-

ний на півдні Українського щита

6 Криворізький басейн – найбільше скупчення залізних руд у

країні, розташований у центральній частині Українського щита 7 Побузьке родовище – родовище алюмінієвих руд, розташоване у Дніпропетровській області

27

28. Виберіть правильні твердження, що стосуються територіального поділу України: 1 Столичний економічний район повністю розміщений в зоні лісостепу 2 Придніпровський район розміщений у степовій природній зоні 3 Центральний економічний район має аграрно-індустріальне спрямування 4 калійні солі зосереджені у Подільському економічному районі 5 Придніпровський економічний район має вихід до Азовського моря 6 у Столичному економічному районі спостерігається найвища 28 густота населення в країні 7 на території Столичного і Донецького економічного районів є центри літакобудування 29. Визначте правильні твердження щодо країн Латинської Америки: 1 серед країн регіону на Чилі припадає значна частка видобутку міді, Мексика лідирує за видобутком срібла, Бразилія – залізної руди 2 на Бразилію, Мексику, Аргентину, Колумбію припадає 2/3 виробництва продукції аграрного сектору в регіоні 3 у регіоні Латинська Америка середній рівень урбанізації становить близько 90 % 4 у регіоні Латинська Америка переважаючою релігією є протестантство 5 в енергетиці регіону головним ресурсом є нафта 6 Аргентина і Болівія мають великі масштаби розвитку 29 нафтохімії 7 усі країни Латинської Америки (крім Куби) належать до групи високорозвинених країн ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Перелічіть, наводячи приклади, умови, необхідні для формування міжнародного поділу праці. 31. Назвіть і охарактеризуйте корисні копалини, за запасами яких Україна посідає провідне місце у Європі і світі. 32. Визначте протяжність Південної Америки з півночі на південь по 70° зх. д., якщо географічна широта точок становить 12° пн. ш. та 55° пд. ш. 33*. Охарактеризуйте роль столиці у житті країн світу. Наведіть приклади і розкрийте причини перенесення столиць у різних державах. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

45

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

4 Іршанське родовище – найперспективніший золотоносний регіон у межах

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 7


V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. Нанесіть на контурну карту сировинну базу і центри кольорової металургії України (позначити родовища нікелю, титану, ртуті, алюмінію, золота і центри виплавки цих металів).

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 7

46


І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Оберіть варіант, у якому вказано правильний перелік вмісту основних газів в атмосфері: А кисень – 78 %, азот – 21 %, вуглекислий газ – 0,03 % Б кисень – 21 %, азот – 78 %, вуглекислий газ – 0,03 % 1 В кисень – 21 %, азот – 78 %, вуглекислий газ – 3 % Г кисень – 78 %, азот – 3 %, вуглекислий газ – 21 % 2. Зазначте, що таке екватор: А найбільший меридіан Б уявна лінія, що ділить Землю на Західну і Східну півкулі В уявна лінія, що ділить Землю на дві півкулі – Північ­ну і 2 Південну Г найкоротша паралель 3. Зазначте, що таке вітер: А горизонтальний рух повітря з області високого тиску в область низького тиску Б горизонтальний рух повітря з області низького тиску в область високого тиску 3 В горизонтальний рух повітря з півночі на південь Г горизонтальний рух повітря із заходу на схід 4. Зазначте, як називають найвищий рівень води в річці: А межень Б паводок 4 В повінь Г шторм 5. Визначте, який з термінів у переліку народів Африки є «зайвим»: А індійці Б пігмеї 5 В нілоти Г ефіопи 6. Вкажіть, якого походження Гавайські острови: А материкового Б вулканічного 6 В коралового Г намивного 7. Визначте правильні твердження щодо внутрішніх вод Африки. А Конго – найповноводніша річка світу Б озеро Чад – реліктове за походженням В більшість річок материка належить до басейну Індійського океану 7 Г витоки Нілу знаходяться в субекваторіальному поясі, тому він повноводний взимку 8. Оберіть варіант, у якому вказано зональні природні комплекси: А зона вологих екваторіальних лісів, помірний географічний пояс Б арктичний географічний пояс, Африка 8 В східноєвропейська рівнина, Анди Г зона мішаних лісів, Індійський океан 9. Назвіть країну, яка має найкоротший суходільний кордон з Україною: А Молдова Б Білорусь 9 В Словаччина Г Румунія

47

 ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 8

ГЕОГРАФІЯ

ВАРІАНТ 8


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 8

10. Оберіть умовний знак, яким на карті позначають Абазівське, Семенівське, Єфремівське, Шебелинське родовища: А

В

Б

Г

10

11. Визначте похил річки Сули завдовжки 363 км, якщо її витік розташований на висоті 155 м, а гирло – на висоті 80 м над рівнем моря: 11 А 58 см/км В 21см/км Б 44 см/км Г 64 см/км 12. Оберіть правильне визначення поняття «полонини»: А карпатські ліси Б степові ділянки лісостепу В гірські луки в Кримських горах Г гірські луки в Карпатах

12

13. Вкажіть назву економічного району, у межах якого розташована крайня західна точка України: А Карпатський 13 Б Північно-Західний В Подільський Г Причорноморський 14. Оберіть варіант, у якому перелічено галузі, що мають найбільшу в Україні частку виготовленої промислової продукції: А машинобудування, чорна металургія, харчова й легка промисловість Б харчова, хімічна і легка промисловість В чорна металургія, паливна, легка і хімічна промисловість 14 Г кольорова і чорна металургія, легка й лісова промисловість 15. Вкажіть основний район поширення вівчарства в Україні: А Передкарпаття Б Придніпров’я В Карпати Г Полісся

15

16. Вкажіть назву рудних ресурсів, за запасами яких Україна посідає одне з провідних місць у світі: А алюмінієві руди 16 Б мідні руди В марганцеві руди Г нікелеві руди 17. Оберіть серед запропонованих прикладів основну проблему, пов’язану з використанням земельних ресурсів світу: А деградація українських чорноземів 17 Б спустелення земель В засолення земель Г заболочення земель

48

18. Виберіть район, у якому зосереджено понад половину світових запасів нафти: А Північна Америка 18 Б країни Близького й Середнього Сходу В Північна Африка Г Західний Сибір


А північний напрямок течії річок, що збігається з напрямками перевезень Б дешевий характер перевезень і навігація протягом року В формування системи судноплавних каналів, що з’єднують

судноплавні частини річок, забезпечуючи дешевий вихід до морів Атлантики Г екологічна чистота і високий ступінь безпеки перевезень

19

20. Зазначте, який регіон світу за образним висловом завжди «пахне порохом і наф­тою»: А Б В Г

Південно-Східна Азія Близький і Середній Схід Південна Азія Східна Азія

20

ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Вкажіть відповідність між географічними науками та напрямом їхніх досліджень: 1 геологія А склад гірських порід 2 геоморфологія Б крижаний покрив 3 гляціологія В спостереження за погодою 4 метеорологія Г дослідження рельєфу Д води океанів

21

22

22. Вкажіть відповідність 1 Протерозойська 2 Кайнозойська 3 Палеозойська 4 Мезозойська

між ерами та етапами горотворення: А Байкальський Б Каледонський В Кіммерійський Г Альпійський Д Герцинський

23. Визначте відповідність між причинно-наслідковими зв’язками, які виникають як результат впливу фізико-географічного положення України на особливості її природних умов: 1 2 3 4

розташування в помірних широтах значна протяжність із заходу на схід переважання рівнинного рельєфу широтна протяжність Кримських гір

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

19. Вкажіть, чому річковий транспорт Німеччини має значну частку у перевезеннях вантажів, забезпечуючи внутрішні й зовнішні зв’язки держави:

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 8

23

А формування субтропічного клімату на ПБК Б зменшення впливу морського повітря і посилення

сухості клімату в східному напрямку

В вільний рух повітряних мас з різними властивостями Г посилений вплив арктичних повітряних мас протягом

року

Д формування контрастної сезонної зміни температур

49


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 8

24. Вкажіть відповідність між адміністративними областями України та природними заповідниками, які розташовані на території цих областей: 1 Волинська А Канівський 2 Тернопільська Б «Медобори» 3 Львівська В Черемський 4 Черкаська Г «Розточчя» Д Опуцький 25. Вкажіть відповідність між назвою мінеральної сировини і країною, що володіє її найбільшими запасами: 1 алюмінієві руди А ПАР 2 залізні руди Б Бразилія 3 мідні руди В Австралія 4 золото Г Чилі Д Індія

24

25

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

26. Вкажіть причини, чому в Антарктиді клімат найбільш холодний і суворий на земній кулі: 1 географічне положення материка 2 материк віддалений від інших материків 3 материк омивається водами трьох океанів 4 материк має значну висоту над рівнем моря 5 на материку тривалий полярний день і тривала 26 полярна ніч 6 на материку велике значення альбедо (90 %) 7 вплив океанічних течій 27. Оберіть правильні твердження щодо природних комплексів, що виділяють на території України: 1 лісостеп: рельєф комплексу переважно низинний, сформований на піщаних

і супіщаних відкладах льодовикового походження

2 Азовське море – це море рифтових зон, на глибині 200 метрів розташований

шар сірководню

3 мішані і широколисті ліси: у межах комплексу розташовані висотні пояси,

що відрізняються ландшафтами

4 Кримська гірська країна – це складчасто-брилові гори асиметричного харак-

50

теру – куести, подекуди невисокі гори із заокругленими вершинами – лаколіти 5 Карпатська гірська країна: головну роль у геологічній будові відіграють осадові товщі пісковику, мергелю, сланців, що отримали назву – карпатський фліш 6 Східноєвропейська рівнинна країна: цей комплекс виділено на основі спільності тектонічної будови території та макро27 рельєфу 7 степ: у межах комплексу ландшафти змінюються від широколистих лісів на заході до лучно-степових на сході


29. Визначте правильні твердження щодо населення країн Північної Америки: 1 показник індексу розвитку людського потенціалу найвищий у Канаді 2 досить поширений процес субурбанізації: 40 % американців живе в передмістях 3 мегалополіс «БосВаш» має іншу назву «Приозерний» 4 для США характерний другий тип відтворення населення 5 частка фермерського населення у США становить 2 %, у Ка­наді – 4 % 6 американці європейського походження становлять 90 % 29 населення США 7 густота населення в Канаді становить 15 осіб/км2

ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Охарактеризуйте вплив НТР на технічну і технологічну базу господарства світу. 31. Охарактеризуйте загальні риси рельєфу своєї області. 32. Визначте протяжність материка Північна Америка з півночі на південь, використовуючи дані про географічні координати точок (69° пн. ш., 120° зх. д. і 34° пн. ш., 120° зх. д.). 33*. Охарактеризуйте причини виникнення конфліктів у світі. Розкрийте географію основних сучасних військово-політичних конфліктів. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

51

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

28. Виберіть правильні твердження, що стосуються промисловості України: 1 транспортне і сільськогосподарське машинобудування орієнтується на металургійні бази 2 у Кіровограді виробляють тракторні плуги 3 кухонна сіль є сировиною для виробництва хлору та соди 4 основними районами хімічної промисловості є Донецький, Придніпровський, Приазовський 5 основні лісозаготівельні райони України – Українські Карпати і Полісся 6 промисловість будівельних матеріалів широко використовує 28 відходи інших галузей промисловості 7 легка промисловість повністю задовольняє потреби населення країни

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 8


__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. Нанесіть на контурну карту елементи берегової лінії, рельєфу та внутрішні води Австралії (моря: Коралове, Тасманове, Арафурське; затоки: Велика Австралійська, Карпентарія; о-ви: Тасманія, Великий Бар’єрний риф, Нова Зеландія, Нова Гвінея; п-ів Кейп-Йорк).

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 8

52


2. Виберіть море Світового океану, в якому солоність води є найменшою: А Середземне В Чорне Б Карське Г Японське 3. Вкажіть найбільше за площею прісноводне озеро світу: А Світязь В Байкал Б Верхнє Г Тітікака

1

2

3

4. Вкажіть основну особливість ґрунтів, яка відрізняє їх від гірських порід: А вологість В родючість Б структура Г кислотність

4

5. Оберіть групу найчисленніших народів світу: А росіяни, українці, англійці Б китайці, турки, австралійці В китайці, індонезійці, французи Г китайці, хіндустанці, американці

5

6. Оберіть варіант, у якому правильно дається визначення, що таке Антарктика: А прибережні океанічні води разом з островами біля Антарктиди Б прибережні океанічні води разом з островами і материком Антарктида В єдиний материк, який повністю розташований у полярних 6 широтах Г єдиний материк, частина якого лежить у полярних широтах 7. Укажіть, яка з названих країн Америки має вихід до трьох океанів: А Канада 7 Б Бразилія В Чилі Г Мексика 8. Вкажіть, яка з річок Північної Америки утворює Великий Каньйон: А Міссісіпі Б Святого Лаврентія 8 В Ніагара Г Колорадо 9. Зазначте, який вид корисних копалин поширений у межах Українського щита: А кам’яна сіль Б нафта і природний газ 9 В залізна руда Г сірка 10. Визначте крайню точку України, позначену на карті стрілкою: А с. Соломонове (околиці м. Чоп) Б с. Червона Зірка 10 В с. Грем’яч Г мис Сарич

53

ГЕОГРАФІЯ

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Вкажіть, яка з карт є дрібномасштабною: А 1 : 10 000 В 1 : 500 000 Б 1 : 200 000 Г 1 : 1 000 000

 ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 9

ВАРІАНТ 9


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 9

11. Зазначте, хто є фундатором української національної школи географії, заснов­ ником першого науково-дослідного інституту географії та картографії: А Петро Погребняк Б Павло Тутковський 11 В Василь Докучаєв Г Степан Рудницький 12. Оберіть відповідь, яка характеризує континентальний тип річного розподілу опадів: А кількість опадів не має закономірного розподілу протягом року Б кількість опадів холодного періоду перевищує кількість опадів у теплий

період

В кількість опадів однакова в холодний і теплий періоди Г кількість опадів теплого періоду перевищує кількість опадів у холодний період

12

13. Оберіть правильне визначення терміна «падіння річки»: А Б В Г

кількість води, що проходить через переріз річки за одиницю часу відношення похилу річки до довжини різниця між абсолютними висотами витоку і гирла річки 13 різниця між абсолютними висотами вододілу і русла річки

14. Вкажіть область України, для якої характерна найвища частка зайнятих у сільському господарстві: А Тернопільська Б Одеська 14 В Дніпропетровська Г Полтавська 15. Визначте групу економічних районів України, на які припадає близько 50 % товарного виробництва продукції машинобудування: А Донецький, Столичний 15 Б Подільський, Північно-Східний В Придніпровський, Столичний Г Карпатський, Причорноморський

54

16

16. Вкажіть основну функцію рекреаційної галузі: А забезпечення духовного збагачення населення Б підвищення освітнього рівня населення В підвищення професійного рівня населення Г оздоровлення населення


18. Вкажіть характерні особливості розвитку транспорту Великої Британії: А морський транспорт відіграє важливу роль тільки в міжнародних перевезеннях Б трубопровідний починає розвиватись, але частка поки що незначна В у вантажних внутрішніх перевезеннях лідирує залізничний транспорт Г повітряний транспорт за внутрішніми перевезеннями 18 пасажирів посідає перше місце у Західній Європі, а за міжнародними поступається тільки США 19. Оберіть варіант, у якому правильно вказано експортні товари Німеччини та торговельні партнери: А машини і обладнання; 3/4 торговельних операцій припадає на економічно розвинені країни (ЄС і США) Б сировина і напівфабрикати; торговельні партнери – країни, що розвиваються В енергоносії (нафта, газ); торговельні партнери – Росія та 19 інші країни СНД Г автомобілі, оптика, роботи; торговельні партнери – Японія, Сінгапур 20. Вкажіть причину концентрації населення і виробництва в європейській частині Росії: А смуга концентрації населення збігається з урбанізованими зонами світового значення, які сформувалися наприкінці минулого століття Б смуга концентрації населення збігається з районами трудомісткого сільського господарства В смуга концентрації населення збігається з районами старого промислового і землеробського освоєння зі сприятливими природними умовами клімату Г смуга концентрації населення збігається із зоною інтен- 20 сивного розвитку скотарства і масштабної меліорації у зоні Нечорнозем’я Росії ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Вкажіть відповідність між тектонічними структурами і формами рельєфу на материку Північна Америка: 1 Канадський щит 21 2 область герцинської та каледонської складчастості 3 область мезозойської і кайнозойської складчастості 4 Палеозойська платформа А Примексиканська низовина Б Аппалачі В Центральні рівнини Г Лаврентійська височина Д Кордильєри

55

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

17. Оберіть показники, характерні для країн першого типу відтворення: А високі механічний приріст і смертність, невисокий природний приріст Б невисокі народжуваність, смертність і природний приріст 17 В високі народжуваність, смертність і природний приріст Г високі народжуваність і природний приріст, невисока смертність

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 9


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 9

22. Визначте відповідність між вулканами і частинами світу, де вони розташовані: 1 Етна А Америка 2 Фудзіяма Б Європа 3 Кіліманджаро В Азія 4 Котопахі Г Африка Д Австралія

23. Визначте відповідність між річками України й річковими басейнами, до яких вони належать: 1 Самара А басейн р. Десна 2 Оскіл Б басейн р. Дніпро 3 Інгул В басейн р. Дністер 4 Збруч Г басейн р. Південний Буг Д басейн р. Сіверський Донець

22

23

24. Вкажіть відповідність між областями України та особливостями їх географічного положення: 1 Волинська 2 Тернопільська 3 Миколаївська 4 Закарпатська 24 А має спільний державний кордон із чотирма краї­нами Європейського Союзу Б південна частина області омивається водами Чорного моря В має спільний державний кордон з країною – членом ЄС та країною – членом СНД Г майже вся східна межа області проходить по річці Збруч Д має державний кордон з Росією 25. Визначте відповідність між регіонами світу і характером земельних ресурсів: 1 Південна Америка 2 Африка 3 Західна і Центральна Європа 4 Азія А значна частка сільськогосподарських угідь та ви­сока ефективність використання земель за низь­кої частки неродючих і незручних земель Б найбільша в світі частка лісів 25 В величезні території відносять до аридних, земельні ресурси мають низький потенціал Г найбільша у світі частка лісів і пасовищ Д наявність значних засушливих або перезволожених територій і близько 50 % гірських площ ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

26. Визначте правильні твердження щодо природи Австралії: 1 Косцюшко – єдиний діючий вулкан материка

56

У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.


середня висота материка не перевищує 300 метрів Австралія є частиною давнього материка Гондвана більша частина материка лежить у субтропічному кліматичному поясі материк цілорічно знаходиться під впливом північно-схід26 них пасатів 6 90 % тварин материка – ендеміки 7 Австралія – найвологіший материк земної кулі 27. Наведіть приклади кліматичних показників та явищ, що відображаються на синоптичній карті: 1 2 3 4 5 6 7

рух антициклонів межі кліматичних поясів рух атмосферних фронтів річна кількість опадів межі теплових поясів абсолютні (min, max) показники температур напрямок і швидкість вітру

27

28. Виберіть правильні твердження щодо транспорту України: 1 2 3 4 5 6 7

найбільший газопровід, що проходить через територію України, – «Дружба» повітряний транспорт спеціалізується переважно на перевезенні вантажів через річку Дніпро Україна має зв’язки з багатьма європейськими державами найбільша густота залізниць у Донбасі та Придніпров’ї найдешевшим видом транспорту є водний 28 малий каботаж – це перевезення між портами одного моря великий каботаж – це перевезення в межах різних морів двох держав

29. Визначте правильне твердження щодо розвитку автомобілебудування у світі: 1 2 3 4

найвідоміші автомобілебудівні концерни США – «ФІАТ» і «Рено» провідне місце у світовому автомобілебудуванні належить Росії лідером світового автомобілебудування є Японія значні потужності автоскладання сворено у країнах Південно-Східної Азії, що орієнтуються на дешеву робочу силу 5 Україна сворила унікальні технології хімічної промисловості для обслуговування автомобілебудування світу 6 автомобілебудування Німеччини значною мірою зорієнтоване 29 на експорт 7 Індія – значний експортер автомобілів разом з Японією ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Охарактеризуйте зміни в паливно-енергетичному балансі світу, що відбулися в ХХ ст. 31. Назвіть і охарактеризуйте основні кліматотвірні чинники, які формують клімат України. 32. Ширина річки – 20 м, середня глибина – 1,5 м, швидкість течії – 2 м/с. Визнач­ те витрату води в річці на цій ділянці. 33*. Розкрийте особливості кількісних і якісних змін на політичній карті світу в новітній період.

57

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

2 3 4 5

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 9


V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. За допомогою умовних знаків нанесіть на контурну карту України найважливіші родовища рудних корисних копалин (5 родовищ кольорових металів, 4 родовища чорних металів).

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 9

58


1

2. Вкажіть серед зазначених озер солоне: А Ейр Б Ері В Тітікака Г Чад

2

3. Вкажіть назву кліматичного поясу чи типу клімату, який характеризує діаграма: А екваторіальний пояс Б субекваторіальний пояс В тропічний пояс, пустельна область Г тропічний пояс, волога область

3

4. Вкажіть державу, в якій українська діаспора є найбільшою: А Росія Б США В Канада Г Польща

ГЕОГРАФІЯ

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Зазначте, що є найбільшим природним комплексом Землі: А біосфера Б географічна оболонка В гідросфера Г літосфера

4

5. Виберіть групу країн, які розташовані в Азії: А Б В Г

Непал, Китай, Алжир, Аргентина Росія, Іран, Індія, Канада Узбекистан, В’єтнам, Ірак, Японія Корея, Індонезія, Мексика, Перу

5

6. Оберіть групу країн світу, в яких проживає найбільша кількість людей: А Китай, Б Китай, В Китай, Г Китай,

Індія, США, Індонезія Індія, Україна, Білорусь Японія, Польща, Венесуела Індія, Росія, Ватикан

6

7. Вкажіть, яка рівнина Євразії приурочена до молодої платформи: А Б В Г

Східноєвропейська Велика Китайська плоскогір’я Декан Західносибірська

7

8. Вкажіть, як розташовуються степи Північної Америки: А у широтному напрямку Б у горах В на прибережних рівнинах Г у меридіональному напрямку

 ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 10

ВАРІАНТ 10

8

59


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 10

9. Визначте правильні твердження щодо будови земної кори, рельєфу, корисних копалин материка Північна Америка: А у загальних рисах рельєф Північної і Південної Америки має дуже подібну будову Б Аляска, шельф Мексиканської затоки – райони видобутку нафти в Північній Америці В Лаврентійська височина займає південну частину материка 9 Г Північна Америка є залишком давнього материка Північної півкулі – Гондвана 10. Зазначте, які геологічні відклади в Україні є наймолодшими: А докембрійські 10 Б кайнозойські В мезозойські Г палеозойські 11. Зазначте, який тип повітряних мас переважає на території України: А помірні континентальні повітряні маси 11 Б тропічні континентальні повітряні маси В помірні морські повітряні маси з Атлантичного океану Г арктичні повітряні маси 12. Визначте назву водного об’єкта, на який вказує стрілка на карті: А Каховське водосховище Б Дніпровське водосховище В Кременчуцьке водосховище Г Дністровське водосховище

12

13. Оберіть пару міст України, що мають особливий стаус: А Київ і Севастополь В Київ і Харків Б Сімферополь і Севастополь Г Київ і Донецьк

13

60

14. Зазначте, на які галузі припадає найбільша кількість зайнятих у господарстві України: А сільське господарство і промисловість 14 Б фінансові послуги та охорона здоров’я В освіта і будівництво Г будівництво і транспорт 15. Вкажіть продукт, який утворюється в результаті повторного переплавлення чавуну: А сталь 15 Б прокат В кокс Г вогнетриви


17. Вкажіть напрями демографічної політики в країнах другого типу відтворення: А виплати грошових субсидій сім’ям Б збільшення часу відпусток по вагітності та догляду за дітьми В санітарно-гігієнічна пропаганда та пропаганда протиза-

плідних засобів Г надання пільг для придбання житла, ділянок під забудову, транспортних засобів

17

18. Оберіть варіант, у якому правильно вказано експортні галузі промисловості Канади: А гірничодобувна, кольорова металургія, енергетика, лісова, целюлозно-папе-

рова та зернове господарство

18 Б нафтодобувна, газова, вугільна промисловість В харчова, легка, літакобудування Г виноробна, цукрова, борошномельно-круп’яна, текстильна

19. Вкажіть найбільш розвинуту форму міжнародних економічних зв’язків: А міжнародна торгівля Б торгівля послугами В кредитно-фінансові зв’язки Г науково-технічні зв’язки

19

20. Оберіть варіант, в якому правильно охарактеризовано рослинництво Росії та географія цієї галузі: А виноградарство, садівництво – провідні галузі приміської спеціалізації –

підмосковні райони

Б пшениця – провідна зернова культура – підзолисті ґрунти Нечорноземної

смуги Росії

В соняшник – провідна олійна культура – чорноземи

20

Північного Кавказу, Центрального Чорнозем’я Г льон – провідна технічна культура – Західний Сибір Росії ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Визначте відповідність гірських порід за походженням: 1 магматичні 2 метаморфічні 3 осадові уламкові 4 осадові органогенні

21

А базальт Б вапняк В гнейс Г алюмінієва руда Д щебінь, галька

61

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

16. Вкажіть місто, у якому розташований найбільший міжнародний аеропорт в Україні: А Київ 16 Б Бориспіль В Донецьк Г Сімферополь

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 10


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 10

22. Визначте відповідність між озерами та походженням їхніх улоговин: 1 Байкал А залишкове 2 Аральське Б лагунне 3 Маракайбо В льодовикове 4 Синевир Г тектонічне Д загатне

22

23. Вкажіть відповідність між зазначеними типами та формами рельєфу: 1 денудаційний А пагорби-останці 2 водно-ерозійний Б дюни 3 алювіальний В печери 4 карстовий Г яри Д заплави

23

24. Визначте відповідність між економічними районами України, позначеними на картосхемі цифрами, та їхніми назвами: 24

А Столичний Б Причорноморський В Північно-Східний Г Карпатський Д Придніпровський

25. Визначте відповідність між регіонами світу та характерними для них особливостями релігійного та національного складу населення: 1 Східна Азія 2 Південно-Західна Азія 3 Західна Європа 4 Англо-Америка А переважають протестанти, значна частка емігрантів з Європи Б переважають католики, більшість народів – представники індоєвропейської

мовної сім’ї

В переважають буддисти і конфуціанці, значна частка

62

атеїстів, у національному складі переважають представники китайсько-тибетської мовної сім’ї Г переважають протестанти, у національному складі знач­ на частка народів алтайської та семіто-хамітської мовної сім’ї Д переважають мусульмани, у національному складі переважають арабські народи, турки, перси, курди

25


У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

26. Визначте правильні твердження щодо внутрішніх вод материка Євразія: 1 Волга належить до басейну внутрішнього стоку 2 Волга – друга за довжиною річка Європи 3 великі озера Євразії зосереджені в посушливих районах 4 солоність води в озері Байкал вища, ніж у Каспійському морі 5 за площею гірських льодовиків Євразія посідає перше місце у світі 6 зміна клімату – основна причина обміління Аральського 26 моря 7 Меконг належить до басейну Індійського океану 27. Виберіть правильні відповідності тектонічної структури у межах України та залягання в них корисних копалин: 1 Донецька складчаста споруда – кам’яне вугілля 2 Дніпровсько-Донецька западина – буре вугілля 3 Український щит – залізо-марганцеві руди 4 Волино-Подільська плита – селітра 27 5 Донецька складчаста споруда – кам’яна сіль 6 Причорноморська западина – титанові руди 7 Скіфська платформа – золото, срібло 28. Виберіть правильні твердження щодо розвитку гірничохімічної промисловості України: 1 потужний переробно-збагачувальний комплекс калійних солей сформувався на Київщині 2 гірничохімічна галузь у своєму розміщенні зорієнтована на споживача 3 в Україні є необмежені сировинні ресурси для розвитку гірничохімічної промисловості 4 видобуток кам’яної солі здійснюється на Донбасі 5 гірничохімічна галузь розвивається випереджаючими темпами 6 видобуток природної сірки, калійних солей, кам’яної солі 28 здійснюється на Прикарпатті 7 видобуток і збагачення хімічних сполук із ропи здійснюється у Присивашші 29. Визначте галузі промисловості світу, що мають найвищі темпи розвитку: 1 видобуток золотоносних руд 2 програмне забезпечення та виробництво мікропроцесорів 3 виробництво вовняних тканин 4 паровозо- і тепловозобудування 29 5 виробництво вантажних і легкових автомобілів 6 синтез полімерів 7 виробництво сірчаної кислоти ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Дайте коротку оцінку динаміки розвитку чорної металургії світу. Чи збігається розміщення сировинних баз з розміщенням основних центрів металургійного виробництва? Поясніть з’ясовані особливості географії чорної металургії світу. 31. Перелічіть і охарактеризуйте найбільші річкові басейни України.

63

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 10


32. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Львова (24° сх. д.) та Одеси (30°30′ сх. д.). 33*. Державний кордон, його функції. Назвіть етапи встановлення державних кордонів. Функції державного кордону України. V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. Позначте височинні форми рельєфу України та найвищі точки позначених височин.

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 10

64


1. Вкажіть, хто першим досягнув Південного полюса: А Руаль Амундсен Б Джеймс Кук В Фадей Беллінсгаузен Г Роберт Скотт

1

2. Визначте форми рельєфу, які утворюються як наслідок творчої роботи моря: А печери Б бархани 2 В пляжі Г терикони 3. Визначте, якою буде відносна висота між найвищим і найнижчим об’єктами на материку Євразія: А 8850 м Б 8450 м 3 В 9250 м Г 9050 м 4. Вкажіть, яка частина гідросфери концентрує найбільшу кількість прісної води: А р. Міссісіпі Б Великі Північноамериканські озера 4 В льодовики Гренландії Г льодовий покрив Антарктиди 5. Вкажіть назву кліматичного поясу чи типу клімату, який характеризує діаграма: А субекваторіальний пояс Б тропічний пояс, область пустельного клімату 5 В помірний пояс, область морського клімату Г помірний пояс, область континентального клімату

6. Зазначте, яка з перелічених гірських систем розташована в Північній Америці: А Кордильєри Б Анди 6 В Кавказ Г Гімалаї 7. Оберіть групу країн, які розташовані в Африці: А Єгипет, Японія, Аргентина, Чилі Б Ангола, Малі, Чад, Ефіопія В Танзанія, Уругвай, Куба, Таїланд Г Намібія, Замбія, Судан, Еквадор

7

8. Вкажіть варіант, що відповідає визначенню поняття «людські раси»: А групи людей, що проживають на одному материку Б групи людей, що розмовляють однією мовою 8 В групи людей, що мають схожі зовнішні ознаки Г групи людей, що сповідують одну релігію

65

ГЕОГРАФІЯ

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ВАРІАНТ 11


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 11

9. Зазначте, як називається час серединного меридіана певного часового поясу: А місцевий Б поясний 9 В літній Г декретний 10. Вкажіть, який з перелічених басейнів чи районів не є залізорудним: А Криворізький 10 Б Нікопольський В Кременчуцький Г Білозерський 11. Оберіть неправильне твердження щодо використання одного з метеорологічних приладів: А термометром вимірюють температуру повітря 11 Б барометром вимірюють випаровуваність В флюгером визначають напрямок і силу вітру Г гігрометром вимірюють вологість повітря 12. Оберіть назву водного об’єкта, на який вказує стрілка на карті: А Кременчуцьке водосховище Б Дніпровське водосховище В Каховське водосховище Г Київське водосховище

12

13. Визначте обласний центр Волинської області: А Ковель Б Володимир-Волинський В Луцьк Г Нововолинськ

13

14. Вкажіть, яких за віком осіб відносять до економічно-активного населення: А 15–70 років 14 Б 16–60 років В 18–55 років Г 14–60 років

66

15. Вкажіть, який із центрів видобутку вугілля не розташований у межах Донецького кам’яновугільного басейну: А Макіївка 15 Б Красноармійськ В Єнакієве Г Червоноград


ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Вкажіть відповідність між назвами ізоліній та їхніми визначеннями: 1 горизонталі 2 ізобари 3 ізотерми 4 ізогієти А лінії, що з’єднують точки на карті з однаковою темпеБ В Г Д

ратурою лінії, що з’єднують точки на карті з однаковою абсолютною висотою лінії, що з’єднують точки на карті з однаковим атмо­ сферним тиском лінії, що з’єднують точки на карті з однаковою кількістю атмосферних опадів лінії, що з’єднують точки з однаковою глибиною

21

67

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

16. Зазначте, в яких двох українських містах діє метрополітен: А Київ і Дніпропетровськ 16 Б Ялта і Миколаїв В Донецьк і Харків Г Сімферополь і Львів 17. Виберіть з переліку групу країн світу, що мають високу частку іммігрантів: А Німеччина, Франція, Ліберія 17 Б Китай, Індія, Монголія В Алжир, Лівія, Єгипет Г Казахстан, Грузія, Мексика 18. Оберіть з переліку країн групу найбільших у світі міжнародних інвесторів: А ФРН, Франція, Італія 18 Б Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур В Кувейт, ОАЕ, Саудівська Аравія Г США, Японія, Велика Британія 19. Оберіть варіант, у якому правильно схарактеризовано машинобудування Росії: А має потужну авіакосмічну промисловість, космодроми в Плісецьку і Капустиному Яру Б має розвинутий військово-промисловий комплекс з районом зосередження на Далекому Сході В має розвинутий військово-промисловий комплекс з райо19 ном зосередження на Уралі і Півночі Росії Г має потужну авіакосмічну промисловість, космодром на Байконурі 20. Оберіть варіант, у якому правильно схарактеризовано особливості розвитку транспорту Індії: А провідну роль у внутрішніх перевезеннях пасажирів відіграє повітряний транспорт Б провідну роль в експортних перевезеннях відіграє автомобільний транспорт В основну роль відіграють залізниці, а також має значення гужовий, в’ючний, мускульна енергія людини 20 Г основну роль відіграють автомобілі, що забезпечені сучасними автобанами, інфраструктурою та транспорт ними засобами

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 11


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 11

22. Вкажіть відповідність між річками та басейнами, до яких вони належать: 1 Волга А басейн внутрішнього стоку 2 Ніл Б басейн Атлантичного океану 3 Печора В басейн Північного Льодови­ 4 Хуанхе того океану Г басейн Тихого океану Д басейн Індійського океану 23. Визначте відповідність між видами корисних копалин та їхніми родовищами: 1 калійна сіль А Роздольське 2 ртуть Б Микитівське 3 залізна руда В Оленівське (Донецька обл.) 4 флюси і доломіти Г Калуське Д Білозерське

22

23

24. Вкажіть відповідність між паливними корисними копалинами та їхніми найбільшими басейнами й родовищами в Україні: 24 1 буре вугілля А Львівсько-Волинський басейн 2 нафта і газ Б Дніпровсько-Донецька про3 кам’яне вугілля вінція 4 торф В Дніпровський басейн Г Тетерівське родовище (Київська обл.) Д Бовтиське родовище (Кірово­ градська обл.) 25. Визначте відповідність між групами країн і характером структури їх національного складу: 1 Ісландія, Ірландія, Норвегія 2 Велика Британія, Франція, Іспанія 3 Бельгія, Канада, Кіпр 4 Індія, Росія, Швейцарія А багатонаціональні країни з етнічно різнорідним націо-

25

нальним складом

Б однонаціональні країни В країни з різким переважанням однієї нації, але за

наявності більш-менш значних національних меншин

Г країни зі складним національним складом, але етніч-

но відносно однорідні

Д двонаціональні країни

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

68

26. Визначте правильні твердження щодо природи Австралії: 1 острів Тасманія знаходиться в помірному кліматичному поясі 2 рослинним символом Австралії вважають евкаліпт 3 найбільш лісистою областю Австралії є західна 4 у тропічному кліматичному поясі виділяють дві кліматичні області 5 ваді – сухі русла рік в Австралії


течуть по пустелях

7 Великий Вододільний хребет – це молоді гори, що утворили-

26

ся під час альпійського горотворення

27. Оберіть правильні твердження щодо прояву кліматотвірних чинників в Україні: 1 підстильна поверхня – переважання рівнинного рельєфу 2 циркуляція повітряних мас – циклональна діяльність у північно-західних районах 3 підстильна поверхня – переважання височинного і гірського рельєфу 4 циркуляція повітряних мас – переважно антициклональна діяльність на всій території 5 циркуляція повітряних мас – панування протягом року континентального повітря 6 кількість сонячної радіації – підвищення температур у пів27 нічному напрямку 7 кількість сонячної радіації – зниження температур у північному напрямку 28. Виберіть правильні поєднання чинників розміщення, галузі та географії машинобудування в Україні: 1 транспортний – літакобудування – Львів 2 металомісткість – приладобудування – Київ 3 сировинний і споживацький – металургійне устаткування – Краматорськ 4 споживацький – суднобудування – Маріуполь 28 5 науковий – ракетно-космічна – Дніпропетровськ 6 науковий – вагонобудування – Київ 7 працемісткість – автомобілебудування – Запо­ріжжя 29. Визначте правильне сполучення регіонів світового господарства та їх спеціалізацію: 1 Північна Африка – машинобудування 2 Азійсько-Тихоокеанський регіон – субрегіон Японія – автомобілебудування, суднобудування, електроніка 3 Південна Азія – потужна нафтохімія, літакобудування 4 Західна Європа – країни ЄС – літакобудування, автомобілебудування, програмне забезпечення 5 Австралія та країни Океанії – металургія, нафтохімія, газопереробка 6 Північна Америка – ядро економіки США – ракетно-косміч29 на, літакобудування 7 Північна Євразія – країни СНД – гірничодобувна, потужна електроніка ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Cхарактеризуйте природно-ресурсний потенціал Західної Європи. 31. Cхарактеризуйте живлення і особливості режиму рівнинних і гірських річок України. Наведіть приклади. 32. Атмосферний тиск біля підніжжя гори 760 мм рт. ст., температура повітря 18 °С. Визначте атмосферний тиск на вершині гори, якщо температура повітря на ній становить 6 °С. 33*. Назвіть і коротко cхарактеризуйте сучасні методи, які використовують у географічних дослідженнях.

69

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

6 ріки басейну Тихого океану мають спокійний характер течії;

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 11


V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. Позначте на контурній карті федеративні держави в Америці та Азії.

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 11

70


1. Вкажіть назву течії Світового океану, щодо якої вживають вислів «ревучі сорокові»: А Гольфстрім 1 В Перуанська Б Західних вітрів Г Північноатлантична 2. Оберіть неправильне твердження: А в основі Африки лежить Африкано-Аравійська платформа Б Австралійська платформа є частиною Індо-Австралійської 2 плити В в основі Антарктиди лежить Антарктична платформа Г в основі всієї Євразії лежить Євразійська літосферна плита 3. Визначте, яка з перелічених гірських систем розташована в Австралії: А Тянь-Шань 3 Б Атлас В Великий Вододільний хребет Г Кавказ 4. Зазначте, чому в Кримських горах немає льодовиків: А місцевий клімат дуже теплий Б гори молоді – льодовики не встигли ще утворитись В снігова лінія розташована вище, ніж найвища точка 4 Кримських гір Г вплив господарської діяльності людей 5. Оберіть групу країн, які розташовані в Південній Америці: А Колумбія, Венесуела, Мексика, Канада Б Аргентина, Болівія, Парагвай, Намібія В Чилі, Бразилія, Еквадор, Гайана Г Уругвай, Панама, Кенія, Мавританія 6. Вкажіть кількість мешканців нашої планети (на 2011 р.): А 10,5 млрд осіб Б 12,7 млрд осіб В 7 млрд осіб Г 4,5 млрд осіб 7. Оберіть неправильне визначення: А cельва – вологі екваторіальні ліси Африки Б прерії – степи в Північній Америці В пампа – субтропічний степ у Південній Америці Г скреби – непрохідні зарості вічнозелених чагарників у напівпустелях Австралії

ГЕОГРАФІЯ

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ВАРІАНТ 12

5

6

7

8. Оберіть варіант, у якому правильно вказано причини літньої повені на річках Амудар’я і Сирдар’я: А мусонні дощі Б танення льодовиків у горах 8 В літні зливи Г періодичне підняття рівня ґрунтових вод 9. Оберіть приклад небезпечного метеорологічного явища: А паводок Б хуртовина 9 В сель Г лавина

71


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 12

10. Вкажіть, у межах якої форми рельєфу розташований географічний центр України: А Придніпровська височина 10 Б Придніпровська низовина В Подільська височина Г Закарпатська низовина 11. Визначте, який тип клімату характерний для східної частини України: А різкоконтинентальний 11 Б помірно континентальний В морський Г середземноморський 12. Оберіть назву водного об’єкта, на який вказує стрілка на карті:

12

А Б В Г

р. р. р. р.

Молочна Сіверський Донець Ворскла Кальміус

13. Вкажіть найбільшу за кількістю населення область України: А Харківська В Одеська Б Донецька Г Дніпропетровська

13

14. Зазначте, які заходи передбачає реструктуризація промисловості: А приватизацію промислових підприємств Б підвищення рівня кваліфікації працівників 14 В пріоритетний розвиток найбільш високотехнологічних галузей Г розширення ресурсної бази галузей промисловості 15. Вкажіть галузь спеціалізації Придніпровського економічного району України: А нафтова промисловість В буряківництво Б чорна металургія Г виноградарство 16. Вкажіть місто, у якому розміщене виробництво азотних добрив: А Луцьк В Тернопіль Б Житомир Г Рівне

15

16

72

17. Зазначте, що впливає на спеціалізацію господарства в міжнародному поділі праці: А закон ринкової рівноваги 17 Б закон порівняльних переваг В закон попиту і пропозиції Г закон альтернативної вартості


19. Оберіть варіант, у якому правильно вказано сполучення продукції транспортного машинобудування Росії та центрів його розвитку: А морські судна – Санкт-Петербург, Мурманськ Б легкові автомобілі – Набережні Челни, Волгоград 19 В автобуси – Тобольськ, Воронеж Г літаки – Тольятті, Нижній Новгород 20. Оберіть варіант, у якому правильно охарактеризовано особливості розвитку транспорту Австралії: А розвинуті архаїчні види транспорту, вузькоколійні залізниці Б активно розвиваються сучасні види залізничного транспорту: монорельсові швидкісні залізниці, безколісні потяги на магнітній подушці В внутрішній водний транспорт конкурує з трубопровідним і забезпечує значну частку перевезення вантажів 20 Г особливе значення мають трансконтинентальні заліз ниці й шосейні дороги, повітряний транспорт ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Вкажіть відповідність між картографічними проекціями та їхніми ознаками: 1 рівнокутні 21 2 рівновеликі 3 азимутальні 4 довільні А Б В Г Д

мають усі види спотворень зберігають без спотворень кути не спотворюють площ проектування здійснюється на поверхню конуса проектування здійснюється на площину

22. Вкажіть відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу на материку Євразія: 1 2 3 4 А Б В Г Д

область герцинської складчастості область каледонської складчастості Сибірська платформа область кайнозойської складчастості Скандинавські гори Західносибірська рівнина Уральські гори Альпи Середньосибірське плоскогір’я

22

73

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

18. Вкажіть основні чинники розвитку машинобудування – провідної галузі промисловості Європи: А наявність потужної паливної бази та розвинутої чорної металургії Б розвинута наукова база, інфраструктура й висококваліфіковані трудові ресурси В тяжіння до столичних агломерацій та потужних ТЕС 18 Г формування в цій галузі потужних транснаціональних корпорацій

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 12


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 12

23. Вкажіть відповідність між заповідниками і областями, у межах яких вони розташовані: 1 Дунайський А Закарпатська 2 Поліський Б Херсонська 3 Карпатський В Чернівецька 4 «Асканія-Нова» Г Одеська Д Житомирська

23

24. Вкажіть відповідність між містами та адміністративнотериторіальними одиницями України, у межах яких вони розташовані: 1 Євпаторія А Черкаська обл. 2 Новгород-Сіверський Б Донецька обл. 3 Алчевськ В Чернігівська обл. 4 Умань Г АР Крим Д Київська обл.

24

25. Визначте відповідність між видом структури світового господарства та елементами її формування: 1 галузева 2 соціально-економічна 3 функціонально-господарська 4 територіальна А формується промисловими поясами (Тихооке­ан­ський), промисловими районами (Рур, При­озерний), промисловими агломераціями 25 Б формується галузями виробничої та невиробничої сфери В формується військово-промисловими, науково-виробничими, атомно-енергетичними, аерокосмічними комплексами Г формується державно-корпоративними комплексами, ТНК Д формується міжнародними фондами, партійними організаціями ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

26. Визначте правильні твердження щодо внутрішніх вод Південної Америки: 1 90 % території Південної Америки належить до басейну Тихого океану 2 на басейн внутрішнього стоку припадає 5 % території 3 у грудні–лютому Амазонка отримує багато води з приток Південної півкулі 4 у червні–серпні Амазонка отримує багато води з приток Південної півкулі 26 5 Маракайбо – друге за площею озеро Південної Америки 6 озеро Маракайбо тектонічного походження 7 водоспад Анхель розташований на одній з приток річки Парана

74

27. Оберіть правильні характеристики ґрунтів України: 1 коричневі відрізняються потужним торфовим горизонтом 2 лучні формуються у заплавах річок на піщаних і водно-льодовикових відкладах під трав’янистою рослинністю


нього зволоження

4 каштанові поширені в сухих степах в умовах недостатнього зволоження 5 бурі мають чітко виражений вимитий підзолистий шар 6 буро-підзолисті мають основну ознаку – наявність своєрідної

борошнистої присипки, що є наслідком вимивання і «скипання» карбонатних порід 7 чорноземи містять легкорозчинні солі і гіпс

27

28. Перелічіть функції, які виконує лісове господарство України: 1 забезпечує роширене лісовідтворення 2 забезпечує виробництво пиломатеріалів 3 забезпечує виробництво фанери 4 забезпечує заготівлю, переробку лікарської сировини та виготовлення лікарських препаратів 5 забезпечує виробництво деревного вугілля, оцтової кислоти, ефірної олії 6 забезпечує підвищення продуктивності лісів та лісовпоряд- 28 кування 7 забезпечує захист і охорону лісових насаджень 29. Виберіть правильні твердження щодо економіко-географічного положення країн Європи: 1 Велика Британія і Франція – це потужні ядерні держави східноєвропейського регіону 2 регіон Феноскандії характеризується політичною і економічною нестабільністю в Європі 3 більшість країн мають приморське положення і розміщені близько до важливих морських шляхів 4 найближчим часом планується відкрити залізничний Євротунель під Ла-Маншем 5 27 країн Європи входять до військово-політичного блоку НАТО 6 Балканські країни – регіон політичної і економічної стабіль29 ності в Європі 7 порівняно невеликі розміри території і транспортна доступність країн Європи ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Дайте коротку характеристику обробної промисловості США. 31. Визначте найпоширеніші типи озер на території України. Наведіть приклади. 32. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Черкас (32° сх. д.) і Харкова (36° сх. д.). 33*. Порівняйте і зіставте екзогенні та ендогенні джерела енергії. Наведіть при­ клади їхньої взаємодії. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

75

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

3 сірі лісові утворилися на лесах і лесоподібних суглинках в умовах достат-

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 12


V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті та легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. Позначте на карті, використовуючи умовні знаки, 5 країн з назвами найбільших буровугільних і кам’яновугільних басейнів світу.

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 12

76


1. Зазначте, який напрямок показують паралелі: А південь – схід Б південь – північ В північ – захід Г захід – схід

1

2. Вкажіть спосіб зображення території, якщо воно виконане в масштабі 1: 2000: А Б В Г

план місцевості географічна карта топографічна карта малюнок місцевості

2

3. Оберіть правильний перелік планетарних форм рельєфу: А материки та западини Б гори, рівнини, річки, вулкани, долини, моря В сукупність форм земної поверхні, що утворені під дією

внутрішніх і зовнішніх процесів Г усе те, що бачимо на поверхні Землі

3

4. Пригадайте, що таке ґрунт: А ґрунт Б ґрунт В ґрунт Г ґрунт

– – – –

це це це це

гірські породи і мінерали верхній пухкий шар Землі, що обробля­ється перегній, перероблений рослинами і тваринами верхній пухкий родючий шар гірських порід

5. Вкажіть, у скількох півкулях розташований материк Африка: А 2 Б 1 В 4 Г 3

4

ГЕОГРАФІЯ

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

5

6. Вкажіть природну зону, у якій переважають підзолисті ґрунти: А Б В Г

широколисті ліси тундра тайга степ

7. Визначте, якого висотного поясу немає в Гімалаях: А субекваторіальних вічнозелених лісів Б вічних снігів і льодовиків В альпійських лук Г пустель і напівпустель

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ВАРІАНТ 13

6

7

8. Зазначте, яке озеро Північної Америки належить до залишкових або реліктових: А Велике Солоне Б Вінніпег 8 В Гурон Г Нікарагуа 9. Визначте правильні твердження щодо країн та населення в Південній Америці: А основна маса населення спілкується португальською мовою Б державною мовою в Бразилії є іспанська 9 В індіанці належать до монголоїдної раси Г Аргентина – найбільша за кількістю населення та площею країна материка

77


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 13

10. Оберіть правильне твердження, що стосується печери Мармурової: А найдовша печера України 10 Б має еолове походження В розташована на Поділлі Г має карстове походження 11. Зазначте, які повітряні маси найбільше впливають на формування клімату України: А арктичні 11 Б тропічні В помірні Г субтропічні 12. Вкажіть назву річки, на яку вказує стрілка на карті: А Б В Г

Південний Буг Дністер Інгулець Прут

12

13. Вкажіть країну, з якою Україна має найкоротший суходільний кордон: А Словаччина 13 Б Словенія В Угорщина Г Польща 14. Визначте варіант, у якому вказано електростанції, що належать до одного типу: А Зміївська і Південноукраїнська 14 Б Хмельницька і Ладижинська В Бурштинська і Старобешівська Г Каховська і Рівненська 15. Визначте, яку адміністративну область позначено на карті штриховкою: А Миколаївська 15 Б Черкаська В Кіровоградська Г Дніпропетровська

78

16. Вкажіть державу, з якої до України прибуває найбільша кількість туристів: А Італія 16 Б США В Польща Г Росія


18. Вкажіть європейські країни, що є членами НАТО, але не є членами ЄС: А Б В Г

Швеція, Фінляндія Франція, Німеччина Ісландія, Норвегія Бельгія, Нідерланди

18

19. Вкажіть важливу особливість розвитку транспорту в епоху НТР, з якою пов’язують інтенсифікацію і збільшення масштабів вантажних перевезень: А збільшення вантажопідйомності автомобілів, створення нових видів двигунів Б підвищення вантажопідйомності і швидкості літаків

цивільної авіації

В створення нових транспортних шляхів в Азії та Африці Г контейнеризація перевезень і формування морських

19

«транспортних мостів»

20. Оберіть варіант, що правильно характеризує чинник розвитку та географію чорної металургії Росії: А Центральна база – руди і паливо довізні; центри – Челябінськ, Барнаул Б Сибірська база – власна сировина; центри – Череповець, Липецьк, Новий

Оскол

В Уральська база – власна руда; паливо – довізне з

Кузбасу, Казахстану; центри – Магнітогорськ, Нижній Тагіл, Новотроїцьк Г Центральна база – руди КМА; паливо – довізне з Донбасу і Печори; центри – Іркутськ, Братськ, Челябінськ

20

ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Вкажіть відповідність між географічними приладами та їхнім призначенням: 1 2 3 4

флюгер компас курвіметр термометр

А прилад, що вказує напрямок північ–південь Б прилад, за допомогою якого визначають температуру

21

повітря

В прилад, за допомогою якого визначають напрямок і

силу вітру

Г прилад для вимірювання на карті довжини річки,

дороги, кордону тощо

Д прилад для вимірювання висоти

79

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

17. Зазначте, яка риса характеризує розміщення промисловості в епоху НТР: А збільшення частки і поширення галузей добувної промисловості Б переорієнтація базових матеріаломістких галузей промисловості від орієнтації на місцеву сировину до орієнтації на ринки збуту готової продукції В зміщення галузей переробної промисловості у внут­рішні райони 17 Г деконцентрація промисловості і зниження темпів урбанізації

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 13


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 13

22. Визначте відповідність між давніми докембрійськими платформами та рівнинами, що їм відповідають, на материку Євразія: 1 Сибірська 22 2 Індостанська 3 Китайсько-Корейська 4 Східноєвропейська А Б В Г Д

Велика Китайська рівнина Західносибірська рівнина плоскогір’я Декан Східноєвропейська рівнина Середньосибірське плоскогір’я

23. Вкажіть відповідність між водними об’єктами Північної Америки та їхніми назвами: 1 озеро А Аляска 2 затока Б Онтаріо 3 протока В Маккензі 4 річка Г Гольфстрім Д Берингова 24. Визначте відповідність між історико-географічними землями й адміністративними областями, що повністю або частково входять до їхнього складу: 1 Донщина А Сумська 2 Сіверщина Б Чернівецька 3 Буковина В Житомирська 4 Таврія Г Херсонська Д Донецька 25. Вкажіть відповідність між назвами країн, що є осередками конфліктів чи спірними територіями та історикогеографічними регіонами: 1 Ліван А Південно-Західна Азія 2 Західна Сахара Б Південна Азія 3 Індія (штати Джаммі В Північна Африка і Кашмір) Г Південно-Східна Азія 4 Східний Тімор Д Західна Європа

23

24

25

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

80

26. Визначте правильні твердження щодо географічного положення Африки: 1 Африку від Мадагаскару відділяє найширша протока світу – Мозамбіцька 2 на заході материка знаходиться півострів Сомалі, який називають «Африканським Рогом» 3 Африка – другий за розмірами материк світу 4 переважна більшість території Африки лежить у Західній півкулі 5 це єдиний материк, що лежить у чотирьох півкулях 26 6 природні умови материка дзеркально повторюються на північ та південь від екватора 7 південна частина материка значно ширша за північну


28. Вкажіть перспективи розвитку промисловості будівельних матеріалів: 1 збільшення обсягів виробництва продукції будівельно-індустріального комплексу 2 винесення брудних виробництв у країни, що розвиваються 3 створення нових матеріалів з можливостями енергозбереження, теплоізоляції, водостійкості тощо 4 збільшення масштабів імпорту продукції будівельних матеріалів 5 модернізація і реконструкція цементних заводів 6 переведення вітчизняного виробництва на імпортну сировину 28 7 збільшення масштабів експорту через вкрай низькі обсяги будівництва в Україні 29. Визначте характерні ознаки процесу урбанізації в сучасному світі: 1 високий рівень і високі темпи урбанізації в Західній Європі 2 високі темпи урбанізації в країнах, що розвиваються 3 формування міських агломерацій і мегалополісів в розвинених країнах 4 відтік міського населення в передмістя – субурбанізація, поширення міського способу життя в сільській місцевості 29 5 поширення явища «хибної урбанізації» у Європі 6 низькі темпи урбанізації в країнах, що розвиваються 7 поширення рурбанізації в Екваторіальній Африці ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Дайте коротку характеристику експортних галузей Канади. 31. Складіть схему галузевої структури промисловості України. Схарактеризуйте одну з галузей на вибір. 32. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Чернівців (26° сх. д.) і Миколаєва (32° сх. д.). 33*. Розкрийте основні ідеї вчення В. Вернадського про біосферу. ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������

81

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

27. Виберіть географічні карти, що належать до фізико-географічних тематичних карт: 1 карта промисловості України 2 карта Донецького економічного району 3 карта геологічної будови України 4 фізична карта Київської області 27 5 топографічна карта околиць Вишгорода 6 кліматична карта України 7 карта «Природно-заповідний фонд України»

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 13


V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. Позначте на контурній карті найважливіші родовища нерудних корисних копалин України (калійна та кам’яна сіль, сірка, граніт).

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 13

82


1. Виберіть правильні географічні координати м. Києва: А 51° пн. ш., 31° сх. д. Б 90° пн. ш., 100° зх. д. В 40° пд. ш., 80° сх. д. Г 90° пд. ш., 120° зх. д.

1

2. Визначте, який з перелічених об’єктів є одночасно і материком, і частиною світу: А Європа 2 Б Африка В Америка Г Азія 3. Зазначте, що є кліматотвірним чинником: А характер підстильної поверхні Б геологічна будова території В внутрішні сили Землі Г розмаїття рослинного світу

3

4. Вкажіть море, що належить до басейну Атлантичного океану: А Середземне Б Аравійське В Охотське Г Біле

4

5. Оберіть правильне визначення терміна «підземні води»: А води, що залягають глибоко в надрах літосфери Б води, що залягають у товщі земної кори В це лише мінеральні води Г це лише артезіанські води

5

6. Визначте, який океан є найбільшим за площею: А Індійський Б Північний Льодовитий В Тихий Г Атлантичний

6

7. Вкажіть, який з півостровів Північної Америки розташований на західному узбережжі: А Каліфорнія Б Лабрадор 7 В Флорида Г Юкатан 8. Виберіть правильне твердження: А вулкани Гекла, Етна, Ключевська Сопка лежать у межах Тихоокеанського сейсмічного поясу Б Альпи – найвища гірська система Європи В у західній частині Євразії добре виражена мусонна цирку- 8 ляція Г річка Євфрат належить до басейну Атлантичного океану 9. Оберіть правильне визначення терміна «літній час»: А система відліку часу, яка збігається з поясним часом Б система відліку часу на 1 год назад відносно поясного часу В система відліку часу на 1 год вперед відносно поясного часу 9 Г система відліку часу на основі реального сонячного часу у відповідній місцевості

83

ГЕОГРАФІЯ

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ВАРІАНТ 14


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 14

10. Вкажіть максимальну висоту Кримських гір: А 515 м Б 2061 м В 1545 м Г 1234 м

10

11. Оберіть приклад найпоширенішої в лісах Українського Полісся деревної рослини: А сосна 11 Б дуб В тополя Г бук 12. Вкажіть, яке з названих водосховищ розташоване на р. Південний Буг: А Печенізьке 12 Б Червонооскільське В Дніпродзержинське Г Ладижинське 13. Оберіть варіант, у якому перелічені країни – члени міжнародної організації ГУАМ: А Габон, Уганда, Ангола, Мавританія 13 Б Греція, Узбекистан, Афганістан, Мальта В Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова Г Грузія, Узбекистан, Азербайджан, Молдова 14. Вкажіть, до якої мовної сім’ї належить українська мова: А семіто-хамітської Б алтайської В індоєвропейської Г уральської

14

15. Вкажіть область, у якій розташована Теребле-Ріцька ГЕС: А Львівська Б Івано-Франківська В Закарпатська Г Чернівецька

15

16. Зазначте, які типи навчальних закладів відносять до загальноосвітніх: А технікуми, коледжі, професійно-технічні училища 16 Б університети, інститути, академії В школи, ліцеї, гімназії Г дитячі садки, ясла, будинки творчості 17. Вкажіть тенденції, що характеризують сучасні міжнародні торговельні відносини: А зростання темпів торгівлі сировиною і продовольством Б розширення обміну послугами, інформацією, науково-технічною документацією В збільшення масштабів торгівлі вугіллям і чорними мета17 лами Г збільшення частки африканських країн у торгівлі продовольством

84

18

18. Оберіть групу країн – лідерів з видобутку нафти: А США, Мексика, ФРН Б Саудівська Аравія, Іран, ОАЕ В Росія, Норвегія, Франція Г Китай, Індонезія, Нігерія


20. Вкажіть сучасну особливість розвитку електроенергетики Росії: А провідну роль відіграють нетрадиційні джерела північних і північно-східних районів Росії Б провідну роль відіграють АЕС, збудовані в останні 50 років минулого століття В провідну роль відіграють ГЕС Західного Сибіру, що вико20 ристовують потужні гідроресурси регіону Г провідну роль відіграють ТЕС (70 %), що працюють на різних видах палива ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Вкажіть відповідність між гірськими системами і материками, на яких вони розташовані: 1 Гімалаї 2 Кордильєри 3 Анди 4 Масив Вінсон А Б В Г Д

21

Африка Північна Америка Євразія Південна Америка Антарктида

22. Визначте відповідність між річками Північної Америки та їхніми характеристиками: 1 Колорадо 2 Міссурі 3 Маккензі 22 4 Міссісіпі А річку назвали на честь шотландського мандрівника Б утворює один з найглибших у світі каньйонів В найбільша річка материка Г у перекладі з мови індіанців означає «вода, що гурко-

че»

Д у перекладі з мови індіанців означає «велика каламут-

на вода»

23. Визначте відповідність між населеними пунктами та середньорічною кількістю опадів на їхній території: 1 Ужгород А 650 мм 2 Рівне Б 350 мм 3 Черкаси В 550 мм 4 Сімферополь Г 750 мм Д 450 мм

23

85

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

19. Вкажіть найважливіші чинники розміщення підприємств хімічної промисловості Німеччини: А власна гірничохімічна промисловість 19 Б траси нафтопроводів і портові міста В лояльне природоохоронне законодавство Г наявність висококваліфікованих кадрів

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 14


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 14

24. Вкажіть відповідність між старими та сучасними назвами адміністративних одиниць України: 1 Сталінська обл. А АР Крим 2 Ворошиловградська обл. Б Івано-Франківська обл. 3 Кримська обл. В Луганська обл. 4 Станіславська обл. Г Кіровоградська обл. Д Донецька обл.

24

25. Вкажіть відповідність між назвами нафтогазових родовищ і регіонами, до яких вони приурочені: 1 Суматранський А Західна Європа 2 Західний Сибір Б Південно-Східна Азія 3 Північноморський В Північна Азія 4 район Перської затоки Г Північна Африка Д Південно-Західна Азія

25

ІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

86

26. Визначте правильні твердження щодо природних зон материка Австралія: 1 на розташування природних зон в Австралії впливає кількість тепла, а також зволоженість території 2 природні зони на материку змінюються лише в одному напрямку – з півночі на південь 3 араукарії – реліктові хвойні дерева зони саван і рідколісся 4 у напівпустелях трапляються зарості вічнозелених чагарників з низькорослих евкаліптів та акацій, які називаються скребами 5 австралійські пустелі мають вигляд зовсім безжиттєвих порівняно з Сахарою 6 на острові Тасманія сформувалася зона мішаних лісів з 26 евкаліпта, південного бука, червоної новозеландської сосни 7 вологі тропічні вічнозелені ліси – найбільша за площею природна зона Австралії 27. Оберіть правильні характеристики озер України: 1 Ялпуг, Кагул – утворилися в результаті відокремлення від морів колишніх заток 2 Світязь – геологічне диво, найглибше карстове озеро з прозорою водою 3 Синє, Липовецьке – утворилися на дні колишніх улоговин гірських льодовиків 4 Бребенескул – загатне озеро, результат обвалу гірських порід на р. Теребля 5 Донузлав – озеро-сиваш, яке насичується солями через 27 пересипи морською водою 6 Марічейка – вулканічне озеро в кратері Вулканічного хребта 7 Бребенескул – карове, найбільш високогірне озеро України 28. Виберіть правильні твердження щодо спеціалізації Придніпровського економічного району України: 1 чорна металургія (сталь, чавун, феросплави) 2 хімічна промисловість (тонка хімія, виробництво хімволокон) 3 кольорова металургія (мідь, ртуть, олово) 4 хімічна промисловість (шини, пластмаси, мінеральні добрива) 28 5 електроенергетика (виключно ГЕС) 6 машинобудування (літаки, гелікоптери, судна) 7 кольорова металургія (алюміній, титан, магній)


ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Дайте характеристику транспорту Японії. 31. Поясніть мету створення водосховищ. Наведіть приклади. Вкажіть на екологічні проблеми, які супроводжують експлуатацію водосховищ на Дніпрі. 32. Визначте річну кількість опадів для м. Запоріжжя, якщо величина випаровуваності за рік становить 800 мм, а коефіцієнт зволоження дорівнює 0,63. 33*. Назвіть, за якими ознаками класифікують географічні карти. Наведіть приклади сфер, де вони застосовуються. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

87

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

29. Виберіть правильні твердження щодо населення та політичної карти Європи: 1 для всіх країн Європи, за винятком Албанії, характерний другий тип відтворення населення 2 країни Західної Європи мають додатне сальдо міграцій 3 у Північній Європі переважає протестантизм 4 за національною структурою населення більшості країн Європи є багатонаціональним 5 у 1970-х роках поширилася «зелена хвиля», що сприяла відтоку населення з великих міст і агломерацій у передмістя і сільську місцевість 29 6 за формою правління більшість країн Європи є монархіями 7 за державним устроєм переважна більшість країн є федераціями

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 14


V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. Позначте на контурній карті по 5 найбільших мегалополісів і агломерацій світу.

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 14

88


1. Вкажіть, який з перелічених об’єктів не є частиною світу: А Північна Америка В Європа Б Африка Г Австралія 2. Вкажіть, яка з океанічних течій є найдовшою: А Гольфстрім Б Перуанська В Південна Пасатна Г Західних вітрів

1

2

3. Визначте, яку площу займає Україна на карті півкуль з масштабом 1:22 000 000, якщо її площа становить 604 тис. км2: 3 А 12,5 см2 В 2,76 см2 Б 1,25 см2 Г 27,6 см2 4. Визначте, які природні ресурси належать до відновлюваних: А мінеральні В рекреаційні Б земельні Г кліматичні

4

5. Вкажіть океан, у якому найчастіше спостерігається таке грізне явище природи, як цунамі: А Індійський Б Атлантичний 5 В Тихий Г Північний Льодовитий 6. Вкажіть море, що належить до басейну Індійського океану: А Філіппінське Б Жовте В Аравійське Г Середземне

ГЕОГРАФІЯ

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

6

7. Оберіть варіант, у якому дано правильне визначення поняття «болото»: А надмірно зволожена територія без наявності торфу Б надмірно зволожена ділянка суходолу із шаром торфу завтовшки понад 30 см В надмірно зволожена територія, яка заросла різними 7 вологолюбними рослинами Г надмірно зволожена частина долини річки 8. Вкажіть, хто з учених досліджував у Південній Америці центри походження культурних рослин: А Амеріго Веспуччі Б Христофор Колумб 8 В Микола Вавилов Г Александр Гумбольдт 9. Визначте регіон Євразії, для якого є типовими подані в таблиці ґрунти, рослини, тварини: Ґрунти

Дерново-підзолисті А Б В Г

лісостеп лісотундра мішані ліси тайга

Рослини

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ВАРІАНТ 15

Тварини

Ялина, сосна, дуб, ясен, Косуля, кабан, вовк, бобер бук, липа 9

89


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 15

10. Вкажіть максимальну висоту Українських Карпат: А 515 м Б 2061 м В 1545 м Г 1234 м

10

11. Зазначте середньорічну кількість опадів на Поліссі: А 100–200 мм Б 350–420 мм В 600–650 мм Г 1000–1200 мм

11

12. Вкажіть озеро, яке має льодовикове походження: А Донузлав Б Синевир В Світязь Г Бребенескул

12

13. Оберіть правильне визначення терміна «субурбанізація»: А процес зростання кількості міст, міського населення Б процес збільшення і розвитку приміської зони великих міст В процес переїзду міських жителів у сільські населені пункти Г процес переїзду міських жителів з малих міст у великі

13

14. Визначте форму сучасного адміністративного устрою і форму правління в Україні: А Б В Г

унітарна парламентсько-президентська республіка унітарна президентсько-парламентська республіка федеративна президентська республіка федеративна парламентська республіка

14

15. Вкажіть форму організації виробництва, що має таке визначення – «організація виробничих зв’язків між підприємствами для випуску певної продукції»: А комбінування Б кооперування В концентрація Г спеціалізація

15

16. Вкажіть гірськолижні курорти України: А Косів, Коломия, Добромиль Б Моршин, Трускавець, Свалява В Львів, Івано-Франківськ, Чернівці Г «Буковель», «Драгобрат», Славське

16

17. Вкажіть причину, яка пояснює незначні масштаби торгівлі вугіллям: А паливо має невисоку калорійність, тому перевезення витратні й невигідні Б запаси в основному зосереджені в країнах, що розвиваються, тому масштаби видобутку незначні В запаси в основному зосереджені в розвинених країнах, 17 які мають значні масштаби внутрішнього спожи­вання Г насипний характер вантажів створює проблеми під час морських перевезень А використання деревини на дрова Б експорт тропічної деревини і використання її для потреб целюлозно-папе-

рової промисловості

90

18. Вкажіть основну причину деградації лісових ресурсів у країнах, що розвиваються:


18

а особливо для підсічно-вогневого землеробства Г деградація лісів через кислотні опади

19. Зазначте, які види транспорту відіграли особливо важливу роль в освоєнні континентів і формуванні світового господарства: А автомобільний і повітряний 19 Б повітряний і трубопровідний В залізничний і автомобільний Г морський і залізничний 20. Вкажіть сучасну особливість розвитку паливної промисловості Росії: А значні перспективи розвитку газової промисловості має Підмосков’я Б видобуток нафтових ресурсів стає дедалі менш пріоритетним напрямом у зв’язку з розвитком енергозберігаючих технологій В у країні поступово згортаються проекти будівництва нових 20 магістральних трубопроводів Г нафта, газ стають переважно експортною продукцією, тому частка вугілля зростає ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Встановіть відповідність між номенклатурою топографічних карт і їхнім масштабом: 1 М – 36 – 142 – В – в – 1 21 2 М – 36 – 142 3 М – 38 – 142 – В 4 М – 38 – 142 – В – в А 1 : 200 000 Б 1 : 100 000 В 1 : 50 000 Г 1 : 10 000 Д 1 : 25 000 22. Вкажіть відповідність між типами ґрунтів і природними зонами на материку Північна Америка: 1 дерново-підзолисті 22 2 підзолисті 3 коричневі 4 бурі лісові А широколистих лісів Б напівпустель і пустель В мішаних лісів Г твердолистих вічнозелених лісів і чагарників Д хвойних лісів 23. Визначте відповідність між населеними пунктами і середньорічною кількістю опадів на їхній території: 1 Львів А 450 мм 2 Запоріжжя Б 550 мм 3 Суми В 350 мм 4 Луцьк Г 750 мм Д 650 мм

23

91

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

В розчищення земель для міських і транспортних потреб,

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 15


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 15

24. Визначте відповідність між містами-мільйонерами в Україні та чисельністю їхнього населення (за даними перепису населення 2001 р.): 1 Київ А 2,7 млн осіб 2 Одеса Б 1,45 млн осіб 3 Харків В 1,1 млн осіб 4 Дніпропетровськ Г 1 млн осіб Д 5 млн осіб

24

25. Визначте відповідність між регіонами і країнами світу та їхньою спеціалізацією в галузі хімічної промисловості: 1 Західна Європа 2 Північна Америка (США, Канада) 25 3 Японія 4 СНД А сірчана кислота, пластмаси, хімволокна Б мінеральні добрива й інша продукція основної хімії В виключно гірничохімічне виробництво Г значна частка виробництв «тонкої хімії» – фармацевтика, парфумерія, фототовари тощо Д газохімічні виробництва, агрохімікати ІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

26. Вкажіть правильні твердження щодо природи материка Антарктида: 1 айсберги Антарктиди живуть утричі менше, ніж айсберги Гренландії 2 розпал літа в Антарктиді припадає на грудень–лютий 3 в Антарктиді зосереджено 80 % прісних вод земної кулі 4 Антарктида була відкрита у ХVІІ столітті 5 Антарктида лежить майже повністю за Північним полярним колом 6 кількість опадів на материку приблизно така сама, як у Сахарі 26 – 200 мм 7 під час лютих морозів пінгвіни перелітають на тепліші острови, що розташовані неподалік Антарктиди

28. Вкажіть правильні твердження щодо особливостей зовнішньої торгівлі України: 1 товарна структура українського експорту представлена нафтою, газом, транспортними засобами

92

27. Вкажіть правильні твердження щодо циркуляції повітряних мас над Україною: 1 упродовж року над територією панують помірні, насамперед морські, повіт­ ряні маси 2 західне перенесення сприяє похолоданню в зимовий період часу 3 арктичні повітряні маси формують суху спекотну погоду влітку 4 вплив помірних континентальних повітряних мас найбільш відчутний на півночі і заході країни 5 помірні континентальні повітряні маси формують вологу й спекотну погоду влітку 6 тропічні повітряні маси формують теплу, сонячну погоду 27 в осінній період часу («бабине літо») 7 західне перенесення сприяє деякому потеплінню влітку та зменшенню опадів


до Росії

4 Україна має потужний експортний потенціал машинобудівної продукції 5 товарна структура українського експорту представлена чорними металами,

прокатом, залізними і марганцевими рудами

6 Україна є найбільшим імпортером продукції чорної металургії 7 найбільший зовнішньоторговельний обіг Україна має з

28

Росією

29. Визначте основні тенденції розвитку хімічної промисловості світу: 1 основу сучасної хімічної промисловості становить основна хімія 2 зростання темпів розвитку галузей «тонкої хімії» 3 збільшення частки виробництва гумотехнічних виробів з натурального каучуку 4 основу сучасної хімічної промисловості становить хімія органічного синтезу 5 зниження темпів зростання фармацевтичної промисловості 6 перенесення виробництва пластмас до країн, що розвиваються 29 7 перехід галузей хімії органічного синтезу на переважно нафтогазову сировину ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Дайте коротку характеристику і вкажіть особливості географії сільського господарства Китаю. 31. Поясніть взаємозв’язок між компонентами природи на прикладі одного з ландшафтів. 32. Визначте річну кількість опадів для Львова, якщо величина випаровуваності за рік становить 530 мм, а коефіцієнт зволоження дорівнює 1,17. 33*. Що таке індекс розвитку людського потенціалу? Проаналізуйте його структуру. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

93

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

2 Україна забезпечує значний обсяг експортних операцій з країнами ЄС 3 імпорт російських товарів приблизно вдвічі перевищує український експорт

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 15


V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. Нанесіть на контурну карту світу острови Великобританія, Мадагаскар, Сумат­ ра, Вогняна Земля та протоки, які відділяють їх від материка.

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 15

94


1. Вкажіть назву науки, яка вивчає навколишнє природне середовище щодо його придатності для існування живих організмів і проживання населення: А геоекологія 1 Б геоморфологія В геологія Г гідрологія 2. Виберіть проекцію, у якій створено подану карту: А Б В Г

конічна рівнопроміжна циліндрична азимутальна пряма азимутальна поперечна

2

3. Вкажіть море, що належить до Тихого океану: А Берингове В Чорне Б Аравійське Г Карибське 4. Вкажіть назву найглибшого на Землі озера: А Гурон Б Тітікака В Байкал Г Танганьїка

ГЕОГРАФІЯ

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

3

4

5. Виберіть варіант, у якому вказано зональні природні комплекси: А природні пояси, природні країни 5 Б материки, океани В природні зони, природні країни Г природні пояси, природні зони 6. Вкажіть, який з названих об’єктів не відділяє два материки: А Гібралтарська протока Б Протока Дрейка В Берингова протока Г Магелланова протока

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ВАРІАНТ 16

6

7. Оберіть помилкове твердження: А Перуанська течія сприяє зменшенню кількості опадів на узбережжі Б вулкан Еребус в Антарктиді є діючим В від країв Антарктиди до її центру дмуть стокові вітри 7 Г кількість висотних поясів у горах залежить від їх широтного розташування і висоти хребтів

95


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 16

8. Зазначте, хто відкрив Австралію: А Фернан Магеллан Б Абель Тасман В Христофор Колумб Г Васко да Гама

8

9. Виберіть варіант, де правильно вказані тварини, що живуть в Антарктиді: А білі ведмеді, пінгвіни, гаги 9 Б вівцебики, альбатроси, полярні сови В моржі, білі ведмеді, карибу Г пінгвіни, тюлені, альбатроси 10. Виберіть групу країн, які розташовані в Європі: А Польща, Німеччина, Франція, Іспанія Б Угорщина, Туреччина, Сирія, Конго В Швеція, Австрія, Австралійський Союз, Ліберія Г Румунія, Італія, Ліван, Бразилія

10

11. Оберіть групу корисних копалин, що належать до руд чорних металів: А поліметалеві та мідні 11 Б титанові та нікелеві В залізні та марганцеві Г боксити та ртутні 12. Оберіть епоху горотворення, у яку остаточно сформувалися Карпатська і Кримська гірські споруди: А Альпійська 12 Б Герцинська В Каледонська Г Байкальська 13. Виберіть варіант, у якому перелічено об’єкти, що не належать до берегової лінії Чорного моря: А острів Тендрівська Коса і Каламітська затока 13 Б Балаклавська бухта і острів Джарилгач В Каркінітська затока і острів Зміїний Г коса Бирючий Острів і Бердянська затока 14. З’ясуйте, яка область в Україні найбільша за площею: А Київська В Миколаївська Б Харківська Г Одеська 15. Оберіть з переліку місто-мільйонер: А Донецьк Б Запоріжжя В Львів Г Дніпропетровськ

14

15

16. Вкажіть область в Україні, на яку припадає до 75 % виробництва хмелю: А Київська 16 Б Хмельницька В Полтавська Г Житомирська

96

17. Виберіть групу країн світу, що мають найвищий рівень урбанізації: А Східний Тимор, Лаос, Непал 17 Б Судан, Сомалі, Чад В Бразилія, Австралія, Лівія Г Монако, Сінгапур, Ватикан


19. Вкажіть регіон світу, що лідирує за витратами на зарубіжний туризм: А Англо-Америка 19 Б країни Океанії В Латинська Америка Г Європа 20. Оберіть правильну характеристику транспорту Росії: А провідна роль у перевезеннях вантажів і пасажирів належить автомобільному транспорту Б у європейській частині транспортна мережа має радіально концентричний малюнок В значну частку перевезення вантажів забезпечує повітря20 ний транспорт Г у сибірській частині Росії транспортна мережа більш густа, ніж у європейській ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Визначте відповідність між поняттями та їхнім змістом: 1 глобус 2 географічна карта 3 план 4 космічний знімок А фотографія ділянки Землі з іншого небесного тіла чи

Космосу

Б зменшена модель Землі В креслення місцевості, виконане за допомогою умов-

21

них знаків й у великому масштабі

Г зменшене, узагальнене зображення Землі, виконане в

певному масштабі та проекції з урахуванням форми Землі Д зображення поверхні, вид збоку з урахуванням перспективи

22. Визначте відповідність між діючими вулканами та островами й півостровами, на яких вони розташовані: 1 Гекла 22 2 Везувій 3 Ключевська Сопка 4 Кракатау А Б В Г Д

Зондські о-ви о. Ісландія о. Сицилія Апеннінський п-ів п-ів Камчатка

97

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

18. Вкажіть характерні особливості спеціалізації та експорту продукції гірничорудної промисловості країн Африки: А Ліберія, Мавританія – залізні руди 18 Б Нігер, Габон – золото В ПАР, Замбія, ДРК – нафта Г Алжир, Нігерія, Лівія – уран

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 16


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 16

23. Визначте відповідність між тектонічними структурами і формами рельєфу, які з ними пов’язані: 1 Волино-Подільська плита 23 2 Український щит 3 Донецька складчаста споруда 4 Закарпатська западина А Приазовська височина Б Закарпатська низовина В Причорноморська низовина Г Волинська височина Д Донецький кряж 24. Визначте відповідність між підприємствами будівельної промисловості та центрами виробництва, у яких вони роз­ міщені: 1 цементна промисловість А Здолбунів 2 скляна промисловість Б Запоріжжя 3 порцеляно-фаянсова промисловість В Коростень 4 промисловість збірних залізобетонГ Маріуполь них і бетонних конструкцій Д Бережани

24

25. Визначте відповідність між галузями тваринництва та країнами світу – лідерами з поголів’я: 1 скотарство 25 2 свинарство 3 вівчарство 4 конярство А Іран, Ірак, Туреччина, ОАЕ Б Бразилія, Індія, Китай, США В Китай, Бразилія, Мексика, США Г Австралія, Індія, Китай, Нова Зеландія Д Китай, США, Німеччина, Україна ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

27. Виберіть правильні твердження щодо природних умов і природних ресурсів України: 1 більшу частину території України займають платформні тектонічні структури

98

26. Визначте правильні твердження щодо населення та його господарської діяльності в Африці: 1 жителі Мадагаскару належать до монголоїдної раси 2 причиною просування пустелі Сахари на південь є діяльність людини 3 населення на материку розміщене нерівномірно, що зумовлено історичними причинами 4 більша частина африканців проживає в сільській місцевості 5 араби та бербери належать до негроїдної раси 6 тваринництво – основна галузь у сільському господарстві 26 Африки 7 представники європейського походження найбільш поширені в центральній частині материка


ровська

5 складчасті системи Українських Карпат і Кримських гір утворилися під час

герцинського горотворення

6 найбільшу площу в межах України займає Волино-Подільська

плита

7 Дніпровсько-Донецька западина в рельєфі представлена

27

Придніпровською височиною

28. Виберіть правильні твердження щодо хімічної промисловості України: 1 кухонна сіль є сировиною для виробництва хлору та соди 2 основними районами хімічної промисловості є Донецький, Придніпровський, Прикарпатський, Причорноморський 3 хімічна промисловість є трудомісткою галуззю 4 виробництво гумотехнічних виробів і шин зосереджено в Білій Церкві та Києві 5 хімічні виробництва використовують різноманітну природну сировину і відходи 6 продукцією хімії органічного синтезу є кислоти, сода, міне- 28 ральні добрива 7 видобуток самородної сірки здійснюється на Донбасі 29. Визначте істотні зрушення в структурі світового використання первинних енергоресурсів у ХХ столітті: 1 широке використання сучасних видів палива – нафти та газу 2 значне зростання цін на вугілля і збільшення масштабів його видобутку в країнах, що розвиваються 3 збільшення масштабів експорту нафти і нафтопродуктів у країнах Західної Європи 4 розширення масштабів пошуків і використання горючих сланців, торфу, дров 5 підвищення цін на нафту і газ 6 збільшення частки горючих сланців, торфу і дров у ПЕБ світу 29 7 суттєве збільшення у світовому споживанні первинних енергоресурсів частки країн, що розвиваються ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Охарактеризуйте паливну промисловість Росії. 31. Охактеризуйте основні категорії територій і об’єктів природно-заповідного фонду України. Наведіть відомі вам приклади. 32. Розрахуйте відносну вологість повітря, якщо фактична вологість при температурі +20 °С становить 10 г/м3, а вологість насичення за даної температури становить 17 г/м3. 33*. Охарактеризуйте рекреаційні ресурси світу. Наведіть приклади об’єктів Все­ світньої спадщини у світі та Україні. ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������

99

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

2 Скіфська платформа належить до давніх докембрійських платформ 3 щити і плити належать до платформних структур 4 минуле Дніпровське зледеніння досягло межі сучасного міста Дніпропет­

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 16


V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті та легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. Розробіть легенду карти і позначте трійку країн – світових лідерів за запасами залізної руди, з експорту сировини й виробництва сталі.

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 16

100


 ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Виберіть правильне твердження: А першим досяг Південного полюса Р. Скотт 14 грудня 1911 р. Б першим досяг Південного полюса Р. Амундсен 14 грудня

1911 р.

В першим досяг Південного полюса Р. Скотт 18 січня

1912 р.

1

Г першим досяг Південного полюса Р. Амундсен 18 січня 1912 р.

2. Зазначте, що таке літосферна плита: А Б В Г

оболонка Землі материк частина океану великий блок літосфери

2

3. Вкажіть, де найчастіше зароджуються землетруси: А Б В Г

на рівнинах у зоні зіткнення літосферних плит у період горотворення на дні Світового океану на будь-якій території Землі

3

4. Вкажіть море, що належить до Північного Льодовитого океану: А Середземне Б Жовте В Карське Г Аравійське

ГЕОГРАФІЯ

ВАРІАНТ 17

4

5. Вкажіть найбільше за площею солоне озеро світу: А Б В Г

Байкал Танганьїка Аральське море Каспійське море

5

6. Зазначте, який материк омивається водами всіх чотирьох океанів: А Б В Г

Антарктида Євразія Північна Америка Австралія

6

7. Зазначте, яка природна зона в Австралії має найбільшу площу: А Б В Г

вічнозелених перемінно-вологих лісів саван і рідколісся пустель і напівпустель мішаних лісів

7

8. Вкажіть, які озера з’єднує річка Ніагара: А Б В Г

Мічиган і Ері Ері й Онтаріо Гурон і Ері Гурон і Мічиган

8

101


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 17

9. Виберіть із запропонованого переліку об’єкт, який відповідає зображеному умовному знаку: А скелі-останці Б болото В яр Г кар’єр

9

10. Вкажіть тектонічну структуру, яка лежить в основі Придніпровської низовини: А Причорноморська западина 10 Б Дніпровсько-Донецька западина В Український щит Г Волино-Подільська плита 11. Виберіть з перелічених об’єктів природно-заповідного фонду України національний парк: А Поліський 11 Б Шацький В «Асканія-Нова» Г Ялтинський 12. Назвіть відомого вченого, який досліджував ґрунти в Україні: А Володимир Вернадський 12 Б Василь Докучаєв В Олександр Воєйков Г Павло Тутковський 13. Вкажіть кількість адміністративних одиниць, що утворюють систему адміні­ стративно-територіального устрою України: А Б В Г

25 24 27 26

13

14. Вкажіть область, у якій найвищий рівень урбанізації в Україні: А Б В Г

Київська Дніпропетровська Донецька Луганська

14

15. Вкажіть найпотужнішу АЕС України: А Б В Г

Запорізька Південноукраїнська Хмельницька Рівненська

15

102

16. Вкажіть регіон України, для якого характерна найгустіша мережа залізниць: А Крим 16 Б Полісся В Донецький Г Причорномор’я


18. Виберіть групу країн, що володіють найбільшими запасами металевих корисних копалин: А Бразилія, ДРК, Алжир, ПАР 18 Б США, Австралія, Китай, Росія, Канада В Росія, Україна, Угорщина, Польща Г Франція, Німеччина, Канада, Італія 19. Вкажіть перелік мінеральних ресурсів, за яким Франція посідає провідне місце серед країн Європи: А нафта, газ, вугілля 19 Б фосфорити, апатити, сірка В мідні та поліметалеві руди Г залізні руди, боксити, калійні солі, уран 20. Укажіть варіант, у якому правильно вказано експортні товари Італії та торговельні партнери: А нафта, газ, вугілля; партнери – Росія, країни СНД Б електротехніка, електроніка, роботи; партнери – краї­ни ЄС В вантажні автомобілі, автобуси, ракетно-космічне обладнання; партнери – США, Канада, Латинська Америка 20 Г сталь, автомобілі, судна, побутова електроніка; партнери – країни ЄС, США, Японія ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Вкажіть відповідність між низовинами і материками, на яких вони розташовані: 1 Китайська А Африка 2 дельта Нілу Б Австралія 3 Амазонська В Південна Америка 4 Міссісіпська Г Північна Америка Д Євразія

21

22. Вкажіть відповідність між назвами річок і водоспадами, які на них утворилися: 1 басейн Парани А Ніагарський 2 Замбезі Б Анхель 3 басейн Оріноко В Вікторія 4 Конго Г Ігуасу Д Лівінгстона

22

23. Визначте відповідність між типами озер за походженням і назвами водних об’єктів України: 1 заплавне А Сасик 2 карстове Б Світязь 3 льодовикове В Бребенескул 4 вулканічне Г Липовецьке Д Ялпуг

23

103

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

17. Виберіть серед переліку запропонованих видів земельних ресурсів ті, які мають найбільшу частку в структурі земельного фонду країн Європи: 17 А антропогенна забудова В природні луки і пасовища Б природоохоронні території Г оброблювані землі

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 17


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 17

24. Вкажіть відповідність між промисловими центрами й економічними районами України: 1 Рубіжне, Харцизьк 2 Дрогобич, Калуш 24 3 Тернопіль, Кам’янець-Подільський 4 Дніпродзержинськ, Мелітополь А Придніпровський Б Карпатський В Донецький Г Подільський Д Причорноморський 25. Вкажіть відповідність між експортно-імпортними операціями та країнами, для яких вони характерні: 1 реекспорт чаю А Кот-д’Івуар 2 експорт зеленого чаю Б Індія 3 експорт кави В Китай 4 експорт какао Г Бразилія Д Велика Британія

25

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

26. Визначте правильні твердження щодо природи Анд: 1 найвищу у світі висоту снігової лінії мають Анди в екваторіальних широтах 2 в Андах порівняно незначна кількість льодовиків через недостатню кількість опадів високо в горах 3 чим далі на північ, тим більше льодовиків в Андах 4 чим вищі гори і чим дальше вони від екватора, тим більша кількість висот­ них поясів 5 при зміні висотних поясів змінюється не тільки рослинність, а й ґрунти та тваринний світ 6 Анди простяглися в усіх кліматичних поясах Південної 26 Америки, крім помірного 7 з просуванням від екватора на південь материка кількість висотних поясів в Андах збільшується 27. Виберіть ознаки, які характерні для топографічних карт: 1 великомасштабні 2 спотворення значні 3 дрібномасштабні 4 спотворення практично відсутні 5 середньомасштабні 6 за змістом – тематичні 7 за змістом – загальногеографічні

27

28. Визначте особливості розвитку вугільної промисловості, що призводять до екологічних проблем:

104

забруднення ґрунту, повітря, вод під час транспортування видобутої сировини відчуження великих земельних територій зменшення обсягів видобутку ресурсів формування відвалів пустої породи у вигляді териконів

1 2 3 4


28

у ґрунті корисних мікроелементів

29. Визначте правильні твердження щодо території, форми правління та типу державного устрою країн Північної Америки: 1 США – парламентська республіка; федеративна держава 2 територія США поділена на 48 штатів та федеральний округ Колумбія 3 територія Канади включає материкову частину, Канадський Арктичний архіпелаг, о. Гренландія 4 Канада – унітарна держава у складі Британської Співдружності Націй 5 Мексика – монархічна держава, з федеративним устроєм 6 Канада – монархічна держава з федеративним устроєм у 29 складі Британської Співдружності Націй 7 у складі США 50 штатів (включно з Аляскою і Гаваями) та федеральний (столичний) округ Колумбія ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Дайте коротку характеристику обробної промисловості ФРН. 31. Охактеризуйте географію несприятливих погодно-кліматичних явищ в Україні. 32. Визначте атмосферний тиск на вершині гори Говерла (2061 м), якщо біля підніжжя (на висоті 450 м) тиск становить 715 мм рт. ст. 33*. Що таке депресивні регіони? Проаналізуйте рівні депресивності різних регіонів України. ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������

105

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

5 підвищення рівня ґрунтових вод 6 зменшення необхідності рекультиваційних заходів 7 відновлення природної рослинності через наявність

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 17


V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. Позначте на контурній карті монархічні держави Європи.

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 17

106


1. Визначте, які лінії на карті з’єднують точки з однаковою висотою над рівнем моря: А ізогіпси 1 Б ізобари В ізогієта Г пунктири 2. Вкажіть, коли розпочалася перша навколосвітня подорож: А 1920 р. 2 Б 1492 р. В 1519 р. Г 1111 р. 3. Вкажіть дослідника, ім’я якого не пов’язане з відкриттям Австралії: А Віллем Янсзон Б Абел Тасман 3 В Джеймс Кук Г Давід Лівінгстон 4. Укажіть, які хвилі утворюються в океані під впливом сили тяжіння Місяця: А цунамі Б штормові 4 В припливні Г прибійні 5. Виберіть правильне визначення поняття «озеро»: А заповнені водою западини суходолу, що зв’язані протоками з морем і океаном Б заповнені водою западини суходолу, що не зв’язані протоками з морем, океаном В мілководна частина моря, океану, затоки 5 Г заповнені водою западини суходолу, що періодично висихають 6. Визначте, яке море є внутрішнім: А Чорне 6 Б Жовте В Чукотське Г Саргасове 7. Зазначте, який природоохоронний об’єкт розташований не в Африці: А Серенгеті Б Нгоронгоро 7 В Ігуасу Г Кагера 8. Оберіть групу тварин, що мешкають в Австралії: А кенгуру, нанду, капібара Б тапір, броненосець, ему 8 В єхидна, качкодзьоб, динго Г колібрі, піраньї, пекарі 9. Зазначте, з якими країнами на сході Україна не має спільних кордонів: А Росія, Туреччина Б Росія, Молдова 9 В Польща, Росія Г Польща, Угорщина

107

ГЕОГРАФІЯ

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ВАРІАНТ 18


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 18

10. Зазначте, яка низовина розташована на півдні України: А Поліська Б Закарпатська В Придніпровська Г Причорноморська

10

11. Зазначте, яку форму рельєфу позначено на карті: А Б В Г

Донецький кряж Придніпровська низовина Середньоросійська височина Придніпровська височина

11

108

12. З’ясуйте, які ґрунти характерні для півдня лісостепу і півночі степу в Україні: 12 А підзолисті В чорноземи Б сірі лісові Г каштанові 13. Оберіть групу країн–членів НАТО, з якими Україна має суходільний кордон: А Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія 13 Б Німеччина, Чехія, Хорватія, Словенія В Естонія, Латвія, Литва, Норвегія Г Болгарія, Греція, Албанія, Туреччина 14. Вкажіть, який з наведених нижче термінів відповідає визначенню «сукупність підприємств, установ і закладів, які виробляють однорідну продукцію чи надають подібні послуги»: А галузь господарства 14 Б національна економіка В інфраструктура Г міжгалузевий комплекс 15. Вкажіть, у якому місті розташоване найпотужніше підприємство важкого машинобудування в Україні: 15 А Харків В Краматорськ Б Київ Г Павлоград 16. Вкажіть, як називається нафтопровід, який збудовано в Україні за часів незалежності: 16 А «Дружба» В «Північний потік» Б «Одеса–Броди» Г «Долина–Дрогобич» 17. Вкажіть регіон світу, де в релігійному складі переважають християни: А Африка 17 Б Америка В Південно-Західна Азія Г Східна Азія


19. Оберіть варіант, у якому правильно охарактеризовано особливості розвитку та географію енергетики Франції: А більша частка електроенергії виробляється на ГЕС, розташованих на півдні країни Б більша частка електроенергії виробляється на ТЕС, що споруджені в районах найбільших агломерацій країни В більша частка електроенергії виробляється на АЕС, які розміщені на узбережжі Ла-Маншу і долинах Рони і Луари Г більша частка електроенергії виробляється на електро- 19 станціях, що працюють на нетрадиційних джерелах і розміщені на півночі і півдні країни 20. Вкажіть причину низької частки наукоємних галузей промисловості в структурі господарства Італії: А значна державна власність і висока монополізація промислового виробництва, відсутність відомих у світі університетів Б залежність енергетики і обробної промисловості від імпортної сировини В значні територіальні відмінності, які характерні для гос20 подарського комплексу країни Г низький рівень забезпечення галузей промисловості електроенергією, пов’язаний з дефіцитом енергоносіїв ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Знайдіть відповідність між точками на карті та їхніми координатами: 1 екватор А 90° пн. ш. 2 Північний полюс Б 90° пд. ш. 3 Південний полюс В 51° пн. ш.; 31° сх. д. 4 місто Київ Г 0° ш. Д 31° пн. ш.; 51° сх. д.

21

22. Визначте відповідність між океанами та їхніми характерними рисами: 1 Північний Льодовитий 22 2 Індійський 3 Атлантичний 4 Тихий А розташований найглибший океанічний жолоб Б до басейну океану належить найсолоніше море світу В розташований Бермудський трикутник Г зовсім немає океанічних хребтів Д посідає друге місце за кількістю островів

109

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

18. Вкажіть ознаку, що характеризує сільське господарство в епоху НТР: А у сільському господарстві розвинених країн переважають галузі рослинництва, а тваринництво має допоміжний характер Б у сільському господарстві розвинених країн зайнято більше 2/3 економічно активного населення В у сільському господарстві розвинених країн переважають 18 галузі тваринництва інтенсивного характеру Г общинне землеволодіння в країнах, що розвиваються, є основою для розвитку сучасного плантаційного господарства

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 18


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 18

23. Визначте відповідність між типами озер за походженням улоговини і запропонованими прикладами: 1 лиманне А Синевир 2 заплавне Б Кагул 3 загатне В Світязь 4 вулканічне Г Синє Д Сасик

23

24. Визначте відповідність між економічними районами й адміністративними областями України: 1 Подільський 24 2 Північно-Східний 3 Донецький 4 Центральний А Волинська, Рівненська Б Донецька, Луганська В Кіровоградська, Черкаська Г Сумська, Харківська, Полтавська Д Вінницька, Тернопільська, Хмельницька

25. Визначте відповідність між регіонами світу та особливостями землеволодіння, характером сільського господарства та спеціалізацією рослинництва: 1 Північна Америка (США) 2 Південна Америка (Бразилія) 3 Східна Азія (Китай) 4 Центральна Африка (Чад) А общинне землеволодіння; споживацький характер виробництва; просо,

сорго, бавовна господарювання; ринкова орієнтація виробництва; пшениця, кукурудза В латифундистське землеволодіння; плантаційне ек­спортоорієнтоване виробництво; кава, какао, цукрова тростина Г парцелярне землеволодіння (менше 1 га на людину); ринкова і споживацька орієнтація виробництва; рис, гаолян, рапс, соя Д державна власність; споживацький характер виробництва; банани, ананаси, батат, ямс Б фермерське

25

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

110

26. Визначте правильні твердження щодо клімату материка Північна Америка: 1 арктичні повітряні маси впливають лише на клімат півночі материка 2 вплив західних вітрів обмежують гори Аппалачі 3 над материком панують помірні, тропічні та екваторіальні повітряні маси 4 на кількість опадів в Кордильєрах впливає тепла Аляскинська течія 5 Північна Америка лежить в усіх кліматичних поясах, крім екваторіального 6 у переміщенні повітряних мас відіграють роль стокові вітри, 26 західні і пасати 7 на більшій частині материка панує пасатна циркуляція повітряних мас


28. Виберіть правильні твердження, що стосуються лісопромислового комплексу. 1 деревне вугілля, смоли, дубильні речовини виробляє деревообробна промисловість 2 в Україні є достатня кількість сировини для розвитку лісопромислового комплексу 3 найбільш лісозабезпеченими районами України є Полісся та Українські Карпати 4 підприємства лісопромислового комплексу розміщуються рівномірно по території України 5 основним споживачем деревини є лісохімічна промисловість 6 забезпеченість потреб країни в лісовій сировині становить 28 близько 20 % 7 на зменшення обсягів виробництва впливає насиченість внутрішнього ринку імпортними товарами 29. Вкажіть країни, за рахунок яких відбулося розширення Європейського Союзу в ХХІ ст.: 1 Франція, Бельгія, Нідерланди, Ірландія 2 Румунія, Болгарія 3 Фінляндія, Швеція 4 Словаччина, Чехія, Польща, Угорщина, Словенія 29 5 Литва, Латвія, Естонія, Мальта, Кіпр 6 Україна, Словаччина, Чехія, Польща 7 Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Мальта ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Назвіть галузі промисловості Франції, які спираються на використання власних природних ресурсів. 31. Спрогнозуйте зміни клімату в Криму за відсутності Кримських гір. 32. Визначте полудневу висоту Сонця над горизонтом 23 вересня в географічному центрі України (49° пн. ш., 31° сх. д.). 33*. Розкрийте сутність поняття «міжнародні відносини». Наведіть приклади глобальних і регіональних міжнародних відносин. V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті та легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

111

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

27. Виберіть правильні твердження щодо географічних досліджень на території України: 1 Геродот описав природу півдня України (Скіфію) ще в V ст. до н.е. 2 уперше назва «Україна» згадується в літописі «Повість минулих літ» (1113– 1116) 3 перші карти української території було видано в Європі в 1492 р. 4 Володимир Вернадський – перший президент Академії наук (АН) України (1918 р.) 5 Степан Рудницький вперше заснував у Києві Інститут географії України 6 Михайло Драгоманов першим запропонував схему природно27 географічного районування України 7 Інститут географії Національної академії наук України розташований у Харкові

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 18


34. Позначте на контурній карті світу річки: Ніл, Амазонка, Міссісіпі, Конго, Нігер, Маккензі, Мурей, Волга, Дунай, Дніпро.

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 18

112


1. Вкажіть, що таке план місцевості: А невелика карта, що зображує в масштабі ділянку місцевості Б зображення умовними знаками та в масштабі невеликої 1 ділянки місцевості В зображення умовними знаками великої ділянки місцевості Г карта, що має невеликий масштаб 2. Зазначте, столиця якої держави розташована найближче до Гринвіцького меридіана: А Великої Британії 2 Б Німеччини В Франції Г Бельгії 3. Визначте, яку форму має планета Земля: А сфероїд Б еліпсоїд В куля Г геоїд

3

4. Укажіть, яка протока єднає два океани: А Гібралтарська Б Магелланова В Босфор Г Керченська

4

5. Назвіть чинник, який не впливає на солоність океанічних вод: А річковий стік Б танення криги В діяльність коралів Г кількість опадів

5

6. Визначте, як називають мешканців пустелі Сахара: А туареги В бушмени Б малагасійці Г пігмеї

6

7. Вкажіть, у якій гірській системі розташований так званий мідний пояс, у якому зосереджено 20 % світових запасів міді: А Анди Б Кордильєри 7 В Великий Вододільний хребет Г Атлас 8. Виберіть варіант, де правильно вказані об’єкти, що стосуються материка Південна Америка: А Маракайбо, сельва, нанду Б гуанако, Ігуасу, кріки 8 В тигри, льянос, Анхель Г ваді, Амазонка, пампа 9. Виберіть умовний знак, яким позначають родовища нафти і газу: А

Б

В

Г

9

113

ГЕОГРАФІЯ

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ВАРІАНТ 19


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 19

10. Вкажіть, яку форму рельєфу позначено на карті: А Б В Г

Подільська височина Придніпровська низовина Придніпровська височина Причорноморська низовина

10

11. Виберіть тип ґрунтів, які охоплюють найбільші площі в Україні: А каштанові 11 Б дерново-підзолисті В сірі лісові Г чорноземи 12. Зазначте, який заповідник не є біосферним: А «Асканія-Нова» Б Поліський В Карпатський Г Дунайський

12

13. Вкажіть, скільки кілометрів становить відстань між крайніми західною і східною точками України: А 893 км 13 Б 960 км В 1316 км Г 1050 км 14. Вкажіть, яку частку від усього населення України становлять українці: А близько 73 % 14 Б близько 92 % В близько 22 % Г близько 67 % 15. Вкажіть найпотужніший металургійний комбінат України: А «Арселор Міттал Кривий Ріг» Б «Запоріжсталь» В «Азовсталь» Г Металургійний комбінат ім. Ілліча

15

114

16. Зазначте, як називається і де розташоване найбільше у світі родовище каолінів: А Просянівське (Дніпропетровська обл.) 16 Б Калуш-Голинське (Івано-Франківська обл.) В Клесівське (Рівненська обл.) Г Немирівське (Львівська обл.)


17

18. Вкажіть правильний рядок, який характеризує взаємозв’язок галузі, чинника розміщення та району розвитку: А автомобілебудування – потужна сировинна база – Штут­гарт, Вольфсбург –

ФРН

Б важке машинобудування – потужна база конструкційних матеріалів –

Північний Схід і Приозер’я США

В електротехніка – потужна наукова база – Ланкашир,

Мідленд – Велика Британія

Г авіаракетно-космічна – потужна наукова база – про мислова зона нижнього Рейну – ФРН

18

19. Виберіть характерну ознаку таких країн, як М’янма, Бутан, Афганістан, Ефіопія, Сомалі: А високі темпи зростання ВВП, широке використання досягнень НТП Б індустріальний тип економіки, структурна перебудова промисловості і сус-

пільства

В натуральне господарство, майже не розвиваються промис-

19

ловість і експортні галузі Г високі показники ВВП на душу населення завдяки туризму 20. Виберіть варіант, який вказує на наймасштабніші в світі експортні перевезення цукру: А Б В Г

з з з з

Південної Африки в Японію Куби в Росію Мексики в США Бразилії в Європу

20

ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Визначте відповідність між півостровами і материками, частиною яких вони є: 1 Аравійський А Австралія 2 Сомалі Б Північна Америка 3 Лабрадор В Африка 4 Кейп-Йорк Г Євразія Д Південна Америка 22. Вкажіть відповідність між формами рельєфу Євразії та їхніми назвами: 1 височина А Прикаспійська 2 гори Б Подільська 3 плоскогір’я В Гобі 4 низовина Г Декан Д Гімалаї

21

22

115

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

17. Оберіть групу країн світу, де переважає чоловіче населення: А Росія, Україна, Білорусь Б Італія, Іспанія, Велика Британія В Китай, Індія, Іран Г Бразилія, США, Канада

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 19


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 19

23. Визначте відповідність між типами ґрунтів і регіонами їхнього поширення: 1 дерново-підзолисті А Карпати 2 опідзолені чорноземи Б Кримські гори 3 звичайні чорноземи В Полісся 4 коричневі гірські Г Лісостеп Д Степ

24. Вкажіть відповідність між типами електростанцій та їхніми назвами: 1 атомна А Донузлавська 2 теплова Б Бурштинська 3 гідравлічна В Хмельницька 4 вітрова Г Дністровська Д Кримська

23

24

25. Встановіть відповідність між характерними особливостями та видами транспортної системи світу: 1 наймолодший вид транспорту, має високу собівартість перевезень, посідає останнє місце за показником вантажообігу 2 найдавніший вид, має низьку собівартість перевезень, лідирує за показником вантажообігу та дальністю перевезень 3 порівняно молодий, найдешевший для доставки вантажів, які ним транспортуються, екологічно безпечний при відсутності аварійних ситуацій 4 «транспорт ХХ століття», лідер за показником про- 25 тяжності шляхів, забезпечує половину шкідливих викидів в атмосферу А залізничний Б автомобільний В морський Г повітряний Д трубопровідний ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

116

26. Визначте правильні твердження щодо кліматичних особливостей материка Євразія: 1 арктичні повітряні маси холодні й вологі 2 Північний Льодовитий океан не охолоджує, а, навпаки, утеплює суходіл Північної півкулі 3 Євразія знаходиться в усіх кліматичних поясах, лише два з них поділяються на кліматичні області 4 материк знаходиться в усіх кліматичних поясах, крім екваторіального 5 основною причиною заболочення зони тундри є велика кількість опадів 6 на заході помірного поясу клімат мусонний, із сухою холодною зимою і вологим теплим літом 26 7 на території субекваторіального кліматичного поясу знаходиться Черапунджі – найвологіше місце на Землі


28. Виберіть правильні твердження щодо харчової промисловості України: 1 підприємства борошномельної промисловості орієнтуються на споживача і транспортні шляхи 2 підприємства цукрової промисловості розміщені переважно в степових районах 3 підприємства рибної промисловості розміщуються в найбільших містах 4 найбільшими виробниками цукру є Вінницька, Черкаська і Полтавська області 5 у Херсонській області, Криму та Закарпатті розвинуті 28 вирощування та переробка винограду 6 виробництво консервованого молока орієнтується на споживача 7 переважна частка олії виробляється із сої та ріпаку 29. Оберіть варіанти, у яких правильно поєднано назву міжнародної організації та мету її діяльності: 1 СНД – обєднання зусиль для експорту вугілля 2 ООН – підтримання міжнародної безпеки і миру у світі 3 ЄС – створення єдиного економічного простору 4 НАФТА – забезпечення солідарності в питанях вирішення екологічних проблем 5 ОПЕК – координація та уніфікація нафтової політики держав-учасниць 29 6 НАТО – лібералізація міжнародної торгівлі товарами 7 СОТ – сприяння міжнародному співробітництву у валютній сфері ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповіді.

30. Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв’язки Великої Британії. 31. Назвіть і охарактеризуйте основні генетичні форми рельфу України. 32. Визначте, яким буде поясний час у Львові, якщо в Лондоні 20 год 25 хв. 33*. Розкрийте суть поняття «географічні інформсистеми». Наведіть приклади можливого застосування ГІС. ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������

117

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

27. Виберіть характеристики тих річок, які належать до басейну Чорного моря: 1 Сіверський Донець – найбільша річка на сході, притока Дону 2 Дунай – дельта, порізана численними протоками, є місцем зимівлі багатьох птахів 3 Кальміус – річка протікає в посушливих районах, тому вона маловодна 4 Дністер – типова гірська річка у верхів’ї, у середній течії рівнинна, річище надзвичайно звивисте 5 Південний Буг – річка та її притоки порожисті, судноплавна лише в нижній течії 6 Західний Буг – тече в північному напрямку, притоки 27 починаються і течуть на рівнинній території 7 Салгир – живиться переважно дощовими водами, у нижній течії пересихає

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 19


V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. Позначте на контурній карті світу гори: Анди, Кордильєри, Гімалаї, Кавказькі, Уральські, Атлас, Карпати, Альпи, Алтай, Аппалачі.

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 19

118


 ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді 1. Визначте, що є предметом вивчення географії: А будова Землі Б географічна оболонка В природа і суспільство Землі Г весь світ

1

2. Вкажіть, від чого найбільше залежить температура повітря: А від атмосферного тиску Б від напрямку вітрів В від стану поверхні Землі Г від кута падіння сонячних променів

2

3. Зазначте, що таке масштаб карти: А математичний спосіб зображення поверхні земної кулі Б номенклатура топографічної карти В число, що показує, у скільки разів відстань на карті менша за відстань на місцевості Г число, що показує, у скільки разів відстань на карті більша за відстань на місцевості 4. Зазначте, як називається найнижчий рівень води в річці: А межень В повінь Б паводок Г штиль 5. Вкажіть, як називаються тимчасові пересихаючі водотоки або безводні річища в Австралії: А крики В останці Б ваді Г сельва

3

4

5

6. Виберіть неправильне твердження щодо материка Південна Америка: А над значною частиною материка панують вологі екваторіальні повітряні маси Б вологі повітряні маси з Атлантичного океану приносять південно-східні і північно-східні пасати В на клімат західного узбережжя материка має вплив Перу­ 6 анська течія Г Гвіанська і Бразильська течії сприяють зменшенню кількості опадів 7. Вкажіть, на якому з материків розташовувалася міфічна країна Ельдорадо: А Африка Б Австралія 7 В Євразія Г Південна Америка 8. Визначте, який кліматичний пояс не має суцільного поширення на материку Євразія: А тропічний Б помірний 8 В субарктичний Г субтропічний 9. Вкажіть тектонічну структуру, яка лежить в основі Середньоросійської висо­чини: А Дніпровсько-Донецька западина 9 Б Донецька складчаста споруда В Український щит Г Воронезький кристалічний масив

119

ГЕОГРАФІЯ

ВАРІАНТ 20


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 20

10. Вкажіть, яку форму рельєфу позначено на карті штрихуванням: А Б В Г

Донецький кряж Приазовська височина Причорноморська низовина Придніпровська низовина

10

11. Зазначте притоку річки Сіверський Донець: А Псел В Кальміус Б Молочна Г Оскіл

11

12. Виберіть показник, який лежить в основі поділу території на фізико-географічні країни: А особливості геоморфологічної будови території 12 Б співвідношення тепла та вологи В ступінь континентальності клімату Г спільність тектонічної будови та макрорельєфу 13. Зазначте, як називають різницю коефіцієнтів прибулих і вибулих у розрахунку на тисячу осіб населення: А сальдо міграції 13 Б коефіцієнт сальдо міграції В імміграція Г еміграція 14. Вкажіть область України, яка має спільний кордон із чотирма країнами: А Чернівецька 14 Б Закарпатська В Волинська Г Чернігівська

120

15. Оберіть правильне визначення поняття «валовий внутрішній продукт»: А сукупна вартість товарів і послуг, вироблених і реалізованих протягом року в країні, у т. ч. іноземними корпораціями, контрольованими громадянами держави Б сукупність усіх доходів, що формується в країні в результаті розвитку господарства В сукупність ресурсів і можливостей науки, що дають змогу ефективно вирішувати господарські питання Г сукупна вартість товарів і послуг, вироблених і реалі15 зованих громадянами і фірмами протягом року в країні та за кордоном, не враховуючи дохід іноземних громадян і фірм, представлених у країні


16

17. Виберіть правильну відповідь, що характеризує особливості розвитку машинобудування в епоху НТР: А характерна висока залежність від сировинних баз Б характерна незначна участь у територіальному і міжнародному поділі праці В характерне збільшення обсягів наукових досліджень 17 і зростання виробництва в наукоємних галузях Г характерний вузький асортимент продукції і несклад на галузева структура 18. Вкажіть чинник, що впливає на розміщення кольорової металургії Великої Британії: А дешева електроенергія – промислові центри Мідленда і Ланкшира Б кваліфіковані кадри – промислові «парки» Брістоля, Кембриджа В власна сировина – найбільші агломерації – Бірмінгем, 18 Манчестер Г довізна сировина – порти – Шотландія 19. Вкажіть варіант, що правильно характеризує особливості спеціалізації та експорту продукції гірничорудної промисловості країн Африки: А Ліберія, Мавританія – залізні руди 19 Б Нігер, Габон – золото В ПАР, Замбія, ДРК – нафта Г Алжир, Нігерія, Лівія – уран 20. Вкажіть правильний рядок, що характеризує особливості спеціалізації Тихо­ океанського Північного Заходу США: А на район припадає третина виробництва авіакосмічної техніки, четверта частина американського озброєння, 2/3 вирощування овочів і фруктів Б основні галузі господарства – туристичний бізнес і тропічне землеробство В традиційні галузі господарства – пасовищне скотарство, оазисне землеробство, видобуток руд і виплавка кольорових металів 20 Г основні галузі господарства – лісозаготівля, дерево­ обробка, гідроенергетика, енергоємні виробництва; важливий регіон розвитку авіакосмічної промисловості ІІ. Завдання на визначення відповідності У завданнях 21–25 до кожного із завдань, позначених цифрою, доберіть правильну відповідь, позначену буквою. Відповідність цифр і букв перенесіть у бланк відповідей.

21. Визначте відповідність між країнами і регіонами світу, у яких вони знаходяться: 1 Марокко 21 2 Монако 3 Колумбія 4 Сирія А Б В Г Д

Європа Азія Африка Південна Америка Північна Америка

121

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

16. Оберіть з переліку групу рудних корисних копалин: А магнезит, ільменіт, хроміт Б вугілля, нафта, торф В горючі сланці, природний газ, вогнетриви Г галіт, сірка, гіпс

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 20


ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 20

22. Вкажіть відповідність між назвами природних зон і представниками органічного світу Євразії: 1 вологі екваторіальні ліси 22 2 лісостеп і степ 3 арктичні пустелі 4 пустелі помірного поясу А песець, білий ведмідь, тюлені Б джейран, варан, двогорбий верблюд; саксаул В ховрах, тушканчик; типчак, чебрець Г евкаліпт, акація; єхидна, коала Д орхідеї, ліани; тигри, леопарди 23. Визначте відповідність між природними заповідниками і природними регіонами (або ландшафтними комплексами), у межах яких вони розташовані: 1 Горгани А степ 2 Луганський Б Українські Карпати 3 Канівський В лісостеп 4 Рівненський Г мішані та широколисті ліси Д Кримські гори 24. Визначте відповідність між провідними автовиробниками та центрами їх виробничих потужностей в Україні: 1 «Автокар» А Донецьк 2 «Автозаз» Б Запоріжжя 3 «ЛАЗ» В Кременчук 4 «КрАЗ» Г Львів Д Ужгород

23

24

25. Визначте відповідність між назвами спеціалізованих сільськогосподарських поясів США та назвами регіонів і штатів: 1 молочний пояс 2 бавовняний пояс 25 3 пшеничний пояс 4 пояс пасовищного м’ясного скотарства А великі рівнини (Північна і Південна Дакота, Небраска, Канзас) Б приозер’я (Міннесота, Вісконсін) В гірські штати, Техас, Арканзас Г південний схід США (Алабама, Міссісіпі) Д центральні рівнини (Айова) ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді У завданнях 26–29 виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих варіантів. Варіанти правильних відповідей перенесіть у бланк відповідей.

122

26. Визначте правильні твердження щодо природних зон материка Північна Америка: 1 у зоні тайги переважають підзолисті ґрунти 2 прерії – основна смуга землеробства 3 у зоні тайги відсутня багаторічна мерзлота 4 тайга – це заболочені безлісі простори із субарктичним кліматом


му поясах

6 зона тундри розташована тільки в межах арктичного кліма-

26

тичного поясу 7 степи Північної Америки називають пампою

27. Виберіть правильні твердження щодо фізико-географічного положення України: 1 Україна розташована в Західній півкулі 2 більша частина нашої держави знаходиться в помірному кліматичному поясі 3 крайня західна точка України знаходиться у Львівській області 4 Україна на суходолі межує із сімома країнами 5 максимальна відстань між західною і східною точками України становить 893 км 6 на півдні наша держава має широкий вихід до Чорного та 27 Азовського морів 7 гори в Україні займають значну частину і є важкодоступними 28. Виберіть правильні твердження, що стосуються промисловості будівельних матеріалів: 1 промисловість будівельних матеріалів широко використовує відходи інших галузей промисловості 2 промисловість будівельних матеріалів орієнтується на сировину та споживача 3 до головних районів промисловості будівельних матеріалів належить Донбас і Придніпров’я 4 провідною серед галузей хімічної промисловості є склоробна 5 основними центрами виробництва цементу є Київ і Слов’янськ 28 6 виробництво бетону і залізобетонних конструкцій зосереджено в місцях видобутку сировини 7 близько 90 % скла виробляють у Харкові 29. Вкажіть правильні поєднання назви країн та етапу формування політичної карти світу: 1 Російська імперія – середньовічний період 2 Югославія – новітній період, другий етап 3 Вавилонія – новий (колоніальний) період 4 Чехія, Словаччина – новітній період, четвертий етап 5 НДР, Югославія, Ізраїль – новітній період, другий етап 6 Київська Русь, Месопотамія, Візантія – давній (античний) 29 період 7 Словенія, Хорватія Македонія – новітній період, четвертий етап ІV. Завдання відкритого типу Завдання 30–33* передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання з відповідним записом у бланку відповідей.

30. Дайте коротку характеристику природно-ресурсного потенціалу країн Латинської Америки. 31. Які наслідки для екосистеми матиме підвищення солоності вод Азовського моря? 32. Протяжність річки Псел – 717 км, висота витоку приблизно 220 м, висота урізу води в гирлі річки становить 65 м. Визначте похил річки. 33*. Як ви розумієте термін «сталий розвиток». Оцініть роль географії у забезпеченні сталого розвитку.

123

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

5 пустелі розташовані в помірному, субтропічному і тропічно-

ГЕОГРАФІЯ

Âàð³àíò 20


V. Завдання на контурній карті Завдання 34 має картографічний характер і передбачає нанесення на карту інформації відповідно до завдання та розробку легенди карти (записи на карті й легенда подаються тим самим кольором ручки, яким виконується все тестове завдання).

34. Позначте на контурній карті світу протоки: Магелланову, Дрейка, Босфор, Берингову, Гібралтарську, Ла-Манш, Мозамбіцьку; затоки: Бенгальську, Біскайську, Перську, Мексиканську, Гудзонову, Велику Австралійську, Гвінейську.

ГЕОГРАФІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 20

124


з______________________________ назва предмета

за курс старшої школи учня (учениці) ____________ класу _______________________________ назва навчального закладу

_______________________________

Увага! Позначайте тільки один варіант відповіді в рядку варіантів відповідей до кожного завдання. Будь-які виправлення в бланку недопустимі.

прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку

Варіант № _______________

У завданнях 1–20 правильну відповідь позначайте тільки так: 1

6

11

16

2

7

12

17

3

8

13

18

4

9

14

19

5

10

15

20

У завданнях 21–25 правильну відповідь позначайте так: 21

22

24

25

навпроти відповідних літери і цифри. 23

26

У завданнях 26–29 правильну відповідь записуйте цифрами. Приклад написання цифр для заповнення бланка відповідей: 1 27

27

2

3

4

5

6

7

8

28

9

0 29

Завдання 30–33* виконуйте на окремому аркуші паперу. Завдання 34 виконуйте на контурній карті.

125

ГЕОГРАФІЯ

Р О Б О ТА на державну підсумкову атестацію

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Бланк відповідей


ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

 Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер у білих прямокутниках ліворуч. Завдання 1–20 Номер завдання

Завдання 21–25 Номер завдання

А Б В Г

Завдання 26–29 Номер завдання

А Б В Г Д

Тестові завдання 1–29

Теоретичні завдання 30–33* Завдання на контурній карті 34

Сума балів

Оцінка

Голова комісії:

ГЕОГРАФІЯ

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

126


ЗМІСТ

Пояснювальна записка............................................................................... 3 Варіант 1.................................................................................................. 5 Варіант 2.................................................................................................. 11 Варіант 3.................................................................................................. 17 Варіант 4.................................................................................................. 23 Варіант 5.................................................................................................. 29 Варіант 6.................................................................................................. 35 Варіант 7.................................................................................................. 41 Варіант 8.................................................................................................. 47 Варіант 9.................................................................................................. 53 Варіант 10................................................................................................ 59 Варіант 11................................................................................................ 65 Варіант 12................................................................................................ 71 Варіант 13................................................................................................ 77 Варіант 14................................................................................................ 83 Варіант 15................................................................................................ 89 Варіант 16 ............................................................................................... 95 Варіант 17................................................................................................ 101 Варіант 18................................................................................................ 107 Варіант 19................................................................................................ 113 Варіант 20................................................................................................ 119 Бланк відповідей....................................................................................... 125

апе  
апе  

певпвпывамвпк нн5 н45н45

Advertisement