Page 1

Zahranièné stáže príbehy Zaujímavé príbehy ¾udí, ktorí boli alebo ešte stále sú na stáži v zahranièí. Aké boli ich prvé pocity, keï prišli do inej krajiny, ako prijali novú kultúru a èo ich èakalo v práci... Toto a ešte ove¾a viac sa dozvieš práve tu!

Manažérske stáže Švajèiarsko India

Vzdelávacia stáž Turecko

Rozvojová stáž Brazília India

Technická stáž Dominikánska Republika


Manažérska stáž vo Švajèiarsku „Žijem vo ve¾mi dynamickom prostredí a teším sa, èo mi prinesie každý nový týždeò v práci a mimo nej.“ O možnosti absolvovania stáže cez organizáciu AIESEC som sa dozvedela vo štvrtom roèníku môjho vysokoškolského štúdia na Fakulte manažmentu UK. Keïže som už viac semestrov študovala a stážovala v zahranièí, vedela som, že túto možnos musím využi. Prihlásila som sa teda do AIESEC, prešla jazykovými testami a inými prípravami na stáž. Po tomto procese som dostala prístup k celosvetovej databáze stáží, kde som každý deò h¾adala tú moju. A našla som ju! Ve¾mi lákavá ponuka zo spoloènosti Hewlett Packard v Ženeve, Švajèiarsku, na pozíciu IPG EMEA Sales Compensation Analyst na obdobie jedného roka s prípadným predåžením. Vtedy som vôbec netušila, èo tento názov znamená. Nasledovali rôzne byrokratické povinnosti, žiados o pracovné povolenie, o èo sa postarala moja firma, h¾adanie ubytovania, v èom mi pomohol AIESEC, a mnoho ïalších vecí. Na konci januára, dva mesiace po prijatí na stáž som sa ocitla sama v cudzej krajine a v novej práci. Našastie som dostala príležitos pracova vo vynikajúcom tíme piatich ¾udí, ktorí ma ešte pred mojim prvým pracovným dòom pozvali na veèeru. Náš tím je medzinárodný, tak ako Ženeva sama, tvoria ho Francúz, Švajèiar, Poliak, dve Maïarky a ja. Takže väèšina z nás je zo Strednej Európy. Pri h¾adaní stáže som vôbec nemyslela na možnos, že by som mohla nájs pozíciu s takou ve¾kou zodpovednosou a že sa pre mòa stane tak ve¾kou výzvou. V Ženeve je centrála HP pre Európu, Stredný Východ a Afriku pre odmeòovanie zamestnancov podporujúcich predaj výrobkov HP v divízii IPG. To prináša obrovský preh¾ad nad fungovaním spoloènosti, prípravu správ pre celosvetovú centrálu v USA a zlepšovanie služieb pre oddelenia odmeòovania v krajinách. Po dvoch mesiacoch stážovania môžem poveda, že som vôbec netušila, že sa poèas tak krátkej doby nauèím to¾ko nových vecí. Taktiež som ve¾mi rada, že mi moji nadriadení vo všetkom vychádzajú v ústrety, kolegovia pomáhajú, a celkovo na pracovisku vôbec nemožno hovori o žiadnej nadradenosti, resp. podradenosti. Avšak môj pobyt vo Švajèiarsku nie je iba o práci, ale samozrejme aj o èase po práci a poèas víkendov. Ženeva je krásne mesto, volajú ho aj „mesto mieru“ vïaka centrále Organizácie Spojených národov. A tých centrál je tu viac. Je považovaná za najdrahšie švajèiarske mesto, ale aj za mesto s vysokým životným štandardom. Životné náklady, hlavne na bývanie, sú naozaj neuverite¾ne vysoké. Hovorí sa však, že Ženeva je iba prestupná stanica pre ¾udí, ktorí tu pracujú, pretože sa tu zdržia priemerne iba 2-3 roky. Je aj sídlom organizácie CERN, èo znamená, že keï sa s niekým v meste zoznámite, je 50%tná šanca, že pracuje práve tam. Dá sa poveda, že Ženeva je skôr súèasou Francúzska ako Švajèiarska vïaka svojej polohe pri francúzskych hraniciach. Dokonca aj elektrièky MHD zo Ženevy jazdia až do Francúzska. Vzh¾adom k spomínanému medzinárodnému charakteru mesta je celkom nároèné prinúti sa uèi francúzštinu. Až 60% ¾udí tu žijúcich nie sú Švajèiari. Budúci mesiac však plánujem zaèa s kurzom francúzštiny. Som ve¾mi rada, že som dostala možnos stáže práve tu a v Hewlett Packard. Žijem vo ve¾mi dynamickom prostredí a teším sa, èo mi prinesie každý nový týždeò v práci a mimo nej. Janka Šišková

1


Manažérska stáž v Indii „Kto prežije Indiu, prežije všetko!“ Poèas minulého školského roka som spoluorganizovala konferenciu, ktorá mala priblíži študentom možnos ís na stáž do rozvojových krajín a možnosti pomoci v týchto krajinách. Jednu z prezentácií som viedla aj ja, bola o Jaipure, meste v Indii. Po všetkom tom rozprávaní o chudobných, ale krásnych krajinách, som aj ja túžila ís na stáž. A tak sa aj stalo a zhodou okolností do mesta, ktoré som prezentovala. Tak sa zaèala moja stáž/príležitos v Indii. India je krajina, o ktorej nestaèí len písa, Indiu treba zaži. Sú tam ve¾ké rozdiely medzi chudobou, ¾udia ležia na ulici, deti žobrú a potom tá druhá èas, bohatá. Indická kultúra je fascinujúca a krajina sa vám dostane pod kožu aj keï je tu ve¾a negatívnych vecí, ako hygiena, zlé jedlo, kvôli ktorému som už aj navštívila nemocnicu. S Indmi som bola v neustálom kontakte, èi už v škole, kde som pracovala alebo na internáte. Každý víkend sme chodili na výlety, tak som mala možnos spoznáva úžasné miesta, napríklad Tadž Mahal, Himaláje a mnohé iné. Táto stáž mi dala ve¾a a som rada, že som sa rozhodla ís. Je to neuverite¾ný zážitok, a kto prežije Indiu prežije všetko:) Skúsenos tu je nenahradite¾ná, dokonca aj tá pracovná, v životopise mi zaistí zasa o nieèo väèšiu šancu zamestna sa v budúcnosti. Koneène som videla nieèo iné ako západný štýl života. Teraz si ešte viac vážim èo máme doma, uvedomila som si aj, kto vlastne som, a že už ma len tak nieèo nezloží a neprekvapí. Mám pocit, že som osobnostne vyrástla o 100 percent a našla som ve¾a odpovedí na moje otázky :) Som rada, že som mala možnos vycestova cez AIESEC, pretože AIESEC je ako rodina. Nie som tu sama, je tu asi 100 stážistov, všetci si pomáhame, spolupracujeme a chodíme von. Monika Pohlová, EUBA

2


Vzdelávacia stáž v Turecku „Cestovanie ako také je jedna z ciest ako zisti KTO SME a èo sme SCHOPNÍ vo svojom živote DOKÁZA!“ 1. Preèo si sa rozhodla ís na stáž? Som absolútne cestovate¾ský a dobrodružný typ (samozrejme v rámci normy). Po 4 mesiacoch od poslednej dovolenky som opä dostala "itchy feet", tzv. cestovate¾ské chute, a rozhodla sa nieèo podniknú. 2. Ako dlho trvala tvoja stáž a èo bolo jej náplòou? Moja stáž trvala "len" 3 mesiace, ale v jej priebehu som sa rozhodovala osta dlhšie. Bola som na edukatívnej stáži (ET), èo znamená, že som mala normálnu robotu za plat, ktorý postaèí na príjemné prežitie bez zbytoèných nákupov:) Moji študenti boli väèšinou vysokoškoláci alebo pracujúci ¾udia, takže som sa absolútne vyžila. 3. Preèo si si zvolila h¾ada stáž práve cez AIESEC? O AIESEC som nemala ani najmenšiu šajnu, až kým som nestretla kolegu v elektrièke, ktorý zaèal básni o možnosti cestova... A tak som sa toho chytila a hneï druhý deò som pekne išla do "officu" a èakala - a ONI MA ZOBRALI! (Len tak na okraj – kolega nikdy nikde nešiel, ale viete ako to chodí, náhoda je blbec a keïže neverím, že náhoda existuje, všetko je zariadené ako má by... takže sa len nechajte vies a ostatné sa zariadi.) ALE VÍZA SI MUSÍTE VYBAVI SAMI!!! 4. Èo sa ti najviac páèilo? Dlhé rozhovory s kolegami uèite¾mi a študentmi, nová kultúra (ISLAM je naozaj silný element!!!), úžasná pohostinnos Turkov (ale pozor NEVERTE každému pozvaniu, èo vyrieknu, bo už by som šla aspoò na tristý výlet...). A èo je absolútne NAJHLAVNEJŠIE – šastné tváre študentov po hodine... (stále verím, že nie preto, že sa skonèila hodina...) 5. Aké skúsenosti ti dala stáž? Ako sa vyrovna s faktom, že vám v byte behajú šváby – jednoducho sme ich nazvali „little Brian and Hairy Johnny“. POUÈENIE: spoznajte svoje okolie – dajte svojim "blížnym" mená a hneï sa žije krajšie s priate¾mi. Ako vytlaèi z turecky hovoriaceho študenta nieèo po anglicky a ako ho presvedèi, že vy sami po turecky neviete ani slovo, a tak to jednoducho musí skúsi po anglicky!!! Priuèila som sa pravidlám islamu – v mosque je fakticky potrebné ma ŠATKU na HLAVE! Inak vám to pán so ženou obleèenou v burge troška poriadne polopatisticky neverbálne naznaèí! A èo je najdôležitejšie, nauèila som sa prida fotky na Facebook:) A keï vás to nauèí príjemný muž z Maroka – èo viac si môžete pria??? LEN ÍS NA STÁŽ:) 6. Odporúèala by si stáž cez AIESEC aj ostatným? Ak áno, preèo? Cestovanie ako také je jedna z ciest ako zisti KTO SME a èo sme SCHOPNÍ vo svojom živote DOKÁZA. Ak majú mladí ¾udia možnos, chce to jednoznaène nabra odvahu a otvori sa svetu. Stretnete sa s mnohým – pozitívnym i negatívnym, ale ako sa vraví, KAŽDÁ SKÚSENOS JE DOBRÁ! SVET ÈAKÁ NA VÁS a myslím to vážne – je to nesmierne úžasné stretnú ¾udí z celého sveta, rozpráva sa s nimi, cestova s nimi a popri tom nájs SEBA SAMÉHO:) A AIESEC? Ten vám k tomu jednoznaène dopomôže! Janka Mrenová

3


Rozvojová stáž v Brazílii „Život a práca v inom kultúrnom prostredí nás uèia intenzívnejšie vníma farby a vône, tancova na skrytú hudbu sveta...“ Pozerám na prihlášku. Mám ju vyplni? Kam by som chcela ís? Chcem niekam ís? Vážne dokážem vymeni univerzitnú aulu, spolužiakov a priate¾ov za podmienky tretieho sveta? Váhavo odosielam prihlášku, veï uvidíme, možno z toho niè nebude a je po dileme. S každým kolom výberového procesu však rastie moja istota. Keï som napokon prvýkrát otvorila databázu rozvojových stáží vo svete, otázka už znela inak – kamže to pôjdem na zaèiatok? Dnes h¾adám v databáze druhýkrát. Po návrate z prvej stáže som presvedèená, že chcem ís opä. Budúci rok, aj ten ïalší… Snáï najažšou úlohou bolo vybra si. Nakoniec ma zlákala práca pre mimovládku v Brazílii, projektový manažment znie ako kvalitná výzva... Pred príletom do Chapecó - “môjho” konca sveta - som sa stihla do tých nekoneèných pralesov a hôr zamilova... Vysmiatym AIESECarom, ktorí ma vítajú na letisku niè nerozumiem! A to som myslela že ich jazykom hovorím celkom dobre. Asi to ale oèakávali, lebo prišli s nemeckou stážistkou ktorá sa na chví¾u stane mojou osobnou tlmoèníèkou. Prvé dni boli ažké, no zvyknú si na silný prízvuk netrvá dlho a akonáhle sa mi to podarí, miestna komunita ma integruje za plnohodnotného èlena. Spolusediaci v autobuse sa pýtajú kam idem, trhovníci natisnú do ruky ochutnávku ovocia ktoré neidentifikujem ani s pomocou google, predavaèka džúsov ochotne opíše zloženie všetkých príchutí ktorých názvy mi samozrejme niè nehovoria. A keïže môj prízvuk ma prezrádza, každý chce vedie odkia¾ som a èo tu robím. A tiež èi mi nechýba rodina a kamaráti...a ja si zakaždým uvedomím že vlastne ani nemá kedy. Rozvojová stáž v Brazílii nebola mojim prvým ani najdlhším pobytom 'vonku', no rozhodne bola tým najintenzívnejším. Spolu s pár ïalšími stážistami som mala možnos spozna farbisté i tienisté stránky našej hostite¾skej krajiny, ktoré by sme ako bežní cestovatelia nikdy neobjavili. Život a práca v inom kultúrnom prostredí nás uèia intenzívnejšie vníma farby a vône, tancova na skrytú hudbu sveta; pomáhajú nám strati sa aby sme sa mohli opä nachádza.. a stávame sa ¾udskejšími. Nielen skúsenejšími a chápavejšími, ale bohatšími – náš vnútorný svet sa rozrastá ohromujúcou rýchlosou. A tomu pocitu sa prosto nedá nepod¾ahnú! Takáto skúsenos sa nedá celkom opísa, musí sa prosto zaži. Teším sa na tú najbližšiu. Ešte neviem presne kedy a kde, no s istotou viem preèo a ako. Zuzka Nováková

4


Rozvojová stáž v Indii „Èím viac toho èlovek vie, tým lepšie rozhodnutia môže robi!“ Ako každý mladý èlovek som mal túžbu spoznáva cudzie krajiny a ¾udí s ïalekých krajín. Keï som mal dvadsa zaèal som si zisova možnosti ako vycestova do vzdialenej krajiny, naèo najdlhšie a èo najlacnejšie. Väèšinou som narážal na agentúry a organizácie, cez ktoré to nebolo jednoduché. Jedného dòa mi sestra povedala, že na letisku v Londýne stretla Slovenku, ktorá cez AIESEC bola na stáži v Indii. Našiel som si všetky informácie o AIESEC a hneï ako som sa dostal na vysokú školu, aplikoval som na membra (èlena). Na zaèiatku som zvažoval èi je to správny krok, keïže by èlenom nie je podmienka pre vycestovanie na stáž. Ale zostal som práve kvôli ¾uïom, ktorí ma motivovali , tým že na sebe stále pracovali, a popritom sa ešte vedeli bavi. By èlenom bolo v podstate aj nieèo ako príprava na moju stáž. Poèas deviatich mesiacov som spoznal ¾udí, ktorí už na stáži boli a mohli ma tak obohati o svoje skúsenosti. Taktiež som sa zúèastnil na nieko¾kých konferencií, kde som mal priamo dotyk s ostatnými kultúrami. Keï som sa dozvedel, že ma vybrali na stáž v Indii, bol som ve¾mi šastný, pretože sa mohol splni jeden z mojich ve¾kých snov. Problémy s aklimatizovaním som v Indii nemal, bol to rýchly proces a to aj vïaka AIESEC a jeho multikulturálnemu poòatiu. Každý èlovek má v živote svoje sny, a po ich naplnení sa èlovek zmení, lebo dosiahol to po èom túžil a je pripravený is vyššie a ïalej v živote. Mne India dala skúsenosti so životom v úplne odlišnej kultúre a realite, umožnila mi spozna ¾udí zo všetkých kútov sveta, obohati sa o ich zvyky, názory, presvedèenia. Èím viac toho èlovek vie, tým lepšie rozhodnutia môže robi. A najviac sa toho môže dozvedie pri komunikácií s ¾uïmi, a èím sú ¾udia rôznorodejší, tým pestrejší môže by aj poh¾ad na svet, a tým väèšie môže by aj vzájomné porozumenie medzi ¾uïmi a krajinami. Pre mòa je India úspech v živote, a úspech pre mòa znamená ako dobre som spojený so svojím okolím. Radomír Pastucha, EUBA

5


Technická stáž v Dominikánskej Republike „Musím poveda, že to bola moja najlepšia zima: trièko, kraasy a flip-flopy.“ Na stáž som sa rozhodol ís, pretože rád cestujem a spoznávam nové kraje a kultúry. Som tu na dobu 15 mesiacov a pracujem ako programátor pre francúzsku cestovnú kanceláriu. Vyvíjame rezervaèný systém v spolupráci s materskou firmou na ostrove Guadeloupe. Okrem tvrdej práce táto krajina (Dominikánska republika) ponúka prekrásne pláže, cigary, rum a vysoké karibské teploty poèas celého roka. Musím povedat, že to bola moja najlepšia zima. Trièko, kraasy a flip-flopy. Cez víkendy sa ide na pláž. Povinná výbava je frisbee, laï, rum a coca-cola. Jedna z najzaujímavejších vecí, ktoré som zatia¾ videl je miestna doprava. Vodièi len málokedy rešpektujú predpisy, a preto dochádza k èastým nehodám. Verejná doprava je riešená neklimatizovanými, starými autobusmi o ve¾kosti dodávky, kde prebiehajú debaty rôzneho typu od politiky cez rum až po susedovu manželku. ¼udia sú mimoriadne pohodlní a nie je rarita vidie policajta spa poèas služby na lavièke. Vybavi potrebné veci trvá veènos, pretože ¾uïom sa jednoducho nechce. Zo zaèiatku som si ažko zvykal na hluk a neorganizovanos. Španielsky som na zaèiatku nehovoril, takže som ani nerozumel, èo po mne krièali. Vždy sa snažili odomòa vyláka èo najviac peòazí, pretože si mysleli, že som turista. Èasom som si na to zvykol a naïalej sa týmto problémom úspešne vyhýbam. V krajine je prevažne chudoba, takže beloch je tu mimoriadne ob¾úbený. Aj keï sa zdá, že Dominikánska Republika má viac mínusov ako plusov, musím poveda, že ¾udia sú tu priate¾skí a cítim sa tu dobre. Chodievam po ostrove a spoznávam krásy prírody. Jedna z mojich vášní, ktoré som tu objavil je rum. Prednedávnom som bol na rumovom festivale na ved¾ajšom blízkom ostrove menom Puerto Rico, kde som mal možnos sa zoznámi s novými ¾uïmi a hlavne s pravým karibským rumom. Navštevujem miestne destilérie a spoznávam ¾udí z rumového prostredia. Jednoznaène si užívam svoju stáž naplno. Pavol Kažimir

6

Stáže  

Stories about internship!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you