Page 1

a face (fac) I (verb transitive) ⑴ robić, czynić, wykonywać, sporządzać; wytwarzać, produkować: a face o gaură în perete robić dziurę w ścianie a face pâine wypiekać chleb a face o casă budować dom; ⑵ robić, dokonywać: a face lumină zapalić światło a face patul ścielić łóżko; ⑶ postępować, sprawiać: a face cunoscut podawać do

wiadomości; czynić wiadomym toate le face pe dos wszystko robi na opak a avea a face <de-a face> cu cineva <cu ceva> mieć do czynienia z kimś <z czymś> ; ⑷ tworzyć, stwarzać: a face un copil urodzić dziecko albastru (adjective) ⑴ niebieski <mający barwę pogodnego nieba>: albastru închis ciemnoniebieski albastru deschis jasnoniebieski ⒜: przen. sânge albastru błękitna krew; ⑵ smutny, smętny; ⑶ ponury, posępny: cântec de inimă albastră rzewna piosenka <melodia> ⒜: przen. e (cam) albastru jest krucho; ⑷ (adverb) ⒜ błękitnie, niebiesko; ⒝ smutno, smętnie; ⒞ ponuro, posępnie greşeală f (noun) ⑴ błąd m, pomyłka f mylne mniemanie, nieudane posunięcie: a face <a îndrepta> o greşeală popełniać <naprawiać> błąd fără greşeală bezbłędnie; ⑵ błąd <niezgodność z obowiązującymi regułami> ⒜:

face multe greşeli de ortografie robi dużo błędów ortograficznych

inimă f (noun) ⑴ anat. serce <u człowieka i wielu zwierząt centralny narząd układu krążenia>: bătaie de inimă bicie serca przen. inimă dreaptă szlachetne serce; szlachetna dusza; człowiek prawy ⒜: przen. a fi bun/rău la inimă mieć dobre/złe serce; ⒝: przen. mi se taie inima serce we mnie truchleje; truchleję ; ⑵ lud. żołądek m; brzuch m ⒜: i-a venit rău la inimă zrobiło mu się niedobrze; ⑶ (sam) środek m; centrum n: în inima pădurii w głębi lasu; ⑷ pot. czerwień f, kier: damă de inimă dama kier lună f (noun) ⑴ astr. księżyc ciało niebieskie, satelita Ziemi: lună plină pełnia księżyca lună nouă nów m eclipsă de lună zaćmienie księżyca ⒜: przen. a trăi în lună bujać w obłokach; ⒝: przen. a fi căzut din lună spaść z księżyca; ⑵ miesiąc m <dwunasta część roku>: lună curentă <trecută, viitoare> miesiąc bieżący <ubiegły,

przyszły> luna mai maj

mâine (adverb) ⑴ jutro adv następnego dnia po dzisiejszym : de mâine od jutra pe mâine! do jutra!; ⑵ ziua de mâine jutro (n) dzień jutrzejszy: de azi pe mâine z dnia na dzień ochi m (noun) ⑴ anat. oko <narząd wzroku>: ochii albaştri <negri, căprui> oczy niebieskie <czarne, piwne> ⒜: przen. a da cu ochii de cineva <de ceva> natrafiać wzrokiem na kogoś <na coś> ; ⒝: przen. a avea <a fi cu> ochii pe cineva mieć oko na kogoś; nie spuszczać kogoś z oczu ; ⒞: przen. a sorbi din ochi pożerać oczyma, pochłaniać wzrokiem; ⒟: przen. a pierde din ochi tracić z oczu; ⑵ kulin. oko n tłuszczu pace f (noun) ⑴ pokój m <sytuacja, w której państwo, naród itp. nie jest w stanie wojny> : tratat de pace traktat pokojowy; ⑵ zgoda f, porozumienie n <wzajemne zrozumienie>: a face pace cu cineva pogodzić się z kimś a strica pace cu cineva zerwać <pokłócić się> z kimś ; ⑶ spokój m <stan równowagi psychicznej, opanowanie>: a

da cuiva bună pace, a lăsa pe cineva în pace dawać komuś <święty> spokój

pericol m (noun) ⑴ niebezpieczeństwo n <stan, położenie zagrażające komuś>: pericol de moarte śmertelne niebezpieczeństwo pericol de incendiu zagrożenie pożarowe cu pericol vieţii z narażeniem życia ⒜: a fi expus la

pericol być narażonym na niebiezpieczeństwo

stea f (noun) ⑴ astr. gwiazda f <ciało niebieskie>: stea căzătoare spadająca gwiazda stea cu coadă kometa ⒜: a vedea stele verzi zobaczyć wszystkie gwiazdy; ⒝: a se naşte sub o stea norocoasă urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą; ⑵ film. gwiazda, celebrytka

słownik rumuńsko-polski  

Mini-słownik rumuńsko-polski. Nie jest to słownik tematyczny, bowiem skupiłam się głównie na warsztacie pracy z programem TLex. Informacje s...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you