Page 1

ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ 60 ,19ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣ΢Α΢ ΚΣΔ 5ο ΛΥΚΔΙΟ ΚΑΡΓΙΤΣΑΣ ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Σενάριο στη Γλώσσα, στα Mαθηματικά, στη Μελέτη Περιβάλλοντος και στη Δημιοσργική Έκυραση με τη τρήση των Τ.Π.Ε

ΜΔ΢Α ΜΑΕΗΚΖ΢ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ΢

1.1. ΣΙΣΛΟ΢ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΢ΔΝΑΡΙΟΤ Θέμα: « Λαθαίνω τα νέα -επικοινωνώ»

1.2. ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ΢ ΓΝΩ΢ΣΙΚΔ΢ ΠΔΡΙΟΥΔ΢ Σν δηδαθηηθό ζελάξην πνπ αθνινπζεί απνηειεί κία δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε θεληξηθό άμνλα ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο είλαη έλα ζέκα νηθείν ζε όια ηα παηδηά, πνπ δίλεη ηελ επθαηξία γηα πνιιέο δηεξεπλήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε όιεο ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο. Η κειέηε ηνπ 1


ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ 60 ,19ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣ΢Α΢ ΚΣΔ 5ο ΛΥΚΔΙΟ ΚΑΡΓΙΤΣΑΣ ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πξνζέγγηζε πιεξνθνξηώλ θαη γλώζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε γιώζζα, ηελ κειέηε πεξηβάιινληνο, ηα καζεκαηηθά, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε(επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηώλ ζε δηάθνξα ζέκαηα), κέζα ζε έλα απνηειεζκαηηθό καζεζηαθό πεξηβάιινλ πνπ ελζαξξύλεη ηηο δηεξεπλήζεηο θαη πξνσζεί ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο.

1.3. ΣΑΞΔΙ΢ ΢ΣΙ΢ ΟΠΟΙΔ΢ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ Tν εθπαηδεπηηθό ζελάξην απεπζύλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο.

1.4. ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΢ΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΢ΔΝΑΡΙΟΤ Σν

ζελάξην

ζηεξίδεηαη

ζηηο

αξρέο

ηνπ

επνηθνδνκεηηζκνύ

θαη

ζηηο

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο ηνπ Vygotsky. Τπνζηεξίδεη ηελ θαζνδεγνύκελε αλαθάιπςε – δηεξεύλεζε. Γίλεη κεγάιε ζεκαζία ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθό, καζεζηαθό πεξηβάιινλ, όπνπ ιακβάλνπλ ρώξα νη δξαζηεξηόηεηεο κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Σν ζελάξην ζηεξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο ηεο αιιειεπίδξαζεο όπνπ ηα παηδηά ελζαξξύλνληαη λα εθθξάδνπλ, λα αληαιιάζζνπλ θαη λα αληηπαξαζέηνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, λα εληνπίδνπλ πξνβιήκαηα, λα ζέηνπλ εξσηήζεηο, λα θάλνπλ πξνβιέςεηο, λα αλαδεηνύλ απαληήζεηο θαη λα ηηο ειέγρνπλ θαζώο δνπιεύνπλ νκαδνζπλεξγαηηθά. θαη ζε έλα ππνζηεξηθηηθό πιαίζην βαζηδόκελν ζηνλ θνηλσληθό επνηθνδνκεηηζκό, ζηε δηεξεπλεηηθή-αλαθαιππηηθή κάζεζε θαη εκπεηξηθή-βησκαηηθή πξνζέγγηζε.

1.5. ΢ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΣΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σν ζελάξην είλαη ζπκβαηό κε ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ (ΓΔΠΠ΢, 2003) ην νπνίν πξνηείλεη ηηο ιεγόκελεο ζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνληαο σο θεληξηθό άμνλά ην ζέκα «μέσα μαζικήρ επικοινωνίαρ», εμαθηηλώλεηαη θαη ηαπηόρξνλα αιιειεπηδξά

κε ηα πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκνύ

θαη αλάπηπμεο

δξαζηεξηνηήησλ ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Γιώζζαο, ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο θαη ηεο ηερλνινγίαο πξνάγνληαο θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ νιόπιεπξε ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Ο Η/Τ ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν αλαθάιπςεο, δεµηνπξγίαο θαη έθθξαζεο ζην πιαίζην ησλ θαζεµεξηλώλ, ζπιινγηθώλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. 2


ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ 60 ,19ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣ΢Α΢ ΚΣΔ 5ο ΛΥΚΔΙΟ ΚΑΡΓΙΤΣΑΣ ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

1.6. ΟΡΓΑΝΩ΢Η ΣΗ΢ ΓΙΓΑ΢ΚΑΛΙΑ΢ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζελαξίνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο/-ηξηεο θαηαλέκνληαη ζε νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ αλά ππνινγηζηή. Δξγαζία ζε νκάδεο ηόζν ζηνλ ππνινγηζηή, όζν θαη εξγαζία κε ην ζύλνιν ηεο ηάμεο. Θα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη εγθαηαζηεκέλνο εθηππσηήο.

1.7. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΜΙΚΟ Σα ινγηζκηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη: Σν ινγηζκηθό Kidspiration είλαη θαηάιιειν γηα ηε δηδαθηηθή ππνζηήξημε πνιιώλ καζεκάησλ θαζώο πεξηιακβάλεη αξθεηά εξγαιεία κε ηα νπνία ε δηδαζθαιία μεθεύγεη από ηνλ παξαδνζηαθό ιεθηηθό ηξόπν παξνπζίαζεο θαη γίλεηαη πνιπηξνπηθή κε ηαπηόρξνλε αλάκεημε γξαθηθώλ, εηθόλαο θαη

ήρνπ. Η θαηάξηηζε ηνπ ράξηε ελλνηώλ ζα ππνρξεώζεη

ηνπο καζεηέο/ηξηεο λα πξνζεγγίζνπλ ηελ ίδηα πιεξνθνξία (=ηηο ίδηεο έλλνηεο) θαη λα ηελ νξγαλώζνπλ ζε έλα δηαθνξεηηθό ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο κε ηε δηθή ηνπ ηδηαίηεξε ζεκεηνινγία. Αλάινγα κε ην επίπεδν δπζθνιίαο θαη ηελ πξνεγνύκελε εκπεηξία ησλ καζεηώλ, ν/ε δάζθαινο κπνξεί λα ηνπο δώζεη έλα ράξηε ελλνηώλ όπνπ ζα ππάξρνπλ ήδε θάπνηνη βαζηθνί θόκβνη ηνπο νπνίνπο θαη ζα πξέπεη λα εκπινπηίζνπλ πεξαηηέξσ θαη λα ζπζρεηίζνπλ (=ζπλδέζνπλ) νη καζεηέο/ηξηεο. Σν ινγηζκηθό Revelation Natural Art είλαη ινγηζκηθό αλνηθηνύ ηύπνπ, πνπ ζεκαίλεη όηη επηδέρεηαη κεηαβνιέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ από ηνλ ρξήζηε. Δίλαη έλα αλνηρηό εθπαηδεπηηθό εξγαιείν κε ηα επνηθνδνκεηηθά θξηηήξηα ελόο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ(απζεληηθόηεηα πνιιαπιόηεηα, πιαίζην ζηήξημεο) πνπ κπνξεί λα γίλεη πνιύηηκν γλσζηηθό εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Μέζα από έλα ραξνύκελν θαη δεκηνπξγηθό πεξηβάιινλ σζεί ζε ελεξγεηηθή δξάζε ην καζεηή/-ηξηα θαη θαιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, πξντόλ δηεπίδξαζεο καζεηήππνινγηζηή. Ο

Φςλλομετπητήρ

αθνξά

ζε

ινγηζκηθό

εθαξκνγώλ

ην

νπνίν

ζα

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα παηδηά ώζηε λα πεξηεγεζνύλ ζε ηζηνζειίδεο ηνπ παγθόζκηνπ

3


ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ 60 ,19ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣ΢Α΢ ΚΣΔ 5ο ΛΥΚΔΙΟ ΚΑΡΓΙΤΣΑΣ ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ηζηνύ. Μπνξεί λα είλαη αλνηρηό ινγηζκηθό (Mozilla Firefox) ή κε (Internet Explorer). Ο επεξεπγαστήρ κειμένος (Word) είλαη κηα εηδηθή θαηεγνξία ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή, ηξνπνπνίεζε, ζειηδνπνίεζε θαη επηθνηλσλία θεηκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή. ΢ην ελλνηνινγηθό επίπεδν, ε επεμεξγαζία θεηκέλνπ ζπληζηά κία λέα κέζνδν γξαθήο, ε νπνία είλαη πνηνηηθά δηαθνξεηηθή από ηε γξαθή πνπ ιακβάλεη ρώξα κε ραξηί θαη κνιύβη. Γείρλεη ηελ εμέιημε ζηε γξαθή, ηνλ αλαζηνραζκό. Η επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ράξε ζηηο πνιιαπιέο ιεηηνπξγηθέο ρξήζεηο πνπ δηαζέηεη, κπνξεί επίζεο λα δηαζθαιίζεη έλαλ εηζαγσγηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ άπηνληαη ηεο δηαρείξηζεο εξγαιείσλ. Δπίζεο, ν επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ είλαη έλα αλνηρηό θαη επέιηθην εθπαηδεπηηθό εξγαιείν πνπ επλνεί ηελ πνιπηξνπηθόηεηα.

1.8. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ Α) Θα πξέπεη λα έρνπλ ήδε εγθαηαζηαζεί ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά ζηνλ Η/Τηεο ηάμεο. β) Θα πξέπεη λα έρεη γίλεη πξνεγνύκελε επίδεημε-ρξήζε ησλ ινγηζκηθώλ από ηνπο καζεηέο/-ηξηεο. Ο ΡΟΛΟ΢ ΣΟΤ ΓΑ΢ΚΑΛΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ Ο / ε εθπαηδεπηηθόο νδεγεί ζε γλσζηηθά αδηέμνδα ηνπο καζεηέο / καζήηξηεο, ώζηε λα δνκήζνπλ λέεο γλώζεηο θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην ζην νπνίν ζα κπνξνύλ νη καζεηέο λα κάζνπλ λα παξαηεξνύλ, λα εξκελεύνπλ θαη λα πξνβιέπνπλ. Σνπο παξαθηλεί, ζηέθεη βνεζόο θαη ζπκπαξαζηάηεο ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δλζαξξύλεη θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ. Δλδηαθέξεηαη λα ζπκκεηέρνπλ όινη/-εο ζηε δηαδηθαζία.( Κεθ.2.Ο ξόινο ηνπ/ ηεο εθπαηδεπηηθνύ . Οδεγόο Νεπ/γνύ 2006 ). Οη καζεηέο/-ηξηεο ζπδεηνύλ, απνθαζίδνπλ, δεκηνπξγνύλ. Ο θαζέλαο κόλνο θαη κε ηελ νκάδα ηνπ αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ. ΢ην ηέινο ην πιηθό ζπκπηύζζεηαη θαη παξνπζηάδεηαη. 4


ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ 60 ,19ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣ΢Α΢ ΚΣΔ 5ο ΛΥΚΔΙΟ ΚΑΡΓΙΤΣΑΣ ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

1.9 ΢ΚΟΠΟ΢ Γεληθόο ζθνπόο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζελαξίνπ είλαη λα γλσξίζνπλ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο ΓΝΩ΢ΣΗΚΟΗ ΢ΣΟΥΟΗ 1.ΓΛΩ΢΢Α ΢ην ρώξν ηνπ λεπηαγσγείνπ ζα πξέπεη λα δηακνξθώλνληαη πνηθίιεο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο ώζηε ηα παηδηά από ηελ αξρή λα ελζαξξύλνληαη λα παίξλνπλ ην ιόγν γηα: α. Να ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο από ην δηαδίθηπν θαη λα εκπινπηίζνπλ κέζσ απηώλ ηνλ πξνθνξηθό ηνπο ιόγν θαη ην ιεμηιόγηό ηνπο. β. Να γξάςνπλ έλαλ θαηάινγν κε ηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο όιεο ηεο εβδνκάδαο ηηο νπνίεο ζέινπλ λα παξαθνινπζήζνπλ. 2.ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ α. Να δηαιέμνπλ ηα ζρήκαηα ησλ ζεκάησλ θαηαιιειόηεηαο ησλ ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ . β Να ηαμηλνκήζνπλ ηηο εθεκεξίδεο ζε πνιηηηθέο θαη αζιεηηθέο. 3. ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ Να εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα παηδηά ελόοάιινπ ζρνιείνπ ζηέιλνληαο ηηο επρέο ηνπο. 4.ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΔΚΦΡΑ΢Ζ Να εθθξαζηνύλ δεκηνπξγηθά αλαπηύζζνληαο θαη θαιιηεξγώληαο ηε θαληαζία ηνπο.

5


ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ 60 ,19ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣ΢Α΢ ΚΣΔ 5ο ΛΥΚΔΙΟ ΚΑΡΓΙΤΣΑΣ ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

΢ΣΟΥΟΗ Ω΢ ΠΡΟ΢ ΣΖ ΜΑΘΖ΢ΗΑΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑ΢ΗΑ Α. Να θαηαλνήζνπλ ηελ αμία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηελ αλαθάιπςε κέζα από ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Β. Να αλαπηύμνπλ ηηο αλαγθαίεο κεηαγισζζηθέο δεμηόηεηεο. Γ. Να απηελεξγνύλε, λα πεηξακαηίδνληαη, λα αθνινπζνύλ νδεγίεο θαη λα επαλαιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο κε ηε κέζνδν ηεο απηνθαζνδήγεζεο. ΢ΣΟΥΟΗ Ω΢ ΠΡΟ΢ ΣΖ ΥΡΖ΢Ζ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ Να απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ. (Να απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε θαη άπνςε γηα ηνλ ππνινγηζηή). Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ σο εξγαιείσλ γηα δηεξεπλήζεηο, αλαδεηήζεηο, παξαγσγέο. Α.

Να αλαδεηήζνπλ θσηνγξαθίεο θαη πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν.

Β. Να γξάςνπλ ιέμεηο θαη γξάκκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ. Γ. Να δσγξαθίζνπλ κε ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο ρξεζηκνπνηώληαο ην πξόγξακκα δσγξαθηθήο Natural Art. Γ. Nα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην ινγηζκηθό ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο Kidspiration.

1.10. ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Η δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζελαξίνπ ππνινγίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) δηδαθηηθέο ώξεο.

6


ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ 60 ,19ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣ΢Α΢ ΚΣΔ 5ο ΛΥΚΔΙΟ ΚΑΡΓΙΤΣΑΣ ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2. ΣΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΢ΔΝΑΡΙΟ Ο/ε εθπαηδεπηηθόο παξνηξύλεη ηα παηδηά λα δηαηππώζνπλ ζθέςεηο, λα απνθαιύςνπλ γλώζεηο θαη λα εθθξάζνπλ αληηιήςεηο γύξσ από ην ζέκα ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο ΢ρεδηάδνληαο κηα ζεκαηηθή πξνζέγγηζε ν/ε εθπαηδεπηηθόο επηρεηξεί έλα αξρηθό πξνζδηνξηζκό ησλ καζεζηαθώλ επηδηώμεσλ θαη αμηνπνηεί ηα θαηάιιεια ελαύζκαηα. Η πξνζέγγηζε απηή ζα έρεη σο ζθνπό λα θάλεη ην καζεηή λα πξνρσξήζεη πέξα από ηελ πιεξνθνξία πνπ έρεη ζπιιερζεί, λα ηελ επεμεξγαζηεί θαη λα ηε ζπζρεηίζεη, πξνρσξώληαο ζε ελλνηνινγηθέο εθιεπηύλζεηο, ηαμηλνκήζεηο θαη θσδηθνπνηήζεηο.

2.1. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ΢ ΓΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΔ΢ 1Η Γιδακτική ώρα (1ος & 2ος στόχος διδ/λίας) Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 1νπ ζηόρνπ δηδαζθαιίαο ηελ πξώηε δηδαθηηθή ώξα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη παξαθάησ παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Να εληνπίζνπλ ζηελ πξώηε ζειίδα κηαο εθεκεξίδαο ην ινγόηππν ηεο θαη ηνλ θύξην ηίηιν θαη ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο ηίηινπο άξζξσλ. Αλνίγνπκε ην δηαδίθηπν θαη αλαδεηνύκε εθεκεξίδεο ρξεζηκνπνηώληαο ηε κεραλή αλαδήηεζεο www.google.gr ηνπ internet explorer. Παξαηεξνύλ ηηο εθεκεξίδεο, δηαβάδεη ε λεπηαγσγόο ηα πξσηνζέιηδα ησλ εθεκεξίδσλ θαη μερσξίδνπλ ηα άξζξα, ηηο γεινηνγξαθίεο, ηηο αγγειίεο θαη ηηο εηθόλεο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ.

7


ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ 60 ,19ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣ΢Α΢ ΚΣΔ 5ο ΛΥΚΔΙΟ ΚΑΡΓΙΤΣΑΣ ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 2νπ ζηόρνπ δηδαζθαιίαο ηε πξώηε δηδαθηηθή ώξα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη παξαθάησ παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Σα παηδηά αλά νκάδεο θαινύληαη από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό λα γξάςνπλ έλα θαηάινγν κε ηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο όιεο ηεο εβδνκάδαο ηηο νπνίεο δελ ζέινπλ λα ράζνπλ.. ΢ηε ζπλέρεηα ν,/ ε λεπηαγσγόοεηνηκάδεη θύιιν εξγαζίαο ζην word όπνπ ηα παηδηά ζα γξάςνπλ ηνπο ηίηινπο ησλ ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ πνπ δελ ζέινπλ λα ράζνπλ.

ΦΣΚΚΞ ΕΠΓΑΡΘΑΡ Ρ΢Η ΓΚΩΡΡΑ ΢ΗΚΕΞΟ΢ΘΙΕΡ ΕΙΟΞΛΟΕΡ ΣΘΣΚΟ΢ ΕΙΠΟΛΠΗ΢

ΗΛΕΡΑ ΠΟΤ ΠΑΘΖΕΣAI Η ΢ΕΘΡΑ

ΑΓΑΠΗΛΕΜΟ΢ ΗΡΩΑ΢ ΢ΕΘΡΑ΢

ΑΡ΢ΣΜΞΛΞΡ ΡΑΘΜΗΡ

΢Ε΢ΑΠ΢Η

ΕΟΘΘΕΩΠΗ΢ΗΡ ΡΑΘΜΗΡ

Ρ΢ΠΞΣΛΦΑΙΘΑ

ΡΑΒΒΑ΢Ξ

Ρ΢ΠΞΣΛΦΘ΢Α

ΠΞΖ ΟΑΜΘΗΠΑΡ

ΙΣΠΘΑΙΗ

ΞΣΠΑΜΘΞ ΢ΞΝΞ

ΙΑΘΗΛΕΠΘΜΑ

PATTY

ΙΣΠΘΑΙΗ 8

PATTY


ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ 60 ,19ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣ΢Α΢ ΚΣΔ 5ο ΛΥΚΔΙΟ ΚΑΡΓΙΤΣΑΣ ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2Η Γιδακτική ώρα (1ος & 2ος στόχος διδ/λίας)

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 1νπ ζηόρνπ δηδαζθαιίαο ηε δεύηεξε δηδαθηηθή ώξα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη παξαθάησ παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Αλνίγνπκε ην ινγηζκηθό Kidspiration, θαη ηα παηδηά αθνύ ρσξηζηνύλ ζε κηθξέο νκάδεο ησλ 2-3 καζεηώλ/ηξηώλ, ζα δηαιέμνπλ ηα ζρήκαηα ησλ ζεκάησλ θαηαιιειόηεηαο ησλ ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ.

9


ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ 60 ,19ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣ΢Α΢ ΚΣΔ 5ο ΛΥΚΔΙΟ ΚΑΡΓΙΤΣΑΣ ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 2νπ ζηόρνπ δηδαζθαιίαο ηε δεύηεξε δηδαθηηθή ώξα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη παξαθάησ παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Η λεπηαγσγόο δηαβάδεη ζηα παηδηά ηνπο ηίηινπο ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ θύξησλ άξζξσλ θαη βιέπνπλ ηηο εηθόλεο. Μαδί κε ηα παηδηά ζπδεηνύλ θαη μερσξίδνπλ πνηεο εθεκεξίδεο είλαη πνιηηηθέο θαη πνηεο αζιεηηθέο Ο,ε λεπηαγσγόο εηνηκάδεη θύιιν εξγαζίαο ζην word όπνπ ηα παηδηά ζα ηαμηλνκήζνπλ ηηο εθεκεξίδεο ζε πνιηηηθέο θαη αζιεηηθέο.

10


ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ 60 ,19ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣ΢Α΢ ΚΣΔ 5ο ΛΥΚΔΙΟ ΚΑΡΓΙΤΣΑΣ ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΠΟΛΗΣΗΚΔ΢ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ΢

ΑΘΛΖΣΗΚΔ΢ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ΢

ΣΟ ΒΖΜΑ

ΦΗΛΑΘΛΟ΢

ΔΘΝΟ΢

ΦΩ΢

ΝΔΟ΢ ΑΓΩΝ

ΝΣΔΡΜΠΗ

11


ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ 60 ,19ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣ΢Α΢ ΚΣΔ 5ο ΛΥΚΔΙΟ ΚΑΡΓΙΤΣΑΣ ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

3Η Γιδακτική ώρα Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ δηδαζθαιίαο ηελ ηξίηε δηδαθηηθή ώξα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη παξαθάησ παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Αλνίγνπκε ην δηαδίθηπν θαη

ην πξόγξακκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ γηα λα

εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ηνπ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα παηδηά ελόο άιινπ ζρνιείνπ ζηέιλνληαο ηηο επρέο ηνπο.

12


ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ 60 ,19ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣ΢Α΢ ΚΣΔ 5ο ΛΥΚΔΙΟ ΚΑΡΓΙΤΣΑΣ ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

4Η Γιδακτική ώρα Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ δηδαζθαιίαο ηε ηέηαξηε δηδαθηηθή ώξα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη παξαθάησ παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Αλνίγνπκε ην ινγηζκηθό revelation natural art θαη ηα παηδηά αλά νκάδεο θαινύληαη λα εθθξαζηνύλ δεκηνπξγηθά δσγξαθίδνληαο εηθόλεο θαη γεινηνγξαθίεο από δηάθνξεο εθεκεξίδεο.

13


ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ 60 ,19ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣ΢Α΢ ΚΣΔ 5ο ΛΥΚΔΙΟ ΚΑΡΓΙΤΣΑΣ ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

14


ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ 60 ,19ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣ΢Α΢ ΚΣΔ 5ο ΛΥΚΔΙΟ ΚΑΡΓΙΤΣΑΣ ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η ΣΟΤ ΢ΔΝΑΡΙΟΤ Η αμηνιόγεζε ζύκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Kirkpatrick ζα πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά ή θαηά πεξίπησζε θάπνηα από ηα παξαθάησ: Α) Σην ανταπόκπιση(reaction). Η αληαπόθξηζε αμηνινγεί ην πώο αληαπνθξίζεθαλ νη καζεηέο ζην ζελάξην, δειαδή αλ ηνπο άξεζε θαη αλ αληαπνθξίζεθε ζηηο αλάγθεο ηνπο.. Απηή ε αμηνιόγεζε κπνξεί λα γίλεη είηε πξνθνξηθά κε ζπλεληεύμεηο είηε κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ.

Β) Ση μάθηση(Learning). Κεληξηθό εξώηεκα: Ση έκαζαλ νη καζεηέο/-ηξηεο; Γίλεηαη απνηίκεζε ησλ γλσζηηθώλ θαη κεηαγλσζηηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζελαξίνπ. Η εμαθξίβσζε ηεο κάζεζεο κπνξεί λα γίλεη κε ρξήζε pre- θαη post- test απνηίκεζεο γλώζεο πνπ ζεσξνύληαη όηη θαηαγξάθνπλ κε αληηθεηκεληθό ηξόπν ηε κάζεζε θάζε εθπαηδεπόκελνπ. Γ) Ση ΢ςμπεπιυοπά (Behavior) Κεληξηθό εξώηεκα: Καηά πόζν έθαλε θηήκα ηνπ ν καζεηήο/-ηξηα ηε λέα γλώζε θαη ηε κεηάθεξε ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο, αιιάδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ; Η παξαηήξεζε ηεο αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο είλαη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε απνηίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο πξηλ θαη κεηά κε ηελ πάξνδν ηθαλνύ ρξόλνπ. Γ) Αποτελέσματα (Results) Κεληξηθό εξώηεκα: … ζε ηη σθέιεζε ηειηθά ε λέα γλώζε; Καηαγξάθεηαη ε απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε όξνπο επηζπκεηώλ απνηειεζκάησλ π.ρ., κεγαιύηεξε αληαπόθξηζε ζε δξαζηεξηόηεηεο, ηαρύηεξε εθηέιεζε εξγαζίαο, αιιαγή ζηάζεο ζην κάζεκα, ζπλεξγαζία κε ζπκκαζεηέο/-ηξηεο, ηόλσζε ελδηαθέξνληνο, αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζεο.

ΔΠΔΚΣΑ΢ΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΢ΔΝΑΡΗΟΤ Να δξακαηνπνηήζνπλ έλα ηειενπηηθό θαλάιη: λα ην νλνκάζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ έλα δειηίν εηδήζεσλ, ζηα πξόηππα ησλ δειηίσλ πνπ έρνπλ δεη ζηα θαλάιηα.

15


ΑΠΟ΢ΣΟΛΟΤ ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ 60 ,19ν ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ ΚΑΡΓΙΣ΢Α΢ ΚΣΔ 5ο ΛΥΚΔΙΟ ΚΑΡΓΙΤΣΑΣ ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

3. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. Vygotsky, L.S. (1978). Mind and society: The development of higher mental processes.

Cambridge, MA: Harvard University

Press. Gardner, H. (1983). Frames of Mind. New York: Basic Books Inc. 2. Μαηζαγγνύξαο, Η. (2000), Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε, Αζήλα: Γξεγόξεο 3. Ράπηεο, Α. & Ράπηε, Α.(2006), Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο: Οιηθή πξνζέγγηζε, Σόκνη. Α &Β, Αζήλα 4. Αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ (ΓΔΠ΢΢,2003)

16

Μαθαίνω τα νέα επικοινωνώ1  
Μαθαίνω τα νέα επικοινωνώ1