Issuu on Google+

Your Most Personal Book.

INSTYTUTKA


2


Contents 1

2006 1.1

1.2

7 July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.1.1

"<V9 :>;8H=V9" (2006-07-11 19:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.1.2

"<>O C;N1;5=0 ?@>D5AVO" (2006-07-13 14:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.1.3

"

7

1.1.4

"

1.1.5

"

1.1.6

"

1.1.7

"

1.1.8

"!

1.1.9

"

1.1.10

"

1.1.11

""" ! .

?" (2006-07-16 20:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /$ !

!

7

" (2006-07-19 12:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

/

"" (2006-07-20 21:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

" (2006-07-21 11:46) . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

( " (2006-07-23 22:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

#" (2006-07-24 23:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

(2006-07-26 10:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.1.12

7=09H;0 C 70?8A=8:C (2006-07-28 18:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1.1.13

"

!"# (2006-07-31 15:37) . . . . . . .

9

August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

" !

,

7

..." (2006-07-18 14:32) . . . . . . . . . . .

##( " &

"

!

&.

"

,..

(# ",!/ "

1.2.1

(2006-08-01 14:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1.2.2

?>;VB8G=89 5:AB@V< (2006-08-02 11:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1.2.3

!", (2006-08-04 11:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1.2.4

)

'

,

"

!"

"

1.2.5

'

1.2.10

"

" ,/ /%

'

/

(2006-08-07 10:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.(

9 10

(2006-08-10 13:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

"

, (2006-08-11 15:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

/ (2006-08-14 17:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

1.2.7

1.2.9

/

/ %

1.2.8

(

(2006-08-08 11:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.6

"

)

(2006-08-15 18:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

%

" (2006-08-16 10:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1.2.11

(2006-08-21 16:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1.2.12

(2006-08-22 17:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

! "# & / (2006-08-28 10:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

(G5@57 "5") (2006-08-30 15:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

(2006-08-31 17:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1.2.13 1.2.14 1.2.15 1.3

" (2006-07-17 15:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

$ ( ,

/",

3


1.3.1

!

1.3.2

5%

,

(2006-09-04 11:08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

# (2006-09-05 18:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

1.3.3

BV;L:8 4;O :8O= (2006-09-06 15:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

1.3.4

%

(2006-09-11 10:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

1.3.5

!

(2006-09-11 10:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

! (2006-09-12 10:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

1.3.7

2>@>B=89 1V: A2>1>48, 01> @>74C<8 7 ?@82>4C >4=VTW @5:;0<8 (2006-09-12 15:32) . . .

14

1.3.8

(2006-09-18 12:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

!

1.3.6

!

.

1.3.9

(2006-09-20 17:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

1.3.10

$>@C<. !?@>10 =><5@ 3 (2006-09-24 22:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

1.3.11

" 0@DC<5@" (2006-09-27 10:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

1.3.12

%

!. (2006-09-28 18:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

(2006-09-28 18:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

!, !"

1.3.13 1.4

(

!"#

1.4.1

%

(

$

0H >B2TB '5<15@;T=C (2006-10-03 15:43) . . . . . . . . . .

19

1.4.3

(2006-10-03 15:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

1.4.4

/: ?@>E>48BL ;N1>2 (2006-10-04 15:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

1.4.5

(2006-10-06 19:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

1.4.6

" V4>20 D09:0" (2006-10-09 07:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

(2006-10-11 08:52)

:

# " ... 01> 2@0=VH=O 70@O4:0 C 28402=8FB2V !<>;>:8? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4.8

#2030, 30@=0 :=86:0 (2006-10-11 13:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4.9

“!#

1.4.10

/

$

!"

21 22

” (2006-10-12 15:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

(2006-10-14 11:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

1.4.11

" 57 <C68:0" (2006-10-17 13:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

1.4.12

"#" #

23

1.4.13

"

"

#

/ (2006-10-21 14:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !

,

(2006-10-31 10:09)

. >2G0;L=0 VAB>@VO ?@> B5, O: O 2?5@H5 W748;0 70 :>@4>= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

1.5.1

$ !# (2006-11-02 11:00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !,

1.5.2 1.5.3

#

1.5.4

!

! ,!

,

1.5.6

#!!

" #

" 01> #!

!

/!

25 25 25 25

(2006-11-08 11:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

' # (2006-11-09 10:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

/

(2006-11-14 18:33)

1.5.8

(2006-11-06 12:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

(2006-11-07 11:03) . . . .

(#

1.5.7

" &

1.5.5

4

18

1.4.2

1.4.7

1.5

# (2006-10-02 17:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!,

!,

"#

"

"#

" (2006-11-13 12:32)

! # !, # !" # " "# # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #

% '#

"

"

"#

! /' !"

,!, " : " (2006-11-15 15:40) . . . . . . . . .

26 26 27

1.5.9

/

!!! (2006-11-16 12:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

1.5.10

(2006-11-17 13:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

1.5.11

'

29

#/

'

#

!/

'

.& (2006-11-22 15:32)


@> 687=L (2006-11-23 21:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5.12

1.6

1.5.13

'

"

1.5.14

' "

1.5.15

'

,/

1.5.16

'

1.5.17 1.5.18

"

!"#

(2006-11-24 11:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

/ (2006-11-24 11:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

%/ .

. (2006-11-27 11:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

,/

%/ .

. (2006-11-28 11:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

'

,/

%/ .

. (2006-11-29 11:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

'

,/

%/ .

. (2006-11-30 14:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

. (2006-12-01 13:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

1.6.2

V> C=45@ “Panicoffski” (2006-12-07 18:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

1.6.3

(2006-12-08 18:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

1.6.4

%

(2006-12-10 11:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

1.6.5

(2006-12-11 16:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

1.6.6

%

32

1.6.1

1.6.7 1.6.8

'

,/

"

29

,

(2006-12-14 17:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/ ! -"

. !?@>10 45:>=AB@C:FVW A515. (2006-12-14 17:17) . . . . . . . . .

32

@CB8;>AO 2 3>;>2V 2AV 28EV4=V (2006-12-18 11:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

1.6.9

!"

1.6.10

""

1.6.11 1.6.12 1.6.13

%/ .

! /"

/ (2006-12-18 14:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

(2006-12-20 15:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

%B> 1>WBLAO =AB8BCB:8. (2006-12-21 18:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

!

(2006-12-22 18:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"#

!,

!/,

!

"" !

34

(2006-12-24 19:48) . . . . . . . . . .

34

1.6.14

/ (2006-12-25 12:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

1.6.15

VITANNYA Z-ZA BUGRA (2006-12-30 16:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

5


6


Chapter 1

2006 1.1 1.1.1

July "<V9 :>;8H=V9" (2006-07-11 19:41)

&V;89 45=L ?@>25;0 2 @>71>@:0E 7V "A2>W< :>;8HV<". '0A0<8 AB@0H5==> E>G5BLAO, I>1 4> =L>3> =5 1C;> =VO:>3> 4>ABC?C, I>1 4>;O 9>3> <5=5 1V;LH5 =5 E28;N20;0, 0 @>1>B0 =5 7020=B06C20;0. V9 :>;8H=V9 7030;>< FV;:>< =>@<0;L=89, 0;5 G0A0<8 2V= 3;NG8BLAO. / =5=02846C, :>;8 F5 AB0TBLAO, 1> 2V4GC20N 70 =L>3> <>@0;L=C 2V4?>2V40;L=VABL: ?>:8=C;0, 2V440;0 C @C:8 GC68< ;N4O<, 7=09H;0 A>1V =>2>3>, 0 2V= 65 1C2 <>TN G0AB>G:>N... '0A0<8 2V= <AB8BLAO <5=V, =02V4@V7 2V4<>2;ONG8AL A?V;:C20B8AO C =>@<0;L=><C @568<V. 1C;> :>;8AL... <8 6 @>7C<V;8AO 7 ?V2A;>20... <V9 :>;8H=V9 :><?’NB5@, O: V O, - 7 E0@0:B5@><

1.1.2

"<>O C;N1;5=0 ?@>D5AVO" (2006-07-13 14:17)

>O C;N1;5=0 ?@>D5AVO - ?>656=8:. !B@0H5==> ;N1;N F8E AB@C=:8E, :@0A828E, ?V4BO3=CB8E, 70@>7C<V;8E, BC?8E, C?5@B8E V C?5@5465=8E ?@>B8 6V=>: G>;>2V:V2, O:V =>AOBL 3>@45 V<’O ?>656=8:0. >=8 @OBCNBL =0A 2V4 =54>3;O4V2 70 ?@0A:0<8 V 5;5:B@>?;8B0<8 V 22060NBL A515 F5=B@>< 2A5A2VBC; WE=O ?@>D5AVO, I> =5 :06VBL, =09?>B@V1=VH0 7-?><V6 CAL>3> B>3>, I> ?@>?>=CT =0< ACG0A=5 ACA?V;LAB2> (0 A?@>1C9B5-=> 7@>18B8 I>AL 157 WE=L>3> 4>72>;C - 70;8NBL 2>4>N, B0 9 ?> 2AL><C); WE=O 70@?;0B0, <>65, V =5 =091V;LH0 2 CAV9 :@0W=V, 70B5 4>E>48 ?>70 >A=>2=8< <VAF5< - ?V4=515A=V. % #", & " .", # !, !

1.1.3

"

?" (2006-07-16 20:16)

>;8 <5=5 70?8B0;8 F5 2?5@H5, O ?>4C<0;0, I> 945BLAO ?@> G>;>2V:0. AB0;> O:>AL O6 A>@><=>. "0:, O >4=0, G>@B8 18 B> ?>1@0;8, >4=0 =02VBL 1V;LH5, =V6 B@510. 0;V ?>4C<0;>AO, I> "04=0" - F5 >4=0 C =><5@V, O:89 242VGV 1V;LH89 70 <>N :V<=0BC. BCB 18 68B8 FV;89 @V:! >6=0 V =5 "04=0". > :V=FO 4=O 4> <5=5 4>9H;>, I> F5 ?@> 4VB59. / >4=0, 1> ;V:CN A515, 0 =5 4VB59, 38. 8-38. "0: @51’OB0, O >4=0. )5 9 O:!

1.1.4

/$

"

" (2006-07-17 15:27)

DV35==0 @VG - <VAF520 3>2V@:0. "CB 6825 =59<>2V@=0 AC<VH @C<C=V2, C3>@FV2, B@>E8 C:@0W=FV2 V I5 =52V4><0 :V;L:VABL @V7=>3> =01@>4C. >=8 3>2>@OBL B0:, I> AB0T >G5284=8< 7<VAB 28@07C "O78: 157 :VAB>:". @>7C<V;V ;8H5 >:@5<V V=B5@=0FV>=0;V7<8: 7 @>7<>28 :CE0@:8 7 ?@818@0;L=8F5N AL>3>4=V O 2:C@8;0 ;8H5 >4=5 A;>2> "A5:AV" :)

1.1.5

"

!

!

,

..." (2006-07-18 14:32)

&V A;>20 4C@0FL:>W ?VA5=L:8-?5@5@>1:8 @V2=O 52:0-4C@:0 :@CBOBLAO C <>W9 3>;>2V 265 B@5BV9 45=L, 2V4:>;8 O "289H;0 =0 ;N48" 2 H0EBC. ?5@H89 45=L =0 0GV O ?>4C<0;0, I> "=0HV" <>A:0;V 7 CAV< 282>4:>< (V7 >A:28 7


2>=8, O =5 60@BCN), 0 282>4>: B0< ?@8AB>9=89 - F5 ;8H5 28=OB>: 7 ?@028;0: =C, ?@8WE0;8 ;V:C20B8 4VB59, I> BCB 482=>3>. >B 28O28;>AO, I> F5 ?@028;>. >A:0;V2 BCB 1V;LH5, =V6 CAVE V=H8E @07>< C7OB8E. !BV;L:8 @>AV9AL:>W O =5 GC;0 =02VBL C 8T2V. !;>2><, "<>A:0;V 40 <>A:0;V..."

1.1.6

"

"

" (2006-07-19 12:37)

BCB5H=VE >75@0E 2V4GC20TH A515 G>2=><. >40 =0ABV;L:8 A>;>=0, I> ?;8AB8 2 =V9 ?@>AB> =5<>6;82>: 2>=0 28HB>2ECT B515 =0 ?>25@E=N 7 B0:>N A8;>N, O:0 7;O:0;0 18 A0<>3> @EV<540. >6=0 ;8H5 ;560B8 =0 A?8=V, @CE0NG8 @C:0<8, O: 25A;0<8, V =0A>;>46C20B8AO 2;0A=>N =5203><VABN. 0 :V;L:0 70?;82V2 ?>G8=0TH 4C<0B8, I> >B I5 :V;L:0 ?@>F5=BV2 A>;V, V B8 ?V45H ?> 2>4V =>30<8.

1.1.7

"

!

/

"" (2006-07-20 21:42)

@8E8;L=8:0< 5:AB@5<0;L=>3> 2V4?>G8=:C - ;0A:02> ?@>A8<>. 4-9 3>48= I>4=O 2 H0EBV =0 3>@87>=BV 16,5 (300 7 G8<>AL <5B@V2) - >1>2’O7:>20 G0AB8=0 <VAF528E :C@>@BV2. 5==89 A?CA: - 2@065==O B0:5, I> 25AL 45=L 75<;N :>?0;0, =VG=89 ;53:> ?@8@V2=NTBLAO 4> B5@<V=>2>3> FV;>4>1>2>3> ?8A0==O 48?;><C. 0 ?>25@E=V =59<>2V@=> E>G5BLAO 65@B8. @>I0209, 7 % '# /!

1.1.8

#-

"!

!

" (2006-07-21 11:46)

04O=AL:><C A>N7V :C@>@B8 1C;8 B5@8B>@VTN A5:AC0;L=>W A2>1>48. ;O 45:>3> 7V AB0@H>3> ?>:>;V==O B0: =VG>3> V =5 7<V=8;>AO: ?@8WE02H8 A>48 FV A82V ?C70BV 4O4L:8 GV?;ONBLAO 4> <>;>48E 4V2G0B V7 4>A8BL ?@O<8<8 V ?@>7>@8<8 ?@>?>78FVO<8. >OA=8B8 B0:><C 70;8FO;L=8:C, I> B8 9><C 2 4>=L:8 3>48HAO, 4>A8BL A:;04=>. 5@5D@07>2CNG8 =072> @><0=C >4=>W 2V4><>W =8=V ?8A0B5;L=8FV, $@>94 18 28?;0:02 BCB 2AV >GV.

1.1.9

"

#( "

( " (2006-07-23 22:50)

/@5<G0 - BC@8AB8G=0 <5::0 0EV4=>W #:@0W=8. 5 ?>1C20B8 BCB - A>@><, ?>1C20B8 BV;L:8 BCB - ?>?A0. 0 BC@8AB8G=><C <0@H@CBV "!B56:0 >21CH0" <>6=0 ?>71CB8AO 2AVE 3@VEV2, O:I> ?52=0 4>;O E>@>1@>ABV, ;N1>2V 4> ?@83>4 ...V =5 =04B> 25;8:5 ?C7> 4>72>;OBL ?@>?>27B8 G5@57 ?5G5@C V7 A8<2>;VG=>N =072>N "G8AB8;8I5". /: 25@1;N4 :@V7L 2CH:> 3>;:8! / 7<>3;0 >2=0 AC<:0 AC25=V@V2. 5EB> V =5 74>304CTBLAO, I> 4;O =8E T ?>40@C=:8 :)

1.1.10

"

&

"

#" (2006-07-24 23:55)

5=L 0=35;0! @0=FV 472>=8BL B0B>, ?>BV< I5 :V;L:0 A<A V B@8 472V=:8 2V4 =091;86G>W @>48=8. 5HB0 ?@> <5=5 CA?VH=> 701C;0. !CAV48-0AB<0B8:8 2V4<>2;ONBLAO =02VBL ?8B8 28=>... V WAB8 FC:5@:8. :) 40 C6, FL>3> @>:C O 2V4A2OB:C20;0 1V;LH =V6 A?>:V9=>. >@>389 E@5A=89 B0BC, B8 6 B> <V3 ?@> <5=5 73040B8!

1.1.11

""" ! .

(2006-07-26 10:59)

VG:0 =0 :>@4>=V 7 C<C=VTN, 4>1@89 :CA>: O:>W <>6=0 7 G8AB8< A5@F5< =0720B8 "=59B@0;L=8<8 2>40<8". 5@538 - A:5;OABV, B5GVO - 1C@E;820, 0 2>40 E>;>4=0, O: V C 2AVE 3V@AL:8E @VG:0E. '5@57 F5 2>=0 >A2V60T B0:, I> 28E>4OG8 7 WW E28;L, 740THAO A>1V 5=5@>N (728=O9B5 70 10=0;L=VABL :). !:5;V WW ?5@5206=> ?CAB5;L=V, 1> 1V;LHVABL 2V4?>G820;L=8:V2 - 70:>=>A;CE=O=V <5H:0=FV >75@=8E ?;O6V2 - 1>OBLAO ?5@5B8=0B8 ;V=VN A8=L>6>2B8E AB>2?G8:V2 7 =0?8A>< "!BV9! 5@602=89 :>@4>= #:@0W=8!". >6=0 A?>:V9=> 20;OB8AO =0 A>=5G:C 10;4VNG8 2V4 B>3>, H> B8 BCB >4=0. @V4:0 ?@>1V30NBL ?@8:>@4>==8:8 2 :8@7>28E G>1>B0E, 7>2AV< =5 725@B0NG8 =0 B515 C2038, 1> ?VA;O 2ABC?C #3>@I8=8 2 2@>A>N7 :>@4>= AB5@565 B0 AB>@>=0. @0=:C 70 420 <5B@8 2V4 A515 7=09H;0 2>4O=C 304NG:C: 3@V;0AO =0 A>=5G:C. 01CBL, W9 B56 ?>4>10;0AO A0<>B0, 1> ?>10G82H8 <5=5, 2>=0 2BV:;0. 8


1.1.12 7=09H;0 C 70?8A=8:C (2006-07-28 18:47) O =5 2?52=5=0, I> B>1V =51094C6V <>W ;8AB8, 1C4C G5A=0: 7V7=0NAL A>1V, I> ?@> <5=5 9 =5 7=0TH B8

1.1.13 "

&.

"

,..

!"# (2006-07-31 15:37)

G>@0 1C;0 4@C6:>N =0 25AV;;V. AL>3>4=V >B@8<0;0 2V4 4@C618 A<A B0:>3> 7<VABC <0AO <=5 ?>=@028;>AO O >G5= 4>2>;5= GB> B515 =045NAL B>65 (?C=:BC0FVO 7 >@83V=0;C). GCBL =5 AV;0 =0 <VAFV. "V, EB> <5=5 7=0T, CO2VBL I>1V, I> F5 O - <0AO. A@0... <>6=0! 0AB@V;8B8AL V =5 68B8! 0@>4, EB> 70E>G5 4> <5=5 70;820B8, B> O 20< 40< A?8A>:, O: <5=5 <>6=0 =07820B8, A>=F5, ?@8<V@><, :8FN=O B0< 01> ?@>AB> :8FO, A5@45=L:>, 048= <0;LG8: :>;8AL 402=> =078202 <5=5 4>FL>N, B56 ?V45, ?@> 1V4C. ( BG5 >=VD0FVN, 28, 4> @5GV, >1VFO;8 <5=V :>;8AL A:;0AB8 A?8A>G>: >B0:5=L:89, B> O 4>AV G5:0N :) <V9 :><5=B0@ 4> A<A: O:18 O 28?8;0 I5 1>:0; ?820, 01> I5 >4=C A0<1C:C, 4>1V, 4>@>35=L:89 <0AO (DC, 1;V=!), =0?52=>, ?>=@028;>AO 18 I5 1V;LH5 <V9 :><5=B0@ 4> A8BC0FVW: "O O: 28?’N, B> AB0N B0:0 4C@=0, B0:0 4C@=0..." (0=5:4>B ?@> 2>@>=C 7=0TB5?) <V9 :><5=B0@ 4> 4@C618: 7 ?82>< ?V45 <>@0;L FVTW 109:8: ?8B8 B@510 <5=H5

1.2

August (# ",!/ "

1.2.1

(2006-08-01 14:22)

>;>40, @>7C<=0, :@0A820, 0 B0:>6 =59<>2V@=> A:@><=0 A:@><=0 :) V B5 45 C:@0W=><>2=0 4V2G8=0 2 @0<:0E ?@>3@0<8 " 5AB;82V V<5=0 C:@0W=AL:>W <>28" >3>;>HCT B5=45@-@5TAB@0FVN ?5AB;828E 725@B0=L 4> >AV1 6V=>G>W AB0BV. 0HV 70O2:8 70;8H09B5 2 @>74V;V " ><5=B0@V" C:@0W=AL:>N <>2>N V 2 0;D02VB=><C ?>@O4:C. 0AV:V2 V <CAV:V2 ?@>E0==O =5 BC@1C20B8.

1.2.2

?>;VB8G=89 5:AB@V< (2006-08-02 11:04)

!BC:=C;> <5=V 2G>@0 2 3>;>2C ?@8G5?8B8 A>1V :>AC ?V4 :C<8@=>-:C<0@=C .;VN ( >;>48<8@V2=C (A0<V @>7C<VTB5, :>0;VFVO, <5<>@0=4C<, ?5@53>2>@8, 06 =C4=> 265, 1> =VG>3> =>2>3>). /: @57C;LB0B - FV;89 45=L A;CE0;0 2V43C:8 ?@> B5, G8 <5=V ?0ACT V G8 O =0 =5W AE>60. 8. '5A=> :06CG8, ?V4 25GV@ 1C;> AB@0H=C20B> 70E>48B8 2 ?5@5?>2=5=5 <5B@> V 70;078B8 C 7018BC 5;5:B@8G:C. " , 4828, .;O", O GC;0 @07V2 10, 0 A:V;L:8 =0@>4C ?@>AB> ?>4C<0;>, I> O 4C@=0, 0;5 7V A:@><=>ABV =5 28A;>28;>AO - B> ;8H >3 >48= 7=0T. )> 4>2>48BL B>9 D0:B, I> O 6820 ?VA;O FL>3> 682>3> A>F4>A;V465==O, ?>:8 I> =5 7=0N...

!", (2006-08-04 11:17)

1.2.3

)>9=> ?@>G8B0;0 2G>@0H=V9 =><5@ #:@0W=8 <>;>4>W. >T @V4=5 28402=8FB2>, <V9 !<>;>A:8? - -( ! 5 :=86>: 7V 180 =09:@0I8E 70 2AV VAB>@VN =570;56=>3> :=83>2840==O #:@0W=8!!!. "> 20< =5 :>=8:8 7 3V... ;V?8B8. "0: I> ?@89<0N 20HV ?@82VB0==O.

1.2.4

'

,

!" / ) "

" , (

/

/ %

'

/

(2006-08-07 10:45)

>?=8:8 - F5 B0:V E;>?FV (0 V=:>;8 V 4V2G0B0), ?>48282H8AL =0 O:8E >48= @07, B8 2V4@07C 7=0TH ?@> =8E <0965 2A5, I> <>6=0 V I> B@510. >?=8:8 1C20NBL @V7=V. C9=8E I5 =07820NBL 18:0<8, 740TBLAO, 0;5 B> 265 27030;V :V=G5=89 20@V0=B, ?@> =8E =02VBL 3>2>@8B8 =5<0 I>. 5HB0, B>1B> =51C9=V, - 4>A8BL AC<8@=V V A;CE=O=V, I> 9


B5?5@ C65 O <>6C 02B>@8B5B=> AB25@46C20B8. 38-38 :) V;LHVABL :8W2AL:8E 3>?=8:V2 6825 =0 "@>TI8=V. "0< C =8E B0:89 A>1V B@8=04FOB89 :20@B0;. ;5 >:@5<V >A5@54:8 7CAB@VG0NBLAO B0:>6 V =0 ?@02><C 15@57V, 7>:@5<0 2 @09>=V 2>:70;C 9 ?>;VB5EC, 45 2>=8, =5 7=0NG8 A2>3> I0ABO, 2>;>4VNBL =5?>30=8<8 42>- V B@8:V<=0B=8<8 :20@B8@0<8. /: 2V4><>, 3>?=8:8 @>7<=>6CNBLAO 1;0975@0<8, I> =5 <0T =VG>3> A?V;L=>3> V7 ?>:@0I5==O< 45<>3@0DVG=>W A8BC0FVW =0 B5@5=0E =5=L:8-#:@0W=8, >A:V;L:8 2 B0:><C @07V =0@>465==O :>6=>3> =>2>3> 3>?=8:0 70 70:>=>< 715@565==O 5=5@3VW >7=0G0T 7=8:=5==O >4=>3> =5-3>?=8:0. ;0975@8 1C20NBL @V7=8<8. 5@5206=0 1V;LHVABL 3>?=8:V2 =>A8BL 45H52V G>@=V 01> B5<=>-A8=V 7 =0?80A<8 "=09:" 01> 6 "04V40A" (G0AB> C 20@V0=BV "04V10A") 1;0975@8, 0;5 GVB:8E 28<>3 4> :L>;L>@>2>W 30<8 V =0?8AV2„ =0A:V;L:8 <5=V 2V4><>, =5<0T, 0 2BV<, O 2 FL><C =5 A?5FV0;VAB. =0@5HBV, 7 3>?=8:>< <>6=0 ?>7=09><8B8AO =5 BV;L:8 2 =VG=8E :;C10E V 1>9;V=3C, :C48 2>=8 E>4OBL ">B48E0BL" V ">1I0BLAO", 0;5 9 1V;LH =5A?>4V20=8E <VAFOE (4828AL ?>AB "" &. "), O: =0?@8:;04 25AV;;O C;N1;5=>W A5AB@8G:8, 45 2>=8 FV;:>< ?@8ABB>9=> <0A:CNBLAO ?V4 =5-3>?=8:V2. ">9, I> ?>?02AO <5=V, =0 ?>10G5==O 24O3=C2 DV@<>2C :5?:C >4=VTW A5@9>7=>W 02B><>1V;L=>W :><?0=VW, O:C EB>AL ?@8BO3=C2 9><C 7 G5@3>2>3> 5B0?C "$>@<C;8-1". > G5ABV A:070B8, :5?:0 1C;0, 7@>7C<V;>, =5 7 45H528E. )> 7030;>< =5 7<V=NT A8BC0FVW. ;03> 7030;L=89 "?@V:V4" 1C;> 28B@8<0=> 2 >4=><C AB8;V, B0: I> =VO:8E BCD5;L 4> A?>@B82=8E HB0=V2. '><C O =5 2BV:;0 B>W A0<>W <8BV, :>;8 ?>10G8;0 FN @04VABL, =0@07V 70;8H0TBLAO 70304:>N 4;O <5=5 A0<>W, 0;5 2AO:89, 01> <0965 2AO:89, 4>A2V4 ?>2G0;L=89. >65, :>;8AL =0?8HC ?@> F5 @><0=... :) 3333 >10G5==O 7 3>?=8:>< <>65 1CB8 4C65 @><0=B8G=8<, O:I> 28 BV;L:8 FL>3> 70E>G5B5, 0;5 B@510 ?0<’OB0B8, I> 28 <0TB5 7=0B8, :C48 V 4;O G>3> E>G5B5 AE>48B8, 1> 20@V0=B8 20H>3> :020;5@0, "C28" (701C;0 A:070B8, I> A?V;:CNBLAO 2>=8 ?5@5206=> @>AV9AL:>N, 2>>>B), 10=0;L=V. !5@54 ?@>?>=>20=8E @>7203: 1. :V=>; 2. 48A:>B5:0; 3. 1V;LO@4; 4. 1>C;V=3. (2BV<, BC48 20A <>6CBL =5 ?CAB8B8 G5@57 =0O2=VABL 1;0975@0, =02VBL O:I> 2V= ?@82575=89 V7 A0<>3> 3@0=-?@V G>3>AL-B0<, V B>4V 28 ?>B@0?8B5 2 =091;86G89 B8@, 45 CA?VH=> 2V4AB@V;N20B8<5B5 1;OH0=:8 7-?V4 ?820 2 :><?0=VW B0:8E A0<8E 3>?=8:V2 (V E>G <5=V 9 A?@024V 702648 E>BV;>AO ?>?@>1C20B8 ?>AB@V;OB8, O: 73040N A>1V ?@>AB> 28B8 E>G5BLAO) CCCCCCCC60A!) ... V =0A0<:V=5FL. !C<8@=VABL 3>?=8:V2 <>65 28@060B8AO C ?>40;LH8E 472V=:0E 7V 72VB0<8 ?@> B5, O: ?@>9H>2 45=L V A<A-:0<8 7 ?>1060==O<8 4>1@8E @0=:C V =>GV. "><C ?>GCBBO 28=8 ?5@54 A>1>N, ACA?V;LAB2>< V =02VBL ?5@54 A0<8< :020;5@>< (3>?V2AL:C ACBL O:>3> CA2V4><;NTH V 7 O:>W 7=CI0THAO) <0T B5=45=FVN 4> 7@>AB0==O, >A>1;82> 2V4 CA2V4><;5==O B>3>, I> ?>70 1;0975@>< 2V= B56 ;N48=0. >A?>48, 4>1@5, I> 2 =L>3> =5<0T 04@5A8 <>3> 66.

1.2.5

"

/

.(

(2006-08-08 11:30)

4=>3> @07C 2 ?>=54V;>: 4> <>;>4>3> :8W2AL:>3> <0;LG8:0 ?@8;5BV2 G0@V2=8:-D59 70 AC<VA=8FB2>< E@5A=89 B0B> V ?5@5B2>@82 9>3> 4>@>3V A?>@B82=V HB0=8 =0 :>ABN< 2V4, A:06V<>, O:>3>AL @<0=V, <09:>-DCB1>;:C =0 A>@>G:C V7 70?>=:0<8, 0 1;0975@ ?@>AB> 28?0@C202 =0DV3 (4;O ?>2=>B8 >1@07C). B0: 2V4?@0282 =0 :020;T@:C. D5:B =5 4>25;>AO 4>23> G5:0B8. 1’T:BC C2038 B>3> 6 25G>@0 AB0;> A>@><=> 70 2;0A=V A;>20, 1> D59 I5 =0A8?02 <>;>4><C :8W2AL:><C <0;LGV:C 2 >GV G0@V2=>3> ?8;C I8@>ABV, V 2V4 B>3>, 1;V=, AB0T 7>2AV< A>@><=>.. 0 I>1 O 2V4 A>@><C =5 73>@V;0, FN B5<C 70:@8B>. >3>2>@8B8 <>6=0 ?@> 1030B>-I>, =0I> ?@8 FN<C >1@060B8 ;N4AL:C I8@VABL?

1.2.6

%

(2006-08-10 13:33)

>;8 ?@8E>48H =0 @>1>BC @>718B0, 1> A?0;0 <0;> 01> ?>30=>, 01> ?@>AB> :><0@V =5 4020;8 (=C G><C, G><C O I>@07C # . :C?8B8 G5@3>2C ?0G:C ?;0AB8=>: @0?B>@C G8 V=H>W <C@8 B0:>3> B8?C???) 702648 B@0?;OTBLAO O:89AL 30;V<89 F59B=>B, =0?@8:;04, ?5@525@AB:0 =><5@C, G8< B8 27030;V =5 709<0THAO, 0;5 G5@57 ?>?5@54=T <VAF5 @>1>B8, 7=0TH V O:I> <CA ?><>3B8... O:18 =0 B><C 2A5 70:V=GC20;>AO... !0<5 2 B0:V 4=V B>1V ?>G8=0NBL 472>=8B8 7 CAVE ?>?5@54=VE <VAFL ( >A?>48, 4O:CN B>1V 70 B5, I> O =5 B0: G0AB> <V=ON :>=B>@8, 1> O 18 ?@>AB> 74C@V;0!) V ?@>A8B8 4>?><>3B8. > B@510. B8 =5 <>65H 2V4<>28B8, 1> B8: 1 - ?0@BV9=0, 0 >B5 <VAF5, 7 O:>3> 472>=OBL, - O:@07 B2>O ?0@BVO; 2 - 1> B2V9 ?>?5@4=V9 1>A 1C2 4>1@8< 1>A>< V B8 =5 <>65H 9><C 2V4<>28B8 2 4>?><>7V, 1> 2V= =V:>;8 =5 2V4<>2;OT B>1V; 3 - 1> :5@CT F5=B@0;L=8< ?@>2>4>< B2>TW ?0@BV9 :>;8H=V9 <5@ B2>3> @V4=>3> <VAB0 (0;5 F5 =5 8W2), V 2 B515 T :><?;5:A: B8 =5 7=0TH, O: A:070B8 9><C, I> B8 =5 E>G5H, 01> B>1V =5 FV:02>, 01> 2 B515 ?@>AB> =5<0T G0AC; 4 - F59 :>;8H=V9 <5@ - 4>1@89 4@C3 B2>3> 10BL:0. ...V BCB 7=8:0T >AB0==O =04VO =0 B5, I>1 E>G O:>AL 10


2V4:0@0AL:0B8AO. ( 5 6 B8, ;N189 4O4L:C $@>945, =02G8 <>WE 10BL:V2 ?A8E>0=0;V7C!) BCB ?>G8=0TBLAO H870! ( >2V4:0: (870 - F5 :>;8 24@C35 70 :V;L:0 4=V2 B515 ?@>AOBL B5@<V=>2> =0?8A0B8 74>@>2C 0=0;VB8G=C AB0BBN "=0 704C=C B5<C", :>6=0 7 O:8E "B@>H:8" 2 @V7=8E ?;>I8=0E, 0 B8 ?@8 FL><C =5 6C@=0;VAB V B><C ?8A0B8 ?@> 2A5 ?V4@O4 =5 <>65H, V 4> B>3> 6 2G>@0 B8 =5 28A?0;0AL, ?8A0B8 B@510 =0 702B@0, 0 :@V< B>3> C B515 I5 T AB0FV>=0@=5 <VAF5 @>1>B8, 0 B2V9 <8;89-G>@=>1@8289 28<030T :V=>.) >4=88< A;>2><: % !!!

"

1.2.7

, (2006-08-11 15:55)

V40 C:@0W=FV2 C B><C, I> 2>=8 =5 2<VNBL 5D5:B82=> 28:>@8AB>2C20B8 G0A. G0A, O: 2V4><>, - F5 3@>HV. B D@0=FC78 I>4=O <0NBL 42>3>48==89 ;0=G. =VG>3>. 82CBL 30@=>, ?@0FNNBL 5D5:B82=>, V 2A5 C =8E 4>1@5. ;0=G W< =5 702060T. #:@0W=FV G0AB> 27030;V =5 >1V40NBL, =5 :06CG8 265 ?@> ;0=G, 0;5 2A5 C =0A O:>AL =5 B0:, G5@57 4C?C, 2810GB5 =0 A;>2V. 2A5 B><C, I> WE V7 48B8=AB20 CG0BL "#, 0 =0A - CAO:>W DV3=V. C4@V D@0=FC78 7=0NBL, I> 70 70A04>N 0@5B> (1C2 B0:89 4O4L:> =52V4><>W <5=V =0FV>=0;L=>ABV, 0;5 AC4OG8 7 ?@V728I0 - VB0;VTFL), 2VAV<45AOBL ?@>F5=BV2 5D5:B82=>ABV 4>AO30NBLAO BV;L:8 4204FOBL<0 ?@>F5=B0<8 @5AC@AV2. ">WABL, O:I> 2 B515 2>AL<83>48==89 @>1>G89 45=L, B> =>@<0;L=> B8 ?@0FNTH =5?>2=V 42V 3>48=8. 5HB0 - ?CAB5 <0@=>B@0BAB2>. C4@V D@0=FC78 ?>4C<0;8 ?@> F5 V 7025;8 A>1V B@048FVN 42>3>48==>3> ;0=GC: 0 =0DV3 709289 G0A 4C@:>N <0OB8AO? >1@5 WAB8, D09=> A?0B8 - V 2AL> 1C45 GL>B:>. B! /:18 C:@0W=FV <0;8 42>3>48==89 ;0=G, B>... =0< 18 F5 2A5 >4=> =5 ?><>3;>. C 1> O:, 1;V=, =0720B8 A8BC0FVN, :>;8 B8 2 <8;V ?8H5H =0 702B@0 AB0BBN (=VG:8 =54>W;0, ;0=GC =54>A?0;0; H>AL BCB =5 B0:, 0;5 B> DV3=O), 0 7 =0AB0==O< A0:@0;L=>3> "702B@0" WW ?V2 4=O 28G8BCNBL, I5 ?V2 4=O 25@AB0NBL V =02VBL =5 4C<0NBL =0@5HBV 70B25@48B8 (?0@BVO 2545, @51’OB0!)? B0: H>, O: 1C45B5 <0B8 4VB8, 2GVBL WE, 1;V=, <5=546<5=BC, 1> H;O: B@0D;OT!

/ (2006-08-14 17:54)

1.2.8

V:>;8 =5 4C<0;0, I> :>;8AL V7 B0:>N @04VABN A?@89<0B8<C ?>E<C@89, 4>I>289 AC1>B=V9 @0=>:. I> :>;8AL 7<>6C ?@>AB> 3>48=C 2B8:0B8, O: :>;8HCBLAO A>A=8, 7 G0H:>N 30@OG>W :028 @C:0E, V 2AL> - B> 2 F5 27030;V =V:>;8 18 =5 ?>2V@8;0. ** 0 A>A=V =0?@>B8 <>3> 10;:>=C 682CBL 42V 1V;>G:8: >4=0 7>2AV< @C40, 0 2 4@C3>W OA:@0289 :0HB0=>289 E2VAB. AN AC1>BC 2>=8 @>72060;8AO ?>?5@5<V==>N 1V30=8=>N >4=0 70 >4=>N =02:>;> AB>21C@0 B>W A>A=8, V 4828B8AO =0 =8E 1C;> 25A5;> 9 A?>:V9=>. ** >;8 48@5:FVO 3C@B>68B:C =0@5HBV 28@VH8;0 ?@>1;5<C 7V AB04>< ?AV2, =0?;>465=8E, ?@83@VB>N <VAF52>N ACG:>N, 2 =091;86G8E >:>;8FOE ?>2>;V ?>G0;8 7’O2;OB8AO :>B8. "5?5@ WE 1V30T HBC: 5. >=8 728G09=>, E>GCBL WAB8, B@CBLAO >1 =>38, =O2:0NBL, 0;5 WE FV;:>< <>6=0 B5@?VB8. @8=09<=V, 2>=8 =5 @>72060NBLAO 28:@040==O< :0?FV2, =5>10G=> ?>AB02;5=8E =0 10;:>= ACH8B8AO =0 =VG, 7 ?>40;LH8< WE ?5@56>2C20==O< ?>A5@54 AB56:8 =0 5;5:B@8G:C. ** A8. A8. A8 ?@>AB> A:@V7L. >=8 70;VB0NBL 2 :V<=0BC, GCNG8 B0< E>G I>AL WABV2=5, 4>A8BL ;8H5 2V4:@8B8 BC48 2V:=>, 01>, =5 ?@82548 >A?>48, 10;:>=. >=8 AV40NBL =0 B2>N G0H:C 7 :02>N, =0 207>=8, 28AB02;5=V =0 ?V42V:>==8:, =0 B2>W =>38, @C:8, =02VBL =0 =>CB1C: (E>G0 I> B0< WAB8?). E <>6=0 2818B8 :>?VO<8 :=86:8, O:C B8 2 F59 G0A ?5@5:;040TH, 0;5 2>=8 =0;VB0NBL 7=>2C G5@57 5 E28;8=, V BV;L:8 VB5@ 0@@V 70;8H0TBLAO 2 ?;O<0E, 0 B>;:C =VO:>3>. >A;0;0 48@5:B>@C ! ! - ")> @>18B8?", 0 2V= <5=V: >AB02 W< A:;O=:C 7 ?82><. "> O I5 9 ?>WB8 WE <0N 70 A2V9 @0EC=>:?! / 7060;0AO, >A8 70;8H8;8AO 157 ?820. ** B0:V 1C;8 28EV4=V

1.2.9

'

"

)

(2006-08-15 18:49)

A5 1C;> ?@>AB>: A5:A V 3@>HV. "0: 1C;> ?5@H89 @07 V, <>65, =02VBL 4@C389. ;5 =8=V O @0?B>< 7;>28;0 A515 =0 B><C, I> =018@0N 9>3> @>1>G89 =><5@ (48B8=0 73C18;0 A2>N <>1V;C), 0 B0< =VEB> =5 15@5 B@C1:8, E>G >1VFO;>AO ?@0FN20B8 4> ?V7=L>3> 25G>@0! %V10 6 =5 @07 :070;0 A>1V: =VO:>W @><0=B8:8, =5 ?>G8=09 FL>3> 7=>2C, 4>A8BL ?>ABV9=> @>18B8 BV A0<V ?><8;:8. 5 ?><030T <5=V, =5 AB0T F8=V7<C. V7=L B0:0. 11


1.2.10

"

"

%

/",

" (2006-08-16 10:33)

>G8B0;0 2G>@0 =>2C 71V@>G:C 5=V >=>=5=:> (=0720 2 B5<V). &V:02>. 0;V 60=@>2V D>@<8 40NBLAO W9 >4=>7=G=> :@0I5, =V6 25;8:V. ( 5 7=0N, =5 7=0N, 0;5 ?>2VABV WW 7@5HB>N 28E>4OBL O:VAL =C4=C20BV.) >65, B><C, I> 730;L=89 >1AO3 AN65BC - ?@81;87=> >4=0:>289, 0 @>7<V@ - =5 B>9. 4=8< A;>2><: >?>2V40==O - F5 O:@07 WW. 4=0 7=09><0 A:070;0 <5=V, I> 2>=0, B>1B> >=>=5=:>, B0:5 2@065==O, 28?8ACTBLAO - >4=V 9 BV 6 A8BC0FVW V >1@078. C, <>6=0 A:070B8 9 B0:, E>G0 O 18 F5 ?>B@0:BC20;0, O: ;59B<>B82 (EB> =5 7=0T B5@<V=>;>3VW @>7H8D@>2CN: "G5@2>=>N =8B:>N" :)). "0: >B: "G5@2>=>N =8B:>N" ?@>E>48BL <>B82 =5<>6;82>ABV B>3>, I> =07820NBL "65=A:>T AG0ABLT" (O: 2V4><> 7V A;V2 4C65 ?>H8@5=>W :>;8AL ?VA5=L:8 - "18; 18 <V;89 @O4><"). 5@>W=V F8E =>25;, 0 A0<5 F5 287=0G5==O, O: =0 <5=5 ?0ACT =09:@0I5, - CAV, :@V< ?5@H>W, O:0 A?@024V ?>2VO, 74V9A=8;8AO 2 ?@>D5AV9=><C 68BBV: B>1B> O:I> W< V =5 ?;0BOBL, 1> :@0W=0 2A5 I5 ?5@51C20T 2 48:V9 AB03=0FVW (7 G>3> <>6=0 7@>18B8 28A=>2>: ?@> >A>1;82>ABV G0A>?@>AB>@C - #:@0W=0 1994-6 @>:V2), B> F5 6 =5 7<V=NT B>W A8BC0FVW, I> 2>=8 ?@0FVNBL 2 =0C:>28E V=AB8BCB0E, G0A>< =02VBL W74OBL C 70:>@4>==V 2V4@O465==O 9 7030;>< =0;560BL =5 4> ;N<?5=-?@>;5B0@V0BC, 0 4> V=B5;V35=FVW (I> 7@5HB>N =5 7<V=NT B>3>, I> W< =5 ?;0BOBL). B8< =5 <5=H5, 6>4=V9 7 =8E =5 240;>AO AB2>@8B8 =>@<0;L=>W AV<’W, 1> G>;>2V:, =02VBL O:I> 2V= T, FV;:>< <>65 ?V4:;0AB8 A2>N ?>;>28=:C ?V4 O:>3>AL 0=3;V9FO =0 :>@?>@0B82=V9 25GV@FV (V, 728G09=> 6, =5 15742>74<574=>, B>WABL 40@><, 0 70 20;NBC, B>G=VH5 70 G5:). B0:0 HBC:0. 06:0 4>;O D5<V=VAB>:. 4=8< A;>2><, B>B0;L=89 04N;LB5@, O:89 =V 4> G>3> =5 ?@82>48BL. ;5 FV:02>, =02VBL 1V;LH5: 70E>?;NT V 70BO3CT, 0 ?V4 :V=5FL @>18BLAO B@>E0 AC<=> (=C, 1> V O 6 B0:8 D5<V=VAB:0). &V:020 >A>1;82VABL: D0:B8G=> 2AV 35@>W=V <V6 A>1>N 7=09><V. 8E>48BL B:0 A>1V >1I8=0 H;N1=8E "=5240H>:", 2 O:8E 2A5 240;>AO, :@V< H;N1C. 5O:V =>25;8, B8?C " @0=V :>;3>B:8" V "&V;V :>;3>B:8" 1C;8 2<VI5=V 2 0=B>;>3VW " 57=09><0". "8 4828, FV;0 @5F5=7VO ?>;CG8;0AO. >BV< ?5@545@C V ?@>40< C O:CAL 3075BC :)

1.2.11

(2006-08-21 16:23)

B0:5 <VAF5 =0 75<;V. V:8 B0< =5 B5GCBL <>;>:>< V <54><, V =0 E;V1 =0ACI=89 B@510 70@>1;OB8, O: V 2AN48, A2>TN ?@0F5N. 5<;O B0< =5 25;L<8, :0@B>?;O @>48BL 4@V1=0 V @V4:>, 0;5 2AV WW A04OBL I>@>:C, 1> 4;O :>3>AL 7 =8E - F5 4@C389 E;V1 (5E, G8B09B5 !B5D0=8:0, 1> 2 ;VB5@0BC@V 2A5 F5 265 1C;>), 0 V=HV ?@>AB> V=0:H5 =5 <>6CBL. "V, EB> 72V4B8 2G0A=> =5 2BV:0NBL, 7 G0A>< A?820NBLAO, 4;O =8E T48=89 H0=A - >4@C68B8AO, V G8< AB@>3VH0 4@C68=0 - B8< 1V;LH5 H0=AV2 C=8:=CBB88 AC=V2=>W @04>ABV <>;>4>3> 0;:>3>;V:0. 06CBL, C 3C3;V <>6=0 7=09B8 45B0;L=89 AC?CB=8:>289 7=V<>: FL>3> <VAFO, 06 4> ?@8?0@:>20=>W <0H8=8, 0;5 <5=V F5 =5 240;>AO. &5 <VAF5 =07820TBLAO 8B28F5N, V 2>=> A?@024V =5 V450;L=5. ;5 T C =L><C I>AL B0:5, I> 72>48BL =0 704=V9 ?;0= V 7030;L=C 21>3VABL 75<;V, V 7030;L=C 157?5@A?5:B82=VABL 2B@0G5=8E 68BBV2 <VAF528E 0;:>3>;V:V2, V 27030;V 2A5, I> <>6=0 70:8=CB8 FL><C <VAFN. &5 A?>:V9. V= @>7;820TBLAO 2 ?>2VB@V 9 ?@>=87CT :>6=C B2>N 68;C 9 :>6=C :;VB8=C, B8 2V4GC20TH 9>3> 9 :>;8 ?@>:840THAO ?V4 =5A0<>28B89 I51VB 3>@>1FV2, V :>;8 2 >1V4=N ?>@C =0<030THAO A:C?0B8AO C 2>4V ?> :>;V=0 (1> 3;81H>W C C60=FV 7=09B8 206:>), V :>;8 7@5HB>N 2BV:0TH 2 3>@8 C 25GV@=VE ACBV=:0E; 2V= ?@81820T B2>N 3>;>2C 4> H81:8 7 ?@8E>4>< :>6=>3> =0ABC?=>3> :>;O4=8:0 =0 V742> (V F5 AB0TBLAO 2 4204FOBL B0: A0<>, O: V 2 420=04FOBL); 2V= I>@>:C ?@>1C46CT B515 =0 =VG=C 5;8:>4=N ;VBC@3VN; 2>A5=8 2V= 3>@8BL :;5=>28< ;8ABO< 2 CAVE =02:>;8H=VE ;VA0E, 0 =025A=V 70A?>:>NT @>7V3@CBC :@>2 ;L>4O=888 AB@C<:0<8, O:V I>@>:C E>48H D>B>3@0DC20B8. @>1C2H8 B0< :V;L:0 4=V2, @0?B>< ;>28H A515 =0 4C<FV, I>, <>6;82>, =VO:>3> 8T20 =0A?@024V =5 VA=CT, 0 @07>< 7 =8< - =VO:>W 48A5@B0FVW, ?5@5:;04C, @>1>B8, 3C@B>68B:C V 2AL>3>, I> WE AC?@>2>46CT. BV;L:8 B8, V T48=0 A?@026=O @50;L=VABL, O:C B8 7=0TH, F5 >AL F5 4> :VAB>: ?0B@0@E0;L=5 <VAF5, 45 @V:8 =5 B5GCBL <>;>:>< V <54><, <>;>4V E;>?FV A?820NBLAO, 0 G>;>2V:80;:>3>;V:8 1’NBL A2>WE 6V=>:. >B0:0->B VAB>@VO :)

1.2.12

(2006-08-22 17:21)

@8257;0 7 :0=B>@8 4>3>2V@ =0 @>7=0@O4:C :=86>:, A?5FV0;L=> 70 B8< W748;0. "CB @07 - V 48A:5B0 ?VH;0 A?0B8, =5 2V4:@8;0AO, A.... B5?5@5G:8 @>18 A>1V 48B8=>, I> E>G5H. 02B@0 ?>W4C I5 @07. 0;5 6 O W< :070;0: 70?8HVBL =0 D;5H:C. T, 1> W< D;5H:8 =5 284=>. C, O: =T, B> =T, 10=0=V2 C =0A =5<0T.

1.2.13 $

! "# & / (2006-08-28 10:22)

DV35==V 1C;8 A2OB0! 48= <V9 E>@>H89 4@C3 =5 ?>WE02 =0 3C;O9?>;5 G5@57 GC65 @>7?874O9AB2> (>B O V ?>G0;0 <0BN:0B8AO C 2;0A=><C 66). )5 >48= 720;82 =0 <>@5, V E>G 7 =8< O A?V;:CNAO <0;>, 0;5 ?>;O?0B8B8 O78:0<8 2 0ALFV =5E...2> 70A?>:>NT <>W >AB0==V< G0A>< VAB5@8G=V =5@28. T?H0 ?>4@C6:0, =02?0:8, =0 3C;O9?>;5 ?>WE0;0, 2 0ALFV WW =5<0, A<A-:8 2>=0 =5 ;N18BL, V 27030;V 2>=0 7 @>1>B8 72V;L=OTBLAO. V;L:0 <>WE 7=09><8E, 12


V O B56, 2AB83;8 ?5@5E2>@VB8 0=3V=>N, O =02VBL 2AB83;0 70E2>@VB8 ?>-=>2V9 (4>;V:>2C20B8AO, 1;OE0 <CE0, B@510 7 ?5@H>3> @07C!). )5 >4=0 ?>4@C6:0 2 30<5@8FV, 2 :V<=0BV A8@> V 70BE;> (704@0;0 >1I030, 68B8 B0: 265 =5 <>6C!), :>E0=5FL 420 4=V =5 472>=82 (V 40;V =5 472>=8BL). >O BVB:0, 2 O:>W O ?@>25;0 2V:5=4, 2V4GC20T 4> <5=5 B8EC 0;5, H;O: 18 B> B@0D82, 2V4GCB=C 60;VABL, 1> 2 A2>W 24 O 4>AV =5 7=09H;0 A>1V "4>;N", O:0 <0T AB0B8 A5=A>< <>3> 68BBO, 1> @5HB0 (B8?C B0< 4VA5@, ?5@5:;04, @>1>B0, 3@><04AL:0 4VO;L=VABL, O:0 =5 T, 0;5 6 T) =5 @0ECTBLAO. 01> 2 <5=5 ?0@0=>O, 01> FO 60;VABL =0ABV;L:8 ?@>=87CT 2A5 WW TAB2> @07>< 7 3>@4VABN 70 2;0A=C 4>=N, O:0 I>9=> 289H;0 70<V6 (>9, >;O, O:0 6 B8 :@0A820, G>3> B>1V 2 68BBV B0: =5 I0AB8BL?), I> 2 <5=5 I>@07C @>72820TBLAO 45?@5AVO. / 704>210;0AO F5 A;CE0B8! 5=5, 1...L, F5 2A5 4VAB0;> 4> G>@B8:V2! 0 4>25@H5==O 2AL>3> =0 4>=5GG8=V 2?02 <>A:0;LAL:89 ;VB0: V 45=L =570;56=>ABV, 220609B5, 27030;V 2V4<V=8;8. G>3> F5 O? "N! %@5=>2> F5 2A5...

(

1.2.14

(G5@57 "5") (2006-08-30 15:47)

I5 >48= G>;>2V:, :>B@89 B>1V =5?>B@V15=, @50;L=VABL 9>3> – B> B2>O ?5G0;L, 9>3> @C:8 – B2>O ?>3815;L, FV;C=:8 – <0@52>, 70?0E – B2V9 60;L. V= =5 283040=89, O: A>B=V V=H8E, 2V= =5 ?@84C<0=89 2V4 =04<V@C A0<>B8, 2V= @50;L=> VA=CT, 0 ?@> V=H5 4@C30 701C;0 1, 0;5 =5 B8. # B515 A=>1V7<C ?>2=0 E0B0, C B515 28<>3 – =04 4>AB>W=AB2 A2>WE, C B515 C ?;0=0E 1C2 7>2AV< V=H89, 0 7 F8< B0: 2A5 AB0;>AO, G8 6 =5 A<VE?

,

1.2.15

(2006-08-31 17:56)

>38;O=FV 7=>2C B@048FV9=0 ?>A2OB0 2 ABC45=B8. AV =0 ?>A2OBC!!!

1.3 1.3.1

September !

,

(

(2006-09-04 11:08)

09:@0I89 A?>AV1 7V?AC20B8 6V=FV =0AB@V9 V7 A0<>3> @0=:C - ?>@20B8 W9 2 <5B@> :>;3>B8. )5 O: 2 >?>2V40==OE 265 73040=>W BCB 5=V >=>=5=:>: :>;3>B:8 1C20NBL "FV;V" V "?>45@BV". >45@BV :@0I5 =5 =>A8B8, EV10 I> ?V4 HB0=8. "8 ?@>AB> 945H V 2 O:8AL <><5=B ?><VG0TH, I> :>;3>B8 ?>45@BV, 0 B>4V 2V4@07C =0 28E>4V :C?CTH =>2V, 1> 6 45=L BV;L:8 ?>G8=0TBLAO, V O:I> 265 FV ?><@CBL AL>3>4=V, B>4V F5 1C45 :>=:B@5B=5 70?04;>. 27030;V, >AV=L ?@89H;0. V4@07C AB0;> E>;>4=> 9 <>:@>, ! @> 265 =5 <>6=0 1C45 =0 2AV 28EV4=V 28A048B8AO =0 10;:>=, 45 B8 CA?VH=> A?>AB5@V30;0 70 1V;>G:0<8 9 ?V43>4>2C20;0 <VAF52>3> :>B0 (2V= 1C2 18 I5 9 2AV2AO B>1V =0 :>;V=0, 0;5 B0< 1C2 B2V9 =>CB1C: V :>B0 B8 ?>A;0;0); 3C@B>68B:8 70?>2=8;8AO ABC45=B0<8, O:V A;CE0NBL ?0A:C4=C @>AV9AL:C ?>?AC, 20@OBL ?0ECG89 E02G8: V ?’NBL ?82> ?>:8 I5 T 10BL:V2AL:V 3@>HV, 2@0=VH=O 5;5:B@8G:0 7=>2C 7018B0 =8<8 2I5@BL, >A>1;82> C ?>=54V;>:, B0: A0<>, O: V <5B@> (45 B>1V ?>45@;8 :>;3>B:8); 13


=0 :0D54@V 1C:20;L=> 702B@0 B515 G5:0T 0B5AB0FVO 0A?V@0=BV2 - 5 E28;8= ?>7>@C V ?> 2AL<C: V48, 48B8=>, V 1V;LH5 =5 3@VH8; 0 =0 =>AV $>@C< 28402FV2 C L2>2V ( >65, 730409, I> 2 ?@>3@0<V T I5 1018=5 ;VB>!). 4=8< A;>2><: ! , (

1.3.2

5%

# (2006-09-05 18:37)

>7>@8;8AL-<> 5 E28;8= :>6=0. ">3> FV;:>< AB0;>, I>1 =01@5E0B8, O:V <8 <>;>4FV, A:V;L:8 7@>18;8 70 B>92> =02G0;L=89 0A?V@0=BAL:89 @V:, V A:V;L:> I5 2AB83=5<>. 0D54@0 >4=>3>;>A=> 28@VH8;0, I> 2AB83=5 =0A 283=0B8 V =0ABC?=>3> @>:C, V 2AV =0 B><C @>7V9H;8AL. 0AB@V9, 728G09=>, 2V4@07C ?V4=O2AO, V E>G <8 V 28?8;8 O:5AL-B0< ?82>, 2A5 I5 E>G5BLAO A2OB:C20B8 (?@8=09<=V <5=V). ;5 I> 7 B>3>? &V;:>< <>65 1CB8, I> O =5 ?@020, 0;5 7=0TB5, <V9 :>E0=5FL - <C40: V 3>?=8:; V I> =093V@H5 - F59 3>?=8: C65 ?>GBV H> B8645=L C<C4@OTBLAO @>7:07C20B8 <5=V, I> 2V= =5 <0T =0 <5=5 G0AC, 0 O 9>3> 4>AV =5 ?>A;0;0. I> 7V <=>N :>WBLAO?

1.3.3

BV;L:8 4;O :8O= (2006-09-06 15:02)

http://users.livejournal.com/ _yoko _/134125.html

1.3.4

%

(2006-09-11 10:42)

C?>@ =5 <>6C 7020=B068B8 AN48 <0;N=>G>:. V= 28E>48BL 157 7>1@065==O. %B> 7=0T, 2 GV< @VG (=0?@8:;04 D>@<0B =5 B>9 G8 @>7<V@) - ?>@04LB5 D0@1>20=V9 1;>=48=FV, O: 7 F8< A?@028B8AO :)

1.3.5 !

(2006-09-11 10:45)

'8B09B5 702B@0: 3>AB@>AN65B=0 <5;>4@0<0 " > B>9 1V: A2>1>48, 01> @>74C<8 7 ?@82>4C >4=VTW @5:;0<8". 3>;>2=8E @>;OE: 10B>=G8: 0@A, !2>1>40, ;LB5@-53> 02B>@:8, #:@0W=AL:V 48A845=B8, 0?8A =0 D0=5@V. 568A5@-?>AB0=>2=8: - 6V7=L.

1.3.6

!

!

!

(2006-09-12 10:54)

13.00-14.00 @575=B0FVO <>;>48E 02B>@V2 – ?5@5<>6FV2 ;VB5@0BC@=>3> :>=:C@AC 28402=8FB20 «!<>;>A:8?». 70 CG0ABV >AB8A;02 !5<:V2 – 254CG89, ==0 V;0, >AB8A;02 5;L=8:V2, 07CB:V= <8B@>, (8=:0@5=:> ;53, >@>1GC: >340= 5B@> /F5=:>, ;5=0 @02G5=:>. C759 5B=>3@0DVW B0 EC4>6=L>3> ?@><8A;C V=AB8BCBC =0@>4>7=02AB20 #:@0W=8, ?@>A?. !2>1>48, 15. 12.00-12.45 @575=B0FVO <5<C0@8AB8:8. !<>;>A:8?, <. 8W2. . '>@=>2V;. "2>@8 2 10 B><0E. ".3.!5@VO « >;VB8G=V V45>;>3VW», :=838 « 0FV>=0;V7<», « 5<>:@0BVO». !5@VO « >7AB@V;O=5 2V4@>465==O» (2 B><C G8A;V 20= 03@O=89, .;V0=0 (?>;0), 0 B0:>6 281@0=8E B2>@V2 ;5=8 "5;V38. =830 ?@>D5A>@0 >=@50;LAL:>3> C=V25@A8B5BC 235=0 0;N6=>3> «/: AB0B8 V 1CB8 1030B8<». #G0A=8:8-4>?>2V40GV: A8? V=:528G – 3>;>20 28402=8FB20 «!<>;>A:8?» – 254CG89. B5=0 0H:> – 3>;>20 V6=0@>4=>3> 1;03>4V9=>3> D>=4C . '>@=>2>;0. 0;5=B8=0 '>@=>2V; – C?>@O4=8: 2840==O « . '>@=>2V;. "2>@8 2 10 BB.», 5AL "0=N: – =0@>4=89 45?CB0B #:@0W=8, ;5:A0=4@ (C309, >AB8A;02 !5<:V2 – 48@5:B>@ 28402=8FB20 «!<>;>A:8?», ;53 @>F5=:> – C?>@O4=8:. 0;0:;8FL:89 0:A8< – C?>@O4=8:, !0H:> #H:0;>2– C?>@O4=8:, 235= 0;N6=89 – 02B>@, ?@>D5A>@ >=@50;LAL:>3> C=V25@A8B5BC. 8402=8FB2> «!<>;>A:8?», <. 8W2. >=D5@5=F-70;. 0;0F 8AB5FB2, 2-9 ?>25@E. /"

# #

1.3.7

2>@>B=89 1V: A2>1>48, 01> @>74C<8 7 ?@82>4C >4=VTW @5:;0<8 (2006-09-12 15:32)

@>;>3 @>;OE: 14


0B>=G8: " 0@A" – 35=5@0B>@ 35=V0;L=8E V459. !2>1>40 – AC1AB0=FVO, O:0 <0T 72>@>B=89 1V:. 0?8A =0 D0=5@V – 1@0B-1;87=N: >4=>3> 7 1>:V2 !2>1>48. #:@0W=AL:V 48A845=B8 – 2=CB@VH=L> 2V;L=V ;N48. "8 01> ;LB5@-53> 02B>@:8 – AC1AB0=FVO, O:0 <CG8BLAO @>74C<0<8 =04 4@C38< 1>:>< !2>1>48. B0:>6: >=8 – 35@>W >4=VTW @5:;0<8. O4L:> $@>94 – AB0@89 V7 V4=O, O:89 7=0T, 72V4:8 2AV ?@>1;5<8. ** B65, 2>=8 W4CBL. /: G0AB> 1C20T 2 ;N4AL:8E AB>AC=:0E – A20@OBLAO. >=0 :@8G8BL, 2V= A;CE0T. >=0 @>7<0ECT @C:0<8, 2V= – <>2G:8 A?>AB5@V30T. VG>3> =>2>3>. B BV;L:8 <0H8=0 C =8E – =5EV;89 B0:89 :048;0:, 0 70 :5@<>< 4V2G8=0. "0: I> A8BC0FVO =5 FV;:>< B8?>20, ?@8=09<=V 4;O #:@0W=8. O:89AL <><5=B 2>=0 7C?8=OTBLAO 9 28:840T 9>3> 7 <0H8=8. @>AB> ?>A5@54 B@0A8. 725@EC ;5B8BL 9>3> @N:70:. %;>?5FL 4>23> 3>;>ACT =0 4>@>7V, 0;5 =VEB> =5 7C?8=OTBLAO. ">4V 2V= 28BO3CT 7 G0@V2=>W :8H5=L:8 " 0@A", A<0G=> :CA0T 9>3> 9 C BC A0<C <8BL 9><C 2 3>;>2C ?@8E>48BL 35=V0;L=0 4C<:0: 2V= 65 B5?5@ , ! V4@07C 72V4:8AL 15@5BLAO :CA>: D0=5@8 V 30@=89 D;><0AB5@ (2BV<, =5 28:;NG5=>, I> 2V= 2>782 WE 70 A>1>N: 2AO:5 2 68BBV 1C20T) V 7 =0?8A>< " , " F59 2V;L=89 <>;>489 G>;>2V: 4C65 H284:> ;>28BL A>1V 40;5:> =5 3V@H5 02B> 2V4 B>3>, 2 O:><C 4>WE02 4> "<VAFO A2>1>48". 0 :5@<><, 728G09=> 6, 4V2G8=0. ** >B 2 O:89AL <><5=B B8 AB0TH 2V;L=>N. >4=>3> G>;>2V:0, O:89 ?@5B5=4C202 18 =0 B2V9 2V;L=89 G0A, =0 B2>N C203C, =0 74>1CB:8 B2>3> :C;V=0@=>3> <8AB5FB20 V =0 B2>T BV;>. VEB> 1V;LH5 =5 2:07CT, O: B>1V AL>3>4=V 24O3=CB8AO V 1V;LH5 6>4=>W 2=CB@VH=L>W F5=7C@8 I>4> A?V4=8FL (" >65 <V9, B0 O 6 V4C AL>3>4=V =0 ?>10G5==O!"), B>1V 1V;LH5 =5 B@510 <CG8B8 A515 5?V;OFVTN, B2>W =>38 <0NBL H0=A 2V428:=CB8 2V4 :01;C:V2, 0 >GV 2V4 BCHV. !2>1>40!!! "8 :065H A>1V " , " (=C, 1> 7@5HB>N T ?52=89 H0@< C =570;56=><C =V 2V4 :>3> 3@0DV:C 68BBO), V 40;V 2A5 945 O: ?> <0A;C. I>1 =5 28=8:0;> ;V28E A?>:CA, B8 3@C78H A515 @>1>B>N V ?@84C<CTH "35=V0;L=C" 0:FVN " V2 @>:C 157 G>;>2V:0" (;N1V =52V@BC0;L=V 4@C7V, 725@=VBL C203C, O 287=0N, I> F5 1C;0 ?>2=0 DV‘=O). 48= >3 ;8H5 7=0T, I> E>20TBLAO 70 B0:8< @VH5==O<& G8 =5 ?V4A2V4><5 A?>4V20==O B>3>, I> :048;0: (482. ?5@H89 0170F), 3;O48, ?>25@=5BLAO 70 B>1>N, 0 <0=0B:8 7 @>718B8<8 3>@H:0<8 2:C?V <>6=0 1C45 ?V4V1@0B8 7 4>@>38. 2BV<, 7 B2>W< C<V==O< 70:>EC20B8AO 2 "=5 B8E" G>;>2V:V2, =5 482=>, I> B8 7@5HB>N 28@VHCTH ?>1CB8 157 =8E. "0 >AL ?@>E>48BL ?V2@>:C, 0;5 6>4=0 <0H8=0 =02VBL =5 ?@>1CT A?8=OB8AO =0 4>@>7V, B>6 O:18 @5:;0<C 1C4C20;8 =0 B2>T<C 4>A2V4V, B> " , " EVG-E09:5@ 402=> 74>E 18 7 3>;>4C 01> 4V9H>2 18 ?VH:8 4> ?5@H>W ;V?H>W 02B>AB0=FVW. ">6 B2>O ?V4A2V4><VABL (A?0A81V 4O4L:C $@>94C, ?>OA=82 72V4:8 2AV ?@>1;5<8) ?>B@>EC ?>G8=0T ?@>4C:C20B8 AC<=V28 7 ?@82>4C B2>TW 7>2=VH=>ABV, E0@0:B5@C 9 7030;L=>W 740B=>ABV 2?V9<0B8 "<0H8=C", O:0 18 4>257;0 B515 4> "?C=:BC ?@87=0G5==O". BV<, =VI> =5 2VG=5. "><C >4=>3> 4=O B8 C<C4@OTHAO =0?8A0B8 =><5@ A2>TW <>1V;:8 ?><04>N =0 :C?N@V =5 B> 2 2 =5 B> 2 20 3@825=L, V "?@>F5A ?VH>2". "2>W ?>?5@54=V G>;>2V:8 =5 702648 4>BO3C20;8 B> B2>WE 28<>3, V B><C B8 7=0TH =0?5@54, I> =VG>3> 4>1@>3> 7 B>3> =5 28945, 0;5 B515 B0: 4VAB02 B>9 =0?8A =0 D0=5@V (482. ?5@H89 0170F), I> B8 3>B>20 @878:=CB8, B8< 1V;LH5, I> =0 B2>T<C AB>;V 2?5@H5 70 FV;89 @V: 7’O2;ONBLAO E>G O:VAL :2VB8. "2V9 =>289 G>;>2V: <>;>4H89 70 B515 <0965 =0 G>B8@8 @>:8, >A?>48, B0 2V= 65 48B8=0& 0;5 O:89 :>E0=5FL! "515 2G8;8, I> >1>2’O7:>2> ?>B@V1=0 28I0 >A2VB0, 0 2 =L>3> WW =5<0T& 0;5 2V= ?@0FNT V 2 =L>3> ABV;L:8 ?;0=V2! "8 ?5@5:>=0=0 =0FV>=0;VAB:0, 0 2V= 3>2>@8BL @>AV9AL:>N& 0;5 B8 73>4=0 70:@8B8 =0 F5 >GV, <>2C, 7@5HB>N, <>6=0 282G8B8. "8 E>G5H =0@5HBV 2V4GCB8 A515 6V=:>N, ?@>B8 FL>3> 0@3C<5=BC =5 2AB>OBL 6>4=V @0FV>=0;L=V 4>:078. A5 1C;> 30@=>, 0;5 :>@>B:>. '5@57 =5?>2=V B@8 B86=V ?VA;O ?5@H>3> ?>10G5==O (?>7=09><8;8AO =0 25AV;;V – O:0 @><0=B8:0), 2V= 2?5@H5 :065 B>1V, I> =5 <0T G0AC. "8 =5 @>18H 7 B>3> ?@>1;5<8, 1> A2VB B5?5@ B0:89, I> 2AV <8 :@CB8<>AO, O: 1V;:0 2 :>;5AV. "0: <8=0T :V;L:0 B86=V2. >B =0 AC1>BC B8 70?@>HCTH 9>3> 4> A515 2 3>ABV, 1>, B0: 18 <>28B8, home alone, 0;5 2 >AB0==N <8BL :>B@89AL V7 4@C7V2 :;8G5 9>3> =0 =>2>AV;;O. @C7V – B> A2OB5, >B BV;L:8 =5 FL>3> @07C. "><C B8 :065H 9><C: "/:I> B8 =5 ?@8W45H AL>3>4=V, <>65H 1V;LH5 =5 ?@8W6460B8". V=, 728G09=>, =5 ?@8W45. B><C B8 7=>2C " , ". 25AL F59 G0A B8 <CG8HAO CA2V4><;5==O< B>3>, I> =0A?@024V B8 40;5:> =5 2V;L=0. "8 I8@> ?@03=5H =0@5HBV =5 2V4GC20B8 ?>B@518 2 ?@8ACB=>ABV ?>@CG G>;>2V:0, 0;5 2V= 2A5 >4=> ?>B@V15= B>1V, ?@>AB> ?>B@V15= V 2A5. "515 =5 @OBCT 0=V =0:;040==O A0<>-B01C, 0=V :V;L:0 :;0A=8E 4@C7V2 G>;>2VG>W AB0BV, O:8< =02VBL <>6=0 G5A=> 7V7=0B8AO 2 A2>WE :><?;5:A0E. "8 ?>ABC?>2> 2?040TH C 2V4GCBBO B>B0;L=>W V 157?>2>@>B=>W A0<>B=>ABV. AL 2V= – 72>@>B=89 1V: A2>1>48. "8 – 702648 >4=0, =02VBL O:I> ?>@CG =V6=89 :>E0=5FL (G>@B 7 =8<, 7 2V:><) 01> 4@C7V-V=B5;5:BC0;8, =02VBL O:I> A?8A>: :>=B0:BV2 C 0ALFV ?>2V;L=> 0;5 =5CE8;L=> @>AB5, =02VBL O:I> B2V9 D@5=4OBL ?5@5206=> E;>?FV. "8 4>AB0B=L> @>7C<=0, I>1 CA2V4><8B8, I> 2A5 F5 – =5?>?@02=>, 1> ;N48=0 A0<>B=O ?@>AB> 70 A2>TN ACBBN V B><C =VO:89 G>;>2V: =5 740B5= 28?@028B8 A8BC0FVN. ">1V 70;8H0TBLAO EV10 7074@8B8 C:@0W=AL:8< 48A845=B0<, O:V V 2 !81V@V C<C4@O;8AO 1CB8 2=CB@VH=L> 2V;L=8<8, V B><C =02VBL B0< =5

15


1C;8 A0<>B=V<8. ;5 @5:;0<0 7030;>< ?@8:>;L=0, V 7 F8< =VG>3> =5 7@>18H. ** VO ?5@H0 V >AB0==O @>;OE: ;LB5@-53> 02B>@:8 '>;>2VG89 3>;>A 7 <>1V;L=>3> ** ;LB5@-53> 02B>@:8 (@>740B>20=>): "> B8 ?@8W45H? >;>A 7 <>1V;L=>3>: TB ;LB5@-53> 02B>@:8 (A?>:V9=>): "8 7=0TH, <>65H 1V;LH5 9 =5 ?@8W6460B8& 02VA0 ** ?V;>3 0?8A =0 D0=5@V " , "

1.3.8

(2006-09-18 12:51)

G>@0 2=>GV C :>B@V9AL V7 ACAV4=VE :V<=0B 3C@B>68FL:0 <0;04L>6 709<0;0AO A5:A><. C;> GCB8 E0@0:B5@=V 72C:8 C40@V2 >4=>3> BV;0 >1 4@C35, 7 G>3> ;53:> <>6=0 1C;> 7@>18B8 28A=>2:8 ?@> ?>7C, V =5G0AB5 (>B =5 ;V75 A8=>=V< 2 3>;>2C) ?>AB>3=C20==O 6V=>G>W ?>;>28=8. "@820;0 FO @04VABL E28;8= 45AOBL, =0?52=>. :>;8 2A5 A:V=G8;>AO 9 =0AB0;0 B8H0, O ?>4C<0;0, I> 4V2G8=0 =0A?@024V =5 >B@8<0;0 >@307<C, 0;5 G5A=> A8<C;N20;0 O:5AL-B0 704>2>;5==O. F8<8 4C<:0<8 O, AB><;5=0 7 4>@>38 7 L2V2AL:>3> D>@C<C, V 70A=C;0. >B ?@> D>@C< @>7:06C B@VH5G:8 ?V7=VH5.

1.3.9

.

(2006-09-20 17:46)

V9 4V< B0<, 45 <V9 :><?’NB5@& (704C<0=0 B0:0 D@070, 70<8A;5=5 5;53V9=5 ;8F5, 2V4?>2V4=89 A<09;8:...) 8=V @V2=> B8645=L, O: O =5 2:;NG0;0 A2V9 :><?’NB5@, B>WABL =>CB1C:, <>6=0 A:070B8, B8645=L "1T7 >?@T4T;L>==>3> <TAB0 68B5;LAB20". 6 =0@5HBV 4>1@0;0AO. "VHCAO 7 B>3> =59<>2V@=>. 040 =0@5HBV GCB8 =54>25@H5=89 72C: 7 @V4=8E 21C4>20=8E :>;>=>G>:, 7=>2C 728:0B8 4> 7<5=H5=>W :;028 (F5 ?>@V2=O=> 7V AB0=40@B=8<8 @>1>G8<8, =0 O:8E 70 ?>=54V;>:-2V2B>@>: 265 4>1@5 2AB83;0 =0:;0F0B8AO), =>A8B8 9>3> 7 <VAFO =0 <VAF5 ?> >DVAC 9 2>78B8 70 A>1>N 2 >1I03C, O:0 B>4V ;8H5 9 AB0T <>W< 4><><, :>;8 B0< T >B>9 :CA>: 65;V70... /: 65 O ;N1;N A2V9 :><?’NB5@! 82=>. 4=V ;N1;OBL <C78:C, V=HV G>;>2V:V2, 0 O – :><?’NB5@ :)))

1.3.10 $>@C<. !?@>10 =><5@ 3 (2006-09-24 22:00) "0: >B. >65= ?>@O4=89 3C<0=VB0@V9 70@>1;OT =0 68BBO ?8A0=8=>N. A>1;82> >140@>20=V, V B0: B56 1C20T, ?VA;O 70:V=G5==O O:>WAL-B0< DV;>;>3VW G8 :C;LBC@8 ?>G8=0NBL CA?VH=> ?0@8B8 70;V7>, =C 0 @5HB0 ?@>AB> ?8H5. ;O B0:8E 3@0D><0=V2 (40;5:> =5 2AV 2>=8 A?@024V 3@0D><0=8, 0;5 6 AB8;L&) & 4;O B0:8E 3@0D><0=V2 ACA?V;LAB2> A?5FV0;L=> ?@84C<CT @V7=V $>@C<8 V 28AB02:8, 45 2>=8 <>6CBL 2V;L=> AC1;V<C20B8, =5 70240NG8 =04<V@=>W H:>48 D0C=V V D;>@V :@0W=8. 2B>@:0 FL>3> >?CAC B56 =5 215@53;0AO 2V4 3@0D><0=AL:>W 70@078 (2V@CA, >G5284=>, ?V4G5?;5=> 2V4 :>3>AL V7 <>;>48E, B0;0=>28B8E, 0;5 =0 4C<:C A5@9>7=8E 4O45G:V2 I5 B@>E8 75;5=C20B8E 02B>@V2 C =5B@OE !<>;>A:8?0, 0;5 =VEB> =0A?@024V =5 7=0T, 45 V :>;8 F5 AB0;>AO). >B, =0?8A02H8 ?@> D>@C< 265 42VGV, ?VA;O =54>23>W, 0;5 206:>W ;><:8 2>=0 15@5BLAO 70 B@5BV9 >?CA. @0?B>< ?>?CAB8BL?.. ( 04>210;0, 1;OE0, <5=5 FO 6C@=0;VAB8:0, 265 =02VBL C @V4=89 6C68: 2@V78 ?8HC. 0@40:!) !5@540. 9-V9 28W6460T<> 7V !2OB>H8=0. 8@5:B>@, O: 9><C V =0;568BL, A?V7=NTBLAO E28;8= =0 20. !B@0E O: =5 ;N1;N G5:0B8 =0 G>;>2V:V2! ;5 6 B> 48@5:B>@ :) 0 V2=8< <5=BV2 =0 4>@>7V – O: =0A@0=>. =A?5:B>@ 5B@5=:> 7;>282 =0A V7 ?5@528I5==O< H284:>ABV 6 :</3>4 (F5 I5 I>! 0 72>@>B=V9 4>@>7V =0< 2?0@OBL HB@0D 70 4 :5 <5!))>9=> <8 28@VH8;8 ?>>1V40B8, O: 7 4>@>38 7=8:;8 2AV 701V309;V2:8. ?CAB8<8 H;C=:0<8 4>WE0;8 06 4> @>4V2. 1V4! # L2>2V > 4 3>48=V. !V< 3>48= =0 4>@>3C, O: ?8B8 40B8. 5TAB@CT<>AO. 048, =5 40NBL 70?@>H5=L =0 C@>G8AB5 2V4:@8BBO (702B@0 65 1C4CBL 2AV< ?V4@O4 @>74020B8!). !B5=4 =0 <VAFV, @>7<V@ B>9 A0<89. -?0! >2VA8;8 2VH0:! @>3@5A, >4=0:>. >B5;L. 8@5:B>@C 7=>2C ?>257;>, C =L>3> =><5@ 7 10;:>=><. 8A:@8<V=0FVO! 0B5 C =L>3> =5<0T B0:8E @>6528E HB>@, @>6528E ABV= V @>6528E ?>:@820;. 2 <5=5 T. :>2@8: =0 ?V4;>7V B56 @>65289! !?@026=V9 6V=>G89 1C4C0@, :C@20 <0<0! 8=0<>, =09 18 WE H;O: B@0D82, ?>7>@=> ?@>3@0;>! '5B25@. V49>< I5 ?5@54 B@5BV<8 ?V2=O<8. @0A0 28<030T 65@B2. (:>40, I> <0:VO6 =5 ?>O2;OTBLAO ?> ICG><C 16


25;V==N. 0 AB5=4V AC@?@097: N4<8;0 8:>;0W2=0 2> ?;>BV. O A?>4V20;0AO =0 A?>:V9=89 @0=>: :( 01>B0T<! 5@V>48G=> 70E>48BL 2V4<VB8B8AO A<>;>A:8?V2AL:0 <>;>4L>6: " 09B5 ?>B8A=CB8 20HC @C:C!" "0 =0B5 20<, @51’OB0, @C:C! >65, I5 I>AL 40B8? 5 B@5? C, B> O: AE>G5B5. 0 >1V4 7=0<5=8BV 45@C=8 2 "!<0G=V9 ?;VBFV", =0 25G5@N ‘>=>@>2> 20;8<> 2 "!8=N ?;OH:C". DV35==89, >4=0:>, V=B5@’T@G8:. "> 20< =5 :>=8:8 7 3V2=0 ;V?8B8, B> T ?@024820 2AB@>-#3>@I8=0. V ABV=8 ?>206=> 2B8:0T $@0=F- >A8D, 70<VABL ;O<?>G>: – A2VG:8, <5=N 70A<0;LFL>20=5& 02BT=BV:0. " >35<VO": 50 3@0< 15E5@V2:8 (>DVFV0=B, ?>2B>@8B8!), 0,5 ?820, 30@OG89 1CB5@1@>4 7 O78:>< V :020 ?>-O:><CAL-B0< (?5@H89 @07 2846C, I>1 =5N 3>@V2:C 30A8;8). ! 0 >B V =0H0 >140@>20=0 <>;>4L>6 7’O28;0AO! !V409B5, @51’OB0, 1> <8 265 BCB 70=C48;8AO. 5G5@:>< 7 <>@O ?@8W6460T 02;8=0 (C:@0W=AL:V ?>W748 – =09?>W74VHV ?>W748 2 A2VBV 333). VVV2>! ’OB=8FO. !?8<>. 0 AB5=4 ?@8?E0;8AO ;54L =5 ?V4 >1V4. !;020 B>1V, >65, I> T I5 N4<8;0 8:>;0W2=0! 1 11 V4C =0 ?@575=B0FVN :=865G:8 ?@> V=C >AB5=:> 2 C=V25@A8B5BV $@0=:0. F5 0@EVB5:BC@0! B I> 7=0G8BL E@0< =0C:8! 0248B>@VW O:0AL 482=0 <>;>4L>6 A848BL: 06 =04B> 265 7<0ECT =0 B5, I> ?@>D5A>@ B0:89-B> ?@83=02 AN48 3@C?C-4@C3C ABC45=B8:V2. , @>74>2AL:89! 0702 048= E>@>H89 4@C3 "#189 T3> 283;O4><!". "0 O 18 9>3> 2;0A=8<8 @C:0<8 704CH8;0, I>1 1V40 =5 ?AC20;0 <5=V A2VB;89 >1@07 <>38;O=AL:>3> ABC45=B0! ?5@HV9 2 5B=>3@0DVG=><C <C75W !<>;>A:8? B@048FV9=> ?@575=BCT A2>N B2>@GC <>;>4L. T, =C ?@>AB> 4>DV30 7=09><8E >1;8G! 5@HVABL C 2<V==V ?@54AB028B8 A2>W B5:AB8 >B@8<CT <0;LG8: C DCB1>;FV 7 =0?8A>< "fuck Barbie". 8 :) C, <0;LG8:0 FL>3> O B@VH5G:8 =5 ;N1;N, 0;5 DCB1>;:0& %>GC B0:C A0<C, =T<T4;T==>! 1V40T<> 2 " 5 0=460@>" . O: B> =0H 8@5:B>@ C<C4@OTBLAO 28:>?C20B8 C L2>2V B0:V 4>@>3V :=09?8? 0@5HBV 472>=8BL 8@:>. )0A 1C45<> @>72V@BC0;N20B8AL: ?82> B0< 2AO:5... !B@L><=5, >4=0:>, 2V4GCBBO. @0?B>< 70@0 AB@0H84;> O:5 ?@8945? @89H;>& B0 O:5 6 D09=5! 6 V=BT@TA=> O:>AL AB0;> 333 :) ( 8@:C, =5 409 >65, 707=0THAO, 1V;LH5 =V‘48 7 B>1>N =0 ?82> =5 ?V4C! :) ) AB0==O @>72030 =0 ?’OB=8FN – O;L:0. @075@A Kapranovy @>7:@CB8;8 !. V DV30 A>1V ?>;O=0! 0 45A5@B – A0;LA0. V4 :V=5FL 4=O >1<V= 2@065==O<8 V7 8@5:B>@><. V= C >A:@5AV==O 10G82 =>38 0@?8 V ?’O=C >20;OT2C. 5?>30=>, 0;5 =VI> =5 70BL<0@8BL <5=V ?>FV;C=>: 040=0 V7 >:0;LGC:><. ( -9>->! – A:0702 >48= <V9 4@C3, 70:@820NG8 ;8F5 @C:0<8. 5 ?5@568209, !0H:>, 6V7=L B0:0.) !C1>B0. 7 A0<>3> @0=:C, ?>:8 I5 =5<0 B>;?8, 4>70B0@NNAO :=86:0<8 (!?8A>: 4>40TBLAO). '5@3>20 ?@575=B0FVO G5@3>2>3> B><C B2>@V2 .'>@=>2>;0. >206=0 ?C1;V:0 7 :0B53>@VW ":><C 70 A>@>:". 0;V 42V 3>48=8 =0 AB5=4V. V4B0: 28:>=0==O B@048FV9=>W 0:FVW "25G5@O 7 10BL:0<8". ?VA;O 7 02;8=>N 945<> HC:0B8 8@:0 C >A:@5AV==O. 0@>4C <V;L9>=, AVAB8 =V45, 2>74CE A?5@B89. ... =C 1> 6 #% '. 52V4><89 V7 70;C: ")> AB0;>AO 7 @810<8 ?VA;O ?>B>?C?" =‘> (C;LF5: "/ @0489 ?>2V4><8B8, I> 2AV @818 2868;8". >1VBL A>1V I> E>G5B5, 0 =0 0@?C O BCB =5 70;8HCAO! 0;V ?82>. 0 :>B@CAL V7 8@:>28E 7=09><8E =8=V =0 ?;>IV <02 =5>15@56=VABL ?>4828B8AO A0< 07CB:V=. V2G8=:0 =5 BO<8BL A515 2V4 I0ABO, ?>2V4><;ONG8 2AVE, I> I0A ?>:>@5=89 WW 70<H528<8 G>1VB:0<8 "?>5B, :>A<>=02B" V B.4. ?@>2545 2AN :><?C 2 O;L:C. E, 07CB:V=, 1C4L 65 =>@<0;L=8< ?0F0=>< – fuck Barbie! # O;L:C =5 ?CA:0NBL =02VBL 45:>3> 7 B8E, EB> <02 =8=V "VA?>;=OB8". 8H0N 8@:0 =0>48=FV 7 4V2:0<8 V 94C HC:0B8 ?@83>4 =VG=8< L2>2>< (?>40;LHV A?>3048 707=0;8 =5?>?@02=8E CH:>465=L 2V4 =03;>W 0<=57VW, =0AB0==O O:>W 4V03=>ABCTBLAO ?@81;87=8< G0A>< =0AB0==O =>2>W 4>18 :) ) 54V;O. @>A?02H8 3 3>48=8, 7<CH5=V ?V4V@20B8AO C 8 @0=:C (1;03>, I> 2 A2>T<C 3>B5;V V 2 A2>T<C ;V6:C). !:840N @5GV C 20;V7C: E>G 18 I>AL =5 701CB8. ?5@HV9 ?@8E>48BL A<A, G8 O I5 6820. N48, B0 O 265 4 3>48=8 =0 AB5=4V! >210A8BL =5 ?> 4TF:V. >1@5, I> 2V4 :>=LO:0 E>G 3>;>20 =5 1>;8BL. B@5BV9 ?0:CT<>AO V W45<> =0 8W2. 7 3>48= 4>@>38 7 >1V4><, ?0@C <V;VF59AL:8E ?>ABV2 (I>, A2>;>BV, ?>E<5;8B8AO E>G5BLAO?). 0@H@CB:0 =0 >@75;L. 89B5 =>38 V ;O309B5 A?0B8. AL> ** 030;L=V 2@065==O 2V4 D>@C<C, 01> B5 ?@> I> O =5 =0?8A0;0 2 AB0BBOE. ) A5@54 B2>@G>W <>;>4V T, B0: 18 <>28B8, 465=B;L<5=8 :); ) A5@54 ;L2V2AL:8E ?0=O=>: T 4C@5?8 :( ; ) 8@:> – ?@8:>;L=89 GC20:.

1.3.11

" 0@DC<5@" (2006-09-27 10:43)

%>48;8 2G>@0 4828B8AO 5:@0=V70FVN " 0@DC<5@0" 0B@V:0 NAL:V=40. &V:02>, 7=0TB5. )5 =VEB> =5 1@02AO ?5@54020B8 7>1@065==O< 70?0E. &0@8=0 6 B0:0 - A8=5AB5B8G=0, - I> 9 A;>2>< ?5@540B8 A:;04=> (=540@<0 6 T C :=86FV B0:89 <><5=B, :>;8 @5=C9 28O2;OT, I> =0 1V;LHVABL 70?0EV2 =02VBL =5 VA=CT =072), 0 BCB - 7>1@065==O. "8<, EB> B@>E0 GC2 ?@> A5<V>B8:C =5 4C65 B@510 ?>OA=N20B8, =0A:V;L:8 F5 A:;04=>. > <>20, B0 O:>N <8 @>7<>2;OT<>, <>65 1CB8 <5B0<>2>N (B>WABL >?8AC20B8 V=HV <>28), 0 >B V7 <>2>N :V=> CAL> B@>E0 A:;04=VH5. 5=L ?5@54 B8< ?@>G8B0;0 C " @5F5=7VN :C;LB>2>3> 4;O @V4=>W :0;CAL:>W 3V<=07VW "0@0A0 0=O. 030;><, A:070=> B0<, =5?>30=>, 0;5 A;V2 BV?0 701030B>. C, O 7 F8< =5 ?>3>46CNAO. $V;L< =0A?@024V ?@>AB> :;0A=89. / I8@> @040, I> 70 =L>3> =5 1@0;8AO 0<5@8:>A8, 1> I> <V3 7@>18B8 7 FL>3> >;V2C4 - B> EV10 2 AB@0H=><C A=V ?@8A=8BBLAO. ;87L:VABL 4> :=86:8 - <0:A8<0;L=0. "8<, EB> A?>:CA8BLAO 17


<>TN @5:><5=40FVTN V 28@VH8BL =5>4<V==> ?>4828B8AO, O =0ABV9=> @046C ?@>G8B0B8 A?5@HC :=86:C. "V;L:8 B>4V 28 7<>65B5 A?@024V >FV=8B8 B0;0=B @568A5@0, 4> @5GV, =V<FO. :B>@, O:89 28:>=CT 3>;>2=C @>;L, 28O2;OT D0=B0AB8G=C 740B=VABL 7<V=N20B8AO (@>1>B0 3@8<5@0 B56 D0=B0AB8G=0). 030;>< A8<?0B8G=89, <VAFO<8 2V= 283;O40T ?@>AB> 384:>, 0;5 C DV=0;L=V9 AF5=V, ?V4=V<0NG8AL =0 5H0D>B G8<>AL A?@024V =0304CT 4V2G8=C (=5 1C4C ?5@5:07C20B8 7<VAB, 0;5 A0<5 70?0E =5709<0=8E 4V2G0B 2V= V 718@0T 2?@>4>26 CAL>3> DV;L<C, B0 9 :=86:8 B56). 3@0T 2V= B56 GC45A=>. "V AF5=8, 45 2V= V45 ?> 2C;8FV 9 1C:20;L=> 10G8BL A2VB C 70?0E0E - =59<>2V@=V. )5 >4=0 HBC:0, O:0 ?@>AB> 2@060T: B5 O: 70A>10<8 :V=><>28, =09G0ABVH5 :@C?=8< ?;0=>< V =0?;82><, ?5@540TBLAO >AO3=5==O @5=CT< @V7=8E 70?0EV2. A>18AB> <5=V =091V;LH5 A?>4>10;0AO AF5=0, 2 O:V9 2V= 2V4A;V4:>2CT, :C48 2BV:0T 9>3> >AB0==O 65@B20, ?> 70?0EC. "0< ?0=>@0<=0 79><:0 @V7:> 7<V=>TBLAO. 83;O40T ?@>AB> 2@060NG5. 4=8< A;>2><, 2AV< @046C: ?>482VBLAO, =5 ?>H:>4CTB5.

1.3.12 %

!,

!.

(2006-09-28 18:44)

48= 4O45G:> ?>?@>A82 ?@>40B8 9><C ?>HB>N :=86:C " 0FV>=0;V7<". FV=VBL 04@5AC: ?/2 ><C=VAB-1, % - 40;V =VG>3> =04728G09=>3>. ;5 F5, O: =0 <5=5, =0W2=C =0FV>=0;VAB8G=C 70EV4=OG:C, - ?>2=89 AN@.

1.3.13

!"

#

(2006-09-28 18:52)

"@0?8;0AO 7V <=>N 2G>@0 B0:0 VAB>@VO. !V;0 O ?5@5:0GC20B8 A<A-:8 7V A2>TW 30;V<>W 3;0<C@=>W <>B>@>;8 =0 :><?. 5@5:0G0;0. 5@53;O40N. 0F - =57=09><0 A<A-:0, 0 2 =V9 ?8H5: Vuba4,w4o ne pusav,ne bulo groweu.Ja tebe pomnu i lublu - 40B>20=0 21 A5@?=O. / 1C;0 H>:>20=0. /:I> <>O, B> / O <>3;0 701CB8 B0:C A<A? O:I> =5 <>O, B> O: 2>=0 ?>?0;0 =0 <V9 B5;5D>=? VB8:0. 5@53;O40N 40;V. 1;O.... ) & $ /?! "Mozew ce nazvaty vidkrytoju ve4irkoju (poety4noju) mene j dnestra. Z nahody toho,wo v nas obox vidpustka) zaprowujemo vsix!" - V B> =5 <>T. I> =09FV:02VH5: O 7=0N, ?@> O:V ?>4VW 945BLAO V EB> ?8A02 1V;LHVABL 7 =8E. B ?@> =0ABC?=C, ?@8<V@><, T FV;89 ?>AB 2 =5B@OE 682>3> 6C@=0;C (Ne,girshe.jidu na lviv z buxymy ternopilskymy bokseramy,jakyx u kyjevi vidp...ly. nicho ne rozumiju z jixnogo galimogo dialektu,ale vodka konektyt pipl :)), O I5 =02VBL B@VH:8 >1@078;0AO 1C;0 70 =0W74 =0 @V4=89 70?045=AL:89 4V0;5:B (0 ?@> :@0AC A;>1>60=AL:>3> 4V0;5:BC O 20< I5 :>;8AL =0?8HC :( 1C45B5 10G8B8). BCB 4> <5=5 4>9H;>, I> ?>702G>@0 7 4>1@>W 4CHV ?5@5:0GC20;0 D>B:8 4;O >4=>W A?V2@>1VB=8FV, 0 2 =5W B>G=> B0:0 A0<0 30;V<0 <>B>@>;0. I> <>B>@>;8 - B5;5D>=8 3;NG=V, B> =5 7=0N O:, 0;5 O:>AL =0 <V9 B5;5D>= ?>?0;8 06 AV< GC68E A<A. "0: I> =VO:>W <VAB8:8, =5<0 G>3> ?E0B8 A2>W B5;5D>=8 C GC6V :><?8 :))) (2AV<, EB> A515 BCB ?>10G82 - ?@82VB! :)

1.4 1.4.1

October !"#

%

# (2006-10-02 17:35)

>;8 6V=:0 28@VHCT ?>G0B8 =>25 68BBO, 2>=0 ?>G8=0T 7 =>2>W 70GVA:8. B>6! 09:@0I89 A?>AV1 70;8H8B8 ?>704C 01A>;NB=> 2A5 <8=C;5 01> ?@8=09<=V O:CAL G0AB8=C 9>3> – F5 ?>AB@83B8AO 9 ?5@5D0@1C20B8AO, A:06V<>, 2 @C45 01> G5@2>=5. >;8AL 402=> V=4V0=FV 1@0;8 A>1V 4@C35 V<’O. A?@026=T 1C;> 25;8:>N B0T<=8F5N. 0DV3? 070;8, I> 1V40 (G8 O: 2>=> 2 =8E =07820;>AO) =5 7<>65 WE 7=09B8, 1> =5 7=0T WE=L>3> A?@026=L>3> V<5=V. 5@5D0@1C20B8 2>;>AAO – F5 <0965 B5 A0<5, I> 27OB8 4@C35 V<’O, 1> I>4=O C 475@:0;V 10G8H V=HC ;N48=C, 0 A?@026=O B8 ?@8E>20=0 9 =VO:V 1>;V 9 60;V =5 7=094CBL B515 70 F8< =59<>2V@=8< :>;L>@><. C 0;5 =T, O =5 D0@1C20;0AO. V;LH5 B>3>, AC4OG8 7 <>TW AB@86:8, =5 1C45 2 68BBV :0@48=0;L=8E 7<V= V ?5@52>@>BV2, 1> =02VBL A?V2@>1VB=8:8 9 4@C7V =5 ?><VB8;8 =VG>3> A0<V (E20;8 <5=5 <V9 O78G:C, 1C45H WAB8 :0H:C). 2A5 6 :>6=0 AB@86:0 C <>T<C 28?04:C – F5 1060==O I>AL 7<V=8B8, =04B> 265 B@8<0T <5=5 ?@5:@0A=0 C:@0W=AL:0 B@048FVO “@CA0 :>A0 4> ?>OA0” (5E, 1C;>& O:5 2 B515, 4>=N, 1C;> 2>;>AAOG:>& =C, 40, 1C;> 06 ?> A0<C 4C?C V =02VBL B@>E0 4>2H5& 1C;> B0 9 703C;> & 333&) &L>3> @07C 7V AB@86:8 O ?>G8=0N <VAOG=8: 74>@>2’O V :@0A8. =0TB5, T =0 #:@070;V7=8FV V 4>AV B0:V A>1V <VAOFV 1>@>BL18 V7 709FO<8. 0728G09 C 15@57=V, :>;8 2BV:0B8 2V4 :>=B@>;5@V2 =5<0 A8;8 G5@57 02VB0<V=>7, 0 28;078B8 =0 ?;0BD>@<C – 1060==O G5@57 :0?@>=:8. C 0 4;O <VAOFO 74>@>2’O =09:@0I5 ?V4E>48BL 6>2B5=L, :>;8 2B><;5=89 2V4 ;VB=VE ?’O=>: V @>7203 >@30=V7< 28<030T A?>:>N, 0 @>1>B>4025FL – @57C;LB0BV2. !:070=> – 7@>1;5=>. # 72’O7:C 7 F8< >1VFON: 1) @07 =0 B8645=L 20@8B8 ?5@HV AB@028 V 27030;V =>@<0;L=> E0@GC20B8AO; 2) I>B86=O 26820B8 <>;>G=V ?@>4C:B8 7>:@5<0 70<V=N20B8 =04<V@ 1CB5@1@>4V2 A8@:0<8 V 2AO:>N B0:>N DV3=L>NJ; 3) C?@>4>26 <VAOFO =5 26820B8 0;:>3>;L=8E =0?>W2 (?82>, O: 2V4><>, 4> 0;:>3>;L=8E 2 #:@0W=V =5 =0;568BL J), 0 265 73040=5 28I5 ?82> ?8B8 ) =5 @0=VH5 H>AB>W 25G>@0, ) =5 G0ABVH5, =V6 42VGV =0 B8645=L V ) =5 1V;LH5 18


;VB@0 70 >48= 25GV@; 4) >1VFON =5 7;>26820B8 =0BC@0;L=>N :02>N, =5 ?8B8 7>2AV< "0AD0;LBC" V ;O30B8 A?0B8 =5 ?V7=VH5 4@C3>W 3>48=8 =>GV; 5) 4>3;O40B8 70 H:V@>N, =5 701C20B8 ?@> <0A:8 9 :@5<8, B5?;> 24O30B8AO, 42VGV =0 <VAOFL E>48B8 4> F5@:28, 1V;LH5 G8B0B8 9 =5 1028B8AO 2 :><?’NB5@=V V3@8 1V;LH5, =V6 ?V2 3>48=8 2 45=L. ( 068AL, O B@>E8 ?5@51>@ICN, 0;5 G><C 18 ?V4 HC<>: =5 ?><V=OB8 4C@=C20B89 @>7:;04 =0 I>AL :;0A8G=VH5 G8 6V=>G=VH5 (=078209B5 A>1V, O: E>G5B5)). @> 2AV =5240GV B0 2V4ABC?8 C@>G8AB> >1VFON A?>2V40B8AO =0 25AL =B5@=5B 7 ?@02>< ?>40;LH>3> >AC4C J. ;5 ?@8 FL><C 70;8H0N 70 A>1>N ?@02> 2 =5>1<565=V9 :V;L:>ABV A;CE0B8 Rammstein (0 O: O 9>3> =0A;CE0NAO, <5=V 2AV ?@028;0 1C4CBL ?> 10@010=C; 60@B) 9 :>@8ABC20B8AO @>1>G8< =B5@=5B>< 2 >A>18AB8E A?@020E. >4828<>AO, I> 7 B>3> 28945.

1.4.2 (

$

:

0H >B2TB '5<15@;T=C (2006-10-03 15:43)

04810;0 AL>3>4=V 2 " 75@:0;V B86=O" 35=V0;L=C (2 ;0?:0E, 728G09=>) AB0BBN =0 B5<C B>3>, I> <>65 AB0B8AO 7 6V=:>N, O:I> 2>=0 =5 409 >65 =5 28945 2G0A=> 70<V6, =5 =0@>48BL :C?C 4VB59 V =5 1C45 2A5 68BBO 20@8B8 WAB8 9 ?@0B8 H:0@?5B:8 A2>T<C G>;>2V:>2V – B>1B> =02068BLAO 9B8 =0?5@5:V@ ?0B@V0@E0;L=><C 48A:C@AC, O:89 2AV <8, D5<V=VAB:8, B0: =0?>;53;82> ;0<0T<>. @8:<5B=>, I> 0=V A;>2> D5<V=V7<, 0=V D5<V=VAB:0 6>4=>3> @07C =5 72CG8BL 2 FL><C 35=V0;L=><C B2>@V==V 4O45G:0 =0 ?@V728I5 04@0:, 2 O:><C B0: V E>G5BLAO ?><V=OB8 <VAF5< 42V ?@83>;>A=V – V B>4V 28945 O:@07 B5, I> ?5@H8< ?@89H;> =0 4C<:C <5=V – 6V=FV, 70 ;>3V:>N 02B>@0, <0A:C;V==V9 B0 "AB0B52>@>;L>2>" 7<V=5=V9. >ABV9=> ?5@51C20NG8 2 48A:C@AV >A2VG5=8E :C;LBC@=8E G>;>2V:V2, O:8< =5 GC6V 7@5HB>N V D5<V=VAB8G=V ?>3;O48, O:>AL 701C20TH ?@> B5, I> "=>@<0;L=5" ?0B@V0@E0;L=5 ACA?V;LAB2> 265 402=> 22060T B515 =5=>@<0;L=>N BV;L:8 G5@57 B2>T ?@03=5==O =570;56=>ABV 9 A0<>ABV9=>ABV (=C 1> 6V=:0 <0T ?@03=CB8 ">?5@BO"). !B>?, ?@> 2A5 ?>-?>@O4:C. 1C4C =02>48B8 BCB AB0BBN ?>2=VABN, (C:09B5 75@:0;> "86=O 37 (616) 2V4 30 25@5A=O 2006 @>:C, AB>@V=:0 19. 5=V0;L=5 B2>@V==O 0;5=B8=0 04@0:0 ?V4 35=V0;L=>N =072>N " V=>G5 >1;8GGO CA?VEC <0T GVB:V G>;>2VGV @8A8". 030;L=0 4C<:0 AB0BBV B0:0, I> 2AV BV 6V=:8, O:V G>3>AL 4>AO3;8 2 FL><C ACA?V;LAB2V, 70?;0B8;8 70 F5 FV=C 7<V=8 (7@048?) A2>TW 2=CB@VH=L>W ACB=>ABV, A?@026=O ?@8@>40 O:>W =0A?@024V, 1;OE0-<CE0, - HC:0B8 >?>@8 2 G>;>2V:>2V. C4C ?@>AB> F8BC20B8 >:@5<V @O4:8 9 :><5=BC20B8 B5, I> 265 =C 7>2AV< 282>48BL <5=5 V7 A515. @V7, D0:B8G=> ?5@H89 0170F FVTW @04>ABV. '8B0T<> B0:5: " >;>2=>N 2V4<V==VABN 2840B=8E 6V=>:, O:V ?>AV;8 <VAF5 2 VAB>@VW, T B5, I> WE=T 287=0==O ?@89H;> =5 G5@57 G>;>2V:V2, 0 H;OE>< 2?;82C =0 2A5 ACA?V;LAB2>, ?@8 B0:V9 7<V=V A2>3> A>FV0;L=>3> AB0BCAC, :>;8 6V=>GVABL =57<V==> 28O2;OTBLAO 2B>@8==>N. ("CB V 40;V 284V;5==O <>T.) >=0 <>65 1CB8 ?@8ACB=L>N 2 >1@07V, 0;5 WW <>65 V =5 1CB8, >B C G><C ?>;O30T >48= 7 @C9=V2=8E =0A;V4:V2 7<V=8 2=CB@VH=L>3> A2VBC 6V=:8". B0:, H0=>2=V <>W 6V=>G:8, O:I> 28 3@VH8;8 <@VO<8 ?@> :0@’T@C 9 4>AO3=5==O O:8E>AL 28A>B – :8409B5 2V4@07C BC 30=51=C A?@02C, 1> 2>=0 3@>78BL 20< @C9=V2=8<8 =0A;V4:0<8 C 20H><C 2=CB@VH=L><C A2VBV. O:V 6 2>=8 A0<5, FV =0A;V4:8, F5 <8 7 20<8 ?>9<L><, O:I> AB0=5 =0< G8AB> G>;>2VG>W A8;8 2>;V 4>G8B0B8 FN <0OG=N 4> :V=FO. 8H8<> 2 A?>:>W ?0A06V ?@> ;5>?0B@C, 3@8?8=C 9 V2VN @C7V;;C (4@C68=C V<?5@0B>@0 23CAB0), =04B> 265 3;81>:5 <8=C;5 70 =8<8 AB>WBL. >G=5<> 7 0==8 4’ @: – ?5@H>W "2V4ABC?=8FV" 2 B0:><C 4>23><C 9 35=V0;L=><C A?8A:C. " O4 ACG0A=8E 4>A;V4=8:V2 C:07CNBL =0 3>@<>=0;L=V ?>@CH5==O 4V2G8=8, 7>:@5<0 =0 2V4ACB=VABL AB0B52>W 7@V;>ABV 9 ?@83=VG5=VABL A5:AC0;L=>3> ?>BO3C. ">1B> =02VBL =0 @V2=V ?5@28==>3> A?@89=OBBO 2 =V9 O:I> =5 4><V=C20;>, B> 4C65 OA:@02> 1C;> 28@065=5 <0A:C;V==5." AL 2>=>! 5@=C;0AO 18 4> B>3> ?>BV<, 0;5 1>NAO I> 701C4C 2 @>7?0;V <>TW ?>;C<’O=>W ?>;5<V:8! !CBL ?@>1;5<8, 28O2;OTBLAO, ?>;O30T 2 @>7<V@V 3@C459. =5<0T =VO:>3> 7=0G5==O B5, I> 0==0 4’ @: D0:B8G=> V ?@0:B8G=> 2@OBC20;0 $@0=FVN. >;>2=5, I> F8FL:8 C =5W 1C;8 =5 B@5BL>3> @>7<V@C, V =02VBL =5 4@C3>3>. I>1 V 7 20<8, =5 ?@82548 >A?>48, =5 AB0;>AO B>3>, I> V7 0==>N, 2AV< B5@<V=>2> B@510 2A048B8 2 3@C48 ?> A8;V:>=>2><C V<?;0=B0BC, 0 :@0I5 ?> 420, 4;O ?52=>ABV. C 0 I>4> "?@83=VG5=>ABV A5:AC0;L=>3> ?>BO3C", 4> 4O:C9B5, 4>@>3V, 4V2G0B0, I> I5 20=35;VT =5 73040;8, >B 45 C65 B>G=> =V A;>20 ?@> A5:AC0;L=89 ?>BO3: =V ?@> ?@83=VG5=89, =V ?@> =>@<0;L=89. C, 0;5 B> C $@0=FVW. # =8E B0< 1030B> G>3>, =5 O: C ;N459, ;54L =5 ?V2 :@0W=8 – D5<V=VAB:8. B C =0HV9 :@0W=V 6V=:8 702648 1C;8 @>7C<=8FO<8: V WAB8 20@8B8 2<V;8, V ?’O=>3> <C60 7 :>@G<8 =0 2;0A=V9 A?8=V ?@8BO3=CB8 <>3;8, V 3>A?>40@AB2> 25;8, ?>:8 G>;>2V: =0 !VGV 1CE02, O: =5 2 A515. 3>;>2=5, I> 702648 3>B>2V A:070B8: ""8 2 <5=5 <5=!" B E>G0 1 ;L30. >2@O4C20;0 B@>E8, 4@52;O= A?0;8;0, B0 9 2V440;0 2;04C !2OB>A;02C, =C, 1> 6 – =O7L! 2V= 65 O:89 G>;>2’O30 1C2, >A5;545FL, :06CBL, =>A82. @0240, 9>3> <0;> I>, :@V< 2V9=8 >1E>48;>, 0;5 F5 DV3=O, 3>;>2=5, I> "45<>=AB@0FVO 9 A2V4G5==O =5?@8@>4=>ABV 28:>=C20=>W DC=:FVW 740TBLAO =09206;82VH>N >7=0:>N 6V=>G>W <C4@>ABV V ?@03=5==O 4> ?@87=0G5=>W @8@>4>N @>;V". B0:0 2 =0A :=O38=O 1C;0 ;L30 – <C4@0! @> B5, I> B0:5 ?@87=0G5=0 @8@>4>N @>;L BCB :@0I5 =5 7304C20B8. /: V ?@> B5, G8 7=0T 02B>@ B0:5 A;>2> ‘5=45@. 5@B0T<>AO C $@0=FVN (>B C65 :@0W=0 <0A:C;V==8E 6V=>:!). 5@5?0;> FL>3> @07C, 74020;>AO 1, FV;:>< AB0B52> 19


7@V;V9 V 0:B82=V9 <040< ><?04C@. " >-G>;>2VG><C A?8@0NG8AL C 68BBV ;8H5 =0 A2>N :<VB;82VABL, 2>;N V B0;0=B, FO 6V=:0 3@0;0 @>;L 1;C4=8FV A0<>ABV9=>". <, FV:02>. O: I5 <>6=0 "3@0B8" FN @>;L? %V10 ?V418@0B8 :>3>AL, I>1, 2810GB5 =0 A;>2V, A2VG:C B@8<02? "0 I> 6 F5 O, 4C@=5=L:0, 701C;0AO: A?@026=O 6V=:0 =02VBL 7 FVTN @>;;N A0<0 =5 A?@028BLAO, 4;O FL>3> ?>B@V15= ACB5=5@! C, 0;5 B> I5 =5 2A5. 5@5?0;> 1V4=V9 <040< ><?04C@, O: :06CBL, "?> ?>2=V9 ?@>3@0<V": " 024O:8 =04728G09=><C AB0@0==N, 0:B>@AL:V9 <09AB5@=>ABV V A8;V 2>;V ?5@5<030B8 2;0A=V DV78G=V =54C38, E>;>4=VABL B5<?5@0<5=BC B0 2V4ACB=VABL 1060==O V=B8<=>W 1;87L:>ABV, 2>=0 70;8H0TBLAO 2?;82>2>N 06 4> A2>TW @0==L>W A<5@BV". C >B >4=>3> =5 7@>7C<VN: A:V;L:8 D@0=FC65=>: 70 A2>T 68BBO "?5@5?@>1C202" 02B>@, I> 2V= B0: 2?52=5=> 70O2;OT ?@> WE=N D@8‘V4=VABL? "0:, ?@03=5==O 2;048 ?ACT 6V=>:, ?@0240, =5 BV;L:8 WE, 0;5 1>@>BL10 70 2?;82 V 3@>HV 4;O G>;>2V:0 – 01A>;NB=> =>@<0;L=0 @VG, 0 6V=:0 <0T 4828B8AO =0 2AN 7020@CH:C H8@>:> 2V4:@8B8<8 >G8<0 9 G5:0B8 ?>:8 ?5@5<>65FL 72>;8BL WW 27OB8: :;0A8G=89 ?@8:;04 :;0A8G=>W G0@V2=>W :07:8, G8B09B5 @>??0, ?0=>25. ;5 6 CO2VBL A>1V A8BC0FVN: A848BL V G5:0T. 5=L G5:0T, 420, B@8& =0 G5B25@B89 AB0T O:>AL =C4=>. O: =C4=>, B> B@510 G8<>AL 709=OB8AO. 09:@0I5, 728G09=>, 28H820==O<. I> O: =5 2AV< 6V=:0< B0:0 ">A>1;820" 4VO;L=VABL 4> 2?>4>18? B 2>=8 V ?>G8=0NBL 709<0B8AO =0C:>N. ">1B>, 2810GB5, =5 =0C:>N& &5 2 G>;>2V:V2 =0C:0, 0 2 6V=>: – "2B5G0 2 A2VB D0=B07V9". "&A8BC0FVO 7<V=8 AB0B52>@>;L>2>W DC=:FVW A:;040;0AO V 2 6V=>:, O:V 7<CH5=V 1C;8 2BV:0B8 C A2VB D0=B07V9 2V4 =04B> B@03VG=>W, =5?@89=OB=>W 4;O =8E @50;L=>ABV". "0:0 BO6:0 4>;O A?VB:0;0 0@VN !:;04>2AL:C- N@V, 30BC @VABV, >@6 !0=4, !>DVN >20;52AL:C V 0@30@5B "5BG5@ (0 28 4C<0;8, I> 2AV 2>=8 – CA?VH=V A0<>4>AB0B=V 6V=:8, =0 O:8E 20@B> @V2=OB8AO? – =5 4C<09B5, F5 =5 =0;568BL 4> DC=:FV9 6V=:8!). &V 30@?VW (I5 >4=5 70C<=5 A;>2>, O:>3> =5<0 2 ;5:A8:>=V 02B>@0) "AB0;8 2V4><V9 7024O:8 ?52=V9, G0A>< =5?@8E>20=V9 7=5207V 4> B@048FV9=>W @>;V 6V=:8, 7>:@5<0 V 4> <0B5@8=AB20, 70@048 ?>HC:C 2;0A=>3> <VAFO 2 ?0B@V0@E0;L=><C CAB@>W A2VBC". O A>1V 3040;0, I> 30B0 @VABV ?8A0;0 35=V0;L=V 45B5:B828, 0 0@30@5B "5BG5@ 2?5@H5 2 VAB>@VW @8B0=VW B@8GV AB020;0 ?@5<’T@><& 0W2=0! " >65 74020B8AO 482=8<, 0;5 2B5G0 C A515 01> C AD5@C @50;V70FVW =5GC20=8E V459 (?@5@>30B820 G>;>2VG>W G0AB8=8 A2VBC) =0 ?5@H><C 5B0?V 1C;0 :><?5=A0FVTN ?@>20;V2 A2>3> 6V=>G=>3> 01> =0A;V4:>< ?0B>;>3VG=>3> AB@0EC ?5@54 B0:8<8 ?@>20;0<8". C >B, 2A5 35=V0;L=> ?@>AB>. /:I> @0?B>< 6V=:0 ?>G8=0T ?8A0B8, 01> W9 @0?B>< ?@8A?VGCT 4>25AB8 O:CAL 48:C <0B5<0B8G=C B5>@5<C, 01> =02VBL 3V@H5 – 2V4:@8B8 FV;89 EV<VG=89 5;5<5=B, B> F5 BV;L:8 B><C, I> ?5;5=:8 V ?>27C=:8 O:8<AL =57103=5==8< G8=>< =5 AB0;8 >AB0B>G=8< A5=A>< WW 68BBO. C =5 6V=>G0 F5 ?0@0DVO – >B@8<C20B8 >15;V2AL:C ?@5<VN! B><C "=02VBL, O:I> 287=0B8, I> WW 2=5A>: C 2V4:@8BBO @04VN 1C2 203><VH8<, =V6 2=5A>: ’T@0 N@V"& 87=0;8?! !;020 >3C! =0 B><C A?0A81V, O: :06CBL, 1> O:>AL 265 ?>B@>EC V =57@CG=> AB0T: 6V=:0 1C;0 70<V6=O V (F5 6 B@510 B0:5 =5?>4>1AB2>!) 709<0;0AO =5 ?;5B5==O< H5@ABO=8E H:0@?5B>: =0 78<C, 0 EV<VTN. 0@40:! &5 I5 I>! = !>DVO >20;52AL:0 4>25;0 G>;>2V:0 4> A0<>3C1AB20. G8< 18 28 4C<0;8? C, 10GB5, ;N18;0 6V=:0 <0B5<0B8:C 1V;LH5, =V6 G>;>2V:0: " ?@03=5==O 4> 5D5<5@=>3> 4>AO3=5==O 1C;> =01030B> 1V;LH>N A8;>N, =V6 1060==O 1CB8 O4@>< AV<’W V =5AB8 ;N1>2 4VBO< B0 ?V4B@8<C20B8 70B8H>: C 4><V. >=0 1C;0 A0<>ABV9=>N V A0<>4>AB0B=L>N >A>18ABVABN, G8<, <>6;82>, ?>OA=NTBLAO A0<>3C1AB2> G>;>2V:0 V =5I0ABO AV<’W". "CB C65 ?@>AB> =5<0 A;V2. V4:>;8 F5 =>@<0;L=V G>;>2V:8 70:V=GCNBL 68BBO A0<>3C1AB2>< G5@57 A0<>ABV9=VABL V A0<>4>AB0B=VABL 4@C68=8? >65, ?>@0 7@5HB>N ?>HC:0B8 G>3>AL =5=>@<0;L=>3> 2 G>;>2V:0E? '><C ;8H5 6V=:8 2 FV9 AB0BBV AB@0640NBL 2V4 VAB5@VW B0 D@>94V2AL:8E :><?;5:AV2? 54>40;8 W< 10BL:V2AL:>W ;N1>2V, =C 1> 6V7=L B0:0, V @07 – 3>B>289 :><?;5:A ;5:B@8 (0 =02VBL O:I> 4>40;8, B> I5 =5 B@510 1C;> 4020B8 :=86>: G8B0B8: 2V4 =8E VAB5@VO @>72820TBLAO, ?@> F5 I5 2 19 AB>;VBBV 7=0;8; 5E 28&) ><5=BC20B8 40;V ?@>AB> =5<0T A8;8. 5=V0;L=V A5=B5=FVW B8?C "OA:@02VABL 6V=>:, A?@O<>20=8E =0 CA?VE, 0 =5 =0 A0<8E G>;>2V:V2" (4> C2038 <>;>48E V =5FV;>20=8E: <0TB5 BCB @5F5?B A?@026=L>3> 6V=>G>3> I0ABO, :>@8ABC9B5AO, =5 2AB8409B5AO, 1> 1C45 20<, O: C 04>==8: "70 <8;>N A5:AC0;L=>N 3@8<0A>N & >A:0; =5?@8ABC?=>3> V =521;030==>3> 1V9FO" – 0 28 6 =5 E>G5B5 >A:0;, G8 =5 B0:?); 01> "7=09B8 C=V25@A0;L=89 :;NG =5 ABV;L:8 4> A5@45FL A2>WE >1@0=FV2, A:V;L:8 4> 74>1CBBO A0<>ABV9=>ABV V =570;56=>ABV"; 01> "1V;LH 2;0AB825 G>;>2V:0<, :>B@V A?8@0NBLAO =0 A2>W A8;8, =V6 6V=:0<, O:V HC:0NBL C 68BBV >?5@BO" (2 G>;>2V:0E, 728G09=> 6); V =0A0<:V=5FL "=5 2;0AB820 =570E8I5=8< 6V=:0< @VHCGVABL" V B0: 40;V, - OA:@02> A2V4G0BL ?@8=09<=V ?@> >4=5 – 2 CAVE 02B>@AL:8E :><?;5:A0E 157 ?V2;VB@8 V A0< $@>94 =5 @>715@5BLAO. EB> 28=5=? 28G09=>, 6V=:0, 0465 ?@03=5 G>3>AL =570;56=>ABV 9 A0<>4>AB0B=>ABV, =>@<0;L=8< ?0F0=0< 68B8 =5 40T! AL V 2A5. C4L<>!

1.4.3

(2006-10-03 15:54)

5@H>465@5;> 4> ?>?5@54=L>3> ?>ABC http://www.zn.kiev.ua/ie/show/616/54626/

1.4.4

/: ?@>E>48BL ;N1>2 (2006-10-04 15:13)

8=C;>W >A5=V =0 B@>BC0@V ?>1;87C <>3> >DVAC, O:@07 =0?@>B8 2V:>= 68B;>2>3> 1C48=:C 7"O282AO =0?8A " >1@>5 CB@>, ;N18<0O!". )>4=O ?> 4>@>7V 7 <5B@> 4> !<>;>A:8?0, O ?@>E>48;0 :@V7L =L>3>, G0A0<8 BVH0G8AL 20


70 BC 4V2G8=C (=03>;>A =0 8), O:V9 ?V4 2V:=> =0?8A0;8 B0:C @04VABL, G0A0<8 7074@OG8 W9 G>@=>N 6V=>G>N 7074@VABN G0A0<8 482CNG8AL, O: <>6=0 1CB8 B0:8< ?>-6V=>G><C @><0=B8G=8< G>;>2V:><. 0?8A 28O282AO =0 482> ABV9:8<. V= ?@>B@8<02AO FV;C 78<C, 25A=C V =02VBL =0ABC?=5 (B>1B> <8=C;5) ;VB>. I>@0=:C O 725@B0;0 =0 =L>3> C203C, I>25G>@0 2V= AB0202 O:8<AL <5=H ?><VB=8<. 0?52=> B><C, I> ?VA;O FV;>3> @>1>G>3> 4=O - O:0 B0< ;N1>2? >AL AL>3>4=V =5 2@0=FV, =5 225G5@V, 0 2 >1V4=N ?>@C ?@>E>4OG8 :@V7L =L>3> (V=0:H5 =5 <>6=0 1> 2V= 709<0T 25AL B@>BC0@), O ?>V<B8;0, O: 2V= ?>1;O: V ?>1;V4 V O: ?>AB8@0;8AO 2 =L><C >:@5<V ;VB5@8, >A>1;82> "5" V "C". B0: ?@>E>48BL ;N1>2

1.4.5

(2006-10-06 19:37)

"0: 4>23> =5 <>3;0 ?@84C<0B8, I> 18 B> =0?8A0B8, I> 265 ;54L =5 2V4<>28;0AO 2V4 FVTW V45W. ;5 >B A846C C @V4=V9 ?0@BVW =52V4><>3> G>3>, 1> V @>18B8 =VG>3> =5 40NBL, V 4>4><C =5 2V4?CA:0NBL. "@5 I>AL ?8A0B8 ** "0: >B. 0;8 <5=V AL>3>4=V 3>=>@0@8 70 420 ?>?5@54=V =><5@8. 5 1030B>, 0;5 V =5 <0;>: 300 3@825=L. 5@H5, I> 7@>1;N =091;86G8<8 4=O<8 - ?V4C C " V< 1V;87=8" V :C?;N A>1V 4>@>3C :@0A82C 1V;87=C =0 2AV 300 3@825=L. "0: I> G8B09B5 A:>@> =>289 35=V0;L=89 B5:AB " 48= 45=L C 4C65 4>@>3V9 1V;87=V". ** # <>W9 AC<FV ;568BL 35=V0;L=0 48A5@B0FVO 7 "5@=>?>;O " 2B>1V>3@0DVO O: ?@>5:FVO B2>@FO B0 =0FV>=0;L=>W ;VB5@0BC@=>-:C;LBC@= -àB@048FVW (C. !0<GC:, . 0=5BBV)". F5 - B5, G8< O 1C4C 709<0B8AO 2AV 28EV4=V. @5:@0A=0 ?5@A?5:B820. ** V9 10BL:> AL>3>4=V 2@0=FV =0 <5=5 >1@0782AO, 1> O ?@>A?0;0 =0HC 7CAB@VG. 8 ?>:@8G0;8 >4=5 =0 >4=>3> ?> B5;5D>=C. ?>BV< =0A ?>?CAB8;> V <8 ?VH;< >1V40B8. ** 0 F59 B8645=L O 42VGV ?>@CH8;0 A2>W =>2V ?@028;0 74>@>2>3> 68BBO. ?5@H5, :>;8 ?8A0;0 ?>AB "(>2V=V7< V D5<V=V7<" 4> ?V2 =0 B@5BN =>GV, V 24@C35 ?>702G>@0 2 BVB:8, :>;8 28?8;0 0AD0;LBC (EB> =5 7=0T, F5 @>7G8==0 :020). ?@>AB> 70@07 O ?>@CHCN 9>3> 2B@5BT, 1> >B 7=>2C <CHC ?8B8 @>7G8==C 384>BC. P.S. %B> =5 7=0T, B> =0@V7:0 - F5, 740TBLAO, =5 BV;L:8 B0@V;L 7 >2>G0<8, 0 I5 B0:89 60=@ 6C@=0;VAB8:8. A5

1.4.6

" V4>20 D09:0" (2006-10-09 07:34)

">3> 25G>@0 W9 4>25;>AO G8B0B8 O:89AL ?0A:C4=89 4VA5@. AB0==V< G0A>< 2AV WW 25G>@8 =01C;8 B0:>W A>1V AB01V;L=>W >4=><0=VB=>ABV: =0 @V4=><C ;V6:C, ?5@54 @V4=8< ;5?B>?><, 157 70928E E28;N20=L V ?@>1;5<. VA5@ 1C2 =5 4C65. 83;O402, ?@0240, 30@=>: @5A?5:B015;L=> – 0;5 @5HB0 W9 =5 ?>4>10;>AO. 6 =04B> O:89AL 70:@CG5=89. =L>3> B0:8 B@510 1C;> 2G8BC20B8AO. I5 2V= BE=C2 BNBN=><. V= BE=C2 BNBN=>< ?@>AB> 48:>. &5 1C2 =5 B>9 4CH>:, O:89 ;53:> 282VB@NTBLAO, :>;8 28E>48H 7 ?@>:C@5=>W :V<=0B8. V – F5 1C2 B0:89 A>1V ?5@<0=5=B=89 4CE: 4CE BNBN=C V D09:8. V= BE=C2 BNBN=>< B0: A8;L=>, I> 2V4 3>@B0==O AB>@V=>: ?>G8=0;8 BE=CB8 @C:8 V =02VBL 7’O2;O2AO B>9 A?5F8DVG=89 ?@8A<0:, G5@57 O:89 =54>A2V4G5=V :C@FV 70?;L>2CNBL C:@0W=AL:V 2C;8FV V 307>=8. V= BE=C2 BNBN=>< B0:, O: ?@04V4>20 D09:0 – >48= 7 =09OA:@02VH8E A?>304V2 WW 48B8=AB20: AB>WBL A>1V, AB0@0 V ?@>:C@5=0, 2 O:><CAL 0@E0WG=><C 45:>@0B82=><C 4710=:C V 2018BL 4> A515, O: A?@026=V9 <03=VB. AB@0H5==> E>G5BLAO ?>?@>1C20B8, 0;5 B8 7=0TH, I> B> – AV<59=0 @5;V:2VO, A?>304 ?@> ?@04V40, O:89 682 I5 70 2AB@>-#3>@I8=8 V 2>N202 C 5@HV9 A2VB>2V9 2V9=V. B><C WW =5 <>6=0 :C@8B8, =5N <>6=0 EV10 <8;C20B8AO V =NE0B8, :@CB8B8 2 @C:0E, 4C65 >15@56=>, @>73;O40NG8 ?>G>@=V;C 2V4 48<C @V7L1C, V, =5 409 >65, =5 ?>?040B8AO 7 =5N =0 >GV 101CAV, V=0:H5 1V48 =5 >115@5HAO. >;8 6 2>=0 ?>B@0?;O;0 2A5-B0:8 2 B2>W @C:8, B8 248E0;0 WW 70?0E V CO2;O;0 A>1V AB0@>3> ?@04V40, O:>3> B8, 72VA=>, =5 ?0<’OB0TH V 2V4 O:>3> ;8H8;8AO BV;L:8 @>48==V ;535=48 9 FO ;N;L:0. @>945 ?’OBL G8 B> 45AOBL @>:V2 V ?>AB0@V;0 101CAO B0:8 =5 2A;V4:CT 70 FV;VA=VABN FL>3> 265 <0965 <C759=>3> 5:A?>=0BC: :>B@89AL V7 2=C:V2 2A5 B0:8 703C18BL WW =5 B> 2 A0<><C 1C48=:C, =5 B> 70 9>3> <560<8, V 2V4 =5W 70;8H8BLAO ;8H5 B2V9 A?>304 ?@> 70?0E, 0 2V4 ?@04V40 – ;8H5 @>48==0 ;535=40, O:0 7@5HB>N B0:>6 701C45BLAO.

1.4.7

#"

... 01> 2@0=VH=O 70@O4:0 C 28402=8FB2V !<>;>:8?

(2006-10-11 08:52)

06CBL, I> 2 74>@>2><C BV;V 74>@>289 4CE. B ?@>:840THAO 7@0=:C - V =0 70@O4:C. CG:8 23>@C 4C?C 2=87 ?@87=0209AO G8 D0H8AB. >?@8AV402 B@VH:8, V 3;O48: 7O@O4 1>4@>ABV =0 FV;89 45=L. O?>B0! C 0 O: =5 2AB83? I> @>18B8? O:I> ;O30TH C "?5AV9 3>;>A", 0 7@0=:C 7 ;V6:0 7;V7B8 - =C =VO:? 7@820THAO 2 >AB0==V9 <><5=B, ?’TH G09 - V =0 5;5:B@8G:C. 0 <0:VO6 G0AC =5 AB0T, O:0 B0< 70@O4:0... (> 4T;0BL? B B>4V 20< C ?@83>4V AB0=5 :0<07 7 45AOB8B8AOG=8< B8@065< =>2>3> !<>;>A:8?V2AL:>3> 15ABA5;5@0 "#:@0W=AL:89 45:;0<0B>@" 21


( /# !, - (# " # /% ( !" ). 07-420-B@8G>B8@8... :><?;5:A=V 2?@028 4;O A8;L=8E @C:, AB@C=:8E =V3 V ?@028;L=>W ?>AB028. 2V 3>48=8 B0:>W 70@O4:8 A?0;OBL 20< ?;8B:C H>:>;04V V I5 ?V2 ;VB@0 ?820 725@EC. A>1;82>, O:I> 28 F5 @>18B5 =0 H?8;L:0E. @0A>B0! P.S. )8@> 24OG=0 2AV< A<>;>A:8?V2FO<, O:V =5 70;8H8;8 <5=5 V 42>E 3@C7G8:V2 C 1V4V. P.P.S. "2>@G0 <>;>45, O:I> E>G5B5 GaA 2V4 G0AC ?V470@>18B8 (>?;0B0 1,5 4>; 70 3>4) - 28 7=0TB5, O: <5=5 7=09B8 :)

1.4.8

#2030, 30@=0 :=86:0 (2006-10-11 13:00)

# 28402=8FB2V !<>;>A:8? 7"O28;0AO =>20 ?@8:>;L=0 :=86:0 - #:@0W=AL:89 45:;0<0B>@. ;O :>3>: 4;O 20H8E 4VB59, 2=C:V2, ?;5<V==8:V2 V ?;5<V==8FL, ?>E@5A=8:V2 V B5 45, O:V E>4OBL 4> H:>;8 V O:8< ?>ABV9=> B@510 ?8A0B8 4C@=V B2>@8, 4> O:8E ?>B@V1=V F8B0B8 - B0< 2>=8 T. ;O 0A, O:I> 28 2G8B5;L 01> <5B>48AB C H:>;V, O:I> C 20A T B0:V 4@C7V, 01> O:I> G0A 2V4 G0AC 1C20T ?>B@V1=89 B5<0B8G=89 2V@H8:. @5HB>N, ?@>AB> 4;O 2AVE, :>3> FV:028BL =5AB0=40@B=88E ?V4EV4 4> ?V41V@>: ?>57VW. ** # !, " : 1V@:0 2V@HV2 4;O C:@0W=AL:>W <>;>4V / #?>@O4. . V . V=:528GV; 5@54<>20 . !5<:V20. – .: !<>;>A:8?, 2006. – 400 A. FV=0: 15 3@= ** >=B0:B=0 V=D>@0FVO =0 A09BV http://www.smoloskyp.org.ua/

1.4.9

$

“!#

!"

” (2006-10-12 15:12)

>AB ?@8A2OGCTBLAO >4=><C B0;0=>28B><C V2FN, O:>3> G><CAL 2@078;0 <>O AC<:0. !C<:0 D5<V=VAB:8 – F5 =5 ?@>AB> AC<:0, AC<:0 D5<V=VAB:8 – F5 FV;5 68BBO. !C<:>N D5<V=VAB:8 =5 <>6=0 =07820B8 ?5@HC-;V?HC B>@1C, O:C 20H0 7=09><0 :C?8;0 =0 1070@V G8 2 ?5@5E>4V; =5N =02@O4 G8 1C45 B>@1>G:0 1V;O2:8 V7 ACAV4=L>3> ?’W474C (>A>1;82>, O:I> 2>=0 28E>48BL 7 4><C, A:06V<>, =0 ?0@8 I5 7 ?0:5B>< 725@EC), V 265 B>G=> =5 1C45 @848:N;L 3;0<C@=>W 4T2CH:V 2 @>6528E G>1>B0E 70 :5@<>< @>652>W <0H8=8; =5N =5 702648 1C20NBL =02VBL 728G09=V @N:70:8, E>G0 B8?>;>3VG=> 2>=8 4> =5W O:@07 =091;86G5. !C<:0 D5<V=VAB:8 G8<>AL AE>60 =0 25;8:89 <VH>:. %>G0 18 B8<, I> V 2>=0, V <VH>: – B:0=V. >7<V@>< V D>@<>N 2>=0 =0304CT 2AV< 2V4><89 D>@<0B 4 ?;NA B@8 A0=B8<5B@8 7 :>6=>3> 1>:C, B0: I>1 2AV :>?VW V :=86:8 BC48 2;078;8AO. A?@026=O AC<:0 D5<V=VAB:8 ?>25@E :>?V9, :>=A?5:BV2 V :=86>: ?@8 ?>B@51V 2<VICT I5 9 FV;89 10B>=, :C?;5=89 C =091;86G><C <03078=G8:C 3;C?>W =>GV ?> 4>@>7V 7 @>1>B8 4>4><C. !C<:0 D5<V=VAB:8 1030B>DC=:FV>=0;L=0. :@V< =>AV==O :>=A?5:BV2 V 10B>=V2 2>=0 FV;:>< CA?VH=> <>65 ?>A;C68B8 B0:>6 ?V4AB8;:>N ?V4 4C?C ?@8 AV40==V =0 2AV;O:V ?0<’OB=8:8, ?0@0?5B8, 1C@4N@8 V ?V4;>38 ?V4 G0A @V7=><0=VB=8E <8AB5FL:8E 0:FV9 V ?@>AB> ?’O=>:, 0 ?@8 ?>B@51V B0:>6 7=0@O44O< A0<>>1>@>=8, >A:V;L:8 4>268=0 H=C@:0, I> A;C68BL W9 70 @CG:C, FV;:>< 4>72>;OT :>F=CB8 =5N =01@84;82>3> :020;T@0 (0 O:I> I5 2@0EC20B8 203C :=86>: V 10B>=0, B> FV;:>< <>65 ?>BO3=CB8 =0 C40@ F53;8=>N). !C<:0 D5<V=VAB:8 =5 70;568BL 2V4 <>48. /:I> 20< ?>I0AB8;> 1CB8 AC<:>N D5<V=VAB:8, 28 <0965 =0?52=> ?5@56825B5 2AVE A2>WE <>4=8FL-@>25A=8FL V ?><@5B5 2 3;81>:V9 AB0@>ABV 2V4 4V@>: V G0AB>3> ?@0==O, V ?@8 FL><C 20A =V:>;8 =5 1C45 E28;N20B8 B5, I> 2 FL><C A57>=V ?8A:>< <>48 22060TBLAO AV@89 (0 2 <8=C;><C, O: 2V4><>, 1C2 :>@8G=5289). !C<:0 D5<V=VAB:8, =0@5HBV, <>65 ?>B@0?8B8 4> 20A ?>-@V7=><C. 5=V WW ?>40@C202 :>;8H=V9 :020;5@, O:89 E>BV2, I>1 O =>A8;0 A?V4=8FV 4> ?’OB, =5 AB@83;0 V =5 D0@1C20;0 2>;>AAO, =5 @>18;0 <0:VO6C, =5 24O30;0 27CBBO =0 :01;C:0E V =5 2V4@>IC20;0 =V3BV 4>2H5, =V6 =0 ?V2 <V;V<5B@0, 1> 2 =8E 0:C<C;NTBLAO =530B82=0 5=5@3VO. ">3> ;VB0, :>;8 2 <5=5 7’O28;0AO FO AC<:0 7 =0?8A>< “Athens”, B>1B> DV=8, 2V= E>BV2 701>@>=8B8 <5=V ?>WE0B8 4> 101CAV =0 :0=V:C;8, 1> 2182 A>1V C 3>;>2C, I> B0< O 9>3> >1>2’O7:>2> 7@046C. /:18 2V= 7=02, I> 9>3> ?>40@C=>: AB0=5 A8<2>;>< <>3> D5<V=V7<C, B>, =0?52=>, A?0;82 18 WW =0 ?>7>@=><C 2>3=8IV 01> 70:>?02 3;81>:> 2 75<;N 2 O:><CAL 4C65 A2OB><C <VAFV. :>;8 ?>G0;0AO ><0@0=G520 @52>;NFVO, <8 @>7V9H;8AL. > B5@?VB8 2AV 9>3> ?@5B5=7VW 1C;> ?@>AB> =5A8;0. / 701@0;0 2 =L>3> A2>W @5GV. ;5 AC<:8 =5 2V440;0. VA;O B>3> 1C2 I5 >48= E;>?5FL, V I5& 0 >B AC<:0 V 4>AV ?@8 <5=V. @0240, 2>=0 265 ?>H0@?0=0 V ?>:>F0=0, V, =0?52=>, =51030B> ;8H8;>AO G0AC 4> B>3> <><5=BC, :>;8 2>=0 C?>:>WBLAO 2 >7V, 0;5 ?>:8 I> 2>=0 2A5 I5 ?@8 <5=V. V=5FL. >AB =0?8A0=> =0 7=0: ?5@H>3> :@>:C 4> 70:>?C20==O B><0302:0 “094VBL282AV=0!” V 9>3> <>6=0 22060B8 70 ?>40=C @C:C 4@C618.

1.4.10 /

"

#

(2006-10-14 11:17)

G>@0 ?@>G8B0;0 2 70:;8: >4=>3> <>3> 7=09><>3> ?V4B@8<0B8 0:FVN A2VB>2>3> ?>E...7<C V ?@>WE0B8AO =0 28EV4=8E 100 :5<5 @07>< 7 =8< =0 109:C. 5?>30=0 ?5@?5:B820, 0;5 7=0TB5 0=5:4>B ?@> ?>E..BV2? 22


C, 0;5 O =5 ?>E...AB. / =02VBL O:>AL ?@>1C20;0 - =5 <>T: <5=5 >1E>48BL B>, I> 2V41C20TBLAO =02:>;>, V 7 B8< =VF =5 7@>18H. A0<5 B><C AL>3>4=V, 2 AC1>BC O ?>?5@;0AO =0 0940=, I>1 ?V4B@8<0B8 # . >W 2@065==O 28:;045=> =86G5. @065==O ?5@H5 - :V;L:VA=5. DV35==5 2@065==O. 420=04FOBV9, :>;8 BV :><C O A8<?0B87CN 283>;>HC20;8 ?@><>28 =0 !>DV9AL:V9 ?;>IV, 0 :><C=VAB8 - ?V4 6V=:>N =0 D0;VG=><C A8<2>;V =0 <0940=V 570;56=>ABV, =091V;LH5 2 F5=B@V <VAB0 1C;>... <5=BV2. , 4> @5GV, =5 ?@>AB8E <5=BV2: <0965 2AV 28E>48 7 <5B@> 1C;8 ?5@5:@8BV 703>=0<8 " 0@A0" 9 " 5@:CB0" ?@8 ?>2=V9 0<C=VFVW, 0 2AV 4>@>38 - 70;V7=8<8 B0:8<8 >3>@>60<8 7 42>, 0 B> 9 B@8H0@>28< @O4>< <V;VFVW. >;8 6 =0FV>=0;VAB8 A?CAB8;8AO =0 0940=, B> 28O28;>AO, I> WE <5=H5, =V6 :><C=VABV2, 0 <5=BV2 1C;LH5, =V6 CAVE @5HB0 @07>< C7OB8E. :))) @065==O 4@C35 - O:VA=5. @>E>4OG8 ?> "@C1V (EB> =5 7=0T, B0: =07820TBLAO ?5@5EV4 ?V4 0940=><) 1C;0 A2V4:>< AF5=8, :>;8 ?0=V 7 G5@2>=>3> B01>@C, 4>1@OG5 70<5@7H8 A?CAB8;0AO 2 ?5@5EV4, 45 2G5?8;0AO 4> <5=BV2 (0 ?>BV< 4> <5=5!), @5?5BCNG8, I> "?0=0TE0;0 70?045=F52 20=NGT:" V I> "20A AN40 =V:B> =T 720;". @>9H>2H8 ?> "@C1V =0 4@C389 1V: 0940=C 10G8;0, O: ?@>E>4OBL 4> <5B@> AB0@HV 70?045=FV, @>7<>2;ONG8 ?@> B>, I> A2OB> 25;8:5 =8=V >:@>20. 5 1C4C ?@8?CA:0B8, 72V4:8 2>=8 9H;8 (E>G0 4C<0N, I> 7 F5@:28), 0 704;O A?@0254;82>ABV A:06C, I> 2 WE=V9 @>7<>2V 72CG0;> A;>2> "<>A:0;L". O:I> G5A=>, B> 2A5 F5 283;O40;> 4C65 AC<=>

1.4.11

" 57 <C68:0" (2006-10-17 13:17)

!L>3>4=V 28?>2=NTBLAO @V2=> @V:, O: >FO->B 65=I8=0 >B@8<0;0 01A>;NB=C V ?>2=C A2>1>4C 2V4 =0 B>9 G0A G5@3>2>3> <>;>4>3> G>;>2V:0. B>3> G0AC O, B0: 18 <>28B8, "157 <C68:0" (>4=>@07>2V 703C;8 =5 @0ECNBLAO, 3333 :)))). G8< 0A V 2VB0N. 27030;V, O W4C C 2V4@O465==O <0965 =0 10 4=V2, B0: I> 4> 2AB@TGV... BV?0 I8@> 20H0 instytutka

1.4.12 "#" #

/ (2006-10-21 14:17)

"0: >B. !L>3>4=V ?>25@=C;0AO 7 2V4@O465==O 7 0<"O=FO. >3>40 B0< - 7>;>B>, =5 B5, I> 2 8T2V. @0240, =5<0 >?0;5==O V 30@OG>W 2>48, B><C B@>E0 E>;>4=>. ;5 7030;>< ?@8:>;L=>. !B><8;0AO, =C 9>3> =0DV3. I> =093V@H5 - ?>@CH8;0 A2>N 35=V0;L=C >1VFO=:C =5 ?8B8. 8;0, :0NAL. ;5: B0=C9>3>2A5=0... 4=5 ;8H5 A:06C: 0<"O=5FL:V E;>?FV O:8<AL 482>< 2868;8. 33333 :) 0 @5HBC 2@065=L 70@07 =5<0 G0AC, 1> 702B@0 > AL><V9 28W74 4> >;LIV. @>3@0<0, O:C <5=V ?@8A;0;8 =0 @>1>BC D0:A><, A2V4G8BL ?@> B5, I> B@510 <0B8 O: <V=V<C< 420 =>@<0;L=V ?@8:848, 0 2 <5=5 =5<0 G0AC =0 ?@0==O. )0A ?>1V6C I>AL :C?C20B8. AV< ?@82VBB. > 7CAB@VGV G5@57 B8645=L. / BCB 1C;0

1.4.13 "

,

!

.

>2G0;L=0 VAB>@VO ?@> B5, O: O 2?5@H5 W748;0 70 :>@4>=

(2006-10-31 10:09)

C, B0:: O =V:>;8 =5 1C;0 70 :>@4>=><. 5 28E>48;>, =5 1C;> =03>48, =5 28AB0G0;> A<V;82>ABV, =5 AB020;> 3@>H59& 0=0;L=> 1C;> 18 A:070B8, I> 2A5 :>;8AL 1C20T 2?5@H5. ;5 B0:8 A?@024V 2A5 :>;8AL 1C20T 2?5@H5. "0: AO AB0;>, I> 420 B86=V B><C ?@O<VAV=L:> 2 !<>;>A:8? ?>472>=8;0 :C;LBC@0B0H5 ?>;LAL:>3> ?>A>;LAB20 ;O =0BN: V7 70?8B0==O<, G8 =5 E>G5 EB>AL 2V4 !<>;>A:8?0 FV;:>< =0 E0;O2C ?>WE0B8 4> >;LIV. 5=V ?>257;>: O ?>GC;0 ?@> F5 ?5@H0 V 7C<V;0 2?@>A8B8AO. '5@57 45=L C <5=5 265 1C;0 ?>;LAL:0 2V70. 5@H5, I> ?><VG0TH 2V4@07C ?VA;O ?5@5B8=C :>@4>=C – 7<V=C O:>ABV 4>@>38. 5E09 =02VBL 28O28BLAO, I> =5 2AN48 4>@>38 =0ABV;L:8 :@0IV 70 =0HV, 0;5 B5, I> "4>" B515 1030B> :V;><5B@V2 B@OA5, 0 "?VA;O" <0H8=0 945 ?;02=> – =5 ?><VB8B8 206:>. @C35, I> O 2AB83;0 ?><VB8B8 <8=C;>W =54V;V – >E09=VABL 42>@8:V2. =0 0EV4=V9 #:@0W=V A04818 ?5@5206=> >E09=V, 0;5 <0;> :>B@0 7 =8E <0T 307>=8, 0 =5 3@O4:8, V BCW V O;8=8, 0 =5 O1;C=V V 3@CH:8 (?0<’OB0N, 101CAO O:>AL 28@VH8;0 ?>@C10B8 2AV OA5=8 =02:>;> =0H>W A04818, 1> 2>=8 =5 ?@8=>AOBL ?;>4C V ;8H5 3;CH0BL @5HBC @>A;8=). 65 2 ?>=54V;>: 28O28;>AO, I> ?@>3@0<0 2 =0A 4C65 =0A8G5=0, B0: I> 7 >4=>W 7CAB@VGV 7 ?0=AB2>< =0 V=HC 4>2>48;>AO ?@>AB> ?5@51V30B8, 7074@VA=> ?>3;O40NG8 =0 :@0:V2AL:V :=09?8 9 <C75W. 0;>?>< ?@>1V3;0 =0H0 "45;530FVO" V ?> 025;N 2 ?>=54V;>: C25G5@V. :A:C@A>2>4 ?>ABV9=> 70:@820;0 >GV, B0: =V18 =5 <>3;0 ?>?@>ABC @>18B8 2V4@07C 42V A?@028 – 3>2>@8B8 9 4828B8AO. 5AL F59 G0A O ?@>O2;O;0 =5E0@0:B5@=V <5=V @8A8 D;53<0B8G=>ABV ?@8 @>73;O40==V "4>AB>?@T<TG0BT;L=>A\-•b V 4@0BC20;0AO, 1>, O: 28O28;>AO, B5@?VB8 =5 <>6C 728G09=>W BC@8AB8G=>W ?>25@E>2>ABV: "O BCB 1C2". V4<>282H8AL 1V3B8 G5@57 ?V2 AB0@>3> <VAB0 (V7 23


>1>2’O7:>28< B5@<V=>28< ?>25@=5==O< =0 AC@9>7=C 2AB@5GC) 70@048 B>3>, I>1 ?>10G8B8 =52V4><89 <5=V 2VB@06 C =52V4><><C <5=V :>AB5;V, O 283@0;0 ?V23>48=8 =0 :C?V2;N DCB1>;:8 7 45B0;L=8<8 V;NAB@0FVO<8 4> ?@028;L=>3> 26820==O ?820. V4B0:, =5 482=>, =0?52=>, I> @0:V2 =5 A?@0282 =0 <5=5 B0:>3> 2@065==O, O: <V3/<02 18 V O: F5 AB0;>AO C 0@H02V, 45 O 2AB83;0 7=09B8 A>1V C;N1;5=C :=830@=N, C;N1;5=C :02’O@=N V C;N1;5=C :=09?C. >G=C 7 :V=FO. =09?0 " ><?0=VO ?V2=0 >420;T" (?> =0H><C – " 82 10@ =0 V420;L=V9" 3333 J) – F5 A?@026=O 1><10 – :0=B>@0, 45 O: C ?@024828E 1020@AL:8E ?82 10@0E 70<>2;ONG8 <0;5 ?82>, 28 >B@8<CTB5& ?V2;VB@0! 000! > C;N1;5=>W V B56 :C;LB>2>W C 0@H02V :=830@=V =0A ?@825;0 A0<0 ;O =0BN: V F5 1C;> G0AB8=>N =0H>W ?@>3@0<8. ;0A=8: :=830@=V "'C;8 10@1068=LF0" (B>WABL " V6=89 20@20@") "><0H 6>7>2AL:89, >:@V< CAL>3>, I5 9 4C65 :@0A8289 G>;>2V:. 5 B5, I> 0<5@8:>A8 =07820NBL handsome, 0;5 I>AL C =L><C T B0:>3>, I> 2AN @>7<>2C O 2B8:0;0 =0 =L>3>, O: =8=VH=V <0;>;VB:8 =0 V<C V;0=0, V 4C<0;0 ?@> B5, =C =0 :>3> 6 2V= AE>689. C<0N ?@> F5 9 4>AV. =VF. T, =C ?@>AB> 4C65 :@0A8289 G>;>2V:. !0<0 :=830@=O 28@VH5=0 2 G5@2>=>-G>@=8E :>;L>@0E V <>45@=><C AB8;V (=VO:8E 45@52’O=8E ?>;8G>:, 2A5 28:>=0=> 2 70;V7V), 0 ?V41V@ :=86>: – A?@026=O 1><10. !BV;L:8 FV:028E V =5AB0=40@B=8E 2840=L O 2 68BBV A2>T<C =5 10G8;0. /:18 O 2V4:@820;0 A2>N :=830@=N, O E>BV;0 1, I>1 2>=0 1C;0 BV;L:8 B0:>N. 0@5HBV, =0 AB8:C !B0@>3> V >2>3> <VAB0 7=0E>48BLAO <0;NAV=L:0 :02’O@=O "P>zegnanie z Afryka" (" @82VB0==O 7 D@8:8" G8 I>AL B0:5). $V;V60=:0 :028 BCB :>HBCT 2V4 8 zl (12 3@=.) 4> 28 zl (42 3@=.) (0 27030;V FV=8 =0 W4;> C >;LIV =0 482> ?><V@=V, 4> :8W2AL:8E B0<B5H=V< @5AB>@0FVO< 40;5:>). "0:>W :028, O: 20@OBL B0<, O I5 =V:>;8 =5 ?8;0 (0 B> 1C;0 728G09=0 :020 157 70928E ?@8A<0:V2, 0 =07820;0AO, 4> @5GV " 02>N C;LG8FL:>3>", 0 73>B>20=0 1C;0 I5 =V18B> 70 B8< @5F5?B><, 70 O:8< 3>BC20;0AO C ?5@HV9 C 2@>?V :02’O@=V ?0=0 C;LG8FL:>3> (@>4><, 18AB8 7=0;8, V7 !0<1>@0) C V4=V). "5, I> 2@078;> <5=5 =0 B@5BV9 45=L, :>;8 O 2?5@H5 >B@8<0;0 =03>4C ?VB8 :C48AL A0<>ABV9=>, 1> 2 3@0DV:C 1C2 "?@>1V;", <>6=0 =0720B8 >4=8< A;>2><: "?H5?@>H0<" – "?5@5?@>HCN". 0<’OB0N, C682H8 >4=>3> @07C F5 A;>2> C :02’O@=V (?5@5?@>HCN, W40;L=V) &5=B@0;L=>W =0C:>2>W 1V1;V>B5:8 V<. 5@=0FL:>3>, O ?>GC;0 " 28 =T ?@0AVBT!". "0: 2V4@503C20;0 =0 <>T =0<030==O :C;LBC@=> ?5@5?8B0B8 FV=C 4V2G8=0 =0 :0AV. # >;LIV F5 A;>2> 2AN48. /:I> 28 @0?B>< ?>A5@54 2C;8FV 70ABC?0TB5 :><CAL 4>@>3C, B> 20< A:06CBL "?H5?@>H0<", 0 =5 "409B5 ?@09BV". /:I> EB>AL, =5 409 >65, 70G5?82 20A =0 B@>BC0@V, B> 20< :06CBL "?H5?@>H0<", 0 =5 ":C40 ?@L>H?". /:I> 2 <03078=V , 7048282H8AL =0 2VB@8=C, 28 70G5?8B5 :>3>AL 2>78:><, B> 20< A:06CBL "?H5?@>H0<", O:I>& O:I>& O:I>& 20< A:06CBL "?H5?@>H0<". "0: >B, B>3> 4=O, ;07OG8 ?> H<>B:>28E <03078=0E V <?V:C (EB> =5 7=0T – F5 3?>25@E>289 :=86:>289 3V?5@<0@:5B), O =0GC;0AO B>3> "?H5?@>H0<" ABV;L:8, I> O:18 B> 1C;> 2 #:@0W=V – =0?52=> 265 1C;0 18 2:@8B0 <0B>< 7 3>;>28 4> =V3. 2 O:89AL <><5=B 2>=> <5=5 – =>@<0;L=>3> 20@20@0 – 4>1@OG5 4VAB0;>: B0 45 6 B0: <>6=0 – ?>ABV9=> ?5@5?@>HC20B8?.. ;5 I5 G5@57 45=L O ?>G0;0 "?H5?@>HC20B8" =02VBL :>;53 ?> ?>W74FV. C, 1> F5 , . "0: #" . 2G>@0 C <0@H@CBFV =0 >@75;L, =0?52=>, 2?5@H5 2V4GC;0, O:5 =528E>20=5 =0H5 ACA?V;LAB2>, 1> G><CAL 4> 28A;>2C "?@>94VBL I5" =VEB> =5 22060T 70 ?>B@V1=5 4>40B8 "1C4L ;0A:0", 0 ?@>18@0NG8AL 4> 28E>4C, C:@0W=AL:V 6V=>G:8 =5 :06CBL =5 ;8H5 "?5@5?@>HCN" 01> "2810GB5", 0 9 10=0;L=>3> "4>72>;LB5". =0I>, O:I> <>6=0 ?@>AB> HB>2E=CB8 B515 ;V:B5<? 0;V =5 1C4C. 5 2?52=5=0, I> 20@B> BCB @>7:07C20B8, O: 283;O40NBL C 0@H02V 3@><04AL:C BC0;5B8. @> F5 702648 ?8HCBL BV, EB> 1C20T 70 :>@4>=><. 4=>3> =5 <>6C 7@>7C<VB8: =C G><C BC0;5B8 C =8E <>6CBL 1CB8 70A@0=V, 0 2 =0A – =V. %B>AL ?>OA=8BL? ;5 T >4=0 @VG, O 18 =02VBL A:070;0 3>;>2=0 @VG, O:>W B@510 2 =8E 2G8B8AO – " ! &5 AB02;5==O 4> A2>TW VAB>@VW. > :>65= B0< 7=0T, I> B0:5 0@H02AL:5 ?>2AB0==O V :>;8 2>=> 1C;>, V :=86:8 =0 FN B5<C @>7E>4OBLAO A>B=O<8 B8AOG. > 2>=8 2V41C4C20;8 0@H02C 7 ?>2=8E @CW=, 7 ?CAB>3> <VAFO V =5 ?@>?CAB8;8 =5 ;8H5 B@L>E :>AB5;V2 !B0@>3> <VAB0, >@>;V2AL:>3> ?0;0FC, <C@V2 0@10:0=C, 0;5 6>4=>3> 1C48=:C (=02VBL 1C48=:C :0B0, 2V= 65 :>;8AL – 4V< @>7?CAB8), 6>4=>W D@5A:8 =0 B8E 1C48=:0E, 6>4=>3> ;V?;5==O 9 ?0<’OB=8:0. / 265 =5 :06C ?@> B>9 <C759, O:89 2V43@>E0;8 4> @VG=8FV 0@H02AL:>3> ?>2AB0==O. "0< % ' ",!/ 1CB8. >, 7@5HB>N, ?5@H5, I> 2>=8 ?>40@CNBL 20<, B> 1C45 0;L1>< " >;LI0 (>?5=0". / 40;5:0 2V4 ?>:;>=V==O, 2V4 =04<V@=>3> 70E>?;5==O 7 VAB5@8:0<8 =0 B5<C, O: B0< 2A5 4>1@5 V O: C =0A ?0A:C4=>. / 4>1@5 @>7C<VN, I> 4>@>38 C >;LIV 3V@HV, =V6 C V<5GG8=V, 0 2 <?V:C =5 ?@>40NBL 1030BL>E <8;8E <>T<C A5@FN =0C:>28E :=86>:. / 01A>;NB=> =5 718@0NAO 2?040B8 2 45?@5AVN 01> HC:0B8 <>6;82>ABV 720;8B8 "70 1C3>@". %>G0 1 B><C, I> B0< =5<0T <>TW <>28 (" , 4;O <5=5 F5 206;82>), >:@V< >4=>W :02’O@=V, B0< 20@OBL ?>30=C :02C :) , V 27030;V, BCB <>O 75<;O. / A2V4><0 B>3>, I> 2A5 F5 B@510 A?@89<0B8 B25@57>. ;5 :>;8 2 FV9 :@0W=V 7@>1;OBL =>@<0;L=89 <C759 >;>4><>@C? "0:89, I>1 B0< 1C;> FV:02>. / 265 =5 :06C ?@> <C759 # . ;OE0, 0 F5 6 =0H0 VAB>@VO!!! ;5 T >4=0 @VG, 70 O:C 6010 4028BL ?@>AB> 48:>. F5 =02VBL =5 BC0;5B8. &5 – "?H5?@>H0<".

24


1.5

November

1.5.1

,

$ !# (2006-11-02 11:00)

> =5@V4=>3> =0HV9 :C;LBC@V A2OB0 %5;>2V=C 28402=8FB2> "!<>;>A:8?" ?@>25;> :>=:C@A <V6 4>B8G=8<8 4> =L>3> G>;>2V:0<8, 2 O:><C 287=0G0;> 2V4L<C >DVAC. 0O2:8 ?@89<0;8AO 2 CA=V9 D>@<V, 0 B0:>6 A<A:0<8 =0 =><5@ 48@5:B>@0. 0 ?V4AC<:0<8 3>;>AC20==O 2V4L<>N >DVAC AB0;0... O :0. !846C >B> B5?5@ B0 9 4C<0N: O: O <0N F5 A?@89<0B8? O: :><?;V<5=B? G8 B> 2A5-B0:8 =530B82=V @8A8 <>3> ?0A:C4=>3> E>;5@8G=>3> E0@0:B5@C =5 240;>AO ?@8E>20B8? ;5 B> I5 =5 2A5. 0 AB0@>N B@048FVTN 7 2V4L<>N B@510 I>AL 7@>18B8. # >DVAC =0@07V T B0:V ?@>?>78FVW: ** . !?0;8B8 (B@048FV9=89 @57C;LB0B ?>;N20==O =0 2V4L><. <0T B>9 <V=CA, I> 4>2545BLAO HC:0B8 =>2>3> :5@V2=8:0 2V44V;C 71CBC). . B>?8B8 (<0T B>9 A0<89 <V=CA, I> 9 ?>?5@54=V9 <5B>4, >:@V< B>3>, I> O 7@5HB>N <>6C V 28?;8AB8 :) . >1@8B8 =0;8A> (V45O =0;568BL >4=><C =5:8W2AL:><C "281>@FN" 9 >A>18AB> <5=5 =5 2;0HB>2CT, 1> 2 <5=5 28;560=0 3>;>20. 1C45 =530@=>) . 0AB028B8 E>48B8 2 :>@>B:8E A?V4=8FOE V ?0=G>E0E (=0 @50;V70FVN FL>3> ?>:0@0==O ?>3>46CNAO =5 @0=VH5 ;VB0). . 0HV 20@V0=B8.

!,

1.5.2

"

(2006-11-06 12:17)

V, =0A?@0224V 2AV 7=0;8, I> 945 4> 78<8 V B5?;> 265 =5 1C45, 0;5 I>1 B0:... )5 2 ?"OB=8FN O ?>GC20;0AO FV;:>< ACE> V :><D>@B=> C A2>T<C >AV==L><C ?0;LB5G:C V >AV==VE G>1VB:0E, O:V, O: 28O28;>AO, @>7<V@>< V 28A>B>N :01;C:0 T48=V 7 CAL>3> <>3> 27CBBO 4>1@5 ?V4E>4OBL 4;0 70=OBL A0;LA>N; 0 265 2 AC1>BC 225G5@V (00 3>4 00 E2 - 48BOG89 G0A :) ?VA;O ?5@53;O4C B@048FV9=>3> AC1>B=L>3> DV;L<C 2 :V<=0BV <>3> 4@C30 V ACAV40 ?> >1I07V 070@0, 28?04:>2> 2V43>@=C2H8 HB>@C, O ?>10G8;0 ?5@H89 A=V3. > B>3> O:>AL 4C65 <;O2> 2V@8;>AO 2 @>7?>2V4V @04V> " @0" ?@> EC@B>28=8 9 <>@>78, 0 BCB @0?B>< A=V3, V B> =5 >:@5<V ;0?0BV A=V68=:8, I> B0=CBL, ;54L B>@:=C2H8AO 75<;V, F5 FV;0 ?CE=0B0 :>24@0, O:0 ;568BL ?@O<> =0 <>T<C 10;:>=V. >25;>AO B5@<V=>2> <V=OB8 2AV ?;0=8 V WE0B8 =0 0@8=>: 70 78<>2>N :C@B>G:>N, 1> 2 >AV==VE H<>B:0E O:>AL @V7:> AB0;> =570B8H=> 9 E>;>4=>. 0B> B5?5@ O <0N =>289 78<>289 ?CE>28:, 4> 1>;N AE>689 =0 ?>?5@54=V9, >B BV;L:8 B> 1C;0 VAB>@8G=0 :C@B>G:0, O 2 =V9 2AN @52>;NFVN ?@>9H;0, 0 2 FV9, :@V< 2;0A=5 :C@B>G:8 (G8 B> ?;0I0, EB> O: =07820T), ?>:8 I> =5<0T =VG>3>.

1.5.3

#

!

,

&

" 01> #!

!

/!

(2006-11-07 11:03)

"– / B>1V 40< :;0A=89 @5F5?B: B@510 ?>AB@83B8AO 9 ?>D0@1C20B8AO. >?CA:0T, G5A=5 A;>2>". <>WE A;V2 C 4CHV ?>702G>@0 "!;CE09, O 18 40;0 B>1V A2V9 @5F5?B, 0;5& =C :C48 B>1V AB@83B8AO?" >4=VTW <>TW A<A-:8 9 B>4V 1C;> 157 3 4=V2 18. 5@H89 :C@A, FV;5 68BBO ?>?5@54C, 25AL A2VB 4> B2>WE ?>A;C3. ><C, 740TBLAO, 21, =V >A2VB8, =V ?@>D5AVW, =V >A>1;82>3> 1060==O O: 4> ?5@H>3>, B0: V 4> 4@C3>3>. ;5 2>=8 1C;8 30@=>N ?0@>N. '8<>AL =02VBL AE>6V >4=5 =0 >4=>3>. @8=09<=V 2AV 402=> V 4>1@5 7=0;8, I> 2>=8 @07><, I> F5 B@820T 265 402=> V I> B> 27030;V 381;0 A8BC0FVO. W B>3> @>:C 2?5@H5 2V4?CAB8;8 =0 >289 @V: 4> 101CAV, B>1B> 4> 4@C7V2, B>1B> 4> =L>3> (?VA;O 740GV ?5@H>W A5AVW B8 =0@5HBV >B@8<0;0 ?>2=5 ?@02> ?>E>4C "=0 :020;T@:C" V B5?5@ 9>3> =5 4>2545BLAO 2V42>9>2C20B8 7 ?V=>N =0 3C10E). 4=8< A;>2><, >:@8;5=0 74>1CB>N <>6;82VABN ?VA;O ?V2@>:C G5:0==O 9>3> V7 @038 (0 230409B5-=>, I> 2V= B0< @>182?) ?>10G8B8 FN :>@>B:> AB@865=C @CAO2C 3>;>2C 7 AV@8<8 >G8<0 9 A;V?CG>N ?>A<VH:>N, 2>=0 ;54L =5 ?@O<> 7 ?>W740 W45 4> 101CAV V 7 =0AB0==O< B5<@O28 1V68BL 2 1CD5B " 0@?0B8" (?@>HC =5 A<VOB8AO, B0< 702648 1C;> <VAF5 7CAB@VGV <>;>4V, V 7 B>3> G0AC 2 V=D@0AB@C:BC@V A5;0 =VG>3> =5 7<V=8;>AO, O: V 27030;V 7 G0AC ?>AB0==O =570;56=>ABV, 0 O B0: ?V4>7@V20N, I> =02VBL V 7 @0=VH>3> ?5@V>4C VAB>@VW 8B28FV), 1> 7=0T, I> E>G 2 A5;V B5;5D>=8 T C <0;> :>3>, 0;5 "<5;L4>?>HB0" ?@0FNT 2V4<V==>. > 4>@>7V, ?V4 10@>< >;4020=:8 (V=H>W =0728 FO :0=B>@0 =5 <0T 9 ?>=8=V), WW ;>28BL A?V;L=0-7-=8< ?>4@C6:0 9 @>7:07CT, I> >B AB>WBL WW I0ABO 70 @>3>< V =5 7=0T, O: W9 A:070B8, I> 265 <VAOFV2 7> 420, :>@>BH5, ?VA;O ?>25@=5==O V7 @038, C =L>3> BCB V=H0 4V2G8=0, =C, 0@8=:0 7 9>3> :CB:0 (40 C6, E>48B8 4> =5W 1C;> O2=> 1;86G5). / 20< :070;0, I> FO 48B8=0 ?8A0;0 ?@> =L>3> 2V@HV? C?C B0:8E ?0A:C4=8E @8<>20=8E A8;01>B>=VG=8E 2V@HV2? 4=8< A;>2><, 2>=0 70E>48BL 70 @V3, 45 A?@024V 10G8BL 9>3>, BV;L:8 2V= =5 AB>WBL, 0 A848BL =0 @>25@V& 5 7=0B8 G><C, 2>=8 I5 B0< FV;C20;8AO, 0 G5@57 3 4=V =0 WW 45=L =0@>465==O 2V= ?@89H>2 7 =>2>N 4V2G8=>N (45=L =0@>465==O, 72VA=>, 1C2 C 1CD5BV). ">4V C =5W 1C;0 A?@026=O "@CA0 :>A0 4> ?>OA0", B>G=VH5 4> 25


A0<>W 4C?8. '5@57 420 <VAOFV C 8T2V 2 >48= 45=L :>A0 AB0;0 @C4>N V :>@>BH>N =0 30 A0=B8<5B@V2, B>G=VH5, :>A8 ?@>AB> =5 AB0;>. 0B5 B5?5@, 482;OG8AL I>@0=:C 2 475@:0;>, 2>=0 10G8;0 B0< V=HC ;N48=C, =5E09 =02VBL GC6C, 0;5 WW =5 4>2>48;>AO I>@07C ?8B0B8: "'><C 2V= B515 ?>:8=C2?". B>3> G0AC <8=C;> 157 42>E <VAOFV2 8 @>:V2, 0;5 @5F5?B 28O282AO ;54L =5 C=V25@A0;L=>N ?0=0F5TN 2V4 CAVE A5@45G=8E 1V4. "0: I>, ;N1V 4@C7V, C :>3> 7025;8:5 ;V6:>, C :>3> "?V2> :>=GV;>AL" V :><C E;>?5FL =0>AB0=>: A:0702, I> DV3C@0 =5 0EBV, – 20< 4>@>30 2 ?5@C:0@=N, ?><030T, ?>2V@B5 <5=V.

1.5.4 !

,!

(2006-11-08 11:48)

0@5HBV. / <@VO;0 ?@> F5, 2V4:>;8 45AL =025A=V ?>4828;0AO @V<59: =0 " @C4=V B0=FV". >AL. # <5=5 =0@5HBV @>7?>G0;8AO 70=OBBO A0;LA>N. )>2V2B>@:0 V I>?"OB=8FV, > AL><V9 25G>@0. @07-420-B@8-G0-G0-G0... 718;0AL. :>@>BH5, 2V4 >4=>3> 4> A5<8. @8:>;L=>. ?@8 FL><C ?0<"OB09B5, 4V2G0B0, 28 >1>2"O7:>2> ?>28==V :@CB8B8 154@0<8, ?;5G0<8 V O:I> 265 ?@>2>48B5 @C:>N ?> BV;C, B> ?@>2>4LB5, 1> A0;LA0 F5 B0:89 B0=5FL, 45 20H5 2AB840==O <>65B5 70E>20B8 A>1V ?>40;V. #@0! O A0<5 B0:89 B0=5FL E>BV;0. VA;O 206:>3> @>1>G>3> 4=O, 2AV FV 30@OGV <>B828 4C65 ?@8:>;L=> @>7A;01;ONBL. 3>;>2=5, <>65, O =0@5HBV, =0CGCAO 4>72>;OB8 A515 25AB8 C ?0@=><C B0=FV?

' # (2006-11-09 10:56)

1.5.5

G>@0 225G5@V 2V4 8 4> ?V2 =0 10 =0<030;0AO 4>472>=8B8AO E>G 4> :>3>AL V7 4><0H=VE. #AV ?>3>;>2=> (<0<0B0B>-1@0B-A5AB@0 I5 9 H203@> 725@EC) ?>70 7>=>N 4>AO6=>ABV. 4><0 =VEB> =5 15@5 B@C1:8. 2 <5=5 2 A5;V AB0@0 V E2>@0 101CAO... !B0;> AB@0H=>. V 7;>ABV 9 7V AB@0EC 2AV< C E0BV O ?>A;0;0 A<A V7 :@8:>< ",. '5@57 10 E28;8= A846C 2 5;5:B@8GFV, 2B8:0N =0 A2V9 <>1V;L=89 V A?>AB5@V30N ?@5:@0A=C :0@B8=C O: 2?@>4>26 30 E28;8= <5=V ?@8E>4OBL A<A-:8 " 0< 472>=8;8". >1V;L=89 ?@8 FL><C 2 <5=5 2 @C:0E V O =V:C48 =5 472>=N. >AV =5 @>7C<VN, O: <5=V AB0;> A8;8 2>;V =5 28:8=CB8 B>9 <>1V;L=89 G5@57 2V:=> 5;5:B@8G:8. I5 45=L 1C2 B0:8< 4C@=8<. B> A84V;0 2 BV9 5;5:B@8GFV 7 B8< <>1V;L=8< C @C:0E V ?;0:0;0. :(

1.5.6

#!!

/

"#

!,

"

"#

" (2006-11-13 12:32)

"0: >B, ?0= #;LO=>2 =0?@8:V=FV <8=C;>3> B86=O 28@VH82 ?@8410B8 =0HC :=V3C ==8 V;>W (=0720 - 2 =072V), ?@89H>2 =0 28AB02:C 2 V=AB8BCBV DV7:C;LBC@8 ( 542V=, :>@>BH5) V =0@202AO =0 =0H>3> <5=5465@0 7 @50;V70FVW, G;5=:8=N !>N7C C:@0W=>: V 25;8:C ?>1>@=8FN C:@0W=AL:>W <>2V A:@V7L V 702648 - N4<8;C 8:>;0W2=C. )> 7 B>3> 289H;> - G8B09B5 =0 A09BV #;LO=>20 (7A8;>G:0 =86G5). / 18 >B> 9>3> FV;:>< AN48 ?5@5:8=C;0, 0;5 <>W ?>3;O48 =0 ?@8=F8?>25 26820==O >:@5<8<8 "C:@0W=AL:8<8" ;VB5@0BC@=8<8 :@8B8:0<8 <>28 B@5BL>W :@0W=8 FV;:>< A?V2?040T 7 ?>3;O40<8 (B0: I> 70 F59 28?04>: 28A;>2;NN W9 A2V9 @5A?5:B), B><C B>W <>28 =0 A2V9 ?@8=F8?>2> :840B8 =5 1C4C. http://www.proza.com.ua/culture/propaganda _ua.shtml

1.5.7

"

(# ! "# # (2006-11-14 18:33)

#

!, #

'><C C:@0W=AL:89 ?>AB<>45@=V7< ?>G8=0TBLAO A0<5 2V4 '>@=>18;LAL:>W 020@VW? /: # “:0=>=” C:@0W=AL:>3> ?>AB<>45@=V7<C ?>B@0?8;8 =5>020=‘0@48AB8? :>3> 7 C:@0W=AL:8E 02B>@V2 C7030;V A;V4 22060B8 ?>AB<>45@=VAB0<8? V7=09B5AO ?@> F5 V 1030B> V=H>3> 2 >13>2>@5==V :=86:8 VA;OG>@=>18;LAL:0 1V1;V>B5:0 "0<0@8 C=4>@>2>W =0 0A?V@0=BAL:>-<0‘VAB5\-Q àA5<V=0@V :0D54@8 DV;>;>3VW 0# C G5B25@, 16 ;8AB>?040, > 16:00 C 3-119 0<>2;O9B5 =>28=8 =0 f.seminar@yahoo.com 01> G8B09B5 WE =0 http://fseminar.blogspot.com @8T4=C9B5AO, ?@8E>4LB5, 28A;>2;N9B5AO! 26

!"

#


1.5.8

" #

!,

#

"

"#

"

! /' !"

,!,

"

:

" (2006-11-15 15:40)

/: O C65 :070;0, 702B@0 > 16:00 =0 :0D54@V $V;>;>3VW 2 >38;O=FV 1C45 A5<V=0@ 70 :=86:>N "0<0@8 C=4>@>2>W. #' !". " ! C45<> 3>2>@8B8 ?@> ?>AB<>45@=. 0T 1CB8 B@>E0 60@:>. "0: I> 2AV, :>3> FV:028BL - ?@8E>4LB5. 86G5 40N B578. >45@0B>@ - 20H0 A:@><=0 :>;530 instytutka. ** 1. '>@=>18;LAL:0 020@VO T 7=0:>28< ?C=:B><, 7 O:>3> 2 C:@0W=AL:V9 ;VB5@0BC@V %% AB>;VBBO =0AB0T ?>AB<>45@=V7<. 2B>@:0 AB25@46CT, I> A0<5 '>@=>18;L, 1C4CG8 @50;L=8< 0B><=8< 281CE><, “22>48BL C:@0W=AL:C @50;L=VABL C :>=B5:AB 3;>10;L=>3> ?>AB<>45@=>3> :V=FO A2VBC %% AB>;VBBO” (AB. 22) V “287=0G0T E0@0:B5@ C:@0W=AL:>3> ?>AB<>45@=V7<C, 9>3> <>6;82>ABV 9 >1<565==O. 030;>< C:@0W=AL:89 ?>AB<>45@=V7< – ?>ABG>@=>18;LAL:89 B5:AB” (AB. 17.). &5, 72VA=>, =5 >7=0G0T, I> 2AO ?>AB<>45@=VABAL:0 ;VB5@0BC@0 ?>2’O70=0 7 B5<>N '>@=>18;O, 0;5 71V30NG8AL 7 ?@>F5A>< @>7?04C B>B0;VB0@=>W @04O=AL:>W A2V4><>ABV (B>1B> A8=E@>=V7CNG8AL 7 V45>;>3VG=8<8 ?@>F5A0<8), A0<5 2V= AB0T “@50;L=8< @5D5@5=B>< CAL>3> C:@0W=AL:>3> ?>AB<>45@=VABAL:>3> 48A:C@AC” (AB. 17.). @V< B>3>, A0<0 FO ?>4VO <0B5@V0;L=> 2BV;NT 70:;045=C 2 =072V “?>AB<>45@=V7<” <5B0D>@C – “VA=C20==O 2 G0AV ?VA;O-:0B0AB@>D8”, :>;8 “;N48, O:V ?>25@=C;8AO 4> A515 4>4><C, 2 7>=C, 682CBL =V18 2 ?VA;OO45@=C 4>1C, C G0A =>2>3> A5@54=L>2VGGO, :>@8ABCNG8AL 70;8H:0<8 F82V;V70FVW B0 :>;8H=V<8 @5G0<8 2V4><8E B0 =52V4><8E ;N459” (AB. 17.). 2. @>B5 '>@=>18;L – F5 =5 ;8H5 VAB>@8G=0 ?>4VO. 0 5@@V40 0B><=0 2V9=0 VA=CT ;8H5 B0<, 45 ?@> =5W 3>2>@8BLAO, B><C F5 =09?5@H5 “B8? 48A:C@AC”, >B65, 4;O =0A F5, ?5@H 70 2A5, B5:AB ?@> FN ?>4VN: '>@=>18;L “AB0T A8<2>;VG=>N :C;LBC@=>N ?>4VTN, 0 B0:>6 0?>:0;V?B8G=8< B5:AB>< ?@> 2V4:;045==O :V=FO F82V;V70FVW, :C;LBC@8 9 ;N48=8 2 ?VA;O0B><=C 4>1C” (AB. 8). 0 B0:8E C<>2 '>@=>18;L >B@8<CT 740B=VABL ?5@5=>A8B8 @50;VW :V=FO <8=C;>3> AB>;VBBO C A8<2>;VG=C ?;>I8=C: “ >;8 @>73;O40B8 '>@=>18;L O: 3>;>2=C ?>4VN A<8A;>2>3> B5:ABC, I> 9>3> 2V= ?>@>46CT, B> <>6=0 A:070B8, I> ?>ABG>@=>18;LAL:89 B5:AB ?5@5=>A8BL CAV @50;L=V ?>4VW B0 =0AB@>W :V=FO %% AB>;VBBO C A8<2>;VG=C @50;L=VABL, O:0 <0T 28IV A<8A;8 B0 FV;V. B>6 O: :C;LBC@=89 B5:AB, ?>ABG>@=>18;LAL:89 B5:AB 287=0G0TBLAO =5 B0: T48=8< >1’T:B>< >?8AC – B5<>N '>@=>18;O, O: “<>=>;VB=VABN (T4=VABN V FV;VABN) <0:A8<0;L=>W A<8A;>2>W CAB0=>2:8 (V45W)” (AB. 23). 3. 2060NG8 =0 VA=C20==O FL>3> “B5:ABC0;L=>3>” 28<V@C, A;V4 2V4E>48B8 2V4 A?@89=OBBO '>@=>18;O BV;L:8 O: B@02<8, 0465 2V= =040T C:@0W=AL:V9 :C;LBC@V 4C65 A8;L=89 V<?C;LA – =0@>465==O =>2>W A2V4><>ABV 9 ;VB5@0BC@8: “ 5=V 9H;>AO ?@> B5, I>1 2V4V9B8 2V4 B@048FV9=>3> 2V:B8<V70FV9=>3> A?@89=OBBO '>@=>18;O. '5@57 4204FOBL @>:V2 AB0T >G5284=8< I5 >48= A5=A FVTW ?>4VW – =5 @50;L=>-B@03VG=89, 0;5 A8<2>;VG=89, F82V;V70FV9=89. [&] V A0<5 2V= 28O282AO 2 #:@0W=V ?5@V>4>< =0@>465==O =>2>W ?>AB<>45@=>W A2V4><>AB8 9 =>2>W C:@0W=AL:>W ;VB5@0BC@8. >=0 ?5@5D>@<C;L>2CT 2AN VAB>@VN =0FV>=0;L=>W :C;LBC@8, AB0T 1030B>3>;>A>N B0 1030B><>2=>N, =02G0T, >:@V< “B>6A0<>AB8”, 10G8B8 “V=H>3>”, 2V4:@820T A515 25;8:><C V=B5@B5:AB>2V A2VB>2>W :C;LBC@8” (AB. 9). 4. V4;V: ?>AB<>45@=V7<C 2V4 '>@=>18;O ?@82>48BL 4> B>3>, I> 2 “:0=>=” C:@0W=AL:>3> ?>AB<>45@=V7<C “02B><0B8G=>” ?>B@0?;OT G8 =5 2AO C:@0W=AL:0 ;VB5@0BC@0, ?>G8=0NG8 7 1980-E @>:V2 V 40;V. V4:840NG8 @>7@V7=5==O “?>AB35AVO=AL:>3>” ?>AB<>45@=V7<C 1980-E V “?>AB1>@E5AV2AL:>3> 1990-E @>:V2, 70?@>?>=>20=5 2 =F8:;>?54VW 0:BC0;L=>W ;VB5@0BC@8 “ ;5@><0”, "0<0@0 C=4>@>20 282>48BL B0:V 20@V0=B8 C:@0W=AL:>3> ?>AB<>45@=V7<C: · :0@=020;L=89 (3@C?0 “ C- 0- C”); · “@8B>@8G=89 0?>:0;V?A8A” (.@V9 74@8: V "0@0A @>E0AL:>); · “<5B0DV78G=89 0?>:0;V?A8A” ( 235= 0H:>2AL:89); · D5<V=VAB8G=89 ?>AB<>45@=V7< ( :A0=0 01C6:>) · “:8W2AL:0 V@>=VG=0 H:>;0” 1970-1980-E @@. ( >;>48<8@ V1@>20, >340= >;40:, 5AL >45@52’O=AL:89); · =5>020=‘0@4 1990-E @>:V2 (!5@3V9 040=, =4@V9 >=40@, >;>48<8@ &81C;L:>) (AB. 39). 5. 2V4A8 28?;820T >4=0 E0@0:B5@=0 >A>1;82VABL C:@0W=AL:>3> ?>AB<>45@=V7<C: 2V= 2:;NG0T 2 A515 =5>020=‘0@4: “ @8:<5B=> 7030;><, I> =5>020=30@48ABAL:V B0 ?>AB<>45@=VABAL:V V=B5=FVW 2 C:@0W=AL:V9 ;VB5@0BC@V 1990-E 71V30NBLAO. # FL><C, <>6;82>, >4=0 7 2V4<V==>AB59 C:@0W=AL:>3> ?>AB<>45@=V7<C 2V4, A:06V<>, ?>;LAL:>3>, 45 =5>020=30@48ABAL:0 B2>@GVABL VB>;L40 •><1@>2VG0, "045CH0 C652VG0, '5A;020 V;>H0 ?@>BO3>< 1960-1970-E @>:V2 ?>?5@5460T B0 3>BCT ‘@C=B 4;O ?>O28 2;0A=5 ?>AB<>45@=V7<C. C:@0W=AL:V9 ;VB5@0BC@V 7 ?52=8<8 70AB5@565==O<8 2V440;5=8< 0=0;>3>< B0:8E =5>020=‘0@48ABAL:8E V 2>4=>G0A ?5@54-?>AB<>45@=VABA\- `O28I <>6=0 22060B8 “E8<5@=C” ?@>7C 1970-E ( 0A8;L 5<;O:, >;>48<8@ @>74)” (AB. 39-40). 6. 0 2V4<V=C 2V4 70EV4=>3> “HVAB45AOB=8FB20”, O:5 1C;> G0A>< B2>@5==O ?>?-0@BC, <0A>2>W :C;LBC@8 9 :VBGC, 4;O C:@0W=AL:8E HVAB45AOB=8:V2 E0@0:B5@=>N 1C;0 2V@0 C “28A>:C” :C;LBC@C; ?@>B5 4;O 1990-E “28A>:0” :C;LBC@0 ?5@5AB0T 1CB8 V450;L=>N :0B53>@VTN, 2>=8 “CACFV;L ?5@59=OBV 10;030=>< B0 2VG=8<8 <0=4@0<8”, 2V41C20TBLAO “A2>T@V4=5 ?>25@=5==O (@8<59:) ?5@V>4C 3V?V” (AB. 164). 02VBL B5:AB8, O:V D>@<C20;8 70EV4=C A2V4><VABL 1960E @>:V2 (“ VD>;>3VW” 0@B0 (1957), “!B@C:BC@=0 0=B@>?>;>3VO” 52V-!B@>A0 (1958), “ AB>@VO 157C<AB20” $C:> (1961), 0 B0:>6 V ?5@H5 ?>2=5 2840==O “ >E0=FO 54V '0B5@;59” . . >C@5=A0 2 1960-<C), C:@0W=AL:89 G8B0G 27


>B@8<02 06 C 1990-E @>:0E. "><C “A:;040TBLAO 2@065==O, I> 1990-BV @>:8 2 #:@0W=V AB0NBL F8B0B>N V7 70EV4=8E 1960-E, 7 WE=V< ?V4=5A5==O< ?>?-0@BC, 4607>< V A5:AC0;L=>N @52>;NFVTN” (AB. 160). 7. !L>3>4=V, :>;8 ?>AB<>45@=V7< C65 A0< 2840TBLAO <8=C;8<, VAB>@8G=8< D0:B><, AB0T >G5284=>N =528:V=G5=VABL C:@0W=AL:>3> ?>AB<>45@=V7<C. V= ;8H5 ?>@>482 ?>ABB>B0;VB0@=C “V3@>2C ;N48=C”, ?V4=O2 ?8B0==O ?@> <>45@=VABL G8 =5<>45@=VABL C:@0W=AL:>W ;VB5@0BC@8, 703>AB@82 ?8B0==O F5=B@0;L=>3> V <0@3V=0;L=>3>, 28A>:>W V <0A>2>W :C;LBC@8, 0;5 “=5 AB02 C=V25@A0;L=>N 5?VAB5<>;>3VG=>N A8BC0FVTN V =5 ?@82V2 4> 45F5=B@0;V70FVW :C;LBC@=>3> 9 <5=B0;L=>3> ?@>AB>@C, =5 ?5@5B2>@82 V@>=VN =0 ?@8=F8? 270T<>4VW 3@8 B0 @50;L=>ABV. 5 2:>@V=82 =>25 ?>=OBBO V45=B8G=>AB8, 70A=>20=5 =0 V=B5@0:FVW. V= C ?V4AC<:C 72V2AO 4> ?52=>W E28;L>2>W @52>;NFVW, B>G=VH5, @52V7VW” (AB. 69).

1.5.9 /

% '#

!!!

(2006-11-16 12:15)

>O A?V;:C20==O 7 @>48G0<8 >AB0==V< G0A>< - F5 >4=0 25;8:0 B@02<0. G>@0 1C;0 2 BVB:8, O:0 70O28;0 <5=V, I> 2>=8 7 <0<>N GVB:> 28@VH8;8 ">1"T4=0B8 7CA8;;O 4;O B>3>, I>1 2840B8 <5=5 70<V6". / W9 2V4?>2V;0, I> O:I> 2>=0 I5 @07 ?@> F5 703>2>@8BL, O ?@>AB> ?5@5AB0=C 7 =5N A?V;:C20B8AO. B0:8 ?5@5AB0=C. / AB><8;0AO 2V460@B>2C20B8AO. 5=V =04>W;> ?@8:>;N20B8AO, I> 4;O FL>3> W< ?@8945BLAO 7=09B8 <5=V G>;>2V:0. / W<, I>, 702060N? '8, <>65 :>B@0AL V7 =8E >B@8<0;0 I0A;8289 H;N1? >G8=0NG8 V7 40 @>:V2 WE=V H;N18 AB0;8 4;O =8E ;8H5 >1BO6;828< 4>40B:><, WE=V G>;>2V:8 E>4OBL 4>4><C ;8H5 =>GC20B8, WE=V 4VB8 @>7"WE0;8AO V 2>=8 70;8H8;8AO A0<V. 2 F5 3V2=> 2>=8 <5=5 718@0NBLAO 70?E0B8?..

1.5.10

(2006-11-17 13:30)

C, O 702648 2<V;0 =0E>48B8 :;NG:C =0 A2>N 3>;>2C. B 70 45:8< ?@83>48 B0: V E>4OBL A;V4><. # <5=5, ?@0240, 2A5 =5 B0: 70?CI5=>, 0;5 =5 157 B>3>. @> I> F5 O? 30. F5 ?8;8 2G>@0 ?82>. 5 B0: C65 9 1030B> B>3> ?820 1C;>. >@>BH5 4>?8;8AL 4> B>3>, I> O A?V7=8;0AO =0 >AB0==N 5;5:B@8G:C V =0 >AB0==N <0@H@CB:C. ">G=VH5 O ?@89H;0 2G0A=>, 0;5 204V;0 703@C782 ?>2=C <0@H@CB:C V ?>WE02 A>1V =5 ?> @>7:;04C. B> AB>N O =0 !2OB>H8=V, B0 9 4C<0N: I> <5=V B5?5@5G:8 4T;0BL? )5 9 :;NGV 2V4 =>2>W E0B8 ;8H8;0 =0 @>1>BV. C<0;0 O 4C<0;0, G5:0;0 7 <>@O ?>3>48, 283;O40;0, <>65, I5 O:0 <0@H@CB:0 ?V4"W45... =VDV30. >25;>AO <5=V 28?;C20B8AO C65 O: ?@8945BLAO. !B@L><=> 1C;> 7030;><. VH;0 O :>@>BH5 =0 <0@H@CB:C 4> ACAV4=L>3> <VAB5G:0. B0< G5@30 <5B@V2 =0 15 V B56 C65 >AB0==V9 @59A. /:18 =5 2;V7;0, 4>25;>AO 18 1@0B8 B0:AV. "0: >B, G5@30 <5B@V2 =0 15, 0 ?>A5@548=V G5@38 4O4L:> 7 :@02GCG:>N, 0 =0 =V9 OI8:, O: ?V2B>@0 <5=5. O4L:> 70;V7, OI8: =0 ?@>E>4V ?>AB0282 V :@8G8BL: " 5=V B56 B@510 WE0B8!!!" C, V <5=V B56 B@010 1C;>, B0 9 CAV< @5HB0, =5 ?VH:8 65 30 :5<5 B5;V?0B8AO. 0 >4=V9 =>7V 4>WE0;8 <8 4> CGV. 40;V BV?0 :V=F520. (> 4T;0BL? ("CB O <>3;0 18 4>23> @>7:07C20B8, O: O 3>;>AC20;0 =0 4>@>7V V O: <5=V 7C?8=O;8AO 2AO:V ?V4>7@V;V B8?8, 01> =02VBL =V - ?@8=F =0 1V;><C <5@A545AV, 01> O: <5=V =VEB> =5 7C?8=O2AO V 4>25;>AO BV B@8 :V;><5B@8 B5;V?0B8AO ?> B@0AV ?VH:8, O: 3>@V;8 2 ?>;V >GV 2>2:V2, 0 C :@>=0E 2>@75;LAL:8E A>A5= :@8G02 ?C30G, 0;5 =0A?@024V O ?@>AB> 4>?;0B8;0 204V;V <0@H@CB:8 45AOB:C 70 B5, I> ?V42V7 <5=5 I5 B@8 :V;><5B@8, 0 2V= =5 2V4<>282AO, 1> F5 6 A?@026=O E0;O2:0.) :>@>BH5, 4>WE0;0 O 4>4><C 1;03>?>;CG=>, 0;5 1C;> 25A5;>. . >B0< 7=87C @57C;LB0B8: O:>3>AL :><?CEB5@=>3> B5ABC

[1]

[2]Get Your Cyborg Name 1. http://cyborg.namedecoder.com/ 2. http://cyborg.namedecoder.com/

28


1.5.11 '

#/

'

#

!/

'

.&

(2006-11-22 15:32)

0<’OB0N, O: 23 G8A;0, O:@07 70 3>48=C ?5@54 ?>E>4>< ?V4 04<V=VAB@0FVN ?@57845=B0, O AB>O;0 =0 0940=V ?V4 5:@0=>< "Rainford". !8?02 3CAB89 B0:89 ;0?0B89 A=V3, V O 2 A2>W9 A8=B5?>=>2V9 :C@BFV 7 >?CH:>N =0 :0?NH>=V ?>B@>EC ?5@5B2>@N20;0AO =0 A=V3C@>G:C. C;> O:>AL B0: B@82>6=>: ?>4@C6:8 @>71V3;8AO ?> 4><0E, 1@0B, O:89 ?@8WE02 >4=8< 7 ?5@H8E 70EV4=>C:@0W=AL:8E 02B>1CAV2 @0=>-2@0=FV, =VO: =5 <V3 4>472>=8B8AO (B0 9 I> 18 O ?>GC;0 70 B8<8 :@8:0<8...), B>4VH=V9 E;>?5FL, 70O282H8, I> B> 2A5 <0@=>B0, 0 B@510 9B8 4> >30, =0 0940= VB8 ?@8=F8?>2> 2V4<>282AO. >B O AB>O;0, I5 =5 7=0NG8, I> B> @52>;NFVO, V I> B> 27030;V =04>23>, 4828;0AO =0 AF5=C (O B>4V I5 <0;0 <0965 100 % 7V@) V, 728=O9B5 70 =52V4?>2V4=C ;5:A8:C, >DV3V20;0 2V4 B>3>, A:V;L:8 B0< ;N459. @0?B>< ?>GC;0 C@82>: @>7<>28 ?> B5;5D>=C >4=>3> :8O=8=0, 728G09=>3> A>1V E;>?FO, 157 ECAB>G>: >@8 V 157 ?0@BV9=8E @>7?V7=020;L=8E 7=0:V2. " 0:, 345? 0 0940=5". – " 0:, GB> O 745AL 45;0N? 52>;NF8N 45;0N!". B>9 <><5=B AB02 4;O <5=5 ?@>7@V==O<. / @0?B>< 2 >4=C <8BL CA2V4><8;0, I> ?@>AB> BCB V 70@07 <8 B2>@8<> !" ., V =5 B8<, I> E>48<> I>4=O =0 @>1>BC, 0 @07 =0 <VAOFL – C :V=>, 0 B8<, I> @>18<> I>AL 1V;LH5; I> =02VBL O:I> =0A @>765=CBL G5@57 10 E28;8=, <8 265 C2V9H;8 C 2AV ?V4@CG=8:8, V B0:, O: 1C;>, 265 =V:>;8 =5 1C45. F5 2V4GCBBO 25;8:>W VAB>@VW, O:0 ?@>E>48BL :@V7L B515 V G0AB8=>N O:>W B8 AB0TH, F5 2V4GCBBO @50;V7>20=>3> H0=AC, O:89 1030BL><, 4> @5GV, B0: V =5 28?040T, H0=AC 7@>18B8 ) !,, I>AL B0:5, O:I> E>G5B5, ?@> I> G5@57 50 @>:V2 <>6=0 1C45 @>7:07C20B8 2=C:0< (B0:, =0?@8:;04, O: <>O 101CAO @>7:07CT ?@> "?0@B870=:C"), I>AL, ?@> I> B8 B>G=> 1C45H 7=0B8, I> 7@>18;0 ?@028;L=> – >B A0<5 F5 O >B@8<0;0 2V4 @52>;NFVW. I> 18 <5=V =5 :070;8 9 =5 4>2>48;8 B5?5@, F5 =5 <0T 7=0G5==O, 1> A?@020 =5 2 .;V 9 V:B>@0E, A?@020 2 <5=V, V BV;L:8 2 <5=V.

1.5.12

@> 687=L (2006-11-23 21:15)

0 B>9 G0A, I> O =5 ?8A0;0 2 (?>AB ?@> @52>;NFVN =5 @0ECTBLAO, B> 1C2 "A?5F28?CA:"), AB0;>AO 4>DV30 @V7=8E ?>4V9. >@>B:89 A?8A>:: 1. / 7"W748;0 4>4><C. 8EV4=V =0 70EV4=V9 1C;8 =5?>30=8<8, 30;>?>< ?> T2@>?0E, 728G09=>, 0;5 =0 1V;LH5 V =5 1C;> G>3> WE0B8. >1@5 V450;V7C20B8 @V4=V <VAFO, 0;5 2>=8 =5 702648 V450;L=V. 0;V =5 ?8HC, 1> O: 28O28;>AO, <>O @>48=0 G8B0T <V9 66. 2. / 7@>18;0 :V;L:0 4C65 ?@8AB>9=8E 4>3>2>@V2 7 ?@>406C =0H8E :=86>:. 6465==O 70 =8<8 28BO3=C;8 C <5=5 =0A?@024V FV;8E 420 B86=V, 0;5 >AB0==V HB@8E8 4>4020;8AO A0<5 2 ?>=54V;>:. 3. / 28?CAB8;0 =>289 =><5@ ABC45=BAL:>W 3C@B>68FL:>W 3075B8, ?@8A2OG5=89 <VAB8FV @V4=>W >1I038, 45, =0A?@024V I5 6>4=>W <VAB8:8 =5 2V41C20;>AO. AB0==T =5 702048;> <5=V =0?8A0B8 35=V0;L=C AB0BBN ?@> D5<V=VAB8G=89 7=0:, =0?8A0=89 :@>2"N =0 ABV=V >4=>W E;>?G0G>W :V<=0B8, O:89 7"O282AO B0<, ?VA;O B>3>, O: >4=>3> 7 <5H:0=FV2 7320;BC20;0 4V2G8=0. "0:8< G8=>< O 2?5@H5 2 A2>T<C 68BBV 4>72>;8;0 A>1V ?><AB8B8AO E;>?FN, O:89 ?VH>2 4> V=H>W, V E>G >DVFV9=> O F5 70?5@5GCN, 2AV, :><C B@510, 7=0NBL, ?@> I> F5. 4. / ?5@5WE0;0 =0 =>2C :20@B8@C. 1I03C ?>:840B8 O, 728G09=>, =5 718@0NAO, 0;5 B5?5@ O 682C A0<0 2 74>@>2V9 B@8:V<=0B=V9 :20@B8@V =0 15 ?>25@AV, V <5=V 265 ?>G8=0T ?>4>10B8AO. :) 5. ... 0 ?>702G>@0 <5=V 7 O:>WAL @04>ABV ?@8A=82AO #H:0;>2. GT3> 18 5B>?

1.5.13

'

"

(2006-11-24 11:31)

2 =0HV9 >1I07V >4=0 482=0 :V<=0B0. 0 283;O4 728G09=0 A>1V G5B2V@:0: H?0;5@8, ;V6:0, :><?8 AB>OBL... ;5 B> :V<=0B0 ?@>:;OB0. /:I> 2V4AC=CB8 H0DC, ?>10G8B5, I> =0 H?0;5@0E ?@>1820TBLAO :@>2"N =0<0;L>20=89 7=0: @048:0;L=8E D5<V=VAB>:. 06CBL, I> :>;8AL 2 BV9 :V<=0BV 4V2G8=0 7‘20;BC20;0 E;>?FO, O:89 V7 A>@><C 9 60;N 70 A2>TN =5709<0=VABN 28:8=C2AO 7 10;:>=C. B B>4V 9 7"O282AO =0 ABV=V 7=0: 5=5@8 7 :C;0:>< C F5=B@V. )> ;8H5 =5 @>18;8 E;>?FV, I>1 9>3> AB5@B8, =02VBL H?0;5@8 ?5@5:;5W;8. =0: 2A5 >4=> ?@>O2;OTBLAO =0 ABV=V. 2A5 B><C, I> 7=52065=89 N=0: 70:;O2 :V<=0BC: B0: 1C45, 4>:8 B0< 1C4CBL 68B8 E;>?FV. 0W2=0 6 :><5=40=B:0 I>@07C ?V4A5;OT BC48 =>28E, O:V 7 G0A>< 2 AB@0EC @>71V30NBLAO ?> :20@B8@0E B0 V=H8E :V<=0B0E.

1.5.14 ' "

"

'8B09B5 =0 =0H><C / % / . ." :)

!"#

"

/ (2006-11-24 11:43)

, 7 =0ABC?=>3> ?>=54V;:0 ?> ?"OB=8FN ?"OB8A5@V9=89 EC4>6=V9 B5:AB "'

,

3>;>2=V9 @>;V, 728G09=>, O :))) 29


1.5.15 '

,/

%/ .

.

(2006-11-27 11:07)

!5@VO ?5@H0. 020 9 F830@:8& >;8 6V=:0 A?>:CH0T G>;>2V:0, 2>=0 4>72>;OT ?>25AB8 A515 =0 :02C; :>;8 6V=:0 G>;>2V:0 702>9>2CT, 2>=0 70?@>HCT 9>3> =0 ?82>. "8 =V:>;8 =5 E>48;0 7 =8< =0 :02C, =V:>;8 =5 ?>A<VE0;0AO, 201;82> 70?;NICNG8 >GV, =5 E8E8:0;0 =04 :>6=8< 9>3> 60@B>< V =V:>;8 =5 4828;0AO B8<8 4>238<8 ?>3;O40<8, O:V B0: 30@=> B>1V 40NBLAO. "8, 7030;><, =V:>;8 =5 A?>:CH0;0 9>3>. BV<, B8, 740TBLAO I5 6>4=>3> @07C =5 4>72>;8;0 A>1V 7’O28B8AO ?@8 =L><C 157 <0:VO6C 9 B8 4C65 GVB:> AB568H 70 B8<, I>1 2V= 10G82 B515 BV;L:8 "?@8 ?>2=><C ?0@04V". "8 =V:>;8 6>4=8< A;>2>< G8 65AB>< =5 ?>:07C20;0 9><C A2>TW A8<?0BVW, BV;L:8 4@C61C, B0:C A>1V <VF=C G>;>2VGC 4@C61C, V B8 =V:>;8 FL>3> =5 7@>18H, ?@8=09<=V ?5@H0. "8 =V:>;8 =5 B0=FN20;0 7 =8<, =V:>;8 =5 4828;0AO 9><C 2 >GV, V, <>6=0 A:070B8, =V:>;8 =5 70;8H0;0AO 7 =8< =0>48=FV. ">1V 74020;>AO 1, I> 9>3> ?@>AB> =5 VA=CT, V=:>;8, 2V4:@820NG8 D09; 7 9>3> D>B> 9 70<8A;5=> 482;OG8AL =0 <>=VB>@, B8 A0<5 ?@> F5 V 4C<0TH, =02VBL E>G5BLAO A?8B0B8: ""8 I>, @50;L=89?". ;5 2V= I>@07C G5A=> 2V4?>2V40T =0 B2>W A<A-:8, V B8 B>G=> 7=0TH, O:C A0<5 :02C 2V= ;N18BL.

1.5.16 '

,/

%/ .

.

(2006-11-28 11:55)

!5@VO 4@C30. >;>4VABL <8;0& "8 7=0TH, O: 9>3> 720B8, 7=0TH 9>3> ?@V728I5 V =02VBL 7=0TH, C O:><C 1C48=:C 2V= 6825. "8 7=0TH, 45 2V= ?@0FNT, V =02VBL 7=0TH 04@5AC 9>3> >DVAC. "8 7=0TH 9>3> E>1V V 7=0TH, O:V B5<8 9>3> 7>2AV< =5 FV:02;OBL. %>G0 C 9>3> 2VFV F5 7>2AV< =5206:>: DCB1>; V <0H8=8& >3> 1570;015@=VABL G0@V2=0, 0 9>3> =5A5@9>7=VABL 28:;8:0T C B515 ?>A<VH:C V ;53:C 7074@VABL. "8 7074@8H 9>3> N=>ABV 9 157BC@1>B=>ABV, V 7>2AV< B@VH:8 – 9>3> ?>4@C6:0<. /:18 B8 1C;0 9>3> >4=>;VB:>N, B> =07820;0 1 9>3> 10;0<CB>< V 2:;040;0 1 C F5 A;>2> 2AN BC A8<?0BVN, O:C 28:;8:0NBL C B515 B0:V 4> =5?@8AB>9=>3> 30@=V E;>?FV. /:18 B8 1C;0 <>;>4H>N 2V4 =L>3> E>G0 1 =0 @V:, B> 4828;0AO 1 =0 =L>3> 25;8:8<8 70:>E0=8<8 >G8<0 9 B>1V 01A>;NB=> 1094C65 1C;> 18 4> B>3>, O: 2V= AB028BLAO 4> D5<V=V7<C. @5HB>N, ?>@O4 7 =8< B8 B0:8 2V4GC20TH A515 =0 ?0@C @>:V2 <>;>4H>N. 2BV<& "8 70;5425 7=0TH 9>3>. "8 10G8;0 9>3> B@8 @078. 725@EC 4> B>3> 2AL>3> B8 A?@89<0TH 9>3> ;8H5 O: <>;>4H>3> 1@0B0.

1.5.17 '

,/

%/ .

.

(2006-11-29 11:50)

!5@VO B@5BO. "!;C61>289" @><0= ... &5 70 =L>3> >4=0 =04B> 2V425@B0 ?>4@C6:0 =0720;0 B515 ?54>DV;:>N, V 1C;> B0:8 70 I>. CAVE =02:>;8H=VE G>;>2V:V2 9>3> >4=>3> 7 25;8:>N =0BO6:>N <>6=0 22060B8 B2>W< :>E0=F5<. # =L>3> 702648 :C?0 V459 V I5 1V;LH5 1060=L. >3> ?>;C<’O=V A;>20 A;CE0NBL 7@V;V <C6V, 9>3> 4VW 70GV?0NBL A5@9>7=8E ?0F0=V2, 9>3> :0@’T@0 1C45 01> 1;8A:CG>N, 01> WW ?@>AB> =5 1C45. V= ;N18BL 45<>=AB@C20B8 A2>W 4>AB>W=AB20 V A2>N =570<V==VABL, 2<VT 1CB8 C206=8< V 30;0=B=8<, =5?>30=> 3>BCT A0;0B V7 :@01>28E ?0;8G>: V 1CB5@1@>48 V7 A0@48=0<8. >3> ?@8201;NNBL A8;L=V 6V=:8, 2 O:8E ?>=04 CA5 9>3> 70E>?;NT ?5@A?5:B820 ?V4:>@5==O; 9>3> A0<>2?52=5=VABL <>6=0 ?>@V2=OB8 EV10 I> 7 9>3> N=VABN. V= 2<VT 2G8B8AO =0 A2>WE ?><8;:0E, I>, 72VA=>, @>18BL 9><C G5ABL, 0;5 ?>?@8 F5 ?@>AB>@C 4;O =02G0==O 28AB0G8BL I5 =0 4>23>. 0HV AB>AC=:8 7 =8< ACB> @>1>GV: B8 =5 B@8<0TH 7 =8< :>=B0:BC V =V:>;8 =5 472>=8H 70?8B0B8, O: 68BBO, B>1V =0?@024C O:>AL 1094C65. "8 725@B0THAO 4> =L>3> BV;L:8 2 A?@020E, 20HV VAB>@VW 702648 ?>G8=0NBLAO 7V A?V;L=8E ?@>5:BV2, G8< 2>=8 70:V=GCNBLAO, 728G09=>, – =V:>3> =5 AB>ACTBLAO.

1.5.18 '

,/

%/ .

.

(2006-11-30 14:46)

!5@VO G5B25@B0. 01>@>=5=89 ?;V4& # =L>3> =59<>2V@=> <’O:V 3C18. "8 7=0TH ?@> F5, 1> 28 <0TB5 B0:C T2@>?59AL:C 728G:C: 2VB0B8AO/?@>I0B8AO FV;C20==O< 2 I>:8. # =L>3> I5 =59<>2V@=> B5?;V @C:8. @> F5 B8 7=0TH V7 B>W A0<>W 728G:8, O:0 G><CAL ?5@5410G0T ?>?5@54=T 74>@>2:0==O. I5 C =L>3> 4C65 30@=0 ?>A<VH:0. !B>?, F5 =5 @0ECTBLAO, 1> F5 A?V;L=0 @8A0 2AVE 35@>W2 B2>3> >?CAC. "8 FV=CTH 9>3> 70 B5, I> 2 =L>3> <>6=0 A?8B0B8 ?>@048 V 2V= =V:>;8 =5 CB@CT ?@>1;5<8 4> AB0=40@B=>3> “"0 F5 B8 ?@>AB>&” (V 40;V ?> B5:ABC). !;CE0NG8 B2>W =0@V:0==O =0 G>;>2V:V2 2V4 28?04:C 4> 28?04:C, 2V= =5 28A;>2;NT @048:0;L=8E C7030;L=5=L ?@> =04<V@=V 28<>38, E>G0 >4=>3> @07C B0:8 70?8B02: “/:89 G>;>2V: B>1V ?>B@V1=89?”. )5 1V;LH5 B8 FV=CTH 9>3> 70 B5, I> 7 =8< <>6=0 ?>3>2>@8B8 =5 BV;L:8 “?@> 687=L”, 0 9 ?@> ;VB5@0BC@C, ?>;VB8:C, A?>@B V I5 :C?C V=H>W DV3=V. 0@5HBV, B8 AB@0H5==> BVH8HAO 7 B>3>, O:, ?>B@0?;ONG8 2 6V=>G89 D5<V=VAB8G=89 48A:C@A, 2V= V7 A5@9>7=>N <V=>N @>7?>2V40T, ?V4<>@3CNG8 ?@8 FL><C @5HBV CG0A=8:V2 4V9AB20, I> G>;>2V:8 B5?5@5G:8 CAV A;01:V V 4> =8E B@510 HB>2E0B8AO ;V:BO<8. V= 4;O B515 B01C; B8 A?>4V20THAO, I> 2V= ?@> 2A5 F5 =5 7=0T. 30


1.6 1.6.1

December '

,/

%/ .

.

(2006-12-01 13:10)

!5@VO ?’OB0. 1V@=89 >1@07 35@>O V7=0NAO G5A=>: BCB <02 1CB8 >?CA ?@> <>3> 1@0B0 (A?@026=L>3> 1@0B0), O:89 T T48=8< G>;>2V:><, :>B@89 <>65 ?V4V1@0B8 <5=V B0:V ?0@DC<8, 2V4 O:8E <5=5 =5 =C48BL 2 3@><04AL:><C B@0=A?>@BV, =02VBL ;VB><. >45= V=H89 7 <>WE 7=09><8E 01> @V4=8E I5 =0 F5 =5 A?@><V3AO. &L>3> =5 <>65 =02VBL @V4=0 A5AB@0 V <0<0. ;5 >48= 2G>@0H=V9 28?04>: 7<V=82 <>W ?;0=8. "0: >B. >45= 7 B8E, ?@> :>3> O =0?8A0;0, =5 T V450;><. %B>AL, ?@8<V@><, :C@8BL, F5 4;O <5=5 <V=CA, EB>AL @>7?>2V40T 0=5:4>B8 ?@> 1;>=48=>:, EB>AL =5045:20B=> A?@89<0T <>W A;>20. BV<, O =5 ?@> F5. >-?5@H5, 2AV 35@>W – @50;L=V. %B>AL 7<0;L>20=89 1V;LH ?@54<5B=>, :><CAL 2?0;>AO 1V;LH5 2V@BC0;L=>3>, 0;5 2AV 2>=8 <0NBL 68289 ?@>B>B8?. B>9 68289 ?@>B>B8? A:;040T =5 1V;LH5 ?>;>28=8 ?@0248, F5 ?>-4@C35. >65= "2V=" B> ;8H5 <>T A?@89=OBBO >:@5<8E 0A>FV0FV9, G0A>< 4>2>;V =04C<0=8E. 5 20@B> A?@89<0B8 F5 A5@9>7=>, F5 2A5-B0:8 EC4>6=V9 B5:AB. >-B@5BT, 2AV G>;>2V:8, ?@> O:8E V45BLAO <0NBL 30@=C ?>A<VH:C 9 C FV;><C A8<?0B8G=V. / 27030;V ;N18B5;L:0 30@=8E G>;>2V:V2. @V< B>3>, 7 :>6=8< 7 =8E O E>G 18 @07 26820;0 A?8@B=V =0?>W. >AB0==T, 4> 6>4=>3> 7 =8E C <5=5 =5<0T 1V;LH5 =V6 4@C6=VE ?>GCBBV2. #AL>. 0;V 1C45&

1.6.2

V> C=45@ “Panicoffski” (2006-12-07 18:37)

V7=0NAO G5A=>, FN :=86:C O :C?8;0 ;8H5 B><C, I> <5=V A?>4>102AO 02B>@, ?>70O: 4> 28402FO O AB02;NAO A:5?B8G=>, 0 >D>@<;5==O C =5W O:@07 B0:5, O: V ?@5410G0T :>=F5?FVO “ 5;5=>3> A0”, – ?>?A>25 V 75;5=5. 2B>@ 65 =0 ?@575=B0FVW 4>2>;V =5?>30=> G8B02 FV;:>< B5@?8<89 C@82>:, 0 4> B>3> I5 9 B0=FN202 A0;LAC, V 27030;V, 2AV :070;8, I> :=86:0 O:@07 ?@> =5W. "0:8< G8=>< V7 L2V2AL:>3> D>@C<C, :@V< 2AL>3> E>@>H>3>, O ?@8257;0 I5 9 F5. 2B>@ @><0=C, 2V= 65 ?@>B03>=VAB, 2V= 65 >?>2V40G, =0 V<’O V> C=45@, 2V= 65 A20;L4> 0=V:>DDA:V, 2V= 65 !5<5= 81>=L, 0 2 <8@C 2V= =02VBL <0T I5 >4=5 ?@V728I5, O:>3> O 265 9 =5 ?0<’OB0N, 1> 3>;>20 – =5 A<VB=8:, – O2=> AB@0640T =0 @>7<=>65==O >A>18AB>ABV. 0 V=H8E C<>2 F5 <>6=0 1C;> 1 =0720B8 ?>AB<>45@=>N 3@>N V CA;V4 70 =0@0B>;>30<8 4>?8BC20B8AO “EB> 3>2>@8BL?” V 28HC:C20B8 ?@89><8 D>:0;V70FVW, 0;5 =5<0T A5=AC. '0AB0 7<V=0 >?>2V40G0, ?@> O:C, 2;0A=5, V 945BLAO, 2 @57C;LB0BV ?@872>48BL 4> C=VDV:0FVW AB8;N, 0 >A:V;L:8 3>;>2=0 35@>W=O, 28O2;OTBLAO, <0;0 A5:A 7 >1><0 V >1>E :8=C;0, B> ?@8 =0<030==V 7’OAC20B8, 2V4 :>3> 2A5 6 B0:8 2545BLAO >?>2V4L, =02VBL C206=89 G8B0G 70?;CBCTBLAO, =5 B5 I> <0A>289. !N65B @><0=C B56 “=T 1;TIVB”. >@>B:> 9>3> <>6=0 ?5@540B8 B0:: A5:A, 7 =5N A0<>N, 7 =5N V WW ?>4@C6:>N, 7 =5N V 9>3> 4@C3><, =5 7 =5N V B0: 40;V. @8 G><C, O:I> A5:A V 1C2 O:VA=8<, B> FL>3> =5 284=>. A>18AB> O =5 <0N =VG>3> ?@>B8 A5:AC 7030;>< V A5:AC 2 ;VB5@0BC@V 7>:@5<0, 0;5 A5:A ?>28=5= 1CB8& A5:AC0;L=8<, G8 I>. BCB: O W9 B>, 0 2>=0 <5=V B>, 0 I5 B> V >B> V =0@5HBV O >B>. &5 =5 @>7?>2V4L ?@> A5:A, 0 BC?0 :>=AB0B0FVO D0:BC: A5:A 1C2 – V O:0AL BC?0 V=25=B0@870FVO B>3>, 45, :>;8 V A:V;L:8. "5?5@ ?@> A0;LAC. 0O2;5=89 O: ;54L =5 3>;>2=89 35@>9 >?>2V4V, F59 B0=5FL “?@>A:0:CT” (G8 B> ?@>B0=FL>2CT) 2 =V9 06 4 @078. ;O B8E, EB>, O: V O, A?>:CA8BLAO =0 F59 GC4>289 V, 4> @5GV, 4C65 A5:AC0;L=89 B0=5FL, 40N =02>4:C: AB 17 – 35@>9 V 35@>W=O B0=FNNBL A0;LAC 2 O:><CAL :;N1V, AB. 92-98 – A0;LA0-25GV@:0 =0 0<5@8:0=AL:V9 107V, AB. 123 – @>74V; “ AB0==V9 C@>: A0;LA8” – V A?@024V ?@> A0;LAC, AB. 125 – @>74V; “ 5@H89 C@>: A0;LA8”, 45 ?@> A0;LAC T 06 2 @5G5==O C 1 0170FV + ?;NA ?5@V>48G=> ?@>A:0:CT “<03VG=0” D>@<C;0 “Un-dos-tres, cuatro-sinco-seis, salsa!”. 0@5HBV, B5:AB 4>?>2=5=89 A2>T@V4=8<8 4>40B:0<8, O:V =V18-B> 1C;8 G8 T AB0BBO<8 02B>@0, =52V4><> ;8H5 :>B@>3>. /:I> F5 AB0BBV, B> G0AB8=0 7 =8E O2=> =5 4>BO3CT. BV<, 2>=8 45I> ?@>OA=NNBL 2 A0<><C B5:ABV, I> @>18BL WE 1V;LH-<5=H 4>FV;L=8<8. C V =0@5HBV. 5 <>65 2 @><0=V 1CB8 2A5 =530B82=8<, 1> G>3> 18 O 9>3> B>4V 4>G8BC20;0. G><C 02B>@>2V B>G=> =5 2V4<>28H – B> F5 2 =0O2=>ABV AB8;N. C@=0;VABAL:0 H:>;0 B0:8 40T ?@> A515 7=0B8. 8H5 2V= =5?>30=>, <VAFO<8 =02VBL 4>B5?=>, B0: I> G8B0B8 7030;>< <>6=0, 0;5 :@0I5 =5 B@0B8B8 G0AC.

1.6.3

(2006-12-08 18:15)

"OB=8FO, ?"OB0 25G>@0. N48 4>2:>;0 ?>A?VH0NBL 4>4><C. / 1V6C 2 3075BC, 1> 2 =0A ;5BNG:0. / =5 E>GC, 0;5 1V6C. '8B0N ?@>A?5:B =0 =0ABC?=89 @V:. 0<8A;5=> ?>GCEFN 3>;>2C. V9 @540:B>@ :065, I> O G8<>AL ABC@1>20=0. / 2V4?>2V40N I> =V. ;5 7=0TB5, AL>3>4=V ?@8W6460;8 42>T <>WE G8 B> 7=09><8E G8 B> 4@C7V2 C A?@020E >4=>3> ?@>5:BC, V <5=V >B 70@07 AB@0H5==> E>BV;>AO 1 ?>A84VB8 7 =8<8 70 ?;OH:>N ?820 C O:V9AL 25A5;V9 701V309;V2FV. O A846C C 3075BV, 2V4 O:>W C <5=5 I>@07C 1V;LH89 ABC?>@. /:>AL =5 B0: O CO2;O;0 A>1V F59 25GV@. 5=V =02VBL =0 A0;LAC =5 E>G5BLAO 9B8, O AB><;5=0 V 3>;>4=0. / % '# 31


1.6.4

%

,

(2006-12-10 11:36)

5EB> 7 <>WE 2V@BC0;L=8E 4@C7V2 C7O2 A>1V 70 <>4C 70<VABL ?>ABV2 C >3>;>HC20B8 :>=:C@A8 ?@82VB0=L =0 4=V =0@>465==O :>3>AL 7V 7=09><8E. C <5=5 >B 2G>@0 1C;8 V<5==8=8 C... I>45==8:0. T-=T, =5 FL>3> 2V@BC0;L=>3>, 0 A?@026=L>3> I>45==8:0 =0 @V4=><C =>CB1CFV. 7030;V-B> O ?8HC I>45==8: 265 11 @>:V2, 0;5 B> 2A5 1C;8 ?0?5@5@>2V 20@V0=B8, 0 @V: B><C ?VA;O ?V2B>@0@VG=>3> <>2G0==O O ?>G0;0 25AB8 I>45==8: =0 @V4=><C ;5?B>?V. 0 F59 @V: B0< 7"O28;>AO 107 AB>@V=>: @V7=>W DV3=V, ?>G8=0NG8 2V4 @>7?>2V459, O: <8=C;> B>@VG=5 A2OB:C20==O <>3> 4/= V 70:V=GCNG8 ?A8E>0=0;V7>< 45:>3> 7 <>3> >B>G5==O, V, 728G09=>, <5=5 2 ?5@HC G5@3C. I5 B0< T AB@0H5==> 2V425@BV @5GV, :CA:8 , O:0AL DV3>20 ?@>70 V :CA:8 =5 <5=H DV3>2>W ?>57VW. 4=5 BV;L:> BVH8BL, I> AB0640==O 70 G>;>2V:0<8 B0< <5=H5, =V6 C 2AVE ?>?5@54=VE I>45==8:0E. #@0 :)

1.6.5

(2006-12-11 16:34)

N1V 4@C7V, W4C 4> %0@:>20 BV?0 C 2V4@O465==O. (C:09B5 <5=5 C 2V2B>@>: =0 :>=D5@5=FVW V 2 (>3>;>H5==O 482 C [1]

0@8:04V

[2]ushkal _jr

). %B> E>G5, <>65B5 <5=V B0:>6 ?>472>=8B8: 050-594-33-06 )8@> 20H0 1. http://ushkal-jr.livejournal.com/profile 2. http://ushkal-jr.livejournal.com/

1.6.6

%

(2006-12-14 17:11)

0?52=>, O =V:>;8 =5 <@VO;0 ?@> ?>W74:C A0<5 2 %0@:V2. >65, B><C, I> =V:>;8 =5 ?>4V;O;0 ?VTB5BC "?5@H>W AB>;8FV". ;O <5=5, =528?@02=>W 70EV4=OG:8, 702648 VA=C20;0 BV;L:8 >4=0 AB>;8FO – 8W2, 0 %0@:V2 =0 ?>G0B:C 20-E @>:V2 740202AO O:>NAL 0D5@>N; O ?@>AB> =V:>;8 =5 2=8:0;0 2 A8BC0FVN. ;5 70 >AB0==V9 @V: C <5=5 7’O28;>AO ABV;L:8 4@C7V2 C %0@:>2V, I> BC48 B0:8 B@510 1C;> ?>WE0B8. V9 2;0A=89 >1@07 %0@:>20 1C2 157=04V9=> V=4CAB@V0;L=8<: 28A>B:8, A?0;L=V @09>=8, 702>48, :>@>1:0 =0 :>@>1FV – 728G09=5 <VAB>. "5?5@ O <>6C A:070B8, I> ?><8;8;0AO. %0@:V2 =0A?@024V =01030B> FV:02VH89, A2VB;VH89 V ?@>AB>@VH89. # =L>3> V A?@024V T >1;8GGO, O 18 =0720;0 F5 >1;8GGO< :>=AB@C:B82V7<C. # %0@:>2V 4C65 FV:020 0@EVB5:BC@0, =01030B> >@83V=0;L=VH0 9 ?@>AB>@VH0, =V6 C 8T2V. 02VBL <>4=V <03078=8 B0< O:VAL =5 B0:V, C =8E 1V;LHV 2VB@8=8, C =8E 1V;LH5 A2VB;0 V I5 =5AB0=40@B=5 ?@>AB>@>25 28@VH5==O. 0@=>. I5 =0 F5=B@0;L=V9 2C;8FV %0@:>20 T I>AL 1V;O ?’OB8 30@=8E :=830@5=L. # 8T2V WE <5=H5. 8 ?@>25;8 2 %0@:>2V >1VFO=C :>=D5@5=FVN V :>=:C@A >;>45 28=>, ?@8 G><C >AB0==V9 2402AO A?@024V =0 A;02C. "0:>W :V;L:>ABV CG0A=8:V2 (B>G=VH5 CG0A=8FL) =5 A?>4V20;8AO =02VBL 254CGV (0;5 =5 1C;> G>3> 482C20B8AO: 20@BC20;> ?@89B8 ?@8=09<=V 70@048 254CG8E :). 091V;LH5 BVH8BL B5, I> ?@8B><=>W ?>57VW 1C;> A?@024V 1V;LH5, =V6 ?0A:C4=>W. '0A>< >1@078 ?@>AB> 2@060;8 =02VBL <5=5, E>G0 O =0A?@024V 1V;LH5 ;N1;N ?@>7C. B>3>, I> <5=V =091V;LH5 A?>4>10;>AO – ABVH>: <>;>4>3> ?>5B0 7 0;N7VO<8 =0 ?>?5@54=V9 4>A2V4 C:@0W=AL:>W ;VB5@0BC@8: "O 10G82 1C-10-1C / 2 3@>1C" :) 70 I> >B@8<02 ?@87 70 =09:@0I89 ?5@D>@<0=A – 71V@:C "#:@0W=AL:89 45:;0<0B>@" 3333 # %0@:>2V O 2AB0=>28;0 2;0A=89 01A>;NB=89 @5:>@4 7 28?820==O :>=LO:0: 300 3@0< 70 >48= 25GV@. @CB>. # %0@:>2V O 2?5@H5 70 B0B>28< @5F5?B>< ?8;0 =0 ?>E<V;;O ""0=". # %0@:>2V <5=5 @>72V@BC0;8;8 =02VBL 7 B8<8 656V2FO<8, :>3> O V =5 7=0;0 (=VG>3>, 70B5 B5?5@ 1C4C 7=0B8). I5 C %0@:>2V O 2?5@H5 ?@>?CAB8;0 25G>@=8FV. 0 >AB0==V 15 @>:V2 F5 1C;> T48=5 =4@VO 157 2>@>6V=L. @83V=0;L=> C 2AVE 0A?5:B0E :) )> I5? 30, 1C;0 I5 >4=0 35=V0;L=0 D@070, O:C O, 728G09=>, =0254C, 0;5 2>=0 ?>B@51CT 7=0==O :>=B5:ABC: "B0:0O 6>?0 : B0:8< =>30<". >7C<V9B5 A>1V O: E>G5B5.

1.6.7

/ ! -"

. !?@>10 45:>=AB@C:FVW A515.

(2006-12-14 17:17)

030B> @>:V2 O 1>@>;0AO 7 ?@82840<8. @8284 @>48=8, ?@8284 3V<=07VW, ?@8284 AB0BV& 5=V 702648 E>BV;>AO, I>1 2 <5=V ?5@H 70 2A5 10G8;8 <5=5, 0 265 ?>BV< 48B8=C 7 V=B5;V35=B=>W AV<’W, 3V<=078AB:C, I5 EB>7=0-I>. >B O A0<0 AB0;0 ?@8284><. "5?5@ 2 <5=V 10G0BL I> 7023>4=>, 0;5 =5 B5, G8< O T. 3>=8B2V 70 045:20B=8< A?@89=OBBO< O B0: 40;5:> 70E>20;0 O:VAL ?@>ABV 9 728G09=V @5GV, I> 265 9 A0<0 =5 7=0N, 45 WE HC:0B8. 5=V G><CAL =V:>;8 =5 40@CNBL :2VBV2. 48= 7=09><89 =07202 <5=5 <CE><>@>< (?>-4>1@><C, 728G09=>), V=H89 32


– 3;81>N <>@0;L=>ABV. =:>;8 <5=V 740TBLAO, I> <5=5 ?@>AB> 1>OBLAO. ;5 O 2A5-B0:8 6V=:0. / ;N1;N 28;56C20B8AO =0 :>;V=0E C 30@=8E E;>?FV2, ;N1;N, :>;8 <5=5 GCE0NBL 70 2CH:><, :>;8 B>@:0NBLAO =>A8:0 :V=G8:>< 2:07V2=>3> ?0;LFO, ;N1;N, :>;8 <5=5 FV;CNBL 2 H8N. / BVHCAO O: 48B8=0, :>;8 <5=V 40@CNBL :2VB8. / @04VN, :>;8 =0@5HBV 28?040T A=V3. O: <>6=0 1C;> ?@> 2A5 F5 701CB8?

1.6.8

@CB8;>AO 2 3>;>2V 2AV 28EV4=V (2006-12-18 11:38)

@>AB> <5=V B0: E>G5BLAO 1CB8 B0<, 45 V B8, / B0: E>G5BLAO 1CB8 2 B515 2 ?>;>=V / V 10G8B8, O: BV:0N 2V4 <5=5 A=8 / 2 B2>W 4>;>=V...

!"

1.6.9

(G8B0B8 3>;>A><

! /"

/ (2006-12-18 14:15)

=5B V7 A5@V0;C “ 5@HV ?>FV;C=:8”)

N189 A!2OB89 5:>;0N. 8=5 720B8 ;O. 5=V 25 5 @>:V2. / 265 25;8:0. / FV;89 @V: 1C;0 G5<=>N 4V2G8=:>N, A;CE0;0 <0<C, B0B0 V 48@5:B>@0, =5 2>48;0AO 7 E;>?FO<8 (1> =5 1C;> 7 :8<) V AC<;V==> ?@0FN20;0 =0 1;03> 2VBG87=8. %>GC B815 ?>?@>A8B8, !2OB89 5:>;0N: =5 ?@8=>AL <5=V 15@57>2>W @V7:8, 0 ?@8=5A8 <5=V :0@B>G:C ?0<BV 4> <>3> =>2>3> F5D@>2>3> B5;5D>=C D>B>0?0@0BC, 1> B0B> 701C2 WW :C?8B8, 0 2 <5=5 =5<0 3@>H89, 1> 2AL> 101;> 2AO 3>BV2:0 ?VH;0 =0 :>A<5B8:C 4> <>3> =>2>3> >1@07C 1;0=4VVV=:8. I5, !2OB89 5:>;0N, ?@8=5A8 <5=V 46V=A8 7 B>3> 1CBV:0 =0E %@5I0B8:C, 45 :>;8AL 1C;0 “B5@@0 =>20”, 0 ?>BV< I5 O:0AL E5@..O, >9, 2810G, :0=B>@0, 0 B5?5@ <>4=89 <0307V=. @0240, O =5 ?><=N =0728, 0;5 6 B8, 8:>;0N, 2AL> 7=0TH. O: =5 <>6=0 46V=A8, 1> 2>=8 B0< 4C65 4>@>3V, B> E>G BV A5:AC0;L=V H>@B8. O: =T, B> E>G 18 BV B@>E0 B0=HV 7 “Junker”, =C B0<, G5@57 4>@>3C; >BV B5<=>-A8=V 2 >1;V?:C, 018 1C;> 284=> <>W D09=V =>38 V <>6=0 1C;> WE ?><>4=L><C 70?8E0B8 C G>1>B8. I5, !2OB89 5:>;0N, ?@8=5A8 <5=V >BV :>;N@>2V H:0@?8B:8 7 ?5@5E>4C =0 AB0=FVW <5B@> “ 8B><8@AL:0”. BV 2 ?>;>A>G:C, 1> C=8 B0:V 25A5;V, I> 4C65 E>GC WE <0B8. O 1C4C G5=0, 1C4C A;CE0B8 <0<8, ?5@5AB0=C ?8B8 3>@V2:C (V ?5@594C =0 :>=LO:), V ?>G=C ?8A0B8 48A5@B0FVN. O:CN B>1V, ;N189 A2OB89

5:>;0N.

P.S. 9, EB>, EB>

8:>;0O ;N18BL,

9, EB>, EB>

8:>;0N A;C68BL,

"><C A2OB89

8:>;09

0 2AO:89 G0A ?><0309.

1.6.10

""

8:>;0N!

(2006-12-20 15:07)

' V 70 >4=8< G>;>2V:>< C A2>T<C 68BBV O I5 =5 1V30;0 B0: 1030B> V B0: 4>23>, O: 70 =0H8< ?>656=8:><. /:18 O 70;5BV;0 2V4 =L>3> 2 45=L A2>3> ?5@H>3> 2V78BC (482 AL>3>4=VH=V9 ?>AB [1]

[2]myrko

) , B> =8=V 18, =0?52=> 265 ;560;0 2 @>44><V, ?@82>4OG8 =0 A2VB ?>B><AB25==>3> ?@84C@:0. V2=> 9 <VAOFV2 <8=C;> 7 B>3> G0AC, :>;8 O ?>40;0 70O2C =0 >3;O4 ?@8<VI5==O. B>3> G0AC =02VBL 5@E>2=0 040 2AB83;0 7<V=8B8 70:>=>402AB2> =0 FN B5<C, 0 B0 A2>;>G V 40;V 30=OT <5=5 BC48-AN48. G>@0 B5@?5FL <5=V C2V@202AO V O G5@57 7=09><8E ?>60;V;0AO 9>3> ?@O<><C =0G0;L=8:C (@0=VH5 B@5 1C;>), 2V= ?V4AC=C2 <5=V G5@3>289 ?0?V@G8: V <>;>4>3> ?@0:B8:0=B0, O:89 ?>GC2 2V4 <5=5 2A5, I> O 4C<0N. >;8 2AO FO VAB>@VO A:V=G8BLAO, >1VFON :8=CB8 AN48 ?>AB 7 CAV<0 V<5=0<8, F8D@0<8 V =><5@0<8 B5;5D>=V2. !, @ -ÑP 70 :=86:0<8 4O4L:> 7 "5@=>?>;O. >@<0;L=89 B0:89 A>1V 70EV4=>C:@0W=AL:89 =0@20=89 4O45G:>. @82V7 4T=L3V 70 :=86:8 3>BV2:>N. 06C 9><C: 70G5:09B5, O 20< =0 BV 3@>HV 4>:C<5=B 7@>1;N. 0 5 E28;8= 25@B0NAO. V=: - 8 =0 5B@V2:C E>48;8? - @>HC? - 8 =0 5B@V2:C E>48;8, ?8B0N?! - I> =5 B0:? - !:V;L:> =0 20A G5:0B8 <>6=0?!! 33


- / 20< 4>:C<5=B8 @>18;0. - 5=V =5 B@510 20HV 4>:C<5=B8!!! - 7 F8<8 A;>20<8 15@5 ?@8E>4=89 :0A>289 >@45@, 45<>=AB@0B82=> 7<8=0T 9>3> V 70AC20T 2 704=N :8H5=N HB0=V2. - ) 28 @>18B5? - 5 B@510 <5=V 20HV 4>:C<5=B8!!! - 8 =>@<0;L=V? >=8 ?>B@V1=V 20HV9 1CE30;B5@VW. 8BO3CT 7V6<0:0=89 >@45@ 7 :8H5=V: - 0I>? )> BCB ?8H5? - )> <8 C 20A ?@89=O;8 3@>HV 2 >?;0BC 70 :=86:8. - >1@5. 0209B5 <5=V :=86:8!!! - 5@VBL, - ?>:07CN @C:>N =0 OI8:8 70 ?V2 <5B@0 2V4 <VAFO @>7<>28. - / =5 1C4C WE 3@C78B8!!! 5 20HV 3@C6G8:8?!!! )> C 20A 70 DV@<0?!!! 1. http://myrko.livejournal.com/profile 2. http://myrko.livejournal.com/

1.6.11 %B> 1>WBLAO =AB8BCB:8.

(2006-12-21 18:55)

%B> 1>WBLAO =AB8BCB:8. F5 7>2AV< =5402=>, 45AL ?@81;87=> B8645=L B><C O 28O28;0, I> 45EB> 7 <>WE 4@C7V2-G>;>2V:V2 <5=5 1>WBLAO (45EB> =02VBL 7>2AV< =570A;C65=>). B O A>1V 2V4B>4V V 4C<0N: ) ? B I>1 28O28B8, G8 F5 A?@024V B0:, ?@>?C=CN >?8BC20==O: G8 10WB5AO 28 =AB8BCB:8. >;>AC20B8 – BV;L:8 G>;>2V:0< – :><5=BC20B8 2AV<-2AV<-2AV< :) 1. "0:. "0 =C WW =0DV3, 2>=0 A?@024V 15H5=0 1010. 2. (284H5 B0:, =V6 =V.

C, 2>=0 27030;V =>@<0;L=0, 0;5 <CB8B8 7 =5N O 1 =5 @878:=C2.

3. (284H5 =V, =V6 B0:. "0 =5 B0:89 AB@0H=89 G>@B, O: 9>3> <0;NNBL. 4.

V. 5AL F59 D5<V=V7< – ?>2=0 DV3=O. >=0 “A0<>>18:=>2T==0 65=IV=0”.

5. "0 O 27030;V WW =5 7=0N, 0;5 =0 WW <VAFV O 18 265 ?>2VA82AO. =H89 20@V0=B.

1.6.12

!

(2006-12-22 18:58)

8;0AO >B> 2 V=B5@=5BV, ;N1;N 7=0TB5, V=:>;8, >A>1;82>, :>;8 CEV2AL:0 3075B0 25@AB0TBLAO, V =04810;0 =0 B0:C V=BT@TA=C HBC:C, O: 3>@>A:>? ...4;O 1;>335@V2. 5A5;> :) [1]http://kurilka.co.ua/archives/ua-horoscope-for-bloggers-for-2 007/ 1. http://kurilka.co.ua/archives/ua-horoscope-for-bloggers-for-2007/

1.6.13

"#

!,

!/,

!

"" !

(2006-12-24 19:48)

# ?"OB=8FN <0;0-< GC4>2C =03>4C ?>7=09><8B8AO 7 ?@5:@0A=8<8 ;N4L<8 [1]

[2]stip _kievskij

i [3]

[4]banderivka

%>48;8AL-<> =0 ?82> 2 0@B>?;O=C E0BC (1> >;>=57 2 B0:89 G0A 7018B89 ?> 2CE0), V 1C;> 4C65 30@=> V 25A5;>. @0240, <5=5 I>AL ;VB@ ?820 ?>3@V1 =5 ?> 4TBA:V, 70728G09 <5=5 B0: =5 3@515, =C, 0;5 265. ?VA;O B>3> 28O28;>AO, I> C =0A 7V !BV?>< :C?0 A?V;L=8E 7=09><8E, 2:;NG=> 7 <>W< B@>N@V4=8< 1@0B>< !;02:><, O:>3> O =5 284V;0 265 @>:V2 7> B@8. B BV;L:8 O =5 2?52=5=0, I> 2>=8 <5=5 ?0<"OB0NBL (:@V< !;02:0, 1> <8 7 =8< V7 AA0<>3> 48B8=AB20 GC48;8 2 101CA8=><C A5;V), 1> 2 G0A =0H>3> A?V;:C20==O O 1C;0 4>2>;V AV@0 4V2G8=0. "0:5-2>. 1. http://stip-kievskij.livejournal.com/profile 2. http://stip-kievskij.livejournal.com/ 3. http://banderivka.livejournal.com/profile 4. http://banderivka.livejournal.com/

34


1.6.14

/ (2006-12-25 12:02)

1. V1;V9=V <>B828 -2 "515 70?8B0;8 "%B> 2V= B>1V". B8 G><CAL ?>4828;0AO 2 1>:0; 7 ?82>< V 2V4?>2V;0: ""0 B0:, =VEB>. @>AB> 4@C3". E>G 28 V A?@024V ;8H5 4@C7V, B8 G><CAL ?>4C<0;0, I> B0:, =0?52=>, <02 2V4GC20B8 A515 ?>AB>; 02;> B>W =>GV, :>;8 CA2V4><82, 2V4 G>3> 2V4@V:AO. 2. 9; 1V 15: BCB ([1]http://instytutka.livejournal.com/20593.html) :>;8AL 28AV2 >48= ?>AB. %>@>H89 1C2 ?>AB. ;5 ?@>28AV2 ;8H5 >4=C 4>1C, O ?> <0;>4CH=>ABV A2>W9 AB5@;0 9>3>. ;O:0;0AO. "0: >B. V4=>2;NN VAB>@8G=C A?@0254;82VABL V 2VH0N 9>3> =0704 (I> <0T >7=0G0B8 "0 O B0:8 =5 1>NAO"). 3. 9; 1V 15: - 2 N1V 2V@BC0;L=V V @50;L=V D@5=48. 02B@0 4C65 @0=> 28@CH0N C 03@51 =5 "575, BV?0 =0 =>289 @V:. 5 1C45 <5=5 2 =5BV 4>23>, 06 4> :V=FO A2OB. !:CG09B5 70 <=>N V ?>A8;09B5 <5=V A<A:8 7 =5< =0@>465==O, O:5 =0AB0=5 2 03@51V (4>2545BLAO @>7:>H5;8B8AO =0 @>C<V=3, I> 7@>18H :). 1VFON 2A5 30@=5=L:> 70?8AC20B8 2 A2V9 70?8A=8G>:, 0 ?>BV< ?>2VA8B8 2 E@>=>;>3VG=><C ?>@O4:C 704=V<8 G8A;0<8. "0: I> G8B09B5 <V9 , 4> 7CAB@VGV 2 >2><C @>FV V 2AV< 25A5;8E A2OB :))) 1. http://instytutka.livejournal.com/20593.html

1.6.15

VITANNYA Z-ZA BUGRA (2006-12-30 16:52)

Vsim, xto mene vchra pryvitav - velyke djakuju. (A xto ni - to vy shce majete shans). Ja zhyva i zdorova

35


Gad’s LJBook v0.8, LATEX 2ε & GNU/Linux. http://www.ljbook.com Edited: February 2, 2014


Instytutka lj 2006