Page 24

Äåêîðàòèâíûé ìîõ

ic! berlin Pampeo Black Green

Belstaff City Master Gold

22

Green_sun19_f1.indd 22

ÑÎ ÎË Î Ë ËÍ ÍÖ ÍÖÅ Í ÖÅ Ö Å ÇÀ ÇÀÙ ÀÙ À ÙÈ ÈÒ ÈÒÍ ÒÍ Ò ÍÛÅ ÛÅ Î× Î×Ê Î ×Ê × ÊÈ

òð òòðå ðå ðåíä íäû í äû ä û

20 201 2 01 0 19

04.02.2019 15:00:49

Profile for Olga Ch

Sunglasses. Trends 2019  

Sunglasses. Trends 2019  

Profile for olgach2
Advertisement