__MAIN_TEXT__

Page 1

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ „ ТРЕНДЫ „ 2018

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ

ОЧКИ ТРЕНДЫ 2018 ÇÎËÎÒÎ ÍÀ רÐÍÎÌ | ËÓ× ÑÂÅÒÀ | ÌÀËÛÅ ÔÎÐÌÛ | ËÓ× ÑÎËÍÖ

ТЁПЛЫЙ ПЕСОК | РОЗОВ

ЫЕ МЕЧТЫ | ПРОЗРАЧНЫ

НАМЕК | НА ВЕС ЗОЛОТА | ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ | ЧЁРНО-БЕЛОЕ КИНО | МИНИМАЛИЗМ | ГОЛУ ÈÍÑÒÀÃÐÀÌ | ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ | ÃÎËÓÁÀßÁÀß ÀÊÂÀÐÅËÜ | ÎÒÒÅÍÊÈ ÊÐÀÑÍÎÃÎ | ÑÏÎÐÒ

ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ | АР-ДЕКО | СТИМПАНК | МНОГОУГОЛЬНИКИ | ВЕЧ

| АВИАТОРЫ | МАЛЫЕ ФОРМЫ | БАБОЧКИ ПРИЛЕТЕЛИ | ЗОЛОТ НА ЧЁРНОМ | ЛУЧ СВЕТА | ТЁПЛЫЙ ПЕСОК | РОЗОВЫЕ МЕЧТЫ | МИ ПРОЗРАЧНЫЙ НАМЕК |ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ | НА ВЕС ЗОЛОТА | ЧЕРНО-БЕЛОЕ -БЕЛОЕ КИНО | МИНИМАЛИЗМ | ИНСТАГРАМ | УЛЬТРАФИОЛЕТ | ГОЛУБАЯ АКВАРЕЛЬ | ОТТЕНКИ КРАСНОГО | ÊÐÀÑÍÎÃÎ | ÑÏÎÐÒ ÂÛÑÎÊÈÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ | ÀÐ-ÄÅÊÎ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

| МАЛЫЕ ФОРМЫ | БАБОЧКИ ПРИ

ЛУЧ СВЕТА | ТЕПЛЫЙ ПЕСОК

ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕН ÑÒÈÌÏÀÍÊ | ÌÍÎÃÎÓÃÎËÜÍÈ ÊÐÀÑÍÎÃÎ | ÑÏÎÐÒ ÂÛÑÎÊÈÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍ

| ÑÒÈÌÏÀÍÊ | ÌÍÎÃÎÓÃÎËÜÍÈÊÈ | ÀÂÈÀÒÎÐÛ

ЛЕТЕЛИ | ЗОЛОТО НА ЧЁРНОМ | УЛЬТРА

| РОЗОВЫЕ МЕЧТЫ | ЗОЛОТО

ИЙ | АР-ДЕКО | БАБОЧКИ

ÊÈ | ÀÂÈÀÒÎÐÛ | ÌÀËÛÅ ÔÎÐÌÛ

ÈÉ | ÀÐ-ÄÅÊÎ | ÑÒÈÌÏÀÍÊ | ÌÍÎÃÎÓÃÎËÜÍÈÊÈ | ÀÂÈÀÒ

ФОРМЫ | БАБОЧКИ ПРИЛЕТЕЛИ | ЗОЛОТО | ЛУЧ СВЕТА | ТЁПЛЫЙ

ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ | АР ДЕКО | СТИМПАНК | МНОГОУГОЛЬНИКИ

obl_all_sun17_f1.indd 1

08.02.2018 11:04:57


ɎɏɊɈɠɃɏɬɬɋɃɗɅɠ ɍɏɩɎɜɖɗɊɋɓɏɊ ɈɍɋɓɅɒɓ ɠɎɓɈɑɝ ɒɈɐɕɅɑ 8VERWMXMSRW ɴ ɮɺɼɺɹɶɡ ʋɮɷʋʊɾɽʋ ɳɡɼɱɯɴɽɾɼɴ 8VERWMXMSRWɴɮɺɼɺɹɶɡʋɮɷʋʊɾɽʋɳɡɼɱɯɴɽɾɼɴɼɺɮɡɹɹʇɸɴɾɺɼɯɺɮʇɸɴɸɡɼɶɡɸɴɴɈɰɡɻɾɴɼɿʊʅɴɱɽʋɷɴɹɳʇ8VERWMXMSRWʋɮɷʋɱɾɽʋɾɺɼɯɺɮɺɵɸɡɼɶɺɵ8VERWMXMSRW4TXMGEP.RGɴɴɽɻɺɷʈɳɿʊɾɽʋɻɺ ɷɴʂɱɹɳɴɴ8VERWMXMSRW4TXMGEP1MQMXIHl8VERWMXMSRW4TXMGEP1MQMXIHɊɽɱɻɼɡɮɡɳɡʅɴʅɱɹʇ ɕɺɾɺʁɼɺɸɹʇɱɽɮɺɵɽɾɮɡɳɡɮɴɽʋɾɺɾɾɱɸɻɱɼɡɾɿɼʇɴɹɾɱɹɽɴɮɹɺɽɾɴɔɕɴɸɡɾɱɼɴɡɷɡɷɴɹɳʇ

ɈɩɈɐɓɅɑɔɟɚɅɋɒɠɬɅɎɪɜ

ɓɊɏɫɗɊɋɓ ɓɊɏɫɒɓɅɬɝ ɅɍɋɟɓɒɠɐɑɏɓɅɊɏɐɏɃɈɪɈɎɅɠɎɋɏɉɖɏɩɅɍɏɐɑɏɃɏɎɒɔɬɝɓɅɑɏɊɈɓɝɒɠɒɏɒɐɋɗɅɈɬɅɒɓɏɍ ɏɏɏnɃɺɸɻɡɹɴʋɍɏɃ~ ʉɶɽɶɷʊɳɴɮɹʇɵɻɺɽɾɡɮʅɴɶɷɴɹɳ'',7 ɍɺɽɶɮɡɾɱɷʀɡɶɽ  [[[QSGGSQTER]VY

obl_all_sun17_f1.indd 2

07.02.2018 17:48:11


Ñîäåðæàíèå ÑËÎÂÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ 2 ÔÎÐÌÀ

3

Íåìíîãî ãåîìåòðèè Круг Авиатор Маска Многоугольник Квадратура круга Волшебное удвоение

5 ÒÐÅÍÄΠî÷êîâîé ìîäû èç «Èíñòàãðàìà»

4 8 10 12 14 16

20

ÖÂÅÒ 24 Â çîëîòå è «óëüòðàôèîëåòå» Фиолетовое настроение Золото на черном Оттенки красного Черно-белое кино Луч солнца золотой Голубая акварель Розовые мечты Теплый песок

25 30 34 38 42 44 50 54

56 ÀÍÒÈÂÎÇÐÀÑÒÍÎÉ ÍÎÉ ÏÎÄÕÎÄ ê ïîäáîðó îïðàâ 60 ÑÒÈËÜ Î÷êè êàê îáðàç æèçíè è 61 66 72 78

Ар-деко Стимпанк Минимализм Спорт

82 ÌÀÒÅÐÈÀË Áîëüøîå âîçâðàùåíèå ìåòàëëà 83 На вес золота 86 Вечное сияние 88 Прозрачный намек

90 ËÈÍÇÛ È ÏÎÊÐÛÒÈß äëÿ áåçîïàñíîãî âîæäåíèÿ 96 Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü òîðãîâûõ ìàðîê 96 Äèñòðèáüþòîðû òîðãîâûõ ìàðîê 96 Ãäå êóïèòü?

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. ТРЕНДЫ-2018 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР АВТОРЫ ТЕКСТОВ ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР ДИЗАЙН И ВЕРСТКА ИЗДАТЕЛЬ ШЕФ-РЕДАКТОР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ МЕНЕДЖЕРЫ ПОДПИСКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КООРДИНАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С ИЗДАТЕЛЬСТВОМ И РЕДАКЦИЕЙ

195299, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, А/Я 62

ДАРИЯ РЫЛОВА ЕЛЕНА ЧУЛАНОВА ДАРИЯ РЫЛОВА ЕЛЕНА ЧУЛАНОВА ОЛЬГА ЩЕРБАКОВА ОЛЬГА ПОПОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВА РА «ВЕКО» ИЛЬДАР ИЛЬЯСОВ ЕЛЕНА ВЫСОЧИНА ЭЛИНА КОСОВА ОЛЬГА ЧЕРНЕНКО СЕРГЕЙ ГАБУРА АЛЕКСАНДР ДЖУРИНСКИЙ МИХАИЛ КОСОВ ОКСАНА ТЕПЛОВА ЕЛЕНА ФЕДИНА КИРИЛЛ КАПИЛОВ ТЕЛ./ФАКС: (812) 603-40-02

Е-MAIL: VEKO@VEKO.RU

ИНТЕРНЕТ-АДРЕС: WWW.VEKO.RU

SKYPE: VEKOADV

Отпечатано в типографии «Премиум Пресс». 197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4. Цена свободная. © ООО «РА “ВЕКО”», 2018. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение или размножение материалов, опубликованных в настоящем издании, допускается только с письменного разрешения рекламного агентства «ВЕКО». Все рекламируемые товары и услуги имеют необходимые сертификаты и лицензии.

Soderg_sun18_f3.indd 1

08.02.2018 10:43:19


Ñëîâî ðåäàêòîðà Ñåãîäíÿ â ýòî ñëîæíî ïîâåðèòü, íî êîãäà-òî ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè íå èìåëè ðîâíûì ñ÷åòîì íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ìîäå. Ìîäíàÿ ïóáëèêà çàèíòåðåñîâàëàñü èìè ëèøü â 1920-å ãîäû, êîãäà ñòàíîâÿòñÿ ïîïóëÿðíûìè çàíÿòèÿ ñïîðòîì ïîä îòêðûòûì íåáîì, ïîåçäêè â îòêðûòûõ àâòîìîáèëÿõ è ïðèíÿòèå ñîëíå÷íûõ âàíí. Ñ òåõ ïîð, îòïðàâëÿÿñü íà êóðîðò, òå, êîãî ñåãîäíÿ íàçûâàþò ôåøèîíèñòà, óæå íèêîãäà íå çàáûâàëè îá î÷êàõ.  äâàäöàòûå ãîäû îíè áðàëè ñ ñîáîé áîëüøèå êðóãëûå ìîäåëè à-ëÿ Ãàðîëüä Ëëîéä, â òðèäöàòûå ê íèì äîáàâèëèñü î÷êè ôîðìû «ïàíòî» — êðóãëûå â íèæíåé ÷àñòè è áîëåå ïëîñêèå, ïî÷òè îâàëüíûå â âåðõíåé. Òîãäà æå íà ñâåò ïîÿâèëñÿ è ðîäîíà÷àëüíèê «àâèàòîðîâ» – ìîäåëü î÷êîâ Aviator, íî øèðîêàÿ ïóáëèêà óçíàëà î íèõ ïîçäíåå: ïîñëå òîãî êàê âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ãåíåðàë àìåðèêàíñêîé àðìèè Äóãëàñ ÌàêÀðòóð áûë ñôîòîãðàôèðîâàí â íèõ íà ïîáåðåæüå Ôèëèïïèí. Âåäü ñàìàÿ èçâåñòíàÿ ìîäåëü î÷êîâ XX âåêà è, âîçìîæíî, íûíåøíåãî ñîçäàâàëàñü îòíþäü íå â óãîäó ìîäå, à êàê ÷àñòü ýêèïèðîâêè ïèëîòîâ Âîåííî-âîçäóøíûõ ñèë ÑØÀ.  ïÿòèäåñÿòûå ìîäíèöû ãðåçèëè î÷êàìè ôàñîíà «êîøà÷èé ãëàç» — òàêèìè, êàê ó ýêðàííîé ãåðîè-

2

Soderg_sun18_f3.indd 2

íè Ìýðèëèí Ìîíðî â ôèëüìå «Êàê âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíåðà», à â øåñòèäåñÿòûå íà ìîäíîì ïîñòó èõ ñìåíèëè ìîäåëè ñòðîãèõ ãåîìåòðè÷åñêèõ ôîðì. Ñåìèäåñÿòûå çàïîìíèëèñü ãðîìàäíûìè ïëàñòèêîâûìè î÷êàìè â ñòèëå äèñêî, à òàêæå âòîðûì ðîæäåíèåì ìîäåëè «àâèàòîð», óâåðåíî øàãíóâøåé â ìàññû ïîñëå âûõîäà íà ýêðàíû êèíîôèëüìà «Áåñïå÷íûé åçäîê». Âîñüìèäåñÿòûå ñëîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü áåç î÷êîâ â ñòèëå óíèñåêñ èç âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî òèòàíà, à äåâÿíîñòûå — áåç îáëåã÷åííûõ ìèíèìàëèñòñêèõ êîíñòðóêöèé. ×òî èç âñåãî ýòîãî ðàçíîîáðàçèÿ ôîðì è ìîäåëåé, äîñòàâøåãîñÿ íàì â íàñëåäñòâî îò XX âåêà, ìû èìååì â ìîäíîì ñåçîíå-2018? Ïðàêòè÷åñêè âñ¸! Çäåñü åñòü òèòàí è ïëàñòèê, åñòü «àâèàòîðû» è «êîøà÷èé ãëàç», åñòü îãðîìíûå ìîäåëè â ïîë-ëèöà è ñóõîíüêèå î÷å÷êè â ñòèëå äåâÿíîñòûõ, åñòü êðóãëûå î÷êè è î÷êè ôîðìû «ïàíòî», è äàæå ìàñêè òîæå ïðèñóòñòâóþò — ïåðâûå èõ ýêçåìïëÿðû ïîÿâèëèñü 1960–70-å ãîäû, íî âñå æå îíè ñêîðåå ïðèâåò èç íóëåâûõ, êîãäà èõ àêòèâíî íîñèëè. Îçíà÷àåò ëè ýòî, ÷òî î÷êîâàÿ ìîäà ñòîèò íà ìåñòå? Îòíþäü! Âåëîñèïåä íåëüçÿ èçîáðåñòè äâàæäû, íî ìîæíî ïîéòè ïî ïóòè

åãî óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, ÷òî äèçàéíåðû «î÷êîââåëîñèïåäîâ» íàì è äåìîíñòðèðóþò. Îíè íå öèòèðóþò íàïðÿìóþ, íî èíòåðïðåòèðóþò íà íîâûé ëàä, ñîãëàñíî âðåìåíè è íàñòðîåíèþ, ïðè÷åì íå òîëüêî ñâîåìó, íî è íàøåìó ñ âàìè. Íà ñòðàíèöàõ èçäàíèÿ «Ñîëíöåçàùèòíûå î÷êè. Òðåíäû-2018» ìû ñîáðàëè ñàìûå èíòåðåñíûå è ìîäíûå ìîäåëè ñåçîíà, ðàäè âàøåãî óäîáñòâà ðàçäåëèâ èõ ïî ôîðìàì, öâåòàì, ñòèëÿì è ìàòåðèàëàì. Äëÿ ïîëíîòû êàðòèíû ê î÷êàì ìû ïîäîáðàëè àêñåññóàðû, êîòîðûå äîïîëíÿþò èõ. Ìû äàæå çàãëÿíóëè â «Èíñòàãðàì» è ïîíàáëþäàëè çà òåì, êàêèå î÷êè íîñÿò ñàìûå ìîäíûå äåâóøêè ïëàíåòû, êîòîðûå ñåãîäíÿ âëèÿþò íà ôîðìèðîâàíèå âêóñîâ ó ìîëîäûõ ëþäåé íå ìåíüøå, ÷åì ìîäíûå êðèòèêè è äàæå äèçàéíåðû.  ðåçóëüòàòå íàøåãî ãëóáîêîãî ïîãðóæåíèÿ â òåìó ïîëó÷èëñÿ ïîäðîáíûé ïóòåâîäèòåëü â ìèð î÷êîâîé ìîäû ñåçîíà-2018, êîòîðûé, êàê ìû íàäååìñÿ, ïîìîæåò âàì íå òîëüêî ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â åå ðàçíîîáðàçèè, íî è íàéòè î÷êè, êîòîðûå èäåàëüíî ïîäîøëè áû ëè÷íî âàì ïî ñòèëþ, ôîðìå è öâåòîâîìó ðåøåíèþ. È åñëè òàê ñëó÷èòñÿ, òî áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî ñî ñâîåé çàäà÷åé ìû ñïðàâèëèñü! Åëåíà ×óëàíîâà

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

08.02.2018 10:42:11


Í

îãî í ì å

Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ôîðì ó î÷êîâ íå òàê ìíîãî, è îíè âîñïðîèçâîäÿòñÿ èç ãîäà â ãîä, íî äèçàéíåðû óìóäðÿþòñÿ ïðèäàòü ñòàðûì ôîðìàì ñîâðåìåííûé îáëèê, è âîò óæå áðóòàëüíûå «àâèàòîðû» ñòàíîâÿòñÿ ïîïóëÿðíûìè ó ïðåêðàñíûõ äàì, à æåíñòâåííûå «áàáî÷êè» îáðåòàþò äèíàìèçì ñòðåêîç. È óæå âòîðîé ñåçîí îòìå÷àåì âîçâðàùåíèå ãåîìåòðèè: îò ñëîæíûõ ìíîãîóãîëüíèêîâ äî «ôîðìû â ôîðìå».

è

è ð ãåîìåò Круг | Авиатор | Маска | Многоугольник Квадратура круга | Волшебное удвоение

Soderg_sun18_f3.indd 3

08.02.2018 10:45:54


Etn

ia

Ba

rce

1 8C

ey uk

zb

lon

aB eve r

ly

Hi

lls

CL

GD

Êðóã

da

Lin

w rro

Ya

Fa

Óðà! Êðóãëûå î÷êè, ñòàâøèå âèçèòíîé êàðòî÷êîé Äæîíà Ëåííîíà, ñíîâà â òîïå òðåíäîâ î÷êîâîé ìîäû! Òåïåðü èõ ïðîèçâîäÿò èç íåðæàâåþùåé ñòàëè è òèòàíà, ãëÿíöóþò èëè, íàîáîðîò, ìàòèðóþò, îêðàøèâàþò â ðàçíûå òîíà — íàïðèìåð, â ñàìûå ìîäíûå â ýòîì ñåçîíå öâåòà äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ. Àêòóàëüíû ñåãîäíÿ è êðóãëûå î÷êè èç àöåòàòà öåëëþëîçû — îíè, õîòÿ è ìîãóò âûãëÿäåòü ìàññèâíûìè, íà ñàìîì äåëå ëåã÷å ëåãêîãî. 4 C03

S 702 Vento V

4

forma_sun18_f7.indd 4

Su

nS

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

tar

HF

F0

00

9C

тренды

4

2018

07.02.2018 14:58:47


forma_sun18_f7.indd 5

07.02.2018 14:58:57


Êðóã

714

tte ue li ho

C6

an

Tit

e eez Br

94

86

S

Lo ve

Lin da Fa rro w

1C 30

ki

vs aro w S

6

forma_sun18_f7.indd 6

SK

ci Guc

r Fo d n Bli

Belst

aff M onaco

5 01

ÑÎ ÍÖÅ ÑÎËÍÖ ÑÎË ÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ ÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 14:59:01


Ýêñêëþçèâíûé äèñòðèáüþòîð íà òåððèòîðèè Ðîññèè – «Ëàêøåðè Âèæåí» 125057, Ìîñêâà, Ëåíèíãðàäñêèé ïð., 75, êîðï. 1Á Òåë.: (495) 787-52-87. E-mail: info@luxstars.ru

forma_sun18_f7.indd 7

07.02.2018 14:59:26


00 4 11

3757 guar

Ja

909 zal

332

Àâèàò

Ca

îð

Î÷êè ìîäåëè «àâèàòîð» çàíèìàþò ïåðâûå ñòðî÷êè î÷êîâîãî õèò-ïàðàäà âîò óæå íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëåòèé. Ñåêðåò èõ ïîïóëÿðíîñòè êðîåòñÿ íå òîëüêî â ýðãîíîìè÷íîé ôîðìå, ïðîäèêòîâàííîé àíàòîìèåé ÷åëîâå÷åñêîãî ëèöà (èçíà÷àëüíî ìîäà áûëà çäåñü íè ïðè ÷åì), íî è â òîì, ÷òî îíè îòëè÷íî «ðèôìóþòñÿ» ñ ñàìûìè ðàçíûìè ñòèëÿìè è ñïîñîáíû ñîâåðøàòü íàñòîÿùèå ÷óäåñà ïðåîáðàæåíèÿ.

Bels

taff

May

Day

tona

01

bac

hT he C ap

tain

8

forma_sun18_f7.indd 8

I

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 14:59:37


forma_sun18_f7.indd 9

07.02.2018 14:59:46


Diesel

8 01X

DL 024

300 Blumarine SBM 095S

Ìàñêà Le Specs Elysium LSP 1702083

Be

Ìîäåëè î÷êîâ-ìàñîê ñ øèðîêîé ìîíîëèíçîé — ýòî, ðàçóìååòñÿ, íå ìîäíîå îòêðîâåíèå. Âïåðâûå îíè ïîÿâèëèñü íà ôåøåí-ãîðèçîíòå åùå â 1960–70-å ãîäû. Âïðî÷åì, â òî âðåìÿ îíè íå áûëè ñòîëü êîìôîðòíûìè è ÿðêèìè, êàê ñåãîäíÿ. Òàê ÷òî âûáèðàéòå âàðèàíò öâåòà ñåáå ïî âêóñó, ñî÷åòàéòå î÷êè ñ ìîäíîé ñïîðòèâíîé ýêèïèðîâêîé èëè öâåòíûì ìåõîì è áóäüòå â ýòîì ñåçîíå ñàìîé ìîäíîé!

lsta

ff L u

mi

nor

03

10

forma_sun18_f7.indd 10

li J

val

Ca st Ju

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

6S

2 C8

B

72

2018

07.02.2018 14:59:51


forma_sun18_f7.indd 11

07.02.2018 15:00:01


13

G 53

Ìí îãî

CE py Po p

8S 82

loé

C li J

val

Ca st

íèê

Ch

óãîëü

Ju

2S

Moscot Punim Se Sun

Ó êîãî-òî î÷êè â øåñòèè âîñüìèóãîëüíûõ îïðàâàõ ìîãóò âûçâàòü íåäîóìåíèå, à äðóãèì — òåì, êòî íå áîèòñÿ ýêñïåðèìåíòèðîâàòü è öåíèò ýêñòðàâàãàíòíûå ðåøåíèÿ, — îíè ÿâíî ïðèäóòñÿ ïî äóøå. Ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëî èõ â êîíöå 2017 ãîäà è æþðè SILMO d’Or — îäíîãî èç âàæíåéøèõ êîíêóðñîâ äèçàéíà â î÷êîâîé îïòèêå, êîòîðûé åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè SILMO â Ïàðèæå.

3

25

An

o

dy

nt

70

rix end lf H

Wo

Ve

VS

C0

12

forma_sun18_f7.indd 12

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 17:10:20


forma_sun18_f7.indd 13

07.02.2018 15:00:21


M M

ce

îˆ

Fa

Ge

a

ek

ce

54

Fa

'

D am

re 1 22

30

Ò ÐÀ ÀÄ ÊÂ ÊÐ ÓÃ À

À ÓÐ a

as

ik

nt

on

isa

kt

N

Te

na

n

lo

li er

ce ar

!b

B

ic

ia

n Et

Âñÿ íàøà æèçíü — èãðà. Â èãðå ìû ïîçíàåì ìèð è èùåì ïóòè åãî ïðåîáðàçîâàíèÿ. Èãðàÿ ñ öâåòàìè è ôîðìàìè, ìû ñîçäàåì íîâûå ñìûñëû è ïðåäìåòû. Âîò óæå âòîðîé ñåçîí äèçàéíåðû çàãàäûâàþò íàì çàãàäêè è âïèñûâàþò ðîìá â îâàë, à êðóã — â òðàïåöèþ. Âåäü îò èãðû â ïèðàìèäêè äî îòêðûòèÿ â ìàòåìàòèêå — âñåãî îäèí øàã.

D

EG

iB

14

forma_sun18_f7.indd 14

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 20:41:50


forma_sun18_f7.indd 15

07.02.2018 15:00:39


Tom

Hart

THS 0

036 U HO

å

Â

åáíî ø ë î

óäâ

 î÷êîâîé ìîäå íå òàê ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ, ÷òîáû êàêàÿ-òî òåíäåíöèÿ áûëà íàñòîëüêî î÷åâèäíîé, ÷òî î íåé ãîâîðèëè âñå — îò ìîäíûõ àíàëèòèêîâ äî íà÷èíàþùèõ áàéåðîâ. Îäíèì èç òàêèõ èñêëþ÷åíèé ìîæíî íàçâàòü íûíåøíèé ñåçîí: ñàìîé ìîäíîé äåòàëüþ âíåçàïíî ñòàëà äâîéíàÿ ïåðåíîñèöà — â ìóæñêèõ è æåíñêèõ ìîäåëÿõ, â êëàññè÷åñêèõ è ýêñòðàâàãàíòíûõ êîëëåêöèÿõ, â ìåòàëëå è ïëàñòèêå. Ýòî ñòðåìëåíèå ê óäâîåíèþ ñîçâó÷íî è ñ òåì, ÷òî ìû âèäèì íà ïîäèóìàõ: ìíîãîñëîéíîñòü, íåñêîëüêî þáîê ðàçíîé äëèíû... Óäâîåíèå, êàê ïîâòîðåíèå íà íîâîì óðîâíå, êàê ñèíêîïà â òàíöåâàëüíûõ ðèòìàõ.

î

åí

2

èå

nto

VS

8 03

C0

7

Ve

Lafont Bridge 8017S

16

forma_sun18_f7.indd 16

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 17:11:53


RUSSIA

forma_sun18_f7.indd 17

07.02.2018 15:01:05


To m

Ha rt

TH

S0 05 0

UN OM

Âîëøåáíîå óäâîåíèå

Ven

to V S

Helen

18

forma_sun18_f7.indd 18

Rocha

800

1C 01

HRS 1

048 M ML

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 19:52:32


forma_sun18_f7.indd 19

07.02.2018 19:52:14


ÒÐÅÍÄΠÎ×ÊÎÂÎÉ ÌÎÄÛ ÈÇ «ÈÍÑÒÀÃÐÀÌÀ»  âîïðîñàõ ñòèëÿ è ìîäû ñîâðåìåííûå ìîëîäûå ëþäè — òå, ÷åé ñîçíàòåëüíûé âîçðàñò ïðèøåëñÿ óæå íà ýïîõó Èíòåðíåòà, — ÷àñòî îðèåíòèðóþòñÿ íå íà ìîäíûõ êðèòèêîâ è äàæå íå íà äèçàéíåðîâ, êàê áûëî åùå ëåò äåñÿòü íàçàä, à íà ñâîèõ êóìèðîâ èç ìèðà «Èíñòàãðàì» (Instagram), çàìåíÿþùåãî èì ñåãîäíÿ ìîäíîå îáðàçîâàíèå. Î òðåíäàõ î÷êîâîé ìîäû, ïî÷åðïíóòûõ èç ñàìîãî ïîïóëÿðíîãî âèçóàëüíîãî ïðèëîæåíèÿ ïëàíåòû, ìû âàì è ðàññêàæåì.

20

Chul_Instagram_sun18_f2.indd 20

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 14:41:07


1

МИНИ-ОЧКИ

Ìèíè-î÷êè, íàïîìèíàþùèå ëèáî î÷êè-ïîëîâèíêè, ëèáî «ðàñêîñûå» î÷êè, êàê ó Òðèíèòè èç êèíîôèëüìà «Ìàòðèöà», çâåçäàì «Èíñòàãðàìà» ÿâíî ïî âêóñó. Ïåâèöà Ðèàííà â ìàå 2017 ãîäà ïîÿâèëàñü â òàêèõ î÷êàõ (åå âûáîð — ìîäåëü ìàðêè Andy Wolf) íà êðàñíîé äîðîæêå Êàííñêîãî êèíîôåñòèâàëÿ è ïðîèçâåëà íàñòîÿùèé ôóðîð. Èõ æå ìîæíî ÷àñòî âèäåòü è íà íîñó ñóïåðìîäåëåé Áåëëû è Äæèäæè Õàäèä, à òàêæå Êåíäàëë Äæåííåð. Ïðè÷åì íà íîñó — â áóêâàëüíîì ñìûñëå ñëîâà: çâåçäû íå ñêðûâàþò ãëàçà çà î÷êàìè, à îïóñêàþò ïîñëåäíèå íà ïåðåíîñèöó, òðàíñëèðóÿ òåì ñàìûì, ÷òî áûòü íåóçíàííûìè â èõ ïëàíû îòíþäü íå âõîäèò, à çàîäíî äàâàÿ âîçìîæíîñòü ïàïàðàööè ñäåëàòü óäà÷íûé ñíèìîê.

Кендалл Дженнер

2018

тренды

Chul_Instagram_sun18_f2.indd 21

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

21

07.02.2018 14:41:28


2

4

ОЧКИ С ЖЕЛТЫМИ ЛИНЗАМИ

Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ çâåçäàì «Èíñòàãðàìà» î÷êè ñ æåëòûìè ëèíçàìè ïåðåñòàëè áûòü èñêëþ÷èòåëüíî ïðåðîãàòèâîé ðûáàêîâ, ñïîðòñìåíîâ è àâòîìîáèëèñòîâ — òåïåðü îíè ïîëíîöåííûé ìîäíûé àêñåññóàð. Òðåíä ýòîò, íàäî ñêàçàòü, âåñüìà «çäîðîâûé»: î÷êè ñ æåëòûìè ëèíçàìè ïîâûøàþò êîíòðàñòíîñòü â óñëîâèÿõ ïëîõîé îñâåùåííîñòè è ïîìîãàþò ñíÿòü ïîäàâëåííîå ñîñòîÿíèå, ÷òî äåëàåò èõ íàñòîÿùåé ïàëî÷êîé-âûðó÷àëî÷êîé äëÿ ñêëîííûõ ê óíûíèþ â íàøåì áåñêîíå÷íîì ìåæñåçîíüå. Àëüòåðíàòèâà æåëòûì ëèíçàì — ëèíçû äðóãèõ ñî÷íûõ öèòðóñîâûõ îòòåíêîâ, íàïðèìåð ñïåëîãî ãðåéïôðóòà.

ОЧКИ В БЕЛОЙ ОПРАВЕ

3

Джордан Данн и Кара Делевинь

Î÷êè â áåëîé îïðàâå â ñòèëå Êóðòà Êîáåéíà, ôðîíòìåíà ãðóïïû Nirvana, — åùå îäíî óâëå÷åíèå ïîïóëÿðíûõ â «Èíñòàãðàìå» ìîäíèêîâ. Èíòåðåñ ê áåëûì î÷êàì âîçíèê ó íèõ ïîñëå òîãî, êàê ñïóñòÿ 23 ãîäà ïîñëå òðàãè÷åñêîé ñìåðòè Êîáåéíà (îí óøåë èç æèçíè â 1994 ãîäó) äèçàéíåð Êðèñòèàí Ðîò (Christian Roth) ðåøèë ïåðåèçäàòü ïîëþáèâøóþñÿ ìóçûêàíòó ìîäåëü î÷êîâ Series 6558. Ïðåäñòàâèòåëè ïîêîëåíèÿ «Èíñòàãðàìà» îòíåñëèñü ê íîâèíêå, ïî âñåé âèäèìîñòè âûçûâàþùåé ó íèõ àññîöèàöèè ñ ìÿòåæíûìè äåâÿíîñòûìè, ñ áîëüøèì ýíòóçèàçìîì, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò õîòÿ áû òîò ôàêò, ÷òî ñåðèÿ ïîñòîâ ìîäåëè Ñîôèè Ðè÷è, íà êîòîðûõ îíà çàïå÷àòëåíà â áåëûõ î÷êàõ, ïðèíåñëà åé ïîðÿäêà 100 òûñÿ÷ ëàéêîâ. Êðîìå Ðè÷è, íåðàâíîäóøíûìè ê ñîëíöåçàùèòíûì î÷êàì â áåëîé îïðàâå îêàçàëèñü Ðèàííà, ïåâöû Ïèêñè Ëîòò, Ôàððåëë Óèëüÿìñ è ìíîãèå äðóãèå çíàìåíèòîñòè.

ОЧКИ С ЛИНЗАМИ ПАСТЕЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ

София Ричи

22

Chul_Instagram_sun18_f2.indd 22

Î÷êè ñ ÷óòü çàòåìíåííûìè ëèíçàìè ïàñòåëüíûõ òîíîâ — íàñòîÿùàÿ íàõîäêà äëÿ òåõ, êòî ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ â îáúåêòèâå ôîòîêàìåð. Âî-ïåðâûõ, îíè íå ñêðûâàþò ãëàç, ÷òî, êàê ìû ñåãîäíÿ óæå âûÿñíèëè, äëÿ çâåçä «Èíñòàãðàìà» — áîëüøîé ïëþñ. Âî-âòîðûõ, áëàãîäàðÿ èì ñîçäàåòñÿ ýôôåêò ìàêèÿæà ãëàç, ÷òî, ðàçóìååòñÿ, òîæå íå ìîæåò íå ðàäîâàòü. Ïîëàãàåì, äàííûé òðåíä îñòàíåòñÿ íàäîëãî è âñëåä çà ôåøåí-èíôëþåíñåðàìè — âëàäåëüöàìè ïîïóëÿðíûõ àêêàóíòîâ â «Èíñòàãðàìå» — ïðèäåòñÿ ïî äóøå è èõ ïîäïèñ÷èêàì.

Кайя Гербер

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 14:41:36


5

«КОШАЧИЙ ГЛАЗ»

Î÷êè ôîðìû «êîøà÷èé ãëàç» â øèðîêîé ïëàñòèêîâîé îïðàâå ñ ïëîñêèìè ëèíçàìè — àêñåññóàð, êîòîðûé ïðèñóòñòâóåò â íàñòîÿùåå âðåìÿ â àðñåíàëå ïðàêòè÷åñêè âñåõ ãëàâíûõ äåâóøåêòðåíäñåòòåðîâ, íà÷èíàÿ ñ Çîè Êðàâèö è çàêàí÷èâàÿ Êàéåé Ãåðáåð, äî÷åðüþ Ñèíäè Êðîóôîðä. Íåìíîãî ïîðûâøèñü â Èíòåðíåòå, ìû îáíàðóæèëè, ÷òî ìîäåëü èõ î÷êîâ íàçûâàåòñÿ «The last Lolita», ÷òî â ïåðåâîäå îçíà÷àåò «Ïîñëåäíÿÿ Ëîëèòà». Îíà ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì êîëëàáîðàöèè àâñòðàëèéñêîãî áðåíäà Le Specs è äèçàéíåðà Àäàìà Ñåëüìàíà (Adam Selman). Íå ñîìíåâàåìñÿ, ÷òî ñ òàêèì ïðîäâèæåíèåì î÷êè ýòîé ìîäåëè âïîëíå ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà òî, ÷òîáû ñòàòü ãëàâíûìè î÷êàìè ñåçîíà ó ìèëëåíèàëîâ*.

 ýïîõó «Èíñòàãðàìà» çíàìåíèòîñòè íå õîòÿò ñêðûâàòüñÿ îò êàìåð çà íåïðîíèöàåìûìè î÷êàìè, à ïîòîìó âûáèðàþò ìîäåëè ëèáî ñîâñåì íåáîëüøîãî ðàçìåðà, ëèáî ñ äîâîëüíî ïðîçðà÷íûìè ëèíçàìè, êîòîðûå íå ñêðûâàþò èõ ãëàçà. È òå, äëÿ êîãî çâåçäû «Èíñòàãðàìà» ñòàëè ðîëåâûìè ìîäåëÿìè, ïî âñåì çàêîíàì æàíðà äîëæíû ïîñëåäîâàòü èõ ïðèìåðó. Íó à íàñêîëüêî «æèâó÷èìè» îêàæóòñÿ ïîäìå÷åííûå íàìè òðåíäû, æèçíü ïîêàæåò.

Зои Кравиц

2018

тренды

Chul_Instagram_sun18_f2.indd 23

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

Åëåíà ×óëàíîâà

* Â ñðåäå ìàðêåòîëîãîâ ìèëëåíèàëàìè íàçûâàþò ìîëîäûõ ëþäåé, ðîäèâøèõñÿ ïîñëå 1981 ãîäà.

23

07.02.2018 14:41:41


 çîëîòå è «óëüòðàôèîëåòå» Õîòÿ èíñòèòóò Pantone è âûáðàë ãëàâíûì öâåòîì ãîäà îòòåíîê, ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå «óëüòðàôèîëåò», ýòî âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî êàæäàÿ ìîäíàÿ òóñîâêà äîëæíà íàïîìèíàòü ëàâàíäîâîå ïîëå èëè êóñòû ñèðåíè. Ëîçóíã 2018 ãîäà ãëàñèò: «×òîáû áûòü â òðåíäå, íóæíî áûòü â öâåòå». Íåæíàÿ ïàñòåëü, ïðîçðà÷íàÿ êàðàìåëü, áëåñê çîëîòà è íîâîå ïðèøåñòâèå êðàñíîãî — â ýòîì ðàçäåëå ìû ñîáðàëè âñþ ïàëèòðó ñåçîíà.

Фиолетовое настроение | Золото на черном | Оттенки красного Черно-белое кино | Луч солнца золотой | Голубая акварель | Розовые мечты Теплый песок

Ultraviolet_sun18_f7.indd 24

08.02.2018 11:21:49


Ôèîëåòîâîå íàñòðîåíèå Ãëàâíûì öâåòîì 2018 ãîäà ïî âåðñèè èíñòèòóòà Pantone ñòàë îòòåíîê «óëüòðàôèîëåò», èëè «ñëîæíûé ôèîëåòîâûé» (Ultra Violet), îëèöåòâîðÿþùèé îðèãèíàëüíîñòü, âäîõíîâëÿþùèé íà ïîèñêè è ñèìâîëèçèðóþùèé íîâàòîðñêèå èäåè. À åñëè âû íå ëþáèòå ôèîëåòîâûé òàê, êàê ëþáèëè åãî ïðèíöåññà Äèàíà è ìóçûêàíò Ïðèíñ, è íå ãîòîâû îáëà÷èòüñÿ âî âñå ôèîëåòîâîå, âû âïîëíå ìîæåòå îãðàíè÷èòüñÿ àêñåññóàðàìè ýòîãî öâåòà.

1 1.

3.

2.

Swarovski SK K 0150 78 8Z 1. 2. 3. 4.

Ðåìåíü â âèäå êàíàòà Vivetta Êîøåëåê íà ìîëíèè Anja Hindmarch Æåíñêàÿ ïàðôþìèðîâàííàÿ âîäà Thierry Mugler Alien Áðåëîê Gucci

4.

SunStar HFF 0026 C4 Woow Su uper Fine 2 0970 2018

тренды

Ultraviolet_sun18_f7.indd 25

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

25

07.02.2018 16:56:47


3.

2.

1.

Le Spe Le S cs LSL 17021 213 21 13 34 4

Silhouette 8695 Infinity

Ørgreen Sunbeam 692

Moˆ Sun Geek 56M B

1. Ïîìàäà Rouge Dior 2. Øåëêîâàÿ áðîøü Gucci Floral 3. Îæåðåëüå Bvlgari MVSA 349573-E-1 4. Ñóìêà Gucci 5. Áîòèëüîíû IRO

4. 5.

26

Ultraviolet_sun18_f7.indd 26

Ñ ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ È

тренды

2018

07.02.2018 16:57:19


Ultraviolet_sun18_f7.indd 27

07.02.2018 16:57:48


Alain Mikli 0A 05032

4.

Helen Rocha HRS 1061

1.

4.

Bvlgari Serpenti 903406 2.

1. Ñåðåæêè Pasq quale Bruni Petit Secret 2. Ñóìî÷êà Attico 3. Æåíñêàÿ ïàðô ôþìèðîâàííàÿ âîäà Myths îò ò Amouage 4. Ìþëè Alberta Ferretti

Silhouette 8162 TMA Atwire

28

Ultraviolet_sun18_f7.indd 28

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 16:57:51


Ultraviolet_sun18_f7.indd 29

07.02.2018 16:58:26


1.

×åðíûé è çîëîòîé — êëàññè÷åñêîå ñî÷åòàíèå, êîòîðîå íå òåðÿåò àêòóàëüíîñòè âåêàìè. Äèçàéíåðû íåðåäêî èñïîëüçóþò åãî ïðè ñîçäàíèè àêñåññóàðîâ, â òîì ÷èñëå î÷êîâ, ÿâëÿþùèõñÿ òåì ñàìûì ôèíàëüíûì øòðèõîì, ñïîñîáíûì ñäåëàòü îáðàç ïî-íàñòîÿùåìó ðîñêîøíûì. 2.

Silhouette 4075 Urban Sun

3.

1. 2. 3. 4.

×àñû Boy-Friiend Chanel Ñóìêà Salvattore Ferragamo Áîòèëüîíû Salvatore Ferragamo Îæåðåëüå La anvin

Cazal 663 03

30

Gold_color_sun18_f3.indd 30

Linda Farrow LFL 651 C1 L

4 4.

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды н ды нд нды ды

2018

07.02.2018 17:13:51


Gold_color_sun18_f3.indd 31

07.02.2018 15:53:20


Çîëîòî íà ÷åðíîì

2.

Just Cavalli JC 825S 01B

Tom Hart THS 0031 NNL

1.

1. Òûêâà ߸è Êóñàìà Ê 2. ×àñû Porsch he 3. Ïóäðà Light Sunstone Illuminating G Gucci

Le Specs The Prince LSP 1602140

3.

Tom Hart THS 0043 ODL

32

Gold_color_sun18_f3.indd 32

Ñ ÑÎ ÑÎË ÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

20118

07.02.2018 15:53:25


Gold_color_sun18_f3.indd 33

07.02.2018 15:53:46


êðàñíîãî

Âîîïðåêè ðàñõîæèì ïðåäñòàâëåíèÿì, êð ðàñíûé öâåò èäåò êàæäîé æåíùèíå. Âà àæíî ëèøü íàéòè ñâîé îòòåíîê êðàñíîãî. Ïîîòðàòüòå íà ýòî âðåìÿ è áóäüòå ãîòîâû û ïð ðèíèìàòü êîìïëèìåíòû!

Etnia Barcelona Amelia BKRD

1.

Dollce & Gabbana VG G 4291

4.

2.

3 3.

34

Red_sun18_f3.indd 34

1. Ãàë ëñòóê-áàáî÷êà Saint Laurent 2. Ïà àðôþìèðîâàííàÿ âîäà Aleexandre J Saint Honore 3. Òóôëè Saint Laurent 4. Ïî îìàäà Givenchy

Em mpooriio Arma mp Arm rma an nii 206 06 60 321 2 7I 214 ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тр ренды

2018

07.02.2018 16:39:12


Red_sun18_f3.indd 35

07.02.2018 16:39:47


Îòòåíêè êðàñíîãî

1.

Fendi FF 02 0285S 5 5S

4. 2.

Polarstar PSGF 0705 C1

Alain M Mikli Paon

3.

Etnia Barcelona Icaria RDWH

5.

1. 2. 3. 4.

Ñòàòóýòêà Daum Ðàìêà äëÿ ôîòîãðàôèè Baccarat Áàðõàòíûå ñëèïåðû Kitty îò Charlotte Olym mpia Àðîìàëàìïû «Ïåíòà» è «Ïîëèãîí», Lampe Berger 5. Øåëêîâàÿ ïîäóøêà è ïîêðûâàëî Parure Ivo oire

36

Red_sun18_f3.indd 36

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 16:39:52


Red_sun18_f3.indd 37

07.02.2018 16:40:20


5.

×åð -áåëîå êèíî 1.

Ëþáèìûå öâ âåòà Êîêî Øàíåëü — ÷åðíûé è áåë ëûé — íàâñåãäà âîøëè â èñòîðèþ ì ìîäû è äîêàçàëè, ÷òî èíîãäà ÷åðíîî-áåëûé ìèð ìîæåò áûòü íàìíîãî ïðåêðàñíåå, çàãàäî÷íåå è èíòåðåñíååå öâåòíîãî.

Etnia Barcelona Wolseley BKSL

Alain Mikli 0A 05034 006 87 A

3.

6.

Hellen Rocha HR RS 1050 XNL

2.

4.

1. Êóëîí Geoma 2. Òàðåëêà Fornasetti 3. Ñóìî÷êà Proenza Schouler Crocodile PS1 4. Áîòèëüîíû Sportmax 5. Êàðòèíà Äàâèäå Áàëëèàíî, 2016 ãîä 6 ×àñû Chanel Mademoiselle jj12 6.

38

Black&White_sun18_f2.indd 38

Emiilio Emi Emil li Pucci Pucci EP 007 Pu 0070 07 70 01K 01K K

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×Ê ÊÈ

тренды

2018 18

07.02.2018 14:03:19


Black&White_sun18_f2.indd 39

07.02.2018 14:03:48


4.

2. 1.

W Woow Super C S Cooll 2 100

Ørgreen Indian Summer 828

5.

3.

Meexx 6349 100

1. 2. 3. 4. 5.

40

Black&White_sun18_f2.indd 40

Ñàïîãè «For Walking» Off-White Ñóìî÷êà Moschino Ëþñòðà Luna Wired Designs Êðåñëî Gufram ×àñû Sometime Umbro

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 20:15:23


По вопр росам разме ещения я рекл ламы о обраща айтесьь по тел лефон ну +7 (8 812) 60 03-40--02 или и элекктронно ой поччте gab bura@o ochki.n net ww ww.och hki.net//marke et

Для того чтобы купить очки, предс ставленные в этом трендбуке, перейдите в раздел «Маркет» на OCHKI.n net или найдите ближайший магазин, воспользовавшись разд делом «Салоны оптики»

Black&White_sun18_f2.indd 41

07.02.2018 19:51:56


Ëó÷ ñîëíöà çîëîòîé

2.

Linda Farrow 656 C10

Î÷êè æåëòîãî öâåòà, ñàìîãî âåñåííåãî è ñàìîãî ñîëíå÷íîãî, — ýòî ïðèãëàøåíèå óâèäåòüü ìèð ÿðêèì!!  Âîñïîëüçîâàòüñÿ èì èìååò ñìûññë åùå è ïîòîìó, ÷òî, ñîãëàñíî ïðîãíîçàì ìîäí íûõ àñòðîëîãîâ, èìåííî æåëòûé ñòàíåò öâåòòîì íîìåð îäèí ïðåäñòîÿùåé âåñíîé.

1.

1. 2. 3. 4.

Ñóìêà Chanel Ñåðüãè Oscar d de la Renta Øàðô Oscar dee la Renta Òóôëè Dries va an Noten

3.

Andy Wolf Hendrix E

4.

42 42

Lemon_sun18_f3.indd 42

Andy Wolf Chen G Linda Farrow Dries Van Noten 160 C1

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 17:15:22


Lemon_sun18_f3.indd 43

07.02.2018 16:11:35


Ãîëóáàÿ àêâàðåëü

1.

4 4.

Ö Öâåò âåñåííåãî íåáà — ñâåæèé, âñåëÿþùèé îïòèìèçì, äà àðÿùèé ãàðìîíèþ — â ôàâîðå ó ìîäíûõ äèçàéíåð ðîâ, îê êðàñèâøèõ â íåãî ïðåäìåòû íå òîëüêî âåñåííå-ëåòòíåãî,, íîî è îñåííå-çèìíåãî ãàðäåðîáà. Äèçàéíåðû î÷êîâ â äîëãóó íåå îñòàëèñü: ïðàêòè÷åñêè â êàæäîé êîëëåêöèè èçâååñòíîãîî áð ðåíäà ìîæíî íàéòè åñëè è íå î÷êè â ãîëóáîé îïðà àâå, òîî ñ ãîëóáûìè ëèíçàìè — óæ òî÷íî.

2.

Alain Mikli Rayyc y 5.

Etnia Barcelona Prati TQSL

Emilio Pucci EP 0074 33W

1. Òåíè äëÿ ââåê Urban Decay 2. Òóàëåòíàÿÿ âîäà Hermes Eau des Merveilles M Bleue 3. Ñíèêåðñû Gucci 4. Øåëêîâûé ïëàòîê Gucci Floral 5. Ñóìêà Guccci

3.

44

Blue_sun18_f4.indd 44

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 17:16:49


Blue_sun18_f4.indd 45

07.02.2018 14:26:54


Ãîëóáàÿ àêâàðåëü 1.

Andy Wolf Amira

Adidas Zonyk Pro S AD02

4.

2.

Mexx 6361

3.

Silhouette 8142 Adventurer Aviator

46

Blue_sun18_f4.indd 46

5.

1. 2. 3. 4.

Øàðô Etro Àðîìàëàìïà Dr.Vranjes Êðîññîâêè Marni ×åìîäàí äëÿ õðàíåíèÿ ñîëíöåçàùèòíûõ î÷êîâ Family Affair 5. ×åõîë äëÿ ïëàíøåòà Comme Des Gar

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 18:27:05


Blue_sun18_f4.indd 47

07.02.2018 14:27:23


Ãîëóáàÿ àêâàðåëü 3. 1 1.

SunStar HFF 0019 C2

Diesel DL L 0249 24C 1. ×åõîë äëÿ iPhone Chiara Ferragn 2. Çîíò Moschino 3. Áðåëîê Furla 4. Øàðô Coach

4.

Ray Ban RB 3589 Ray-Ban

2.

SunStar STF 0002 C2

48

Blue_sun18_f4.indd 48

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 14:28:03


Blue_sun18_f4.indd 49

07.02.2018 14:27:37


Ðîçîâûå ìå÷òû 3.

Ðîçîâûé öâåò ïî ñåé äåíü àññîöèèðóåòñÿ ó âàñ â ñ èíôàíòèëüíîñòüþ è äåòñòâîì? ×òî æ,, ïîðà ï ìååíÿòü ñâîè ïðåäñòàâëåíèÿ! Äóìàåòñÿ, ÷òî ìÿã ÿãêèå ïàñòåëüíûå îòòåíêè ðîçîâîãî èç àêòó òóàëüíûõ êîëëåêöèé ïîëþáÿò äàæå òå, êòî ðàíüøå ðà îòäàâàë ë ïðåäïî÷òåíèå ëèøü ÷åðíîìó è ñåðîìó. ñå

1.

Etnia Barcelona Yaletown PKSL

Le Specs Bazaar LSL 1702139

Belstaff Panther 7177-C-R Rose

1. Ïàðôþìèðîâàííà íàÿ âîäà Mon Guerlain 2. Òóôëè Gianvit vito Rossi 3. Ñóìî÷êà M Mansur Gabriel 4. Îæåðåëüå Îæåðåë ëüå ëüå Painted Wild Lotus

2.

50

Pink_sun18_f2.indd 50

4.

Ñ ÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 16:34:52


Adam Seelman  Le Specs Th Fugit The F itive i LAS 1702131

1..

Dolce & Gabbana DG 2201 1298

2.

3.

1. Ïëàòîê Emilio Pucci 2. Ñíèêåðñû Emilio Pucci 3. ×àñû Casio BGA-185-4A

SunStar HFF 0046 C6 2018

Pink_sun18_f2.indd 51

тренды

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

51

07.02.2018 16:35:04


Ðîçîâûå ìå÷òû

2. 1.

Andy Wolf Elodie E

3.

Alain Mikli 0A 05034

1. Ñåðüãè Oscar de la Renta Grapefruit 2. Ïîìàäà à Smashbox Be Legeendary Lipstick 3. Ñóìî÷ê êà Furla Metropolis Nuvola 4. Íàóøí íèêè JBL E55BT

52

Pink_sun18_f2.indd 52

Mexx 6349 100

4.

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 16:35:24


Pink_sun18_f2.indd 53

07.02.2018 16:35:40


Blumarine SBM 673S 913

ûé ïåñîê Ìÿãê Ìÿãê ã èå îòò òòåí åíêè è ááåæ åæåâ æåâîãî — îñíîâà íåéòðàëüíîãî è ýëåãàíòíîãî äðåñ åñññ--êî ê äà äà. Îê Îêðà ðàøåíí íûå û â íèõ àêñåññóàðû ïîìîãóò âàì ðàññòà òàâè â òü âè ò íåä äîñ î òà ò þù ùèå à àêöåíòû â âàøåì îáðàçå.

4.

3.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tom F Tom Foord rd F FT T 057 57 73 55Z 55Z Z

1..

Ðååìåíü Chanel Ïë ëàòîê Salvatore Ferragamo Ìÿãêàÿ Ì ÿ èãðóøêà Missoni Mi i Øëÿïà Maison Micele Ø Òó óôëè Celine Ñó óìêà Celine

2.

Silhouette Perret Schaad 9910

5.

6.

ic! berlin Chichi

54 54

Yellow_sun18_f2.indd 54

ÑÎËÍÖ Ö ÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×Ê ÊÈ

тренды

2 2018

07.02.2018 16:15:45


Pink_sun18_f2.indd 55

07.02.2018 16:35:43


ÀÍÒÈ-

âîçðàñòíîé

ïîäõîä ê ïîäáîðó

îïðàâ

Þí íîé î õîð î îøåí îø øåí åíüê üêîé üê îé é äåâ åâóø óø øêå ê , ÷ò ÷òîî íè íàä äåí å ü — âñåå ê ë âñ ëè èöó, öóó, è ó íåå åå çà çàòð òðóä òð ó íååíè í é ñ âû ûáî áîðî îðî ðîì ì îï ïðà ð âû â û îáû áû÷í ÷ î íå â âîç îççíèêà íè èêà ê åò. Ñî Ñîâñ âñåì âñ åì äðóóããîîå äå äåëî ëî — âççðî â ð ñë ñëàÿ à æåí àÿ å ùè ù íà íà,, êî êîòî òîîðà ðàÿ, ÿ, ãëÿ ëÿä äÿ â çåð äÿ åðêà êàëî ë , ñ îîããîð îð÷å ÷åíèåì çàì ÷åí àìå÷ å÷ ÷àå à ò íå íåèç èçáå áåæ áå æíûå ï æí ïðè ðèçí íàêè âîçð âî âîçð ðàñ àñòà ñòòà à. ×åì åé ñëå ë äóåò äóóåò å ðóê ó îâ âîä îäñò ñòâî âîâàòüñÿ, ïîîäá ï äáè áè èð ðà àÿ ÿ îïðàâó? Íà ÷òòî íåîá íååîáõî îáõî õ äè äèìî ìî îáðàòèòü âí â íèì íèì èìàí àíèå? ? Ýò Ýòà à ñòòàò àòüÿ üÿ ïðè ð çâ âàí àíà à äà àòü èñ÷åðïûâà àþ þù ùèé é îòâ òâåò âåòò íà äà àíí ííûå ûå âîï îïðî ðîñû ñ .

56 56

Chul_Antivozrastnoy_Podhod_sun18_f4.indd 56

ÑÎË ÑÎ Î ÍÖÅ ÎË ÍÖ Ö Ç ÇÀÙ À ÈÒÍ ÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды тре ы

2018 201 8

07.02.2018 14:40:22


Круглые е очки модель и стилист Линда Родин обожал ла уже ж в 1960-е годы. Она и по сей день л любит такие ие модели, но предпочита т ет их уль ультра тр сов временные решени реш ен я

Изме Из мене нени ния я — на лиц ицо о Í ñåê Íå ñåê êðå ðåò, ò, ÷òî ÷òî ñ ââîç îçðà îç ðààñò ñòîì îì ìûø îì ûøöû öû ëèö öà òå òå-ðÿ ÿþò þ òîí íóñ óñ,, è ôî ôîðì ðìà ëè ëèöà öà ìåí íÿå ÿåòñ òññÿ. ÿ. Ïðîöå ðîîöå öåññ ññ èì èç ìååí íååíè íèé é ïð ïðîè îèñõ ñõîä ñõ îääèò ïîñ îñòå òåïå òå ïååíí ïåíí í îî.. Ó êîããîî òî îîí í íà÷è íà ÷èíà íààåòòñÿ ðàíüø àíüø àí ü å, ó ê êîã îãîî òîî — ïîç îîçäí äíåå äí åå.. Îò ÷÷åã åå åããî ýòîî çà ýò çàâè âè èñè ñèò? ò? Îò ãå ò? ãåíå íåòè íå ò êè òè è è îò îá îáðà ðàçà ðà çà æèç èçí íè, êî íè, íè êî-òîîðû ûé âå âåäå äåòò æå äå æåíù íùèí íù èí íà: êàê ê è ÷åì ì ïèò è àå àåòñ òñÿ, òñ ÿ,, çàÿ à íèìà íè ìààåò å ñÿ ÿ ëè ñï ñïîð îð îðòî ðòî ò ì, ñîá î ëþ ëþäà äàåò äà åòò ëè ðååæè æ ì òð ðóä óäà äà è îò îòäû äû äûõà ûõà õà.. Ìî Ì æí æíîî ëè è îòñðî òñðî òñ ðî÷è ÷èòü ÷è òü ïð ðîîÿââëå ëåíè åí íè èå ïåðïååðð âûõ âû õ ïð ïðèç èçíà íàêî íà êîââ âîîçð êî çðàñ àñòí àñ òí íûõ èçì ç åí åíåí åí íèé èé? ? Äà, Äà, åññëè Äà è ì íè ìè íèìè ìèçè ìè çèðî çè ðîâà ðî âàòü âà òü í íåã åãàò åã àòòèâ èâíû íûåå âîçä íû âîîçä çäåéñò åé éñò ñòâè âèÿ âè ÿ èç è âí âíåå è äå äåëà ëààòü ñïå ïåöè öè ö èàë àëüí üí íûåå óïð ïðàæ àæ æíå íåíè íèÿ íè ÿ äë äëÿ ÿ óê ó ðå ðåïë ïëåååíèÿ íè ÿ ìû ìûøö øö ëèö è à. à. Îäí äíàê àêî, àê î, ÷òî òîáû áû ïîë áû îëó÷ ó÷÷èò èòü æå æåëà ëàåëà åì é ýô ìû ôôå ôåêò êò,, ïîîâò âòîð âòîð ðÿò ÿòüü èõ õ íóæ æíî í åæå æåäí äí íåâ å íî íî,, íà í ÷ î, ÷ò î, ê êàê àê ï ïîê îêàç îê àççûââàå àçûâ àåòò ïð ï àê àêòè òè èêà êà, äà êà, äàëå ëåêî ëå êîî íå íå âñ âñåå îêàîêàîê çû ûâà â þò þòñÿ ñÿ ñïîîñîîáí á û. û Çàìå Çà ìå÷å ìå ÷åíî íî,, ÷ò ÷òîî ó âç âçðî ð ññëëûõ æ ðî æåí å ùè åí ù í (ñ (ñòà òàðø ðøå ðø 50 ëåòò) ê êîîíò íòóð ó û ëè óð ëèöà öàà ñòà òàíî íîîâÿ í â òñ òñÿ ÿ áî á ëå ë å æå æåñò ñòòêè êè-ìè,, èç ìè è ââè èíè íèòå òåå çà îê îêñþ ñ ìî ñþ ìîðî ðîí, í, «ìó í, ìóæå æåñò æå ñòâå ñò âåíí âå ííûì íí ûì ûìè» ìè» è»:: íà ôîí îíåå âï ïàëëûõ ùåê ê ççàì àìåò åòíå íååå âû âûñò ñòóï óïàþ àþòò ñê ñêóë óëû, óë û û, ñèëü ñè ëüíå íåå ââû ûäåëÿ ëÿåò åòñÿ åò ñÿ ï ïîä îäáî áîðî ðîäî äîê. ê Ä Äëÿ ëÿ òòîã îãîî ÷ò îã ÷òîá îááû ñãëà ñã ëàäè äè èòü «îñ î òð ðûå û óóãëëû» û», èì ñëååäó äóåò åò âûáèð èðàòòü îê êðó ðóããëûå û , ñê ñêðó ð ãëåííû íûå, å, îîâà âàëü ëüíû íûåå îï îïðà ðààâû. Î òîîì, ì íà ÷òî íà ò åùå ù ñëåäó ùå äóååò îáðàòèò èòü âíèì è àíèåå ï ïðè ðè âûá ûáîð î å îð î÷êîâ,, ìû ðà ðàññêàæåì äàëååå.

Ста аромод одному и «кр креа еативному» »— ре ешитель л ное «нет»! Äëÿ âçðîîñëîé æåíùèíû î÷êè ìîãóò ñòàòü ñàÄë ìûì çàìå÷ààòå ò ëüíûì àêñåññóàðîì, íî ýòî ñëó÷èòñÿ ëèøü ïðè îäí ä îì óñëîâèè: îíè äîëæíû áûòü ïðà-

2018

тренды ы

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

Chul_Antivozrastnoy_Podhod_sun18_f4.indd 57

âèëü âè ëüíî ëü íîî ïîä îäîá îáðà îá ðàíû ðà íû..  ïð íû ðîò îòèâ èââíî è íîì ì ñëëó÷ ó÷àå àå îî÷ê àå ÷êè è íå ïðåì ïð åì åìèí ìèí èíóò ó ââûä óò û àòòü îê ûä îêðó îêðó ðóæà æ þù æà ùèì âîççðàñò ðàñòò âëà ðà ëàäå äååëè ëè-ö . Íà öû Íàèá èáîë èá îëåå îë åå îïà ïàñí ñíû ñí û ñ ýòòîîé é òî÷ î÷êè êè çðå êè çðå ðåíè íèÿ íè ÿ ìî ìîäå äåëè äå ëè,, ëè îòñû îò ñûëà ñû ëààþù þùèå ê ââðå ð ìååíààì ìî ðå ìîëî ëîîäîñò äîîñòè ñòòè íà íàøå øååé ãåðî øåé ãååðî ðîèèíè.. Ðå íè Ð ÷ü ÷ ìîæ îæåò åòò èäò äòè è êà êàê ê îá àóò óòåí åíòè åí íòè÷í ÷íûõ ûõ õ îî÷ê ÷êàõ ÷ê àõ,, ññîîõ õð ðàí àíèâ èââøè èõñ õ ÿ ñ «ò «òåõ åõ ñàì ìûõ ïîð ð»,, òàê àê è îá îî÷÷êà ê õ íàøè íàøè íà èõ äí äíåé å , êî åé êîòî òîðû òî ðûåå âû ðû âûãë ãëÿä ãë ÿ ÿò ÿä ÿò, êà ÿò, êàê ê «ï « ðè èâå â ò èç ïð ðîø î ëîîãî ãî»». ». Îçíà Îç íà÷à ÷àåò ÷à åò ëè ýò åò ýòî, î, ÷òî î, òî ïðî ðî îî÷ê ÷ê ÷êè êè â ñò ñòèë èëåå ð èë ðåååòð òðîî òð âççðîîñë ñëîé îé æåí íù ùè èíå íå ëó÷ ó øå øå âîâ îâñåå çàá àáûò ûòü? ûò ü? Îòí òíþä þ ü. þä Å ëè Åñ è áëààãîîääààð ðÿ ÿ öââååòó ò , ïð ï èí íòóó èëè æå ìà ìàòå òååðè ðèàë àëó, àë ó, îòâå îò âåå÷àþù ÷àþù ÷à ùèì èì ýñò ñ åò å èê êå èì ìåí å íî íàø øåã åãîî âð âðåì åìåí åì åí íè,, ìîäå ìî ä ëè õîð îðîø îøîî çíàê çí íàê àêîì îì ìîé é ôîð îðìû ðìû ìû âûã û ëÿ ëÿäÿ äÿò àê äÿ àêòó òó-òó àëëüí ü î, îí íè èí íåå òî òîëü ëüüêî ëüêî êî íå ñî ñîñò ñîñò ñòàð ñòàð àðÿò àðÿò ÿ , íî íî,, âî âîçì ççì ìîæ îæíî æíî íî, è îîì ìîëëîä îäÿò ÿò æåí å ùè èíó íó.. Ê ñî ñîæà îæààëååíè èþ, þ, ýòî òîãî ãî íèê êàê í íåë åëüç åë ëüç üçÿ ÿ ñê ñêàçàò àççàòòü î òà òàê òàê í çû íà ûâà âàåì âàåì å ûõ êðåàò ðåàò ðå àòèâ èâíûõ èâ èâíû íû ûõ îï ïðààâà âàõ õ — ñ ëþ ëþááû áûìè ì óóê êð ðààøå øåíè øåíè èÿì ÿìè îò ññòð ÿìè òð ðàç àçîâ çîâ îâ äî ôè ôèãóðî ôèãó ãóóðî ðîê è ñ áó áóäò äòî òî ïàðÿ ïà ïàðÿ ðÿùè ùèìè ùè èìè è â âîç âîç îçäó äóõå äó õåå ëèí ëèíçà èíçà èí çàìè ìè è íåî åîáû áû÷í áû ÷íûõ íûõ û ãåî ãåî åîìå ìåìå ìåòðè÷ òð è÷÷åññêè êèõ õ ôî ôîðì ðì ì, ñê ñêàæ àæåì àæ å ðîì åì îìáî áîâè áî èäí äíûõ ûõ,, à òà òàêæ êæ êæå æå î ìî ìîäå ä ëÿ äå ëÿõ, õ, ââûï ûïîë îëíå íåíí ííûõ ûõ èç è ðà ðàçí çíîîîöâ çí öâåò öâ åòíû åò íûõ íû õ ìå ì òàëë òà ëëëè÷ è åñ åñêè êèõ õ ïð ðîâ îâîë îëî÷ î÷÷åê ê. Êàê Êààê îäíà îääíà íàæä æääû ìå ìåòê òêî çàìååòè òèëà ëàà âåä å óù óùàÿ àÿ ï ïðî ðîîãð ãðàì àììû àì ìû ««Ìî Ì äí Ìî íû ûé é ïðè ðèãî ãîîâî âîð» íà Ï Ïåð åðâî âîì ì êà êàíà íàëå ëå ññòè òèëè òè ëèñò ëè ñò Ý Ýâå âåëè ëèíà ëè íà Õðîîì÷ ì÷åí åíêî ê , ëþäè ëþ äè â òòàê àêèõ èõ îî÷ê ÷êàõ àõ ñìî ìîòð ìî ò ÿòòñÿ òð ÿ ê êàê àê ïðå ðåñò ñòàð àðåë å ûå êëîóóíû íû, è ìû ñ ýòè òèì ì ïîîëíîñ ëíîñ ëí îñòü òüþ òü üþ ñî ñîãë ãëàñ ãë àññíû íû. Õ òü è í Õî íåå êî êîìè ìè÷í ÷í íî,, íî ñòòàð à øå ø ñâîîèõ ëëåò å æåíùèíà ùè íà áóä óäåò åò âûããëÿ ë äååòüü â îî÷ê ÷êàõ ÷ê à ñ îïð àõ ïðàâ àâîé îé ïîëóîáîäêîîâî âîé é êî êîíñ íñòð òðóê óêöè öèè, è ãäå ä îáî áîäê äêîì äê îì ì îãð ãðàí à è÷åí å à ëè èøü ø íèæ èæíÿ íÿÿ ÷à ÷àñò ñòüü ðà ðàìê ìêè, êàê ê â êëà êëààññ ñ è÷ è÷åñêèõ

î÷êà î÷ î÷êà êàõ äë êàõ ä ÿ ÷÷òòåí åíèÿ èÿ ÿ. Ò Òààê ÷ò ÷òîî òå òåì, ì, êòî ò í íåå ñï ñïåø åøèò èò ç ïè çà ïèñû ñ âà ñû âàòü òü ñåáÿ òü åááÿ â ïå ïåíñ íñèî èîíå íååðê ðêè è â ðî ð ññ ñ èé èéñêîì ñê êîì ìï ïîî îíèìà íè ì íè ìà íèè è ýò ýòîã îãîî ñë ñ îââà, à, ì ìû û áû îîòò ýò ýòîã îãîî âà îã â ðè ðèàí àí íòà ñîâå ñî âåòî òîâà âàëè ëè ââîç îçäå îç ä ðæ äå æàòüñ àòüñ àò ü ÿ. ÿ

Цвет Цв ет име еет зна наче чени че н е ни Åñòå Å òåñò ñòâå âåíí ííî, î, ÷òî òî, âû âûáè áèðà áè ðàÿ îï ðà î ðà ðàâóó, ñëåäóåò ó÷÷èòûâ û àòòü ïð ïðèð èðîä èð îäíûé îä é êîîëî ëîðè ðèò, èëè ëè,, ãîâî â ðÿ èíà í ÷å ÷ , öâåòîòòèï è ÷åëëîâ îâåê åêà, à, äëÿ äëÿ ÿ êîò î îð îðîã îãîî îí î à ïîäááèðàåòñÿ. Òå ñÿ Òåìå ìå öâå âåòî òîòè èïî ïîââ ìû óóæå æå ï ïîññâÿ âÿòè ò ëè îòäåëüíûé é ìààòå òåðè ðèàëë*, è èçç êîîòî ò ðî ðîãî ãî ìîæ æíî í óçíàòü, êàê

* Ñì.: Ïî Ïîäáîð îï îïðàââ â çà çàâèñè è èìî ì òè îò öâåòîòèïà // OCHKI.net [Ýë. ðå ìîñ ð ñó ñóð óðñ]]. U URL: R : htt http:/ p://ww p:/ /www.o /ww /w w.oochki chkki.net/ net/opt t opt op ica icalad ladvis i er/kak a _vybrat_ochki/da_b bra _budet_ccvet v .

57

07.02.2018 14:37:16


Хо Хот отя я обра бр зу гер г оин ге ини и рекламн ам ой о кам кампании Karen Walker ам аме мерик риканк рик анке ан анк е Линн ин Делл и прис ри уща некоторая театральность, гля ядя дя на а нее н , становится по не онят н но, что цвета драгоценных камней кам ней в взрос р лым ж женщинам определенно к лицу у

îïðåäåëèòü öâåòîòè âåå òèï ï è êà êàêè êèåå öâ öâåòàà åì åìóó ïî ï äõ äõîääÿò ÿò.  ñâåò åòåå æå í íàø àø øåé ñåã åãîä îäíÿ îä íÿøí íÿ øíåé øí åé òåì åìû û îò îòìå ìåòè ìå òèì òè ì ëèøü ëè øü,, ÷ò ÷òî, î, ïîä îäáè áèðà áè ðàÿ ðà ÿ îï ïðà ðàâó âó âçð çðîñ îñëî îñ ëîé ëî é æå æåíù íùèíù è èíåå, ñë ñëåä åääóå óåòò áû áûòüü àêê êêóð óðàòíû óð óðàò í ì ñ íå íû íåïð ïðîç ïð î ðà îç ðà÷í ÷íûì ÷í ûì û ìè îï ïðààââààìè ì ññëè ëèøê øêîì îì ì ñââååòòëëûõ õ òîí î îâ î . Íàà çðå ðåëî ëîé ëî é êîîæå ê îæå,, êî êîòî òîîðààÿ èç èç-ç -çàà óõ -ç ó óääøååíè íèÿ ÿ êð êðîâ îâîñ îâ îñíà îñ íààáæ áæåí å èÿ åí ÿ, à òàêæ òààêæ êæåå èç-ç èçç-ç -çàà ñí ñíèæ è åí èæ íèÿ ÿ êîë î è÷ è÷åñ åñòâ åñ òâàà íî òâ íîâû âûõ âû õ êë êëåêëåå òîîê ñò ñòàí àíîâ àí î èò îâ èòñÿ ñÿ òîí îíêî êîîé è ñó ñóõî õîé, õî é ññâå é, âåòë âå òëûå òë û îïð ûå îïð ïðàâ àââû ÷ààñòòî ââû ûãë ûãë ãëÿä ÿäÿò ÿä ÿò áëå ëåêë êëëûì ûìè è è ñê ñêó÷ ó÷÷íû ó÷íû ûìè ìè,, îò îòíþ íþäü íå íþ ó ðààøà óê ø ÿ æå æ íù ùèí íó. ó Êðî ð ìå òîã îãî, î ïîð î, ðîé é îíè è ìîî ãóòò ïð ãó ïðèä èäàò àòüü ëè àò ë öóó ýôôåê ôô ôåê å ò ìààñê ñêè, ñêè, è, ÷åã å î, î ðàç ðàç àçóì óì óìåå ìåååòñ òñÿ, ÿ, ÿ, â ÿ÷ âñ ÿ÷åñ åñêè åñ êè ñëå êè ñëå ë äó äóåò åò èçá çáåã åããàò àòü. ü. Íåðå Íå ðåäê ðå ääê êî æå æåíù ùèí íû çð çðåë åëîã åë î î âî îã âîçð çðàñ çð àñòà ò ïèòòàþ à ò ñëàá ñë àáîñ àá î òü îñ òü ê êîð ðè÷ è íååâîìó âîîìóó ö öâå âåòó âåòó âå òó,, ñ÷èò ñ÷è ñ÷ èòòàþ à ùå ù ìó ì ñÿ

öââåò åòîì îì ì îñí ñíîâ îâàò îâ àòåë àò åëüí åë üíûõ üí ûõ õ ëþä þäåé åé é. À êòòî æ æåå ì ìîæ îæ æåò ááû ûòüü ïðà ïðà ð êò êòè÷ è÷íå íååå è îñ íå î íîîâà âàòå òååëü ëüüíå íååå æ íå æååíù ùèí èíû û ñ àð ñò ðøå ø 50 ëå ë ò? Îäí äíàê àêîî åñ àê åñëè ñëè ëè åé è ðå ðåêî êîìå êî ìååíääîîâ òüü êîð âà êîð ðè÷ è÷íå íåâó íå âóóþ îï îïðà ð âóó, òîî òîëëüê ðà êî îð îðèã èããèí èíàë àëüàë üüíîãî íî ã äèç ãî èçàé à íà àé íà.  ïð ï îò îòèâ èâíî èâ íîì íî ì ñëëóó÷÷àå à îáð ðàç à ìîæ æåò ïîîëóó÷è ï ÷èòü òüüñÿ ÿ ëëèá èááî ñë ñ èø è êî êîì ì ñò ñòðîîãè ãèì, ì ëè ì, èááî è âî âîâ å ññê âñ êóó÷÷íû ÷íû íûì. ì. Âûèã Âû è ðû ðûøí øíîî íà çðå øí ðåëî ë é æå ëî æåíù íùèí íù èíåå ñì èí ñ îò î ðÿ ðÿòñ ðÿòñ ò ÿ îïðà îï ð âû ðà âû ö öâå âåòî âå òîîâ äð ðàã àãîö àãîö îöåí åííû åí íûõ êààìí ìíåé ååé é: èç è óì ó ðóäí ðóóäí ä îã î î, ìàëà ìà ëààõè õèòî òîîâîãî òîâî ãî, áèðþ áèðþ áè þçîîâî âîãîî (ïî âîãî ïîñë ñëëåä åäíè íèé, íè é êñò é, ñòàò àòòè ãîîâîðÿ âî ð ,ï ðÿ ïîîäõ äõîä îäèò îä èò ïðå ïð ðååäñ äñòà òààâè èòå ò ëÿ ÿì êààê òåïë òååïë ïëîã îîãããî, î, òòàê î, àê ê è õîîëî ëîäí äíîã äí îãî öâ îã îãî öâåò åòîò îòèï èïà) èï à),, à òàêæ à) òàêæ òà æå àê àêââà âàìà ìàðè ð íî ðè í âîîãîî, ðó ð áè áèíî íîîâî â ãî ãî, ãð ðààí íàòòîââîã îãî, î,, ÿíò íòàð àðíî àð íîãî ãî è äðó ðóãè ãèõ ãè õ îòòååíê îò íêîâ î äðà îâ äðà ð ãî ã öåíí öååíí íîñòå îññòå òåé é.. Ò é Òåì åì, êò åì åì, êòîî ñ îîññòòîîðî ð æí íîîñòüþ ñò üþ þ îòí òíîñ íîñ îñèòòñÿ ê ÿðêèì îñèò ðê êèì è öâå â òà ò ì, ì, ìîæ îæíî ï ïîñ î îââåîñ å òîâà òî âàòü âà òü ï ïîë îëóï îë óïðî óï ðîçð ðîçð ðî çðà÷ à÷íû à÷íû à÷ íûåå îï îï ïðà ðàâû ðà âû, â êî ê òîîð ðû ûõ ýò ýòè öâåò öâ âåò åòàà ïðåä ïðåäñò ïð åäñòòààþ åä þò â ««ð ðàç ðàç àçáà áàâë áà âëåí âë åííî åí íîì» íî ì» âàð àðèà èààíò è íòå. å. å.

ЛУЧШ ЛУ ЧШ ЧШЕ ШЕ, Е, ЧЕМ М ЛЮБ ЮБОЙ БОЙ ОЙ К КОН ОНСИ ОН СИ СИЛЕ ИЛЕ ЕР

Очк ки в пр проз о ачн озр ачных и по олу луп про ро озрачны зра зра ачны чных чн х опра оправах — отл от о тл личн ичн чное ое е реш решени н е для эле л ган ле нт тн тно но ой в взро зро росло ро лой женщины

5 58

Chul_Antivozrastnoy_Podhod_sun18_f4.indd 58

Óâû, Óâ û,, ñ ââîç îççðà ðàñò ñòîì îì ê êîæ îîæ æà ëëè èöàà íå ñòòàí àíîâ îâèò îâ èòòñÿ èòñÿ ëó÷ø ëó ÷øå. ÷ø å. Î Îòå òåå÷í ÷íîñ îñòü òüü, ñè èíÿêè íÿêè íÿ è ï ïîä îîää ãëààçà ç ìè ìè,, íà í âèñø å âååðõ øè ðõíè íèå âå âåêè êè è, ðà ðàñø ñøèð ñø èð è ðåí å íûå íû ûå ñîîñóóäû ä , ïè ï ãìåíò ìå íòíû íûåå ïÿ ïÿòí òíàà — âî âîòò òå ïðî ðîáë áëëåì ìû, ñ êîò îòîð îðûì û è íåðå íå ðåäê äêîî ïð ïðèõ èõîä îääèò èòñÿ ñÿ ÿ èìå ì òü òü äåë åëî âç â ðî ðîñë ñëîé ñë î æåí îé å ùè ù íå.. Ñò íå Ñ àð àðàÿ àÿñü ñü ðåø øèò èòüü è èõ õ, îîí íà îá îáû÷ û íî û÷ í ï ïðè ðèáå áåãà ã åò ê ïîìîîùè äåê åêîð îðàò àòèââíîîé êîñì êîîñìåò å èê åò è è,, òòðà ðàòÿ ÿ íà åå íàíå íà í ñååíè íèåå íåìà ìàëî âðåìå ìåíè íè. è Ìå Ìåæä æäóó òå æä ò ì, äëÿ òîãî ÷òîá îáû û ñò ñòåð åðåò åòüü ìå ìåëê ëêèå èå ìîð îðùè ðùè ùèíê íêè, è, çàì àìàñ àñêèðîâ òü ñëå âà ëåäû äû óñòàë àëîñ îñòè òè è è ñêð êðû ûòòü âîçð çðàññò, åñò ñ ü, íàà íàø âççãë ãëÿä, êó ê äà áîëåå å óääîîáí áíîå è äåéñòâåíí ííîå îå ñðåäñòâî.. Ýòî î÷ î ê êè è ñ ãðààäèåí å òíî îêðàøåííûì û è ë íçàìè, ñëåãê ëè ãêà çà çàòå òåìí åìíåí ííû ûìè è ñâåðõó è áîëåå

ÑÎËÍÖÅ ÖÅÇÀÙ ÙÈÒÍ ÒÍÛ ÛÅ Î×Ê Î È

тренды

20118

07.02.2018 14:37:25


Очки со вздернутыми вверх уголками — отличный способ визуально подтянуть кожу без пластической хирургии. Оперной певице и многолетнему арт-директору журнала Cosmopolitan Джойс Карпати этот секрет давно известен

ñâåòëûìè â íèæíåé ÷àñòè, êîòîðûå, ïî íàøåìó òâåðäîìó óáåæäåíèþ, ïîêàçàíû àáñîëþòíî êàæäîé æåíùèíå ñòàðøå 50 ëåò. ×òî æå êàñàåòñÿ æåíùèí, êîòîðûå íîñÿò î÷êè ñ áåñöâåòíûìè ëèíçàìè îòðèöàòåëüíûõ ðåôðàêöèé, òî èì íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî ëèíçû ñî çíàêîì «ìèíóñ» âèçóàëüíî óìåíüøàþò ðàçìåð ãëàç, è äëÿ òîãî, ÷òîáû êîìïåíñèðîâàòü ýòîò ýôôåêò, ìàêèÿæ èõ ãëàç äîëæåí îáëàäàòü îáðàòíûì äåéñòâèåì.*

ОЧКИ С ЭФФЕКТОМ ЛИФТИНГА Åùå îäíà êîñìåòè÷åñêàÿ ïðîáëåìà, ñ êîòîðîé ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ìíîãèì æåíùèíàì, — ýòî ïðîáëåìà îïóùåííûõ âíåøíèõ óãîëêîâ ãëàç.

Ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, ñ âîçðàñòîì îíà íå òîëüêî íå ïðîõîäèò, íî åùå è óñóãóáëÿåòñÿ, âûíóæäàÿ íåêîòîðûõ äàì èäòè íà êðàéíèå ìåðû, òî åñòü íà áëåôàðîïëàñòèêó (ïëàñòèêó âåê). Òåì, äëÿ êîãî äàííîå ðåøåíèå íå âàðèàíò, ïðåäëàãàåì àëüòåðíàòèâíûé ñïîñîá èñïðàâëåíèÿ íåäîñòàòêà çà ñ÷åò îïðàâû ñ ïîäúåìîì â âåðõíåé ÷àñòè. Ýòî ìîæåò áûòü îïðàâà ôîðìû «êîøà÷èé ãëàç» èëè «áàáî÷êà», ñ óãîëêàìè, âçäåðíóòûìè ê âèñêàì, êîòîðàÿ ñîçäàñò ýôôåêò ñòðåëî÷êè**. Îïðàâ æå ñ íèñõîäÿùèìè ëèíèÿìè, íàïðîòèâ, ñëåäóåò èçáåãàòü. Îíè íå òîëüêî ïðèäàäóò ëèöó æåíùèíû ïå÷àëüíîå âûðàæåíèå, íî è ïðèáàâÿò íåñêîëüêî ëåò, ÷òî, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, àáñîëþòíî èçëèøíå.

* Ñì.: Òîíêîñòè ìàêèÿæà äëÿ ïîëüçîâàòåëåé î÷êîâ // OCHKI.net [Ýë. ðåñóðñ]. URL: http://www.ochki.net/articles/Tonkosti_makiiazha/ ** Ïðè ýòîì, ïðàâäà, íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî î÷êè ñî âçäåðíóòûìè ââåðõ óãîëêàìè ïðîòèâîïîêàçàíû æåíùèíàì ñ òðåóãîëüíîé ôîðìîé ëèöà, ïîòîìó ÷òî óñèëèâàþò ýôôåêò òðåóãîëüíèêà: ïîäáîðîäîê â íèõ áóäåò âûãëÿäåòü åùå óˆæå è îñòðåå, à îáëàñòü ëáà – åùå øèðå.

Подбор очков мужчине чуть старше 50 лет будет мало чем отличаться от подбора очков более молодому пользователю. Внимание следует обратить на то, чтобы оправа имела удобную посадку и оправдывала ожидания с точки зрения комфорта, к которому взрослые мужчины весьма чувствительны. Если мужчина имеет высокий социальный статус, есть смысл подумать о «классике», выполненной из драгметаллов или натуральных материалов. Не возбраняются и экстравагантные оправы, которые обычно предпочитают люди творческих профессий. Однако экстравагантность в случае со взрослым мужчиной хороша в меру. Осторожно следует подходить и к выбору моделей спортивного характера, оставив самые дерзкие из них тем, кто помоложе.

2018

тренды

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

Chul_Antivozrastnoy_Podhod_sun18_f4.indd 59

Ñåãîäíÿ â 55 ëåò æåíùèíà ìîæåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îòíþäü íå ìåíåå ïðåêðàñíî, ÷åì â 35, è æèòü ïîëíîé æèçíüþ, ðàäóÿñü ñâîåìó îòðàæåíèþ â çåðêàëå, — ýòîìó è ïðèçâàíû ïîìî÷ü íàøè ñåãîäíÿøíèå ñîâåòû.

Åëåíà ×óëàíîâà

КОЕ-ЧТО ОБ ОЧКАХ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО МУЖЧИНЫ

59

07.02.2018 17:50:09


Î÷êè êàê îáðàç æèçíè Ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü, ôèëîñîô è õóëèãàí Æàí Êîêòî ãîâîðèë, ÷òî «ñòèëü — ýòî ïðîñòîé ñïîñîá ãîâîðèòü î ñëîæíûõ âåùàõ». Ìîæíî äîáàâèòü, ÷òî ñòèëü — ýòî ñïîñîá áåç ñëîâ ðàññêàçàòü î ñåáå, ñâîèõ óâëå÷åíèÿõ, îáðàçå æèçíè è äàæå î ëþáèìûõ ïèñàòåëÿõ. È êîíå÷íî, î÷êè äàâíî è ïðî÷íî çàíÿëè ìåñòî âàæíåéøåãî àêñåññóàðà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî ñòèëÿ. Íåäàðîì ñòèìïàíê íåëüçÿ ïðåäñòàâèòü ñåáå áåç î÷êîâ-ãîãëîâ, à î÷êè êîëëåêöèè Titan Minimal Art ñòàëè îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ âîïëîùåíèé ìèíèìàëèçìà. Ñòèìïàíê, àð-äåêî, ìèíèìàëèçì, cïîðòèâíûé ñòèëü — èìåííî îíè íàèëó÷øèì îáðàçîì ñîîòâåòñòâóþò 2018 ãîäó

Ар-деко | Стимпанк | Минимализм | Спорт

ArtDeco_sun18_f4.indd 60

08.02.2018 11:29:18


Àð-äåêî Àð-äåêî — ýêëåêòè÷íûé ñòèëü â æèâîïèñè, àðõèòåêòóðå è ïðèêëàäíîì èñêóññòâå. Åãî îòëè÷àåò ñòðîãîñòü, ñìåëûå ãåîìåòðè÷åñêèå ôîðìû, ýòíè÷åñêèå ãåîìåòðè÷åñêèå óçîðû, îôîðìëåíèå â ïîëóòîíàõ, îòñóòñòâèå ÿðêèõ öâåòîâ â îôîðìëåíèè, íî ïðè ýòîì ïåñòðûå îðíàìåíòû, ðîñêîøü, øèê, äîðîãèå ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû.

ic! beerlin nV Veg ege Ta Tar ar an 1 ari

1.

Helen en Rocha ha a HRS H 10 HR 050 DDL DL

1. Íàñ Íàñòåííàÿ àÿ òàáëè÷êà ò à «Áîãèíÿ èíÿÿ Äèàíà ñ ñîáà ñîáàê êîé íà îõîòå»

Bvlggarii 609 Bvl 60 9 20 20144Z5 4Z57 4Z5 7 2018

ArtDeco_sun18_f4.indd 61

тренды

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

61

07.02.2018 13:59:33


1.

Àð-äåêî

Alain Mikli Rayce y 0A 05033 005 8H

Niloca Ar Deco Fletch 1. Ñâåòÿùèåñÿ îáîè Chandelier 2. Òóìáî÷êà Elisabeth Fredriksson 3. Ñâåòèëüíèê Tiffany 3 2.

Sospiri Cinzia 563 3.

6 62

ArtDeco_sun18_f4.indd 62

ÑÎË Î ÍÖÅ ÎË ÍÖÅÇÀÙ ÖÅÇÀÙ ÇÀÙÈÒÍ Ù ÈÒÍ ÈÒÍÛÅ ÛÅ Î×Ê Î×ÊÈ È

тренды нды ды

20 8 201 20

07.02.2018 14:00:02


ArtDeco_sun18_f4.indd 63

07.02.2018 14:00:20


Àð-äåêî

Alain Mikli 0A 05031 001 6G

Bvlgari 6095 202553

1.

Polarstar PSR 706 C1

1. Áëþäî Ogiva IPE Cavalli (Visionnaire)

64

ArtDeco_sun18_f4.indd 64

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

08.02.2018 11:25:06


2018

ArtDeco_sun18_f4.indd 65

тренды

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

65

07.02.2018 14:00:41


Vento VS 6020 C02

Maybach The Baron II

Ñòèìïàíê Ñòèìïàíê — íàïðàâëåíèå ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, ìóçûêè è êèíî, îñíîâàííîå íà ýñòåòèçèðîâàíèè òåõíîëîãèé âòîðîé ïîëîâèíû XIX âåêà. Åãî îñíîâíûå ïðèìåòû: ïàðîâûå äâèãàòåëè, äèðèæàáëè, öèëèíäðû — è î÷êè-ãîãëû. Äëÿ ìîäåëåé, âûïîëíåííûõ â ýòîì ñòèëå, õàðàêòåðíî èñïîëüçîâàíèå êîæè è äåðåâà, âèíòîâ è çàêëåïîê â êà÷åñòâå äåêîðàòèâíûõ ýëåìåíòîâ, à òàêæå ëèíç æåëòûõ îòòåíêîâ.

2.

1. 1. Ìåòàëëè÷åñêàÿ ñêóëüïòóðà. Äæåéñîí Ãåðøåíñîí-Ãåéòñ 2. Ñâåòèëüíèê-äèðèæàáëü. Ìåäü, ëàòóíü. Àâòîðñêàÿ ðàáîòà

Cazal 745 001

66

Steampunk_sun18_f2.indd 66

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

08.02.2018 11:27:45


Ýêñêëþçèâíûé äèñòðèáüþòîð íà òåððèòîðèè Ðîññèè – «Ëàêøåðè Âèæåí» 125057, Ìîñêâà, Ëåíèíãðàäñêèé ïð., 75, êîðï. 1Á Òåë.: (495) 787-52-87. E-mail: info@luxstars.ru

Steampunk_sun18_f2.indd 67

07.02.2018 16:44:26


Ñòèìïàíê

1. Íàðó÷íûå ÷àñû ñ T ñû Telford elf elfo lfo f rd ford d torr Chronocogulator 2. Ñòèìïàíê-êîò. Ðèñóíîê Ëîððè îò. îò ò. Ðè ò Ðèñó Ð è èñóíîê Ë îðð ðè «Kajenna» Êàéåííà éååí éåíí éåí é å à

1.

Rigards RG 0104 CU

2.

Marius Morel 1880 2908M

68

Steampunk_sun18_f2.indd 68

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

08.02.2018 11:44:30


Steampunk_sun18_f2.indd 69

07.02.2018 16:45:46


Ñòèìïàíê

1.

ic! berlin Parallel

Vivienne Westwood VW 957S 2BS

1. Ëåãèíñû 2. Ïàðîâîç-çàæèãàëêà. Àâòîðñêàÿ ðàáîòà

2.

Belstaff Trophy 02

70

Steampunk_sun18_f2.indd 70

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

08.02.2018 11:42:15


Steampunk_sun18_f2.indd 71

07.02.2018 16:46:37


1.

«Ìèíèìàëèçì ì — ýòî óâåðåííîñòü è ëåãêîñòü, íî îí íèêîãäà íå äàåòñÿ ëåãê êî... Ìèíèìàëèñòè÷íûé äèçàéí íå èñêëþ÷åíèå ÷åãî-ëèá áî, à âîçìîæíîñòòü ïîíÿòü ÷èñòîòó ôîðìû». Ýòè ñëîâà ïðèíàäëåæàò Ôðàíñèñêî Êîîñòà — ÷åëîâåêó, êîòîðûé íåñêîëüêî ëåò ñòîÿë ó ðóëÿ ìàðêè Calvin Klein, ñ÷èòàþùåéñÿ îïëîòîì ìèíèìàëèçìà â ìèðå ìîäû û. ×òî êàñàåòñÿ ìèðà î÷êîâ, òî çäåñü îäíèì èç ãëàâíûõ ïðîâîäíèêîâ èäåé ìèíèìàë ëèçìà ÿâëÿåòñÿ ìàðêà Silhouette. Âïðî÷åì, è â äðóãèõ êîëëåêöèÿõ í íàéäåòñÿ íåìàëî ìîäåëåé, âûïîëíåííûõ â ýòîì ñòèëå — óõîäèòü ñ ìîä äíîé ñöåíû îí ÿâíîî íå ñïåøèò.

ic! berlin Zep Zephyr hyr B Black Quicksilver ver

Silhouettte Infinity 869 696 6 75 75 6560 6 60 0

1 Ñóìêà Ceˆline 1.

M kit Mykita Myk ita Ana Anana Anana

72

Minimalizm_sun18_f4.indd 72

Ñ ÑÎË ÍÖÅ Å ÇÀ ÇÀÙÈ È ÒÍÛÅ Å Î×Ê Î È

тр тре ренды ды ы

2018 201 0

07.02.2018 16:12:31


Minimalizm_sun18_f4.indd 73

07.02.2018 16:12:51


Ìèíèìàëèçì

Andy Wolf 4537 C

Ørgreen Dust Devil 815

1.

1. Ñòîëèê Ettore Pianca

Jaguar 37611 3100

74

Minimalizm_sun18_f4.indd 74

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Ö Ù Î×ÊÈ

тренды р

2018

07.02.2018 16:12:55


Minimalizm_sun18_f4.indd 75

07.02.2018 16:13:21


Ìèíèìàëèçì

1.

Belstaff Phoenix 07

2.

Ørgreen Gloom 667

Silhouette TMA Icon n 8158 75 5040 3.

7 76

Minimalizm_sun18_f4.indd 76

1. Ñòóëüÿ Maarten Baas 2 Êëàò 2. Êë ÷ Jil Sander der 3 Êðåñëà Tonin 3. i Casa

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 16:13:25


Minimalizm_sun18_f4.indd 77

07.02.2018 16:13:55


Ñïîðò Ñê Ñ êîð îðîîññòü òü, àç òü, àçàð àðò, ò, ïüÿ üÿíÿ ÿùè ùèé é ðè èñê ê. Äë Äëÿ ìè ìèëë ëëè ëë èîîí îíî íîâ ëþ íîâ þäå äåé ñïîð ñï îðòò — íå íå ïðî ð ñòî äîñóóã, à ñïîñîáá äî äîîñò ñòòè÷ è÷üü íîâû íîâûõ íî ûõ ãî ãîð ðè èçîíò çîîíòòîîâ â, ïðåâç ïð åâçî åâ çîéò éòè ñåáÿ ÿ, äî äîáè áèòü áè òüñÿ òü òüñÿ ÿí íåâîçìî ìîîæí æíîã îãî. î. Îá ýòîì î. ýòòîì î ññí íèìà íè ìàþò þòò þ êèíîô êèíî êè ôèëüìû ôèëü ìû û, ïè ïèø øóò ïåñíè, ýòîìó ìóó ïîñ îñâÿ âÿ ÿùà ùàþò þòñÿ ñÿ êîì îì ìïüüþòåð þòòåð åðíû íûåå è ðû èã û. Âûäà Âûäàþùèåñÿ ñïîðòñìåíû û ñòàíîâÿòñÿ íàö öèîîíà àëü ë íû í ìè è ãåðî ãå ðîÿìè â ïîëíîì ñìûñëå ñëîâà. à. È êîíå÷íî, ñïîðò âûñî ñîêè êèõ õ äîñòèæåíèé è ýêñòðåìàëüíûå ûå âèä èäû û ñïîðòà íåìûñëè èìû û áåç âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî îáîðóóäî äîâàíèÿ, ÷àñòüþ êîòîðîãî ãî ñòàë ëè î÷êè.

Adidas Progressor Splite 2 2.

1.

Quiksilver Fenom Bad Weather Eqyt qy G 03043

1. Ïåð÷àòêè Bogner Sport Ski 2. Øàïêà Bosco Sport

78

Sport_sun18_f4.indd 78

Ce' be' Peak Black Demon Arizona R Red

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 16:41:41


Sport_sun18_f4.indd 79

07.02.2018 16:42:10


-

Ñïîðò 1.

O kleyy SI B Oak Oa Baallis al istticc shoock ckktub ktube t be O OO O 93 329 29 9 01

1. Êåï åï ïêà äë äëÿÿ áåãà Adi dida idas Clim Cl malite 2.. Ôóòáîë 2 ëüíû ûå áóò òñû Nem N em me i M meziz Mess sssi 17 17.11 FG

Adid id das Tycaane Pro ro 2.

Adiid A da as a Ty Tyca ycan ane

Mares X-Vision Ultra LiquidSkin Mask

80

Sport_sun18_f4.indd 80

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 16:42:17


Sport_sun18_f4.indd 81

07.02.2018 16:43:03


Âåå÷íàÿ àÿ ÿ áîðüá áà ìåòòàëë ëëà è ïëàñòèêà êà âðîîäå áû óæåå çà àêîí-÷èëàñüü òðèóì ÷è ìôîì êîîìáèíèðîâàííû íûõ õ îï îïð ðà Íî òó ðàâ. ò ò ñå ñåðåáðè èñ ûå è çîëîòèñòòûå èñòû û îïðàâû, û, ê êàê àê ãîâ âîðèòññÿ, äåëàþò ðåçê êèé ð ðû ûâ ê — è îê ûâîê êàçûâàþòñÿ ÿí íà à âååðøèíå ìîîäí íûõ õèòï ðàäî ïà ðàäîâ â. È âññå ñå æå, íó êàê îáîé îéòè òèñüü ëåò å îì áåç ìÿã ÿããêîîãî è ëååãêîã ë îãî ï ïë ëàñòè èêà, êîîòîîðû ðûé òàê ê ëååãê êî ìîæåò ñòà àò ïðîàòü çðà÷ ççð ðà ðà à÷íû íûì ýêðà êð ðàíîì ìåæä åæä æäó äó ãë ãëàç ëàç àçàì àçà àìè è îêð à îêðóæ æàþù àþùè èì ìèðî ðîîîì!.. ì!..

На а вес е зол олота а | Вечн ное сияние | Пр роззрачный нам мек к

Gold_sun18_f5.indd 82

08.02.2018 11:20:57


Íà âåñ çîëîòà  íîâîì ñåçîíå ñòîèò èíâåñòèðîâàòü â çîëîòî. È åñëè íå â äðàãîöåííûå ñëèòêè, òî â ïåðåëèâàþùèåñÿ çîëîòîì î÷êè óæ òî÷íî. Ýòî ìîãóò áûòü êàê âàðèàíòû ñ íàñòîÿùèì çîëîòûì ïîêðûòèåì, òàê è ìîäåëè îòòåíêà «çîëîòèñòûé ìåòàëëèê».

Mîˆ 166M B

Maybach The Revolution II

Linda Farrow 695 C3

Gold_sun18_f5.indd 83

07.02.2018 15:54:51


Íà âåñ çîëîòà

Tom Ford FT 0570 28G

Ørgreen St. Elmos Fire 810

Linda Farrow Matthew Williamson MW 142 C6

84

Gold_sun18_f5.indd 84

ттр тре ре р енды енды нд нд ды ы

201 20 2 0118 0

08.02.2018 11:24:14


Gold_sun18_f5.indd 85

07.02.2018 15:55:37


Âå÷íîå ñèÿíèå

Ñåðåáðî, íàðÿäó ñ çîëîòîì, — îäèí èç ãëàâíûõ ìîäíûõ òðåíäîâ ãîäà. Îòòåíîê ñåðåáðà èäåàëüíî ïîäõîäèò ïðåäñòàâèòåëÿì õîëîäíîãî òèïà âíåøíîñòè ñ èõ ïðîõëàäíûì ãîëóáîâàòûì ïîäòîíîì êîæè, à åãî èäåàëüíûì ïàðòíåðîì ÿâëÿåòñÿ, ïîæàëóé, ÷åðíûé öâåò. Âïðî÷åì, ñîâðåìåííàÿ ìîäà îòíþäü íå ñòðîãà, è òîò, êòî õî÷åò âûñòóïèòü âî âñåì áëåñêå, íå ðàçäóìûâàÿ ìîæåò ñîñòàâèòü ñåáå èñêëþ÷èòåëüíî «ñåðåáðÿíûé» ãàðäåðîá.

Belstaff Roadmaster 7177

Etnia Barcelona Montecarlo SLBL

Ørgreen Malcolm 681

Linda Farrow L LFL 682 C2

86

Silver_sun18_f4.indd 86

ÑÎËÍ ÍÖ Å ÇÀ ÙÈ Ò ÍÛÅ Î×ÊÈ

ттре ен ды

2018

07.02.2018 16:40:30


Silver_sun18_f4.indd 87

07.02.2018 16:40:50


Ïðîçðà÷íûé íàìåê Ìîäà íà ïð Ì ðîçðà÷í ÷íûå ìàòåð ðèà èàëû, âî âîñï ñï ïåâ åâàþ àþ þùà ùàÿ ÿ æå æåííñòâåíí ííîñ îññòü è ñåêñóàëüíîññòü ò , íàêîîíå íåö ö äî äîáð áð ðàëàñ àëàñ àë àñüü è äî íîññà. Ýòîìó ìîæíî òîëüê üêîî ðà ðàäî äîâà âàòü âà òüñÿ òü ñÿ ÿ, ïîòîìó ÷òîî ïðî ïî ðîçðà÷íûå î÷êè ê èç íîâû ûõ êî êîëëëåêö ëå êöèé è íåâ âåðîÿòíî õîðîøè!! Óäîáíû îíè íè è òå òåì, ì ÷òî äàæå â áåñ åñññî ñ ëí ëíå÷ å÷íî å÷ íîåå ëåòî íî ïîäà ïî äà àðÿò ðÿò õî ðÿ õîðî îðîîøå øååå íà íàñòðîåíè èå âàì àì ì è îê êðó ð æ æà àþù þùèì..

Andy Wolf Jan G

Cazal 9066 003

Tom Ford FT 0577 45E

88 8

Transparent_sun18_f3.indd 88

Ñ ÎË ÑÎ ÑÎË ÑÎËÍÖÅ Î ÖÅÇÀ ÇÀÙ ÀÙ ÙÈÒÍ ÈÒ Ò ÍÛÅ ÒÍ ÛÅ Î× Î×Ê È Î×Ê

тренды тре тр нд нд

201 2 018

07.02.2018 17:25:39


Guess GU 7525 26C

Emilio Pucci EP 0073 45B

Diesel DL 0251 72Z

Linda Farrow MW 143 C9

2018 201 8

тренды тре нды

Transparent_sun18_f3.indd 89

ÑÎËÍÖÅ ÑÎË ÍÖÅ Å ÇÀ ÇÀÙ Ç ÀÙ À ÙÈÒÍ ÈÒ ÍÛ ÛÅ Å Î×Ê Î× ×Ê ÊÈ

8 89

07.02.2018 16:51:32


ËÈÍÇÛ è ïîêðûòèÿ äëÿ áåçîïàñíîãî âîæäåíèÿ

Âîæäåíèå àâòîìîáèëÿ ñòàëî íåîòúåìëåìîé ñîñòàâëÿþùåé íàøåé æèçíè. Ñ óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà ìàøèí íà äîðîãàõ ìû ïîäîëãó íàõîäèìñÿ â ïðîáêàõ, è ýòî ïðèâîäèò ê âîçðàñòàíèþ ïðîâîäèìîãî çà ðóëåì âðåìåíè. Õîðîøåå çðåíèå íåîáõîäèìî äëÿ áåçîïàñíîãî âîæäåíèÿ — äàæå íåçíà÷èòåëüíîå åãî óõóäøåíèå ìîæåò ïîâëèÿòü íà óìåíèå ðàñïîçíàâàòü äîðîæíûå çíàêè è îöåíèâàòü ðàññòîÿíèå äî ñîñåäíèõ îáúåêòîâ íà äîðîãå.

90

Shch_Novye_Linzy_sun18_f3.indd 90

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 17:27:57


Задачи специалиста в области оптической коррекции зрения  çàäà÷ó ñïåöèàëèñòà â îáëàñòè îïòè÷åñêîé êîððåêöèè çðåíèÿ âõîäèò íå òîëüêî âûÿâèòü ïðîáëåìû ñî çðåíèåì ó êëèåíòà, íî è ðàçúÿñíèòü åìó íåîáõîäèìîñòü íàèëó÷øåãî çðåíèÿ, à â ñëó÷àå, åñëè ïîñåòèòåëü ÿâëÿåòñÿ àâòîëþáèòåëåì, — ðàññêàçàòü, íàñêîëüêî âàæíû äëÿ áåçîïàñíîãî âîæäåíèÿ î÷êè ñ ïðàâèëüíî ïîäîáðàííûìè ëèíçàìè. Ïðèìåðíî 90 % èíôîðìàöèè, êîòîðóþ ÷åëîâåê èñïîëüçóåò ïðè âîæäåíèè àâòîìîáèëÿ, îí ïîëó÷àåò ÷åðåç îðãàí çðåíèÿ. Äðóãèå íàøè îðãàíû, îòâå÷àþùèå çà ñëóõ, îñÿçàíèå, îáîíÿíèå, ïðåäîñòàâëÿþò îñòàëüíûå 10 % ñâåäåíèé ïðè íàõîæäåíèè çà ðóëåì. Äëÿ áåçîïàñíîãî âîæäåíèÿ âîäèòåëþ íåîáõîäèìû âûñîêàÿ îñòðîòà çðåíèÿ, ÷åòêîå çðåíèå ÷åðåç ïåðèôåðè÷åñêóþ çîíó ëèíç, ïðàâèëüíîå âîñïðèÿòèå ãëóáèíû ïðîñòðàíñòâà è öâåòîâîñïðèÿòèå. Î÷åíü âàæíî èìåòü õîðîøåå çðåíèå â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê, ÷òîáû ðàñïîçíàâàòü ïðåäìåòû â óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîãî îñâåùåíèÿ è âîññòàíàâëèâàòü çðèòåëüíóþ ñïîñîáíîñòü ïîñëå êðàòêîâðåìåííîãî îñëåïëåíèÿ ôàðàìè âñòðå÷íîãî àâòîìîáèëÿ. Íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî ïîñëå äîñòèæåíèÿ 40-ëåòíåãî âîçðàñòà çðåíèå â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê, êàê ïðàâèëî, íà÷èíàåò óõóäøàòüñÿ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî òðåáîâàíèÿ, óñòàíàâëèâàåìûå ê çðåíèþ ïðîôåññèîíàëüíûõ âîäèòåëåé, áîëåå ñòðîãèå, ÷åì ê çðåíèþ àâòîëþáèòåëåé. Âî âðåìÿ áåñåäû ñ ëþáûì êëèåíòîì, ñîîáùèâøèì î òîì, ÷òî îí âîäèò àâòîìîáèëü, ñòîèò çàäàâàòü ïðîñòîé âîïðîñ: «Áåñïîêîèò ëè âàñ ÿðêèé ñîëíå÷íûé ñâåò èëè ñâåò îò ôàð âñòðå÷íûõ àâòîìîáèëåé íî÷üþ?» Îòâåò íà íåãî ìîæåò ñòàòü íà÷àëîì ðàçãîâîðà î íîâûõ òåõíîëîãèÿõ â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà î÷êîâûõ ëèíç, êîòîðûå ðàçðàáàòûâàþòñÿ äëÿ áîðüáû ñ ÿðêèì ñâåòîì è áëåñêîì è ïðèçâàíû ñäåëàòü âîæäåíèå áîëåå áåçîïàñíûì. Ðàçóìååòñÿ, ïåðâîå, ÷òî äîëæåí ñäåëàòü ñïåöèàëèñò, — ïîäîáðàòü î÷êîâûå ëèíçû äëÿ äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíî âûñîêîé îñòðîòû çðåíèÿ. Çàòåì ñëåäóåò âûÿñíèòü çðèòåëüíûå ïîòðåáíîñòè êëèåíòà, â ÷àñòíîñòè, â êàêîå âðåìÿ ñóòîê îí ÷àùå ñèäèò çà ðóëåì. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî ó âàøèõ ïàöèåíòîâ ìîãóò áûòü ðàçíûå çðèòåëüíûå çàäà÷è ïðè óïðàâëåíèè àâòîìîáèëåì, êîòîðûå çàâèñÿò îò ïðîäîëæèòåëüíîñòè íàõîæäåíèÿ çà ðóëåì è îò íàèáîëåå òèïè÷íûõ óñëîâèé îñâåùåíèÿ âî âðåìÿ âîæäåíèÿ.

2018

тренды

Shch_Novye_Linzy_sun18_f3.indd 91

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

Зрительные потребности автолюбителей Åñëè ÷åëîâåê ÷àùå âñåãî óïðàâëÿåò àâòîìîáèëåì â äíåâíîå âðåìÿ, òî íà åãî çðåíèå âëèÿþò òàêèå íåáëàãîïðèÿòíûå ôàêòîðû, êàê ïðÿìîé ÿðêèé ñîëíå÷íûé ñâåò è ñâåò, îòðàæåííûé îò âåòðîâîãî ñòåêëà, îò óñòðîéñòâ íà ïðèáîðíîé ïàíåëè, à òàêæå îò äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ. Íàèëó÷øèì ðåøåíèåì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîìôîðòíîãî çðåíèÿ â ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê ñòàíåò èñïîëüçîâàíèå î÷êîâ ñ ïîëÿðèçàöèîííûìè ëèíçàìè, êîòîðûå çàùèùàþò ãëàçà è îò èçáûòî÷íîé ÿðêîñòè ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ, è îò îòðàæåííîãî ñâåòà. Ïîëÿðèçàöèîííûå ëèíçû, ïîâûøàþùèå êîíòðàñòíóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü, ïîìîãàþò âîäèòåëÿì áûñòðåå çàìåòèòü ïåøåõîäà, ðåáåíêà, âåëîñèïåäèñòà èëè àâòîìîáèëü â òåíè äåðåâüåâ èëè çäàíèé. Ñòàíäàðòíûå ôîòîõðîìíûå ëèíçû, êîòîðûå àêòèâèðóþòñÿ óëüòðàôèîëåòîâûì (ÓÔ) èçëó÷åíèåì, íå ýôôåêòèâíû â ñëó÷àå, åñëè ïîëüçîâàòåëü â î÷êàõ ñ òàêèìè ëèíçàìè óïðàâëÿåò àâòîìîáèëåì, òàê êàê ÓÔ-èçëó÷åíèå ïîãëîùàåòñÿ âåòðîâûìè ñòåêëàìè ìàøèíû.  îòëè÷èå îò íèõ, ôîòîõðîìíûå ïîëÿðèçàöèîííûå ëèíçû DriveWear, êîòîðûå àêòèâèðóþòñÿ êàê ÓÔ-èçëó÷åíèåì, òàê è êîðîòêîâîëíîâûì âèäèìûì ñâåòîì, ìîãóò çàòåìíÿòüñÿ â ñàëîíå àâòîìîáèëÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ÿðêîñòè ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó îíè âåëèêîëåïíî çàùèùàþò ãëàçà ïðè âîæäåíèè â ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê, åñëè èçìåíÿþòñÿ óñëîâèÿ îñâåùåíèÿ. Ïðè óïðàâëåíèè àâòîìîáèëåì â ñóìåðêè èëè íî÷üþ ÷åëîâåê èñïûòûâàåò òðóäíîñòè èç-çà óõóäøåíèÿ êîíòðàñòíîñòè ïðåäìåòîâ è íèçêîé îñâåùåííîñòè. Ïðè íåäîñòàòî÷íîì îñâåùåíèè çðà÷îê ðàñøèðÿåòñÿ è ïðîÿâëÿþòñÿ äàæå ñàìûå íåçíà÷èòåëüíûå îøèáêè ðåôðàêöèè. Èìåííî èç-çà ýòîãî ìíîãèå òàê íå ëþáÿò âîäèòü íî÷üþ, æàëóÿñü íà çðèòåëüíûé äèñêîìôîðò è îòñóòñòâèå óâåðåííîñòè çà ðóëåì. Ñëåäóåò ó÷åñòü ýòè æàëîáû è îïòèìèçèðîâàòü äàííûå ðåöåïòà, ïðè÷åì ïðîâåäåíèå äîïîëíèòåëüíîé äèàãíîñòèêè çðåíèÿ â çàòåìíåííûõ óñëîâèÿõ ïîìîæåò âûÿâèòü ïðîáëåìû. Äëÿ òàêèõ êëèåíòîâ äàæå íåçíà÷èòåëüíîå èçìåíåíèå ðåôðàêöèè è ïðèìåíåíèå ïðîñâåòëÿþùèõ ïîêðûòèé äëÿ ëèíç èõ î÷êîâ áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü áîëåå áåçîïàñíîìó âîæäåíèþ. Êàêèå ëèíçû ðåêîìåíäîâàòü àâòîëþáèòåëÿì? Ðàññêàæèòå âàøèì êëèåíòàì, ÷òî îäíîôîêàëüíûå è ïðîãðåññèâíûå ëèíçû èíäèâèäóàëèçèðîâàííîãî è èíäèâèäóàëüíîãî äèçàéíîâ âûïóñêàþòñÿ ñ ïîìîùüþ ñî-

91

07.02.2018 17:27:59


âðåìåííûõ òåõíîëîãèé. Îñîáåííîñòè ðàñ÷åòà èõ ôîðìû è ñîâåðøåííàÿ ðóåòñÿ íàíîñèòü íà îäíîôîêàëüíûå è ïðîãðåññèâíûå ëèíçû êîìïàíèè òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà ñïîñîáñòâóþò íàèáîëåå îïòèìàëüíîìó çðå- BBGR, ñòàëî äîñòóïíî äëÿ çàêàçà â ïåðâîé ïîëîâèíå 2017 ãîäà. íèþ è, ñëåäîâàòåëüíî, áîëåå áåçîïàñíîìó âîæäåíèþ. Ìíîãèå êîìïàÊðîìå òîãî, â àññîðòèìåíòå êîìïàíèè ïðåäñòàâëåíû áþäæåòíûå íèè ïðèíÿëè âî âíèìàíèå îñîáûå çðèòåëüíûå ïîòðåáíîñòè ÷åëîâåêà âî ôîòîõðîìíûå ëèíçû Lencor Sunsensy, èçãîòîâëåííûå ïî òåõíîëîãèè âðåìÿ âîæäåíèÿ, âûïóñòèâ ñïåöèàëüíûå î÷êîâûå ëèíçû è ïîêðûòèÿ, «ôîòîõðîìèÿ â ìàññå». Ïîìèìî òîãî ÷òî ýòè ëèíçû íà 25 % áûñòðåå ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ ìû ïðèâåäåì íèæå. çàòåìíÿþòñÿ è â 2 ðàçà áûñòðåå ïðîñâåòëÿþòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííûìè ôîòîõðîìíûìè ëèíçàìè ïðåäûäóùåãî ïîêîëåíèÿ, îíè åùå ðåàãèðóþò íà âèäèìûé ñâåò. Òàêèì îáðàçîì, èõ ìîæíî è íóæíî ðåêîКомпании ìåíäîâàòü âîäèòåëÿì. и предлагаемая ими продукция

BBGR

Carl Zeiss Vision

Ïîêðûòèå äëÿ î÷êîâûõ ëèíç Night Drive Boost êîìïàíèÿ BBGR Êîìïàíèÿ Carl Zeiss Vision ñòàëà ïåðâîé, êòî âûïóñòèë ñïåöèàëüíûå ïðåäñòàâèëà íà âûñòàâêå SILMO-2016. Îíî ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ î÷êîâ, ëèíçû äëÿ âîæäåíèÿ. Ýòî ëèíçû Zeiss DriveSafe (â äîñëîâíîì ïåðåâîäå èñïîëüçóåìûõ ïðè âîæäåíèè â íî÷íîå âðåìÿ. Ïîêðûòèå áûëî ðàç- «áåçîïàñíîå âîæäåíèå»), ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ëþäåé, êîòîðûå íîñÿò ðàáîòàíî íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ, ïîêàçàâøèõ, ÷òî î÷êè è ïîäîëãó â ðàçíîå âðåìÿ ñóòîê âîäÿò àâòîìîáèëü. Íà îïòè÷åêàæäûé âòîðîé âîäèòåëü èñïûòûâàåò çðèòåëüíûé äèñêîìôîðò ïðè ñêîì ðûíêå Ðîññèè îíè äîñòóïíû ñ 2015 ãîäà. Äèçàéí è ïîêðûòèå âîæäåíèè íî÷üþ. Ïîêðûòèå Night Drive Boost áûëî ñîçäàíî ñ ó÷åòîì ýòèõ ëèíç áûëè ðàçðàáîòàíû ñ ó÷åòîì çðèòåëüíûõ ïîòðåáíîñòåé ïîëüñïåêòðàëüíîãî ñîñòàâà ñâåòà, ê êîòîðîìó ãëàç íàèáîëåå ÷óâñòâèòåëåí çîâàòåëåé, êîòîðûå õîòÿò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áåçîïàñíî è êîìôîðòíî çà â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê. Îíî ïîìîãàåò áîëåå ÷åòêî âèäåòü êîíòóðû ïðåä- ðóëåì. Ëèíçû Zeiss DriveSafe ãàðàíòèðóþò âîäèòåëþ âûñîêîå êà÷åñòâî ìåòîâ, ñâîäèò ê ìèíèìóìó îòðàæåíèÿ îò èñòî÷íèêîâ ñâåòà áåç óùåðáà çðåíèÿ â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê è ïðè ëþáîé ïîãîäå áëàãîäàðÿ ïðèìåíåíèþ äëÿ ñâåòîïðîïóñêàíèÿ â äíåâíîå âðåìÿ. Ýòî ïîêðûòèå, êîòîðîå ïëàíè- ïðè èõ èçãîòîâëåíèè èííîâàöèîííîé òåõíîëîãèè Luminance Design. Ýòà òåõíîëîãèÿ ó÷èòûâàåò èçìåíåíèå àïåðòóðû çðà÷êà ïðè ðàçíûõ óñëîâèÿõ îñâåùåíèÿ, çà ñ÷åò ÷åãî ïîâûøàåòñÿ áåçîïàñíîñòü âîæäåíèÿ. Óíèêàëüíîñòü ýòèõ ëèíç òàêæå çàêëþ÷àåòñÿ â êîìïëåêñíîì ñî÷åòàíèè íîâåéøåé òåõíîëîãèè ñî ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûì ïðîñâåòëÿþùèì ïîêðûòèåì DuraVision DriveSafe. Äàííîå ïîêðûòèå óìåíüøàåò çàñâåòû è ÷óâñòâî îñëåïëåíèÿ âîäèòåëÿ, âûçûâàåìûå ôàðàìè âñòðå÷íûõ àâòîìîáèëåé è ôîíàðÿìè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ.  îòëè÷èå îò æåëòûõ òîíèðîâàííûõ î÷êîâ, ïîêðûòèå DuraVision DriveSafe íå íàðóøàåò öâåòîâîñïðèÿòèå è êîíòðàñòíóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü. Êðîìå òîãî, îíî ÿâëÿåòñÿ àíòèñòàòè÷åñêèì, ïîýòîìó ê íåìó íå ïðèëèïàåò ïûëü, îáëàäàåò ïðåâîñõîäíîé óñòîé÷èâîñòüþ ê ïîâðåæäåíèÿì (îáðàçîâàíèþ öàðàïèí) è ëåãêî ïîääàåòñÿ î÷èñòêå. Ëèíçû Zeiss DriveSafe âûïóñêàþòñÿ êàê îäíîôîêàëüíîãî, òàê è ïðîãðåññèâíîãî äèçàéíà. Ýòî äåëàåò ïðîäóêò óíèâåðñàëüíûì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ëèöàìè ñàìûõ ðàçíûõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé. Äèçàéí ïðîãðåññèâíûõ ëèíç Zeiss DriveSafe îáåñïå÷èâàåò øèðî÷àéøèå ïîëÿ çðåíèÿ,

Покрытие Night Drive Boost было создано с учетом спектрального состава света, к которому глаз наиболее чувствителен в темное время суток

92

Shch_Novye_Linzy_sun18_f3.indd 92

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

2018

07.02.2018 17:28:01


â òîì ÷èñëå ïðè âçãëÿäå íà ïðèáîðíóþ ïàíåëü àâòîìîáèëÿ è â áîêîâûå çåðêàëà. Ó âîäèòåëÿ ñîçäàåòñÿ ÷åòêîå è êîìôîðòíîå âîñïðèÿòèå äîðîãè, èíôîðìàöèè íà íàâèãàòîðå è îáúåêòîâ â çåðêàëàõ. Ïðè ýòîì çîíà äëÿ áëèçè òàêæå äîñòàòî÷íà äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîâñåäíåâíûõ çàäà÷. Êîìïàíèÿ Carl Zeiss Vision ðåêîìåíäóåò ëèíçû Zeiss DriveSafe, åñëè: • âû âîäèòå àâòîìîáèëü; • âû âîäèòå ïîäîëãó è â ðàçíîå âðåìÿ ñóòîê; • âû àêòèâíûé ïîëüçîâàòåëü ñèñòåì GPS; • âàì ìåøàþò çàñâåòû îò ôàð âñòðå÷íûõ àâòîìîáèëåé è ôîíàðåé; • âû çàèíòåðåñîâàíû â ìàêñèìàëüíîì êîìôîðòå ïðè âîæäåíèè â ïðîãðåññèâíûõ î÷êàõ. Ëèíçû èçãîòàâëèâàþòñÿ ïî èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó íà çàâîäå êîìïàíèè â ãîðîäå Àëåí (Ãåðìàíèÿ). Î÷êè ñ ëèíçàìè Zeiss DriveSafe ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî çà ðóëåì àâòîìîáèëÿ, íî è äëÿ ïîñòîÿííîãî íîøåíèÿ.

Прогрессивные линзы Rodenstock Road характеризуются очень высокой стабильностью изображения, что обеспечивает быстрые изменения взгляда без потери четкости в критических ситуациях

Rodenstock Rodenstock Road — î÷êîâûå ëèíçû, ðàçðàáîòàííûå äëÿ íóæä âîäèòåëåé. Îíè ïðåäëàãàþòñÿ â êîìïëåêòe ñî ñïåöèàëüíûì ïîêðûòèåì Solitaire Protect Road 2 è ñî ñïåöèàëüíûì ôèëüòðîì. Ðàñ÷åò äèçàéíà ëèíç îñóùåñòâëåí ïî òåõíîëîãèè Eye Lens ñ ó÷åòîì ïîâåäåíèÿ çðà÷êà. Ïîðòôîëèî Rodenstock Road âêëþ÷àåò â ñåáÿ äâå ìàðêè ïðîãðåññèâíûõ ëèíç — Multigressiv Road 2 è Impression Road 2, à òàêæå äâå ìàðêè îäíîôîêàëüíûõ ëèíç — Multigressiv Mono Road 2 è Impression Mono Road 2. Íåðåäêî ïîëüçîâàòåëè î÷êîâ ñ ïðîãðåññèâíûìè èëè îäíîôîêàëüíûìè ëèíçàìè çíà÷èòåëüíîé îïòè÷åñêîé ñèëû èìåþò íåãàòèâíûé îïûò îãðàíè÷åíèÿ ïîëÿ çðåíèÿ ïðè âçãëÿäå âáîê ÷åðåç î÷êè. Ïðè÷èíîé ýòîãî ÿâëÿþòñÿ àáåððàöèè ïî ïåðèôåðèè ëèíçû, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê ïîòåðå ÷åòêîñòè èçîáðàæåíèÿ, òî åñòü ê çàòóìàíèâàíèþ çðåíèÿ. Ýòà ïðîáëåìà ðåøåíà â ëèíçàõ Rodenstock Road, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ óâåëè÷åííûìè ïîëÿìè çðåíèÿ âäàëü äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðèôåðè÷åñêîãî çðåíèÿ. Ïðîãðåññèâíûå ëèíçû Rodenstock Road õàðàêòåðèçóþòñÿ î÷åíü âûñîêîé ñòàáèëüíîñòüþ èçîáðàæåíèÿ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò áûñòðûå èçìåíåíèÿ âçãëÿäà áåç ïîòåðè ÷åòêîñòè â êðèòè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ. Ýêñòðåìàëüíî áîëüøèå çîíû äëÿ çðåíèÿ íà ïðîìåæóòî÷íûõ ñðåäíèõ äèñòàíöèÿõ ãàðàíòèðóþò ïîëíûé îáçîð âíóòðè àâòîìîáèëÿ.

2018

тренды

Shch_Novye_Linzy_sun18_f3.indd 93

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

Îäíîôîêàëüíûå ëèíçû Rodenstock Road îáåñïå÷èâàþò ÷åòêîñòü èçîáðàæåíèÿ âïëîòü äî êðàåâ ëèíç äàæå ïðè âûñîêèõ çíà÷åíèÿõ îïòè÷åñêîé ñèëû.  ýòèõ ëèíçàõ òàêæå ó÷òåíû îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ïîëåé çðåíèÿ ïðè àíèçîìåòðîïèè. Äëÿ ïðàâèëüíîé îöåíêè ðàññòîÿíèé, íàïðèìåð, ïðè ïàðêîâêå òðåáóåòñÿ õîðîøåå ïåðèôåðè÷åñêîå çðåíèå, ïðè÷åì îáà ãëàçà äîëæíû êàê ìîæíî ëó÷øå ðàáîòàòü âìåñòå. Îäíàêî ïðè ðàçíûõ çíà÷åíèÿõ ðåôðàêöèè äëÿ ïðàâîãî è ëåâîãî ãëàçà èñïîëüçîâàíèå îáû÷íûõ ëèíç ïðèâîäèò ê ôîðìèðîâàíèþ íåñèììåòðè÷íûõ ïîëåé çðåíèÿ. Èç-çà òîãî ÷òî âèçóàëüíûå âïå÷àòëåíèÿ, âîñïðèíèìàåìûå ïðàâûì è ëåâûì ãëàçîì, ðàçëè÷àþòñÿ, óõóäøàåòñÿ ïåðèôåðè÷åñêîå çðåíèå.  ëèíçàõ Rodenstock Road âûðàâíèâàþòñÿ ïîëÿ çðåíèÿ, ñèíõðîíèçèðóÿ ðàáîòó ïðàâîãî è ëåâîãî ãëàçà äàæå â ñëó÷àå àíèçîìåòðîïèè. Ýòî ãàðàíòèðóåò ìàêñèìàëüíî õîðîøåå ïåðèôåðè÷åñêîå çðåíèå. Ìíîãèå ëþäè áîÿòñÿ âîäèòü íî÷üþ èëè ïðè ïëîõîé âèäèìîñòè.  óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîãî îñâåùåíèÿ çðà÷îê ðàñøèðÿåòñÿ, è èç-çà àáåððàöèé âûñîêèõ ïîðÿäêîâ ãëàçà îñòðîòà çðåíèÿ ìîæåò çíà÷èòåëü-

93

07.02.2018 17:28:03


Seiko Optical  àññîðòèìåíòå êîìïàíèè Seiko Optical ïðåäñòàâëåíû îäíîôîêàëüíûå ëèíçû Seiko Drive è ïðîãðåññèâíûå ëèíçû Seiko Drive X äëÿ âîäèòåëåé, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò èì ÷åòêîå çðåíèå â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê, ïîìîãàÿ õîðîøî âèäåòü è áûñòðî îðèåíòèðîâàòüñÿ â ñàìûõ ñëîæíûõ äîðîæíûõ óñëîâèÿõ.

Линзы EyeDrive предоставляют широкое поле четкого зрения по всей поверхности, вплоть до края оправы

94

Shch_Novye_Linzy_sun18_f3.indd 94

Îäíîôîêàëüíûå î÷êîâûå ëèíçû Seiko Drive èìåþò ìóëüòèàñôåðè÷åñêèé äèçàéí ïîâåðõíîñòåé, áëàãîäàðÿ ÷åìó ãàðàíòèðóåòñÿ îïòèìàëüíî ÷åòêîå çðåíèå ïðè âçãëÿäå âäàëü è íà ïðèáîðû àâòîìîáèëÿ, çíà÷èòåëüíî óìåíüøàþòñÿ âîçìîæíûå èñêàæåíèÿ ïî êðàÿì ëèíçû è ïîâûøàåòñÿ êîìôîðò ïðè íàõîæäåíèè çà ðóëåì. Äèçàéí ïðîãðåññèâíûõ ëèíç Seiko Drive X îáåñïå÷èâàåò øèðîêèé îáçîð âäàëü è ïëàâíûé ïåðåõîä â ñðåäíþþ çîíó, ÷òî ïîìîãàåò ïîëüçîâàòåëþ ñ ïðåñáèîïèåé ÷åòêî âèäåòü êàê äîðîãó, òàê è ïàíåëü ïðèáîðîâ è ïîçâîëÿåò åìó èñïûòûâàòü íåñðàâíèìîå óäîâîëüñòâèå îò óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì. Ëèíçû Seiko Drive è Seiko Drive X ïîñòàâëÿþòñÿ ñ âêëþ÷åííûì â èõ ñòîèìîñòü ìóëüòèïîêðûòèåì RoadClearCoat (RCC), êîòîðîå áûëî ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíî äëÿ ëèíç, èñïîëüçóåìûõ â î÷êàõ âîäèòåëåé. RCC ïîìîãàåò óëó÷øèòü êîìôîðòíîñòü ïðè óïðàâëåíèè àâòîìîáèëåì íî÷üþ, â ñóìåðêè è äàæå â òóìàí. Îíî ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ îñòðîòû çðåíèÿ áëàãîäàðÿ óìåíüøåíèþ êîëè÷åñòâà ñëåïÿùèõ áëèêîâ è ðàçäðàæàþùåãî ÿðêîãî ñâåòà îò ñîâðåìåííûõ ñâåòîäèîäíûõ è êñåíîíîâûõ ôàð âñòðå÷íûõ àâòîìîáèëåé, à òàêæå ñíèæåíèþ îòðàæåíèé îò ìîêðûõ ãëàäêèõ ïîâåðõíîñòåé è îò äðóãèõ áåñïîêîÿùèõ èñòî÷íèêîâ ñâåòà. Ëèíçû Seiko Drive è Seiko Drive X ìîæíî îêðàñèòü â ëþáîé èç áîëåå ÷åì 240 öâåòîâ, ïðåäëàãàåìûõ êîìïàíèåé Seiko Optical. Òàêæå äîñòóïíû ëèíçû â ôîòîõðîìíîì èëè ïîëÿðèçàöèîííîì èñïîëíåíèè.

Ñåãîäíÿ â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè ïîÿâèëîñü ìíîãî âîçìîæíîñòåé, ÷òîáû ïîìî÷ü êëèåíòàì áûòü â áîëüøåé áåçîïàñíîñòè ïðè óïðàâëåíèè àâòîìîáèëåì. Åñëè ïîñåòèòåëü ñàëîíà ÿâëÿåòñÿ àâòîëþáèòåëåì, òî, çàäàâàÿ åìó ïðàâèëüíûå âîïðîñû è âûÿâëÿÿ åãî êîíêðåòíûå çðèòåëüíûå ïîòðåáíîñòè, ñïåöèàëèñò â îáëàñòè êîððåêöèè çðåíèÿ âñåãäà ìîæåò ïîäîáðàòü íàèáîëåå îïòèìàëüíóþ êîìáèíàöèþ ëèíç è ïîêðûòèé äëÿ êîìôîðòíîãî âîæäåíèÿ.

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ

тренды

Îëüãà Ùåðáàêîâà

íî ñíèçèòüñÿ. Ýòîò ýôôåêò èçâåñòåí ïîä íàçâàíèåì «íî÷íàÿ ìèîïèÿ». Òåõíîëîãèÿ Eye Lens êîìïàíèè Rodenstock ïîçâîëÿåò ó÷åñòü àáåððàöèè âûñîêèõ ïîðÿäêîâ ãëàçà ïðè ðàñ÷åòå êîíñòðóêöèè ëèíçû è îïòèìèçèðîâàòü èõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè ðåöåïòà íà î÷êè. Ñïåöèàëüíîå ïîêðûòèå Solitaire Protect Road 2 è ñïåöèàëüíûé ôèëüòð, ðàçðàáîòàííûå äëÿ âîäèòåëåé, ïîãëîùàþò èçáûòî÷íîå êîëè÷åñòâî èñêóññòâåííîãî ñâåòà è ìèíèìèçèðóþò ðàçäðàæàþùèå îòðàæåíèÿ ñâåòà ôàð âñòðå÷íûõ àâòîìîáèëåé, à òàêæå àâòîìîáèëÿ ñçàäè. Ëèíçû Rodenstock Road âûïóñêàþòñÿ èç îðãàíè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ñî çíà÷åíèÿìè ïîêàçàòåëÿ ïðåëîìëåíèÿ îò 1,50 äî 1,67 â äèàïàçîíå ðåôðàêöèé îò —10,00 äî +8,00 äïòð ïðè Add 0,75–3,50; âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå ïðèçìû äî 5,00 ïðäïòð.

2018

07.02.2018 17:28:05


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТА АЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Seiko_sun18_f1.indd 1

07.02.2018 10:18:21


Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü òîðãîâûõ ìàðîê Adam Selman  Le Specs 51 Adidas 46, 78, 80 Alain Mikli 28, 36, 38, 44, 52, 62, 64 Andy Wolf 12, 42, 46, 52, 74, 87, 88 BBGR 92, III обл. Belstaff 6, 8, 9, 50, 70, 71, 76, 86

Blumarine 10, 54 Bvlgari 28, 61, 64 Cazal 8, 30, 31, 66, 69, 88 Cébé 78 Cloé 12 Demon 78 Diesel 10, 48, 89 Dolce & Gabbana 34, 51 Emilio Pucci 38, 44, 89

Emporiо Armani 34 Etnia Barcelona 14, 34, 36, 38, 44, 50, 63, 86 Fabiano Italy 45 Face à Face 14 Fendi 36 Gucci 6 Guess 89 Helen Rocha 18, 28, 29, 38, 61, 73

ic! berlin 7, 54, 61, 70, 72 Jaguar 8, 33, 39, 74 Just Cavalli 12, 32 Lafont 16 Le Specs 10, 11, 26, 32, 50 Linda Farrow 6, 30, 42, 83, 84, 86, 89 Mares 80 Marius Morel 1880 68

Maybach 8, 66, 67, 83 Mexx 40, 46, 47, 52, 53 Mó 14, 26, 27, 35, 83 Moskot 12 Mykita 72 Niloca Ar Deco 62 Nine 5 Oakley 80 Ørgreen 26, 40, 43, 74, 76, 84, 85, 86

Polarstar 15, 36, 37, 49, 64 Quiksilver 78 Ray-Ban 48 Rigards 68 Rodenstock 93 Seiko 94, 95, IV обл. Silhouette II обл., 6, 26, 28, 30, 46, 54, 72, 73, 76, 77

Sospiri 62 SunStar 13, 25, 48, 51, 55 Swarovski 6, 25 Tom Ford 54, 84, 88 Tom Hart 16, 18, 19, 31, 32, 73 Vento 12, 16, 17, 18, 66 Vivienne Westwood 70 Woow 25, 40 Zeiss 92

Äèñòðèáüþòîðû òîðãîâûõ ìàðîê Optic DIAS

Adidas Andy Wolf Belstaff Cazal Jaguar Mexx Ørgreen Mó Silhouette

(863) 322-11-41 (Ростов-на-Дону); (495) 660-01-25 (Москва); (812) 332-00-95 (Санкт-Петербург); (383) 230-33-05 (Новосибирск); (343) 379-82-00 (Екатеринбург)

Пионер-Оптик (группа компаний «Essilor – ЛУЙС-Оптика»)

Alain Mikli Etnia Barcelona Nine

(495) 792-53-60, 792-53-61 (495) 792-53-62 (Москва)

Лакшери Вижен

ic! berlin Linda Farrow Maybach

(495) 787-52-87 (Москва)

Медстар, НПФ

Fabiano Italy Polarstar SunStar

(8443) 41-30-31, 31-64-61 (Волжский)

Крымская Оптическая Группа

Helen Rocha Tom Hart

(3652) 60-80-81, 60-80-82 (3652) 60-80-83 (Симферополь)

Рэбел АйВэр

Le Specs

(812) 719-80-28; |(931) 003-06-88 (Санкт-Петербург)

Оптикус Групп

Vento

(495) 720-66-04 (Москва)

Линзы Хойя Рус

Seiko

(499) 277-07-60, 277-07-61 (Москва)

Компания МОК

BBGR

(495) 786-87-57 (Москва); (812) 643-44-04 (Санкт-Петербург); (351) 220-18-28 (Челябинск); (843) 211-30-50 (Казань); (3452) 56-59-18 (Тюмень); (343) 286-39-71 (Екатеринбург); (347) 292-70-13 (Уфа); (861) 274-45-33 (Краснодар)

Ãäå êóïèòü â ðîçíèöó? Для того чтобы купить очки, представленные в этом трендбуке, перейдите в раздел «Маркет» на OCHKI.net или найдите ближайший магазин, воспользовавшись разделом «Салоны оптики»

Alphabet_sun18_f2.indd 96

08.02.2018 12:04:48


ɎɏɊɈɠɃɏɬɬɋɃɗɅɠ ɍɏɩɎɜɖɗɊɋɓɏɊ ɈɍɋɓɅɒɓ ɠɎɓɈɑɝ ɒɈɐɕɅɑ 8VERWMXMSRW ɴ ɮɺɼɺɹɶɡ ʋɮɷʋʊɾɽʋ ɳɡɼɱɯɴɽɾɼɴ 8VERWMXMSRWɴɮɺɼɺɹɶɡʋɮɷʋʊɾɽʋɳɡɼɱɯɴɽɾɼɴɼɺɮɡɹɹʇɸɴɾɺɼɯɺɮʇɸɴɸɡɼɶɡɸɴɴɈɰɡɻɾɴɼɿʊʅɴɱɽʋɷɴɹɳʇ8VERWMXMSRWʋɮɷʋɱɾɽʋɾɺɼɯɺɮɺɵɸɡɼɶɺɵ8VERWMXMSRW4TXMGEP.RGɴɴɽɻɺɷʈɳɿʊɾɽʋɻɺ ɷɴʂɱɹɳɴɴ8VERWMXMSRW4TXMGEP1MQMXIHl8VERWMXMSRW4TXMGEP1MQMXIHɊɽɱɻɼɡɮɡɳɡʅɴʅɱɹʇ ɕɺɾɺʁɼɺɸɹʇɱɽɮɺɵɽɾɮɡɳɡɮɴɽʋɾɺɾɾɱɸɻɱɼɡɾɿɼʇɴɹɾɱɹɽɴɮɹɺɽɾɴɔɕɴɸɡɾɱɼɴɡɷɡɷɴɹɳʇ

ɈɩɈɐɓɅɑɔɟɚɅɋɒɠɬɅɎɪɜ

ɓɊɏɫɗɊɋɓ ɓɊɏɫɒɓɅɬɝ ɅɍɋɟɓɒɠɐɑɏɓɅɊɏɐɏɃɈɪɈɎɅɠɎɋɏɉɖɏɩɅɍɏɐɑɏɃɏɎɒɔɬɝɓɅɑɏɊɈɓɝɒɠɒɏɒɐɋɗɅɈɬɅɒɓɏɍ ɏɏɏnɃɺɸɻɡɹɴʋɍɏɃ~ ʉɶɽɶɷʊɳɴɮɹʇɵɻɺɽɾɡɮʅɴɶɷɴɹɳ'',7 ɍɺɽɶɮɡɾɱɷʀɡɶɽ  [[[QSGGSQTER]VY

obl_all_sun17_f1.indd 2

07.02.2018 17:48:11


ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ Î×ÊÈ „ ТРЕНДЫ „ 2018

ÑÎËÍÖÅÇÀÙÈÒÍÛÅ

ОЧКИ ТРЕНДЫ 2018 ÇÎËÎÒÎ ÍÀ רÐÍÎÌ | ËÓ× ÑÂÅÒÀ | ÌÀËÛÅ ÔÎÐÌÛ | ËÓ× ÑÎËÍÖ

ТЁПЛЫЙ ПЕСОК | РОЗОВ

ЫЕ МЕЧТЫ | ПРОЗРАЧНЫ

НАМЕК | НА ВЕС ЗОЛОТА | ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ | ЧЁРНО-БЕЛОЕ КИНО | МИНИМАЛИЗМ | ГОЛУ ÈÍÑÒÀÃÐÀÌ | ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ | ÃÎËÓÁÀßÁÀß ÀÊÂÀÐÅËÜ | ÎÒÒÅÍÊÈ ÊÐÀÑÍÎÃÎ | ÑÏÎÐÒ

ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ | АР-ДЕКО | СТИМПАНК | МНОГОУГОЛЬНИКИ | ВЕЧ

| АВИАТОРЫ | МАЛЫЕ ФОРМЫ | БАБОЧКИ ПРИЛЕТЕЛИ | ЗОЛОТ НА ЧЁРНОМ | ЛУЧ СВЕТА | ТЁПЛЫЙ ПЕСОК | РОЗОВЫЕ МЕЧТЫ | МИ ПРОЗРАЧНЫЙ НАМЕК |ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ | НА ВЕС ЗОЛОТА | ЧЕРНО-БЕЛОЕ -БЕЛОЕ КИНО | МИНИМАЛИЗМ | ИНСТАГРАМ | УЛЬТРАФИОЛЕТ | ГОЛУБАЯ АКВАРЕЛЬ | ОТТЕНКИ КРАСНОГО | ÊÐÀÑÍÎÃÎ | ÑÏÎÐÒ ÂÛÑÎÊÈÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ | ÀÐ-ÄÅÊÎ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

| МАЛЫЕ ФОРМЫ | БАБОЧКИ ПРИ

ЛУЧ СВЕТА | ТЕПЛЫЙ ПЕСОК

ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕН ÑÒÈÌÏÀÍÊ | ÌÍÎÃÎÓÃÎËÜÍÈ ÊÐÀÑÍÎÃÎ | ÑÏÎÐÒ ÂÛÑÎÊÈÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍ

| ÑÒÈÌÏÀÍÊ | ÌÍÎÃÎÓÃÎËÜÍÈÊÈ | ÀÂÈÀÒÎÐÛ

ЛЕТЕЛИ | ЗОЛОТО НА ЧЁРНОМ | УЛЬТРА

| РОЗОВЫЕ МЕЧТЫ | ЗОЛОТО

ИЙ | АР-ДЕКО | БАБОЧКИ

ÊÈ | ÀÂÈÀÒÎÐÛ | ÌÀËÛÅ ÔÎÐÌÛ

ÈÉ | ÀÐ-ÄÅÊÎ | ÑÒÈÌÏÀÍÊ | ÌÍÎÃÎÓÃÎËÜÍÈÊÈ | ÀÂÈÀÒ

ФОРМЫ | БАБОЧКИ ПРИЛЕТЕЛИ | ЗОЛОТО | ЛУЧ СВЕТА | ТЁПЛЫЙ

ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ | АР ДЕКО | СТИМПАНК | МНОГОУГОЛЬНИКИ

obl_all_sun17_f1.indd 1

08.02.2018 11:04:57

Profile for Olga Ch

Sunglasses, annual catalogue  

Sunglasses, annual catalogue  

Profile for olgach2
Advertisement