Page 1

NORDNET 2010

NORDNET 2010 is this year’s Nordic Conference on Project Management. One complete stream of the conference programme is in English. See page 12.

Invitation til Symposiet Projektledelse 2010 / NORDNET 2010

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed

Onsdag den 17. november kl. 18 – fredag den 19. november kl. 17 Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København Arrangeres i samarbejde med:


Velkommen til Symposiet 2010 - årets NORDNET konference Dansk Projektledelse har igen i år fornøjelsen af at være vært ved Symposiet Projektledelse. Symposiet gennemføres hvert andet år og er en unik chance for at få indblik i de nyeste tendenser inden for projektledelse.

Nordiske foreninger Deltager til medlemspris

Samtidig skaber symposiets interaktive form rig mulighed for viden- og erfaringsudveksling om alle aspekter af projektledelse på tværs af de typisk 250 deltagere fra offentlige og private virksomheder. Årets symposium udgør samtidig den fælles, nordiske konference om projektledelse, NORDNET 2010 – og arrangeres i samarbejde med IPMA-foreningerne i Finland, Island, Norge og Sverige. Symposiets danske partnere er SCKK, Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling, og IDA Lederforum. Endvidere samarbejdes med Dansk IT, Effektivitet.dk, IDA-IT og IDA Proces, hvis medlemmer også kan deltage til medlemspris. Forud for symposiet har mere end 40 praktikere inden for projektledelse været med til at udvikle symposiets program.

Danske foreninger Deltager til medlemspris Deltagerne i det første, tværgående udviklingsseminar om Symposiet 2010, der blev afholdt i april hos SCKK.

Arrangørgruppen bag symposiet omfatter følgende: • Fra Dansk Projektledelse: Anette Zobbe, Ditte Schneidermann, Morten Fangel og Nils Bech. • Fra SCKK: Hanne Dorthe Sørensen og Christian Gehler. • Fra IDA Lederforum: Annette Bagge Poulsen. Vi opfordrer til, at du allerede nu melder dig til Symposiet – ved tilmelding senest den 3. september modtager du som rabat den nye udgave selvvurderingsværktøjet Kompetencer i projektledelse efter eget valg på enten dansk eller engelsk. Normalprisen herfor er kr. 600 ekskl. moms. Eller et bogværk med artikler fra tidligere Symposier om projektledelse.

Morten Fangel Foreningsdirektør 2


Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed Hvorfor sætter vi ved Symposiet Projektledelse 2010 særligt fokus på kompleksitet? Fordi vi oplever, at den samfundsøkonomiske og teknologiske udvikling skaber en øget kompleksitet dag for dag i det enkelte projekt og for projektbaserede virksomheder.

Symposieprogram

Kompleksiteten handler fx om følgende:

Onsdag den 17. november

• Projektets omgivelser, hvor interessentbehov og -forventninger er under stadig forandring, hvor beslutningsprocesser kompliceres og hvor strategier ændres hurtigere end tidligere.

18.30

Plenum A: Reception på Københavns Rådhus Velkomst – dannelse af grupper Fordeling på barer i byen

• Projektets opgave og forløb, hvor løsningsteknologier og projektets resultater ikke er givne, hvor grænseflader til andre aktiviteter forøges og hvor tidsrammerne bliver stadig snævrere.

20.00

• Projektets ressourcer og organisation, hvor der skabes stadig større projekter, hvor mange fagligheder og organisatoriske enheder skal arbejde sammen – og hvor det på én gang sker virtuelt og fysisk.

Torsdag den 18. november

Den øgede kompleksitet betyder, at det ikke længere er nok at udøve projektledelse efter en skabelon. At have talent for at planlægge og manøvrere selve ledelsesprocessen i projektet, bliver en nøgle til succes. Og samtidig stiller den øgede kompleksitet nye og større krav til de virksomhedsprocesser, som skaber vilkår for og understøtter det enkelte projekt eller program. Symposiet henvender sig til alle, som i deres daglige virke er en del af en projektorganisation. Ved årets symposium har vi valgt at lægge særlig vægt på emner, der vil inspirere og udfordre erfarne projektledere og de ledere, der på virksomhedsniveau fungerer som projektejere, programledere, porteføljechef – og/eller står for at gøre ledelse af projekter i virksomheden endnu bedre. Symposieprogrammet kan ses til højre. Det omfatter fire fælles plenumsessioner og fire runder med fem parallelle halvdagsseminarer, der hver går i dybden med et udvalgt tema.

Projektbar med erfaringsudveksling

08.30

Plenum B1: Projektleder

09.30

Formiddagskaffe

10.00

Seminarer I Fem parallelle seminarer

12.30

Frokost

14.00

Seminarer II Fem parallelle seminarer

16.30

Transport til virksomheder

17.00

Projektbesøg i virksomheder Indlæg - diskussion - traktement

20.00

Mødested i byen “on your own”

Plenum B2: Forskerindlæg

Desuden vil der være to aftenarrangementer med fokus på udveksling af erfaring og opbygning af nye netværk. Første aften i projektbarer i grupper på otte personer – stimuleret af en facilitator.

Fredag den 19. november 08.30

Plenum C1: Virksomhed

Anden aften inviteres til at deltage i et af projektbesøgene hos virksomheder i København eller Skåne.

09.30

Formiddagskaffe

10.00

Seminarer III Fem parallelle seminarer

12.30

Frokost

13.30

Paralelle seminarer IIII Fem parallelle seminarer

16.00

Pause - forfriskning

16.15

Plenum D: Indlæg med perspektivering

17.00

Forfriskning

Ved symposiet vil en gennemgående strøm af plenumsessioner og halvdagsseminarer være på engelsk. Den er markeret med blåt på programmet her – og på de følgende sider. Hvis du vil vide mere, så meld dig til et af de inspirationsmøder, der holdes i august og september. Her bliver det udførlige symposieprogram præsenteret. Se datoerne på svarskemaet side 11 – eller på www.danskprojektledelse.dk Et mere udførligt symposieprogram udsendes medio september. Vi håber, du vil prioritere at være en del af årets symposium – og vi kan på baggrund af tilbagemeldinger fra tidligere symposiedeltagere love, at du vil få inspiration, viden og gejst med hjem til dit daglige arbejde.

3

Plenum C2: Forskerindlæg


Forhåndstilmelding af fem giver ekstra udbytte af Symposiet Ideer og energi til udviklingen af symposieprogrammet har vi i stor udstrækning fået fra de ni virksomheder, der har indtil nu har tilkendegivet deres interesse for Symposiet Projektledelse 2010 – ved hver at forhåndstilmelde fem deltagere. Repræsentanter for virksomhederne har deltaget i de to indtil nu afholdte udviklingsseminarer, hvor der har været lejlighed til sparring med andre erfarne projektfolk – og til at præge symposieprogrammet.

Deltagerne i det andet, tværgående udviklingsseminar om Symposiet 2010, der blev afholdt i juni på ParkInn Hotel.

Din virksomhed er også velkommen til at træde til som forhåndstilmelder af fem deltagere. Herved opnår I følgende: • Virksomheden fremtræder med logo og web-adresse på symposiets brochurer. • Virksomheden præsenteres på symposiets website med logo og link. • I får indflydelse ved at deltage i reviews af symposieindholdet og – hvor der stadig er plads i programmet – fortrinsstilling til at komme med forslag til indlægsholdere. • Hver af de fem deltagere modtager den nye udgaver af Kompetencer i projektledelse – på dansk og engelsk – og tilbud om at deltage i træningssessioner om anvendelsen. • I får mulighed for at fremlægge informationsmateriale. Endvidere inviteres deltagere fra virksomheden til at være med ved det tredje og sidste tværgående udviklingsseminar, der afholdes den 21. september kl. 13-19 i København. Deltagelse i seminarerne kan ses som en opvarmning til symposiet. Målet for seminarerne er at skabe et unikt læringsmiljø for kyndige inden for projektledelse! Det samlede vederlag er på kr. 40.000 ekskl. moms – svarende til betalingen for fem deltagere, der er medlemmer af foreningen.

4

Forhåndstilmeldinger Primo august 2010


Dynamisk og interaktiv form Ved Symposiet 2010 viderefører vi den praksis, som Dansk Projektledelse har udviklet for at afholde symposier på et unikt niveau – både projektfagligt og hvad angår arrangementets form. Ved symposiet benyttes således den interaktive og dynamiske form, som trinvis er udviklet ved de ni tidligere nordiske og danske symposiet i København i ’08, ’05, ’03, ’00, ’99, ’97, ’95, ’90 og ’85. Det sker i en tidsmæssig stram form – og naturligvis med et helt nyt indhold i forhold til tidligere symposier. Som forhåndslæsning opfordres deltagerne til at anskaffe foreningens bog Ledelse af projekter – hele vejen rundt, som behandler 20 udvalgte temaer fra symposierne i 2005 og 2003. Hvert indlæg bliver på højst 25 minutter og vil fokusere på kontante udmeldinger og erfaringer. Desuden lægger vi vægt på, at deltagerne undervejs engagerer sig i gruppe- og fællesdrøftelser.

Judith Andrea Parus, Projektkonsulent, Varde Kommune

Hver gang jeg tager hjem fra Symposiet er jeg optændt af ”den hellige ild”. I to en halv dag er jeg sammen med andre ligesindede og dygtige projektledere, der alle har fingeren på pulsen og bruger de nyeste værktøjer inden for projektledelse i hverdagen. Vi kan vende konkrete udfordringer og løsninger fra vores hverdag og udveksle erfaringer og viden inden for vores fagområder. På den måde inspirerer og udfordrer vi hinanden til at blive endnu bedre. Jeg har deltaget i flere Symposier, og selv om jeg gennem årene har udviklet mine behov og interesser inden for projektledelse, oplever jeg altid, at der er noget relevant for mig at deltage i. Så jeg glæder mig til at komme af sted igen i år.

Anders Sønderby, Project Controller, FIH Erhvervsbank

Symposiets form bærer det hele. Præmissen er, at ikke kun indlægsholdere, men også alle deltagere, er eksperter. På symposiets seminarer bliver deltagerne involveret, og i gruppediskussionerne efter indlæggende opstår der en utrolig udbytterig dynamik. På den måde bliver vi alle klogere. Fra den første plenumsession er der lagt op til, at deltagerne taler sammen og netværker, og det holder gennem hele og for mig også efter - Symposiet. Jeg blev inviteret med i en erfagruppe efter Symposiet 2008. Jeg deltager igen i år, da det er den konference, jeg nogensinde har fået mest med hjem fra, og det, forventer jeg, sker igen i år.

Symposiet vil blive afholdt i de professionelle konferencefaciliteter i: Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København

5


Vælg frit fire af 20 seminarer - hver med fokus på NCB elementer Ved udvikling af programmet for Symposiet er som referenceramme – eller knagerække om man vil – benyttet foreningens selvvurderingsværktøj, Kompetencer i Projektledelse, som udgør en dansk National Competence Baseline for projektledelse – forkortet NCB. En ny udgave af bogen er udgivet i august 2010. Den udgør en dansk udgave af en ny version af Competencies in Project Management – udviklet i et samarbejde mellem foreningerne i Danmark, Norge og Sverige. Udgaverne på både dansk og engelsk er en konkretisering af den seneste IPMA Competence Baseline forkortet ICB3.

Planlægge og evaluere - samt organisere projektledelse 1. 2. 3. 4.

Sørg for match mellem projekt og projektleder Håndtere projektets indledende ”fuzzy front end” Få evaluering af projekter til at fungere Et smidigt projekt med plads til ændringer – fra start og undervejs

Udøve overordnet og løbende projektledelse

I NCB’en skelnes mellem tre kompetenceformer: metodeanvendelse, udvist ledelsesadfærd og erfaringsanvendelse.

Ledelsesadfærd

Symposiets 20 seminartemaer

På figuren nedenfor er vandret vist bogens fem former for kompetencer i metodeanvendelse.

Sektion 1 og 2 af metodekompetencerne behandles i Symposiets første strøm af fire halvdagsseminarer. Sektion 3 og 4 behandles ved den anden strøm. Den tredje strøm på engelsk handler om sektion 1, 3 og 4. Sektion 5 af metodekompetencerne er emnet ved den fjerde og femte strøm. ErfaringsMetodeanvendelse anvendelse

Ved alle seminarer tages udgangspunkt i et udvalgt metodeelement, som behandles ved inddragelse også af ledelses- og erfaringsforhold.

5. 6. 7. 8.

Lead and perform the Project Management 9. 10. 11. 12.

5. Lede virksomhedens projektprocesser

Assess and influence the complexity of the project Focus on behaviour when managing a virtual project Scale the project management to fit the project Make sure the project owner knows what to do

Lede virksomhedens projektporteføljer og programmer 13. 14. 15. 16.

Virksomhedsniveau

Involver deltagerne i re-formulering af mål og indhold Skab god mødekultur i projektet Skab succes med kunde og leverandør i samme båd Tilpas din ledelsesstil til projektdeltagerne

Kom godt i gang med ledelse af projektporteføljen Etabler det professionelle projektledelseskontor Porteføljeledelse “at the cutting edge” Realiser forretningsgevinster gennem programledelse

Projektniveau Projektledelse

Udvikle virksomhedens måder at lede projekter

1. Planlægge og evaluere projektledelse 2. Organisere projektets ledelsesfaser

17. 18. 19. 20.

3. Udøve overordnet projektledelse 4. Udøve løbende projektledelse

Projektudførelse

Udføre projektarbejde

6

Foretag modenhedsvurdering – det fokuserer forandringstiltag Få mere nytte af virksomhedens projektmodel Få omsat kurser til kompetencer Kom godt i gang med ”Projekt bedre projektledelse”


Onsdag – 17. november Wednesday – 17th November

Fra 18.00 18.30

Ankomst / From 18.00 Arrival Alle opfordres til at deltage den første aften – er en vigtig del af symposieprogrammet. All are encouraged to joint this first important evening Plenum A: Velkomst til Københavns Rådhus / Welcome to the Copenhagen Town Hall Repræsentant for Københavns Borgerrepræsentation Buffet og møde med projektfolket / Buffet and meeting the friends of project management Kunsten at lede projekter – i en kompleks virkelighed / The Art of Managing Projects – in a Complex Reality! Morten Fangel, direktør i Dansk Projektledelse og formand for symposiet. Dannelse af blandede grupper med otte i hver / Forming mixed groups each with eight new friends

20.00

Projektbar med erfaringsudveksling / Networking with mutural sparring Grupperne går fra Rådhuset til Tivoli, hvor vi – efter en runde i haven – samles på Restaurant Ketchup. Her serveres der forfriskninger. Vi lægger op til et par både hyggelige og arbejdsomme timer. I hver gruppe vil der være en facilitator, som indledningsvis sørger for en grundig præsentation i gruppen. Siden får I på skift lejlighed til at berette om egne udfordringer med at lede projekter i en kompleks virkelighed.

/ The mixed groups walk tol the nearby Tivoli Garden to have a refreshment and to listen to each other’s challenges of managing projects in a complex reality.

22.00

Closing / Networking in bars

7


Torsdag - 18. november Thursday – 18th November

Referencer til kompetenceelementer i ”Kompetencer i projektledelse” er anført i parentes. / References to elements of the National Competence Baseline for Scandinavia are stated in brackets

08.00 08.30

09.45

10.15

Ankomst, symposiemappe og morgenkaffe / Arrival, material and coffee Plenum B1:

Plenum B2:

Kunsten at omskabe Frederik VIII’s palæ til et både historisk og moderne residens At håndtere samspillet mellem bygherre, beboere, arkitekter, ingeniører og håndværkere har meget være en klassisk projektlederrolle – men den har krævet dyb viden inden for alle fag og evnen til at holde fast i den kunstneriske vision. Noah Danø Whitehorn, projektleder og sagsarkitekt, Arkitema

Coping with the social complexity of modern projects and programmes The dynamics calls for a fresh understanding of the social realities of people facing an uncertain future. To err is human – especially when projects are concerned. Terry Cooke-Davies, Executive Chariman, Human Systems International Ldt., United Kingdom English

Formiddagskaffe / Coffee break Planlægge og evaluere - samt organisere projektledelse

Udøve overordnet og løbende projektledelse

Lead and perform the Project Management

Lede virksomhedens projektporteføljer og programmer

Udvikle virksomhedens måder at lede projekter

Seminar 1 1: (1.3+3.6) Sørg for match mellem projekt og projektleder

Seminar 5 5: (3.3+3.6) Involver deltagerne i re-formulering af mål og indhold

Session 9 9: (1.1) Assess andinfluence influence Asses and the complexity of the the project project and context

Seminar 13 13: (5.4) Kom godt i gang med ledelse af projektporteføljen

Seminar17: Session 17 (5.1) Foretag modenhedsvurdering – det fokusefor at fokurer sereforandringstiltag forandringstiltag

Edith Kahlke, KAHLKE Erhvervspsykolog Jesper Askov, IBC Nils Bech, Leading Projects

Sofie Ottesen, Rambøll By og Trafik Henrik Schelde Andersen, Rambøll Management Consulting

Terry Cooke-Davies, Human Systems International Ldt. Djon Lind Andersen, Atkins Anette Zobbe, Banedanmark English

Bjarne Dahl, Semler IT Steen Vierø Petersen, SVPManagement Hanne Dorthe Sørensen, SCKK Teddy Nielsen, IBC

Jesper Kingo, BRF Kredit Helle Falholt, Peak Consulting Group

Session 10 10: (4.4+6,7,8) Focus on behavior To manage virtual when managing projects of great acomvirtual plexity project and distance??

Seminar 14 14: (5.3) Etabler det professionelle projektledelseskontor

Seminar18: Session 18 (5.6+1.2) Få mere nytte af virksomhedens projektmodel

Mattias Hällström, Projectplace International Teddy Nielsen, IBC Finn Djurslev, NNE Pharmaplan Marianne Frandsen, Projectplace,

Kristine Bøgh, Novo Nordisk Annette Justesen Bech, Banedanmark Niels Søndergaard og Erna Pedersen Implement Consulting Group

Kirsten Winther Jørgensen, CBS Damian Arguimbau, Lean Projekt Christian Gehler, SCKK Morten Wieth, NNIT

1

5

12.45

Frokost / Lunch

14.00

Seminar 2: (2,1) 2 Håndter Håndtereprojektets projektets indledende ”Fuzzy front end”

Seminar 6 6: Skab god mødekultur i projektet

Carsten Damgaard, Post Danmark Jesper Garde Schreiner, FOSS Electric Claus Havemann Andersen, Mannaz

Pia Villför Larsson, Facilitatorhuset, Sverige Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

2

(4.7+4.8)

9 13 17

6 10 14 18 English

16.30

Transport til projektbesøg i virksomheder / Transportation for project visits in corporations

17.30

Projekt A: Banedanmark København

20.00

Mødested i byen – ”on your own”

Projekt B: Vejdirektoratet København

Projekt C: Økonomistyrelsen København

8

Projekt D: NNE Pharmaplan, København

Projekt E: E.ON Climate and Renewables, Malmø English

Projekt F: Kockums Submarine Upgrades, Malmø English


Fredag - 19. november Friday – 19th November

Referencer til kompetenceelementer i ”Kompetencer i projektledelse” er anført i parentes. / References to elements of the National Competence Baseline for Scandinavia are stated in brackets

08.00 08.30

Ankomst, symposiemappe og morgenkaffe / Arrival, material and coffee Plenum C1:

Plenum C2:

Hvordan porteføljeledelse har bidraget til LEGO Koncernens succes.

The practice of project management in loosely coupled systems. The profession of project management was years ago challenged by the book “Project Management in loosely coupled systems”. Now major empirical studies have added new nuances. Kristian Kreiner, Professor, Copenhagen Business School English

LEGO koncernen har gennemført en succesfuld ”turn around”. Portefølje- og projektstyring har været en væsentlig bidragsyder til den succes – få her et indblik i interfacet mellem projektledelse og porteføljeledelse set fra en Portfølje Mangers synsvinkel Lars Huse Pedersen, Director Portfolio Management LEGO System

09.30

10.00

Formiddagskaffe / Coffee break Planlægge og evaluere - samt organisere projektledelse

Udøve overordnet og løbende projektledelse

Lead and perform the Project Management

Lede virksomhedens projektporteføljer og programmer

Udvikle virksomhedens måder at lede projekter

Seminar 3: (1.4+2,4) Få evaluering af projekter til at fungere

Seminar 7: (3.5) Skab succes med kunde og leverandør i samme båd

Session 11: (1.1+1.3) Scale theproject project Plan the management effort to fit the – to project scale and involve

Seminar 15: (5.4) Porteføljeledelse “at thecutting cuttingedge edge” at the

Seminar19: Session 19: (5.6) Kom fra kurser Få omsat til kompetencer projektkurser til projektkompetencer

Ditlev Molkte, Rehfelt Charlotte Malther, Malther Consulting

Repræsentant fra SKAT Lars Andersen, NNIT Guri Weihe, COWI Christian Gehler, SCKK

Jesper Garde Schreiner, FOSS Electric Morten Fangel, Fangel Consulting

Lars Huse Pedersen, LEGO Systems Michael Tvermoes, Factor3 Ulrik Branner, Saxo Bank Lars Konggaard, Deloitte

Erik Bødtker, DMI Carsten Høybye Pedersen, Grundfos Mette Thomassen og Christina Myrup, Københavns Universitet Susanne Dahl, SCKK

3

7 11 15 19 English

12.30

Frokost / Lunch

13.30

Seminar 4: (2.2+4.5) (2,1) et smidigt Skab flow projekt med plads til ændringer i projektet fra start –og fra start og undervejs undervejs

Seminar 8: (1.2+4.8) Tilpas din ledelsesstil til til ledelsesstilen projektdeltagerne

Session 12: (3.2+5.3) Make sure the owner the project knows whatowner to do knows what to do - and not to do

Seminar 16: (5.5) Realiser forretningsProgramledelse gevinster – modellergennem og programledelse virkelighed

Seminar20: Session 20: (5.6) Kom godtprocessen i gang at Planlæg med ”Projekt bedre forbedre virksomhedens projektledelse” ledelse af projekter

Lise Damkjær, Learning4life Lars Dybdal, Daintel

Jesper Askov, IBC Kristina Malther, Malther Consulting

Søren Dreyer, Københavns Energi Sven Demant, Henley Nordic

Jens Laugesen, Nordea Jacob Primault, Rambøll Management Consulting

Judith Andrea Parus, Varde kommune Thomas Ebbesøn Harsløf og Birgitte Klæsøe, Professionshøjskolen Metropol Morten Fangel, Fangel Consulting

16.00 16.15

4

8 12 16 20 English

Pause og forfriskning / Break and refreshments Plenum D: Præsentation af essensen af de tre højst evaluerede seminarindlæg ved Symposiet 2010 / The essence of highly evaluated contributions

17.00

Afslutning og uformelt samvær / Closing and informal gathering

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet. Endeligt detailprogram udsendes i september. / The programme is subject to change. Final, detailed programme in September 9


Praktiske oplysninger

Tidlig tilmelding Ved tilmelding senest den 10. september modtager du et eksemplar af selvvurderingsværktøjet ”Kompetencer i projektledelse” på dansk eller engelsk. Prisen herfor er normalt DKK 600 ekskl. moms. Eller bogværket ”Ledelse af projekter – hele vejen rundt” med artikler fra tidligere Symposier om projektledelse.

Du melder dig til Symposiet Projektledelse 2010 på www.danskprojektledelse.dk – eller ved at tilbagesende svarskemaet på næste side. Medlemsprisen for at deltage i Symposiet 2010 er DKK. 8.000 ekskl. moms. For ikke-medlemmer er prisen DKK 8.900. Medlemsprisen gælder for personlige medlemmer og navngivne personer fra gruppemedlemskaber – og for medlemmer af projektforeninger i de øvrige nordiske lande. Medlemsprisen gælder også for medlemmer af de samarbejdende foreninger: Dansk IT, Effektivitet.dk, IDA Lederforum, IDA proces og IDA IT. Medlemsprisen kan også opnås, hvis der samtidig med tilmeldingen tegnes et supplerende medlemskab inden for et eksisterende gruppemedlemsskab til DKK. 485 ekskl. moms – eller et nyt personligt medlemskab til DKK. 800 ekskl. moms. For et nyt gruppemedlemskab med fem navngivne medlemmer betales kr. 3.850 ekskl. moms. Se www.danskprojektledelse.dk. De oplyste beløb gælder for medlemskab i andet halvår 2010. Betalingen dækker det faglige program de tre symposiedage, symposiedokumentationen, al fortæring undervejs, herunder deltagelse i buffet onsdag og traktementet torsdag aften. Transport til og fra projektbesøgene er også inkluderet. Ved samtidig tilmelding af 5 deltagere senest den 10. september tilbydes status som forhåndstilmeldende virksomhed. Se nærmere herom på side 4. Prisen herfor er DKK 40.000 – uanset om de pågældende er medlemmer. Navne på de pågældende kan oplyses senere.

Københavns Rådhus

Tivoli

Hotelreservation anbefales direkte hos en af følgende, med hvem der er indgået aftale om specialpris: • Hotel Copenhagen Island – 5 minutters gang fra IDA Kalvebod Brygge 53, DK-1560 København V. Tlf. +45 / 3338 9600 copenhagenisland@arp-hansen.dk Prisen er iflg. aftale DKK. 1.040,00 for standard enkeltværelse per nat. Block ID 1265870. • Best Western Hotel Hebron – 10 minutters gang fra IDA Helgolandsgade 4, DK-1653 København V. Tlf. +45 3331 6906. info@hebron.dk DKK 795.- per nat i enkeltværelse. DKK 995.- per nat i dobbeltværelse. Bookingnr. 171110 IDA.

Hotel Hebron

Det forudsættes fra hotellernes side, at betaling garanteres med kreditkort ved bestilling, samt at der betales for den første nat ved udeblivelse. For alle tilmeldinger senere end den 15. oktober vil der være et tillæg på kr. 900 ekskl. moms pr. tilmeldt deltager. For tilmelding fra Finland, Island, Norge eller Sverige er der ikke tillæg for sen tilmelding.

Ingeniør huset

Hvis skriftlig afmelding er modtaget af sekretariatet senest den 15. oktober tilbagebetales deltagerafgiften med fradrag af kr. 1.000 ekskl. moms til dækning af administration. Fra den 16. oktober er tilmeldingen bindende – men deltagelsen kan skriftligt overdrages til en anden person senest den 12. november.

10 Hotel Copenhagen Island


Tilmelding via web’n eller skema Enkelttilmelding Jeg tilmelder mig Symposiet Projektledelse 2010 / NORDNET 2010 den 17.-19. november til en afgift på DKK 8.000 for medlemmer / DKK 8.900 for andre. Foreningsmedlem

Tegner også medlemskab

Ikke foreningsmedlem

Hvis ikke medlem af Dansk Projektledelse oplyses navn på anden forening: __________________________________________ Navn:________________________________________________________ Mail: __________________________________________ Forhåndstilmelding Vi forhåndstilmelder hermed fem deltagere til Symposiet Projektledelse 2010 – navnene på deltagerne oplyses senere. Prisen herfor udgør i alt kr. 40.000 ekskl. moms. Navn: ______________________________________________________ Mail: __________________________________________ Navn: ______________________________________________________ Mail: __________________________________________ Navn: ______________________________________________________ Mail: __________________________________________ Navn: ______________________________________________________ Mail: __________________________________________ Navn: ______________________________________________________ Mail: __________________________________________ Inspirationsmøder Jeg/vi ønsker at deltage med _____ personer i det markerede inspirationsmøde – hvor det udførlige symposieprogram præsenteres – sæt kryds. Forudsætter ikke, at du allerede er tilmeldt symposiet. •

Mandag den 30. august kl. 15-17 på Symbion, Fruebjergvej 3, København

Mandag den 6. september kl. 14-16 på Symbion, Fruebjergvej 3, København

På www.danskprojektledelse.dk oplyses datoer for flere inspirationsmøder. Symposieforberedelse Jeg bestiller et eksemplar af de nedenfor markerede bøger. (Hvis du tilmelder dig senest den 10. september modtager du som bonus ”Kompetencer i Projektledelse” både på dansk og engelsk). •

Ny udgave af ”Kompetencer i projektledelse” – DKK 540 for medlemmer, DKK 600 for andre.

Ny udgave af ”Competencies in Project Management” – DKK 540 for medlemmer, DKK 600 for andre.

”Ledelse af projekter – hele vejen rundt” – DKK 360 for medlemmer, DKK 400 for andre.

Virksomhedsoplysninger Virksomhed: _________________________________________________________________________________________________ Adresse: ____________________________________________________________________________________________________ Kontaktperson: ______________________________________________________________________________________________ E-mail: ______________________________________________________________________________________________________ Underskrift: _____________________________________________________ Telefon: ____________________________________ Sendes snarest til Dansk Projektledelse på telefax 48 24 14 89, via www.danskprojektledelse.dk/symposiet eller meddeles på symposiet@danskprojektledelse.dk

11


Summary of the Programme in English

NORDNET 2010

The mission of the NORDNET 2010 Symposium in Copenhagen is to promote the art of managing projects – in a complex reality. This demands good leadership behavior combined with skilled application of methods and experience. The symposium is organized by the Danish IPMA Association – in cooperation with the associations in Finland, Iceland, Norway and Sweden. In general, a complete stream of the symposia programme will be in English:

Leadership behaviour

Experience applications

Method applications

The programme includes four plenary sessions, of which the two will be held in English. At the symposium, five parallel streams of half-day seminars take place – each consisting of four seminars. One of the streams is in English. These four half-day sessions of the English stream deal with selected competence elements in the self-assessment tool Competencies in Project Management, which is issued in cooperation between the associations in Denmark, Norway, and Sweden to establish the National Competence Baseline for Scandinavia – in brief the NCB for Scandinavia. The morning seminar of 18th and 19th November deals both with the two first sections of method application competencies: 1. Plan and evaluate project management 2. Organize the project management phases The afternoon seminar of 18th and 19th November address – in reversed order – two further sections of method application: 3. Perform overall project management 4. Perform ongoing project management In the evening of 17th November there will be a welcome banquet at the Copenhagen Town Hall – followed by discussing current challenge in mixed groups – stimulated by a facilitator. Groups in English will be formed. On 18th November you can join a project visit to a corporation in Copenhagen or Skåne, of which two will be in English. The registration fee is DKK 8.000 excl. VAT for members of the Nordic Associations. By registering at www.IPMA.dk not later than 30th September for participants from Finland, Iceland, Norway and Sweden, you will receive a free copies of “Competencies in Project Management” in English or Danish – of which the normal price would be DKK 600 excl. VAT. For Danish participants registration up until 10th September implies receiving a fee copy.

Sættedammen 4, DK 3400 Hillerød Tlf. 48 24 14 88, www.danskprojektledelse.dk, info@danskprojektledelse.dk

Testing  

Testing issuu

Testing  

Testing issuu

Advertisement