Page 1

RACHUNEK do

UMOWY DZIEŁO

2/2012

WYSTAWCA (Wykonawca): Imię i Nazwisko: XYZ Adres: Poznań PESEL: 1212121212 Urząd Skarbowy:

Poznań

ZAMAWIAJĄCY: Nazwa: Adres: NIP:

mLingua Sp. Z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań 778-14-35-103

za wykonanie następującego dzieła: Tłumaczenie PL-DE Regulamin Tłumaczenie PL-DE Chorwacja w UE Tłumaczenie PL-DE Dziennik Ustaw 2 Tłumaczenie PL-DE Dziennik Ustaw Tłumaczenie PL-DE Prezentacja

9417,21 zł 5535,31 zł 1362,46 zł 12032,02 zł 228,03 zł kwota brutto: 28 575,03 zł słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia sześć groszy Oświadczam, że dzieło wykonałem(am) osobiście. Poznań , dn. 20. czerwca 2012 (miejscowość)

XYZ

(dnia)

(podpis wystawcy rachunku)

POTWIERDZENIE ODBIORU DZIEŁA Dzieło zostało wykonane i przyjęte: Poznań, dn. 20 czerwca 2012 (miejscowość)

XYZ

(dnia)

OBLICZENIE WYNAGRODZENIA 1. Kwota brutto zł 2. Składka ZUS Zleceniobiorcy / Wykonawcy 3. Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego 4. Koszt uzyskania przychodu 5. Dochód do opodatkowania 6. Podatek dochodowy naliczony 7. Ubezpieczenie zdrowotne 8. Podatek dochodowy odprowadzony 9. Składka ZUS Zleceniodawcy / Zamawiającego 10. Kwota do wypłaty dla zleceniobiorcy

(podpis wystawcy rachunku)

50% 18% 0%

Wypłata przelewem - numer konta do przelewu wyplaty: 111 111 Obliczył(a): XYZ

KWOTA 28 575,03 28 575,03 14 287,52 14 288,00 2 572,00 2 572,00 26 003,03

Wypłata gotówką Kwituję odbiór zł: 26 003,03 Słownie zł: dwadzieścia sześć tysięcy trzy złote i trzy grosze ……………………….. Data: 20.06.2012 Podpis: XYZ


Rachunek o dzieło  

Rachunek wystawiony przy pomocy programu znalezionego w internecie.

Rachunek o dzieło  

Rachunek wystawiony przy pomocy programu znalezionego w internecie.

Advertisement