Page 1

Г5914

Крі с лодляне мовляти

Крі с лодляс таршоїдитини

Попе ре дже ння Ва жлив о!Зб е рі г а йт ецюі нс т р укці юдляпо да ль шог овик орис т а ння . Дляпопере дженняс ерйоз нихушко дженьаб ос мер ті : • Неб ез пекападі ння-Ні к о лине вик орист ов уйт е вирі бна пі двище ння х,оскі ль ки дит ина ,р ух а ючись , мо же пос унут ит апе ре кинут и крі сло. Вик орист ов уйт елишена пі длоз і . • Неб ез пеказ адушення - Ні к о линевик орист ов уйт евирі б нам' я кі йпов е рхні ( лі жк у ,див а ні ,напо душці )-нані йвирі бмо жепе ре кинут ись ,адит ина-з а дихнут ися . • Вик орист ов уйт ере ме ніб е з пе кидот ог оча с у ,покима люк з мо жеса мз а лі з а т ив крі сло. • Нез а лиша йт едит инуб е зна г ля ду . • Невик орист ов уйт епоз иці ю сидя чи длядит ини,що несидит ьса мост і йно,не к онт ро люєсв оєт і ло. • Невик орист ов уйт ея кпе ре носк у .Невик орист ов уйт е па не ль зі г ра шк а миз а мі ст ь р учкипокима люквкрі слі . • Поз иці ю ле жа чинере к о ме ндов а новик орист ов ув а т и дляді т е й,я кімо жут ь сиді т иса мост і йно(ві д6мі ся ці в,ві д9кг ) . І нфор маці ядляс по жива ча • Бу дьла ск а ,оз на йо мт е сязі нст р укці є юпе ре дз бира ння мт авик орист а ння мвироб у . • Збира т и вирі б мо жут ьт і ль ки дорослі .Дляуст а нов ле нняба т а ре йок не об хі дна хре ст опо ді бнавикр ут к а( вк о мпле к т іне ма є ) . • Дляробо т ине об хі днао дналу жнаба т а ре йк аLR20( D)дляа к т ив а ці їре жимуві бра ці ї .


Де т алі ВАЖЛИВО!Будьласка,виймі т ьв сіде т а лізупа к овки т аі де нт ифі к уйт еї хпе ре д

з бира ння м.Де я кіде т а лімо жут ьб ут и спа к ов а нів пі дпорну к онст р укці ю.Пе ре д з бира ння м ві дді лі т ьпі дпорнук онт р укці яві дм’ я к оїча ст ини.

Уваг а:Ві дкр учуйт еа боз а кр учуйт ег винт з адопо мог оюхре ст опо ді бноївикр ут ки. Непе ре кр учуйт ег винт .

М4Га йк а-4шт .

#8x3см(11/ 4" )Гвинт–4шт .

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.Вупа к овціба г а т одрі бнихде т а ле й. Мо жез бира т исьт і ль кидорослими. Сиді ння

Пе ре днядуг а

Па не льі г ра шок

3і г ра шки За днядуг а сиді ння

2бі чніпор учні Нижнядуг а 4фі к са т ори

Нижнядуг а


Зб ира ння ВАЖЛИВО!Пе ре дз бира ння мт ак о жнимвик орист а ння мпе ре ві ря йт еце йвирі бнана я вні ст ь пошк о дже нихме т а ле вихде т а ле й,посла б ле нихз ’ є дна нь ,г ост рихкра ї в,ат а к о жпе ре ві ря йт е к о мпле к т ні ст ь .ЗАБОРОНЯЄТЬСЯвик орист ов ув а т и,я кщоде я кі де т а лі ві дс ут ні а боз ла ма ні . Зв е рні т ь сядоMa t t e lLt d.дляз а мі ниде т а ле йт а ,ура з іне об хі дност і ,з аі нст р укці я ми.Ні к о ли нез а мі нюйт еде т а лі . • Пост а в т ебі чніпор учнікнопк а мина з овні На т и с н і т ьн ак н о п к и • Вст а в т е к о жну ча ст ину з а днь оїт р у бки З а д н яд у г ас и д і н н я сиді ння в о т в ори на бі чнихпор учня хз в е рх у • На т иск а йт е на з а дню дуг у сиді ння , в ст а в ля ючи ї їв о т в ори на бі чних пор учня х, доки не по чує т ез в ук «кла ца ння ». Переконайтес ь, що по чу ли «клацання». • По т я г ні т ьз аз а дню Кн о п к а т р у бк у ,щоб пе ре к она Ро з с у н ь т еб і ч н і п о р у ч н і т ись ,що в она на ді йно з а крі пле на в бі чних пор учня х.

1

2 • Роз мі ст і т ьнижню дуг у мі ж бі чними пор учня мит а к,я кз обра же но.

Бі чніпор учні

Нижнядуг а


Зб ира ння • По мі ст і т ьг винтво т в оринанижні й ча ст инібі чнихпор уче ньт ананижні йдуз і .

3

4

• За крі пі т ь г винт и фі к са т ора ми, роз мі ст ивши ї х на внут рі шні й ча ст ині нижнь оїдуг и.За кр ут і т ьхре ст опо ді бною викр ут к ою. Попере дження:Фі к са т орст в оре нодляз а крі пле нняг винт ананижні йдуз і .Вупа к овці фі к са т орскрі пле нийзг винт о м.Якщопі дча спе ре в е з е нняв онироз ді лились ,з на йді т ь пі дх о дя щийфі к са т ордок о жног озг винт і в. • Пов т орі т ьпроце дур у ,щобприкрі пит иі ншуча ст инунижнь оїдуг идобі чног о пор учня . • По мі ст і т ьпе ре дню дуг у , я к з обра же нонак а рт инці . • Тр у бк узпа не ллюві бра ці ї роз мі ст і т ьт а к,я кз обра же но.Трима ючи т р у бк у на мі сці , вик онуйт екрок6.

5 Бі чнийпор уче нь

Пе ре днядуг а Па не льві бра ці ї

Бі чнийпор уче нь


Зб ира ння • По мі ст і т ьг винт иво т в оринабі чних пор учня хт анапе ре дні йт р у бці . ВАЖЛИВО! крок о м7.

Про дов жі т ь

скла да ння

Фі к са т ори

6 • За крі пі т ь г винт и фі к са т ора ми, роз мі ст ивши ї х на внут рі шні й ча ст ині нижнь оїдуг и. Попере дження: Фі к са т ор ст в оре но для з а крі пле нняг винт ананижні йдуз і .Вупа к овці фі к са т орскрі пле нийзг винт о м. Якщопі дча спе ре в е з е нняв онироз ді лились ,з на йді т ьпі дх о дя щийфі к са т ордок о жног оз г винт і в. • За кр ут і т ьхре ст опо ді бноювикр ут к ою. • Пов т орі т ьпроце дур у ,щобприкрі пит иі ншуча ст инунижнь оїт р у бкидобі чноїпор учні .

7

Кнопк а

8

Кнопк а

От в ори

Пі дпорна к онст р укці я

• Пов е рні т ьз і бра ніча ст инидог ори ног а ми,я кпок а з а но. • На т иск а ючи на з обра же ні кнопки,в ст а в т епі дпорнук онст р укці ю во т в оринабі чнихпор учня хз низ у . • Вст а в ля йт е , доки не по чує т е з в ук «кла ца ння ».Пе ре к она йт е сь ,що Випо чу лиз в ук«кла ца ння ». • По т я г ні т ь з а пі дпорну к онст р укці ю,шобпе ре к она т ись ,щов она на ді йноз а крі пле на .


Зб ира ння Сиді ння

За дня дуг а сиді ння

• По чні т ьз бі рзпра в ог обок у . • По мі ст і т ьв е рхню кише ню сиді нняна з а днюдуг усиді ння . • За крі пі т ьсиді ннянабі чнихпор учня х.

Бі чний пор уче нь Пе ре днякише нь к а

Спинк асиді ння

За ст і бки

9 Пі дст а вк а

• По мі ст і т ьпі дст а вк уво т ві рвнижні й ча ст инісиді ння . • За крі пі т ьсиді ннянапе ре дні йпа не лі з а допо мог ою з а крі плюв а чі в. Пе ре к она йт е сь ,щопо чу ликла ца ння . • Пе ре ві р т е ,чивиспра в діприкрі пили сиді ння . Збі рз авершено.

За крі плюв а чі

1 0


• Знайді т ьві дді лдляба таре йок наз воро т іпане ліві браці ї . • Пос лабт ег винт на кришці ві дді лудляба таре йок. • Зні мі т ь кришку ві дді л для ба таре йок. ташуйт е о дну лу жну • Роз ба таре йкуLR20( D)уві дді лідля ба таре йок. • Попе ре дже ння: Для по до вже ння роб о т и вироб у ми ре ко ме ндує мо викорис т о вува т и лу жніба таре йки. ні т ькришкуві дді лудля • Одяг ба таре йок із акрут і т ьг винт .

ді л і

ді л


По з иці яс ид і ння 1

Глибше На тис ні ть на кнопку

Покр уті ть

Вер тикально

На тис ні тьнакнопку

Наз ад

Вибирі тьпоз иці ю дляко мфор т уВашог омалюка:Вер тикальночиназ ад. Вер тикально: На т иск а ючинакнопк унак о жні йбі чні йпа не ліпі дні ма йт еспинк укрі сла . Наз ад: На т иск а ючинакнопк унак о жні йбі чні йпа не ліопуск а йт еспинк укрі слана з а д.

Що бмалюкуб у ло б е з пе чно

2 За хисний ре мі не ць

За хисний ре мі не ць

За хиснапо душе чк а

• Роз т а шуйт е в а шу дит ину у сиді нні . Роз т а шуйт е з а хисну по душе чк умі жног а мив а шоїдит ини. • Прикрі пі т ь об ме жув а ль ні ре мі нці до з а хисної по душе чки. Переконайтес ь у т о му , що ви по чу ли з вук “клацання” з об о х б окі в. • Пе ре к она йт е сь у т о му , що сист е ма об ме же ння на ді йно з а крі пле на ,ві дт я г уючиї їві ддит ини. Фі к с уюча сист е ма повинна з а лиша т ись з а крі пле ною на св оє му мі сці


Що бмалюкуб у лоб е з пе чно

За т яг нутий кі нець

За т яг нутий кі нець

Ві льнийкі нець

Ві льнийкі нець

3 ЗАТЯГНІ ТЬ

ПОСЛАБТЕ

Для з а т яг ування об межувальних ремені в: Про т я г ні т ьз а т я г не нийкі не цьоб ме жув а ль ног оре ме някрі з ьск об удляфор мув а нняпе т лі ( А) .По т я г ні т ьз аві ль нийкі не цьре ме ня( B) . Пов т орі т ь цю проце дур у для з а т я г ув а ння і ншог ооб ме жув а ль ног оре ме ня .

Панельзі г рашками

І г рашки Фі кс а т ор

4

Фі кс а т ор

Для ві дпу с кання об межувальних ремені в: Про т я г ні т ьві ль нийкі не цьоб ме жув а ль ног о ре ме някрі з ьск об удляфор мув а нняпе т лі ( А) . По дов жт епе т лю,ві дт я г уючикі не ць пе т ліу на пря мк у до ск оби.По т я г ні т ьз а з а крі пле нийкі не цьре ме ня ,щобз ме ншит и ві ль ний кі не цьре ме ня( Б) .Пов т орі т ьцю проце дур у для ві дпуск а ння і ншог о об ме жув а ль ног оре ме ня .

Па не льз і г ра шка ми • Вс тано ві ть фі кс а т ори, що на кі нцях панелі з і г рашками,во творинабі чних пор учнях. • Прикрі пі ть і г рашки до і г ро воїпанелі .Аб о,прикрі пі ть і г рашкидолипучокнакрі с лі поб окахтас пере ду . • Прикрі пі тьмавпо чкуна з ахис нупо душе чку . Уваг а: щоб з няти і г ро ву панель, на тис ні ть на фі кс а т ори з об о х б окі в і по т яг ні ть.


Ві браці я

Вмика ч/ Вимика ч Пі дпо рнако нс т ру кці я • Пе р е к о на йт е с я , щодит инабе з пе чно з а к р і пл е навк р і с л і . • Ув і мк ні т ьв і бр а ці ю. • Вимк ні т ьв і бр а ці ю.

• По в е р ні т ьпі дпо р нук о нс т р у к ці юна з о в ні . • На т ис ні т ьнак р і с л о , що бпе р е к о на т ис я , що в о нос т о ї т ьр і в но .

Дл яг ойда ння Ма л е нь к ийо т в і р

Ма л е нь к ий о т в і р

Ве л ик ийо т в і р Пр о т я г ні т ьр е ме нік р і з ьма л е нь к іо т в о р и Пр о т я г ні т ьр е ме нік р і з ьв е л ик ийо т в і р .

Пе р е в е р ні т ьк р і с л о г о йда л к у . Пе р е мі с т і т ьпі дпо р нук о нс т р у к ці юпі дк р і с л о , я кз о бр а же но .


Дог ляд • Сиді ннямо жнапр а т ивпр а л ь ні йма шині . Пе р і т ьйо г оо к р е мов ик о р ис т о в у ючир е жим де л і к а т но г опр а ння .Нев ик о р ис т о в у йт ев і дбі л юв а ч.Су ші т ьпр иниз ь к і йт е мпе р а т у р іт а в ийма йт е , я кт і л ь к ит к а нинав ис о х не . • Ра ма , і г р о в апа не л ьт аі г р а шк имо жначис т ит ит к а нино ю, з мо че но юс л а бк иммиючим р о з чино м.Нез а ну р юйт еі г р о в упа не л ьув о ду .Нев ик о р ис т о в у йт ев і дбі л юв а ч.Не в ик о р ис т о в у йт ежо р с т к іа боа бр а з ив ніо чищу в а чі .По л о щі т ьв о до ю,що бз мит из а л ишк и р о з чину . Що бз нят им’ якуча с т инус иді ння: - Зні мі т ьі г р о в упа не л ь - Ві дк р і пі т ьс иді нняв і дв с і хча с т инк р і с л а - Зні мі т ьс иді ння .

І нформаці ядляс по жива ча Ро з по в с юджу є т ь с яТОВ « То йДі КоУк р а ї на » ,о фі ці йним пр е дс т а в ник о м Ma t t e lI n c .В Ук р а ї ні . Те л . ( 0 4 4 )5 0 3 6 5 4 3 .

G5914_ukr_instruction  

G5914_ukr_instruction G5914_ukr_instruction

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you