Page 1

Trygghet, samhold og kvalitet

Klubbhåndbok Store Bergan IL Fotball

” Flest mulig - lengst mulig - best mulig! ” Versjon 1.2, Revidert 2018

1


1. GRUNNLEGGENDE INFORMASJON

4

2. INNLEDNING

4

STORE BERGAN IL – FOTBALLGRUPPA MÅLET MED KLUBBHÅNDBOKA MÅLGRUPPEN – HVEM ER KLUBBHÅNDBOKA FOR OPPDATERING AV KLUBBHÅNDBOKA

4 4 4 4

3. KLUBBENS STRATEGI, VISJON OG MÅL

5

VERDIGRUNNLAG

5

4. KLUBBENS VEDTEKTER

5

5. KLUBBENS ORGANISERING

6

ÅRSMØTE VALGKOMITÈ REVISOR STYRET DAGLIG LEDER ØKONOMIANSVARLIG SPORTSLIG FAIR PLAY FORELDREKONTAKTANSVARLIG KOMMUNIKASJON- OG WEBANSVARLIG ARRANGEMENTSANVARLIG ANLEGGSANSVARLIG MARKEDSANSVARLIG MATERIALFORVALTER

6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8

6. LAGETS ORGANISERING

8

TRENERS ANSVAR LAGLEDERS ANSVAR LAGETS WEB-ANSVARLIG LAGETS FORELDREKONTAKT DELTAKELSE PÅ CUPER/TRENINGSLEIR

8 9 9 9 9

7. KLUBBDRIFT/RUTINER

10

ØKONOMI & PLAN FOR ØKONOMISTYRING FORSIKRING GODTGJØRELSER/LØNN BRUK AV INFRASTRUKTUR – BANER OG KLUBBHUS HMS MATERIELL OG UTSTYR MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT POLITIATTESTER

10 10 10 11 11 11 11 11

8. ÅRSHJUL OG AKTIVITETER

12 2


ARRANGEMENTER 3V3 CUP JENTEFOTBALLSKOLEN AKTIVITETSTURNERING SANDARCUP STORE BERGAN BARNEFOTBALLDAGEN DUGNADER

12 12 12 12 12 12 12

9. KOMMUNIKASJON

13

INFORMASJONSARENAER I KLUBBEN KLUBBENS KOMMUNIKASJONSKANALER

13 13

10.REKRUTTERING

14

11.UTDANNING/KOMPETANSE

14

STYRET TRENERE

14 14

12.UTMERKELSER

14

PRISER SOM DELES UT PÅ FELLESAVSLUTNING FOR UNGDOMSGRUPPEN CARL C. FON PRISEN BÆRJANPRISEN ÆRESMEDLEM

14 15 15 15

13.VEDLEGG - KONTAKTPERSONER I ORGANISASJONEN (2017/2018)

16

3


1. Grunnleggende Informasjon Klubbnavn

Store Bergan IL

Stiftet:

1931

Postadresse:

Haneholmveien 60, 3212 Sandefjord

E-postadresse:

post@sbifotball.no

Internettadresse:

www.sbifotball.no

Organisasjonsnumme 974806266 r:

2. Innledning Store Bergan IL – Fotballgruppa Med «klubben» menes er alle medlemmer, foresatte og andre med tilknytning til Store Bergan IL – Fotballgruppa.

Målet med klubbhåndboka En klubbhåndbok skal være et hjelpemiddel for alle i klubben – og spesielt for de tillitsvalgte. Den skal være en retningsgiver for virksomheten og gi de overordnede rammebetingelser slik at det ikke er tvil om hvilke føringer klubben gir på de ulike områder innenfor klubbens drift og administrasjon. Klubbhåndboka skal kunne benyttes som oppslagsverk hovedsakelig for det utenomsportslige i klubben. Oppslagsverket som benyttes for det sportslige området er klubbens sportsplan (sett inn link.) Ved å holde klubbhåndboka løpende oppdatert vil man sikre kontinuitet i klubbens arbeid og vil dermed også fungere som et viktig hjelpemiddel når nye frivillige i klubben skal rekrutteres. Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben. Blant annet finnes oversikt over organisering og funksjonsbeskrivelser. Klubbhåndboka er således en viktig del av klubbens kultur og miljø. Håndboka skal kommunisere hva som er viktig i Store Bergan Fotball, hvem vi er og hvem vi er til for.

Målgruppen – hvem er klubbhåndboka for Håndboka er tiltenkt alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere, lagledere/ oppmenn, lagkontakter og dommere i vår klubb. Dette dokumentet er kun gjeldende for fotballgruppa i Store Bergan Idrettslag, omtalt som Store Bergan Fotball.

Oppdatering av klubbhåndboka Klubbhåndboka er laget av styret etter gjeldende retningslinjer fra Norges Fotballforbund og kriterier som ligger til grunn for Kvalitetsklubb. Klubbhåndboka skal vedtas av styret slik at den kan oppdateres fortløpende. Klubbhåndboka skal være et levende dokument, og bør oppdateres i takt med utviklingen i klubben og revideres minimum årlig. Håndboka skal være tilgjengelig for alle klubbens interessenter via klubbens hjemmeside.

4


3. Klubbens strategi, visjon og mål Store Bergan Fotball har som strategi å være en breddeklubb med høy kvalitet. Vi skal være vårt ansvar bevisst og forvalte vår samfunnsrolle på en god måte slik at alle som ønsker å spille fotball skal få anledning til det. Fotballtilbudet i Store Bergan skal være åpent og inkluderende for alle. Samtidig er det i tillegg viktig å legge forholdende til rette for de som ønsker å bli gode fotballspillere. Hvordan dette tilrettelegges for alle klubbens fotballspillere er beskrevet i Sportsplanen. Klubbens overordnede visjon; «Skape fotballglede» skal være førende for all aktivitet i klubben. Langsiktige mål: •

Tilby attraktive aktiviteter og gode opplevelser for barn, unge og voksne

Være en moderne klubb som utvikles i tråd med endringene i lokalsamfunnet

Klubben skal drives etter forsvarlige økonomiske rammer

Verdigrunnlag Store Bergan Fotball har følgende verdigrunnlag •

Trygghet
 Gjennom god oppførsel og gode holdninger skal alle oppleve trygghet på samtlige arenaer i klubben vår

Samhold
 Vi skal respektere hverandre, stå sammen og gjøre hverandre enda bedre i alle situasjoner

Kvalitet
 Planer og aktiviteter skal ha god kvalitet i samsvar med strategiplanen

Med disse verdiene dannes grunnlaget for at alle med tilknytning til Store Bergan Fotball opplever fotballglede. En viktig oppgave for klubbens administrasjon (styre, daglig leder, sportslig leder, trenere etc) er derfor å kommunisere verdiene og følge opp så langt det er mulig at de etterleves.

STORE BERGAN SKAL VÆRE EN MOBBE- OG RASISMEFRI KLUBB!

4. Klubbens Vedtekter Klubbens vedtekter fungerer som loven i klubben. Disse godkjennes av Årsmøte og er tilgjengelig på www.sbifotball.no, under «Om Klubben».

5


5. Klubbens organisering Organisasjonskartet viser gjeldende organisering i Store Bergan Fotball. For oversikt over kontaktpersoner tilknyttet de ulike områdene; se Vedlegg - Kontaktpersoner i Organisasjonen (2017/2018)

Gjeldende organisering i Store Bergan Fotball ble besluttet av Årsmøte 2018. Sorte bokser er obligatoriske iht NFF, røde bokser vurderes etter behov.

Årsmøte Årsmøte er Store Bergan Fotball sin øverste myndighet og avholdes hvert år i februar/mars måned. På årsmøtet legges grunnlaget for styrets arbeid kommende periode. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre og hvordan den skal drives, har anledning til å stille på årsmøtet. Men det er bare medlemmer over 15 år som har vært medlem av Store Bergans fotballgruppe i minst en måned og har oppfylt medlemsforpliktelsene som har stemmerett. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Valgkomitè Årsmøte velger årlig en valgkomite bestående av 2 medlemmer. Medlemmene sitter for 2 år av gangen, men slik at kun et medlem er på valg hvert år. Hensikten til valgkomitéen er å sikre både kontinuitet og nødvendig kompetanse i styret. Valgkomiteen innstiller på styremedlemmer og revisorer, og rapporterer direkte til årsmøtet.

Revisor Årsmøtet skal velge 2 revisorer som er medlemmer av klubben til å revidere regnskapet. Revisor innstilles også av valgkomiteen. 6


Styret Styret velges av årsmøtet basert på innstilling fra valgkomitéen. Fotballgruppen skal ha et styre som jobber med å gjennomføre strategien basert på klubbens verdier og med fokus på måloppnåelse. Dette inkluderer blant annet langsiktige planer, budsjett og økonomisk kontroll, følge idrettens lover, kontroll av daglig virksomhet og representere klubben utad. Styret skal bestå av minst 4 personer, og 1 varamedlem. Valget er for 2 år av gangen, men kun slik at 2 personer er på valg hvert år. Varamedlem sitter for 2 år av gangen. Styrets viktigste oppgave er å legge til rette for best mulige rammer rundt aktiviteten på alle plan.

Daglig leder Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften av klubben og rapporterer til styret. Dgl. leder har en egen stillingsbeskrivelse, ansvarsområder er sportslig leder, trenerkoordinator, dommeransvarlig, markedsleder, FFO leder og å overse at alle arrangementer planlegges godt og komiteer er på plass.

Økonomiansvarlig Økonomiansvarlig har ansvar for å følge opp regnskap og bistå i å utarbeide budsjett, bistå Styret og samarbeide med dgl leder. Økonomiansvarlig går gjennom regnskapet hver mnd med dgl leder som tar det videre til Styret.

Sportslig Sportslig Leder med Sportslig Utvalg har det overordnede ansvaret for all fotballaktivitet i klubben og er ansvarlig for klubbens Sportsplan. Sportsplan regulerer all fotballaktivitet i Store Bergan Fotball og fungerer som arbeidsverktøyet for trenere og lagledere. Sportsplanen skal sikre at vi er klubbstyrt og ikke lagstyrt. Store Bergan Fotball skal tilby et godt aktivitetstilbud til alle i vårt geografiske nedslagsfelt basert på NFF’s mål om «Flest mulig – lengst mulig – best mulig» og vi skal evne å differensiere tilbudet ut fra den enkelte spillers og lags evner og ambisjoner. Sportsplanen er tilgjengelig på www.sbifotball.no under menyvalget «Sportslig».

Fair Play Store Bergan Fotball er en Fair Play-klubb. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. Dette er alle sitt ansvar; spillere, trenere, dommere, ledere og foreldre/foresatte og alle andre som engasjerer seg bidrar til at vi har et miljø som er preget av trygghet og trivsel. Det forventes at alle med tilhørighet til klubben opptrer i tråd med disse reglene. Kommunikasjon og oppfølging av Fair Play i klubben ivaretas av Fair Play Ansvarlige. Fair Play ansvarlig i klubben er en del av sportslig utvalg. Det er utarbeidet en egen rollebeskrivelse for Fair Play ansvarlig som skal sikre at det arbeides målrettet og kontinuerlig med dette temaet. http://www.fotball.no/nff/Fair-Play/

Foreldrekontaktansvarlig Foreldrekontaktansvarlig i klubben har oversikt over alle foreldrekontakter og har ansvar for å koordinere mellom Foreldrekontaktene og Daglig Leder i klubben når det gjelder for gjennomføring av dugnader og fordeling av kioskvakter. Det gjennomføres 2 møter pr år med foreldrekontaktene.

7


Kommunikasjon- og Webansvarlig Klubben skal tilstrebe å ha en hensiktsmessig kommunikasjon med medlemmer og foresatte. Samfunnet endres og det må derfor være opp til styret og klubbens Kommunikasjon/Webansvarlig å sikre at klubben til en hver tid har hensiktsmessige kommunikasjonsplattformer.

Arrangementsanvarlig Arrangementsansvarlig har det overordnede ansvaret for alle klubbens arrangementer og sørger for at de ulike komitéene er besatt for gjennomføring. Pr dags dato er det dgl leder som har dette ansvaret.

Anleggsansvarlig Anleggsansvarlig har ansvar for drift og vedlikehold av klubbens bygg og baneanlegg. Dette inkluderer vedlikehold av bygg og bane samt brøyting og avfallshåndtering.

Markedsansvarlig Markedsansvarlig har sammen med en egen markedsgruppe ansvar for å få inn midler til klubben. Dette innebærer inngåelse av overordnede sponsoravtaler i klubben. For å unngå konflikt mellom klubbens hovedsponsorer og andre avtaler må inngåelse av lagavtaler avklares med Styreleder i forkant. Av sponsorinntekt til eget lag skal 20% av summen tilfalle klubben.

Materialforvalter Klubbens Materialforvalter har ansvar for innkjøp og administrasjon av alt utstyr til klubbens fotballaktiviteter, inkludert drift av klubbshoppen. Materialforvalter innhenter draktsett og annet utstyr utlevert til lagene ved sesongslutt for å skaffe seg oversikt over eventuelle mangler som må dekkes før neste sesong starter. Materialforvalter sørger for at alle lag har medisinbag og alle lag plikter å medbringe medisinbag til kamp.

6. Lagets Organisering I Store Bergan Fotball skal alle lag minimum ha følgende roller besatt •

Trener(e)

Lagleder

Webansvarlig

Foreldrekontakt

Er det flere trenere på et lag, må en ta rollen som hovedtrener. Et viktig poeng er å få med flere ledere og trenere i teamet fra starten av. Det viser seg alltid å være vanskeligere å dra inn flere foreldre i etterkant. Et lag som er godt organisert, med en god struktur, vil ha et samhold og en kontinuitet i medlemsmassen. Store Bergan har erfaring med at dette gir mindre frafall med årene og vi mener å se en sammenheng mellom det sosiale og det fotballfaglige.

Treners Ansvar Treneren er den viktigste personen for spillerens sportslige utvikling og sosiale trygghet på trening og i kamp. Alle trenere plikter å levere gyldig politiattest og skal ha inngått årlig treneravtale med klubben og

8


følges opp av trenerkoordinator. Alle trenere har møteplikt på trenerforum og skal følge klubbens Sportsplan. Treningsøkta.no anbefales som et nyttig verktøy. Her ligger det ferdige skoleringsplaner fra NFF som klubben ønsker at alle skal følge. Treneren skal ha tett dialog med trenerkoordinator/spillerutvikler i klubben vedrørende uttak til bylag/ kretslag/SF Ekstra/hospitering. Trenerkoordinator skal ha siste ordet i alle uttak av spillere til tiltak utover eget lag. Påmelding av lag til serie gjøres via Trenerkoordinator.

DET VIKTIGSTE ER Å SKAPE FOTBALLGLEDE – FOR ALLE!

Lagleders Ansvar Lagleder tar seg av det administrative rundt laget. Oppgaver er blant annet påmelding av lag til cuper, innhenting av personalia på spillere og holde medlemsregister oppdatert på hjemmesiden. Nye spillere og meldes til Adm. ansvarlig. Lagleder har ansvar for dommer før og under kamp, f.eks henvise dommer til garderobe og bane ved ankomst. Lagleder tar også i mot bortelaget og henviser til garderobe og dommer. Lagleder har kontakt med materialforvalter vedrørende utstyr og sørger for at laget har det de trenger. Draktsett og annet utlevert utstyr til laget skal leveres til materialforvalter ved sesongslutt. Årsrapport skal Lagleder i samarbeid med resten av støtteapparatet rundt laget levere til Adm. ansvarlig ved sesongslutt. Lagleder er ansvarlig for at nominasjoner til årets spiller, årets fremgang blir sendt inn til sportslig leder. Nominering av spiller til årets Carl C Fon pris skal sendes til Sportslig Leder (dette gjelder for lag fra 13 år og opp). Sportslig Leder informerer om frist for innmelding.

Lagets web-ansvarlig Lagets web-ansvarlig skal samarbeide med Lagleder om å holde ajour lagoversikt og legge ut nyheter om laget på hjemmesiden.

Lagets Foreldrekontakt Lagets foreldrekontakt har ansvar for det sosiale rundt laget, arrangere avslutninger og aktiviteter i løpet av året. Foreldrekontakt skal delegere dugnader rundt laget, ha lister over hvem som stiller opp og fordele disse.

Deltakelse på Cuper/Treningsleir Hvert lag tildeles en gitt sum per år til deltakelse på cuper. Dette administreres av økonomiansvarlig. Ungdomslag får i tillegg cupstøtte kr 300,- per spiller til deltakelse på overnattingscup/utenlandscup. I oddetallsår skal alle ungdomslagene delta på felles cup. Felles cup for ungdomslag besluttes av Sportslig Utvalg. Det er også besluttet at alle ungdomslagene får kr 500,- pr spiller til deltagelse på treningsleir.

FOKUS BARNEFOTBALL: LEK – AKTIVITET – TRYGGHET – TRIVSEL - MESTRING FOKUS UNGDOMSFOTBALL: FERDIGHET - KVALITET – MOTIVASJON - MILJØ - TRIVSEL – MESTRING

9


7. Klubbdrift/Rutiner Økonomi & plan for økonomistyring Styret i Store Bergan Fotball har ansvar for å sikre god økonomisk kontroll. Klubben har utarbeidet en egen økonomiplan som gir nødvendige føringer for driften av klubben. Blant annet beskriver økonomiplanen rutiner for håndtering av kostnader/inntekter, attestasjonsrutiner og økonomirutiner for det enkelte lag samt budsjettering. For mer informasjon om klubbens økonomi, kontakt økonomiansvarlig.

Forsikring Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre. For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av Store Bergan Fotball. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund. Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen. Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen. Det er derfor særdeles viktig at alle trenere/lagledere melder inn nye spillere så raskt som mulig. Dette gjelder også spillere fra annen klubb, som melder overgang. Forsikringene overdras ikke mellom klubbene. Ved overgang så kan ikke spillere benyttes i verken trening eller kamp inntil overgangen er registrert og godkjent i FIKS. Dersom skaden oppstår så vil spilleren selv måtte ta kontakt og melde denne inn for Idrettens skadetelefon 02033 Gjennom idrettens skadetelefon vil du som spiller få direkte tilgang til fotballmedisinsk kompetanse. Idrettens Helsesenter er eid av Norges Fotballforbund, og gjennom fotballforsikringen kan alle fotballspillere ringe Idrettens Skadetelefon for blant annet å få et kvalitetssikret og godt behandlingstilbud i nærmiljøet som dekkes av fotballforsikringen. •

Spesialister på fotballskader

Helsepersonell med spesialkompetanse på fotball- og idrettsmedisin

Bestilling av utredning og behandling

Tilgjengelighet og oppfølging

Utredning innen 24 timer (MR-undersøkelse)

Åpen alle dager mellom kl.09.00 og 21.00.

Det gjøres oppmerksom på at det er mulig å tegne egen individuell forsikring. Link: Her vil du kunne melde skade, samt hente detaljert informasjon om fotballforsikring. https:// www.fotball.no/nff/fotballforsikring

Godtgjørelser/Lønn Store Bergan Fotball er en dugnadsbasert fotballklubb. Enkelte roller i klubben, som blant annet daglig leder, økonomi/anleggsansvarlig, FFO assistenter, trenere i ungdomsfotballen, styreleder har en godtgjørelse/lønn. FFO leder er ansatt i en 100% stilling (30% FFO leder og 70% klubb) Der hvor det er avtalt godtgjørelse, så vil arbeidet samt lønnen være regulert i egen avtale. 10


Bruk av Infrastruktur – baner og klubbhus Idrettsanlegget til Store Bergan Fotball på Virik Idrettsplass består i dag av 2 kunstgress 11`er baner og 1 stk 7`er bane. Anlegget har i dag ingen naturgress bane, men et gressfelt det er mulig å ta i bruk til trening. Vi brøyter våre egne baner med egen traktor vinterstid. Avhengig av hvor mye snø det er vil vi holde banene treningsklare så langt det er mulig. Er det mye snø er det den store hovedbanen som er prioritert. Store Bergan Fotball disponerer 2 bygg (klubbhus & «Bærjanbrakka») som består av garderober for spillere og dommere samt oppbevaringsrom/skap for utstyr. I tillegg har klubben tilgjengelige rom som brukes til møter eller sosiale samlinger.

HMS Store Bergan Fotball har det overordnede ansvaret for sikkerheten til sine medlemmer samt alle som er i kontakt med idrettsanlegget. Dette omfatter også arrangement som cuper og lignende. Som et ledd i vårt HMS arbeid kan det nevnes, hjertestarterkurs, fokus på antidoping, skadeforebygging, rus og mobbing. Hjertestarter er tilgjengelig i klubbhuset. Store Bergan Fotball ønsker med ulike tiltak å bevisstgjøre om farer, ukultur, belastning og bygging av gode holdninger. Om det avdekkes momenter som kan bidra til økt sikkerhet, eller forslag til skadeforebyggende tiltak, så kan disse innrapporteres styret i Store Bergan Fotball.

Materiell og utstyr Store Bergan har utstyrsavtale med Legea og det skal ikke kjøpes inn tilsvarende utstyr fra andre leverandører til lagene. Det er viktig at alle spillere stiller i kun Legea utstyr til kamp. Ved manglende utstyr, ta kontakt med Materialforvalter.

Medlemskontingent og treningsavgift For innmelding i Store Bergan Fotball og gjeldende medlemskontingent/treningsavgift, se www.sbifotball.no under valget «Bli Medlem».

Faktura blir utsendt når registrering er gjennomført og din innmelding er godkjent. Ingen har lov å spille kamper hvis kontingenten ikke er betalt.

Store Bergan Fotball ønsker at flest mulig trenere/lagledere/foreldrekontakter/webansvarlige og foreldre skal være medlemmer i klubben. Støttemedlemskap opprettes ved inn på hjemmesiden. For spørsmål knyttet til medlemskap, kontakt økonomiansvarlig.

Politiattester I henhold til vedtak i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIF) vedtak av dato, 10. mars 2008, kreves det politiattest for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009, med gjeldende endringer fra 1. juli 2014. Store Bergan Fotball krever at alle trenere til enhver tid har gyldig politiattest. Søknad om politiattest selv, logger seg på https://attest.politi.no/ med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. For spørsmål knyttet til politiattest, ta kontakt med Daglig Leder. 11


8. Årshjul og Aktiviteter Årshjulet gir oversikt over hvilke arrangementer klubben har, og hvilke arbeidsbeskrivelser som er knyttet til disse. For gjeldende årshjul for Store Bergan Fotball, se www.sbifotball.no under "Om klubben".

Arrangementer 3v3 Cup Siste helgen i Mai arrangeres 3v3 cup på Bærjan. Det er satt ned en komité som jobber med planlegging og gjennomføring av dagen. Det er et veldig artig konsept som faller godt i smak hos barn og foreldre. Vi har også mange av våre store ungdommer i gang som dommere denne dagen. Jentefotballskolen I uke 25 eller 26 (første uken av sommerferien) hvert år arrangerer Store Bergan Fotball Tine jentefotballskole på Virik Idrettsplass. Jentene deles inn i barnegruppe (6-11 år) og ungdomsgruppe (12-15 år). Arrangementet strekker seg over hele uka med åpningstid fra 08 - 16 og kjernetid fra 09 - 15. Vi henter instruktører fra egen klubb, med flertall jenter. Aktivitetsturnering Store Bergan er medarrangør for aktivitetsturnering i regi av NFF for de aller minste gutte – og jentelag. Det er fantastisk å se den store iveren og fotballgleden blant de aller yngste. Det gjennomføres flere aktivitetsturneringer i løpet av sesongen rundt om i Vestfold. Store Bergan Fotball søker om å få arrangere aktivitetsturnering hvert år. Sandarcup Vestfolds største og Norges nest største fotballturnering! Store Bergan er medarrangør i denne cupen. Vi stiller baner/personell og arrangerer for ett eller flere årskull på våre baner. Arrangementsansvarlig er i kontakt med Sandar i god til og får all informasjon vi trenger for å tilrettelegge dette. Denne cupen faller som regel på andre helgen i august. Store Bergan barnefotballdagen Barnefotballdagen arrangeres siste søndag i august. Da samler vi troppene på Virik Idrettsplass og skaper fotballglede for store og små. Det er barnegruppen som er i fokus med cupspill og Minimerket. Ungdommene hjelper til som dommere/kiosk osv. Det skal være hyggelig og uformell dag med fokus på Fair Play.

Dugnader Store Bergan er en fotballklubb tuftet på dugnadsaktivitet. Dette er en absolutt nødvendighet for å opprettholde tilskudd av utstyr, banekvalitet og aktivitet som tilbys medlemmer. Klubben organiserer dugnader hvert år og samtlige lag må påregne å bidra på disse. Store Bergan Fotball formidler også en del dugnader som varetellinger, vasking, rydding og lignende ut til lagene hvor inntektene går til det enkelte lag. Lagets inntekt etter dugnadsinnsats skal gå til sosiale aktiviteter rundt laget, som cuper, fotballkamper, hyggekvelder og lignende. Vi har en felles vårdugnad hvor vi rydder og vasker osv for å gjøre anlegget vårt klart til en ny sesong. Dugnad øker samhold både i foreldre og spillergruppen. 12


8 a. Fotballfritidsordning (FFO) Oppstart for vår egen Fotballfritidsordning var 15. aug 2016, vi har ansatt en FFO leder i 30% stilling og 2 FFO assistenter og 2 kjøkkenassistener. Dette er et tilbud for gutter og jenter fra 2. - 5. klasse på skolene Store Bergan, Virik og Byskolen. Ungene blir hentet på skolen, serveres mat, leksetid og organisert fotballtrening, pluss at det er mulig med masse fotball lek og annen aktivitet. Vi følger prisene til SFO. For mer informasjon se hjemmesiden vår www.sbifotball.no eller ta kontakt med FFO leder (kontaktinfo finner du på siste side)

9. Kommunikasjon Informasjonsarenaer i klubben •

Styremøte: Avholdes ca hver mnd. Ledes av styreleder.

Sportslig Utvalg: Avholdes hvert kvartal. Ledes av Sportslig leder

Trenerforum: Avholdes fire ganger i året. Ledes av Sportslig leder og trenerkoordinator

Foreldrekontaktmøter: Avholdes hvert halvår, ledes av foreldrekontaktansvarlig

Lagledermøter: Avholdes hvert år. Ledes av Sportslig leder

Foreldremøter: Samtlige lag skal gjennomføre et kort foreldremøte 2 g. pr. år. Ledes at lagets egen trener/lagleder. Representant fra styret skal stille på forespørsel.

Informasjonsmøter: Avholdes ved behov. Ledes normalt av representant(er) fra styret, avhengig av tema/innhold.

Årsmøte: Avholdes på Magasinet i februar/mars

Sesongavslutning: avholdes for ungdomslagene på Komplett i november med utdeling av årets spiller/ beste fremgang pr lag og Carl C. Fon prisen til en gutt og jente 


Klubbens kommunikasjonskanaler •

Klubbens Web-side har mye nyttig informasjon. Her finner du alt fra nyheter til treningstider. www.sbifotball.no

Fotball.no: Norges Fotballforbund (NFF) sin webside 
 http://www.fotball.no/

Treningsøkta.no: Treningsverktøy for spiller og trener. 
 https://no-fotball.s2s.net/home/

Sosiale medier:
 Facebook, her har mange lag egen gruppe for deling av informasjon. Laggruppe bør være lukket. 
 Klubben har både lukket gruppe og åpen side. 13


StoreBergan klubb-app: 
 Det kommer nytt APP i 2018. Webansvarlig vil informere alle om dette når denne er klar.

10.Rekruttering Store Bergan fotball er en breddeklubb som satser like mye på alle aldersgrupper og like mye på gutter og jenter. Klubben har utarbeidet en egen rekrutteringsplan som følges opp av sportslig leder og jenteansvarlig. I barnefotballen er det foreldre som må ta på seg trenerjobben, videre i ungdomsfotballen forsøker vi å finne godt kvalifiserte trenere som ikke har barn på eget lag. Vi samarbeider med skolene: Virik, Store Bergan og Byskolen hvor vi sender ut informasjon om treninger. På jentesiden sender vi ut spillere fra ungdomslag til SFOene for å rekruttere jenter. Store Bergan Fotball sin rekrutteringsplan er tilgjengelig på www.sbifotball.no, under valget «Sportslig».

11.Utdanning/Kompetanse Store Bergan Fotball ønsker å gi et godt tilbud til alle i klubben. En viktig forutsetning er å sikre kompetanse både for trenere og ledere i klubben.

Styret Styrets lederkompetanse er avgjørende for god styring av klubben. NFFs lederutdanning sikrer fotballspesifikk lederkompetanse til håndtering av utfordringer i styrevervet. Store Bergan Fotball følger NFFs krav til lederutdanning i styret som betyr at flertallet i styret skal minimum ha NFFs lederkurs 1. 


Trenere Trenerkompetanse er ett av NFFs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på fotballaktivitetene. Store Bergan Fotball følger NFFs krav til trenerkompetanse for Kvalitetsklubb Nivå 1 som betyr følgende krav: •

Barnefotball (6-12)
 En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden
 En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra C-lisens


Ungdomsfotball (13-19)
 En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden
 En trener pr. årskull med C-lisensutdanning

12.Utmerkelser Priser som deles ut på fellesavslutning for ungdomsgruppen Beste spiller og Årets fremgang deles ut pr lag, sportslig leder sender mail til alle trenerne og ber om tilbakemelding på årets kandidater. Sportslig leder/trenerkoordinator samarbeider om å bestille premiene m 14


gravering av navn. De er også ansvarlig for å bestille Carl C. Fon prisen. Prisene deles ut på avslutningen av de respektive trenerne.

Carl C. Fon prisen Tildeles årlig til en gutt og en jente på årsavslutningen, denne personen representerer klubben på en særdeles god måte både på og utenfor banen. Han/Hun burde være et godt forbilde for spesielt de yngre i klubben, og viser utad at han/hun har respekt for klubbens verdier og medlemmer. Sportslig leder følger opp at trenere har fokus på denne prisen og nominerer sine kandidater innen fristen. Vurdering av kandidatene blir gjort av sportslig leder/sportslig utvalg. Prisen deles ut av styreleder.

Bærjanprisen Tildeles personer som har bidratt med en særdeles god og viktig innsats for klubben og dens medlemmer gjennom mange år. Prisen deles ut på Årsmøtet i Store Bergan Fotball.

Æresmedlem Bestemmes av Styret, dette er en pris som ikke deles ut hvert år, Styret vurderer forslag eller Styret kommer med et forslag om en verdig kandidat. Grunnlaget for denne prisen er lang og tro tjeneste i klubben, han/hun skal ha hatt en lang fartstid i klubben og ha gjort en beundringsverdig innsats. Denne prisen henger høyest av alle prisene.

D E T E R B A R E F O T B A L L ! S Å E N K E LT ! S Å VA N S K E L I G ! S Å M O R O !

15


13.Vedlegg - Kontaktpersoner i Organisasjonen (2017/2018) Styret Styreleder

Mona Furustad

mona.furustad@sfjbb.net

Nestleder

Lars Z. Børresen

lzb@stadion.no

Styremedlem

Daniel Melberg

daniel.melberg@bearingpoint.com

Styremedlem

Tom Lillehammer Hansen

Tom.l.hansen@live.no

Varamedlem

Simen Roverud

simenroverud@gmail.com

Daglig leder

Ole Pedersen

Ole.pedersen@sbifotball.no

Økonomiansvarlig

Finn Larsen

finn.larsen@sbifotball.no

Sportslig Leder

Ole Pedersen

Ole.pedersen@sbifotball.no

Trener Koordinator

Ole Pedersen

ole.pedersen@sbifotball.no

Oppstartsansvarlig

Ole Pedersen (Gutter)
 Lasse Saga (Jenter)

ole.pedersen@sbifotball.no

Dommerkoordinator

Ole Pedersen

lasse.saga@sagawine.no Ole.pedersen@sbifotbal.no

Jentefotballansvarlig

Lasse Saga

lasse.saga@sagawine.no

Sportslig Utvalg

Bård Røed Larsen

baard@roedlarsen.no

Sportslig Utvalg

Markus Blomdahl

Markus.Blomdahl@norli.no

Sportslig Utvalg

Tom Lillehammer Hansen

tom.l.hansen@live.no

Bård Røed Larsen

baard@roedlarsen.no

June M. Andersen

junekma@sfjbb.net

Daniel Melberg

daniel.melberg@bearingpoint.com

Ole Pedersen

ole.pedersen@sbifotball.no

Kioskansvarlig

Heidi Stentun Børresen

Heidisb1970@hotmail.com

Leder SBI Barnefotballdagen

June Andersen

junekma@sfjbb.net

Leder Jentefotballskolen

Mona Furustad

mona.furustad@sfjbb.net

Finn Larsen

finn.larsen@sbifotball.no

Leder Markedsgruppe

Ole Pedersen

olepedersen@sbifotball.no

Markedsgruppe

Erik Johan Aggborg

erik.Aggborg@tools.no

Markedsgruppe

Chris Amundsen

chris@bedriftshelsen.no

Markedsgruppe

Wiggo Evensen

wiggo@barnfind.no

Flemming Borge

Flemming.borge@sfjbb.net

Administrasjon

Sportslig

Fair Play Fairplayansvarlig Foreldrekontakter Foreldrekontaktanvarlig Kommunikasjon Leder kommunikasjon & Ansvarlig for www.sbifotball.no Web Administrator Arrangementer

Anlegg Anleggsansvarlig Marked

Utstyr og Materiell Materialforvalter og Ansvarlig for Klubbshop

16

Profile for Olepe

Klubbhåndbok sbi 2017 2018 v1 2  

Klubbhåndbok sbi 2017 2018 v1 2  

Profile for olepe
Advertisement