Page 1

K L IM R E O L E N

- T illy k k e m e d D e r e s n y e m ø b e l.


2


IN D H O L D : O v e fla d e b e h a n d lin g o g v e d lig e h o ld e ls e B Ø G - B S L - K B T - M M H - E S O ................ S id e E G T ......................................................... S id e

5 6

E G N - E H V - E N A ..................................... S id e A n b e fa le d e h ø jd e r v e d o p h æ n g n in g ........ S id e M o n te r in g a f o p h æ n g s lis te r p å v æ g ......... S id e

7 8 9

Ju s te r in g a f d ø r e ....................................... S id e 1 0 A fm o n te r in g a f d ø r e ................................. S id e 1 1 A fm o n te r in g o g ju s te r in g a f s k u ffe r .......... S id e 1 2 M o n te r in g C D /D V D in d s a ts e r ................. S id e 1 3 M o n te r in g a f d æ k p la d e r ........................... S id e 1 4 M o n te r in g a f b e n s o k le r ............................ S id e 1 5 V æ g tb e la s tn in g e r ...................................... S id e 1 6

K L IM

M Ø B E L F A B R IK A /S

T h is te d v e j 3 1 7 T lf.: 9 8 2 2 5 5 3 3 w w w .k lim - r e o l.d k

9 6 9 0 F je r r its le v F a x .: 9 8 2 2 5 6 2 2 m a il@ k lim - r e o l.d k


4


O V E R F L A D E B E H A N D L IN G O G V E D L IG E H O L D E L S E B ø g k la r la k ( B Ø G ) - K ir s e b æ r tr æ ( K B T ) - M ø r k m a h o g n i ( M M H ) E g s o r tb e jd s e t ( E S O ) . O v e rfla d e b e h a n d lin g : B ø g k la r la k , k ir s e b æ r t r æ , m ø r k m a h o g n i o g e g s o r t b e jd s e t e r la k e r e d e o v e r fla d e r , s o m ik k e s k a l e ft e r b e h a n d le s . D a O v o g H v

g lig re n g ø rin g e r fla d e n a ft ø r r e s m e d o m g åe n d e is d e r s p ild e s v æ

:

m e d e n r e n t ø r k lu d e lle r m e d k lu d e n m e g e t h å r d t o p v r e d e t i r e n t v a n d e ft e r t ø r r in g m e d e n r e n t ø r k lu d . s k e r p å m ø b le t , s k a l d e t a lt id t ø r r e s o p m e d d e t s a m m e .

B ø g s æ b e la k ( B S L ) . O v e rfla d e b e h a n d lin g : V e d e ft e r b e h a n d lin g o g fje r n e ls e a f p le t t e r a n v e n d e s K lim s træ s æ b e e fte r fø lg e n d e v e jle d n in g : 1 . O v e r fla d e n s lib e s le t la n g s å r e s t r u k t u r e n i t r æ e t m e d fin t s a n d p a p ir ( k o r n s t ø r r e ls e 2 4 0 ) . B r u g e n t ø r k lu d t il a t fje r n e s t ø v . 2 . P å fø r d e r e ft e r t r æ s æ b e n la n g s t r æ e t s å r e r i k o ld t ils t a n d m e d e n r e n k lu d . T r æ s æ b e n p å fø r e s i e t t y n d t la g . F o r s ø g a t o p n å e t s å jæ v n t o g e n s a r t e t la g s o m m u lig t . F o r e t a g e n le t a ft ø r r in g m e d e n r e n k lu d . L a d h e r e ft e r s æ b e n t ø r r e i 4 - 5 t im e r . 3 . F o r a t o p n å e n b lø d o g r e n o v e r fla d e fo r e t a g e r D e ig e n e n le t e ft e r s lib n in g m e d s a m m e t y p e la k s a n d p a p ir s o m n æ v n t u n d e r p u n k t 1 . G e n t a g e v t . p u n k t 2 o g 3 fo r a t o p n å d e t b e d s t e r e s u lt a t . K lim M ø b e lfa b r ik a n b e fa le r a t D e fo r e t a g e r e n t r æ s æ b e b e h a n d lin g c a . 3 g a n g e å r lig t . D a g lig re n g ø rin g : O v e r fla d e n a ft ø r r e s m e d e n r e n t ø r k lu d e lle r m e d k lu d e n m e g e t h å r d t o p v r e d e t i r e n t v a n d o g m e d o m g å e n d e e ft e r t ø r r in g m e d e n r e n , t ø r k lu d . H v is d e r s p ild e s v æ s k e r p å m ø b le t , s k a l d e t a lt id t ø r r e s o p m e d d e t s a m m e . 5


O V E R F L A D E B E H A N D L IN G O G V E D L IG E H O L D E L S E E g m a tla k e r e t ( E G T ) O v e rfla d e b e h a n d lin g : E g m a t la k e r e t e r o v e r fla d e b e h a n d le t m e d e n la k , d e r b e s k y t t e r t r æ e t o p t im a lt m o d s o le n s U V - s t r å le r . P å t r o d s a f la k e r in g e n fr e m s t å r m ø b le t m e d e n m a t t r æ o v e r fla d e . D a m ø b le t e r la k e r e t k r æ v e r d e t ik k e e n jæ v n lig o v e r b e h a n d lin g . H v is m a n s k u lle få s k jo ld e r e lle r a n d r e s k a d e r p å m ø b le t , k a n m a n d o g fo r e t a g e d e n s a m m e t r æ s æ b e b e h a n d lin g s o m b ø g s æ b e la k o g e g n a t u r o v e r fla d e r ( s e n æ s t e s id e u n d e r e g n a t u r ) . F o r m a s s iv e d æ k p la d e r til e g m a tla k e re t s k a l m a n d o g fo re ta g e d e n s a m m e træ s æ b e b e h a n d lin g s o m fo r b ø g s æ b e la k o g e g n a tu r o v e rfla d e r ( s e n æ s t e s id e u n d e r e g n a t u r ) . D a g lig re n g ø rin g : O v e r fla d e n a ft ø r r e s m e d e n r e n t ø r k lu d e lle r m e d k lu d e n m e g e t h å r d t o p v r e d e t i r e n t v a n d o g m e d o m g å e n d e e ft e r t ø r r in g m e d e n r e n , t ø r k lu d .

6

H v is d e r s p ild e s v æ s k e r p å m ø b le t , s k a l d e t a lt id t ø r r e s o p m e d d e t s a m m e .


O V E R F L A D E B E H A N D L IN G O G V E D L IG E H O L D E L S E E g n a tu r ( E G N ) - ( E g h v id o lie ( E H V ) - E g n a tu r o lie ( E N A ) ) O v e rfla d e b e h a n d E g n a tu r h a r e n rå a n b e fa le r K L IM a t D M e d K L IM s tr æ s æ b M e d K L IM s h v id o lie E lle r m e d K L IM s n a K L IM a n b e fa le r a t o

lin g : e ft e r s le b e t o v e a n ve n d e r é e , h v o r træ e t s o m g iv e r t r æ t u r o lie s o m g v e r fla d e n b e h

e r fla d e . F o r a t o p n å d n a f d is s e t r e b e h a n d b e h o ld e r s in n u v æ r e n e t e n lid t ly s e r e n u a n iv e r t r æ e t e n m ø r k e r e a n d le s 2 - 3 g a n g e o m

e n b e d s t e b e s k y t t e ls e p å la n g s ig t lin g e r : d e fa r v e . ce . n u a n ce . å re t.

O v e rfla d e b e h a n d lin g m e d K lim s træ s æ b e : 1 . O v e r fla d e n s lib e s le t la n g s å r e s t r u k t u r e n i t r æ e t m e d fin t s a n d p a p ir ( k o r n s t ø r r e ls e 2 4 0 ) . B r u g e n t ø r k lu d t il a t fje r n e s t ø v . 2 . P å fø r d e r e ft e r t r æ s æ b e n la n g s t r æ e t s å r e r i k o ld t ils t a n d m e d e n r e n k lu d . T r æ s æ b e n p å fø r e s i e t t y n d t la g . F o r s ø g a t o p n å e t s å jæ v n t o g e n s a r t e t la g s o m m u lig t . F o r e t a g e n le t a ft ø r r in g m e d e n r e n k lu d . L a d h e r e ft e r s æ b e n t ø r r e i 4 - 5 t im e r . 3 . F o r a t o p n å e n b lø d o g r e n o v e r fla d e fo r e t a g e r D e ig e n e n le t e ft e r s lib n in g m e d s a m m e t y p e la k s a n d p a p ir s o m n æ v n t u n d e r p u n k t 1 . G e n t a g e v t . p u n k t 2 o g 3 fo r a t o p n å d e t b e d s t e r e s u lt a t . O v e rfla d e b e h a n d lin g m e d K lim s h v id o lie e lle r n a tu r o lie : 1 . O v e r fla d e n s lib e s le t la n g s å r e s t r u k t u r e n i t r æ e t m e d fin t s a n d p a p ir ( k o r n s t ø r r e ls e 2 4 0 ) . B r u g e n t ø r k lu d t il a t fje r n e s t ø v . S ø r g fo r a t o v e r fla d e n e r h e lt r e n o g fr i fo r s t ø v o g fe d t p le t t e r . 2 . P å fø r o lie n m e d e n r e n p e n s e l, e n h v id fn u g fr i k lu d e lle r s v a m p . S ø r g fo r a t p å fø r e e t jæ v n t o g t y n d t la g . L a d o lie n s t å o g t r æ k k e i 3 - 5 m in u t t e r .

V IG T IG T !

K lu d e o g s v a m p e o l. s o m e r b e n y tte t k a n p å g r u n d a f ik k e h æ r d e t lin o lie s e lv a n tæ n d e . D is s e m å d e r fo r o p b e v a r e s i e n lu fttæ t o g b r a n d s ik k e r m e ta lb e h o ld e r e lle r i e n tæ tlu k k e t p la s tik p o s e m e d v a n d e lle r i e n p la s tik b e h o ld e r m e d v a n d . A lte r n a tiv t k a n o m ta lte g e n s ta n d e b r æ n d e s p å k o n tr o lle r e t m å d e .

3 . T ø r e v t . o v e r s k y d e n d e o lie a f. P o lé r h e r e ft e r o v e r fla d e n m e d e n h v id t ø r o g fn u g fr i k lu d . G e n t a g e v t . p u n k t 2 o g 3 fo r a t o p n å d e t b e d s t e r e s u lt a t . D a g lig re n g ø rin g : O v e r fla d e n a ft ø r r e s m e d e n r e n t ø r k lu d e lle r m e d k lu d e n m e g e t h å r d t o p v r e d e t i r e n t v a n d o g m e d o m g å e n d e e ft e r t ø r r in g m e d e n r e n , t ø r k lu d . H v is d e r s p ild e s v æ s k e r p å m ø b le t , s k a l d e t a lt id t ø r r e s o p m e d d e t s a m m e .

7 7


8

5 6 C M 1 8 8 C M

4 1 C M 7 1 C M 1 5 C M

4 2 C M

1 7 0 C M

7 1 C M

4 2 C M

2 0 C M

4 3 C M 2 5 C M

5 6 C M

1 8 0 C M

5 6 C M

A N B E F A L E D E H Ø JD E R V E D O P H Æ N G S R E O L E R

V is t e e k s e m p le r e r b lo t v e jle d e n d e . D e t v il a lt id v æ r e e t p e r s o n lig t s k ø n i h v ilk e h ø jd e r r e o le r n e s k a l m o n t e r e s .


M O N T E R IN G A F O P H Æ N G S L IS T E R P Å V Æ G

1

4

3

6 C M

2

T e g n e n lin je v h a e t w a t e r p a s i d e n h ø jd e o p h æ n g e t s k a l s id d e .

O p h æ n g e n e s k a l s id d e m e d e n a fs ta n d p å 6 c m . A fm æ r k h u lle r m e d b ly a n t .

B o r h u lle r t il r a w p lu g s m e d e t 6 m m b o r.

Is æ t r a w p lu g s o g s k r u o p h æ n g e n e fa s t.

R e o l o g væ g s e t fr a s id e n . V e d s t o r e b e la s t n in g e r a f r e o le r n e e lle r v e d m o n t e r in g e r p å s v a g e v æ g g e k a n m a n e v t . få e n s t ø t t e lis t e t il m o n t e r in g u n d e r r e o le n . 9


JU S T E R IN G A F D Ø R E

K a p se l ju s t e r in fje r n e s e n lille

d e r s k ju g sskru e m e d e n s k ru e træ

le r rn e fin g e r e lle r k k e r.

D e n in d e r s t e s k r u e ju s t e r e r d ø re n i d yb d e n .

D e n m id t e r s t e s k r u e ju s t e r e r d ø r e n i h ø jd e n .

D e n y d e r s t e s k r u e ju s t e r e r d ø re n i b re d d e n .

1 0


A F M O N T E R IN G A F D Ø R E

In d e r s t p å d ø r h æ n g s le t b u n d b e s la g s id d e r d e r e n t a p .

D ø r e n a fm o n te r e s v e d a t tr y k in d a d m o d r e o ls id e n s a m t id ig a t m a n t r y k k e r le t p å d ø r e n . N å r m a n s k a l m o n te re d ø re n fø r e r m a n b lo t b e s la g e n e s a m s å d e k lik k e r .

k e ta p p e n t m e d ig e n m e n ig e n

1 1


A F M O N T E R IN G O G JU S T E R IN G A F S K U F F E R N e d e n u n d e r s k u ffe r n e s id d e r t o g r e b , s o m m a n t r y k k e r u d u d m o d s id e r n e a f s k u ffe r n e .

S a m t id ig t m e d a t m a n t r y k k e r p å g r e b e n e h iv e r m a n s k u ffe n o p .

N å r m a n s k a l m o n te re s k u b b e r m a n u d træ k k o g d e r e fte r s k u b b e r m h v o r v e d s k u ffe n a u to m

Ju s te r in g a f h ø jd e

S k u ffe n ju s t e r e s i h ø jd e n v h a . t a p p e n d e r s id d e r p å g r e b e n e u n d e r s k u ffe n

1 2

s k u ffe n ig e n , e n e i s id e r n e h e lt in d i m o d u le t , a n s k u ffe n h e lt in d o v e r u d t r æ k k k e n e , a t is k h æ ft e r s ig fa s t i u d t r æ k k e n e .

S id e v æ r ts ju s te r in g

S k u ffe n ju s t e r e s r u lle r n e d e r s id d u n d e r s k u ffe n . B i h v e r s id e i s a m

s id e v æ r t s e r p å g re b e v æ g r u lle m e r e t n in g r

vh a . e n e .

Ju s te r in g a f h æ ld n in g

H æ ld n in g e n p å s k u ffe n ju s t e r e s v h a h ju le n e p å b a g s id e n a f s k u ffe n .


M O N T E R IN G A F C D /D V D IN D S A T S E R

G u m m im å tte n læ g g e s i b u n d e n a f s k u ffe n .

D e ty n d e lis te v e d a in d i h u lle ty n d e lis te D e to y d e t i l C D 'e r e t i l D V D 'e r

lis te r m o n te r e s i d e n ty k k t s tik k e e n d e n m e d d y v le r n e . D e n fla d e s id e a f d e r sk a l p e g e n e d e fte r. r s te r æ k k e r h u lle r a n v e n d o g d e n m id te r s te a n v e n d e .

r

e

e s e s

L is te r n e læ g g e s i b u n d e n a f s k u ffe n m e d d e n ty k k e lis te v e n d t m o d fr o n te n a f s k u ffe n .

N B : I 2 5 c m b r e d e s k u ffe r e r d e r in g e n ty n d e lis te r , d a d e r k u n k a n s tå e n r æ k k e C D 'e r e e l l e r D V D 'e r e i d i s s e s k u f f e r . D e r e r k u n e n t y k l i s t e d e r l æ g g e s m o d f r o n t e n a f s k u f f e n .

1 3


M O N T E R IN G A F D Æ K P L A D E R

V e d fa s tm o n te r in g a f d æ k p la d e r s k r u e r m a n fø r s t a lle u n b r a k o s k r u e r lø s t i.

H e re fte r sp æ n d e r m a n s k ru e rn e fa st.

1 4


M O N T E R IN G A F B E N S O K L E R

V e n d d æ k p la d e n p å h o v e d e t o m o n te r m o d u le r n e p å d æ k p la d m e d sk ru e r g e n n e m d e fo rb o re h u lle r i m o d u le r n e s to p p la d e r . M o d u le r n e p la c e r e s s å b a g s id e flu g te r m e d b a g k a n te n a f d æ k p

H v is s o k le n e r 2 ,2 5 e r s o k le n d e lt i to h b e n p å m id te n . I d e tte tilfæ ld e s k r u s o k k e lh a lv d e le s a m

S o k le r n e s k r u e s p å m o d u le r n e . p la c e r in g a f s o k a fsta n d p å 1 8 m a f m o d u le r n e in

n

g

e n d e la d e n .

e lle r 2 ,5 m b r e d , a lv d e le m e d e k s tr a e s d e to m e n .

fa st u n d e r b u n d e n D e n b e d ste le n e r m e d e n m fra b a g k a n te n d til s o k k e lb e n e t.

1 5


V Æ G T B E L A S T N IN G E R

M a x . 2 0 k g

M a x . 3 0 k g i s k u ffe r

D e n to ta le b e la s tn in g p r. 1 / 2 m e te r s e k tio n m å m a k s im a lt v æ re 5 0 k g . V e d s t o r e b e la s t n in g e r a f r e o le r n e e lle r v e d m o n t e r in g e r m e d o p h æ n g p å s v a g e v æ g g e k a n m a n e v t . få e n s t ø t t e lis t e t il m o n t e r in g u n d e r r e o le n .

K L IM

M Ø B E L F A B R IK A /S

T h is te d v e j 3 1 7 T lf.: 9 8 2 2 5 5 3 3 w w w .k lim - r e o l.d k

9 6 9 0 F je r r its le v F a x .: 9 8 2 2 5 6 2 2 m a il@ k lim - r e o l.d k

Klim vejledningsfolder  

Vejledning til Klims produkter

Advertisement