Page 1


ÏÐÎÄÀÆ ËÅÃÊÎÂÈÕ ÀÂÒÎ òåë. 655-601, 12 æîâòíÿ 2016 ð.

×åði, 2011 ð.â., Òåë.0-67-296-37-63.

Áóäü-ÿêèé. Òåë.0-67-792-31-19. Áóäü-ÿêèé. Òåë.0-93-413-03-72. Áóäü-ÿêó, ÀÊÏ. Òåë.0-97-177-04-11. ÂÀÇ, áóäü-ÿêà ìîäåëü, íà ç/÷. Ñàìîâèâåçåííÿ. Òåë.0-97-951-31-11. ÂÀÇ, áóäü-ÿêèé ñòàí. Òåë.0-98-505-69-61. ÂÀÇ, ÃÀÇ, Ìîñêâè÷ íà çàï÷àñòèíè, ìîæëèâî, ïiñëÿ ÄÒÏ. Òåë.0-98-235-75-24. ÂÀÇ, Ìîñêâè÷, ìîæëèâî, íåðîáî÷i. Òåë.0-97-581-24-96. ÂÀÇ, Ìîñêâè÷, ÓÀÇ, áóäü-ÿêèé ñòàí. Òåë.0-96-104-59-05. ÂÀÇ-2101, ãàç. Òåë.0-97-177-04-11. ÂÀÇ-2106, ãàç. Òåë.0-97-177-04-11. ÂÀÇ-2106, íåäîðîãî. Òåë.0-67-528-35-13. ÂÀÇ-2107, ãàç. Òåë.0-97-177-04-11. ÂÀÇ-2108, -09, ãàç. Òåë.0-97-177-04-11. ÂÀÇ-2121 Íèâà, íåäîðîãî. Òåë.0-67-973-26-70. ÂÀÇ. Òåë.0-68-286-00-28.

Âèêóï àâòîìîáiëiâ, áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi, ïiñëÿ ÄÒÏ, íåðîçìèòíåíi, ïðîáëåìíi, äîðîãî. Òåë.:0-97-648-46-69, 0-63-58-52-350.

ËÅÃÊÎÂI Îðåíäà Âiçüìó â îðåíäó ë/à ç ïðàâîì âèêóïó. Òåë.0-97-127-49-48. Âiçüìó â îðåíäó, ç ïðàâîì âèêóïó. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè. Òåë.0-97-033-71-08. Çäàì â îðåíäó Äåó Ñåíñ, íà ãàçó, ãàðíèé ñòàí. Òåë.0-68-657-77-68. Çäàì â îðåíäó Äåó Ñåíñ, íà ãàçó, ãàðíèé ñòàí. Òåë.0-98-355-48-04. Çäàì â îðåíäó Äåó Ñåíñ, íå ïiä òàêñi, ãàç/áåíçèí. Òåë.0-98-967-83-58. Çäàì â îðåíäó ÇÀÇ Òàâðiÿ Ïiêàï. Òåë.0-98-945-37-76.

Êóïëþ Àáî áóäü-ÿêèé àâòîìîáiëü. Òåë.0-67-963-71-39. Àâàðiéíèé, íåðîáî÷èé, ìîæëèâî, ðîáî÷èé, äëÿ ñåáå. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè. Òåë.0-67-383-78-79. Àâàðiéíèé, íåðîáî÷èé, ðîáî÷èé, áóäü-ÿêèé ñòàí. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè. Òåë.0-96-142-27-79. Àâòî âiò÷èçíÿíîãî òà çàðóáiæíîãî âèðîáíèöòâà, äî 2014 ð.â., ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi. Òåë.0-98-860-50-70.

Àâòîâèêóï àâòîìîáiëiâ ìàðîê. Òåë.0-96-903-47-11.

áóäü-ÿêèõ

Àâòî â áóäü-ÿêîìó ñòàíi, ìîæëèâî, ïiñëÿ ÄÒÏ, äîðîãî, åâàêóàòîð. Òåë.:0-67-745-98-77, 0-63-243-94-32, 0-67-985-85-43. Àâòîâèêóï áóäü-ÿêèõ áóäü-ÿêîìó ñòàíi, äî Òåë.0-68-101-51-57.

ìàðîê, ó 2015 ð.â.

Àâòîâèêóï, áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi, íåðîçìèòíåíi. Òåë.:0-98-483-32-32, 0-63-016-22-55. Àâòîâèêóï. Áóäü-ÿêå àâòî, äî 2016 ð.â. Òåë.0-68-410-54-06. Àâòîìîáiëü, áóäü-ÿêèé ñòàí, øâèäêî. Òåë.0-67-925-41-91. Àóäi, 1985-1995 ðð.â. Òåë.0-67-528-35-13. Áóäü-ÿêå àâòî íà âèïëàòó. Òåë.0-68-275-04-74. Áóäü-ÿêå àâòî, äëÿ ñåáå. Òåë.0-67-792-31-19.

ÃÀÇ-2410. Òåë.0-67-476-54-05. Äëÿ ñåáå, äî 50.000 ãðí. Òåë.0-68-158-70-90. Äî 20.000 ãðí. Òåë.0-93-851-93-93. ÇÀÇ Çàïîðîæåöü, ìîæëèâî, íå “íà õîäó”, áåç äâèãóíà, ç êóçîâîì ó âiäìiííîìó ñòàíi. Òåë.0-68-038-75-58. ÇÀÇ Ñëàâóòà. Òåë.0-97-147-26-37. ÇÀÇ Òàâðiþ, áóäü-ÿêèé ñòàí, àáî íà çàï÷àñòèíè. Òåë.097-924-87-51. ÇÀÇ Òàâðiÿ. Òåë.0-97-147-26-37. Iæ-2715. Òåë.0-97-086-36-58. Ëèòîâñüêà êîìïàíiÿ ïðîïîíóº ïî¿çäêè çà àâòîìîáiëÿìè â Ëèòâó i Íiìå÷÷èíó. Ìè íàäàºìî òðàíñïîðò, ði÷íó âiçîâó ïiäòðèìêó, äîãîâið. Äîïîìàãàºìî ç âèáîðîì àâòîìîáiëÿ. Ñàéò: www.autoplius.lt Òåë.0-68-488-80-04, Àíòîí. ËóÀÇ Âîëèíåöü, áåç äîêóìåíòiâ, íà ç/÷. Òåë.0-68-038-75-58. ËóÀÇ Âîëèíÿíêà. Òåë.:0-99-041-21-65, 0-67-960-78-40. ËóÀÇ-967 Àìôiáiÿ òà ç/÷ (òåíò, êóçîâ, õîäîâà). Òåë.0-68-038-75-58. Ìàçäó-626. Òåë.0-68-841-99-67. Ìàçäó-929. Òåë.0-68-841-99-67. Ìåðñåäåñ-124, 2,0Ä, íåäîðîãî, ìîæëèâî, íå “íà õîäó”. Òåë.0-97-410-53-35. Ìîñêâè÷, áóäü-ÿêà ìîäåëü, íà ç/÷. Ñàìîâèâåçåííÿ. Òåë.0-97-951-31-11. Ìîñêâè÷-408, -412, ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi. Òåë.0-98-505-69-61. Ñìàðò, äëÿ äâîõ, ÀÊÏ. Òåë.0-97-177-04-11. Òîéîòà Ðàâ-4, 2009 ð.â., äî 300.000 ãðí. Òåë.0-97-249-23-42. Òîéîòà. Òåë.0-68-841-99-67. Ó ðîçñòðî÷êó. Òåë.0-93-413-03-72.

Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â3, Ëÿí÷à Òåìà, äî 1995 ð.â., äî 20.000 ãðí. Òåë.0-66-594-57-64. Ôîðä Åñêîðò, 1,6Ä, íà ç/÷. Òåë.0-98-768-55-14. Øêîäà Îêòàâiÿ, 2013 ð.â., äî 250.000 ãðí. Òåë.0-97-249-23-42.

Ïðîäàì

Àóäi, 1990 ð.â., 2,5ÒÄI, 90.000 ãðí. Òåë.0-93-243-14-35. Àóäi-100 “ñèãàðà”, 1991 ð.â., ãàðíèé ñòàí, 100.000 ãðí. Òåë.0-96-605-86-25. Àóäi-100, 2,0, 140.000 ãðí. Òåë.0-67-491-62-52. Àóäi-80 ÑÑ, 1986 ð.â., 1,6, ãàç/áåíçèí, “çîëîòèñòèé ìåòàëiê”, ãàðíèé ñòàí, 52.000 ãðí. Òåë.0-67-311-18-94. Àóäi-80, 1984 ð.â., 60.000 ãðí. Òåë.0-68-014-28-11.

ÁÌÂ-525, 2,5Ä, ÀÊÏ, 75.000 ãðí. Òåë.0-93-359-44-59. ÁÌÂ-535i, 2000 ð.â., ÷óäîâèé ñòàí, øêiðà, 200.000 ãðí. Òåë.0-68-291-94-79.

×åði QQ, 2007 ð.â., 60 ò.êì ïðîáiãó, ãàðíèé ñòàí, 80.000 ãðí. Òåë.0-97-665-66-53. ×åði Àìóëåò, 2007 ð.â., 1,6 ãàç/áåíçèí, 4-òå ïîêîëiííÿ ãàçó, åë.ï, 60.000 ãðí. Òåë.068-954-03-43. ×åði Àìóëåò, 2007 ð.â., 70.000 ãðí. Àáî îáìií. Òåë.:2-02-68, 0-97-628-98-46. ×åði Àìóëåò, 2012 ð.â., 1,5, áåíçèí/ãàç ïðîïàí 4-òå ïîêîëiííÿ, êîíäèöiîíåð, åëåêòðîïàêåò, 120.000 ãðí. Òåë.0-67-381-85-40.

×åði Àìóëåò, 60.000 ãðí. Òåë.0-96-123-18-03.

85.000

ãðí.

à3


à4

ËÅÃÊβ ÀÂÒÎ

Ðåíî Êîíãî, ïàñ., 2007 ð.â., 1,9Ä, ãàðíèé ñòàí, 162.500 ãðí. Òåë.0-93-359-44-59. Ðåíî Ìåãàí, 2008 ð.â., 78 êâ, âiäìiííèé ñòàí, 8.500 ãðí. Òåë.0-97-508-96-92. Ðåíî-21, 1,7Á, 1990 ð.â., “ñiðèé ìåòàëiê”, õåò÷áåê, ãàðíèé ñòàí, 51.000 ãðí., ñìò.Òåîôiïîëü. Òåë.0-96-529-88-58. Ðåíî-21, 2,1Ä, 1989 ð.â., “ñiðèé ìåòàëiê”, ðîáî÷èé ñòàí, 27.000 ãðí., ñìò.Òåîôiïîëü. Òåë.0-96-529-88-58.

òåë. 655-601, 12 æîâòíÿ 2016 ð. Øåâðîëå Àâåî, 2007 ð.â., 150.000 ãðí. Òåë.0-97-408-71-90. Øåâðîëå Àâåî, 2010 ð.â., 150.000 ãðí. Òåë.0-97-107-55-16. Øåâðîëå Íèâà, 170.000 ãðí. Òåë.0-67-191-29-56.

Ñiòðîåí Áåðëiíãî, êiíåöü 2010 ð.â., 1,6ÒÄ, 115 ê.ñ., îðèãiíàëüíèé ïàñàæèð, 110 ò.êì ïðîáiãó, ñðiáëÿñòèé, 315.000 ãðí. Òåë.0-67-926-96-65. Ñiòðîåí Äæàìïi, 2005 ð.â., 1,9Ä, âiäìiííèé ñòàí, îäèí âëàñíèê, 189.000 ãðí. Òåë.0-68-286-34-15. Ìåðñåäåñ Áåíö, 2013 ð.â., ñåäàí, 109ÑDI, 1,5Ä, 80 ò.êì, ïàñ., “ñiðèé ìåòàëiê”, 376.300 ãðí. Òåë.0-68-834-24-24. Ìåðñåäåñ Áåíö-190, ñåäàí, 1985 ð.â., 2,0, ãàç ïðîïàí, áåíçèí, “çåëåíèé ìåòàëiê”, òèòàíîâi äèñêè R-15, 57.000 ãðí., òîðã, ñìò.Òåîôiïîëü. Òåë.0-96-894-81-98. Ìåðñåäåñ Ñìàðò, 122.200 ãðí. Òåë.0-96-703-07-87. Ìåðñåäåñ-123, 1980 ð.â., 2,4Ä, áiëèé êîëið, ðîáî÷èé ñòàí, 30.000 ãðí. Òåë.0-98-370-36-45. Ìåðñåäåñ-124, äèçåëü, 1987 ð.â., âiäìiííèé ñòàí (äâèãóí, ìiñò, 5ÊÏ ç äîíîðà 1995 ð.â.), 100.000 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35.

Ñiòðîåí Äæàìïi, âàíòàæíèé, 2,0, ãðóäåíü 2004 ð., 135.000 ãðí. Ìîæëèâèé îáìií íà ëåãêîâèé àâòîìîáiëü íå ñòàðøèé 20 ð., ç ìîæëèâiñòþ äîïëàòè ïîêóïöÿ. Òåë.:0-98-307-71-44, 0-98-888-30-07. Ñiòðîåí Äæàìïi, âàíòàæíèé, 2004 ð.â., êóïå, âiäìiííèé ñòàí, 117.000 ãðí., òîðã. Òåðìiíîâî. Òåë.0-97-043-62-65. Ñiòðîåí, õåò÷áåê, áåíçèí, 2005 ð.â., 180.000 ãðí., ó ðîçñòðî÷êó. Òåë.0-67-769-50-26.

Ñóáàðó Ñòàòiîí, 1988 ð.â., áåíçèí, 40.000 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65.

Äåó Ëàíîñ, 2004 ð.â., 75.000 ãðí. Òåë.0-98-235-72-05. Äåó Ëàíîñ, 2007 ð.â., 1,5I, ãàç ïðîïàí, ãàðíèé ñòàí, 95.000 ãðí., òîðã. Îáìií. Òåë.0-67-286-97-78. Äåó Ëàíîñ, 50.000 ãðí. Òåë.0-67-769-50-26. Äåó Ñåíñ, 70.000 ãðí. Òåë.0-96-731-17-95.

Òîéîòà Êåìði, ÷îðíèé, 3,0, áåíçèí, ãàç ïðîïàí, 2004 ð.â., ÀÊÏ, 205.000 ãðí. Òåë.0-98-973-38-71.

Ôiàò Äîáëî, 2007 ð.â., ïàñ., 162.500 ãðí. Àáî îáìií íà äåøåâøèé ÂÀÇ àáî Äåó Ëàíîñ. Òåë.0-93-359-44-59. Ôiàò Äîáëî, 2008 ð.â., ïàñ., êîíäèöiîíåð, 162.500 ãðí. Òåë.0-93-359-44-59. Ôiàò Äîáëî, 2011 ð.â., ñâiæîïðèãíàíèé, 200.000 ãðí. Îáìií íà ìiíi-òðàêòîð. Òåë.0-68-026-79-73. Ôiàò Ïóíòî Ñïîðò, ÷åðâîíèé, 2000 ð.â., 7ÀÊÏ, 1,2, ãàðíèé ñòàí, 138.000 ãðí., ìîæëèâèé òîðã. Òåë.:0-67-604-78-69, 0-98-288-98-28.

Ìiòñóáiñi Êîëüò, 1,8D, 1984 ð.â., êàïðåìîíò õîäîâî¿, ïîâàðåíà, ïîôàðáîâàíà, 5 ë íà 100 êì, 21.000 ãðí. Òåë.0-97-458-83-26.

Íiññàí Êàøêàé, 2008 ð.â., 270.00 ãðí. Òåë.0-98-804-90-17. Íiññàí Êàøêàé, êðîññîâåð, 2015 ð.â., “àñôàëüò”, 1,2, 9 ò.êì, 535.083 ãðí. Òåë.0-98-421-03-87. Íiññàí Ïðiìåðà, 72.000 ãðí. Òåë.0-93-019-33-80. Íiññàí Òåððàíî, 1995 ð.â., 2,7ÒÄ, êîíä., 195.000 ãðí. Òåë.0-67-926-96-65.

ß âîëîäiþ îñîáëèâîþ ìàéñòåðíiñòþ: ÿ ìîæó âiäêðèòè øàôó, ïîêëàñòè ðå÷i òà çà÷èíèòè äâåðöÿòà ðàíiøå, íiæ âîíè ïî÷íóòü âèïàäàòè çâiäòè.

Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô, 5-äâåðíèé, 55.000 ãðí. Òåë.0-97-556-32-29. Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô-3, íåðîçìèòíåíèé, 37.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-526-03-71. Ôîëüêñâàãåí Äæåòà, 1986 ð.â., áåíçèí, áiëèé êîëið, âiäìiííèé ñòàí, 35.000 ãðí. Òåë.0-96-588-56-23. Ôîëüêñâàãåí Êàääi, 2005 ð.â., 1,9Ä, 174.000 ãðí. Òåë.0-97-107-55-16. Ôîëüêñâàãåí Êàääi, 2005 ð.â., ïàñ., 195.000 ãðí. Òåë.0-67-740-74-50. Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â3, 1991 ð.â., 2,0I, ãàç/áåíçèí, çà òåõïàñïîðòîì, 49.000 ãðí. Òåë.0-68-362-92-62. Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â3, 1993 ð.â., ñåäàí, òåìíî-ñèíié, âiäìiííèé ñòàí, 112.000 ãðí. Òåë.0-97-574-09-81. Ôîëüêñâàãåí, 2008 ð.â., 80.000 ãðí., ó ðîçñòðî÷êó. Òåë.0-67-769-50-26. Ôîëüñêâàãåí Äæåòòà, 1988 ð.â., 1,8, áåíçèí, ñåäàí, õîðîøèé ñòàí, 55.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-902-53-38.

Ôiàò Ñiºíà, 2005 ð.â., íåáèòèé, 1,2, 16V, 80 ê.ñ., ñåäàí ç âèòðèâàëîþ ìiöíîþ ïiäâiñêîþ, âèñîêèé êëiðåíñ, 207 ò.êì, ÃÁÎ-4 ç âàðiàòîðîì (Iòàëiÿ), “ìîêðèé àñôàëüò” (“ìåòàëiê”), áàãàæíèê 520 ë, âèñîêà ïîñàäêà, ïðîñòîðèé ÿê äëÿ  êëàñó ñàëîí, áîðòîâèé êîìï’þòåð, ã/ï êåðìà, ïîäóøêè áåçïåêè, ïåðåäíi ñêëîïiäiéìà÷i, ÌÐ3, ôóíêöiÿ “ïðîâåäè äîìîé”, ñêëî òîíîâàíå, êóçîâ îöèíêîâàíèé, îïòèêà âiäìiííà + àíòèãðàâiéíà ïëiâêà, ö/ç òà ñèãí., ëåãêîñïëàâíi äèñêè, + 4 ìåòàëåâèõ òà ïàðà íîâî¿ çèìîâî¿ ãóìè, îðèãiíàëüíi ÷îõëè, º äðiáíi ñêîëè íà áàìïåði, â êâiòíi çàìiíåíî ç÷åïëåííÿ (îðèãiíàëüíà), ñâi÷êè çàïàëåííÿ, çàäíi òà ïåðåäíi ãàëüìiâíi êîëîäêè òà çàäíi ñàéëåíòáëîêè ïåðåäíiõ âàæåëiâ. Ïåðøèé âëàñíèê, ðîçõiäíèêè â÷àñíî çìiíþâàëèñü ëèøå îðèãiíàëüíi (äâèãóí, ìàñòèëî “Selenia”, àíòèôðèç “Paraflu”, ìàñëî ÃÓÐ òà ÌÊÏ - “Tutela”). ÒÎ ÃÁÎ íà 205 ò, äîãëÿíóòèé, íîâèé âëàñíèê áóäå çàäîâîëåíèé, + âiääàì áàãàòî íåîáõiäíîãî, 131.500 ãðí., òîðã. Òåë.0-67-311-28-01. Ôiàò Ñêóäî, 1997 ð.â. 1,9Ä, 342 òèñ.êì, ïàñàæèð 7+1, 92.000 ãðí. Òåë.0-68-283-48-95. Ôiàò Óíî, 1,5, 41.000 ãðí. Òåë.0-98-776-92-51. Ôiàò Óíî, 1,5, ÌI, 42.000 ãðí. Òåë.0-98-776-92-51. Ôiàò, 2000 ð.â., 138.000 ãðí. Òåë.0-98-288-98-28.

Ôîðä Åñêîðò, 1983 ð.â., 1,3Á, 3-äâåðíèé, ÷åðâîíèé, òèòàíîâi äèñêè, òîíîâàíèé, ìóçèêà, 22.000 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîðä Ñiºððà, 1987 ð.â., 2,3Ä, õîðîøèé ñòàí, 30.000 ãðí. Òåë.0-67-391-76-20. Ôîðä Ñêîðïiî, 65.000 ãðí. Òåë.0-97-577-24-99. Ôîðä Ôiºñòà, 1995 ð.â., ïðîïàí, 1,1, 3-äâåðíèé, êàïðåìîíò õîäîâî¿, 39.000 ãðí. Àáî îáìií. Òåë.0-97-628-98-46.

Õþíäàé Òóêñîí, ïîâíèé ïðèâiä, 2008 ð.â., ñiðèé, 36 ò.êì, 460.000 ãðí. Òåë.:61-63-67, 0-67-597-64-27.

Øêîäà Îêòàâiÿ, 2008 ð.â., 1,6, òåìíî-ñiðèé, ãàðíèé ñòàí, 225.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-50-376-28-25. Øêîäà Îêòàâiÿ, 2008 ð.â., 148 ò.êì, 1,6Á, ñiðèé, 215.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-67-613-10-04.

Îïåëü Àñòðà. 2007 ð.â., 1,4, ÷îðíèé, êîíäèöiîíåð, åëåêòðîïàêåò, 160.000 ãðí. Òåë.0-67-312-59-66. Îïåëü Îìåãà Á, 1996 ð.â., êîðè÷íåâèé, áåíçèí, õîðîøèé ñòàí, 130.000 ãðí., òîðã. Òåë.:0-68-055-48-02, 0-99-209-17-49.

Ìàçäà-323BF, 31.000 ãðí. Òåë.0-67-881-73-03. Ìàçäà-626, 1989 ð.â., ãàç/áåíçèí, âiäìiííèé ñòàí, 59.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-725-32-34. Ìàçäà-626, 1989 ð.â., ãàç/áåíçèí, õîðîøèé ñòàí, 60.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-725-32-34. Ìàçäà-626, 1998 ð.â., ÷åðâîíîãî êîëüîðó, 2,0, 36.500 ãðí. Òåë.0-67-381-19-94.

Ïåæî Ïàðòíåð, 2005 ð.â., ïàñ., 2,0Ä, 66 êÂò, 99.900 ãðí., òîðã. Òåë.0-93-359-44-59.

Ðåíî Åñïåéñ, 2,2DCI, “ïîâíèé ôàðø”, 2005 ð.â., íåðîçìèòíåíèé, 75.000 ãðí. Òåë.0-97-334-47-07. Ðåíî Êîíãî, 2001 ð.â., 1,9Ä, ó ãàðíîìó ñòàíi, íåáèòèé, æîâòèé, 100.000 ãðí. Òåë.0-97-966-04-54.

ÂÀÇ-1111 Îêà, 30.000 ãðí. Òåë.0-96-895-09-25. ÂÀÇ-1111, 28.000 ãðí. Òåë.0-97-346-37-67. ÂÀÇ-2101, 10.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-903-39-21. ÂÀÇ-2101, 11.000 ãðí. Òåë.0-98-860-57-74. ÂÀÇ-2101, 11.500 ãðí. Òåë.0-96-104-59-05. ÂÀÇ-2101, 1971 ð.â., 8.000 ãðí. Òåë.0-68-221-38-69. ÂÀÇ-2101, 1971 ð.â., ïiñëÿ êàïðåìîíòó, êàïiòàëîâêëàäåíü íå ïîòðåáóº, 21.000 ãðí. Òåë.0-67-279-06-12. ÂÀÇ-2101, 1973 ð.â., 13.500 ãðí. Òåë.0-97-951-31-11. ÂÀÇ-2101, 1980 ð.â., ñèíié, 15.000 ãðí. Òåë.0-68-115-28-32, ïiñëÿ 18.00.

ÂÀÇ-2101, âiäìiííèé ñòàí, êóçîâ òà äâèãóí çàìiíåíi, 23.000 ãðí. Òåë.0-98-733-35-44. ÂÀÇ-2101, ïîôàðáîâàíèé, ãàðíèé ñòàí, 20.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-99-193-85-99. ÂÀÇ-2101, õîäîâà, äâèãóí â ãàðíîìó ñòàíi, ïîòðåáóº íåâåëèêîãî êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó, 12.000 ãðí., òîðã. Òåë.:76-34-33, 0-97-565-04-26. ÂÀÇ-21011, 15.700 ãðí. Òåë.0-67-877-69-29. ÂÀÇ-21011, 1979 ð.â., 20.000 ãðí. Òåë.0-67-939-44-71. ÂÀÇ-21011, 25.000 ãðí. Òåë.0-97-905-16-84. ÂÀÇ-21013, 11.700 ãðí. Òåë.0-96-104-59-05. ÂÀÇ-21013, 1985 ð.â., 16.000 ãðí. Òåë.0-96-384-25-26. ÂÀÇ-21013, 1987 ð.â., 85 ò.êì ïðîáiãó, áåæåâèé êîëið, 19.500 ãðí. Òåë.0-96-206-36-88. ÂÀÇ-2102, ãàç/áåíçèí, 24.700 ãðí. Òåë.0-96-104-59-05. ÂÀÇ-2103, 15.000 ãðí. Òåë.0-98-860-57-74. ÂÀÇ-2103, 8.000 ãðí. Òåë.0-67-939-44-71. ÂÀÇ-2104, 1999 ð.â., 45.000 ãðí. Òåë.0-67-528-35-13. ÂÀÇ-2104, 2000 ð.â., 35.000 ãðí. Òåë.0-67-528-35-13. ÂÀÇ-2105, 18.000 ãðí. Òåë.0-67-266-78-30. ÂÀÇ-2105, 1983 ð.â., 23.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-98-999-43-63. ÂÀÇ-2105, 1988 ð.â., ÷åðâîíèé, “íà õîäó”, íåáèòèé, çèìîâà ãóìà, 18.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-656-10-05. ÂÀÇ-2105, 1990 ð.â., 25.000 ãðí. Òåë.0-98-860-57-74. ÂÀÇ-2105, 1991 ð.â., âiäìiííèé ñòàí, ÷åðâîíèé, 34.155 ãðí. Òåë.0-67-383-90-07. ÂÀÇ-2105, 1992 ð.â., áiëèé, ãàðíèé ñòàí, 35.000 ãðí. Òåë.0-96-349-15-76. ÂÀÇ-2106, 1986 ð.â., ãàç/áåíçèí, 24.700 ãðí. Òåë.0-67-491-62-52. ÂÀÇ-2106, 1990 ð.â., “áåæåâèé ìåòàëiê”, âiäìiííèé ñòàí, 25.000 ãðí. Òåë.0-96-588-56-23. ÂÀÇ-21063, 1983 ð.â., “íà õîäó”, çàäîâiëüíèé ñòàí, 11.500 ãðí. Òåë.0-97-665-66-53. ÂÀÇ-21063, 1987 ð.â., ïîâíèé êàïðåìîíò, îäèí âëàñíèê, êîëið “ñàôàði”, 44.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-67-759-54-39. ÂÀÇ-21063, 1991 ð.â., íå ïîòðåáóº âêëàäåíü, áåæåâèé, ö/ç, ñèãí., çèìîâà ãóìà, 28.000 ãðí. Òåë.0-97-053-26-54. ÂÀÇ-21063, æîâòèé, 30.000 ãðí. Òåë.0-68-176-14-53. ÂÀÇ-21063, ÷îðíèé, 33.000 ãðí. Òåë.0-68-014-03-73. ÂÀÇ-2107, 1990 ð.â., áåæåâèé, ãàðíèé ñòàí, 25.000 ãðí. Òåë.0-68-954-04-65. ÂÀÇ-2107, 2005 ð.â., 41.000 ãðí. Òåë.0-67-792-31-19. ÂÀÇ-2108, 1989 ð.â., 1,1, 4ÊÏ, 30.000 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74. ÂÀÇ-2108, 1991 ð.â., ñiðèé, ãàðíèé ñòàí, 40.000 ãðí. Òåë.0-97-494-50-69. ÂÀÇ-2108, 1992 ð.â., 1,3, âiäìiííèé ñòàí, ãàç/áåíçèí, 60.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-67-985-47-76. ÂÀÇ-2108, 45.000 ãðí. Òåë.0-98-505-69-61. ÂÀÇ-2108, áiëîãî êîëüîðó, 5ÊÏ, ãàðíèé ñòàí, 41.000 ãðí. Òåë.0-96-710-29-85. ÂÀÇ-2108, ãàðíèé ñòàí, 38.000 ãðí. Òåë.0-67-856-38-26. ÂÀÇ-2109, 1989 ð.â., 38.000 ãðí. Òåë.0-97-069-16-64. ÂÀÇ-2109, 1989 ð.â., ãàç/áåíçèí, 40.000 ãðí. Òåë.0-97-218-67-30.

ÂÀÇ-2109, áåíçèí, ó ðîçñòðî÷êó, 186.000 ãðí. Òåë.0-67-769-50-26. ÂÀÇ-21099, 1996 ð.â., áiëîãî êîëüîðó, òèòàíè, õîðîøèé ñòàí, 54.500 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-684-17-91. ÂÀÇ-21099, 2000 ð.â, ðîáî÷èé ñòàí, 40.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-68-328-72-45. ÂÀÇ-21099, 2002 ð.â, ñiðèé, 1,5, 60.000 ãðí., òîðã, òåðìiíîâî, ñìò.Òåîôiïîëü. Òåë.0-96-894-81-98. ÂÀÇ-21099, 2006 ð.â., ñðiáëÿñòèé, íåáèòèé, íåôàðáîâàíèé, çèìîâà ãóìà, ãàðíèé ñòàí, 73.000 ãðí. Òåë.0-97-656-10-05. ÂÀÇ-2110, 2007 ð.â., “÷îðíèé ìåòàëiê”, ãàç/áåíçèí, õîðîøèé ñòàí, 75.000 ãðí. Òåë.0-97-552-96-87. ÂÀÇ-2111, óíiâåðñàë, 2007 ð.â., ÷îðíèé, áåíçèí, òîíóâàííÿ, ñèãíàëiçàöiÿ, ìóçèêà, òèòàíè, 54 ò.êì, íåôàðáîâàíà, 100.000 ãðí. Òåë.0-97-775-27-00. ÂÀÇ-2114, õåò÷áåê, 2013 ð.â., ñiðèé, 21 ò.êì, âiäìiííèé ñòàí, 115.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-916-42-70. ÂÀÇ-2199, 2007 ð.â., 1,6, ÷îðíèé, ñòàí íîâîãî àâòî, 105.000 ãðí. Òåë.0-96-484-25-44.

ÃÀÇ-21 Âîëãà, 1964 ð.â., ãàðíèé ñòàí, 28.000 ãðí. Òåë.0-68-113-34-40. ÃÀÇ-21, 1962 ð.â., âiäìiííèé ñòàí, êîëið ñèíié ç áiëèì, ïîâíèé íiêåëü, ìîæëèâî, çàäiÿòè äëÿ óðî÷èñòèõ ïîäié, âåñiëü, 215.000 ãðí., òîðã. Òåë.:0-67-801-37-55, 71-52-53. ÃÀÇ-21, 1968 ð.â., áiëèé, ãàðíèé ñòàí, ïiñëÿ êàïðåìîíòó, øêiðÿíèé, áiëèé ñàëîí, “ïîâíèé õðîì”, 186.000 ãðí. Òåë.:0-67-727-03-82, 63-45-03. ÃÀÇ-21Ì Âîëãà, ïîâíèé êàïðåìîíò, âñå “ðiäíå”, 1959 ð.â., “áåæåâèé ìåòàëiê”, 90.000 ãðí. Òåë.0-98-570-43-58. ÃÀÇ-2411 Âîëãà, 12.000 ãðí. Òåë.0-96-349-11-00. ÃÀÇ-31, 2001 ð.â., áiëèé, ãàç/áåíçèí, 24.000 ãðí. Òåë.0-98-235-75-24. ÃÀÇ-31029 Âîëãà, 1993 ð.â., ñiðèé, ãàç/áåíçèí, 20.000 ãðí. Òåë.0-97-331-42-73. ÃÀÇ-31029 Âîëãà, áåçíîìåðíèé êóçîâ, ãàç, 18.000 ãðí. Òåë.0-97-628-98-46. ÃÀÇ-3110, 2003 ð.â., 40.000 ãðí. Òåë.0-98-866-98-58. ÃÀÇ-69, 15.000 ãðí. Òåë.0-98-548-48-73. ÃÀÇ-69, 25.000 ãðí. Òåë.0-96-830-85-29. ÃÀÇ-69, 26.000 ãðí. Òåë.0-97-880-77-29.

ÇÀÇ Ñëàâóòà, 1,1, 1999 ð.â., ê/ð, çåëåíèé ìåòàëiê, 22.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-98-785-16-19. ÇÀÇ Òàâðiÿ Ïiêàï, 2006 ð.â., 58.000 ãðí. Òåë.0-96-352-62-79.


ÇÀÇ Òàâðiÿ, 1998 ð.â., 1,1, äâèãóí i ÊÏ ó ãàðíîìi ñòàíi, íîâèé ðàäiàòîð, ãóìà çèìîâà, ìóçèêà, çàìiíåíå ìàñëî, ôiëüòðà, 25.000 ãðí. Òåë.0-67-769-04-98. ÇÀÇ Òàâðiÿ, 2000 ð.â., 27.000 ãðí. Òåë.0-97-951-31-11. ÇÀÇ Òàâðiÿ, 2005 ð.â., 1,2Ê, õîðîøèé ñòàí, 48.600 ãðí., òåðìiíîâî. Òåë.0-68-286-34-15. ÇÀÇ Òàâðiÿ, 25.000 ãðí. Òåë.0-67-260-15-18. ÇÀÇ Òàâðiÿ, ãàðíèé ñòàí, 25.000 ãðí. Òåë.0-67-260-15-18. ÇÀÇ Òàâðiÿ, ïiêàï, 2006 ð.â., ãàç/áåíçèí, 40.000 ãðí. Òåë.0-98-726-27-71.

ÇÀÇ-965, 1968 ð.â., 30.000 ãðí. Òåë.0-97-677-94-49. ÇÀÇ-968Ì, 1993 ð.â., áiëèé, 7.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-67-350-36-23.

ËóÀÇ Âîëèíåöü, 15.000 ãðí. Òåë.0-67-986-50-98. ËóÀÇ Âîëèíåöü, 35.000 ãðí. Òåë.0-68-286-00-28. ËóÀÇ Âîëèíåöü, ñèíié, 1981 ð.â., 13.000 ãðí. Òåë.0-96-597-04-48. ËóÀÇ-696Ì, 1991 ð.â., 30.000 ãðí. Òåë.0-67-491-83-63. ËóÀÇ-969Ì Âîëèíÿíêà, 1992 ð.â., áåæåâèé, ïëàñòèêîâèé äàõ, 4+1 ìiñöå, íîâà ãóìà, ãàðíèé ñòàí, 29.700 ãðí. Òåë.:0-99-041-21-65, 0-67-960-78-40. ËóÀÇ-969Ì Âîëèíÿíêà, 1992 ð.â., êîëið õàêi, 27 ò.êì ïðîáiãó, “ðiäíà ôàðáà”, 32.500 ãðí. Òåë.0-99-041-21-65.

Ìîñêâè÷ ÀÇËÊ-2141, 1991 ð.â., ñòàí äóæå õîðîøèé, ìàãíiòîëà, ñèãíàëiçàöiÿ, 22.500 ãðí. Òåë.097-709-26-25. Ìîñêâè÷ IÆ-412, 1991 ð.â., ñåäàí, áåæåâèé, õîðîøèé ñòàí, 12.500 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-507-16-77. Ìîñêâè÷, áåæåâèé, 1990 ð.â., ãàðíèé ñòàí, 10.500 ãðí. Òåë.0-96-569-65-69. Ìîñêâè÷, ãàðíèé ñòàí, 27.800 ãðí. Òåë.0-68-834-21-16. Ìîñêâè÷, ïiêàï, 1990 ð.â., “íà õîäó”, ÊÏ âiä ÂÀÇ Æèãóëi, 7.500 ãðí. Òåë.0-98-819-90-54. Ìîñêâè÷, ïiêàï, 7.000 ãðí. Òåë.0-98-860-57-74. Ìîñêâè÷-2140, 1979 ð.â., 9.500 ãðí. Òåë.0-97-951-31-11. Ìîñêâè÷-2140, 6.500 ãðí. Òåë.0-67-855-19-66. Ìîñêâè÷-2140, ãàðíèé ñòàí, 17.000 ãðí. Òåë.0-98-787-92-75. Ìîñêâè÷-2140, iäåàëüíèé ñòàí, “íà õîäó”, 18.000 ãðí. Òåë.:0-68-844-99-34, 0-73-471-21-09. Ìîñêâè÷-2141, “ñiðèé ìåòàëiê”, 1,6, ö/ç, 14.000 ãðí. Òåë.0-98-235-75-24. Ìîñêâè÷-2141, 31 ò.êì, 100.000 ãðí. Òåë.0-97-514-65-34. Ìîñêâè÷-408, 15.000 ãðí. Òåë.0-98-505-69-61. Ìîñêâè÷-408, 1966 ð.â., ãàðíèé ñòàí, 15.000 ãðí. Òåë.0-98-505-69-61. Ìîñêâè÷-412, “íà õîäó”, 15.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-348-05-24. Ìîñêâè÷-412, 11.000 ãðí. Òåë.0-67-676-53-12. Ìîñêâè÷-412, âiäìiííèé ñòàí, 20.000 ãðí. Òåë.0-98-478-43-62. Ìîñêâè÷-412, õîðîøèé ñòàí, “íà õîäó”, 11.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-406-16-90.

ÓÀÇ-31512(469), 1989 ð.â., êîëið “õàêi”, + ç/÷, ðîáî÷èé ñòàí, 35.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-289-88-30.

ÓÀÇ-469, 1982 äîêóìåíòàìè, Òåë.0-95-050-28-36.

ð.â., çåëåíèé, ç 22.000 ãðí.

Âàðòáóðã, 80 ò.êì, 23.900 ãðí. Òåë.0-97-475-95-81. Ñàíã Éîíã Êàéðîí, 2008 ð.â., Ä, òiïòðîíiê, 300.000 ãðí. Òåë.0-97-402-10-25. ÑÌÇ, äëÿ iíâàëiäiâ, 13.500 ãðí. Àáî îáìií íà ìîòîáëîê. Òåë.0-96-895-09-25.

ÌIÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÈ Îðåíäà, êóïëþ Âiçüìó â îðåíäó ìiêðîàâòîáóñ àáî ïiêàï. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè. Òåë.0-97-033-71-08. Êóïëþ àâàðiéíèé, íåðîáî÷èé, áóäü-ÿêèé ñòàí. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè. Òåë.0-96-142-27-79. Êóïëþ àâàðiéíèé, íåðîáî÷èé, ìîæëèâî, ðîáî÷èé, äëÿ ñåáå. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè. Òåë.0-67-383-78-79. Êóïëþ äëÿ ñåáå, äî 50.000 ãðí. Òåë.0-68-158-70-90. Êóïëþ Ôîëüêñâàãåí Ò4, Ôîëüêñâàãåí ËÒ-28-45, äî 40.000 ãðí. Òåë.0-66-594-57-64.

Ïðîäàì ÃÀÇ-2752 Ñîáîëü, 2,3Á, ôóðãîí, 2003 ð.â., 62.500 ãðí., ì.Ãîðîäîê. Òåë.067-381-15-91. ÃÀÇåëü, 2000 ð.â., ãàç ìåòàí/ïðîïàí, 8+1 ìiñöå, 70.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-68-447-76-37. ÃÀÇåëü, âàíò.-ïàñ., âiäìiííèé ñòàí, 55.000 ãðí. Òåë.0-96-723-25-13. ÃÀÇåëü, ãàç/áåíçèí, 70.000 ãðí. Òåë.0-97-261-79-50. ÃÀÇåëü-2705, ãàç/áåíçèí, ôóðãîí öiëüíîìåòàëåâèé, 1999 ð.â., 37.500 ãðí., ì.Ãîðîäîê. Òåë.067-381-15-91. ÃÀÇåëü-2705, ãàç/áåíçèí, ôóðãîí öiëüíîìåòàëåâèé, 2002 ð.â., 52.500 ãðí., ì.Ãîðîäîê. Òåë.067-381-15-91. Iâåêî-3512, ïàñ., 100.000 ãðí., òîðã, òåðìiíîâî. Îáìií. Òåë.0-67-812-34-45. Iâåêî-5912, âàíò., 100.000 ãðí., òîðã, òåðìiíîâî. Îáìií. Òåë.0-67-812-34-45. Ìåðñåäåñ Áåíö-207, 1978 ð.â., êàïðåìîíò äâèãóíà, äîâãà áàçà, 62.000 ãðí. Àáî îáìií. Òåë.0-97-628-98-46. Ìåðñåäåñ Áåíö-308, 20 âiäêèäíèõ ñèäÿ÷èõ ìiñöü, 170.000 ãðí. Òåë.0-98-150-30-30. Ìåðñåäåñ Âiòî-111ÖÄI, 2004 ð.â., ñèíié, âàíò., 181 ò.êì, ùîéíî ïðèãíàíèé, ñåðâiñíà êíèãà, 202.500 ãðí. Òåë.:0-99-041-21-65, 0-67-960-78-40. Ìåðñåäåñ Î-309, ê/ð, 170.000 ãðí. Òåë.0-67-147-43-00. Ìåðñåäåñ Ñïðiíòåð-310, 2000 ð.â., 2,9, 18 ìiñöü, ç ìàðøðóòîì, 235.000 ãðí. Òåë.0-98-978-78-38. Ìåðñåäåñ-310, 1994 ð.â., 2,9, âàíò.-ïàñ., 80.000 ãðí. Àáî îáìiíÿþ íà ìåíøå àâòî. Òåë.0-96-104-59-05. Íiññàí Ïðiìàñòàð, 2,0ÒÄ, 6ÊÏ, 2009 ð.â., “ñiðèé ìåòàëiê”, 150.000 ãðí. Òåë.0-93-359-44-59.

Íiññàí, âàíò.-ïàñ., 8 ìiñöü, 1990 ð.â., ãàçîâà óñòàíîâêà, “íà õîäó”, íîâà ãóìà, 48.600 ãðí., òåðìiíîâî. Òåë.:0-96-408-09-42, 0-93-243-48-82. Îïåëü Âiâàðî, 237.500 ãðí. Òåë.0-67-796-58-84. Îïåëü Âiâàðî, ïàñ., 180.000 ãðí. Òåë.74-66-38. Ïåæî Åêñïåðò, 1999 ð.â., 1,9Ä, 100.000 ãðí. Òåë.0-67-195-54-66. Ðåíî Ìàñòåð, 2000 ð.â., ÷èñòèé Ä, õîðîøèé ñòàí, 145.000 ãðí. Òåë.:0-67-292-16-18, 0-68-202-02-80. Ðåíî Ìàñòåð, 2002 ð.â., âàíòàæíèé, 1,9Ä, ãàðíèé ñòàí, 135.000 ãðí. Îáìií íà äåøåâøèé. Òåë.0-67-937-92-91. Ðåíî Òðàôiê, 2004 ð.â., äîâãà áàçà, êîíä., ïàñ., 200.000 ãðí. Òåë.0-67-740-74-50. Ðåíî Òðàôiê, 2008 ð.â., 150.000 ãðí. Òåë.0-93-359-44-59. Ðåíî Òðàôiê, 2010 ð.â., áiëèé, “ïîâíèé ôàðø”, 230.000 ãðí. Òåë.0-67-274-75-97. Ñiòðîåí Äæàìïåð, 2006 ð.â., ïàñ., 2,0ÒÄ, 130.000 ãðí. Òåë.0-98-945-37-76. Ñiòðîåí Äæàìïåð, âàíòàæíèé, 2007 ð.â., 3,0, áiëîãî êîëüîðó, 240.000 ãðí. Òåë.0-67-380-89-13. ÓÀÇ “òàáëåòêà”, íåîáõiäíèé íåçíà÷íèé ðåìîíò, 30.000 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. Ôîëüêñâàãåí Ò4, ãàç/áåíçèí, 2,0, 104.000 ãðí. Òåë.0-67-491-62-52. Ôîëüêñâàãåí Ò4, ñèíié, ïàñ., íà ãàçó, 159.000 ãðí. Òåë.0-97-265-67-07. Ôîðä Òðàíçèò Êîííåêò, âàíò.-ïàñ., 2003 ð.â., 1,8, òåìíî-ñèíié, 177.000 ãðí., òåðìiíîâî, ì.Âîëî÷èñüê. Òåë.:0-96-408-09-42, 0-93-243-48-82. Ôîðä Òðàíçèò, 1997 ð.â., âèøíåâèé êîëið, 2,5Ä, “êðàá”, ïîâíèé êàïðåìîíò, äîãëÿíóòèé, “êåíãóðÿòíèê”, âåëþð, òîíîâàíèé, 100.000 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîðä Òðàíçèò, 2,0Á, ïîòðåáóº çâàðþâàëüíèõ ðîáiò, ê/ð äâèãóíà, ãóìà ó íîðìàëüíîìó ñòàíi, âàíò.-ïàñ., 37.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-67-165-57-03. Ôîðä Òðàíçèò, 2-êàòêîâèé, âàíò.-ïàñ., 70.000 ãðí. Òåë.0-67-147-43-00.

ÀÂÒÎÁÓÑÈ Ïðîäàì Áîãäàí-069, ç ìàðøðóòîì ïî ìiñòó, 180.000 ãðí. Òåë.0-67-711-09-51. Âàí Õîîë-816ñl, -c19, 1996 ð.â., 70 ñèäÿ÷èõ ìiñöü, 40 ñòîÿ÷èõ ìiñöü; Íåîïëàí-316, 1993 ð.â., 56 ñèäÿ÷èõ ìiñöü; Ìàí-11-230, 1994 ð.â., 34 ñèäÿ÷èõ ìiñöü. Òåë.0-97-533-19-11, Iâàí. Iêàðóñ-211, 36 ìiñöü, õîðîøèé ñòàí, 130.000 ãðí., îáìií íà ì/à. Òåë.0-67-812-34-45.

ÂÀÍÒÀÆIÂÊÈ Îðåíäà, êóïëþ ÃÀÇåëü àáî ÃÀÇ Ñîáîëü, ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi. Òåë.0-67-502-79-12. Êóïëþ àâàðiéíèé, íåðîáî÷èé, ìîæëèâî, ðîáî÷èé, äëÿ ñåáå. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè. Òåë.0-67-383-78-79.

̲ÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÈ – ÂÀÍÒÀƲÂÊÈ

à5

òåë. 655-601, 12 æîâòíÿ 2016 ð. Êóïëþ áóäü-ÿêèé. Òåë.0-67-792-31-19. Êóïëþ âàíòàæiâêó, áóäü-ÿêó. Òåë.0-67-792-31-19. Êóïëþ ÃÀÇ-66 íà çàï÷àñòèíè. Òåë.0-96-894-81-98. Êóïëþ ÇIË ÌÌÇ, “êîëãîñïíèê”, ìîæëèâî, íå “íà õîäó”. Òåë.0-97-410-53-35. Êóïëþ ÇIË ÌÌÇ-554, áåç äîêóìåíòiâ, ìîæëèâî, íå “íà õîäó”. Òåë.0-97-410-53-35. Êóïëþ ÇIË-131, íå “íà õîäó”. Òåë.0-97-410-53-35. Êóïëþ ÇIË-131. Òåë.0-97-410-53-35. Êóïëþ ÊàìÀÇ, ìîæëèâî, áåç äâèãóíà, äëÿ ñåáå. Òåë.0-93-359-44-59. Êóïëþ ÊàìÀÇ, íåäîðîãî. Òåë.0-97-410-53-35. Êóïëþ ÊàìÀÇ-53212, 10 òîíí. Òåë.0-97-410-53-35.

Ïðîäàì ÃÀÇ-3307, 1991 ð.â., ãàç/áåíçèí, áóäà Êóíã-131, 52.000 ãðí. Òåë.0-68-045-89-10. ÃÀÇ-4301, ôóðãîí òåðìi÷íèé, äèçåëü Ä-240, 1993 ð.â., 100.000 ãðí., ì.Ãîðîäîê. Òåë.067-381-15-91. ÃÀÇ-52, áîðòîâèé, 15.000 ãðí. Òåë.0-97-526-03-71. ÃÀÇ-52, òåðìîáóäà, ãàç/áåíçèí, 15.000 ãðí. Òåë.0-67-383-75-83. ÃÀÇ-53 ñàìîñêèä, êóçîâ, 8.000 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÃÀÇ-53, áîðòîâèé, áåíçèí, 20.000 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÃÀÇ-53, áóäà, 35.000 ãðí. Òåë.:0-67-111-16-06, 0-67-310-60-64. ÃÀÇ-53, Ä, ñàìîñêèä, 60.000 ãðí. Òåë.0-97-486-00-75. ÃÀÇ-53, äâèãóí Ä-240, 38.000 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÃÀÇ-53, ñàìîñêèä, 48.000 ãðí. Òåë.0-98-235-72-05. ÃÀÇ-53, ñàìîñêèä, áåíçèí, 30.000 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÃÀÇ-5327, 50.000 ãðí. Òåë.0-96-120-59-71. ÃÀÇ-5327, ãàç/áåíçèí, áóäà, ðåéñîâèé ñòàí, 30.000 ãðí. Òåë.0-96-949-45-24.

ÃÀÇ-66, äèçåëü, ñàìîñêèä, 80.000 ãðí. Òåë.0-96-949-45-24. ÃÀÇåëü-3302, áîðòîâèé, 1999 ð.â., ãàç/áåíçèí, iäåàëüíèé, 80.000 ãðí. Àáî îáìií íà ÌÒÇ. Òåë.097-456-02-48. ÇIË “êîëãîñïíèê”, Ä, 120.000 ãðí. Òåë.0-67-758-04-70. ÇIË “êîðîòèø”, ñàìîñêèä, 30.000 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÇIË ÌÌÇ-554, “êîëãîñïíèê”, ãàç/áåíçèí, äîãëÿíóòèé, 90.000 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. ÇIË ñàìîñêèä, íà ãàçó, 75.000 ãðí. Òåë.0-67-382-28-20. ÇIË, êîðîòêèé, ãàç ìåòàí/áåíçèí, íîâà ãóìà, 65.000 ãðí. Òåë.0-67-365-08-26. ÇIË-130 ÌÌÇ-4502, 55.000 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÇIË-130, 37.500 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÇIË-130, ãàç, íîâèé, 145.000 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË-130, Ä-240, áîðòîâèé, áåç äîêóìåíòiâ, âiäìiííèé ñòàí, 48.000 ãðí. Òåë.0-97-106-00-25. ÇIË-4316 áîðòîâèé, òåíòîâàíèé, 11 áàëîíiâ ãàç/áåíçèí, 25.000 ãðí. Òåë.0-67-801-21-04. ÇIË-4331, ðîáî÷èé ñòàí, 75.000 ãðí., òîðã. Òåë.:0-96-783-86-17, 0-97-182-26-47. ÇIË-4502, áåíçèí, 50.000 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. IÔÀ Â-50 ñàìîñêèä, äâèãóí ÑÌÄ, áåç äîêóìåíòiâ, 22.000 ãðí., òîðã. Àáî ïî ç/÷. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè îáìiíó, ñìò.Òåîôiïîëü. Òåë.0-96-894-81-98. ÊàìÀÇ, 250.000 ãðí. Òåë.0-67-711-05-46. ÊàìÀÇ, ñàìîñêèä, ç ïðè÷åïîì, çåðíîâîç, 380.000 ãðí. Òåë.0-67-984-31-38. ÊàìÀÇ-5320, 150.000 ãðí. Òåë.0-97-332-33-30. ÊàìÀÇ-55111 ñàìîñêèä, 150.000 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÌÀÇ-5551, ñàìîñêèä, 1992 ð.â., 10 òîíí, 150.000 ãðí., ì.Ãîðîäîê. Òåë.067-381-15-91. ÌÀÇ-555102, ñàìîñêèä, 1987 ð.â., 65.000 ãðí. Òåë.0-97-786-40-51. ÑóïåðÌÀÇ, áîðòîâèé, ç ïðè÷åîì, ñòàí, 90.000 ãðí. ðîáî÷èé Òåë.0-97-610-93-83.


à6

ÒÐÀÊÒÎÐÈ – ÌÀØÈÍÈ ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÈ òåë. 655-601, 12 æîâòíÿ 2016 ð.

Ìåðñåäåñ Áåíö-508, 3,8Ä, 1975 ð.â., ôóðãîí - Ñ, òåðìîáóäà, 57.000 ãðí., òîðã, òåðìiíîâî, ñìò.Òåîôiïîëü. Òåë.0-96-894-81-98. Óðàë, 250.000 ãðí. Òåë.0-67-711-05-46. ÔÀÂ-1061, 2006 ð.â., 4,7, 45.000 ãðí. Òåë.0-67-324-65-50.

ÒÐÀÊÒÎÐÈ Îðåíäà, êóïëþ Êóïëþ ÌÒÇ-80. Òåë.0-98-235-72-05. Êóïëþ ÌÒÇ-82 òà êîìïëåêòóþ÷i äî íüîãî, â áóäü-ÿêîìó ñòàíi. Òåë.0-97-701-08-75. Êóïëþ Ò-70, ÌÒÇ-80, íåäîðîãî. Òåë.0-97-581-24-96. Êóïëþ ÞÌÇ. Òåë.0-96-949-45-24.

Ïðîäàì Ìiíi-òðàêòîð, 63.000 ãðí. Òåë.0-67-450-04-43. Ìiíi-òðàêòîð, ç îáëàäíàííÿì, 59.000 ãðí. Òåë.0-68-648-69-98.

ÌÒÇ-80, 1986 ð.â., çíÿòèé ç áóðÿêîíàâàíòàæóâà÷à, 169.000 ãðí. Òåë.0-98-525-58-06. ÌÒÇ-80, 1991 ð.â., ó ðîáî÷îìó ñòàíi, 130.000 ãðí. Òåë.0-98-525-58-06. ÌÒÇ-80, ðîáî÷èé ñòàí, 120.000 ãðí. Òåë.0-96-949-45-24.

ÌÒÇ-80, ó ãàðíîìó ñòàíi, 95.000 ãðí. Òåë.0-97-453-06-24. Ñàìîðîáíèé, 12.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-68-765-96-73. Ñàìîðîáíèé, 28.000 ãðí. Òåë.0-97-556-32-29. Ñàìîðîáíèé, íå ìàëèé, 20.000 ãðí. Òåë.0-97-632-44-05. Ò-16, âiäìiííèé ñòàí, 95.000 ãðí., òåðìiíîâî. Òåë.0-68-286-34-15. Ò-16, ê/ð, 50.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-577-24-99. Ò-25 Âëàäèìåðåö, ç óñiì ïðèëàääÿì, 140.000 ãðí., ì.Ãîðîäîê. Òåë.0-97-777-67-75.

Ò-25, 140.000 ãðí. Òåë.0-98-787-92-75. Ò-25, 1980 ð.â., ãàðíèé ñòàí, 110.000 ãðí. Òåë.0-97-924-27-48. Ò-25, ãàðíèé ñòàí, 1986 ð.â., 106.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-956-03-83. Ò-25, ç äîêóìåíòàìè, õîðîøèé ñòàí, 90.000 ãðí. Òåë.0-67-599-42-02. Ò-25, iíâåíòàð, ç äîêóìåíòàìè, 120.000 ãðí. Òåë.0-68-059-04-88. Ò-25, êóëüòèâàòîð, iäåàëüíèé ñòàí, 110.000 ãðí. Òåë.0-97-061-88-41. Ò-40, õîðîøèé ñòàí, 75.000 ãðí. Òåë.0-97-061-88-41. Ò-70, 30.000 ãðí. Òåë.0-67-381-05-45.

Ò-40ÀÌ ç iíâåíòàðåì, 95.000 ãðí. Òåë.0-67-749-20-51. Òðàêòîð-ìîòîáëîê, 32.000 ãðí., òåðìiíîâî. Àáî îáìií íà ÂÀÇ-2106, íà ãàçó. Òåë.0-97-205-82-07. Òðàêòîðè, ìîòîáëîêè, ñiâàëêè, ãðàáàðêè, êîñàðêè, êîïà÷êè, ôðåçè, ïëóãè, çåðíîäðîáàðêè, çàï÷àñòèíè. Äîñòàâêà, ãàðàíòiÿ. Òåë.:0-97-046-50-90, 0-95-146-50-90. Õiíê Ñòàéë, 24 ê.ñ., ñèíié, 60.000 ãðí. Òåë.0-68-646-18-52. ÞÌÇ-6 íà çàï÷àñòèíè, 18.000 ãðí. Òåë.0-68-517-08-67.

ÞÌÇ-6, 2001 ð.â., âiäìiííèé ñòàí. ÇIË-130 ñàìîñêèä, “êîëãîñïíèê”. Íàâàíòàæóâà÷ ëüâiâñüêèé, â/ï 5 ò. Ìîñêâè÷ “ïèðiæîê”. Êîìïðåñîð ïîëòàâñüêèé, äèçåëü. Çàï÷àñòèíè á/â, ÃÀÇåëü, ÇIË, ÊàìÀÇ, ÞÌÇ-6. Òåë.0-95-888-46-42. ÞÌÇ-6, 35.000 ãðí. Òåë.0-97-582-71-35. ÞÌÇ-6, 60.000 ãðí., òîðã. Òåë.:067-389-89-02, 067-111-65-66.

ÌÀØÈÍÈ ÑÏÅÖÒÅÕÍIÊÈ Îðåíäà, êóïëþ Êóïëþ åêñêàâàòîð, íåäîðîãî. Òåë.0-97-410-53-35. Êóïëþ çåðíîî÷èñíó ìàøèíó ÎÂÑ. Òåë.0-98-726-27-71. Êóïëþ êîìáàéí Íèâà ó ãàðíîìó ñòàíi. Òåë.0-98-726-27-71. Êóïëþ êðàí-ìàíiïóëÿòîð. Òåë.0-97-410-53-35. Êóïëþ ìîòîáëîê Çóáð. Òåë.0-68-841-99-67. Êóïëþ ìîòîáëîê Çóáð. Òåë.0-97-177-04-11. Êóïëþ ìîòîáëîê, íåâåëèêèé. Òåë.0-96-244-54-66. Êóïëþ ïðåñ-ïiäáèðà÷, á/â, íåäîðîãî, 500 ãðí. Òåë.0-68-286-34-15.

Ïðîäàì Áåòîíîçìiøóâà÷ ÌÀÇ-64229, 1994 ð.â., áî÷êà 7 êóá.ì, 260.000 ãðí. Òåë.0-67-381-11-81. Áîðîíà äèñêîâà äëÿ Ò-25, -40, íîâà, 14.600 ãðí. Òåðìiíîâî. Òåë.0-68-286-34-15. Áîðîíà äèñêîâà, íàâiñíà, 2,2 ì, 17.000 ãðí. Òåë.0-97-242-54-45. Áîðîíà äèñêîâà, ñàäîâà, 35.000 ãðí. Òåë.0-97-242-54-45. Íàâàíòàæóâà÷i âèëêîâi , áóäü-ÿêèé ñòàí i êîìëåêòàöi¿, åëåêòðîíàâàíòàæóâà÷i, åëåêòðîêàðè, àêóìóëÿòîðè, á/â, çàï÷àñòèíè äî âèëêîâî¿ íàâàíòàæóâàëüíî¿ òåõíiêè. Òåë.0-68-889-09-98. Ãíîºðîçêèäà÷ ÏÐÒ-11, 25.000 ãðí. Òåë.0-50-610-70-82. Åêñêàâàòîð Áîðåêñ-2101, 2004 ð.â., 130.000 ãðí. ç ÏÄÂ. Òåë.:0-67-250-33-61, 0-67-250-33-62. Åêñêàâàòîð ãóñåíè÷íèé Äðàãëàéí, òðàêòîð ãóñåíè÷íèé, Ê-700, Ò-150, êîìáàéí ªíiñåé. Òåë.0-97-305-00-91. Åêñêàâàòîð Äðàãëàéí ÅÎ-5511. Òåë.0-67-589-73-38. Åêñêàâàòîð ÅÎ-2621 ÞÌÇ, äîãëÿíóòèé, 2 êîâøi, ãðåéôåð, íîâà ãóìà, 110.000 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. Æàòêà äî êîìáàéíó, 4.500 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. Æàòêà ÆÂÍ-4,2, 14.000 ãðí. Òåë.0-67-211-81-74. Êàðòîïëåêîìáàéí Ðÿçàíåöü, 50.000 ãðí. Òåë.0-50-610-70-82. Êàðòîïëåñàäæàëêà 4-ðÿäíà, 25.000 ãðí. Òåë.0-50-610-70-82. Êàðòîïëåñàäæàëêà, 1-ðÿäíà, 2.450 ãðí. Òåë.0-97-205-82-07.


Êàðòîïëåñàäæàëêà, 2005 ð.â., íàâiñíà, 4-ðÿäíà, Ïîëüùà, õîðîøèé ñòàí, 25.000 ãðí. Òåë.0-68-712-12-13. Êàðòîïëåñîðòóâàëêà ÊÏÑ, 120.000 ãðí. Òåë.0-50-610-70-82. Êîìáàéí Íèâà ÑÊ-5, æàòêà 5 ì, ñi÷êàðíÿ, + ç/÷, 80.000 ãðí., òîðã. Òåë.:067-389-89-02, 067-111-65-66. Êîìáàéí Íèâà, íåðîáî÷èé äâèãóí, 40.000 ãðí. Òåë.0-98-726-27-71. Êîìáàéí ÑÊ-5 Íèâà, ðîáî÷èé ñòàí, 80.000 ãðí. Òåë.0-96-308-72-29. Êîìáàéíè êàðòîïëåçáèðàëüíi Àííà, ïðåñ-ïiäáèðà÷i ðiçíèõ ìàðîê, òðàêòîðè, ïëóãè îáîðîòíi, iíøà ñ/ã òåõíiêà, Ïîëüùà. Òåë.:0-97-474-22-11, 0-97-474-22-72. Êîìáàéíè-ñîëîìîòðÿñè, 2 øò., 8.000 ãðí. Òåë.0-66-594-57-64. Êîïà÷êà êiííà, ïîëüñüêà, ïåðåðîáëåíà äî òðàêòîðà, 6.000 ãðí. Àáî îáìií íà ñåãìåíòíó êîñàðêó. Òåë.0-96-346-80-44. Êîñàðêà äî òðàêòîðà 2ÏÒÑ-2,1, 8.500 ãðí., òåðìiíîâî. Òåë.:0-96-408-09-42, 0-93-243-48-82. Êîñàðêà êàðòîïëÿíà ÊIÐ-ÄÁÐ, 25.000 ãðí. Òåë.0-50-610-70-82. Êîñàðêà êàðòîïëÿíà, 2.700 ãðí. Òåë.0-98-945-37-76. Êîñàðêà ÊÐÍ-2,0, 6.500 ãðí. Òåë.0-97-758-65-65. Êîñàðêà ñàäîâà, 3,2 ì, 9.000 ãðí. Òåë.0-97-242-54-45. Êîñàðêè, ãðàáàðêè, ïiäáèðà÷i, òðàêòîðè ÌÒÇ, êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüíi òà êàðòîïëåçáèðàëüíi, êîïà÷êè, ïëóãè, òà iíøà ñ/ã òåõíiêà. Äîñòàâêà. Òåë.:0-50-690-59-83, 0-96-680-95-90, 0-96-930-22-49. Êîòîê äëÿ àñôàëüòó, äîâæèíà 30 ñì, 2.000 ãðí. Òåë.0-67-716-75-96. Êðàí-ìàíiïóëÿòîð íà áóäü-ÿêèé âàíòàæíèé àâòî Ìåðñåäåñ, Iâåêî, Ðåíî, ÄÀÔ òà iíøi, ïðèæåíó áóäü-ÿêå àâòî iç çàêîðäîíó. Òåë.0-50-952-70-16. Êóëüòèâàòîð ÊÏÑ, ïðè÷iïíèé, 18.000 ãðí. Òåë.0-67-459-00-56. Êóëüòèâàòîð ÊÏÑ-4.2, + áîðîíè, 16.500 ãðí. Òåë.0-67-459-00-28. Êóëüòèâàòîð ÊÏÑ-4.2, ïðè÷iïíèé, 16.500 ãðí. Òåë.0-67-459-00-28. Êóëüòèâàòîð ÊÏÑ-8, 80.000 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. Êóëüòèâàòîð íàâiñíèé, 3 ì, 4.500 ãðí., òåðìiíîâî. Òåë.0-96-385-80-98. Êóëüòèâàòîð ïðóæèííèé äî ÌÒÇ, 15.000 ãðí. Òåë.0-98-945-37-76. Êóëüòèâàòîð Ò-40, ÌÒÇ-80, íàâiñíèé, 15.000 ãðí. Òåë.0-97-061-88-41. Êóëüòèâàòîð ôðåçåðíèé, 28.000 ãðí. Òåë.0-50-610-70-82. Ìàíiïóëÿòîð ÃÑÒ-100 Äiàïàçîí, 75.000 ãðí. Òåë.0-68-712-12-13. Ìàøèíà çåðíîî÷èñíà, 23.000 ãðí. Òåë.0-67-607-08-34. Ìîòîáëîê ÁË-900, íîâèé, 6,5 ê.ñ., áåíçèí, 11.500 ãðí. Òåë.0-67-254-16-57.

Ìîòîáëîê Çóáð, ç íàâiñíèì, 22.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-526-03-71. Ìîòîáëîê Çóáð-8, 16.500 ãðí. Òåë.0-98-860-57-74. Ìîòîáëîê Çóáð-8, ç íàâiñíèì, 25.000 ãðí. Òåë.0-97-526-03-71. Ìîòîáëîê Ñàäêî Ì-900, âåñü êîìïëåêò, 10.500 ãðí. Òåë.0-67-383-36-41. Ìîòîáëîê, 9 ê.ñ., çi ñòàðòåðîì, 16.000 ãðí. Òåë.0-67-495-34-62. Ìîòîêóëüòèâàòîð Âiêiíã, áåíçèíîâèé, 14.500 ãðí. Òåë.0-93-243-14-35.

Ìîòîòðàêòîðè òà ìîòîáëîêè (Çóáð, ÄÂ, Ëiáåð, Êåíòàâð), áóäü-ÿêèõ ïîòóæíîñòåé òà êîìïëåêòàöié ç äîñòàâêîþ äî êëiºíòà çà íèçüêèìè öiíàìè. Ñàéò: www.torgbaza.com.ua Òåë.:0-98-635-57-21, 0-98-635-57-31. Íàâàíòàæóâà÷ Áàëêàíêàð, 1 ò, ç ÀÊÁ, 58.000 ãðí. Òåë.:65-62-43, 0-67-678-03-44, 0-67-380-20-96. Íàâàíòàæóâà÷ çåðíîâèé ÇÌ-60, íåðîáî÷èé, 22.000 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. Íàâàíòàæóâà÷ ëüâiâñüêèé, êîðîáêà âiäáîðó, 1.500 ãðí. Òåë.0-68-038-75-58. Íàâàíòàæóâà÷ ÒÇÊ, 130.000 ãðí. Òåë.0-50-610-70-82. Îáïðèñêóâà÷ ïîëüîâèé, 10.000 ãðí. Òåë.0-67-607-08-34. Îáïðèñêóâà÷ ñàäîâèé “ÎÏÂ-2000", ïëàñòèêîâèé, 41.600 ãðí. Òåë.0-97-242-54-45. Ïëóã äî òðàêòîðà Ò-40, 3-êîðïóñíèé, 6.300 ãðí. Òåë.0-97-405-29-24. Ïëóã ÏËÍ, 4õ35, 7.000 ãðí. Òåë.0-98-843-88-29. Ïëóã ÏËÍ-4-35, 9.000 ãðí. Òåë.0-97-577-24-99. Ïëóã, 12.000 ãðí. Òåë.0-97-582-71-35. Ïëóã, 3-êîðïóñíèé, íàâiñíèé, 6.500 ãðí., òîðã, òåðìiíîâî. Òåë.0-96-385-80-98.

Ïðåñ-ïiäáèðà÷i, êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüíi, áóðÿêîçáèðàëüíi, êàðòîïëåçáèðàëüíi òà iíøå, ìîæëèâà äîñòàâêà, ÷àñòêîâå êðåäèòóâàííÿ. Ñàéò: www.rustexno.com.ua E-mail: rustexno@mail.ru Òåë.:0-50-924-26-13, 0-50-515-85-85, 0-67-904-00-66. Ðîçêèäà÷ ãíîþ ÒÐÒ-10, 27.000 ãðí. Òåë.0-96-210-42-45. Ðîçêèäà÷ äîáðèâ ÌÂÓ, 50.000 ãðí. Òåë.0-50-610-70-82. Ðîçêèäà÷ ìiíäîáðèâ, 0,5 ò, ëiéêà, 6.000 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. Ñåêöi¿ áóðÿêîâî¿ ñiâàëêè, 350 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. Ñiâàëêà îâî÷åâà, 10.000 ãðí. Òåë.0-97-577-24-99. Ñòîãîêëàä ÊÓÍ, 23.000 ãðí. Òåë.0-50-610-70-82. Òåõíiêà âiä âèðîáíèêà. Âèðîáëÿºìî: ñiâàëêè ÑÓÏÍ, ÓÏÑ, êóëüòèâàòîðè ÊÐÍ-5, -6, ÊÃØ-4, äèñêîâi áîðîíè ÀÃ-2,1, -2,4, -2,7, -3,0, ãëèáîêîðîçðèõëþþ÷i ÃÐ-1,8, -2,5, íîâi. Ïiñëÿ êàïiòàëüíîãî ðåìîíòó: Òîäàê-8, ÑÇ-3,6, -5,4, îáïðèñêóâà÷ ÎÏ, æíèâàðêà êóêóðóäçÿíà ÊÌÑ-6, -8, iíøå. Òåë.:0-67-780-14-39, 0-99-055-67-45. Ôóðàæèð ÔÍ, 70.000 ãðí. Òåë.0-50-610-70-82.

ÎÁÌIÍ Àâòî íà æèòëî Àâòî = æèòëî. Òåë.0-68-055-48-02. Àâòî(Øêîäà Îêòàâiÿ À5, 2012 ð.â.) = 1(Õìåëüíèöüêèé, í/á çäàíà) àáî äà÷à(â îêîëèöi). Òåë.0-50-351-24-08. Ðåíî Òðàôiê, 2010 ð.â., áiëèé, “ïîâíèé ôàðø” = 1(Õìåëüíèöüêèé). Òåë.0-67-274-75-97. Ðåíî Òðàôiê, ïàñ., 2007 ð.â., 9 ìiñöü+Ä = áóäèíîê àáî 1-êiìíàòíà êâàðòèðà. Òåë.0-96-660-77-35.

Àâòî íà àâòî ÂÀÇ-2101 = ÓÀÇ, ÃÀÇ, ÐÀÔ. Òåë.0-96-104-59-05. ÃÀÇ-2410, õîðîøèé ñòàí = ÓÀÇ, ÐÀÔ, ìîæëèâî, ç äîïëàòîþ. Àáî ïðîäàì. Òåë.0-67-698-94-13. ÃÀÇ-3221, 8+1, áåíçèí/ãàç (ìåòàí/ïðîïàí) = ë/à ðiâíîöiííå. Òåë.0-68-447-76-37. ÇIË-4505, ñàìîñêèä, ãàç, ãàðíèé ñòàí = ìiêðîàâòîáóñ Ìåðñåäåñ. Òåë.0-67-495-34-62. Ìàíiïóëÿòîð = áóäü-ÿêèé àâòîìîáiëü. Òåë.0-67-382-22-92. Ìåðñåäåñ Áåíö-190, ãàç/áåíçèí = Ìåðñåäåñ Áåíö-208, -209, -309, Ä, âàíò.-ïàñ. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè îáìiíó, ñìò.Òåîôiïîëü. Òåë.0-96-894-81-98. Ìåðñåäåñ Äàéìëåð Áåíö-508, Ä, 3,8 êóá.ì, ôóðãîí-Ñ = Ìåðñåäåñ Áåíö-207, -208, -309, -310, Ä, âàíò.-ïàñ. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè, ñìò.Òåîôiïîëü. Òåë.0-96-894-81-98. Ìåðñåäåñ-124, 2,0Ä, 1987 ð.â., 5ÊÏ, äîãëÿíóòèé = ÊàìÀÇ, ñàìîñêèä. Òåë.0-97-410-53-35. Ìåðñåäåñ-310 = ìåíøå àâòî. Òåë.0-96-104-59-05. Ìåðñåäåñ-310 = ðîçãëÿíó ïðîïîçèöi¿. Òåë.0-96-104-59-05. ÑÇÄ = ìîòîáëîê. Òåë.0-96-895-09-25.

Ôîðä Òðàíçèò, 1998 ð.â., 2,5Ä, êàïðåìîíò = ÊàìÀÇ, 10 òîíí. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîðä Òðàíçèò, 1998 ð.â., ê/ð, âiäìiííèé ñòàí = åêñêàâàòîð Áîðåêñ. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîðä Òðàíçèò, 1998 ð.â., ê/ð, âiäìiííèé ñòàí = ÊàìÀÇ. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîðä Òðàíçèò, 2,0Á, ïîòðåáóº çâàðþâàëüíèõ ðîáiò, ê/ð äâèãóíà, ãóìà ó ãàðíîìó ñòàíi, âàíò.-ïàñ. = ÇÀÇ Ñëàâóòà, ÂÀÇ-2104, 2000 ðð. Òåë.0-67-165-57-03. Ôîðä Òðàíçèò, 2,5Ä, 1998 ð.â., ê/ð = ÊàìÀÇ, ñàìîñêèä. Òåë.0-97-410-53-35.

Ðiçíå ÇIË, ðåäóêòîð çâè÷àéíèé, íîâèé = ÇIË, ðåäóêòîð ãiïî¿äíèé, íîâèé. Òåë.0-67-727-03-82.

ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈ Êóïëþ Cèäiííÿ äî âåëîñèïåäà íà ïðóæèíàõ òà äèíàìó. Òåë.0-96-946-61-63. Á/â. Òåë.0-68-275-04-74. Âåëîêàìåðè íà 26-28 òà ãóìó, íåäîðîãî. Òåë.0-96-946-61-63. Âåëîñèïåä, íàñîñ òà ëiõòàð äî âåëîñèïåäà. Òåë.0-96-946-61-63. Âåëîñèïåä. Òåë.0-98-505-69-61. Ãiðñüêèé, íåäîðîãî. Òåë.0-67-121-30-00. Ãiðñüêèé, ñïîðòèâíèé, øîñåéíèé, ç êîëåñàìè ðîçìiðîì 28, 29 àáî ðîçêëàäíèé. Òåë.0-96-946-61-63. Ãiðñüêèé. Òåë.0-68-841-99-67. Åëåêòðîâåëîñèïåä, äî 500 ãðí. Òåë.0-67-383-45-68. Åëåêòðîâåëîñèïåä, íåäîðîãî. Òåë.0-67-121-30-00. Iìïîðòíèé. Òåë.0-93-413-03-72. Êóá Êðîññ, ñó÷àñíèé, ãiðñüêèé. Òåë.:70-60-85, 0-67-904-79-09. Íîâèé àáî á/â. Òåë.0-93-851-93-93. Ïîêðèøêè òðóáêè òà çâè÷àéíi, ïiä ðîçìið êîëåñà 28 (700), íîâi àáî á/â, 2 øò. Òåë.0-96-946-61-63. Ðîçêëàäíèé àáî ãiðñüêèé, äîðîñëèé. Òåë.0-67-121-25-55. Ðîçêëàäíèé, äîðîñëèé. Òåë.0-96-946-61-63. Óêðà¿íà, íà ç/÷. Òåë.0-68-646-04-46.

Ïðîäàì 2 øò., 200 ãðí./øò. Òåë.0-93-260-10-21. Àâàíòi Ñìàðò, ðîáî÷èé ñòàí, 3.800 ãðí., òîðã. Òåë.0-67-996-27-50. Á/â, 1.000 ãðí. Òåë.0-67-726-60-61. Âåëîäâèãóí Ä-8, 1.000 ãðí. Òåë.0-98-787-92-75. Âåëîñèïåä, 1.300 ãðí. Òåë.0-98-505-69-61. Ãiðñüêèé, 1.500 ãðí. Òåë.0-98-860-57-74. Ãiðñüêèé, iòàëiéñüêèé, íîâèé, 3.500 ãðí. Òåë.0-97-905-16-84. Ãiðñüêèé, êîëåñî 24, ãàðíèé ñòàí, 1.800 ãðí. Àáî îáìiíÿþ íà àâòîáîêñ. Òåë.0-98-696-07-81. Ãiðñüêèé, Íiìå÷÷èíà, 1.200 ãðí. Òåë.0-97-197-01-32. Äîðîñëèé, “íà õîäó”, 300 ãðí. Òåë.:67-16-82, 0-67-609-88-36. Äîðîñëèé, 1.200 ãðí. Òåë.0-93-359-44-59. Êîëåñà äî âåëîñèïåäà Äåñíà, 2 øò. (çàäíº, ïåðåäíº), 100 ãðí./øò. Òåë.0-67-973-26-70. Êóá, ãiðñüêèé, àëþìiíiºâèé, 21 ïåðåäà÷à, ìàéæå íîâèé, 5.000 ãðí. Òåë.0-67-904-79-09. Íåò Áàéê, ãiðñüêèé, Iòàëiÿ, ìàéæå íîâèé, 3.000 ãðí. Òåë.0-97-905-16-84. Íiìå÷÷èíà, 5 ïåðåäà÷, 2.700 ãðí. Òåë.0-97-261-79-50. Íiìå÷÷èíà, æiíî÷à ðàìà, ç ïåðåäà÷àìè, ãàðíèé ñòàí, 1.550 ãðí. Òåë.0-97-197-01-32. Íîâèé, Íiìå÷÷èíà, 3.500 ãðí. Òåë.0-97-147-63-41. Ïåðôîìåíñ, êîëåñà 28, 21 ïåðåäà÷à, àëþìiíié, 2.500 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74. Ïiäëiòêîâèé, 1.000 ãðí. Òåë.0-93-359-44-59. Ïiäëiòêîâèé, 2.500 ãðí. Òåë.0-67-516-74-34. Ñèäiííÿ, 70 ãðí. Òåë.0-68-622-53-75. Ñêëàäíèé, á/â, 800 ãðí. Òåë.0-99-193-85-99. Ñëàâóòè÷, íîâèé, 1.500 ãðí. Òåë.0-98-774-06-04. Ñïîðòèâíèé, Íiìå÷÷èíà, 1.900 ãðí. Òåë.0-98-844-15-12. Óêðà¿íà, ãàðíèé ñòàí, 1.000 ãðí. Òåë.0-98-019-04-22. Óêðà¿íà, íîâèé, 800 ãðí. Òåë.0-97-210-87-37. Øîñåéíèé, âèð-âî Íiìå÷÷èíà, 1.300 ãðí. Òåë.0-96-946-61-63.

ÌÎÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ Êóïëþ Âèêóï ìîòîòåõíiêè. Òåë.0-98-860-50-70. Êâàäðîöèêë ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi. Òåë.0-67-383-47-11. Ìîïåäè ðàäÿíñüêi, íåïðàöþþ÷i. Òåë.0-96-478-92-90. Ìîòîðîëåð iìïîðòíèé. Òåë.0-93-413-03-72. Ìîòîðîëåð Ìóðàâåé, ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi. Òåë.0-96-348-29-98. Ìîòîöèêë àáî ñêóòåð, íîâèé àáî á/â. Òåë.0-93-851-93-93. Ìîòîöèêë Âîñõîä, Iæ, ßâà. Òåë.0-96-478-92-90. Ìîòîöèêë Âîñõîä, ïåðøèõ ìîäåëåé. Òåë.0-96-478-92-90. Ìîòîöèêë Iæ Ïëàíåòà. Òåë.:0-99-041-21-65, 0-67-960-78-40. Ìîòîöèêë Ê-650, -750, Äíiïðî-9, òà ¿õ çàï÷àñòèíè. Òåë.0-96-484-25-44. Ìîòîöèêë Ìiíñüê. Òåë.0-97-779-15-73. Ìîòîöèêë ÌÒ-10, ç âiçêîì. Òåë.0-97-177-04-11.

Ìîòîöèêë Ìóðàâåé, çà ïîìiðíó öiíó. Òåë.0-96-484-25-44. Ìîòîöèêë ñòàðèé, áóäü-ÿêèé íà ç/÷. Òåë.0-98-019-04-22. Ìîòîöèêë ñòàðèé. Òåë.0-67-383-47-11. Ìîòîöèêë Óðàë, Äíiïðî, ßâà, âàæêi. Òåë.:0-99-041-21-65, 0-67-960-78-40. Ìîòîöèêë ßâà, ïåðøèõ ìîäåëåé. Òåë.0-96-478-92-90. Ìîòîöèêë ßâà. Òåë.0-96-903-39-21. Ìîòîöèêë, äëÿ ñåáå. Òåë.0-96-244-54-66. Ìîòîöèêë, çà ñèìâîëi÷íó öiíó. Ðîçãëÿíó âàðiàíòè. Òåë.0-97-905-16-84. Ñêóòåð àáî ìîïåä. Òåë.:0-99-041-21-65, 0-67-960-78-40. Ñêóòåð ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi. Òåë.0-67-383-47-11. Ñêóòåð Õîíäà àáî ßìàõà. Òåë.0-68-841-99-67. Ñêóòåð ßìàõà àáî Õîíäà. Òåë.0-97-177-04-11. Ñêóòåð ÿïîíñüêèé, ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi. Òåë.0-67-383-47-11. Ñêóòåð, ðîáî÷èé àáî íåðîáî÷èé, â àâàðiéíîìó ñòàíi. Òåë.0-97-210-17-82. Ñêóòåð. Òåë.0-97-177-04-11. Ñêóòåðè àâàðiéíi, íåðîáî÷i, ðîáî÷i, áóäü-ÿêèé ñòàí. Òåë.0-96-142-27-79.

Ïðîäàì Äâèãóí äî ìîòîöèêëà Ê-750, 2.000 ãðí. Òåë.0-96-895-09-25. Êâàäðîöèêë ÇÈÌ-350, 10.000 ãðí. Òåë.:0-96-837-99-29, 0-67-429-38-19. Êâàäðîöèêë ÇIÌ-350, ñòàí íîâîãî, ç äîêóìåíòàìè, 500 êì ïðîáiãó, 38.000 ãðí. Òåë.0-96-484-25-44. ÊÏ äî ìîòîöèêëà Ê-750, 1.000 ãðí. Òåë.0-96-895-09-25. Êðèøêà êîðçèíè äî ìîòîöèêëà Iæ Ïëàíåòà, 250 ãðí. Òåë.0-97-405-29-24. Ëàïêà áîêîâà äî ìîòîöèêëà Iæ Ïëàíåòà, 200 ãðí. Òåë.0-97-405-29-24. Ìîòîðîëåð Åëåêòðîí, 2.500 ãðí. Òåë.0-97-526-03-71. Ìîòîöèêë Äíiïðî-11, “íà õîäó”, íîðìàëüíèé ñòàí, 3.750 ãðí. Òåë.0-96-484-25-44. Ìîòîöèêë Äíiïðî-11, 1994 ð.â., áåç ïðîáiãó, ñòàí íîâîãî, ìîäåðíiçîâàíèé, 20.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-68-042-84-24. Ìîòîöèêë Äíiïðî-11, 3.500 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-526-03-71. Ìîòîöèêë Äíiïðî-11, íà ç/÷, ãåíåðàòîð, äâèãóí, êîðîáêà, êîëåñà, 200 ãðí. Òåë.0-96-484-25-44. Ìîòîöèêë Iæ Ïëàíåòà Ñïîðò, 14.000 ãðí. Òåë.0-67-491-62-52. Ìîòîöèêë Iæ Ïëàíåòà Ñïîðò, 1984 ð.â., ÷åðâîíèé, îðèãiíàë, ç äîêóìåíòàìè, 9.800 ãðí. Òåë.:0-99-041-21-65, 0-67-960-78-40. Ìîòîöèêë Iæ Ïëàíåòà-2, 1968 ð.â., ñèíié, ê/ð äâèãóíà, 6.800 ãðí. Òåë.:0-99-041-21-65, 0-67-960-78-40. Ìîòîöèêë Iæ Ïëàíåòà-3, âiäìiííèé ñòàí, çðîáëåíèé äëÿ ñåáå, 4.500 ãðí. Òåë.0-68-701-30-74. Ìîòîöèêë Iæ Ïëàíåòà-4, “íà õîäó”, ç äîêóìåíòàìè, 4.000 ãðí. Òåë.:0-68-844-99-34, 0-73-471-21-09. Ìîòîöèêë Iæ Ïëàíåòà-4, 4.500 ãðí. Òåë.0-97-526-03-71. Ìîòîöèêë Iæ Ïëàíåòà-5, áåç äîêóìåíòiâ, 2.800 ãðí. Òåë.0-97-676-78-27. Ìîòîöèêë Iæ Ïëàíåòà-5, âiçîê, 2.500 ãðí. Òåë.0-98-003-68-51. Ìîòîöèêë Iæ Þïiòåð-2, 1966 ð.â., ãàðíèé ñòàí, 6.000 ãðí. Òåë.0-97-245-70-29. Ìîòîöèêë Iæ Þïiòåð-3 ïî ç/÷, âiä 30 ãðí. Òåë.0-97-526-03-71. Ìîòîöèêë Ê-650, 8.000 ãðí. Òåë.0-96-895-09-25. Ìîòîöèêë Ê-750, “íà ïîâíîìó õîäó”, ãàðíèé ñòàí, 11.400 ãðí. Òåë.0-96-484-25-44. Ìîòîöèêë Ê-750, 1957 ð.â., ÷îðíèé, ç âiçêîì, 10.300 ãðí. Òåë.0-99-041-21-65. Ìîòîöèêë Ê-750, íå “íà õîäó”, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 6.500 ãðí. Òåë.0-96-484-25-44. Ìîòîöèêë Êîâðîâåöü, 2.500 ãðí. Òåë.0-98-505-69-61. Ìîòîöèêë Ìiíñüê Ëiäåð, 2006 ð.â., 14.000 ãðí. Òåë.0-67-491-62-52. Ìîòîöèêë Ìiíñüê, 1982 ð.â., íîâà ãóìà, îðèãiíàë, “íóëüîâèé” ðåìîíò, 5.600 ãðí. Òåë.0-99-041-21-65. Ìîòîöèêë Ìiíñüê, 6.800 ãðí. Òåë.0-97-526-03-71. Ìîòîöèêë Ìiíñüê, ïî çàï÷àñòèíàõ, âiä 20 ãðí. Òåë.0-97-526-03-71. Ìîòîöèêë Ìiíñüê, ïî çàï÷àñòèíàõ, âiä 50 ãðí. Òåë.0-68-312-26-17. Ìîòîöèêë ÌÒ-10 Óðàë, ãóìà ç êàìåðîþ, íîâà, 1 øò., 600 ãðí./øò. Òåë.0-67-904-79-09. Ìîòîöèêë ÌÒ-10, äâèãóí âiä Ê-750, 7.000 ãðí. Òåë.0-96-895-09-25. Ìîòîöèêë ÌÒ-10, íà ç/÷, 3.000 ãðí. Òåë.0-67-973-26-70. Ìîòîöèêë ÌÒ-11, 1989 ð.â., âàæêèé, ÷îðíèé, ç âiçêîì, 7.800 ãðí. Òåë.:0-99-041-21-65, 0-67-960-78-40. Ìîòîöèêë Ìóðàâåé, äâèãóíè, 3 øò., 3.000 ãðí. Òåë.0-97-526-03-71. Ìîòîöèêë Óðàë Ì-67, ïiñëÿ ê/ð, ç äîêóìåíòàìè, 10.500 ãðí. Òåë.0-96-484-25-44. Ìîòîöèêë Óðàë, 1972 ð.â., âàæêèé, ç âiçêîì, 11 ò.êì, ñèíié, “ðiäíà” ôàðáà, ç äîêóìåíòàìè, 10.300 ãðí. Òåë.:0-99-041-21-65, 0-67-960-78-40. Ìîòîöèêë Óðàë, 7.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-68-312-26-17. Ìîòîöèêë Õîíäà ÑÂ-400, îáñëóãîâóâàâñÿ íà ñåðâiñi ó ì.Õìåëüíèöüêèé, íîâà ãóìà, íîâèé àêóìóëÿòîð, 100.000 ãðí., òîðã, òåðìiíîâî. Òåë.0-96-789-03-01. Ìîòîöèêë ßâà ×åçåò, 6Â, 4.000 ãðí. Òåë.0-96-478-92-90. Ìîòîöèêë ßâà-350, 1987 ð.â., 12Â, ãàðíèé ñòàí, 15.600 ãðí. Òåë.0-68-038-92-32. Ìîòîöèêë ßâà-634, 1980 ð.â., îðèãiíàë, 6 Âîëüò, 8.300 ãðí. Òåë.:0-99-041-21-65, 0-67-960-78-40. Ìîòîöèêë ßâà-634, 1989 ð.â., ãàðíèé ñòàí, 12.500 ãðí. Òåë.0-96-484-25-44. Ìîòîöèêë ßìàõà ÑÐ-250, 17.500 ãðí. Òåë.0-97-526-03-71. Ìîòîöèêë ßìàõà, 250 êóá.ì, 18.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-526-03-71.

à7

ÎÁÌ²Í – ÀÂÒÎÑÈÃÍÀ˲ÇÀÖ²ß òåë. 655-601, 12 æîâòíÿ 2016 ð. Ñêóòåð äâîìiñíèé, âiäìiííèé ñòàí, 3.700 ãðí. Òåë.0-97-210-17-82. Ñêóòåð Äåôiàíò, 2 ìiñíèé, 100 êóá.ñì, âiäìiííèé ñòàí, 7.800 ãðí. Òåë.0-67-383-47-11. Ñêóòåð Õîíäà Ëåàò, 9.400 ãðí. Òåë.0-67-383-47-11. Ñêóòåð ßìàõà Äæîã Àðòiñòiê, iäåàëüíèé ñòàí, 4.950 ãðí. Òåë.0-96-899-04-49. Ñêóòåð ßìàõà Ìiíò, + çàï÷àñòèíè, 4.250 ãðí. Òåë.0-98-505-08-58. Ñêóòåð, “ìàêñi”, 6.500 ãðí. Òåë.0-98-860-57-74.

ÂÎÄÍÈÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ Êóïëþ Äâèãóí äî ÷îâíà Íåïòóí, 23 ê.ñ. Òåë.0-67-447-25-55. Äâèãóí äî ÷îâíà Ñàëþò, 2 ê.ñ. Òåë.0-67-447-25-55. ×îâåí íàäóâíèé, ÏÂÕ àáî ãóìîâèé. Òåë.:70-60-85, 0-67-904-79-09. ×îâåí íàäóâíèé, ðàäÿíñüêèé. Òåë.0-96-478-92-90.

Ïðîäàì ×îâåí 1-ìiñíèé, íîâèé, 1.000 ãðí. Òåë.0-97-346-37-67. ×îâåí àëþìiíiºâèé, îðèãiíàëüíèé, àìåðèêàíñüêèé, + äâèãóí, åõîëîò, ïî ºìíîñòi äëÿ âîäè òà ðèáè, ïðè÷iï, 100.000 ãðí. Òåë.0-97-334-47-07. ×îâåí ãóìîâèé Áàðê, 9.000 ãðí. Òåë.0-96-134-24-00. ×îâåí ãóìîâèé, 2-ìiñíèé, 2.000 ãðí. Òåë.0-96-203-66-49.

×îâåí Ïðîãðåñ-2, äþðàëåâèé, ç âåñëàìè, äîâæèíà 4,6 ì, 5-ìiñíèé, 10.500 ãðí. Òåë.0-67-404-23-99. ×îâåí Ðîìàíòèêà, 2-ìiñíèé, 5.400 ãðí. Òåë.0-67-447-25-55. ×îâåí Óãîðêà, äþðàëåâèé, 4-ìiñíèé, ëåãêèé, äîâæèíà 3,8 ì, 12.500 ãðí. Ìîæëèâèé îáìií íà ÷îâåí Êðèì, Óæàíêà/Êàçàíêà. Òåë.0-67-404-23-99. ×îâåí, íîâèé, îäíîìiñíèé, ç ÏÂÕ, 3.000 ãðí. Òåë.:0-67-812-91-46, 79-54-54.

ÏÐÈ×ÅÏÈ Êóïëþ Áî÷êó íà êîëåñàõ. Òåë.0-68-648-69-98. Äî ÇIËà, ñàìîñêèä, íàïiâïðè÷iï òà êîìïëåêòóþ÷i äî íüîãî, â áóäü-ÿêîìó ñòàíi. Òåë.0-97-701-08-75. Äî ÊàìÀÇà, ñàìîñêèä. Òåë.0-97-410-53-35. Äî ë/à, á/â, ç äîêóìåíòàìè. Òåë.0-97-297-22-89. Äî ë/à, ç äîêóìåíòàìè. Òåë.0-96-478-92-90. Äî ëåãêîâîãî àâòî. Òåë.0-68-841-99-67. Äî ëåãêîâîãî àâòîìîáiëÿ, ç äîêóìåíòàìè. Òåë.:70-60-85, 0-67-904-79-09. Êîíòåéíåð ìîðñüêèé, 6-12 ì. Òåë.0-97-410-53-35. Îäíîîñüîâèé, áåç äîêóìåíòiâ, äî òðàêòîðà, àáî áîðòè, ðàìó, çà ïîìiðíîþ öiíîþ. Òåë.0-68-038-75-58.

Ïðîäàì 1ÏÒÑ3, ðîáî÷èé ñòàí, 17.000 ãðí. Òåë.0-98-843-88-29. 2-âiñíèé, äîâæèíà 3,10 ì, øèðèíà 1,35 ì, 11.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-597-04-48. 2ÏÒÑ-4, 15.000 ãðí. Òåë.0-98-273-02-57. 2ÏÒÑ-4, 2-âiñíèé, 20.000 ãðí. Òåë.0-98-843-88-29.

2ÏÒÑ-4, äî òðàêòîðà, ìåòàëåâi áîðòè, 22.000 ãðí. Òåë.0-97-405-29-24. Áî÷êà íà êîëåñàõ, 2 êóá.ì, 8.000 ãðí. Òåë.0-98-843-88-29. Áî÷êà ïàëèâíà, 5 êóá.ì, 4.500 ãðí., òîðã. Òåë.0-93-359-44-59. Áî÷êà, 2 ò, 10.000 ãðí. Òåë.0-97-061-88-41. Áî÷êà, 3 ò, 15.000 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. Áóäà-"òåðìi÷êà" äî ÃÀÇ-53, 5.000 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. Äî âàíòàæíîãî àâòî Êðîíà, 2000 ð.â., áîðò-øòîðà, çàäíi âîðîòà, çíîøåííÿ ãóìè 40%, 176.800 ãðí. Òåë.067-955-06-85. Äî ÇIËà, íîâèé, 29.500 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. Äî ÇIËà, íîâèé, ÃÊÁ, ç íàðîùåíèìè áîðòàìè, íå ñàìîñêèä, 26.800 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. Äî ÊàìÀÇà, “êîëãîñïíèê”, 94.500 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. Äî ÊàìÀÇà, ñàìîñêèä, 25.000 ãðí. Òåë.0-67-758-04-70. Äî ëåãêîâîãî àâòî, 7.599 ãðí. Òåë.0-68-026-52-72. Äî ì/à, 2-âiñíèé, 11.000 ãðí., òîðã, òåðìiíîâî. Îáìií. Òåë.0-67-812-34-45. Äî ì/à, 2-âiñíèé, 13.000 ãðí. Òåë.0-67-986-50-98. Äî Ò-25, 9.000 ãðí. Òåë.0-67-459-00-56. Äî òðàêòîðà, 25.000 ãðí. Òåë.0-68-646-22-33. Äî òðàêòîðà, 8.000 ãðí. Òåë.0-97-582-71-35. Äî ÓÀÇà, çàâîäñüêèé, áåç ðåºñòðàöi¿, 5.600 ãðí. Òåë.0-97-924-27-48. ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, ÇIË, 3 øò., 50.000 ãðí./øò. Òåë.0-67-711-05-46. ÊàìÀÇ, ïðè÷iï, 60.000 ãðí. Òåë.0-97-332-33-30. Êóíã àëþìiíiºâèé, óòåïëåíèé, 20.000 ãðí. Òåë.0-96-895-09-25. Êóíã âiéñüêîâèé, 15.000 ãðí. Òåë.0-67-384-06-20. Íàïiâïðè÷iï, ðåôðèæåðàòîð, 80 êóá.ì, 120.000 ãðí. Òåë.0-67-984-31-38. Íîâi, âiä âèðîáíèêà, äî ìîòîáëîêiâ, ëåãêîâèõ àâòî, âiä 3.500 ãðí. Òåë.0-96-121-72-76. Îáìií: íàïiâïðè÷iï = äîøêè. Òåë.0-67-382-22-92. Îäíîâiñíèé, 2,7õ1,7 ì, íà ÓÀÇiâñüêié ãóìi, áåç ðåºñòðàöi¿, 10.500 ãðí. Òåë.0-97-924-27-48. Ñêiô-Ì2, òóðèñòè÷íèé, ãàðíèé ñòàí, 15.000 ãðí. Òåë.0-67-601-04-92. Òðàêòîðíèé, 1ÏÒÑ2, 8.500 ãðí. Òåë.0-67-459-00-28. Òðåéëåð (áóäèíîê íà êîëåñàõ), 2-îñüîâèé, ãàðíèé ñòàí, 65.000 ãðí. Àáî îáìií. Ðîçãëÿíó áóäü-ÿêi âàðiàíòè. Òåë.0-96-838-27-23.

ÌÀÑÒÈËÀ ÒÀ ÏÀËÜÍÅ

Êóïëþ äèçåëüíå ïàëüíå, 10 ë. Òåë.0-67-810-67-23. Êóïëþ ìàñëî ÒÀÄ-17, òðàíñìiñiéíå, 20 êã. Òåë.0-97-410-53-35.

ÀÂÒÎÑÈÃÍÀËIÇÀÖIß Êóïëþ Ñèãíàëiçàöiþ íà Òåë.0-96-946-61-63.

àâòî,

íåäîðîãî.

Ïðîäàì Àâòîñèãíàëiçàöi¿, ö/ç, àâòîìóçèêà, áîðòîâi êîìï’þòåðè. Òåë.:0-97-985-25-65, 0-63-300-30-05.


à8

ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞײ òåë. 655-601, 12 æîâòíÿ 2016 ð.

ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ, ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞ×I, ÀÂÒÎÕIÌIß Êóïëþ Àâòîáîêñ, àåðîáîêñ, âiä 300 ë, ìîæëèâèé îáìií íà ãiðñüêèé âåëîñèïåä. Òåë.0-98-696-07-81. Àâòîìàãíiòîëó, ùî ÷èòຠäèñêè ÷è ç USB, íåäîðîãî. Òåë.0-96-946-61-63. Àâòîíàâiãàòîð, á/â. Òåë.0-96-946-61-63. Àâòîðåºñòðàòîð, á/â. Òåë.0-67-121-25-55. Àâòîðåºñòðàòîð, á/â. Òåë.0-67-381-25-30. ÂÀÇ-2105, -07, áàìïåð ïåðåäíié òà çàäíié. Òåë.0-97-410-53-35. ÃÀÇ-3307, êàáiíó. Òåë.0-67-830-21-01. Åëåêòðîíàñîñ äî ë/à. Òåë.0-67-121-25-55. ÇIË, ïåðåäíié áàìïåð. Òåë.0-97-410-53-35. ÇIË-130, -131, áàìïåð ïåðåäíié. Òåë.0-67-381-46-40. Ìåðñåäåñ-124, ôàðêîï. Òåë.0-97-410-53-35. Ðåíî Êîíãî, çàäíº ñèäiííÿ, òðàíñôîðìåðè, á/â, 1 êîìïëåêò. Òåë.0-97-205-82-31. ÑóïåðÌÀÇ, äâåði. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîëüêñâàãåí Â2, áàìïåð ïåðåäíié. Òåë.0-67-381-46-40. Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â5, êèëèìêè â ñàëîí. Òåë.0-96-946-61-63. Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â5, ñiòî÷êè íà äèíàìiêè, íà çàäíi äâåðöÿòà, äîìêðàò. Òåë.0-96-946-61-63. Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â5, ÷îõëè òà ïiäãîëîâíèêè, ó ãàðíîìó ñòàíi. Òåë.0-67-121-25-55. Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò, êèëèìêè â ñàëîí, çèìîâi òà ëiòíi. Òåë.0-67-121-30-00.

Ïðîäàì GPS-íàâiãàòîðè, êàðòè, ïëàíøåòè, âiäåîðåºñòðàòîðè. Òåë.:0-97-985-25-65, 0-63-300-30-05. Àâòîìóçèêà: ìàãíiòîëè, DVD, äèíàìiêè, ñàáâóôåðè, ïiäñèëþâà÷i. Òåë.:0-97-985-25-65, 0-63-300-30-05. Àóäi-80, áàìïåð çàäíié, 300 ãðí. Òåë.0-67-380-89-13. Áàãàæíèê ðîçñóâíèé, ðîçêëàäíèé, 150 ãðí. Òåë.0-97-884-07-58. Áàãàæíèê, çàâîäñüêèé, 500 ãðí. Òåë.0-67-298-82-68. ÂÀÇ Æèãóëi, áàãàæíèê, 450 ãðí. Òåë.0-67-261-37-50. ÂÀÇ Æèãóëi, ÷îõîë, 500 ãðí. Òåë.0-67-261-37-50. ÂÀÇ, áàãàæíèê, ôiðìîâèé, 450 ãðí. Òåë.0-67-261-37-50. ÂÀÇ, êâàòèðêè äâåðíi, 2 øò., 70 ãðí. Òåë.0-68-204-93-79. ÂÀÇ, ôàðêîï, 200 ãðí. Òåë.0-98-722-67-18. ÂÀÇ, ÷îõîë, ôiðìîâèé, 600 ãðí. Òåë.0-67-261-37-50. ÂÀÇ-2101 Æèãóëi, ëiâà çàäíÿ äâåðêà, 200 ãðí. Òåë.0-96-352-62-79. ÂÀÇ-2101, -2103, êðèëî, ëiâå. Òåë.0-98-518-14-72. ÂÀÇ-2101, êðèëà ïåðåäíi, îðèãiíàë, 2 øò., 800 ãðí. Òåë.0-67-383-47-11. ÂÀÇ-21011, áðèçêîâèêè àëþìiíiºâi, 2 øò., 220 ãðí./øò. Òåë.0-97-131-22-25. ÂÀÇ-21011, êðèëà çàäíi, 2 øò., 280 ãðí./øò. Òåë.0-97-131-22-25. ÂÀÇ-21011, êðèëà ïåðåäíi, 2 øò., 260 ãðí./øò. Òåë.0-97-131-22-25. ÂÀÇ-2102, äâåði çàäíi, 500 ãðí. Òåë.0-98-722-67-18. ÂÀÇ-2103, áàìïåð çàäíié, 100 ãðí. Òåë.0-97-628-98-46. ÂÀÇ-2103, äâåði, äàõ, 1.000 ãðí. Òåë.0-96-895-09-25. ÂÀÇ-2106, ðó÷êè äâåðíi, 4 øò., 50 ãðí./øò. Òåë.0-67-973-26-70. ÂÀÇ-2106, ñèäiííÿ, 2 øò., 300 ãðí./øò. Òåë.0-96-684-83-37. ÂÀÇ-2107, ôàðêîï çàäíié, 300 ãðí. Òåë.0-96-203-66-49. ÂÀÇ-2108, êðèëà ïåðåäíi, íîâi, 2 øò., 550 ãðí. Òåë.0-67-397-71-43. ÂÀÇ-2109, êèëèìêè ãóìîâi, íîâi, 260 ãðí. Òåë.0-98-175-75-58. ÂÀÇ-2111, ÷îõëè, íàáið, 600 ãðí. Òåë.0-97-177-05-32.

ÂÀÇ-21114-110, áàìïåð çàäíié, óíiâåðñàë, 2.000 ãðí. Òåë.0-96-347-09-71. ÂÀÇ-2115, ìóõîáîéêà, 150 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. Âàðòáóðã, áàìïåð çàäíié, ãàðíèé ñòàí, 350 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÃÀÇ-21, äèâàí çàäíié, ãàðíèé ñòàí, 850 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÃÀÇ-21, êðèëà òà äâåði, âiäìiííèé ñòàí, 2 øò., 350 ãðí./øò. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÃÀÇ-24, ôàðêîï òà ïðè÷iïíå, 500 ãðí. Òåë.0-96-895-09-25. ÃÀÇ-66, äâåði ïðàâi, 250 ãðí. Òåë.0-97-267-00-83. Ãóìà íà áðèçêîâèêè, øèðèíà 90 ñì, òîâùèíà 0,5 ñì, 3 ì, 199 ãðí./ì. Òåë.0-68-026-52-72. Äåó Ëàíîñ, ÷îõëè, íàáið, 600 ãðí. Òåë.0-97-177-05-32. ÇÀÇ Òàâðiÿ Íîâà, êàïîò, 1.000 ãðí. Òåë.0-97-758-65-65. ÇÀÇ-968, êðèëà, 2 øò., 500 ãðí. Òåë.0-98-505-69-61. Çäàì â îðåíäó àâòîáîêñ, àåðîáîêñ íà 420 ë, áàãàæíèê íà äàõ, 20 ãðí. Òåë.0-98-696-07-81. ÇIË, áàãàæíèê íà äàõ, ç ôàðàìè, íîâèé, 1.100 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË, ñèãíàëè ïîâiòðÿíi, íîâi, 2 øò., 580 ãðí./øò. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË-130, áàìïåð, íîâèé, 1.200 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË-130, äâåði, 2 øò., 500 ãðí./øò. Òåë.0-96-404-66-88. ÇIË-130, äâåði, 2 øò., 600 ãðí. Òåë.0-67-347-74-04. ÇIË-130, êðèëà ç ïiäêðèëüíèêàìè, 2 øò., âiäìiííèé ñòàí, 1.800 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË-130, êðèëà, 2 øò., 2.300 ãðí./øò. Òåë.0-96-684-83-37. ÇIË-130, ñèäiííÿ ïàñàæèðñüêå, âîäiéñüêå, 1.150 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. Êñåíîí, ëiíçè, LED, õîäîâi âîãíi, âiä 50 ãðí. Òåë.:0-97-985-25-65, 0-63-300-30-05. Ìàãíiòîëà “Blaupunkt Buenos Aires-200", ñòàí íà 4+, 550 ãðí. Òåë.0-68-172-76-66. Ìåðñåäåñ Âiòî, ôàðêîï, 2.500 ãðí., òîðã. Òåë.0-67-298-82-68. Ìåðñåäåñ Ñïðiíòåð, ñèäiííÿ ïàñàæèðñüêå, 300 ãðí. Òåë.0-67-300-56-50. Ìåðñåäåñ Ñïðiíòåð, ñèäiííÿ ïîòðiéíå, 2.500 ãðí. Òåë.0-67-298-82-68. Ìåðñåäåñ-124, ìîëäèíãè äâåðíi, 4 øò., 100 ãðí./øò. Òåë.0-97-410-53-35. Ìîñêâè÷, ôóðíiòóðà, âiä 20 ãðí. Òåë.0-68-286-34-15. Îïåëü Âåêòðà Â, ïåðåäíié i çàäíié áàìïåðè, áàãàæíèê, 600 ãðí. Òåë.0-67-195-54-66. Îïåëü Êàäåòò, 1987 ð.â., ôàðêîï, 600 ãðí. Òåë.0-67-528-35-13. Ïàñêè áåçïåêè, êîìïëåêò, 200 ãðí. Òåë.0-68-204-93-79. Ïåæî Åêñïåðò, Ôiàò Ñêóäî, ôàðêîï, 2.000 ãðí. Òåë.0-67-740-74-50. Ïåæî-405, êîìï’þòåð íà ÀÂS, 200 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-498-94-95. Ïåæî-405, êîìï’þòåð óïðàâëiííÿ, 300 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-498-94-95. Ïîëîíåç, êðiñëà, 2 øò., 800 ãðí. Òåë.0-96-761-43-82. Ðàäiîñòàíöiÿ “ªñó”, íà òàêñi, 2.000 ãðí. Òåë.0-67-381-25-30. Ðåíî Òðàôiê, Îïåëü Âiâàðî, ôàðêîï, 2.500 ãðí. Òåë.0-67-740-74-50. Ñiòðîåí, ôàðêîï, 2.200 ãðí. Òåë.0-67-516-74-34. Òðîñ áóêñèðóâàëüíèé, 21 ì, d=12 ñì, 300 ãðí., òîðã. Òåë.0-98-818-43-23. Óòðèìóâà÷ äëÿ ìîáiëüíîãî òåëåôîíó àáî íàâiãàòîðà, Ïîëüùà, 100 ãðí. Òåë.0-67-910-69-27. Ôàðêîï, 450 ãðí., òîðã. Òåë.0-67-298-82-68. Ôàðêîïè, 2 øò., âiä 150 ãðí./øò. Òåë.0-96-104-59-05. Ôîëüãà ìiäíà, 30õ125 ñì, 150 ãðí. Òåë.79-58-37. Ôîëüêñâàãåí Â2, äâåði çàäíi, ïðàâi, ó çáîði, 670 ãðí. Òåë.0-67-397-71-43. Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô-1, áàìïåðè ïåðåäíi, çàäíi, 2 øò., 300 ãðí./øò. Òåë.0-67-973-26-70. Ôîëüêñâàãåí Äæåòòà, áàìïåð çàäíié, âiäìiííèé ñòàí, 350 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. Ôîëüêñâàãåí Êàääi, 2006 ð.â., ôàðêîï, 2.000 ãðí. Òåë.0-67-740-74-50. Ôîëüêñâàãåí Øàðàí, ôàðêîï, 1.600 ãðí. Òåë.0-97-193-74-41. Ôîðä Ñiºððà, äâåði ïåðåäíi, 2 øò., 450 ãðí./øò. Òåë.0-99-041-21-65. Ôîðä, áðèçêîâèêè, 2 øò., íîâi, îðèãiíàëüíi, 199 ãðí. Òåë.0-68-026-52-72.

Õîëîäèëüíèê àâòîìîáiëüíèé, îðèãiíàëüíèé, 1.500 ãðí. Òåë.0-97-334-47-07. Ùiòêà ëîáîâîãî ñêëà, 40 ãðí. Òåë.0-98-175-75-58.

ØÈÍÈ, ÄÈÑÊÈ, ÊÎËÅÑÀ Êóïëþ Àâòîøèíè, Òåë.0-66-594-57-64.

R-14ñ,

2-3-øò.

Àâòîøèíè, á/â, íà àâòîìîáiëü ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, êóïëþ. Òåë.0-67-796-90-11.** Ãóìó 10/0/R-20. Òåë.0-97-410-53-35. Ãóìó 11/0/R-20. Òåë.0-97-410-53-35. Ãóìó 12/R-20. Òåë.0-97-410-53-35. Ãóìó 195, R14. Òåë.0-67-381-46-40. Ãóìó 195/65/R-15. Òåë.0-97-410-53-35. Ãóìó 205x70, R14. Òåë.0-67-381-46-40. Ãóìó 365/80/R-20, “áîìáè”. Òåë.0-97-410-53-35. Ãóìó á/â, R-15, 195/65, ïàðó àáî 4 øò., ëiòíþ òà çèìîâó. Òåë.0-96-946-61-63. Ãóìó âñåñåçîííó, ëiòíþ ÷è çèìîâó, á/â, R-15, 195/65, 1 øò., ïàðó àáî êîìïëåêò. Òåë.0-96-946-61-63. Ãóìó äî ÊàìÀÇà, ÌÀÇ, ìîæëèâî, ç äèñêàìè. Òåë.0-97-410-53-35. Ãóìó çàäíþ äî Ò-150, -25. Òåë.0-98-726-27-71. Ãóìó çèìîâó, R-14. Òåë.0-67-381-25-30.

Ãóìó-êîëåñà, á/â, äî òðàêòîðà Ò-150, êóïëþ. Òåë.0-67-796-90-11.** Äæèï, äèñêè, R-18, ãóìó. Òåë.0-97-410-53-35. Äèñêè êîëiñ, ôëiïåð äî ÊàìÀÇ, ÇIË. Òåë.0-97-410-53-35. Äèñêè òèòàíîâi, R-13. Òåë.0-97-410-53-35. ÇIË, ÊàìÀÇ, ãóìó. Òåë.0-97-410-53-35. ÇIË, ÊàìÀÇ, êàìåðè. Òåë.0-67-381-46-40. ÊàìÀÇ, äèñêè, R-22,5. Òåë.0-97-410-53-35. ÊàìÀÇ, ÇIË, ãóìó, ìîæëèâî, ç äèñêàìè. Òåë.0-67-381-46-40. ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, äèñêè, R-22,5. Òåë.0-67-381-46-40. Êàìåðó äî ñiâàëêè ÑÇ-36. Òåë.0-97-577-24-99. Êîâïàêè, R-13, -14, -15. Òåë.0-97-410-53-35. Êîëåñà ëiòàêà. Òåë.0-67-381-46-40. ÌÀÇ, ãóìó, 11õR-20. Òåë.0-67-381-46-40. ÌÀÇ, ãóìó, 12õR-20. Òåë.0-67-381-46-40. Ìåðñäåñ-124, äèñêè, òèòàíîâi, R-15, 2 øò., “çiðêà”. Òåë.0-97-410-53-35. Ðåíî Êîíãî, äèñêè, R-14, á/â. Òåë.0-97-205-82-31. Ôîëüêñâàãåí, äèñêè òèòàíîâi R-14, 4 øò. Òåë.0-97-410-53-35. ×åði Àìóëåò, äèñêè, çàëiçíi, R-14. Òåë.0-67-381-25-30. Øèíè ëiòàêà. Òåë.0-67-381-46-40.

Ïðîäàì ÁÌÂ, äèñêè ëåãêîñïëàâíi, R-14, 2 øò., 950 ãðí. Òåë.0-67-397-71-43. ÁÌÂ, Ôîëüêñâàãåí Ò5, ëèòi äèñêè ç ãóìîþ, R-16, á/â, âiäìiííèé ñòàí. Òåë.0-67-787-93-55. ÁÌÂ-5, äèñêè òèòàíîâi, 4 øò., 300 ãðí./øò. Òåë.0-97-526-03-71. ÂÀÇ Æèãóëi, êîëåñî çàïàñíå ç äèñêîì, 400 ãðí. Òåë.0-96-532-91-22. ÂÀÇ Æèãóëi, êîëåñî çàïàñíå ç äèñêîì, 400 ãðí. Òåë.:0-98-175-75-58. ÂÀÇ êàìåðè, á/â, 5 øò., 60 ãðí./øò. Òåë.0-96-532-91-22. ÂÀÇ, äèñêè, R-14, ìåòàëåâi, øòàòíi, 1.000 ãðí./4 øò. Òåë.0-97-775-27-00. Âàðòáóðã, êîëåñî íîâå, ãóìà íà 15, Íiìå÷÷èíà, 1 øò., 195 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÃÀÇ-21, äèñêè êîëiñíi, 3 øò., 250 ãðí./øò. Òåë.:0-67-727-03-82, 63-45-03. ÃÀÇ-24, äèñêè, 2 øò., 300 ãðí. Òåë.0-96-761-43-82. ÃÀÇ-24, êàìåðè, 2 øò., 160 ãðí. Òåë.0-96-761-43-82. ÃÀÇ-52, ãóìà, R-220, ìàéæå íîâà, 3 øò., 1.280 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82. ÃÀÇ-52, äèñêè îïîðíi, ó çáîði, ç ãàëüìiâíèìè áàðàáàíàìè, 2 øò., 900 ãðí. Òåë.0-68-038-75-58. ÃÀÇ-53, ãóìà, 600 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. ÃÀÇ-53, ãóìà, âiäìiííèé ñòàí, 4 øò., 950 ãðí./øò. Òåë.:0-67-727-03-82, 63-45-03. ÃÀÇ-53, ÇIË, êîëåñà, 8,25õ20, 3 øò., ìàéæå íîâi, 1.700 ãðí./øò. Òåë.0-67-745-92-67. ÃÀÇ-69, ãóìà, 2 øò., 1.200 ãðí. Òåë.0-68-312-26-17. Ãóìà “Pneumant”, çèìîâà, ìàéæå íîâà, 175/65/14, 4 øò., 2.400 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74. Ãóìà “Äàíëîï Ñïîðò”, 185/70, R-15, çèìîâà, âiäìiííèé ñòàí, 1 øò., 420 ãðí. Òåë.0-96-312-38-82. Ãóìà “Ìiøåëií”, 175/65/R-14, 4 øò., 500 ãðí./øò. Òåë.0-96-557-13-67. Ãóìà 165/70/R-14, ìàéæå íîâà, 2 øò., 420 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82. Ãóìà äî ë/à, 175/R-13, 5 øò., 400 ãðí./øò. Òåë.0-98-246-39-75. Ãóìà ç äèñêàìè, çèìîâà, 4 øò., 5.500 ãðí. Òåë.0-67-802-47-47. Ãóìà ç äèñêàìè, çèìîâà, á/â, 205/65/15, 4 øò., 4.000 ãðí. Òåë.0-68-028-47-63. Ãóìà ç êàìåðîþ äî ÌÒ-10, Óðàë, íîâà, 1 øò., 600 ãðí. Òåë.0-67-904-79-09. Ãóìà çèìîâà “Êîíòèíåíòàëü”, 195/65/15, ãàðíèé ñòàí, 4 øò., 3.300 ãðí. Òåë.0-67-949-45-91. Ãóìà çèìîâà, 175/14, ãàðíèé ñòàí, 1 øò., 170 ãðí. Òåë.0-97-405-29-24.

Ãóìà çèìîâà, 185/65/R-14, 2 øò., 500 ãðí./øò. Òåë.0-98-410-11-50. Ãóìà çèìîâà, 185/70/14, 2 øò., 1.000 ãðí. Òåë.0-97-775-27-00. Ãóìà çèìîâà, 215/65/R-16, ìàéæå íîâà, 2.500 ãðí./ïàðà. Òåë.0-67-904-79-09. Ãóìà çèìîâà, øèïîâàíà, 175/65/14, 4 øò., 1.600 ãðí. Òåë.0-97-775-27-00. Ãóìà çèìîâà, øèïîâàíà, 205/60/R-16, ìàéæå íîâà, 4 øò., 5.000 ãðí. Òåë.0-67-904-79-09. Ãóìà ëiòíÿ, íà òèòàíàõ, R-14, 4 øò., 3.000 ãðí. Òåë.0-93-359-44-59. Ãóìà, 175/65/R-14, ìàéæå íîâà, 1.000 ãðí./ïàðà. Òåë.0-67-391-76-20. Ãóìà, 185/75/R-16, 2 øò., 700 ãðí. Òåë.0-97-261-79-50. Ãóìà, 185õ70, äî ë/à, ìàéæå íîâà, 2 øò., 350 ãðí./øò. Òåë.:0-67-727-03-82, 63-45-03. Ãóìà, 225/75/16Ñ, 6 øò., 1.000 ãðí./øò. Òåë.0-97-758-65-65. Ãóìà, R-14, 165/70, âiäìiííèé ñòàí, 2 øò., 490 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82. Ãóìà, R-14, 4 øò., R-15, 4 øò., R-16, 4 øò., çèìîâà, âiä 400 ãðí. Òåë.0-67-384-81-45. Ãóìà, çèìà, 205/65/R-16, á/â, 2 øò., 700 ãðí./øò. Òåë.0-68-286-34-15.

Ãóìà, ÑÊÊI Çåáðà, íîâà, 630/228-480Á, ãóñìàòèê, 2 øò. Òåë.:65-62-43, 0-67-678-03-44. Ãóìó çèìîâó ç äèñêàìè íà ÇÀÇ Òàâðiÿ, Ñëàâóòà, ó âiäìiííîìó ñòàíi, 2.600 ãðí. Òåë.0-68-010-43-88. Äåó Ëàíîñ, äèñêè, 4 øò., 800 ãðí. Òåë.0-97-775-27-00. Äèñêè äî çàäíüîãî êîëåñà åêñêàâàòîðà, 18,4õ30, 2 øò., 600 ãðí./øò. Òåë.0-98-843-88-29. Äèñêè òèòàíîâi, R-14, 4 øò., 2.500 ãðí. Òåë.0-67-391-76-20. Äèñêè òèòàíîâi, R-15, Iòàëiÿ, 4 øò., 2.500 ãðí. Òåë.0-98-505-69-61. Äèñêè, d=13, 4 øò., 600 ãðí. Òåë.0-97-177-05-32. Äèñêè, R-13, 2 øò., 200 ãðí. Òåë.0-67-391-76-20. Äèñêè, R-13, 4 øò., 100 ãðí./øò. Òåë.:0-98-818-43-23, 0-97-260-07-64. Äèñêè, R-14, 4 øò., 400 ãðí. Òåë.0-67-391-76-20. ÇÀÇ Çàïîðîæåöü, äèñêè êîëiñíi, 4 øò., 50 ãðí./øò. Òåë.0-68-038-75-58. ÇIË, ÊðÀÇ, ãóìà, âiäìiííèé ñòàí, 4 øò., 1.100 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË-130, äèñêè êîëiñíi, íîâi, 4 øò., 380 ãðí./øò. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË-130, ÊðÀÇ, ãóìà, 6 øò., 1.100 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82. Ê-700, ãóìà, 2 øò., 9.000 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. Êàìà-310, R-280, âiäìiííèé ñòàí, 4 øò., 2.550 ãðí./øò. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÊàìÀÇ, àâòîáóñíà, ãóìà, R-280, âiäìiííèé ñòàí, 4 øò., 2.200 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82. ÊàìÀÇ, äèñê, 300 ãðí. Òåë.0-98-945-37-76. ÊàìÀÇ, äèñêè êîëiñ, äî âàíòàæiâîê, ìàéæå íîâi, 2 øò., 580 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82. ÊàìÀÇ, êàìåðè, 5 øò., 200 ãðí./øò. Òåë.0-98-945-37-76. Êàìåðà R-13, -14, 120 ãðí. Òåë.0-67-910-69-27. Êàìåðà íîâà äî 2ÏÒÑ-9, 300 ãðí. Òåë.0-97-760-13-25. Êàìåðè, R-280, 4 øò., 250 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82. Êîëåñà “Ãóäði÷”, ç äèñêàìè, 215/75/R-15, 4 øò., 8.000 ãðí. Òåë.0-96-134-24-00. Êîëåñà, 175/70/R-13, 4 øò., 150 ãðí./øò. Òåë.0-67-528-35-13. Êîëåñà, R-13, 10 øò., âiä 100 ãðí./øò. Òåë.0-97-951-31-11. Êîëåñî “òàáëåòêà”, 500 ãðí. Òåë.0-67-516-74-34. Êîëåñî, 205õ70/R-14, çèìîâå, ç äèñêîì âiä ÁÌÂ, + äèñê ÁÌÂ, 300 ãðí. Òåë.0-96-312-38-82. Êîìáàéí ÑÊ-5, ãóìà ïåðåäíÿ, 1.200 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. ÌÀÇ, äèñêè êîëiñíi, äî âàíòàæiâîê, ìàéæå íîâi, 4 øò., 850 ãðí./øò. Òåë.:0-67-727-03-82, 63-45-03. Ìåðñäåñ-124, äèñêè, òèòàíîâi, R-15, 2 øò., 300 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. Ìåðñåäåñ Ðåêñ-508, ãóìà ç äèñêàìè, 4 øò., 1.100 ãðí./øò. Òåë.0-67-392-15-16. Ìåðñåäåñ, äèñê òèòàíîâèé, 5 îòâîðiâ, 7,5õ17/Í2ÅÒ36, Àâñòðiÿ, 500 ãðí. Òåë.0-98-818-43-23. Ìiòñóáiñi, äèñêè, 4 øò., 400 ãðí. Òåë.0-67-516-74-34. Ìîñêâè÷, äèñêè, 8 øò., âiä 50 ãðí./øò. Òåë.0-96-104-59-05. Ìîñêâè÷-2141, êîëåñà R-14, 2 øò., 400 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74. ÌÒÇ-80, çàäíi äèñêè, 2 øò., 1.600 ãðí./øò. Òåë.0-96-404-66-88. Ðåíî Òðàôiê, êîâïàê êîëiñíèé, 80 ãðí. Òåë.0-67-381-25-30. Ò-150, ãóìà, 4 øò., 3.500 ãðí./øò. Òåë.0-68-025-06-65. Ò-150, êàìåðà, 650 ãðí. Òåë.0-97-772-66-38. Ò-25, øèíà, íîâà, 6.000 ãðí. Òåë.0-97-577-24-99. Ôiàò Äîáëî, ãóìà, R-14, 4 øò., 2.300 ãðí. Òåë.0-97-772-66-38. Ôîëüêñâàãåí Â2, ãóìà, äèñêè, 10 øò., âiä 100 ãðí./øò. Òåë.0-67-397-71-43. Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â3, êîâïàêè, ìàéæå íîâi, 2 øò., 70 ãðí./øò. Òåë.:0-67-727-03-82, 63-45-03. Ôîëüêñâàãåí Ò5, ÁÌÂ, ëèòi äèñêè ç ãóìîþ, R-16, á/â, âiäìiííèé ñòàí. Òåë.0-67-787-93-55. Ôîðä, äèñêè, R-13, ìàéæå íîâi, 2 øò., 280 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82. Ôîðä, äèñêè, R-14, 2 øò., 250 ãðí. Òåë.0-98-505-69-61. Ôîðä, äèñêè, R-14, íà 4 øïèëüêè, 4 øò., 120 ãðí./øò. Òåë.0-67-973-26-70. Øèíà çèìîâà, 185/65/R-14, 300 ãðí. Òåë.0-96-312-38-82. Øèíà ëiòíÿ, 205/70/R-15, 400 ãðí. Òåë.0-96-312-38-82.

Øèíà òðàêòîðíîãî ïðè÷åïà, 2.700 ãðí. Òåë.0-97-577-24-99. Øèíè “Êîíòèíåíòàëü”, 215R-14Ñ, 2 øò., 600 ãðí./øò. Òåë.0-96-557-13-67. Øèíè R185x75, 16T, 2 øò., 2.000 ãðí. Òåë.0-67-749-20-51. Øèíè ç äèñêàìè, Íiìå÷÷èíà, R-14, 2 øò., 500 ãðí./øò. Òåë.0-96-557-13-67. Øèíè ëiòíi, 175/65/R-14, çàäîâiëüíèé ñòàí, 4 øò., 600 ãðí. Òåë.0-97-740-78-61. Øèíè ëiòíi, çàäîâiëüíèé ñòàí, 176õ65, R-14, 4 øò., 600 ãðí./4 øò. Òåë.0-97-740-78-61. Øèíè, 185/65/R-15, 2 øò., 300 ãðí./øò. Òåë.0-96-312-38-82. Øèíè, 195/65/R-15, 2 øò., 300 ãðí./øò. Òåë.0-96-312-38-82. Øèíè, 195õ50/R-15, 4 øò., 1.000 ãðí. Òåë.0-97-125-26-35. Øèíè, 195õ55/R-15, 4 øò., 2.600 ãðí. Òåë.0-97-125-26-35. Øèíè, ëiòíi, á/â, “Êóìõî” (ßïîíiÿ), 205/65/R-15, ãàðíèé ñòàí, 2.000 ãðí./4 øò. Òåë.0-97-310-00-25. Øèíè, òèòàíîâi äèñêè, R-13, íîâi, 2 øò., 500 ãðí./øò. Òåë.0-96-557-13-67.

ÑÊËÎ, ÎÏÒÈÊÀ Êóïëþ ÂÀÇ, ëîáîâå ñêëî. Òåë.0-97-410-53-35. ÊàìÀÇ, ëîáîâå ñêëî. Òåë.0-97-410-53-35. Ìåðñåäåñ-124, ëîáîâå ñêëî. Òåë.0-97-410-53-35. ÑóïåðÌÀÇ, ëîáîâå ñêëî. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîëüêñâàãåí Â2, ëiõòàði çàäíi, áàìïåðè, ïî 2 øò. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîëüêñâàãåí Â2, ëiõòàði çàäíi. Òåë.0-67-381-46-40. Ôîëüêñâàãåí Â2, ëîáîâå ñêëî. Òåë.0-97-410-53-35.

Ïðîäàì ÂÀÇ Æèãóëi, ñêëî çàäíº ç ïiäiãðiâîì, 250 ãðí. Òåë.0-68-204-93-79. ÂÀÇ-2101, ñêëî ôàð, 3 øò., 15 ãðí./øò. Òåë.0-96-532-91-22. ÂÀÇ-21011, çàäíº ñêëî, 150 ãðí. Òåë.0-67-120-60-91. ÃÀÇ-21 Âîëãà, ëîáîâå ñêëî, 250 ãðí. Òåë.:0-67-727-03-82, 63-45-03. ÃÀÇ-24 Âîëãà, ñêëî çàäíº, ç îáiãðiâîì, 150 ãðí. Òåë.0-97-628-98-46. ÃÀÇ-53, ëîáîâå ñêëî, 250 ãðí. Òåë.:0-67-727-03-82, 63-45-03. ÃÀÇ-53, ñêëî ëîáîâå, 250 ãðí. Òåë.0-67-339-73-21. ÃÀÇ-53, ñòîï, 50 ãðí. Òåë.0-67-973-26-70. Äæèëi, äçåðêàëî ëiâå, 200 ãðí. Òåë.0-98-768-55-14. Äæèëi, ñòîï-ñèãíàë, 2 øò., 150 ãðí./øò. Òåë.0-98-768-55-14. Äçåðêàëî çàäíüîãî âèäó âíóòðiøíüîñàëîííå, ç ãîäèííèêîì, ïàíîðàìíå, 120 ãðí. Òåë.0-97-447-16-51. ÇÀÇ Çàïîðîæåöü, ñêëî çàäíº, áîêîâå, 2 øò., êàïîò, ëiâà äâåðêà, âiä 200 ãðí./øò. Òåë.0-96-352-62-79. ÇIË, ÃÀÇ-53, çàäíº ñêëî êàáiíè i äâåðíå ñêëî, 120 ãðí./øò. Òåë.:0-67-727-03-82, 63-45-03. ÇIË, ëîáîâå ñêëî, 3 øò., 250 ãðí./øò. Òåë.:0-67-727-03-82, 63-45-03. Ëàìïà-ôàðà, 28Â, 600 Âò, 430 ãðí. Òåë.0-67-397-71-43. Ìåðñåäåñ Ñ180 W202, ñåäàí, çàäíi ëiõòàði, 1.200 ãðí. Òåë.0-67-174-65-24. Ìåðñåäåñ-123, çàäíÿ ïðàâà ôàðà, 250 ãðí. Òåë.0-96-569-65-69. Ìåðñåäåñ-123, ïåðåäíÿ ïðàâà ôàðà, 450 ãðí. Òåë.0-96-569-65-69. Ìîñêâè÷, ñêëî ëîáîâå, 300 ãðí. Òåë.0-68-204-93-79. Ìîñêâè÷, ñêëî ëîáîâå, ïåðåäíº i çàäíº, 80 ãðí./øò. Òåë.0-68-286-34-15. Ìîñêâè÷-408, çàäíi ëiõòàði, 2 øò., 350 ãðí./øò. Òåë.0-98-505-69-61. Ìîòîöèêë Iæ, ñòîï, 100 ãðí. Òåë.0-67-973-26-70. Îïòèêà òà ôàðè äî òðàêòîðà, 2 øò., + çàäíi ëiõòàði, 159 ãðí. Òåë.0-68-026-52-72. Ïîëîíåç, ñêëî ïåðåäíº, 500 ãðí. Òåë.0-96-761-43-82. Ðîâåð-416, çàäíié ëiõòàð, 500 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. Ñêëî äî òðàêòîðà, 105õ95õ65, 259 ãðí. Òåë.0-68-026-52-72. Ôàðè, ëiâà ïåðåäíÿ i çàäíÿ, 450 ãðí./øò. Òåë.0-98-235-72-05. Ôîëüêñâàãåí, êîìïëåêò ñêëà, çàäíº ç ïiäiãðiâîì, 500 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-117-97-74.

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ ÒÀ ÀÃÐÅÃÀÒÈ Êóïëþ Àóäi-100, -80, ÊÏ. Òåë.0-98-505-69-61. Áîðòè ìåòàëåâi, äî ïðè÷åïà, ç ðîçìiðîì ïëàòôîðìè 2õ3 ì, 4 øò. Òåë.0-68-038-75-58. Áî÷êó àñåíiçàòîð, ç êîìïðåñîðîì, 8-10 êóá.ì. Òåë.0-67-347-74-04. Áóäêó äî Ìîñêâè÷à “ïèðiæîê”. Òåë.0-68-038-75-58. ÂÀÇ, ñòóïèöþ ïåðåäíþ, çà 50 ãðí. Òåë.0-67-383-45-68. ÂÀÇ-2103, -21011, äâèãóí. Òåë.0-98-505-69-61. ÂÀÇ-2106, -2108, äâèãóí. Òåë.0-98-505-69-61. ÃÀÇ, ðåäóêòîð çàäíüîãî ìîñòà, íà 33 êóá.ì. Òåë.0-67-830-21-01. ÃÀÇ-21 Âîëãà, Ìîñêâè÷-401, áóäü-ÿêi. Òåë.0-67-727-03-82. ÃÀÇ-53, äâèãóí, ÊÏ. Òåë.0-97-726-15-62. ÃÀÇ-53, êðèøêó äî ÊÏ. Òåë.0-68-038-75-58. ÃÀÇåëü, êåðìîâà êîëîíêà. Òåë.0-67-147-43-00. Ãiäðîðîçïîäiëüíèê íà òðàêòîð. Òåë.0-97-577-24-99.

Ãiäðîöèëiíäð äî àâòî òà òðàêòîðà. Òåë.0-67-365-45-68. Äâèãóí Ä-240, ó áóäü-ÿêîìó ñòàíi, äëÿ ñåáå. Òåë.0-98-692-80-20. Äâèãóí Ä-240. Òåë.0-97-410-53-35. Äâèãóí Ä-240. Òåë.0-97-410-53-35. ÇIË, ÃÀÇîí, áàëîí ãàçîâèé, ðåäóêòîð. Òåë.0-97-410-53-35. ÇIË, ÌÌÇ-554, ÊÏ, íåäîðîãî. Òåë.0-97-410-53-35. ÇIË, ðåäóêòîð çàäíüîãî ìîñòà, ãiïî¿äíèé. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË, ñàìîñêèä, ãàçîâèé ðåäóêòîð. Òåë.0-97-410-53-35. ÇIË-130, ÊÏ, íåäîðîãî. Òåë.0-97-410-53-35. ÇIË-130, ÊÏ. Òåë.0-97-410-53-35. ÇIË-130, ïiäâiñêó ïåðåäíþ. Òåë.0-97-410-53-35. ÇIË-131, ðàìó. Òåë.0-97-410-53-35. ÊàìÀÇ ñàìîñêèä, êóçîâ, ïiäðàìíèê. Òåë.0-67-381-46-40. ÊàìÀÇ, äâèãóí, íåäîðîãî. Òåë.0-97-410-53-35. ÊàìÀÇ, äiëüíèê, íåäîðîãî. Òåë.0-97-410-53-35. ÊàìÀÇ, ÇIË, òðàêòîðíèé, ãiäðîïiäñèëþâà÷ êåðìà. Òåë.0-67-365-45-68. ÊàìÀÇ, êîðîáêà âiäáîðó ïîòóæíîñòi (ÊÎÌ). Òåë.0-97-410-53-35. ÊàìÀÇ, ÊÏ, íåäîðîãî. Òåë.0-97-410-53-35. ÊàìÀÇ, ÊÏ. Òåë.0-67-381-46-40. ÊàìÀÇ, êóçîâ, ñàìîñêèä. Òåë.0-97-410-53-35. ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, ôëiïåðè. Òåë.0-67-810-67-23. ÊàìÀÇ, ïåðåìèêà÷ ïîâîðîòiâ “ãiòàðà”. Òåë.0-67-381-46-40. ÊàìÀÇ, ïiäøèïíèêè. Òåë.0-67-810-67-23. ÊàìÀÇ, ïîâiòðÿíi êðàíè. Òåë.0-97-410-53-35. ÊàìÀÇ, ðåàêòèâíi òÿãè àáî ïàëüöi. Òåë.0-97-410-53-35. ÊàìÀÇ, ðåäóêòîð ñåðåäíié. Òåë.:0-67-727-03-82, 63-45-03. ÊàìÀÇ, ðåäóêòîðè, 50 çóáiâ. Òåë.0-97-410-53-35. ÊàìÀÇ, ðåëå ñòàðòåðà òà ïîâîðîòiâ. Òåë.0-67-381-46-40. ÊàìÀÇ, ðîçäàòêà íà ÊÏ. Òåë.0-67-810-67-23 ÊàìÀÇ, ñàìîñêèä, ðîçäàòêó íà êîðîáêó. Òåë.0-97-410-53-35. ÊàìÀÇ, öèëiíäð ùåïëåííÿ, ãîëîâíèé. Òåë.0-97-410-53-35. Êàòàëiçàòîð ðîáî÷èé, íåðîáî÷èé. Òåë.0-97-033-71-08. Êåíãóðÿòíèê íà äæèï, ìiêðîàâòîáóñ. Òåë.0-67-381-46-40. Êîðîáêó âiäáîðó (ìåõàíiçì çâîðîòíüîãî õîäó) äî ëüâiâñüêîãî íàâàíòàæóâà÷à. Òåë.0-68-038-75-58. Êóïëþ ïiäøèïíèêè 205-222, 305-320. Òåë.0-68-376-21-21. Ëàíöþã ðîëèêîâèé âiä êîìáàéíà, êðîê 19. Òåë.0-67-383-45-68. ËóÀÇ Âîëèíÿíêà, æîðñòêèé âåðõ, õîäîâà. Òåë.0-68-038-75-58. ÌÀÇ, 1993 ð.â., ñòàðòåð. Òåë.0-97-410-53-35. ÌÀÇ, íîâi, çà ïîìiðíó öiíó. Òåë.0-97-758-96-61. ÌÀÇ, ñèíõðîíiçàòîð ÊÏ. Òåë.0-67-830-21-01. Ìåðñåäåñ Âiòî, ñêëîïiäéîìíèê. Òåë.0-67-298-82-68. Ìåðñåäåñ Âiòî, ñóïåð çàäíié. Òåë.0-67-298-82-68. ÌÒÇ, ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, ÃÀÇ, ñòàðòåð. Òåë.0-67-365-45-68. Íàñîñ âèùå ÍØ-50, ìàëîãàáàðèòíèé. Òåë.0-97-410-53-35. Ðàäiàòîð ðîáî÷èé, íåðîáî÷èé. Òåë.0-97-033-71-08. Ðåäóêòîð äî ÊàìÀÇà, 50 çóáiâ. Òåë.0-97-410-53-35. Ðåíî Êîíãî, ç/÷, á/â. Òåë.0-97-205-82-31. Ðîçïîäiëüíèê ãiäðàâëi÷íèé 2- àáî 3-ñåêöiéíèé. Òåë.0-97-410-53-35. ÑóïåðÌÀÇ, êàáiíó, äâåði. Òåë.0-97-410-53-35. Ò-16, -25, çàï÷àñòèíè. Òåë.0-97-577-24-99. Òðàêòîð, áàê ïàëèâíèé. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîëüêñâàãåí Â2, çàäíi ëiõòàði, 2 øò. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîëüêñâàãåí Â2, êàðòè äâåðåé. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîëüêñâàãåí Â2, ïiââiñi, 2 øò. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â5, àìîðòèçàòîð íà êàïîò, ñêëîïiäiéìà÷ ïðàâèé ïåðåäíié. Òåë.0-96-946-61-63. Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â5, ðiçíi çàï÷àñòèíè. Òåë.0-96-946-61-63. Øëàíãè âèñîêîãî òèñêó, “ïiä êëþ÷”, âiä 22 ìì. Òåë.0-97-410-53-35.

Ïðîäàì

Äî ëåãêîâèõ àâòî Àâòîçàï÷àñòèíè øèíè òà äèñêè äî àâòî. Êóçîâíi äåòàëi, ðàäiàòîðè, äåòàëi äâèãóíà, õîäîâà, êåðìîâi ðåéêè, êîìïðåñîðè, íàñîñè, åëåêòðèêà. Åêñïðåñ-äîñòàâêà çàï÷àñòèí äèñêiâ ç ªâðîïè. Ñàéò: www.autogurt.lviv.ua Òåë.:0-67-671-46-16, 0-67-779-32-62. Àóäi À4, ãîëîâêà äâèãóíà, 900 ãðí. Òåë.0-98-768-55-14. Àóäi À4, êîëiíâàë, 500 ãðí. Òåë.0-98-768-55-14. Àóäi À4, ïîðøíi, 5 øò., 100 ãðí./øò. Òåë.0-98-768-55-14. Àóäi, 1,8, äâèãóí, 1.500 ãðí. Òåë.0-98-768-55-14. Àóäi, ãîëîâêà áëîêà, 500 ãðí. Òåë.0-98-768-55-14. Àóäi-100 “ñèãàðà”, ðàäiàòîð, á/â, 109 ãðí. Òåë.0-68-026-52-72. Àóäi-100, áåíçîïðîâiä, 209 ãðí. Òåë.0-68-026-52-72. Àóäi-100, êóçîâ, 1980 ð.â., 3.000 ãðí. Òåë.0-98-505-69-61. Àóäi-80, åëåêòðîâåíòèëÿòîð, 200 ãðí. Òåë.0-98-945-37-76. Àóäi-80, òðàìáëåð, 200 ãðí. Òåë.0-67-300-56-50.


Áåíçîáàê, 60 ë, 150 ãðí. Òåë.0-98-615-29-04. Áåíçîíàñîñ, 70 ãðí. Òåë.0-98-175-75-58. Áëîê çàïîáiæíèêiâ, 200 ãðí. Òåë.0-98-175-75-58. ÁÌÂ, çàäíié ìiñò, 3.500 ãðí. Òåë.0-97-526-03-71. ÁÌÂ-3, òðàìáëåð, 200 ãðí. Òåë.0-67-300-56-50. ÁÌÂ-525I, òðàìáëåð, 200 ãðí. Òåë.0-67-300-56-50. ÂÀÇ Æèãóëi, “êîïiéêà”, êàðáþðàòîð, ïiñëÿ êàïðåìîíòó, 300 ãðí. Òåë.0-67-950-06-17. ÂÀÇ Æèãóëi, 5ÊÏ, 1.700 ãðí. Òåë.0-97-951-31-11. ÂÀÇ Æèãóëi, ÊÏ, 600 ãðí. Òåë.0-98-722-67-18. ÂÀÇ Æèãóëi, ïîðøíåâà (ïîðøíi, êiëüöÿ, ïàëüöi), d=79,4, 76,4 ìì, íîâà, 550 ãðí./êîìïëåêò. Òåë.0-67-950-06-17. ÂÀÇ Íèâà, ðåøiòêà ïåðåäíÿ, 50 ãðí. Òåë.0-97-267-00-83. ÂÀÇ, “÷óëîê” çàäíüîãî ìîñòà, õîðîøèé ñòàí, 400 ãðí. Òåë.0-98-284-11-49. ÂÀÇ, 5ÊÏ, âiä Ïîëîíåçà, 1.500 ãðí. Òåë.0-67-381-46-40. ÂÀÇ, äâèãóí, 5.400 ãðí. Òåë.0-97-951-31-11. ÂÀÇ, çàäíié ìiñò, 1.800 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-526-03-71. ÂÀÇ, êàðáþðàòîð, 500 ãðí. Òåë.0-67-528-35-13. ÂÀÇ, íàêëàäêè ãàëüìiâíi çàäíi, êîìïëåêò, 80 ãðí. Òåë.0-96-312-38-82. ÂÀÇ, ïåðåíîñêà, íîâà, 59 ãðí. Òåë.0-68-026-52-72. ÂÀÇ, ïðîâîäêà çàäíÿ, ïåðåäíÿ, 500 ãðí. Òåë.0-68-204-93-79. ÂÀÇ, ïðóæèíà ïîäâiéíà, 250 ãðí. Òåë.0-97-905-16-84. ÂÀÇ, ðåäóêòîð, á/â, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 400 ãðí. Òåë.0-98-722-67-18. ÂÀÇ, ðîçïîäiëüíèé âàë, ç ÷àâóííîþ êðèøêîþ, + 8 âàæåëiâ, 1 êîìïëåêò, íîâèé, 750 ãðí. Òåë.0-67-950-06-17. ÂÀÇ, ñïiðàëi äî àâòîìîáiëÿ, 2 øò., 36 ñì, 55 ãðí. Òåë.0-68-026-52-72. ÂÀÇ-2101, áàê ïàëèâíèé, 200 ãðí. Òåë.0-98-584-00-97. ÂÀÇ-2101, äâèãóí, 2.500 ãðí. Òåë.0-98-584-00-97.

ÂÀÇ-2101, äâèãóí, 4.000 ãðí. Òåë.0-96-895-09-25. ÂÀÇ-2101, äèñêè ç÷åïëåííÿ, 150 ãðí. Òåë.0-68-204-93-79. ÂÀÇ-2101, êàðäàí, 300 ãðí. Òåë.0-98-584-00-97. ÂÀÇ-2101, êëàïàíè âïóñêíi, êîìïëåêò, 100 ãðí. Òåë.0-68-204-93-79. ÂÀÇ-2101, ðàäiàòîð, ëàòóííèé, 800 ãðí. Òåë.0-97-905-16-84. ÂÀÇ-21011, äâèãóí ó êîìïëåêòi, ç ÊÏ, 3.000 ãðí. Òåë.0-97-758-65-65. ÂÀÇ-21011, äâèãóí, 7.500 ãðí. Òåë.0-68-204-93-79. ÂÀÇ-21011, ðàìà çàäíÿ, 300 ãðí. Òåë.0-97-131-22-25. ÂÀÇ-21011, ðàìà ïåðåäíÿ, 350 ãðí. Òåë.0-97-131-22-25. ÂÀÇ-2102, -2104, áåíçîáàê, 300 ãðí. Òåë.0-98-722-67-18. ÂÀÇ-2102, áèòèé êóçîâ, ç äîêóìåíòàìè, 2.500 ãðí., òîðã. Òåë.0-98-722-67-18. ÂÀÇ-2103, äâèãóí, 5.000 ãðí. Òåë.0-98-505-69-61. ÂÀÇ-2103, êóçîâ, 3.000 ãðí. Òåë.0-67-528-35-13. ÂÀÇ-2104, -2102, âíóòðiøíi àðêè, 2 øò., 300 ãðí./øò. Òåë.0-98-722-67-18. ÂÀÇ-2104, -2102, ïiääîí äëÿ çàïàñíîãî êîëåñà, íîâèé, 200 ãðí. Òåë.0-98-722-67-18. ÂÀÇ-2104, êàðäàí, 350 ãðí. Òåë.0-97-346-37-67. ÂÀÇ-2104, íàïiââiñü, 2 øò., 150 ãðí./øò. Òåë.0-97-346-37-67. ÂÀÇ-2106, -07, ðàäiàòîð ëàòóííèé, 650 ãðí. Òåë.0-96-761-43-82. ÂÀÇ-2106, äâèãóí, 3.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-597-04-48. ÂÀÇ-2106, ç÷åïëåííÿ, ó çáîði, 159 ãðí. Òåë.0-68-026-52-72. ÂÀÇ-2106, êóçîâ, 1985 ð.â., 4.500 ãðí. Òåë.0-97-951-31-11. ÂÀÇ-2106, ðîçïîäiëüíi âàëè, ç êîðîìèñëàìè, 3 øò., 250 ãðí. Òåë.0-68-026-52-72. ÂÀÇ-2108, -2109, 5ÊÏ, 2.500 ãðí. Òåë.0-97-951-31-11. ÂÀÇ-2108, -2109, ôiëüòð ìàñëÿíèé, ðîñiéñüêèé, îðèãiíàë, 80 ãðí. Òåë.0-96-312-38-82. ÂÀÇ-2108, äàõ ìåòàëåâèé, 1.200 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. ÂÀÇ-2108, ÊÏ, 2.000 ãðí. Òåë.0-96-346-80-44. ÂÀÇ-2109, äâèãóí, 6.000 ãðí. Òåë.0-98-505-69-61. ÂÀÇ-2109, êóçîâ, 2.500 ãðí. Òåë.0-98-548-48-73. ÂÀÇ-2109, ñòàðòåð, 400 ãðí. Òåë.0-97-775-27-00. ÂÀÇ-2110, äâåði çàäíi, 2.500 ãðí. Òåë.0-97-267-00-83. ÃÀÇ Âîëãà, áëîê, 1.500 ãðí. Òåë.0-97-951-31-11. ÃÀÇ, 1980-õ ðîêiâ, çàäíié ìiñò, íîâèé, 2.500 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÃÀÇ, ÓÀÇ, òðàìáëåð Ð-119Ï, 100 ãðí. Òåë.0-67-300-56-50. ÃÀÇ-21, êðèëà ïåðåäíi, 800 ãðí. Òåë.0-97-267-00-83. ÃÀÇ-24 Âîëãà, ðåøiòêà ïåðåäíÿ, 50 ãðí. Òåë.0-97-267-00-83.

ÃÀÇ-24, êîæóõ ìàõîâèêà, 300 ãðí. Òåë.0-68-312-26-17. ÃÀÇ-24, êîëåêòîð íîâèé, 400 ãðí. Òåë.0-68-312-26-17. ÃÀÇ-24, ìiñò, ÊÏ, 1.000 ãðí./øò. Òåë.0-97-229-89-01. ÃÀÇ-24, ïðóæèíè ïåðåäíi, 3 øò., 150 ãðí. Òåë.0-96-761-43-82. ÃÀÇ-2410, áåíçîíàñîñ, 100 ãðí. Òåë.0-97-267-00-83. ÃÀÇ-2410, äâèãóí, ïåðøà êîìïëåêòàöiÿ, ïðîáiã äî 30 ò.êì, 6.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-940-09-84. ÃÀÇ-3110, 5ÊÏ, 3.000 ãðí. Òåë.0-67-792-31-21. 3.000 ãðí. ÃÀÇ-69, êóçîâ, Òåë.0-96-346-80-44. ÃÀÇ-69, ðåøiòêà ïåðåäíÿ, 300 ãðí. Òåë.0-97-267-00-83. ÃÀÇ-69, ðîçäàòêà, 2.000 ãðí. Òåë.0-96-940-09-84. ÃÀÇ-965, áëîê, ðîçïîäiëþâà÷ âàëó, 2.000 ãðí. Òåë.0-98-505-69-61. Ãëóøíèê ç ðåçîðàòîðîì, 120 ãðí. Òåë.0-98-175-75-58. Äåó Ëàíîñ, äâèãóí, 4.500 ãðí. Òåë.0-67-391-76-20. Äåó Ëàíîñ, äèñêè ãàëüìiâíi, ïåðåäíi, ìàéæå íîâi, ïîëüñüêi, 2 øò., 290 ãðí./øò. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. Äåó Ëàíîñ, êóçîâ. Òåë.0-97-910-77-98. Äåó Ëàíîñ, êóçîâ. Òåë.0-98-493-22-12. Äåó Ëàíîñ, ðåäóêòîð ãàçîâèé, ïðîïàí, 2-ãî ïîêîëiííÿ, ìàéæå íîâèé, 360 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. Äåó Ëàíîñ, òåðìîñòàò, îðèãiíàë, ïîëüñüêèé, íîâèé, 145 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. Äåó Ëàíîñ, ôàðêîï, á/â, 500 ãðí. Òåë.0-98-235-72-05. Äî iíîìàðêè, ãîëîâêà áëîêà, 2.500 ãðí. Òåë.0-98-121-40-10. Äî iíîìàðêè, êàðäàííèé âàë, 3.000 ãðí. Òåë.0-98-121-40-10. Äî iíîìàðêè, êîëiíâàë, 2.000 ãðí. Òåë.0-98-121-40-10. Äî iíîìàðêè, ïàëèâíèé íàñîñ, 2.900 ãðí. Òåë.0-98-121-40-10. Äî iíîìàðêè, òóðáiíà, 3.900 ãðí. Òåë.0-98-121-40-10. Äî iíîìàðêè, øåñòåðíi, 1.000 ãðí. Òåë.0-98-121-40-10. ÇÀÇ Ñëàâóòà, ãåíåðàòîð, 700 ãðí. Òåë.0-96-498-94-95. ÇÀÇ Òàâðiÿ, áàëêà çàäíÿ, ìàéæå íîâà, 850 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÇÀÇ Òàâðiÿ, äâèãóí iíæåêòîðíèé, 4.000 ãðí. Òåë.0-98-945-37-76. ÇÀÇ Òàâðiÿ, êóçîâ, 2.000 ãðí. Òåë.0-98-548-48-73. ÇÀÇ Òàâðiÿ, ïàíåëü ïåðåäíÿ, 350 ãðí. Òåë.0-97-267-00-83. ÇÀÇ, ñòóïèöi òà êîëåñà, 2 øò., á/â, 500 ãðí. Òåë.0-67-242-37-74. ÇÀÇ-40, äâèãóí, 1.500 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-526-03-71. ÇÀÇ-968, ÊÏ, á/â, 500 ãðí. Òåë.0-68-038-75-58. ÇÀÇ-968Ì, áàê ïàëèâíèé, 100 ãðí. Òåë.0-98-584-00-97. ÇÀÇ-968Ì, ñòóïèöi, êîëåñà, 400 ãðí. Òåë.0-98-787-92-75. ÇÀÇ-969, êîëiíâàë, ìàõîâèê, 600 ãðí. Òåë.0-96-515-40-45. Çàìîê çàïàëþâàííÿ, 70 ãðí. Òåë.0-98-175-75-58. Iíîìàðêà, ãîëîâêà áëîêà, êîëiíâàë, 1.900 ãðí. Òåë.0-66-594-57-64. ËóÀÇ, êîìïðåñîð, 600 ãðí. Òåë.0-67-392-15-16. Ìàõîâèê, á/â, 150 ãðí. Òåë.0-68-204-93-79. Ìåðñåäåñ, ÊÏ, 3.000 ãðí. Òåë.0-96-346-80-44. Ìiòñóáiñi Ãàëàíò, çàäíié ìiñò, 2.000 ãðí. Òåë.0-97-886-20-64. Ìiòñóáiñi Ãàëàíò, êåðìîâà êîëîíêà, 1.500 ãðí. Òåë.0-97-886-20-64. Ìiòñóáiñi Ãàëàíò, êóçîâ ç äîêóìåíòàìè, 5.000 ãðí. Òåë.0-97-886-20-64. Ìiòñóáiñi Ãàëàíò, ïåðåäíÿ áàëêà, 1.000 ãðí. Òåë.0-97-886-20-64. Ìiòñóáiñi Ãàëàíò, ðàäiàòîð îõîëîäæåííÿ, 500 ãðí. Òåë.0-67-300-56-50. Ìîñêâè÷, ãîëîâíèé ëèñò ðåñîðè, íîâà, 200 ãðí. Òåë.0-98-974-10-30. Ìîñêâè÷, çàäíié ìiñò, 600 ãðí. Òåë.0-97-526-03-71. Ìîñêâè÷, çàï÷àñòèíè äëÿ ÊÏ, á/â, 100 ãðí. Òåë.0-68-286-34-15. Ìîñêâè÷, êàðäàí, á/â, 100 ãðí. Òåë.0-68-286-34-15. Ìîñêâè÷, ÊÏ ïî ç/÷. Òåë.0-68-286-34-15.

Ìîñêâè÷, ìiñò ó çáîði, 800 ãðí. Òåë.0-96-104-59-05. Ìîñêâè÷, ìiñò ó çáîði, 900 ãðí. Òåë.0-97-951-31-11. Ìîñêâè÷, ïåðåäíi ñòóïèöi, ïàðà, 600 ãðí. Òåë.0-97-526-03-71. Ìîñêâè÷, ðàäiàòîð ïi÷êè, 80 ãðí. Òåë.0-68-286-34-15. Ìîñêâè÷, ðàäiàòîð, 600 ãðí. Òåë.0-98-818-43-23. Ìîñêâè÷, ðåñîðè, íîâi, êîìïëåêò, 300 ãðí./ïàðà. Òåë.0-68-203-86-74. Ìîñêâè÷, ñòóïèöÿ ïåðåäíÿ, 150 ãðí. Òåë.0-97-951-31-11. Ìîñêâè÷, òðóáà-"øòàíè", 150 ãðí. Òåë.0-97-177-05-32. Ìîñêâè÷, õðåñòîâèíà, íîâà, 100 ãðí. Òåë.0-68-286-34-15. Ìîñêâè÷-2140, äâèãóí, 1.900 ãðí. Òåë.0-97-951-31-11. Ìîñêâè÷-401, çàäíié ìiñò, 2.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-68-312-26-17. Ìîñêâè÷-412, áåíäiêñ äî ñòàðòåðà, íîâèé, 200 ãðí. Òåë.0-68-286-34-15. Ìîñêâè÷-412, êàðäàí, á/â, 100 ãðí. Òåë.0-68-286-34-15. Ìîñêâè÷-412, êîìïëåêò äâåðåé, 400 ãðí. Òåë.0-68-286-34-15. Ìîñêâè÷-412, ïi÷êà, 150 ãðí. Òåë.0-68-286-34-15. Ìîñêâè÷-412, òÿãè êåðìîâi, 150 ãðí. Òåë.0-68-286-34-15. Íàêëàäêè ãàëüìiâíi, çàäíi, 100 ãðí. Òåë.0-98-175-75-58. Íàêëàäêè ãàëüìiâíi, ïðåäíi, 60 ãðí. Òåë.0-98-175-75-58. Íàñîñ ìàñëÿíèé, 4 êã/êâ.ñì, âèïðîáóâàíèé, 250 ãðí. Òåë.0-68-204-93-79. Íiññàí Ìiêðà, ïàëèâíèé íàñîñ, 2.100 ãðí. Òåë.0-96-134-24-00. Íiññàí Ïðiìåðà, 1994 ð.â., ëiâà íàïiââiñü ç ãðàíàòàìè, 1.200 ãðí. Òåë.0-66-388-70-99. Íiññàí Õ-Òðåéë, “êåíãóðÿòíèê”, äóãè áîêîâi, 5.000 ãðí./êîìïëåêò. Òåë.0-67-904-79-09. Îïåëü Êàäåòò, Îïåëü Îìåãà, ãåíåðàòîð, 600 ãðí. Òåë.:0-67-292-16-18, 0-68-202-02-80. Îïåëü, âîäÿíèé íàñîñ, á/â, 300 ãðí. Òåë.0-68-204-93-79. Îïîðè øàðîâi, 4 øò., 50 ãðí./øò. Òåë.0-98-175-75-58. Ïåæî-405, ãåíåðàòîð, ãàðíèé ñòàí, 1.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-498-94-95. Ïåæî-405, äðîñåëüíà çàñëîíêà, 100 ãðí. Òåë.0-96-498-94-95. Ïåæî-405, ñòàðòåð, ãàðíèé ñòàí, 1.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-498-94-95. Ïåæî-405, ôîðñóíêè, 4 øò., 50 ãðí./øò. Òåë.0-96-498-94-95. Ïiäøèïíèê âèæèìíèé, 60 ãðí. Òåë.0-98-175-75-58. Ïîðøíÿ iç øàòóíàìè, â çáîði, d=76, 4 øò., 400 ãðí./4 øò. Òåë.0-68-204-93-79. Ðåíî Ëàãóíà, 1996 ð.â., 1,8I, äâèãóí, 4.000 ãðí. Òåë.0-98-855-44-36. Ðåíî-25, ãîëîâêà äâèãóíà, Ä, 2,1, 2.500 ãðí. Òåë.0-96-895-09-25. Ðåíî-25, ëÿäà çàäíÿ, 3.000 ãðí. Òåë.0-96-895-09-25. Ñâi÷êè çàïàëþâàííÿ, 40 øò., 15 ãðí./øò. Òåë.0-98-175-75-58. Òÿãè êåðìîâi, 3 øò., 50 ãðí./øò. Òåë.0-98-175-75-58. ÓÀÇ, äâåði, 2 øò., 750 ãðí./øò. Òåë.0-98-945-37-76. ÓÀÇ, äâèãóí, 4.000 ãðí. Òåë.0-97-526-03-71. ÓÀÇ, ÊÏ, + ðîçäàòêà, 3.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-940-09-84. ÓÀÇ, ðàäiàòîð, âiäìiííèé ñòàí, 1.950 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÓÀÇ-469, êàðäàíè, ãàðíèé ñòàí, 2 øò., 800 ãðí. Òåë.0-68-312-26-17. ÓÀÇ-469, êîëiíâàë, êîðiííi øèéêè 0,75, øàòóííi 0,05, 500 ãðí. Òåë.0-68-312-26-17. Ôiàò, ðåäóêòîð, íîâèé, 450 ãðí. Òåë.0-96-046-68-48. Ôîëüêñâàãåí Â2, 4ÊÏ, 1.400 ãðí. Òåë.0-67-397-71-43. Ôîëüêñâàãåí Â2, êóçîâ, 100 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô-2 àáî Äæåòòà-2, ïàíåëü óñòàòêóâàííÿ, 500 ãðí. Òåë.0-67-740-74-50. Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô-2, Ïîëî, Äæåòà-2, òðàìáëåð, 200 ãðí. Òåë.0-67-300-56-50. Ôîëüêñâàãåí Êàääi, 2 ñòiéêè, 300 ãðí./øò. Òåë.0-67-300-56-50. Ôîëüêñâàãåí Êàääi, äèñêè ãàëüìiâíi, 2 øò., 700 ãðí. Òåë.0-66-152-45-69. Ôîëüêñâàãåí Êàääi, ñòàðòåð, 2.500 ãðí. Òåë.0-67-516-74-34. Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â3, äâåði ïåðåäíi, 2 øò., 200 ãðí./øò. Òåë.0-97-758-97-30. Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â3, ÊÏ, 500 ãðí. Òåë.0-67-391-76-20. Ôîëüêñâàãåí, ïiäêðèëüíèêè, 200 ãðí. Òåë.0-97-117-97-74. Ôîëüêñâàãåí, ðåìåíi, 2 øò., 159 ãðí. Òåë.0-68-026-52-72. Øåâðîëå Àâåî, ãëóøíèê, 200 ãðí. Òåë.0-96-348-05-24. Øåâðîëå Íèâà, ïðóæèíè, 2 øò., 250 ãðí. Òåë.0-96-134-24-00. Øåâðîëå Íèâà, ðàäiàòîð îõîëîäæåííÿ, 350 ãðí. Òåë.0-67-300-56-50. Øêîäà, ñòiéêè àìîðòèçàöiéíi, ìàéæå íîâi, 2 øò., 150 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82.

Äî ìiêðîàâòîáóñiâ Áàðêàñ, äâèãóí, 2.000 ãðí. Òåë.0-97-526-03-71. ÃÀÇåëü Ñîáîëü, 20 øò., âiä 100 ãðí. Òåë.0-67-749-20-51. ÃÀÇåëü, 2000 ð.â., êóçîâ ñóöiëüíîìåòàëåâèé, 17.000 ãðí. Òåë.0-97-530-32-12. Ìåðñåäåñ Áåíö Ñïðiíòåð, àìàðòèçàòîðè (Êàìîêà ÐÂ, Êàÿáà, ÇÀÃÑ), íîâi, 10 øò., 70 ãðí./øò. Òåë.0-98-150-30-30. Ìåðñåäåñ Âiòî, àìîðòèçàòîðè çàäíi, íîâi, 2 øò., 800 ãðí. Òåë.0-67-391-76-20. Ìåðñåäåñ Âiòî, äåìôåð, 2.600 ãðí. Òåë.0-67-269-84-54. Ìåðñåäåñ Âiòî, çàäíi ñóïîðòè, 2 øò., 400 ãðí./øò. Òåë.0-67-298-82-68. Ìåðñåäåñ Âiòî, ïåðåäíié ãàëüìiâíèé äèñê, 350 ãðí. Òåë.0-67-298-82-68. Ìåðñåäåñ Âiòî, ïåðåäíié ñóïïîðò, 400 ãðí. Òåë.0-67-298-82-68.

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ ÒÀ ÀÃÐÅÃÀÒÈ

à9

òåë. 655-601, 12 æîâòíÿ 2016 ð.

Ìåðñåäåñ Âiòî, ñòiéêà ïåðåäíÿ, íîâà, 800 ãðí. Òåë.0-67-391-76-20. Ìåðñåäåñ Âiòî, òðîñ êóëiñè, 800 ãðí. Òåë.0-67-298-82-68. Ìåðñåäåñ Âiòî, öåíòðàëüíi çàìêè, 3 øò., 200 ãðí./øò. Òåë.0-67-298-82-68. Ìåðñåäåñ Ñïðiíòåð, âàêóóìíèé íàñîñ, 2.000 ãðí. Òåë.0-67-269-84-54. Ìåðñåäåñ Ñïðiíòåð, äåìôåð, 2.900 ãðí. Òåë.0-67-269-84-54. Ìåðñåäåñ Ñïðiíòåð-312, äâèãóí, 2,9ÒÄI, ïî ç/÷, âiä 300 ãðí. Òåë.0-97-574-09-81. Ìåðñåäåñ-208, êàðòåð ç÷åïëåííÿ, 200 ãðí. Òåë.0-67-300-56-50. Íàêàïîòíèê, çàõèñò ðàäiàòîðà, 120 ãðí./øò. Òåë.0-67-195-54-66. Ïîëîíåç, áëîê, 3.000 ãðí. Òåë.0-96-761-43-82. Ïîëîíåç, ãîëîâêà, 2.000 ãðí. Òåë.0-96-761-43-82. Ðåíî Ìàñòåð, ðåñîðà âçáîði, 1.300 ãðí. Òåë.:0-67-292-16-18, 0-68-202-02-80. Ðåíî Òðàôiê, ñòiéêè, àìîðòèçàòîðè, á/â, ïàðà, 1.000 ãðí. Òåë.0-67-802-47-47. Ðåíî, áëîê äèçåëüíèé, 2.000 ãðí. Òåë.0-96-761-43-82. Ñiòðîåí, Ïåæî, êàïîò, äëÿ àâòî äî 2003 ð.â., 200 ãðí. Òåë.0-68-286-34-15. ÓÀÇ, ÊÏ, 1.800 ãðí. Òåë.0-97-205-50-24. ÓÀÇ-452, çàäíié ìiñò, 2.000 ãðí. Òåë.0-97-229-89-01. Ôiàò Äîáëî, ðàäiàòîð îõîëîäæåííÿ, 600 ãðí. Òåë.0-67-348-96-90. Ôîëüêñâàãåí ËÒ, àìîðòèçàòîðè, 10 øò., íîâi, ïðèâåçåíi ç Ïîëüøi, 700 ãðí./øò. Òåë.0-98-150-30-30. Ôîðä Òðàíçèò, 4ÊÏ, 5ÊÏ, 4.000 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîðä Òðàíçèò, äâèãóí ïî çàï÷àñòèíàõ, 300 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîðä Òðàíçèò, äåòàëi êóçîâà, ñêëî, îïòèêà, 500 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîðä Òðàíçèò, çàï÷àñòèíè, á/â. Òåë.0-67-855-19-66. Ôîðä Òðàíçèò, íàïiââiñü, 200 ãðí. Òåë.0-67-300-56-50. Ôîðä Òðàíçèò, ïåðåäíÿ ïiäâiñêà, 200 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîðä Òðàíçèò, ðåäóêòîð çàäíüîãî ìîñòà, 4.000 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîðä Òðàíçèò, ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, 2.000 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35.

Äî àâòîáóñiâ ËiÀÇ, äâèãóí, 6-öèëiíäðîâèé, ðîáî÷èé, + çàäíié ìiñò Ðàáà, 19.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-67-812-34-45.

Äî âàíòàæiâîê Àâià, ïîðøíåâà ç ãiëüçàìè, 2.000 ãðí. Òåë.0-96-346-80-44. Âàë êàðäàííèé, ãîëîâêà áëîêà, êîëiíâàë, 8.000 ãðí. Òåë.0-66-594-57-64. ÃÀÇ-3307, ðàäiàòîð, 3.000 ãðí. Òåë.0-96-684-83-37.

ÃÀÇ-3310, ìóõîáîéêà, 150 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. ÃÀÇ-4301, ðîçäàòêà òà ôîðñóíêè, 3.500 ãðí. Òåë.0-97-169-06-42. ÃÀÇ-51, êîøèê ç÷åïëåííÿ, 750 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÃÀÇ-52, êàðäàí, íîâèé, 1.000 ãðí. Òåë.0-97-267-00-83. ÃÀÇ-52, ðàäiàòîð, íîâèé, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, 2.850 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÃÀÇ-52, õðåñòîâèíà, 250 ãðí. Òåë.0-93-243-14-35. ÃÀÇ-53, ãàëüìiâíèé âàêóóì, ç áà÷êîì, ìàéæå íîâèé, ç òðóáêàìè, 1.150 ãðí. Òåë.:0-67-727-03-82, 63-45-03. ÃÀÇ-53, ãåíåðàòîð, á/â, 450 ãðí. Òåë.0-67-339-73-21. ÃÀÇ-53, äâèãóí ïî çàï÷àñòèíàõ, âiä 50 ãðí. Òåë.0-97-526-03-71. ÃÀÇ-53, äâèãóí, 5.000 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÃÀÇ-53, äèñê ç÷åïëåííÿ, 300 ãðí. Òåë.0-98-235-72-05. ÃÀÇ-53, çàäíié ìiñò, 3.500 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÃÀÇ-53, çàäíié ìiñò, ó çáîði, 2.700 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-894-81-98. ÃÀÇ-53, êàáiíà, êðèëà, êàïîò, îáëèöþâàííÿ, 3.000 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÃÀÇ-53, ÊÏ, 3.000 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÃÀÇ-53, ÊÏ, 3.000 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÃÀÇ-53, ÊÏ, ïiñëÿ ðåìîíòó, 4.000 ãðí. Òåë.0-68-045-89-10. ÃÀÇ-53, ìiñò, + êàðäàí, 2.000 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. ÃÀÇ-53, ðàäiàòîð ìàñëÿíèé, íîâèé, 150 ãðí. Òåë.0-98-768-55-14. ÃÀÇ-53, ðàäiàòîð, ìàéæå íîâèé, 3.100 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÃÀÇ-53, ðàìà, 2.150 ãðí. Òåë.0-67-347-74-04. ÃÀÇ-53, ðåäóêòîð çàäíüîãî ìîñòà, íà 37 çóáiâ, íîâèé, 80-õ ðîêiâ, 5.950 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÃÀÇ-53, ðåäóêòîð, 2.000 ãðí. Òåë.0-68-045-89-10. ÃÀÇ-53, ðåñîðà çàäíÿ, íîâà, 1.500 ãðí. Òåë.0-67-984-31-38. ÃÀÇ-53, ñòàðòåð, ãàðíèé ñòàí, 550 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÃÀÇ-53, ñòàðòåð, ìàéæå íîâèé, 1.100 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÃÀÇ-53, òðóáè êîëåêòîðíi, 2 øò., 250 ãðí. Òåë.0-96-761-43-82. ÃÀÇ-54, -56, ðàäiàòîð, 900 ãðí. Òåë.0-98-818-43-23. ÃÀÇ-66, êîëîíêà, 1.200 ãðí. Òåë.0-67-307-33-37. ÃÀÇ-66, êîìïðåñîð, 3.000 ãðí., òîðã. Òåë.:0-97-227-59-47, 64-74-47. ÃÀÇ-66, ðàäiàòîð, íîâèé, ðàäÿíñüêîãî âèð-âà, 3.400 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÃÀÇåëü, ãîëîâêà áëîêà 16-êëàïàííà, 3.000 ãðí. Òåë.0-66-594-57-64. ÇIÄ-130, äâèãóí, 6.000 ãðí. Òåë.0-68-045-89-10. ÇIË, áàê, 175 ë, 650 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË, ÃÀÇ-53, ãàëüìiâíi áàðàáàíè, ìàéæå íîâi, 480 ãðí./øò. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË, ÃÀÇ-53, ïåðåäíi ðåñîðè, ó çáîði, 2 øò., 1.550 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË, ãåíåðàòîð, 90À, ìàéæå íîâèé, 750 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË, ãiäðîïiäñèëþâà÷, ðåìêîìïëåêò, îðèãiíàë, íîâèé, 85 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË, äâèãóí, 8.000 ãðí. Òåë.0-67-758-04-70. ÇIË, êîëîäêè ãàëüìiâíi, 4 øò., 350 ãðí./øò. Òåë.0-67-877-69-29. ÇIË, êîëõiäà, 7.800 ãðí., ðàäiàòîð, 5.200 ãðí. Òåë.0-98-818-43-23. ÇIË, êîëõiäà, ðàäiàòîð, 1.200 ãðí. Òåë.0-98-818-43-23. ÇIË, êîìïðåñîð, 500 ãðí. Òåë.0-68-203-86-74. ÇIË, êîðîáêà âiäáîðó ïiä íàñîñ ÍØ-32, 500 ãðí. Òåë.0-68-038-75-58. ÇIË, êîøèê ç÷åïëåííÿ, íîâèé, 1980-õ ðîêiâ, 580 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË, ÊÏ, 5.000 ãðí. Òåë.0-67-758-04-70. ÇIË, ÊÏ, 5.000 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÇIË, êðîíøòåéí êîìïðåñîðà, 390 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË, ìiêñåð äî ãàçîâîãî êàðáþðàòîðà, íîâèé, 280 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË, îáëèöþâàííÿ íîâå, çàâîäñüêå, ñòàðîãî çðàçêà, 2.100 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË, ïiäðåñîðíèê, 450 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82.


à10

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ, ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÒÎ òåë. 655-601, 12 æîâòíÿ 2016 ð.

ÇIË, ïiäøèïíèêè çàäíüî¿ ñòóïèöi, âíóòðiøíi òà çîâíiøíi, 1980-õ ðîêiâ, ìàéæå íîâi, 260 ãðí./øò. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË, ïiäøèïíèêè, 4 øò., 200 ãðí./øò. Òåë.0-67-877-69-29. ÇIË, ïîðøíåâà ãðóïà, ç ãiëüçàìè, ìàéæå íîâà, 1980-õ ðîêiâ, 2.250 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË, ïðàâà äâåðêà, íîâà, ó çáîði, 480 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË, ðåäóêòîð ïðîñòèé, 2.000 ãðí. Òåë.0-67-758-04-70. ÇIË, ðåñîðè äî ïðè÷åïà ÃÊÁ, 1.950 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË, òðàìáëåð, 350 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË, óòåïëþâà÷ ðàäiàòîðà, çàâîäñüêèé, 480 ãðí. Òåë.:0-67-727-03-82, 63-45-03. ÇIË, öåíòðèôóãà, ìàéæå íîâà, àëþìiíiºâà, 350 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË, ùèòîê ïðèëàäiâ, 580 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË-13, äâèãóí, ïåðøî¿ êîìïëåêòàöi¿, 11.500 ãðí. Òåë.0-67-382-22-92. ÇIË-130, “÷óëîê” çàäíüîãî ìîñòà, ãiïî¿äíîãî, çâè÷àéíîãî, 1.250 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË-130, áàëêà, ïåðåäíÿ, 1.950 ãðí. Òåë.0-67-347-74-04. ÇIË-130, áëîê äâèãóíà, 1.000 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. ÇIË-130, ÃÀÇ-53, ñòóïèöi çàäíi, 2 øò., 380 ãðí./øò. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË-130, ÃÀÇ-53, ñòóïèöi ïåðåäíi, 2 øò., 380 ãðí./øò. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË-130, ãàëüìiâíi êàìåðè (çàäíi, ïåðåäíi), 4 øò., 250 ãðí./øò. Òåë.:0-67-727-03-82, 63-45-03. ÇIË-130, ãàëüìiâíi êîëîäêè, àëþìiíiºâi, ìàéæå íîâi, 4 øò., 450 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË-130, ãåðíåðàòîð, 500 ãðí. Òåë.0-96-761-43-82. ÇIË-130, ãëóøíèê-ðåçîíàòîð ç ïðèéîìíèìè òðóáàìè, íîâèé, 80-õ ðîêiâ, 1.250 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË-130, ãîëîâêà äâèãóíà, ãàç/áåíçèí, 1.700 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË-130, äâèãóí ïåðøî¿ êîìïëåêòàöi¿, ðîáî÷èé, 5.000 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÇIË-130, äâèãóí ó êîìïëåêòi, 4.000 ãðí. Òåë.0-97-758-65-65. ÇIË-130, äâèãóí, 3.000 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. ÇIË-130, äâèãóí, 4.000 ãðí. Òåë.0-96-346-80-44. ÇIË-130, êàáiíà, 4.700 ãðí. Òåë.0-96-684-83-37. ÇIË-130, êàáiíà, êðèëà, êàïîò, 4.000 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÇIË-130, êàïîò, 1.500 ãðí. Òåë.0-96-684-83-37. ÇIË-130, êàïîò, 600 ãðí. Òåë.0-67-347-74-04. ÇIË-130, êîæóõ ìàõîâèêà, 500 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. ÇIË-130, êîëiíâàë, 1.000 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. ÇIË-130, êîëiíâàë, 1.200 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. ÇIË-130, êîëiíâàë, íîâèé, 2.200 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË-130, ÊÏ, 1.800 ãðí. Òåë.0-67-984-31-38. 3.500 ãðí. ÇIË-130, ÊÏ, Òåë.0-96-346-80-44. ÇIË-130, ÊÏ, ìàéæå íîâà, 5.900 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË-130, êðàí ãàëüìiâíèé, ãîëîâíèé, íîâèé 1980-õ, 1-ôðèêöiéíèé, 2-ôðèêöiéíèé, 880 ãðí./øò. Òåë.:0-67-727-03-82, 63-45-03. ÇIË-130, êðîíøòåéíè ïiäðåñîðíèêà, 4 øò., 320 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË-130, ìàõîâèê ç êîæóõîì, 650 ãðí. Òåë.0-67-339-73-21. ÇIË-130, íàñîñ âîäÿíèé, 450 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË-130, îáëèöþâàííÿ, 3.700 ãðí. Òåë.0-96-684-83-37. ÇIË-130, ïiââiñü çàäíüîãî ìîñòà, ïðî¿çíîãî òà çâè÷àéíîãî, íîâà, 650 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË-130, ïðîêëàäêè ãîëîâêè áëîêà, 2 øò., 40 ãðí. Òåë.0-67-291-74-49. ÇIË-130, ðàäiàòîð âîäÿíèé, 1.300 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÇIË-130, ðàäiàòîð, âiä 1.500 ãðí. Òåë.0-96-684-83-37. ÇIË-130, ðåäóêòîð çàäíüîãî ìîñòà, 3.000 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÇIË-130, ðåäóêòîð, íîâèé, 3.400 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË-130, ðåñîðà çàäíÿ, 850 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÇIË-130, ðåñîðà ïåðåäíÿ, 750 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÇIË-130, ðåñîðè çàäíi, ìàéæå íîâi, 2 øò., 1.650 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82.

ÇIË-130, ñòàðòåð, 500 ãðí. Òåë.0-96-761-43-82. ÇIË-130, ñòàðòåð, á/â, 350 ãðí. Òåë.0-67-339-73-21. ÇIË-130, ñòàðòåð, êîìïðåñîð, 1.250 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË-130, Óðàë, ðàäiàòîðè, íîâi, 2 øò., 2.580 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË-130, ôëàíåöü ðåäóêòîðà ïðîñòîãî, íîâèé, 160 ãðí. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82. ÇIË-130, öèëiíäð ïiäiéìà÷à, 2.500 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÇIË-130, øâåëåðè ç ëóçàìè ïiä áàëîíàìè, äîâæèíà 4 ì, d=16 ìì, âiäìiííèé ñòàí, 2 øò., 1.500 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË-130, øêâîðiíü, 2 øò., íîâi, çi ñòóëêàìè, 350 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË-131, ðîçäàòêà, 2.800 ãðí. Òåë.0-67-382-22-92. ÇIË-4331, ðåäóêòîð ãiïî¿äíèé, 8.000 ãðí. Òåë.0-67-758-04-70. IÔÀ, ùèòîê ïðèëàäiâ, 200 ãðí. Òåë.0-98-945-37-76. ÊàìÀÇ, ãiäðîïiäñèëþâà÷, 1980-õ ðîêiâ, ìàéæå íîâèé, 2.550 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÊàìÀÇ, ÃÓÐ, 500 ãðí. Òåë.0-97-677-94-49. ÊàìÀÇ, äâèãóí ïî ç/÷. Òåë.0-98-945-37-76. ÊàìÀÇ, êàáiíà çi ñïàëüíèì ìiñöåì, 20.000 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÊàìÀÇ, êàìåðà ãàëüìiâíà, íîâà, 2.500 ãðí. Òåë.0-93-243-14-35. ÊàìÀÇ, êàðêàñ, òåíò, 3.000 ãðí. Òåë.0-97-677-94-49. ÊàìÀÇ, êîëií÷àñòèé âàë, 7.500 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. 1.000 ãðí. ÊàìÀÇ, êîðçèíà, Òåë.0-98-945-37-76. ÊàìÀÇ, ÊÏ, 1 øò., 5.000 ãðí. Òåë.0-67-381-11-81. ÊàìÀÇ, ÊÏ, 2.000 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. ÊàìÀÇ, êðàí ãàëüìiâíèé, íîâèé, 1980-õ ðîêiâ, 1.200 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, ÇIË, âàë êîëií÷àñòèé, áëîêè, çàï÷àñòèíè. Òåë.:0-67-920-09-82, 0-50-376-32-00. ÊàìÀÇ, ìiæîñüîâèé äèôåðåíöiàë, 2.000 ãðí. Òåë.0-97-677-94-49. ÊàìÀÇ, ðåäóêòîð áåòîíîçìiøóâà÷à, 8.000 ãðí. Òåë.0-67-381-11-81. ÊàìÀÇ, ðåäóêòîð, 6.500 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÊàìÀÇ, ñòðåì’ÿíêè íà 8 òîíí, 4 øò., 150 ãðí./øò. Òåë.0-67-910-69-27. ÊàìÀÇ-5320, -5511, âàë êàðäàííèé, 1.000 ãðí. Òåë.0-67-984-31-38. Êîæóõ äâèãóíà ÑÌÄ-22, 2.500 ãðí. Òåë.0-68-045-89-10. Êîìïðåñîð, 15 àòìîñôåð, 3.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-526-03-71. Êîìïðåñîð, 2 öèëiíäðîâèé, 800 ãðí. Òåë.0-97-526-03-71. ÊðÀÇ, áëîê äî äâèãóíà ßÌÇ-238, 4.000 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÊðÀÇ, ãîëîâêà áëîêà, 2 øò., 3.700 ãðí./øò., òîðã. Òåë.0-96-894-81-98.

Ïîðøíåâà ãðóïà “Êîñòðîìà”, ãiëüçà “Êîíîòîï”, ïîðøåíü “Õàðêiâ”. Ïîðøíåâi êiëüöÿ, ïàëüöi, ïðîêëàäêè, âêëàäèøi, ïàëèâíà àïàðàòóðà, ôiëüòðè. Îðèãiíàëüíi ç/÷ äî ÊàìÀÇ, ÌÒÇ, ÃÀÇ, ßÌÇ, ðîçõiäíi ìàòåðiàëè äî iìïîðòíî¿ òà âiò÷èçíÿíî¿ òåõíiêè. Ãàðàíòiÿ. Äîñòàâêà. Òåë.:0-67-570-22-02, 0-50-719-00-73, 0-50-719-00-74. Ðåíî Ïðåìióì, íàñîñ-ôîðñóíêà, ÄÖI, ïiñëÿ êàïðåìîíòó, íà íîâèõ çàï÷àñòèíàõ, 4 øò., 4.500 ãðí./øò. Òåë.0-97-334-47-07.

Äî ñïåöòåõíiêè Àâòîêðàí ÊðÀÇ, óñòàíîâêà êðàíîâà, öèëiíäðè âiä ëàï, 4 øò., 1.500 ãðí./øò., òîðã. Àáî îáìií. Òåë.0-98-945-37-76. Àäàïòîð äî ìîòîáëîêà, 12.000 ãðí. Òåë.0-97-205-82-07. Áîðîíè äèñêîâi Êðàñíÿíêà, ç/÷, 4 øò., âiä 50 ãðí. Òåë.0-67-802-47-47. Äâèãóí ÇIÄ, 3.000 ãðí. Òåë.0-97-577-24-99. Íàâàíòàæóâà÷ ëüâiâñüêèé, êîðîáêà âiäáîðó, 1.500 ãðí. Òåë.0-68-038-75-58.

Àâòî ïî çàï÷àñòèíàõ -Íó, îñü, ÷åðåç äåêiëüêà õâèëèí ïîòÿã ïî¿äå. I ÿ ïî¿äó ñëóæèòè.: -ß áóäó ÷åêàòè òåáå, êîõàíèé! -Íå òðåáà, iäè äîäîìó, ìåíå äîâãî íå áóäå.

ÊðÀÇ, ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, ÇIË: çàï÷àñòèíè, á/â òà íîâi. Òåë.0-96-721-21-95. ÊðÀÇ, êîëiíâàë áëîêà, 6.000 ãðí., òîðã, òåðìiíîâî. Òåë.0-96-894-81-98. ÊðÀÇ, ðåäóêòîð, 3.500 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÊðÀÇ, ðîçäàòî÷íà êîðîáêà, ðåäóêòîð, 7.000 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÊðÀÇ, õðåñòîâèíà êàðäàííà, 300 ãðí. Òåë.0-93-243-14-35. ÌÀÇ, 5ÊÏ, 6.000 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. ÌÀÇ, 5ÊÏ, ñòàí íîâî¿, 6.000 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. ÌÀÇ, ãàëüìiâíi êàìåðè: çàäíÿ, ïåðåäíÿ, 380 ãðí. Òåë.:0-67-727-03-82, 63-45-03. ÌÀÇ, äâèãóí, 15.000 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, ÊÏ, 5.000 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÌÀÇ, ÊÏ, 3.200 ãðí., òîðã, òåðìiíîâî. Òåë.0-96-894-81-98. ÌÀÇ, ÊÏ, 7.000 ãðí. Òåë.0-67-381-46-40. ÌÀÇ, êóíã, 12.500 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÌÀÇ, ëèñòîê êîðiííèé äî ðåñîðè, çàäíié, 800 ãðí. Òåë.0-67-291-74-49. ÌÀÇ, ðåëå äî ñòàðòåðà, 80-õ ðîêiâ, 2 øò., 850 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. Ïiäðàìíèê äî êóçîâà, 1.200 ãðí. Òåë.0-98-505-91-77. ÓÀÇ, ïåðåäíié ìiñò, 3.000 ãðí. Òåë.0-97-526-03-71. ÓÀÇ, ðåñîðè çàäíi, 500 ãðí., ïåðåäíi, 400 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65.

ÌÒÇ-80, ðàäiàòîð âîäÿíèé, 2.500 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÌÒÇ-80, ñòàðòåð, 2.000 ãðí. Òåë.0-97-061-88-41. ÌÒÇ-80, ñòóïèöÿ ïåðåäíÿ, â çáîði, 500 ãðí. Òåë.0-98-768-55-14. ÌÒÇ-82, áîðòîâi, á/â, 15.000 ãðí. Òåë.0-68-639-69-62. ÌÒÇ-82, êàðäàí íà ïåðåäíié ìiñò, á/â, 200 ãðí. Òåë.0-68-286-34-15. ÌÒÇ-82, êîðïóñ ïåðåäíüîãî ìîñòà. Òåë.0-68-011-90-55. ÌÒÇ-82, ïåðåäíié ìiñò, ïiñëÿ êàïðåìîíòó, 30.000 ãðí. Òåë.0-97-592-67-37. Ïëóã 3-êîðïóñíèé, 7.000 ãðí. Òåë.0-67-211-81-74. Ïðîìiæîê, êîðîáêà, ìiñò, 20.000 ãðí. Òåë.0-97-745-28-64. Ò-25, -40, êóëüòèâàòîð, 7.900 ãðí. Òåë.0-67-926-96-65. Ò-25, -40, ñòàðòåð, 2.000 ãðí. Òåë.0-97-061-88-41. Ò-25, ñòàêàí òà ïiäøèïíèê áîðòîâî¿, íîâi, âiä 150 ãðí. Òåë.0-68-312-26-17. Ò-40, òðàâåðñè äî ðàìè, 2 øò., 1.000 ãðí. Òåë.0-96-686-03-55. Ò-40, òÿãà öåíòðàëüíà, ãâèíò, 950 ãðí. Òåë.0-97-405-29-24. Òðàêòîð, êîìïðåñîð, 800 ãðí. Òåë.0-68-203-86-74. ÞÌÇ, âàë âiäáîðó ïîòóæíîñòi, 860 ãðí. Òåë.0-67-211-81-74. ÞÌÇ, êàïîò, 450 ãðí. Òåë.0-68-038-75-58. ÞÌÇ-238, áëîê äâèãóíà, 5.000 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÞÌÇ-238, ãîëîâêà áëîêà, 2.500 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÞÌÇ-238, êîëiíâàë, 5.000 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÞÌÇ-6, êàáiíà, 7.200 ãðí. Òåë.0-67-211-81-74.

Ç/÷ äî ïðåñ-ïiäáèðà÷iâ: Âåëãåð, Äæîí Äið, Êëààñ, Ñiïìà, Íüþ Õîë, Äåóö-Ôàõð, çåðíîçáèðàëüíèõ êîìáàéíiâ, òðàêòîðiâ: Ìàññåé Ôåðãþñîí, Äæîí Äið, Âîëüâî, Êëààñ. Ìiíi-êîìáàéíè, ïðåñ-ïiäáèðà÷i, ïëóãè îáîðîòíi. Äîñòàâêà. Ñàéò: www.àgrostep.com.ua Òåë.:0-99-530-20-57, 0-98-722-03-26. ÇIË, ÏÊÓ-32, ºìíiñòü 4,5 êóá.ì, ç áiòóìîì äî 2-õ òîíí, 28.000 ãðí. Òåë.0-98-068-59-11. Êîìïðåñîð äî åêñêàâàòîðà ÅÎ-3411, á/â, 3.000 ãðí. Òåë.0-97-419-09-11. Êóëüòèâàòîð ïðîïîëî÷íèé, 7.000 ãðí. Òåë.0-97-405-29-24. Ëåìiø, çóáè äëÿ áîðií, 50 ãðí. Òåë.0-67-802-47-47. Ðàìà äî êóëüòèâàòîðà, 1.500 ãðí. Òåë.0-97-197-01-32. Öèðêóëÿðêà âiä òðàêòîðà, 7.000 ãðí. Òåë.0-68-646-22-33. ÞÌÇ, ïàíåëü ïðèëàäiâ, 500 ãðí. Òåë.0-98-768-55-14.

Äî òðàêòîðiâ ÄÒ-75, áàíäàæi ïiäâiñíîãî êîòêà, 4 øò., 25 ãðí./øò. Òåë.0-97-581-24-96. ÄÒ-75, íàïiââiñü, áîðòîâîãî òà çàäíüîãî ìîñòó, 300 ãðí. Òåë.0-97-581-24-96. Çàï÷àñòèíè äî êèòàéñüêèõ ìiíi-òðàêòîðiâ Ôîòîí, Äîíã Ôåíã, Ñiíòàé, Äæèíìà, ÄÒÇ òà iíøi. Ñàéò: agrozone.com.ua Òåë.:0-50-181-11-80, 0-97-181-10-11, 0-93-088-18-80. Ê-700, öåíòðàëüíèé ãâèíò, 2.000 ãðí. Òåë.0-67-211-81-74. Ê-701, ðàäiàòîð, 6.500 ãðí. Òåë.0-67-211-81-74. ÌÒÇ, êîìïðåñîð, 400 ãðí. Òåë.0-98-945-37-76. ÌÒÇ, ðàäiàòîð âîäÿíèé, 2.500 ãðí. Òåë.0-96-944-84-57. ÌÒÇ, ðåäóêòîð, 1.000 ãðí. Òåë.0-96-944-84-57. ÌÒÇ-1221, àáî -82, ïåðåäíié ìiñò áàëî÷íîãî òèïó, á/â, ç Áiëîðóñi¿, 32.000 ãðí. Òåë.0-50-830-28-36. ÌÒÇ-80, ãiëüçè, ïîðøåíü, øàòóíè, êiëüöÿ, 5.000 ãðí. Òåë.0-97-061-88-41. ÌÒÇ-80, ÃÓÐ, 1.500 ãðí. Òåë.0-67-664-86-83. ÌÒÇ-80, êîëîíêà êåðìîâà, 1.500 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. ÌÒÇ-80, ÊÏ, 12.500 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. ÌÒÇ-80, ìàõîâèê, ïëèòà ïiä ñòàðòåð, 3.000 ãðí. Òåë.0-66-105-85-60. ÌÒÇ-80, ìiñò çàäíié, 15.000 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. ÌÒÇ-80, ïðîìiæíèé âàë, 6.000 ãðí. Òåë.0-96-404-66-88. ÌÒÇ-80, ïðîìiæîê, 1.500 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65.

Àëüôà Ðîìåî-164, 1990 ð.â., 2,0Á, ïî ç/÷. Òåë.0-96-529-88-58. Àóäi-100, Ãàëàíò, ç/÷. Òåë.0-98-505-69-61. Àóäi-80, 1994 ð.â., 1,9 ÒÄI, ïî ç/÷. Òåë.0-97-758-96-61. ÁÌ ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-97-526-03-71. ÂÀÇ Æèãóëi ïî ç/÷. Òåë.0-97-526-03-71. ÂÀÇ ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-67-877-69-29. ÂÀÇ, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-96-104-59-05. ÂÀÇ, ÓÀÇ-452 íà çàï÷àñòèíè, âiä 100 ãðí. Òåë.0-66-388-70-99. ÂÀÇ-2101 ïî ç/÷. Òåë.0-68-204-93-79. ÂÀÇ-21013, 1984 ð.â., ïî ç/÷. Òåë.0-96-895-09-25. ÂÀÇ-2103 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-67-528-35-13. ÂÀÇ-2108 ïî ç/÷, âiä 20 ãðí. Òåë.0-97-951-31-11. ÂÀÇ-2109, ÂÀÇ-21099 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-98-548-48-73. ÃÀÇ-21 Âîëãà íà çàï÷àñòèíè, âiä 200 ãðí. Òåë.0-66-388-70-99. ÃÀÇ-21 Âîëãà, âiä 100 ãðí. Òåë.65-25-74. ÃÀÇ-21 Âîëãà, çàï÷àñòèíè âiä 10 ãðí. Òåë.0-96-134-24-00. ÃÀÇ-21, 1963 ð.â., ïî çàï÷àñòèíàõ, âiä 50 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÃÀÇ-2410 íà ç/÷, âiä 10 ãðí. Òåë.0-96-940-09-84. ÃÀÇ-2410, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-97-474-25-64. ÃÀÇ-31029 íà ç/÷. Òåë.0-97-628-98-46. ÃÀÇ-3307, ðiçíi, âiä 270 ãðí. Òåë.0-96-684-83-37. ÃÀÇ-52 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-97-758-96-61. ÃÀÇ-53 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-67-727-03-82. ÃÀÇåëü, âàíòàæíèé, ïî ç/÷. Òåë.0-67-495-30-30. Äåó Ëàíîñ. Òåë.0-97-910-77-98. Äåó Ëàíîñ. Òåë.0-98-493-22-12. Äæèï Ïàòðiîò, 2011 ð.â., àâòî ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-50-931-13-01. ÇÀÇ Ñëàâóòà, 2001 ð.â., ïiñëÿ ÄÒÏ, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-67-722-06-27. ÇÀÇ Òàâðiÿ ïî ç/÷. Òåë.0-67-584-56-41. ÇÀÇ Òàâðiÿ ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-98-548-48-73. ÇÀÇ-968, çàï÷àñòèíè, âiä 50 ãðí. Òåë.0-98-505-69-61. ÇIË íà çàï÷àñòèíè, âiä 20 ãðí. Òåë.0-67-291-74-49. ÇIË ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-67-727-03-82. ÇIË-130 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-67-984-31-38. ÇIË-130, ïî ç/÷. Òåë.0-67-347-74-04. ÇIË-130, ðiçíi, âiä 270 ãðí. Òåë.0-96-684-83-37. ÇIË-5301, “áè÷îê”, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-97-758-65-65. Iâåêî Äåéëi ïî ç/÷. Òåë.0-67-198-00-10. ÊàìÀÇ ïî ç/÷, âiä 10 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÊàìÀÇ ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-67-984-31-38. ÊðÀÇ ñàìîñêèä ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-67-988-72-41. ËóÀÇ Âîëèíåöü ïî ç/÷. Òåë.0-67-584-56-41. ÌÀÇ-51, -55, çàï÷àñòèíè âiä 20 ãðí. Òåë.0-67-988-72-41. ÌÀÇ-64229, òÿãà÷ (íà çàï÷àñòèíè), 60.000 ãðí., âóë.×îðíîâîëà,31. Òåë.0-97-951-71-28. Ìåðñåäåñ Ñïðiíòåð, äâèãóí ïî ç/÷. Òåë.0-67-383-47-11. Ìîñêâè÷, äâèãóí, ç/÷. Òåë.0-98-505-69-61. Ìîñêâè÷-2140, âiä 20 ãðí. Òåë.0-96-104-59-05.

Ìîñêâè÷-412 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-67-300-56-50. Îïåëü Ðåêîðä ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-67-300-56-50. Îïåëü Ñåíàòîð ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-67-300-56-50. Ïåæî J5 ïî çàï÷àñòèíàõ, âiä 20 ãðí. Òåë.0-67-381-11-31. Ðåíî Ëàãóíà, 1996 ð.â., 1,8I, ñèíié, ïî ç/÷. Òåë.0-98-855-44-36. Ðåíî Ëàãóíà-2, 2,2DCI, íà çàï÷àñòèíè, âiä 100 ãðí. Òåë.0-97-334-47-07. Ò-150Ê ïî ç/÷, âiä 50 ãðí. Òåë.0-67-802-47-47. Ò-70 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-97-758-65-65. ÓÀÇ-469 ïî ç/÷. Òåë.0-97-526-03-71. ÓÀÇ-469, ðàìà íîâà, êðèëà, êåðìîâå, ïi÷êà, ëîáîâà ðàìêà, áàê ëiâèé, ïðîâîäêà, âiä 200 ãðí. Òåë.0-68-312-26-17. Ôiàò Äîáëî, 2006 ð.â., 1,9ÒÄI, ãàðíèé ñòàí, ïî ç/÷. Òåë.0-93-359-44-59. Ôiàò Äîáëî, ç/÷, âiä 50 ãðí. Òåë.0-67-904-79-09. Ôiàò Äóêàòî ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-67-381-11-31. Ôîëüêñâàãåí Â2 ïî ç/÷, âiä 10 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîëüêñâàãåí Â2 ïî ç/÷, âiä 50 ãðí. Òåë.0-67-397-71-43. Ôîëüêñâàãåí Â2, äåòàëi êóçîâà, 100 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. Ôîëüêñâàãåí Ãîëüô, 1994 ð.â., 1,4, 3-äâåðíèé, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-67-722-06-27. Ôîðä Åñêîðò, çàï÷àñòèíè. Òåë.0-67-300-56-50. Ôîðä Òðàíçèí, 1986-2000 ð.â., âiä 20 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35. ÞÌÇ åêñêàâàòîð, ïî ç/÷. Òåë.0-67-211-81-74. ÞÌÇ, ðåäóêòîð, ïi÷êà, êîëåêòîð, âêëàäèøi, âîäÿíèé íàñîñ, øëàíãè âèñîêîãî òèñêó, âiä 100 ãðí. Òåë.0-68-312-26-17.

Iíøi çàï÷àñòèíè Àâòîçàï÷àñòèíè äî Íåìî, Áåðëiíãî, Áiïåð, Áîêñåð, Àâåî, Ôîëüêñâàãåí Ò4, Ò5, Êàääi, Ìàñòåð, Êîíãî, Âiâàðî, Êîìáî, Äîáëî, Êîííåêò, Òðàíçèò, Iâåêî. Ñàéò: www.razborka-bus.com.ua Òåë.:0-50-278-02-39, 0-97-778-21-20. Àóäi, äâèãóí, ïî ç/÷. Òåë.0-98-768-55-14. Áàê ïàëèâíèé, 80 ë, 1.000 ãðí. Òåë.0-98-818-43-23. Âèëêà äî âåëîñèïåäà, 85 ãðí. Òåë.0-68-026-52-72. Âiçîê äî ìîòîöèêëà ÌÒ, íîâèé, 3.600 ãðí. Òåë.0-99-041-21-65. Âiñü äî òðàêòîðíîãî ïðè÷åïà, 1.000 ãðí. Òåë.0-98-505-91-77. Ãiäðîöèëiíäð äî ïðè÷iïà ÏÒÑ-4, 1.800 ãðí. Òåë.0-68-013-73-94. Ãiäðîöèëiíäðè äî âñiõ âèäiâ òåõíiêè (ÊàìÀÇ, ÇIË, ÃÀÇ, ÌÀÇ, ÊÓÍ òà iíøi). Ðåìîíò ãiäðîöèëiíäðiâ, à òàêîæ çàï÷àñòèí äî ñ/ã òåõíiêè. Òåë.:0-68-461-84-23, Îëåêñié, 0-68-530-82-67, Ñåðãié. Äâèãóí ÓÄ-2 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë.0-97-577-24-99. Äâèãóí ÓÌÇ-451, íà çàï÷àñòèíè, 1.500 ãðí. Òåë.0-97-261-79-50. Çàï÷àñòèíè äî âñiõ âèäiâ àâòîáóñiâ i ìiêðîàâòîáóñiâ, ïiä çàìîâëåííÿ 2-7 äíiâ, íîâi, á/â, ãóðòîì i âðîçäðiá, âiäïðàâëåííÿ ïî Óêðà¿íi, º ñâié âåëèêèé ñêëàä. Òåë.:0-97-152-13-31, 0-93-261-37-42, 0-97-726-66-40. Êîìïðåñîðè ïîðøíåâi, ãâèíòîâi, äèçåëüíi, ïåðåñóâíi ÏÊÑ, ÏÊÑÄ, ÂÂÏ ÊÒ, ÅÏÊÓ, ÂÂ, ÍÂÅ, ÂÊ, ÂÊÏ, ç/÷ äî íèõ. Êóïóºìî á/â êîìïðåñîðè àáî îáìiíþºìî ç äîïëàòîþ íà íîâi. Íàñîñíî-êîìïðåñîðíå îáëàäíàííÿ âiä ÒΠ“Êîìïðåññîðìàø-ñåðâiñ”. Òåë.:0-68-614-43-41, 0-50-752-05-86. Ìîòîöèêë Iæ Ïëàíåòà-2, äâèãóí, ïåðåäíÿ âèëêà, 1.000 ãðí. Òåë.0-68-312-26-17. Ïiäðàìíèê äî êóçîâà, 1.200 ãðí. Òåë.0-98-505-91-77. Øëàíãè âèñîêîãî òèñêó, 57 ñì äîâæèíà, çi øòóöåðàìè, 4 øò., 130 ãðí./øò. Òåë.:63-45-03, 0-67-727-03-82.

ÀÂÒÎÎÁËÀÄÍÀÍÍß, ÀÊÁ Êóïëþ Àâòîäîìêðàò íà iíîìàðêó. Òåë.0-96-946-61-63. Àêóìóëÿòîð äëÿ ë/à, 60-90Ah, ó ðîáî÷îìó ñòàíi. Òåë.0-96-946-61-63. Àêóìóëÿòîð ðîáî÷èé, íåðîáî÷èé. Òåë.0-97-033-71-08. Àêóìóëÿòîð ó íåðîáî÷îìó ñòàíi, áóäü-ÿêèé. Òåë.:0-96-343-48-44, 0-97-258-53-76, 62-22-84. Àêóìóëÿòîð, á/â, äîðîãî, ñàìîâèâåçåííÿ. Òåë.0-97-207-65-15. Àêóìóëÿòîð, á/â. Òåë.:70-60-85, 0-67-904-79-09. Àêóìóëÿòîð. Òåë.0-93-413-03-72. Àêóìóëÿòîðè, 190-220 Àì, 2 øò. Òåë.0-97-410-53-35. Àñåíiçàòîð ÊÎ-503, íàñîñ âàêóóìíèé, çàñóâ. Òåë.0-97-677-94-49. Åëåêòðîíàñîñ äëÿ êîëiñ ë/à. Òåë.0-96-946-61-63. ÇIË, áàëîí ãàçîâèé ïðîïàí, ðåäóêòîð. Òåë.0-97-410-53-35. ÇIË, ÃÀÇîí, áàëîí ãàçîâèé, ðåäóêòîð. Òåë.0-97-410-53-35. ÇIË, ñàìîñêèä, ãàçîâèé ðåäóêòîð. Òåë.0-97-410-53-35. ÊàìÀÇ, ÌÀÇ, åíåðãîàêóìóëÿòîð. Òåë.0-97-410-53-35. Êëþ÷i, âåëèêi, äî âàíòàæiâêè. Òåë.0-97-410-53-35. Êîìïðåñîð ó ãàðàæ. Òåë.0-97-410-53-35. Íàáið êëþ÷iâ, íåäîðîãî. Òåë.0-96-946-61-63. Íàáið ÿêiñíèõ iíñòðóìåíòiâ. Òåë.0-97-410-53-35. Óñòàíîâêó ìàíiïóëÿòîðíó. Òåë.0-97-410-53-35.

Ôåí, ïðîôåñiéíèé. Òåë.0-97-410-53-35.

Ïðîäàì Àâòîíîìêà, 24 Âò ó êîìïëåêòi, 7.500 ãðí. Òåë.:0-68-113-03-48, 74-93-37. Àâòîíîìêà, 50õ20, ðîñiéñüêå âèð-âî, ç ïóëüòîì, 3.500 ãðí. Òåë.:0-67-727-03-82, 63-45-03. Àêóìóëÿòîð äëÿ àâòî, 800 ãðí. Òåë.0-96-557-13-67. Àêóìóëÿòîð ÑÒ-100, ìàéæå íîâèé, âiäìiííèé ñòàí, 1.150 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. Àêóìóëÿòîð ÑÒ-60, âiäìiííèé ñòàí, 590 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. Àêóìóëÿòîðè ÑÒ-190, -140, âiäìiííèé ñòàí, 2 øò., 1.650 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82. Àóäi-100, À6, 2,5ÒÄI, ïàëèâíà àïàðàòóðà, íà ç/÷, âiä 400 ãðí. Òåë.0-67-740-74-50. Áàëîí ãàçîâèé, ìåòàí, 14 êóá.ì, 1.500 ãðí. Òåë.0-67-381-25-30. Áàëîíè ãàçîâi (ïðîïàí), ðåäóêòîðè, á/â, âiä 700 ãðí. Ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ. Òåë.0-97-811-66-15. Áàëîíè íà ãàç ìåòàí, 7 øò., 500 ãðí./øò. Òåë.0-97-758-65-65. ÂÀÇ Æèãóëi, áàëîí ãàçîâèé, 500 ãðí. Òåë.0-98-945-37-76. ÂÀÇ Æèãóëi, äîìêðàò, 200 ãðí. Òåë.0-67-973-26-70. Âèëêà ÂÍ-1, äëÿ âèìiðþâàííÿ íàïðóãè àêóìóëÿòîðiâ, íîâà, ðàäÿíñüêà, 250 ãðí. Òåë.0-97-401-50-20. Âîãíåãàñíèê ó àâòîìîáiëü, 100 ãðí. Òåë.0-67-516-74-34. ÃÀÇ Âîëãà, äîìêðàò, 150 ãðí. Òåë.0-98-175-75-58. ÃÀÇ-53, ãàçîâà àïàðàòóðà, 600 ãðí. Òåë.0-68-045-89-10. ÃÀÇ-53, ïiäiéìà÷, 3.500 ãðí. Òåë.0-68-025-06-65. ÃÀÇ-53, óñòàíîâêà ãàçîâà, 400 ãðí. Òåë.0-98-768-55-14. Äîìêðàò, 150 ãðí. Òåë.0-67-516-74-34. Äîìêðàò, 150 ãðí. Òåë.64-38-03. Äîìêðàò, 16 òîíí, 1.500 ãðí. Òåë.0-67-516-74-34. Äîìêðàò, 5 òîíí, 80-õ ðîêiâ, íîâèé, 1.850 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÊàìÀÇ, áóêñèð æîðñòêèé, ðîçñóâíèé, íîâèé, 1.550 ãðí./øò. Òåë.0-67-727-03-82. ÊàìÀÇ, áóêñèð ì’ÿêèé, ðîçñóâíèé, íîâèé, 690 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÊàìÀÇ, ÃÀÇ, ÇIË, áóêñèð, 1.000 ãðí. Òåë.0-67-382-22-92. ÊàìÀÇ, ãàëüìiâíèé åëåêòðîàêóìóëÿòîð, íîâèé, Ðîñiÿ, 1.100 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. ÊàìÀÇ, ÿùèêè äëÿ iíñòðóìåíòiâ, ïiä êóçîâ, 2 øò., 0,68õ0,40, íîâi, 500 ãðí. Òåë.0-67-727-03-82. Êîìïðåñîð ÒÎÌ, 8.000 ãðí. Òåë.0-97-577-24-99. Ìåðñåäåñ “î÷êàðèê”, äîìêðàò, 400 ãðí. Òåë.0-67-381-46-40. Ìåðñåäåñ-410, àïàðàòóðà ïàëèâíà, 5.000 ãðí. Òåë.0-97-574-09-81. Ìîñêâè÷, óñòàíîâêà ãàçîâà, ìåòàí, 4.000 ãðí. Òåë.0-96-347-09-71. Íàñîñ äëÿ çàïðàâêè ïàëüíèì, 24 Âò, 1.300 ãðí. Òåë.2-40-98. Íàñîñ äëÿ ìèòòÿ àâòî, 100 ãðí. Òåë.0-67-384-17-30. Íàñîñ ðó÷íèé, 70 ãðí. Òåë.0-98-175-75-58. Ïðèñòðié äëÿ çàïóñêó çèìîþ äâèãóíiâ òà òðàêòîðiâ, 1.250 ãðí. àâòî Òåë.0-97-447-16-51. Ïðèñòðié çàðÿäíèé äëÿ àêóìóëÿòîðiâ, 12Â, 24Â, ñòðóì çàðÿäó äî 10 Àìïåð, 300 ãðí. Òåë.0-96-312-38-82. Ïðèñòðié çàðÿäíèé, 24 Âîëüò. Òåë.0-67-365-45-68. Ïðèñòðié çàðÿäíî-ðîçïîäiëüíèé ÂÑÀ-5, 2.000 ãðí. Òåë.0-98-505-69-61. Òðîñ áóêñèðóâàëüíèé, òîâùèíà 0,8 ìì, 3 òî÷êè çà÷åïëåííÿ, äëÿ ìàëîâàíòàæíèõ àâòî, 200 ãðí. Òåë.0-97-401-50-20. Ôiàò Äóêàòî, äîìêðàò, 800 ãðí. Òåë.0-67-973-26-70. Ôîëüêñâàãåí Ïàññàò Â3, ïàëèâíà àïàðàòóðà, 1,9Ä, 1.500 ãðí./øò. Òåë.0-97-758-97-30. Ôîðä Òðàíçèò, ïàëèâíà àïàðàòóðà, ôîðñóíêè, 1.000 ãðí. Òåë.0-97-410-53-35.

ÐÅÌÎÍÒ ÒÀ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÀÂÒÎ

Àâòîåëåêòðîíiêà: ñèãíàëiçàöiÿ, êñåíîí, ñêëîïiäiéìà÷i. Âñòàíîâëåííÿ. Ïðîäàæ. Òåë.0-67-985-47-76. Àâòîñèãíàëiçàöiÿ. Êñåíîí. Ìóçèêà. Ñêëîïiäiéìà÷i. Ïðîäàæ. Âñòàíîâëåííÿ. Ðåìîíò. Òåë.0-97-976-19-23. Àâòîñèãíàëiçàöiÿ. Ñêëîïiäiéìà÷i. Êñåíîí. Ïðîäàæ, ðåìîíò, äiàãíîñòèêà, âñòàíîâëåííÿ. Òåë.0-97-976-19-23. Âñi âèäè êóçîâíèõ ðîáiò, ðèõòóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîëiðóâàííÿ, çâàðþâàííÿ. Òåë.0-67-359-40-22.

Âñòàíîâëåííÿ ãàçîáàëîííîãî îáëàäíàííÿ, á/â òà íîâîãî. Òåë.0-97-349-19-18. Âñòàíîâëåííÿ ÃÁÎ íà àâòî, âiä 3.500 ãðí. Òåë.0-97-811-66-15. Âñòàíîâëåííÿ ÃÁÎ íà áóäü-ÿêå àâòî, âiä 3.500 ãðí. Ãàðàíòiÿ. Òåë.0-67-733-80-29. Äiàãíîñòèêà, ðåìîíò iíæåêòîðíèõ ñèñòåì, ÷èùåííÿ ôîðñóíîê. Òåë.0-67-391-09-08. Çâàðþâàëüíi ðîáîòè, çàìiíà åëåìåíòiâ êóçîâà, ðèõòóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Òåë.0-96-333-35-96. Çâàðþâàííÿ, ðèõòóâàííÿ, àíòèêîðîçiéíà îáðîáêà àâòîìîáiëiâ. Òåë.0-67-391-09-08. Ïåðåòÿæêà êåðìà, äâåðíèõ êàðò, ïiäëîêiòíèêiâ. Øêiðà, òêàíèíà. Òåë.0-96-533-29-85. Ðåìîíò äâèãóíiâ, êîðîáîê ïåðåäà÷, õîäîâî¿ ÷àñòèíè, åëåêòðè÷íèõ ñèñòåì àâòîìîáiëiâ. Òåë.0-67-391-09-08.


ÒÞͲÍà – ÃÀÐÀÆÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

à11

òåë. 655-601, 12 æîâòíÿ 2016 ð. Ðåìîíò, âñòàíîâëåííÿ ãàçîáàëîííîãî îáëàäíàííÿ, ðåìîíò iíæåêòîðíèõ ñèñòåì òà àâòîåëåêòðîííèõ áëîêiâ, ïðîìèâàííÿ ôîðñóíîê. Òåë.0-67-293-85-51. Ðåìîíò, ñåðâiñíå òà ãàðàíòiéíå îáñëóãîâóâàííÿ ãiäðàâëi÷íèõ âiçêiâ, ðîêë, øòàáåëåðiâ iíøîãî ñêëàäñüêîãî îáëàäíàííÿ. Òåë.0-67-116-50-25.

Ðåñòàâðàöiÿ ãîëîâêè áëîêó. Òåë.0-67-391-09-08. Ðåñòàâðàöiÿ ïîñòiëi, ðîçïîäiëü÷îãî âàëó, êîìïëåêñíèé ðåìîíò ãîëîâêè áëîêó öèëiíäðiâ. Òåë.0-67-391-09-08.

Ðîçáëîêóâàííÿ àâòîìàãíiòîë. Çâåðòàòèñü: “Ðåìïîáóòòåõíiêà”, âóë.Ãðóøåâñüêîãî,45, áiëÿ ïîëiêëiíiêè ¹1. Òåë.70-36-40. Õiì÷èñòêà àâòîìîáiëiâ, ïîëiðóâàííÿ, çàõèñò êóçîâà, íàíîïîêðèòòÿ, àíòèäîù. Òåë.0-97-960-59-39. Øëiôóâàííÿ êîëiíâàëiâ, ðîçòî÷óâàííÿ, ãiëüçóâàííÿ áëîêiâ. Òåë.0-67-391-09-08.

ÒÞÍIÍÃ

Òîíóâàííÿ àâòî. ßêiñíî. Íåäîðîãî. Òåë.0-67-793-87-64. Òîíóâàííÿ àâòîìîáiëiâ. Øâèäêî. ßêiñíî. Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-67-423-88-28.

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

Ïàñàæèðñüêi

!!! Ïàñàæèðñüêi ïåðåâåçåííÿ, ÷åêàþ ïðîïîçèöié. Òåë.0-67-787-93-55. Àâòîáóñè ºâðîêëàñó, âñi ïåðåâåçåííÿ. Ëiö.Àà ¹593915, 27.12.2011 ð., ÌÒÇÓ. Òåë.:067-380-96-76, 050-376-49-90. Ìåðñåäåñ Âiòî, 7 ìiñöü, º Øåíãåíñüêà âiçà, ÷åêຠïðîïîçèöié. Ïîìiðíi öiíè. Òåë.0-67-290-66-55. Ìåðñåäåñ Âiòî, 8-11 ìiñöü, ÷åêຠïðîïîçèöié ïåðåâåçåíü ïî Óêðà¿íi. Òåë.0-97-966-05-05.

Àâòî 1,5 ò, Ðåíî Ìàñòåð, 10 êóá.ì, ìiñòî, îáëàñòü, Óêðà¿íà, âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ. Òåë.0-96-006-41-92. Âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ àâòîìîáiëåì Ñiòðîåí Äæàìïi, äî 1,5 ò. Òåë.0-67-618-88-48. Âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ äî 1,2 ò, ïî ì.Õìåëüíèöüêèé òà îáëàñòi. Òåë.0-68-753-75-12. Âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ ìiêðîàâòîáóñîì Ôîëüêñâàãåí Êðàôòåð, 1,5 ò, äîâæèíà 4,5 ì. Òåë.0-96-969-15-44. Âîäié ç âàíòàæíèì ìiêðîàâòîáóñîì äî 1 ò ÷åêຠïðîïîçèöié. Òåë.:0-97-905-29-05, 0-63-075-01-83. Ìåðñåäåñ Ñïðiíòåð, ñåðåäíié, âèñîêèé, ÷åêຠïðîïîçèöié. Òåë.0-67-384-44-41. Ìiêðîàâòîáóñ, äî 1,5 ò, ÷åêຠïðîïîçèöié íà âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ. Òåë.0-97-316-67-85.

Äî 3 ò !!! Âiçüìó ïîïóòíèé âàíòàæ íà: Òåðíîïiëü, Âiííèöþ, ×åðíiâöi. Òåë.067-787-93-55. !!! Ìiêðîàâòîáóñ ÷åêຠïðîïîçèöié. Òåë.067-787-93-55.

Ìåðñåäåñ Ñïðiíòåð, äî 2,5 ò, äîâãà áàçà, ïî Óêðà¿íi. Òåë.0-98-880-86-98. Ìåðñåäåñ-410, 23 êóá.ì, äî 3 ò, ÷åêຠïðîïîçèöié. Òåë.0-97-320-98-82.

Ïîíàä 3 ò !!! Àâòîêðàí-ìàíiïóëÿòîð, äîâæèíà ñòðiëè 9 ì, êóçîâ 7,5 ì, ÷åêຠïðîïîçèöié. Òåë.0-97-310-58-09.

!!! Âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ äî 10 ò, 50 êóá.ì, içîòåðì, òåíò, âñi âèäè çàâàíòàæåíü. Òåë.0-98-575-92-65. !!! Âiçüìó ïîïóòíèé âàíòàæ íà: Òåðíîïiëü, Âiííèöþ, ×åðíiâöi. Òåë.067-787-93-55. !!! Ìiêðîàâòîáóñ ÷åêຠïðîïîçèöié. Òåë.067-787-93-55.

Âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ, 5 ò, 36 êóá.ì, içîòåðì. Êâàðòèðíi ïåðåâåçåííÿ. Òåë.0-67-763-16-67. Äî 4 ò, 30 êóá.ì, òåíò, êâàðòèðíi ïåðåâåçåííÿ, áóäìàòåðiàëè, ìiñòî, Óêðà¿íà. Òåë.0-67-932-31-71.

Ìåñåäåñ Ñïðiíòåð-412, -416, 18 ìiñöü ÷åêàþòü ïðîïîçèöié ïî Óêðà¿íi, Ðîñi¿, Ïîëüùi - åêñêóðñi¿, âåñiëëÿ òà iíøå. Ëiö. ÀÅ ¹421028 âiä 1.07.2014 ð., Óêðòðàíñiíñïåêöiÿ. Òåë.0-67-268-42-50. Ðåíî Òðàôiê, 8 ìiñöü, ÷åêຠïðîïîçèöié ïî Óêðà¿íi òà îáëàñòi. Òåë.0-67-600-33-05. Ôîëüêñâàãåí Êàðàâåëëà, 10 ìiñöü, ÷åêຠïðîïîçèöié ïî ìiñòó, îáëàñòi, Óêðà¿íi. Òåë.0-96-683-88-14.

Âàíòàæíi

Åâàêóàòîð öiëîäîáîâî. Àâòîìîáiëi, àâòîáóñè À-093, äî 5 ò. Òåë.:098-439-44-11, 099-439-44-11, 093-725-44-11. ÇIË, ñàìîñêèä, ÷åêຠïðîïîçèöié. Äîñòàâêà áóäiâåëüíèõ ìàòåðiàëiâ. Âèâåçåííÿ ñìiòòÿ. Òåë.0-97-430-87-12. ÊàìÀÇ ñàìîñêèä ÷åêຠïðîïîçèöié. Òåë.0-67-377-19-94.

Äî 1,5 ò

Êâàðòèðíèé ïåðå¿çä. Ïîñëóãè âàíòàæíèêiâ. Òåë.0-67-763-16-67.

!!! Âiçüìó ïîïóòíèé âàíòàæ íà: Òåðíîïiëü, Âiííèöþ, ×åðíiâöi. Òåë.067-787-93-55. !!! Ìiêðîàâòîáóñ ÷åêຠïðîïîçèöié. Òåë.067-787-93-55. Àáñîëþòíi âàíòàæíi ïåðåâåçåííÿ ïî ìiñòó òà îáëàñòi, äî 2-õ òîíí. Òåë.0-68-279-30-13.

Êðàí-ìàíiïóëÿòîð, íàâàíòàæåííÿ 15 ò, êóçîâ 7,50õ2,50. Òåë.:0-67-369-46-80, 0-68-681-80-45.

ÌÀÍ, 5 ò, 35 “òåðìi÷êà”, ïî Òåë.0-67-117-39-46.

êóá.ì, ìiñòó,

ãiäðîáîðò, Óêðà¿íi.

Ìåðñåäåñ-814, ïëàòôîðìà 6,7õ2,4, ÷åêàþ ïðîïîçèöié. Òåë.:098-439-44-11, 099-439-44-11, 093-725-44-11. Ïåðåâåçåííÿ âàíòàæiâ òðàëîì, äî 40 ò. Òåë.0-67-589-73-38. Ïîñëóãè àâòîåâàêóàòîðà, äî 5 ò. Öiëîäîáîâî. Òåë.0-97-788-35-07. Ïîñëóãè ìàíiïóëÿòîðiâ, íàâàíòàæåííÿ àâòî äî 18 ò. Êðàí äî 3 ò. Öiëîäîáîâî.Òåë.0-67-27096-56. Ðåíî Ìàñêîò, äî 4-õ ò, äîâæèíà êóçîâà 5 ì, ÷åêຠïðîïîçèöié. Òåë.0-96-722-14-02. Òðàíñïîðòíi ïîñëóãè: ÊàìÀÇ ñàìîñêèä, áîðòîâèé, ÌÀÇ, Ðåíî, ÄÀÔ, íàïiâïðè÷åïè, áîðòîâi, êðèòi (ôóðè), ïîíàä 25 ò. Àâòîêðàíè: ÇIË, ÊðÀÇ, Ôàóí, 10-32 ò. Òåë.:0-97-610-93-83, 0-98-397-47-34, 0-68-320-36-99.

ÃÀÐÀÆI Çäàì Àåðîïîðò ñòàðèé. Òåë.0-67-525-59-41. Ãåîëîãiâ-1, ìåòàëåâèé, ïiä îõîðîíîþ, íà òðèâàëèé òåðìií, 300 ãðí. Òåë.0-68-539-03-60. Ãðå÷àíè, âóë.Ïàðõîìåíêà, 200 ãðí./ìiñ. Òåë.67-16-82. Äóáîâî. Òåë.0-67-890-37-60. Çàði÷àíñüêà,46, áiëÿ “Ïàíñüêîãî ìàºòêó”, íà òðèâàëèé òåðìií. Òåë.0-67-382-72-30. Ìåäòåõíiêà, ïî÷àòîê ìàñèâó, áàæàíî ïåðåäîïëàòà íà 1 ðiê òà áiëüøå, äîãîâið ç äåðæàâíèì íîòàðióñîì, 500-600 ãðí./ìiñ. Òåë.:63-35-27, 0-73-009-92-30. Ìåäòåõíiêà. Òåë.0-97-658-60-26. Ìèðó ïðîñïåêò, ìàñèâ “Äåëüòà”, ïiä ìiêðîàâòîáóñ, 6õ9 ì, âîðîòà âèñîòîþ 4 ì. Àáî ïðîäàì. Òåë.0-68-203-86-74. Îçåðíà, áiëÿ øêîëè, âåëèêèé, äëÿ ÃÀÇ Âîëãè, ìåòàëåâèé, íà òðèâàëèé òåðìií, 400 ãðí. Òåë.0-96-480-48-50. Ïiîíåðñüêèé (ìàñèâ). Àáî ïðîäàì. Òåë.0-98-175-75-58. Ðàêîâî, 500 ãðí. Òåë.0-97-077-69-19. Ðàêîâî, íà òðèâàëèé òåðìií. Òåë.0-97-913-28-85. Ðàêîâî, íà òðèâàëèé òåðìií. Òåë.0-98-067-64-40. Ðèáàëêà, ïîäâiéíèé, âîðîòà ïiä ìiêðîàâòîáóñ, 50 êâ.ì, 360Âò, 1.200 ãðí. Òåë.0-67-796-58-83. Ñiëiñòðà, âóë.Ãàëàíà, ÃÌ “Äîâiðà”. Òåë.0-67-384-81-45. Ñòàðîêîñòÿíòèíiâñüêå øîñå,5Á. Òåë.0-97-461-41-17.

Çíiìó Äóáîâî, Ïiâäåííî-Çàõiä, Êàì’ÿíåöüêà. Òåë.0-67-716-97-31.

Êóïëþ Âèñòàâêà, Îçåðíà, âiä 25.000 ãðí. Òåë.0-93-359-44-59. Çàõiäíî-Îêðóæíà, ìiñöå ïiä ãàðàæ, ìîæëèâî, íåäîáóäîâàíèé. Òåë.0-67-383-78-79. Ëèáiäü-Ïëàçà, àáî âiçüìó â îðåíäó. Òåë.:0-96-365-70-05, 65-02-69, 0-66-034-32-14. Ìèðó ïðîñïåêò, äî 20.000 ãðí. Òåë.0-67-383-45-68. Îçåðíà àáî âóë.Ðèáàëêà, äî 30.000 ãðí. Òåë.0-93-359-44-59.

Ïðîäàì Àãðîâèê (ìàñèâ), áiëÿ ãàçêîíòîðè, ïiä ìiêðîàâòîáóñ, áëîê “Ä” (çâåðõó, ïîáëèçó îõîðîíè), ìîæíà äîáóäóâàòè 2-é ïîâåðõ, 160.000 ãðí. Òåë.0-96-206-36-88. Àãðîâèê (ìàñèâ), êàïiòàëüíèé, 120.000 ãðí. Òåë.0-67-383-75-83. Àãðîâèê (ìàñèâ), ïðîñïåêò Ìèðó,41à, íèæ÷å ãàçêîíòîðè, êàïiòàëüíèé, 6õ5õ3,2, îõîðîíà, ïiäâàë, ñóõèé, 189.000 ãðí. Òåë.0-98-739-00-03. Àåðîïîðò ñòàðèé, 75.000 ãðí. Òåë.0-67-525-59-41. Àåðîïîðò ñòàðèé, 75.000 ãðí. Òåë.74-66-38. Áåç ìiñöÿ, ðîçiáðàíèé, ìåòàëåâèé, ðàäÿíñüêèé, 25.000 ãðí. Òåë.0-67-260-15-18. Áåíäåðè âóë., ìàñèâ “Ôðàãìåíò”, 1-é ðÿä, ïiäâàë, ñâiòëî, äîêóìåíòè ãîòîâi, 150.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-907-91-02.

Áiëÿ çàëiçíè÷íîãî âîêçàëó, âóë.Ïðîñêóðiâñüêà,109, öåãëÿíèé, 8õ3 ì, 32.000 ãðí. Òåë.70-07-27. Áiëÿ ðåñòîðàíó “Êîëiçåé”, ïiä ìiêðîàâòîáóñ, êàïiòàëüíèé ãàðàæ ç ïiäâàëîì, 292.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-68-026-79-65. Áiëÿ ðå÷îâîãî ðèíêó “Ïîäiëëÿ-2", 5-é ïîâåðõ, 50.000 ãðí. Òåë.0-67-742-26-84. Áóäiâåëüíèé (ìàñèâ), 150.000 ãðí. Òåë.0-68-518-01-36. Âåòåðàí (ìàñèâ), ãàðàæ äëÿ äâîõ àâòî, 49.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-065-26-60, 18.00-21.00. Âèñòàâêà, “Äiòà”, 21 êâ.ì, íîâèé. 185.000 ãðí. Òåë.098-320-05-78. Ðiåëòîð Àíòîíiíà.

Âèñòàâêà, “Ñiëiñòðà”, âóë.Ñâîáîäè,7Á/1, ïiäçåìíî-íàçåìíèé àâòîïàðê. Òåë.0-96-784-53-01. Âèñòàâêà, ìàñèâ “Ìèð”, 100.000 ãðí. Òåë.0-98-066-95-48. Âèñòàâêà, ìàñèâ “Ìèð”, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 17,8 êâ.ì, ïðèâàòèçîâàíèé, 88.000 ãðí. Òåë.0-67-996-27-50. Âèñòàâêà, ìàñèâ “Ìèð”, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 25,3 êâ.ì, ïðèâàòèçîâàíèé, 112.000 ãðí. Òåë.0-67-996-27-50. Âèñòàâêà, Ìèðíèé, ïiäâàë, 31êâ.ì, âñi äîêóìåíòè, ÿìà. 115.000 ãðí. Òåë.067-308-18-34. ÀÍ “Ïàðòíåð”. Âèñòàâêà, Ðèáàëêà, öåãëà, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, 28 êâ.ì, ïiäâàë, 130.000 ãðí. Òåë.0-67-858-75-44. Ãàãàðiíà, 100.000 ãðí. Òåë.0-98-728-16-26. Ãàãàðiíà, öåãëÿíèé, âèñîêèé, 18 êâ.ì, ãiäðîiçîëÿöiÿ ïiäëîãè òà ñòií, âèñîòà 3 ì, ìîæëèâà äîáóäîâà, 180.000 ãðí. Òåë.0-98-570-43-58.

Ãàëàíà âóë., ñóõèé, êàïiòàëüíèé ãàðàæ, 22 êâ.ì, º ïiäâàë. 143.000 ãðí. Òåë.067-312-34-32. Ðiåëòîð Îëåêñàíäð. Ãåîëîãiâ, “Áóäiâåëüíèê”, îõîðîíÿºòüñÿ, ñâiòëî, ïðèâàòèçîâàíèé, 75.000 ãðí. Òåë.0-67-699-35-56. Ãåîëîãiâ, 130.000 ãðí. Òåë.0-99-193-85-99. Ãðå÷àíè, “Îëiìïiéñüêà”, ìåòàëåâèé, 25.000 ãðí. Òåë.0-67-740-74-50. Äîâiðà (ìàñèâ), íàâïðîòè çóïèíêè “Ñiëiñòðà”, 20 êâ.ì, ÿìà, ïiäâàë, 130.000 ãðí. Òåë.0-97-726-38-75. Äóáîâî, 23 êâ.ì, 165.000 ãðí. Òåë.0-97-450-99-63. Äóáîâî, 24 êâ.ì, 200.000 ãðí. Òåë.0-97-450-99-63. Äóáîâî, âóë.Ðàñêîâî¿, 154.000 ãðí. Òåë.0-67-478-02-02. Äóáîâî, ìàñèâ “Âåòåðàí”, 75.000 ãðí. Òåë.0-96-838-24-29. Äóáîâî, ìåòàëåâèé, ÿìà, îõîðîíà, ç äîêóìåíòàìè, õîðîøèé ñòàí, 40.000 ãðí. Òåë.0-96-718-16-87. Çà “Þíàñîì”, ìàñèâ “Çàõiäíèé”, 20 êâ.ì, ñâiòëî, ÿìà, ïiäâàë, 22.000 ãðí. Òåë.0-97-495-55-94. Çàëiçíè÷íèé âîêçàë, ïiäâàë, 88.000 ãðí. Òåë.0-97-117-97-77. Çàõiäíî-Îêðóæíà, ìàñèâ “Åëåêòðîíiêà”, 24 êâ.ì, êàïiòàëüíèé, ñóõèé, ïiäâàë, ïiä ëåãêîâå àâòî, âñi äîêóìåíòè, 70.000 ãðí. Òåë.0-98-353-52-60. Ëüâiâñüêå øîñå, 40.000 ãðí. Òåë.0-98-246-39-75. Ëüâiâñüêå øîñå, ìàñèâ “Áóäiâåëüíèêiâ”, áiëÿ âèñîòíîãî ãàðàæà, âèñîêèé, ñóõèé, 100.000 ãðí. Òåë.0-67-280-99-64. Ìåäòåõíiêà, 23 êâ.ì, ÿìà, ïiäâàë, êàäàñòðîâèé íîìåð, 125.000 ãðí. Òåë.0-96-347-93-47. Ìåäòåõíiêà, 25.000 ãðí. Àáî îáìií íà àâòî. Òåë.0-93-359-44-59. Ìåäòåõíiêà, êàïiòàëüíèé, ñóõèé, ïåðåêðèòèé ïàíåëÿìè, ïiäâàë, êðèíèöÿ, ñâiòëî, ïîøòóêàòóðåííèé, 104.000 ãðí. Òåë.0-67-922-31-75. Ìåäòåõíiêà, ÿìà, ïiäâàë, 125.000 ãðí. Òåë.0-96-312-38-82. Ìåòàëåâèé, 5.000 ãðí. Òåë.0-98-505-69-61.

Ìåòàëåâèé, 6,40õ3,40, 12.000 ãðí. Òåë.0-96-106-34-87. Ìåòàëåâèé, áåç ìiñöÿ, ãàðíèé ñòàí, 12.000 ãðí. Òåë.:0-93-654-00-81, 0-96-314-32-69. Ìåòàëåâèé, áåç ìiñöÿ, ðîçiáðàíèé, âiäìiííèé ñòàí, 7.900 ãðí. Òåë.0-67-923-36-93. Ìåòàëåâèé, âîëãiâñüêèé, 19.000 ãðí. Òåë.0-97-726-16-31. Ìåòàëåâèé, ðàäÿíñüêèé, 25.000 ãðí. Òåë.0-67-260-15-18. Ìèðíèé (êîîïåðàòèâ), öåãëÿíèé, íåêóòîâèé, ñóõèé, ïiäâàë, 100.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-93-363-42-13. Ìèðíèé (ìàñèâ), 25 êâ.ì, îðiºíòèð Ñiëiñòðà, º ñâiòëî, ÿìà, òðè êiìíàòè. 111.800 ãðí. Òåë.098-576-17-62. Ðiåëòîð Îêñàíà. Ìèðó ïðîñïåêò, “Ìåäòåõíiêà”, êîîïåðàòèâ “Ìèð”, êàïiòàëüíèé, öåãëà, 125.000 ãðí. Òåë.0-63-115-17-56. Ìèðó ïðîñïåêò, ìàñèâ “Ìèð”, 75.000 ãðí. Òåë.0-97-913-28-85. Ìèðó ïðîñïåêò, ìàñèâ “Ôðàãìåíò”, ïiä ì/à, 150.000 ãðí. Òåë.0-67-494-47-15. Íàâïðîòè òåëåâåæi, 2-ïîâåðõîâèé, ç âåëèêèì ïiäâàëîì, ó ïåðøîìó ðÿäi, 120.000 ãðí., ìîæëèâèé òîðã. Òåë.0-98-973-38-71. Íîâà Óøèöÿ, 90.000 ãðí. Òåë.0-96-651-80-50. Íîâà Óøèöÿ, öåãëÿíèé, 3,5õ6 ì, 30.000 ãðí. Íå ïîñåðåäíèê. Òåë.0-96-651-80-50. Íîâàòîð (ãàðàæíèé ìàñèâ), ãîòîâèé äëÿ âèêîðèñòàííÿ, 110.000 ãðí. Òåë.0-68-346-17-06.

Íîâàòîð (êîîïåðàòèâ), âóë.Òåðíîïiëüñüêà, 46.000 ãðí. Òåë.0-97-402-10-25. Íîâàòîð (ìàñèâ), êàïiòàëüíèé, 75.000 ãðí. Òåë.0-67-391-76-20. Îçåðíà, âóë.Çàëiçíÿêà, ïiä ìiêðîàâòîáóñ, ïiäâàë, 270.000 ãðí. Òåë.0-67-769-58-01. Îçåðíà, êàïiòàëüíèé, ÿìà, ñâiòëî, 60.000 ãðí. Òåë.0-93-359-44-59. Îçåðíà, ìåòàëåâèé, 4,20õ6,30, ãàðíèé ñòàí, 30.000 ãðí. Òåë.0-96-480-48-50. Îçåðíèé-6 (ìàñèâ), êàïiòàëüíèé, ñâiòëî, îõîðîíÿºòüñÿ, äåðæàêò, 130.000 ãðí. Òåë.0-97-431-49-56. Ïàðõîìåíêà, ãàðàæíèé ìàñèâ, öåãëÿíèé, äâîïîâåðõîâèé, ñóõèé, ïiäâàë, åëåêòðèêà, îõîðîíà, 65.000 ãðí. Òåë.0-97-513-08-48. Ïðèáóçüêà, 2-ïîâåðõîâèé, ãàðíå, ñóõå ìiñöå, 85.000 ãðí. Òåë.0-97-117-97-77. Ðàêîâî, “Âåòåðàí-3", 6õ4, ïiäâàë, ñóõèé, 70.000 ãðí. Òåë.0-97-594-22-24. Ðàêîâî, 3,5õ6,5 ì, 88.000 ãðí. Òåë.0-96-761-43-82. Ðàêîâî, 75.000 ãðí. Àáî îáìií íà àâòî. Òåë.0-98-505-69-61. Ðàêîâî, áiëÿ “Áîëãàð”, âåðõíié ÊÏÏ, 2-ïîâåðõîâèé, 165.000 ãðí. Òåë.0-67-383-90-07. Ðàêîâî, ÐÁÓ, 3,6õ6 ì, 100.000 ãðí. Òåë.0-96-761-43-82. Ðàêîâî-1, 91.000 ãðí. Òåë.:0-97-227-59-47, 64-74-47. Ðàêîâî-2 (ìàñèâ), 4õ7, ïiäâàë, ñâiòëî, äî çóïèíêè 10 õâ., äîêóìåíòè, 75.000 ãðí. Òåë.0-96-820-19-35.

Ðàêîâî-2, “Áîëãàðè”, âåðõíié êîîïåðàòèâ, ñóõèé, ïiäâàë, º äîêóìåíòè, 99.000 ãðí. Òåë.0-67-382-16-85. Ðàêîâî-2, áiëÿ íèæíüîãî ÊÏÏ, ïiäâàë, êiìíàòà âiäïî÷èíêó, ñóõèé, 65.000 ãðí. Òåë.0-96-599-10-17. Ðàêîâî-2, áiëÿ íèæíüîãî ÊÏÏ, ïiäâàë, êiìíàòà âiäïî÷èíêó, ñóõèé, 70.000 ãðí. Òåë.0-96-599-10-17. Ðàêîâî-2, ïiäâàë, ÿìà, äîêóìåíòè, 60.000 ãðí. Òåë.0-97-503-08-62. Ðàêîâî-9, íà äâà àâòî, 120.000 ãðí. Òåë.0-68-058-77-40.

Ðå÷îâèé ðèíîê, ãàðàæ ¹116, 125.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-67-750-54-78. Ðèáàëêà, 100.000 ãðí. Òåë.0-96-134-24-00. Ðèáàëêà, 120.000 ãðí. Òåë.:0-98-728-16-26, 0-95-864-69-63. Ðèáàëêà, êàïiòàëüíèé, 129.000 ãðí. Òåë.0-97-726-16-31. Ðèáàëêà, ìàñèâ “Ìèð”, 8,5õ4,2, 33 êâ.ì, ïiäâàë íà âåñü ãàðàæ, ïiä ìiêðîàâòîáóñ, âàíòàæiâêó, âèñîòà 5 ì, 130.000 ãðí., òîðã. Òåë.:0-67-272-28-66, 0-67-308-57-26, 79-46-12. Ðèáàëêà, ìàñèâ “Ôðàãìåíò”, 2-ïîâåðõîâèé, 46 êâ.ì, îêðåìi çà¿çäè, ïåðøà ëiíiÿ, 280.000 ãðí. Òåë.0-96-170-90-17. Ðîçáiðíèé, çàëiçîáåòîííèé, 6õ3,4õ2,4, ç ìåòàëåâèìè âîðîòàìè, 30.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-68-720-01-99. Ñiëiñòðà, ïðèâàòèçîâàíèé, 100.000 ãðí. Òåë.0-98-497-18-28. Ñïiâäðóæíiñòü (ìàñèâ), 24 êâ.ì, 75.000 ãðí. Àáî çäàì íà òðèâàëèé òåðìií. Òåë.0-96-650-15-84. Ñïiâäðóæíiñòü (ìàñèâ), 24 êâ.ì, ïiäâàë, 100.000 ãðí Òåë.0-98-063-09-62. Òàíê çóï., ìåòàëåâèé, ç ìiñöåì, º äîêóìåíòè, ÿìà, 85.000 ãðí. Íå ïîñåðåäíèê. Òåë.0-68-817-57-03. Òàíê, 90.000 ãðí. Òåë.0-93-470-15-19. Òåðìiíîâî! Òåðíîïiëüñüêà, ÒÌ “Ñïiâäðóæíiñòü”, 4õ6, öåãëÿíèé, ïðèâàòèçîâàíî, ïiäâàë, ÿìà, 55.000 ãðí. Òåë.0-97-265-01-10.** Öåíòð, àïòåêà ¹1, öåãëà, 28 êâ.ì, ìîæëèâî, ïiä êîìåðöiþ, 310.000 ãðí. Òåë.0-98-833-28-59. Öåíòð, êàïiòàëüíèé, öåãëÿíèé, ñâiòëî, ÿìà, 260.000 ãðí. Òåë.0-96-570-00-60. Öåíòðàëüíèé (ìàñèâ), 150.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-96-248-66-16.

×åðâîíà ãâîçäèêà (ìàñèâ), 2-ïîâåðõîâèé, 150.000 ãðí. Òåë.0-97-265-67-07.

Íåäîáóäîâàíi, ìiñöÿ Êóïëþ

Äiëÿíêó ïiä ãàðàæ. Òåë.0-93-413-03-72.

Ïðîäàì Ãàçêîíòîðà, ìàñèâ “Ìèð”, 0,21 ñîò., ìiñöå ïiä áóäiâíèöòâî ãàðàæà, 46.000 ãðí., òîðã. Òåë.0-97-458-96-25. Äóáîâî, ïiä âåëèêèé ãàðàæ, 55.000 ãðí. Òåë.0-98-940-89-70. Íàâïðîòè òåëåâåæi, ãàðàæíèé ìàñèâ “Òåìï”, 50.000 ãðí. Òåë.0-67-381-11-31.

Îáìií Ãàðàæ = äà÷à. Òåë.0-96-375-30-03. Ãàðàæ = çåìåëüíà äiëÿíêà. Òåë.0-96-142-94-33. Ãàðàæ(Âèñòàâêà, ìàñèâ “Ìèð”, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 25,3 êâ.ì, ïðèâàòèçîâàíèé) = äiëÿíêà+Ä. Òåë.0-67-996-27-50.

Ãàðàæ(ìàñèâ “Ìèð”) = ãàðàæ(ïðîñïåêò Ìèðó). Òåë.0-67-383-45-68. Ãàðàæ+Ä = áóäèíîê àáî äà÷à â îêîëèöi. Òåë.0-67-858-75-44. Ãàðàæ+Ä = áóäèíîê(Ïiâäåííî-Çàõiä). Òåë.0-99-193-85-99.

ÃÀÐÀÆÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß, ÂÎÐÎÒÀ Êóïëþ Âîðîòà ìåòàëåâi, ç äâåðèìà òà ëóòêàìè, ó õîðîøîìó ñòàíi, íåäîðîãî. Òåë.0-67-121-30-00. Îáëàäíàííÿ ãàðàæíå (ïiäéîìíèê, íàïiâàâòîìàò, çâàðþâàëüíèé ñòåëàæ) òà iíøå. Òåë.0-67-383-78-79.

Ïðîäàì Çàìîê äëÿ âîðiò, ãàðàæíèé, 340 ãðí. Òåë.0-67-836-99-52. Çàìîê íàêëàäíèé äëÿ ãàðàæíèõ âîðiò àáî ñåéôà, íîâèé, ç ñåêðåòîì, 850 ãðí. Òåë.0-96-532-91-22.

Áðóìçÿ Çóñòði÷àþòüñÿ äâîº äðóçiâ. -Ñëóõàé, ÿ òóò ïîçíàéîìèâñÿ ç äiâ÷èíîþ, ÿêà, ñòàâøè ìîºþ äðóæèíîþ, îáiöÿº îòî÷èòè ìåíå íiæíiñòþ, ëàñêîþ i òóðáîòîþ. Ùî òè ïðî öå äóìàºø? -ß äóìàþ ïðî òå, ÿê òè áóäåø âèõîäèòè ç îòî÷åííÿ.


à12

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ òåë. 655-601, 12 æîâòíÿ 2016 ð.


ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ òåë. 655-601, 12 æîâòíÿ 2016 ð.

à13


à14

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ òåë. 655-601, 12 æîâòíÿ 2016 ð.


ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÒÁ òåë. 655-601, 12 æîâòíÿ 2016 ð.

à15


Avto  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you