Page 1

ບົດທີ1 ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບ Microsoft Word Microsoft

word

ເປັນໂປຣແກຣມປະມວນຜ ົນຄ ໍາ

(Word

ສາມາດສາ້ ງ

Processing)

ເອກະສານລາຍງານ ບ ົດຄວາມ, ຮູບພາບ,ສ ັນຍາລ ັກ ຈ ົດໝາຍ ຕະຫລອດຈ ົນໜັງສື ຮູບແບບ

ຕາ່ ງໆໄດເ້ ປັນຢາ່ ງດີ.

1. ການເຂົ້າສູໂ່ ປຣແກມ ຄິກປຸ່ມ Start ເລືອກ Programs ແລະຄິກທີ່ Microsoft Word ຫລືຖາ້ ເທິງ Desktop

ມີ Shortcut ຂອງ Microsoft Word ກໍໃຫ້ ຄິກສອງເທື່ ອ (Double Click) ທີ່ ໄອຄອນ ໄດເ້ ລີຍ

ຈາແນກສ ວ ໍ ່ ນປະກອບຕາ່ ງໆຂອງໂປຣແກຣມ

b

a

c

g

e f

.

.......

Nafri ict                                                               2009 


a. ....ແຖບຊື່ ໂປຣແກຣມ ແລະ ຊື່ ແຟ້ມເອກະສານ (Title bar) : ສ ໍາລ ັບການເປີ ດໃຊໂ້ ປ

ແກມເທື່ ອທາອິ ເ້ ອງໂດຍໂອໂຕມະຕິກຄືເອກະສານສວ ໍ ດນນຊື່ ັ ້ ແຟ້ມໂປແກມຈະຕງໃຫ ັ້ ່ ນ ້ ະໜາດໜາ້ ຕາ່ ງໂປແກມ ທາງດາ້ ນຂວາເປັນສວ ່ ນຄວບຄຸມໂປຣແກຣມໄດແ ້ ກ ່ ຫຍໍຂ

(Min- imize) ຂະຫຍາຍຂະໜາດໜາ້ ຕາ່ ງໂປແກມ (Maximize)

ໂປຣແກຣມ (Close)

.... ປິ ດໜາ້ ຕາ່ ງ

່ ັ (Menu bar) : ເປັນລາຍການຄ ໍາສງ ່ ັ ຫລ ັກເພື່ອເລືອກໃຊຄ ່ ັ ຍອ b. ແຖບລາຍການຄ ໍາສງ ້ ໍາສງ ່ ຍ ່ ັ ຍອ ຕາ່ ງໆ ໃນການຈ ັດການເອກະສານຕາມແບບທີ່ຜູໃ້ ຊຕ ້ ອ ້ ງການໃນບາງຄ ໍາສງ ່ ຍຈະມີ

ແຖບເຄື່ ອງມືເປັນສ ັນຍາລ ັກຮູບ ຫລື Icon (ໄອຄອນ) ແທນຊຶ່ ງຜູໃ້ ຊສ ້ າມາດຄິກຣເພື່ ອນ ໍາ

ມາໃຊໄ້ ດຈ ້ າກແຖບເຄື່ ອງມື ແລະ ມີຊ່ ື ຄີຍລ ໌ ັດ (Hotkey) ສະແດງຢູດ ່ ວ ້ ຍ

່ ັ ທີ່ ໃຊສ c. ແຖບເຄື່ ອງມື (Tool bar) : ຊຸດຄ ໍາສງ ້ ັນຮູບ ຫລື Icon (ໄອຄອນ) ເມື່ ອນ ໍາເມົາສໄ໌ ປ ້ ມາ. ເທິງໄອຄອນ (ບໍ່ ຕອ ນໆສະແດງຂື ນ ື ັ້ ້ ງຄິກເມົາສ)໌ ຈະມີຊ່ ຂອງໄອຄອນນ

d. ໄມບ ້ ັນທັດ (Ruler: ລູເລີລ)໌ ເປັນສວ ່ ນທີ່ ບອກຂອບເຂດພື້ນທີ່ ໃນການພິມໄມບ ້ ັນທັດຈະມີສະເພາະດາ້ ນເທິງຂອງໜາ້ ຈໍ

(ໃນມຸມມອງປົກກະຕິ) ແຕຈ ່ ະມີຢທ ູ່ ່ ີດາ້ ນເທິງແລະດາ້ ນຊາ້ ຍຂອງໜາ້ ຈໍ (ໃນມຸມມອງເຄົ້າ

ູ ສາມຫລຽ່ ມນອ ໂຄງເໝືອນພິມ)ໄມບ ້ ຍໆ ທີ່ ດາ້ ນຊາ້ ຍສຸດແລະຂວາ ້ ັນທັດດາ້ ນ ເທິງຈະມີຮບ ້ າ້ ຂໍຄ ້ ວາມແລະປັບພື້ນທີ່ ໃນການພິມຕາມລ ໍາດ ັບການເອີນ ້ ໃຊໄ້ ມບ ສຸດໃຊສ ້ ໍາລ ັບຫຍໍໜ ້ ັນທັດ

Nafri ict                                                               2009 


້ ໄດທ ່ ັ ມຸມມອງເທິງເມນູບາລ ໌ ໂດຍການຄິກທີ່ ຄ ໍາສງ ່ ັ ມຸມມອງ ແລະຄິກທີ່ ສາມາດເອີນ ້ ່ ີຄ ໍາສງ ່ ັ ຍອ ຄ ໍາສງ ່ ຍ "ໄມບ ້ ັນທັດ" .

e. ມຸມມອງ (View: ວິວ) ເປັນສ ັນຍະລ ັກຮູບແບບພື້ນທີ່ ເຮັດວຽກລ ັກສະນະຕາ່ ງໆຢູທ ່ າງຊາ້ ຍມືຂອງແຖບເລື່ ອນແນວ ນອນໃຊເ້ ລືອກຮູບແບບຂອງພື້ນທີ່ ເຮັດວຽກໄດແ ຸ ມອງປົກກະຕິ ມຸມມອງເຄົ້າໂຄງເວັບ ້ ກມ ່ ມ

ມຸມມອງເຄົ້າໂຄງເໝືອນພິມມຸມມອງເຄົ້າຮາ່ ງ ແລະ ມຸມມອງເຄົ້າໂຄງການອາ່ ນການ

່ ັ ມຸມມອງເທິງເມນູບາລ ໌ ແລະ ເລືອກມຸມມອງຂອງພື້ນທີ່ ເຮັດວຽກ ສາມາດເລືອກໄດທ ້ ່ ີຄ ໍາສງ ່ ັ ມຸມມອງ ທີ່ ສ ັນຍະລ ັກຄ ໍາສງ

f. ແຖບເລື່ ອນ (Scroll Bar: ຊະໂຄນບາລ)໌ ້ ວາມທີ່ ຊອ ເປັນແຖບໃຊເ້ ລື່ ອນເບິ່ ງຂໍຄ ່ ນຢູໃ່ ນໜາ້ ຕາ່ ງ ດາ້ ນເທິງ ດາ້ ນລຸມ ດາ້ ນຊາ້ ຍ ແລະດາ້ ນ

ຂວາ ແຖບເລື່ ອນຈະປາກ ົດຢູທ ່ ່ ີດາ້ ນຂວາ ແລະ ດາ້ ນລຸມຂອງໜາ້ ຈໍແຖບເລື່ ອນມີລ ັກສະນະການ ່ ັ ນີ້ . ໃຊງ້ ານຕາມຕ ໍາແໜງ່ ທີ່ ຢູດ ່ ງ •

້ ວາມທີ່ ຊອ ແຖບເລື່ ອນແນວນອນເມື່ ອຕອ ້ ງການເລື່ ອນເບິ່ ງຂໍຄ ່ ນຢູທ ່ າງຊາ້ ຍຫລືທາງຂວາ ຂອງໜາ້ ຈໍ

້ ວາມທີ່ ຊອ ແຖບເລື່ ອນແນວຕງເມື່ ັ ້ ອ ຕອ ້ ງການເລື່ ອນເບິ່ ງຂໍຄ ່ ນຢູດ ່ າ້ ນເທິງຫລືດາ້ ນລຸມຂອງ ໜາ້ ຈໍ

g. ແຖບສະຖານະ (Status Bar) Nafri ict                                                               2009 


ເປັນແຖບທີ່ ຢູເ່ ໜືອປຸ່ມ Start ໃຊບ າ້ ທັງໝດ ໍ ົ ບ ັນທັດ ້ ອກເລກໜາ້ ເລກສວ ່ ນ ເລກໜາ້ ຕໍ່ ຈານວນໜ

ຄໍລ ໍານ ໌ ແລະພາສາທີ່ ໃຊ ້ ໃນການເຮັດວຽກງານຂະນະນນັ ້ ດງ່ ັ ນີ້ •

ເລກໜາ້

ບອກໃຫຮ ູ້ າ່ ຕ ໍາແໜງ່ ການພິມຢູທ ້ ວ ່ ່ ີໜາ້ ໃດ

ບອກໃຫຮ ູ້ າ່ ຕ ໍາແໜງ່ ການພິມຢູທ ້ ວ ່ ່ ີຕອນໃດຂອງເອກະສານ

ເລກຕອນ

ເລກໜາ້ ຈານວນໜ າ້ ໍ

• • • •

ບອກໃຫຮ ູ້ າ່ ຕ ໍາແໜງ່ ການພິມຢູທ າ້ ທັງໝດ ໍ ົ ້ ວ ່ ່ ີໜາ້ ໃດຂອງຈານວນໜ

ຕ ໍາແໜງ່ ການພິມ ບອກໃຫຮ ູ້ າ່ ການພິມຢູທ ້ ວ ່ ່ ີຕ ໍາແໜງ ່ ໃດຈາກສວ ່ ນເທິງຂອງເອກະສານ ບ ັນທັດ

ບອກໃຫຮ ູ້ າ່ ຕ ໍາແໜງ ້ ວ ່ ການພິມຢູທ ່ ່ ີບ ັນທັດໃດ

ພາສາ

ບອກໃຫຮ ູ້ າ່ ກາລ ໍ ັງເຮັດວຽກດວ ້ ວ ້ ຍພາສາລາວຫລືພາສາອ ັງກີດ

ຄໍລ ໍານ ໌ ບອກໃຫຮ ູ້ າ່ ຕ ໍາແໜງ່ ການພິມຢູທ ້ ວ ່ ່ ີຄໍລ ໍານໃ໌ ດ

h. ມິນໄິ ມຊ ໌ (Minimize: ມິນໄິ ມຊ)໌ ້ ະໜາດຂອງໜາ້ ຕາ່ ງໃຫເ້ ສຍໄປຈາກຈໍພາບ ເປັນປຸ່ມຢູທ ່ ່ ີມຸມຂວາເທິງຂອງໜາ້ ຈໍໃຊສ ້ ໍາລ ັບຫຍໍຂ ໃຫເ້ ປັນແຖບນອ ້ ຍໆ

ເທິງທາດກບ ໌ າລ ໌ (ແຖບທີ່ ມີປມ ່ ຸ Start) i. ລີດໂຕ ໌ ດາວນ ໌ (Restore Down)

້ າ້ ຕາ່ ງໃຫມ ເປັນປຸ່ມທີ່ ສອງຢູທ ີ ະໜາດເທົ່ າເດີມ ່ ່ ີມຸມຂວາເທິງຂອງໜາ້ ຈໍໃຊສ ້ ໍາລ ັບຫຍໍໜ ້ ຂ (ກອ ່ ນຂະຫຍາຍ)

j. ປິ ດ (Close: ຄະໂລດ) ເປັນປຸ່ມສີແດງຢູທ ່ ່ ີມຸມຂວາເທິງຂອງໜາ້ ຈໍໃຊສ ້ ໍາລ ັບປິ ດໂປຣແກຣມ

Nafri ict                                                               2009 


2. ສ ັນຮູບໃນໂປແກມ Microsoft Word File New

ສາ້ ງເອກະສານໃໝໂ ່ ດຍໃຊແ ້ ບບເອກະສານປົກກະຕິ

File Open

ເປີ ດເອກະສານຫລືແບບເອກະສານທີ່ ມີຢແ ່ ູ ລວ ້

File Save

ບ ັນທຶກເອກະສານຫລືແບບເອກະສານປະຈຸບ ັນ

File Print

ພິມເອກະສານປະຈຸບ ັນໂດຍໃຊຄ ັ້ ້ ້ າ່ ທີ່ ຕງໄວ

Print Preview

ສະແດງເອກະສານເຕັ ມໜາ້ ເໝືອນຕອນພິມ

Tools Spelling

ກວດຄ ໍາສະກ ົດໃນເອກະສານປະຈຸບ ັນ

Edit Cut

ຕ ັດສວ ້ ລະວາງໄວເ້ ທິງຄິບບອລດ ໌ ່ ນທີ່ ເຮັດແຖບສີໄວແ

Edit Copy

ຄ ັດລອກສວ ້ ລະວາງໄວເ້ ທິງຄິບບອລດ ໌ ່ ນທີ່ ແຖບສີໄວແ

Edit Paste

້ ຫາຂອງຄິບບອລດ ແຊກເນືອ ໌ ະທີ່ ຈ ັດແຊກ

Edit Painter

ຄ ັດລອກຮູບແບບຂອງສວ ່ ທີ່ ລະບຸ ້ ່ ີຕ ໍາແໜງ ່ ນທີ່ ແຖບສີໄວໄ້ ປໄວທ

Edit Undo

ກ ັບການກະທາສຸ ໍ ດທາ້ ຍ

Edit Redo

ເຮັດການເຮັດວຽກງານຫລ ັງສຸດຊຶ່ ງຖືກຍ ົກເລີກການກະທາໍ

Insert Table

ແຊກຕາລາງ

Columns

ປ່ຽນຄໍລ ໍານຂ ໌ ອງຕອນທີ່ ເລືອກໄວ ້

Show/Hide

ສະແດງຫລືຊອ ່ ນສ ັນຍະລ ັກໃນການຈ ັດເອກະສານ

Zoom Control

ຫຍໍ້ ຂະຫຍາຍຈໍພາບ

Help

້ ວາມ ່ ັ ຫລືກວດສອບຮູບແບບຂອງຂໍຄ ສະແດງວິທີໃຊຄ ້ ໍາສງ

Style

້ ວາມຕາມຕ ົວຢາ່ ງ ່ ັ ທີ່ ມີຢແ ູ ແບບຂໍຄ ຈ ັດຮູບແບບດງ ່ ູ ລວ ້ ຫລືຮບ

Font

ປ່ຽນປະເພດຕ ົວອ ັກສອນຂອງສວ ່ ນທີ່ ແຖບສີໄວ ້

Font Size

ຂະໜາດຕ ົວອ ັກສອນ

Bold

ເຮັດຫລືຍ ົກເລີກຮູບແບບຕ ົວອ ັກສອນສວ ່ ນທີ່ ເຮັດແຖບສີໄວໃ້ ຫເ້ ປັນຕ ົວໜາ

Italic

ເຮັດຫລືຍ ົກເລີກຮູບແບບຕ ົວອ ັກສອນສວ ່ ນທີ່ ເຮັດແຖບສີໄວໃ້ ຫເ້ ປັນຕ ົວອຽງ

Underline

ເຮັດຫລືຍ ົກເລີກຮູບແບບຕ ົວອ ັກສອນສວ ່ ນທີ່ ເຮັດແຖບສີໄວເ້ ປັນຂີດເສັ ້ນໃຕ ້

Align Left

້ ວາມທີ່ ເຮັດແຖບສີໄວໃ້ ຫຢ ຈ ັດລຽງຂໍຄ ິ ຂອບຊາ້ ຍຂອງບ ັນທັດ ້ ຊ ູ່ ດ

Center

້ ວາມທີ່ ເຮັດແຖບສີໄວໃ້ ຫຢ ຈ ັດລຽງຂໍຄ ້ ເູ່ ຄິ່ ງກາງບ ັນທັດ

Align Right

້ ວາມທີ່ ມາແຖບສີ ໄວໃ້ ຫຢ ຈ ັດລຽງຂໍຄ ໍ ິ ຂອບຂວາຂອງບ ັນທັດ ້ ຊ ູ່ ດ

Justify Numbering

້ ວາມທີ່ ເຮັດແຖບສີໄວໃ້ ຫຢ ຈ ັດລຽງຂໍຄ ິ ຂອບຊາ້ ຍແລະຂອບຂວາ ້ ຊ ູ່ ດ ້ ວາມທີ່ ເຮັດແຖບສີໄວ ້ ໃສເ່ ລກໜາ້ ຂໍຄ

Nafri ict                                                               2009 


Bullets

້ ວາມທີ່ ເຮັດແຖບສີໄວ ້ ໃສເ່ ຄື່ ອງໝາຍໜາ້ ຂໍຄ

Decrease Indent

້ ວາມທີ່ ເຮັດແຖບສີໄວ ້ ້ ງຂອງຂໍຄ ລຸດລະຍະເຍືອ

Increase Indent Border Normal View Page Layout View Outline View

້ ວາມທີ່ ເຮັດແຖບສີໄວ ້ ້ ງຂອງຂໍຄ ເພີ່ ມລະຍະເຍືອ ສະແດງຫລືຊອ ່ ນແຖບເຄື່ ອງມືເສັ ້ນຂອບ ປ່ຽນມຸມມອງເປັນມຸມມອງປົກກະຕິ

ປຽ່ ນມຸມມອງເປັນມຸມມອງເຄົ້າໂຄງອອນໄລນ ໌

ປຽ່ ນມຸມມອງເປັນມຸມມອງເໝືອນພິມ

່ ັ ເທິງຄີຍບ ່ ັ ຄີຍທ ຄ ໍາສງ ໌ ອລດ ໌ ຫລືຟງັ ຊນ ໌ ່ ີໃຊແ ້ ທນເມົາ້ ສ Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+S

ສາ້ ງແຟ້ມເອກະສານໃໝ ່

ເປີ ດແຟ້ມເອກະສານ

ບ ັນເຮັດກະແຟ້ມເອກະສານ

Ctrl+P

ພິມເອກະສານອອກທາງເຄື່ ອງພິມ

Ctrl+Z

ຢຸດເຮັດ

Ctrl+Y

ເຮັດຊາໍ້

Ctrl+X

ຕ ັດ

Ctrl+C

ຄ ັດລອກ

Ctrl+V

ວາງ

Ctrl+A

ເລືອກທັງໝ ົດ

Ctrl+B

ເຮັດຕ ົວອ ັກສອນຕ ົວໜາ

Ctrl+I

ເຮັດຕ ົວອ ັກສອນຕ ົວອຽງ

Ctrl+U

ເຮັດຕ ົວອ ັກສອນຕ ົວຂີດເສັ ້ນໃຕ ້

Delete

້ ວາມ ລ ົບຂໍຄ

Nafri ict                                                               2009 


3. ການນໍາໃຊ້ Microsoft word a. ວິທີການໃສໜ ່ າ້ ປົກໃນ Microsoft Word 2007 1. ເປີ ດໄຟລງ໌ ານຂອງ Microsoft Word 2007 2. ຄິກເມນູ Insert

3. ຄິກເລືອກ Cover Page (ໄອຄອນ ດາ້ ນຊາ້ ຍສຸດ)

4. ເລືອກໜາ້ ປົກທີ່ ຕອ ້ ງການ

5. ໂປແກມຈະແຊກໜາ້ ໃຫໂ ້ ອໂຕມະຕິກ

້ ວາມຕາມແບບທີ່ ເຮົາຕອ ຈາກນນັ ້ ແກໄ້ ຂຂໍຄ ້ ງການ b. ປອ ້ ງກ ັນເອກະສານລິກສິດດວ ້ ຍ Watermark ສ ໍາລ ັບເອກະສານຫລືງານທີ່ ເຮົາຕອ ້ ງການປອ ້ ງກ ັນການເຮັດຊາໍ ້ ຫລື copy ໄປໃຊໃ້ ນງານອື່ ນ ໆ ເຮົາສາມາດປົກປອ ພາສາອ ັງກະຫລ ົດຮຽກ"Watermark" ໍ້ ້ ງງານຂໍເຮົາໄດໂ້ ດຍການໃສລ ່ າຍນາຫລື

ຊຶ່ ງຈະຝ ັງລ ົງໃນເອກະສານຂອງເຮົາແບບໂອໂຕມະຕິກໃນທຸກ ໆ ໜາ້ watermark ສາມາດໃສ ່

ພາສາໄທໄດດ ້ ວ ້ ຍ

ວິທີໃສລ Microsoft Word 2007 ໍ້ ່ າຍນາໃນ 1. ເປີ ດງານເອກະສານດວ ້ ຍ Microsoft Word 2007 Nafri ict                                                               2009 


2. ຄິກເມນູດາ້ ນເທິງ "Page Layout" 3. ຄິກໄອຄອນ "Watermark"

4. ຈາກນນຈະມີ ຕ ົວຢາ່ ງ Watermark ໃຫເ້ ລືອກ ັ້

5. ແຕຖ ິ ຫວ ົ ຂໍ ້ "Custom Watermark" ່ າ້ ຕອ ້ ງສາ້ ງ Watermark ເອງ ໃຫຄ ້ ກ 6. ຄິກຫວ ົ ຂໍ້ Text watermark

້ ວາມທີ່ ຕອ 7. ໃນຊອ ່ ງ "Text" ໃຫພ ້ ິມຂໍຄ ້ ງການ

8. ຈາກນນຄິ ັ ້ ກປຸມ ່ Apply ແລະ OK ຕາມລ ໍາດ ັບ

Nafri ict                                                               2009 


c. ການສາ້ ງສາລະບານ ສ ໍາລ ັບທາ່ ນທີ່ ຕອ ້ ງເຮັດລາຍງານ ຜ ົມຂໍແນະນ ໍາໃຫໃ້ ຊ ້ Microsoft Word 2007 ເພາະໃຊງ້ ານ

ງາຍ ແລະທີ່ ສ ໍາຄ ັນ ຜ ົມກາລ ໍ ັງຈະແນະນ ໍາການສາ້ ງ Table Of Contents (TOC) ຫລືແປເປັນ ່

ພາສາໄທທີ່ ເຮົາຮູຈ ້ ັກກ ັນດີຄື ສາລະບານຊຶ່ ງຈະໃຫໂ ້ ປແກຣມສາ້ ງໃຫໂ ້ ອໂຕມະຕິກ ໂດຍທີ່ ເຮ ົາບໍ່ຈາໍ ເປັນຕອ ້ ງພິມ ແລະໃສໝ ່ າຍເລກໜາ້ ສິ່ ງທີ່ ຕອ ້ ງຕຽມການໃສ ່ TOC ້ ນ 1. ຂໍມ ູ ຫລືລາຍງານທີ່ ພິມຮຽບຮອ ້ ຍແລວ ້

້ ນັ້ ຄິກເມນູ 2. ການການ ິ ເລືອກຫວ ົ ຂໍນ ໍ ົດຫ ົວຂໍໃ້ ນສາລະບານ ຖາ້ ຕອ ົ ຂໍໃ້ ດ ໃຫຄ ້ ກ ້ ງການຫວ Home ແລະເລືອກ Styles ເປັນ Header 1

້ ານບ ັນໃນໜາ້ ອື່ ນ ໆ ຈ ົນກະທັງໝ ້ ດ 3. ແກໄ້ ຂໃຫຫ ົ ຂໍສ ົ ້ ວ ເລີ່ ມສາ້ ງສາລະບານ ຫລື Table of Contents 1. ວາງເຄີລເ໌ ຊີລໃ໌ ນຕ ໍາແໜງ່ ແຮກໜາ້ ທາອິ ໍ ດຂອງເອກະສານ 2. ຄິກເມນູ References

່ ັ ຍອ 3. ຄິກເລືອກຄ ໍາສງ ່ ຍ Table of Contents 4. ຄິກເລືອກ Automatic Table 1

5. ລໍ ຖາ້ ນອ ້ ຍໜື່ ງ ໂປແກມຈະສາ້ ງສານບ ັນໃຫໂ ້ ອໂຕມະຕິກ ລວມທັງໃສໝ ່ າຍເລກໜາ້ ໃຫ້ ດວ ້ ຍ

ສ ໍາລ ັບການແກໄ້ ຂຖາ້ ມີການປັບປຸງ

Nafri ict                                                               2009 


້ າລະບານ 1. ໃຫຄ ິ ທີ່ ຫ ົວຂໍສ ້ ກ

2. ຈະມີໄອຄອນສະແດງ Update Table ດາ້ ນເທິງຂອງສານບ ັນ 3. ໃຫຄ ິ ທີ່ ໄອຄອນນີ້ ຈະພບ ົ ໜາ້ ຕາ່ ງສະແດງໃຫເ້ ລືອກ ້ ກ o o

Update page numbers only ຖາ້ ມີການປຽ່ ນແປງສະເພາະໝາຍເລກໜາ້

້ ານບ ັນລວມທັງໝາຍເລກໜາ້ Update entire table ຖາ້ ມີການປ່ຽນແປງຫວ ົ ຂໍສ ດວ ້ ຍ (ຖາ້ ມີ)

4.

ລໍ ຖາ້ ໂປແກມຈະປັບປຸງໃຫໂ ້ ອໂຕມະຕິກ

d. ຕງລະບ ັ້ ົບການກູໄ້ ຟລໂ ໌ ອໂຕມະຕິກ ໃນ Word 2007

້ ໄດທ ສ ໍາລ ັບຜູໃ້ ຊງ້ ານ Microsoft Word ທຸກທາ່ ນເພື່ ອເປັນການປອ ຸ ້ ງກ ັນບ ັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶນ ້ ກ ຂະນະບໍ່ ວາ່ ຈະເປັນໄຟດ ັບ ຕິດໄວລ ັດ ເຄື່ ອງແຮງ້ ຄ ໌ ໂປແກມ ຄາ້ ງ ຊຶ່ ງມີຜ ົນເຮັດໃຫວ ້ ຽກທີ່ ເຮົາ

ສາ້ ງຢູເ່ ສຍໄປ ເຮົາມາການ ສ ໍ ົດຄາ່ ເພື່ ອປ້ອງກ ັນບ ັນຫາກ ັນດີກວາ່ ຊຶ່ ງມີຢູ່ 2 ວິທີຄື ຕງໄຟລ ັ້ ໌ ໍາຮອງ ໂອໂຕມະຕິກ ແລະ ການ ໍ ົດໃຫໂ ້ ປແກມບ ັນທຶກ ໂອໂຕມະຕິກ

ຕງໄຟລ ສ ັ້ ໌ ໍາຮອງຫລື Backup ໂອໂຕມະຕິກ 1. ຄິກປຸມ ່ Office (ມຸມເທິງຊາ້ ຍສຸດ) ສ ັນຍະລ ັກຮູບ Office 2. ຄິກຫ ົວຂໍ້ Word Options

Nafri ict                                                               2009 

10 


Nafri ict                                                               2009 

11 


3. ຄິກແທັ ບ Advanced

້ ວາມ Always crate backup copy ໃນຫວ 4. ໃຫຄ ິ ຖືກໜາ້ ຂໍຄ ົ ຂໍ ້ Save (ຢູດ ້ ກ ່ າ້ ນລຸມຂອງເມນູ Advanced) 5. ຄິກປຸ່ມ OK ເພື່ ອຢືນຢັນ

ການ ໍ ົດໃຫໂ ້ ປແກມບ ັນທຶກ ໂອໂຕມະຕິກ

1. ຄິກປຸມ ່ Office (ມຸມເທິງຊາ້ ຍສຸດ) ສ ັນຍະລ ັກຮູບ Office 2. ຄິກຫວ ົ ຂໍ້ Word Option

3. ຄິກແທັ ບ Save

Nafri ict                                                               2009 

12 


້ ວາມ Save AutoRecover information every 4. ໃຫຄ ິ ຖືກໜາ້ ຂໍຄ ້ ກ

5. ໃຫກ ໍ ົດຕ ົວເລກວາ່ ຈະໃຫບ ້ ານ ້ ັນທຶກທຸກ ໆ ຈ ັກນາທີ (ແນະນ ໍາໃຫ້ save ປະມານທຸກ 10 ນາທີ)

6. ຄິກປຸມ ່ OK ເພື່ ອຢືນຢັນ

້ ຊ ເທົ່ ານີກ ໍ ວ ່ ຍລຸດບ ັນຫາເວລາໄຟລເ໌ ສຍ ໄຟດ ັບ ຫລື ເຮັດວຽກຜິດພາດໄດແ ້ ລວ ້ ..

້ ອ e. ການສາ້ ງສ ັນຍະລ ັກສະແດງຫ ົວຂໍຍ ່ ຍ ຫລືລ ໍາດ ັບເລກ...

Nafri ict                                                               2009 

13 


ການຈ ັດລາຍການໃນເອກະສານ ເຊັ່ ນ ລາຍການຂອງເຫດການ ຊື່ ລ ໍາດ ັບເລກທີ່ ຫລືກະບວນ

້ ນ ້ ອ ການ ສາມາດຈ ັດຮູບແບບຂໍມ ູ ໃນສ ັນຍະລ ັກຫວ ົ ຂໍຍ ່ ຍ (Bullet) ຫລືລ ໍາດ ັບເລກ (Number)

້ ອ ສ ັນຍະລ ັກຫວ ົ ຂໍຍ ່ ຍ

(Bullet) ເປັນກາຟຟິ ກ ນອ ້ ຍ ໆ ເຊັ່ ນ ວ ົງກ ົມ ສີ່ ຫລຽ່ ມ

ລ ໍາດ ັບເລກ (Number)

້ ລ ໍາ ໃຊເ້ ມື່ ອຕອ ້ ງການເນັນ

ດ ັບເຫດການ ຫລືຂນຕອນ ັ້ ຖາ້ ມີການຍາ້ ຍ ລ ົບລາຍ ການໃນລ ໍາດ ັບເລກ ຈ ັດ ລຽງລ ໍາດ ັບເລກໃຫອ ້ ັດ ໂອມະຕິກໃໝ່

Nafri ict                                                               2009 

14 


3. ຈາກນນກໍ ັ້ ຈ ັດການກ ັບຮູບແບບ ແລະສີສ ັນໃຫກ ້ ງການ ້ ັບໝາຍເລກຫນາ້ ທີ່ ຕອ

ມໝາຍເລກໜາ້ ເອກະສານ ຫລື page number ໂດຍໄປທີ່ 1. ເລີ່ ມຕນການເພີ່ ົ້ 1. ຄິກທີ ເມນູ Insert

2. ຄິກທີ່ Page Number

1 2

3

ໂດຍໄປທີ່ Page Number Format 4. ເລືອກຮູບແບບຂອງ Number format ຕາມຕອ ້ ງການ ບໍ່ ວາ່ ຈະຢາກໃຫເ້ ປັນຕ ົວເລກ

ອານບິກ ຫລືຕ ົວເລກແບບໂລມນັ ຫລືອ່ ນ ື ໆ ເຊັ່ ນ 1,2,3 ຫລື I,ii, iv ກໍ່ ສາມາດເລືອກໃດ.້ 5. ຄິກ OK

Nafri ict                                                               2009 

15 


4

5

2. ການໃສ່ header 1. ຄິກທີ ເມນູ Insert 2. ຄິກທີ່ Header 3. ເລືອກຮູບແບບ Header ທີ່ຕ້ອງການ

1 2

3

4. ຂ່ຽນໃສ່ Text ຕາມທີ່ຕອ ້ ງການ

Nafri ict                                                               2009 

16 


4

Nafri ict                                                               2009 

17 

microsoft word  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you