Page 1

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 – 2006 http://www.om3.org/ © Vertimas: Oleg Bogdaši , olegbogdashich@gmail.com Pranas Augulis, apranas@gmail.com 2010


Autori pratarm knygai Knyga, kuri J s, gerbiamasis skaitytojau, laikote savo rankose, n ra prasta, mums yra sunku apibr žti jos žanr . Jos nepanašumas visk , k J s skait te iki šiol, prasideda nuo pavadinimo. Doktrina, be to dar Slaptoji. J s pagalvosite tikriausiai autoriai pasikarš iavo. Kur šiais, informacini technologij bei globalini komunikacij laikais, manoma imti paslap , kad užtekt ištisai Doktrinai? Autoriai – vyras ir žmona: Aleksandras ir Tamara. Tamara yra kontaktinink , dabar niekas d l to nenustebs, ta iau su vienu savitumu – m kontaktas yra galvojantis bei praktinis. Praktikoje visa tai atrodo kaip gyvas, s moningas bendravimas, dialogo režime, su gyvais Žmon mis iš Dievo Pasaulio, Visatos valdymo administracijos. B tent Jie ir dav tok apibr žim m kontaktui. Praktinis yra tod l, kad mes gavome ne abstrakt vairiar ši , nesusistemint žini rinkin (kuri ir taip yra gyvas galas), o paruošt vartosenai produkt – „Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistem “. Knygoje yra išd stytos paži ros kaip pat žmog , taip ir vis mus supant Pasaul , kurios kartais žymiai skiriasi nuo prastini ir visuotinai pripažint . Iš pradži jos gali šokiruoti. Turb t Jums kilo klausimas d l pavadinimo, be to – ar iš tikr yra poreikis trikdyti, „Slaptosios Doktrinos“ autor s Elenos Blavatskajos Dvasi ? Galime atsakyti teigiamai: „Taip, yra!“ Dalykas tame, kad mes pas Blavatsk pa me ne tik pavadinim . Mes pasiskolinome ir pa knygos id : lygiai tiek – atskleisti Gyvyb s bei visos Visatos Šaltinio paslapt ! Tai taip vadinami prakeikti klausimai, kurie jaudina Žmonij per vis jos istorij . Sutuoktiniai Jelena ir Nikolajus Rerichai si panašaus m ginimo praeitame amžiuje, jie atliko kelion Himalajus, ieškodami paslaptingos Šambalos. Deja, numatytas tikslas nebuvo pasiektas. Tikiname, kad iš m pus s n ra m ginimo nuversti autoritetus. Paprastai bet kurios informacijos tikrumas yra ne temoje, patraukian iame siužete arba žiniose, su kuriomis dar niekas n ra susipažin s. Tikrumas išmatuojamas tik informacijos praktine nauda, juo labiau, jeigu ji pretenduoja vadintis Doktrina: „Taigi j s pažinsite juos iš vaisi “1. Deja, nei Blavatskajai, nei Rerichams to padaryti nepavyko. Tai atsitiko d l visiško taip vadinamos ezoterikos atitr kimo nuo realaus gyvenimo. Norime pabr žti, kad m knygos ir Sistema neturi nieko bendro su ezoterika! Daugumai iš t , kas si studijuoti Rerich bei Blavatskajos darbus, neužteko perskaityti juos net iki pus s. Gerbiamieji autoriai laik si taisykl s, kad viskas kas nesuprantama turi b ti paaiškinta sud tinga kalba ir beprasmiška terminologija. Tokio nepasisekimo priežastis ne tame, kad jie nepasiek Tikros informacijos (Rerichai Himalajuose, o Blavatrskaja per kontakt ). M tvirtu sitikinimu, jie dasikas iki Tiesos, ta iau išreikšti jos nesp jo arba nesugeb jo. Blezas Paskalis2 savo laiku prisipažino: „Tik užbaigdami k rin mes suprantame – nuo ko tur jome j prad ti“. Jis nor jo išreikšti(pranešti), bet taip pat nesugeb jo iki galo išsakyti minties, kad bet kok proces galima aprašyti tik tada, kai tu jau esi j pra s ir baig s, kai esi pakil s sekan Evoliucijos pakop ir aprašin ji pra jus etap žvelgdamas iš viršaus, apimdamas j pilnutinai. Ne be reikalo memuarai rašomi pra jus daugeliui met , kai aistros aprimsta ir vykiai atrodo žymiai kitaip, negu juos suvokdavo žmogus, b damas j tirštyn je(s kuryje). B tent taip mes ir padar me. Pats sunkiausias dalykas buvo praktinis žini bei informacijos nijimas, o taip pat pranešti šios informacijos naudingum ir b tinum žmon ms, tai yra surasti tarpusavio supratim su aplinkiniais žmon mis. Juk neveltui egzistuoja paprastas, bet labai tikslus laim s apibr žimas: „Laim – tai, kada tave 1 2

1

Matas, 7 : 20 (visi sunešimai – vert jo). Blaise Pascal (Blezas Paskalis; 1623 – 1662) – pranc

filosofas, matematikas, fizikas.

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


supranta“. Mes suradome laim (taip -suprantam ) ir norime ja pasidalinti su jumis! Dabar, kai knygos jau yra išleistos, Internete jas „parsisiun ia“ skaitymui t kstan iai žmoni , ir mums, kaip autoriams, gaunantiems šimtus atsiliepim , tapo akivaizdu, kad pavadinimas parinktas labai tiksliai. 99 procentams žmoni , perskaitytos knygos, taip ir lieka Slapt ja (pasl pta) Doktrina, neži rint tai, kad j kalba yra supaprastinta maksimaliai. Visa tai patvirtina t li dn fakt , kad 99 procentai Žem s gyventoj randasi b senoje, kai žmogus, perskait s net toki sukramtyt informacij , nesugeba sukurti login grandin , kad suformuot tikr vyki , vykstan aplink, vaizd . Jis nuostabiai ilgai nesuvokia, kad viskas, kas yra parašyta Slaptojoje Doktrinoje, vis pirma lie ia j , ir ne tik lie ia, bet triuškina vietoje j pat , jo vaikus, vaikai ius, artimuosius. Taip pat apgail tina ir tai, jog žmon s, turintys išsilavinim bei erudicij , knyg prasm supranta su labai dideliu vargu, gydytoj ir valdžios vyr j prasm nepasiekia visiškai, o iš mokslo bei žiniasklaidos pus s mes matome nepramušam sien . Galina Šatalova, gydomosios mitybos ir nat ralaus sanavimo sistemos autor , labai tiksliai pasteb jo b ding žmogaus psichikos ypatum : „Kuo mažiau žmogus žino apie k nors, tuo lengviau jis pasiduoda paprast paaiškinim hipnozei“. Dalykas toli gražu ne supratimo stokoje, ia pas juos problem neb na. Tiesiog ryšium su naujai atsiradusiomis aplinkyb mis iškilo klausimas: k daryti su tuo, k jie priraš ? Ir kadangi informacija apie šias aplinkybes eina iš apa ios ir yra garsinta menkos mažumos, j papras iau yra ignoruoti. Remiantis tuo, yra beprasmiškas dalykas laukti, kad valdži turintys ir žiniasklaida pripažins tokios informacijos tikrum , jiems tai yra „Slaptoji Doktrina“ kubu. Štai kod l j s patys tur site sisavinti ir prasminti informacij , kuri pad s jums išsiaiškinti vyki prasm , o taip pat nustatyti jos tikrumo bei naudos laipsn . Iš tikr „Sk stan gelb jimas – pa sk stan reikalas!“ Keliai arba akmenys (šiuolaikin alegorija) Kart laivu plauk s keleivis j roje pamat begal dideli ir maž povandenini uol , kuriomis buvo nus ta j ra. Kreipdamasis vairinink jis paklaus : – Ponas vairininke, kaip jums pavyksta išlaviruoti tarp tokios daugyb s uol ? Jums tikriausiai ia paž stamas kiekvienas akmenukas ir tai padeda išvairuoti. – Ne, – atsak vairininkas. – Kiekvienas akmuo man yra paslaptis, bet aš žinau pa ias giliausias vietas, kurios man ir padeda saugiai parplukdyti laiv . Tai lie ia ir sakralin , ezoterin informacij , d l kurios pagal tradicij važiuoja Himalajus arba gauna per kontakt . Ta iau nepavyksta gauti nieko vertingo, kas gal kardinaliai tur ti takos situacijai kiekvieno žmogaus gyvenime ir visos Žmonijos apskritai. Reiškia, priežastis tame, kad ieško ne ten ir visai ne to ko reikia. Žmon s bijo gelm s, teikdami pirmenyb seklumai, nus tai, padrik mokslini ir ezoterini žini , rifais ir uolomis. Bet dideliam laivui – dydis plaukiojimas. Evoliucijos laivas plaukioja Nenutr kstamos Login s M stysenos gelm se, k kiekvienas privalo išmokti! Rakt šiam Visatos Gyvyb s Šaltiniui Žmonija prarado maždaug prieš penkis kstan ius met . Taip seniai, kad jau ir pamiršo, kas tai per raktas ir k juo galima atrakinti. Žmogus galvoja, kad jisai turi atrasti kažkokias brangias ir slaptintas žinias bei technologijas, turin ias poveik aplinkiniam Pasauliui, kad taptu laimingu, arba gauti rakt 2

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


iš šalies – ar tai b ufonautai, kurie mums padovanos „kažk “ (o k b tent – mes ir patys dar nežinome), ar tai b , kraštutiniu atveju, Antrasis Kristaus , kuris imsis mus gelb ti, At jimas. Ta iau gelb ti tik nuo m pa , kadangi kitokios, nors kiek žymesn s, gr sm s iš šalies iki šiol neaptikta! Situacijos tragikomiškumas yra tas, kad visa reikiama informacija – sakralini , ezoterini , giliai pasl pt žini formoje – nuo pradži pradžios randasi kiekviename iš , bet ne dulk tuose ritiniuose. Atrodo ištiesk rank – ir ji(informacija) tavo! Ta iaudeja: tam reikia pažadinti savo S mon , atv rus j nors iki pus s. Ir d l to reik s padirb ti su savimi, lavintis, atsisakant prast dogm bei stereotip . Tik tokiu b du galima išlaisvinti mon ir prad ti skaityti tikr informacij net neiš jus iš nam ! Bet tam reikalingas raktas. Mes nu jome šiuo keliu, kuris pasirod eršk iuotas, neištirtas ir sunkus. Ko gero, iš tikr b lengviau nueiti p iomis Himalajus arba prie Egipto sfinkso, jeigu ten nors ,kas nors gul ! Kaip atlyginim už kantryb ir darb mes gavome puosel Rakt Visatai, su smulkia instrukcija – kaip juo naudotis. Visgi reikia deramai vertinti: Rerich , Blavatskajos darb , Ryt išmin bei filosof knyg skaitymas, o taip pat toki ezoterini vietovi , kaip Himalajai arba Piramidži Sl nis, lankymas padeda prapl sti S mon 1,5 – 2 procentais. Žmon s tai vadina nušvitimu, pajungimu arba dedikacija. Jeigu imame dom n, kad m S mon yra atverta tik tai iki 25 %, šimtaprocentinis prid jimas prie j iš tikr suvokiamas kaip netik tas S mon s nušvytimas! Ta iau šitie 100 % yra tik tai nežymus padid jimas bendros dviej procent normos; be to toks S mon s prapl timas vyksta spontaniškai, žmogaus nevaldomas, o tai reiškia, kad žmogus negali tapti savo gyvenimo ir likimo pilnavertišku šeimininku. Sistemos pagalba, esant rimtam poži riui reikal , galima kryptingai atverti savo S mon iki 50 % (paimant šimtaprocentin S mon kaip atskaitos tašk ) arba 2.400 % (jeigu imame už pagrind šiuos „standartinius“ 2 procentus) per pusmet . Kaip matote, skai iai nepalyginami, skirtumas 24 kartai. J s rasite patvirtinim šiems apskai iavimams tre iojoje knygoje. Žmoni , ne sisavinusi Sistemos praktikoje, nors jie ir b labai protingi arba tur aukštas pareigas ar rang , bandymas recenzuoti knyg – reikalas be perspektyvos. Jie vienareikšmiškai pareiškia, kad to negali b ti, nes negali b ti aplamai, o raktas yra netikras. Ir jie yra visiškai teis s: raktas, priklausantis kitam, jiems yra netikras, kadangi tikras (nuosavas) kabo ant kaklo kiekvienam nuo gimimo momento. Klausimas tik tame, kad kažkas turi išmokyti suaugus žmog juo naudotis. Kiek ašar , nuoskaud ir priekaišt tokiam mokytojui teks išk sti. „Galima daug k padaryti iš škoto, jeigu j sugauti kol jis dar jauniklis“ (S. Džonsonas3). Problema tik viename: kas , m dar mažiems „škotams“, užaugins mokytojus, kurie ateityje taps „de fakto“ j Gelb tojais? Beveik vis , knygose aprašyt , reiškini suvokimo sunkumo problema yra tame, kad jie visiškai n ra ištirti mokslo, o jeigu ir bandoma paliesti, tai kol kas tik sp liojam bei prielaid lygmenyje. Ir nors ši reiškini atžvilgiu ne manoma pareikšti, kad „to negali b ti, nes negali b ti aplamai“, jums kils pagunda pareikalauti iš m mokslinink arba kit instancij teigiamos išvados. Prašome toki pasi lym autorius t sti Tiesos ( vairi r ši viršinink išvad bei nuomoni formoje) paiešk savarankiškai, be m dalyvavimo! Visa tai reiškia, kad šitie žmon s visiškai nežino nei sav s, nei Pasaulio, kuriame gyvena, nei situacijos, kuri jie, d l savo neišmanymo, išprovokavo! Mes bandysime pagal galimyb nešališkai ir argumentuotai pad ti jums, gerbiamas skaitytojau, susivokti vykiuose ir surasti problemos sprendimo b dus. Dar vienas m knyg skirtumas yra tame, kad jas perskai ius, jums neliks joki paslap arba nutyl jim , kas lie ia žmogaus kilm ir jo perspektyvas! B tent tai, vis 3

Dr. Samuelis Džonsonas (1709 – 1784), Švietimo amžiaus angl kritikas, leksikografas ir poetas.

3

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


autori , kurie išdr so siveržti ši sfer , k riniuose sudaro intrig ir patrauklum . Skaitytojus tie nutyl jimai , duodantys jam vilties išganing šiaud – kad dar ne viskas yra prarasta, kad stebuklinga technologija dar neaptikta, neišleista, laukia savo valandos, ir dar galima palaukti..., užburia labiausiai. Iš anksto atsiprašome už pernelyg dažn Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemos pamin jim . Mes nežinome kito b do, kaip pateikti informacij apie j maksimaliai didesniam žmoni ratui. Pirmoji knyga yra skirta b tent Sistemai. Visi atsakymai aktualius klausimus, kuri svarstymas, be ypatingos s km s, vyksta knyg , laikraš ir žurnal puslapiuose, bus duoti m knygose. Iš j sužinosite apie Gyvyb s kilm Visatoje ir kas konkre iai yra jos Prot vis. Mes papasakosime apie Išryškinto Pasaulio (kuris susideda ne tik iš vienos m Visatos) sandar , apie Visatos strukt apskritai, papasakosime apie žmogaus atsiradim . Papasakosime apie Žmog , kur mes vadiname Dievu, ir apie Subtil Pasaul , kur Jisai gyvena kartu su šio Pasaulio gyventojais. O taip pat supažindinsime su gyv no virtimo žmogumi technologija prieš jam ateinant Žem ir su daug kuo kitu.

4

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Knygos apžvalga

Nemuškite man per rank , geriau paži kite – k jinai rodo!

Gerbiamieji skaitytojai, si lome jums susipažinti su tuo Pasauliu, kuriame mes su jumis gyvename, ne išgalvotu, o realiu! Iš anksto atsiprašome, kad informacija jums pateikta štai tokioje formoje ir teikiame j mes, paprasti žmones. Visa Žmonija trokšta ir pasiruošusi išgirsti kažk panašaus iš Popiežiaus, valstybi prezident , sveikatos apsaugos ministr l , iš mokslo akademij spaudos centr , tik ne iš toki pat eilini , paprast , gyv žmoni ! Daugumai tai yra pats skausmingiausias sm gis savimeilei, bet ia n ra jokios m kalt s! K padarysi, jeigu mokslui ir valdžios vyrams TAI ne domu?! Bet: „Kiekviena civilizacija tam tikrame amžiuje turi galimyb išaukštinti arba sugriauti save. Jeigu daromas pasirinkimas pakilimo naudai, atsiranda impulsas, kuris leidžia pasirodyti teorijoms apie prarastus Esamyb s statymus“. Kad tur ti konkretesn supratim apie išeities kelius, kaip išvengti Karmos sm gius, išmokti lavinti savyje Kristaus S mon (Išpl stin S mon ), nukreipti proto veikl Evoliucijai (Gyvenimui), iš pradži išanalizuosime vis t informacij , kuri yra žinoma Žmonijai.

Subtilaus Pasaulio iliuzijos ir realyb Žmon s, gavusieji ateistin aukl jim , dažnai užduoda klausim : „Jeigu Dievas egzistuoja, tai kod l Jis nematomas?“ Nematomas mums yra ne tik Dievas, bet ir visas tas Subtilus Pasaulis, kur gyvena tokie pat Žmon s, kaip ir mes, bet turintys kitokias galimybes. J nematomumo priežastis gl di ne tik ribotuose penki m jutimo organ ir mon s galimyb se. Tikra priežastis yra ši žmoni egzistavimas visiškai kitame erdv s ir laiko kontinuume, kurio pagrindin dalis – S mon s lygmens vektorius. Mes, Žem s žmon s, gyvename erdv s ir laiko kontinuume, kuris grindžiamas skai iumi „pi“ = 3, užtikrinan iu S mon s atsiradim , formavim ir vystym . M Visatos Dievas ir Subtilaus Pasaulio žmon s gyvena erdv s ir laiko kontinuume, kuris grindžiamas skai iumi „pi“ = 4, jau turin io b tinyb pasiekti tam tikr S mon s lygmens lyg . Subtilaus Pasaulio žmon s sugeba mus matyti, b ti šalia, mums pad dami, bet mes, su savo neišvystyta S mone, j matyti negalime. M , Dievo bei Subtilaus Pasaulio, suvokimas, našus bendradarbiavimas su Jais galimi tik išpl tus S mon s galimybes. Ryšio kanal su Dievu bei Subtiliu Pasauliu turime kiekvienas iš m , jis vadinasi „Aukš iausiasis Aš“. Tiktai d l m neišprusimo Pasaulio pažinime niekas iš žmoni nemoka naudotis šiuo Kanalu, nors žinias apie j ir suradimo b dus savo laiku 5

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


atneš J zus Kristus. B tent Jo garbei šis Kanalas pavadintas Išganymo Kanalu, J zaus Kristaus Kanalu. Smulkiau apie j j s sužinosite iš m knyg . Pasaulio Sukurimo Istorija Neatmenamais laikais buvo situacija, kai Išryškinto Pasaulio kaip tokio dar nebuvo, egzistavo absoliuti Neb tis, pagal m terminologij – Antipasaulis. Pasaulio nebuvo d l tos priežasties, kad dar nebuvo K jo, kuris tur jo iš pradži sukurti save, suformuoti mon bei Prot . Antipasaulyje, nors tai ir yra Neb tis, visada egzistavo jud jimas energijos sraut pavidalu. Taigi, visada egzistavo elementarios antidalel s, kaip tam tikro potencialo, kr vio neš jos. Jos, b damos nepertraukiamame jud jime, nuolat susiduria tarpusavyje. Kažkokiu tai momentu šiame pirmapradžiame chaose atsirado dalel , kuri prad jo traukti susidurian ias su ja kitas daleles, apjungdama jas beform energij sankaup . Ši dalel , kuri prisi kuriam funkcij , neišvengiamai tur jo evoliucionuoti, aktyvuodama proto elementus, pirmapradžiai tus kiekvienoje Antipasaulio dalel je. Tai yra proto atsiradimo prielaidos, o tai reiškia ir gyvenimo, egzistavo visada. Visa kita – jau detal s ir laiko klausimas. Pirmagim promaterijos sankaupa augo, formavosi tam tikr baz , „kertin akmen “, „plyt “, ant kurios prad jo formuotis, nuo sankaupos pumpuravimo b du atsiskyrusios esyb s, kol kas niekuo nepriminan ios gyvas b tybes, juo labiau protingas. Visgi tai jau buvo sutvarkytas iki tam tikro laipsnio protingas gyvenimas, lyginant j su aplinkiniu chaosu. Taigi, palaipsniui transformuodamasis ir evoliucionuodamas, per laikotarp , kur galima pavadinti laiko begale, m K jas – Dievas T vas Savaofas formavo save ir panašius save – bendramin kolektyv – iš pradži Antipasaulyje, o po to jau išryškintame, materialiame pasaulyje, kur palaipsniui transformavo save šiuolaikinio pavidalo Žmog . Gerbiamieji skaitytojai, tie iš j , kas evoliucionuos, pasiek Diev Lyg , kur moko kurti Visatas, studijuos disciplin vardu „Pasaulio Suk rimas“ daug detaliau ir išsamiau, išlaikydami egzaminus, o kol kas mes jums duodame tik Suk rimo id , kuri žmogaus protas talpina su dideliu vargu. Palaipsniui K jas ir jo draugai išmoko formuoti ir vystyti Išryškint materiali Visat su Jos (tegul pradžiai primityviomis) spinduline ir baltymine gyvenimo egzistavimo formomis. Problem buvo daugyb . Pavyzdžiui, reik jo izoliuoti Visatos materij nuo priešiškos antimaterijos, tuo pa iu išsaugant j vienum - materialaus pasaulio apr pinimo Antipasaulio energijomis pavidalu, kuri d ka jis egzistuoja. Išaišk jo dar viena problema – kaip materialiame pasaulyje išvengti antimedžiagos kritin s mas s atsiradim , po kurio seka anihiliacija – momentalus sprogimas, naikinantis vis Visat . Be to, m Išryškintas Pasaulis yra miražas, suformuotas nuolatiniu abipusišku antidalel s per jimu dalel , ir atvirkš iai. Šiam laikui šios problemos yra s kmingai išspr stos ir veikia automatiškai. Pasaulis šiuolaikin je formoje yra lyg grandin iš septyni Visat , sutalpint Gyvenimo Spindulyje, kurio šaltinis yra m gerbiamas K jas, Dievas T vas Savaofas, vienintelis Žmogus visame Pasaulyje, kuriam n ra žinomos reinkarnacijos, o tai reiškia, ra žinoma mirtis. Vis , galvoje netelpan , transformacij grandin , nuo elementarios antidalel s iki Žmogaus K jo pavidalu, Jis pra jo ne per reinkarnacijas, ne per milžinišk mir grandin su sekan iais persik nijimais, o paties sav s transformacijos b du. J s pasakysite, kad tai ne manoma! Taip, ne manoma vis Visat žmoni guotui, bet pasirod manoma K jui, Dievui T vui Savaofui. Tokiam Žmogui, iš didžiosios raid s, ne nuod pasimelsti, tuo išreiškiant pad , už vis tai, k Jis suk . K b tent mes ir 6

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


darome, kalb dami mald „T ve m “. Mes joje kreipiam s b tent K . Bet septynios visatos atsirado ne iš karto. Viskas, žinoma, prasid jo nuo pirmos mažu iuk s Visatos, su vienintele Saul s sistema, nuo pirmo uždegto šviesulio. Šio proceso aprašymo atgarsiai sutinkami Biblijoje, kur Dievas suk Pasaul per septynias dienas. Tik Biblijos autoriai nesiteik iššifruoti – k reiškia žodis „Pasaulis“. Pasaul galima suprasti kaip Žem , Visat , o galima ir kaip vis apgyvendint K rinij , kuri kol kas susideda iš septyni Visat . Be to, nebuvo patikslinta pa ios „dienos“ trukm , o jinai, kaip paaišk jo, turi vairias reikšmes. M supratimu – tai laikotarpis nuo aušros iki saul lydžio, vidutiniškai lygus 12 valand . Diev supratimu diena– tai Visatos gyvenimo trukm , nuo jos užgimimo iki suskleidimo. Bet jeigu yra diena, tada turi b ti ir naktis? Taip ir yra. Naktis, vienai pamainai arba Visat septynetui su j Dievais, yra poilsio bei patirties prasminimo laikas, atlikto darbo apibendrinimas. Kitai Diev septyneto pamainai – tai darbo pradžios laikas, savo Visat išskleidimas. Tokiu b du, jeigu suskai iuotum me laik nuo pirmosios Visatos suk rimo iki m , septintosios, pagal Diev matus iš tikr gaunasi septynios dienos (pamainos, ciklai), tai yra Biblija iš dalies teisi. Taigi, kas toks yra šis Pasaulis? M Visata – didžiulis gyvas organizmas, tankiai apgyvendintas žmoni . Visatoje apie milijon Galaktik , kiekvienoje iš j apie milijard saul s sistem . Vien tik Galaktikoje, kuri vadinasi Paukš Takas, yra apie 200 milijard saul s sistem . Viso Visatoje yra gyventoj , kuri skai ius skai iuojamas vienetu su devyniais milijardais nuli . Pagal form Visata panaš rutul , o pagal strukt pateikiama, kaip apversta piramyd (žr. schem Nr. 2). Dievo Pasaulis – Jo administracija, valdymo aparatas, arba, pagal m sivaizdavim , Rojus, schemoje – piramid s pagrindas. Dievo Pasaulis yra neribot galimybi Pasaulis, kur egzistuoja tik viena gyvenimo forma – nebaltymin , spindulin , nemirtinga, mums nematoma. Šis Pasaulis sudaro vien dešimt dal procento nuo vis Visatos gyventoj . Visi Visatos žmon s, kaip ir pats Dievas, – tokie pat , kaip mes su jumis, gyvi ir sik nij , gyvenantys tokioje pat žem je. Randasi jie septyniuose Visatos energetiniuose lygiuose, mums nematomi, bet vienas kitam pasirodo materialiuose k nuose. Mes, Žem s gyventojai, atvirkš iai, išstatyti prieš juos visuotinei apži rai ir esame ypatingo d mesio objektai, j pastang bei darb gyvendinimo ir realizacijos sfera. Tiems iš j , kas netur jo laim s matyti m Visatos Diev Jehov , si lome Jo portret . Žem yra Visatos lopšys ir Dievo vaik darželis, vienintel apgyvendinta planeta Visatoje, kuri randasi m materialiajame pasaulyje, Tre iajame Matmenyje. Schemoje ji randasi piramid s smaigalyje. Erdv je žemiau m s moningo gyvenimo negali b ti iš principo – nei baltymin je, nei spindulin je formoje. Tai ir yra absoliuti Neb tis, nors ten gali išgyventi virusai ir bakterijos. Iš vienos pus s, gyvenimas Žem je nuolat yra pasienio kl je, tai yra permanentinio sugriovimo b kl je. Bet iš kitos – tik m materialiajame pasaulyje gali užsimegzti, gimti nauja gyvyb – vaikai, ka iukai, šuniukai, varlyt s ir kita gyv nija. Visa Visata yra suaugusi žmoni , gyvuli ir paukš , išeivi iš Žem s ir t planet , kurios vykd jos funkcijas anks iau, Pasaulis. Gyvena jie ne šiaip sau kituose Išmatavimuose, tas pasaulis skiriasi tik S mon s atvirumo (prareg jimo), lygmens laipsniu.

7

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Bet kad m besugri nan iame, neamžiname pasaulyje gal užsimegzti gyvenimas, visa didžiul Visata ir pats Dievas priversti nukreipti Žem , jos palaikymui, vis laisv energij . Štai kod l m Žem yra vienintel tokia planeta Visatoje! Antrajai, panašiai, neužteks Visatos resurs , o tai reiškia, kad žmogaus id ja materialiame pasaulyje sutikti proto brolius, visiems laikams liks tiktai svajone... pasaulis , nuo septyni Lygi Subtilaus Pasaulio, skiriasi tik gyvenan Žem je žmoni S mon s lygmeniu. J 2 – 5 procent S mon s atvirumo ir sis moninimo diapazonas leidžia suvokti ir matyti aplink labai siaurame , mums matomo materialaus pasaulio spektre. Netur damas galimyb s pamatyti ir vertinti neapimam Tikr Pasaul , žmogus negali (o ir nenori) naudotis visais Jo pranašumais, g ryb mis ir Jo pagalbos bei apsaugos galimyb mis. Nors saugoti mus reikia tik nuo m pa , kadangi pavojaus iš svetur n ra! Bet tam, kad gauti impuls savo Evoliucijai, Subtilaus Pasaulio žmon s (Visatos gyventojai) priversti ateiti eiliniam atgimimui pas mus, Žem . Mes su jumis – vieni iš j , tie patys kit planet gyventojai! Kadangi Dievo Pasaulyje gyvena Žmon s, turintys beribes galimybes (tame tarpe materializacij minties pagalba), jie be jokio vargo gal materializuoti tokius pat kaip mes, užbaigtame pavidale, be gimimo Žem je. Bet tai b ne žmon s – partneriai, pasek jai ir diniai, o biorobotai – nemenantys savo šakn , netek pa io svarbiausio kas yra žmoguje – Sielos. Visi bus paklusn s, geri ir laimingi daunai, nuo kuri teks b gti 8

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


pa iam Dievui. Siela - tai programinis produktas, žmogaus vystymo ir Evoliucijos program neš jas, jo šventov . Gimsta ji Dievo Pasaulyje. Be to, Sielos negalima perrašyti ir dauginti(tiražuoti), ji turi gauti subjekto ( kur sik nija) bei aplinkinio pasaulio valdymo patirt – pati, be „išankstinio leidimo“, mokydamasi visko „nuo paprasto iki sud tingo“. Paimkime, pavyzdžiui, du specialistus kurioje nors srityje. Vienas j gijo savo diplom darbu, liedamas prakait , gydamas profesij nuo pat pradži , o kitas j nusipirko. Skirtumas tarp j , kaip suprantate, bus labai esminis. Taip pat ir su Siela: sur dijusio skatiko neverta, jeigu jinai nepra jo evoliucinio vystymosi kelio nuo elementarios dalel s iki žmogaus ir kiekviename Lygyje neišlaik atitinkamo egzamino. Kod l žmogus nenori suprasti toki paprast dalyk – didžiul paslaptis. Skaitoma, kaip savaime suprantamas dalykas, kad Siela mums duota iš Aukštai, kad mes ja pasinaudotume vien kart , o kas su mumis ir su Siela bus v liau – tai Dievo problemos. Tai yra visiškai vartotojiškas ir utilitarinis poži ris, kaip tualetin popieri ir sauskelnes. Pirmapradžiai Siela gimsta korpuskul je, elementarioje dalel je, susidedan ioje, kaip ir visa Visata, iš Dievo energijos. Jos gimimo prasm yra b tinumas nueiti keli nuo korpuskul s iki žmogaus (žr. schem Nr. 1), pereinant milijonus sik nijim ir persik nijim . Kaip j s jau supratote, šis kelias prasideda pa iame viršuje, Dievo Pasaulyje. Palaipsniui leisdamasi žemyn, Siela paeiliui sitvirtina, sikuria visuose septyniuose Subtilaus Pasaulio Lygiuose, gydama juose gyvenimo dži . Tokiu b du, ji palaipsniui gilinasi material pasaul , gaudama džius valdyti vis tankesnius materialius k nus. Po visiškai nematomos m akims ir žem s prietaisams korpuskul s eina sik nijimas foton , elektron , po to seka atomas. O tai jau sistema. Palaipsniui Siela mokosi valdyti molekul , kristal , akmen , po to eina žol s, augalai, medžiai. V liau vyksta laipsniškas gyv organizm valdymo dži gijimas: Siela mokosi valdyti virusus, mikrobus, bakterijas, vabzdžius, paukš ius, roplius, žuvis ir, pagaliau – žinduolius. Vabzdžiai, žuvys ir dalis smulki paukš valdomi kolektyviniu protu, egregorais, kadangi j smegenys randasi pradin je, embrionin je b kl je. B dama ropliuose, paukš iuose ir žinduoliuose, Siela jau gyja savo individuali galvos smegen valdym .

Elektronas

9

Atomas

Sacharoz s molekul s modelis

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Krikštolas

Mineralas

Liepos

Herpio virusas

Žol

Infuzorija

Voras

Šimtakojis

Omaras

Strazdas

Aligatorius

Li tas

10

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Susipažin s su tuo, m protas pradeda protestuoti. Šiuo metu yra sukurta daug film apie gyv gamt . Žmogui, juos perži jus, susidaro nemalonus jausmas d l to, kad, neži rint vis grožybi ir puikybi , gyvenimas gamtoje – vien tik medžiokl , lydima nužudym ir vienas kito su dimu. Nejaugi tai Evoliucija? Siela evoliucionuoja konkurencijos bei kovos už išgyvenim procese, o ne nuo jausm pertekliaus, uostant g lytes. Puik paveiksl gadinantys žiaur s medžiokl s vaizdai, iš tikr atlieka daug funkcij . Organizmo gyvenimas fiziniame pasaulyje reikalauja maitinimo ir utilizacijos. Jeigu visi gyvi organizmai maitint si žole, augalija Žem je seniai b sunaikinta, o planeta pavirst dvokian lavon s vartynu. Kad to išvengti, Sielos Evoliucija ir yra lydima utilizacijos. Ir, pagaliau, kelet sik nijim gyvendama naminiuose gyvuliuose šalia žmogaus, Siela perima gyvenimo žmoguje patirt , mokosi, taip sakant, ži dama, rašo pas mon jo gyvenimo b , nieko nepraleidžiant ir neišmetant. Tod l, katino ting jime ir dykin jime esantis gyvenimas – iš tikr yra labai atsakingas momentas. Vis š begalin , eršk iuot keli , kartais užimant kelet milijon met , Siela nueina valdoma Dievo S mon s, perduodama iš rank rankas Žmoni – Jo bendradarbi . J augina su begaline meile ir r pes iu. Jai at jus žmog , iš šalies valdoma jos Evoliucija baigiasi. Bet prieš tai iš jos išvalo visas kraugeriškas gyvuliško pasaulio programas. Siela tampa žmogaus S mon s valdoma, nors tik 2 – 5 procent apimties, bet nuo to prasideda S mon s ir Žmogaus Evoliucija. Žmogaus užduotis šiame Evoliucijos etape yra pabudinti savo S mon , išpl sti ir sujungti j su Siela, kad s moningai , kartu su jomis, pasiekti Dievo S mon . Toliau prasideda Sielos sugr žimo kelias pas save namo, t višk , Dievo Pasaul , bet jau kartu su S mone ir pa iu žmogumi fiziniame k ne, kuris tam tikrame etape transformuojasi spindulin , arba energetin k . Tai yra pirmame etape Siela mokosi valdyti visus materialiojo pasaulio objektus (nuo korpuskul s iki žmogaus) iš vidaus, sudarydama su jais visum . Antrame etape žmogus mokosi s moningai , iš išor s, valdyti tiek materialiojo pasaulio, tiek ir Subtilaus Pasaulio objektus, faktiškai mokosi valdyti Visat . Gr žtant prie Žem s nepaprasto vaidmens klausimo, reik pridurti, kad tik Žem je Siela gali kartu su organizmu sukurti tarakono, šuniuko, ka iuko, paršiuko ir, pagaliau, žmogaus gyv k . Po vaiko gimimo jo Siela, kartu su t vais, formuoja, iš pradži , mon , po to pasaul ži ra. Paskui, pradedant nuo 12 met , t vai turi bendromis pastangomis pad ti vaikui sujungti Siel su S mone. O tai, kaip j s suprantate, turi b ti padaryta išmaningai ir palaipsniui. Apie kok toki technologij žinojim galima kalb ti, jeigu mokslas ir dauguma žmoni , vien tik pamin jus apie j egzistavim , išpu ia akis. Jeigu ilgame Siel Evoliucijos kelyje j atsijojimas buvo nulinis, tai S mon s ir žmogaus Evoliucijos etape šis atsijojimas yra 99,9 %, tai yra, kad realiai labai mažas Žem s gyventoj procentas gal s eiti Evoliucijos keliu. Ir tai (Dievo pasaulio supratimu) yra norma, eilin situacija, maksimumas, kurio Jie tikisi! Be to, daugumai žmoni tai n ra apibr žtumas, kada sakoma, kad „tai žmogui lemta“. Kiekvienas iš m ateina Žem tik su viena misija – eiti Evoliucijos keliu. O tai yra darbas su savimi, nesigailint pastang , ir vis pirma – Pasirinkimas, kas pradiniame etape sudaro pat didžiausi sunkum . Perskait iki šios vietos, žmon s paprastai užduoda mums klausim apie žmogaus gyvenimo tiksl , apie tai, kam Dievui visas tas kuitimasis su mumis reikalingas: nes Jis nemirtingas, pas J , iki pilnos laim s, visko yra. Ir kod l Subtilus Pasaulis ir Dievas, atved žmog Žem , pamiršo duoti jam žem lapius, schemas bei instrukcijas tam, kad sugr žti namo? Dievo atžvilgiu viskas be galo paprasta. Žmogus (o Dievas – ne tik Absoliutas, bet ir gyvas Žmogus su savo k nu), stoj s Evoliucijos keli ir gav s nemirtingum fiziniame 11

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


ne, tampa grandimi begalin je grandin je, faktiškai tap s jos kaitu. Jis jau nebegali išeiti iš Evoliucijos, pareišk s, kad pavargo ir kad jam tai atsibodo arba nebepatinka. Tokiu atveju nutr ksta evoliucin grandin . Maža to, kad žmogus d l to iškrenta iš jos, jis dar tampa atstumtuoju, nepritapusiu ( netgi, jeigu tai yra pats Dievas). Viskas yra tod l, kad Gyvenimas K rinijoje egzistuoja tarp dviej Poli – energetin s, arba spindulin s, egzistavimo formos (Subtiliajame, nematomame mums Pasaulyje) ir materialios, fizin s gyvenimo formos, pavaizduotos Žem je. Jeigu Subtilus Pasaulis atsisakys nešti ant savo sprando fizin material pasaul , palaik s save nepriklausomu, Jis akimirksniu pavirs pelke, sustabd s Evoliucij . Analogiškai, jeigu žmon s Žem je išpuiks, kad n ra jokio Subtilaus Pasaulio su Jo Dievu, kadangi žmogus ir taip yra pakankamai savarankiškas, pelke pavirs visa Žem kartu su Žmonija (šiurpus scenarijus, kur šiuo momentu žmogus s kmingai realizavo!). Tokiu b du, Subtilus Pasaulis ir Dievas yra sujungti su m materialiuoju pasauliu neišardomu ryšiu, nes šie du Gyvenimo Poliai gali egzistuoti tik veikdami kartu. Maža to, Jie abu egzistuoja pa ioje glaudžiausioje, nepertraukiamoje s veikoje ir veikia kondensatoriaus principu: nenutr kstamu kr vio – išlydžio režimu. Kas lie ia Diev , viskas šiame Pasaulyje yra santykinis dalykas. Pats Dievas be , žmoni , kurie vadina J Dievu ir kuriems reikia Jo pagalbos, užstojimo ir Lyderio rol s, nebebus Dievu. Argi mažai yra Žem je asmenybi , kurios laikomos durnynuose (ir tos, kurios dar kol kas ten nepateko), vadinan save Kristaus sik nijimu, Dievo atstovais Žem je, napoleonais ir t. t. Ta iau aplinkiniai žmon s j tokiais nelaiko, tod l elgiasi su jais kaip su dvasiniais ligoniais. Apie tai, kas tu toks esi ir kiek dydis bei reikšmingas šiame pasaulyje, tau b tinai turi pasakyti žmon s. D l to žmogus save realizuoti gali tik save panaši , bendramin aplinkoje. Dievas Dievu tampa žmoni d ka, Jis taip pat realizuojasi tik Jam panaši žmoni aplinkoje (panašus pritraukia panaš ). tent tokiai abipusiškai realizacijai ir reikalinga Evoliucija. Iš to, kas pasakyta, išeina, kad Žmonijai (tarp kitko, ir kiekvienam žmogui atskirai) apie m brandum ir nepakartojim taip pat turi pranešti iš Viršaus. O kol kas žmogus, su jo didyb s manija, primena subjekt su trikampe skryb le, kuris teigia es s Napoleonas. Žmogui judant virš evoliucine vertikale, palaipsniui atsiveria S mon , bet ne kaip faktas, o kaip procesas. Žmogus tuo pa iu lieka gyventi Žem je, negalvodamas apie joki mirt , bet priešingai – pasukdamas savo organizmo sen jimo proces atgal, siekiant 25-30 met amžiaus. Iki šiol Žem je tai pasiekdavo vienetai, keletas žmoni per vien šimtmet , iš jog tarpo. Per paskutinius šimtme ius jie ateidavo Dievo Pasaul , tur dami fizin k , gaudami nemirtingum Žem je. Savo nauj kokyb jie gaudavo, iš jimo iš šeimos bei sociumo miškus ir urvus, kaina. Šis variantas pasirod visiškai nepriimtinas Vakar žmon ms. Bet šiuo metu, at jus Žem Apokalipsei ir gavus Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizacijos Sistem , mums atsirado galimyb gyti nemirtingum b nant sociume, neišeinant atsiskyr li buveines. Apokalips n ra Pasaulio Pabaiga, tai – per jimas iš Žuv Epochos Vandenio Epoch . Ji pasireikš tuo kad iš žmogaus bus „išimta iš apyvartos“ mirtis, kaip atgyvenusi kupi ra. Visoje neapr piamoje Visatoje mirtis egzistuoja tik Žem je, kadangi visa Visata ir pats Dievas – nemirtingi. Žmogui gyti nemirtingum esant fiziniame k ne – pagrindinis jo Evoliucijos kriterijus. Kalbant apie nemirtingum , negalvokite, kad ši dovana bus išduodama nemokomai, be darbo. Nemokomai niekur, niekada ir nieko neduoda, už visk reikia mok ti. Už nemirtingum j s privalote sumok ti sav s tobulinimo darbu, jud dami pažinimo keliu, kur dav mums J zus Kristus. Viltis tai, kad nemirtingumo auksinis amžius automatiškai perves visus žmones tobul b sen , be pastang iš j pus s, yra klaidinga ir praž tinga. Ne be priežasties Biblijoje, Apokalips s dien aprašyme, kalbama, kad vyks skirstymas 12

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


teisuolius ir nusid lius. Tiems, kas daužosi kr tin , siraš teisuolius tuo pagrindu, kad sako: „Tikiu, Dieve, tikiu“, sav s laikyti tokiais nevert . Teisuoliai yra tie, kas išpl savo mon ne mažiau kaip iki 60 procent , kas pasiek ger rezultat tobulindamas k ir prot , kas eina evoliucinio vystymo keliu, išmoko gyventi harmonijoje su pasauliu ir žmon mis. Apokalips s užduotis yra tame, kad „paskiepyti“ žmog nuo mirties. M užduotis – ateiti Dievo pasaul ne Sielai pakilus dang , d ka to, kad sugeb jai išsaugoti j švari ir nekalt (beje, jos ten tokiame pavidale, kokiame jinai iš jo Evoliucij , niekas nelaukia ir nepriims!). Siela, kaip oro balion lis ant si lelio, ten visiškai nereikalinga! Jos laukia kartu su žmogumi, su jo S mone, galva, rankomis bei kojomis, kaip darbinink ir pad Dievui, bet ne kaip ekskursant . Be kita ko galimyb žmon ms masiškai pereiti Dievo Pasaul atsirado tik su tokio reiškinio, kaip Apokalips , at jimu m gyvenim O dabar klausimas apie tai, kas iš tikr yra žmogus m fiziniame pasaulyje? Jis, fiziniame k ne turi tik 2 – 5 procentus savojo “Aš”. Kiti 95 – 98 % priklauso septyniems jo energetinio k no sluoksniams, kiekvienas iš kuri yra sujungtas su savo Tikr ja Esybe. Visos septynios Tikrosios Esyb s randasi septyniuose Subtilaus Pasaulio Lygiuose – kiekviena savajame. Kadangi joms priklauso 95 – 98 % m „Aš“, b tent jos valdo žmog , o ne atvirkš iai. Tikrosios žmogaus Esyb s – tai jo J zus Išganytojas, kadangi tiesiogiai sujungia kiekvien žmog su Dievu. Tai reiškia, kad Dievas priklauso kiekvienam iš m , bet ne skirtingoms religijoms ir ne Popiežiui! klausim apie juos Dievas paprastai atsako klausimu: „O kas jie tokie yra?“ Miršta Popiežius. Prie Rojaus vart j sutinka Petras. – Kuo tu vardu? – Aš Popiežius! – Popiežius, popiežius, – po nosim šnibžda Petras, – labai apgailestauju, bet popiežiaus s raše n ra. – Bet, bet aš gi buvau Dievo pavaduotojas žem je!!! – Dievas turi pavaduotoj žem je?! – paklaus Petras nustebintas, – Keista, aš nieko apie tai nežinau... – Aš Katalik Bažny ios galva!!! – Katalik Bažny ia? Niekada negird jau apie toki ... Palaukite, paklausiu Šefo. – Šefe, – Petras klausia Dievo, – ia vienas keistuolis tvirtina es s J pavaduotojas žem je, vardu Popiežius, ar Jums tai k nors sako? – Ne, – atsako Dievas, – bet palauk, paklauskime J zaus. Dievas ir Petras paaiškina J zui situacij . – Palaukite, – sako J zus, – aš pats su juo pakalb siu. Po 10 minu J zus, juokdamas iki ašar , gr žta atgal. – Atsimenate žvej b rel , kur aš buvau suk s prieš 2.000 met ? Jis IKI ŠIOL EGZISTUOJA! Aukš iau jau buvo pažym ta. Kad Subtilus Pasaulis ir fizinis pasaulis yra du Gyvenimo Ašigaliai. Pagrindiniai veik jai šiame spektaklyje – tik Dievas ir Žmogus. Schemoje Nr. 1 b tent jie yra dvi aktyvios Gyvenimo faz s. Jungia juos , kaip Gyvenimo aukš iausio apsireiškimo neš jus, vienas rodiklis – psichin s energijos tur jimas. Trivien Esyb , arba Šven iausioji Trejyb , Dievo Lygyje atrodo šitaip: Dievas T vas – tai yra Antipasaulis, nes Gyvenimas iš tikr kilo Antipasaulyje iš absoliu ios Neb ties. M Visata taip pat n ra išimtis: Dievas S nus – tai m Išryškintas Pasaulis, Visata. Šventoji Dvasia – Dievo psichin energija, Jo minties 13

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


energija, kurios d ka šis Išryškintas Pasaulis materializavosi ir egzistuoja tik antidalel s dalel abipusiško, nenutr kstamo per jimo d ka, kontroliuojamo Dievo minties. Maža to, žmogus nuo gimimo taip pat gauna tam tikr Dievo energijos limit , kur išnaudoj s – miršta. Nuo Visatos gimimo momento n vienas žmogus nežuvo ir nemir atsitiktinai. Visi ,šimtas procent žmoni , miršta, kai tik išsenka Dievo energija, duota žmogui gimstant. Trivien Esyb žmogaus Lygyje išsišifruoja šitaip: Dievas T vas – tai vieninga schema vertikal s formoje, kur žmogus ir Dievas yra sujungti Tikr Esybi grandin le. Dievas S nus – tai žmogus fiziniame k ne. Šventoji Dvasia – žmogaus psichin energija, pagal savo galingum ir efektyvum ne mažiau visagal , kaip Dievo psichin energija. Pagal savo strukt ir funkcionalum ši schema panaši kompiuterio schem , Dievas joje vaidina procesoriaus vaidmen . Vertikal , susidedanti iš septyni Tikr Esybi , – tai septynios, kompiuterio sisteminio bloko, plokšt s. Žmogui lieka monitoriaus ir klaviat ros vaidmuo. M galvos smegenys – tai organas, kurio pagalba žmogus galvoja, kad jis apie kažk galvoja. O dabar sigilinkite, kok pavoj Visatai ir visai K rinijai kelia toks Homo sapiens – žmogus, turintis visagal j , bet vietoj galvos turintis organ , kurio pagalba galvoja, kad jis galvoja! Kaip matote, teis tarpininkauti tarp Dievo ir žmogaus turi tiktai kiekvieno m Tikrosios Esyb s (Aukš iausiasis „Aš“). Vis kit strukt , asmenybi ir b tybi , ketinimai vykdyti tokias funkcijas bei tarpininkavim , bus nenat ral s, melagingi – jie faktiškai yra apsišauk liai. Kad b tikinamiau, pabandykite, pavyzdžiui, savo kompiuter arba televizori ti dar kelet plokš (patikimumui). K j s š pasi lym atsakysite, galima suprasti. Ir b site teis s, toks sikišimas manomas tik aparat k jams, bet ne vartotojams, o mes Žem je, visi be išimties, esame vartotojai! Istorija su žmogaus atjungimu nuo Subtilaus Pasaulio prasid jo maždaug prieš 5.000 met , kada jis ant tiek sigilino material pasaul , kad atsijung nuo savo procesoriaus. Atotr kis vyko Lygyje tarp antrosios ir tre iosios Tikr Esybi . Tai vyko ne kaip pirmaprad nuod arba gundymas, o kaip nat ralus evoliucinis procesas, ir jokiu du niekas m nekaltina. Atjungimo schema labai paprasta. Galvos smegenys susideda iš dviej pusrutuli , kuri kiekvienas specializuojasi savo, b dingai tik jam, funkcijoje. Dešinysis pusrutulis pas mon s, arba intuicijos pagalba nuolat jungia žmog (per jo Tikr sias Esybes) su Visatos Energoinformaciniu Lauku ir pa iu Dievu. Bet informacij šis pusrutulis gauna ne kaip trokštamus formalizuotus tekstus, formules ar schemas, o neapibr žt jausm , vaizdži , asociacij pavidalu. Tokiame užšifruotame (elektroniniame) variante žmogus šios informacijos perskaityti negali, j reikia iššifruoti, iškoduoti mums prast form , dvejetain kod , kuris susideda iš dviej funkcij – „1“ ir „0“, tai yra žmogui, kad išspr sti bet koki savo problem , užtenka pasufleruoti – „Taip“ arba „Ne“. Dešifratoriaus, arba dekoderio, vaidmuo yra paskirtas kairiajam pusrutuliui. Jis iššifruoja gaut informacij ir tuoj pat perduoda atgal, dešiniajam – realizacijai. Šis procesas vyksta be paliovos, ir ne kaip skystut vienetuk ir nuli srovel , o kaip informacijos lavina, nuo kurios užspringt visi bendrai paimti Žem s kompiuteriai. Šis procesas yra nenutr kstamas dar ir tod l, kad tereikia tik bendrame paveiksle pasirodyti papildomam vienetui arba nuliui, kai jis gauna visiškai kitok , nepanaš vaizd , o procesas gali pasibaigti nenusp jamu rezultatu. Visk reikia perskai iuoti iš naujo, maža to, šis procesas vyksta be paliovos 24 valandas per par , kaip du, lavina einantys, priešpriešiniai srautai. Kaip ia galima kategoriškai teigti, kad „Aš visk žinau“ arba „Tik šioje knygoje yra Tiesa“? Žmogui ištarus ši fraz – kiek vienetuk ir nuli savo galvoje ir Visatos 14

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Energoinformaciniame Lauke, jis sp jo ištrinti ir prid ti?! Vienu savo žodžiu mes kei iame Lauko vaizd neatpaž stamai – „Mes to negalime nusp t, kaip m žodis atsilieps“4! Jeigu atsižvelgti, kad m tik vienoje Žem je yra 6 milijardai, apie Lauko stabilum net kalbos negali b ti. Štai kod l mes neturime daryti joki kategorišk tvirtinim apie teisum , apie Ties ir jos absoliut išsamum ! Tokie tvirtinimai korektiški tik j skamb jimo momentu, sekan sekund jie yra apgaul ir akipl šiškas melas! Tuo pa iu mes iškart iškrentame iš Lauko, o faktiškai – iš Gyvenimo proceso! Žmogaus viltis, kad egzistuoja 180 Kosmoso statym arba dar kažkokie mums nežinomi sakymai, kuri laikymasis garantuoja mums gerov , yra mitas. Visatoje egzistuoja vienintelis statymas – Vienyb s statymas su amžinai judan ia, evoliucionuojan ia Visata. Pageidaujamo stabilumo Visatoje neegzistuoja, jai tai praž tis! Toks yra idealus galvos smegen darbo variantas, kai yra jungti du pusrutuliai, dirbantys skaitmeninio kompiuterio principu, sukurto supernanotechnologij pagrindu. Kas atsitiko žmogui, atsijungus nuo savo „procesoriaus“ ir „imtuvo“ ir likus tik su dešifratoriumi? Kadangi m civilizacija Žem je ir Visatoje yra išvadin , galutin , „baigiamoji klas “, Dievo Pasaulis negal jo leisti jos degradavimo, kas atvest žmog urvus. Šioje situacijoje buvo nuspr sta pakeisti žmogaus skaitmenin kompiuter , kuris sutelpa galvoje, senovišku analoginiu, lempiniu, kuris pilnai už vis Žem s Noosferos , o faktiškai – visos Saul s sistemos t . Pats pavadinimas „analoginis“ jau kalba pats už save. Kad žmogui vienoje ar kitoje situacijoje patarti, duodant atsakym „Taip“ arba „Ne“ pavidale, kompiuteris turi perrinkti mas analogišk situacij , vykstan su kitais žmon mis, kitu laiku ir kituose amžiuose. Kadangi parinkti visiškai identišk situacij ne manoma, žmogui pakišamas bet koks panašus patarimas, kad tik jis atsikabint . Tokiu atveju patarimas turb t bus nekorektiškas, su klaidos tikimybe 99,9 procent . Atsakymas, vietoj konkretaus „Taip“ arba „Ne“, bus panašus kaip toje humoristin je pratarm je: „Be abejo, žinoma, jeigu kas nors, bet, na, vis d lto...“ Viskas yra tod l, kad „Procesorius“ – tai dinamika, procesas, gyvenimas, o „Analogas“ – precedentas, faktas, pam gdžiojimas, ydingos praktikos dubliavimas ir statika, o tai reiškia – mirtis. Žmogus, nei kiek neabejodamas, nusprend atsisakyti brangi kompiuterini paslaug „iš Dievo pus s“, rado b tinum „užtrumpinti“ evoliucin vertikal Žem , es , apseis ir su skaitytuvais. O pauzes ir tuštumus užpildysime anekdotais, detektyvais, serialais ir moter romanais. Noosferos min formos yra kaip antstatas, pakeit s žmogui Diev . Tai ir yra visiems žinomas gundytojas - Velnias (Piktoji Dvasia). Tik jame n ra nieko demoniško, atneštinio iš išor s: Noosfera pilnutinai sudaryta iš Žmonijos id , god , min , l kes ir emocij , sukurt per savo Evoliucijos laikotarp , ir ypa – per paskutiniuosius 5.000 met . Iš tikr tai yra vienas iš Visatos Lygi , kuris atlieka savo labai svarbi , skirt tik jam, funkcij . Kas lie ia taip vadinamas tamsias j gas, kurios trukdo m klest jimui ir gerovei Žem je, tai jas galima padalyti tris grupes. Pagrindin iš j – m nežinojimo tamsumas. Po to eina Žem s Noosferos min formos, kadangi jos yra Velnias. Ir tre ias tamsi ešelonas – nerimstan ios Sielos. Kadangi Visatoje viskas turi savo funkcin paskirt ir gili prasm , tamsios j gos – tai jokiu b du ne rudimentas, ne praeities atgyvena, kli tis žmogaus klest jimui Žem je. Joms Žmonijos Evoliucijoje skirtas labai svarbus skiep nuo žvaigždži ligos vaidmuo. „Tam ir lydeka, kad karosas nesnaust “. Apie Evoliucij , Žmonijai tai pat susidar gana miglotas vaizdas. Dauguma žmoni 4

eilut iš rus poeto Fiodoro Tiut evo (1803 – 1873) eil raš io.

15

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Evoliucij supranta taip: „Pamatysite, mes vis tiek kuo nors tapsime“. Kad mes taptum me ne kuo nors, o pad jais Dievui, ir egzistuoja visos šios tamsios j gos. J paskirtis tik viename: priversti žmog evoliucionuoti. Reikalas tame, kad niekas iš žmoni , gyvenan Žem je, neeikvos nei savo brangaus laiko, nei sveikatos tam, kad ropštis evoliucine vertikale – „protingas kaln neis, protingas kaln apeis“. Tai yra ,evoliucionuoti (dirbti su savimi, liejant prakait ) niekas iš žmoni , turin sveik prot ir tvirt atmint , savanoriškai nesugeba! O Dievui tokie nereikalingi! Iš meil s Dievui, artimajam ir visai Žmonijai Evoliucijos nepadarysi. Priversti žmog evoliucionuoti galima tik vienu b du – sukurti Žem je nepakeliamas jam egzistavimo s lygas. Jeigu vertinti, kad m civilizacija Visatoje yra išvadin (labiausiai išsivystyta ir lanksti), varyti vien žmog evoliucin vertikal trise ar keturiese nepavyks – b tinai išsisuks! Padaryti tai gali tik 99 žmon s, su Karma priekyje ir tamsi j parama – „geriausi mokytojai – negailestingi mokytojai“. Reik paaiškinti, kas yra evoliucin vertikal . J vadina: kelias link Dievo, kelias link šventyklos, begalinis Dao kelias, evoliucinio vystymosi kelias, Dievo ieškojimas savo Sieloje ir taip toliau. Ši vertikal yra kaip vamzdis, kuriuo žmogaus Siela ateina m pasaul . Tuo pa iu vamzdžiu jinai gr žta Subtil Pasaul po eilinio nes kmingo sik nijimo Žem je. Tai tas pats vamzdis su šviesa tunelio gale, kur mato žmon s klinikin s mirties kl je. Evoliucin vertikal – tai visiškai realus dalykas, toks pat kaip ir egl miške. N vienas sveiko proto grybautojas arba uog rink jas nelips egl , jis mišk at jo gamtos dovan . J ten gali varyti vilkai, lokys arba šernai. Tik tada jisai užlips egl , pamirš s apie visk pasaulyje. Evoliucijos id ja tame ir yra, kad priversti žmog kai kuriam laikui pamiršti apie materialiojo pasaulio „dovanas ir vertybes“. Žmogui prad jus savo Evoliucij , jis liau prisimena apie jas su šypsena. Apie tai, kad mintis yra materiali, dabar kalba ir rašo daugelis, bet kas tai yra iš tikr – negali aiškiai pasakyti. O iš tikr mintis ir yra ne kas kita, kaip psichin , arba dvasin , energija. Dvasiškum žmon s supranta kaip tik jim Dievu, bažny ios lankym , žvaki prie ikon ir per maldas statym . Išsilavinimas, intelektas ir knyg skaitymas – tai irgi dvasiškumas. Dvasiškumas – taip pat ir geri poelgiai (darbai), teatro, paveiksl galerijos lankymas, dvasiškai aukštinantys pokalbiai ir pozityvus m stymas. Taip, tai bus dvasiškumas, jeigu tuo pa iu sukurtas minties potencialas ir sunaudotas Dievo energijos limito potencialas, duotas gimimo metu, bus susietas darbu. Bet kadangi iki Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizacijos Sistemos atsiradimo, psichin s energijos realizacijos technologija buvo nežinoma, liaudyje toks dvasiškumas vadinamas papras iau ir tiksliau: „Kvailys min turtingas“. Ir liaudis, kaip visada, teisi. Kod l kvailys? O tod l, kad išlaisvinta (atpalaiduota), nerealizuota psichin žmogaus energija yra mirt nešantys nuodai, kaip sau pa iam, taip ir visoms gyvosioms b tyb ms aplinkui, tame tarpe Subtiliam Pasauliui, Visatos gyventojams. Štai kod l viena iš Noosferos min form funkcij – apsauginis ekranas, kurio pagalba Visata apsigina nuo savo pavojingo vaik darželio min . Tik d l šios priežasties niekas iš Žem s gyventoj , tur damas neharmonizuot , netramdom psichin energij , pavojing K rinijai, už Žem s Noosferos rib , kad ir koks b pretekstas, nebus išleistas, nei taip vadinam iš jim austral b du, nei skrydži kitus pasaulius kosminiuose laivuose b du. Sekantis klausimas apie tai, kaip Tikrosios Esyb s valdo žmog ir vardan ko tai daroma? Valdymas vyksta Karmos pagalba. Karma yra žmogaus Tikr Esybi nesutikimo su jo elgesiu indikatorius. Žmogus j atžvilgiu neteisus tik viename: jis nenori maitinti jas psichine energija, sijungdamas darb su jomis, kondensatoriaus principu, kr vis – išlydis. Jeigu Noosferos min formos yra visiškos visa s ir maitinasi vis Žem s 16

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


žmoni „atpalaiduota“ psichine energija, tai Tikrosios Esyb s maitinasi tik savojo „Aš“ psichine energija. Be šios energijos jos atrofuojasi ir miršta, o tai juk šaknys, kurios maitina žmog , jo Išganytojas. Jeigu žmogus, iš savo pus s, ne maitina šakn , jomis nesir pina, Tikrosios Esyb s, Karmos pagalba, pradeda j protinti, klupdyti ant keli . Kod l ant keli ? Nuo keli žmog dar galima pakelti, iš d s – niekada. Karma rašoma energetinio k no tre iajame karminiame, arba eteriniame, sluoksnyje, o taip pat tre iojoje Tikrojoje Esyb je. Be to, rašoma ji ne kaip kažkokia dosj , su ger ir blogi poelgi s rašu, kuriame yra atitinkamos tarnybin s pastabos. Pasirodo, kad Karma vis m ger ir blogi poelgi ne skaito visiškai. Ji rašoma trupmenos pavidale, daleiskime, 60/40, – santyk teigiam ir neigiam min form . skaitikl rašomos teigiamos min formos, vardikl – neigiamos. teigiam min form kategorij Siela rašo žmogaus mintis apie gyvenimo prasm , apie jo misij Žem je, apie Visatos amžinyb , apie Diev , kreipim si J , maldas. Tai yra visk , kas pad s žmogui sekan iame sik nijime pasiekti Evoliucijos b tinumo supratim . Vardiklyje randasi tik neigiamos min formos. ia, kaip nekeista, eina: išsilavinimas, erudicija, intelektas, moral , dorov , visi geri ir blogi poelgiai, tame tarpe ir meil . Dažnai Siela nepasiima iš gyvenimo Žem je net savo buvusio savininko vardo ir atminties apie jo lyt ! Tokiu atveju peršasi klausimas: kam mes, at Žem , taip dirbame, mokom s, pagimdome ir aukl jame vaikus, kažko siekiame, ir kur po mirties išeina visas šis sukurtas potencialas? – sm ! Žmogui mirus, jis kartu su fiziniu k nu nuneša kap tris vidinius energetinio k no apvalkalus: emocin , mentalin ir karmin . Bet nemirtingumo Žem je sigijimo atveju, visa jo patirtis bus išreikalauta, tame tarpe ir neigiama. Jeigu žmogus nesugeb jo per tris-keturis sik nijimus Žem je realizuoti sav s, sujungdamas Siela su S mone, nesugeb jo pasiekti Dievo S mon s, jo Siela krenta suktuk , po mirties išeina kartu su juo kapines, lieka be atgailos, pasidaro nerandanti sau vietos, nerimstanti. Per maždaug šimt met ji išsisklaido ir dematerializuojasi, gr ždama pirmaprad b sen , korpuskul . Tokiu b du, viskas kas pasakyta neatmeta religijos id jos apie Sielos amžinyb . Ji lieka amžina, bet su pasirinkimo teise: ar gyventi amžinai žmoguje arba likti amžina klaj korpuskul je, ir teis šiam Pasirinkimui priklauso kiekvienam iš m ! Sutinkamai su karminiu santykiu (60/40), žmogui sekan iame jo gyvenime parenkami tinkama gimin , šeima, t vai. K tokiu atveju kaltinti, kad gavai menk , nežymi gimin , neraštingus, neturtingus t vus? Bet tai ne nuosprendis žmogui, o jo startinis kapitalas! Ir ne manoma atidirbti Karm kantrybe, kan iomis, gerais poelgiais ir ligomis. Nuo jos galima pab gti tik užlipus evoliucine vertikal ! Žmogus, lipdamas j , kaip darbo k , panaudoja savo psichin energij . Tam tikros technologijos pagalba jis tuo pa iu metu šia energija maitina Tikr sias Esybes ir pakei ia savo karmin rodikl – aišku, savo naudai. Tokiu b du, paeiliui pakraunant energija savo Tikr sias Esybes, galima per metus atsikratyti priklausomyb s – kaip nuo savo Karmos, taip ir nuo Noosferos min form . Ir vis vien, perskait tai, dauguma žmoni nemato skirtumo tarp žmogaus, kuris at jo Subtil Pasaul po fizinio k no mirties, ir to, kas at jo ten, uždirb s fizin nemirtingum Žem je. Juk vis vien jie abudu ten atsiranda, b dami energetiniuose nuose. Žmon s, ilgai negalvojant, nusprend , kad pirmum gaus tas, kas daugiau padar „ger darb “. Skirtumas tarp j yra tik tame, kad žmogus, palik s savo fizin k Žem je, atsiranda tame Lygyje (ne aukš iau antro), kurio nusipeln . Nori pakilti aukš iau – eik iš naujo Žem , gimk, tapk protingesniu ir bandyk „pašokti“ aukš iau, kad gauti fizin nemirtingum . Štai tada prieš tave bus atidarytos visos durys (visi Lygiai). At jus Subtil Pasaul nemirtingu, gali augti nors iki Dievo Lygio, tik neting k mokytis ir dirbti. Poži m „gerus“ ir „blogus“ poelgius Subtilus Pasaulis ir Dievas visiškai aiškiai 17

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


parod Naujajame Testamente. Žmon s aktyviai studijuoja Biblijos tekstus, ieško juose kažkoki rakt . Apie tai yra parašyti kalnai knyg , straipsni ir monografij . O tuo tarpu Tiesa, kaip visada, guli visiems matant! Kartu su Kristumi buvo nukryžiuoti du nusikalt liai, žudikai. Vienas j dievažodžiavo ir nukryžiuotas, antras, atvirkš iai, priešmirtini kan metu prareg jo, ir J zaus Kristaus buvo paimtas Dievo Pasaul . Atkreipkite d mes , buvo paimtas ne teisuolis arba kulto tarnas, o nusikalt lis! Tokiu b du Subtilus Pasaulis parod , kad m supratimas apie „g “ ir „blog “, jam neturi jokios vert s. Žmogus, stoj s Evoliucijos keli , evoliucionuoja ne aklai, jo Tikrosios Esyb s (J zus) arba Aukš iausiasis „Aš“, atskleidžia jam žem lapius ir schemas. Tiksliau pasakius, Aukš iausiasis „Aš“ yra Sielos savirealizacijos patirtis, rašyta Evoliucijos eigoje, jai leidžiantis septyniais Subtilaus Pasaulio Lygiais m material pasaul . Tai lyg nuorod , žem lapi arba schem pavidalo hologramos, kurias Siela paliko sau , sugr žimui atgal, bet jau su nešuliu – žmogumi fiziniame k ne, kartu su jo S mone. Reikalas tame, kad iš tikr žmogus savo S mone gr žta Dievo Pasaul tais pa iais septyniais Lygiais, p da p don, kuriais jo Siela buvo at jusi Žem . Ir n ra svarbu, kad atgal jis gr žta fiziniame k ne ir su S mone – egzistavimo taisykl s ir statymai ten vienodi visiems! Bet pradiniame žmogaus Evoliucijos etape, Pasirinkimo stadijoje, lemiam reikšm turi jo Sielos jautrumas – fenomenas, panašus t , kur turi balandžiai ir kat s. Ne paslaptis, kad jie atranda savo namus arba net šeiminink , kuris pakeit gyvenam viet ir randasi nežinia kur. Jiems padeda j dvasinis potencialas, nytas per ryš su Visatos Energoinformaciniu Kanalu, arba Lauku. Tok pat kompas turi ir žmogus. Ta iau energoinformacinio potencialo, kur Siela sukaup jos Evoliucijos procese, per milijonus sik nijim , užtenka tik 3-4 žmogaus sik nijimams Žem je. Priešingai žmoni nuomonei, manan , kad kuo daugiau sik nijim jie praeina, tuo daugiau gauna tašk . Iš tikr viskas vyksta atvirkš iai: kuo daugiau išnaudojamas Sielos potencialas, tuo stipriau išsimagnetina jos kompasas. Jeigu prat siame analogij su kompiuteriu, tai tik pakankamas programinis ir energetinis potencialas leidžia jam diagnozuoti, patikrinti save, parodant monitoriuje visas savo klaidas ir sutrikimus. Kompiuterio naudotojui tai yra norma. Bet, kartojame, kad d l to kompiuteryje turi b ti pilnas programin s rangos paketas, ir jis turi b ti jungtas tinkl , duodant pilnavert tamp , maitinim . Žmogus, sunaudoj s savo Sielos programin , energetin resurs materialiojo pasaulio miražams (video žaidimams), jau nebe turi pilno programin s rangos paketo, iškrov autonominio maitinimo (Sielos) akumuliatorius, be to atsijung nuo tinklo (Dievo Kanalo)! Nat ralu, kad tokioje b kl je jis nebegali sav s identifikuoti, nepaj gus pripažinti savyje sutrikimus ir gedimus. Tai ne žmogaus nuod , o jo b da. Jokie ritualai arba užkeikimai, kaip j s suprantate, nepad s. Išvesti j iš tokios b senos gali tik raštingas, supratingas meistras, kuris gali nežinoti Biblijos, bet privalo išsamiai nusimanyti apie konkretaus žmogaus (kompiuterio) principines schemas bei problemas. Paskutinis toks specialistas Žem je buvo J zus Kristus. Šiuo metu, kai yra gauta Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizacijos Sistema, ja remiantis, Žmonija turi išugdyti panašios kvalifikacijos specialistus savo kolektyve. Joki kli tam n ra, išskyrus tik žmogaus nenor . Išsami technologij ir mokom sias programas mes turime. O dabar reikia atsakyti klausim , kuris daugumai skaitytoj jau subrendo: kuo mes save laikome, k vaizduojame, gal kartais nešiojome tas pa ias napoleoniškas trikampes? Dievas pasigail jo, mes ir kai kurie m pasek jai išveng me šio li dno likimo! Mes atsisak me perspektyvos atlikti misij – tapti Žmonijos Mokytojais, arba Guru. Kaip mus pavadinsite j s – tai j problemos! Mes save, dalyvavusius kuriant Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizacijos Sistem , vadiname palydovais. Palydovais, kurie sugeba gauti 18

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


ir apdoroti informacij , davesti j iki logiško užbaigtumo – kaip praktin realizacij , kuri kiekvienas žmogus Žem je atliks savarankiškai, esant minimaliai metodinei bei informacinei pagalbai iš m pus s. O dar mes esame palydovai – keliautoj prasme, judan erdv je ir laike, iš punkto „A“ punkt „B“, tai yra skirtingai nuo daugumos, mes žinome ir pradin , ir galutin maršruto taškus, juo einame, tur dami žem lapius ir schemas. Nat ralu, kad kvie iame su savimi visus norin ius: kartu keliauti yra linksmiau. ia reikia patikslinti, kad palydovas neprivalo suvilioti ir masinti, eina tik tie, kam ši kelion iš tikr yra b tina. Palydovas netrauks už kaklaraiš io ir nestums nugar , jo funkcija - nepaklydus atvesti liaud . Bet žmoni , at jusi pas mus, Tikrosioms Esyb ms mes esame gelb tojai, tod l, kad tik mes galime supažindinti žmog su jo Tikrosiomis Esyb mis, išmok juos vaisingo, abiem pus ms naudingo bendradarbiavimo dži , kadangi pakol-kas niekas Žem je, išskyrus mus, to padaryti negali! Kas lie ia garantijas, kuri žmon s reikalauja iš palydovo, ia taip pat viskas yra paprasta: palydovas neturi gyventi praeitimi, jis turi gyventi dabartyje ir b ti nusitaik s tik ateit , eiti ten. „Ne manoma grož tis vakarykš iu dangumi“. Antraip jis gali visiškai sustabdyti jud jim , užli liav s pakeleivius prisiminimais apie savo praeities žygius ir nuotykius. Visada galima surasti sustojimo kaltininkus. Paimkime, pavyzdžiui, prakeiktus rusiškus klausimus: „Kas kaltas?“ ir „K daryti?“ arba m standartin atsikalbin jim : „Rusijoje yra dvi b dos: keliai ir kvailiai“, o mes, žinoma, nei prie ko! Bet kalti, suprantama, keleiviai, tai yra mes patys. Metas baigti par kym , reikia keltis ir jud ti toliau priek , nes tik „Jud jimas yra Gyvenimas!“ Visa kita - Mirtis! Smulkiau apie vis tai j s sužinosite, perskait m Taigi – Kelion n!

knygas.

Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizacijos Sistema pad s jums išsiugdyti savyje sugeb jim valdyti vairius gyvenimo vykius, sveikat , s km , gerov ir t.t. Ta iau, jeigu j s tikit s, kad visa tai atsitiks kaip pasakoje, lyg pamojus burt lazdele arba „lydekai paliepus, man panor jus“, tai j s klystate. Šiame gyvenime visas g rybes žmogus gauna tik dirbdamas. Jeigu j s norite visk tur ti, bet tuo pa iu nenorite dirbti, tada tolesn informacija skirta ne jums. Harmonizacijos Sistema, kaip ir Subtilus Pasaulis su Dievu, tingini nem gsta. Tinginiai Jiems nereikalingi. Jeigu j s esate galvojantis, ieškantis žmogus ir nebijote darbo, m Sistema jus sveikina! Tai pat b tina persp ti: jeigu j S mon kupina iliuzij , j s trokštate panac jos, stebuklo, mes turime jus nuvilti – panac jos tokiame pavidale nebuvo, ra ir nebus. Tod l, kad panac ja randasi viduje, pas kiekvien iš m . Kelias jos link eina per darb ir sveik prot . Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizacijos Sistema nurodo š keli , be to ji yra švyturys ne tik šiuo momentu, ji yra j švyturys visam gyvenimui, koks ilgas jisai beb . Jeigu j s esate pasiruoš stoti š eršk iuot , bet džiaugsming ir s kming keli , sveiki atvyk Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizacijos Sistem !

19

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Pirmasis skirsnis

žanga Prasm ne Tiesoje, o Kelyje jos link. tikinamumas – tik subjektyvume, ieškoti objektyvumo – reiškia klysti. Tiesa yra subjektyvumas. Siorenas Kirkegoras5 Mieli draugai, si lome jums atverti Pasaul , kuriame mes gyvename, ir susipažinti su sud tingiausia bioenergetine, biochemine sistema vardu „Žmogus“. Mes pavadinome m Sistem kompleksine, nes bet kuri sud tinga sistema reikalauja kompleksinio poži rio. Jos pagalba galima harmonizuoti savo gyvenim visomis kryptimis: sveikata, s km reikaluose, k rybin savirealizacija, pinig pelnymas, asmeniniai ir tarpusavio santykiai. Harmonizavimas suprantamas kaip sugeb jimas suderinti tam tikrus gyvybinius procesus su savo poreikiais, s moningai ir išmaningai juos valdyti. Žmogus turi pasiekti toki b sen , kai visi jo poreikiai ir norai bus patenkinami, realizuojami tarsi savaime, nesipl šant. Panaudodamas tam tikrus džius, žmogus turi moningai išeiti iš Pasekmi Pasaulio ir patekti Priežas Pasaul , kas leis jam valdyti savo tiek vidinius, tiek ir išorinius procesus. Iš karto pažym sime, kad pasiekti tokias galimybes galima tik esant ypatingoje mon s b senoje. Mes j pavadinome „išvystyta S mone“. B tent išvystyta S mon yra Gyvenimo, s km s, sveikatos ir gerov s Šaltinis, nes tik turint toki S mon , galima apr pti vis proces pilnutinai, išstudijuoti j ,nusta ius savo viet ir vaidmen šiame procese (praktiškai – bet kuriame), sugeb ti išvengti vergiškos priklausomyb s nuo jo, o tai reiškia – valdyti j , orientuojant savo poreiki patenkinim . Veržimasis pasiekti išvystyt S mon yra kiekviename iš m , tas pa ios Gamtos, ši b sen vadina tobulinimusi arba Asmenyb s evoliuciniu išvystymu. B tent jis lydi žmog vis jo gyvenim , b damas kiekvieno m varom ja j ga, prasme, pagrindu. Sustabd s Evoliucij , žmogus momentaliai praranda gyvenimo prasm ir degraduoja, kas aktyviai pasireiškia fiziologijoje, atsiliepia organizmo hormoniniam statusui. Tikim s, kad jums jau yra aišku, jog pagrindinis Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemos tikslas yra Asmenyb s evoliucinio išvystymo proceso jungimas – suteikiant galimyb kiekvienam, kas siekia tobulinimosi, susirasti savo keli išvystytos mon s link. Sistema yra gauta Žem je per kontakt su Dievu ir skirta visiems Žem s žmon ms, kaip praktinis vadov lis savo Asmenyb s evoliucinio išvystymo procese. Ši Sistema – švyturys kiekvieno žmogaus gyvenimo kelyje! Tai yra begalinis Nemirtingumo Epochos naujo t kstantme io „Dao Kelias“, kelias link realaus biologinio nemirtingumo, pilnavertiškos sveikatos, kelias laiming , džiaugsming ir begalin gyvenim jauname, 5

Siorenas Kirkegoras (1813 – 1855), dan filosofas ir teologas, egzistencializmo pradininkas.

20

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


žydin iame amžiuje. Pas žmog , kuris pradeda sisavinti Sistem , nuostabiu b du kei iasi pasaul ži ra, Pasaulio ir Gyvenimo poj tis, tobul ja m stymas ir ple iasi S mon . Taidzitu – tradicinis In ir Jang simbolis

Bendrai pa mus, kontakt su Subtiliu Pasauliu žmon s turi daug, bet gauta iš Viršaus informacija lieka išsklaidyta, pagal atskiras temas ir skirtingus žmoni , kurie j gauna, interesus. Taip yra tod l, kad Gyvenimo Raktas yra išsklaidytas Informaciniame Lauke ir neprieinamas S monei, gyvenan iai instinktais. O kadangi bet kuriame procese, tame tarpe ir gyvyb s procese, veikia Dvilypumo d sniai (In ir Jang kaita), tai žmogus, kurio S mon yra pernelyg „materializuota“ (In), yra viliojamas dvasiniu nušvitimu arba kontaktu su Subtiliu Pasauliu (Jang), kad jame gal dalyvauti gyvenimas (In‘e visada yra Jang, o Jang‘e yra In, j abipusiškas per jimas užtikrina gyvyb s ištverm ). Ši pagund žmon s priima kaip savo išskirtinum . Iš tikr tai yra eilin gaudykl silpnai išsivys iusiai monei. M Sistema – tai pirmoji doktrina šiuolaikin je civilizacijoje, duodanti kompleksines, apibendrintas žinias apie žmogaus Evoliucij ir apie Tikr Gyvenimo prasm . Tai yra ilgai laukiamas Žmonijos su Dievu Kontaktas! Tiesa, daugelis jo laukia kaip Antrojo Kristaus At jimo, kuris turi suteikti mums kažkoki pagalb arba, kraštutiniu atveju, ruošiasi atnešti naujus Priesakus, kadangi Priesakai iš Kaln pamokslo pasirod negalintys apsaugoti žmogaus nuo susinaikinimo mechanizmo jungimo. Bet antro toks Kontakto artimaisiais šimtme iais, o gal ir kstantme iais, nelaukiama. Visa, kas buvo Žmonijai reikalinga, iš Viršaus perdav , o toliau patys aiškinkit s! O kad at jo tai ne iš t rank , ne iš tos konfesijos, ne iš Jeruzal s arba Vatikano, ne per Moksl akademij – tai jau m žemiški sunkumai ir problemos. J reikalas – perduoti ir sp ti! Faktiškai m Sistema – socialinis visos Žmonijos užsakymas, kur Subtilus Pasaulis vykd nedelsiant, tiksliai ir laiku. O kad tokio pavidalo ir tokiu b du – tai užsakyme nebuvo patikslinta. Jie padar taip, kaip man reikalinga! Žmogus sužino tikr gyvenimo prasm , kuri jam atsiskleidžia tik Išvystytos mon s ritmuose. Kito n ra duota. Tai Gyvenimo statymas, K rinijos statymas. Tik Išvystyta S mon yra Gyvenimo Šaltinis, Pasaulio Tikrojo pažinimo Šaltinis. Toki b sen galima pasiekti Dievo ir Bendradarbi iš Subtilaus Pasaulio pagalba. Be J aktyvios pagalbos neapseisime. Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema duota žmon ms, ir kiekvienas žmogus, kuris j praktikuoja, gauna reali Subtilaus Pasaulio Žmoni pagalb , yra J kuruojamas. Jie padeda kiekvienam Sistemos dalyviui jungti S mon s evoliucin proces , palaipsniui platindami jo diapazon . Pradiniame Sistemos studijavimo etape Dievo Pasaulio bendradarbiai (Visatos valdymo aparato) aktyviai padeda naujokui kompensuoti jo energetines s naudas. Ši pagalba viršija paties žmogaus s naudas. Dangaus atstovai j kuruoja iki to laiko, kol jis prad s savarankiškai naudotis Gyvenimo dovanomis. Ir tik tada Žmogus-vartotojas tampa pad ju, kuris perduoda Gyvenimo Prasm kitiems. Kuo pagr stas toks Dievo Pasaulio kardinalaus kišimosi, kuris dabar vyksta, m gyvenim b tinumas? Mes jau pabr me, kad Tikr Gyvenimo prasm žmogus sužino tik pasiek s išvystytos S mon s b sen . Be tokios b senos jis negirdi savo vidinio balso, duoto Gamtos, kuris pastumia j Evoliucijos link! Tobulinimosi proceso atžvilgiu S mon 21

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


randasi pasyvioje faz je. Toki b sen vadina „miegan ia S mone“. Joje b damas, žmogus praranda gyvenimo prasm . Gyvenimo bei Evoliucijos poži riu – jis miega. Gyvenimas yra sapnas; senis – žmogus, kuris miegojo daugiau už kitus: jis atsibunda tik tada, kai ateina laikas mirti. Žanas de La Briujer6 Mieganti S mon formuoja galvos smegenyse nuostabius paveiksl lius ( vaizdžius), kurie daro poveik jo jausmams, jaudindami juos. Jis traukiamas jutimin pasaul , kurio vaizdžiai atvaizduoja šiuos jausmus. Tai taip vadinamas sensorinis Pasaulio suvokimas (reg jimas, klausa, uosl , lyt jimas, skonis, racionalus protas, kuris leidžia išanalizuoti ir pažinti situacij , proces , padarydamas juos diskretiniais). Tokiu b , žmogus gyvena išgalvotame virtualiame, holografiniame pasaulyje. mon pratinta visk d lioti lentyn les, be jokios sistemos ir naudos, su viltimi, kad kada nors jai pasiseks sudaryti tikr paveiksl , Pasaulio mozaik . Bet Pasaulio paveikslas, sukurtas sensorinio suvokimo pagrindu, n ra tiesa, nes iš prigimties turi subjektyvaus suvokimo charakter ! Tai tas pats iliuzinis, menamas, hologramos pavidalo pasaulis, kuriame n ra vietos realiam Pasauliui su gyvu Dievu. Dievas žmogui, besirandan iam miegan ios S mon s b senoje, – nukryžiuotas stabas, kuriam užtenka tik jimo, meil s ir kai kuri ritual laikymosi. Baisu, kad žmogui patinka ši sentimentalios idilijos b sena, jis apkvaišintas sapno iliuzijomis. Gyvenimas praeina pro šal ir labai greitai pasibaigia, taip ir nesp s pasirodyti visu savo pilnumu. Faktiškai žmogus pragyvena savo gyvenim perniek, iššvaisto savo potencial , jo sensoriais pagimdyt iliuzij tenkinimui. Dar baisesnis yra tas faktas, kad toki žmoni pasaulyje – didžioji dauguma. Nemok damas valdyti vairiapusius savo gyvenimo procesus, žmogus neišvengiamai traukiamas juos, jo psichika permalama jais tarsi girnomis. Jis visiškai priklausomas nuo materialaus pasaulio, patenka jo iliuzij s kur . Šio pasaulio pan iai tempia jo Siel dugn , Neb , ji praranda savo gamtin impuls , galint žadinti S mon , inicijuoti j vystymuisi ir savirealizacijai. Vyksta žmogaus, kaip asmenyb s, degradacija. Tod l nuostata „mieganti S mon “ toli gražu ne epitetas arba metafora. Žmogus su panašia S mon s b sena, skaitydamas m knygas, tiesiog užmiega. Šis fenomenas yra susij s su tuo, kad žinduolio smegenys, kuri paslaugomis naudojasi toks žmogus, negali sisavinti informacijos apie objektyvi realyb , kuri yra krauta dideliu psichin s energijos potencialu. Jos papras iausiai tam nepritaikytos. Mieganti S mon nuveda žmog saldži svajoni pasaul tiek, kad pripažinti save, jog jis kapanojasi iliuzij s kuryje nelengva, tai manoma tik dr siai, savikritiškai Asmenybei. Bet ir šiuo atveju žmogus pats, be pašalin s pagalbos, negali išsikrapštyti iš šio s kurio. Tokia pagalba ateina iš Dievo Pasaulio. B tent ji yra ta reikiama išorin j ga, kuri sugeba išvesti žmog iš sapn ir svajoni pasaulio. M Sistema yra pirmasis tokios pagalbos etapas. Ateist nelaim yra ta, kad išbrauk Diev iš savo gyvenimo, jie trauk mon s amžino sapno tamsyb ne tik save! Jie vert ši tamsyb pagrindin Žem s gyventoj mas , nes tik pripažinus Diev gyvu, aktyviu ir veiksniu, pri mus iš Jo pagalb , žmogus gali pažadinti savo miegan S mon . Ateistinis poži ris gyvenim atved prie to, kad siekiant pažinti energijas, apeinant Diev ir Jo bendradarbius, žmogus, be J leidimo, savavališkai stengiasi prisijungti prie Dievo energij ir dirbti su jomis. Toki „Gyvenimo šeiminink “ ir j pasek m ginimai negailestingai užkardomi Subtilaus Pasaulio ir Dievo. Šiuos savivaliautojus Jie vertina, 6

Žanas de La Briujer (Jean de La Bruyère,1645 – 1696) – žymus pranc

22

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

moralistas.


kaip vagis ir grobstytojus, kurie k sinasi svetim nuosavyb . Teis dirbti su energijomis duodama tik žmon ms, prisijungusiems prie Dievo Kanalo s moningai, pagal konkre technologij , aiškiai suprantantiems šio žingsnio rimtum . ginimai spontaniškai, nes moningai, „bedžiojimo metodu“ prisijungti prie bet kuri energij , joki b du prisijungimu nelaikoma! Ta iau Gamta turi mechanizm , kuris stumia žmog nubudimui. J vadina Likimu, Karma, kartais Fort na. Karminio mechanizmo užduotis yra tame, kad išjudinti miegan mon , kad ji nubust . Tai pasiekiama nemaloni vyki formavimo keliu: iš žmogaus atimami sveikata, ilgas gyvenimas, gerov . damas miegan ios S mon s b senoje, žmogus nesupranta Gamtos užuomin ir miega toliau. Bet tik jam supratus, kad jis miega, ir kreipiantis pagalbos Diev , jam pagalba tuoj pat yra suteikiama – S mon atsibunda. Jis pradeda pažinti, suvokti ir jausti Tikr Gyvenim ir savo atsakomyb prieš j . B tent šiame yra paslaptis, kad miegan ios mon s prašymai Diev , negauna atsakymo ir supratimo iš Jo pus s: maža kas gali ateiti galv arba pasivaidenti žmogui sapne. Ne paslaptis, kad per vis Žmonijos egzistavim Dievo Pasaulis nuolat perduodavo žmon ms žinias, padedan ias S monei nubusti. Šios žinios praveria kai kurias Tiesos dalis, bet kol S mon visiškai neatsibus iš miego, žmogus nesugeb s pamatyti vis paveiksl (bet kuriame procese) pilnumoje. tent d l šios priežasties tapo beveik pamirštos ir išmestos daugelis senov s žini , kaip nebereikalingos: Dao, Cigun, Shiatsu, Joga ir kt. Tod l, kad j gijimui ir garantuotam rezultat gavimui reikalinga Išvystyta S mon , duodanti teis ir galimyb valdyti vidinius bei išorinius procesus. Tai panašu tai, kai žmogus, turintis automobil , bet neturintis vairuotojo pažym jimo, negali pasinaudoti pranašumais, kuriuos jam suteikia automobilis. Ne jungus Evoliucijos proceso, esant miegan ios S mon s b senoje, visos išvardintos praktikos pavirsta prast fizini pratim rinkiniu, masažu ir filosofija, atsijusiais nuo gyvenimo. tent d l miegan ios S mon s priežasties liko nereikalingos tokios unikalios praktikos, kaip „Atgimimo akis“ ir „Mer-Ka-Ba“. Žmon s nemato naudos ir darbe su energetiniais procesais, kadangi valdyti energetik , kaip viduje organizmo, taip ir už jo rib , galima tik atbudusios S mon s pagalba. Išvadoje visos senov s praktikos, j gijimui reikalaujan ios iš žmogaus sugeb jimo sukurti vientis Pasaulio, K rinijos kaip milžiniško gyvo organizmo paveiksl ir kompleksinio poži rio save (kaip K rinijos dalel ), tapo nesuprantamos palikuonims ir buvo priskirtos egzotikai, necivilizuot prot vi mistini žini kategorijai. Ilgai laik buvo skaitoma, kad sakralin s ezoterin s žinios, o papras iau misterijos yra senoli neišsivystytos S mon s vaisius. Dabartiniu laiku šios žinios ken ia audring atgimim , renesans . Jos aktualios, paklausios ir b tinos, nes padeda šiuolaikiniam žmogui susirasti savo viet šiame Pasaulyje, kaip vieningame gyvame organizme, besiple ian iame žymiai toliau už m material pasaul . Žmogaus (kaip šio organizmo stel s) užduotis – išmokti suderinti visus savo žingsnius su Juo. „Naudinga viskas, kas laiku. O jei gerovei ne proga – pavirsta nedorybe ir yda“ 7. Šiame ir tik šiame yra tikrasis Išganymas! Galima gyventi pagal Dievo statymus, s ti išmint , g , amžinyb , laikyti save šventume ir daryti tik gerus poelgius. Bet nematuojant kiekvieno savo žingsnio su Visatos jud jimo ritmais, nesuderinus su Ja gr žtamojo ryšio, žmogus bus priešingoje faz je, opozicijoje K rinijai, neišvengiamai jungdamas susinaikinimo mechanizm . Jis, kaip l stel , susižav jusi savo nepakartojamumu, reikšmingumu, sav s dievinimu, pavirsta metastaze ir yra pavojingas Organizmui. Ir tai jau ne 7

V.Šekspyras, „Romeo ir Džiuljeta“.

23

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


sp liojimas arba prognoz , o kasdienin realyb ! Pats didžiausias susidom jimas ezoterin mis žiniomis kilo paskutini mokslo laim jim ir atradim šviesoje. Išaišk jo, jog tos žinios, kurias gauna mokslas, sen seniausiai buvo žinomos senov s kartoms ir aktyviai eksploatuojamos kasdieniame gyvenime. Šiuolaikiniame K rinijos supratime misterijos jau nesirodo kaip kažkas bauginantis, nerealus, o, kaip paaišk jo, duoda žmogui galimyb suformuoti vientis Pasaulio paveiksl ! Interesas ezoterikai gavo visuotinio susižav jimo pob . Kad gauti sakralini žini , žmon s keliauja švent sias vietas – Indij , Tibet , ieško mistin s Šambalos. Deja, Žmonija yra traukta eilin miegan ios S mon s miraž . Nei Šambaloje, nei Tibete, nei po Sfinksu arba Egipto piramid se, nei kur nors kitur Žem je arba kitoje Visatos planetoje n ra nieko tokio, ko j s netur tum te ši minut ir ko nežinotum te šiuo savo gyvenimo momentu! Visos žinios apie Ties randasi mumyse pirmapradžiai, tik mes j nepamename, ir jeigu prisimename – negalime j panaudoti, kadangi mieganti S mon nesugeba duoti praktini patarim panaudojimui. Ji miega! Žmon s pamiršo, kad nei vienas guru (mokytojas), nei vienas Tibeto vienuolis arba lama negali išvesti m iš miego b senos. Tai manoma padaryti tik Dievui. Guru gali nurodyti keli išvystytos S mon s link, savo subjektyvios nuomon s ir matymo pavyzdžiu, bet kad pasiekti savo tikslo, reikia praeiti š keli kartu su mokytoju – k ir darydavo visi „nušvit “. Dauguma šiuolaikini žmoni nenori keisti gyvenim visuomen je atsiskyr li st , atsisakyti civilizacijos gerovi , nori gyti žinias neaukodami civilizuoto pasaulio komforto, savo nor ir pro . Kaip yra žinoma, paklausa (socialinis užsakymas) lemia pasi . Tai ia, tai ten atsiranda vairios mokyklos, propaguojan ios pa ias vairiausias sakralini žini kryptis, kurios pateikiamos kaip panac ja ir žada žmogui išspr sti visas jo problemas. Tai darbas su universaliomis arba kosmin mis energijomis, ritmodinamika, neurolingvistinis programavimas, Šiatsu (taškinis masažas), fito- bei adat terapija, vairios kv pavimo metodikos, jogoterapija, psichotreningai, vairios dietos ir daug kitko. Toki mokykl ir doktrin nesuskai iuoti. Bet mes ir toliau matome, kaip žmon s miršta pa iame žyd jime d l to, kad prarado gyvenimo prasm , katastrofiškai puola alkoholizmas ir narkomanija. Sveikatos apsauga nepaj gi apginti žmog nuo l tini lig . Visuomen neturi strukt , kurios tikt žmogui kompleksiškai (perdaug sitrauk biblin akmen m tym ). Medicina gydo k , ekstrasensas – aur , magija veikia per astral , kunigas gydo Siel , bet faktiškai visi užsiimin ja skyli lopymu! Tai lyg skyl ti drabužiai: vienoje vietoje skyl užlop – kitoje atsiranda. Žmogus, kaip ir anks iau, nukreipiamas nuo Tiesos, nuo b tinyb s pažadinti savo mon . Tai daroma kur nes moningai, o kur ir s moningai, kryptingai. Visos mistin s praktikos orientuoja j tam tikr technologij pritaikym . Negav s rezultat , jis perb ga nuo vienos technologijos prie kitos. Žmon s prikrauti vairi žini , kaip „asilas knyg “, o naudos iš t žini – jokios! Priežastis – tik j neatsibudusi S mon ir Evoliucijos sustabdymas savyje. Daug šiuolaikini misterij kalba apie S mon s prabudim , bet neduoda konkre metodik , vildamosi, kad S mon prabus pati savaime. Bet savaime gali atsirasti tik noras atsibusti iš miego. Žmogus siekia gauti kuo daugiau žini , klaidingai manydamas, kad erudicija yra kelias pasiekti Išsivystyt S mon . Tai sav s apgaudin jimas ir eilin materialiojo pasaulio chimera! Jeigu žinios nepritaikomos, jos neduoda konkre , akivaizdži rezultat , j nešiotojas vis dar randasi Morf jaus gl byje – miega. S mon gi, atsibunda tik Dievo ir Jo pad pagalba, ir tik tuo atveju, jeigu žmogus nuoširdžiai nori evoliucionuoti, nori eiti S mon s Išvystymo keliu. Jeigu prabudimas iš miego jam reikalingas tik tam, kad sprendžiant koki nors siaur , 24

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


priva problem jam pad vienos ar kitos technologijos, tai tok gudruol „Viršuje“ mato kiaurai ir, suprantama, niekas nesiruošia d l jo eikvoti savo j . Kompleksin Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema neturi vis išvardint tr kum . Kiekvienas norintis savyje atkurti Evoliucijos proces gauna betarpišk pagalb ir palaikym iš Dievo Pasaulio Žmoni (Švent ) pus s, kurie palaipsniui veda j nuostab Gyvenimo Harmonijos Pasaul , išvystytos S mon s Pasaul , Priežas Pasaul , kur Žmogus valdo visus gyvenimo procesus ir pilnai realizuoja save, tapdamas ju. Sistema jokiu b du neprieštarauja religijoms ir tik jimams, nes Visata yra vieninga visiems. Jos statymai privalomi mums visiems nepriklausomai nuo turtinio, socialinio statuso arba priklausomyb s vienai ar kitai konfesijai. Visatai visi mes, Žem s žmon s, esame mažame iai vaikai, patek b . Ir kas j s beb tum te: krikš ionis, budistas, musulmonas, judaistas, j s galite s kmingai panaudoti Sistem , kaip instrukcij veikimui! Visas nuostabias paranormalias žmogaus ne eilines galimybes ir ne eilinius sugeb jimus (kurie yra svarstomi moksliniuose simpoziumuose, apie kuriuos vair s autoriai rašo laikraš iuose, žurnaluose, knygose – kaip versijas, sp liojimus, pranašystes ir prielaidas) kiekvienas žmogus gali pakankamai lengvai atskleisti savyje, prisijung s prie Sistemos. Problema tik viename: kiekvien norint , prijungti ir apmokyti, pakol kas, galime tik mes! Suprantama, kad labai sunku patik ti, kad viskas, apie k t kstantme iais svajojo Žmonija (kompleksinis poži ris gyvenimo problem sprendimui), jau randasi Žem je ir sukaupta vienose priva iose rankose, be konsultacij su kuo nors b tent. Nesitiki, kad taip lengvai ir greitai buvo galima „surinkti akmenis“ – žinias, žmogaus išm tytas po vairius mokslus ir doktrinas. Atsiprašome už padaryt , bet tai yra taip!

sveikata – objektyvi realyb Pasaulyje egzistuoja negin ijama tiesa: domu ne tai, kas yra domu, o tai, be ko ne domu“. Ne domu be sveikatos ir pinig . Prad sime nuo sveikatos. Pastaraisiais metais pastebimas smarkus žmoni sveikatos pablog jimas. Mokslas ir visuomen s nuomon suvokia ši aplinkyb kaip apmaud nesusipratim visuotinos gerov s fone: gyvenimas pas mus – puikus ir nuostabus! Su sveikata taip pat viskas paprasta – tai mokslo ir technikos pažangos pasekm s! Tai yra viskas m rankose – „dar ne vakaras“, štai tik ekologij atstatysime – ir pagyvensime... Bet dabartin sveikatos gri ties priežastis slypi ne tik ir ne tiek mokslo ir technikos pažangos pasekm je ir neteisingame sveikatos b de. Viskas surišta su procesais, vykstan iais Kosmose, su j taka m motin lei Žemei. Nuo m priklauso tik viena: ar sutiksime mes su naujomis žaidimo taisykl mis ir j laikysim s, arba jos prad s mus „derinti“. Kaip išsireišk Ogas Mandino8: „Veik, kitaip tapsi veiksmo objektu“. Ir panašu, kad alternatyvos pas mus jau nebebus. Pastaraisiais metais mokslininkai aptiko iki šiol nematytus keistumus m motin s Žem s elgesyje. Ji rodo nereg veržlum , ir tuo privert žemišk moksl giliai susim styti. 1999 metais pranc astronomai paskelb , kad Žem nuimta nuo orbitos ir art ja prie Saul s. Šis art jimas 2005 metais pasiek anomalini , rekordini reikšmi ! Reikia pažym ti, kad visi duomenys, pateikti šiame straipsnyje, paimti iš žiniasklaidos. Taip pat b tina pabr žti, kad persp jimai d l b sim gamtini permain pastoviai pateikiami Žmonijai. Tiktai šis „Balsas iš Viršaus“ lieka vienišas balsas dykumoje. Niekas jo negirdi, laikydami panašius pareiškimus eiline nenormali anomalinink 8

Ogas Mandino (1923 – 1996), knygos „Didžiausias pasaulio prekiautojas“ autorius.

25

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


kontaktori užgaida. Ir dar tod l negirdi, kad šitie persp jimai patenka mums ne iš žiniasklaidos, ne iš valdži turin arba Popiežiaus l (iš kur mes pripratome gauti mesio vert informacij ), o iš eilini , paprast žmoni . Su vienu tokiu Kreipimusi Žmonij j s susipažinsite žemiau. 2000 metais rus mokslininkai paskelb faktus: 1998–2000 metais Žem gavo energetinius sm gius iš nežinomo energijos šaltinio. Aptiko tai vandens pagalba, kuris tuo metu taip pakeit savo energetin strukt , kad jeigu ne jo savyb atiduoti gaut energij palaipsniui, trij savai b gyje, vanduo ir kiti skys iai Žem je gal jo užvirti. Nereikia užmiršti, kad žmogus susideda, daugiau kaip 90 proc., iš skys . Nat ralu, kad tokie pakitimai stipriai atsiliep ir žmoni savijautai. Tais pa iais 2000 metais paskelbti Europos mokslinink duomenys apie tai, kad Saul s ir Žem s magnetini lauk tampa išaugo du kartus, tai yra 100 procent . Visa tai lyg ir neturi didel s reikšm s mums, bet Žmonija išaugo ir sisuformavo esant pastoviai magnetinio lauko vertei. Iš istorijos yra žinoma, kad žymiai mažesni jo tampos skirtumai mažesn arba didesn pus sukeldavo karus, sukilimus, revoliucijas, epidemijas. Žem s magnetinis polius (planetos magnetin s ašies susikirtimo taškas su jos paviršiumi) pasislinko 200 km, ir šis faktas yra užfiksuotas Rusijos Centrinio kariniotechninio instituto prietaisais. Kaip praneš instituto vadovaujantis bendradarbis, toks magnetini lauk poslinkis vyko ir kitose Saul s sistemos planetose. Mokslinink nuomone, tai vyko d l to, kad Saul s sistemos planetos praeina nauj galaktin s erdv s zon ir patiria kit galaktini sistem poveik . Mokslininkas taip pat pažym jo, kad šis reiškinys gali atsiliepti orams ir žmoni savijautai. 2000 met ruden žiniasklaidoje buvo paskelbti ilie astronom duomenys, kurie aptiko m planetos anomalaus elgesio ir pakitim aplinkiniame pasaulyje priežast . Vis šit pakitim kaltinink pasirod planeta vardu „Bernaras-1“. Ji savo dydžiu žymiai lenkia Žem . M planeta palyginus su ja – smiltel . Ši keliautoja art ja prie Sal s sistemos. Kaip nustat mokslininkai, planeta at jo pas mus iš tolimojo Kosmoso gelmi . Mokslui ra žinoma n viena žvaigždži sistema arba Galaktika, kurioms jinai priklausyt . Šios keliautojos pasirodymas iššauk globalinius pakitimus Žem je ir Saul s sistemoje. Energetinis sm gis, kur Žem priima save, sukelia globalinius pakitimus geofiziniuose, cheminiuose, biologiniuose procesuose, did ja potvyni , žem s dreb jim , pasiutv skai ius. Ši energetika, viršijanti visas manomas ribas, daro poveik ir technikai – Žmonijos rankomis sukurtam k dikiui: žymiai daug ja technogeninio pob džio avarij bei katastrof skai ius. Daugelis technologini proces vyksta nukrypdami nuo nustatyt parametr ir dažnai pasibaigia nenusp jamu rezultatu – katastrofomis. Energetinis sm gis muša ir žmones, sukeldamas katastrofin sveikatos žlugim . Nesaikingos mitybos užterštus ir šlak pilnus organizmus sudegina. Daro poveik psichikai, sukeldamas neadekvat žmoni elges : nepagr st agresij , nenusp jamus poelgius, nemotyvuotus nužudymus, karus. Tuo ir pasireiškia energetinio ciklono, atnešto planetos „Bernaras-1“, poveikis. laikmet vadina „Apokalips “, taip buvo pavadinta paskutin Naujojo Testamento knyga. Žmon s virš 1,5 t kstan met sp lioja, prie ko prisieti gr smingus pranašavimus, aprašytus šioje knygoje: ar prie šimtme kaitos, ar prie kosminio pob džio reiškini , ar prie antrojo Kristaus at jimo? Visi vykiai ir pakitimai Žem je šiuo metu sud ti 25-i met laikotarp , skirt Apokalipsei. Jos pradžia – 1997 met rugs jis. tent tada Žem jo energetin gravitacin ciklon ir prad jo artintis prie Saul s (o 1998 metais JAV mokslininkai aptiko jos suplojim poliuose ir greit išpl tim ekvatoriuje). Šis art jimas n ra atsitiktinis, jo pagalba Žem minimizuoja nuostolius nuo praskrendan ios planetos. Pavojaus atveju ji atiduoda save, kartu su mumis, saul s gravitacijos gl . Ir vis vien mokslinink prognoz s art jantiems 25 metams visiškai nedžiuginan ios: jie skaito, kad busimame kataklizme išgyvens maža Žem s gyventoj 26

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


dalis. Daugumos žmoni organizmai negali ir jau nebesp s prisitaikyti prie greitai besikei ian išorin s aplinkos proces . Toki žmoni sistemos patenka kolaps – žmogus ž sta (jeigu nenor jo arba nesp jo prisitaikyti prie nauj s lyg ). Perskai ius tai, lengvai galima sivaizduoti, kad Kosmosas grasina Žmonijai. Ta iau nereikia pamiršti, kad visos straipsnyje išvardintos baim s – tik pasekm s. J priežas ieškoti Kosmose yra beprasmiška, j ten n ra, kadangi Visata – amžinos ir nemirtingos, Gyvyb s Šaltinis. Gyvyb Žem je yra nemirtinga ir amžina, kaip yra amžina pati planeta. Vis d lto tiesiog per 50 mokslin s-technin s revoliucijos met žmogus, ilgai negalvodamas, sikišo planetarinius procesus. Kalba eina ne apie neužgaul sm geležgaliu per asteroid , k žiniasklaida pateikia, kaip visuotini proces valdymo epochos pradži . Žmogus, išpumpuodamas iš Žem s gelmi jos energetin komponent – naft ir dujas, o taip pat iškeldamas mas nauding iškasen , pažeid visos Saul s sistemos planet pusiausvyr . B tent d l šios priežasties Žem art ja prie Saul s, ir nieko ia nepadarysi, už visk reikia mok ti. Kalbant apie planet Bernaras-1, ji spektaklyje atlieka revolverio vaidmen , jo pagalba herojus-nevyk lis (Žmonija) spektaklio pabaigoje deda tašk , šaudamas sau smilkin . Taip jau buvo prieš 150 milijon met , kai Bernaras-1 pad jo Atlantams išeiti iš Žem s be ypating kan . Kaip matote, K rinija rodo gailestingum , kad mums nedaryti kontrolinio š vio galv . Bet kadangi Žem je aktyvizavosi suprasminimo procesas, kosminis keliautojas yra sustabdytas pagarbiu atstumu nuo Žem s… Dar viena „naujiena“ iš tos pa ios serijos, atspausdinta laikraštyje „Megapolis Ekspress“, 2002 met spalio numeryje. Straipsnis vadinasi „Žmon s trumpiau gyvens“. Štai jo turinys: „Panašu, kad viso pasaulio genetikai susitar tyl ti d l siaubingos sensacijos, atskleistos japon mokslinink ir patvirtintos JAV tyrin toj . Pirm kart per pastaruosius metus mokslo tyrimai atneš blog naujien . Vidutin žmogaus gyvenimo trukm labai greitai prad s maž ti. Kiekvieno atskiro individo gyvenimo trukm , pagal paskutini atradim duomenis, gali sutrump ti 15-20 met ! Ir tai palies visus iš eil s, o ne tik silpnai išsivys iusi šali gyventojus. Nei medicinos išsivystymo lygis , nei gyvenimo kokyb , nei geri produktai nieko neišgelb s! Ypatingas genas, kuris atsako už gyvenimo trukm , kaip paaišk jo, sugeba mutuoti maždaug kart per t kstantmet . Šiame genetiniame l žyje, su žmogaus gyvenimo trukme vyksta smark s pakitimai: iš pradži šis rodiklis auga nematytais tempais, o v liau – tokiu pat b du smarkiai maž ja. Gyvenimo trukm s genas buvo aptiktas JAV mokslinink iš Džono Hopkinso Universiteto neseniai – tik 2002 met vasar , jis buvo pavadintas graik likimo deiv s Kloto vardu. Tai viena t deivi , kurios verpia žmogaus gyvenimo si , o Kloto tvarkingai j nukerpa, atmatuodama žmogaus amži . Pavadinimas genui buvo išrinktas poetiškas, ta iau jau po m nesio tyrin jim genas pateikin ti mokslininkams staigmenas. DNR giniuose, paimtuose iš vairi žmoni , buvo aptiktos pakitusios šio geno versijos – genai-mutantai. Sprendžiant iš analizi , gavosi, kad žmon s, turintys organizme šio geno kopijas, pragyvens 20 met mažiau negu tie, kas turi švar Kloto gen . Be to žmon ms virš 50 met toki gen neaptinkama, bet pas vaikus, kurie gim po 1990 met , yra pastebimas mutacij žybsnis! Tai reiškia, kad vidutin žmogaus gyvenimo trukm greitai sudarys apie 57 metus moterims ir 54 metus vyrams. Ir viskas! Ir visoje Žem je taip – japonai gavo tokius pat rezultatus d l gen -mutant pasiskirstymo pagal amžius! Dabartiniai japon pensininkai pragyvens daugiau už visus Žem je – vidutiniškai iki 82 met . O j vaik ir vaikai gyvenimas bus žymiai trumpesnis! Nuostabu, kad ir Rusijoje demografai be joki genetini tyrim gavo tuos pa ius, vidutin s gyvenimo trukm s, skai ius! Valstybinio statistikos komiteto duomenimis, 27

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


„vidutin s žmogaus gyvenimo trukm s sumaž jimo procesas Rusijoje neturi analog pasaulyje: šis rodiklis (apskritai šalyje) sumaž jo šešeriais metais, palyginus su 1960-siais metais. M statistikai galvojo, kad mes blogai ir mažai gyvename tod l, kad geriame neribotais kiekiais nekokybišk degtin . Dabar, po sensacing amerikie ir japon mokslinink atradim , aišku, kad šis procesas paliet vis pasaul , papras iausiai mes j pasteb jome, kaip visada, kiek anks iau. Smalsu, kad genetik rastas gyvenimo trukm s „kritimas“ pasitvirtina istoriniais duomenimis. Taigi, viduramži kronikose pamin tas keistas amžius, kai žmon s staiga „nustojo mirti“ ir gyvendavo net iki 70 met , kas buvo gryna fantastika tais laikais! O v liau (kaip liudija metraštininkai) at jo „atpildas“ – mažai kas iš ilgaamži vaik išgyvendavo iki 30-35 met . Tai yra maždaug dešimtame amžiuje po Kr., Kloto geno mutacijos mechanizmas jau suveikdavo – iš pradži gyvenimo trukm s augimas, v liau staigus trump jimas. vairi šali mokslinink prognozi bei atradim teisingum patvirtina oficialus Rusijos ministro-pirmininko Kasjanovo pareiškimas, padarytas 2002 met kovo pabaigoje. Jis pripažino Rusijos gyventoj maž jimo fakt tokiu mastu, kad be darbing gyventoj pritek jimo iš užsienio Rusija, kaip valstyb , nesugeb s vykdyti savo funkcij ! Ir tai, atkreipkite d mes , penktais Apokalips s metais, be dideli kar ir globalini kataklizm ! Vokietijoje, pavyzdžiui, darbing gyventoj stoka jau sudaro 1,5 mln. žmoni ...“ Tai yra Apokalips – ne gamtinio kataklizmo arba asteroido sm gio pavidalo faktas, o rutiniškas procesas, iš pirmo žvilgsnio niekuo ne sid tinas, tik katastrofiniu gyventoj maž jimu ir gamtini kataklizm srautu. Tiktai panašu, kad viso pasaulio mokslininkai iš tikr susitar tyl ti apie siaubingus atradimus, d l visiško negal jimo ir nesugeb jimo ne tik kažk paaiškinti, bet ir suprantamai komentuoti vykius. Žmon s nori gauti ši vyki paaiškinimus ir pamatyti savo problem sprendimo b dus, nat ralu, valstybi ir vyriausybi lygmenyje. Prašome, imkite, sprendimai yra, bet vaistai ne visada b na sald s! knyga – tai kreipimasis vien procent žmoni , kurie sugeba suprasti, apie eina kalba, kuri S mon dar ne veik miegas. Tarp kitko, pasirinkimas duotas kiekvienam, bet vienas procentas startuos nedelsiant. Kiti ilgai galvos, ieškos klastos (savo inertiškumo, neveiklumo pasiteisinimui), ieškos savo teisumo patvirtinimo kanonizuotuose šaltiniuose ir moksliniuose sluoksniuose. Nes „kiekvienas nori, kad j informuot garbingai, bešališkai, teisingai – ir sutinkamai su jo paži romis“ (Gilbert Chesterton9). Ta iau Evoliucija nepermaldaujama ir nieko nelauks. „Pati klaikiausia j ga prasimuša sau keli , iš pradži sugriaudama; bet, neži rint tai, jos veikla yra reikalinga... Siaubingos energijos – tai, k vadina blogiu – tai ciklopiniai Žmonijos keli architektai ir statytojai“ (Fridrichas Ny 10). Tai yra pats tiksliausias apibr žimas, kada nors duotas Apokalipsei! Pa ioje 2002 met pradžioje buvo publikuotas mokslinink atradimas, kuris liko be mesio: „Pas vien Žem s gyventoj procent DNR molekul stipr ja“. Neži rint visk kas vyksta! Kaip matote – visi galai su jo, kaip fakt atžvilgiu, taip ir procentais! Šiuo metu mes gyvename nebaugint visažini pasaulyje. Daugiausiai j yra tarp žmoni su išsilavinimu ir erudicija. Artimiausi met b gyje jie (dauguma j ) arba išnyks – išvardint proces pasekm je, arba išnyks j aplombas. Štai tada žmon s prad s suprasti „Doktrinos“ ir Sistemos prasm . O kol kas mes dirbame su pa iu laimingiausiu kontingentu, kuriam iš vis neegzistuoja skirtumo tarp teorijos ir praktikos. Tai žmon s, kurie at jo pas mus kaip paskutin instancij , „be penki minu dvylika“, kai j tik jimas 9

Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936), angl krikš ioniškas m stytojas, žurnalistas ir rašytojas XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios. 10 Frydrichas Ny (1844 – 1900) vokie filosofas ir rašytojas.

28

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


religija, mokslu su jo medicina ir vaistine jau sugriautas iš pamat , gal net ne gr žtamai. Pas juos teorija nesiskiria nuo praktikos, tai yra jie turi laiming galimyb matyti absoliu teorijos ir praktikos vienyb . Tod l jie ir nelenkia piršt - iš viso. Pradžioje jie tam neturi nei j , nei noro, nei laiko, nes „siela su k nu atsisveikina“. O po to jau nebelieka priežas abejon ms. Kaip ne keista, bet daugiausia išgyvens b tent jie, o ne pasitikintys savimi, savo absoliu ia apsauga ir žiniomis jauni žmon s. „Už vien mušt duoda du nemuštus“. Subtilus Pasaulis su tokiu savo poži riu problem – ne išimtis!

Reali vyki pad tis s pasakysite: „Žmon s sugeb jo išgyventi Pasaulinio Tvano metu, išgyvensime ir dabar“. Taip ir bus, gyvenimas, nuo jo atsiradimo momento, K rinijoje nenutr ksta nei sekundei. Toks poži ris buvo pateisinamas iki tol, kol buvo nežinomi žmoni atrankos kriterijai – at jus auksin amži planetoje Žem . Iki šiol skait si, kad išgyvens tie, kam pasiseks, k globoja žvaigžd s, kam palankus likimas, k išgelb s angelai-sargai ir Dievas. O papras iausiai visos viltys grind si m prastu „galb t, kaip neb t“ . Visos viltys tai, kam ir kokia korta ir kaip kauliukai iškris. Pralaim jimas ia – aklas atsitiktinumas, n ra ko sižeisti. Bet dabar tapo aišku, kad Gyvenimas – tai ne lošimas kauliukais, o s moningas Pasirinkimas. Žmogus, teigiantis, kad neužsiimin s „tuo“, savavališkai atsisako teis s Gyvenim , atima toki teis iš visos savo gimin s, skaitant dar negimusius vaikus ir vaikai ius. Tuo pa iu jis faktiškai atsisako savo teis s gyvenim kito naudai – kito, kuris, gal b t, žymiai mažiau yra nusipeln s! Bet jis savavališkai pasirenka sau mirt ! Gamta visada turi rezervinius kelius išgelb jimui ir atveria juos tiems, kas nori išgyventi, kas pasirenka Gyvenim . Tai tas pats, kaip esant sunkiai ligai: organizmas išgelb jimui mobilizuoja visus savo rezervus, kova už Gyvenim remiasi vis sveik , pilnavertišk l steli ir j , galin ir norin kovoti su liga, darbo aktyvavimu. Jeigu toki l steli dauguma, prie j prisideda tos, kurios atsirado tarp abejojan , – ir organizmas išgyvens, nugal s mirt ! Nostradamus išvert žod „Apokalips “ kaip „pasaulio pabaiga“ (Armagedonas). Bet tikslus vertimas – „skraist s nu mimas“! Tai reiškia, kad Gamtoje vyksta tokie vykiai, kurie nuima uždang nuo m aki ir aplinkinio pasaulio. Kad išgyventi, mes turime pamatyti aplinkin pasaul ir m viet jame tikrojoje šviesoje, nu rožinius akinius. Reik s iš naujo sud lioti prioritetus: kiekvienas iš m turi nuspr sti, ko jam reikia pirmiausia, kas reikalinga v liau, o su kuo galima ir atsisveikinti (daug ko reik s atsisakyti visiškai). Be tokio vidinio darbo, be vis vertybi perkainavimo žmogus pasmerkia save ir savo jaunesnes kartas tikrai praž iai – ir palyginti gana greitai! Pagrindinis klausimas, kuris jaudina visus: „Kaip žmon s pasidalins dvi nelygias grupes: 99 % ir 1 %? Kas taps „atpirkimo ožiu“, patek s 99 procent skai , ir kaip patekti t slapting procent ?“ Su pirma kategorija viskas yra gana paprasta – juos pražudys šventas tik jimas, kad vienintel teisinga išeitis kiekvienoje situacijoje – daryti visk kaip visi, o tiksliau – palikti visk taip, kaip yra. Principai paprasti: „Jeigu nori padirb ti – gulk, numik, ir viskas praeis“, „Rytas protingesnis už vakar , rasi išsisklaidys“. Mokslininkai rašo, kad Žmonija jung susinaikinimo mechanizm . Žmon s pri jo prie bedugn s krašto, daug kas jau krenta j . Bet yra ir toki (j , deja, mažai), kurie pažvelg bedugn , pasibais jo ir suka atgal, eina nuo jos, braudamiesi pro mini . Aplinkiniams šie žmon s – „baltos varnos“: jie gyvena ne taip, kaip visi, daro ne t , k daro visi, ir kalba visiškai ne t , kas priklauso. Šitie žmon s ir sudarys vien procent . Jie mokosi išgyventi ne mokslo ir technikos pažangos laim jim , sociumo, religijos dirbio ka, ne nuolatinio valstyb s r pes io ir medicinos pasiekim d ka, o priešingai visam 29

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


tai! Žmogus gali b ti sveikas, jeigu studijuoja objektyvius Gamtos D snius, laikydamasis j . Tik kompleksinis poži ris sveikat , s moningas ši D sni panaudojimas praktikoje – jo sveikatos bei išlikimo laidas. Gamtos D sni apie dešimt ir sekti jais paprasta. Reikia tik panor ti pažinti ir tobulinti ne aplinkin pasaul , o save pat , kadangi „žmogus neturi laisv s išor je daugiau tos, kuri turi viduje“. Esant absoliu iai aiškiam, s žiningam poži riui save ir savo viet Gamtoje, o taip pat kasdieniniam paprast , bet tiksli ir griežt metodik panaudojimui, žmogus padarys savo gyvenim laimingu, linksmu, sveiku. Žmon s, ken iantys nuo lig , prieš laik griaunantys save neteisingu gyvenimo du, stresais ir chronišku persivalgymu, svajoja apie greit ir lengv keli sveikatos link, nori iškart visk ir gausiai, kaip prie stalo. Taip neb na! Sveikat reikia užsidirbti , jos negalima nusipirkti. Niekas jos jums neparduos. Kelias sveikatos link – ne faktas, tai procesas, ir vis pirma procesas pažintinis. Bet koks procesas turi savo ypatybes, savybes ir d snius. Kelias sveikatos link eina per šio proceso studijavim . B tent tas, kas nepating s studijuoti j met -metus, kasdien laikytis jo sni , eis laiming , kurie išliks m nepaprastais laikais, procent . Miegan ios S mon s kriterijai Perskait s visk , kas yra pasakyta aukš iau, j s, gerbiamas skaitytojau, turb t, užduodat sau klausim : „B domu paži ti žmog su miegan ia S mone ir palyginti, kiek aš j aplenkiu pagal vairius rodiklius?“ Nustatysime miegan ios S mon s kriterijus. Nereikia galvoti, kad tai yra labai sud tinga proced ra, panaši intelekto indekso nustatym . Viskas, kas genialu, yra paprasta! Kaip, pavyzdžiui, gydytojas neuropatologas nustato nerv sistemos b kl ? Pasirodo, kad papras iau ir b ti negali: paimti plaktuk ir suduoti per kel ! Iš to, kaip sureagavo koja, gydytojas sprendžia apie nerv sistemos jaudrum . Taip pat paprastai galima nustatyti ir S mon s b kl . Jos kriterijus yra j poži ris gyvenim , kaip j s j vertinate ir jame realizuojate save. Gyvenimas – ne kainojama dovana, duota gamtos. Šios dovanos lengvab dis, ner pestingas švaistymas baudžiamas. Toks gyvenimo deginimas, vedantis iškritim iš proceso, neišvengiamai atsilieps S mon s b klei ir Sielos gyvybingumui. Neišmintingas ir abejingas poži ris gyvenim mažina Sielos potencial (blokuodamas programas, užtikrinan ias išlikim ), kas sukelia smegen pasyvum , o reiškia abejing , miegan mon s b kl . mon s b kl s kriterijus yra paprastas: jeigu j s esate vyki s kuryje, ieškote keli sveikatos, s km s link, nuolat apm stote vykius, tobulinat s gyvenimo pažinime, nejausdami baim s prieš jo kasdienin naujoviškum , tai j s mon nemiega. Bet jeigu protas ir k nas ting s, gyvenime j s viskam abejingas, kad tik netrukdyt , jeigu laukiate, kad visk reikaling jums turi atnešti ant l kštel s, reiškia – j mintis yra paralyžuota abejingumu, o S mon miega! s k tik perskait te tokias baisybes apie reikal pad Žem je, apie Apokalips ir apie tai, kad išliks mažiau negu vienas procentas Žem s gyventoj . J s šokiruoti, j pirmoji reakcija: greitai kažkur kreiptis, kažk daryti, imtis praktini priemoni savo ir savo artim , vaik , an gyvybi išgelb jimui? Tokiu atveju jus galima pasveikinti: j mon nemiega, reaguoja išorinius dirgiklius. Ir atvirkš iai, j s perskait te visas šias aistras, tingiai pasir te ir pareišk te: „Na ir kas, daug k rašo!“ – Palaukite, kaip kas? Juk degame, gaisras namie, gelb kis kas tik gali! Juk b tent taip reaguoja gaisr sveiko proto ir blaivaus m stymo žmogus. Jis imasi 30

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


priemoni gelb ti savo b st , o jeigu jau per v lu – tai nors gelb ja savo ir savo artim gyvybes! daro gaisro atveju miegantis žmogus? Teisingai, nieko! Jis miega toliau. J s, tikriausiai, turite paruošt svar argument : „Bet juk yra atitinkamos instancijos, institutai, mokslininkai, valdžios vyrai, kurie turi kelti aliarm ?“ Taip, yra, bet jie taip pat, kaip ir j s saldžiai miega, mato sapnuose dar puikesnius vaizdus, o tai reiškia, kad pažadinti juos bus dar sunkiau, kadangi virš galv galio pas kiekvien kabo transparantas: „Aliarmo atveju nevartyti, gaisro atveju išnešti pirmiausiai!“ Gav s išsami informacij apie m Sistem , toks žmogus, geriausiu atveju, s žiningai išstudijav s žangin dal , pateiks rezium : „Jeigu Dievui tiks, aš tuo užsiimsiu“. Blogiausiu – muistosi panašios informacijos, kaip velnias griaudžiant. Atskirti žmog su nejautria Siela ir miegan ia S mon labai paprasta: jis bijo bet koki pasikeitim , bet kokio naujoviškumo visuose gyvenimo aspektuose. Taigi vietoj to, kad padaryti žingsn link naujo arba žmogaus, kuris neša nauj , jis vis pirm mato jame gr sm savo „gerovei ir stabilumui“. Naujovi skleid jas jam – priešas numeris vienas. na, kad tokiam žmogui pasiseka ateiti pas mus, ir jis išdr sta prisijungti prie Sistemos, bet mieganti S mon lengvai j nuveda: jis gali mestis gydytojavim , neišsprend s nei vienos iš savo problem . Gali, išsigand s d l vaik ir vaikai likimo, sikurti su jais užkr stoje ernobylio zonos teritorijoje, kad išmokti išgyventi ekstremaliose lygose. Bet ir vienu, ir kitu atveju jis paver ia savo ir savo vaik bei an gyvenim ekstremal sport , adrenalino šaltin . Kitaip tariant, skuba daryti „gerus poelgius“, faktiškai t sdamas visk savo gyvenime statyti aukštyn kojomis. Panašios „k rybos“ variant gali b ti nesuskaitoma daugyb ! Lig priežastis Mokslas nustat , kad bet kuri liga sukelia l steli genetinio aparato gedim . Šios problemos tyrimu užsiima rus mokslininkas, medicinos habilituotas daktaras Piotras Gariajevas. Savo tyrim baz je jis suk moksl „Bangin genetika“. Mokslininkas nusprend išsiaiškinti, kur randasi l steli genetinio aparato atk rimo problemos sprendimo raktas. Raktas atsirado DNR (dezoksiribonukleino r gšties) molekul je – informacijos neš joje. Buvo nustatyta, kad nepažeistos, sveikos chromosomos (kuriose yra DNR molekul ) – žmogaus sveikatos rodiklis. Jeigu j strukt ra pažeidžiama, DNR molekul je iškrenta genai, žmogus pradeda sirgti. Ir kuo daugiau iškritusi gen kiekvienos l stel s chromosomoje, tuo blogesn žmogaus sveikatos b kl . DNR molekul turi dvi spirales: pavyzdin ir darbin . Jeigu genai iškrenta tik darbin je, tam tikr korekcijos metod pagalba pats žmogus juos lengvai gali statyti atgaI. Sunkiau , kai genai pradeda kristi iš pavyzdin s spiral s, ia paprastais korekcijos metodais neapsieisi, reikalingos ypatingos priemon s. Šioje DNR molekuli gri ties stadijoje pastebimi rimti sveikatos nukrypimai, nepagydomos ligos. Vyksta lavininis organizmo gri ties ir ž ties procesas. Rusijos Mokslo Akademijos Kvantin s genetikos Institute, kuriam dar neseniai vadovavo P. Gariajevas, kelet met buvo tiriamos DNR savyb s. Buvo nustatyta, kad DNR jautriai reaguoja kalb . Taip, keiksmažodži poveikis yra lygiavertis radiaciniam 31

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


apšvitinimui nuo 10 t kst. iki 40 t kst. rentgen per valand – susiskaldo chromosomos, DNR molekul supl šoma skutus. Tok efekt sukelia visos žmogaus negatyvios emocijos: žis, susierzinimas, prakeiksmas, agresija ir, be abejo, m „klasikinis‘ rusiškas matas! Negatyvi mintis tampa organizmui sviediniu, galin iu pramušti bet koki dang , apsaug iš bet kurio atstumo. Jam n ra joki kli . Šis emocinis sviedinys tiesiog sprogdina organizm iš vidaus. Vis tai patvirtina vairi šali mokslinink tyrimai. Vandens kristalai – raktas geresniam bang ir daleli s veikos supratimui Paskutini šimto met laikotarpyje mokslas ignoravo materijos bangin aspekt , d l dogmatin s ir vienpusiškos nuostatos. Ir tik dabar kai kurie mokslininkai prisimin apie j , ir tai padeda jiems pasiekti vis didesni rezultat tyrimuose. Vienas toki pionieri yra japon tyrin tojas Emoto Masaru, kuriam pirmajam pavyko padaryti mikroskopines vandens kristal fotonuotraukas. Detal s Emoto ir jo grup s tyrimai ryškiai demonstruoja aplinkos, muzikos, iki pa subtiliausi svyravim ir vibracij , pavyzdžiui, minties (banginis aspektas), poveik materijai, užšaldyto vandens pavyzdžiu. Sveikas ir švarus šaltinio vanduo sukuria estetiškai puikius, spindin ius, simetriškus kristalus, o tuo tarpu miesto užteršto vandens, arba kokio nors kito, fiziškai ar chemiškai apnuodyto, kristalai turi blanki išvaizd , labai primityvi form arba iš vis neturi strukt ros. Tokiu b du, vandens sugeb jimo siminti d ka, galima daryti išvadas apie aplinkos kokyb s poveik geriamajam vandeniui. Gil s moksliniai tyrimai liudija taip pat apie tai, kad priklausomai nuo muzikos pob džio, pavyzdžiui, klasikin s arba „Heavy Metal“, kuri yra visiška priešyb klasikiniam žanrui, atsiranda kraštutinai skirtingos kristal formos. Tokie metodai padeda objektyviai apmastyti meno poveik aplinkiniam pasauliui. Tokiu b du, grožis mene, sukeliantis dvasin džiaugsm , yra ne tik subjektyvus atskiro žmogaus jausmas formuojant materij , kuri nuostabiu b du visada siekia estetiškai puiki bei harmoning form . Tai, turb t, vienas svarbiausi gyvenimo b ding požymi , taip pat matomo augal ir gyv pasaulio form grožyje. ia pasireiškia gyvenimo kosmini d sni vektori poveikis, kuriems žmogus, b damas gamtos dalis, taip pat pakl sta ir kuriais, žinoma, turi vadovautis savo veikloje. Tas faktas, kad vanduo turi savotišk atmint ir labai stipriai reaguoja subtiliausias vibracijas, pavyzdžiui, klasikin s muzikos, patvirtintas daugelio tyrin toj . Ir kiekvienais metais j kiekis did ja. Kaip pavyzd ia galima pamin ti profesoriaus Berndo Kreplino mokslini tyrim rezultatus Štutgarto universitete. Atlikdamas detalius mikroskopinius skys tyrimus, jis padar nuostabi mokslin išvad apie informacinius srautus gamtoje, kurie iki šiol n ra mokslinink akiratyje. Materija sugeba formuotis ir keistis net kai j veikia pa ios silpniausios, matavimo prietaisais neregistruojamos vibracijos, j tarpe mintis ir žmogaus elektromagnetiniai spinduliavimai. Šie eksperimentiniai duomenys, iki šiol atmetami metafizikos srit , randa vis platesn pripažinim ir pasitvirtina faktais (žr. nuotraukas).

32

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Fontanas Lurde

Užrašas „A

Antarktida

Kuko kalno ledynas, Naujoji Zelandija

Užrašas „Adolfas Hitleris“

33

Užrašas „Aš tave nužudysiu“

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Bacho muzikos „Arija stygoje sol“ Poveikis

Bacho muzikos „Variacijos Golbergo tema“ poveikis

muzikos „Hado“ poveikis

liaudies šokio muzikos „Kawachi“ poveikis

muzikos Heavy Metal poveikis

Šopeno muzikos poveikis, „Atsisveikinimo daina“

34

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Žodžiai „Meil ir d kingumas“ angl kalba

Žodžiai „Meil ir d kingumas“ vokie kalba

Žodžiai „Meil ir d kingumas“ japon kalba

Distiliuoto vandens kristalas, kuriam jokio poveikio nebuvo

Šaltinio vanduo

Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemoje j s rasite konkre ius kelius, leidžian ius valdyti organizm l steli lygmenyje, DNR molekuli lygmenyje. Iš karto reikia pažym ti, kad pasaulyje panaši technologij , kurios dirbt l steli lygmenyje, neegzistuoja d l vienos priežasties – žmogus neišmoko valdyti savo psichin s energijos, savo minties. Nepanor jo išmokti, suprasti ir jausti savo organizm . Nenori „laužyti“ sav s, savo stereotip . 35

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


S mon nukreipta neatid liotin buities problem sprendim . Šis pasaulietiškas šurmulys taip pakeri, kad mes atiduodame jam vis savo energij , pes ius ir d mes nieko nepalikdami. M l steli sveikata, su j gyvybin s veiklos procesais – visiškai iškrito iš S mon s akira io ir atsakomyb s zonos. Šitie procesai atliekami automatiškai, instinktyviame lygmenyje, somatin s nerv sistemos11 d ka (bet ne nepriekaištingai!), faktiškai žmogaus palikti savieigai. Informaciniai srautai, cirkuliuojantys k ne, turi dvi kryptis: iš galvos smegen link steli ir iš l steli link galvos smegen . Ši sraut vientisame ir nepriekaištingame funkcionavime pasl ptas vis žmogaus problem sprendimo raktas. M organizme yra tik du lygiai („subjektai“, turintys atmint ), pajungti prie Visatos Energoinformacinio Lauko ir privalantys dirbti glaudžiame kontakte, tarpusavio supratime ir pasitik jime vienas kitu. Šie „subjektai“ – galvos smegenys ir l stel . Žmogaus organizmo hierarchij galima sivaizduoti kaip piramid . Virš – tai galvos smegenys. Piramid s k nas ir pagrindas – l stel s. Piramid tampa amžina, jeigu palaikys visas k nas – milijardai jo l steli . Gal gale visus galvos smegen planus ir žygdarbius realizuoja ne abstraktus, spekuliatyvus organizmas arba atskiras organas – visk vykdo Jos Didenyb L stel ! Neišardomame ryšyje ir ši dviej organizmo „subjekt “ veikoje randasi Žmogaus Paslaptis. Bet ia ir yra pažaidos akmuo: S mon visiškai išleido iš aki š proces , išmet j iš savo suvokimo diapazono ir atsakomyb s zonos. Sutramdyti š betvark l stel s valdymo proces , padarius j valdomu – štai kelias tikros sveikatos link! Žmogus sugeba išmokti klausyti ir jausti savo organizm , savo l steles, sis moninti jas. Tik tada mintis taps joms programa – instrukcija veikimui, o organizmo l stel s dirbs sutinkamai su m minties užduota programa. M mintys turi nešti l stel ms kuriamuosius impulsus ir b ti pilnutinai kontroliuojamos S mon s. Minties j gos panaudojimas – sveikatos laidas Gera mintis daro stebuklus. Ji sugeba neutralizuoti negatyvi emocij padarinius, veikia kaip vaistai, išgydo ir duoda naujas j gas, atstatin ja l stel s strukt , atkurdama jos DNR. Mokslininkai veik kvie bei mieži s klas 2.000 – 10.000 R spinduliavimu. Po to žodžio pagalba pasisek atstatyti s kl genetin aparat : supl šytos chromosomos susijung , s klos išdygo ir v liau vyst si normaliai. Apšvitintos s klos išgijo! Amerikie botanikas Luther Burbank praktikoje rod minties j . Paveikdamas augalus tik minties taiga, nuostatomis, jis dar XIX amžiuje sugeb jo be kryžminimo ir skiepijim išvesti naujas bulvi , slyv , vairi g li , vaisini augal veisles. Be to naujos augal savyb s persiduoda paveld jimo keliu. Daugelis iš t veisli žinomos iki šiol. Be to buvo rodyta, kad mintis gali užduoti nauj program DNR molekulei. Šis efektas veiksmingas visoms biologin ms l stel ms, tame tarpe ir žmogaus. Taip pat žmogus gali paveikti ne tik savo organizmo DNR! Minties pagalba jis gali pakeisti kito žmogaus l steli genotipo b kl (gali, bet neturi teis s!). Tok sugeb jim mums jo Gamta. Psichologai seniai sudar efektyvias autotreningo formas, padedan ias veikti savo problemas. Savitaigos metu žmogus paveikia savo genus mintimis. Kai mes, pavyzdžiui, 11

somatin nerv sistema – periferin s nerv sistemos dalis. J sudaro visi nervai, inervuojantys judam aparat (griau ius ir raumenis), išorinius jutim organus ir odoje esan ius receptorius, kurie priima aplinkos dirginimus. Receptoriuose sukuriamas nervinis impulsas. Raumen skaidulos ir liaukos yra efektoriai, kurie reaguoja dirgikl . Somatin s nerv sistemos veikl žmogus gali moningai reguliuoti – pvz., judinti koj raumenis vaikštant.

36

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


kalbame su kepenimis, kiekviena j l stel , tai yra – kiekvienos l stel s DNR, pradeda dirbti pagal nauj program . Pagal koki – priklauso nuo m minties. Optimisto , tikin io savo j gomis, gydymo s kme, mintis - gydo. Pesimisto, kuris niekuo netiki, mintis – pribaigia. Lutherio Burbanko ir Piotro Gariajevo bandymai leidžia mokslininkams daryti išvad , kad, veikdami m genus savo mintimis ir emocijomis, mes galime pakeisti savo paveld jimo kod . Suprantama, tai padaroma ne iškart ir ne staiga. Kaip ir kiekviename rimtame reikale, reikalingas laikas ir nuolatin s pastangos. Viskas yra labai paprasta. Kelias sveikatos link eina per šio proceso supratim ir sis moninim , per sugeb jim valdyti savo mint , gaunant neabejotin milžinišk naud . ia reikia pažym ti, kad j organizmas gali išgirsti ir suprasti tik j mint . Informaciniai srautai, kurie eina iš galvos smegen j l steli link, turi prioritetin reikšm . Minties ga gali blokuoti kitus, nepageidaujamus svetimus poveikio srautus. 2004 met pabaigoje žiniasklaidoje pasirod pranešimas apie tai, kad pas visus tikin iuosius aptiktas bendras genas. Iš to buvo padaryta išvada, kad tokiu b du Dievas pažymi išrinktuosius. Iš tikr buvo identifikuotas taip vadinamas fanatizmo genas, kur turi ir visi musulmon teroristai. Kaip jums tokia giminyst , netrikdo? Daugelis žmoni bijo nuži jimo, gadinimo, prakeikimo, zombiavimo. Pas mon s sritis (kadangi jinai žmogaus nekontroliuojama) yra pati silpniausia, neapsaugota vieta – jos Achilo kuInas. ia kiekvienas iš m yra visiškai bej gis ir atviras sikišimui iš išor s. Ir visi kas netingi kišasi m pas mon s procesus. Pavyzdžiui, blogai galvodami apie mus, bardami, keikdami ir taip toliau. Bet šie sikišimai j organizm bus negalimi, jeigu s išmoksite s moningai valdyti savo mint , tapdamas nepažeidžiamu j poveikiui.

Kova su stresais – išlikimo laidas Tiktai ia yra vienas subtilumas: mintis tapdavo gydanti, jeigu mokslininkai eidavo tam tikr iškilesn min ir jausm b sen , panaši mald . Ši b sena buvo pavadinta „ketvirt ja S mon s b sena“. J aptiko mokslininkai iš Peterburgo, Bechterevo Psichoneurologinio instituto bendradarbiai, profesorius V. B. Slezinas ir medicinos daktar I. J. Rybina. Jie užrašin jo žmogaus elektroencefalogram maldos metu, prietaisas rod visišk galvos smegen žiev s atjungim , esant aiškiai žmogaus S monei! Iki šio atradimo mokslas žinojo tris žmogaus S mon s b senas: bud jimas, l tas ir greitas miegas. Šios b senos galvos smegen žiev je skiriasi viena nuo kitos elektros impuls charakteristikomis. Mokslininkai padar išvada, kad maldos b sena taip pat yra b dinga ir reikalinga žmogui, kaip ir trys anks iau žinomos: b tent jimas ši b sen leidžia mums valdyti savo vidinius procesus, kurie randasi už S mon s valdymo sferos rib . Turima omenyje, kad veikia ne b sena pati savaime, o darbo su savimi technologija b nant maldos senoje. Jogai toki b sen vadina „nirvana“, Chos Silva, amerikie mokslininkas, turintis pasaulin vard , kuris min technologij išk mokslin rang – NLP (neurolingvistinis programavimas), dav šiai S mon s b senai apibr žim „alfa lygmuo“. Tam, kad išmokti pasiekti š lyg ir gydyti save, paprastam žmogui reikalinga nedidel treniruot ir kai kurie džiai, kuri išmokyti gali tik nusimanantis ir kompetentingas žmogus. B tent alfa lygmenyje galima suvaldyti savo psichin energij , nunešti sveikatos id iki kiekvienos savo organizmo l stel s, užmezgus su ja gr žtam ryš .

37

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Kairysis ir dešinysis pusrutuliai galvos smegenys susideda iš dviej puseli – kairiojo ir dešiniojo pusrutuli . Kaip nustat mokslas, šie pusrutuliai specializuojasi visiškai skirting uždavini sprendime ir vykdo vienas kit papildan ias funkcijas. Kairysis pusrutulis orientuotas ir specializuojasi trimat s erdv s suvokim , suvokia t pasaul , kuriame mes gyvename. Susijusi su juo mon padeda mums suvokti, suprasti š pasaul ir kurti jame. Jis suvokia kalb , žodžius. Ta iau vykstan pasaulyje proces kairysis pusrutulis nesugeba suvokti visa apimtimi, tod l jis diferencijuoja juos, dalina sud tines dalis. Savo resurs šiuo atžvilgiu kairysis pusrutulis visiškai išs : viskas, k buvo galima padalinti – jau yra padalinta. Visas m suvokimas ir gyvenimas yra nukreipti kairiojo pusrutulio vystym , tod l mes puikiai mokome visk skaidyti, preparuoti ir dalinti. Bet šiuos diskretinius dydžius mes nemokame apjungti. Tod l kad kairysis pusrutulis tokia funkcija „iš prigimties“ Gamtos neapdovanotas , ir ne manoma j to išmokyti! O tai reiškia, kad mes negalime numatyti ir suprasti, prie koki pasekmi mus prives vieni ar kiti m veiksmai (tame tarpe – ir atsainus poži ris ši informacij ). Prisiminkite, kam Biblijoje priklauso diferenciatoriaus vaidmuo, kieno š kis: „Skaldyk ir valdyk!“ O dabar atsakykite patys sau, kieno rankiu mes esame, ugdydami savyje tik kair pusrutul ? Suprantama, kad ne Dievo! Diskretinis m stymas yra b dingas mums, ir tai mumyse – iš nelabojo. Bet visiškai neužtenka tik konstatuoti fakt ir sutikti su šiuo poži riu. Tai reikia priimti kaip instrukcij veikimui ir pakeisti savo orientyrus, pasisukus 180 laipsni . Kaip parod praktika, tai padaryti nelengva, nes kelias pergal eina per kov su savimi, su nesugeb jimu atjungti savo kair pusrutul , tuo pat metu jungiant dešin . Tuo reikia užsiimti rimtai ir reguliariai. Žmon s ant tiek yra traukti diskretinio pasaulio miražus, kad neturi nei laiko, nei noro, kokiems nors užsi mimams su savimi. Graudu? Taip, nes niekas, išskyrus jus pa ius, neišgelb s nei j , nei j vaik ! Ir ne tod l, kad niekas nenori pad ti d l bjauraus charakterio, o tod l, kad negali: niekas neturi teis s kištis j Pasirinkim ! Dešiniojo pusrutulio funkcija Dešinysis pusrutulis yra orientuotas daugiamat s erdv s suvokim , vientiso, abstraktaus Pasaulio paveikslo formavim . B tent jis duoda galimyb suvienyti išskaidytas, diskretines s vokas ir vaizdinius, sud ti bendr , viening Pasaulio paveiksl . Jis leidžia numatyti ir nusp ti vien ar kit veiksm pasekmes; pamatyti vientis vis pasaulini proces paveiksl j organiškame s ryšyje; duoda galimyb k rybiškai realizuoti save, nusp ti ir formuoti ateit , su norimu rezultatu; pl sti sis moninimo diapazon , atv rus savyje dieviškas galimybes ir gabumus. Tik per dešiniojo pusrutulio vystym žmogus gali pasiekti tobul sveikat , ne mirtingum ir daryti visus tuos stebuklus, kuriuos sugeba daryti jogai, magai ir burtininkai. Dešiniojo pusrutulio aktyvumas yra b dingas visiems žmon ms iš prigimties. Ta iau, pradedant nuo ankstyvos vaikyst s, jo aktyvumas blokuojamas aukl jimo proceso, nes vaik dešiniojo pusrutulio poveikio charakteris nesuvokiamas žmon mis su aktyviu kairiuoju pusrutuliu. Tok vaik yra sunku valdyti, vadinasi j reikia lenkti, laužiant „ mus kel “, kad b kaip visi! Materialaus pasaulio superužduotis – užgniaužti dešiniojo pusrutulio aktyvum , kartu su jo savininku, neži rint tai, kas jis mums yra ir kuo tai, galu gale, žmogui baigsis. N ra žmogaus – n ra problemos! Mokslas pri jo išvados, kad žmogus gali k rybiškai realizuoti save, atlik s savo misij tik esant lygiaver iam ir papildan iam vienas kit abiej pusrutuli darbui. Bet m 38

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


civilizacija visiškai prarado šiuos džius! Reik s iš naujo juos sisavinti. Šis procesas atrodo šitaip: dešinysis pusrutulis suvokia informacij iš išor s, atspindi j kaip atvaizd ir perduoda j kairiajam (realizacijai). Kairysis pusrutulis nesugeba pilnutinai suvokti procesus, vykstan ius Pasaulyje, tod l yra priverstas diferencijuoti, dalinti atvaizd dalis. Žmogaus sugeb jimas pilnai traukti darb savo galvos smegenis, esant lygiaver iam abiej pusrutuli dalyvavimui – s km s ir gerov s visuose B ties aspektuose, nepriekaištingos sveikatos ir be galo ilgo gyvenimo laidas! Toks žmogus savo vienyb je su aplinkine Gamta, su Pasauliu ir Gyvenimu yra harmoningas kaip iš vidaus, taip ir iš išor s. Sutramdyti psichin energij – tai reiškia išmokti valdyti savo mintis, emocijas, jausmus. Galvos smegen psichin veikla realizuojasi per mint . Mintis – tai informacija, o tai reiškia – signalas organizmui, visoms jo l stel ms prad ti veikti. Min kokyb priklauso nuo m emocij . Veikiamas baimi , lig , stres , žmogus nenoromis tampa negatyvi min šaltiniu! sibraudamos k no vid , jos dezorientuoja m l steles, laužydamos DNR genetin informacij , o tai sukelia l steli , organ ir viso organizmo ligas. Sutramdyti savo psichin energij – tai reiškia išmokti atjungti kairiaj pusrutul , kuris yra diskretinio m stymo šaltinis ir atjungin ja mus nuo išorinio pasaulio poveikio. Pasiekus alfa lygmen galima tai padaryti. Ši b sena duoda galimyb jungti darbui dešin pusrutul , kurio vadovavimo d ka vyksta visi nes moningi procesai. Dešiniojo pusrutulio jungimo ir vystymo keliai ir metodai yra nurodyti m Sistemoje. Žmogus serga, nors apsuptas j ra žini apie sveikat Viskas, k atranda ir rodin ja mokslas – n ra kažkas nauja, tai seniai pamirštas senas. „B ties išmintingumas yra labai taupus, iš seno r bo naujas v l pasi tas bus“ 12. Tai, prie ko dabar at jo mokslininkai, buvo žinoma sen seniausiai, visos šios žinios buvo nytos darnioje, visk apiman ioje sistemoje – senoviniame moksle „Ajurveda“. Jame atspindimas vientisas poži ris žmog , jo gyvenimo b das vienyb je su Gamta, su Gyvenimu. Savo vystyme ir tobul jime žmogui neverta iš naujo išradin ti dvirat : visa reikiama informacija apie tai, kaip tai padaryti, sen seniausiai egzistuoja. Ji atspind ta mituose, legendose, pasakose, vairiuose ezoteriniuose moksluose (priminsime, kad ši informacija yra išsisklaidyta Energoinformaciniame Lauke, surinkti j draug n ir panaudoti praktikoje gali tik Išvystyta S mon ). Šiuolaikiniam žmogui bereikia tik ištiesti rank ir priimti savo prot vi pagalb . Pasiimti tai, kas jam priklauso pagal paveld jim , guli vis akivaizdoje – bet jis to nemato ir negirdi! Viskas tod l, kad liaudies folkloras neduoda gatav recept , o tik nurodo keli sav s link, tobulinimosi link. Žmogus Gamtos sukurtas savimi apsir pinantis ir absoliu iai nepažeidžiamas, nepriklausomas nuo kuri nors išorini s lyg bei faktori . Tai uždara nuo materialiojo pasaulio ir žmoni sikišimo, savimi apsir pinanti sistema! Mums betr ksta tik vieno – kompleksinio poži rio save, savo sveikat ir Pasaulio suvokim . Tr ksta paties svarbiausio – kritiško vyki sis moninimo. Už šias funkcijas atsako ir sugeba jas vykdyti tik m dešinysis pusrutulis. Bet „tikras mokslas – tai nepažint dalyk tyrin jimas, visa kita – mokslo ir technikos pažanga“. Mokslas, pašauktas tarnauti Žmonijai, pašvent save tik materialiojo pasaulio tyrimams ir savo galimybes išs . Tolimesniam jo vystymui, gyvenimas kelia mokslininkams užduot : prad ti tirti tai, kas randasi už matomo pasaulio, ap iuopiamo ir suvokiamo rib , kas randasi žmogaus viduj. Ir mokslas nuo to niekur nedings: materialusis pasaulis, komfortini s lyg apr pinimo žmogui plane, savo galimybes taip pat išs .

12

V. Šekspyras.

39

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Protas (Ošo alegorija) Naudokit s savo protu apži ti daiktus kur jie randasi, o ne ten, kur j n ra, netgi, jeigu jie tamsoje. Eikite vid . Vien syk vakare žmon s pamat , kaip Rabija kažkod l tai išl gatv iš savo trobel s. Jie susirinko aplink j – vargš sena moteris – jie paklaus : – Kas atsitiko? Ko tu ieškai? Nepakeldama galvos ji atsak : – Aš pame iau adat . Visi met si ieškoti jos. Neužilgo kažkas susiprato paklausti: – Rabija, gatv plati, temsta, greitai visiškai taps tamsu, adata tokia maža. Tu gali tiksliai nurodyti kur ji nukrito? Rabija pasak : – Adat pame iau trobel je. – Tu tikriausiai išprot jai? Jeigu adata nukrito trobel je, k tu veiki ia? – Tod l, kad ia šviesiau, o trobel je visiškai tamsu. – Net jeigu šviesa ia, kaip tu surasi adat , jeigu tu j pametei ne ia? Teisingiau atsinešti švies trobel , ir tu ten gal si surasti adat ! Rabija nusijuok ir pasak : s taip atid s smulkmenoms. Kada gi j s prad sit naudotis j protu savo asmeniniame gyvenime? Aš matau, kad visi j siekiai nukreipti išor , aš tiksliai žinau, dabar aš sitikinau, kad tai, ko j s siekiate, pamesta viduj. Pasinaudokite savo protu! Kod l j s siekiate laim s išoriniame pasaulyje? J s praradote j ten? Jie stov jo priblokšti, o Rabija dingo savo trobel je. Nes moningo valdymas – vienas iš punkt sveikatos kelyje Žmogaus sigilinimas material pasaul atved j prie bedugn s krašto. Toliau – kiekvieno žmogaus ir visos Žmonijos ž tis. Laikas prisiminti gerai pamiršt sen ir nukreipti žvilgsn dvasinio, psichinio tobul jimo pus ! Šiuo metu daugelis mokslinink suvokia tokio S mon s persitvarkymo b tinum . S kmingos Evoliucijos laidas – tai mon s ir Pas mon s suvienijimas (sujungimas), tai yra žmogus savo išgelb jimui turi išmokti s moningai valdyti visus nes moningus organizmo procesus. O šiems procesams priklauso apie 95 procent žmogaus b ties. Medicinos habilituotas daktaras Henry Walmer pasak : „Žmogaus organizmas sukurtas ir funkcionuoja pagal fizikos ir chemijos d snius. Jie niekada nesikei ia. Šitie sniai užrašyti kiekviename nerve, kiekviename raumenyje, kiekvienoje m k no dalel je. Šitie d sniai valdo k no l steles, audinius ir organus, pavesdami jiems tam tikras funkcijas. D sni veikimas vykdomas per centrin nerv sistem , kuri m S mon s nekontroliuojama“. Štai ir gaunasi, kad žmogus – m stanti b tyb , K rinio Kar na – yra valdomas d sni , kuri 95 % nekontroliuojami jo S mon s! S mon valdo tik darbo veikl ir gyvenim materialiajame pasaulyje, duoda galimyb suprasti save šiame pasaulyje – ir ne daugiau! Tai reiškia, kad žmogaus gyvenimas ir veikla valdomi ir kontroliuojami kairiojo pusrutulio, jo S mon s. Visi kiti gyvybin s veiklos procesai yra valdomi sutinkamai informacijos, tos žmogaus genuose, tai yra jo S mon s ir kairiojo pusrutulio nekontroliuojami. Reikia pažym ti, kad ši genin informacij žmogus gauna gimdamas, auga ir vystosi sutinkamai jos. Jos pagrindu jis stato savo likim , savo pasaul ži – gyvenimo credo. Ta iau gyvenimas nestovi vietoje, jis pastoviai neša savo korektyvas. Žmogus turi žinoti apie tokius keitimus, kad sugeb ir susp pateikti juos kiekvienai savo organizmo 40

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


stelei. M pirmojo skirsnio tikslas – pateikti sveikatos ir tobulinimosi id žmogui, turin iam aktyv kair pusrutul (kai dešinysis atsijung s). Ir ne tik pateikti, bet ir parodyti, kad visa, ko jis siekia – jo viduje ir yra tik jo valdžioje! O to po, Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemos pagalba, išmokyti žmog jungti darbui savo dešin pusrutul , išmokyti j pilnai valdyti savo nes moningus procesus, kontroliuoti ir koreguoti juos. Žmogaus vystymosi kodas randasi Visatos Energoinformaciniame Lauke Dar visiškai neseniai skait si savaime suprantama, kad visa informacija, reikalinga žmogaus organizmo formavimui ir vystymuisi, yra užkoduota DNR molekul je. Buvo net paskai iuota jos atminties apimtis – apie 10 milijard informacijos vienet . Tiek duomen randasi bet kurios organizmo l stel s branduolyje, o atitinkamai, ir visame organizme, nes visos l stel s turi vienodas DNR. Skai ius milžiniškas. Palyginimui: tiek duomen telpa, pavyzdžiui, viename enciklopedijos tome. Atrodyt , kad viskas aišku, belieka tik išsiaiškinti tai, kuris genas už k atsako. Bet bešird ir tiksli matematika parod , jog DNR atminties apimties organizmo gyvybinei veiklai užtikrinti katastrofiškai neužtenka! Net pagal apytikslius sumažintus vertinimus, kad organizmas gal s kmingai vystytis, augti, jud ti, kovoti su infekcijomis, jausti, siminti, kurti – DNR molekul turi tur ti atmint kvadrilijon kart didesn , negu gali sutalpinti! Palyginimui: kad rašytum me toki duomen mas , b reikalinga enciklopedija 170 kart storesn , negu atstumas nuo Žem s iki Saul s. Kurgi randasi ši ne sivaizduojama duomen apimtis, jeigu DNR telpa tik vienas tomas iš šios kolosalios enciklopedijos? Atsakymas, kur gavo mokslininkai, sukre ia visas materialistines mokslo nuostatas: pagrindin vystymosi programa saugoma visai ne DNR, o subtilesn se energijose! DNR molekul – tiktai ši subtili energij imtuvas, sukurtas iš tankios materijos ir leidžiantis organizmui gauti reikiam informacij Iš Viršaus. Kur laik šis atradimas liko, kaip sakoma, „ant popieriaus“, kol nebuvo patvirtintas praktikoje: prieš kelet met , nepriklausomai vienas nuo kito, Roberto Pekoros vadovaujami amerikie fizikai (tyrin DNR šviesos išsisklaidym ) ir rus mokslininkai iš Kvantin s genetikos instituto (pareng lazerin informacijos nuskaitymo iš DNR b ) gavo sensacingus rezultatus! Beardant, tyrimo tikslais, DNR molekules, jie aptiko nuostab fakt : „tuš ios“ vietos, skyl s, nužudyt molekuli vietose, t sdavo informacijos spinduliavim ! Tiesa, šio spinduliavimo charakteris stipriai pasikeisdavo: tai jau nebebuvo ramus sveikos molekul s „balsas“, o mirštan ios DNR skausmo bei siaubo klyksmas. Šis klyksmas prietaisais buvo fiksuojamas lygiai 40 dien (sutinkamai su religija, b tent tiek laiko t siasi Sielos apsivalymas po mirties). Žmogus yra imtuvas Piotras Gariajevas padar išvada: „Eksperimentai parod , kad genetinis aparatas ra uždara savaiminga sistema. Egzistuoja išorin genetin informacija, kuri eina iš Aukš iausiojo Proto. Tokiu b du, paveld jimo informacija persiduoda ne tik per biologin s stel s materij , bet ir per kažkokius subtiliuosius energetinius laukus, kurie neša vieno ar kito žmogaus informacij “. Ratas užsidar – juk b tent apie tai nuo seno kalb jo ezoterikai! Prieš kelet met 53 mokslininkai iš vairi šali – fizikai, chemikai, biologai (tarp j buvo ir Nobelio premijos laureatai) viešai paskelb apie Dievo egzistavim . J nuomone, 41

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


gyvenimo atsiradim ir vystym si Žem je ne manoma paaiškinti niekuo kitu , kaip Pagrindinio Veikian io Asmens dalyvavimu. Darvino teorija paskutini duomen šviesoje turi daugyb „properš “, ir mokslas neturi kuo jas uždengti! Kiekvienas mokslininkas Dievo pripažinim pasiek savarankiškai, sitikin s, kad ne manoma klasifikuoti daugel paradoksali savo srities reiškini . Pat patikimiausi Aukštosios Valios egzistavimo rodym gavo rus tyrin tojas Piotras Gariajevas. Šis sitikinusi materialist atsigr žimas K , nieko nuostabaus, kaip gali pasirodyti. Ir iki j pasaulinio lygio tyrin tojai puikiai suderindavo Dievo Apvaizd su Gamtos paslap atskleidimu. Pakanka prisiminti did fiziolog Pavlov , Einštein , Pitagor , Aristotel , Avicen , Omar Chajam ir kitus mokslininkus bei m stytojus. Žmogaus likimas – jo rankose Bet jeigu vis Esamyb organizavo ir kreipia Dievas (arba Aukš iausiasis Protas, kaip J dabar vis dažniau vadina mokslas), tai reiškia, kad viskas kas vyksta, yra nulemta iš anksto, kiekvieno likimas yra užrašytas dangaus knygose? T patvirtina neseniai suformuluotas informacijos išsaugojimo d snis: „Kiekvienam reiškiniui pirma b na informacija apie j !“ Kitaip tariant, viskas kas vyksta, jau iš anksto yra lemta, užprogramuota. Ta iau ateitis, lemta kiekvienam iš m ir visai Žmonijai, n ra vienareikšm , visada yra „atsarginis variantas“! Ir tik nuo žmogaus priklauso, kok variant jis pasirinks, kadangi „dabartis – tai bevariantin s praeities realizavimo procesas variantin ateit “! Tai, kad, gal gale, sveikata, likimas (o reiškia ir pats gyvenimas) priklauso nuo pasirinkimo, kur mes darome kas minut , patvirtino profesorius, medicinos habilituotas daktaras Borisas Nikitiukas. Žmogus gali padaryti esmini patais likimo „knygose“, dešimtims met sulaikyti ligos vystym si, prailginti gyvenimo metus, jeigu laikysis tinkamo, sveiko gyvenimo b do. Žmogus gali išmokti daryti teising pasirinkim ir jo laikytis. Šiuolaikinis mokslas patvirtina š fakt ! Taip, pasakysite j s, bet visa tai yra samprotavimai bei fakt konstatacija, nieko tuo nenustebinsi! Ypating vertyb , išd styt vyki ir fakt šviesoje, turi atsakymas klausim : „Kur išeitis ir k reiki padaryti?“ Laukti, kol mokslas sisi buos ir išduos kažkokias praktines rekomendacijas? Tam reikalui prireiks ne mažiau kaip 25 met , o Žem jau yra gravitacinio ciklono valdžioje. Dabar iš kiekvieno reikalaujama vieno: eiti kur šaukia, b ti atviru informacijai gauti. Ir pagrindinis dalykas kiekvienam – apsispr sti su pasirinkimu, suprasti, kas j s esate ir ko norite. Apie praktinius žingsnius sveikatos, gerov s kelyje ir j pasiekimo metodus bus kalbama m Sistemos praktin se dalyse, jeigu j s panor site su jomis susipažinti. Gauti jas galima tik pas mus. Bet j s turite aiškiai sisavinti, kad žmogaus gyvenimas savo esme yra vieningas: tai šeima, sveikata, darbas, mokymasis, pinigai, poilsis ir t. t. Atskirti vien sudedam nuo kitos ne manoma, tod l spr sti jas reikia kompleksiškai. Šiuo metu vyksta audringa, dinamiška vien proces kaita kitais . B tent šis faktorius neleidžia žmon ms užsiciklinti kokioje nors vienoje problemoje ir bandyti spr sti jas atskirai. Visa tai ver ia mus mokytis harmonizuoti save su Pasauliu, su Gyvenimu. „Dauguma žmoni nesugeba atpažinti palanki galimyb d l tos priežasties, kad ji pasirodo jiems su darbiniais drabužiais ir yra labai panaši darb .“ (Tomas A. Edisonas13). 13

Thomas Alva Edisonas (1847 – 1931), amerikie išrad jas ir verslininkas, vienas produktyviausi išrad , savo vardu užpatentav s net 1093 išradimus, nors kai kurie ši išradim buvo tik sen patent patobulinimai, o dal išradim padar jo samdiniai.

42

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Evoliucija ir žmogus Šiandien mes turime reikal ne su staiga atsiv rusia bedugne, o su nat ralia vieningo proceso pasekme. Perskai ius ankstesn skyri , gal b t, daugeliui iš j S mon je susiformavo ni rus, visiškai be išeities vaizdas. Taip, savo nežinojimu, Gamtos d sni nepaisymu žmogus var save aklaviet , glaudžiai priart s prie neišvengiamos praž ties. Savo neprotingu elgesiu savo rankomis jung li dnai pagars jusi Apokalips (ta prasme, kaip daugelis ir supranta – Pasaulio Pabaiga, susinaikinimo mechanizmas). Bet šie straipsniai ne tam, kad k nors bauginti ir neturi tikslo šokiruoti garbing publik . Juose, iš mokslo pozicij , nupieštas vyki vaizdas! J tikslas – pad ti žmon ms susigaudyti tarp kitko nepaprastoje ir prieštaringoje situacijoje, kurioje mes visi atsid me. Skyriuje „Evoliucija ir žmogus“ parodytas tas pats vaizdas, bet jau Žmoni iš Subtilaus Pasaulio poži riu. Pasaulio, kuris peržengia m S mon s ir jutimo organ suvokimo ribas, kuris randasi už mums pasiekiam rib ir m nekontroliuojamas. Jam fizinis pasaulis yra viena iš jo sud tini dali . M užduotis – pateikti jums šiuos du poži rius nešališkai ir maksimaliai objektyviai, parodyti ryškius, iš jimo iš aklaviet s orientyrus ir j pasiekimo b dus. Mes norime tiesiogine prasme nurodyti jums išsigelb jimo keli , o visa kita visiškai priklauso nuo j pasirinkimo. Viskas, ko reikia, kad išmoktum te b ti sveiki, yra m Sistemoje. B tent ji pad s jums išmokti valdyti savo mint , kontroliuoti psichin s ir gyvybin s energijos sunaudojim , valdyti l steli lygmenyje nes moningus procesus , lavinant neokorteks , jungiant dešin pusrutul .

Evoliucija – Amžinas Gyvenimo Variklis Gyvenimas yra nenutr kstama Evoliucija. Gamta (platesne prasme) nuolat vystosi, evoliucionuoja, nes tame ir yra jos egzistavimo prasm , Gyvenimo prasm . Viskas randasi nenutr kstamame jud jime. Mokslas pavadino žmog Homo sapiens – „protingas Žmogus“, ir nusiplov rankas. Jis konstatavo ši aplinkyb kaip vykus fakt , aukš iausi pasiekim , kur žmogus tik ir gali pasiekti. Mokslas tarsi pad jo rieb tašk jo vystymuisi. Jeigu akimirkai sivaizduoti, kad taip gal atsitikti, pats Gyvenimas staiga nutraukt savo egzistavim , nusprend s, kad jo užduotis yra vykdyta! Laimei, viskas vyksta visiškai atvirkš iai: gyvenimas nesustoja pats ir neleidžia sustoti žmogui, pasitraukti iš evoliucinio kelio vystymosi distancijos. Imkime ir pam stysime apie tai. Nuo gyvyb s atsiradimo Žem je pra jo daug milijon met . Šis etapas baig si formavimu žmogaus – b tyb s, kuri yra universali pagal savo anatomin sandar , fiziologinius bei psichinius procesus. To d ka žmogus už ypating viet Gamtoje: tik jis apdovanotas artikuliuotos kalbos geb jimu; tik žmogus gali kurti, m styti, kelti id jas bei jas realizuoti; tik jis gali sis moninti save, savo viet šiame pasaulyje ir pertvarkyti j . Taip, ia lyg ir baigiasi jo formavimosi ir tapsmo etapas. Toliau prasideda tikroji Žmogaus Evoliucija, jo, sav s pažinimo, vystymosi etapas. Šiame Kelyje žmogus gali gauti, o tiksliau - susigr žinti fizin nemirtingum , supergalimybes – tokias, kaip teleportacija (kilnojimasis bet kur erdv s tašk kaip Žem je, taip ir Visatoje, kartu su 43

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


savo fiziniu k nu). Jis gal s vien tik minties pagalba materializuoti daiktus, iš pradži bedvasius, o v liau gyvosios Gamtos objektus, tapdamas Jos K ju, o ne karaliumi! Apie tokias perspektyvas Žmonija gal jo tik svajoti. Daugeli t kstantme b gyje žmogus prisimena „prarast roj “. Tai ir yra atmintis apie buvusi galyb , kuri jis, iki jam ateinant Žem , kažkada tur jo. Atsiminimai apie tuos legendinius laikus atsispind jo vis pasaulio taut pasakose, legendose, mituose. ia ir kilimas-l ktuvas, nematoma kepur , stebuklingoji stalties , rus liaudies herojus Jemielia su jo „lydekai paliepus – man panor jus“. B tent siekimas gr žinti prarastas galimybes, t laik ilgesys paskatino Žmonij mokslo ir technikos pažangai. Tai buvo savita surogatin Evoliucija- žmogaus traktavime. Vakar žmogus nu jo sud tingu keliu. Lengvesn keli pasirinko Ryt žmon s ir gerokai paženg šioje srityje. Pakanka prisiminti legendas apie Tibet , Šambal , apie Amžinos Jaunyst s Šaltin . Daugelis žini išnyko amžinai, daugelis atgimsta dabar. Nauj Žini (Priesak ) sisavinimo sunkumas ne tame, kad jos slepiamos nuo m . Problema tame, kad žmon s n ra pasiruoš jas priimti, o juo labiau – pasinaudoti jomis. Jos, m šviesuoliams, pasirod naivios ir primityvios. Kad gautos Žinios, sveikatos atžvilgiu, duot ap iuopiamus rezultatus, jas reikia priimti ir suprasti iki DNR molekul s lygmens – kiekvienoje organizmo l stel je, susiliejus su jomis! Kad to pasiekti, daugeliui tenka „laužyti“ save, atsisakant brangi ir prast gyvenimo kredo (dogm , stereotip ). Tenka mokytis daryti teising Pasirinkim , o tai didelis darbas, reikalaujantis s žiningo poži rio save, kritiško savo asmenyb s vertinimo. Sutikite, kad toks darbas su savimi, ne kiekvienam pagal j . Ta iau kit , lengvesni keli , kad atskleisti savyje supergalimybes ir supergeb jimus, neegzistuoja. J ra! Tai Gamtos savisaugos mechanizmas: tobulu gali tapti tik visiškai, visais atžvilgiais harmoningas Žmogus. Gamta yra priversta jungti savisaugos mechanizm ir naikinti savo k dik – žmog , l tos priežasties, kad baisus ne jis pats, su savo mokslo ir technikos pažanga. Jai baisus neharmonizuotas žmogus, veikiantis j savo galingu, nesuvaldomu minties potencialu, savo psichine energija. Žmogus, nemokantis kontroliuoti savo psichinio potencialo, gali padaryti ir jau daro anomalines korektyvas Gamtos procesuose, pasmerkdamas ž iai ne tik save, bet ir B , pilna šio žodžio prasme, tai yra Gyvenim kituose Subtilaus Pasaulio Lygmenyse! Mokslininkai nustat , kad Žem yra gyva b tyb , viena kategorija aukš iau organizuota ir žymiai intelektualiau išvystyta, nei žmogus. Ji turi savo m stant potencial . Žmogus – Žem s k dikis, ir kiekvienas iš m – jos Šeimos narys. sivaizduokite, kad šeimoje atsirado agresyviai nusiteik s žmogus. Aišku, visk galima nurašyti ligai ir tuo pagr sti jo nesuvaldom agresij , isterij , kuri provokuoja nuodingos psichin s energijos išmetim . Galima! Bet nuo to kitiems šeimos nariams ne lengviau. Tokiu atveju išeitis viena – kokiu nors b du izoliuoti arba neutralizuoti agresori ! Sekantys vykiai ir veiksmai – jau šeimos nari pasirinkimo pasekm s. Panašiu b du reaguoja m motin Žem . Jai, kaip labiau išsivys iusiai b tybei, pernelyg sunku kent ti žmogaus agresyvios psichin s energijos išmetim . Ji imasi adekva žingsni , kad atvesti prot savo neišminting k dik ! Žmonija rimtai serga. Šios ligos rezultatas – niekuo nepagr sta agresija, pasireiškianti galingu nuodingos, visk griaunan ios psichin s energijos išmetimu aplinkin erdv . Tok elges pateisinti ne manoma. Štai kod l klausimas apie sveikat ir išlikim apskritai išsikeliamas pirm viet . Vis kit problem sprendimas ateis savaime, kai kiekvienas žmogus (nesižvalgydamas aplinkinius) išmoks b ti sveikas ir nustos nuodyti gyvenim ne tik sau, aplinkiniams, bet ir pa iai Gamtai. Kadangi gimin sukoreguoti žmogaus negali, tai daryti priversta Gamta. Negalima išgydyti ligon , jeigu jis pats to nenori. Kad b ti sveiku, reikia to panor ti! 44

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


„Žmogus visk gali, bet ne manoma j priversti PANOR TI!“ Daugelis žmoni visk kas pasakyt priims kaip kažkieno fantazijas ir pasakas: „Šito negali b ti, tod l, kad negali b ti niekada!“ Ir kiekvienas savotiškai teisus. Lygiai taip pat atsakyt , daugelio nemylima, šlykšti b tyb – vikšras, ropojantis šakomis ir dantis lapij , jeigu jam papasakoti, kokia nuostabia peteliške jis taps netolimoje ateityje! Kaip visi grož sis ir žav sis ja. Pra s Evoliucijos etap – l liuk s stadij , vikšras aptiks, kad jis iš tikr gavo sparnus ir skraido, kad tapo pa ia nekenksmingiausia ir puikia b tybe pasaulyje. Pagalvok apie vikšr (Paolo Coelho alegorija) Vikšras didži gyvenimo dal praleidžia ant žem s, pavyd damas paukš iams ir piktindamasis d l savo likimo ir formos. „Aš pati nelaimingiausia b tyb pasaulyje, – galvoja jis. – Bjauruolis, atstumiantis ir pasmerktas tik šliaužioti žeme“. Visgi vien syk motina Gamta papraš j padaryti kokon . Vikšras nustebo (jis niekada iki šiol nedar kokon ), pagalvojo, kad padarys sau kap ir pasiruoš numirti. Nors ir nelaimingas gyvenime, jis pasiskund Dievui: „Tik pripratau prie esamos pad ties, Viešpatie, tu atimi t nedaugel , k aš turiu“. Nusivyl s jis susisuko kokon ir laukti pabaigos. Po keleto dien vikšras pamat , kad virto gražiu drugeliu. Jis sugeb jo skraidyti danguje ir neapsakomai žav josi tuo! Ir buvo labai nustebintas gyvenimu ir Dievo sumanymais. laužymas – tai ir yra l liuk s stadija. ia egzistuoja vienas „bet“! Vikšro Evoliucijos procesas Gamtos yra pastatytas „automatiniam veikimui“, niekas neklausia vikšro ar jis nori tapti drugeliu, ar ne. Dar kaip panor s ir skris, kaip gerutis! Bet žmogus šiame Pasaulyje – ypatingas straipsnis: jo Pasirinkimas yra statymas visai K rinijai ir Dievui tame tarpe! K rinijai reikalingas M stantis Žmogus, o ne biorobotas. Tod l žmogaus pasirinkim ne valia, kam nors, kritikuoti arba aptarin ti, bet jokiu du nenuima nuo jo atsakomyb s už pridaryt . K jis gaus savo neteisingo Pasirinkimo ka – tai jo asmenin s problemos, ir už jas taip pat niekas neatsako. Šiuo D sniu Subtilus Pasaulis atsiribojo nuo m gudrybi . Kiekvienas pats atsako už savo Pasirinkim . Savo Evoliucijos krypt , kiekvienas iš , taip pat turi pasirinkti pats, vykdyti j savo noru, be kažkieno komandos ir savo rankomis. Bet jis gaus pagalb Iš Viršaus, jeigu tai tikra Evoliucija. Šiuo atveju Žmogaus Pasirinkimas Subtiliam Pasauliui – iš tikr statymas, pareigojantis J suteikti Žmogui visoki pagalb , apsaug ir palaikym . Šiuolaikiniai galvos smegen tyrimai parod , kad žmogus, šio nuostabaus organo panaudojime, praktiškai nesiskiria nuo „savo jaunesni broli “ – primat . Padidinti arba išpl sti šias galimybes, intelekto vystymosi d ka, ne manoma. Iš to seka, kad žmogus, koks yra dabar, n ra toksai jau universali ir tobula b tyb . Savo tobulum jis labiau link s deklaruoti, paversdamas j kultu. Apie tai mus persp jo dar prieš du t kstan ius met : „Jums lemta atgimti iš aukštyb s“14. Drugelio išsiritimas iš kokono – tai ir yra jo tikrasis gimimas. Tuo mus nor jo sp ti nuo m ginim slopinti Evoliucij , nuo pa ios minties ils tis ant laur . „Gimti iš aukštyb s“ – tai ir yra tikrasis žmogaus gimimas, jo Evoliucijos išeities 14

Jonas, 3 : 7.

45

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


taškas! Procesas, kaip j s suprantate, sunkus ir skausmingas, kadangi gyvendinamas moningai, savo rankomis ir savo gera valia, niekam neniukinant. Evoliucijos id ja slypi tame, kad pirmapradžiai, kuriant Visat , Subtilus Pasaulis visoms gyvosioms b tyb ms sukuria s lygas, artimas idealioms. Šiame etape vyksta prisitaikymas prie pasi lyt s lyg , lydimas gamtos sunaikinimu. Pirmojo etapo užduotis yra privesti žmog prie neišvengiamo b tinumo suprasti , kas yra pridaryta – su be alternatyviu iš jimu Evoliucij . Šis žingsnis ženklina antrojo etapo pradži , kai evoliucionuojantis Žmogus (bet toli gražu ne Žmonija) užduoda Gamtai (Gyvenimui) savo programas. Tai reiškia, kad Evoliucijos procesas nebaigtas, jis tik prasideda. Kokia jo prasm ? Sutinkamai su pranaš ir aiškiaregi prognoz mis, ateina auksinis amžius – Harmoningo Gyvenimo suklest jimo amžius, kai nebebus ryškiai išreikštos priešybi kovos, kuri dabar stebima visuose m B ties aspektuose. Visi bus laimingi, s kmingi ir gyvens be galo ilgai. Gims dieviški vaikai su unikaliais geb jimais. Tai iš tikr taip. Gyvenimas turi pasirodyti visame savo puikume. Ta iau stebukl neb na. šviesi ateit iš pradži turi ateiti t vai, galintys užauginti tokius vaikus, kurie atves juos t pasaul . s paklausite: „Kokios valstybin s strukt ros bei institucijos turi pasir pinti toki dievišk t paruošimu ir aukl jimu?“ Niekas niekam pas mus neskolingas, ir r pintis kažkokiais nenormaliais („normalaus“ žmogaus poži riu), anomalininkais bei fantazuotojais niekas nesiruošia! Valstybin s strukt ros liks ištikimos 99 % savo elektorato ir nueis su jais iki galo – Neb . Tod l aukl ti ir mokyti tokie t vai pradžioje tur s patys save – vardan sav s ir savo busim vaik ! Vienas procentas išlikusi žmoni tur s pasikliauti tik savo j gomis ir resursais, veikdami nesupratim , o kartais ir nirting pasipriešinim iš ž stan io pasaulio pus s, pasaulio, kuris turi savo r pes ius ir žaislus! Vienu žodžiu, kare kaip kare! Žmogaus Evoliucij lyd jo galvos smegen Evoliucija Sutinkamai su moksliniais duomenimis, žmogaus galvos smegenys susideda iš trij pagrindini dali : „Reptilij smegenys“, „Žinduolio smegenys“ (limbin sistema), „M stantys smegenys“ (neokorteksas). Žmogus savo kasdienin je ir k rybin je veikloje panaudoja tik 2 – 5 procentus neokortekso. Lavindamas b tent ši galvos smegen dal , žmogus geba evoliucionuoti iki begalyb s, tapdamas panašus Diev , atskleisdamas savyje vis naujas galimybes ir naujus geb jimus. Biblija šiuo atžvilgiu sako: „Dievo dalel yra kiekviename iš m “. Reiškia, kiekvienas potenciale turi vis tai, kas b dinga Dievui, panašiai tai, kaip vikšras nešioja savyje drugel . Kiekvieno, kas nori gyventi, užduotis yra atskleisti savyje šias potencialias galimybes ir jas realizuoti. Žmon s nuo seno svajoja apie jaunyst s ir ne mirtingumo šaltin , bet pagrindin j klaida ta, kad tokio šaltinio, ne žmoguje, nebuvo, n ra ir negali ti! Šis šaltinis randasi kiekvieno iš m viduje! Kad juo pasinaudoti, reikia išlavinti neokortekso geb jimus ir galimybes. Tai padaryti gali kiekvienas, svarbu pa iam to panor ti. Kaip j s turb t jau supratote iš aukš iau išd styto, „žmogus gali visk , bet ne manoma j priversti panor ti!“ Apie praktinius žingsnius ši galimybi atskleidimui – visa m Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema. Kiekvienas žodis arba samprotavimas, skambantys 46

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


joje, nesibaigia vien tik fakt konstatavimu ir oro drebinimu. Absoliu iai visi teoriniai išd liojimai turi praktin konkre žingsni nijim bei metodikas, duodan ias galimyb valdyti savo organizm l steli lygmenyje, minties pagalba15. Neži rint tai, kad šioje Sistemoje daugelis metod bei paži atrodo labai ne prastai, tai n ra eilin ekstravagantiška teorija arba filosofija. Teorijos joje ne daugiau, kaip vienas procentas, visa kita – praktika. Tod l vertinti j iš teorijos pozicij , nevarginant sav s praktika – reiškia nesuprasti, apie k apskritai eina kalba. Visi praktiniai žingsniai ir metodikos pa iu kruopš iausiu b du parinkti ir praktikuoti žmoni , gyvenan Žem je ir dirban glaudžiame kontakte su Subtilaus Pasaulio Žmon mis. Tuo m Sistema yra unikali ir nepakartojima, tame jos išskirtinumas! Panašios praktikos bei bendradarbiavimo patirties žmonija netur jo apie 5.000 met . Etapas, kur mes praeiname, yra sid tinas ir ženklus: žmogus, kontaktuodamas su Aukš iausiuoju Protu, pasiryžo pagaliau peržengti nematom rib , atskirian plik retorik nuo tikros praktikos, pagaliau pasiryžo paprašyti pagalbos savo gyvybini reikal sprendimui. Esamos ir pasl ptos galvos smegen galimyb s Perži

sime jas detaliau.

1. Reptilij smegenys Žmogaus Evoliucijos eigoje pirmasis prad jo vystytis smegen kamblys, vadinamas reptilij smegenimis. Pas žmog tai pats silpniausias intelekto komponentas. Ši galvos smegen sritis atsako už sensorines-motorines reakcijas (penki jutimo organ darbas, kuri pagalba mes suvokiame material pasaul ). Žmogaus gyvenimas vyksta trimat je erdv je. šios erdv s diapazono suvokim yra orientuoti m jutimo organai, o tuo pa iu ir susijusi su jais S mon . Kaip matote, šis diapazonas yra nedidelis, turint galvoje, kad erdv yra daugiamat ir toli gražu n ra tiesin , kaip j suvokiame mes. Pavyzdžiui, senosios graik architekt ros šedevrai, kurie išliko iki m laik , neturi savyje nei vienos ties s, nei nors dviej lygiagre linij . Visos yra pakrypusios, perkreiptos, šleivos-kreivos, bet reptilij smegen akys suvokia tai, kaip absoliu harmonij . Reiškia, realus pasaulis, kuriame mes gyvename ir kur yra orientuota m S mon – visai ne toks, kok mes j pažystame ir sivaizduojame (idealizuojame). Š nepaž stam Pasaul mums tik dabar dar teks išstudijuoti, pažinti ir apgyvendinti. Elgesio stereotipai, ti reptilij smegenyse, yra susij su išlikimo instinktu, su gimin s prat simo siekiu. Ši smegen dalis vadovauja tokioms funkcijoms, kaip maisto apsir pinimas, prieglobs io ieškojimas, savo teritorijos gynimas. Kai mes jau iame pavoj , šios smegenys duoda komand : „ginkis“ arba „b k“. Kai reptilij smegenys išreiškia dominuojant aktyvum , žmogus praranda sugeb jim m styti visuose likusiuose, neišmatuojamai aukštesniuose lygiuose. Smegen ir m stymo vystymasis galimas tik mokinantis, kito neduota: arba j s j tempiate, arba prarandate! „Prarad s“ savo smegenis žmogus degraduoja. Kad to išvengti, pradžiai užtekt sutikti su ribotumo faktu, m , nepilnu Pasaulio suvokimu, m , „laiko atskaitos“ ir „mat sistemos“ archajiškumu. Išmintis sako: „Kas bus išmatuota, tas ir bus padaryta“. Gyvename atominiame amžiuje, o matuojame „ketvir iais“, iš akies. Jeigu susim styti, tai Pasaulio suvokim reptilijos poži riu (jos akimis) žmogus 15

tai tiesa, vert jas gali patvirtinti. Ir tas lie ia ne tik sveikat , bet ir gyvenimo vyki k rim bei reguliavim .

47

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


priima kaip Ties paskutin je instancijoje, pastat s ant šio si buojan io ir labai netvirto pamato savo pasaul ži , moral , dorov ... 2. Žinduoli smegenys Reptilij smegenys yra apgaubtos labai sud tinga limbine sistema, gavusia pavadinta „žinduoli smegenys“. Ši smegen sritis ant evoliucijos laipt stovi žymiai aukš iau už reptilij smegenis ir yra pas visus žinduolius. Jos funkcijos emocionalios ir pažintin s. Ši smegen dalis atsako už jutimus, pergyvenimus, atmint ir mokym si; valdo bioritmus, alkio jausm , kontroliuoja kraujo spaudim , mieg , medžiag apykait , širdies ritm , imunin s sistemos b kl . Reptilij smegenys vaidina svarb vaidmen organizmo gyvybin s veiklos palaikyme: b tent su šiomis smegenimis surištas emocij poveikis sveikatai. Limbin sistema priima signalus, einan ius iš jutimo organ (klausa, rega, lyt jimas), ir gaut informacij perduoda m stan smegen dal – neokorteks . Žmon s, pas kuriuos dominuoja limbin smegen dalis, yra emocional s ir žeid s. Arba nukrypsta kit kraštutinum : iki kaklo pasineria darbe, moksle, reikaluose, užsikrauna sau mas svetim r pes ir pareig , apsunkinan ir dažnai neduodan niekam jokios naudos. Kadangi limbin sistema tiesiogiai yra susijusi su neokorteksu, jos dominavimas išeikvoja neokortekso psichin energij limbin s sistemos problem ir užduo sprendimui, tiesiog sudegina j emocijomis, vietoj to, kad panaudoti konkre praktini reikal sprendimui, su ap iuopiamais rezultatais! Nerealizuotos psichin s energijos didel s porcijos išmetimas organizm , kuris lydi ši problem bei užduo „sprendim “, paralyžiuoja nerv sistem , pažeidžia medžiag apykait ir gal gale sukelia ligas bei sutrumpina gyvenim . Psichin Energija – neokortekso veiklos produktas, o tai reiškia, ir jo nuosavyb . Tik jis moka naudotis šia energija. Tereikia Psichinei Energijai patekti žinduoli arba reptilij smegen „rankas“, kai iš didžiagal s gydan ios, kurian ios j gos, virsta mirt nešan iais nuodais bet kokiai gyvybei, ir vis pirma – žmogui. Vadinasi, kad b tum me sveiku, reikia išmokti kontroliuoti savo emocijas, tai yra valdyti limbines smegenis, vis pirma saugoti jas, kad nepasiekt Psichin s Energijos. Kaip t padaryti, j s surasite m Sistemoje! 3. M stan ios smegenys (neokorteksas) Neokorteksas išsid st s virš limbin s sistemos ir iš jos šon . Jo mas sudaro 80 % visos smegen medžiagos mas s, ir jis yra b dingas tik žmogui. Tai aukš iausias protin s veiklos centras – Tikrojo Intelekto centras. Neokorteksas priima, analizuoja, r šiuoja pranešimus, gautus iš jutimo organ . Jam yra b dingos tokios funkcijos, kaip samprotavimas, m stymas, sprendim pri mimas, žmogaus k rybini gabum realizavimas, jud jimo reakcij tikslingo valdymo vykdymas, kalba, Žmogaus realizavimas bendrai. Neokorteksas yra šeštasis (psichinis, intuityvus) jutimo organas. Jo vystymasis suaktyvina taip vadinam mentalin jutim , kuris leidžia justi subtiliausias K rinijos vibracijas, DNR molekules, kit žmoni mintis – suvokti visus nes moningus procesus, suprasti, o atitinkamai ir valdyti juos. Neokortekso veiklos ekvivalentas yra Psichin Energija, b tent ji yra Žmogaus šven iausia šventyb . Visos m b dos – d l nemok jimo raštingai valdyti ir tvarkyti jos potencial , leidžiant minties pagalba valdyti procesus vykstan ius organizme, o taip pat aktyviai s veikauti su Gamtos procesais, gaunant iš tokios s veikos naud sau. tent neokortekse yra tos neribotos pažinimo proceso galimyb s, j realizavimas gyvenime. Ši smegen sritis valdo telepatinius, lingvistinius, ekstrasensorinius geb jimus. Tik neokorteso išsivystymo d ka žmogus gali k rybiškai 48

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


save realizuoti ir prasiveržti Evoliucijon. Apie tai, kas tai yra, mokslas dar nenuvokia. Aukš iausia minties pasireiškimo forma yra intuicija. B tent intuicija – žmogaus geb jimas nuskaityti informacij iš išorinio Pasaulio (ne tik trima io, bet ir daugiama io) – leidžia prapl sti Jo pažinimo diapazon . Šis pažinimas randasi už penki jutimo organ suvokimo galimybi rib . Neokortekso galimybi lavinimas – tai tas, k Rytuose vadina Dao – Begalinis Kelias, Kelias Dievo link, Dvasinis augimas, Amžina palaima, Evoliucija ir taip toliau. Tik šis Kelias duoda žmogui konkret vis jo problem sprendim ir žada ap iuopiam naud ir dividend gavim . tent šiame Kelyje žmogus atranda savyje savybes panašias dieviškas. Jis veda sveikatos ir tikrojo ne mirtingumo link. Darbas su savimi, su savo sveikata, žmogui bus kmingas tik einant sis moninimo ir tobul jimo keliu. Priešingu atveju, art jan vyki šviesoje, jam niekas jau nebepad s! Šis darbas susideda iš nuolatinio mokymosi, pažinimo vystymo, kritiško moningumo ir k rybiško žini panaudojimo praktikoje. Mokymasis suprantamas tik kaip vienas dalykas: kiekvienas žmogus privalo žinoti ir suprasti save ir savo organizm . Nepamirškite: „Kas bus išmatuota, tas ir bus padaryta“.

Harmoningi žmon s – ateities žmon s! Apokalips – tai ne Pasaulio Pabaiga, tai Gyvenimo naujo evoliucinio laikotarpio pradžia. Išlikti jame gal s tik tie, kas panor s tapti Harmoninga Asmenybe, kas panor s evoliucionuoti kartu su Gyvenimu. Evoliucija suprantama, kaip savo pasl pt , nerealizuot galimybi panaudojimas kritin je situacijoje. Kiekvienas žmogus turi savyje ši nelie iam atsarg 95 – 98 procent ribose. Išlikimo paslaptis susiklos iusioje situacijoje, priklauso nuo noro ir geb jimo iškonservuoti savo nelie iam atsarg . Išmokti tai nesud tinga. Pasiekti tobulumo ir viso to, apie k pasakyta aukš iau, galima tik vystant neokorteks , atskleidžiant jo beribes potencialias galimybes. Mirt ir ligas žmogus užsidirba realizuodamas savo aukš iausi protin veikl , 2 – 5 procent apimtyje, nuo realiai esan ios. Šiuo atveju neokorteksas pakankamai greitai, garantuotai degraduoja ir blokuoja, išjungia visus pagrindinius organizmo gyvybin s veiklos procesus. Evoliucija – griežta dama, Jai pacientai nereikalingi, r pintis jais Ji neturi laiko! Procesai, dabar vykstantys Gamtoje, reikalauja Žmogaus Evoliucijos, vystant neokorteks ! Pagrindinis galvos smegen veiklos pasiekimas yra mintis ir susijusi su ja psichin energija – m ne kainojamas lobis. J saugoja Karma. Be to, psichin s energijos kiekis yra proporcingas žmogaus gyvybin s energijos kiekiui. Gyvybin energija – Fundamentali Substancija, sudaranti B ties materializavimo pagrind , Visatos pastatymo pagrind . Šios Substancijos jud jimo ir keitimosi d ka egzistuoja K rinija. Niekam neleista stabdyti arba pažeisti Gyvybin s Substancijos jud jimo d sni , nes priešingu atveju užpuola liga ir neišvengiama pažeid jo mirtis. Žmogus išdr so padaryti tok žingsn ... veika su Gyvybine Substancija vykdoma betarpiškai mintimis. Sutelk s savo mint kok nors organ , žmogus iššaukia Gyvybin s Substancijos antpl j . Jos sukaupimas organe susij s su fizin s b kl s pager jimu ir minties psichinio potencialo kiekiniu rodikliu. Kuo daugiau žmogus turi psichin s energijos, tuo daugiau psichin s energijos jis gali nukreipti vien ar kit organ . Iš ia seka: kad valdytum me savo sveikat , reikia išmokti valdyti savo psichin energij , j dauginti ir taupiai eikvoti! 49

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


mon išmoko fiksuoti konkre ius vykius, kuriuos žmogus suvokia reptilijos akimis, reaguodamas juos žinduolio smegenimis. vykius valdo Neokorteksas, panaudodamas tam 2 – 5 procentus savo, S mon s limituot , galimybi , gyvendamas pagal princip : „Akis už ak , dantis už dant “. Egzistuoja gyvenimiška išmintis: „Jei jau patekai gauj , kaukti negali – vizgink uodega“. Štai neokortekas ir stengiasi, „vizgina“, kadangi mes jam nepalikome kitokio pasirinkimo. Bet palaipsniui jis taip sijau ia vaidmen , kad pats pradeda tapatinti save su gyvulio smegenimis. Rezultatas žinomas: visa gyvybin ir psichin energija eikvojama tuš iai, kovai su stresais bei baim mis. Jie, savo ruožtu, kil d l nežinojimo nei sav s, nei Gamtos, kurioje gyvename. Tai rezultatas nemok jimo kontroliuoti ir valdyti savo galvos smegen veikl , tai yra Psichin Energij ! Žmogaus užduotis savo naujoje evoliucinio vystymosi vijoje – išmokti valdyti nes moningus organizmo procesus, pajungti šiuos procesus ir vis galvos smegen veikl savo S monei. Išspr sti ši užduot galima tik išpl tus Pasaulio suvokimo diapazon , mes turime išmokti ži ti Pasaul neokortekso akimis, o ne reptilijos akimis. Mes gi panaudojame neokortekso galimybes tik 2 – 5 procent ribose. Reiškia, ir Pasaul , ir save jame suvokiame savo S mone tik šiais 2 – 5 procentais! Apytikriai tiek mes paž stame save, savo galimybes, turime intelekt jo nupjautame variante. Išmok prapl sti šias ribas, Pasaulio ir sav s Jame, pažinimo keliu, pažindami sveikatos procesus, mes laviname neokorteks , pajungdami nes moningus procesus savo valiai. Rezultate visos m baim s, b dos stres , lig ir mirties pavidale atsitraukia! Dievo psichin s energijos ištekliai yra riboti Visata egzistuoja Dievo psichin s energijos d ka ir, neži rint tai, kad ji yra pakankamai galinga ir visk apimanti, jos resursas yra išsemiamas, turi savo rib ! Tai reiškia, kad kiekvienam žmogui Gyvenime yra skirtas tam tikras šios energijos limitas, kur išs mus, žmogus miršta. Ir ne tik šiame nijime – žmogus miršta Evoliucijai apskritai! Mes gyvename mokslo ir technikos pažangos suklest jimo laikotarpyje, privertusio mus lavinti savo intelekt kairiojo pusrutulio m stymo vystymo ir aktyvinimo d ka. Pagamint šio pusrutulio psichin energij žmogus negabiai sudegina materialini poreiki , inicijuojam emocijomis, tenkinimui. Intelekto vystymas, intelekto psichin s energijos eksploatacija didina Dievo psichin s energijos (Jo Šventosios Dvasios) vartojim , o reiškia ir sunaudojim , nes b tent jos d ka žmogus m sto ir apskritai gyvena. Pagreitintais tempais išnaudoj s skirt jam energijos resurs , žmogus miršta. Žinoma, tai vyksta ne tuoj ir ne iš karto. Iš pradži apie padidint psichin s energijos sunaudojim jis gauna signal ligos formoje. Jeigu žmogus neapsigalvojo, liga progresuoja toliau, griaunam proces traukiamos visos organizmo sistemos. Galu gale, užsidirb s chronišk lig puokšt , jis miršta. gyvenimo ir m stymo b das sukelia intensyv Dievo energijos sunaudojim , pradedant nuo ankstyvo amžiaus. Jaunuolis, baig s mokykl ir, rodos, stovintis ant Gyvenimo slenks io, kartais jau išnaudoj s didži dal savo limito, kuo skiriasi nuo savo seneli – kurie pasirod gudresni, ištemp savo energijos limit 60 – 80 met , o an panašaus taupumo išmokyti nesugeb jo... Nežinodami ir nesuprasdami šio proceso, žmon s patenka vairi strukt sp stus, kurios žada išmokinti dirbti su vien ar kit energij tipais, net su universaliais. Ta iau panac ja visai ne darbe su energijomis, nors tai taip pat svarbi sav s ir aplinkinio Pasaulio pažinimo pus . Jeigu žmogus neišmoko saugoti pirmapradži Dievo psichin energij , skirt jam gyvenimui, jokie jaunyst s bei nemirtingumo eleksyrai, tobuli vaistai, visagaliai žiniuoniai jam jau nebepad s! Net jeigu naudojant nurodytas technologijas, žmogui pavyks išvengti 50

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


lig , jo vis vien lauks mirtis nuo nelaimingo atvejo. Nuo plytos ant galvos panac jos n ra... O visa kalt tenka Pasirinkimui, kur žmogus padar . Gyvenimo Vibracija l steli lygmenyje yra nesibaigiantis adenozin 5' trifosfato (ATR) virtimo adenozindifosfat (ADP) procesas. Nesibaigiantis energijos In virtimas energij Jang – svyruokl s svyravimas nuo pliuso link minuso – ir yra Amžinas Gyvenimo Variklis, jeigu savo neprotingais veiksmais nesikiša pats žmogus. Tod l, kad sustabdžius ši reakcij , paleisti j jau nebe manoma. Gyvenimo vibracija Dievo Lygmenyje yra ta pati svyruokl , svyruojanti tarp Pasaulio ir Antipasaulio, tarp B ties ir Neb ties, tarp Gyvenimo ir mirties. Viskas priklauso nuo to, kok keli pasirinks pats žmogus. Atrodyt , Gyvenimas ir mirtis – neigian ios viena kit vokos, absoliu iai nepalyginamos. Bet tai tik Vieningos Visumos – B ties – komponentai (iš to paties metalo lieja medal už kov , medal už darb ). Jie susideda iš t pa plyteli , viskas priklauso nuo kryptingumo. Ta dingstimi yra anekdotas apie tai, kad šaltkalvis, dirbantis prie konvejerio gamykloje, kurioje gamina siuvam sias mašinas, nusprend savo žmonai padovanoti dovan – jo paties rankomis surinkt siuvam mašin . Parsineš namus visas detales, ta iau, kiek bevargo, gaudavosi lengvasis kulkosvaidis! Kiekvien minut gyvenimas stato prieš žmog pasirinkimo problem , kuomet išspr sti vienoki ar kitoki situacij reikia žengti t ar kit žingsn . Kok – paties žmogaus pasirinkimo teis . Pasirinkimo spektras trimat je erdv je gana ribotas. Žmogus šioje erdv je randasi nepasitenkinimo b senoje, ieško amžin Ties bei atramos taško – ramumo, stabilumo, tvarkos visame, bando padalinti Gyvenim (Viening Visum ) fragmentus – sudedam sias dalis, komponentes, kad tvarkingai išr šiuoti juos „lentyn se“. Bet tuo pa iu jis neišvengiamai stabdo savyje Gyvenimo Vibracijas (Gyvyb s švytuokl Dievo Lygmenyje), darydamas neapgalvot žingsn , kur daryti neturi teis s pats Dievas! Gyvenimas, tuo pa iu, iš gyvo, dinamiško proceso, pavirsta statika – mirtimi (žmogus preparuoja Gyvenim kaip varl – tur damas pa ius geriausius norus, nor damas išmokti prailginti Gyvenim ). Štai kod l Visata, K rinija, Subtilus Pasaulis ir Dievas yra Gyvyb s Šaltinis ir pati Gyvyb , o mirtis – tai žmogaus išradimas, savotiškas žalingas protis, stereotipas. Apokalips duota tam, kad atpratinti mus nuo ši stereotip , gr žinant mums nemirtingum . Gal gale, žmogus ateina Žem mokytis, kaip universitet . Prieš tai jis praeina visus galimus pokalbius, išlaiko egzaminus, stulbinant konkurs . O po to, kaip pakvaiš s nuo gyvenimo sp dži pilnyb s studentas, pasileidžia l bauti – restoranai, merginos ir t. t., švaistydamas t pinigus. Kas su juo atsitinka toliau? Atleidimas iš universiteto už nepažangum ! Lygiai taip pat ir žmogus. Savo nenor jimu pažinti Gyvenim visame Jo pilnume, nenor jimu r pintis Jo vibracij palaikymu savyje, jis vienareikšmiškai pareiškia apie savo nesutikim mokytis, pasirinkdamas orientyru svyruokl s jud jim Neb ties pus , kas Subtiliam Pasauliui reiškia prašym pasiimti j iš Žem s. O tai, kad po šio pasirinkimo automatiškai seka mažai patraukli ir nusikaltusiam visiškai nepriimtina atleidimo proced ra – jau nieko nebejaudina! Tam, kad kokybiškai ir kiekybiškai pakeisti savo Gyvenim , gauti patikim sveikat ir prailginti gyvenimo metus (labai norint – iki begalyb s), žmogus turi nustoti b ti vartotoju, beprasmiškai švaistan iu, sklaidan iu Dievo Energij . Reikia išmokti daryti savo rybin psichin energij , rinkti j , kaupti, kad jos pagalba prailginti Gyvenimo metus. Sumanus, racionalus savo psichin s energijos panaudojimas yra raktas atverti unikalias potencialias Žmogaus galimybes, jo Nelie iamoji Atsarga. Sistemos skirtumas viskam, kas yra žinoma Žmonijai iki šiol, yra tame, kad žmogui pirm kart per 5.000 met duota galimyb pažinti Gyvenim dinamikoje. Visi žemiški mokslai ir doktrinos yra statika. Valdyti dinamik statikos pagalba – toks pat 51

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


ne manomas dalykas, kaip numir liui valdyti gyv žmog ! sisavin pirm sias keturias Sistemos dalis, j s prieisite prie galimyb s valdyti savo psichin energij (savo Švent Dvasi ), o tai jau pirmasis žingsnis ne mirtingum . Šis mok jimas ir yra praktin Dvasingumo prasm . B tent ši dži moko visa M Sistema. tina atminti, kad noras gauti sveikat ir ne mirtingum turi b ti pateisintas, ir jeigu mon apribota ir orientuota tenkinti savo emocijas, jausmus, norus, egoistinius poreikius, tai toks žmogus, gav s ne mirtingum , nežinos k su juo daryti. Prisiminkite pasak apie Kaš ej Nemirting : jis, ne jung s savo dešiniojo pusrutulio, neišvyst s neokortekso, panaudojo savo dovan visokioms kvailyst ms, daryti blog kitiems. Nat ralu, jeigu žmogus savo pasirinkim orientuoja savo egoistini tiksl tenkinimui, tai nemirtingumo negaus jokiu b du! Pl sdamas savo, Pasaulio suvokimo galimybes, nuolat mokindamasis, dirbdamas su savimi, žmogus mokosi orientuoti S mon vis Visat , Dievo Užduotis, tampa Jo pad ju ir kaip apdovanojim gauna teis ne mirtingumui. Tai yra ne mirtingum galima gauti tik per nuolatini mokym si bei kasdienin darb . Mokymasis padeda didint savo intelekt , gauti ir pl sti žinias apie Tikr Pasaul , tapti Gyvenimo K ju. Toks darbas padeda žmogui pakeisti Karm ir atjungti jos veikim . Jeigu pavyksta tai padaryti, nauja sena patvirtina, kad jis visiškai nebepriklauso Karmos jurisdikcijai ir prisijung prie rybišk B ties program . Ta iau negalvokite, kad vis tai galima gauti kart ir visam laikui! Jeigu žmogus nutraukia moksl ir darb , stabdydamas savo evoliucin vystym , jis pradeda pagreitintais tempais eikvoti psichin energij – savo uždirbt ir Dievo. Nat ralu, v l sijungia Karma, jis yra griaunamas toliau... s turite suprasti, kad pasirink rybos bei Ne mirtingumo Keli , j s pasmerkiate save nuolatiniam darbui ir mokymuisi. Bet tai n ra keblu: toks darbas duoda n su kuo nepalyginam k rybos bei k rimo džiaugsm – sav s kaip Asmenyb s formavim . B tent to d ka žmogus patiria Tikrojo Gyvenimo malonumus. Tai ir yra ta b sena, kuri žmon s vadina Amžina Palaima ir rojaus malonumu. Tiktai tada Gyvenimas dovanoja žmogui, esan iam tokioje b senoje, visk , ko jam reikia, ir tokiame kiekyje, koks jam reikalingas. Jis gauna visk pirmu pareikalavimu, kaip iš gausyb s rago! O dabar susipažinkite su anks iau žad tu Tre iuoju Kreipimosi Žmonij . PROTINGIEMS ŽEM S GYVENTOJAMS, KURIE SAVE VADINA ŽMONIJA Šis dokumentas buvo perduotas iš Magnitigorsko. Žmogus, kuris j perdav , pergyveno eil mistini vyki , pakitim savo likime, net ir jo vizitas redakcij buvo netik tas jam pa iam. Sprendžiant pagal anotacij , šio dokumento tekstas pateko mokslinink akirat 1976 metais. Jame nurodyta, kad yra identiški tekstai rus , kin , angl ir ispan kalba. Pagal legend , paslaptingo „Tre iojo kreipimosi Žmonij “ tekst Žem s gyventojams perdav Kosmini civilizacij S junga per mirštant ligon gydytojui-turistui Valaame. Vieno ir kito vardai nežinomi. Mokslinink , kurie patvirtina dokumento patikimum anotacijoje, yra autoritetingi biofizikoje, kosmologijoje, istorijoje, kosmonautikoje ir kitose šiuolaikinio mokslo šakose. Anotacijoje taip pat pasakyta, kad 1982 metais tyrin tojai rado galimyb pranešti jo turin tarybinei vyriausybei. Vienaip ar kitaip, redakcija mano, kad yra domus pats kreipimosi tekstas, kas apskritai ir buvo dingstimi jo publikavimui laikraštyje „Ne tik tinas Pasaulis“.

52

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


TRE IASIS KREIPIMASIS ŽMONIJ , priimtas 1929 metais po Kristaus gimimo (rus tekstas) protingus Žem s gyventojus, kurie save vadina Žmonija, kreipiasi Koalicinis Steb toj B rys, kuris toliau vadinamas KSB. Šis KSB kreipimasis Žem s gyventojus yra tre iasis – kontrolinis. Pirmasis buvo perduotas 576 metais iki Kristaus gimimo didžiausio tais laikais Žem je Anuradchapuro miesto gyventojams. Antr kreipim si KSB perdav 711 metais po Kristaus gimimo didžiausio tais laikais Amerikos kontinente Tkaacetkoatlio miesto gyventojams. Šis (tre iasis) KSB kreipimasis Žem s gyventojus pagal savo turin yra identiškas dviem pirmiesiems. Jis sukurtas pagrindin mis, šiai dienai Žem je, kalbomis: kin , rus ir ispan . Kreipimosi tekstas sukoreguotas atsižvelgiant šiuolaikin Žem s gyventoj žini ir klydim lyg . Kreipimosi tikslas yra pasi lymas ateityje pravesti derybas tarp Žmonijos atstov ir Koalicijos atstov d l Žmonijos stojimo Koalicij . Kadangi derybos bus galimos tik po to kai Žmonija vykdys, kai kurias parengiam sias s lygas, žemiau šios s lygos nurodomos, su trumpais paaiškinimais, kad teisingai suprasti kosmogoninio pob džio duomenis ir su palyginam ja Žmonijos m stysenos apib dinimo charakteristika. Dabartiniu metu, Žmonija sudar teisingesn vaizdin apie Visat , negu pirmojo ir antrojo kreipim si laikais. Iš tikr protinga žem s gyventoj ras n ra vienintel Visatoje. Pagrindin gi dauguma j kosmogonini vaizdini ir suvokim yra klaidingos. Yra klaidingas j mokslinink tik jimas, kad egzistuoja kažkokie-tai, dar j neatrasti, nepajudinami Visatos d sniai ir pasaulini konstant pastovumas. Taigi, gravitacin konstanta žymiai kei iasi ir j Saul s sistemos ribose, nekalbant jau apie didesnius mastus. Šios taisykl s nežinojimas dav esmines klaidas, nustatant Galaktikos didum ir atstum iki kit Galaktik , suk klaiding uždaros Visatos teorij , o taip pat , išsib giojan Galaktik , raudonosios slinkties teorij . Klaidingi yra ir poži riai d l trimat s erdv s, kuriais grindžiasi visi j kosmogoniniai poži riai. Pasaulis yra chaotiškas. Jame n ra nieko nepajudinamo ir tvirto, tame tarpe ir matmuo. Erdv s matmuo Visatoje svyruoja, tolygiai kei iasi labai pla iose ribose. Geriausia s lyga organin s gyvyb s atsiradimui yra erdv s matmuo lygus skai „pi“. Žymus nukrypimas nuo šio skai iaus praž tingai paveikia gyv gamt . Šiuo metu Saul s sistemos ribose yra matmuo „+ 3,00017“, ir šio skai iaus artumas sveikajam skai iui „3“ suklaidino jus. J Galaktik susib rimo apylink je dreifuoja gravitacinis ciklonas (turintis savo centre matmen lyg „– 3,15“), kuris gali kraštu užkliudyti j Galaktik , sunaikinti organin gyvyb visose planetose, kuriose nebus imtasi saugos priemoni . tent, ši aplinkyb kelia jums b tinyb stoti Koalicij per kiek manoma trumpesn laik , v liausiai po 65 met nuo šio kreipimosi perdavimo, kad Koalicija sp suteikti Žmonijai pagalb , pasiruošiant ciklonui. Šiuo metu m galaktikoje yra per 220 t kst. proting rasi , jau stojusi Koalicij , ir per 1 t kstant rasi , nagrin jan klausim d l stojimo. Tame tarpe ir j s. KSB prašo nepriimti pranešim apie ciklon , kaip m ginim paveikti j atsakym . J s klystate d l klausimo apie Saul s sistemos bei gyvyb s Žem je atsiradim . Saul s sistema atsirado iš dulki debesio, kur pas jo Koalicijos statybiniai b riai Visatos srityje, atitinkan ioje pagrindinius organin s gyvyb s atsiradimo reikalavimus. Srityje, pakankamai tolimoje nuo kit žvaigždži ir turin ioje erdv s matmen artim vertei „+ pi “ . s klystate prilygindami ras gyvajam individui, sivaizduodami tam tikroje ateityje neišvengiam Žmonijos sen jim ir mirt . Evoliuciniame procese naujos gyv b tybi r šys kyla iš kai kuri sen r ši . Jums reikia pasir pinti, kad naujos Žem s ras s kilt iš j ras s. B tent tai turi nulemti protingos ras s strategij . Tuo tarpu, kaip pasteb jo KSB, Žmonija visiškai nesivadovauja tokia ar panašia strategija, paleisdama savo vystym 53

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


likimo valiai ir nukreipdama visas pastangas trumpalaiki poreiki tenkinimui. Ne reikia galvoti, kad j klydimai yra atsitiktiniai, praeinantys. Jie yra neišvengiami ir stabil s d l j m stysenos specifikos, kurios analizei skirtas sekantis skirsnis. Žmogaus m stysena Gyvos materijos m stymas, pats jos egzistavimas turi bendr pagrind . Ir vienas, ir kitas yra entropijos prieštaravimas. M styme šis prieštaravimas pasireiškia kaip logiškumo paieška. J logikos baz sudaro s vokos „Taip“ – „Ne“, kaip neva realiai egzistuojan ios ir daug kart pasireiškian ios bet kurio sud tingo klausimo pakopin s analiz s metu. Tuo pa iu pakop skai ius analiz je yra baigtinis ir dažnai ribotas, net jeigu j s tyr te pa ias sud tingiausias problemas. Paieška apsiriboja vieno iš dviej pasirinkt , kur du – galim pakop skai ius, o tuo tarpu pats teisingiausias sprendimas dažniausiai randasi tarp j . Tariant j matematikos kalba, galima pasakyti, kad j logika remiasi diskretiniu pagrindu, vietoj išt stinio. Ir kaip pagrindas yra paimta pati primityviausia funkcija, turinti tik dvi reikšmes. ia peršasi neišvengiama išvada, kad jeigu j B ties vertinimo metodas gali b ti pavadintas m stymu, tai ši m stysenos sistema yra pati primityviausia iš vis galim ! Logikos diskretumas ir skai iavimo principas priver ia skaityti dalyko požymi skai baigtin ir duoti pavadinimus kiekvienam iš j . Iš ia atsiranda labai abejotina galimyb atskirti vienus požymius nuo kit – metodas, kur j s vadinate „abstrahavimas“. Jud jimas abstrahavimo laipteliais bendr požymi link skaitosi kaip vienintelis teisingas tiesos pažinimo kelias. Bet faktiškai tai yra jud jimas, kuris nuveda priešing pus , tamsyb . J filosofin s sistemos, praranda orientavim realiame pasaulyje, atsiranda aklaviet je, o beprasmišk klausim d l pirmaprad s substancijos – materijos ar dvasios – duoda diametraliai priešing atsakym . Jau kelet t kstan io met , KSB stebi praktiškai nepertraukiamus tarpusavio karus , ir esant nat raliai istorini proces eigai kar gal sumaž ti, ne anks iau kaip po 12 met . Bet KSB negali net tvirtinti, kad šie karai pasibaigs artimiausi 100 met b gyje. Mums yra labai sunku duoti prognozes d l smarkaus diskretumo ir j socialini institucij bei užsienio politikos b kl s momentalumo. Tik paskutinis supratimas leidžia mums š Kreipim si laikyti nebeviltišku, nes nat ralu, kad Žmonijos ir Koalicijos Susitarimas gali b ti pasiektas tik likvidavus j karingus pro ius. Technikos vystymasis, pats vienas, neabejotinai yra teigiamas ir pareigoja KSB palankiai ži ti Žmonij kaip proting ras . Ta iau technikos fetišizavimas ir juo labiau skyrimas jai tokio vaidmens, kad ji tampa pagrindiniu j civilizacijos apib dinimu, kelia nerim . Bet ir šiuo atveju, KSB nenusišalina nuo kontakt su Žmonija ir jos atstovais. Koalicijos Statutas, jos strukt ros ir veiklos aprašymas, gali b ti perduoti Žmonijai susipažinimui be koki nors išankstini s lyg , pirmu pareikalavimu, paskelbtu vienos iš keturi valstybi vyriausyb s ir Taut S jungos (JTO) sekretoriato. Be j m stysenos loginio pamato persitvarkymo Žmonija Koalicijai b nereikalinga, kaip ir Koalicija Žmonijai. Tokiu atveju mes esame bej giai, net suteikti jums param apsiginimui nuo ciklono. Kaip mums atrodo, tam, kad pertvarkyti login pamat Žmonijai prireiks 60 – 70 met , kas atsižvelgiant gresiant jums pavoj yra paskutinis terminas! Reikia baigti beprasmiškus kivir us, sutikti su pastang koncentravimu šiame ilgame m stysenos persitvarkymo procese, nes supažindinti vien iš kariaujan taut su Nenutr kstamos Login s M stysenos principais b analogiškai kaip teikti jai absoliut ginkl ir, gal gale, 54

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


privest prie Žmonijos praž ties.

Pirmojo skirsnio išvada Kaip matote, Subtilaus Pasaulio atstovai nuolat primena apie save: globoja, saugoja, sp ja, bet m reikalus nesikiša. Mums duoda galimyb suaugti patiems. Ta iau Žmonija, su savo kairiojo pusrutulio m stysena, labiau vertina likti akla bei kur ia! Ji pastoviai izoliuojasi ir laikosi toliau nuo Tikrojo, Vieningo Pasaulio. Žmogus suk mon je savo individuali Visat ir aršiai gina savo nelie iamyb , nors niekas, n truput lio, j nesik sina. Daugelis pasakys: „To negali b ti!“ Vienu šiuo pasisakymu žmogus jau atsiribojo nuo Gyvenimo. Pilnos vienyb s, o taigi ir dialogo su Subtiliu Pasauliu, negali b ti vien tik l žmogaus S mon s ribotumo! Daugelis apriboja S mon savimi, savo jausmais, emocijomis ir problemomis. Išanalizuokite savo mintis – b tent jos sudaro j S mon s diapazon . Galvojate tik apie virtuv , baldus, darb – j S mon bus apribota tik šiais pes iais, šiomis mintimis ir jausmais. Tokios S mon s diapazone n ra vietos nei sveikatai, nei laimei, nei Gyvenimui (Dievui)! Kad S mon b orientuota sveikat , reikia j studijuoti, jos nor ti, m styti apie . Nori tur ti pinigus – orientuok savo mintis juos. Nori tur ti laiming gyvenim – orientuok savo d mes Gyvenim visuose jos pasireiškimuose ir vairov se. „Tik tas gabum turi Dovan priimti, kas pasiruoš s Dovanos Prasm suprasti“16 Gyvenimas pasireiškia ne tik konkre iame žmoguje, juo yra apimta visa Visata. Tod l, orientuojant savo S mon Gyvenim (kaip harmoning vientis proces ), žmogus praple ia savo S mon s diapazon (praple ia d mes ) vis Visat . Tuo pa iu jis duoda suprasti Visatos Organizmui, kad jis – šio organizmo l stel – at jo prie sav s pažinimo ir savo vietos bei vaidmens šiame milžiniškame Organizme prasminimo, yra nusiteik s vesti su Juo dialog ir yra pasiruoš s gauti iš šio Organizmo, jau savo, tikro, – mes ir pagalb (atlikdamas Jame savo, labai svarbi funkcij , skirt tik jam). Tada Žmogus – taip, jau Žmogus iš didžiosios raid s, pamatys Gyvenim visuose Jo pasireiškimuose ir „stebukluose“. Žmogus su išpl stu S mon s diapazonu sugeba pats kurti panašius stebuklus, nes Gyvenimas jame iš tikr pradeda pasireikšti visoje savo vairov je. Tai reiškia, kad vyko jo gimimas „iš aukštyb s“. Tur damas ribot S mon , žmogus yra pasmerktas ginti savo nepriklausomyb iki amžiaus pabaigos – net iki savo bet ir savo vaik ž ties. Reikia suprasti, kad Subtilus Pasaulis nekelia žmogui joki pretenzij ir nebando mus valdyti. Pretenzijas mums kelia tik Evoliucija, bet tai jau atskira kalba. Dalykas tame, kad Evoliucija stovi atskirai virš viso Pasaulio. Net pas Dievas nedr sta priešgyniauti šiai griežtai Damai. Tik žmogus išdr so prieštarauti, vien tik d l savo nežinojimo. Daugelis žmoni , perskait ši knyg , nustebs ir pasipiktins, kad panaš s Kreipimaisi lieka be kokios nors reakcijos iš vyriausybi bei mokslo pus s. Bet nepamirškime, kad ten dirba žmon s su tokia pat kairiojo pusrutulio m stysena ir su ta pa ia S mone, kaip ir pas kitus žmones. Tod l bereikalingas laiko gaišinimas tik tis, kad jie pateiks direktyvas ir praktines rekomendacijas šiam reikalui. Remiantis išd stytu, galima konstatuoti, kad visi šiuolaikin s Žmonijos apib dinimai ir apibr žimai, duoti Kreipimesi, deja yra tikra tiesa. Tokia ji yra pasmerkta iki pat savo beveik pilnos ž ties, kol kiekvienas iš m savarankiškai ne jungs dešiniojo pusrutulio ir neprad s lavinti neokorteks ! Tik vystydamas savo dešin pusrutul , žmogus gali suprasti savo vienyb su Tikruoju Pasauliu, išeidamas už savo virtualios Visatos rib , gal s priimti pagalbos rank , 16

Rabindranatas Tagor .

55

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


ištiest mums. Be šito jis ne tik nesugeba pasinaudoti pagalba, bet net ir negali suprasti – apie k eina kalba ir kas su mumis vyksta apskritai! Subtilus Pasaulis savo Kreipimesi duoda mums rekomendacijas iš jimui iš kriz s. Rekomendacijos tos pa ios: m stysenos pertvarkymas. Kitaip tariant, žmogus turi lavinti ne tik kair pusrutul , bet pasir pinti dešiniojo vystymusi. Tolyginis abiej pusrutuli darbas formuoja harmoning žmog , su Tikruoju Intelektu, lavina jo neokorteks . Visa tai komplekse leis kiekvienam atskiram žmogui veikti kriz . Atkreipkite d mes , kad Subtilus Pasaulis kreipiasi – protingus Žem s gyventojus!“ Šiai kategorijai priklauso tik tie, kas išgirdo š Kreipim si, suvok visk kaip neatid liotin instrukcij veiksmui, kaip komand „Stoti rikiuot !“ Tie, kas savarankiškai raš save Proting Žem s gyventoj S raš , padar savo Pasirinkim . Visi, kas niekaip nereagavo, savo Pasirinkim taip pat padar , reiškia – S raš nepateko. J prašo nesijaudinti! Egzistuoja, kaip j s gal jote sitikinti, konkreti S mon s persitvarkymo technologija. Tai taip vadinama Nenutr kstamos Login s M stysenos sistema. Mes j gavome, atidirbome ir pavadinome Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema. Sistemos vertyb ta, kad ji yra vientisa, užbaigta, plataus masto doktrina, neturinti analog . Sistemoje n ra koki nors apribojim , ji suprantama visiems ir kiekvienam, koreguojasi individualiai, yra dinamiška panaudojime! Tai yra visi aplinkos pakitimai, apie kuriuos buvo kalbama aukš iau, ir naujos, kiekvieno žmogaus gyvybini proces charakteristikos, asmeniškai jo vedamos Sistem , akimirksniu virsta, iš negatyvi , bloginan faktori – privalumus! Sistema – tai kelias Išsivystytos S mon s link, harmonijos su visais B ties procesais link. Kombinacijoje su tokiomis garsiomis praktikomis kaip Joga, Cigun, Atgimimo akis, Sistema atveria begalines galimybes atstatyti ir išsaugoti sveikat ilgus metus. Maža to, jinai duoda žmogui galimyb prailginti gyvenimo metus (susigr žinus sveikat ir jaunyst ) iki begalyb s! Kitaip tariant, Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema yra Universalus Raktas, kurio pagalba žmogus gali išspr sti visas savo problemas. Be šio rakto visos išvardintos praktikos, tradicin medicina, netradicinis gydymas lieka burtažodžiai, šaman užkalb jimai ir gudravimas. Arba, geriausiu atveju – fizini pratim ir rekomendacij apie „sveik gyvenimo b “ rinkinys. Toki nes kmi priežastis pasl pta tik praktikuojan iojo S mon s išsivystymo laipsnyje! Yra žinoma, kad jogai Išvystytos S mon s pasiekimui tapdavo atsiskyr liais. Mums, Vakar gyventojams, gyvenantiems sociume, toks problemos sprendimo b das yra absoliu iai nepriimtinas, ir tam n ra jokio b tinumo. M Sistema duoda galimyb pasiekti rezultatus, panašius tuos, kuriuos pasiek jogai, neišeinant iš šeimos ir visuomen s, neužsiimin jant sav s sekinimu ir neeikvojant psichoenergetin ms praktikoms ne tik tino j bei laiko kiekio! Mes ir m pasek jai s kmingai naudojame Sistem praktikoje, jinai veikia nepriekaištingai . Pasijung prie jos, j s išmoksite b ti sveiki, laisvi nuo stres , valdyti kme gyvenime. J s atskleisite savo pasl pt k rybin potencial , susijung s su savo Tikruoju „Aš“, tapsite labiau kryptingas ir atkaklus, jums atsivers gyvenimo prailginimo perspektyva jauname žydin iame amžiuje labai ilgiems metams (ir nesvarbu, kiek jums met yra dabar). S monei atsiveriant, jaunyst s sugr žinimo, savo išor s, fig ros ir gio formavimo procesas tampa valdomas ir kontroliuojamas. liau, tre ioje knygoje, kaip pavyzdžiai bus pateiktos konkre žmoni situacijos, kaip jie m Sistemos pagalba sugeb jo išspr sti savo gyvenimiškas problemas. M vyrai pasižym jo šioje sferoje kaip labai nenuosekl s ir nevyriški. Nors gulti ant ambraz ros yra pasireng s kas antras. Pasiaukojimas tam tikrame Evoliucijos etape buvo priimamas kaip Poelgis, bet naujoje Evoliucijos vijoje – tai tik farsas. Paaišk jo, kad tam, 56

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


kad išgyventi pa iam ir su savimi nemirtingum nuvesti žmon , vaikus, vaikai ius, reikalingas ypatingas vyriškumas. J m vyruose, didži ja dalimi, išrov Tarybin valdžia. Turb t tod l ir sako, kad rus vyrams reikia kabinti iš karto tris medalius: „Už Dalyvavim “, „Už Bendrininkavim “ ir „Už Nesikišim “. Pasiekti pusiausvyr situacijoje ir kompensuoti vyriškumo deficit tenka m moterims, kurios jau pagal tradicij „ir šuoliuojant žirg sustabdys ir degan trob eis“17. Darbas - traukti iš „degan ios trobos – Civilizacija“ savo vaikus, an kus ir nevyk lius-vyrus v l gul ant trapi moterišk pe . Dr siai jos eina pat pragar ir traukia! Be j – daugiau n ra kam, nes ši situacija išprovokuota moters, tos pa ios biblin s Ievos. Ratas užsidar ! „Brang s draugai! Perskait me su žmona pirm J puikios knygos skirsn . Atsirado jausmas, kad mirtis iš kuklumo Jums negresia. Taip pat savaime kilo pasi lymas papildyti j pavard , prid jus per br kšnel Baltieji-P kuotieji. Visa kita – nepriekaištingai. Knyga žavinga, gyvenimiška, negin ijama. Paži sime, kas bus toliau. koju už d mes . Aleksas“. Štai laiškas-recenzija – vieno iš m skaitytoj , iš Odesos, kuris sugeb jo konkretizuoti ir garsinti žmoni nuomon apie m knyg . Jo neokorteksas kažkokiu du liko atviras. Patik kite, m kvalifikacija leidžia tai padaryti 100-procentiniu tikslumu. Kiti skaitytojai, kuri neokorteksas yra uždaras, bando mus apkaltinti kuklumo nebuvimu. K gi, galime jus užtikrinti, jog tai joki b du ne žvaigždži liga, reiškia – reikalui nepakenks. „nekuklumas“ yra susij s su tuo, kad mes esame palydovai, o jie vienprasmiškai visi - išsišok liai, tod l kad eina priekyje, kitaip neb pirmieji. Dar mes nesame kukl s d l to, kad sintezavome žinias, kurias gavome ne šiaip paruoštame pavidale, o iš j sudar me, atidirbome patys ir suk me savo Asmenyb s Harmonizavimo Sistem ! Ir m Sistema – tik pirmoji kregžd , kuri, kaip sakoma, pavasario nedaro, bet ir pavasario be jos neb na! Pavasar padarys kregždži b riai, kurie skrenda sekdami savus kelio rodytojus. O kitaip, k gali žinoti, kiti lyderiai nuvest jas kitas šalis... Iš id jos, žmon s visada džiaugiasi pirmosiomis kregžd mis, jeigu jie dar neprarado sugeb jimo džiaugtis pavasariu ir apskritai paj s j pamatyti. Taip ir su mumis eina pasek jai, kiekvienas iš kuri padarys savo žingsnius (savo indel ) harmonizavim , Gyvenimo pavasario tvirtinim . Kiekvienas žmogus, sisavin s Sistem , neišvengiamai padaro savo asmenini žini ir žini , gaut iš m , sintez , tuo pa iu kurdamas savo asmenin Harmonizavimo Sistem , kuri yra m Sistemos t sinys. Jo nauja Sistema bus jo tolesni žingsni Evoliucij pagrindu, išeities tašku – kaip jo paties, taip ir jo pasek . Ir kiekvienas iš j ,tam tikrame lygyje, savo aplinkoje bus kelio ruoš jas , taigi – išsišok lis! Kiekvienas iš j , Evoliucijai suk s tok pagrind , neišvengiamai pajus jo reikšmingum gyvenimui, o taip pat savo atsakomyb , ir lygiai taip pat daugelio akyse, kas neturi tokio pagrindo, pasirodys nekuklus. Tai dalia ir neišvengiamas kryžius, kai einan iam žmogui nebe domios paviršutiniškos kvailyst s. Palydovui ne tiek svarbu, kaip j suvokia iš šalies, svarbiausia – ar supras j tie, kas eina iš paskos, ar nenuveda jis j nuo evoliucinio tako šon , pelk ! Paprastiems žmon ms, neturintiems panašios naštos, asmeninis sav s vertinimas na padidintas (visiškai n ra bendro paveikslo matymo, ir, reiškia – atsakomyb s naštos). Žmogus pradeda sirgti didyb s manija, gal gale nusileisdamas netikr pranaš 17

N. A. Nekrasovas.

57

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


kategorij , tampa Ivanu Susaninu. Teatleidžia mums didis prot vis, kieno vardas virto bendriniu daiktavardžiu. Jis, gelb damas T vyn , žuvo pats. Tai buvo tragedija. Jo lengvab diški pasek jai Dvasios žygdarb pavert paviršutinišku farsu. Nor jo pranokti, bet gavosi kaip visada... Mums panaši situacija negresia, vien tik d l tos priežasties, kad mes š „fokus “ žinome. Mes žinome Sistemos kain ir pilnu mastu jau iame jos sunkum ant savo pe : patik kite – su tokia našta oželiu nepašokin si: tik pirmyn, kad nesuklupti ir nepargri ti, nes kitaip ji sutraiškys! Tuo tarpu mes esame tokie pat keliautojai, kaip ir kiti, prijungti prie Sistemos. Einan iam n ra kada užsimin ti sav s aukštinimu ir g jimusi savimi, nes jo kelias – darbas su gautomis žiniomis ir j sinteze, darbas su savimi. Vis tai, kas pasakyta, pilnu mastu supras tik einantis ir praeinantis žini sintez s keli , neišvengiamai vedant Asmenyb s Harmonizavim ! Kuo skiriasi m

Sistema nuo žinom metodik bei praktik ?

Klausimas n ra bevaisis, kadangi domina kiekvien skaitytoj , kuris pa rankas ši knyg . Juo labiau, kad parduotuvi prekystaliai yra užversti panašia literat ra! Nuo tokios gausyb s žmogui galva svaigsta. Žmon s, užsidirb galvos svaigim , m klausia: „Ir kitose knygose rašo praktiškai apie t pat , apie k ir j s. Kiti autoriai taip pat daug k žada, bet mes band me ir negavome jokio efekto“. Atsakome papunk iui: 1. Pasaulyje n ra technologijos, leidžian ios žmogui savarankiškai, be baim s padaryti sau žal , minties pagalba dirbti su savo organizmu – organ , l steli , DNR molekuli ir net korpuskul lygmenyje. M Sistema leidžia kiekvienam norin iam išmokti tai daryti, sutvarkius gr žtam ryš su organizmu. Pas žmog , užsiimin jant Sistema, DNR molekul s (genomo) atk rimas vyksta nat raliai ir savaime, kaip šalutinis rezultatas, o ne savitikslis. Mokslas apie š mechanizm neturi jokio supratimo, jam dar nežinoma! Kas lie ia daugel , kurie propaguoja savo metodus ir technologijas, tai jie, garb s žodis, n ra apgavikai! Tok pokšt jiems kre ia Gamta. Dalykas tame, kad m , žmoni , Visatoje yra prot temdantis kiekis , ir surasti tarp j du vienodus žmones – beviltiškas reikalas. Visi mes nepanaš s vienas kit pagal nesuskaitom daugyb parametr . Tod l kas pad jo Chos Silvai, Drunvalo Melchised kui arba Polui Bregui – ne b tinai pad s man arba jums! Tam yra daug svari priežas ir motyv . Istorij reikia prad ti nuo Sielos, kuri prieš ateidama žmog , pra jo evoliucin keli nuo keleto t kstantme iki milijon met ! Tod l mes visi skirtingi, pagrindinai – pagal savo S mon s atbudimo ir atsidarymo laipsn . Daleiskime, Brego metodika padeda tik žmon ms, kurie pak S mon s lygmen iki jo lygio. Kitiems nepadeda, bet tai nereiškia, kad jis (arba kiti autoriai) yra apgavikai. Grei iau, patys autoriai pasirod apgauti, vien tik l savo nežinojimo! Jie atidar S mon spontaniškai, intuityviai, „bedžiojimo metodu“, netur dami šiame plane tam tikro tikslo, ketinim , ne tardami, kad tai apskritai reikalinga ir manoma daryti! Žem je iki m Sistemos atsiradimo nebuvo nei S mon s atsidarymo kriterij , nei darbo su ja technologij . Mums vis laik tenka teisintis, kad mes - pirmieji. Tai prilygstama atvejui kai pinigai atsitiktinai patenka iabuvi , gyvenan laukin je gamtoje, rankas. M civilizuotame pasaulyje j vertyb neabejotina, bet iab viams tai tik blizgantys ovalai, kuriuos pergr žus, galima padaryti graž v rin , sugundyti juo bendragent , užkurti lauž t kstan io doleri banknoto pagalba, maža k dar galima... Dešimties cent moneta (pagal savo funkcionalum ) ten b žymiai vertingesn negu t kstan io doleri banknotas. Tai yra pinigai pateko ne tik kit 58

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


civilizacij , jie atsirado kitoje koordina sistemoje, kur j vertyb pasidar visiškai kita! Taip pat ir ezoterin s doktrinos, kuri pagrindu yra sukurtos visos šiuolaikin s autotreningo ir savo sveikatingumo technologijos. Jas mums perdav žmon s iš ankstesni civilizacij , kuri S mon s diapazonas ne mažesnis kaip 65 procentai, kas, sutikite, niekaip nepalyginama su m 2 – 5 procentais. Mes nežinome nei t mokym ir technologij tikros vert s, nei praktinio j panaudojimo b do! Kol kas šios žinios m civilizacijai – kaip banknotai iabuviams! Kai žmogus žadina S mon ir j atveria, bet kurio autoriaus bet kuri metodika veiks! Tod l mes akcentuojame d mes visiems – veikia ne technologijos, veikia j S mon ! Jeigu paimsite m Sistem , nepulkite tiktai technologijas, perskaitykite iš pradži kelet kart knygas, nuo pradžios iki galo, supraskite visk . Štai kod l laimi tas, kas neverkšlena: „Štai patikrinsiu pagal pirm dal , kokie j s esate s žiningi, gausiu rezultat , tada ir pasiimsiu kitas“. Bet kiekvienas s vok „rezultatas“ supranta savaip. Vienas skaito, kad yra didelis laim jimas atsikratyti slogos, kitam išsigydymas nuo v žio n ra pasiekimas. Žmogus apvagia pats save. Nesuformav s Pasaulio, kuriame gyvename, tikro paveikslo, neatidar s savo S mon s, jis negal s pasiekti laim jim , nei sveikatos srityje, nei visuose kituose B ties aspektuose, o tai, k gauna – teisingai nevertina. Sibyl knygos (Paulo Coelho alegorija) Senov s Romoje grup pranašautoj , žinom kaip Sibylos, paraš devynias knygas, kuriose pranašavo Romos imperijos ateit . Jos atneš knygas Tiberijui. – Kiek jos kainuoja? – paklaus Romos imperatorius. – Šimt aukso gabal , – atsak Sibylos. Tiberijus piktai jas išvar . Sibylos sudegino tris knygas ir gr žo pas j . – Jos tebekainuoja šimt aukso gabal , – praneš jos Tiberijui. Jis nusijuok ir atsisak : kod l jis mok s už šešias knygas devyneri vert ? Sibylos sudegino dar tris knygas ir gr žo su likusiomis trejomis. – Kaina – vis dar šimtas aukso gabal , – pasak jos. Apimtas smalsumo Tiberijus nusprend užmok ti. Bet jis gal jo perskaityti tik dal savo imperijos ateities. Mokytojas pasak : „Labai svarbu gyvenime nesider ti, kai yra galimyb “. Tik pažadin savo S mon , j s suprasite – kas j s, kur esate ir kam ia at jote, sužinosite savo tikr vertyb . O kitaip – iki amžiaus pabaigos ieškosite: „Kas kaltas?“ ir „K daryti?“. Kadangi „kalti‘ bus visi, niekaip neišspr site, „k daryti ir kaip gyventi“ su tokiais niekšiškais apgavikais! Papras iau pasakyti: „Man tai nepatinka!“ ir po to išeiti, garsiai trenkus durimis (k daugelis ir daro)... 2. Bet net ir išmok s, S mon s lygmenyje, daryti tai, teigiamo efekto gavimui, žmogus tur skirti užsi mimams didži gyvenimo dal , gyventi vienišas, sp damas tik pavalgyti ir pamiegoti, tap s visišku atsiskyr liu. Tam kad išeiti iš šios keblios situacijos, yra genialiai paprastas sprendimas – traukti darb savo pas mon . S mon – jaunas, lengvab diškas padaras, penkiamet mergait su kaspin liais kasose, užsiimanti labai svarbiu reikalu: žaidžia su kamuoliu ir gaudo žiogelius. Pas mon – patyrimo bei amžiaus paprotinta senel , priži rinti an . Senel užsiima savo reikalais, nesikiša delikat augimo proces . Bet kai tik an kreipiasi senel , paskaityti 59

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


pasak arba pažaisti su ja, senel meta visus savo reikalus ir užsiima vaiku. O jei an paprašys numegzti jai kepurait arba kojines, senel nakt nemiegos, bet numegs. Taip pat veikia ir m pas mon : kol S mon nesikreipia pagalbos, ji neturi teis s kištis pa io jauniausio komponento, žmogiškojo aš, brendimo proces . Bet kai žmogus kreipiasi pagalbos (o juo labiau kai duoda pas monei konkre užduot !), pas mon , kaip ir senel , 24 valandas per par vykdys jo sakymus, kiek j beb ! Žmogui niekada nepavyks perkrauti savo pas mon , nes ji pagal savo paj gum , patikimum ir greit eigiškum lenkia visus pasaulio kompiuterius, kartu paimtus! Bet dirbti šiuo kompiuteriu žmogus nemoka (nebuvo kam pamokyti): viskas sustojo tuš plepal ir sp liojim lygyje. M Sistema, pirm kart Civilizacijos istorijoje, duoda galimyb užduoti pas monei programas, apkraunant j iki viršaus. Tai daroma vis tekst , mintini formuluo , pratim ir apskritai bet kuri veiksm pastatymu „automatiniam veikimui“. Pirm kart pasaulin je praktikoje! 3. Tik m knygoje ir Sistemoje pirm kart pasaulyje yra duoti apibr žimai – kas yra mon , Pas mon , Karma, Siela, energetinis k nas, Aukš iausiasis Aš, minties forma, stereotipas. Ir pats svarbiausias – paaiškinama, kaip ši sud tingiausia biochemin , bioenergetin sistema, vardu „Žmogus“, veikia kompleksiškai! Maža to, duodamos detalios, praktin s instrukcijos – technologijos, išmokan ios žmog , kaip surinkti š savo kompleks draug n ir jungti j darbui (tikslu gauti užduot , programuot ir prognozuojam rezultat ). Iki m šios paslapties nežinojo nei mokslas, nei ezoterin s doktrinos, nei jogai su Tibeto vienuoliais – kartu visus pa mus! Tai reiškia, kad visas šis kompleksas pas žmog taip ir likdavo pusiau surinkto “konstruktorius” pavidale. Jeigu b kitaip, Žmonija neb jungusi susinaikinimo mechanizmo, ir mums dabar netekt svarstyti išlikimo problem . Mes pirm syk žmogui duodame technologij , kaip atsijungti nuo asmenin s, giminin s ir kitokio pavidalo Karmos poveikio. Duodame S mon s pabudimo ir jos diapazono (matmens) išpl timo technologij . Žmogus, išvesdamas savo S mon iš Karmos poveikio, apima, ja, vis Visat kartu su jos procesais. Jis mokosi aktyviai dalyvauti juose, s moningai formuoja situacij savo likime ir Žem je, pad damas prareg ti visai Žmonijai. Aukš iausiais mokslo bei medicinos pasiekimo kriterijais skaitosi panac jos nuo radiacijos, v žio, AIDS, nepagydomos tuberkulioz s bei daugelio kit lig išradimas. Mes savo Sistemos, kaip panac ja, neteikiame, bet žmogui prisijungus prie jos ir atsta ius kankor žin liauk 18 gaminan ia melatonin 19, organizmas pats, tarp kitko, atsikratydavo

18

kankor žin liauka (lot. corpus pineale) – liauka, esanti galvos smegenyse. Tai nedidelis, ovalios formos, neporinis organas, 0,2 g mas s. Geriausiai išsivys iusi yra vaiko kankor žin liauka. J gaubia plonas jungiamojo audinio apvalkalas, iš kurio liauk eina ataugos, dalijan ios parenchim atskiras skiltis arba folikulus. Pastarieji susideda iš glijinio audinio, kuriame yra daug kraujagysli . Parenchimos l steli citoplazma yra gr ta. Septintaisiais gyvenimo metais organas pradeda nykti, išauga jungiamasis audinys, daugelis parenchimini l steli ž va, vietoj j atsiranda kalkini k neli – smegen sm lio, acervalus cerebri. Kankor žin liauka atrofuojasi dar prieš lytin brendim . Ji gamina melatonin , kurio gamyba priklauso nuo šviesos kiekio. Žinduoli kankor žin s liaukos šviesa negali pasiekti, tod l ji gauna informacij per regos nerv . Melatoninas reguliuoja paros ciklus, vadinamus cirkadiniu ritmu. Nakt , kai tamsu, melatonino koncentracija padid ja, ir žmon s apsn sta, o at jus dienai ir melatonino koncentracijai sumaž jus, atsibundame. Daugeliui gyv b dingas ir metinis ciklas (gyv nai dauginasi ar migruoja tik tam tikru met laiku). Tai siejama su melatonino koncentracijos sumaž jimu vasar ir padid jimu žiem d l dienos ilgio poky .

60

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


bet kurios nepagydomos ligos! Esant aktyviam darbui progresuojantis pager jimas prasideda jau po savait s. O su radiacija net nereikia kovoti, mes jai nepasiekiami! Bet kad gauti tokius rezultatus, žmogus turi gerokai padirb ti su savimi!

4. Pirm syk Žem je mes duodame s vok apie turimas žmogaus k ne gyvulin bei augalin sistemas, o taip pat yra paaiškintas sintez s bei fotosintez s mechanizmas, gamtos tas augalin sistem . Žmogui, prisijungusiam prie Sistemos, duodamas paprastas naudojime, veikiantis sintez s bei fotosintez s proces pajungim organizme mechanizmas. Kad organizme šie procesai yra, pasaulyje egzistuoja tik sp liojimai ir prielaidos. 5. Sistemoje, taip pat pirm kart, duodami aišk s ir suprantami paaiškinimai, kas yra Dievas, Subtilus Pasaulis, Visata kaip vieningas, gyvas organizmas. Pirm syk yra

19

melatoninas (N-acetil-5-metoksitriptaminas) – hormonas, kur gamina kankor žin liauka, daugiausia nakties miego metu. Jis l tina medžiag apykait , slopina skydliauk funkcij . Jis taip pat yra antioksidantas – medžiaga, surišanti laisvuosius radikalus organizme. Melatonino gamyb skatina šviesa ir l tina tamsa. Melatonino prekursorius (pirmtakas) yra serotoninas, neuromediatorius, sintetinamas iš aminor gšties triptofano. Daugiausia melatonino receptori yra randama hipotolame ir akies tinklain je. Senstant organizmui, melatonino koncentracija jame maž ja. Tai priklauso nuo kankor žin s liaukos veiklos sumaž jimo ir degeneracijos ir siejama su dažnesniais miego sutrikimais.

61

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


paaiškinti Žem s, Žmonijos ir atskiro žmogaus, j glaudžiame ryšyje, funkcija, vaidmuo ir vieta šiame organizme. 6. Prim kart pasaulyje yra paaiškinti Sielos ir žmogaus Evoliucija, m at jimo Žem , ir Gyvenimo apskritai, prasm . Evoliucijos sivaizdavimas, kuris buvo eigoje iki šiol , nesiek toliau pažado: „Pamatysite, mes vis vien kuo nors tapsime!“ Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema duoda žmogui galimyb s moningai jungti savo Evoliucij , kryptingai valdant š proces . 7. Ir pagaliau, pirm syk per paskutiniuosius 5.000 met yra gautas taip vadinamas Pasaulio Raktas, paaiškinantis vis tai, apie k buvo kalbama aukš iau. Kiekvienas iš išvardint septyni punkt – tai pasaulinio lygio atradimas, patvirtintas praktika. Visi jie pretenduoja gauti Nobelio premij , ir n vien ! Kas netiki - suraskite paneigim , analogišk tyrim pavidale arba nors pamin jim apie juos. Nerasite, nes j n ra!

62

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Antrasis skirsnis

Lygmens s voka

Dievas – tai trivien (trilyp ) pradžia, vis vibracij , savitarpio s lygotum (s veik ) dvilypumo šaltinis. Dievo Trivien (Trilyp ) pradžia pasireiškia toki universali dedam , kaip B tis, Neb tis ir visk apimanti Dievo S mon , suvienijime. Tai reiškia, kad Dievo S mon apima procesus, kaip išryškintame Pasaulyje (B tyje), taip ir neišryškintame Pasaulyje (Neb tyje), tai yra visi procesai, vykstantys ir viename, ir kitame Pasauliuose yra Dievo kontroliuojami, Jo valdomi. Šis prasmintas (etaloninis), viso Gyvenimo proceso visumoje, Dievo matymas ir yra b tent tai, kas vadinasi objektyvi B ties realyb . Buvimas toki prieštaring savo kilme dedam , kaip B tis ir Neb tis, priveda prie Pasaulio dedam Dvilypumo. Visada yra kažkas su tam tikrais apib dinimais ir yra kažkas su apib dinimais priešingais, skirtingais: dalel – antidalel , elektronas – protonas, tvarka – chaosas, priežastis – pasekm , k rimas – sunaikinimas, jud jimas – ramyb ir t. t. Jeigu B tis yra materijos, kaip tam tikros statybin s medžiagos pasireiškimas Visatoje, Neb tis yra Esamyb s nepasireiškimas. B ties pagrindin s charakteristikos yra tinas daleli , k ir visos Esamyb s materializavimas, o taip pat jud jimas, tvarka, rimas, harmonija. B tis pasireiškia, kaip gyv (organin ) ir negyva (neorganin ) Gyvyb . Nat ralu, kad Neb tis turi priešingas pagal savo kilm savybes. Jeigu B tis susideda iš daleli , Neb tis – iš antidaleli . Jai b dingi: chaosas, griovimas, disharmonija ir ramyb (kap ). B ties ir Neb ties s veika pagimdo Gyvyb . Šio proceso Varomoji J ga yra visk apimanti Dievo S mon , Jo Mintis, pagimdyta S mon s. Gyvyb s Erdv gali b ti tik trimat . Dievo trij dedam s veika (B tis, Neb tis, mon ) apima absoliu iai visus Gamtos procesus! S mon s sugeb jimas apimti B ties ir Neb tis procesus nulemia S mon s Lygmen (diapazon ) ir Lygmen to pasaulio, kuriame žmogus gyvena ir kok jis j mato. Gyvenimo proces valdymo plane S mon s Lygmuo nustato žmogaus parodyt gabum realizavimo galimyb . Organin s Gyvyb s užuomazga ir jos egzistavimas galimi tik Lygmenyje, kuris yra lygus skai iui „+ pi“, tai yra trimat je erdv je. Tai reiškia, kad erdv , kurioje materializuojasi Esamyb ir egzistuoja organin Gyvyb , gali b ti tik trimat . Septyni ties lygmen skirtumas apsprendžiamas tik S mon s diapazonu (Lygmeniu) ir su ja susijusi žmoni , gyvenan viename ar kitame Lygmenyje, m stymo (psichiniais) procesais. Ir kiekviename S mon s Lygmenyje) savotiškas tiesos ir teisumo supratimas, kaip objektyvios realyb s apžvalgos kampo atspindžio laipsnis. S mon s diapazono atskleidimas 2 – 5 procentais n ra nenaudingumo arba ribotumo liudijimas, tai m 63

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


materialiojo pasaulio standartas, m startinis kapitalas! Evoliucijos prasm (m Lygyje, kaip ir bet kuriame kitame) – žmogaus sugeb jimas išeiti už savo Pasaulio (komfortin s zonos, Lygmens) standarto rib . Jis turi surasti savyje j ir dr sos, kad išeiti už „bendrai priimt norm “ rib , kurias nustat visuomen s nuomon , save panaši aplinkos nerašyti statymai , nepabijoti tapti nepanašiu juos arba juokingu paieškose tiesos, atspindin ios objektyvi realybe. Susirasti j bei dr sos, kad išsiskirti iš šios aplinkos (nueiti ten- nežinau kur, surasti tai-nežinau k ). Kadangi Evoliucija - nenykstanti naujov , šis išbandymas ne silpnus nervus turintiems! Ir taip kiekvienoje pakopoje, kiekviename begalinio Kelio Lygyje, Dievo etalono domis. Skai ius „pi“ n ra universali konstanta. Jis artimas skai iui „3“, bet n ra lygus trims. Šio art jimo (nukrypimo, nesutapimo) d ka ir yra kuriami Pasaulio Lygmenys. Jeigu organin gyvyb užsimezga esant „pi“ vertei, kuri apytiksliai lygi 3, tai mon s atsiradimo Lygmuo m pasaulyje, Žem je, nustatomas „pi“ + 0,1 (esant „pi“ vertei = 3,1). Žem s Lygmuo 3,00017 ribose pasako apie tai, kad Žmonija gauti S mon , švelniai tariant, ne gali. Reikia atminti, kad B ties pasireiškimas neapsiriboja šiuo diapazonu. Jis yra startinis, išeities taškas nepertraukiamam S mon s išpl timui, d l vairi organin s Gyvyb s egzistavimo Lygi Visatoje suk rimui (kiekvien K rinijos Lyg atitinka savas S mon s diapazonas ir savos, dažnai subjektyvios, nešan ios nesuderinamum , kaip stimul S mon s Evoliucijai, normos-tiesos). Iš ia kei iasi, auga erdv s Lygmuo. Pavyzdžiui, Dievo Pasaulyje erdv s ir S mon s Lygmuo sudaro nuo 4 iki 4,5. Paties Dievo S mon s Lygmuo sudaro apie 5,5 vienet , ir jis nestovi vietoje, kadangi Evoliucija neleidžia užsis ti, ir Jam. Auga Jo Lygmuo, did ja visos Jo (ir m taip pat) Visatos Lygmuo, o tai reiškia, kad ir visi jos gyventojai privalo didinti savo Lygmen , kad žengt koja koj su Dievu! Dievo Pasaulyje yra tik viena objektyvi Tiesa, apjungianti visus – Vienyb s D snis. Visa intriga tame, kad Žem je, kaip S mon s ir erdv s Lygmens pradiniame taške, šis D snis nematomas, neskaitomas ir negarbinamas. Informacijai. Aukš iau esan ios Visatos, Dievo S mon s Lygmuo viršija 10 vienet , K jo – Dievo vo Savaofo, S mon s Lygmuo sudaro 100 vienet . Mes taip pat stengiam s neatsilikti. Per dešimt darbo met mes pak me S mon s Lygmen iki 3,98 vienet (90%). Einantys m p domis žmon s, mus vejasi. Kaip matote, viskas m j goms! Kieno nors principingas nesutikimas su Vienyb s D sniu automatiškai jungia jame sunaikinimo programas (nepriklausomai nuo to, kokiame Lygmenyje jis randasi!), su perspektyva atsidurti po to Neb tyje. Mokslas tvirtina, jog erdv yra daugiamat . Iš tikr kiekviename Subtilaus Pasaulio Lygmenyje erdv yra, kaip ir Žem je, trimat : ilgis, plotis, aukštis. Ta iau kiekvien Lyg atitinka savo diapazonas arba S mon s Lygmuo, išsiple iantis nuo Lygio iki kito Lygio. Distancija, gradacija arba žingsnis tarp Lygi turi vert 0,2. Jeigu m Lygyje mon s diapazonas sudaro nuo 0,1 iki 0,3 (3,1–3,3), sekantis Lygis tur s diapazon iki 0,5 (visi apskai iavimai daromi išeinant iš skai iaus „pi“ = 3, kuris yra konstanta). Tuo stabilumas Visatoje išsemtas. Visi kiti statymai ir Procesai yra reliatyv s ir randasi nenutr kstame abipusiškame jud jime. Tik tai n ra chaosas, o jud jimas, kontroliuojamas ir valdomas Dievo S mone, su programuojamu bei nusp jamu rezultatu. Skai ius „pi“ parodo erdv s, kurioje mes gyvename, Matmen , o skai iai po kablelio nulemia m S mon s Lygmen . Išvystytos mon s Lygmuo m pasaulyje svyruoja nuo 3,1 iki 3,3. Sekantis proting b tybi Gyvyb s Lygis (arba, kaip j dar vadina, „matmuo“) sudarys 3,3 – 3,5. Viso Visata turi septynis proting b tybi egzistavimo Lygius. Pats aukš iausias organin s gyvyb s pasireiškimo Lygis (žmon ms, gimusiems ir gyvenantiems Žem je) 64

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


apib dinamas skai iaus „pi“ verte = 3,9. Tai ketvirtasis K rinijos Lygis, ta iau joki b du ne Ketvirtasis Matmuo! Sekantys trys Lygmenys prasideda arba apib dinami skai iaus „pi“ verte = 4. mon s Lygmuo juose sudaro 4,0 – 4,5. Tai Tobul Žmoni Pasaulis – Visatos, B ties administracija. Žmoni egzistavimo forma tame Pasaulyje mums yra nematoma – bek , energetin arba, kaip j pavadino Ciolkovskis20, spindulin . Bet vienas kitam tai tokie pat žmon s kaip ir mes su jumis, tankiuose materialiuose k nuose, gyvenantys tokioje pat žem je. Dar š Pasaul vadina Dievo Pasauliu, arba Rojumi. Štai tai ir yra taip vadinamas Ketvirtasis Matmuo. Žmon s šiame Lygyje atlieka B ties korekcijos, palaikymo darb . Ketvirtasis Matmuo nebus nuleistas, kaip kažkoks kvantinis šuolis arba Antrasis Kristaus At jimas. Jis Žem je buvo visada ir yra apgyvendintas Dievo Pasaulio bendradarbiais. Kiekvienam iš m yra suteikta galimyb eiti J , bet ne rikiuot je ir ne minia, o bendramin grup je savo Evoliucijos pagalba. Tokio poži rio griežtumas nulemtas principingu negalimumu iš m fizinio pasaulio š trokštam Roj pernešti destruktyvius procesus (mirt ) . Dalykas tame, kad B tis Visatoje palaikoma Dievo S mone, Jo m stymo procesais, psichine energija (arba Švent ja Dvasia). Žmon s, gyvenantys pa iame žemiausiame mon s Lygyje (visi mes), egzistuoja tiktai šios energijos vartojimo s skaita, nedovanotinai, savo emocijoms, ambicijoms ir „problemoms“, j išsklaidydami. Kitas reikalas, kai žmogus mokosi ne tik racionaliai naudoti Dievo psichin energij , bet ir didina j , palaikydamas savo asmenin egzistavim . Toks žmogaus sugeb jimas žymiai išple ia jo galimybes. Jis tampa savo likimo, savo Gyvenimo šeimininku. B tent šiame yra žmogaus Evoliucija m etape – sugeb jimas paversti save, iš gyvenim niekais leidžian io ir prašeivos, K ju. B tent to ir mokina m Sistema! reiškia S mon s orientacija 2 – 5 procentai? Paprasto žmogaus S mon orientuota jo r pes ius ir problemas: namai, šeima, darbas ir t.t. jo S mon s diapazon eina viskas, apie k jis galvoja, kas j jaudina. Viskas, kas yra už šio diapazono rib , žmogaus nedomina. ia reikia pažym ti, kad pas naujagimius S mon yra daugiamat . Tai švarus popieriaus lapas, kuriame galima rašyti bet k ! Priklausomai nuo to, kaip Ji pradeda sisavinti šeimyninio bei visuomeninio aukl jimo dogmas, koncentruodama save sav s realizavim , savo galimybi panaudojim žmogaus emociniame plane, jo pergyvenimuose ir problemose, vaik S mon s diapazonas smarkiai susiaur ja. Kartu su juo siaur ja stymo proces efektyvumas. Ryšium su tuo, kad S mon orientuota gyvenim materialiame (fiziniame) pasaulyje, jo pamatas, statybin medžiaga yra sitikinimai, nuostatos, dogmos, kurias žmogus gavo nuo jo vystymosi pradžios. S mon s žiningai saugo šias žmogaus Virtualios Visatos ribas ir visas šias išvardintas „vertybes“, nesugeb dama padaryti j bešališk analiz . mon formuoja pasaul ži , vidin Virtuali Visat tik savo ties , stereotip , vaizdini ir nuostat s vado baz je. Žmogus suvokia aplinkin pasaul ir žmones tik per savo labai ribot diapazon – per individual ir visiškai nepakartojam S mon s Lygmen . Iš esm s, Virtuali Visata materialiajame pasaulyje atlieka apsauginio kokono funkcij . Žmogus vertina visus, ži damas tai, kaip s žiningai jie sugeb s spr sti jo problemas. Viso, kas randasi už šio diapazono rib , S mon nesuvokia! Ji yra sukoncentruota tik 20

Konstantinas Ciolkovskis (1857 – 1935) – Rusijos mokslininkas, kosmonautikos pradininkas.

65

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


savo problemas bei mintis. Tod l ne be pagrindo skaitoma, kad „galvos smegenys – tai organas, kurio pagalba žmogus galvoja, kad jis galvoja“. Mazgeliai Kada aš sakau, kad visi mes, sveiki žmon s, gyvename už m proto rib , aš ne šiaip sau veriu beprasmišk paradoks karolius. Protas mums reiškia t pat , k nes moningam reiškia ego. Mes ir esame m proto nes moningoji dalis. Tik iš steb tinos susvetim jimo pozicijos mes suvokiame Gyvyb s Šaltin kaip kažk Tokio. Protas, kurio mes nesuvokiame, suvokia mus. Tai mes gyvename už m proto rib . n kiek nejaudina, kad mes visiškai nežinome savo asmeninio vidinio pasaulio. Nat ralu, kad virtualios Visatos centras yra jos k jas – žmogus. Viskas, kas randasi jos ribose, turi tarnauti žmogui, spr sti jo problemas. Jam, gyvenan iam savo gyvenim , aplinkinis pasaulis neegzistuoja. Visa Visata, jo giliu sitikinimu, sukasi aplink ir jo problemas, jis nieko kito aplinkui nemato ir nepastebi. Aplinkiniai žmon s, jo manymu, pašaukti j maloninti, tenkinti tik jo poreikius. Jie neturi savo problem ir iš principo j negali ti. Žmogus suvokia tik tuos žmones, kurie eina jo S mon s diapazon . Kit jis „nemato“ ir rimtai nesuvokia. Jeigu žmon s, gyvenantys jo Visatoje, pareiškia, kad jie turi teis savo gyvenim , savo problem sprendim – žmogus nustebintas. Jis sukr stas ir pritrenktas. Jam tai stresas, jis bet kokiu b du stengiasi pakeisti susidariusi situacij : juk tas, juk nepaklusnusis, turi tarnauti jam, o nenori. Kyla vienas kito nesupratimas ir konfliktai, stresas vienam ir kitam. Nes ir „nepaklusnus“ mato situacij lygiai taip pat, tik iš savo pus s! Kas lie ia informacij , žmogus suvokia tik t , kuri pasiekia jo S mon ir atitinka jo tiesas. Kitos, priklausan ios aukštesniam Lygmeniui, jis nemato ir nesuvokia (kategoriškai paneigdamas), net daug kart perskait s arba susitik s kaktomuša! Alegorija Kart vienas jaunuolis iškeliavo ieškoti Mokytojo. Iš s iš savo kaimo, pamat sen , besiilsinti po medžiu. – Kur tu eini? – š ktel jo jam senis. – Aš ieškau mokytojo, – atsak jaunuolis, – nors dar ir nenusprendžiau, kur man eiti. Tu senas žmogus, daug k matei – gal tu, gal si man pad ti? – Aš tau pad siu, jeigu tu prašai, – pasak senis, – jeigu vien kart tu pamatysi žmog , kuris atrodo taip ir taip (ir senis smulkiai nusak veido bruožus ir drabužius), kuris di po medžiu štai tokiu b du (ir senis pariet kojas po savimi ir parod , kaip b tent turi ti Mokytojas) – n vienos minut s neabejok, tai jis ir yra. Jaunuolis pad kojo seniui ir leidosi kelion . Jis per jo šal nuo kaln iki j ros ir nuo džiungli iki dykumos, pamat ir sužinojo daug domaus bei naudingo, bet niekur negal jo rasti nieko panašaus t , k nupieš senis. Bekeliaujant jis praleido daug met , ir vien kart kelias v l j atved kaim , kur jis gim ir užaugo. Jis buvo jau nebejaunas žmogus, ir labai nustebo, pamat s, jog senis, su kuriuo jis kažkada seniai kalb josi, vis dar s di po medžiu. Senis buvo dar senesnis, ir dabar atrod b tent taip, kaip pats prieš daug met nusak . – ! – sušuko jau nebe jaunuolis, – Tai tu visada buvai ia. Kod l tu nepasakei man 66

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


iškart, kad esi Mokytojas? – Taip, – nusišypsojo senis, – aš buvau ia jau tada. O štai tav s, – tav s dar nebuvo. Nors alegorija skamba optimistiškai (eršk iuotu keliu – žvaigždži link), jos prasm yra gana li dna. Žmogus, nerad s sav s namie, leidžiasi tolim kelion ieškoti to, ko ten nepamet . Tai ir yra tas, k mes vadiname „vaikš iojimu didžiuoju ratu“ ir „pseudodvasiškumu“. Alegorijos li desys yra tame, kad pasiryžta leistis tokias keliones daugelis t kstan , o sugr žta vienetai. Jeigu S mon n ra orientuota sveikat , bet kuri informacija apie sveikat atmetama! Jeigu S mon yra orientuota tai, kad sveikat gali duoti tik gydytojas, tuomet žmogui tampa nepasiekiama bet kuri informacija apie tai, kad visa, kas tina gyvybei ir sveikatai, randasi jo viduje! Jo S mon s Lygmuo ir informacijos Lygmuo turi skirtingas vertes, ir randasi visiškai skirtinguose, lygiagre iuose erdv s ir laiko kontinuumuose, tod l nesutampa ir nesikerta. Yra tik vienas b das sujungti juos – pakelti savo S mon s Lygmen ! „Jeigu organin gyvyb užsimezga esant „pi“ vertei, apytiksliai atitinkan iai skai iui 3, tai S mon s atsiradimo Lygis, pasaulyje, Žem je, nustatomas „pi“ + 0,1 (esant reikšmei „pi“ = 3,1). Žem s Lygmuo 3,00017 ribose sako apie tai, kad Žmonijai, gyti S mon , švelniai tariant, sunkoka“. Kaip jus suprantate, tai objektyvi realyb , kuri nereikalauja rodym . Tas lie ia visus B ties aspektus. Jeigu, pavyzdžiui, S mon yra orientuota tai, kad pinigus galima užsidirbti tik fiziniu, „garbingu“ darbu arba prekyba – žmogus nemato kito pelnymo b do ir su pasipiktinimu atmeta bet koki informacij apie tai, kad pinigus galima užsidirbti kažkokiu kitu b du. Šiuo atveju yra beprasmiškas dalykas kreiptis žmogišk sveik prot . Šis protas apsiriboja, 2 – 5 procentais, savanoriškai kalintos, jo S mon s. B damas tokioje senoje žmogus negali adekva iai reaguoti situacij ir neklystamai išsirinkti – kas jam yra naudinga, o kas ne. Visose savo nelaim se ir b dose jis kaltina vis pasaul . Visi aplinkui blogi, kadangi turi tarnauti žmogui, daryti jam „ger “, bet nedaro! Ta iau kaip daryti g , jeigu jis randasi pad tyje, kai bet kokia g ryb paver iama blogiu? Taip t sis lygiai iki to laiko, kol žmogus neišsiris iš materialiojo pasaulio kiaušinio arba neišsilaisvins iš savo kokono. Paaiškinti š dalyk galima vairiai, bet padaryti galima tik vienu keliu – tapus nepriklausoma nuo materialiojo pasaulio Asmenybe. Ne gavus realios nepriklausomyb s, viskas baigiasi šnekomis, o ir kur galima eiti, esant suvystytu kokone? reiškia – išpl sti S mon ? Žmogus turi suprasti ir savo viduje sis moninti, kad jam reikia išpl sti savo mon . Pavyzdžiui, pasir pinti sveikata. Jeigu gydytojai jam negali pad ti – reiškia, jis turi žengti savo savimon s diapazon ( savo Virtuali Visat ) informacij apie sveikat , prad ti studijuoti š klausim ! Reikia apm styti, suprasti, kas jam reikalinga ir kaip galima pasiekti sveikat . Tai yra S mon s išpl timas vyksta per pažinim , mokym si, supratim ir naujos informacijos panaudojim praktikoje. Reikalingi pinigai? Teks pripažinti, jog j nuostatos ir vaizdiniai apie pinig uždirbimo b dus, seniai paseno, reikia ieškoti nauj šios problemos sprendimo b sutinkamai su laiko reikalavimais! Tam reikia išstudijuoti darbo rinkos konjunkt , vertinti savo žinias ir sugeb jimus. Jeigu jie neatitinka laiko dvasios – tai reikia mokytis ir prisitaikyti prie konjunkt ros, o nebandyti laužyti arba ignoruoti j ! Juk šiuo atveju labai nelygios svorio kategorijos. Žmogus turi savo pasiruošimu, darbu pakelti savo vertyb ir pasidaryti vertas ger pinig ! Priešingu atveju jo svajon taip ir liks „id ja fiks“. 67

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Analogiškai, jeigu žmogus nori gyventi, jo S mon turi b ti orientuota gyvenim . Gyvenimas yra Visatos pasireiškimo ir egzistavimo b das. Tai procesas, reiškia, ir žmogaus S mon turi b ti orientuota vis proces ir traukti savo gyvenimo diapazon vis Visat . Tik šiuo atveju jis pradeda jaustis Jos dalele, stele, pavaldžia vieningam Procesui - Gyvenimui! Tada ir Visatos bioritmai palaikys gyvybin s veiklos procesus žmoguje be galo ilgai. Štai kur pasl pta fizinio nemirtingumo paslaptis! Paslaptis tame, kad jokios paslapties ra. Jeigu S mon orientuota vis Visat , žmogus suvokia save Jos dalele. Jis žino ir supranta, kad ir kiti žmon s yra tokios pat lygiavert s dalel s, pašauktos tarnauti vieningam Gyvenimo Procesui! Vis , kas yra reikalinga Gyvenimui, jam duoda Visata, tod l n ra b tinumo paveikti aplink esan ius ir pajungti juos savo valiai, savo stereotipams, laužant juos per kel . vairiose pasaulio religijose ir žmoni galvose atkakliai cirkuliuoja dogma, kad Dievas kariauja su tamsiomis j gomis, su Velniu, ir dar nežinia, kas kur nugal s. Neb tis – tai ir yra Velnias, kartu su jo tamsiomis j gomis. Dievas duoda Gyvyb visai Esamybei, tame tarpe ir žmogui. Kaip jis(žmogus) pasinaudos šia dovana – tai jo asmeninis reikalas ir pasirinkimo teis ! Žmogaus pasirinkimas, kaip jau buvo anks iau pasakyta – statymas visam Pasauliui, tame tarpe ir Dievui! Nenor jimas imtis atsakomyb s už visk , kas vyksta su juo, su visa Žmonija ir su Žeme, jo kategoriškas nenor jimas augti, pereiti kit evoliucin klas – reiškia Pasirinkim pus , priešing Gyvenimui, Neb ties pus . Šiuo atveju nei paprieštarauti, nei uždrausti niekas jam negali ir neturi teis s, nes jis yra vienvaldis savo dovanos – Gyvenimo – šeimininkas. Gražiai gyventi neuždrausi. Neteisingo Pasirinkimo patvirtinimas yra Žmonijos jungtas susinaikinimo mechanizmas, esanti m gyvenime apokalips ir mirtis apskritai. Visi šitie nenormal s procesai ir reiškiniai neturi nieko bendro su Gyvenimu Visatoje ir egzistuoja tik Žem je! Gyvenimas vibruoja siaurame diapazone tarp B ties ir Neb ties. Tai nuolatin veika, j abipusis per jimas vieno kit . Šis savitarpiškas per jimas ir yra tai, k žmogus vadina gyvybin mis vibracijomis, gyvenimo erdve ir Gyvybe apskritai. Ši dviej , priešing pagal savo savybes, Pasauli s veika vykdoma vairi kitimo proces d ka: antidalel s pereina daleles (fotono pavyzdys), chaosas virsta tvarka (ir atvirkš iai), veiksmas – atoveiksmiu ir t. t. Kitimo procesai yra universal s. Jie b dingi viskam, tai yra faktiškai - visur esantys. Kitimo proces universalumas pasireiškia masi bei energij tverm s sniuose, kurie teigia: „Jeigu k nas kažk prarado, jis turi kažko sigyti lygiai tiek, kiek prarado“. Gamtoje egzistuoja trys pagrindinai kitimo procesai: medžiag apykaita, energij apykaita ir apsikeitimas informacija (žmogui – apsikeitimas mintimis). Iš ši trij pagrindini proces išplaukia visi kiti Tverm s sniai. Negyvajai materijai tai masi tverm s snis, dinamikos d snis (veiksmas lygus atoveiksmiui), šilumin s apykaitos d snis ir t. t. Visa tai medžiag apykaitos pasireiškimas. Visoje Visatoje kitimo proces varomoji j ga yra S mon , Dievo m stymo procesas. Daug kas, visos Esamyb s kitimo procesuose, Jo yra pastatyta „automatiškam veikimui“ ir nereikalauja Jo nuolatinio kišimosi. Šie procesai yra palaikomi Dievo psichin s energijos potencialu, reiškia, viskas, kas vyksta Pasaulyje, yra iš anksto užprogramuota. Iš ia išplaukia pagrindinis informacijos tverm s D snis: „Prieš kiekvien reiškin pirma b na informacija apie j “. Tod l visa Esamyb , bet kuris Gamtos k nas yra programinis ir programuojamas produktas. Bet kuris k nas – yra imtuvas, nuskaitantis iš Visatos Energoinformacinio Lauko informacij apie savo egzistavimo b ! Tik toks egzistavimo b das, kai visk valdo Laukas, turi teis vadintis procesu. Visi kiti b dai, kai Lauko vaidmuo yra nutylimas arba visiškai ignoruojamas, kaip nutiko su Žmonija, – tai 68

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


nieko ir niekam ne pareigojantys, tarpusavyje nesusij faktai. Kadangi žmogus – netvarkingas imtuvas, su išjungtu neokorteksu, tai iki gyvenimo suvokimo b do, egzistavimo proceso lygmenyje, jam, švelniai tariant, yra toli. Štai kod l visa Žmonijos istorija jam rodosi, kaip pavieniai, atskiri diskretiniai faktai, kuomet Asmenyb pakyla iki Dvasios virš ni arba krenta dvasinio nuopuolio gelm . Tai ir yra diskretinis m stymas, kuris nesugeba matyti bendr paveiksl ir žinoti skatinan ius motyvus, valdan ius žmones ir vykius. Ir tai ne eilinis kaltinimas Homo sapiens atžvilgiu, o fakto konstatavimas – kad žmogus, nepajung s savo neokortekso, gali naudotis tik diskretiniais, statiškais B ties elementais bei supratimu, neduodan iais bendro paveikslo matymo. Papras iausiai žinduolio smegenys nemoka naudotis informacija energij lygmenyje. Jam nepasiekiama Nenutr kstama Login M stysena. Tai reiškia, kad tokios elementarios neokorteksui vokos, kaip psichin energija (mintis), erdv , laikas, o taigi – ir Dievas, iš esm s suvokiamos tik dinamikoje, energij lygmenyje, žinduolio smegenims lieka pasl ptos, nepasiekiamos ir iškritusios iš realyb s. Nuostabu yra tas, kad žmon s, perskait knygas ir aktyviai užsiimin jantys Sistema, rašo mums: „Savo knygose kai kurie autoriai išsako mintis ir id jas, analogiškas , tiktai šiek tiek kitokiu kampu. Bet j tikslas yra toks pat – S mon s ir Evoliucijos išpl timas. Toks sp dis, kad informacija eina iš vieno šaltinio. Tiesa, S mon s ir Evoliucijos išpl timo link jie eina per aktyvi meditacij . K j s galvojate apie tok keli ?“ O dalykas iš tikr yra „šiek tiek kitokiu kampu“. Tiktai, kad ir kokiu kampu žmogus su žinduolio smegenimis, b damas miegan ios S mon s b senoje, beži gyvenim , apžvalgos (realyb s supratimo) sektorius lieka nepakei iamas – vis tie patys 2 – 5 procentai. Turime omenyje procentus žini apie pasaul , sisavint panaudojant praktikoje, savo labui ir nekenkiant Evoliucijai. Žini šaltinis yra vienas – Visatos Energoinformacinis Laukas. Tik žinduolio smegenys iš bet koki žini ištrauks netinkam daikt , panaš lengv kulkosvaid arba atomin bomb , kuri , sutikite, kitaip, kaip susinaikinimo mechanizmu, nepavadinsi. Priežastis – prigimtinis žinduolio smegen agresyvumas, be kurio žmogus su miegan ia S mone neišgyvent . Prijaukinti, sutramdyti arba išdresiruoti – visiškai ne manomas sumanymas. Dar daugiau ne manomas yra tokio žmogaus siekimas gyti Subtilaus Pasaulio ir Dievo meil bei supratim ! Kaip galima siekti S mon s ir Evoliucijos išpl timo per aktyvi meditacij – taip pat didžiul paslaptis. Juk, jeigu tokiu b du pavyks išeiti alfa lygmen , tai be sugeb jimo jungti darbui neokorteks meditacija pavirsta saldžiu snauduliu. Žmoni nelaim yra tame, kad jie visur ieško analogiškos informacijos, atitinkan ios Doktrin ir Sistem , kur n ra b tinumo daryti kažkokius praktinius žingsnius. Suprantama, tuo jie panaikina visas m rekomendacijas, sudarydami programas, einan ias konflikt su Sistemos Egregoru. „Bet kas, k aš mokinau šaudymo nors vien dien , paskui lank ir – paversdavo mane taikiniu.“ (Saadi21, iš knygos „S klos“). Po to seka karmin bausm . Žinoma, tokia K rinijos reakcijos priežastis jiems nesuprantama. Ir jie klausia: „Už k ?“ Kad nesunkinti sau gyvenimo, jiems teks pakeisti panašaus „pažinimo“ vektori . Bet kuri informacij reik s suvokti b tent kaip papildym , pried prie Doktrinos ir Sistemos, ir niekaip kitaip! Mokymosi klausimas yra labai svarbus, nes žmon s, kurie laiko save pasiekusiais, stengiasi mokyti kitus, manydami, kad b tent tuo reikia save keisti. D l šios priežasties jie stengiasi savo žinias, sumaiš su informacija iš Doktrinos ir Sistemos, diegti žmon ms, tur dami omenyje, kad „ si lyta“ tokiu b du informacija pad s jiems pasitaisyti. Šiuo atveju jie, kaip „teis jai“, sprendžia už kit – k ir kaip jam reikia savyje ištaisyti, o tai yra proto 21

Saadi (Muslih-ud-Din Mushrif ibn Abdullah, 1181 – 1291), didžiausias pers poetas-moralistas, praktinio, gyvenimiško sufizmo atstovas.

69

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


absorbavimas( vieno žmogaus iš kito), kas niekaip nesiderina su K rinijos D sniais. ia teks nuvilti m gerbiamus mokslininkus, studijuojan ius procesus elementari daleli lygmenyje. Tokio reiškinio, kaip anihiliacija Visatos ribose negali b ti net teorijoje. Viskas yra tod l, kad dalel s per jimo antidalel procesas valdomas Dievo S mon s ir taip pat Jo nustatytas „automatiniam veikimui“. Pati savaime ši Jo programa pašalina antimedžiagos kokio-nors kiekio kaupim materialiojoje Visatoje, kitaip Jai tai b savilikvidatorius! Mokslininkai nustat , kad ne tik žmogus, bet ir visa Esamyb pasaulyje, Visatoje, yra valdoma Universalaus Lauko. Kaip j s pasteb site, mes savo praktikoje (Sistemos septyniuose dalyse) taip pat visk nustatome „automatiškam veikimui“. Be šito mums reik užsiimin ti savimi nuo ryto iki pat vakaro. Vien š know-how („žinoti kaip“) dr siai galima pastatyti vien eil su didžiausiais pasauliniais atradimais! Žmogui kaip ir Dievui, yra suteiktas sugeb jimas savo psichin s energijos pagalba valdyti ne tik savo organizmo procesus, bet ir supan ios erdv s, visos Visatos. Štai kod l neharmonizuotas žmogus yra K rinijai didžiulis pavojus ir nebus išleistas už Žem s Noosferos(Saul s sistemos) rib , nei „iš jimo astral “ formoje, nei kosminiuose laivuose, nors ir kaip labai jam to nor si, nors ir k jis d l to bedaryt ! Anks iau buvo pažym ta, kad „prieš kiekvien reiškin pirma b na informacija apie “. Informacijos neš jas yra Laukas. J pavadino Morfogeniniu, bet tai ir yra Visatos Energoinformacinis Laukas. Jo šaltinis yra Aukš iausiasis Protas – Dievas. Gyvenimo pasireiškimas, Jo egzistavimas galimas tik esant pastoviai ir nenutr kstamai visos Esamyb s su Lauku s veikai. Šiame Lauke saugoma visa informacija apie Visat , Ji kontroliuojama, koreguojama Dievo S mon s (Jo Mintimis) ir evoliucionuoja kartu su Juo. Morfogeninio Lauko teorijos k jas yra biologas Rupertas Šeldreikas. Jis pavadino Lauk Morfogeniniu tod l, kad jis betarpiškai paveikia daikt strukt bei form . Tai vaizdži Laukas, ko pagrindin savyb – materializuoti mint . Yra tam tikras vaizdži laukas, bendras visiems žmon ms. Panaš s laukai yra pas gyv nus, paukš ius, vabzdžius, augalus ir net pas metalus bei kristalus. Vieno ar kito kristalo sugeb jimas priimti savo, griežtai nustatyt form (o ne bet koki !), perduodamas b tent per Morfogenin Lauk . Tai ir yra visuotinis Informacinis Laukas. Visa Esamyb randasi betarpiškame ryšyje su Juo. Kiekvien vaizd (vienar ši min visum ) atitinka savas Informacinio Lauko ruožas – egregoras. Laukas pagal savo strukt ra yra nevienar šis. Jo sluoksniai, atitinkantys subtilius dažnumus, s veikauja su žmogaus galvos smegen neokorteksu ir paskatina j lavinti šešt (psichin ) jausm . Šiuo atveju S mon suvokia aukš iausi , subtili Informacinio Lauko sluoksni informacij . Lauko sluoksniai, atitinkantys grubius(žemus) dažnumus, s veikauja su žemiausiomis galvos smegen dalimis ir su prastais penkiais jutimo organais. S mon nuskaito informacij nuo ši Informacinio Lauko sluoksni . Šiuo atveju aukš iausi Lauko sluoksniai jai yra neprieinami. Žmogaus Matricos (programin s Esyb s) gimimas vyksta Dievo Pasaulyje, kur gimsta visa Esamyb . Šioje Matricoje vyksta energoinformaciniai procesai, kurie realizuojasi Dievo psichin s energijos d ka. Štai kod l kiekvien žmog yra ti pradmenys, kaip milžiniški potencial s, visk apimantys gabumai. Ryšium su tuo, kad organin s Gyvyb s gimimas galimas tik trimat je erdv je, tai tik joje atsiranda, jau kaip fizinio objekto, žmogaus S mon . Tai – pats žemiausias S mon s lygmuo, visiškai ir pilnutinai orientuotos trimat erdv . Nors žmogus šventai tiki, jog tent šiame, geriausiame iš Pasauli , pasl pta Tiesa, ir jis at jo ia b tent tam, kad užvaldyti j , bet deja, „puikyb yra proporcinga nežinojimui“, ji korektiška tiktai šiame Lygmenyje. 70

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Kad žmoguje realizuot si Dievo duoti pradmenys, jis turi vystyti savo S mon . Tik tokiu atveju jo energetin Matrica gauna turin bei prasm (S mon ), ir ji pradeda moningai valdyti savo vystymosi programas – Evoliucij . B tent mokintis ir sugeb ti valdyti save yra Žmogaus evoliucinio vystymosi užduotis! „Li tas yra pats stipriausias grobuonis, dramblys gali suvalgyti daugiau už visus kitus, o žmogus at jo mokytis“ (sufizmo išmintis). Pirmapradžiai žmogus yra prijungtas prie k rybini proces , ta iau savo vystymosi eigoje, orientuodamas S mon materialaus pasaulio griaunamuosius procesus, jis prisijung prie j , pateko j priklausomyb n ir tapo visiškai j valdomas. M Sistemoje žmogus Subtilaus Pasaulio pagalba v l persijungia prie k rybini Gyvenimo proces . Kad išsilaikyti šioje b kl je, mes turime uždirbti savo tolimesnio Gyvenimo k rybines programas. Kadangi šis procesas palaikomas tik S mone (m stymo procesais), reiškia, ji turi apimti š proces , o mintis – pastoviai palaikyti k rybini program išvystymo potencial . Šias programas Sistemoje užduoda pats žmogus – kaip visam organizmui, visiems jo organams, audiniams, sistemoms, taip ir kiekvienai l stelei. Gyvenimas yra jud jimas, kuris pasireiškia ir realizuojasi per vairius apykait procesus: medžiag apykaita, energij apykaita, apykaita informacija ir mintimis. Šie procesai pavald s tam tikram d sningumui ir turi veikti kompleksiškai. Vienas pagrindini sni yra masi ir energij tverm s d snis. Daleli pasireiškimui, o taip pat B ties proces palaikymui materijoje, labiau svarbus yra energij apykaitos procesas. Viskas K rinijoje, pradedant nuo elementari daleli ir baigiant planetomis bei Galaktikomis (aišku, skaitant žmog ir visk kas gyv ), egzistuoja vien tik energij apykaitos d ka! Ne b jos, jud jimas ir Evoliucija sustot akimirksniu. Energij apykaita palaiko jud jim . Šis procesas turi savo, tam tikrus d sningumus, kuriuos esant norui, žmogus gali pažinti ir išmokti juos valdyti. Visi material s objektai, pradedant nuo elementari daleli ir baigiant pakankamai masyviais k nais (planetomis ir t. t.), randasi tam tikru atstumu vienas nuo kito, egzistuoja erdv je. Ši erdv n ra tuš ia, Pasaulio materializacija nepaken ia tuštumos! Erdv tarp (netgi tarp elementari daleli ) n ra neužimta, ji sudaryta iš dar smulkesni daleli . Ši smulkesni daleli , apsupan materialiuosius k nus, visuma vadinasi Lauku. Bet kuris judantis daiktas sukuria s kurinius Lauko srautus, priversdamas jo daleles jud ti. Reikia pabr žti, kad šis jud jimas visada yra tvarkingas ir kryptingas – neigiamos dalel s juda pliuso link, teigiamos – minuso link. Taip kyla vair s energetiniai srautai. Jeigu atkreipti d mes fakt , kad k materializacija prasideda nuo lauko daleli jud jimo, tai galima suprasti, jog materializacijos laipsnis ir materialaus objekto egzistavimo b das priklauso b tent nuo lauko daleli jud jimo ir nuo tam tikros j susijungimo Sistem tvarkos (programos, D snio), nuo bendro potencialo, kuris tuo pa iu susikuria. Materijos egzistavim užtikrina b tent programiniai bei energetiniai procesai. Gamtoje egzistuoja dvi r šys to, iš ko susideda materija - tai dalel ir antidalel . Dalel – tai materializuotas antidalel s pasireiškimas. Iš materiali daleli susideda visas fizinis pasaulis, kur studijuoja vair s, žmogaus sukurti, mokslai. Antidalel s – tai kito Pasaulio, kuriame n ra B ties, atstovai. Gyvyb – tai visada kažkokia tvarka. Mokslininkai dar neseniai man , kad Antipasaulyje viešpatauja chaosas. Ta iau ir jis yra pavaldus savo d sningumams, vienas kuri yra antidalel s per jimas dalel ir jos egzistavimas, bet jau materialaus objekto formoje. Šio proceso d ka egzistuoja atomai – elementarios materialios sistemos, iš kuri susideda bet kuris fizinis objektas. B tent antidaleli jud jimas užtikrina materiali objekt jud jim ir yra energetini proces atsiradimo priežastis. Ši D sni žinojimas mums reikalingas tam, kad suprasti, jog Pasaul valdo energij apykaita. B tent ji yra vis kit išryškintos materijos proces bei apykait šaltinis. 71

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Ir žmogus n ra išimtis! Žmogaus k nas taip pat egzistuoja energij apykaitos d ka. Ji yra dinga organizmo l stel ms taip pat, kaip ir visam organizmui. M Gyvenimas ir sveikata pilnutinai priklauso nuo energij apykaitos. Prieš žmogui ateinant Žem atsiranda jo energetinis k nas, suderintas su tam tikram, individualiam daleli jud jimo ritmui, tam tikram energetiniam potencialui ir galimyb ms. Energetinio k no užgimimas vyksta kitame, nepažystamame m S monei Pasaulyje. K tik sukurta energetin substancija praeina ilg Evoliucijos keli , pradedant nuo elementari daleli ir baigiant žmogumi. Savo Evoliucijos eigoje ši substancija formuoja jau savo energetin (programin ) lauk , su kuriuo palaiko nuolatin informacin apykait . Keisdama savo evoliucin egzistavimo b ( sik nydama mineraluose, augaluose, gyv nuose, žmoguje), ši energetin substancija, b dama nuolat susijusi su savo programiniu lauku, t sia jo formavim bei tobulinim . Pavyzdžiui, materializuota dalel egzistavo kaip fotonas. Ji buvo pajungta prie fotono informacinio lauko ir buvo valdoma šio lauko programomis. Bet kurie pakitimai, vykstantys su dalele šiame Evoliucijos etape, tuoj pat buvo fiksuojami jos programiniame lauke. Po to dalel evoliucionavo ir jo sistem , susidedan jau iš daleli grup s (pavyzdžiui, atomas). Dabar ji jau yra pavaldi programoms, užfiksuotoms atomo informaciniame lauke, ir sirašo jas savo programin lauk . Tolimesn dalel s Evoliucija prived prie to, kad ji tapo kristalu ir tapo valdoma jau programomis, b dingomis kristalams, eilin kart pakeitusi savo informacin lauk . Ir taip toliau, iki to momento, kol ši substancija išaugs iki žmogaus. Visi jos gyvybin s veiklos procesai bus valdomi savo programomis, b dingomis tik žmogui. Materializuodamasi, gyt program pagrindu, substancija stato savo fizin k (paprastai ši substancij vadina Siela). Kaip j s jau supratote iš visko, kas pasakyta aukš iau, Siela – tai ne tik kažkokia energetin substancija, jinai taip pat yra programinis ir programuojamas produktas, turi savyje gimin s, savo ankstesn s Evoliucijos arba savo ankstesni sik nijim programas. Naujas Sielos sik nijimo tikslas – jos Evoliucija, kurios metu tobulinamos tos programos, kuriomis ji yra valdoma! Kaip matote, Siela neturi savo veido, ji tiktai realizator , kažkoki program , kurias suformavo jos ankstesni kart realizatoriai. Iš ia seka, kad Sielos tur tojas – žmogus – suvokia save kaip asmenyb ir jos savininku iki tol, kol turi S mon ! mon yra materialus produktas, susij s su fiziniu k nu ir dabartiniu Gyvenimo (Sielos egzistavimo) tarpu. Taigi, prarad s S mon (perženg s mirties slenkst ), žmogus nebesuvokia sav s ir jo Siela nieko apie j nepamena! Toliau ši Siela sutinkamai su programomis, kurias ji jau sukaup , v l sik nija žmogaus k ir gimsta Žem je. Šis procesas t sis iki tol, kol energetiniai Sielos resursai neišsisems ir ji nesubyr s antidaleles, arba iki tol, kol nepereis nauj begalin s Evoliucijos pakop – s mon s proces . Tai yra iki tol, kol ne sik nys Žmog , kuris sujungs Siel su savo S mone ir padarys ši vienyb tvirta. Savanoriškai, s moningai ir savo rankomis. Nuo šio momento Siela, pagaliau, gyja ramyb ir prieglobst visam savo begaliniam Gyvenimui. O žmogus gauna nemirtingum fiziniame k ne, gyvendamas Žem je. vyko jo Tikrasis Gimimas, apie kur mus seniai persp jo: „Jums lemta atgimti iš aukštyb s“. Š proces kiekvienas gali veikti, jis yra visiškai valdomas. Kaip t padaryti – j s sužinosite, pasijung prie m Sistemos. O dabar prat sime energetini proces aktualumo ir svarbos svarstym . J s jau supratote, kad vis B valdo energoinformaciniai procesai. Jie yra pirminiai. Procesai, vystantys fiziniame k ne – antriniai. M užduotis – pažinti šiuos procesus ir juos valdyti. 72

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Bet kurio materialinio objekto egzistavimas (tame tarpe ir žmogaus fizinio k no) galimas iki tol, kol jis turi tam tikr energetin potencial . Energij apykaitos pasekoje ir sutinkamai su tomis programomis visi material s objektai, Žem s materialiajame pasaulyje (tame tarpe ir žmogus), užprogramuoti sunaikinimui! Fizinio gyvenimo procese vyksta nuolatinis energijos išsklaidymas, kuris nualina bendr objekto energetin potencial . Išdavoje, visi k nai materialiajame pasaulyje turi palink sunaikinimui, o biologin s b tyb s miršta: „Nieko n ra amžino po šia saule“. Kad pakeistum me š egzistavimo b , reikia išmokti pastoviai palaikyti ir didinti savo energetin potencial reikiamam lygyje, pakei iant savo k no valdymo programas. Tod l kiekvienas iš m Evoliucijos eigoje turi pakeisti „gyvenam viet “, pertvark s savo virtuali Visat , kad pereiti iš Pasekmi pasaulio Priežas pasaul .

Saviraidos pagrindai Tobul jimo ir Asmenyb s Harmonizavimo kelias yra ilgas, visam gyvenimui. Daugelis jo parametr reikalauja iš keliautojo gero psichologinio ir dvasinio pasiruošimo, žini . Be žini ne manoma padaryti pažang bet kur, tame tarpe ir savo tobulinime. Reikia paaiškinti, kad pasaulyje yra daug vairi tobulinimosi bei paranormali gabum atskleidimo technologij , kurias gavome, kaip palikim , iš seniausi laik . Žmon s jomis aktyviai naudojasi. Kažkam šios technologijos padeda, kažkam ne. Šiuolaikiniai žmon s bando spr sti savo problemas, remdamiesi savo j gomis ir žiniomis arba pagalba „mokytoj “, kurie propaguoja kažkok sveikatingumo b . Dalykas yra tame, kad tais laikais, kai šios technologijos buvo kuriamos ir tobulinamos, žmon s tur jo glaudesnius kontaktus ir savitarpio supratim su Subtiliu Pasauliu, su Lauku. Šitie kontaktai ir interesai buvo abiem pus ms naudingi ir abipusiškai lygoti. Daugelis dabar net ne sivaizduoja, apie k eina kalba. Šiuo metu žmon s praktiškai visiškai atsijung nuo Subtilaus Pasaulio, bet savo problemas (tame tarpe ir su sveikata) bando spr sti sakralini , ezoterini technologij pagalba! Tuo pa iu neišman liškai, konspiratyvia tvarka, siveržia slaptus mokymus, pasitik dami tiktai savo gomis. Tod l tokio siveržimo pasekm s gali b ti nenusp jamos. Toki manier žmon s Subtiliam Pasauliui nekelia susidom jimo ir neranda Jo supratimo. Sumanym (min

) tyrumas

Žmogaus mintis – pagrindin informacijos laikmena, ji turi savyje tam tikr energetin potencial , tuo darydama tak (pakitimus) aplinkai. Vien kart atsiradus, mintis niekur nedingsta, o fiksuojasi kaip žmogaus energetiniame k ne, taip ir aplinkos energetin se strukt rose. Susikuria žmogaus minties forma (egregoras). Viena ir ta pati, besikartojanti mintis, kuri suk minties form , didina jos potencial . Minties formos galingumas did ja, ji sugeba s veikauti su kit žmoni minties formomis, jungtis su jomis. Be to tokiu b du susiformavusi energijos sankaupa tampa kaip savarankiška energetin strukt ra, kuri maitina analogiškos žmoni mintys. Jeigu žmogaus energetiniame k ne susik negatyvios minties formos ir jis j neatsikrato, šios laisvos energetin s strukt ros prisitvirtina prie jo ir pradeda valdyti psichik , emocijas, sukelia negatyv , gaudamos iš jo maitinim sau. Maža to, šitos nepriži rimos, nerimstan ios energetin s strukt ros sugeba gimdyti save panašias – „palaikymo grup “, maitinan ias pastotes. J pagalba energetin s tyb s sugeba prisijungti prie bet kokio žmogaus, provokuodamos depresij , vegetacin 73

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


distonij , neurozes. Štai kontingentas ir paruoštas – panaši b tybi maitinamoji terp . O mes sakome, jog žmogus yra Gamtos karalius. iuptuv (negatyvi min energetini sraut , nukreipt k nors) pagalba energetin s b tyb s prisisiurbia prie to, kam ši mintis skirta. Ir jeigu šis žmogus pradeda pergyventi d l kaltinim neteisyb s arba d l kažkoki kit priežas , tai energetin s b tyb s maitinasi jo negatyviomis emocijomis. O kadangi energetin s b tyb s gimdytojas yra žmogus, pagimd s negatyvi mint , jis yra ir jos pagrindinis donoras. Gydytojas panaš proces pavadins v žinio auglio vystymusi. Tai negatyvi min , charakterizuojam grubesn mis energijomis, transformavimo schema, kurios labai artimos žmon ms, gyvena ir dauginasi tik esant betarpiškam artumui ir kontaktui su žmogumi. Žmon s su žemu s mon jimo lygiu, paveikti materialini sait , idealizacij , dogm , yra pagrindinis ši strukt mitybos šaltinis. Tod l visos dogmos, tokios kaip „gerai – blogai“, „g ris – blogis“, „tiesa – melas“ ir t. t., visa, kas veikia iliuzoriniame materialiajame pasaulyje, maitina šiuos energoinformacinius monstrus. M dogmos – tai statiškos mintys, j principas: skaldyk ir valdyk. Tik teigiamos, dvasiškai kilnios mintys, nukreiptos Diev ir Subtil Pasaul , iškyla virš ši esybi ! Sukaup reikiam potencial , jos gauna maitinim ne tik iš žmoni , kurie pagimd šias teigiamas mintis, bet ir iš Subtilaus Pasaulio. Tokios teigiamos minties formos, Subtilaus pasaulio palaikomos , sugeba valdyti energetines b tybes ( energoinformacinius monstrus), neutralizuodamos neigiam poveik . Tai – dinamišk rybini strukt darbo pavyzdys, o taip pat akivaizdus žmogaus, gyvenan io Priežas Pasaulyje, funkcij pavyzdys. Žmogus ši technologij valdo, pradedant nuo penktosios Sistemos dalies. Reikia pabr žti, kad min poveikio žmogui b dai – tai labai subtili ir plati tema. Svarbu neužmiršti, kad žmogus miegodamas (užmarštyje arba be s mon s) lengvai priima svetim mint ir yra ja programuojamas, b damas tokiose b senose visiškai neapsaugotas! Šalia jo negalima jungti televizori , radijo imtuv , kelti skandal , garsinti agresyvias mintis, kitaip jis pradeda d l nesuprantam priežas sirgti, su nenustatoma diagnoze! O priežastis, galimai buvo kažkieno išsakyta agresyvi mintis, b nant šalia žmogaus su atjungta S mone. Ši mintis neša pakitimus galvos smegen procesus, o jos (sutinkamai su „nauja“ programa) klusniai pakei ia nes moningus savo organizmo procesus. Pradžioje panaš s pakitimai pasireiškia kaip vegetacin s kraujotakos distonija, slegianti savijauta, po to išsivysto organin s ligos. Gal gale, žmogus sitaiso vairius kompleksus, klaidingus sitikinimus, stereotipus, kurie trukdo pasiekti s km bet kurioje srityje. Ir tai tik vienas epizodas iš žmogaus, gyvenan io Pasekmi pasaulyje, gyvenimo. Svarbu pažym ti, kad visos mintys, išreikštos arba neišreikštos, vis vien padaro pakitimus supan ioje aplinkoje! Ta iau bet kokia mintis turi b ti užgesinta! Užgesinti mint (jeigu ji yra neigiama) galima, nukreipus j atgal šaltinio link. Bet yra ir kiti savigynos b dai, ne tokie barbariški. Teigiam k rybin mint galima prijungti prie Subtilaus Pasaulio, ir Jie pad s jums j realizuoti, materializuoti fiziniame, materialiajame pasaulyje. Teigiam mint galima vorele, iš rank rankas perduoti kitam žmogui, stiprinant ir maitinant j . Ta iau šis geb jimas tapo pažaidos akmeniu, neišsprendžiama užduotimi. Bet spr sti j vis tiek teks, ir mes mokome tai daryti Sistemos pagalba. Bet kuri mintis arba apgaubia žmog , arba laisvai pro j praeina, nepakenkdama jam (jei nesudaryti jai pasipriešinimo). Bet tokias savybes gali tur ti tik žmogus su lanks ia psichika, su išpl stiniu sis moninimo bei pasaulio suvokimo diapazonu, neturintis polinkio stereotipus. Tam tikros technikos pagalba jis lengvai valdo min srautus, gali valdyti savo vidinius procesus, o taip pat formuoti vykius, valdyti situacijas supan iame pasaulyje. Iš viso, kas pasakyta, seka: žmogus privalo kontroliuoti savo mintis, ir vidinis turinys 74

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


turi atitikti išorinius pasireiškimus. Jis neturi užsiimti sav s apgaudin jimu . Jeigu jo Sieloje „veržiasi liepsna“, o l pose šypsena, jis lieka priklausomas nuo negatyvi minties form , ir yra beviltiškas dalykas šauktis Dievo pagalbos: žmogus jau padar pasirinkim , kurio esm yra jo jungimasis su Noosferos minties formomis! Galima likti prijungtam prie Noosferos griaunan program ir b ti savo Ego vergu, nant Didžiojo Išmin iaus vyresniuoju mokiniu, savo gyvenim pašventus dvasin ms praktikoms ir k no sutramdymui, atsiskyrus nuo pasaulietinio gyvenimo tuštyb s, gyvenant atsiskyr li b ste, vienuolyne arba ašrame. Bet galima gyventi sociume, tur ti nesuskai iuojamas brangenybes, likti laisvam nuo Ego, neprisirišant prie materiali dalyk ir daikt . Šiuo atveju žmogus turi atvir S mon , jo Pasirinkimas suvoktas ir tod l patikimas. Jeigu dvasiškumas skiepijamas ir kultivuojamas atitr kstant nuo realaus gyvenimo, nuo sociumo, tai jis skatiko nevertas. Viskas yra tod l, kad jis grindžiamas ne tvirtu gyvenimo pamatu, kad b ti patikima atrama, o kaip Damoklo kardas kabo virš žmogaus ant efemeriško si lo, bet kuriuo momentu galin io nutr kti. Ant plono si lo (Ošo alegorija) Didysis Išmin ius pasiunt savo vyresn mokin pas karali Džanak išmokti kažko, ko jaunajam žmogui tr ko. Mokinys atsak : – Jeigu tu negali man s išmokinti, tai ko gali išmokinti šis Džanaka? Tu esi didysis išmin ius, o jis tiktai karalius. K jis žino apie meditacij ir sis moninim ? Didysis Išmin ius pasak : – Paprasa iausiai laikykis mano instrukcij . Nueik pas j ir nusilenk. Neb k egoistiškas, galvodamas, kad esi sanjasinas, o jis paprastas nam savininkas, kad jis gyvena pasaulyje, kad jis yra pasaulietiškas, o tu dvasiškas. Aš siun iu tave pas j , kad tu kažko išmoktum, tod l šiam momentui jis tavo meistras. Ir aš žinau, aš bandžiau tai padaryti ia, bet tu negali to suprasti, nes tau, kad suprastum, reikalingas kitoks kontekstas. Džanakos dvaras ir jo r mai j tau duos. Paprastai nueik ir nusilenk jam. Tas kelet dien jis atstovaus mane. Labai nenoromis jaunasis žmogus leidosi kelion . Jis buvo braminas, aukš iausiosios kastos žmogus! O kas toksai yra tas Džanaka? Taip, jis turtingas, turi karalyst , bet ko jis gali išmokinti bramin ? Braminai visada galvoja, kad gali mokinti žmones. O Džanaka nebuvo braminas, jis buvo kšatrijus, priklaus Indijos kari kastai. Jie skaitosi antrieji po bramin . Nusilenkti šiam žmogui? Tai negird ta! Braminas nusilenkia kšatrijui – tai prieštarauja indiškam protui. Bet meistras taip pasak , ir tai reikia padaryti. Nenoromis jis leidosi kelion , nenoromis nusilenk . Ir kai nusilenk , iš tikr buvo piktas ant meistro, kadangi situacija, kurioje jis tur jo lenktis Džanakai, buvo kelianti pasipiktinim . Kieme šoko graži moteris, žmon s g vyn , Džanaka s jo šioje kompanijoje. Jaunasis žmogus smerk vis tai, bet vis vien nusilenk . Džanaka nusijuok ir pasak : – Tau neverta lenktis man, jeigu tu taip smerki. Ir neb k iš anksto nusistat s, kol neišbandei man s praktikoje. Tavo meistras gerai mane paž sta, b tent tod l jis atsiunt tave pas mane. Jis atsiunt tave kažko išmokti, bet tai ne b das mokytis. Jaunasis žmogus pasak : – Man vis viena. Jis mane atsiunt , aš at jau, bet ryte aš gr šiu namo, nes aš nematau, ko aš ia galiu išmokti. Faktiškai, jeigu aš ir gal siu pas tave kažko išmokti, visas mano gyvenimas praeis veltui! Aš at jau ne tam, kad gerti vyn , ži ti, kaip šoka graži moteris, ir vis š pataikavim ... 75

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Džanaka nusišypsojo ir atsak : – Ryte tu gali išeiti. Bet jeigu jau tu at jai ir esi toks pavarg s, kraštutiniu atveju pails k vien nakt , o ryte gali išeiti. Ir kas žino, galb t nakt ateis tas kontekstas, d l kurio meistras tave atsiunt pas mane. Tai buvo labai paslaptinga. Kaip naktis gali j kažko išmokinti? Bet tiek to, jis turi praleisti nakt r muose. Ar reikia kelti triukšm d l viso šito? Jis pasiliko. Karalius liep , kad jis gaut pat gražiausi kambar , pat prabangiausi . Jis palyd jo jaun žmog , pasir pino d l jo valgio bei miego, ir kai anas atsigul miegoti, Džanaka iš jo. Bet jaunasis žmogus negal jo užmigti vis nakt , nes ži jo virš ir mat ištraukt iš makšties kalavij , kabant ant plono si lo virš jo galvos. Tai buvo taip pavojinga, kalavijas, bet kuriuo metu, gal jo nukristi ir užmušti jaun žmog . Ir vis nakt jis prabuvo draujantis, pastabus, kad išvengti katastrofos, jeigu ji atsitikt . Ryte karalius paklaus : – Ar patogi buvo lova, ar geras kambarys? Jaunasis žmogus pasipiktino: – Ar patogi?! Viskas buvo gerai, bet kas tai per kalavijas? Kod l tu iškr tei man š pokšt ? Tai buvo taip brutalu! Aš buvau taip pavarg s, aš at jau p iomis iš toli, iš mano meistro ašramo miške, o tu iškr tei man tok žiaur pokšt . Kas tai per juokas: pakabinti ištraukt iš makšties kalavij ant tokio plono si lo, kad aš dreb iau iš baim s, nes mažiausio v jelio b užtek , kad man s nelikt ir su manim b viskas baigta. Aš ia at jau ne tam, kad vykdyti savižudyb . Karalius pasak : – Aš noriu paklausti tik vieno dalyko. Tu buvai toks pavarg s ir gal jai užmigti labai lengvai, bet neužmigai. Kas atsitiko? Pavojus buvo toks didelis, tai buvo tavo gyvyb s ar mirties reikalas. Tod l tu buvai s moningas, budrus. Tas pat ir mano mokymas. Tu gali eiti. Arba, jeigu nori, gali pasilikti dar keletui dien ir steb ti mane. Nors aš s džiu muose, kur šoka gražios moterys, aš suvokiu ištraukt iš makšties kalavij , kabant virš mano galvos. Jis yra nematomas, vardu „mirtis“. Aš neži riu t jaun moter . Lygiai taip pat, kaip ir tu negal jai m gautis kambario prabanga, aš negeriu vyno. Aš nepertraukiamai suvokiu mirt , kuri gali ateiti bet kuriuo momentu. Aš nepertraukiamai suvokiu mirt , tod l gyvenu r muose, bet tuo pa iu aš esu atsiskyr lis. Tavo meistras žino ir supranta mane. Jis supranta ir mano supratim . B tent tod l jis atsiunt tave ia. Jeigu tu pagyvensi ia kelet dien , tu gal si pats tai steb ti. Perskai ius alegorij , j s turite nuspr sti sau, kuo j s norite b ti: pasip tusiu sanjasinu, kurio likimas kabo ant plono si lo, arba romiu karaliumi, patirian iu visas gyvenimo duotas g rybes. Viskas priklauso nuo j Pasirinkimo! Pasiruošimas darbui su energijomis Pagrindinis instrumentas, darbo rankis m Sistemoje yra aplinkinio pasaulio energijos. Darbo su jomis tikslas: išvalyti ir sustiprinti nuosav energetin k , nes nuo jo kl s priklauso fizinio k no b kl . Visi procesai, vykstantys fiziniame k ne, nukreipti ne tik jo gyvybin s veiklos palaikym , didel j dalis yra nukreipta savitarpišk energij apykait su aplinka. Taigi, kv pavimo organai kv pimo metu priima subtilias oro energijas, pertvarko jas, pamaitindami vis fizin k reikiamu energijos kiekiu. Didelio energij kiekio koncentracijos vieta yra pilvo ertm (pilvas). ia gi koncentruojasi energija, kuri organizmas gauna iš maisto. Tod l jam visai ne tas pats, kaip mes kv puojame, k kv piame ir k valgome. Nat rali kv pavimo ir virškinimo proces pažeidimas priveda prie lig . Pagrindin priežastis, pažeidžianti nat ral 76

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


kv pavimo proces , yra r kymas. R kantis žmogus apnuodija ne tik savo organizm , bet ir jam artim žmoni organizmus, taip pat ir pašalini , kurie randasi šalia, jam r kant. metodikos pagalba galima lengvai atsikratyti šio pragaištingo pro io, svarbu tik tur ti nor (visos rekomendacijos išduodamos individualiai, pagal paklausimus). M praktikoje yra atveju, kai žmon s visiškai atsikrat r kymo bei priklausomyb s nuo alkoholio! Šiuo atveju pragaištingi pro iai nesp jo susilieti su žmogumi, netapo jo psichika bei genetin mis programomis. Jeigu tai atsitiko, galb t prireiks keleto darbo met , kad pakeisti savo esm (pasaul ži ) ir genetines programas. ia kovoti tik su pragaištingais pro iais jau yra beviltiška ir beprasmiška. Visi m pragaištingi pro iai ir stereotipai, pateikti psichikai ir genetiniam aparatui, yra ne kas kita, kaip dažnai religijoje bei gyvenime minimos nuod s. O dabar pasakykite, kaip galima šiuos stereotipus-nuod mes pašalinti, perkent ti, atpirkti, atidirbti ligomis ir nes km mis arba nuplauti pasimaudžius eket je Trij Karali išvakar se, nedirbant su savo s mone ir pasaul ži ra? Kas lie ia virškinimo sistem , ji taip pat yra apskai iuota maisto subtili energij pri mimui. Šiuolaikin mityba organizmui pagrindinai duoda grubias energijas, kurios neša išderinim ne tik energetini proces funkcionavime, bet ir žymiai pažeidžia psichinius procesus – m stymo veikl . Mintis, prikalta prie materialaus, negali pakilti, sklandyti. Tod l turime tai, k turime... Mityba – tai atskiro ir ilgo pokalbio tema. Jeigu Gamta dav galimyb gauti džiaugsm nuo nat rali maitinimo produkt (ir tik nedideliais kiekiais), šiuolaikinis žmogus pavert šiuos nat ralius procesus pilvapenyste, visiškai iškraip juos, ir dabar reikia laiko ir žini , kad gr žinti šiuos procesus j pirmaprad b kl ! Daugeliui žmoni knygose egzistuojan ios rekomendacijos, kaip pereiti nat rali mityb (badavimas, žalias maistas, išskirta mityba(kuomet valgomas per kart tik vienas produktas)), netinka. Netinka tod l, kad visos šios teorijos buvo sukurtos prieš daug met , kai žem , oras, vanduo ir augalai nebuvo apnuodyti žmogaus kine veikla! Šiuolaikin se lygose virškinimo sistemos atsistatymui reikalingos naujos žinios ir ypatingos technologijos, visiškai nepanašios tas, kurios buvo žinomos Žmonijai iki šiol. Visos jos randasi m Sistemoje. Primename, kad dominuojantis momentas darbe su energijomis yra j d mesys, mintis. Energija visada teka ten, kur nukreiptas mesys, ir atlieka darb , kur jai nurodo mintis. Reikia pridurti dar vien svarb moment : kad j k nas gal priimti ir suvokti Gamtos vibracijas, b tina atlaisvinti j nuo atidirbtos energijos. Tverm s snis galioja visiems procesams, tame tarpe ir j k no procesams. Kiek „nešvarios“ energijos išeis, tiek „švarios“ ateis! Yra dar vienas D snis, kuriam yra pavald s visi material s nai, – tai Inercijos snis: visi pakitimai vyksta palaipsniui ir stipr ja taip pat palaipsniui. Tod l, naudojant Sistemos technologij , reikia sisavinti j palaipsniui, nešokin jant nuo pakopos ant pakop , racionaliai apskai iuojant savo j gas. Beje, nes km s, naudojant kitas darbo su energijomis technologijas, atsiranda b tent d lto, kad žmogui duoda daugiau, negu jisai gali talpinti, o tai sukelia negatyvias pasekmes. Iš pasakyto išplaukia, kad d mesys, mintis ir jos poveikio laipsnis energetiniam bei fiziniam k nui išsivysto palaipsniui. Tod l darbo su Sistema pradžioje, kad gauti žym efekt , reikia naudoti jos metodus gana dažnai, ekstremaliais atvejais – iki galvos skausmo! Tai yra susij s su tuo, kad gr žtamasis ryšys tarp minties ir k no organ prarastas. Kad j atstatyti, reikia daryti poveik organams kiek manoma dažniau, kiekvien minut ir sekund , iš tikr iki galvos skausmo. Kuo dažniau j s dirbsite, tuo geriau! Su laiku pasteb site, kad tik pagalvojus apie tai, kad reikia padaryti t ir t , kai tas „kažkas“ savaime realizuojasi! Tai reiškia, kad j organai išmoko gird ti jus ir atsakyti jums tuo pa iu jausmu! 77

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


„Blogos“ energijos išvalymas iš k no Aplinkinis pasaulis daro poveik mums, kaip ir „gera“, teigiama energija, taip ir „bloga“, neigiama. Teigiama mums ateina iš Žem s, Kosmoso, Gamtos. Neigiama – iš aplinkini žmoni , žiniasklaidos ir net iš vis daikt bei maisto produkt , pagamint žmoni rankomis! Neigiam energij sukuria ir m organizmai lig , blogi min ir neigiam emocij pasekm je. Visa jinai k nui yra „nešvara“, tod l toliau mes naudosime termin „nešvari energija“. Išorin ir vidin nešvarios energijos gali b ti išsid st , kaip iš k no išor s, taip ir jo viduj (vidiniuose organuose). Iš ia galima padaryti išvad , kad k no apvalymas nuo nešvarios energijos iš vidaus ir iš išor s taip pat b tinas, kaip kasdienin no bei burnos ertm s higiena! Kaip matote, Gamtoje n ra n mažiausios užuominos, kad žmogui kas nors gr st iš išor s, iš Kosmoso, iš Subtilaus Pasaulio pus s. Už Žem s Noosferos rib neegzistuoja koki nors tamsi j su neigiamomis programomis, nešvariomis energijomis, kurios gal k sintis m Siel , suteršt j ir nuo kuri reikia gelb tis. Visa tai yra, bet ne kaip pavojus iš išor s, o kaip m asmeniniai dirbiai, netobulumo produktas, išaugintas Žem s Noosferoje! Saugos taisykl s dirbant su informacija Bet kuri informacija turi savyje tam tikr energetin potencial , ir tod l s lytis su informacija ir juo labiau darbas su ja, takoja psichin s energijos sunaudojim . Tam, kad šis sunaudojimas nesibaigt žmogaus sunaikinimu, gaunama informacija turi padengti, kompensuoti energijos nuostolius. Tai galima padaryti tik vienu b du – nuteikti savo mon ir veiksmus praktin šios informacijos nijim , realizavim . Informacija, gauta tikslu kelti informatyvum , tik d l erudicijos, – išnaudoja, sudegina psichin energij . Jeigu gauta informacija gauna praktin realizavim (atranda savo k rybin nijim ), žmogaus S mon priima ir suvokia j kaip kažk labai svarb ir reikaling , jo psichin energija neeikvojama. „Palaiminti tikrinantys kelius savo!“ Ta iau reikia tikinti savo S mon , kad ši informacija jums reikalinga. Tai daroma suvokiant tai, kam jinai jums reikalinga, k j s su ja darysite ir kaip gal site j realizuoti, gav praktin naud , peln . Tai suvok , j s turite supažindinti savo S mon , perskait arba išklaus informacij vien kart . S mon suvokia tai, k j s nor jote iš jos gauti. Jeigu tai yra tik susipažinimas su informacija, o toliau j s nusprend te, kad visk supratote ir daugiau nebenorite gr žti prie jos, S mon iš karto jungia galvos smegen atminties fail su sigyta bet nereikalinga informacija išvalymo proces . Šis išvalymas, kaip ir susipažinimas, v lgi vyksta psichin s energijos, žmogaus šventenyb s, eikvojimo d ka. O jeigu j s statote S monei užduot , kad informacija jums yra reikalinga, ir j s jau iate b tinum j panaudoti, sis moninti ir realizuoti praktiškai, S mon jungia atminties mechanizm . Šio proceso metu galvos smegen l stel s sukuria medžiag , vadinama mielinu, kuris plonu sluoksniu padengia šias l steles. Žinoma, ir šis procesas sukelia psichin s energijos eikvojim , bet skirtingai nuo ankstesnio atvejo, ši energija neišsisklaido, o koncentruojasi mieline, atlikdama k rimo funkcij , o ne naikinimo! Kuo j s dažniau skaitysite informacij , tuo daugiau išlaisvintos energijos susikaups mieline, tuo kokybiškesnis taps j m stymo procesas. sis monindami gaut informacij , galvodami apie j , suvokdami, atskleisdami jos potencialo galimybes ir reikšmingum jums, j s tuo pa iu užtikrinate energij apykait tarp informacijos ir psichin s energijos. Šiame procese yra keletas svarbi moment : 78

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


1. Psichin energija, orientuota tam tikr informacij , iš pradži yra ribota. Jos kiekis ir potencialas auga palaipsniui, kol auga mielino sluoksnis, tai yra kol j s simenate informacij ir susigyvenate su ja. Kai mielino sluoksnis priaugo, pasiek s maksimal did , informacijos siminimo procesas baigiasi. J atmintis bet kuriuo momentu gali atkurti j . Informacijos apykaita baigiasi. mon , orientuota ši informacij , susigiminiavusi su ja, tuoj pat paver ia statika, kažkuo nepajudinamu, tiesa paskutin je instancijoje, dogma, nuostata! Bet kuri statika apriboja psichikos lankstum , o tuo pa iu pažeidžia j prisitaikomum informaciniams Visatos srautams, kas, gal gale, apriboja ir netgi sustabdo j Evoliucij , ir neleidžia siterpti Visatos ir Dievo Evoliucijos ritm . mielinas – lipidin medžiaga, kuri apsaugo nerv ir sudaro lygas plisti nerviniam impulsui. Tik esant sveikam mielinui m judesiai yra sklandus, greiti ir koordinuoti. Sunykusio mielino vietose atsiranda sukiet jimai, randai – sklerozin s plokštel s. Šios plokštel s dažniausia apima balt smegen medžiag . Ypa daug b na nugaros smegen šoniniuose, užpakaliniuose, priekiniuose šuluose. Pagrindin mielino dangos funkcija yra izoliacija – ji fiziškai apsaugo akson , ta iau taip pat labai svarbi jo funkcija – nervinio impulso sklidimo grei io reguliacija išilgai nervin s skaidulos.

mon , vedama pa geriausi paskat ir gindama savo, per prakait bei krauj gaut informacij , suteikia jums meškos paslaug – bando perjungti jus iš kuriam Gyvenimo dinamikos program – statikos, sunaikinimo, Neb ties programas, stengdamasi užli liuoti. „Jeigu nori padirb ti – gulk, pamiegok, ir viskas praeis“. Kad šito neatsitikt , j s turite vykdyti savyje nuolatin informacijos apykait tikslu apgauti savo S mon ir nepaversti gyt informacij dogma – „tam, kad vanden r iu nesemti, Siela dirbt privalo dien , nakt , dien , nakt !“22 Tam reikia perjungti savo S mon naujos informacijos gavimui. Perjungti – reiškia v l ir v l kartoti jau naujos informacijos siminimo proces , augti pa iam, evoliucionuoti. Atminkite, kad S mon saugoja gyt informacij . Jeigu jums beskaitant šm stel jo mintis, kad jums to nereikia, nes apie tai jau seniai ir taip visk žinote, kad j s tik susipažinsite, ir toliau niekada tuo nepasinaudosite – neabejokite: siminimo procesas ne sijung ! J s be reikalo išnaudojate psichin energij – savo Auksin Atsarg ! Bet jeigu j s nuteiksite savo mintis tai, kad informacija jums reikalinga dabar, bus reikalinga v liau, ji tiesiog gyvybiškai b tina – sijungia siminimo procesas, vyksta psichin s energijos kaupimas ir konservavimas, jos realizavimas. Tod l, ruošdamiesi informacijos siminimui, nusiteikite šiam procesui ir mintimis, ir emocionaliai. Pajuskite jo reikšmingum jums. Jeigu j s išanalizuosite siminimo mechanizm , tai ir ia raktas viskam, statymas galvos smegenims yra j Pasirinkimas! 2. J s simin te reikiam informacij , padar te maksimal mielino sluoksn . Dabar tina j (informacij ) gyvendinti! gyvendinimas yra ne tame, kad j s turite j 22

Nikolajus Zabolockis (1903 – 1958), rus poetas.

79

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


materializuoti, sukurdami kok nors technin prietais arba veikdami tik save. gyvendinimas suprantamas tame, kad j s v l ir v l gr žtate prie šios informacijos, sis moninate j . Pats papras iausias informacijos gyvendinimo b das – tai realizavimas per bendravim su kitais žmon mis: jums pakanka atkurti ši informacij , papasakojus tiems žmon ms, kuriems ji reikalinga taip pat, kaip ir jums. Kol vyksta siminimo procesas, pas jus n ra žmoni , kuriems j s galite perduoti savo informacij . Bet kai šis procesas baig si, anks iau ar v liau atsiras bent vienas žmogus, kuriam j informacija reikalinga, o po jo dar vienas, ir dar... Reiškia, simindami, j s turite kiekvien minut b ti pasiruoš s perduoti savo informacij kitam žmogui. ia reikia aiškumo: žmogus yra sociali b tyb , be sociumo jis gyventi ir egzistuoti negali. Ir nors kiekvienas iš m miega ir mato save savo individualios Visatos šeimininku, Viršuje Žmogaus Evoliucij mato tik sociumo mastu, individo s veikoje su save panašiais, j savitarpio pagalboje. Kitos Evoliucijos Gamtoje n ra, žmogus gali vertinti save tik pasiži s savo person kito žmogaus akimis. Gali vertinti vis savo žini ir mok jim tikrum tik tada, kai juos priima bei vertina kitas žmogus. Tam yra objektyvi priežas . Žmonija, tam, kad išlikti, turi b ti mobili sisavinant ir perduodant informacij . Iš ia kiekvieno iš m reikšmingumas vertinamas vienu matu: kiek tu su tavo žiniomis ir mok jimais reikalingas aplinkiniams žmon ms. Informacija priklauso visai Žmonijai. Jeigu žmogus mano, kad „tai yra reikalinga man, o jam gi kam?“ – neabejokite, Viršuje lygiai taip pat atsižvelgs ir j asmeniškai. Jeigu niekas jam nereikalingas, vadinasi – jis taip pat niekam nereikalingas, nors ir b triskart šventasis, teisuolis, pats teisingiausias ir geriausias! Tik tod l, simenant informacij , j s turite laikyti j aktyviojoje formoje ir kartas nuo karto kartoti, išlaikydami paruoštoje b senoje. Kad treniruoti savo minties bei kalbos aparato darb , pasakokite gaut informacij garsiai. Iš pradži patys sau, po to savo gimin ms ir artimiesiems. B tinai mokykit s d styti savo mintis popieriuje. Visa tai sudaro palankias s lygas ne tik lavinti iškalbingum , bet išgelb s jus nuo daugelio kompleks . Prasideda j asmeninio augimo, j Evoliucijos realyb s procesas o ne deklaracij bei burtažodži lygyje. Kas vyksta tuo atveju, jeigu j s šias rekomendacijas ignoruosite? Vien kart sisavinta ir n karto neatgaminta informacija duoda S monei signal , kad ji neraikalinga, tod l j reikia ištrinti! sijungia mielino sluoksnio naikinimo mechanizmas. Psichin energija, užkonservuota mieline, atsilaisvina ir nedovanotinai išsisklaido , naikindama ir žalodama visk , kas gyv , aplinkui. Nykstantis mielinas virsta mirtinais nuodais, pažeidžian iais nerv sistem , vidin s sekrecijos organus ir vis organizm . Žmogus serga... Kad šio neatsitikt , reikia sisavinti ir siminti tik labai svarbi jums informacij , ir kartas nuo karto pasakoti j kitiems žmon ms. Tai ir bus pats pagrindinis vis vertybi perkainavimas ir prioritet išd liojimas. Viskas, kas su jumis vyks v liau – tai tokio perkainavimo pasekm . Šiuo atveju vyksta kaip ir mielino sluoksnio ventiliavimas šviežios psichin s energijos srautu. Kreipdamasis savo atmint , j s išlaisvinate užsistov jusi psichin energij , tuo pa iu išvalydami iš mielino puvimo produktus, kurie per krauj ir limf pašalinami iš organizmo! Mielinas pasipildo švaria, jauna psichine energija. B dama išlaisvinta, ji dalyvauja informacin je energij apykaitoje su kitu žmogumi. Kuo daugiau j s išlaisvinate energijos, tuo daugiau gaunate švarios, šviežios. Tai energij tverm s snis informacin je apykaitoje ir neišsenkamas, limituotos baigtin s žmogaus psichin s energijos atsargos, papildymo šaltinis. Visas šis procesas 80

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


kompleksiškai yra ne kas kita, kaip j dvasiškumo vystymasis (darbas su Švent ja Dvasia). Visa kita – atotr kis nuo dvasiškumo, nepriklausomai nuo to, kaip tai vadinasi ir su kokiu padažu paduodama! Be to, perduodami informacij vienas kitam, j s padedate spr sti pasaulin užduot – Žmonijos švietim , o tai reiškia, kad Visatos J gos pad s jums gyvenime! Šiais savo veiksmais j s parodote Visatai, kad orentuojaties J , o ne savo asmeninius interesus. Aišku, kad neverta prisiimti Išganytojo funkcijos, traukti žmones „už aus “, kad suvokt ši informacij . J reikalas papasakoti – ir ne daugiau. Savo užduot l mielino „aruod “ ventiliavimo j s tuo pa iu vykd te. Ar suvoks j informacij kitas žmogus ar ne – tai jo problemos! Pas moniniame lygmenyje visi žmon s žino, kur jie gali gauti reikiam informacij . Tai yra pas mon je jie žino, kad j s turite kažk tok , ko tr ksta jiems! Pas mon atves juos pas jus! Kaip suvoks ši informacij j S mon ir kaip jie elgsis šioje situacijoje – tai ne j r pes iai. N ra jokio b tinumo kam nors piršti informacij ir karštai ginti savo poži – žmon s patys ateis pas jus! J s privalote tik padaryti Pasirinkim ir išlaikyti savo pasiryžim informacijos perdavimui. Tam pasakokite patys sau tai, k simin te, savo žodžiais, taip, kaip j s suprantate. Kai yra sis monintas pasirinkimas, siminimo procesas išsivysto gana greitai. Visa kita j gyvenime ir likime ims spr stis savaime! Kokiu b ? Aišku, kad ne lyg pamojus burt lazdele, ne už gražias akis, o už darb ! Kadangi mes gyvename tarp žmoni , o m gerov visiškai priklauso nuo to, kiek mes esame svarb s jiems. Kai m Pasirinkimas, pasiekimai, dvasinis augimas ir patirtis pradeda atitikti žmoni interesus, kes ius (o taip pat visiškai atitinka Visatos ir Dievo užduotis, algoritmus), jie bus pareikalauti. Tada mes atsiduriame visos K rinijos interes smaigalyje, tampame Asmenyb mis ir Lyderiais iš didžiosios raid s. Kiekvienas atskiras žmogus, visa Žmonija ir rinija tokiems žmon ms bus pasiruoš sudaryti maksimaliai komfortines gyvenimo lygas Žem je, mainais gaudami iš j ap iuopiam naud sau.

81

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Tre iasis skirsnis

laikais Pasaulis juda taip greitai, kad žmog , kuris pasak , kad šito negali ti niekada, aplenks tas, kuris tai padarys. Harry Emerson Fosdick23

Viena žmogaus Evoliucijos užduo yra jungti organizme maisting medžiag fotosintez s mechanizm , energijos gavimo iš išor s d ka. Fotosintez s prasm yra tame, kad m organizmo l stel s priima išorin s aplinkos gyvybišk energij ir jai veikiant jungia sintez s bei maisting medžiag sisavinimo proces . Prieš nagrin jant fotosintez s problemas, išsiaiškinsime priežast , kuri pažeidžia visus gyvybin s veiklos procesus, tame tarpe ir mitybos. Ši priežastis randasi m mon je, d l jos orientavimo statik , diskretiškum . Nesugeb jime suvokti Gyvenim kaip viening , ištis , dinamišk proces . Statika ir dinamika žmogaus S mon je Fizikoje yra dvi s vokos, du skirsniai: statika ir dinamika. Pirmasis tyrin ja k nus bei objektus ramyb s b senoje, antrasis – jud jime. Supainioti juos, o juo labiau suvienyti – ne manoma iš principo! Jie egzistuoja kaip atskiros disciplinos. Sulieti juos vien tiek pat ne manoma, kaip ne manoma sujungti erdv ir laik . Tiesa, pikti liežuviai teigia, kad tai pavyko padaryti viršilai Ivanovui, kuris sak : „Kasti tranš nuo man s ir iki piet “. Kaip matote, smalsiam protui, neapsunkintam Tikrosiomis Žiniomis bei intelektu, n ra nieko ne manomo. Kas ne manoma teorijoje – jie su nepaprastu lengvumu gyvendina praktikoje. Žmogus nuo neatmenam laik , d l dvasinio paprastumo, sigudrino suvienyti statik ir dinamik , tuoj pat savo know-how, pavert s gyvenimu. Ir jeigu teorijoje šiai disciplinai neatsirast net pavadinimo, praktikoje jis lengvai sugeb jo j realizuoti (kadangi žmogaus Pasirinkimas yra statymas) ir pavadino „mirtimi“. Viskas prasid jo nuo biblinio „akmen m tymo“. Žmogus padalino gyv , viening ir nedalijam B ties ir savo Gyvenimo Proces atskirus mokslus, filosofines sroves bei mokslus. Visi jie, kartu paimti, lyg tai ir aprašo Gyvenim ir teikia žinias apie j , bet kadangi tuo pa iu dalina j atskiras dalis ir komponentus, neišvengiamai paver ia Gyvenim statika, žudydami j . Žudo nepriklausomai nuo to, ko jie mokina – ar kasdienišk dalyk , 23

Harry Emerson Fosdick (1878 – 1969), amerikie

82

kunigas, garsus savo aforizmais.

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


grandinin s reakcijos jungimo arba palie ia amžinus B ties aspektus, kalb dami tuo pa iu apie K rinij , Diev , Amžin Gyvenim ir taip toliau. Tai vyksta automatiškai ir prasideda nuo B ties suvokimo kairiuoju smegen pusrutuliu, kuris nesugeba suprasti Gyvenim pilnumoje, kompleksiškai. Padalin s Gyvenim dedam sias, žmogus, kaip mažas vaikas, sulauž s žaisliuk , atskir detali gedime bando surasti priežast , d l kurios anas nebejuda. Mes skiriame vis savo gyvenim Panac jos (Tiesos) paieškai viskame: sveikatoje, reikaluose, likime, tarpusavio santykiuose ir taip toliau, bet surasti negalime. Reikia pažym ti, kad Tiesa pasiekiama ir prieinama tik ten, kur viskame yra Harmonija (tarpusavio supratimas kaip daugybinis gr žtamasis ryšys) . O ji, savo ruožtu, duodasi rankas tik tiems, pas k yra prasmintas vieningo Proceso suvokimas! Visos istorijos eigoje žmogus ieško ne mirtingumo rakto ten, kur jo niekada nebuvo! Jis niekaip negali suprasti: jeigu Gyvyb K rinijos, Visatos ir Dievo lygmenyje – nemirtinga ir amžina, kod l gi miršta jis pats? Tai jam prieštaravimas, nelogiška ir žiauru! Jis pats savo kalt s nejau ia, juk Gyvyb s Švytuokl s K rinijos lygmenyje jis nestabdo, tai kod l gi Gyvyb sustoja jame pa iame? Priežastis randasi tik žmoguje, jo S mon je, orientuotoje kairiojo pusrutulio vystym ! K rinijos lygmenyje Gyvyb s Švytuokl turi dvi kryptis: viena išryškinto Pasaulio, ties, Gyvyb s, vis proces suvienijimo pus , kas daro Gyvenim amžinu. Priešinga Švytuokl s jud jimo kryptis yra Antipasaulio, dematerializacijos, panaudot medžiag dalijimo sudaran ias dedam sias, su j tolimesniu utilizavimu, pus n. Iš ia seka, kad jeigu kas nors K rinijoje k nors padalija, tai tas „kas nors“ automatiškai turi b ti utilizuota ir dematerializuota. B tent taip veikia Gyvyb s Apsaugos D snis, priešingu atveju Ji nustoja b ti Gyvybe. Štai kod l vieningo Proceso padalijimas sudaran ias dedam sias prieštarauja jos pasireiškimo pradin ms s lygoms. Analogiški procesai vyksta visose save organizuojan iose sistemose, pavyzdžiui, žmogaus organizme. Visas organizmas nutaikytas išgyvenimui(išlikimui), kiek manoma ilgesn gyvenim . Gyvenim yra orientuotos visos jo sistemos ir l stel s. Daleiskime, atskiros l stel s nusprend eiti „savo keliu“, išsimuš iš vieningo ritmo, Gyvenimo Proceso, kuo išjung savyje Gyvyb s Švytuokl (medikai vadina tokias l steles navikin mis, v žin mis). J atsiradimas iš karto jungia ir aktyvuoja organizmo apsaugos mechanizm . Šios l stel s-opozicionieriai turi b ti sunaikintos. Organizmas tam turi piln teis : d l savo išlikimo jis atsikrato navikini l steli , nei kiek nesudreb s ir negalvodamas apie tai, kiek šios l stel s buvo „protingos ir civilizuotos“! Jokie organizmo altruistiniai polinkiai, jokie prisakai ir doros d sniai, pokalbiai apie g ir blog ia nepriderami. Organizmas d l savo išlikimo, d l Gyvyb s pasireiškimo savyje, kad netapt dideliu v žiniu augliu, privalo atsikratyti navikini l steli ! Ir atsikrato, kiekvien minut ir kiekvien sekund kovodamas su jomis mirtinoje kovoje. Žmogus, paskelb s save Homo sapiens, iškrito iš vieningo Visatos Gyvyb s Srauto, atsiribodamas nuo jo, kuo jung susinaikinimo mechanizm . Taip, taip, vien tuo, kad prisistat „ne pagal laipsn “, jis nemažai padidino, užtrauk , ant savo galvos mas problem . Pasivadin s „Žmogumi m stan iu, protingu“, Homo sapiens tur jo nors savo saugumo tikslais jungti darbui neokorteks . Bet šiuolaikinis žmogus teikia pirmenyb tik deklaravimui – kad jame viskas turi b ti puiku: ir veidas, ir r bas, ir Siela, ir mintys. Ta iau paties pagrindinio nepastebime – kad vadindamiesi žmogumi, esame gyv no smegen valdžioje. Mes eilin kart pabr žiame, kad vis žmogaus nelaimi priežastis randasi jo mon je! Daugelis užduoda klausim : „Kas yra S mon ?“ S mon – tai galvos smegen operatyvi atmintis, kuria mes naudojam s ši minut ir esamoje situacijoje: šiandien siminei – rytoj, jei to nereikia, pamiršai. S mon – ypatinga psichikos b kl , leidžianti realiai jaustis šiame pasaulyje. 83

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Visos pagrindin s Konstantos ( bendr egzistavimo bei funkcionavimo D sni pavidale) yra rašyti Visatos Energoinformaciniame Lauke ir žmogus privalo jas vykdyti, jeigu jis nori gyventi taikoje bei santaikoje su Visatos Organizmu, tur ti amžin Gyvenim . Su juo(Energoinformaciniu Lauku), per pas mon , sujungtas m dešinysis smegen pusrutulis, turintis prieig prie ši nenykstam Konstant . Savo gyvenimo procese, kad kaip nors kompensuoti didel Konstant (Ties ) stygi , žmogus savo S mon užpildo vairiais stereotipais ir dogmomis, papras iausiai – kompleksais. Tokiu b du jis bando pakeisti ir papildyti Konstant stygi ir pas mon s funkcij . Pats didžiausias ir žalingiausias stereotipas, kuris teigiamas mums nuo pat vaikyst s, – tai sav s išaukštinimo stereotipas, žmogaus ypatingos reikšm s Gamtai, Visatai, Dievui; jo išskirtin vieta Gamtos evoliuciniame vystymesi (žmogus – Gamtos karalius, jos Dievas ir t.t.). Šis stereotipas orientuoja žmogaus S mon savo Ego ir išvysto j iki hipertrofuot dydži . Jis iškreipia savo reikšmingum , pastat savo vaizduot je Virtuali asmenin Visat , apsiribodamas jos menkais dydžiais, ir tuo liko visiškai patenkintas. Dažniausiai ji nedidesn trikampio gabarit : šaldytuvas – televizorius – unitazas24. Atkreipsim d mes , kad tokio dydžio Virtuali Visat turi dviej met vaikas. Jam augant turi pl stis ir jo Virtuali Visata. 30 – 35 met amžiaus ji turi išsipl sti iki Tikrosios Visatos didžio! Psichologai ši asmenin Visat vadina žmogaus komfortine zona. Ta iau, kaip j bepavadink, prasm yra viena: žmogus susiformavo kaip gana egoistin asmenyb , mon je gyvybinius srautus perorientav s asmenini problem sprendim bei savo reikšmingumo poreikio tenkinim . „Ak, kokia puikyb , žinot, kad esu tobulyb !“ Kas vis lto netrukdo jam vadintis „Dievo vergu“. Ant „Ego“ stereotipo pagrindo statomi visi pagrindiniai kompleksai ir principai. Ant šio gana nepatikimo pamato pastatyti visi m mokslai, visos religijos ir mokymai. Šiame pasaulyje visi ir visa pašaukti tarnauti žmogaus poreikiams, priešingu atveju jis siekia nubausti pažeid , nors tai b net J zus Kristus. Tokia yra objektyvi realyb . Panagrin sime poelgio stereotipus pavyzdyje, kaip t vai suvokia savo vaik . Pavyzdžiui motina žino, kad jau laikas valgydinti užsižaidus vaik . Jo S mon dar neseka šio pasaulio laiko ir vertybi . Motina šaukia savo vaik valgyti, bet jam svarbiau yra tai, kuo jis užsi s dabar, o ne valgymas! Jo S mon dar neišmoko daryti iš valgio kulto – gyvyb s pagrindo. Motinos gi S mon yra orientuota valgio svarbum : ji mano, kad jeigu vaikas nepavalgys, tai atsilieps jo medžiag apykaitai, sveikatai ir vystymuisi. Vaiko nepaklusnumas motinai yra išš kis! Ji, gindama savo poži , per prievart ver ia vaik valgyti. ia prasideda ašaros, užsispyrimas, susierzinimas... Tai tik nekaltas dviej stereotip konflikto pavyzdys. Stereotip karas m gyvenime gauna vis agresyvesn charakter : žmogus suvokia pasaul per stereotipus, jais reaguoja gyvenim . Visas jo gyvenimas yra orientuotas tam, kad apginti savo asmeninius stereotipus – nuomoni , teigini ir poži ri pavidale! Iš ia visi stresai, ligos, konfliktai, nes km s. Smulkiau apie stereotipus pakalb sime kituose skirsniuose, o kol kas t siame statikos bei dinamikos svarstym . tent S mon s stereotipai, m gyvenimo patirtis, grindžiama asmeniniais kompleksais, stabdo mumyse Gyvyb s Švytuokl , trumpina m Gyvenim ir priveda jo suvokim prie statikos. Orientuodamas save kompleksus bei dogmas (faktiškai nukryžiuodamas save), žmogus daro praž ting pasirinkim mirties pus n ir aistringai gina j vis savo gyvenim , paversdamas statika visk prie ko beprisiliest . Statika – tai bala, kuri siurbia žmog vis daugiau ir daugiau. Iš ten jis šaukiasi Dievo pagalbos. Kokios pagalbos? Dievas yra Gyvyb , Dinamika, absoliuti ir pilna Harmonija, pavaldi Bendriems D sniams. Štai kur Absoliuto šaknys – Absoliuto, kurio 24

dabartinis jaunimas gali prie šio prid ti dar kompiuter ...

84

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


žmogus privalo siekti ir su kuriuo, pagal ryt filosofijos supratim , turi susijungti. Apie ši Harmonij visi kažkod l pamiršo... Gyvenime n ra vietos jokioms dogmoms! Kaip gali žmogus j pagalba realizuoti save, net jeigu bes lygiškai laikosi vis dešimties sakym , bet tuo pa iu turi S mon , prifarširuot kokiomis tik manoma dogmomis, visokiais kompleksais? Niekaip, jis sugeba tik padaryti žal sau ir aplinkiniams! S dint tokioje baloje, beprasmiška šauktis Dievo pagalbos, nors Jis padeda ir pasiruoš s pad ti visiems ir kiekvienam. Bet kad gauti ir pajusti reali ir žymi pagalb sau, reikia b ti vertu jos: atsikratyti stereotip , orientavus savo S mon Gyvenim dinamikoje ir Harmonijoje. Kiekvienam iš m tai labai sud tingas procesas, paties sav s laužymas. Ne kiekvienas ryžis tokiam žingsniui, o juo labiau – ištvers. Štai kod l išliks ne daugiau kaip vienas procentas, ir duok Dieve, kad toki b daugiau, nei sp jamas procentas. Sistema duoda šans kiekvienam, bet kaip j s pasinaudosite tuo šansu – tai jus j valia ir j problemos. Kokia turi b ti S mon s orientacija, jeigu mes norime išlikti? Žmogaus psichikos lygmenyje Švytuokl atlieka svyravimus tarp kairiojo ir dešiniojo pusrutuli . Tod l yra labai svarbu išmokti vienu metu naudotis abiem pusrutuliais. Tiktai tokiu atveju mums taps pavald s visi m „Aš“ procesai, – „Aš“, kuris yra sud tingiausias biocheminis, bioenergetinis kompleksas ir kuris, skirtingai nei S mon , visada pasiruoš s vykdyti Vieningus statymus. Kaip Dievui yra pavaldžios B tis ir Neb tis, taip ir mums, m Lygmenyje, taps pavaldžios Gyvenimo statika ir dinamika, jeigu mes S mon s pagalba išmoksime kontroliuoti ir valdyti kairiojo ir dešiniojo pusrutuli veikl . B tent tada gausime prieig prie savo neokortekso, prie savo nerealizuot galimybi , išlavinsime ir realizuosime jas savyje, tuo pa iu susijungdami su savo Aukš iausiuoju „Aš“. M S mon šiuo atveju pasiekia ypating , Ketvirt b sen (alfa lygmen , maldos, meditacin b sen , nirvanos, Nenutr kstamos Login s M stysenos b sen ). Dešinysis pusrutulis – tai B ties, Gyvenimo, Gyvyb s dinamikos ir Harmonijos suvokimas, jis yra Evoliucijos laidas. Kairysis pusrutulis, atitr s nuo dešiniojo, tai Neb tis, statika, degradavimas ir mirtis. Visas m gyvenimo b das, S mon s lavinimas ir formavimas orientuoti kairiojo pusrutulio vystym . M m stymo b das yra stereotipinis. Mes gyvename pasekmi pasaulyje, sudeginame, kovai su jais, vis savo gyvenim nieko nepalikdami, bandydami tuo pa iu suprasti Gyvenimo prasm ir B ties paslapt , suprasti Tiesas, išsiaiškinti savo lemt ir net at jimo Žem misij . Mes suvokiame pasekmes savo dogmomis ir kapanojam s m išgalvotame iliuziniame pasaulyje, verdame savose sultyse. Orientuodamas mon kairiojo pusrutulio vystym , žmogus automatiškai sustabdo savyje Gyvyb s Švytuokl . Kadangi kairiojo pusrutulio užduotis – suskaldyti viening , padarius diskretišku ir statišku, žmogus tuo pa iu, orientuodamas gyvenim sunaikinimo programas, savarankiškai nurašo save util ! Tokia orientacija sukelia milžinišk , švent šven iausio-psichin s energijos (kaip savo, taip ir Dievo), išmetim ir bereikaling eikvojim , tuo pa iu išlaisvintos psichin s energijos nuodingu spinduliavimu naikindama žmog ir visk kas gyv aplinkui. Žmogus, kaip mirties ir naikinimo neš jas, automatiškai atsijungia iš vieningo Gyvyb s Srauto, Visatos ir Dievo. Visi jo vengia ir ginasi, kaip nuo raupsuotojo. Nereikia pamiršti, kad Dievo psichin s energijos limitas duodamas kiekvienam gimstant, vien kart ir visam gyvenimui. Kaip mes juo pasinaudosime – priklauso nuo . Siejant su tuo Biblijoje yra alegorija , bet žmon s j supranta visiškai ne taip, kaip reik . „Ir kvailys supras genial k rin , bet juk visiškai kitaip“ (Stanislaw Jerzy Lec25). 25

Stanislaw Jerzy Lec (1909 – 1966), žymus lenk satyrikas, poetas, aforistas.

85

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Štai ši alegorija: T vas sukviet tris savo s nus ir kiekvienam teik po talant (piniginis vienetas) ir dav užduot : lygiai po met gr žinti jam t sum , pabandžius panaudoti j savo nuožiura. Vienas iš s , kad nesupykdyti gimdytojo, užkas talant žem , suma tai nemaža ir po met gr žino j t vui. Antras išleido pinigus savo poreikiams ir nesugeb jo nieko gr žinti. Ir tik tre ias investavo talant versl , sukaup turt , ir gr žino t vui, tai k buvo pa s. Taip ir su Dievo psichin s energijos, duotos kiekvienam iš m gimstant, limitu. Didžioji dauguma Jo s bei dukter nedovanotinai sudegina ši dovan , tiesa, kai kurie sigudrina užkasti j žem , atsinešdami atgal po mirties nors kažk , atminties pavidale apie savo praeit gyvenim . Per pastaruosius t kstantme ius tik vienetams (iš jog ) pavyko ateiti iš Žem s Subtil Pasaul su pelnu (fiziniame k ne). B tent tokiais ten ir laukia – su rankomis, su kojomis, su S mone, kuri savanoriškai susijung su Siela ir Aukš iausiuoju „Aš“ materialiame pasaulyje, Žem je! Dabar, kai tokio „pelno“ gavimo technologija – mokant valdyti psichin energij – gauta ir atidirbta, atjaun jimas ir realus nemirtingumas greitai taps visiems norintiems prastas dalykas ! Bet tai bus manoma tik po žmogaus susijungimo su Visatos Gyvyb s Srautu – tent savo Aukš iausiojo „Aš“ ir Dievo. Koks tikslas, b nant atjungtoje b kl je, pumpuoti save vairaus lygio energijas, netgi jeigu jos universalios? Kam reikia atidarin ti savyje aiškiaregyst , aiškiaklausyst ir kitus paranormalius sugeb jimus? Argi yra prasm šiuo atveju užsiimin ti ezoterika ir vaikytis visokiausios r šies žini ? Ne, viskas tai saviapgaul ! Kol S mon prikimšta vairi dogm ir orientuota statik , mirt , Ego – iki tol visi sugeb jimai liks nerealizuoti, o gytos žinios – nepareikalautos. Žmogus „kinko arkl vežimo gale“, egzistuoja didžiul s j tampos d ka, b tent egzistuoja, o negyvena! Visi supergabumai, panaudojami statikoje, tik naikina j , darydami žal aplinkiniams. Daugelis stengiasi atskleisti savyje supergabumus, kad valdyti kitus žmones. Štai kod l statikos bei stereotip pasaulyje geriausiai už visus gyvena magai ir ker tojai – žmon s, orientuoti blog ! B tent šiame pasaulyje jiems be didelio vargo pavyksta valdyti vykius bei žmones. Bet laisva S mon jiems kelia didel pavoj ir gr sm . J polinkiai ir sugeb jimai Dinamikos Pasaulyje neutralizuojasi ir susinaikina. Jiems toks Pasaulis – praž tis. Jeigu žmogus nori padaryti savo S mon laisv , jis turi orientuoti j dešiniojo pusrutulio lavinim . Ji suvokia Gyvenim dinamikoje ir orientuojasi vis gyvybin proces , taigi – B ir Diev . Dešinysis pusrutulis leidžia mums persijungti iš pasekmi pasaulio Priežas Pasaul , suprasti J ir J valdyti, gavus „prisiregistruoti“ Jame. mon s stereotipai visada trukdys tai padaryti, nes j pagalba žmogus pritaiko Pasaul ir Gyvenim savo poreikiams. Tik laisva, be kompleks ir dogm S mon pritaiko žmog Pagrindiniams Gyvyb s Srautams, padeda jam teisingai vertinti situacij , formuodama jam palankius vykius. Ir tik šiuo atveju bet kuris kreipimasis Diev duos jums reali pagalb – j s tampate savo likimo šeimininku!

Susumuosime Statika – tai mirtis, ligos, nes km s, stresai. Dinamika – tai Gyvenimas harmonijoje su Pasauliu, tai gerov ir sveikata. Su statika yra susij visi m stereotipai ir gyvenimo patirtis, orientacija Ego. J atsikrat , perorientav mon Aukš iausi „Aš“, mes atsiveriame Gyvenimui, persijungiame iš statikos dinamik . Šis procesas kiekvienam iš yra labai nepaprastas ir skausmingas. Kad b ti sveiku, reikia pašalinti visus lig stereotipus. Kad neb ti nuolat alkanu ir jungti energetinio maitinimo mechanizm , reikia pašalinti visus stereotipus, susiujusius su 86

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


mityba. Kad b ti laimingu ir s kmingu, reikia pašalinti trukdan ius tam stereotipus. Vis , kas yra pasakyta šiame straipsnyje, galima vertinti kaip kaltinam išvad Žmonijai. Bet tai n ra taip! Visi žmogaus stereotipai ir dogmos – tai ne jo kalt , tai jo b da! Ir joki b du ne nuod prieš Subtil Pasaul ir Diev ! Tai etatin situacija, nat ralus evoliucinis procesas. Žvaigždži link prasiveržti iš tikr galima tik eršk iuotu keliu. Eil raš iuose ir dainose tai atrodo labai gražiai ir viliojan iai. Gyvenime viskas yra žymiai proziškiau. Žmonija jau 150 milijon met , po Atlant , m prot vi , „ž ties“ užsiimin ja evoliucini aklavie studijavimu. Teisinga kryptis yra viena, o praž ting – dauguma. Evoliucin s aklaviet s turi vien nemaloni savyb : tam, kad sitikinti, jog išrinktas kelias yra eilin aklaviet ir ne daugiau, Žmonija turi palikti joje apie 99 % savo skai iaus (žmoni , kurie apsiprato šioje aklaviet je ir jau nebenori iš jos išeiti). Stereotipai – tai atskaitos taškai, kuri d ka žmogus supranta, kad randasi aklaviet je. Bet stereotipai taip pat ir atramos taškai, nuo kuri atsispyrus, galima iš aklaviet s išeiti. Pripažinimas pa iam sau apie turimas savo S mon je dogmas bei stereotipus yra kriterijus to, kad žmogus suvok ši aklaviet ir ketina iš jos išeiti, nusprend veikti, o ne reaguoti. „Kiekvienos išminties pradžia – fakto pripažinimas!“ Viskas tai komplekse ir yra „tamsi j “ kova su „šviesiomis“, vertybi perkainavimas! Kas lie ia 99 % žmoni , iš vis civilizacij skai iaus, likim , žmoni panor jusi likti pel kautuose, tai Evoliucijai yra norma. Žmogaus evoliucija Jai n ra tarpiniai etapai (panašiai, k vaizduoja šiuolaikin Žmonija – abstrakti funkcija 6 milijard Siel pavidale), o galutinis produktas – Harmoningas, nemirtingas Žmogus-K jas, pats save suk s. Tai mylimas bei pageidaujamas Evoliucijos k dikis. Visiems kitiems Evoliucija abejinga. „Viš iukus ruden skai iuoja“. Vidin kova su savimi, kova su savo stereotipais laukia kiekvieno, kas pasirinko š Keli . Kova ž tb tin , mirtina. Išlaikysi? Nugal si! Ne? – D l ne, ir teismo n ra, s k aklaviet je, brangiuose tavo širdžiai pel kautuose. Gražiai gyventi neuždrausi! Pasirinkimas j . Detaliai išsiaiškinti visas šias problemas ir j sprendimo b dus, savo Likimo bei Karmos valdymo b dus j s gal site pasijung prie m Sistemos ir sisavin j visoje apimtyje! Perskai ius knygos tre dal , skeptikams gali kilti tarimas, kad tai atvira reklama. Tokiu atveju leiskite pacituoti laikraš io „Prie ne manomo ribos“ skaitytojo laišk . Šis žmogus kreipiasi mus pirm kart , bet geresn s reklamos m pasirinktam metodui, Sistemai nesugalvot net geriausi imidžmeikeriai. Cituojame laišk nieko nekeisdami. „Aleksandrai ir Tamara, sveiki! 2001 metais nutariau, kad užbaigiau savo savišviet , ir man jau nieko nebereikia, nes d ka geros pažinties su Budizmu, Vedomis, Biblija, o taip pat d ka 30 met ChatchaJoga studij ir praktikos, aš išgydžiau visas savo senas ligas, o j buvo net 13. Dabar, damas 71 met , esu sveikas, tai yra nelankau gydytoj (išskyrus dantist ) ir laikiau vis tai savo galimybi virš ne, nes visk galiu daryti savo rankomis. Bet štai viename laikraš io „Prie ne manomo ribos“ numeryje pasirod straipsnis „Saul s dikai“, kuris mane labai suintrigavo. Chatcha-Joga duoda recept kaip ištaisyti reg jim šiuo metodu, ir ži damas Saul 15 minu aš pajutau, kad sumaž jo poreikis valgyti. Kai buvo perženkta 30 minu rib , nusprendžiau padaryti rimt žingsn – 21 badavimo dien , bet sugeb jau išsilaikyti tik 3 dienas. 1981 metais man papuol biologo Sureno Arakeliano straipsnis, kuriame jis dav organizmo l steli atjauninimo technologij badavimo b du kas m nes , po tris dienas iš eil s. Tada aš buvau band s ši technologij , bet sugeb jau išsilaikyti tik dvi dienas. Mano gydytojas man pasak , jog esant žemam arteriniam spaudimui, neverta tuo užsiimin ti. 87

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Chatcha-Jogos pagalba aš buvau normalizav s spaudim , ir kadangi ji taip pat rekomenduoja kas pusmet daryti badavim vienai savaitei, aš nutariau praeiti š išbandym dar kart . Bet neišdeg ! Staiga nukrito svoris, didelis silpnumas visame k ne, pulsas nuo 60 tviksni pakilo iki 100, ir man teko imtis skubi priemoni tam, kad normalizuoti pad . Neseniai, perži damas praeit met laikraš ius, radau j straipsn , kuriame j s rašote, kad paslaptis tame, kaip paleisti organizme sintez s mechanizm . Bet moteris iš Australijos, propaguojanti ši metodik , rašo, jog viskas turi vykti nat raliai, per 21 badavimo dien . Po ilg apmastym , aš visgi nutariau kreiptis jus. Aš turiu žinoti nors priežast , d l kurios negaliu veikti net trij dien badavim , juk tai aiškiai nenormalu. Jeigu s nepaaiškinsite šios situacijos, visk nuspr s laikas ir Viešpats Dievas! Pagarbiai, Michailas Aleksandrovi ius. Jeisko miestas“. Štai jums pati geriausia reklama m Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemai. Reklama Kompleksinio metodo pirmenybei sprendžiant bet kurias savo problemas. Laiškas akivaizdžiai atspindi Žmonijos žini apie pat žmog lyg . Kiekvienas iš prijungt prie Sistemos, pr s nors 2 – 3 jos dalis, savo organizmo žiniomis yra akademikas! Lyginant su juo visi specialistai, vald žemiškas žinias medicinoje, sisavin sav s gydymo praktikas, yra parengiamosios klas s mokinukai. Patik kite, tai ne perd jimas! Spr skite patys: žmogus 50 met užsiimin jo sveikata, savišvieta, pad jo ant technologij altoriaus vis savo gyvenim , pragyveno j atsiskyr liu. Jo darb ir paiešk rezultatas akivaizdus: žmogus, ne jung s organizme sintez s ir fotosintez s mechanizmo, nedirbantis su savo S mone, nepažadin s jos – be reikalo iššvaisto savo psichin energij ir negali sustabdyti sen jimo mechanizmo! Visi jo laim jimai – sav s nugal jimo jausmas ir neilgas senatv s pradžios nuk limas, toliau – kaip pas visus! O tikras badavimas (be niekur nieko, ne jungus sintez s bei fotosintez s mechanizmo organizme) iš tikr yra labai pavojingas, juo labiau – trij savai . Yra sparnuota fraz : „Visi keliai veda Rom !“, kuri visiškai nereiškia, kad užtenka bet kam s sti už automobilio vairo, ir jis b tinai atsirasi Romoje. Bet su sveikata reikalai vyksta b tent taip! Žmogaus veržimasis „užsiimti“ sveikata, savo S mone nesuvokus ir neap mus vis , vykstan organizme, proces (j s ryšyje ir abipus je priklausomyb je nuo aplinkinio Pasaulio, Visatos) – dar negarantuoja sveikatos ir nemirtingumo. Kad j gauti, visiškai nepakanka „išmokti vairuoti“ savo organizm koki nors technologij sisavinimo b du. Perskai ius m knygas, jums taps aišku, kad žmogaus organizmas turi „apsaug nuo kvaili “ – blokuo sistem nuo neraštingo, nesankcionuoto pri jimo paties žmogaus (arba nuo ko nors iš šalies, iš trokštan „daryti gera“), prie organizmo sisteminio bloko – keturi išorini energetinio k no apvalkal pavidale. Kitaip jie vadinasi Dangaus, Spindulinis k nas, arba Šviesos k nas. Nepažadin s savo S mon s, neišpl s jos diapazono iki 65 %, žmogus neturi jokio šanso gauti pri jim prie savo sisteminio bloko, kad valdyti save, tapant savo likimo šeimininku. Maža to, jis gali padaryti nepataisom žal sau ir visiems aplinkiniams! Šis laiškas taip pat yra antireklama rafinuotoms, ištrauktoms iš Gyvenimo konteksto technologijoms ir sp jimas tiems valingiems ir ryžtingiems žmon ms , kurie galvoja, kad turi rezerve vis gyvenim ir kad jie iki visko turi daeiti patys! Ryšium su tuo mes per kontakt paklaus me: „Kiek met Žmonijai prireikt , kad kryptingai, suvienijus gas, Ajurvedos, Jogos, Cigun ir kit sveikatingumo sistem bei praktik pagrindu, sukurti kažk panaš m Sistem ?“ Atsakymas buvo trumpas – 1000 met . Kas netiki, gali paeksperimentuoti. 88

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Fotosintez s mechanizmas O dabar perži sim fotosintez s mechanizm , kuris tiesiogiai susiej s su mitybos stiliumi. Mitybos prasm – duoti organizmui išorin s aplinkos energij . Išorin s energijos patekimas organizm vyksta per kelet kanal : per od , kv pavimo organus, akis ir su maistu. Be kita-ko energijos patekimo su maistu kanalas visiškai n ra pagrindinis. Oda ir kraujas Odoje yra daug aktyvi tašk , vadinam „akupunkt ros taškais“, kurie reaguoja išorin energij , aktyvizuojasi, kai ši energija daro jiems poveik , ir veda j k . Šis procesas vyksta, tiesiogiai vadovaujant somatinei nerv sistemai26, glaudžiai susijusiai su psichika. Taigi, bet kuris stresas veikia išorin s energijos sisavinim . Teisingam šio proceso vykdymui didel reikšm turi pa ios odos, kuriai mes skiriame labai mažai d mesio, b kl ! no viduje energijos jud jimas sutampa su kraujo srov s tek jimo kryptim. B tent kraujas yra energijos neš jas. Remiantis tuo kraujo ir kraujagysli b kl turi labai didel svarb organizmo gyvybinei veiklai. Mokslininkai seniai aptiko daug unikali kraujo savybi , kuri kol kas negali paaiškinti. Kad tur ti sveikat , reikia tur ti ger krauj , sveikas, elastines kraujagysles. Kraujas turi tur ti ideali šarmin reakcij . Paprasta tradiciška mityba pažeidžia r gš – šarm pusiausvyr r gžt jimo pus n. Tuo pa iu atsiranda žymus pažeidimai energetiniuose k no procesuose, atsiranda energetiniai s stingio reiškiniai organuose bei audiniuose – energetini nuod , šlak , virus fpavidale. Organizme susikaupia laisvi radikalai, kurie paraližuoja normali gyvybin veikl . Prasideda jo katastrofinis sen jimas bei karšatis. Kraujo ir organizmo visumoje r gšt jimas sukelia vidin s organ , audini bei sistem temperat ros did jima, o tai sukelia kiekvienos l stel s DNR molekuli irim , kas past ja organizm dar didesnio sen jimo ir irimo link. Sutikite, kad šiuo atveju n ra jokios prasm s kalb ti apie kažkoki efektyvi pagalb iš išor s (ir kad tokia pagalba apskritai yra manoma)! Nepad s nei patys moderniausi vaistai, nei gydytojai, nei ekstrasensai, nei pats Dievas. Pumpuoti tok organizm kokias nors energijas– lygiai tas pat, kaip didinti elektros tinkl tamp subombarduotame mieste. Ten, kur vyko nutr kimai, energija nepateks joki b du! Bet trumpi jungimai ir nauji gaisrai mieste garantuoti (turima omenyje – l steli sistemos su suardyta DNR ). Pad ti sau galite tik j s patys, išval krauj ir atstat jo energetines savybes. Kiekvienas turi tapti gydytoju sau, išstudijav s ir suprat s visus procesus, vykstan ius organizme! Deja, žemiškasis mokslas ir medicina mums tame mažai kuo gali pad ti. Jie dar „neinformuoti“, kad kraujas, energetika ir sveikata – vieninga neišardoma visuma, kur tirti ir naudoti (gydyti, koreguoti) dalimis – žymiai didesnis blogis, negu visiškai j nesibrauti! Svarbi reikšm sveikatai ir geram energijos cirkuliavimui organizme turi kraujagysli b kl . Kraujagysli sienel s susideda iš lygi raumen audinio, kurio b kl 26

somatin nerv sistema – periferin s nerv sistemos dalis. J sudaro visi nervai, nervuojantys judam aparat (griau ius ir raumenis), išorinius jutim organus ir odoje esan ius receptorius, kurie priima aplinkos dirginimus. Receptoriuose sukuriamas nervinis impulsas. Raumen skaidulos ir liaukos yra efektoriai, kurie reaguoja dirgikl . Somatin s nerv sistemos veikl žmogus gali moningai reguliuoti – pvz., judinti koj raumenis vaikštant.

89

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


yra glaudžiai susijusi su psichika. Stresai praž tingai veikia jo b kl , sukeldami kraujagysli spazmus. Iš ia kraujo spaudimo šuoliai ir polinkis hipertonij ir distonij . Kraujagysli raumen audinio b kl visiškai priklauso nuo žmogaus fizinio aktyvumo. Hipodinamija mažina raumen audinio tonus , kas taip pat turi takos spaudimui, pas žmog išsivysto polinkis hipotonij . Reikia pabr žti, kad kraujagysli b klei daro poveik peršalimo susirgimai. Pilnavertei kraujagysli sveikatai reikalingas vitaminas C. M organizmas, esant prastai „pilnavertei“ mitybai, jau ia jo katastrofišk deficit . Vitaminas C lengvai suyra esant peršalimui, fiziniam bei protiniam kr viui, neteisingai mitybai. Bet koks virusas, patek s organizm , kaip partizanas, stengiasi vis pirm pažeisti jo transporto komunikacijas, kad mizerin mis pastangomis padaryti priešui juntam , kartais neatstatom žal ! Virusas, „sprogdindamas magistral “, išrauna iš kraujagysli kelio dal , padaro jas skyl tas. Štai kod l peršalus naudinga gerti arbat su citrina. Bet ia yra vienas „bet“... Uogos ir vaisiai, turintys vitamin C, gana r gšt s. Jeigu juos valgyti dideliais kiekiais, net su cukrumi, jie blogai paveikia virškinimo trakt , apdegina ir ardo skrandžio gleivin . Tai dar viena iš priežas d l vitamino C tr kumo organizme . Odos , kraujagysli , kraujo jautrumo gyvybinei energijai pagerinimui naudinga: organizmo gr dinimo proced ros, savimasažas, adatini aplikatori panaudojimas ir t.t. tinai užsiimin kite gimnastika. ia b ne prošal pabr žti, kad oda – tai universalus organas. Ji gali maitintis autonomiškai ir perduoti joje sintezuojamas maisting sias medžiagas visam organizmui. Štai kod l yra taip svarbu ja r pintis! Nuo sen laik žmon s maitino od vairiais aromatiniais aliejais. Svarbu, kad šie aliejai b nat ral s. Kremai, kuriais j s naudojat s, taip pat turi b ti nat ral s. Cheminiai preparatai sutrikdo odos funkcij , užkemša . Tam tikros odos vietos yra susijusios su konkre iais vidiniais organais. Duodant odai nat ral maitinim , j s duodate maisting sias medžiagas savo k no organams, tuo pa iu gerindami kraujo b kl . lygiojo raumens audinys

Kv pavimo organai Sekanti sistema, dalyvaujanti išorin s energijos sisavinime, yra kv pavimo organai. Tai: nosis, bronchai, plau iai. J tikslas – iš kv pto oro perimti gyvybin energij , išskirti ir perduoti j krauj . Per šiuos organus perduodamas didelis energijos kiekis. Štai kod l esant kv pavimo organ ligoms, mes jau iame silpnum . Šie organai pristato organizmui deguon , išveda iš jo nuodingas medžiagas. Bet pagrindin j paskirtis – pristatyti organizm švari gyvybin energij ir išvesti iš jo perdirbt , griaunan energij . O kas lie ia teikiam deguon , tai esant teisingam kv pavimo organ darbui, organizmas gali pakankamai tur ti šio elemento, suskaid s angliar gšt angl ir deguon , kuriuos organizmas po to panaudoja. Ypa aktyviai šis procesas vyksta juoko arba raudojimo metu. Atkreipkite d mes savo kv pavim , kai j s džiaugiat s arba li dite.

90

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Akys Tre iajame skirsnyje mes nagrin jame ne organ anatomin strukt , o iš pozicijos – kaip jie priima energij iš išorin s aplinkos. Akys duoda žmogui praktiškai 100 % informacijos apie aplinkin pasaul . Jos glaudžiai susijusios su m S mone. J pagalba m S mon atspindi tikrov . Daugel stereotip , susijusi su informacija, pavyzdžiui, su mityba, S mon suformavo ne be aki pagalbos. Vos tik pamatome kok nors paveiksl , m S mon momentaliai reaguoja j tam tikru b du. Užtenka paži ti valg , kuris mums patinka, kai tuoj pat atsiranda noras tai suvalgyti. M užduotis – išmokti valdyti informacij , gaunam per akis, kad kontroliuoti savo S mon s stereotipus. Be to, akys taip pat yra susijusios su psichika. Stresai sukelia aki funkcijos sutrikimus. Aki fiziologijos poži riu – tai galvos smegen dalis, kuri randasi iš išor s. Akys, kaip ir išvardinti aukš iau organai, priima išorin s aplinkos energij iš Saul s, Žem s, vandens, Gamtos stebint augalus, vairi gyvast ir t. t. Gaut tokiu b du energij akys perduoda visus organizmo organus, audinius bei sistemas. B tent d l šios priežasties akyse gausu kraujagysli ir kapiliar . Pagal aki b kl galima spr sti apie bet kurio organo b kl . Akims yra labai naudinga apie 20 – 30 minu per dien ži ti Saul , vanden , dang , medžius, g les ir t. t. Daugelis aki lig yra susijusios su nepakankamu b vimu Saul je. B tent Saul aktyvuoja aki informacin jautrum . Kad pagerintum me aki b kl , yra naudinga kelet kart per dien daryti pratimus akims. Skalauti akis arbata, daryti poveik akupunkt riniams taškams aplink akis. Gr dinti akis kaitaliojant šilt ir šalt vanden (pliuškenti iš deln užsimerkus).

Maitinimosi kanalas Jis dalyvauja sisavinant maiste esan energij . Kadangi šis straipsnis yra skirtas mitybai, perži sim smulkiau visk , kas su šiuo procesu susieta. Spindulin maisto produkt energija – pagrindin m maisto vertyb . Spindulin energija – tai biologiškai aktyvi bet kurio augalo dalis, sintezuojama veikiant Saulei, Žemei, orui ir vandeniui . Ši augal dal vadina enzimais. Pirm kart jie buvo atrasti amerikie gydytojo, nat ropato Walker’io. B tent jis atrado enzim reikšm organizmui ir išrado sul terapij . Jo supratimu, žmogus turi kasdien gerti ne mažiau kaip 6 litrus švieži daržovi , augal , vaisi sul . Jeigu neišgeria, jis neduoda organizmui pa io vertingiausio mitybos komponento – enzim , ir tod l negauna reikiamu statybini medžiag . Organizmas serga. Mitochondrijos

Enzimai, patek organizm , reguliuoja virškinimo proces ir užtikrina ideali sveikat . B tent jie garantuoja, kad organizmas sisavint vairias maisting sias medžiagas: aminor gštis, polineso iasias riebal r gštis, vitaminus, mikrobei makroelementus, lengvai sisavinamus angliavandenius. Enzimai siskverbia

91

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


tiesiogiai l steli mitochondrijas27, kuo ir apibr žiamas j dalyvavymas l steli procesuose. Enzimai reguliuoja energetinius procesus pa ioje l stel je, kadangi neša j Gamtos programas (kurios, deja, negali pakeisti galvos smegen program ). Enzim kiekis, kur žmogus vartoja per dien , turi b ti toks, kad sukoreguoti energijos stok organizmo l stel se. Enzimai jungia vidin fotosintez s proces , tai yra steli sugeb jim sisavinti Gamtos, Dievo energij ir jos pagrindu sintezuoti visas maisting sias medžiagas, reikalingas organizmui. Esant žmogaus energetiniame k ne kurian ioms programoms, visos strukt ros regeneruojasi, atsistato sutinkamai su jomis ir art ja prie Dievo Etalono. Tod l neužtenka gerti 6 litrus sul per dien , neužtenka valgyti žalius produktus, reikia dar pasir pinti, kad energetiniame k ne b suformuotos atitinkamos kurian iosios programos, o tai jau darbas ir j asmenin kova su S mon s stereotipais. siant kalb apie enzimus, reikia pabr žti, kad jeigu j s norite sumažinti enzim deficit organizme, reikia vartoti tik šviežius produktus, kuriuose jie randasi. Ir jeigu reikia gerti 6 litrus sul ir daugiau, tai kieto maisto, daržovi ir vaisi pavidale, reikia suvalgyti 2 – 3 kart daugiau. Niekas negali tai padaryti. Orientuodami savo S mon tik organizmo apr pinim enzimais, mes išmetame iš S mon s supratimo sferos kitas, nemažiau reikšmingas, maisto savybes. Juk bet kuris produktas – tai biologinis kompleksas, turintis ir enzimus, ir kitas maisting sias medžiagas: r gštis, vitaminus, angliavandenius ir t. t. Daugelis daržovi turi l stelien . Visos šios medžiagos gali ne tik papildyti l steli statybines medžiagas, bet jos taip pat gali grubiai paveikti organizm . Pavyzdžiui, vaisin s r gštys gali dirginti skrandžio gleivin , l steliena – žarnyno gleivin . Tod l ši problem reikia spresti išmaningai ir kompleksiškai.

Virtas maistas – gyvybin s veiklos statika Kaip buvo nustatyta, termiškai apdorojant maist , enzimai suyra. Kai enzim neb ra, bet kuris maistas virsta moliu. Žmogus – vienintel b tyb Gamtoje, kuris pastoviai valgo mol . Visas maistingasis maisto produkt komponentas virimo metu suyra sud tines dalis. Anks iau mes nustat me – kur n ra vietos vieningam procesui – ten mirtis. Atskir sud tini maistingojo komplekso dali organizmas ne sisavina, o identifikuoja jas kaip nuodus, nes jos jau yra ne dinamika, o statika. Jos priver ia organizm jungti savo apsaugos ir valymo mechanizm . Tai, k fiziologai supranta kaip virškinimo bei medžiag apykaitos proces , iš tikr yra organizmo valymo ir apsaugos nuo nuod procesas – organizmo funkcionavimas avraliniu režimu. Jo buvimas, maitinimosi negyvu, statišku maistu režime, išsekina vidines j gas ir sumažina imunitet . Organizmas tampa bej gis prieš vairius virusus bei mikrobus. Jis serga, gauna chroniškas ligas ir miršta. Kad, bendrai priimtu supratimu, atlikti virškinimo proces organizmas turi atlikti tam tikr darb : nustatyti maisto sud ir duoti organizmui signal iš savo atsarg (depo) reikiam medžiag išskyrimui ir sintezei. Visiems žinoma, kad maistingosios medžiagos deponuojasi vairiuose organuose. Pavyzdžiui, jodas – skydliauk je,

27

mitochondrija – dvimembranis organoidas, randamas l stel se. B na apvalios arba lazdeliškos, kartais si liškos formos. L stelei degeneruojant, mitochondrijos sulipma, tr kstant deguonies did ja, badaujant maž ja.

92

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


mikroelementai – kauluose, energija – raumenyse, vitaminai – odoje ir kepenyse, ir taip toliau; parink s reikiamus komponentus, organizmas sintezuoja iš j fermentus, kurie reaguodami su maisto elementais, daveda juos iki stovio, tinkamo saugiam transportavimui. Fermentas – tai vairi maisting medžiag kompleksas (aminor gš , vitamin , jeigu reikia – mikroelement ir polineso riebalini gš ), organizmo enzimais sujungt sistem , kuri eina gyvybin energija. Iš ia ferment sintez yra susijusi su energijos sunaudojimu organizme, tai reiškia – su jo susilpn jimu; transportavimas iki paskirties vietos, kuri pasiek s, šis junginys v l suskyla iki pradinio elemento ir po to sekan iu utilizavimu. Pažvelgsime tai baltymo sisavinimo pavyzdyje. Kiekvienas baltyminis produktas turi savyje tik vien tam tikr baltym . Kad padaryti baltym tinkamu vartojimui, organizmas turi išskirti eil aminor gš , žinom kaip nepakei iami – histidinas, izoleucinas, leucinas, metioninas, fenilalaninas, treoninas, triptofanas, valinas. Organizmas paima šias r gštis iš savo depo. Jeigu šiame procese tr ksta nors vienos gšties, baltymo perdirbimo procesas sustoja, jis ne sisavinamas ir p va žarnyne. Iš kur atsiranda aminor gštys? Kas minut organizme miršta milijardai l steli , kurios utilizuojamos. Valymo sistemos išardo l steles sud tinius elementus ir deponuoja juos iki paskirties vietos. Svarbi kiekvienos l stel s dalis yra aminor gštys. B tent jas organizmas ir pasiima iš depo ir nukreipia virškinimo trakt baltymo sisavinimui. Analogiškas procesas lydi ir kit taip vadinam maisting medžiag perdirbim . Taip, karotino arba vitamino A sisavinimui organizmas turi sintezuoti vitamin C, kurio jame katastrofiškai tr ksta. Kalcio sisavinimui iš maisto produkt turi b ti išskirtas lytini organ hormonas ir tam tikras ftoro kiekis. K tik aprašytas organizmo darbas yra žinomas kaip vidin s sintez s bei maisting medžiag sisavinimo procesas. Tai organizmo valymo sistemos idealaus darbo pavyzdys. Realiai gi mes turime visiškai kit paveiksl : Organizmo l stel s iš prigimties sugeba priimti tik nat ralias medžiagas, turin ias biologin aktyvum . Kitokios patekti jas negali. Yra žinoma, kad virtas maistas praranda savo enzimus, taigi, visi jos sud tiniai komponentai praranda biologin aktyvum . Reiškia, ši komponent l stel s nepriima ir jie lieka tarpl stelin je medžiagoje. Laikui b gant panaši ne sisavint medžiag susikaupia tiek, kad jos pilnutinai užteršta tarpl stelin erdv , o l stel lieka alkana. Tokiu b blokuotos l stel s nesugeba dalyvauti vidin je maisting medžiag sintez je. Taigi, organizmas negali pristatyti virškinimo traktui reikiamo ferment kiekio, kas sukelia nepiln maisto sisavinim . Ne sisavintas maistas p va žarnyne. Puvimo bakterijos patenka krauj ir jo srove išsinešiojamos po vis organizm . Nus sdamos tarpl stelin je medžiagoje, jos veikauja su virusais ir sukelia organizme uždegimo procesus. Neteisingos, neapgalvotos mitybos pasekm je, organizmui žalingos medžiagos suk rimos tiesiog virškinimo trakte. Šios nuodingosios medžiagos užnuodija krauj , padaro jo reakcij r gštine. Kraujas tampa agresyvus organizmo l steli atžvilgiu, nes j nat rali aplinka yra šarmin . Jis perneša nuoding sias medžiagas visus organizmo kampelius, sand liuoja jas tarpl stelin je erdv je, bet atgal neatsiima, kas sukelia bendr 93

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


organizmo apsinuodijim (intoksikacij ). Šioje k no dalyje pasikei ia visi gyvybiški procesai, atsiranda s stingio reiškiniai, vyksta uždegimai. To pasekoje pasikei ia audini strukt ra bei funkcija, atsiranda chroniškos ligos. prastos mitybos tr kumas yra tik vienas – vis ta pati statika, diegta B ties maitinimosi dedamojoje. M mitybos prasm – perdirbti ir skaniai paruošti produktus, faktiškai suskaidyti maist dedam sias, pervedant j neaktyvi form , kas, gal gale, sukelia li dnas pasekmes. L stel s, viena po kitos, milijardais iškrenta iš vieningo Gyvenimo Proceso. Š susinaikinimo proces palaiko S mon , jos stereotipai, bado baim mis dogm pavidale, kad be maisto mes neišgyvensime. riebaliniai audiniai

Nuo pat vaikyst s mus tikino, jog tam, kad pasisotinti, reikia suvalgyti tam tikr kalorij kiek , priešingu atveju mes susirgsime. Iki šiol k no fizini kondicij vertinimas daromas ne pagal sveik raumen , kurie užtikrina mums visus gyvybin s veiklos procesus, mas , o pagal svor , gaut riebalini audini išsivystymo d ka. Visos nepareikalautos medžiagos, gautos organizme virškinimo metu, kaupiasi riebalais, d l ko jos ir sulaikomos tam tikroje vietoje. M supratimu nutukimas yra susij s su poodin s l stelienos l steli t rio padid jimu. Iš tikr visi raumen audiniai gali b ti apimti nutukimu, kas sukelia vidini organ tonuso praradim . Visi jie apauga riebalais. Jie susidaro tarp m organ raumen skaidul . Kaip j s suprantate, esant tokiai pad iai, nepakeitus mitybos, pataisyti sveikat kitais b dais praktiškai ne manoma. Vieninteliai teisinga mityba Ji yra manoma tik fotosintez s d ka. Jos prasm yra tame, kad organizmas sugeba pats sintezuoti visas maisting sias medžiagas, paimdamas pradinius komponentus iš oro, vandens, Saul s, Žem s, Gamtos. Jeigu žmogus netgi vartoja tam tikr švieži produkt kiek : daržovi , žalumyn , vaisi , riešut , jie naudojami ne tam, kad užkimšti skrand , o mikropažeidim korekcijai bendrame fotosintez s procese. Žinoma, suvalgyt pamin produkt kiekis skai iuojamas gramais, o ne kilogramais. Fotosintez s prasm tame, kad m l stel s priima gyvybišk energij iš išorin s aplinkos ir jos pagalba jungia sintez s bei maisting medžiag sisavinimo proces . Patvirtinimas to, kad žmogus gali maitintis tik medžiagomis, gautomis fotosintez s metu, yra iš pirmo žvilgsnio paradoksaliai atrodan ios jo anatomin s sandaros savyb s. Gydytojai, ypa chirurgai, žino, kad pats žemiausias žarnyno taškas, iš kurio paimamos maistingosios medžiagos, randasi tiesioje žarnoje. O šis taškas tiesiogiai surištas su širdies arterija. Taigi, K jo sumanymu, b tent tiesi žarn turi nuried ti pats vertingiausias maitinimo produktas – fotosintez s rezultatas, reikalingas širdžiai ir toliau visam organizmui. K mes gauname iš tiesiosios žarnos, esant m mitybai ir nuolat perkrautam žarnynui, aišku be žodži . Ir jeigu šioje srityje nieko nežinoti ir nekeisti, visas kalbas apie sveikat galima nutraukti. Pas šiuolaikin žmog fotosintez s procesas išjungtas visiškai, nes, iš vienos pus s, jis gali b ti vykdomas esant visiškai tuš iam virškinimo traktui, o iš kitos – esant visiškai švariems gyvybiškos energijos tiekimo organizm kanalams. Tai yra turi b ti švar s kv pavimo organai, oda, kraujagysl s, akys ir kraujas.

94

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Organizmo mikroflora Prieš pradedant nagrin ti sekan tem prisiminsime, kad m organizmas – ne tik vairi l steli , organ bei audini visuma. jo sud eina daugyb vairi mikroorganizm , vykdan svarb darb . Gyvenantis vairiuose organizmo organuose mikroorganizmai vadinasi mikroflora. S mon suskirst mikroflor „ger “ ir „blog “. Aišku, kad šis skirstymas yra santykinis ir s lyginas – ir viena, ir kita mikroorganizm grup reikalinga ir brangi organizmui. Jeigu „gera“ mikroflora dalyvauja maisting medžiag sintez je, j sisavinime, tai „blogi“ mikroorganizmai valo organizm . Kai organizmas sveikas – kiekinis santykis „blog “ ir „ger “ mikroorganizm randasi pusiausvyroje. Ši pusiausvyr palaiko ir koreguoja imunin sistema. Sveikatos atveju pasvirimas b na „geros“ mikrofloros pus n, o ligos atveju – „blogos“ pus n, kadangi atsiranda b tinyb valyti organizm arba atskir organ . Esant prastai, šlakus sudaran iai mitybai kraujas nuoding sias medžiagas išsinešioja po visus organus bei audinius, jos juose sand liuojamos, o tai iš organizmo reikalauja valymo pastang . Nuoding medžiag kaupimosi vietose vystosi „blogi“ mikroorganizmai. Ger “ ir „blog “ mikroorganizm kv pavimo procesas skiriasi iš esm s. „Geri“ mikroorganizmai kv puoja deguonimi, „blogi“ –anglies dioksidu. Nat ralu, kad šlak kaupimosi vietose pastebimas didelis angliar gšt s kiekis, kas pritraukia „blogus“ mikroorganizmus bei vairius virusus. Jeigu šias vietas patenka virusai, atsiranda uždegimo procesai. Reikia pabr žti, kad vair s virusai susigyvena su tam tikrais „blogais“ mikroorganizmais, tod l esant uždegimo procesams raumen audiniuose pastebimos didel s stafilokok sankaupos, esant skrandžio gleivin s uždegimui išsivysto helikobakteriai ir t. t. Toku b du, medikament pagalba naikindami virusus, mes nužudome dal „blogos“ mikrofloros , bet nepašaliname šlak , taigi – nepašaliname ir lig priežasties. Po kai kurio laiko jos sugr žta v l. Suprantama, esant teisingai mitybai, jungtam ir suderintam fotosintez s procesui, organizme išsivysto „gera“ mikroflora, dalyvaujanti fotosintez s procese. „Bloga“ mikroflora yra išlaikoma reikiamame lygyje, kad, l stel ms rant, vykdyti valomuosius procesus.

Augalin s ir gyvulin s l stel s Žmogaus Evoliucijos eigoje jo organizme susiformavo dvi savarankiškos sistemos. Viena turi augal savybes, pavadinsime j „augaline“, kitai suteiktos gyvuli savyb s, pavadinsime j „gyvuline“. „Augalinei“ sistemai priklauso: jungiamasis audinys (kraujas, limfa, kaulai, kremzl s, sausgysl s, vairios organ pl vel s, kraujagysl s, žarnos) ir „gera“ mikroflora. Ši sistema sintezuoja maisting sias medžiagas. „Gyvulinei“ sistemai priskiriami: raumen bei nerv audiniai, o taip pat „bloga“ mikroflora. Ši sistema vartoja tai, k gamina „augalin “ sistema, o sintezuoja atliekas (nuodus ir šlakus). Šios atliekos netinka antriniam panaudojimui, skirtingai nuo medžiag , kurias pagamina „augalin “ sistema. Tam, kad išvesti iš organizmo atliekas ir perdirbti jas, panaudojama valymo sistema. Panagrin sime augalini l steli darb . Kaip jos veikia? Pažvelkite augalus: jie ima iš Žem s mikroelementus ir veikiami vandens, oro, 95

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Saul s energij sintezuoja sud tingesnius aktyvius elementus, turin ius savo sud tyje vitaminus, mikroelementus, enzimus. Maisto virimo metu enzimai suyra vitaminus ir mikroelementus, bet šie sud tiniai elementai netenka pagrindin s, aktyvios dalies, ir patys jokios vert s jau nebeturi. Iš pasakyto seka, kad augal fotosintez (maisting medžiag formavimas bei gaminimas) stimuliuoja informacin energija iš išor s, kuri patenka augalus kartu su vandeniu, iš oro ir iš Saul s. Analogiškas procesas vyksta ir žmogaus organizme. Augalin s sistemos l stel s pagauna informacin energij iš išor s ir jos veikiamos sintezuoja maisting sias medžiagas, kurias po to panaudos gyvulin sistema. Atkreipkite d mes , gyvulin sistema organizme vartoja medžiag sintez s produkt , o pagamina atliekas (nuodus). Žinoma, siurbdama augalin s sistemos pagamintas maisting sias medžiagas, gyvulin sistema atlieka tam tikr darb , nustatyt organizmo fiziologine funkcija, kurio pasekoje ir susidaro atliekos (kaip šio darbo produktas). Atliekas utilizuoja „blogi“ mikroorganizmai ir organizmo valymo sistema. Pas paprast žmog energijos patekimo iš išor s procesas yra atjungtas. Reiškia, augalin s l stel s nemaitinamos ir sintezuoti maisting medžiag negali. Jos badauja ir miršta. Tokiu b du, maisting medžiag sintez organizme nutr ksta, vadinasi nutr ksta ir daugelis kit funkcij , kurias turi atlikti augalin sistema. Gyvulin s sistemos l stel s, negaudamos maitinimo iš augalin s sistemos, negali sisavinti viso to maisto, kur mes joms duodame (nes ši funkcij atlieka augalin s stel s), o tai reiškia, kad negali teisingai panaudoti gautas maisting sias medžiagas. Jos pastoviai jau ia aIk , reikalaudamos savo, Gamtos skirto, maitinimo. Esant perteklinei mitybai, nuo kurios taip ken ia šiuolaikinis žmogus, did ja atliek (nuod ) kiekis. Gyvulin s stel s dusta jose (o tai galvos smegen , nerv sistemos ir raumen audini l stel s). Šiuo atveju organizmas, kaip suderintas bioenergetinis ir biocheminis kompleksas, nepasiduodantis sen jimui bei sunaikinimui (koks jis turi b ti pagal K jo sumanym !) – nefunkcionuoja. B tent su tokiu paveldu gimsta vaikai, bet t vai savo beribe „meile“ laužo visas šias savo vaik gamtines savybes ir mechanizmus. Iš ia – visos ligos. Nugal ti jas, neatsta ius organizmo augalin s sistemos, yra utopija. Tam, kad atstatyti sveikat , reikia atkurti augalin s sistemos l steles. Atkurti jas galima tik apr pinus organizm nat raliu, šviežiu augaliniu maistu ir Gamtos energija. Visa Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema yra apskai iuota palaipsniam, etapiniam ši pirmykš proces atk rimui, „status quo“ atstatymui. Tod l prieiti prie jos reikia ne kaip prie fakto (viskas iškart ir dabar), o kaip prie proceso (visk gausite, bet palaipsniui). b tin padaryti, kad jungti fotosintez ? 1. Panaudoti savo asmenin s minties j , psichin s energijos j . jungdami savo neišsiekiam vidin resurs , mes jungiame organizme fotosintez s proces , sudarome energetiniame k ne reikiam programin potencial , kas padeda žymiai sumažinti panaudojamo maisto kiek , duoda galimyb apriboti jo vairum . Reikia pažym ti, kad m Sistemos antrojoje dalyje žmogus mokosi jungti savo organizme fotosintez s proces . Galutinis per jimas energetin mityb bus galimas tik po to, kai jis išmoks pilnutinai valdyti savo emocijas, išlaisvins S mon nuo prast dogm ir stereotip , išmok s atrasti ir kontroliuoti juos. Tik tada atsidarys galimyb žymiai sumažinti panaudojamo maisto kiek . Galutinis per jimas energetin mityb bus galimas tik po to, kai j s visiškai pašalinsite iš j gyvenimo hipodinamij – mažai judr gyvenimo . ia reikia padaryti nedidel , bet labai svarb paaiškinim ir papildym : daugeliui iš 96

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


, susipažinus su šia informacija, kyla vidinis prieštaravimas, ir net protestas. Jus ragina pereiti augalin , o v liau – energetin mityb , atsisakyti viso to, prie ko jus pripratino vai. Tai visiškai nelogiškai ir neracionalu, kadangi papras iau b to išmokyti jus nuo pirm gyvenimo dien Žem je! Taip, viskas b žymiai papras iau, jeigu to b išmokyti t vai: „Jeigu jaunyst žinot , jeigu senatv gal !“ (Jeigu senatv gal atsisakyti savo stereotip ). Ir tai dar ne viskas. 2. J S mon turi b ti atjungta nuo valgymo problem . Valgymas šiuolaikiniam žmogui – tai b das neutralizuoti stresus, sumažinti ir pasistengti kaip nors kompensuoti psichin s energijos suvartojim . Skrandžio srityje yra gana galinga nervini gal ni pyn (saul s rezginys). Kad užkirsti keli griaunamam streso ir tuo pa iu organizm mestos mirt nešan ios, nerealizuotos psichin s energijos poveikiui, jos poveikiui galvos smegenims bei gyvybiškai svarbiems organams, S mon (pašaukta apsaugoti galvos smegenis ir pat žmog ) perjungia š poveik saul s rezgin , tou pa iu – ir skrand (kaip autonomin apsaugos sistem ), ir iššaukia nor kramtyti. Kadangi šiuolaikinis žmogus nuolat eikvoja psichin energij tuš iai, b damas nuolatin je streso b senoje, jis vis laik kramto! Šis protis tapo neatskiriama gyvenimo dalimi. Tam, kad b sumažintas maisto vartojimas iki minimumo, reikia išmokti taupiai vartoti psichin energij ir perjungti S mon nuo valgio bet kuri kit problem , pavyzdžiui, raumen veikl . Prisiminkite, kaip j s elg s vaikyst je. Vaikai taip sijau ia žaidim , kad visiškai pamiršta apie valgym ! T vams tenka per prievart atitraukti vaik nuo jo užsi mim , kad pamaitinti! Ir reikia pažym ti, kad padaro jam nemaž žal , palaipsniui perjungdami jo mon valgymo svarb . Jis tampa jam gyvybiškai svarbi problema! Pas moniniame lygmenyje, iš prigimties, gyvybiškai svarbi užduotis vaikui yra žaidimas.Jis mano, kad jeigu kažko neišmoks šiame žaidime, nepadarys sau kažko svarbaus, tai ši diena pra jo veltui! Valgymas ne eina jo S mon , kaip kažkas vertas mesio, vaikas visiškai yra save apr pinantis maistu, maisting medžiag vidin s sintez s d ka! Išsprend s savo problemas, vaikas pavalgys, bet suvalgys lygiai tiek, kiek jam reikia, ir tik tai, kas jam iš tikr yra reikalinga. Juk jis, kaip gyv jaunikliai, pilnutinai pajungtas prie motin s Gamtos kanalo ir miai klauso Jos! Pas moninis t pavyduliavimas Gamtai ir j baim , kad vaikas alkanas, palaipsniui persiduoda vaikui, ir jam augant, kai žaidimas pasitraukia antr plan , o pirm iškyla ne tokios svarbios užduotys, jo S mon persijungia valgym . Tod l, kad išmokti mažiau valgyti, reikia surasti sau bet koki svarbi gyvybišk užduot ir perjungti savo S mon nuo valgymo problem j . Tokia užduotis gali tapti, pavyzdžiui, raumen veikla. Hipodinamija – Žmonijos rykšt , vadinasi, žmon s atima iš savo organizmo galimyb generuoti gyvybiškai svarbi energij , tuo pa iu pažeisdami energij apykait . Dalykas yra tame, kad ši energij generuoj raumen audiniai. Jeigu j s duosite monei užduot : „Kai ti aš panor siu valgyti, tai yra ženklas, kad man b tina mankštos pagalba organizme padidinti Gyvybiškos Energijos lyg . Om, om, om“, tai raumen apkrova taps gyvybiškai svarbia problema, S mon persijungs jos sprendim ir apie valgym pamirš. Ir kuo dažniau perjungin site savo S mon mankštai, tuo mažiau kramtysite! Nepamirškite visas mintis nustatyti „automatiškam veikimui“. Žinoma, viskas darosi ne iš karto ir ne staiga, o palaipsniui. Svarbiausia – išmokti pradžioje kontroliuoti savo S mon : jeigu tik jau iate poreik pavalgyti – užsiimkite mankšta. Jeigu randat s tokioje situacijoje, kad ne manoma padaryti mankšta, pasinaudokite statine gimnastika arba atlikite pratimus mentaliniame lygmenyje. Jeigu ir tai ne manoma – perjunkite S mon bet k , tik kad ši problema b jums gyvybiškai svarbi. 97

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Ir nepamirškite bet kurioje situacijoje kreiptis palaikymo.

Diev , prašydami patarimo, pagalbos ir

3. Kai pradedate valgyti, orientuokite savo S mon maž maisto kiek . Prieš valgant išgerkite šilto vandens, tikinkite save, kad j s jau gavote reikiam maisto kiek . Apgauti S mon galima ir menamu kramtymu, imituokite kramtym pakaitomis paspaudami žandikaul kr miniais dantimis. Galite sivaizduoti, kad j s kažk kramtote. Tik nebandykite apgauti skrand kramtom ja guma: išskyrus gastrito ar skrandžio opos – nieko negausite! 4. Pamirškite apie savo skrand . Perneškite j burn , juo labiau, kad virškinimo procesas iš tikr prasideda burnoje! Paimkite burn , pavyzdžiui, datul arba k nors sald (nat ral ) ir iulpkite tiek ilgai, kol neatjungsite savo S mon s nuo valgymo. Galite taip kramtyti morkos arba kop sto gabaliuk . Orientuokite savo S mon tai, kad jums yra svarbu gauti maisting sias medžiagas ne iš skrandžio, o iš burnos! 5. Žmon s, kurie greitai lies ja, neturi staiga apriboti save valgyme kol atstatys reikiam svor raumen išvystymo d ka. Nors reikia atminti, jog organizmas praranda svor iki tam tikro momento. Tai yra, j s sulies site iki savo ribos, ir toliau nebelies site! Pas daugel žmoni atsiranda nukarusios odos, silpnai išsivystyt raumen problema, atsiranda raukšl s ir taip toliau. Visos šios problemos bus pašalintos, jeigu j s atitrauksite nuo j savo S mon , „neužsiciklinsite“ ties jomis, o nukreipsite S mon j profilaktik bei sprendim . Tiks bet kuri technologija, svarbiausiai – kad j s priimtum te j . Užsiciklindami ties kokia nors problema, j s fiksuojate S mon je ši b sena kaip galutin , kaip aklaviet , išeiti iš kurios bus labai ir labai sunku! moningas pasirinkimas (Paulo Coelho alegorija) 32-j met pacientas at jo pas terapeut Richard Crowley. – Aš negaliu nustoti iulp s savo nykšt , pasiskund jis. – Neb kite pernelyg suinteresuotas tuo, – pasak jam Crowley. – Bet iulpkite skirtingus pirštus kiekvien dien . Pacientas band padaryti, kaip buvo nurodyta. Bet kiekvien kart , kai jis pakeldavo savo rank prie burnos, jis tur jo padaryti s moning pasirinkim : kur piršt padaryti savo mesio objektu ši dien . Dar nepasibaigus savaitei, protis buvo išgydytas. – Kai yda tampa pro iu, sunku tur ti su ja reikal , – pasak Richardas Crowley. – Bet, kai tai mums reikalinga formuojant naujus santykius, priimant naujus sprendimus ir pasirinkim , mes suprantame, kad tai nereikšminga pastanga. 6. Jeigu j s apribojote maisto kiek ir prad jo skaud ti skrand ir žarnyn – reiškia, j s dar ne jung te fotosintez s mechanizmo, ir j S mon vis dar yra orientuota valgym . Pakeiskite savo darbo orientacij šioje kryptyje, keiskite mitybos stili palaipsniui, neskubant. 7. Jeigu j s sumažinote vartojamo maisto kiek bet nelies jate, ia, su savimi, turi b ti atliktas žymiai rimtesnis darbas . Ši problem galima išspr sti, tik atsta ius hormonin organizmo status ir normalizavus vidin s sekrecijos organ veikl . Tai reiškia, kad ši organ darbo ritmas yra žymiai sul s. Be didelio fizinio kr vio ia neapseisi! Svarbiausiai – nenusiminti, o orientuoti S mon tikslo pasiekim ir siekti jo. Pasiekti svorio normalizavim galima tik raumen veiklos, kelian ios energetin organizmo 98

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


potencial , d ka. Tur kite omenyje: esant labai žemam jo potencialui S mon neleis organizmui lies ti! Savo mintimi aktyvizuokite „geros“ mikrofloros veikl . Darykite gana dažnai „nat ral valant kv pavim “, aprašyt Sistemoje. Apgauti S mon (atjungti j nuo valgymo problem ) manoma vairi kv pavimo pratim pagalba, pavyzdžiui, kv pavimo pilvu pagalba. Reikia j daryti tiek, kiek reikalinga, bus tik nauda. Kv pavimas pilvu tiesiog b tinas kiekvienam. Ši kv pavimo r šis aktyvina diafragmos veikl , kuri, savo ruožtu, masažuoja visus pilvo ertm s organus bei plau ius, tuo pa iu gerindama j veikl . Skrandžio masažas pašalina spazmus saul s rezginyje, tuo pašalindamas netikr alk . Atliekant š pratim , j s perjungiate j S mon ir tuo pa iu nukreipiate jos d mes nuo valgymo problem ! Ar verta pereiti energetin mityb visiems ir iškart Šiuo metu žiniasklaidoje vis dažniau pasirodo pranešimai apie žmones, gyvenan ius skirtingose pasaulio šalyse ir per jusius energetin mityb . Štai vienas iš j : „76-metis indas Prahadas Džanis pastat gydytojus bei mokslininkus kebli pad . Jis tvirtina, kad jau 68metus nevalgo, negeria ir neišsituština. Aplink Džan jau susik nedidel fanatišk gerb grup . Prahadas Džanis sutiko su gydytoj prašymais atlikti piln medicinin tyrim Achmedabado ligonin je, rašo „The Sydney Morning Herald“. 400 gydytoj iš ligonin s Sterling Hospital taip ir nesugeb jo rodyti, kad Džanis meluoja. Atrodo, kad šis žmogus, apsireng s raudonu sari ir apsikabin s apyrank mis, iš tikr nevalg ir neg daugel met . 10 dien Džanis buvo nuolat stebimas. Visi jo veiksmai buvo užrašomi steb jimo kamera. Neurologas Sadhiras Šachas tvirtina, jog Džanis iš tikr nevalg , neger ir nesituštino 10 dien . Tiesa, pažym jo gydytojas, d l 68 met jis dar ne visai sitikin s. Gydytojai pabr žia, kad jokio mokslinio paaiškinimo šiam fenomenui jie duoti negal Pats Džanis tvirtina, kad b damas 8 met , išgirdo bals iš dangaus ir buvo „išrinktas“. „Mano gomuryje atsidar skyl , per kuri aš gaunu gyvyb s eliksyr “, – sako Džanis. Daktaras Dinešas Desai pareišk , jog kit kart gydytojai kruopš iai patikrins paciento burn , kad išsiaiškinti, apie koki skyl eina kalba. „Gal b t, tada mums pavyks gauti atsakym “, – pareišk Desai. Gydytojams prireik virš met , kad priversti Džan atlikti tyrim . Dabar apži ti atsiskyr nori specialistai iš NASA . Jo patirtis gali b ti naudinga kosmonautams“. Laba dien , Saša ir Tamara. Sistemos patvirtinimui nereikia laukti 10 met !!! Ži kite, k aš atkasiau: “Susitikimas su Aleksandru Kliujevu ir moterimi, Zinaida G., kuri nevalgo ir negeria 2 metus, ši met balandžio 19 d. vyko m kelioni ir ezoterikos Centre. Aleksandras Kliujevas – gydytojas-psichofiziologas, medicinos daktaras ir knygos “Laisv nuo mirties”, neseniai išleistos leidykloje „AiF-print,“ autorius. Jau spausdinama antra knyga ir baigiama tre ia. Daug met jis eina „s moningos evoliucijos“ keliu, derindamas Šri Aurobindo integralin s jogos praktik su Džido Krišnamur io aktyvia meditacija. Savo knygose Aleksandras Kliujevas bando atsakyti klausimus: „Kas yra Žmogus“, „Dvasinis gimimas“, „Žmogaus s mon s Evoliucija“, „Kaip nugal ti nežinojim ir mirt “ bei daugel kit , apibendrindamas savo patirt , o taip pat Mokytoj , Meistr ir Indijos Švent gyvenim . Knygose jis taip pat pasakoja apie žmogaus begalin potencij ir unikalias savybes. Tarp j ir m amžinink s istorij , kuri daugiau, kaip 2 metai nevalgo ir negeria, maitindamasi Kosmoso energija. 99

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Vakar ši nuostabi moteris ir m tautiet Zinaida G., k tik gr žusi iš kelion s po Indij , dalyvavo šiame susitikime. Ji pasakojo apie savo unikali patirt . Daugiau, kaip 2-ji metai nevalgo ir negeria. NEVALGO IR NEGERIA. NIEKO! JAU 2 METAI! Prieš 9 metus ji atsisak m sos ir vegetariškai maitintis, po 4 met prad jo maitintis sultinio mišiniais, o nuo 2000 met kovo 27 dienos nustojo valgyti ir gerti. Gydytoj nuomone, jos biologinis amžius dabar yra apie 35 metus (fizinis – 66). Maža to – atsistat reproduktyvin s funkcijos. Ji pasakoja, kad nebadauja, o tiesiog gauna energij ne iš maisto, o iš Kosmoso. Visuose jos kelio etapuose j lyd davo kažkokia Žvaigžd Keliarod – Dieviškas balsas, kuris pasakin davo, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Pilnas pasitik jimas šiuo balsu – Dievo balsu (taip pat, kaip ir pas Neal‘ D. Walsh‘ , žr. „Dialogai su Dievu“), leido vykti šiam unikaliam atsisakymui valgyti bei gerti“. Viso gero. Romanas“. Tokiu b du, gyvenimas eilin kart pastat Žmonij prieš fakt . Patys fenomenai, kaip nors paaiškinti, kas su jais vyksta, negali - reiškia, nesugeba perduoti savo patirt kam nors kitam. Tiesa, kai kurie iš j daro daugiažodžius pareiškimus, kad j Žem je jau yra apie 8 t kstan ius žmoni . Matyt, tokias kalbas reikia priskirti mit kurybai, negu realybei. Tokio didelio ne prast žmoni skai iaus b vimas b tinai parodo, kad egzistuoja Doktrina ir praktin Sistema žini bei dži perdavimui. Paslaptyje jie gal likti daugiausiai m nes . Visos labiausiai saugomos paslaptys – toki valstybi , kaip JAV, Kinija, Rusija, išsilaiko paslaptyje daugiausiai pusmet . Reiškia, panašius pareiškimus reikia priskirti pasak ir mit sry iai. Mokslas, kaip visada, pasirod nepasiruoš s aiškiai paaiškinti tai, kas vyksta. Mies ionis, fenomenalius sugeb jimus turin atsiradim , sureagavo fanatišk gerb grupi bei jud jim suk rimu. O ypa arš s pri kaip signal veikti. Štai vieno j laiškas: „Sveiki! Mano vardas Sergejus. Aš dabar užsiimin ju tuo, kad pereinu taip vadinam fotosintez . Bendrai kalbant, aš rašau tuo tikslu, kad j s pad tum te man optimizuoti per jim ši , nepriklausom nuo „valgymo“, mityb ! Aš kol kas darau š per jim su kai kuriais svyravimais ir nor iau su jumis pasikonsultuoti – kaip geriausiai reik visiškai atsisakyti maisto! Jeigu jums nesunku, aš prašy iau atsakyti man ko grei iau, nes aš jau praktiškai savait nesilaikau „stereotipin s pilnavertiškos mitybos“, tai yra valgau ne dažniau kaip vien kart per tris paras!“ Štai pasirodo, kaip viskas yra paprasta, pasakyta – padaryta, be joki teorij ir postrigavimu! Lygiai taip pat s kmingai žmogus gal jo pareikšti, kad sukniedijo savo darže raket ir šiomis dienomis skris M nul . Beje, tai irgi faktas iš gyvenimo. Rostovo prie Dono gyventojai beveik 20 met tur jo galimyb reg ti raket vieno iš „Jasnaya Poliana“ gatv s gyventojo darže. Startas buvo atid tas neapibr žtam laikui d l „greitosios psichiatrin s pagalbos“ atvykimo pas astronaut . Jeigu viskas b taip lengva ir paprasta. Dabar jau yra žinoma, kad susižav jimas tokiais, atrodyt , nekaltais užsi mimais, kaip eksperimentai su vairiomis dietomis ir greitu per jimu prie maitinimosi žaliais produktais, daugeliui eksperimentatori baig si verksmingai. Žmon s tiesiog iš nieko gijo problemas, tokias, kaip virškinimo sutrikimai, skrandžio opos, cukralig , nutukimas ir daug kit . Nors, atrodo, koks skirtumas, juo labiau daugelis rašo apie tai, kad valgyti kotletus iš m jaunesni broli – yra nuod minga ir 100

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


amoralu. Tai yra badavimas – lyg tai dalykas geras ir Dievui tinkantis. Žmogus nemato jokio skirtumo tarp sav s ir t , kurie rašo knygeles apie naud ir tinum valgyti žalius produktus. Tos pa ios dvi rankos, dvi kojos ir galva savo vietoje! ia pagrindinis argumentas: „Kuo jis geresnis už mane (Kuo aš blogesnis už j )?“ Šiame ir randasi pagrindin klaida – ne tik atskiro individo, bet ir visos Žmonijos. Žmon s tarp sav s lyginami, kaip pirmaprad s , pagal nutyl jim visiškai vienodos pagal eksterjer ir taktines bei technines charakteristikas, butyb s. Lyginamoji analiz daroma iš akies, vien tik subjektyviame lygmenyje „gerai – blogai“. O skirtumas tarp kiekvieno iš m labai ir labai juntamas. B tent jis yra ta nesugaunama, iki šiol neatsp ta žmogaus Dvasios kilim bei kritim varomosios j gos paslaptis: nuo pasiaukojimo iki išdavyst s, nuo meil s iki neapykantos. Visos meno r šys semia iš šio šaltinio kv pim , taip ir nesugeb pakilti akš iau fakt konstatavimo ir išorin s, nat ralistin s pus s aprašymo. Ta iau skirtumas tarp žmoni yra tik j dare, Aukš iausiojo „Aš“ ir Sielos program pavidale. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus lengvai ir paprastai valios sprendimu nusprend nuo pirmadienio valgyti žalius produktus, ir taip pat lengvai tai padar , šis faktas nesako, kad jis turi ypatingas valios savybes. Taip pat tai nereiškia, kad jo poelg taip lengvai ir paprastai pavyks pakartoti kitiems. Kuo jis skiriasi nuo kit ? Programin s rangos lygiu ir, konkre iai, jo gimin je turimomis, nat ralios mitybos, programomis. Kitaip sakant, jam t vai, gimin , Evoliucija nepagail jo ir jung procesori „Pentium-4“ su jam priklausom program paketu. O kitiems teko kalkuliatoriaus ipas arba apskritai aritmometro krumpliara rinkinys. Kaip matote, s lygos varžyboms aiškiai nelygiareikšm s. Bet tegul tai nieko neli dina: „Viš iukus ruden skai iuoja.“. Kiekvienas „iki rudens“ turi laiko tam, kad padirb ti, tobulinant savo procesori (neokorteks ), ir sukurti galing programin rang – savo asmenin s minties formos pavidale. Atkreipkite d mes , kad apie skrandžio dresavim , kol kas kalba nevedama. Apskritai tai, vis š kompiuterin , pilname komplekte, turi kiekvienas, bet ne kiekvienas iš m turi tradicijas, prot , patirt ir skon dirbti su juo. Daugumoje tai priklauso nuo gimin s j gos ir nuo j „ dirbio“ ankstesniuose isik nijimuose – „kompiuterinio raštingumo“ plane. Jeigu, pavyzdžiui, j gimin je yra tradicija duoti vaikams, kaip minimumas, universitetin išsilavinim ir laikytis teisingos, nat ralios mitybos, tai jau pus problemos yra išspr sta. O jeigu gimin je pagrind sudaro kal jimo, pataisos nam universitetai, tai ia jau kitokio pob džio problema. Bet, jeigu pasakyti atvirai, dar neaišku, kam bus lengviau – ar tam, kas tur s keisti mokymosi krypt , ar tam, kam teks prad ti mokytis nuo balto lapo, praktiškai nuo nulio? Kai j s veiksite š darb , gal site dr siai d ti kryžel kalendoriuje, bet kuriame pirmadienyje arba antradienyje, nuo kurio palaipsniui gal site prad ti valgyti žalius produktus, v liau taip pat palaipsniui pereiti energetin , saul s mityb . O iki tol – joki eksperiment su savo sveikata! Daugelis tuoj pat paprieštaraus, kad jie nieko nežino nei apie savo „procesoriaus“ mark , nei apie programinio paketo komplektacij . Tokiu atveju juo labiau neverta skub ti, nes be sis moninimo žmogus bet kuriame reikale lengvai priskaldys malk . Gerai, jeigu tai beržin s, pušin s malkos. O jeigu tai j sveikata? Žodis „ sis moninimas“ neken ia joki traktavim arba dviprasmybi . Jis reikalauja b tent MON S! Pabr žiame, kad ia nekalbama apie emocijas – aš noriu pabandyti, aš nusprendžiau, man tai patinka. Perskait „Apokalips s dien Slaptosios Doktrinos“ knygas j s suprasite, kad kiekvien dalyk galim prad ti tik tada, kai j s padar te s moning pasirinkim ir dav te savo S monei nepalaužiamo sitikinimo tvirt garantij , kad tai jums yra reikalinga. Kitaip, nei S mon , nei organizmas nepalaikys bet kurio j pa io geriausio ir dievui tinkan io 101

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


sumanymo! Jiems toki „ryžting “ veiksm pradžia – signalas, kad jus, nuo toki sumanym , reikia gelb ti ir bet kokia kaina atitraukti, ar tai b sm gis sveikatai, ar likimui. Ir atitraukia - gerai patarš . Tada kyla klausimas: kam Gamta, Evoliucija ir Dievas leidžia, kad pas žmones atsirast fenomenal s sugeb jimai, jeigu m ginimai pakartoti juos yra susij su tokia rizika? Tod l ir leidžia, kad žmogus patik savo j gomis ir galimyb mis. Žmoni fenomen superužduotis – demonstravimas ir ne daugiau. O bausm už neapgalvot kopijavim duota tik tam, kad suprasti, jog toliau laukiamo, nemokamo fenomenali sugeb jim dalinimo nebus, j sigyjimui – reik s paprakaituoti! Nepamirškime, kad žmoni iš Subtilaus Pasaulio bazin s profesijos – Mokytojai ir Aukl tojai, o Burtininkais ir Magais jie „papildomai uždarbiauja“, pagal nuotaik , pakelti m žvalum . Per jimas energetin mityb turi vykti labai ir labai laipsniškai. Jis prasideda nuo organizmo energetinio ir fizinio išvalymo, tai yra iš pradži reikia išvalyti savo S mon nuo stereotip , kompleks , po to suderinti psichines j gas organizme, suderinti In ir Jang energijas, pasir pinti chronišk lig pašalinimu. Ir tik po to pagalvoti apie per jim maitintis mažu maisto kiekiu (apie 200 g per dien ), teikiant pirmenyb augaliniam maistui. Lygiagre iai j s galite k rti nauj maitinimosi programin rang savo Aukš iausiajame „Aš“, jeigu jums pavyko sudaryti su juo tvirt kontakt . Kai tik Aukš iausiasis „Aš“ bus pasiruoš s realizuoti j program , organizmas pats atsisakys valgymo, be joki pasekmi . Skub jimas šiame reikale yra pavojingas. Orientyru tokiam per jimui turi b ti tik organizmo pasiruošmas ir sutikimas, o ne emocijos – „Aš taip nusprendžiau, Aš taip noriu“. Be organizmo programinio pasirengimo pereiti energetin mityb , jums reik s apsispr sti d l savo tikslo, atsakius klausim : „Kod l man reikalingas per jimas energetin mityb ?“ Jeigu j atsakymas yra susij s su b tinumu pertvarkyti k tolimesniam tobul jimui bei Evoliucijai, tai j per jimas vyks tada, kai iškils toks tinumas. Š b tinum nustato Aukš iausiasis „Aš“. Jeigu j tikslas yra susij s su noru kažk nustebinti arba su kokiomis nors kitomis emocijomis, tai be problem susijusi su sveikatos sutrikimu ir praradimu, j s nieko daugiau negausite. Vis tai, kas pasakyta, patvirtina žinom žmoni likimai: „Amerikie Iliuzionistas Davidas Blaine'as 44 dienas be maisto praleid s permatomoje plastikin je d je, pakabintoje šalia Londono Tauerio tilto, yra paguldytas ligonin . Per badavimo laik jis sulies jo 16 kg. Keletas t kstan žmoni susirinko Londone prie Tauerio tilto pasveikinti Iliuzionist . 30- metis D. Blaine'as iš jo iš savanoriško kalinimo su ašaromis akyse. Tai pati svarbiausia diena mano gyvenime, – pasak jis interviu televizijos kompanijai Sky One ir apsiverk . – Per laik , praleist d je, aš sužinojau apie gyvenim žymiai daugiau, negu per visus ankstesnius metus. Aš išmokau vertinti tokius paprastus dalykus, kaip nepaž stamojo šypsena arba saul lydis“, – praneš jis susirinkusiems Londono centre ži rovams... Tarp kitko ne visi ži rovai vertina D. Blaine‘ geranoriškai.Kaip praneša bukmekeri kontora Williams Hill, didžioji dalis statym buvo už tai, kad amerikie iui nepavyks s kmingai išs ti iki , paties nustatyto, laiko pabaigos. Daugelis žiopli , at paži ti savanor kalin , band d , kurioje jis buvo, apm tyti golfo kamuoliukais, kiaušiniais ir kitais daiktais. Kai kurie demonstratyviai jo akivaizdoje žiaumojo hamburgerius. Kiti v lai nakt muš b gnus, kad neleist jam užmigti. Aišku, kad tai buvo kaip tik tie, kurie stat už projekto nes km . Priminsime, kad eksperimentas prasid jo rugs jo 5. Visas 44 dienas 30 met D. Blaine'as j gas palaik tik gerdamas vanden . Pabaigoje nutr ktgalvio amerikie io b kl staigiai pablog jo, pasak gydytoj , tam tikr laik jam statys stiprinan ias injekcijas, ir tik po keleto dien jis gal s valgyti prast maist . 102

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Dar prieš pradedant eksperiment mitybos problem specialistai persp jo Iliuzionist , kad toks badavimas gali sukelti negr žtamus procesus galvos smegenyse. Be to, gydytoj teigimu, neteisingas valgymo atnaujinimas gresia mirtimi. Šiuo metu specialistai atsargiai išsako sp jimus, kad D. Blaine'o atsistatymas užims, mažiausiai, pus met “. Antras pavyzdys, kaip nereikia daryti, yra žinomo tarybinio kino aktoriaus Savelijaus Kramarovo likimas. Pasiek s šlov s virš , jis emigravo Amerik . Patyr s civilizacijos rybes, kino žvaigžd nusprend , jog jos to vertos, kad ištesti malonum ir pagyventi ilgiau. Šio reikalo gyvendinimui buvo nuspr sta, sakymo tvarka, prad ti valgyti žalius produktus, d l ko Savelijus Kramarovas greitai ir numir . Taip pat j s turite žinoti, kad per jimas energetin mityb reikalauja visiško organizmo persitvarkymo. Jeigu j s pasirinkote š keli , turite b ti tikri d l savo pasirinkimo, savo valios, priešingu atveju pastatysite savo organizm aklaviet . Prieš prad damas visiškai atsisakyti maisto, j s turite žinoti – kas vyksta su žmon mis tokioje situacijoje, tai sis moninti ir vertinti savo pasiryžim . Negalima dezorientuoti organizm . Negalima prad ti spr sti problem principu „pam ginsiu“. ia arba s moningai ir tvirtai stoji š keli , arba nebandyk visai. Priminsime, kad per jimo energetin mityb momentu eina pilnas viso organizmo persitvarkymas. J s jote j nauj programin rang , pagal kuri jis pradeda veikti, sen nu te, jos neb ra, ir staiga, išsigand s savo žingsnio, gr žtate prie ankstesn s mitybos. Kuo turi vadovautis j organizmas, kokia programine ranga? Gal gale j s gaunate visišk vis apykaitos proces organizme sutrikim , ir po to – daugel lig , koreguoti kurias ne manoma.

sumažintas turgoras

ir normalus

Žinoma, reikia pertvarkyti mityb . Daugumai visiškai pakanka prad ti valgyti žalius produktus. Neverta skub ti visiškai atsisakyti maisto, geriau palaukti, kada organizmas pats tai padarys. Kas gali jus išg sdinti šiame kelyje? Tik pakitimai, kurie vyks su jumis. Paprastai žmon s galvoja, kad jeigu energetin mityba mums b dinga ir randasi mumyse, per jimas j bus neskausmingas. Nieko panašaus. Organizmo persitvarkymas yra susij s su vis organ bei audini , ir net l steli , persitvarkymu. Tod l, jeigu pas jus yra chronišk proces ,o ypa yra pavojingi tie, apie kuriuos j s net ne tariate, vyksta j pa jimas. Vienam prasideda plauk slinkimas, kitam pa ja problemos su kaulais, virškinimo traktu, nukara oda, dingsta jos turgoras28, pagreit ja organizmo sen jimo procesas. Žmogus praranda energij , tampa silpnas, bej giškas, gali atsirasti dusulys. Matydamas panašius reiškinius, bet nežinodamas, kad tai yra nat ralus procesas ir laikinas reiškinys, žmogus išsig sta ir gr žta prie ankstesnio mitybos b do. Kokios pasekm s po to atsiranda – mes jau svarst me. Pereinant energetin mityb , j s turite tik ti savo valia. Jos turi b ti pakankamai, 28

audini turgoras – vidinis hidrostatinis spaudimas l stel je, sukeliantis jos pl vel s tempimas. Turgoro sumaž jimu yra lydimami l steli autoliz s (autotirpinimo) suvytimo ir sen jimo procesai.

103

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


kad veikti visus išbandymus ir paš lišk artim bei gimin s spaudim . Ir tod l turi b ti pakankamas tokio per jimo b tinumas, patvirtintas teorine argumentacija, be mažiausi sprag . Jei tik suabejosite kažkuo, apie per jim energetin mityb galite pamiršti. Pavyzdžiui, j s kelet m nesi nieko nevalgote, ir štai per radij arba televizij kalba, kad žmogus b tinai turi valgyti gyvulinius baltymus, ir pateikia argumentus šios teorijos naudai. Jeigu j s, d l teorijos spragos, leidote kilti min iai „o gal tai iš tikr taip, o aš eksperimentuoju su savimi“, tai vyksta, per jimo energetin maitinim , proceso sutrikimas. J S mon gražina jus atgal. Ypa užsispyrusiems, kas nenori priimti joki argument ir yra nepalaužiamas savo sprendime pereiti nuo kito pirmadienio energetin mityb , paaiškinsime situacij piršt pagelba. Pastar 50 met b gyje buvo pranešta apie 6-7 atvejus, žmoni spontaniško per jimo energetin mityb . Jei turime omenyje, kad Žem je m - 6 milijardai, tai šansas ieškantiems gauti teis tur ti tok fenomen – 1 prie 1 000 000 000. Bet jeigu kam nors pavykt , k jis gali pretenduoti pasaulin s Evoliucijos mastu? Tiktai laurus sociumo r muose. O Evoliucija š veiksm jam iškels, kaip priekaišt . Dalykas tame, kad Žmogaus Evoliucijos programoje fotosintez s mechanizmo jungimas stovi sekan iu punktu po neokortekso jungimo. Jeigu tur ti galvoje, kad viskas, kas prieštarauja dalyk kilmei (Evoliucijai) – yra blogis, visuotinas maisto atsisakymo propagavimas ir id jos išvystymas sukels daugeli t kstan gamtos tyrin toj praž . O tai, kaip j s suprantate, g riu nepavadinsi, maža to – gaus visuomenin rezonans ir duos papildom kozir Asmenyb s Harmonizavimo Sistemos priešininkams. Štai tokia neguodžianti žinduolio galvos smegen „Ger žini “ rezium ! Vandens vaidmuo žmogaus gyvenime Visi mes nuo vystykl žinome, kad Saul , oras ir vanduo yra m geriausi draugai. Ta iau mažai kas žino šios draugyst s kain ir moka ta draugyste naudotis. B tent Saul , oras ir vanduo duoda Gyvyb ir maitina vis Esamyb Žem je. Žmogus šiame procese ra išimtis. Daugelis taut nuo seno lenkiasi prieš vanden . Apie j kurdavo pasakas, legendas, sagas, jam buvo skirta daug apeig . Vanduo nenustoja stebinti ir šiuolaikinius mokslininkus. Jeigu iki XIX amžiaus j suprasdavo kaip prast chemin element , po to kaip jungin , susidedant iš dviej vandenilio atom ir vieno deguonies atomo, tai m laikais mokslas žino apie135 izotopinius vandens por šius. Bet tai dar ne visos vandens paslaptys. Mokslininkai nustat , kad vanduo yra programuojamas produktas. Jis gali kaupinti ir perduoti informacij . Bandymais buvo nustatyta, kad vanduo aktyviai reaguoja min pob . Savo mintimis mes galime padaryti vanden gydomu, o galime padaryti j tikrais nuodais. ia tinka priminti, kad mes visi susidedame iš skys io beveik iki 90 %, ir jis taip pat duodasi programuojamas kaip ir bet kuris kitas. Taigi žmogus yra programinis bei programuojamas produktas. Programavimas vyksta l steli lygmenyje, programuojama ne tik citoplazma, bet ir DNR molekul , net iki visiško jos sugriovimo (prisiminkite keiksmažodži bei rusiško mato poveik organizmui). Ir toki „programuotoj “ aplinkui – nors vežimu vežk. Mus programuoja visi, kas tik netingi, savo mintimis, kalbomis apie mus, nepriklausomai nuo to, kuriame Žem s taške mus prisimena. Programuoja, atkreipkite d mes , tik griovimui, kadangi programuoti k rimui žmogus neišmokytas. Tik l šios priežasties iš žmogaus prad to bet kurio dalyko arba reikalo b tinai gaunasi „lengvasis kulkosvaidis“, šaudantis daugiausia pat k . 104

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Visus šiuos argumentus mes adresuojame tiems, kas vis dar sivaizduoja m Sistem kaip egzotik . Ji – gyvenimo proza ir aštriausia b tinyb visiems ir kiekvienam. Reikia pridurti, kad negatyvaus pob džio programas gauna absoliu iai visi daiktai, produktai, prie kuri prisilie ia žmogus, net jeigu jie turi menk vandens kiek . Yra žinoma, kad visi maisto produktai, ypa nat ral s, švieži, turi dideli vandens procent . Perduodami vandeniui savo mintis (programuodami j ), mes galime pagerinti vieno ar kito produkto sisavinim . B tent šiuo efektu grindžiasi tikin žmoni paprotys šventinti savo valgius. Jeigu j s ruošiat s suvalgyti obuol , tai j šventinant, programuojant, galima užduoti toki program : „Viešpatie, pašventink mano maist , išblokuok jame visas maisting sias medžiagas ir pavalgydink mane jomis. Šias maistingasias medžiagas pilnutinai sisavina mano organizmasa, jos aktyviai dalyvauja apykaitos procesuose. Duoda man sveikat , j , grož . Pripildo visus organus bei audinius, kiekvien organizmo l stel reikiamu dr gm s kiekiu. Vardan T vo ir S naus ir Šventosios Dvasios . Amen. Om, om, om“. Skaitydami nustatym , mintyse žegnokite produkt , kur ruošiat s suvalgyti (m atveju obuol ). Galite po nustatymo perskaityti bet koki mald (viskas, apie k ia yra kalbama, aktualu ir veikia tik prisijungus prie savo Aukš iausiojo „Aš“ Kanalo, arba, kaip j dar vadina, prie Dievo Kanalo). Po tokios nesud tingos proced ros galite b ti sitikin , kad šis maisto produktas organizmui taps vaistu. Be pašventinimo jis lieka, kaip minimumas neutralus, kaip maksimumas – agresyvus j atžvilgiu, nes prieš patekdamas jums burn , pabuvojo daugeli žmoni rankose. Vien tik vandeniu, tegul net ir su muilu, toki kontakt nenuplauti. Be to, gyvybiška Gamtos energija šviežiuose produktuose yra surištame, užblokuotame pavidale. Produkto pašventinimu prieš valg , j s išblokuojate(išlaisvinate) ši energij ir suderinate produkto dažnumines charakteristikas. Sinchronizuojate jas su savo organizmo charakteristikomis. Analogiškai galima programuoti arbat , švar vanden ir t. t. Užduokite vandeniui bet koki program , kuri skaitote sau labiau svarbesne. Galite prašyti vanden išgydyti jus nuo kurios nors ligos, išvalyti iš j organizmo šlakus, iš kaul – drusk nus das, pripildyti organus bei audinius reikiamu dr gm s kiekiu ir t. t. Žinoma, kad žinoti, k užduoti vandeniui, reikia žinoti tuos procesus, kurie vyksta j organizme, ir procesus, kurie turi vykti jame esant idealiai sveikatai. Programavimo paslaptis yra tame, kad užduodama ne kažkokia tarpin b sena, o galutinis tikslas, rezultatas. Tod l, kad tapti sveiku, reikia studijuoti anatomij ir fiziologij . Be tiksli žini fiziologijos, dietologijos srityse ir nežinant to, k j s norite gauti iš tikr , visa ši Sistema, kaip ir bet kuris kitas mokslas, pavirsta informacijos rinkiniu ir ne daugiau. Vanden galima programuoti odos atjauninimui. Vanduo b tinai turi b ti stovintis piltas koki nors talp ). pilkite vanden samt arba duben ir užduokite jam program : „Vanden li, vanden li, tu duodi gyvyb visai Esamybei, užpildai vis Esamyb savo dr gme. Pripildyk savo dr gme kiekvien mano odos l stel , atstatyk jos turgor . Veikiama vandens energijos mano oda tampa elastinga, švelni, lygi, tampri, kaip ankstyvoje jaunyst je“. Arba užduokite toki program : „Pilkis, pilkis, vanden li, šventas, lietaus, šaltinio, atjaun kit mano veidas ir k nas, iš seno jaun . trauk save visus aktyvius, jauninan ius švento vandens elementus – nuo Šventos Dievo Motinos ir m Dangaus T vo, visos Esamyb s K jo. Amen. Om, om, om“. Programuojant vanden yra labai svarbu ži ti j ir žegnoti vanden žvilgsniu. Dalykas tame, kad m akys gauna virš 90 % informacijos apie aplinkin pasaul ir 105

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


perduoda visas m mintis tam daiktui, kur mes ži rime. Kokiu režimu dirba akys – informacijos perdavimo arba jos suvokimo, priklauso nuo minties, kuri mes atgaminame. Programuojant vanden akys perduoda jam informacij . Vandeniui galima užduoti bet kurias programas. Jeigu jums tai nelabai pavyksta, mes pad sime jums sudaryti individualias programas jums prašant. Fotosintez s jungimo technologija Maitinimas Saul s ir vandens energija. Pas mon turi nuostabias savybes suvokti gimin s patirties ir pro informacij iš Energoinformacinio Lauko, tame tarpe ir mitybos pro , pam gi . Pas mon gerai žino, kas organizmui reikalinga ir kiek. Tai pat jinai žino, iš koki produkt galima vis tai pasiimti. Idealiai m organizmas visiškai sugeba apseiti be maisto produkt , tai yra maitintis Gamtos bei Dievo energija, ir už šiuos procesus yra atsakingos augalin s stel s. Tiems iš j , kas pakankamai greitai, kompleksiškai sisavins m Sistem ir pakankamai pasieks savo vystymesi, su Subtilaus Pasaulio sankcija tokia technologija bus duota. O tai jau ne kas kita, kaip per jimas mityb „Švent ja Dvasia“ ir žingsnis nemirtingum . Viskas pasirodo žymiai papras iau, negu mes man me. Bet ir b dami šiame savo išsivystymo etape, j s galite aktyvizuoti savo augalines steles ir priversti smegenis valdyti maisting medžiag sintez s proces organizme vairi proced pagalba. Šiuolaikinis žmogus, kasdien su maistu, suvalgo ne tikim kiek to, k sunku net pavadinti maistu, vildamasis bei ramindamas save tuo, kad jame nors ir nedaug, bet randasi nauding organizmui komponent . Gali b ti, kad taip yra, bet jie nesubalansuoti nei pagal sud , nei pagal kiekin santyk , ir tod l arba neutralizuoja vienas kit , arba atidedami atsargai. ia reik paaiškinti: visa, kas nedalyvauja metabolizmo procese, ko organizmas nepanaudoja – nus da jame šlak pavidale, dar daugiau dezorganizuodami j . Išeitis viena – sumažinti vartojamo maisto kiek ir kompensuoti tr kstamas medžiagas teisingu santikiu Biologiškai Aktyvi Pried (BAP) pagalba. J pagalba mes prisotiname organizm reikiamu enzim kiekiu ir atstatome vidin maisting medžiag sintez s proces . Atkreipkite d mes , kompensuojame ir kei iame, bet nepapildome! „Anks iau aš galvojau: „Tikiuosi, kad viskas pasikeis“, v liau aš supratau: „Vienintelis b das visk pakeisti – pasikeisti pa iam!“ (Jim Rohn). s galite paprieštarauti, kad galima panaudoti žoles ir tai bus pigiau. Bet ia v lgi kyla klausimas apie j kompetencij . BAP turi tok enzim kiek , kuris atitinka organizmo poreik parai. Kad gauti lygiavert enzim kiek iš žoli , reikalinga speciali technologija, kuri reikalauja didel s apimties žaliav , kas netelpa standartin s virtuv s bei standartinio biudžeto parametrus, kadangi reikalauja dideli laiko ir darbo s naud . Tod l belieka pasakyti – m reikalas pasi lyti jums racionali išeit iš šios situacijos, o pasirinkimas . Per kontaktavimo su Žmon mis iš Subtilaus Pasaulio laikotarp mes pripratome tik ti J rekomendacijomis ir galime jus užtikrinti, kad Jie neleidžia žodži v jais, pasi lo pa ius optimaliausius ir racionaliausius kelius vienos ar kitos problemos sprendimui. Jeigu Jie k nors rekomenduoja, geriau paklausyti, pagal mus neb na niekada, v liau tik gailim s. B tina pažym ti, kad jungus organizme fotosintez s mechanizm , poreikis vartoti BAP atkrenta, o iki tol, kad išvalyti organizm ir duoti jam papildom maitinim , be negalima. Kitais žodžiais tariant, kaip besuktum, o m Sistema ir visos tos rekomendacijos, kurios duodamos joje ne egzotika ir ne desertas, be kurio galima ir apseiti. Visa tai – aštriausia gyvybiška b tinyb visiems ir kiekvienam, bet žmogus 106

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


turi j pajusti, sijausti ir sis moninti pats. Tai skausmingas procesas, reikalaujantis daug laiko, o 99 % Žem s gyventoj jau nebeturi laiko! Dalykas yra tame, kad pats vertingiausias komponentas BAP‘uose yra enzimai. Kad jais užpildyti tik vien kapsul , reikalinga patinga su didel mis energijos naudomis, brangi technologija ir ne mažiau kaip 10 kg specialiai išaugint , teisingai surinkt , ekologiškai švari žoli arba uog , daržovi bei vaisi . Kaip j s suprantate, BAP‘o gaminimas – malonumas brangus, juk, be to, kad brangi yra pati gamyba, dar brangesn s yra formul s, ši BAP‘ receptai, kuriais niekas šiaip sau, už a , nepasidalins. Stereotipai – dalykas ne tik pavojingas, bet ir užkre iamas. Suinteresuotos valstybin s bei komercin s strukt ros per žiniasklaid r pestingai augina m S mon je šiuos stereotipus, puosel ja juos. Po to, kai reikiamas stereotipas tautie S mon je susiformuotas ir užaugintas, žmogaus nuo bet kurio gromulo už aus neatitrauksi. O žmon s bijo kažkokio zombiavimo. Taigi mus ir taip zombiuoja nuo ryto iki vakaro visi, kas netingi. Sistemos pagalba mes si lome likviduoti savo neišmanym , kaip BAP‘ atžvilgiu, taip ir daugelyje kit savo gyvenimo klausim . B tent neišmanymas, esant visiškam sitikinimui, kad mes visk jau žinom, yra vis b priežastis! Dar kart pabr žiame, kad BAP, turintys terapeutin efekt , kainuoja nepigiai. Daugelis kompanij , kad užsidirbti, pakuoja kapsules ne enzimus, o paprastas žoles. Aišku, iš toki BAP‘ nauda maža. Tai dar viena tema, kuri jums teks išsiaiškinti. Apie gars „Om“ Jus, turb t, sudomino žodis „Om“, kuriuo baigiasi visi nustatymai ir programos m Sistemoje. Tai ne duokl madai, ne beždžioniavimas norint tikti mies ionio susidom jimui Rytais, o praktinis b tinumas. Žym jime Om „O“ yra evoliucin s spiral s simbolis. Gamtoje visi procesai evoliucionuoja, vystosi. Vystosi ir pati Visata. Vienas evoliucinis ciklas atitinka vien spiral s (Archimedo spiral ) vijos grafin pavaizdavim . Besikartojantys evoliuciniai ciklai – tai keletos spiral s vij visuma; m – B ties Trivien s Esyb s simbolis: kair linija – praeities (tam tikro proceso) simbolis; dešin linija – proceso simo išsivystymo simbolis; vidurin ties – dabarties simbolis, jungiantis abi Dvejyb s pradžias. Simbolis „Om“ nurodo tai, kad visi B ties procesai yra trilypiai, tai yra randasi vystimosi eigoje ir dinamikoje, d ka aktyvios dinamiškos dedamosios, jungian ios praeit ir ateit . Tai šios minut s, nenutr kstamo, betarpiškai mus paveikian ios, B ties pasireiškimo procesai. Be to šie procesai, vien kart prasid , jau nebedingsta. Jie daug kart kartojasi, kas ir užtikrina j amžin buvim Pasaulyje; jie vystosi ir evoliucionuoja. „Om“ suvienij kaip einam proces dinamik (j transformacij horizontalioje plokštumoje), taip ir dinamik perspektyvoje (transformacij , proces Evoliucij vertikalioje plokštumoje). „Om“ yra ši proces pagrindas. Vien tik daugkartinis garso „Om“ kartojimas padeda sutvarkyti vis proces vienyb organizme. Rus kalboje lotynišk „Om“ atitinka m ( ). Rusiška (m) – žem s, B ties materializavimo, simbolis. Ši aplinkyb taip pat rodo tai, kad visas fizinis B ties pasireiškimas, nuo elementari daleli iki žmogaus, yra pavaldus žem s d sniams – trij dedam (dviej statišk ir vienos dinamiškos) nesugriaunamumui ir vienybei. Rusiškas Om simbolizuoja kai-k kit . 107

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


M – vyriškos spiral s, s klos simbolis, vyriškos, ugnin s, aktyvios pradžios simbolis, turintis padidint energetin potencial . M – Gyvyb s, egzistavimo ir vystimosi vienyb je su garsu [O], šaltinis. Faktiškai Gars „Om“ galima išversti kaip „Duodantis ir išlaikantis Gyvyb “. „Om“ taip pat yra b dingas absoliu iai visiems Procesams, jis vis proces šaltinis ir j evoliucinio vystymosi garantas. Beje, rumun ir moldav kalbose „om“ reiškia „žmogus“29. J negal jo nesudominti hieroglifai, patalpinti kiekvieno skirsnio pradžioje. Jie yra gauti per kontakt , kaip Kosmin s ab s dalis. Turi gili prasm ir praktin paskirt . Sutikite, kad jie pritraukia ir užburia žvilgsn . Ženklas patalpintas straipsnio „Knygos apžvalga“ pradžioje simbolizuoja Pasirinkim . Apatin dalis reiškia, žmogaus padaryt , Evoliucijos sustabdym . Skai ius „pi“, pereinantis Taidzitu, – Evoliucijos begalyb . Hieroglifas, atspausdintas pirmajame ir antrajame skirsniuose (Raktas), simbolizuoja prisijungim prie Dievo Kanalo, prie savo Aukš iausiojo „Aš“. Hieroglifas iš 4 ir 5 skirsni (Kelias) panašus laivel ir reiškia, kad žmogus (fig ra laivagalyje, vairuojanti laivel ) pradeda valdyti savo likim . Mokosi surasti teising ir saug keli gyvenimo kuryje, palaipsniui atitolsta nuo Karmos, kadangi yra pavaldus B ties Trejybei (ženkliukas virš laivelio, kaip žvaigžd keliarod , veda nars j keliautoj ). Tre ias hieroglifas (Darbas su žmon mis) – Karmos atidirbimas savo S mon s atskleidimo keliu, per darb su žmon mis, perduodant jiems savo informacij . Ženkliukas hieroglifo apa ioje, vaizduojantis gerkl su rodykle, nurodo tai. Ir, pagaliau, ketvirtas hieroglifas (Neokortekso skrydis) – tai paukštis, skrendantis virš materialiojo pasaulio bang , K rinijos ir Dievo prieglobstyje ir apsaugoje. Paukštis – Evoliucionuojanti Siela, susijungusi su S mone. Dar yra Doktrinos, Asmenyb s Harmonizavimo, ženklas, akies pavidalo. Pa ak galima iššifruoti vairiais b dais. Tai B ties, visur esan io Visatos Energoinformacinio Lauko simbolis. Taip pat tai – skaidri užuomina, kad jau laikas atsibusti, praverti akis (nuimti migl nuo j ir aplinkinio Pasaulio) ir blaiviai vertinti situacij . Taidzitu ženklas akies centre reiškia Pasirinkimo, prieš kur B tis stato kiekvien žmog , kategoriškum . Šis ženklas – B ties Dvilypumo simbolis, Gyvyb s Švytuokl s, kurios niekam neleidžiama stabdyti, pavidale. Skai ius „pi“ – pagrindin S mon s Evoliucijos konstanta. Visas Doktrinos ženklas mintas žiede, simbolizuojan iame Evoliucijos begalyb . Visa tai suvokiama m pas mone, kuomet mes ži rime ženklus, ir sirašoma program , orientyr pavidale. Šio proceso aktyvizavimui reikia nukopijuoti ženklus m svetain je, atspausdinti ir pakabinti matomoje vietoje. Pradžioje, studijuodami Harmonizavimo Sistem , j s susipažinsite tik su 5 hieroglifais, Doktrinos ženklu ir 7 magiškais garsais – 6 gydomaisiais garsais bei garsu „Om“- raid mis didžiul s, nežinomos žmonijai kosmin s ab s. Ši ab susideda iš 400 raidži , simboli , gars , kiekvienas iš j neša milžinišk prasmin kr ir turi praktin sik nijim , realizavim . Pavyzdžiui, tik šeši ženklai iš pirmosios knygos turi informacij , kuri mes sugeb jome išd styti keturiose Slaptosios Doktrinos knygose. Apie kosmin ab žmon s gird jo, bet apie jos praktin panaudojim egzistuoja tik sp liojimai. Jeigu vertinti, kad daugelis kirilicos bei lotyniškos ab s raidži buvo pasiskolinta iš kosmin s ab s, tai galima pasakyti, jog apskritai mes j paž stame. Kame jos paslaptis ir naujoviškumas? Ties sakant, nei paslapties, nei naujoviškumo ji mums nesudaro. Tada, jeigu mes beveik visk žinome, kod l nemokame naudotis Žiniomis praktiškai, kame intriga? O intriga , gerbiamas skaitytojau, labai paprastas. 29

be to: lotin „homo“, ispan „hombre“ (tariasi „ombre“), pranc žodyje „žmogus“ – tie patys garsai, o ir m, tik apsikeit vietomis.

108

„homme“ (tariasi „om“)... Ir

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Subtiliame Pasaulyje ab reikalinga ne tam, kad iš raidži ir simboli sud lioti žodžius bei sakinius, k mes ia, Žem je, labai gerai mokame, manydami, kad tai yra tobulyb s virš . Ten kiekviena raid , kiekvienas simbolis, hieroglifas turi prasmin kr , kur labai nelengva išd styti žodžiais. Kiekvienas j reiškia: s vok , proces , algoritm ,, id , kategorij , objektyv d sn , vaizd , asociacij , B ties aspekt . Daugelyje žemišk kalb raid reiškia tik vien simbol ir gars . Išimt sudaro japon ir kin hieroglifinis raštas, kur kiekvienas hieroglifas turi prasmin kr žymiai didesn , negu viena raid . Kiekvienas hieroglifas turi s vok , vaizd . Kame problema, paklausite j s? Išleisti kosmin ab su detaliais paaiškinimas, reiškia kiekvienas jos elementas, ir prad ti š moksl krimsti. Tiktai gausis taip, kaip su studentu, kur nor jo išgasdinti pranešimu, jog mokslo programa vedama kin kalba. Jis sureagavo klausimu: „Kada egzaminas?“ Lygiai taip pat bus ir su kosmine ab le – paskaitysime j , pastudijuosime ir su ramia s žine atid sime šon , paversdami j statika. Kiek skait ir egzamin kiekvienas iš m per savo gyvenim išlaik ? Ir leiskite paklausti – padar jiemus protingais ir laimingais? Jokiu b du! O viskas tod l, kad mus mokino dirbti su informacija kaip tokia, sprausta formalios logikos, statikos r mus, kas prieštarauja gyvenimui, atitr nuo jo! Iš to galima padaryti išvad , kad informuotumas, mokslingumas ir erudicija n ra Žini , Evoliucijos bei gyvenimo sinonomai, grei iausiai – tai j sustabdymas. Paradoksas, ar ne tiesa? Iš ia išplaukia, kad žemiška ab visai ne išminties šviesulys. Nuo kada tai? O nuo tada, kai žmogus atjung savo neokorteks su jam b dinga nenutr kstama logine m stysena, likdamas „Žmogumi m stan iu“ pagal form , bet ne iš esm s. Nuo šio momento jo gimt ja stichija tapo formali, diskretin logika, iš kurios seka: viena raid – vienas simbolis, vienas garsas, ir niekaip kitaip! Perskai ius tai, sivaizduokite, kokia bedugn randasi tarp žemiškos ab s raid s ir tokios pat raid s iš kosmin s ab s. Štai kur šaknys teigimo-aksiomos : „Dievas ir Tiesa nesuvokiami!“ Tik prie aksiomos visada reikia pridurti: nesuvokiami esant miegan iai S monei ir atjungtam neokorteksui. Bet tereikia žmogui jungti savo neokorteks , kai pasaulis kei iasi tiesiog akyse. Kiekviena raid , simbolis, garsas, vykis gauna visai kit prasmin kr . Dažnai j prasm gauna visiškai priešing reikšm . Ir pasirodo, kad neverta keliauti Šambal arba skristi kosmos tam, kad gyti Žini . Žinios tiesiog dengia vis Žem metro storio sluoksniu, tik jos yra pasiekiamos neokorteksui ir nepasiekiamos žinduolio smegenims. Reiškia, Tiesa ir Dievas iš tikr randasi žmoguje pirmapradžiai! O mums pilnai laimei belieka tik išsiaiškinti su s vokomis „formali“ ir „neformali logika“. Formali, paviršutiniška logika b na be žini , be kritiško suvokimo ir k rybos. Pavyzdžiui, žmogui, kurio žinios apie šachmatus nesiekia toliau to, kad ten yra jimas žirgu“ , formul E2 – E4 nesukelia joki asociacij ir vaizdini . Bet kiek j atsiranda didmeistrio galvoje? Štai šis k rybos pasaulis, kuris pilnai grindžiamas asociatyvia, vaizdinga m stysena, ir yra neformali logika. ia n ra joki nepajudinam dogm bei nuostat , išskyrus objektyvius d snius, o j ne manoma sprausti jokius r mus. Kad nekilt pagunda versti visk kr , pridursime, kad neformali logika neneigia formaliosios ir jai neprieštarauja, jinai iš jos išplaukia. Jausm , vaizdži ir asociacij pasaulis grindžiamas erudicija, tiksliau pasakius – prieštaravimais, kuriuos ji sukelia. Tik ar daug žmoni pakyla iki j buvimo pripažinimo? Kreipimosi Diev b dai Žmon s suk daug kreipimosi Diev b . Pats lengviausias ir prieinamas – malda (meditacija). D l maldos labai tiksliai pasisak vienoje iš savo knyg žymus 109

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


autorius Ogas Mandino: „Ar yra m tarp nors vienas žmogus, kuris ištikus didelei b dai arba nelaimei neb šauk sis Dievo pagalbos? Kas nesikreips Aukš iausi , kada susitiksime su vargu, mirtimi, nelaime arba kitokia, mums nepavaldžia ir m supratimui nepasiekiama, j gos apraiška? Šaukimas ir malda – seni, gyl s instinktai ir niekas nežino iš kur jie at jo. Bet dar nebuvo tokio žmogaus, kuris susid s su baisia nelaime, nesikreip Diev . Jeigu imsi mojuoti rankomis žmogui prieš veid , jis ims mirks ti. Trinktel k per kelio girnel , ir koja tr ktel s. Pasakyk kam nors baisi naujien ir jis sušuks: „O, Dieve!“. Kod l? Tas pats senas instinktas varo jo kalb ir jausmus. Netgi nelabai religingas žmogus pripaž sta, kad sunki minut mes visi nevalingai šaukiame Dievo pagalbos. Ir tai – viena iš m gyvenimo paslap . Visa kas gyva, skaitant ir žmog , sunki valand šaukia pagalbos. Tai – instinktas. Bet negi Gamta tokia kvaila, kad davusi š instinkt ir žv riui, ir paukš iui, ir žmogui, nepasir pino tuo, kad pagalbos šauksmas nukreiptas K jui, b neišgirstas?“. Visa tai taip, bet b tina patikslinti, kad mums reikalinga vairiaplan pagalba, visuose B ties aspektuose, vairiose situacijose. Tod l ir pagalbos prašymas turi b ti konkretus, o ne paprastas: „Viešpatie, pad k“. Duotos jums maldos atidirbtos ir laiko patikrintos. Jose atsispindi visas j nor ir prašym spektras, visuose B ties aspektuose. Viešpatie, Šviesa aki mano! eik namo k savo Auksine Energija, išgydyk ir atjaunink j . Apšviesk mano prot , Viešpatie, ir duok jungim si su Tavimi. Om, om, om. Viešpatie! Išgelb k m Sielas. Palaimink(Pašventik) ir uždek jas Dangaus Ugnimi. Vardan T vo, S naus ir Šventosios Dvasios. Atnešk, Viešpatie, malon m širdis ir pagirdyk jas Dangaus Ugnies Šviesa.Vardan Dievo. Amen. Viešpatie, mokytojas ir užtar jas mano! Tavo valia bausti ir maloninti mane. Pad k man b ti nusižeminusiam iri matyti savo nuod mes. Pad k mano Sielai išsivalyti nuo ši nuod mi ir nuo mano prot vi – pikt ir šelmišk žmoni – nuod mi . Nuvyk velnius ir demonus, stovin ius mano kelyje ir trukdan ius man darbuose bei reikaluose koviniuose, daromuose kasdien ir kas valand vardan Tav s, Viešpatie. Amen. Om, om, om. Viešpatie, J zau Kristau, Šventasis Mikalojau, Šventasis Panteleimone, Šven iausia Motina Dievo gimdytoja, ateikite man pagalb . Vardan m Dangaus vo, išvalykite vis mano pas mon nuo mano bei svetim program , trukdan man gyventi ir dirbti Vardan Dievo. Amen. Om, om, om. Viešpatie! B k mano mokytojas ir pad jas mano darbuose, atliekamuose ne sau, o Vardan Dievo. Amen. Om, om, om. Motin le Šven iausia Dievo gimdytoja , pad k man šios dienos reikaluose bei darbuose. Šventasis Mikalojau ir visi Šventieji, pad kite man savo patarimais, pagalba, prot nušvitimu t , su kuriais aš kalbu. Pad kite man visame, kas yra reikalinga mano gerov s pak limui. Pašalinkite visas kli tis, stovin ias mano kelyje. Pad kite man padidinti savo pajamas, kurios man reikalingos Vardan Dievo ir yra gaunamos d l Šviesios Jo Karalyst s, o ne d l savanaudiškumo ir savimylos. Pad kite man prekyboje, pad kite reikaluose koviniuose, kuriuos aš vykdau Vardan Dievo. Amen. Om, om, om“. Skaityti 3 kartus. Nereikia suprasti „prekyb “ kaip kokios nors prek s pardavim nuo prekystalio arba iš rank . Kasdieniniame gyvenime mes nuo ryto iki vakaro s moningame ir pas moniname lygmenyse apsikei iame informacija vienas su kitu. Eina nuolatinis abipusiškas vertinimas (gyva prekyba) su galimu „pirkimu“ arba „kategorišku atsisakymu“. Reikalai koviniai – tai kasdienin , kartais išvarginanti kova, gaunant nepriklausomyb nuo savo S mon s, pagimdytos ir valdomos žinduolio smegenimis. 110

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Bet šiuolaikiniam, intelektualiai išsilavinusiam žmogui šio paaiškinimo neužtenka. Kas yra malda? Kaip ji veikia praktikoje, kur faktai? Malda – tai special s kreipimasys-nustatymai, su prašymu suteikti vien ar kit pagalb . Nuoširdžiai perskaityt mald pagalba, psichin energija, minties energija prasiskverbia per Žem s Noosfer , išeina už jos rib švarius Kosmoso sluoksnius, prisijungdama prie gyvybiškos energijos srauto, einan io iš Tikrosios žmogaus Esyb s. Pagalba prašan iam bus tuo labiau juntama, kuo didesn galingum turi Esyb . Kad pastiprinti savo Esyb , žmogus privalo tobulintis. Visos pasaulio religijos yra kupinos tik jimo maldos galia, bet tik nedaugelis supranta šio proceso mechanik , kod l vieniems maldos padeda, o kitiems, atrodo, visai ne. Daugelis Vakar gyventoj mano, kad Rytuose žmon s arba meldžiasi, arba visai nesimeldžia. Abu šie teiginiai yra klaidingi, papras iausiai mald reikia išvesti iš misticizmo sferos ir naudoti j savo labui, nes malda – tai iš tikr reali j ga. Tai viena iš didžiausi j Žem je, jeigu naudoti j taip, kaip jai yra skirta. Viskas tod l, kad žmogus maldos metu kreipiasi save, savo Aukš iausi „Aš“ ( savo 95-98 % nerealizuot galimybi ), kuris tiesiogiai yra sujungtas su Dievu. Meditacija – tai sud tingesnis, negu malda, b das prisijungti prie žmogaus gyvybiškos energijos ir Esyb s, bet tobulesnis. Prisijungimo prie gyvybiškos energijos laipsnis šiuo atveju priklauso nuo žmogaus tobulumo. Tai reiškia, kad malda ir meditacija (darbas alfa lygmenyje, bet ne pats buvimas meditacijos, maldos b senoje) leidžia žmogaus psichinei energijai veikti Žem s Noosfer ir maitintis švariomis dieviškomis energijomis. Kuo tobulesnis žmogus, jo mintys, tuo daugiau energijos jis gauna. sisavindamas tuo pa iu atitinkamus m Sistemos metodus bei praktikas, patingai grandiozin ir milžinišk darb jis gali atlikti savo psichin s energijos ka. Stebuklingo išgydymo faktus žmones priima atsargiai ir patik s tik tada, kai patys gaus analogišk rezultat . Tod l kaip pavyzd pateiksime fakt , irgi susijus su m sveikata, bet iš kitos srities.2002 met pavasar Baltarusijos televizija parod laid iš ernobylio zonos. Atliekant užkr stose vietose dozimetrinius matavimus, specialistai aptiko netik tin fenomen . Viename apleistame kaimelyje, kur radiacija viršija visas manomas normas, smalsumo d lei, nusprend išmatuoti radiacin fon cerkv je. Prietaisai tyl jo, rod nul . Buvo nuspr sta t sen cerkvel išardyti ir perstatyti Minske, kaip senov s paminkl . Sutikite,kad steb kl neb na, radioaktyvus debesis uždeng vis kaimo teritorij , bet kažkod l radiacija cerkv s nepaliet . Paaiškinimas šiam stebuklui labai paprastas. Žmogaus mintis materiali. Mintis nukreipta Diev , keliomis pakopomis labiau materiali. Ger šimt met žmon s meld si toje cerkv je ir krov j tokiu savo psichin s energijos potencialu, prieš kur radiacija bej . Na ,viskas gerai, atsakysite j s, bet mus radiacija muša dabar, šimto met atsargos pas mus nebus. K daryti šiuo atveju? Pateiksime pavyzd iš m gyvenimo. Minsk mes atvažiavome apie dešimt met atgal. Butas, kuriame apsigyvenome, iš pagrind buvo apleistas, apie teigiam energetik kalb ti nevert jo. Ta iau, gerindami savo sveikat , reguliariai valydami „juodum “ iš saves ir buto, nuolatos statydami apsaug sau ir butui, kiekvien laisv minut kalb dami maldas arba bent jau mantr „Om, om, om“, mes netik išval me m b st nuo energetinio purvo, bet ir per pusantr -dviej met laikotarp pak me jo energetin potencial . Aptikome mes š fakt su skutimosi peiliukais. Pradžioje peiliuko užtekdavo, kaip visada, 2-3 dienoms. V liau aš pasteb jau, kad peiliukai nebunka po kelet savai , po to ilgiau, iki 4-5 m nesi . Kai paklaus me per kontakt , su kuo tai yra susij s, mums atsak , kad mes „išmeld me“ ir krov me savo gyvenimo erdv . Šiuo metu energetika bute pasiek potencial , analogišk tam, kuris turimas senovin se šventyklose ir Egipto piramid se. 111

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Kaip Jie mums paaiškino, šioje biologiškai aktyvioje energetikoje plieno atomai ir molekul s elgiasi kaip gyvojo audinio atomai, atstatantys savo prarastas dalis. Vadinasi joki stebukl , viskas visiškai kasdieniška, sijung sav s išaštrinimo mechanizmas. Šiuo metu, prisijungus prie m Sistemos ir aktyviai j sisavinant, žmogus gali pakelti savo b sto potencial per 6 - 12 m nesi laikotarp . Šventindami vanden ir maist , mes neutralizuojame nitratus, nuodus ir radiacij , užtverdami jiems keli organizm . Aktyviai užsiimdami profilaktika, nepamiršdami statyti sau apsaug , neutralizuojame vis radiacij pa iame organizme. Gyvendami savo name arba bute, mes vien tik savo buvimu, reguliariai valydami b st , paver iame j neprieinama tvirtove, materialiojo pasaulio poveikiui, tame tarpe ir radiacijos poveikiui. Štai jums akivaizdus pavyzdys – kaip efektyviai veikia m Sistema palyginus su paprasta malda. Sistema komplekse, mald viršija apie šimta kart , ne mažiau, kadangi bažny ias šimto met b gyje aplanko dešimtys ir šimtai t kstan žmoni , o mes, pavieniui arba dviese, lengvai susidorojame su šia užduotimi per kažkokius tai vienus metus . Atkreipkite d mes , prab gomis, tarp kit reikal , neišeidami atsiskyr li b vein arba vienuolyn . Viskas yra paprasta, žmogus mald priima, kaip fakt , kaip Ties , savyje užbaigt , ir nemanydamas, kad galima prašyti ko nors sau pa iam. Religija jam nuolat kartoja: „Nemin k Dievo vardo be reikalo“. O m Sistema – tai procesas, kuriam pagreit suteikia pats žmogus, d ka prisijungdamo prie Dievo Kanalo ir paties Dievo pagalbos d ka. Ir tod l jau su pirmais žingsniais žmogus tampa erdv s bei laiko valdovu.

112

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Ketvirtasis skirsnis

ties Trilypumas

Dalykas ne tame, kad jie nesugeba pamatyti sprendimo. Dalykas yra tame, kad jie negali pamatyti problemos. Gilbertas Chestertonas30 Pasaulis, Visata, kaip vieningas organizmas egzistuoja tiktai savo harmoniškumo ka, tai yra pilno vis proces tarpusavio suderinimo d ka, gr žtamojo ryšio buvimo juose d ka. Harmonija yra pavaldi bendriems fizikos ir matematikos d sniams, aprašoma matematin mis lygtimis bei formul mis. Harmonijos d sniai veikia absoliu iai visas Gamtos savybes ir visus reiškiniams, visus žmogaus gyvenimo ir veiklos procesus, jo stym , santykius tarp žmoni ir taip toliau. Harmonija – B ties ir Gyvyb s pagrindas. Gyvyb egzistuoja ten, kur yra jud jimas, tam tikras ritmas, b dingas visoms jos formoms bei reiškiniams. Yra žinoma, kad bet kuris jud jimas – tai kam tikras procesas, apibr žtas tarp pradinio ir galutinio tašk (arba tarp pradini , išeities ir baigtini duomen ). Yra juoda ir balta – išeities duomenys, du Pradai. abipusis per jimas vienas kit pagimdo tarpin b sen – pilk . Naktis ir diena – išeities pradai; j abipusis per jimas – aušra, rytas, sutema, vakaras. Analogiškai, žiema ir vasara – išeities pradai; j tarpin s b senos – pavasaris ir ruduo. Praeitis ir ateitis – taip pat išeities pradai; j tarpin b sena – dabartis. Jeigu t sime daugelio kit gyvenimo reiškini perži , tai ir juose visada pasteb sime tam tikras pradines b senas ir b senas baigtines. Visada yra Išeities Pradai – sudarantys K rinijos Dvilypumo esm . ia reikia pabr žti pagrindines K rinijos energetines savybes. Viskas, kas egzistuoja Pasaulyje, stengiasi užimti pad , kuriai b dingas kuo mažesnis energijos sunaudojimas. Tod l Išeities Pradams yra b dinga b tent ši savyb . Žinoma, Prad išeities b sena tam tikro proceso pradžioje, išlaiko energetin s pusiausvyros b sen . Baigtin Prad b sena gauna panaši savyb procesui pasibaigus, o tai v l paver ia š Prad kažk suformuot , vientis ir stabil . Tokiu b du, Dvilypumo sudedamosios – tai pastov s, nekintantys statiniai duomenys (negyvi švytuokl s taškai). Jeigu sigilinti kiekvien iš j atskirai, tai mes rasime ten ramyb , neb , tams ir pirmaprad tuštum . Be to šioje tuštumoje dingsta bet kokia Dvilypumo prasm . Joje n ra joki orientyr , kuri pagalba b galima nustatyti, kuri iš ši dedam yra pradin , o kuri – galin . 30

Gilbertas Chestertonas (Gilbert Keith Chesterton, 1874 – 1936), angl stytojas, žurnalistas ir rašytojas.

113

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

krikš ioniškas


Realus dviej B ties dedam pasireiškimas, j egzistavimo prasm , pasireiškia tik tarpusavio per jime iš vienos kit . Tiksliau sakant – j nuolatiniame jud jime, kas yra tre ioji B ties dedamoji. Iš tikr , jeigu mes turime kaikur Prad , atsiradus tre iai dedamajai – Jud jimui, kuris stumia Prad pakitimams, mes gausime kažkoki tarpin , o v liau ir Baigtin b kl , su augan iu savo potencialu, augan ia savo j ga. Susiformavusi tam tikr visum , Baigtin tampa sekan io proceso Išeities Pradu. Tokiu b du, aktyviai veikiant B ties dedamajai , vienas Kažkas sklandžiai pereina kit . Mes gavome Išeities Prad , bet jis dabar – jau visiškai naujas, pakeistas! Pavyzdžiui: at jusi po Nakties Diena bus nauja, pakeista. Vakarykšt s Naktis ir Diena – tai praeitis, jos dingo Neb . Mes, kaip ir anks iau, turime pradinius stabilius duomenis – Nakt ir Dien , bet jos yra visiškai paveiktos dinamini pakitim ! Jos nepanašios visas tas, kurios buvo iki j , ir tas, kurios bus po j ! ka tre ios – aktyvios dinamin s B ties dedamosios - atsiranda tokios s vokos, kaip Erdv ir Laikas. Ši dedamoji pilnai nustato Erdv s ir Laiko charakteristikas bei savybes . Atkreipkite tai d mes : Jud jimas yra vienos b kl s per jimas kit , nauj . Šis per jimas yra laipsniškas, sklandus – ne kaip faktas, o kaip procesas. Viskas labai paprasta. Išeities Pradai – du kraštiniai negyvi Švytuokl s amplitud s taškai. Tod l juose n ra nei Erdv s, nei Laiko! Kraštiniai taškai – tai Faktas. Procesas – tai tre ioji B ties Dedamoji, tik jai yra b dingi Erdv ir Laikas, padedantys Gyvyb s Proceso realizavimui. Dvilypumas – strukt rin Pasaulio, Visatos savyb . Visada yra kažkas su tam tikromis ypatyb mis ir visada yra kažkas su analogiškomis, bet jau priešingomis ypatyb mis. Jud jimo, jungian io šias priešingas b kles, d ka egzistuoja Visata. Štai kur posakio „Jud jimas – tai gyvenimas“ prasm . Jud jimas – tre ioji B ties dedamoji. Pavadinsime j -Gyvyb s Švytuokle. Tokiu b du, Išryškintas Pasaulis – tai dinamikos, jud jimo pasaulis! Jam yra dingas Trilypumas(Trejyb ). Iš ia seka, kad jeigu kuriame nors procese kokiu nors du pašalinti Trilypum , mes sustabdysime Gyvyb s Švytuokl (jud jim ) ir gausime Dvilypumo statik , kapini ramyb .Iš bendr moksl yra žinoma, kad fundamental s (pagrindiniai) B ties D sniai yra Vienyb s D snis ir Priešybi Kovos D snis. Analizuojant aukš iau išd styt , galima padaryti išvad : kur yra Trilypumas, ten neribotai viešpatauja Priešybi Vienyb s D snis! Iš tikr , du strukt riniai tam tikro proceso vienetai yra antagonistai, bet kai jie yra suvienyti Gyvyb s Švytuokl s, kuri užtikrina abipusišk per jim iš vieno kit , – atsiranda nepagaunama akimirka vardu Gyvenimas. Vienyb s D snio d ka pasireiškia visas K rinijos vairumas. Ten, kur Gyvyb s Švytuokl atjungta ir jud jimas nutr ksta, pradeda veikti Priešingybi Kovos D snis. Dvilypumo Išeities Pradai pradeda nesutaikom kov . Iš tikr , neverta laukti taikios dviej Prad s veikos, turin absoliu iai nesuderinamas charakteristikas! Tai amžina dviej antagonist , nesutaikom oponent -gin inink , kova, kurioje laim toju amžiams liks tik vienas – tas, kuris savo egzistavimui reikalauja mažiausio energijos sunaudojimo. Tai yra esant atjungtai Gyvyb s Švytuoklei visada laimi statika, mirtis ir Neb tis. Šiuolaikinis mokslas, filosofija, religija stato savo pasaul ži ir koncepcijas, orientuotas pradinius, negyvus B ties taškus – Dvilypum . Nei kiek neabejodami, daug negudraudami, jie pririša prie j Erdv ir Laik , manydami, jog tre ioji dedamoji – Gyvyb s Švytuokl – prisideda prie dviej pirm , kaip savaime suprantamas dalykas! Taigi (j supratimu), Pagrindinio Veik jo – Dievo – dalyvavimas yra numanomas, kaip privalomas, bet jau kaip vyk s, niekam mus ne pareigojantis faktas! Turima galvoje, kad po Pasaulio Suk rimo Dievas iš jo poilsiui, nustat s visus procesus Visatoje „automatiškam veikimui“. Viskas, kas iš Jo liko, tai tik Energoinformacinis Laukas ir 114

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


kažkokia energetin substancija – Absoliutas – vis energij šaltinis. Ir tod l dabar tik žmogus belieka pad ties šeimininkas (vienas namuose – k noriu, t ir darau!). Dievo atžvilgiu pakanka giedoti lopšines mantr bei mald pavidale. Taip gyventi yra daug patogiau ir ramiau! Daugeliui bus tikras šokas naujiena, kad Dievas – gyvas, stiprus ir atsiskyr lio b vein nebuvo iš s. Vien kart „ suk s“, kartu su savo personalu, Visat , Jis J valdo ir mesti likimo valiai (kiek mums yra žinoma) neturi teis s nei vienai akimirkai! Mes, Žem s žmon s, esame Dievo pakviesti ši Gyvenimo Švent , ir ne šeimininkai mes ia – o sve iai, tod l ir elgtis reikia padoriai ir deramai! Dievo nuolatinio aktyvumo d ka mes, Visatos ir Žem s žmon s, turime b ti Jam kingi už tre iosios dedamosios b vim visuose B ties procesuose. Gyvyb s Švytuokl Dievo ir Visatos Lygmenyje palaikoma aktyvioje b kl je Dievo Psichin s Energijos, Jo Minties d ka. Tai ir yra Šventoji Dvasia! Be jos Gyvyb Žem je ir Visatoje b ne manoma iš principo. Dievas negali išeiti poilsio d l joki priežas , nes Jis yra Gyvyb s Šaltinis! Pirma Jo poilsio sekund bus paskutin visai Esamybei Visatoje, tod l apie tai geriau ir negalvoti. Gyvenimas praeina tarp dviej B ties Poli : spindulin s gyvyb s formos, iš vienos pus s, ir baltymin s – iš kitos. Spindulin ir baltymin Gyvyb s formos – dvi B ties priešyb s, du Poliai. Gyvenimas – tai dinamika, užtikrinanti dviej priešybi abipusišk per jim iš vienos kit . B tent šiame, nesustojan iame nei akimirkai abipusiame per jime, randasi Gyvyb s Švytuokl , Gyvenimo, B ties, Dievo ir Žmogaus Evoliucija. Vienyb (jungimasis) su Gyvyb s Švytuokle – teis s Gyvybei gavimo laidas. Be šios vienyb s žmogus K rinijai – tuš ia vieta! Ir labai keista, kad šiuolaikinis žmogus ši aplinkyb atkakliai ignoruoja! Reikia suprasti ir priimti, kaip tikrov , kad Trilypumo gyvo, nepertraukiamo pasireiškimo ir K rinijos Pagrindinio D snio egzistavimo šaltinis yra Dievo Minties j ga, Jo Šventoji Dvasia (arba, kaip mes vadiname – Psichin Dievo Energija). Nepri mus ir nesupratus viso šito negalima pažinti Ties , Gyvenimo Prasm ir ne manoma deramai gyventi. Nes Dievo Mintis ne tik jungia ir pastoviai laiko aktyviojoje b kl je visos Visatos dinamik , ji jungia Gyvyb s Švytuokl kiekviename iš m , m stymo bei Pasaulio suvokimo lygmenyje. Tik aktyvios s veikos su Psichine Dievo Energija d ka mes galime jungti evoliucin neokortekso vystymas ir panaudoti savo 95 – 98 % nerealizuot galimybi , patvirtindami tuo teis vadintis „Žmogumi M stan iu“. K rinijos lygmenyje Gyvyb s Švytuokl (Psichin Dievo Energija) suvienija du Pradus – B ir Neb . Nenutr kstamas abipusiškas B ties Neb ir atgal per jimas daro Gyvyb , Visatos ir Dievo Lygmenyje, nemirštan ia, amžina. Psichin Dievo Energija jungia darb Vienyb s ir Priešybi Kovos D snius, d ka ko visi Pradai su priešingomis savyb mis ne tik taikiai susigyvena vienas su kitu, bet ir neša gyvyb visai Esamybei rinijoje! Žmogaus lygmenyje Dvilypumas yra pavaizduotas, kaip energetinis ir fizinis k nai, kuri s saja vykdoma Mintimi, žmogaus Psichine Energija. Taip pasireiškia m Trivien Esyb ia reikia pabr žti, kad K rinijoje tik du – Dievas ir Žmogus – turi geb jim valdyti Psichin Energij (mint ) ir j kontroliuoti! Kiti gyvi padarai tokio geb jimo neturi. Žmogus, nemokantis savo Psichin Energij valdyti ir nuolat j kontroliuoti, automatiškai sustabdo savyje Gyvyb s Švytuokl , savarankiškai išjungia Priešybi vienyb . Pradeda veikti nepermaldaujama Priešybi Kova, kai antagonistin s energetinio ir fizinio k savyb s tampa ypa išreikštos, viena kit naikinan ios. Išvadoje žmogus, patek s tarp toki girn , serga ir neišvengiamai miršta. Ši baigtis persekios mus tol, kol išmoksime S mon s d ka valdyti savo Švent 115

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Dvasi (Minties potencial ) ir kontroliuoti j . M užduotis – išmokti surasti Gyvyb s Švytuokl visuose B ties aspektuose ir nuolat palaikyti jos jud jim , darant j amžinu, neg stan iu. S kmingas šios užduoties sprendimas pilnutinai gula ant S mon s pe , kuri mes savarankiškai ir savanoriškai turime paversti iš konservatyvios (ribotos) laisva (išvystyta). Tik tada ji gal s sutramdyti m nesuvaldom , siautuling psichin energij ! Sielos kilm Ši laiminga kritimo švent Jai galv apsuko. Bet tam, kad sugr žt dang ,J visiškai pritr ko. Siela turi energoinformacin pagrind . Ji gimsta tam tikros Dievo energijos pumpuravimo d ka, Jo m stymo proceso metu. Taigi, ji savo potenciale turi visas savybes, b dingas Dievui: gyvybišk , stymo (psichin ) potencij ! Jos potencialios galimyb s realizuojasi palaipsniui, energetin s sankaupos pavidale, kiekviename K rinijos Lygmenyje. Toki Lygmen Visatoje yra septyni. Pabuvodama kiekviename iš j , Siela evoliucionuoja nuo papras iausios energetin s sankaupos iki energopsichin s žmogaus Matricos. Siela besivystydama palaipsniui formuoja savo apvalkal – k (nuo elementarios dalel s iki žmogaus). Kaip matote, ir ia dalyvauja Gyvyb s Švytuokl , turinti s ryš tarp Sielos energetin s Esyb s ir jos fizinio (materialiojo) pasireiškimo. Sustabdyk j ir Siela subyr s, kartu su k nu virsdama niekuo, tuštuma. Praeidama septinius K rinijos Lygmenis, gaudama kiekviename J tam tikr savo vystymosi patirt , Siela fiksuoja j ne tik savo energoinformacin je Esyb je, bet ir Visatos Energoinformaciniame Lauke, palikdama juose tarsi savo p dsak . Šis p dsakas yra ne kas kita, kaip holograma – Sielos egzamin skait knygel . Tokiu b du, Siela turi prototip , savo asmenin atmint kiekviename Lygmenyje, ji glaudžiai susijusi su kiekvienu iš J . Be to, Siela n ra pamesta likimo valiai, o nuo pirmos savo egzistavimo akimirkos yra miai stebima Dievo ir Jo Žmoni (Dievo Pasaulio atitinkam Lygmen tarnyb bendradarbi ). Siela visada yra jungtyje su Gyvyb s srautais ir yra pavaldi jos ritmams, tai yra ta pa ioje jos prigimtyje. Priklausomai nuo išsivystymo lygio, Siela iš Dievo Pasaulio (Subtili Vibracij Pasaulio, arba Subtilaus Pasaulio) persikelia grubi vibracij pasaul – Žem . Šis per jimas b tinas, nes tik m pasaulyje Siela užbaigia vystym si, gaudama material apvalkal ! J tarsi persodina iš šiltnamio s lyg atvir grunt . Siela Žem je užbaigia savo vystym si, formuoja sau žmogaus k ir gauna savo nuosav pasaulio, kuriame ji gyvena, sis moninim ir suvokim . S mon – neatskiriama materijos dalis. Skirtingai vis kit K rinijos Lygmen , tik pa iame žemiausiame Lygmenyje, grubi vibracij pasaulyje vyksta S mon s jungimasis su žmogaus protu. Taip gimsta aukš iausioji S mon s forma, bet tai dar ne pati išvystyta S mon ! Išvystyta ji dar turi tapti . gyjant aukš iausi S mon s form , Siela gali pretenduoti sav s realizavim , Gyvenim . Gavusi išvystyt S mon , Siela kartu su fiziniu k nu tampa nemirtinga. Tokiu du, Siela ateina Žem tik tam, kad gaut S mon ! Tai yra susij su tuom, kad mon , visoje neapr piamoje Visatoje, turi tik Dievas ir Žmogus. Kol Siela keliavo rinijos Lygiais, ji naudojosi Dievo S mone. Po to, kai sik žmoguje, ji privalo gyventi „savo protu“, suformuoti asmenin S mon – pasigavus Dievo S mon , nešti j kaip šviesos šaltin , ir gr žti su ja atgal pas Diev , kad toliau eiti su Juo šalia, bet jau moningai! Siela praeina keli , kur praeina vaikas, gimdamas Žem je. Po pastojimo vai savo vaikui duoda gyvyb . Motina j išnešioja, po ko seka gimimas. Iki met j priži ri – ir tik 116

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


tada jis stoja ant koj , suvokia save ir tikrov , vadina t vus „T “ ir „Mama“, tiesia juos rankutes, padaro pirmus s moningus žingsnius j link. Nuo šio momento jie eina šalia per gyvenim .Sielos formavimosi etapai iki jos sik nijimo žmog – tai ir yra išnešiojimo stadija. Šioje stadijoje jai (kaip k dikiui ys iose) yra patogu ir niekas negresia. Kritin faz vaikui – k dikyst , kol jis ne gyja S mon ir išmokta bendrauti su t vais dialogo režime. Šis pavojingas laikotarpis pasibaigia, kai vaikas padaro pirmus žingsnius savo t link. Jis juos suvokia pirm savo gyvenimo met pabaigoje (pirm kart po gimimo), nors jie visi sudaro vien visum nuo pirmos n štumo prasid jimo minut s. T vams visiškai ne domu, kaip vaikas jais tiki, k jis žino bei moka. Jie-gi žino, kad j reik s visko mokyti iš naujo, žingsnis po žingsnio. Svarbiausia, kad jis ištiest rankas ir padaryt pirmus žingsnius j link. Vis tolimesn keli jie praeis kartu. Taip ir žmogus, at s š pasaul , randasi kritin je egzistavimo faz je, kol ne sis monins save ir savo T vus (padarys pirmus žingsnius j link). Niekas už j šios faz s ne veiks, kiekvienas praeina j individualiai. Bet ne pavieniui, o kartu su savo T vais – su Subtiliu Pasauliu ir Dievu, kurie mumis r pinasi, neišleisdami iš akira io nuo m Sielos prad jimo momento. Kli tis ia tik viena – paties žmogaus S mon užverta vairiais salygotumais, dogmomis ir stereotipais, kuriuos m fizinis pasaulis pavert negin ijamomis Tiesomis. Subrendusi siela (ind alegorija) Vien kart mokiniai paklaus Farido: – Kalba, kad J zus nejaut fizinio skausmo ant kryžiaus, kai nukryžiavo. Kaip tai gali b ti? Kalba, kada Mans rui nukirto rankas ir kojas, jis šypsojosi. Kai jam išbad akis, jo veide neatsispind jo jokio skausmo, kan . Kaip tai yra manoma? Faridas nurašk nesubrendus riešut nuo medžio, padav mokiniui ir pasak : – Perskelkite riešut taip, kad nepažeisti branduolio. Mokinys atsak , kad tai ne manoma. Faridas paklaus : – Ar galima atskirti subrendusio riešuto keval , nepažeidus branduolio? – Su subrendusiu riešutu n ra joki problem , – atsak mokinys. – Viskas yra teisingai, – pasak Faridas. – Bet juk tu pats davei atsakym savo klausim . Pas daugel žmoni siela visiškai suaugo su k nu. Jeigu sužaloja k , tada sužaloja ir siel . Bet yra ir kitoki žmoni ; j siela ant tiek yra laisva, kad turi k tik kaip apvalkal , „keval “. Pažeidžiant j k , ne manoma pažeisti j sielas. J zus ir Mans ras buvo žmon s, panaš s subrendus riešut . Gavusi S mon , Siela privalo išsaugoti ir k kaip neatskyriam form S mon s realizavimui, juk praradusi k , ji praranda S mon ! O tam Siela turi ne tik gyti S mon , bet ir susijungti su ja. Tik tada jos gali padaryti savo k tobulu ir amžinu, gauna sugeb jim transformuoti j sutinkamai savo tiksl ir užduo . Sielos evoliucinio vystymosi etapas baigiasi tuo, kad Dievo Pasaul savo namus) Siela gr žta kartu su fiziniu k nu ir išvystyta S mone, kitoki m ten nelaukia ir nepriims. Tai ir yra Harmonizuotas Žmogus – Asmenyb , galinti tapti tikruoju pad ju Dievui. Sielai gavus k , jos evoliucinio vystymosi ciklas baigiasi. Sekantis etapas – Žmogaus ir jo mon s Evoliucija. Žmogaus at jim Dievo Pasaul jokiu b du negalima suprasti, kaip jo iš jim iš Žem s (Sielos „Pakilimo dang “ arba kažkokio mistinio jos „išganymo“ b du). Apokalips s laikas duoda žmogui galimyb (ir net pareigoja j !) praeiti vis š Keli , gyvenant Žem je. Žmogaus Harmonizavimas vyks m asmenin s Visatos susiliejimo 117

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


su Tikr ja Visata keliu, ir v liau – Žem s per jimu taip vadinam Ketvirt Išmatavim (arba, kitaip sakant, Subtilaus Pasaulio at jimu Žem ). Ne be reikalo religija su baime laukia šio momento, pavadinusi j „Paskutiniu teismu“! Tada viskas šiame pasaulyje bus pavadinta savo vardais. Šis atradimas daugeliui bus nusivylimas ir didžiulis sukr timas, d l dvasios jautrumo ir intuicijos iki to nebuvimo. O svarbiausia, nebus galimyb s k nors pakeisti! J s tikriausiai jau supratote, kad m gimimas Žem je – tai didel asmenin atsakomyb , kaip prieš Diev , taip ir prieš visus ankstesnius m Sielos sik nijimus! Tod l kad Žmogaus stadija – baigiamasis etapas jos evoliuciniame vystymesi. Ji iki šio momento pra jo milijonus sik nijim ir persik nijim , bet sik nijimo žmoguje stadijoje gali sustabdyti savo Evoliucij (arba, dar blogiau – nueiti Neb ). Kaltas bus pats žmogus, kuris iš savo S mon s ir fizinio k no padar stab , o apie Siel nieko nežino ir net žinoti nenori! Nors žodžiais kovoja už jos tyrum ir uždega žvakutes už jos išganym (suprantama, nuo mistini tamsi j pinkli , bet tik ne nuo sav s). Žmogui net galv ne ateina, kad jis pats gali taip nemokšiškai pražudyti savo Siel . Jis galvoja, kad at s Žem , pagaliau gavo visišk laisv , kadangi tuo viskas jau yra nulemta, jo rankos atrištos. Bet iš tikr jis gavo tik Pasirinkimo laisv : stoti Žmogaus Evoliucijos keli , padar s pirmus žingsnius savo T link – arba iš tikr nueiti Neb , subyr s smulkiausias dedam sias – humus , iš kurio išaugs Gyvyb sekan ioje Visatoje. Ir tai ne eilin baisi pasak ! Siel išbrokavimo, nubyr jimo procentas iki j sik nijimo žmog (kol jos valdomos Dievo S mon s) yra nulinis. Procentas Siel , sis moninusi save, susivienijusi su S mone, gr si namo ( Dievo Pasaul kartu su fiziniu k nu), yra be galo mažas – procento dalys. Kaip matote, brokavimas negailestingas! Žinant tik vien š fakt , visas kalbas apie žmogaus didyb ir vertyb galima nutraukti: 6 milijardai Siel Žem je Subtiliam Pasauliui ir Dievui yra nuoga abstrakcija, beveidžiai statistai, dar negim vaikai, kurie dar tik galvoja – ar jiems gimti ar ne! Mes, pasijung prie Dievo Kanalo, š žingsn jau padar me, tod l kiekvienu mumis taip r pinasi.

Pasaulio Evoliucija Mes jau kalb jome, kad Pasaulio strukt rinis vienetas yra Dvilypumas. Be kitko jis yra b dingas absoliu iai visiems K rinijos procesams, pradedant elementariomis dalel mis, vakuumu ir baigiant žmogaus fiziniu k nu, jo psichika.Mes ne visada savo mone apr piame š Dvilypum , bet jis yra visur! Jis yra b dingas darbo veiklai, tarpusavio santykiams, valstybini institucij veiklai, fiziologiniams procesams ir t. t. Bet kuriame procese visada yra tre ia dedamoji, susiejanti du kraštutinius Dvilypumo taškus vien nenutr kstam proces – tai Gyvyb s Švytuokl , kuri užtikrina bet kurio proceso realizavim . Pavyzdžiui, mes norime pataisyti sveikat , reiškia, reikia išstudijuoti ir suprasti procesus, vykstan ius dviejose jos dedamosiose – energetiniame ir fiziniame k nuose. Tam mes mokam s valdyti savo energetinius procesus: papildyti k energija; nuimti užkimšimus; pašalinti sukaupt nesveik energij ; stiprinti k no energetik speciali pratim pagalba (pavyzdžiui, „Atgimimo akis“, Cigun ir kt.). Nepaliktas be mesio ir fizinis k nas: mes studijuojame jo strukt ir fiziologij , normalizuojame jo kl teisingos mitybos, gr dinimo pagalba, fizini sveikatingumo pratim – jogos, gimnastikos, b gimo ir t. t. – pagalba. Tre ioji dedamoji, suvienijanti du Pradus – energetin ir fizin k nus – yra sis moninta Mintis, užduodanti tam tikr program m dviem Pradams ir forminta žodži (mintini formuluo , nustatym ) pavidale. Kalba – reiškinys jokiu b du ne atsitiktinis! Be komunikavimo funkcijos ji leidžia 118

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


mums koncentruoti savo mintis bei forminti jas žodini nuostat (mintini formuluo , nustatym ) pavidale. Mes sugebame visapusiškai apgalvoti ir planuoti savo veiksmus, kryptingai valdyti juos. Kalba leidžia valdyti psichikos ritm s saj su išorin s aplinkos ritmais, vidini organ ritmus – su atitinkam energetinio k no zon ritmais. Kalbos pagalba mes perduodame savo patirt kitiems žmon ms, patingai vaikams. Kalba – tai garsinta ir koncentruota mintis, kuri (kaip j s jau žinote) yra Gyvyb s Švytuokl , užtikrinanti energetinio ir fizinio k s saj , leidžia mums s moningai valdyti save, savo gyvenim ir sveikat . Dvilypumo ir aktyvios (dinamiškos) dedamosios pasireiškimas bet kuriame procese – tai ritmiški pakitimai horizontalioje K rinijos plokštumoje. Tokie ritmai, nubraižyti grafiškai, atrodo kaip sinusoid , pavaizduota plokštumoje, statikos b kl je. Ta iau K rinijai yra b dingas t ris, erdvin orientacija ir trimatiškumas, tod l Ji turi, be horizontalios dedamosios, dar ir vertikali . Dinamiškas bet kurio proceso vystymasis šios dedamosios keliu yra ne kas kita, kaip Evoliucija, šio proceso tobulinimas. Nepertraukiamos Evoliucijos(tobul jimo) b kl yra b dinga absoliu iai visiems procesams, priešingu atveju bet kuris iš j (tame tarpe Gyvyb ir K rinija) baigt savo egzistencij . Savo ruožtu, bet kuris evoliucinis vystymasis jau yra susij s su spirale. Seniai žinoma, kad viskas Pasaulyje juda spirale. Taip juda planetos, žvaigžd s, taip vystosi m m stymo ir psichikos geb jimai. Šios dedamosios d ka Sieloje gimsta pažinimo, k rybos, sav s realizavimo siekimas. Kaip sprendžiant sveikatos problemas pasireiškia vertikalioji dedamoji? Pasirodo, palaikydami Gyvyb s Švytuokl tik horizontalioje plokštumoje, mes negalime užtikrinti sau pilnavert s sveikatos. Ligos t siasi toliau. Kad visiškai j atsikratyti, mes turime priversti Gyvyb s Švytuokl jud ti dar ir vertikaliai (tai yra dviejose plokštumose vienu metu), panaudojant visas tris trimat s erdv s dedamasias. O kadangi Gyvyb s Švytuokl – tai Mintis, reiškia, mes turime padaryti j aktyvia, besiveržian ia aukštyn! Aktyvuoti mint , davus jai sparnus, galima tik lavinant m stym ir vis begalini , matuojant pagal žmogaus gyvenim , B ties proces suvokim . Evoliucijos spiral Sieloje yra ta Gamtos. Beje, visi sparnuo iai kyla akštyn tik spirale. Štai mes ir pri jome tai, apie k nuolat kalb jome – b tinum lavinti S mon , jos diapazono išpl tim . Tik tokiu atveju, jungdami evoliucin tobul jim , mes tur sime ideali sveikat , išmoksime visapusiškai ir pilnateisiai valdyti j . Kadangi jud jimas ir Evoliucija yra K rinijos pagrindas, tai laikydamiesi D sni , pažindami ir suvokdami juos, mes gal sime valdyti save visuose gyvenimo procesuose: mokymesi, reikaluose, sveikatoje, santykiuose su žmon mis ir t. t. Tampame savo Gyvenimo šeimininkais! Kaip viskas, kas pasakyta, atrodo praktikoje? 1. Pavyzdžiui, j s sergate. Noras pasveikti – tai subjektyvus pageidavimas. J mintis yra apribota pageidavimu ir fizinio k no galimyb mis. Jeigu pasveikimui j s panaudojate kokias noras sveikatingumo praktikas, darb su energetika, tai tuo pa iu aktyvizuojate rezervines organizmo j gas. Bet tuo pa iu siIpninate imunin sistem , nes neatstatote i6naudojate rezerv ! Taip atsitinka tod l, kad j mintis apribota tik subjektyviais (vidiniais) organizmo procesais, o tai reiškia, kad ji negali užtikrinti gyvybiškos j gos pritek jim iš išor s. Maža to, ji negali jos priimti! Jei j s esate susir pin atsakomybe už kit žmoni , kuri gyvenimas žymiai priklauso nuo j , gerove, arba jums j sveikata reikalinga k rybiniam realizavimui, tai mintis nukreipta perspektyv , Evoliucij ! Tada j mintis pritraukia organizm gyvybišk energij – ir j s pasveikstate. Seniai yra pasteb ta, kad jeigu žmon ms n ra kada sirgti, jie greitai atsistato. Kaip, 119

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


pavyzdžiui, karo metu: žmon s, dalyvaujantys karo veiksmuose, kv pti pergal s pol kio, neserga peršalimo ir kitomis, „taikme io“, ligomis, kokiose sunkiose s lygos jie beb . 2. Arba, daleiskime, j s prad jote koki nors veikl . Sprendimas užsiimti viena ar kita reikala, darbu visada siekia tam tikro tikslo, pavyzdžiui, automobilio pirkimo. Šis tikslas nukreiptas subjektyvaus pageidavimo pasiekim ir ne daugiau, tai yra j mintis yra apribota pageidavimu. N ra vystymosi perspektyvos d l j pretenzij sumažinto lygio. Yra garantija, kad veikla sužlugs arba, geriausiu atveju, egzistuos kol j s nusipirksite automobil . Kai veikla sužlugdyta, neverta raudoti: juk j s nedav te jai evoliucinio vystymosi perspektyvos!Kad veikla duot jums peln ilgam, begaliniam laikui, j s turite savo minties pagalba duoti jam be galo ilgo evoliucinio vystymosi perspektyv . Ir perspektyva turi remtis ne tik asmenine gerove, bet ir privalo tur ti mast – didel reikšm visuotiniam labui! Tur damas toki ilgalaik perspektyv , j s savo mintimis sudarote grandin pirmaeili užduo , kurios palaipsniui priartins jus prie j veiklos s km s. Išvada: bet kurio užsi mimo orientacija( žeminimas) savo subjektyvizm , Ego- tai pats geriausias b das sužlugdyti veikl ! Be evoliucin s perspektyvos ji su laiku slopsta. Bet kai tik j s atskiriate sumanym nuo savo asmenini problem , užtikrin jam pastov , ilgalaik realizavim , duodant naud visiems, j veikla iš karto gauna jam tr kstan evoliucin perspektyv , o j s – šans s kmei!

Apie S mon Siela suvokia save kaip objektyvi realyb (sugeban save realizuoti) ten, kur ji save sis monina! Kiekviename K rinijos Lygmenyje ji turi tam tikr sis moninimo laipsn , bet tik Žem je gali maksimaliai save sis moninti bei realizuoti, nes tik ia jinai gauna fizin žmogaus k ir susijusi su juo S mon . monei besivystant, Siela kei ia fizin k ir realizuoja joje gab jim fiziškai realizuoti save viename ar kitame K rinijos Lygmenyje. Tuo pa iu jinai pradeda gr žtam kopimo proces . At jusi Žem fizinio k no bei S mon s, susigyvenusi, susijungusi su fiziniu k nu, tapusi jo šeimininke, Siela kartu su juo persikelia iš fizinio pasaulio Dievo Pasaul . Ten ji atsineša tobul fizin k ir išsivys iusi , laisv S mon Be to mes šiame kelyje toli gražu ne pirmieji, kiekvienas Žmogus iš Dievo Pasaulio, kaip ir pats Dievas, š keli pra jo, o dabar padeda j veikti mums. Kaip matote, tam, kad Siela gyvent ir vykdyt savo paskirt , jai yra labai svarbu sigyti S mon , ir susijungti su ja. Tokio susijungimo technologija duota šeštojoje Sistemos dalyje, o kol kas b tina praeiti tam tikr paruošiam etap . Laisvos S mon s formavimo savyje etap , nes tik tokia mon duoda Sielai galimyb gyti sparnus, su tolimesniu jos realizavimu visuose rinijos Lygmenyse. S mon – objektyvi realyb , leidžianti sis moninti save realiame pasaulyje, susipažystant su juo poj , gaunam iš jutimo organ (analizatori ), pagalba. Ji visada yra susijusi su konkre ia asmenybe, vadinasi, visada egzistuoja tik vienyb je su materija (su fiziniu k nu), b dama materijos sukurtu produktu. Be materijos, be fizinio k no n ra mon s, tod l kai po mirties Siela praranda fizin k , ji sav s nebesuvokia. Tai reiškia, kad kartu su k nu ir S mone žmogus nuneša su savimi kap vis savo gyvenimo patirt ir žinias. Mes suvokiame gyvenim per S mon . Jos užduotis – duoti žmogui galimyb sis moninti save ia ir dabar. S mon yra glaudžiai susijusi su akimirka vardu Gyvenimas, su Gyvenimo Švytuokle. Gyvenimo akimirka (Švytuokl ) nepriklauso nei kokio 120

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


nors proceso Pradžiai, nei jo Pabaigai (kraštutiniams Dvilypumo taškams). Taip ir S mon (esant jos teisingai orientacijai) negali b ti susieta su šiais kraštutiniais mirusiais taškais, ji pirmapradžiai yra nemirtinga. Pavyzdžiui, gyvenimas pastoviai randasi tarp Dvilypumo tašk – tarp praeities ir ateities. Bet mes save sis moniname tik dabartyje. mon nepriklauso praei iai, kuri jau pra jo, bet nepriklauso ir atei iai, kuri dar ne vyko! Ji priklauso tik dabar iai! Orientuodami S mon dabart , mes darome j laisva. Bet jeigu susiesime S mon su praeitimi, tai surišime j ir apribosime, nugrimzdami prisiminimuose. Jeigu susiesime su ateitimi, nugrimsime svajon se. Reali tik dabartis, o susijusi su ja S mon reali ir nemirtinga – tik dabartyje! Ar ne ia gl di priežastis, kad žmogus Sielos gelm se iki paskutin s minut s netiki, kad mirs?! Tikroji priežastis šito randasi energetiniame Sielos potenciale. Kai tik S mon persijungia iš realaus „ ia ir dabar“ iliuzin praeit arba ateit , ji pati tuoj pat virsta iliuzija, miražu! Ir vietoj to, kad palaikyti energetin Sielos potencial , mon pradeda j eikvoti. S mon yra susijusi tik su aktyvumu, su b dravimu. Kai tik ji atsijungia (pavyzdžiui,miegant), mes nebe sis moniname sav s, realyb s ir paties gyvenimo. Reiškia, S mon – tai ne visa m dedamoji! Egzistuoja kita, kuri užtikrina gyvyb tam laikotarpiui, kai S mon yra atsijungusi. Ši dedamoji susijusi su Siela, programuojan ia visus procesus m fiziniame k ne. Iš šio galima padaryti išvada, kad S mon , kaip ir visus kitus procesus k ne, gimdo Siela – m energoinformacin Matrica. Suprantama, kuo aukštesnis yra energoinformacinis Sielos potencialas, tuo aukštesnis yra S mon s išvystymo laipsnis. Jeigu Evoliucijos metu Siela nepagausino savo potencialo, o išbarst j , tuomet S mon s išvystymo galimyb s yra silpnos. Tokiam žmogui bus problematiška išsaugoti savo S mon laisva. Prireiks daug pastang gyvenimo supratimui. Prisitaikymas prie vairi gyvenimo pakitim vyksta refleks pagalba, kaip bes lygini , taip ir s lygini . Bes lyginiai refleksai – tai ta evoliucin Sielos patirtis, kuri jinai atsineš su savimi dabartin sik nijim . J pasireiškimas susij s su instinktais. Pavyzdžiui, mes instinktyviai atitraukiame rank jausdami karšt arba b game nuo pavojaus, jeigu toks atsitinka. Instinktai padeda mums orientuotis visose gyvenimo negandose. Instinktai – tai pra jusi Sielos patirtis! Sielos sik nijimas dabartiniame gyvenime priver ia tobulinti instinktus, transformuoti juos, kei iant elges naujosiose s lygose. Mes bandome sid ti naujas elgesio taisykles, kartodami jas daug kartu. Taip mes sisaviname nauj patirt – džius. Pavyzdžiui, kad išmokti rašyti, daug kart kartojame raidži bei žodži rašym ir t.t.. Tam, kad s kmingai spr sti matematikos užduotis, sid mime taisykles ir daug kart kartojame vienatipi užduo sprendim . Kitaip sakant, tam, kad sisavinti ir tvirtinti kok nors , mes mokom s. Nat ralu, kad kuo daugiau turime dži , tuo geresnis prisitaikomumas prie gyvenimo s lyg , tuo užtikrin iau save jau iame! sis monindami gytus džius bei sumaniai naudodami juos praktikoje, mes tuo pa iu prisitaikome prie nauj gyvenimo lyg . dži gijimas ir panaudojimas vairiuose gyvenimo situacijose vadinasi lyginiais ( gytais) refleksais. Tokiu b du, m gyvenimas randasi tarp s lygini ir nes lygini refleks , tarp dži ir instinkt . Tai vis ta pati Gyvenimo Švytuokl ! Vis ši proces sis moninimas užtikrina nepalaužiam sitikinim gyvenimu, formuoja apsaugos, nuo nepalanki aplinkos faktori , jausm . Tokiu b du, instinktai, džiai, pažinimo bei sis moninimo siekimas – tai nat ral s Esyb s atributai, kuriais remdamasi S mon leidžia mums pažinti pasaul ir prisitaikyti prie jo. 121

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Anks iau mes pažym jome, kad yra labai svarbu išsaugoti S mon laisva. Ji yra tokia, jeigu nesusiejama su negyvais Dvilypumo taškais (nei horizontaliojoje, nei vertikaliojoje plotm se). Priminsime, kad horizontaliojoje plotm je vyksta visi Gyvyb s procesai, paveikiantys mus konkre ia situacija. Vertikaliojoje vyksta proces , paveikian mus, Evoliucija. Proces Evoliucija apsprendžiama j amžinyb je: jie buvo praeityje, jie veikia mus ir dabartyje. Po realizavimo Dabartyje jie nedingsta, o patenka Ateit . Kai Ateitis taps mums Dabartimi, tie patys procesai gali v l daryti mums poveik , bet jau pasireiškiantys sutinkamai su naujos Dabarties reikalavimais. Taip šie dinamiški procesai kei iasi ir evoliucionuoja. Vieno ar kito proceso poveikio cikliškumas pritraukiamas mintimis, tai yra priklauso nuo S mon s laisv s laipsnio. Tereikia jai prisirišti prie vieno iš Dvilypumo Prad , ir mes prarandame viso proceso kontrol ! Mes j netelpame, prarandame orientyrus. Pavyzdžiui, paversdami kultu fizinio k no b kl , lavindami j , darydami jam poveik vairiomis sveikatingumo technikomis, mes s moningai darome nukrypim fizinio k no pus n. Tuo pa iu pažeidžiame fizinio bei energetinio k vientysum , ir kuo didesnis yra šis skyrtumas, tuo mažesn s km dirbant su fiziniu k nu! Mes sergame. Daleiskime, mes prad jome r pintis ir fiziniu, ir energetiniu k nais, bet... vis vien sergame. Kod l? Pasirodo, kad mums sureguliavus vientysum tarp k , mes sureguliavome priešybi vienyb horizontalioje plokštumoje (sukoregavome tik procesus, betarpiškai veikian ius mus, palikdami be d mesio pagrindinius ši proces vystymosi snius), o jie susij su vertikalia evoliucine plokštuma. Šioje plokštumoje vyksta paties žmogaus, jo S mon s evoliucinis vystymasis. sniai, pagal kuriuos jis vyksta, pirmapradžiai ti Sieloje, paties Dievo, jai gimstant. Ir kol mes nesuorientuosime S mon s ši dedam , kol nesujungsime S mon s su Siela – iki tol mes sirgsime! Šiuos D snius galima pavadinti „Sielos skait knygele“. Taip pat juos galima pavadinti „savilikvidatoriumi“: kai tik Siela nukrypsta nuo evoliucin s vertikal s, nuo teisingo kelio Namo ( Dievo Pasaul ), iškart naikina save Korekcijos D snio, tai yra Karmos , pagalba. Šis mechanizmas tas Sieloje jos gimimo momentu paties Dievo, Evoliucijos reikalavimu (o ji labai griežta dama, ir niekuo jos nepalenksi). Analogiškai yra su visais kitais procesais. Jeigu norime kokioje nors veikloje, sulaukti s km s, mes turime ne tik suvienyti intuityvius patarimus, lie ian ius š reikal (juos sis moninant, gyjant nauj dži arba panaudojant jau turimus). Mums reikia sukurti pastang perspektyv (evoliucin proceso vystymas ). Tik šiuo atveju mus lyd s s km . Nors vieno iš ši etap pažeidimas prives prie nes km s. Tokiu b du, bet kuriame savo B ties aspekte, kuriame j s nor tum te pasiekti km s – sveikatoje, darbe, k ryboje ir t. t. – b tina spr sti ne tik artimiausias, einam sias užduotis, bet ir nubr žti tolimesnes savo pastang perspektyvas (aukštuosius tikslus). Tik tokiu atveju j s gausite s km . S mon s nesugeb jimas arba ting jimas nustatyti Asmenyb s realizacijos dabartines ir b simas perspektyvas, veda prie nes km s. Taip, užsiimin dami sveikata, atstaydami fizinio bei energetinio k jungimas , j s sprendžiate einam užduot . Tuo pa iu lavindami S mon , savo stysen , j s nubr žiate perspektyv atei iai!

mon s ribotuvai – stabdis evoliucinio vystymosi kelyje Tokie ribotuvai yra stereotipai – S mon s susiejimas su gytais džiais, mintimis, elgesio taisykl mis, žmoni , pasaulio supratimu ir t. t., o taip pat j kultivavimas S mon je kaip ties – vienintel galim b prisitaikyti prie kintan io gyvenimo. 122

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Visi mes turime gimtas paveld tas programas (gimininius prot vi bei visos gimin s „ dirbius“), prie kuri prisijungiame gimimo momentu. Jos pasireiškia kaip bes lyginiai refleksai ir nes moningi siekiai, tokie kaip: „Noriu padaryti taip, o kod l – ir pats nežinau“. Šios programos turi savyb pasireikšti ankstyvoje vaikyst je, kad suaugusieji gal laiku jas atpažinti ir pad ti vaikui sukoreguoti jas. Kartu vaikai patyria patirt , gaudami naujas smenines ir giminines programas, reikalingas einamajame gyvenime. J pagalba mokosi išgyventi šiame pasaulyje. mon s formavimosi bei vystymosi laikotarpiu, kai žmogus pradeda prasminti dži reikšm , jo S mon je gali kilti (ir kyla!) pririšimas prie jau gyt dži , noras paversti juos negin ijamomis tiesomis. Pavyzdžiui, vaikas nusprend tapti matematiku, nors matematika mokykloje jam sunkiai sek si. Jis deda daug pastang tam, kad išmokti jos technologijas. gyta patirtis padaryta didžiuli fizini bei psichini pastang kaina. Žinoma, gauta tokiu b du patirtis bus labai svarbi žmogui. Bet pati viena ji neranda S mon je atspindžio ir reikšmingumo, jeigu neturi gyvybiškai svarbios perspektyvos atei iai! Tik jai esant S mon paver ia gyt patirt kultu, saugodama j . M pavyzdyje, jeigu žmogus nusprend , kad matematika jam yra vienintelis b das patenkinti gyvybinius poreikius ir kad be sav s realizavimo joje jis tikrai pražus, – S mon prisiriša prie gytos patirties ir paver ia j kultu. Ir taip yra bet kurioje gyvenimo situacijoje. Tik žmogus prieina išvados, kad tam tikras „kažkas“ jam yra gyvybiškai svarbu, kai S mon , kuri privalo saugoti j nuo gyvybini nelaimi , iš karto paver ia t „kažk “ kultu! Atsiranda s saja, arba stereotipas, o S mon patenka psichologin gaudykl , pastatyt paties žmogaus. Analizuojant gytos patirties džio) svarb , žmogus apribojo evoliucin patirties vystym si, nusprend s, kad ji tarnaus jam vis likus gyvenim . Gyvenimas (jo nuomone) nusistov jo, gavo stabilum , o jis su savo gyta patirtimi sišaknijo ir tapo užbaigtu. Štai tokiu ne mantriu b du žmogus savarankiškai savo Gyvenim pavert statika, sustabd s j savo S mone. Bet Gyvenimas – tai jud jimas, taigi – ateina laikas, kai jame, paversti kultu, patirtis ir gyvybinis b tinumas, pradeda irti! Visi kort nameliai, dedam pastang , stabilumui savo mon je išsaugoti ir jos Patirties vert s pavidale, gri na . Žmogus gauna stres . Per vis savo gyvenim (esant neteisingai S mon s orientacijai) žmogus stato didžiul gausyb kort nameli -stereotip . Tai profesijos, pinig uždirbimo b , elgesio su vaikais ir su vais, poži rio karjer , g ir blog , darb ir poils ir t. t. , stereotipai. Mes turime savo stereotipus – subjektyvias tiesas – tiesiog kiekvienam gyvenimo atvejui! Stereotipai pagal savo kilm yra konservatyv s. Ir jeigu, neži rint gyvenimo pakitimus, žmogus nekei ia savo poži rio juos, jie virsta dogmomis. Jo m stysena visiškai remiasi jo užaugintomis bei kultivuojamomis dogmomis ir stereotipais. Mes pradedame sis moninti save ir aplinkinius žmones tik per savo stereotip , kurie riboja m S mon ir neduoda jai evoliucionuoti, prizm . Tuo pa iu mes esame aklai sitikin , kad b tent stereotipin stysena – m s km s gyvenime garantija. Ši stereotip visuma sudaro m vidin , dvasin pasaul , taip vadinam Sielos platum . Psichikos lygmenyje stereotipin S mon formuoja subjektyvi (Virtuali ) Visat , kuri psichologai vadina „komfortine zona“. tent ji duoda žmogui tik jimo iliuzij savo saugumu, pasitik jim savo galimyb mis ir teisumu. Teisumo laipsnis nustatomas komfortin s zonos dydžiu. l ko atsiranda problemos tarp t ir vaik ? Tik tod l, kad (t nuomone) vaikai turi mažesn Virtuali Visat , su mažesniu stereotip kiekiu. Reiškia, jie mažiau patyr ir mažiau apsaugoti nuo gyvenimo negand . T vai bando perduoti vaikams savo „verting “ patirt stereotip pavidale, o kai sutinka pasipriešinim , pradeda konfliktuoti su jais, per prievart diegdami j S mon je savo stereotipus. Konfliktas t sis tol, kol vaikai nepriims brukamos „dovanos“. Priešingu atveju konfliktas išauga net iki santyki nutraukimo. 123

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Stereotipin m stysena – vis konflikt , stres , nes kmi pagrindas: mums gera tik tada, kai vykiai telpa m Virtuali Visat , susiderindami su jos stereotipais. Jeigu to ne vyks – mums tai tragedija ir stresas. Ribota S mon yra pašaukta ginti nuo nežinomyb s, nuo viso to, k mes nepripaž stame, kaip gyvybiškai svarb b tinum . Tod l, gaudama ne prast jai dirgikl , kuris nesiderina su Subjektyvios Visatos elementais, S mon pasimeta! Ji neranda atramos taško, o tai sukelia baim , suerzinim , panik ir nervingum . Žmogus lieka šioje b senoje tol, kol S mon nesukurs stereotipo, atitinkan io š dirgikl . Jeigu to ne vyksta, mes negalime adaptuotis prie naujos situacijos, nuolat jausdami stres , nejaukumo jausm , diskomfort . Viskas bus ne taip ir ne m siškai. Stereotipin m stysena pavojinga tuo, kad žmogus, išk s kult savo sigyt patirt , mano, kad tik ji yra jo viltis ir atrama gyvenime. Tuo pa iu jis automatiškai atskiria mon nuo Sielos, tartum manydamas, kad ji bus reikalinga tik aname pasaulyje, o ia (Žem je) reikalingos tik S mon ir Patirtis! Tokiu b du, žmogus pastato ne veikiam sien tarp S mon s ir Sielos, o faktiškai – tarp sav s ir Dievo! Šiuo atveju betiksliai yra ritualai, kuri pagalba jis tikina Diev savo tik jimu Juo, beprasmiškos yra maldos Jam, o taip pat vairi dvasini metodik ir praktik studijos! Kartojame, su Evoliucija tokie numeriai nepraeina. Išeitis tik viena – pakeisti m stysen , atlaisvinti S mon nuo stereotip , nuo Patirties kulto. Reikia sugriauti sien tarp S mon s ir Dievo. Negalima pririšti S mon prie savo dži , prie savo Patirties. Atminkite, kas j patirtis yra reikšminga tik jums, konkre ioje situacijoje, nes padeda adaptuotis prie nauj gyvenimo s lyg . gijote Patirties – gerai! Žinokite, kad ji jums kada nors pravers, jeigu iškils toks b tinumas. Bet joki b du nepagalvokite, kad Patirtis – tai gyvybiškas b tinumas! Jeigu j s v l ir v l galvosite, kad tai yra b tent taip, j s sukursite savo Patirties kult , sunaudodami vis savo psichin energij tam, kad apginti Patirties gyvybišk svarb , nepaliekdami psichin s energijos pa iam Gyvenimui! Stereotip lygiai Bet kuri tikrov s analiz , atrodanti žmogui objektyvi ir bešališka, siekimas užimti tam tikr viet šioje „tikrov je“, sekant S mon s „rodykles“ – ir yra ne kas kita, kaip stereotipas. Jeigu j s sakote apie k nors: „Man tai patinka, o tai – nepatinka“, „m gstu – nem gstu“ – j s turite, didžiaja dalimi visiškai jau nereikalingos, kieno nors iš prot vi patirties pavidalo, stereotip ! Jeigu j s sakote pats sau: „Aš t galiu padaryti, o to – negaliu“ – j s turite dar vien stereotip . Bet kuri j nuomon apie vien ar kit , o juo labiau – kategoriška, yra stereotipas. Jeigu j s nustatote sau: „Tai galima, o tai negalima“, – j s taip pat turite stereotipus. Žinoma, galima paprieštarauti: „Kaip gi kitaip gyventi, juk tai yra ciniška ir beprincipiškumas?“ Pagalvokite patys, apie kokius principus galima kalb ti, remiantis 2 – 5 procentais savo tikrov s sis moninimu bei kontrole? Visas Tikrasis Pasaulis lieka už m princip rib , bet b tent jis valdo mus! Kalb ti apie principus galima tik tada, kai savo S mone žmogus gal s apimti vis B ties Proces , visus likusius 95 – 98 procentus jo pasireiškimo. Kit vertus, tokiu atveju atkrenta tinumas tur ti kokius nors principus, nes papras iausiai gyveni! Principai, statymai ir sakymai reikalingi tik tam, kad valdyti bei manipuliuoti kitais, manant, kad pats gyveni teisingai, o jie – ne! Žmogaus S mon je nuo gimimo iki gilios senatv s gimsta, formuojasi didžiulis 124

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


kiekis stereotip . Yra keletas j klasi : 1. Asmeniniai. Šiuos stereotipus formuoja pats žmogus. Jiems priskiriamos vair s sitikinimai, pom gimai – viskas tas, kas (žmoni nuomone) sudaro asmenyb , žmogaus individualum , jo interesus bei charakterio platum . 2. Šeimyniniai. Šeimyniniai stereotipai formuojasi veikiant šeimynin ms tradicijoms, nuostatoms, taisykl ms. 3. Visuomeniniai. Formuojasi veikiant visuomenei bei sociumui. Valstyb s politika formuoja valstybinius stereotipus, religija – religinius, reklama – vartojimo stereotipus. Kalbant apie stereotipus, reikia pasakyti, kad m poži ris mityb – irgi stereotipas! Mus ankstyvoje vaikyst je tikino, kad kasdien turime valgyti, kitaip mirsime. Daugelis žmoni turi maisto, virtuv s stereotip . Žmogui tik už jus virtuv , jam iš karto kyla noras k nors suvalgyti. Žmogui tik pažvelgus m gstam patiekal , pajusti valgio kvap , aromat , kai jam tuoj pat kyla poreikis kramtyti. Visiems žinoma situacija, kai j s vis dien dirbate, esate sitrauk kok nors reikal , pamirš apie valgym . Bet kai tik prisimenate, kad dar nieko nevalg te, kai tik atsipalaiduojate, iš karto kyla poreikis valgyti. Visa tai – alkio, valgymo svarbumo, nepasitik jimo savo organizmu stereotipas. Jeigu j s iš tikr norite sumažinti vartojamo valgio kiek iki minimumo, suvalgydamas per dien , pavyzdžiui: 5-6 datules, tiek pat fig , 3-5 graikinius riešutus, 1-3 šaukštai varšk s, tai d l to reikia kovoti su savo stereotipais. Priverskite savo mon patik ti tuo, kad j s gaunate visas reikiamas medžiagas iš Dievo energijos, patik kite fotosintez s galimybe organizme! Kai tik S mon vis tai priims, ji nuims savo apsaug , blokuot , ir j s gal site valdyti savo mitybos režim , be jokios žalos sau. Tai reiškia, kad jeigu jums reik s s sti prie šventinio stalo, j s pakviesite draugus, tai jums ne b tinai b ti „balta varna“. J s ramiai galite gerti bei valgyti visk , ko panor site, tik nuosaikiais kiekiais. Organizmui šis nukrypimas nesukels streso. Svarbiausia yra atsiminti: jokios prievartos prieš savo S mon , savo organizm ! Žmogui norisi visko ir tuoj pat. Bet S mon skub jimo nem gsta, ji kei iasi palaipsniui, tod l mitybos stiliaus pakeitimas taip pat turi b ti laipsniškas! Mažinkite maisto kiek ir vairum palaipsniui, priklausomai nuo S monei pasiruošimo. Kai ji bus paruošusi pakitimams, organizmas jums apie tai patars pats, atsisakydamas vieno ar kito produkto. Jeigu j s paskub site, rizikuojate patirt nes km , kuo tik sustiprinsite alkio baim s stereotipus savo S mon je. Tada su jais bus žymiai sunkiau kovoti. Žmon s, prijungti prie Sistemos, jau išmoko valdyti energij srautus, bet gerai, jeigu k ne bus pakankamai energijos, ir raumenys pakankamai jos pagamins. O jeigu jos nepakanka, mes gal sime judinti, k valdyti? Tai, kad mes mintimis prisijungiame prie išorin s Visatos energijos ir vedame j savo k – tai gerai, bet ši energija, prieš b dama panaudota, turi susijungti su vidine energija. M raumenimis sukurta energija, transformuoja Dievo energij energij , atitinkan k no parametrus. Jeigu Dievo energija – Jang, tokiu atveju raumen energija – In, ir v lgi – tas pats Dvilypumas! Tre ioji komponent , duodanti gyvyb šioms energijoms, yra m mintis, tai yra m užduota programa, Visus gyvenimo aspektus ir procesus žmogus suvokia ir reaguoja juos per savo stereotipus; s veikauja su žmon mis stereotip pagrindu; daro visus savo samprotavimus bei išvadas tik j pagrind . Faktiškai nesuvokia realiojo pasaulio tokiu, koksai jis yra, o tuoj pat pritaiko j savo stereotipams vietoj to, kad pertvarkyti save (savo stereotipus) sutinkamai su tikrove! 125

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Remiantis viskuo išd stytu, galima padaryti išvad : tam, kad valdyti žmog , žmoni kolektyv arba valstyb , neb tina juos zombiuoti psichotropinio ginklo pagalba arba panaudojant j . Tam (kadangi mes visi galvojame Dvilypumo režime) visiškai pakanka per masin s informacijos priemones žmoni S mon je suformuoti, kam nors nauding , viliojant , patraukl stereotip -ties ! Žmon s tampa paklusn s kaip avel s, tik duok jiems pažad žaisl paslaugos, produkto, informacijos, kramtomosios gumos ir t. t. pavidalu. Taip, gytos Patirties vaidmuo žmogaus Evoliucijoje yra neabejotinas, bet pavertusi stereotipais, ji iš vaisto (buvusio nedidel mis doz mis) tapo mirtinais nuodais ir veda žmog evoliucin aklaviet , pel kautus. Tam, kad išvengti šios lemties, reikia išvalyti iš savo S mon s stereotipus. Šiame, kaip ir žmogaus savitarpio santykiuose su pinigais, yra tikroji asketizmo reikšm : „Asketizmas ne tame, kad nevaldote j s, o tame, kad niekas nevaldyt j “. Kaip matote, vien savo j gomis susitvarkyti ia ne manoma. Žmogui reikalinga pagalba. Ji gali b ti vairaus pavidalo: • informacin – kai žmogus žini , vairios r šies literat ros, psichologijos pagalba atskleidžia savyje vien ar kit stereotip ir jo atsikrato; • kreipimosi mus b du, kaip pirmuosius, pra jusius š keli , bei mokytojus šioje Sistemoje. Šiuo atveju, dirbdami su kiekvienu individualiai, analizuodami konkre ius j gyvenimo vykius, mes padedame atskleisti stereotipus, j atsikratyti. Iš j laukiama tik vieno – pasitik jimas mumis. Supraskite, kad pavieniui šio S mon s išpl timo kelio ne veikti: vienas ar kitas stereotipas vis vien pagaus jus gaudykl ir nuves šal ! Nereikia pamiršti, kad tai yra tas pats Nelabasis, sugebantis vedžioti už nosies 6 milijardus gudruoli , kiekvienas kuri ne kvailesnis už jus! Viskas bus aišku tik tada, kai žmogus išeis iš gaudykli labirinto – S mon s stereotip . Tik tada jis gal s pad ti veikti š keli savo artimiesiems, giminei, draugams, o iki šiol bet kurie m ginimai pasidalinti su jais šia informacija bus betiksliai. Maža to, kad j niekas neišgirs, tai dar ir paklaidins! Dar kart pabr žiame: pasaulyje tam, kad gauti sveikat , s km ir Gyvenim , ra kitos panac jos, kaip išvesti savo S mon Išvystytos mon s Pasaul .

Pas mon Kaip mes jau nustat me anks iau, m S mon kontroliuoja s moningus procesus, valdo darbo veikl (kai k nors gaminame materialiame plane savo rankomis). Visas m aktyvus ir neramus gyvenimas valdomas S mon s. Ta iau, jeigu mes norime nors išmokti, siminti, tada atminties kokyb priklauso nuo pas mon s. Visos tos informacijos, kuri randasi atmintyje, atgaminimas taip pat priklauso nuo pas mon s. M iškalbingumas, gracija ir judesi plastika, jausm giluma, susižav jimas, grožio supratimas ir gal gale k rybiška realizacija – irgi priklauso nuo pas mon s. Kas gi yra pas mon ? Fiziologiškai ji yra susijusi su galvos smegen dešiniuoju pusrutuliu. Ta iau kategoriškai to tvirtinti negalima. Taip, iš tikr , už m emocijas, jausmus, k rybišk Asmenyb s pasireiškim (už visk , kas lavina dvasin pasaul ) atsako dešinysis pusrutulis. Bet organizme vyksta fiziologiniai procesai: biochemin s reakcijos, medžiag apykaita, vidini organ veikla, l steli funkcionavimas ir daugelis kit , ko mon nekontroliuoja ir kas priklauso pas monin ms procesams. Jie yra kontroliuojami kaip dešiniuoju, taip ir kairiuoju galvos smegen pusrutuliais. Be to, kairysis pusrutulis valdo dešin k no dal , o dešinysis – kair . Tokiu b du, net fizinio k no lygmenyje s moningiems procesams tenka tik 2 – 5 procentai, o likusieji 95 – 98 procentai – nes moningiems.

126

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Tod l mums ne pro šal b išstudijuoti nes moningus procesus, pripildžius mon s elementais, kad efektyviai juos valdyti. B tent t mes ir darome, pradedant nuo pirmosios m Sistemos dalies! Energoinfomaciniame plane pas mon – tai program kompleksas (patirtis, džiai), saugomas kaip ir m energetiniame k ne, taip ir Visatos Energoinformaciniame Lauke. Gyvyb s Srautai pastoviai Lauke generuoja pakitimus , kurie paveikia m energetin k , o po to suvokiami m dešiniuoju pusrutuliu. M adaptacija su šiais ritmais visiškai susijusi ir priklauso nuo šios galvos smegen dalies. Tokiu b du, pas mon – tai m psichin b kl , gyvybin s veiklos procesai, lydintys gyvenim nepriklausomai nuo to, ar mes žinome apie juos, ar ne. Pas mon s kontrol – ne mitas Yra pasakymas: „Persp tas – vadinasi ginkluotas“. Ir iš tikr , žmogus, apsiginklav s žiniomis, ne tik nepažeidžiamas, bet ir nenugalimas! O jeigu tai žinios apie pat save – jis nepavaldus m ginimams panaudoti save savanaudiškais tikslais! Žmogus nepavaldus vairioms strukt roms, igon ms, b joms, šarlatanams iš gatv s, pseudohipnotizuotojams ir t. t. Jis - savo likimo ir gyvenimo šeimininkas. Kad tapti tokiu Šeimininku, reikia išmokti kontroliuoti tiek savo s moningus, tiek ir nes moningus procesus, o taip pat adekva iai reaguoti visus galimus Gyvybišk Sraut poveikio mus variantus (valdyti Priežas Pasaul ). O kol j s kapanojat s pasekmi pasaulyje, valdote save, kontroliuodami visus savo 2 – 5 procentus, j likusius bešeimininkius 95 – 98 procentus kažkas netik gali, bet ir privalo valdyti, nes tam j pareigoja fizikos bei K rinijos d sniai! Gamta nepaken ia tuštumos. Tod l krimstis, kad kažkoks žioplys sikišo j procesus ( j gyvenim ) ir visk padar visiškai ne taip, kaip jums nor josi – tai jau j problemos: nereikia švaistyti savo „Aš“ kur papuol ! „Su žmogumi galima padaryti tik tai, k jis leidžia su savimi padaryti“. Valdykite save ir savo procesus patys, ir nieko nereik s kaltinti. Pasekmi Pasaulis tod l taip ir vadinasi, kad žmogus, nemokantis numatyti, nusp ti, suprogramuoti ateinan ius vykius, nesugeba juos atitinkamai reguoti. Viskas tod l, kad nors vykiai ir formuojasi jam matant, jis j visiškai sta iai nemato, kadangi tai vyksta kitame, jam nepasiekiamame S mon s Lygmenyje, lyg Marse. Jis susp ja reaguoti tik ši proces pasekmes, taip sakant – post factum, kai jie, prinok , nukrenta jo Lygmen , tiesiai ant galvos. Šiuos procesus galima pailiustruoti t kstan iais pavyzdži iš gyvenimo. Akivaizdžiausias – tai Žmonijos likimas dabartin je situacijoje. Persp jimai apie Apokalips eina iš vis pusi , ta iau juos girdi ir suvokia ne daugiau kaip vienas procentas žmoni . Žmogus elgiasi kaip p iasis, einantis pasitikti atlekiant j dešimties ton sunkvežim ir esantis tvirtai sitikin s, kad sunkvežimis paprastai privalo sustoti ar apvažiuoti j arba j sustabdys Dievas. Mes jau žinome: tam, kad sujungti S mon su pas mone, reikia Gyvyb s Švytuokl nuolat palaikyti aktyviojoje b senoje, m stymo lygmenyje, kuris suvienija, sinchronizuoja abej pusrutuli veikl . M užduotis – valdyti ši Švytuokl ir j kontroliuoti. Valdyti S mon – vadinasi nuraminti savo emocijas, o tai reiškia,- visus pro ius, kompleksus, stereotipus. Valdyti Pas mon – vadinasi padaryti pavaldžiu sau viso organizmo , kiekvienos jo stel s darb , išmokti valdyti vykstan ius aplink mus vykius (ta iau dažniausiai daran ius mums nepageidaujam poveik ). Padar pavaldžiais vykius, mes gal sime valdyti m gyvenim , formuoti j m nuoži ra ir nepriklausyti nuo atsitiktinum . 127

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Vis tai mes mokom s daryti palaipsniui, po truput , nuo, prisijungimo prie Sistemos, momento. Koncentruodami d mes vien ar kit organ , dirbdami su juo, mes ne tik atstatome jo sugeb jim priimti gyvybišk energij , bet ir priver iame atlikti tam tikr darb , užduot mintimi. Pastat savo veiksmus „automatiniam veikimui“, mes tuo pa iu padarome visus procesus (vykstan ius organe) pavaldžiais sau, galvos smegenims, kurios pradeda valdyti š organ pagal m jau užduot program . Po kurio laiko pradedame gird ti savo organus ir juos jausti. Tai reiškia, kad pirm kart gyvenime nusistat tiesioginis bei gr žtamasis ryšys tarp organ ir m . ia reikia atminti, kad laikas nuo laiko j reikia palaikyti savyje, atstatyti, stiprinti savyje visus s lyginius bei bes lyginis refleksus, kontroliuoti, nes nepanaudoti procesai suyra. Tokia Gamtos savyb : viskas, kas nereikalinga, kas nepareikalauta(nepanaudota) – turi atlaisvinti viet reikiamiems procesams, kad nešvaistyt,i d l j , vertingos gyvybiškos energijos – Dievo ir žmogaus psichin s energijos. Tod l laikas nuo laiko reikia palaikyti ryš su savo organais. Tegul jis b na, kaip akimirksnis, užduotas viena mintimi, bet jis turi b ti. Nustat ryš su vidiniais organais, mes tuo pa iu imame kontroliuoti Gyvyb s Švytuokl organizmo lygmenyje, sujungdami energetin k su fiziniu. Dabar pats laikas prad ti formuoti savo k tokiu, kokiu mes nor tum me j matyti: sveiku, gražiu, stipriu. Tam tinka visos seniai kiekvienam iš m žinomos sveikatingumo sistemos: ušu, joga, cigun, organizmo gr dinimas ir t. t. Šiame lygyje bet kuris užsi mimas atneš s km . Ta iau tam, kad b galima pasiekti ideali sveikat , reikia išmokti valdyti Gyvyb s Švytuokl m stymo lygmenyje taip, kad jos jud jimas b pastovus ir nenusilpt laikui gant. D l to reikia padaryti S mon laisva, geb ti valdyti kair pusrutul ir lavinti intuicij – imlum išorinei informacijai (išmokti valdyti dešin pusrutul ). Iš karto pasakysime, kad tai nepaprastas darbas, tai kova su pa iu savimi. J s pradedate s moningai formuoti save kaip Asmenyb , aukl dami savyje Žmog sutinkamai su sigytomis žiniomis. Dešinysis pusrutulis turi vien savyb : jis aktyviai vystosi tada, kai žmogus lavina savyje geb jim jausti grož , suprasti gyv bei paukš kalb , lavin Gamtos bei visos gyvasties suvokimo jautrum ir, svarbiausia – jis vystosi, kuomet išlaisvina mon nuo stereotip , pasitiki gyvenimu ir savo intuicija. Ple iant S mon s diapazon , dešinysis pusrutulis atskleidžia savo gabumus automatiškai ir nenutr kstamai. Tuo momentu, kai j s pajusite, kad išsilaisvinote iš stereotip , pajausite ger , visiškai nauj poži gyvenim bei žmones. Galite b ti tikri, kad j dešinysis pusrutulis tapo aktyvus! Yra rytietiška alegorija: jo keliu mokytojas ir mokinys. Mokinys praš mokytojo išmokyti gydyti žmones. Mokytojas atsak : „Su šiuo prašymu kreipkis Diev , tik Jis gali tai“. Kai jie pri jo prie ksmingos girait s, mokytojas prigul pails ti. Mokinys, leisdamas laik , vaikštin jo po medžiais. ia jis sutiko Diev , kuris pokalbio metu pažad jo išpildyti jo nor . Jaunuolis papraš duoti jam gab jim gydyti žmones. Jo prašymas tuoj pat buvo patenkintas. Kai tik mokytojas atsibudo, mokinys papasakojo jam, gijo. tai mokytojas atsak : „Geriau b tum papraš s geb jimo matyti savo nuod mes!“ Nuod s – tai ir yra m stereotipai iliuzorini subjektyvi ties pavidalu. Kad išmokti matyti juos savyje ir išsilaisvinti iš j – kreipkit s pagalbos Diev , nepamiršdami, 128

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


žinoma, ir apie savo praktinius žingsnius Jo link. Išsivadavimas iš stereotip Ši proced ra panaši atgail , tik ne t , apsimestin , kuri sveikina bažny ia, o Tikr . Kokia jos prasm ? Fakto pripažinimas ir Pasirinkimas. Fakto pripažinimas: j s savo Sieloje s žiningai pats sau prisipaž state , kad turite tok ir tok stereotip . J nustatyti lengva: jeigu kokie nors vykiai (namie, darbe, gatv je, transporte, skaitant knyg , ži rint film , televizijos program ) sukelia jums negatyvi , o tai ir stresin reakcij – reiškia, stereotipas egzistuoja, atsiminkite tai! Negatyvi reakcija parodo, kad reali tikrov nesutampa su j sivaizdavimais, poži riais, supratimais, norais. Ir jeigu j s norite be kenkimo sau ir aplinkiniams išspr sti ši situacij , tai išmokite kontroliuoti savo emocijas bei jausmus. Neišliekite j ant žeid jo, vis pirma išsiaiškinkite su savimi. Nustatykite, su kuriuo stereotipu yra susij s j pyktis arba kažkuri-tai neigiama emocija, atstumianti viena ar kita situacija. Pavyzdžiui: begalin s meil s, pasiaukojimo, kalt s, gailes io, užuojautos jausmai, žmonijos priskirti prie bes lygiško šaunumo – yra stereotip esm ! Kad b dar aiškiau, kas b tent priskiriama prie stereotip , pateiksime pavyzdžius. Daleiskime, kad j s pakankamai patiklus. Kaip s žiningas ir padorus žmogus, j s esate tvirtai sitikin s: „Elkis su žmon mis taip, kaip nor tum, kad jie su tavimi elgt si!“ Gal gale patikite visais, pavyzdžiui, savo drauge, o jinai vienu gražiu momentu jus „pakiša“, ir taip ,kad tai, skaudžiai smogia jums ir sta iai pakei ia vis j gyvenim bei likim . J s žiauriai nusivyl te ir nusprend te: „Daugiau niekuo nebetik siu!“ Užsidar te. Visus laikote per atstum ir be galo gr žtate prie šios istorijos, prisimindami savo nuoskaud . Išvada: „gero“, patiklaus elgesio su žmon mis stereotipas suformavo j mon je sitikinim : „Jeigu aš elgiuosi su tavimi gerai, patikimai, s žiningai, padoriai, tada ir tu privalai taip pat elgtis su manimi“. Bet tai tik j pozicija, o ne to, kito žmogaus! Juk jis mano, kad ne reikia žiopsoti, jeigu s km pati eina tau rankas! Imk j , juo labiau kad nuo jos priklauso tavo tolimesnis likimas. Visa literat ra, filmai, dainos, lyrika aprašo ir apdainuoja b tent stereotipus! Jums tina išmokti matyti ir šalinti juos. J s turite pasiekti toki b sen , kad pas jus ne b , nei teisimo, nei nuomoni , nei koki nors kit Sielos b sen . „Neteiskite, tad neteisiami b site“ 31. Siela turi ramiai priimti vis tai, kas vyksta j gyvenime. Priimkite tai kaip mokym si. vykiai, kurie aplink jus realizuojasi, yra j mokytojai. Jie jums parodo, kad ne viskas s kminga su j S mone: yra stereotipai, kurie trukdo susivienyti su Gyvyb s Srautais. Rezultatas - vietoj teigiamo savo problem sprendimo visuose B ties, Gyvenimo aspektuose bei pasireiškimuose gaunate iš Gyvenimo „spyrius ir niuksus“. „Palaiminti tikrinantys kelius savo“ 32. Žmon se, kurie jums sako nemalonius dalykus, neieškokite žeid ar prieš ! Priimkite juos kaip savo mokytojus. Visi jie garsina j nepasitik jim savimi bei abejones. Nebandykite tikinti paž stamus, kad esate teisus – tai betikslis j ir laiko švaistymas! Atsiminkite, kad visi šiame pasaulyje yra teis s. Pasistenkite susivokti tai, apie su jumis kalba j paž stami. Suraskite tikinamus argumentus, j teisumo rodymus (faktiškai j s turite iš pradži tikinti save). Jeigu j s pašalinsite nepasitik jim savimi, abejones savyje, tai j neiškils ir kitiems žmon ms. 31 32

Matas, 7 – 1. Matas, 5 – 7.

129

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Atminkite, kad tik 20 % informacijos perduodama žmogus žmogui žodžio pagalba ir 80 % – pas moniniame lygmenyje. Kito žmogaus pas mon ,jau po minut s pokalbio su jumis, tvirtai žino apie visas j abejones ir nepasitik jim . Tod l visi žmon s ateina pas jus su vienu tikslu: pakoreguoti jus, perskait , garsin tai, kas yra pas jus „ant kaktos parašyta“, kad j s, pakoregav savo elges , padarytum te vien ar kit pasirinkim . Daleiskime kaip j s manote), j s sitikin savo teisumu, neturite joki abejoni d l svarstomos temos, o paž stami ir toliau gina savo poži ! Šiuo atveju arba jie nekompetentingi šiuo klausimu (neturi šiuo klausimu žini paketo), ir j S mon dar yra uždaryta informacijos iš j gavimui (j Lygmenys nesiderina) , arba j s turite padirb ti su savimi (kažk išmokti, pakoreguoti, ištobulinti savo kalb ir t. t.), kad mokamai pateikti savo argumentus pašnekovui. „Meistriškumu reikia dalintis meistriškai“. Tam, kad grei iau išryškinti savo stereotipus, prisiminkite visas savo baimes, li desius ir nuoskaudas. Nepamirškite taip pat laiming ir linksm vyki , nes tokia reakcija juos taip pat susijusi su tam tikrais stereotipais. Palaipsniui, žingsnis po žingsnio, ištirkite kiekvien savo b sen , nustatykite stereotip ir pašalinkite j atgailavimu – jo buvimo pas jus pripažinimu.

130

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Penktasis skirsnis

vyki valdymas

Kai kuri princip žinojimas lengvai kompensuoja daugelio fakt nežinojim . K. A. Helvecijus33 Ankstesniame skirsnyje mes perži jome psichikos savyb kurti stereotipus – gaudykles, kurios perorientuoja S mon griovimo procesams. Mes nustat me, kad K rinijos pagrindas - dvi prieštaringos pagal prasm , savybes ir kokyb dedamosios. Vienai j b dingas k rimas (B tis), kitai – griovimas (Neb tis). Gyvyb – tai jud jimas, kuris realizuojasi nenutr kstamame abipusiškame dviej K rinijos dedam per jime vienos kit . Be kita ko ši dinamika yra b dinga visiems gyvybiškiems procesams: fiziniams, cheminiams, psichiniams, socialiniams, dvasiniams ir kitiems. „Proces “ reikia suprasti tik kaip „nenutr kstam tarpusavio per jim “. Šiam procesui neprieštaraujamai pavald s m sveikata, S mon ir likimas. B tent d l šios priežasties visas gyvenimas susideda iš juod ir balt (juost )ruož . Mes pastoviai balansuojame tarp kilimo ir kritimo, tarp s km s ir nes km s, tarp sveikatos ir lig . Reikia pabr žti, kad m gyvenimo kokyb visiškai priklauso nuo m gi min . tent mintys orientuoja S mon k rybiškus arba griaunamus procesus, iš ia mes turime tai, k turime. Jeigu mintys yra orientuotos griovimui (o tai vairios baim s, abejon s, nepasitik jimas bei kitos juodos mintys), tada su laiku gyvenimas virsta ištisiniu juodu ruožu(juosta). mon visiškai blokuoja stereotipai. Sielai neužtenka impulso, kad persijungti rybiškiems procesams ir ištraukti mus iš nes kmi ruožo. Šioje situacijoje, kaip j s matote, beprasmiška ieškoti pagalbos iš išor s: beprasmiškas bažny ios lankymas, maldos Dievui, kreipimasis pagalbos ekstrasensus, b jus, gydytojus. Kelias link pasveikimo randasi tik S mon s orientacijoje ir m min kokyb je. Pam ginkite kontroliuoti savo mintis ir nustatykite – koki orientacij jos turi: ar yra pripildytos gyvenimo džiaugsmu, pasitik jimu savimi, ar gaunate malonum iš gyvenimo, savo darbo, k rybiškos savirealizacijos. Arba, galb t, jus ap depresija, kamuoja kasdieniniai r pes iai, dažnai audrina susierzinimas, nepasitenkinimas, pyktis? Bet kuri min

33

Klodas Adrienas Helvecijus (Claude Adrien Helvétius, 1715 – 1771), pranc filosofas-materialistas.

131

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

literatorius ir


negatyvi mintis pažeidžia harmonij viename ar kitame gyvenimo aspekte, o jeigu stymas visiškai nugrimzta negatyv , tada gyvenimas virsta košmaru! Šiame skirsnyje mes bandysime išsiaiškinti – kokiu b du reikia valdyti savo mintis, kad gyvenimas b tarsi viena šviesi juosta, o S mon persijungt k rybiškus procesus. rybiški evoliuciniai procesai – tai vidinis darbas tobulinant save. Kažkas pasen s, atgyven s (fragmentiškas, diskretinis, nepritampantis prie gyvenimo logikos) atmiršta, jo vietoje sukuriamas naujas, tobulesnis. Jeigu mintys yra orientuotos griovimui (o tai vairios baim s, abejon s, nepasitik jimas bei kitos juodos mintys), tada su laiku gyvenimas virsta ištisiniu juodu ruožu(juosta). Griaunami procesai dematerializuoja t , kas naujojoje vystymosi pakopoje atgyveno. Be j gyvyb b ne manoma iš principo. vair s negalavimai – tai irgi griaunami procesai, jie signalizuoja S monei, kad jai laikas jungti savirealizacijos procesus, kad atlikti tam tikr valymo darb . O kadangi mes gavome k kaip asmenin nuosavyb , niekas kitas nepadarys šio darbo. Mes esame savo k no šeimininkai ir pas moniniame lygmenyje visk apie tai žinome, o taip pat žinome, kaip j normalizuoti( atstatyti). Bet visos šios giliai pasl ptos žinios atsiskleidžia tik tuo atveju, kai S mon yra orientuota Diev , Gyvenim kaip nenutr kstam login proces , kai yra pasiruošusi priimti bei suprasti visk , kas vyksta, su mumis, kaip proces . B tent susieti su savimi, prisipažinus sau, kad vis problem priežastis randasi mumyse. Tik tokiu atveju mes sustabdysime savo pikiruojant skryd . Ir jeigu S mon to nežino ir net nenori nieko gird ti apie tai – mes liksime gyvenimo bang s kuryje (kilimas – kritimas), kad gal gale, netek , nugarm tume dugn , be reikalo iššvaist savo j gas bei gyvenim .

s sajos su Dievu Jau žinoma, kad visa Išryškinta B tis egzistuoja Energoinformaciniame Lauke, yra pavaldi bendroms K rinijos programoms, kurias Jame jo Dievo savo mintimis. Bendrasis Visatos Energoinformacinis Laukas – tai duomen bankas, kurio d ka visa Esamyb Visatoje (pradedant nuo atomo, elementari daleli ir baigiant gyv1ja Gamta ir žmogumi) materializuojasi, egzistuoja ir gyvena. Be to kiekviena Esamyb s r šis turi savo s veikos su Lauku dažn . Gyvosios gamtos objektams b dingi savo, s veikos su Visatos Lauku, dažniai, negyvosios gamtos objektams – savo. Be to, kiekvienai grupei arba r šiai taip pat skirtas savo dažni diapazonas. Elementarios dalel s s veikauja su Energoinformaciniu Lauku savo dažnyje, atomai – savo, molekul s – savo. T pat galima pasakyti ir apie vairias gyv r šis. žliai s veikauja su Lauku savo dažniuose, banginiai – savo ir t. t. Žinoma, nenuskriaustas d mesiu ir žmogus! Jam taip pat skirtas savo s veikos su Visatos Lauku dažni spektras. Savo dažni diapazon turi kiekviena gimin ir kiekvienas iš m . Galvos smegenys nepertraukiamai s veikauja su Bendru Lauku, ko pagrindu užtikrinamas ne tik viso organizmo, kiekvienos jo l stel s darbas, bet ir psichikos , dvasin s b kl s formavimas, intuityvaus jautrumo lavinimas ir potraukis k rybišk realizacij , Evoliucij . K rybiška realizacija suprantama ne tik (ir ne tiek) koki nors gimt sugeb jim ir gabum atradimas ar realizacija. Ji, pirmiausia, suprantama,kaip žmogaus mon s evoliucinis vystymasis, aktyvi asmenin s išraiškos program realizacija, kas yra, savo misijos, paskirties realizacija. Informacinio Lauko pagrind sudaro Dievo mintys – nenutr kstamas Jo psichin s energijos srautas! Kito ir b ti, negali nes tik Dievo psichin energija, Jo Mintis (Visatos 132

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


atsiradimo, egzistavimo ir vystymosi vieningos programos pavidale) užtikrina Gyvyb s pasireiškim d ka nuolatinio abipusiško dviej K rinijos dedam per jimo : Neb ties ir ties. Šis abipusiškas, nesustojantis net akimirkai per jimas vyksta elementari daleli lygmenyje. Kaip matote, visas Išryškintas Pasaulis, visa Esamyb Visatoje randasi betarpiškoje sajoje su Dievu, su asmenin mis vystymosi programomis ir su Visatos evoliucinio vystymosi programomis. Bendrame Lauke Dievui taip pat priklauso savas dažnis. B tent jame vyksta kiekvieno iš m tiesioginis ryšis su Juo. Galvos smegenyse yra nedidel liauka vadinama „epiphysis“ (kankor žin liauka, Dvasios centras), kuri atlieka antenos funkcij , gaudan ios informacinius Lauko srautus, tame tarpe srautus, einan ius iš Dievo. Epifiz atpaž sta, analizuoja gaut informacij ir per hipofiz perduoda endokrinin s sistemos liaukoms, su sekan iu perdavimu organizmo l steli genom – jos gyvendinimui. Dievo dažnio dinamika bendrame Lauke yra identiška bang dažniui, kurias generuoja žmoni , esan taip vadinamojoje maldos b senoje (8 Hz), smegenys. Tokia sena pasiekiama tik turint laisv , Išvystyt S mon , be stereotip , dogm , prieraišumo ir orientuot objektyvius, kuriamuosius procesus ( Diev ). Tik po to, kai žmogus pasiekia toki b sen , jo epifiz gali visiškai prisijungti prie Dievo bangos ir gauti tikrai švari kuriam informacij . B tent šiuo atveju jis gali atskleisti savyje ir realizuoti savo dievišk sias savybes, kontroliuoti bei valdyti savo mintis, sveikat , s km . Kitko neduota. Galima kiek nori sakyti: „Tikiu, Viešpatie!“, laikytis vis sakym bei moral s statym , keliauti Indij , Tibet , užsiimin ti vairiomis psichofizin mis ir sveikatingumo praktikomis. Ta iau efektas bus nulinis, tod l kad S mon , orientuot m stymo stereotipus, pastoviai atjungin s žmog nuo Dievo Kanalo. Žmogus šiuo atveju atjungiamas nuo Kurinijos kuriam program ir yra pajungiamas prie griaunam program , o tai reiškia – gauna nes kmes, stresus, ligas ir neišvengiam mirt ! Vienyb s D snis – pagrindinis K rinijos D snis Sutinkamai su šiuo D sniu viskas, kas egzistuoja Visatoje, visa šio Pasaulio apraišk vairov , jo energijos, jud jimo r šys, gyvyb s r ši (form ) vairov yra vienyb je su Dievu, pavald s Jo mintims, Visatos egzistavimo ir raidos programoms. Visa tai yra Jo išraiška, pasireiškimas ir testinumas. Niekas visoje neapr piamoje Visatoje, be Vienyb s ir pavaldumo Dievo mintims negali egzistuoti apsoliu iai, nes visi Visatos objektai bei elementai yra Jo paties dalys ir elementai, Jo psichin s energijos materializavimas ir išraiška. Iš pradži Dievas egzistuoja dviejuose Praduose: materialiajame ir dvasiniame. Materialiosios dedamosios d ka susiformuoja materialusis išryškintas pasaulis bet kuriame B ties Lygyje (primename, kad j yra septyni). Materialusis išryškintas pasaulis – tai tanki fizini k visuma, s lyginai dalijam gyv ir negyv gamt . Š pasaul formuoja grubios(žemos) Dievo vibracijos ir yra Jo Sielos, sudarytos iš Dievo psichin s energijos element , realizacijos vieta bei b das. Dvasin dedamoji – tai Dievo subtili vibracij visuma. Tai nematom , neap iuopiam m fiziniais organais proces pasaulis. Apie j pasireiškim ir egzistavim mes galime spr sti tik pagal emocines ir psichines b kles ir apraiškas. Tai yra min , jausm , emocij , psichikos, S mon s, intuicijos pasaulis. B tent ši dedamoji nuolat stumia žmog tobulinti savo Dvasi , išmokti valdyti savo 133

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


psichin energij , savo gyvenim ir Evoliucij . „Šventa vieta tuš ia, bet skauda, skauda ...“ Abu šie Pradai yra nedalijami ir tarpusavyje susij , vienas be kito negali egzistuoti. Tod l ir žmogaus gyvenimas negali b ti savaime pasit rintis, jei jame dominuoja ir persveria viena iš ši dedam . Ne manoma padaryti gyvenim pilnaver iu, pašven iant j tik dvasingumo vystymui arba naudojantis tik materialiomis gerov mis. Iš ties , siekdami materialios gerov s, mes realizuojame, arba, kraštutiniu atveju, m giname su jos pagalba gyvendinti evoliucinius Sielos poreikius. Tuo pa iu metu, tobulindami evoliucin Sielos vystym per pažinim ir suvokim , mes siekiame sukurti sau palankesnes, komfortines s lygas materialiajame pasaulyje, sudaran ias Sielai s lygas, kuriose ji gal visiškai save realizuoti. Ir šis begalinis procesas vyksta tik per evoliucinio vystymosi pažinim ir supratim . Sustabd j , sigilindami material pasaul , mes užgriozdiname savo gyvenim nereikalingu šlamštu. Taip darydami, be tikslo švaistome psichin energij , pažeisdami Pagrindin K rinijos sn , atimame Sielai galimyb realizuotis. Supraskite: Materija egzistuoja tik kaip psichini program , siel , neš ja, j egzistavimo pagrindas ir realizacija. Kaip ir kompiuteris be valdan program yra viel ir geležiuk rinkinys, taip ir viskas kas materialu be Sielos realizavimo yra niekas. Ir priešingai, stengdamiesi lavinti Siela, stengdamiesi visomis priemon mis tobulinti tas j programas, bet atitr nuo lygiaver io materialios gerov s ir fizinio k no tobulinimo, mes atimame iš Sielos pamat , ant kurio ji gali realizuotis. Siela blaškosi, jau ia diskomfort . Psichin s energijos perteklius išsilieja neuroz s, psichikos sutrikim , depresijos pavidale. Žmogaus psichika atsiduria pageidaujamo ir realyb s prieštaravim varžtuose. Gyvenimo idealas – auksinis vidurkis, kai žmogus vienodai lygiai naudojasi tiek materiali ja, tiek ir dvasine dedamosiomis. Ta iau pirmoje vietoje turi b ti Sielos vystymas per pažinim ir kritin (login ) suvokim , o po to materialini poreiki tenkinimas, kuris gyvendinamas ekvivalentišku santikiu su dvasin mis programomis. M uždavinys – išmokti kurti atitikim tarp pageidaujamo ir esamo(realaus), palaikant ir valdant j . Siekdami materialios ir dvasin s dedam evoliucinio vystymo, mes automatiškai laikom s Vienijimosi su Dievu D snio. Šio D snio realizacijos procesas neturi nei sekundei nutr kti vis gyvenim . Tai pažinimo ir vystymo savyje Aukš iausi Prot , aukš iausi Pasaulio s moningum Kelias, ir eina jis tik per geb jimo, suprasti visus procesus su kuriais mes susiduriame gyvenime, vystym , n vieno neatmetant. Ne veltui visos pasaulio dvasin s praktikos visuomet pirm viet iškeldavo technologijas, skatinan ias S mon s prabudim , jos išlaisvinim nuo „nešvari “ min (stereotip ). Ir tik po to rekomenduodavo naudotis technologijomis, gerinan iomis fizin k , be kurio S mon negali visiškai save realizuoti ir egzistuoti fiziniame pasaulyje. Tokios „gudryb s“ priežastis – vis proces neatid liotinas harmonizavimas, tiek sav s viduje, tiek ir išor je. Tik tokiu atveju žmogus yra tikrai sujungtas su Dievo Kanalu ir yra vienyb je su Juo. Skirtingai nuo m sistemos, visos pamin tos dvasin s praktikos si lo žmogui atjungti S mon nuo min s myšio (nuo nešvari min ) slopinimo keliu, atjungiant kair pusrutul aromaterapijos, mantr pagalba, arba nirvanos – meditacijos – b senoje. Tai yra – jos mokina atjungti kair pusrutul valios sprendimu. Jei tuo metu ir vyksta dešiniojo pusrutulio jungimas, tai tik nes moningai, spontaniškai ir sporadiškai! Sistema taip pat padeda atjungti kair pusrutul ir jungti dešin , bet ne tiek naudojant technologijas, kiek per vis proces supratim , per j suvokim . Pagrindinis skirtumas yra tame, kad šis procesas yra suprantamas ir valdomas 134

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


žmogaus, ir tou pa iu kontroliuojamas (apdraudžiamas) Subtilaus Pasaulio, kas pašalina jame bet kokius netik tumus. Stiprus v jas (Paulo Coelho alegorija) Keliautojas kreip si kunig , Sceto vienuolyno vyresn : – Aš noriu padaryti savo gyvenim geresniu, – pasak jis. – Bet aš negaliu apsisaugoti nuo nuod ming min . Vienuolyno vyresnysis atkreip d mes pu iant lauke stipr v ir pasak keliautojui: - ia šiek tiek karšta,. Aš b siu d kingas, jeigu tu nutversi gabaliuk v jo ir atneši j ia, kad atv sinti kambar . - Tai neimanoma, - pasak keliautojas. - Taip pat ne manoma apsaugoti save nuo min , kurios šlykš ios Dievui, - atsak vienuolis. – Bet jeigu tu žinai, kaip pasakyti „ne“ gundymui, jos nepadarys tau jokios žalos.

Minties formos Minties formos – tai vienas iš b s veikauti su Energoinformaciniu Lauku. Minties formas sukuria žmogaus mintis, jo psichine energija. J paskirtis – materializuoti, diegti gyvenim visas jo viltis ir l kes ius. Materializavimas gyvendinamas kit žmoni ir vyki , užtikrinan t pageidavim vykdym , pagalba. Minties formos gali egzistuoti tik min , suk rusi jas, s skaita. Kuo dažniau generuojama viena ir ta pati mintis, tuo didesn potencial gauna minties forma, tuo labiau gyvybiška ir labiau aktyvi ji tampa. Ta iau išsakyta mintis turi aiškiai atitikti žmogaus gyvenimišk poreik , objektyvi realyb . Jeigu j s generuojate vien ir t pa mint , bet tuo pa iu suprantate, kad šio pageidavimo(minties) realizacija jums reikalinga tik tarp kitko – tai mintis nebus realizuota, s gausite kažk nesuprantam – „nei š ir nei t “. Žmogaus sukurta mintis – tai banga, daranti poveik tiek žmogui, tiek išorinei aplinkai. Tokia banga, nenutr kstama pagal savo kilm ir yra begalin . Jeigu ji pastoviai palaikoma viena ir ta pa ia mintimi, tai gali išplisti visoje Visatoje. Minties formos b na dviej r ši : kurian ios ir griaunan ios. Viskas priklauso nuo mon s orientacijos. Jeigu ji orientuota kurian ias j gas, Diev , tai generuojamos mintys turi teigiam , kurian krypt . Toki min pagalba sukurtos minties formos kuriamos Dievo dažniuose bendravisatiniame Lauke, ko sekoje, aktyviai realizuoja žmoni poreikius materialiame pasaulyje. Savaime suprantama, kuo labiau išvystyta S mon , tuo aktyviau ji s veikauja su Dievo minties srautais kitokiuose K rinijos Lygiuose. S veika su subtilesniais B ties Lygiais užtikrina pilnesn ir vis apimant žmogaus poreiki patenkinim . Žmogus pilnai save realizuoja. Kurian ios minties formos (kaip ir visos pagal savo prigimti šviesios, kurian ios gos) negali valdyti žmogaus S mon s. Jos pa ios yra S mon s valdomos, bet iki to reikia užaugti. Priežastis to tai, kad prabudusi S mon atitr ksta nuo subjektyvi poj ir persijungia objektyv Pasaul , pažndama J . Žmogus jau iasi neapr piamo Pasaulio 135

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


dalele, s veikauja su Juo. Jo S mon visiškai orientuota Pasaul , Jo D snius, harmonij , bet ne save. Žmogus tampa laisvas, S mon s pagalba jud damas po vis bekrašt Pasaul (Visat ), susiliedamas su juo vienyb je. ia reikia pateikti labai svarb patikslinim : per paskutinius 5000 met žmogus apsiprato su vergo dalia ant tiek, kad su nuolankumu kiša savo sprand neigiam minties form kilp , savo rankomis nuleisdamas ant aki užuolaidas. Tuo pa iu visas savo viltis išsilaisvinti iš vergijos deda Diev , „šviesias j gas“ ir antr Kristaus At jim : „Štai atvyks ponas, ponas mus išteisins“. Šis postulatas virto kertiniu akmeniu, kurio pagrindu sukurtos visos religijos ir šiuolaikinio žmogaus pasaul ži ra. Tame gi pagrindin klaida, pasl pta l kes iuose iš kontakt su Aukš iausiuoju Protu kažkoki komand arba vadovaujan nurodym . Ištikt tai – pažaidos akmuo. Žmogaus klaida yra tame, kad jis neigiam minties form (tamsi j ), dirban pagal princip „Skaldyk ir valdyk“ veikos su juo metod perkialia teigiam minties form (šviesi j ) bendravimo stiliu. J paži ris mus diametraliai priešingas. Neigiam minties form atveju tai „akmen tymas“, teigiam minties form atveju – „rinkimas“. Neigiamos minties formos moka tik griauti, klupdyti žmog ant keli ir pliekti, tikslu sukurti jam stimulus Evoliucijai. Paradoksas gaunasi tame, kad jeigu neigiamoms mintims pavyko parklupdyti žmog , ir priversti j evoliucionuoti, j neigiamas poleringumas akimirksniu kei iasi teigiam (pagal fakt ), tod l kad jos jung evoliucinius, kurian ius procesus! Teigiamos minties formos (kaip ir visas Subtilus pasaulis, su Dievu priešakyje) moka tik paklusti, vykdyti m prašymus, pasikliaudamos m Pasirinkimu, o ple iantis monei – atlikti m komandas. Tai yra jie pasiruoš paremti ir palaikyti žmog , gavus tuos stimulus, pad ti jam evoliucionuoti. Kaip matote, tai pati dižiausia „šunyb “, koki jie mums pakišo: žmogus klaupiasi, save vadindamas Dievo tarnu, ir nusižemines laukia komandos iš viršaus. O tuo pa iu metu Ten, viršuje, laukia komandos iš apa ios – iš . Maksimum, kam Jie turi teis , sikišdami m procesus,- tai informacin sponsoryst ( privalomai dialogo režime, su gr žtamo ryšio vedimu)! M Sistema – akivaizdus tam pavizdys. Jeigu gi S mon orientuota griaunan ius procesus, prijungta prie grubi Energoinformacinio Lauko vibracij ir savame Pasaulio pažinime remiasi vairiais stereotipais, dogmomis, taisykl mis( vairi r ši saugikliai), tai mintys šiuo atveju turi pasivyn , galutin kryptngum . Jos nus da žemuosiuose Lauko dažniuose. Tokiomis mintimis sukuriamos minties formos sikuria dažniuose, atitinkan iuose gimin s programas, atspindin iuose jos praeities patirt . Mintys prisiriša prie tos patirties, kas galu gale, S mon je ir mastyme, pagimdo stereotipus. Nat ralu praeitis yra praeitis. Ji negali saves realizuoti dabartyje ( o tuo labjau – ateityje), tad l minties formos negali realizuotis pagal paskirt , jos negali materialiame pasaulyje užtikrinti žmoni poreiki . Tarp pageidaujamo ir tikrov s egzistuoja atotr kis, kas sukelia stresus. S mon bando pašalinti t atotr , sukurdama naujus stereotipus, minties formas, bet kadangi visi jie nutaikyti griovimui, tai griauna visk ko siekia žmogus, tame tarpe ir gimin s patirt , kuria žmogus riamiasi. Netekusi pagrindo minties forma juda Lauko srautuose, susijungia su identiškomis kit žmoni minties formomis, stengdamasi sukurti materialias g rybes ne savo „ gimdytojui ir r pintojui“, o tam, kas turi didel psichin s energijos potencial , maitinan ios j . Kai tik to maitinimo potencialas krenta, minties forma stengiasi padidinti savo gyvybiškumo resurs t , prie kuri ji yra prijungta, neigim min generavimo d ka. Be to žmoni poveikio b (prad ti skandal ) atsiranda visada. Minties formos generuoja žmoguje neigiamas mintis, sukurdamos aplink j situacijas, kurios padeda generuoti panašias mintis (ne d l savo kenk jiško pavidalo, o tik tod l, kad jos patalpintos grubi vibracij diapazone). 136

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Ir kuo grubesnius dažnius leidžiasi minties forma, tuo ryškiau išreikštas neigiamas mintis ir emocijas generuoja žmon se, su kuriais ji yra s sajoje.Griaunamosios minties formos pakei ia žmogui Diev ir Jo energijas, orientuodamos egoistini jausm bei emocij tenkinim . Visas jo d sys yra orientuotas save, savo subjektyv pasaul , tod l visas Pasaulis jam yra vien tik iliuzija, holograma. Tai lygia tas pats, kaip su naujagimiais: pirmus gyvenimo m nesius jie visiškai koncentruoti save, savo vidinius procesus, nieko nežino apie išorin pasaul , vidin b kl jiems yra pati svarbiausia. Augant, prad damas žadinti savo S mon , orientuodamas j didel išorin pasaul , vaikas sisavina jo objektyvius procesus. Šiuo periodu yra labai svarbu, kad jo t vai b geri mokytojai ir pad jam teisingai susiorientuoti šiame pasaulyje, pažadinti S mon , o ne užmigdyti (kas dabar vyksta labai tiesiog pasibais tinai). Deja, daugelio žmoni , gyvenan Žem je, S mon miega ir orientuota subjektyvius poj ius. Toki b kl žmon s išsaugo vis savo gyvenim , taip nei karto ir neatsibud iš miego. Gamta gudri ir išmintinga: ji parod per vaikus, kad reikia bijoti miegan ios S mon s. Juk jeigu vaikas, augdamas, išsaugot savo vidin susikaupim , tai išskyrus savo vidini poj pažinimo, jis nesugeb nieko suprasti. Didysis pasaulis, kur jis at jo, taip ir likt jam uždara knyga. Mes gi sigudriname miegoti vis gyvenim , supanaš mažamet vaik . Minties formoms mieganti S mon yra naudinga. Žmoni nežinojimo d ka jos gyvena, kaupia j gas ir klesti. J tikslas – nuvesti žmog jo jausm , emocij , pom gi pasaul , sukeliant saldžias svajones apie „sapn karalyst “, paduodant j kaip vienintel galim gyvenimo realizavimo b . Tokiu b du, minties formos virsta visišku žmogaus bei visos Žmonijos valdovu. Orientuodamos žmog emocij bei nor (kurie remiasi šiomis minties formomis) tenkinim , jos nuveda j iliuzij , nesibaigian vil bei l kes labirint . Vietoj to duoda gyvenimo iliuzij , pasireiškian gyvulišk instinkt tenkinimu. Meil kaip harmoninga vyro ir moters s junga virsta seksualini poreiki tenkinimu. K rybin realizacija išsilieja mokslo ir technikos progres , su jos technologišku proveržiu. Tvarkydamas savo gyvenim , žmogus siekia savo rankose dauginti techninius civilizacijos laim jimus, ir šiame šurmulyje ir pseudok ryboje praeina visas jo gyvenimas. Jis miršta, taip ir nepažin s sav s ir to Gyvenimo, kuris egzistuoja už jo subjektyvi poj rib . Filosofai seniai ir be jokio rezultato gin ijasi d l objektyvaus derinimo su subjektyviu. O tarp kitko tai yra tos pa ios B ties Dvilypumo pasireiškimas. Gimdamas Žem je, žmogus pradeda suvokti save, koncentruodamasis savo fiziologinius procesus, nagrin damas save, savo k ir tas savirealizacijos galimybes, kurias šis k nas jam duoda. Žmogus lavina savo subjektyvius poj ius. Toliau jis susipaž sta su materialiuoju pasauliu ir per s veik su juo sužino jo objektyvius procesus. Švytuokl persik priešing kraštutin tašk . Kaip matote, v l nieko naujo: tas pats Dvilypumas. Žmogaus suvokimo save( subjekt ) ir išorin pasaul ( objekt ) lygmenyje – jo gyvenimas praeina nuolat šioms priešyb ms pereinant vienai kit . M užduotis (jeigu norime s kmingai pragyventi gyvenim ) yra tame, kad neduoti Gyvenimo Švytuoklei (jud jimui) pakibti viename iš kraštutini negyv tašk (subjektyvaus arba objektyvaus gyvenimo vertinimo). Svyruokl s jud jimas tarp ši gyvenimo suvokimo vertinim turi vykti nuolat ir nesustojant. Tam, kad tai pasiekti, žmogus turi, iš vienos pus s, pažinti dabar subjektyvius psichinius (mentalinius) procesus ir tas galimybes savirealizacijai, kurias jie jam duoda. Iš kitos pus s, pažindamas objektyv Pasaul per veik su juo, per visos K rinijos pažinim , jau naujame sis moninimo lygmenyje, gali realizuoti jame savo subjektyvias savybes ir galimybes, tai yra k rybiškai realizuoti save. Užtenka Gyvyb s Švytuoklei eilin kart daeiti iki vieno iš kraštutini savo jud jimo 137

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


tašk (subjektyvus – objektyvus), kai j suvokimas ir paties gyvenimo suvokimas gyvendinams kokybiškai naujoje, evoliucijos poži riu tobuloje sis moninimo vystymosi vijoje. Šis procesas t siasi be galo. Taigi, palaikydami Gyvyb s Švytuokl dinamikoje, mes užpildome kraštinius priešingus jos jud jimo taškus nauju Gyvyb s impulsu, visada vietoj to gaudami visiškai nauj , pa ios Gyvyb s Švituokl s evoliucin jud jim . Su kiekvienu mostu did ja jos amplitud , o mes išple iame savo S mon , praple iame r melius, savo komfortin s zonos (arba Virtualios Visatos) mastus, palaipsniui išpl sdami j iki Tikrosios Visatos didžio. Ir tai viskas, ko iš m reikalauja. Visk kit , jaun žydint nemirting gyvenim ir t. t., mes gausime kaip nemokom pried . Griaunan ios minties formos valdo S mon , sukurdamos joje laisv s iliuzij , kad tik nuo paties žmogaus priklauso gyvenimas ir s km jame. Iliuzijomis ir subjektyviais poj iais grindžiami žmoni tarpusavio santykiai, o taip pat šeimyniniai, visuomeniniai, valstybiniai tarpusavio santykiai bei savitarpio sipareigojimai. Visoms šioms nuostatoms bei dogmoms yra baim kelia žmon s su Išvystyta mone, tod l ir mokslas, ir valstyb , ir medicina, o taip pat ir religija nutyli bei nuslepia informacij , sugeban pažadinti žmones, kadangi šis prareg jimas (prabudimas) gresia geram gyvenimui bei egzistavimui apskritai! Energoinformaciniame Lauke (Visatos duomen baz je) randasi visa informacija apie kiekvien iš m , apie Visat , apie procesus (Priežastis), su kuriais mums teks veikauti, ir apie tai, kaip juos valdyti. Pas moniniame lygmenyje kiekvienas turi ši informacij pilnoje apimtyje. Pasaulyje ir mumyse pa iuose n ra nieko tokio, ko mes nežinotum me. Ta iau mieganti S mon , orientuota tik subjektyvius poj ius, nesugeba nuskaityti ši informacij , nes tai – objektyvi poj realyb , realus Tikrasis Pasaulis, kuris randasi už miegan ios S mon s rib . Šio Pasaulio pažinimo kelius užtveria vis ši Noosferos minties formos. Joms tarnauja mokslas, religija, valstyb . Minties forma visada yra susijusi su galvos smegen veikla. Epifiz (kankor žin liauka), negaudama švarios energijos, kei ia savo strukt , funkcij ir galu gale, degraduoja. Iš paskos degraduoja galvos smegenys, nerv sistema ir visas organizmas apskritai, pasikei ia (išsigimsta) žmogaus S mon ! Ji tampa vis statiškesne, remiasi dar didesniu stereotip kiekiu, žmogus puola senatvin psichoz – pats negyvena ir kitiems neleidžia. Jo gyvenimas pavirsta vientisu ribojimu (galima – negalima, teisingai – neteisingai). Mes kasdien gauname mas , skaitytoj -gerb laišk , kuriuose, kaip prieštar viskam nemoloniam, kas yra parašyta apie žmog „Slaptojoje Doktrinoje“, vienas per kit rašo, kokie jie yra dorovingi, dvasingi ir kult ringi (turb t, skirtingai nei mes). Prisiskait toki dalyk ir pakilia dvasia, d l savo naivumo man me, kad viskas, kas yra išd styta knygose, šviesuoli protuose sukels kaip minimum s myš ir klausim škval – kaip vis tai ištaisyti. Ta iau visa m gražbylyst pakibo ore, išskyrus por -trejet vangi klausim . O jug rimtai pagalvojant, sveikai protaujantys žmon s, dešimtys kstan , kurie skaito knygas, tur jo kaip minimumas pastatyti ant aus vis postsovietin erdv . Li dna tai, kad žmon s nesuvokia „Doktrinos“ ir Sistemos kaip konkretaus dalyko ir kvietimo veiksmui, nepasiek j Lygmens. Visa tai yra priimama kaip viena iš versij , traktavim kas vyksta, vienas iš dvasingumo k limo variant . Bet realyb bekompromis , viskas, k mes duodame yra testai Žmonijai. Kadangi neatlikti testai, atnešti dar J zaus Kristaus , tai toksai ignoravimas absoliutaus „neveikimo“ pagrindu, sukelia didžiules tampas Sistemoje Dievas (K rinija) – Žmogus, kurios, nepri mus neatid liotin priemoni , neišvengiamai turi smogti Žmonijai. Tiktai sm gis bus padarytas ne kažkur iš išor s, iš tolimojo kosmoso, lyg planeta Bernaras-1. Subtilus Pasaulis, po to, kai Žmonija gavo „Slapt Doktrin “ bei 138

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Harmonizavimo Sistem , atid jo tok proto kr timo scenarij . Bet jeigu nesiimti praktini priemoni , bus realizuotas Noosferos scenarijus, kurios galimyb s negatyvaus kr vio sutramdymui n ra bekrašt s. Sprendžiant iš to, kas vyksta Žem je, nors ir esant visiems didži šali prezident patikinimams apie santarv , visokiausi nepuolimo sutar ir pakt pasirašym , nuo j jau niekas nebepriklauso.Šautuvas užtaisytas ir turi iššauti. Apie tai pasir pins Karma. Išvairuoti ši situacij gali tik žmon s (nors 2-3 dešimtys žmoni ), prijungti prie Sistemos ir sisavin visas septynias jos dalis. Jie turi sukurti savo asmenin minties form , užauginti iki žmogaus ir išvesti už Noosferos rib , o taip pat išvesti savo S mon aukštesn Aukš iausiojo „Aš“ bei K rinijos lyg . Po to gaus teis valdyti Noosfer , nuimdami nuo jos perteklin tamp . Esant norui to išmokti, vidutini gabum žmogus gali tai padaryti per pusmet , tod l problema visiškai ne supergabum tur jime, o elementariame padorume sav s, Žmonijos ir Dievo atžvilgiu. Žmogus turi išeiti už savo asmenini interes , kuriuos visi prijungti prie Sistemos sprendžia pirmiausiai, rib ir prad ti galvoti apie Sistem kaip apie žmoni , turin nor gyventi taikoje ir sutarime, grup . Ir šiuo darbu turi užsisimti savanoriškai, be m raginim . Jeigu tokie žmon s Žem je atsiras, jie išgelb s Žmonij , jeigu ne – reiškia, Žmonija to neverta. Belieka pridurti, kad norintys ir pasiruoš tam darbui gali kreiptis mus, bet tam reikia ne „dirbti pagal Sistem “, ginant jos id jas iki mirties, o gyventi joje, kovojant už jos id realizavim iki pergal s. Su tais, kas pasiruoš s tokiam darbui, mes savo ruožtu visada pasiruoš pasidalinti žiniomis: Gaidži pardav jas (Dzeno34 alegorija) Kovini gaidži pardav jas gyr turgaviet je savo prek , tikindamas, kad jo gaidžiai kaunasi ž tb tinai, iki mirties. – Tu man geriau parduok tokius, – kreip si j pirk jas, – kurie kaunasi iki pergal s!

Sistema nieko ir niekam ne pareigoja. Tas, kas nusprend , kad jam tai ne pagal gas, gali nutraukti užsi mimus bet kuriuo momentu, kad t sti ž tb tinai kautis iki mirties. B tent to taip r pestingai moko sociumas, per žiniasklaid , moksl , vairius mokymus ir Šventus Raštus, parduodamas jums „gaidžius“, kurie moka kautis tiktai iki mirties! J pasirinkimas nulemia j gyvybiško proceso krypt ir negali b ti kritikuojamas arba svarstomas. Bet kapituliacijos atveju j s jau nebegal site nei pareikalauti ataskaitos iš ko nors l t ar kit rezultat , nei paprašyti pagalbos! Kuo yra sukeltas toks m išpuolis? J s, perskait „Apokalips s dien Slapt Doktrin “, žinote, kad viskas šiame pasaulyje yra pavaldu tam tikroms programoms,kurias sukuria – ir kuriamosios, ir negatyvios mintys. Visk valdo mintis.Mintis susijusi su tais ar kitais žmogaus ir visos Žmonijos veiksmais. Tik vienint lis žmogus atsako už savo 34

Dzenas, Zen, dzenbudizmas – yra budistin meditavimo ir dvasinio pažinimo sistema, išsiskirianti visiškai budriu šio mirksnio suvokimu, savaimingu veikimu, gr stu tikrosios prigimties pažinimu, ir atsisakymu nuo egocentriško, vertinan io m stymo.

139

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


asmeninius poelgius bei veiksmus pats prieš save – savo gyvybe, o Žmonija atsako už žmoni (šali ) grup s veiksmus, taip pat savo gyvybe. Priklausomai nuo diapazono mintis gali b ti žmogaus s mon s apribota arba išpl sta iki pas mon s lygio, bekraš io pagal savo ribas, bet prasidedan io ir egzistuojan io tiktai kuriam min diapazone. B tent per pas mon realizuojasi saja su Subtiliu Pasauliu ir Dievu. Gyvendamas Žem je, žmogus nenoromis savo mintimi prisiriša prie materialiojo pasaulio, kur suvokia jo S mon , o tai reiškia, kad masto ir veikia sutinkamai su programomis, kurios užpildo j . Pa ios šios programos – tai savotiška energetin sankaupa, kuri atranda sau viet Visatos Lauke – sukuria savo Egregor . Vienatip s žmoni mintys susivienija vien bendr egregor . Iš ia žmon s jau pas moniniame lygmenyje gauna psichologin suderinamum – realizuoja vienodas S mon s programas. Jeigu programos skiriasi, tai žmon s savo S mone yra pajungti prie skirting egregor , o tod l n ra bendro pagrindo minties darbui. Jie negali surasti bendros kalbos. Per savo ilg istorij žmon s sigudrino sukurti Noosferoje galing agresyv egregor , kurio d ka kyla kivir ai, karai, revoliucijos ir t. t. Mintimis sukurt program savyb yra tokia: jas sunaikinti gali tik priešingos kripties mintis, su lygiareikšmiu potencialu. Tai reiškia, kad jeigu mes norime sunaikinti Noosferoje programas, pavyzdžiui, karo, tai kartu bendrai turime sukurti atitinkam egregor , kuris bus priešprieša karo egregorui. Visa Žmonija tik ir kalba apie taik , bet nieko nepadar tam, kad tvirtinti ši id Energoinformaciniame Lauke. Š kiai už taik , neišeinant už Noosferos rib , panaš s uodo cypim , kurio niekas negirdi. Tod l, jeigu j s iš tikr norite tur ti švies gyvenim ir be problem , laikas pereiti nuo žodži prie veiksm , apie k mes pastoviai kalbome. Laikas pamiršti savo asmenines ambicijas, priekaištus ir ateiti pagalb K rinijai, tiksliau laikas patiems statyti K rinij atitinkan kurian ias mintis. Problema tame, kad ši programin rang gali sukurti tik žmon s, kuri Siela neturi yd . Jeigu kurian ias mintis turi žmogus, kurio Siela yra kupina yd , visi jo ketinimai turi žem potencial ir lieka žemame lygmenyje, Noosferoje, kurioje joms neužtenka potencialo net j asmeninei realizacijai. Programos su agresyviu potencialu jas tiesiog sunaikina. Tod l jau laikas baigti žaisti dvasiškum , reikia patvirtinti j savo darbais, susivienijus harmonizuot žmoni Sistem ir patiems statyti linksm , švies gyvenim . Dievas duos jums tai, k j s patys sukursite, atminkite tai. Iš nieko niekas negali gimti. Kod l mes taip ramiai rašome apie vis tai? Tod l, kad esame persp ti ir apsaugoti. Pavojaus atvej bus nurodytas taškas žem lapyje, kur mes turime atvykti dar prieš kilus termobranduoliniam kataklizmui. Nat ralu, kad grandies tvarka, mes turime persp ti visus kitus. K b tent? Tik tuos, kurie patikrinti bendrame reikale ir b tinai pinigais, ir, suprantama, kas užsidirbo pinig kelionei. O taip pat tuos, kurie pasir pino bendruoju Sistemos egregoru – žvaigžde keliarode šiame pasaulyje. Jeigu to neatsitiks, pasauliniame kataklizme žus visi, nepriklausomai nuo to, ar jie yra pajungti prie Sistemos, ar ne! Kol kas gaunasi, kad Sistema – tik m dikis, o visi, kas prie jos prijungti, ir toliau išsisukin ja nuo bendro reikalo ir gyvena „teisuolio“ gyvenim pagal Noosferos programas, ti ne Sistemos Kaip persp ja Subtilus Pasaulis, sisi bavimui beliko 10 – 15 met , po to prasid s negr žtami procesai, ir jokios programos Žmonijos nebeišgelb s ! sajos su K rinijos Lygiais Mes jau kalb jome, kad K rinijoje yra septyni Lygiai (Pasaulis pagal savo strukt yra septini lygi ), vibracij dažnis maž ja nuo viršaus apa , nuo Lygio prie Lygio. 140

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Lygiui, kuriame mes gyvename, tenka patys žemiausi dažniai. Tai grubi (žem ) vibracij pasaulis, kuriam b dinga ribota, statiška S mon . ia ji gimsta. Žem – jos lopšys. M energetinis k nas sukurtas taip, kad septyni jo sluoksniai yra sujungti su septyniais Subtilaus Pasaulio Lygiais – kiekvienas su savu. Pats žemiausias K rinijos Lygis – Emocionalus. J aptarnauja galvos smegen reptilijos ir limbin dalys. Šis Lygis yra betarpiškai susij s su m fiziniu k nu, jautriai reaguojan iu energetinio k no b kl . S mon s praktiškai n ra, veikia emocijos, instinktai ir refleksai. Antrasis Lygis yra susij s su mentaliniu energetinio k no sluoksniu. Šis Lygis s veikauja su pa iais žemiausiais neokortekso sluoksniais. S mon , susijusi su juo, yra statiška, diskretin , remiasi stereotipais. Login m stysena bando iš išskaidyto, subjektyvaus realyb s suvokimo sukomponuoti ir sukurti vientis Pasaulio paveiksl . Minties jud jimo n ra, taigi atkurtas Pasaulio paveikslas – iliuzijos, tai yra subjektyvi poj bei vaizdini pasaulis, susietas su fiziniu, materialiu pasauliu. Šiame Lygyje sukuriamos minties formos, kurios negali pasikelti subtili energij Pasaul d l tos priežasties, kad žmogaus S mon nesugeba pasiekti šio Lygio ir sitvirtinti Jame. Tod l jos nus da tuose sluoksniuose, kur gyvena žmogus (materialiame pasaulyje). Tre iasis Lygis – Karminis. Jame, jeigu žmogus siekia Evoliucijos per Pasaulio pažinim ir sis moninim , jo mon šiek tiek išsiple ia. Šis Lygis – pirmas žingsnis tam, kad sis moninti save Visatos dalele, savo Vienyb su Dievu, suprasti Tikruosius K rinijos D snius. Tre iasis Lygis atitinka tre energetinio k no sluoksn . Šiame Lygyje žmogus tampa domus Dievo Pasauliui, Gamtai, j pastebi ir jam padeda. Jis palaipsniui, žingsnis po žingsnio, atsikrato baimi , stereotip ir susijusi su jomis minties form , tampa joms nepavaldus. Jo nebe takoja griaunamosios j gos, jis prisijungia prie Pasaulio švari energij , prie kuriam j , pradeda gyventi harmonijoje ir Vienyb je su Dievu. Tik tre iajame Lygyje Siela pradeda sis moninti save! Ketvirtasis, penktasis, šeštasis ir septintasis K rinijos Lygiai – tai tobul žini ir galimybi Pasaulis, švari energij Pasaulis, Dievo Pasaulis. Visi šitie Lygiai yra susij su energetinio k no sluoksniais, kurie vadinasi „Dangaus k nai“. Šio Lygio žmon s turi išvystyta mone, tobul k ir savo galimybi piln realizacij . Tuo pa iu išsivysto aukš iausios neokortekso dalys, žmogus turi išvystyt m stysen . Minties form lygiai Kurian ios minties formos randasi Dievo Pasaulyje, švari energij Pasaulyje, keturi aukštesni Lygi . mon s išsivystymo laipsnis ple iasi nuo Lygio prie Lygio (nuo ketvirtojo iki septintojo), o tai reiškia, kad did ja žmogaus žinios, jo, Pasaulio ir sav s, pažinimas. Sukurdamas savo minties formas šiuose Lygiuose, jis gauna piln savo min ir nor realizacij , pilnai patenkina materialinius poreikius, nieko nestumdydamas, nelaužydamas, be jokio valdymo. Griaunamosios minties formos. Jos randasi grubi (žem ) vibracij pasaulyje – Lygyje, kur tik-tik pradeda skleistis mon , ko pasekoje – žmogus dar negali valdyti savo emocij , nor . Reiškia, kuo daugiau jis turi nor ir kuo daugiau S mon yra susieta su j tenkinimu, tuo didesn 141

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


minties form kiek sukuria žmogus. Stereotipai – tai kanonizuotos savo nor tenkinimo taisykl s, iškeltos dogmos, absoliuto lyg . Minties formos yra susijusios su stereotipais, tod l yra tiek minties form lygi , kiek yra stereotip lygi . Kaip matote, Evoliucijos procesas n ra toks greitas. Visi nori kuo grei iau gauti daug ir visk iš karto, ta iau Evoliucija prasideda nuo savo iliuzini jausm ir nor sutramdymo. Išlaisvin iš j savo S mon , mes pad sime pagrind išsilaisvinimui iš vis minties form lygi . Nor sutramdymas leidžia nusikratyti asmenini minties form . Sunkiau yra su šeimynin mis minties formomis. Jos yra susijusios su šeimynin mis tradicijomis, savitarpio santykiais su t vais, gimine ir taip toliau. S mon s išsivadavimas iš šios r šies stereotip dažnai sukelia konfliktus šeimoje, ypa jeigu egzistuoja neviešinamas žmoni vienas kito slopinimas. Taip pat sunkiai vyksta išsivadavimo iš visuomenini stereotip bei min form procesas. Mes visi gyvename visuomen je, dažnai vertindami save pagal t visuomen s steli , kuriose mes esame, vertybi skal . Mums ne vis tiek – kas ir kaip mus ži ri, kadangi tik visuomen je mes galime save realizuoti.Savitarpio santykiai su žmon mis kuriami sutinkamai su m stereotipais, kuri laužymas gali sugriauti draugiškus bei kitus ryšius su daugeliu žmoni . Kiekvienas turi padaryti pasirinkim : ar jam verta eiti toliau arba reik sustoti, išsaugant nusistov jusi buit ir ankstesnius tarpusavio santykius. Daugeliui žmoni gali ti problematiškas valstybini ir religini minties form bei stereotip atsisakymas. Ta iau tik išvadav savo S mon nuo vis r ši stereotip bei minties form , mes gauname tikr dvasin laisv , galimyb valdyti save ir savo gyvenim savo nuoži ra, o ne pagal tas taisykles, kurias mums perša iš šalies. Kai mes pilnutinai išlaisvinsime S mon nuo egocentrizmo (nuo Ego), sis monine save kaip maž smiltel bekrašt je Visatoje, mes pajausime savo dalyvavim vieningame Procese vardu „Gyvenimas“. O tai taps manoma, kai mintys bus orientuotos Diev .Tai yra kiekviename veiksme mintis turi b ti nukreipta pat veiksm , ir tuo pa iu mes kaip ir turime adresuoti j Dievui, manydami, kad kas padaryta, reikalinga grei iau Jam, negu mums! Tada savo S mone paliksime Karmin Lyg ir prad sime nuskaityn ti informacij iš Dievo Kanalo, vadovaudamiesi ja. Atsiminkite! Pasaulis yra sukurtas taip, kad su egocentrine S mone, orientuota tik savo asmenini nor ir ambicij tenkinim , Dievo Pasaul ne eisi. Gudruolius ten mato kiaurai ir gr žina t Lyg , kurio jie nusipeln . Žinoma, tai nereiškia, kad žmogus neturi tur ti nor ir kad jis negali j tenkinti. Paprastai S monei poreiki tenkinimas neturi b ti savitikslis, nors net jeigu norai ir b susij su sveikata, darbu, pinigais, šeima ir taip toliau. Žmogus turi atsiminti, kad vis tai jis gaus, kai užsidirbs. Ir visai galimas dalykas, kad vis nor patenkinimo teks palaukti. Tikslas turi b ti S mon s orientacija tobul jim , S mon s palaikym laisvame pavidale, žini sisavinim sav s realizavimo tikslu vardan Dievo, siekim tapti Jo pad ju šio pasaulio valdyme. Tai yra visada ir visur j s turite b ti apimtas minties, kad Dievui yra labai svarbu, kad j s b tum te toks, kok save kuriate, realizuojate! Visi j norai, susij su buvimu fiziniame pasaulyje, su materialini gerovi gijimu, bus gyvendinti žmoni iš Dievo Pasaulio pagalba, sutinkamai su tomis programomis, kurios randasi minties formose.Bet bus patenkinti tik tie, kurie iš tikr bus jums reikalingi gyvenimui materialiajame pasaulyje, o ne šiaip sau, iš domumo arba d l kaprizo. Jeigu j s pasitikite tik savo j gomis bei savo galimyb mis, Subtilaus Pasaulio atstovai j nor netenkins! Jeigu manote, kad patys kažkokiu nors b du sutvarkysite – tvarkykit s. Kaip sako: „Vaikas neverkia – motina nesupranta!“ Bet reikia jums tik duoti ženkl , kad patys nesusitvarkysite, kai pagalba iš karto ateis, bet v l gi – j s gausite lygiai tiek, kiek jums iš tikr reikalinga. „Atsiminkite, kad negauti page idaujamo – tai kartais ir 142

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


yra s km “. Tiems, kas nusprend atkakliai jud ti priek , pabr šime, kad laikotarpiu, kai j mon išsivaduoja iš stereotip ir minties form , jums gali pasirodyti, kad j s patekote nes kmi juost . Visi j ankstesni santykiai gri va, reikalai patiria krach , viskas gri na. Jus gali apimti abejon s: „Ar teisingame kelyje aš randuos ir ar reikalinga man tai apskritai, juo labiau tokia kaina?“ Bet j s turite tiksliai žinoti, kad neb na dienos be nakties, o naktis prieš aušr ypa tamsi. Patik kite, visk j s gausite su kaupu, tiesa, kartais reikia visk statyti iš naujo. Bet ir j s faktiškai gimstate iš naujo! Nuo j atsitraukia senos griaunan ios minties formos, kurios jeigu ir dav „džiaugsm “, s km , laim – tai tik iki tol, kol j s buvote joms reikalingas, kol, tur dami aukšt energijos potencial , gal jote jas maitinti! Kai tik š potencial prarasite, jos nustos jums dav s km , j s tapsite joms neigiam emocij donoru, kad joms užtekt j duoti s km kitiems žmon ms. Pasitrauk nuo tokios „meškos paslaugos“, iš švarios S mon s Pasaul , j s patys sau sukursite s km – ir ne vienai dienai, o visam likusiam gyvenimui, kuris gali tapti begaliniu! Viskas priklauso nuo j . Kiekvienas turi savo nes kmi juost , pas kai-k jinai baigiasi greitai, pas kit l iau – viskas priklauso nuo stereotip kiekio ir j priklausomyb s nuo griaunam minties form laipsnio. Tam, kad švari energij Pasaulyje sukurti dirb savo atei iai, tebesant nes kmi juostoje, nesiblaškykite, neverkite ir nekaltinkite viso Pasaulio neteisybe j atžvilgiu. Dirbkite, jau dabar kurkite ateities minties formas, kad jos paruošt jums dirv j tikslams bei norams pasiekti.Kaip tai padaryti, j s susipažinsite praktin je Sistemos dalyje.

Truput apie Karm Apie š reiškin kalba ir rašo daug, bet daugiausia visos žinios apie Karm yra suvedamos draudimus – to daryti negalima, galvoti taip negalima ir panašiai. Karmos mechanizmas taip ir lieka Žmonijai paslaptis už septyni užrakt ir pretekstas tuštiems plepalams. Niekas šio mechanizmo aiškiai, bendro paveikslo r muose, paaiškinti negali. Kas gi išties yra Karma ? Anks iau buvo pažym ta, kad Siela – tai psichoenergetini program , užtikrinan m vystym si, kompleksas. Savo evoliucin vystym si – nuo Dievo iki žmogaus – Siela praeina be nuostoli , valdoma Dievo S mon s. sik nijus žmog , joje realizuojasi sav s sis moninimo (S mon s vystymosi) programos. Atgalinis Sielos kelias – nuo žmogaus iki Dievo – priklauso jau nuo to, keik išsivyst mon . B tent žmogaus S mon turi priversti j padaryti pirmuosius žingsnius, kad v l, bet jau s moningai, prisijungti prie Dievo S mon s. Vystymosi program persijungimo laikotarpyje – iš Dievo valdom nuosavas(individualias) – evoliucinis Siel vystymasis patiria milžinišk , triuškinan nuostoli . Nubyr jimas sudaro virš 99 procent , štai iš kur atsirado vienas procentas žmoni , kurie gal s išgyventi Žem je. Tai yra susij su žini stoka. Siela gali sis moninti, pažinti save ir aplinkin pasaul , tik b dama žmogaus k ne. Programos, kurios randasi Sieloje, ver ia j pastoviai ieškoti kelio Dievo Kanalo link tam, kad gauti Tikr sias Žinias. Ta iau daugeliui žmoni S mon apie š keli nieko nenori žinoti. Šiuo atveju sijungia koreguojan ios programos, vadinamos Karma. Jos užduotis – kontroliuoti m mon s b kl bei užtikrinti jos teising orientacij , nes nuo jos (S mon s) priklauso Sielos ir paties žmogaus Evoliucija. Karmos pasireiškimas – tai evoliucinio vystymosi rodiklis, tiksliau , nukrypimo nuo jos kriterijus, atsijungimo nuo Dievo Kanalo laipsnis. Kuo tas nukripimas didesnis, tuo stipresni Karmos sm giai, ir atvirkš iai. Karmos koreguojantis poveikis vykdomas griaunan minties form pagalba. s žinote, kad minties formos susijusios su stereotipais. B tent stereotipai atjungia 143

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


žmog nuo Dievo Kanalo, priversdami j gilintis B ties materiali dedam . Rezultate Siela nutraukia savo evoliucin vystym si. Tam, kad ištraukti S mon iš sp st , darb sijungia Karma, kuri iš pradži padaro patikrinimo „triuk “. Ji pritraukia prie žmogaus minties form , susijusi su stereotipais nor pavidalu, ir priver ia j realizuoti juos. Žmogus gauna ko jis nori. Tai daroma tikslu patikrinti, kiek jis užsiciklino savo stereotipe. Paprastai žmogaus S mon m gaujasi savo teisumu. Jis dar daugiau prisiriša prie stereotipo, nesuprasdamas, kad daro klaid . Toliau Karma pradeda savo korekcij .Ji pritraukia prie jo minties formas, kurios formuoja aplink j tokius vykius, kad jis suprast , jog reikia laužyti savo s sajas ir sitikinimus. Karmos sm giai iš pradži nežym s, persp jantys, ta iau, jeigu žmogus ir toliau nieko nesupranta, jie pasidaro stipresni. Pagrindinis Karminis D snis sako: „Viskas, prie ko mes prisirišame, ties kuo užsicikliname – atimama“. Kaip matote, teisingai pasakyta: „Asketizmas iš tikr ne tame, kad j s nevaldytum te, asketizmas tame, kad niekas nevaldyt j “. Griaunamosios minties formos, kuri pagalba vykdomas koreguojantis m mon s valdymas, ir yra vienas iš K rinijos Lygi , atlieka iš karto kelet funkcij , apie kurias mes pakalb sime sekan iame skirsnyje. O kol kas pasistenkite suprasti, kol mes esame griaunam minties form valdžioje (esant stereotipams, nesubrendusiai S monei tai neišvengiama), visos žinios ezoterikos, mokslo srityje, s km intelektualiame vystymesi, „geri ir blogi“ darbai, religingumas ir maldos Dievui lieka už Dievo Kanalo rib . Mes, b dami atjungti nuo Jo kuriam energij , randam s griaunam minties form veikimo lauke. Stereotip pagimdytas žmogaus mintis (geros jos ar blogos), pritraukia minties formos, didinan ios j gyvybišk potencial . Ir kuo didesn potencial sukaup griaunan ioji minties forma, tuo didesn koreguojant poveik iš Karmos pus s gauna žmogus! M b da tame, kad mieganti S mon nesugeba kontroliuoti Priežas Pasaulio. Minties formos išeina už m Pasaulio supratimo rib (jos nematomos, neap iuopiamos, nesuprantamos – kaip radiacija), ir mes esame visiškai neapsaugoti nuo ! Nors iš seno mus persp jo apie Velni su jo klastingumu, apsukrumu, apie tai, kad kiekvien žmog jis gaudo savo tinklus. Kuo daugiau nuod mi (stereotip ) turi žmogus, tuo daugiau Velnias j užvaldo. Rezultate, tokio tikrosios priežasties nežinojimo, žmoni protuose susik kažkoks mistinis, ugnimi spjaudan io monstro vaizdinys, kuris randasi opozicijoje Dievui ir nori pražudyti žmog ir vis Žmonij bendrai! Iš tikr paveikslas yra kur kas prozaiškesnis. Minties formos – tai m veidrodis, atspindintis tai, kas mes esame. Tai ar verta j kaltinti? Atsikratyti šio energoinformacinio monstro globos ir šimtaprocentin s priklausomyb s, atjungus Karmos poveik , galima tik tuo atveju, jeigu išvalysime savo S mon nuo stereotip ! Stereotip skirtumas nuo minties form sekantis: stereotipas – tai sustabdyta mintis, jos statika. Minties sustabdymas vyksta, kai ji susiejama su tam tikru noru, veiksmu, kuri tenkinimas yra paties žmogaus išlikimo esm, b das. Stereotipas neformuoja vyki . Vien kart sukurtas stereotipas n ra sunaikinamas, jis papras iausiai egzistuoja, apribodamas žmogaus m stymo akirat , pasaul ži – ir ne daugiau. Vien kart sukurtas stereotipas ra susinaikinamas! Minties forma gimsta kaip aktyvi ir dinamiška mintis, kuri remiasi nor tenkinimu. Ji sugeba formuoti aplink žmog vairius vykius, rengti kontaktus tarp žmoni ir trenkti juos kaktomis, tai yra valdyti juos kaip marionetes. Minties forma, neturinti j maitinimo, gali atrofuotis ir išnykti!Pašalinus savyje stereotipus, žmogus automatiškai atsijungia nuo minties formos. Pats stereotipas neišsitrina ir nepasišalina, papras iausiai S mon nuo jo atsijungia! Tam užtenka tur ti s žin s ir dr sos, kad suprasti ir pripažinti stereotipo 144

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


egzistavim savyje. Kiekvienas žmogus laiko save idealiu, visada teisiu ir pakankamai savikritišku, ta iau matuoklis šiuo atveju yra karmin korekcija. Jeigu jinai baudžia, reiškia – j s turite stereotip , ir n vien ! Tuo atveju, jeigu aplink jus sukuriami jus erzinantys vykiai, j s jau iat s nejaukiai – j s turite stereotip ir jus koreguoja Karma! Neieškokite kalt aplink save – vis pirma išsiaiškinkite savyje, nustatykite, nuo kurio stereotipo Karma nori jus atitraukti, suvokite tai ir priimkite situacij toki , kokia ji yra. J s nusipeln te jos! Atleiskite sau, kad d l savo neišmanymo patekote Karmos poveik , pad kokite sau (savo Sielai) už eilin pamok . Priimkite tvirt sprendim , kad daugiau tokios klaidos nebepakartosite.

Amžiaus Karma vairiais gyvenimo laikotarpiais Karma veikia mus skirtingai. Tai yra susij s su mon s Evoliucija. Per savo gyvenim žmogus jo evoliuciniame vystymesi turi praeiti tris stadijas: Mieganti S mon . Ši stadija atitinka žmogaus k dikyst ir vaikyst . Charakterizuojama infantilizmu ir m stysenos inertiškumu. S mon s vystymasis. Šis laikotarpis susideda iš dviej etap : Besivystanti S mon – jos formavimosi laikotarpis. Jis apima paauglyst (nuo 12 iki 18 met ). išvystyta S mon – suformuotos S mon s laikotarpis. J atitinka žmogaus gyvenimo laikotarpis nuo 18-20 met iki 30-35 met . Visas šis laikotarpis charakterizuojasi tuo, kad žmogus turi aktyvi , dinamišk mint , siekia j k rybiškai realizuoti. Aukš iausioji S mon . Šis laikotarpis charakterizuojasiTikrojo Išmintingumo, Tikr Žini gijimu bei j realizavimu. Žmogui tampa pavald s Pasekmi ir Priežas Pasaulis, Gyvenimas jam – atversta knyga. Jis tobulai moka valdyti savo mint , vykius, save. Tai Šviesos stadija, kai gytas išmintingumas perduodamas jaunesn ms kartoms. J atitinka amžius nuo 35 met ir v liau. Perži sime visas išvardintas S mon s stadijas smulkiau. Pirmoji stadija – Mieganti S mon Gimus vaikui, visos jo Sielos programos yra orientuotos fizinio k no formavim ir prisiderinim prie to pasaulio, kuriame jis ruošiasi gyventi, tod l S mon šiame periode nelenda pirm plan , jos vaidmuo antraeilis. Ji yra užsi musi pasaulio pažinimu jutimo organ , kuriuos formuoja žemiausios galvos smegen dalys (reptilij ir žinduoli ), pagalba. Nemok dama analizuoti bei kontroliuoti Priežas Pasaul , mažo žmogaus mon stengiasi siminti tam tikr bendravimo su Pasauliu patirt – dži pavidalu. Jo mon je visiems gyvenimo atvejams yra savas dis – receptas, konkre ios užduoties arba problemos sprendimo taisykl . Naujo džio gijimas žmogeliui yra didžiulis vykis, lydimas audringo džiaugsmo ir susižav jim . Stengdamasi užtikrinti išlikim šiame pasaulyje, sitvirtinti jame, mažylio S mon remiasi jo sigyt dži visuma. Miegan iai S monei tai – pats papras iausias ir optimaliausias savo funkcijos realizavimo b das, nes ji dar nesugeba atlikti situacijos sis moninimo bei analiz s funkcijos. Vaikas mokosi ži damas kitus, kopijuoja savo t ir artim reakcij vien ar kit situacij , vyk . Šiuo laikotarpiu S mon prisitaiko prie gyvenimo fiziniame pasaulyje, dži pavidale, sigydama gyvenimo jame patirt . Mieganti S mon sugeba realizuotis tik gytos patirties s skaita (pasaulio suvokimas neokortekso jungimo d ka dar nedalyvauja). Kol kas ji moka tik kultu paversti gudžius, užsiciklindama juose. Taip gimsta stereotipai. 145

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Pas vaikus dažnai atsiranda vairios baim s. Tai atsitinka tod l, kad mieganti mon , susid rusi su kažkuo nesuprantamu, nerado patirties, džio, kurio pagalba gal reaguoti š vyk . Kuo mažiau vaikai turi dži , stereotip , tuo daugiau jie yra užsiciklin , tuo daugiau visko bijo!Mieganti S mon – tai nat ralus procesas, stadija kiekvieno žmogaus gyvenime. Tai tarsi vaik ligos, kuriomis reikia persirgti, kad gauti atsparum , imunitet . l nuolatinio neužtikrintos saugos jausmo vaikai ieško apsaugos pas suaugusius, pas savo t vus. Laikotarpiu, kai vaikas darosi suaug s, pas j aktyviai vytosi m stymo procesai.Tuo momentu yra labai svarbu nukreipti j tokiu b du, kad jis ugdyt pastabum , sugeb jim analizuoti vykius, niekuo netik be rodym , nukreipt savo mintis Diev , neužsiciklindamas savo noruose ir stereotipuose, jausmuose ir poju iuose. Kad jis kuo dažniau užduot sau klausim : ar jis teisus Pasaulio savo matyme ir suvokime, ar ne? Tik šiuo atveju jis teisingai lavins savo S mon , neužli liuodamas jos savo reikšmingumo bei neklaidingumo išk limu. Nuo pat pradžios visi vaikai yra pajungti prie Dievo Kanalo, bet j S monei užsidengiant stereotipais, jie nuo šio Kanalo atsijungia, patekdami minties formom takon, ir nuo šio momento prasideda visos žmogaus problemos! Kaip matote, tam, kad užtikrinti savo vaikui šviesi ateit , mes, suaugusieji, iš pradži turime patys subr sti, atsibusti, suformuoti teising Pasaulio suvokim ir sis moninim . Ir tik po to galima prad ti savo vaik aukl jim , kad pad ti jiems tiesti savo keli šiame gyvenime. labai puiku, jeigu t vai formuot save iki vaik atsiradimo. Bet iš tikr gaunasi, kad vaikai gimdo savo t vus, bet mes, t vai, sk stame nemokšiškumo baloje patys ir traukiame ten (faktiškai skandiname joje!) savo vaikus. Vaikyst s laikotarpiu Karma vaiko ne takoja, nes jo Evoliucija nukreipta materialios dedamosios pus n ir savo tikslu numato adaptacij fiziniame, materialiame pasaulyje. Kadangi n ra S mon s Evoliucijos program , tod l n ra ir karmin s korekcijos priežas – nes visa tai dar negresia neigiam minties form egzistavimui. Antroji S mon s evoliucijos stadija – S mon s vystymasis 12 met amžiuje baigiasi fizinio k no formavimosi periodas. Siela jungia S mon s vystymosi mechanizm . Nuo 12 met prasideda jos formavimosi laikotarpis. Tai atbundan ios S mon s periodas. Sielos impulsai stumia žmog sav s pažinimo ir tobul jimo keli . Psichikos lygmenyje formuojasi tokios savyb s, kaip kryptingumas, sis moninimas, atkaklumas ir aktyvi k rybin veikla. Vyksta aktyvus ankstesn s patirties perži jimas, s moningai formuojasi džiai, leidžiantys prisitaikyti prie nauj gyvenimo lyg . Šis laikotarpis charakterizuojasi K rinijos dvasin s dedamosios pažinimu. Yra labai svarbu, kad šiuo momentu šalia b prityr dvasiniai mokytojai. Idealus variantas, kai patys t vai yra supratingi ir prityr . Šiame etape paauglys formuoja save kaip asmenyb , numato tolimesnio augimo bei lavinimo kelius visuose B ties aspektuose. sisamonindamas savo poži realyb , jis mokosi s moningo elgtesio joje, formuoja savitarpio santykius su bendraamžiais ir j supan iais žmon mis. B tent šiame laikotarpyje prasideda Karmos korekcija tikslu atitraukti besivystan mon nuo stereotip . Paauglio gyvenime vyksta jam gana nemalon s vykiai, kurie jam nurodo stereotipus, kuri jis turi atsikratyti. Jo S mon dar negali suprasti visk , kas vyksta, ji neturi patirties. Tod l labai svarbus labiau patyrusi t patarimas. Deja, visi vai yra pasiruoš atkišti pet savo vaikui, duoti jam kirk nori patarim , bet tik toki , kurie remiasi j asmeniniais stereotipais! Vaiko pas mon vis tai žino ir tod l nepatiki t vais, vaikas pradeda ieškoti savo kelio, pasitik damas „autoritetais“ iš šalies. Iš ia kyla amžina t ir vaik problema. 146

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Besivystan iai S monei tr ksta sugeb jimo analizuoti ir kontroliuoti Priežas Pasaul , tr ksta patirties, kad suprasti visame, kas vyksta. Ir dažniausiai, visiškai susipainiojusi, ji v l ieško apsaugos ankstesniuose bei naujuose stereotipuose, formuodama savo asmenin Virtuali Visat , kas nuveda S mon aklaviet , labirint , iš kurio be pašalin s pagalbos jinai nebeišeis! Idealiai paauglyst s laikotarpis turi baigtis S mon s, orientuotos Diev , tikr Pasaulio pažinim , teising savo gyvenimo kredo formavimu. Nuo 20 iki 35 met padedami k rybin s realizacijos bei s veikos su Dievo Kanalu pagrindai. Dievo Kanalo Informaciniame Lauke žmogus praveda savo asmenin s dažni linijos prieig Dievo energij . Ir kuo daugiau K rinijos Lygi (toki Lygi 7) šie dažniai apima, tuo tobulesnis darosi žmogaus gyvenimas, tuo tobulesnis darosi jis pats. Tuo atveju, kai d l koki nors priežas žmogus paauglyst je ir juo labiau subrend s nepakeit sav s, neatsisak savo stereotip , j koreguoja Karma. Iki 12 met Karma tiesiogiai vaik neveikia , bet pagal energetik vaikai su t vais sudaro visum , tod l labai dažnai t koregavimas muša ir vaikus. Ir jie, kaip pati silpniausia grandis, priima karmin sm save, apsaugodami tuo pa iu savo t vus. Tre ioji stadija – Aukš iausioji S mon Šis laikotarpis prasideda nuo 35-j met ir gali t stis iki begalyb s. Šiuo vystymosi laikotarpiu žmon s paž sta Ties , nuodugniai sitvirtina Dievo Kanale, suvokia Pasaul intuicijos pagalba, per pas mon , be jutimo organ kišimosi. Jiems tampa pilnai pavaldus Priežas Pasaulis, taigi jie sugeba s moningai valdyti Pasekmi Pasaul . Žmon s, turintys Aukš iausi S mon , sugeba valdyti absoliu iai visus išryškinto Pasaulio procesus ir juos koreguoti. Jie demonstruoja savybes, b dingas Dievui. B tent šios b senos pasiekimas – žmogaus Evoliucijos idealas ir superužduotis. Nuo šio Lygmens žmoni Karma atsitraukia visiems laikams! Jie yra vieningi su Kosmoso sniais, su Dievu, gyvena harmonijoje su Gamta ir patys yra harmoningi! Šiuo momentu Gamtoje veikia vibracijos ir vyksta poky iai, leidžiantys žmogui per kuo trumpiausi laik pasiekti Aukš iausiojo Proto b senos. Dvi ankstesn s stadijos (inercija, vystymasis) – praeitas etapas, gr žimo prie j jau nebebus. Evoliucija nelauks pav lavusi ir nieko neagituos. Tas, kas susp s užkopti ant Evoliucijos naujos pakopos, gal s valdyti savo sveikat , amži , k no transformacij , s km ir be galo ilg gyvenim . Pasiekusieji Šviesos sen , paž st Ties ir yra aktyv s mokytojai bei palydovai žmon ms, kurie randasi dviejose ankstesn se S mon s vystymosi stadijose. Deja, iš tikr matosi nelinksmas paveikslas: daugelis „pakimba“ inercijos etape, iki paskutini savo dien b dami miegan ioje stadijoje, ir taip tvirtai užpildo ši niš , kad yra agresyv s tiems, kas išdr sta palikti šiuos pel kautus! Šiuo pagrindu šeimose siliepsnoja konfliktai. Tie, kas siekia evoliucinio vystymosi, nepritampa prie savo artim , susiklos iusi „padoraus elgesio“ stereotip , kurie nenori atsisveikinti su savo prastu, jaukiu gyvenimu. Jie nenori keisti ir pl sti savo komforto zon , pradeda visais padoriais ir nepadoriais b dais spausti tuos, kurie išdr so tai padaryti. Kyla nesupratimas, konfliktai.Vyksta b tent tai, apie k mus persp jo J zus Kristus: „Nemanykite, jog aš at jau nešti žemei ramyb s. Aš at jau nešti ne ramyb s, o kalavijo“, tai yra šis procesas yra labai skausmingas, bet nat ralus ir neišvengiamas. Kad išvengti panaši konflikt šeimose, yra labai svarbu eiti visiems vienu keliu. Bet jeigu šiuo klausimu pas jus n ra sutarimo su savo artimaisiais – nenusiminkite, bet ir neleiskite jiems traukti jus su savimi nevilties dugn ! Šiame gyvenime kiekvienas padaro savo Pasirinkim ir kiekvienas savo Pasirinkime yra teisus. Tod l neteiskite j per griežtai. Savo artim meil s stereotipas – vienas stipriausi , bet atsiminkite, kad prieš Diev ir Evoliucij kiekvienas atsako tik pats už save! Atsikalbin jimai ir pasiteisinimai, kad kažkas paaukojo savo gyvenim ir Evoliucij d l savo t vo, motinos, žmonos, vyro, vaiko ir t. t., 147

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


neturi prasm s. Prieš Diev visada teisus tas, kas evoliucionuoja, o ne tas, kas „s di baloje“ ir traukia ten kitus! Biblijoje yra alegorija, kurioje Dievas liep Abraomui paaukoti savo s Izaok . Jos pamoka tame, kad reikia atsikratyti pasiaukojan ios meil s stereotip vardan asmenin s Evoliucijos. Jeigu j artimieji nenori evoliucionuoti – neeikvokite savo gyvenimo d l j , evoliucionuokite patys! Prašykite Dievo, kad Jis paprotint juos, duot pažinti Ties . Tai, galb t, vienintelis dalykas, kuo j s galite jiems pad ti. Ta iau d l j stereotip ir nenor jimo pažinti Ties nestabdykite Gyvyb s savyje, evoliucionuokite patys. Kad b lengviau ir kad išmokti kent ti artim spaudim , sivaizduokite save atsiskyr liu. Atsiskyr liai neturi nieko vertingo iš šio pasaulio vertybi ir neturi prieraišumo prie savo artim , gyvendami pagal princip : „Viskas, kas mano, nešioju su savimi“. Turima omenyje: visa, ko žmogus negali pastoviai tur ti su savimi – yra ne jo, o svetimas turtas! Tod l ži kite savo artimuosius kaip pašalinius žmones, su kuriais jus sieja kai kurie tarpusavio sipareigojimai. Juos j s turite atlikti, pavyzdžiui, priži ti an , paruošti pietus, sutvarkyti but . Priklausomai nuo darbo r šies, sivaizduokite, kad jus pasamd atlikti tam tikr darb . Joki b du neužsigaukite d l to, kad j artimieji j nesupranta! Atsiminkite, kad paprastas žmogus paž sta pasaul jutimo organ pagalba, tai taip vadinamas sensorinis suvokimas (rega, klausa, lyt jimas, skonis, uosl , racionalus protas, kuris leidžia pažinti ir išanalizuoti situacij , prived s j prie diskretin s formos). Toki žmoni s mon pratinta visk d lioti lentyn les, tikint, kad kada nors jam pasiseks sud lioti Tikr paveiksl , Pasaulio mozaik . Bet Pasaulio paveikslas, sukurtas jo sensorinio suvokimo pagrindu, n ra Tikrasis ir niekada toks nebus. Vienu tik savo egzistavimo tokioje formoje faktu (visi procesai suskaidyti diskretinius didžius – Dvilypumo dedamasias) šis paveikslas pažeidžia Vienyb s D sn , kadangi turi subjektyvaus suvokimo charakter . Galiausiai Pasaulis tokioje S mon je atsispindi atskir paveiksliuk -stereotip pavidalu, o susij su jais samprotavimai pilnai koncentruojasi juose ir atskirai nuo stereotip egzistuoti nebegali! Bandydamas tokiu du apibendrinti gytas žinias, žmogus gauna realyb s vaizd iškraipytoje, susmulkintoje formoje, nes kiekvienas stereotipas – tai praeita patirtis. Tikrieji gyvybiški procesai ir pats Gyvenimas nu jo priek , o S mon vis dar remiasi tai, kas kažkada buvo, tuštum ! „Galima atsiremti tik tai, kas priešinasi!“ Nat ralu, kad proces , kurie liko už mon s suvokimo rib (jie kartu su Gyvenimu nu jo priek ), S mon nesuvokia ir jie lieka už pažinimo rib . Pakeisti toki pad ti galima tik blokuojant sensorin Pasaulio suvokim . Atitrauk s savo S mon nuo jutimo organ , žmogus tuoj pat prisijungia prie pagrindinioTiesos pažinimo Kanalo – prie intuicijos Kanalo arba prie pas mon s, kuri be iškraipym nuskaito Dievo informacij iš Visatos Energoinformacinio Lauko. Ir kuo S mon yra laisvesn nuo stereotip , tuo švaresn (tikslesn ) yra nuskaitoma informacija. Toki galimyb Gamta jo kiekviename žmoguje. Tam, kad pajungti šiuos procesus, reikia pripažinti savo ribotum pasaulio suvokime , panor ti „atsibusti“ ir pažinti Ties , pripažinus vystymosi tinum . Jeigu žmogus užsispyr s siekia tikslo, ieško ir priima informacij pagal ši tematik , prasmina j , Subtilus Pasaulis padeda jam atskleisti S mon . Subtilaus Pasaulio kišimasis kiekvieno iš m

evoliucin proces – b tinumas

Dalykas tame, kad Sielos Evoliucija praeina keli nuo Dievo iki Žmogaus , o po to nuo Žmogaus iki Dievo , sigydama šiame Kelyje S mon , ir tuo pa iu gab jim materializacijai. Anks iau buvo pažym ta, kad Sielos Evoliucija nuo Dievo iki Žmogaus vykdoma Dievo energijos d ka, reiškia, š proces valdo ir kontroliuoja Dievo S mon ir 148

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


turi visiškai konkre ius tikslus bei užduotis. Tod l kiekviename K rinijos Lygyje Siela gyja tam tikr savo vystymosi patirt ir sukaupia energetin potencial , reikaling jos realizacijai žmogaus pavidale. Gavusi Žem je fizin k ir S mon , Siela startuoja priešing pus – nuo Žmogaus link Dievo . Tam, kad pasiekti savo vystymosi aukš iausio taško, ji turi gyti aukštai išvystyt login S mon . Pagal S mon s vystymos lyg Siela kyla K rinijos Lygiais, nuo pirmojo iki septintojo, sitvirtindama kiekviename j . Tuo pa iu žmogus lieka gyventi Žem je, net negalvodamas apie senatv , ligas ir juo labiau apie mirt . Jos nuo jo palaipsniui ir negr žtamai atsitraukia irišnyksta. Bet pats sud tingiausias, delikatus ir atsakingas Sielai momentas – tai iš jimas iš miegan ios S mon s. Siela pastoviai stumia žmog evoliucinio vystymosi link, bet d l savo min inertiškumo, d l koncentravimosi save, mieliausiaj , jis t signal negirdi. Net jeigu S mon ir girdi šiuos impulsus – tai jau nebepad s pakeisti situacijos. Miegan ios S mon s buvimas pas žmog liudija, kad Siela prarado gyvybišk potencial , sukaupt milijonuose ankstesni transformacij . Pati S mon jau nebeturi gos tam, kad savarankiškai prad ti evoliucionuoti ir kilti aukštesnius K rinijos Lygius. Tod l reikalingas atitinkamas impulsas iš išor s, paties Dievo pagalbos pavidalu. J pasirinkimas, atkaklumas, pasiryžimas – j pagalbos prašymas – tai garantija, kad pagalba ateis. Kiekvienam duodama tai, ko jis prašo ir ko yra nusipeln s. mon gavusi iš Dievo impuls vystymuisi, aktyviai ple iasi ir kartu su ja Siela, gavusi, pagaliau, sparnus (impulso pavidalu), kyla virš pas Diev , sitvirtindama tuo pa iu (paeiliui fiksuojadamasi) kiekviename K rinijos Lygyje. Sukaupia jame patirt – ir juda toliau, paskui besivystan S mon , vesdama fizin k . Iš pasakyto išeina, kad jeigu j s, savo S mon s vystymesi jau iate sunkum , kuo dažniau kreipkit s Diev : „Viešpatie, eik mano Siel , nukreipk mane Tiesos keli , išpl sk mano S mon . Pad k man pažinti bei suprasti Ties , pad k man išmokti doriai gyventi ir tapti vertu tav s. Padaryk mane, Viešpatie, tokiu, kokiu Tu nor tum mane matyti. Taip liep Dievas. Vardan Dievo. Amen. Om, om, om“.

Evoliucinis S mon vystymasis vyksta palaipsniui Taigi, jungimosi su Dievu, su Jo Kanalu Visatos Energoinformaciniame Lauke procesas taip pat vyksta palaipsniui. Kelias link S mon s evoliucinio vystymosi jungimo eina per supratim , kad informuotumas ir išsilavinimas nepadar m protingesniais ir nedav Žini . Ir net atvirkš iai – pad jo jungti susinaikinimo mechanizm . Vadinasi, neišvengiamai reikia pripažinti tai, kad mes nieko nežinome, ir mums reikia mokintis. Ir reikia pripažinti mokytoju kiekvien , kas prav nežinomyb s uždang , net jeigu jis nepriklauso diplomuotiems autoritetams bei kumirams. Beje, lenkimasis autoritetams – irgi stereotipas. Kaip žinoma, išmintis dažniausiai randasi liaudies rankose, nes išlikimo praktika priver ia j pažinti Ties ne žodžiais, ne iš knyg , bet darbais. Ne be pagrindo š neišsenkam šaltin krypo, išgarsin amžiams save, šio pasaulio Didieji – Puškinas ir Gogolis, Šolochovas ir Šukšinas, aikovskis, Glinka ir daugelis kit . B tent iš paprastos liaudies gimsta Leonardo da Vin iai ir Stradivarijai, Lomonosovai ir Kulybinai. Japon mokslininkai po rimt tyrim nustat , kad 9 iš 10 didži atradim padar prastuoliai, o ne aristokratai bei mokslininkai. Tokiame pažintini j išd styme pasl pta didžiul pa ios Gamtos išmintis, tiksliau sakant, pasl ptas jos pagrindinis D snis: „Viskas, kame užsiciklina žmogus, prie ko prisiriša, iš jo turi b ti atimta“, kitaip nebus jo S mon s vystymosi.Mokslo vyrai, kaip 149

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


žinoma, yra užsiciklin savo id jose, ir tod l j realizavimui praeina daug met . Jie sukuria atitinkamas minties formas, bet id jos realizacij gauna ne tas, kas m sto, o tas, kas praktikuoja. Einantis evoliuciniu S mon s (o ne id jos) vystymo keliu turi b ti panašus folklorist , kuris ieško liaudyje išminties ir surenka j po trupin , perduodamas tolesn ms kartoms. Kaip pasak žymus kompozitorius Michailas Glinka: „Muzik sukuria liaudis, o mes, kompozitoriai, j aranžuojame“. laikais, pavadintais Apokalipse, liaudies k ryba nepastebimai iš dvasini ieškojim srities, muzikos, tapybos, Dievo ieškojimo, poezijos, amat srities pasislinko ir susikoncentravo ekstrasensorikos, anomali reiškini , gydytojavimo ir kontakt su Aukš iausiuoju Protu problemas (išlikimo problemas, kurios iškilo prieš Žmonij visu giu). Tod l susidom jimas, viskuo kas anomalu, neatsitiktinis: „Liaudis ne visk žino, bet visk jau ia“. Valstyb ir visas strukt ras, „aptarnaujan ias“ jos interesus, liaudies išlikimo problema domina lygiai tiek, kiek ji lie ia pa ios valstyb s interesus. Prie toki strukt priskiriami mokslas, religija, ir žiniasklaida. Reikalas tame, kad visi liaudies pasiekimai, jos k rybos bei Sielos skrydis buvo iš tikr liaudiški iki tol, kol jie likdavo neišardomai ir tiesiogiai susieti su realiu liaudies gyvenimu bei buitimi. Po Antrojo pasaulinio karo, su mokslo ir technikos pažangos at jimu, viskas, kas buvo liaudies sukurta, nepastebimai persik valstybini institucij valdas, išsigim „liaudies k ryb “, menus, amatus ir 10.000 legalizuot , kanonizuot sekt , konfesij bei religij . Patekusi masin s kult ros kategorij , atpl šta nuo savo gimdytojos – liaudies, jos riba naujovišk technologij pagalba pavirto gromulu, o kartais – ir narkotiku, kuriuo atsid jusi vaišinasi ta pati liaudis. Tam tikroms strukt roms – tai geros „ džios“, pasakiško pasipelnymo šaltinis! Bet per anksti laidoti liaudies Siel . Jos vienyb su Gamta, su Subtiliu Pasauliu genetiškai yra ta kiekviename iš m . Tod l liaudyje išliko sveikos j gos, kurios sugeb jo ištverti paš lišk masin s kult ros spaudim . Liaudies Siela eilin kart , b dama laisva nuo koki nors strukt kišimosi, kas vadinasi tylomis, kuria savo išgelb jim . Ji atranda savo viet situacijoje, kuri susiklost paskutiniais dešimtme iais, naujojoje Koordina Sistemoje, kurios supratimas ateina tik dabar. Bet š kart – su galimybe kreiptis pagalbos Instancij , kurios siek daugel t kstan met – Subtil Pasaul , Dievo Pasaul ir pat Diev ! Iš to išeinant, laukti proveržio šlikimo srityje reik ne iš valstybini institucij pus s (religijos, mokslo, meno arba žiniasklaidos), o liaudies tarpe. Kadangi tik joje gali gimti ir subr sti kas nors gyva, iš tikr reikalinga. Sistema – tai ir yra toks prasiveržimas išlikimo srityje.Ji k si ir brendo, dama nepasiekiama koki nors institucij kišimuisi.M užduotis – nesim tyti, neskub ti perduodant ši išmint . Iš pradži turime patys prasminti ir sis moninti j , sisavinus gaut potencial , ištobulinti save, panaudojant savo gyvenime, kad gauti teigiam rezultat – ir tik po to perduoti kitiems žmon ms. B tinai be skubos, be dirbtinai sukelto nereikalingo ažiotažo ir labai atsargiai. Visais laikais liaudies išmintis brendo ir kristalizavosi liaudyje štai taip, po truput , iš apa ios, neb dama iš pradži pripažinta, paglostyta valdži turin .B tent šiame, o ne partij bei prezident vaidmenyje randasi liaudies ne veikiamumo ir ištvermingumo paslaptis, nes pasakyta: „Valdovai ateina ir išeina, o liaudis lieka!“ Mes – žmon s Žem je, prisid prie Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemos sukurimo, nepasisaviname vis laur sau! Šios Sistemos minties form suk Liaudis, amžin ieškojim keliu, didžiuli praradim bei kan kaina! Mums teko šio nepastebimo titaniško darbo praktinio realizavimo vaidmuo – jau per savo sis moninim , nors daugelis toki m ginim buvo ir iki m . Aišku, naudinga tai, kas laiku. Gali b ti, kad anks iau Harmonizavimo Sistemos Minties forma dar nebuvo paruošta arba pretendentai jos praktin realizavim buvo 150

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


nepakankamai atkakl s. Visai gali b ti, kad ir pats žmogus dar nebuvo pasiruoš s j suvokti, netur damas tam stimulo Apokalips s pavidalu! Elektros lemput s išrad jas (šiuolaikin alegorija) Elektros lemput s išrad jas, jos išradimui, paukojo didžiul laiko kiek . Kalb jo, kad jis atliko 2 t kstan ius eksperiment , kol jam pavyko sukurti. Press-konferencijos, skirtos naujam išradimui, metu vienas labai atkaklus žurnalistas paklaus : – Sakykite, misteri Edisonai, kaip jaut s kent damas nes kmes du t kstan ius kart , bandydamas sukurti vien lemput ? – Jaunuoli, – atsak Edisonas, – aš visiškai nesuklydau du kstan ius kart , kurdamas ši lemput . Aš atradau 1999-is b dus, kaip Nereikia daryti lemput s. Tik nuolat pažindami Pasaul , nuolat orientuodami savo mintis Diev , mes galime pajungti S mon s Evoliucijos proces . Giliausia religijos klaida yra tame, kad ragina žmog eiti pas Diev , tik ti Juo, ir iš kart atkerta jam bet koki galimyb leisti Diev savo gyvenim , kasdieninius reikalus, vienu tik š ktel jimu: „Nenaudok Viešpaties, savo Dievo, vardo be reikalo !“35 Tuo diskredituojasi pati žmogaus sujungimo su Dievu per religij id ja! Pastovi min orientacija Diev reiškia: k mes beprad tume daryti arba pažinti, kiekvien minut turime užsiimti veikla su mintimi, jog darome tai ne d l sav s, ne d l asmenini interes , o tik tam, kad m s junga (Vienyb ) su Dievu tapt tobulesn ir vaisingesn ! Kad ir mums, ir Dievui šioje s jungoje b jauku, savitarpio santykiai formuojami kaip ir šeimoje: viskas daroma bendram labui. Šis procesas, vien kart prisijungus, neturi nutrukti niekada.B tent tame yra kmingos Žmogaus evoliucijos garantija! Tai – Aukš iausiojo Proto, Aukš iausiojo Pasaulio sis moninimo lavinimo savyje Kelias! Darbas su kankor žine liauka, S mon s išpl timo proced ra Epifiz – kankor žin liauka randasi galvos smegen centre, taške, kur susikerta dvi ties s, pravestos per tre iosios akies tašk (horizontali ties ) ir per viršugalv (vertikali ties ). Kankor žin liauka laikoma pagrindiniu reguliatoriumi, ji produkuoja hormon melatonin , kuris užtikrina organizmo apsaug nuo laisv radikal , o tuo pa iu – apsaugo j nuo v žio, AIDS ir kit b . Melatoninas ramina nerv sistem ir padeda išlaikyti S mon „alfa lygmenyje“, o taip pat sul tina sen jim ! Su amžiumi melatonino lygis organizme maž ja, iš ia – imuniteto maž jimas, senatvini pakitim atsiradimas organizme, sen jimas. 35

Iš jimo knyga 20 : 7; Pakartoto statymo knyga 5 ; 11.

151

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Kankor žin s liaukos b kl yra tiesiogiai susijusi su dvasinio vystymosi lygiu, mon s Evoliucija, su tuo – kiek mes savo mintimis esame susij su Dievu. Jeigu to n ra, kankor žin liauka, negaudama Dievo švari energij , pakei ia savo funkcij ir atrofuojasi, o melatonino lygis organizme maž ja. Tuoj pat vyksta hipofiz s, skydin s liaukos ir užkr io liaukos36 atjungimas iš medžiag apykaitos proces organizme. Kaip lavina išsivysto patologiniai procesai – organizmas jungia susinaikinimo mechanizm ! s, gerbiamas skaitytojau turb t pasteb jote, kad knygoje n ra lig , kurias galima gydyti m Sistemos pagalba, s rašo, nors š s raš galima dr siai traukti absoliu iai visas k no bei dvasios ligas! Mes nelie iame Žmonijos rykšt s – toki rimt lig , kaip žys, AIDS ir daugeli kit , patekusi neišgydom kategorij 37. Dalykas tame, kad sveikata ir fizinio k no b kl pilnutinai priklauso nuo m min bei S mon s, kurios fiziniame plane realizuojasi per kankor žin liauk . Darbas su kankor žine liauka padeda užtikrinti pakankam melatonino patekim organizm , kas stiprina ir atstato visus apykaitos procesus bei imunitet . Tokiu b du, ir v žys, ir AIDS išnyksta savaime. Amerikie mokslininkai, atlikdami AIDS tyrimus, pasteb jo, kad pakanka žmogui pakeisti savo dvasin orientacij , mintimis kreiptis Diev , AIDS iškart praranda savo aktyvum . Atkreipkite d mes , net esant tokiam nedideliam darbui su savimi!O jeigu žmogus aktyviai dirba lavindamas savo S mon , atsijungia nuo karminio poveikio, tada nuo jo atsitraukia bet kuri liga, tame tarpe tokios „nepagydomos“, kaip v žys ir AIDS. Vaistai nuo ši lig niekada nebus išrasti, kadangi visus išvardintus procesus organizme gali jungti ir sureguliuoti tik pats žmogus! Vis tai patvirtina praktika. Nepagydomos ligos, o ypa AIDS, – ne paprastos Dvasios ligos, jos liudija apie kraštutin žmogaus dvasinio degradavimo ir skurdo laipsn . Net jeigu jis ir akademikas. sunykus kontingent išskiria tvirtas tik jimas tuo, kad jie yra atsitiktinai, nekaItai nukent , ir dabar kiti juos turi gelb ti. Bet nuo Karmos išgelb ti ne manoma, nuo jos galima išsigelb ti tik pa iam!! Vis naujamadišk srovi ir senovini mokym paslaptis yra tame, kad, užsiimdamas jomis, žmogus neišvengiamai „atsisuka veidu“ savo organizm , tam tikra dalim nustato „gr žtam ryš “ su juo! Tod l d koti reikia ne Guru arba Tibeto vienuoliui, o savo organizmui už tai, kad nepaisant nieko jis dar yra gyvas ir sugeb jo išsaugoti savo jautrum . vienyjimasis su Dievu (praktinis, o ne teorinis, ritualinis), su savo Aukš iausiuoju „Aš“, teisinga min orientacija, S mon s buvimas „alfa lygmenyje“ ir nuolatinis evoliucinis vystymasis geba apsaugoti nuo bet kurios b dos, net radiacin s. Kas tokiai apsaugai yra radiacija arba v žys su AIDS? Niekis! 36

užkr io liauka, arba iobrialiauk (lot. thymus) — belatak liauka, esanti kr tin s l stoje, už kr tinkaulio. J sudaro dvi skiltys, kurios asimetriškos, pilkai rožin s spalvos. Naujagimi užkr io liauka sveria 13 g, o suaugusio žmogaus – tik 5 g. Užkr io liauka gamina biologiškai aktyvi medžiag timozin , kuris svarbus T limfocit gamybai kaul iulpuose. Nesubrend T limfocitai iš kaul iulp migruoja užkr io liauk , ten baigia vystytis ir kraujotakos bei limfine sistema pasklinda po vis k . 37 Vienas iš vert išgyd vien toki „neišgydom “ lig – psoriaz – per 4 m nesius.

152

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Nustatyta, kad kai žmogus pasiekia lytin s brandos, užkr io liauka (timusas) deleguoja eil savo funkcij lytiniams organams. Tarp j – organizmo palaikymas jaunoje senoje. Pati liauka išlaiko imuniteto palaikymo funkcij . Imunitetas – tai ne kas kita, kaip reikiamo kiekio energijos palaikymas visame organizme, jo organuose, audiniuose bei pa iose l stel se. Tai l steli sugeb jimas išdirbti pakankam energijos kiek . Užkr io liaukos b kl pilnutinai priklauso nuo kankor žin s liaukos(epifiz ) b kl s, o jos b kl visiškai priklauso nuo m S mon s išsivystymo!Jeigu lytinio brendimo laikotarpyje vaikas nesuformavo teisingos pasaul ži ros, neišmoko orientuoti savo mintis Diev , nepasirinko tolimesn s Evoliucijos kelio ir nebando atlaisvinti savo S mon nuo stereotip ( dži , paverst dogma), jo kankor žin liauka pradeda degraduoti, tarsi dži ti. Po to maž ja ir dži na užkr io liauka, kas sukelia imuniteto maž jim ! Prasideda sen jimo procesas, išsivysto chroniškos ligos. tent d l šios priežasties visi suaug ir visai dar jauni žmon s turi išdži vusi užkr io liauk , kas medicinos poži riu laikoma sveiko organizmo standartu. Iš tikr – dvasiškai neišvystyto žmogaus organizmas Subtiliam Pasauliui paskelbia apie savo negali ir jungia savilikvidatori , tod l, kad jis, kaip Visatos Organizmo l stel , išsigimsta žin ir kelia jam gr sm ! Bet, laimei, šis procesas turi atgalin veikim . Jeigu žmogus pradeda augti dvasiškai, evoliucionuoti – tai ir kankor žin liauka, ir užkr io liauka pradeda regeneruotis. Tam tikrame etape užkr io liauka v l prisiima organizmo palaikymo jaunoje, sveikoje b kl je funkcij . Žmogus jaun ja, jo metai pasuka atgal! Tam, kad pasiekti toki b kl , kai j mintys pastoviai yra nukreiptos Diev , reikia išmokti paskirstyti j koncentravim tarp to reikalo, kuriuo j s užsiimin jate (ar tai b mankšta, k rybinis darbas, mokymasis arba kas nors kita), ir Dievo. Daleiskime, j s k nors mokot s. Mokymasis gali b ti svarbus jums kaip galimyb gauti didesn uždarb , pasiekti tam tikros pad ties visuomen je (arba dar ko nors), tai yra dabar j mintis, S mon nukreiptos asmenini poreiki tenkinim . Pakeiskite savo poži ! Mintyse pasakykite sau: „Aš studijuoju š dalyk tam, kad tapti raštingesniu žmogumi, kad pasiekti tam tikros pad ties visuomen je. Tai pad s man geriau realizuoti savo vystymosi evoliucinius procesus – siekiant vienyb s su Dievu!“ Nukreipkite savo mint Diev , pajuskite džiaugsm ir nor tarnauti Jam, gyventi harmonijoje su Juo! Jeigu j s užsiimin jate sveikata, tai užsibr žkite tiksl , kad, pasiek jaunyst , sveikat , tobul fizin k , j s tapsite labiau sugebantis vykdyti savo Evoliucij , siekiant vienyb s su Dievu! Nukreipkite savo mint Diev ! Ši proced atlikite kuo dažniau. Skaitydami nustatymus iš Sistemos, užpildykite juos savo mintimi! Nustatymai – tai minties rankis, tam tikr žodži , gars rinkinys!Tarti žodžius galima „automatiškai“, taip sakant, „šlepsit l pomis“. Bet nustatymai, maldos, gydomieji garsai turi b ti „pripildyti“ prasm s, tai yra, skaitydami nustatym , j s turite sukoncentruoti d mes organ , su kuriuo dirbate, o mintis – sukoncentruoti j ištariamus žodžius ir garsus. Priešingu atveju nustatymai praranda savo terapeutin efekt ! Veikia ne technologijos, veikia j mintis! Tod l visus savo veiksmus pripildykite minties, atidumo, darykite visk s moningai. Pagal Gamtos D snius gyvybiška energija persiduoda t organ , kur yra sukoncentruotas j d mesys. Viskas, kuo mes užsiimame Sistemoje, turi aišk tiksl – atstatyti gr žtam ryš tarp mon s ir pas mon s, tarp galvos smegen pusrutuli , tarp galvos smegen ir organ , audini , sistem , kiekvienos organizmo l stel s! Mes mokom s atstatyti gr žtam ryš su savo Aukš iausiuoju „Aš“, su visais K rinijos Lygiais, ir, žinoma, su Dievu. Tik atsta ius š daugybin gr žtam ryš , žmogus gali save laikyti užbaigta – harmonizuota Asmenybe, sugeban ia laikytis pagrindinio K rinijos D snio – Vienyb s D snio. Tik tada jis tampa visiškai nepavojingas K rinijai, ir, reiškia – gali b ti Jai naudingas! 153

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


tent ši b sena vadinasi Amžina Palaima, rojaus malonumas ir, jeigu norite – tikraja meile ir laime! Nes laim – kai tave supranta, o tikroji laim – kai tave supranta visi ir tu supranti visus! O dabar pagalvokite, apie koki laim galima kalb ti, „suprantant“ visus ir visk 2 – 5 procent apimtyje ir atitinkamai, gaunant atgal supratim tokioje pat, daugiau nei menkoje apimtyje! Apie meil net ir kalb ti neverta. Tokiu atveju, kaip j s suprantate, tenka atsisveikinti su pa ia žmogaus Sielos prioriteto, hegemonijos arba pranašumo prieš kit b tybi Sielas id ja. Šuo, pagalys ir sufijus (sufij alegorija) Vienas žmogus susijaus r bais kart jo keliu ir pamat s ant kelio šun , stipriai sudav jam savo lazda. Suinkšt s iš skausmo šuo nub go pas did išmin Abu Said . Jis krito jam kojas ir pademonstrav s sužeist leten , visk jam papasakojo ir papraš ti teis ju jam ir sufijui, kuris pasielg su juo taip negailestingai. Išmin ius pakviet juos abu pas save ir tar sufijui: – O tuš iagalvi! Kaip tu išdrysai taip pasielgti su nekalban iu sutv rimu?! Paži k, tu pridarei! – Aš ia niekuo d tas,- paprieštaravo sufijus. – Šuo pats kaltas. Aš sudaviau jam visai ne d l užgaidos, o tod l, kad jis išv mano drabužius. Ta iau šuo vis tiek laik save neteisingai žeistu; ir tuomet nepalyginamasis išmin ius pasak jam: – Kad tu savyje nelaikytum skriaudos iki Didžiojo Teismo, leisk man už tavo kan ias duoti tau kompensacij . Šuo atsak : – O išmintingasis ir dydis! Pamat s š žmog susijaus r bais, aš pagalvojau, kad jis man nepakenks. Jeigu aš b iau j pamat s paprastais r bais, suprantama, aš b iau pasisteng s laikytis nuo jo kuo tuoliau. Vienintel mano kalt yra tame, kad maniau jog išoriniai tarnautojo atributai tikra saugumo garantija. Jeigu tu nori nubausti j , atimk iš jo išrikt drabužius. Atimk iš jo teis nešioti teisingumo žmogaus kostium . Pats šuo buvo ant tam tikro laiptelio savo Kelyje. Klaidinga b galvoti, kad žmogus privalo butinai b ti geresnis už šun . Apie Ties Visa Visata egzistuoja Dievo Energoinformaciniame Lauke, kurio bangos perduoda jo mintis (psichin energij ) visam išryškintam Pasauliui. Visatoje, iš visos Esamyb s, tik Dievas ir Žmogus turi geb jim aukš iausiajai m stymo veiklai ir geb jim rybiniam psichin s energijos realizavimui! Tod l žmogus sugeba savo mintimi paveikti aplinkin pasaul , žmones ir daiktus. Ir jeigu visa Esamyb yra tiesiogiai valdoma Dievo minties, tai ir žmogus gali vienašališkai žymiai pakeisti s veikos su bendromis valdymo programomis charakter . Be to kuriamasis kryptingumas bei s veika su Dievu yra galimi tik esant laisvai (atsibudusiai) S monei, kuri nuolat randasi maldos b senoje (alfa lygmenyje). Toki S mon s b sen galima pasiekti tik save tobulinant pagal konkre technologij , kuri iki m Sistemos atsiradimo Žmonijai visiškai nebuvo žinoma. Paprastiems žmon ms ši S mon s b sena tolima, tod l, neb dami prijungti prie Dievo Kanalo, yra priversti pakeisti j surogatin mis valdymo programomis, pa ios Žmonijos sukurtomis. Šios programos ir yra ne kas kitas, kaip visiems žinomas Nelabasis. Nat raliai, jos randasi opozicijoje prieš Diev , nes Žmonija, tur dama nelaisv nuo stereotip S mon , negali kurti (Skrydži Kosmos ir mokslo pasiekim klonavimo 154

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


srityje, kaip kuriam proces , Evoliucija nepripaž sta). Šios programos nukreiptos tik griovimui. Kod l taip? Atsakym š klausim j s gal site gauti, perskait ir sis monin knygas.Tie kuriuos domina klausimas – kas gi tuomet yra praktin Evoliucija, paskaitykite Ri ardo Bacho knyg „Džonatanas Livingstonas Žuv dra“. Visa ji skirta tent Evoliucijai. Pas Igor Guberman yra toks domus eil raštis: Mes verdame keistam kompote, Kur melas bet kur, bet kada. „Prieš!” – sako kiekvienas iš m , Kartu sakom „Už!“- visada. Autorius tokiu štai b du apib dino visuomenin sociumo santvark , tiksliau, jis genialiai apraš minios algoritm ! Nemažiau genialiai šie žodžiai apib dina ir žmogaus poži Evoliucij . Prieš Evoliucij niekas nieko neturi, bet tuo pa iu kiekvienas sutinka evoliucionuoti tik kartu su kitais, su minia! Ta iau minioje gali subr sti tik nes mon , panašiai maišt arba revoliucij . Evoliucijos minioje negali b ti iš principo, kadangi žmogus joje praranda savo „Aš“, nustoja b ti Asmenybe! Evoliucija gi pastebi tik Asmenybes, kito kontingento jinai nepripaž sta. Kas lie ia mel „bet kur, bet kada“, tai žmogus laiko save apgautu, jeigu jam nedav gr žos iš rublio. O apgauti save (ir Evoliucij taip pat) – juk tai šventas reikalas, kadangi visi taip daro, reiškia – tai ne apgaul ... Argumentas geležinis.Tokiu b du, atsijung s nuo Dievo kanalo, žmogus negali kurti. Ir tod l, net ir siekdamas sveikatos, jos negauna; nor damas s km s – negali jos pasiekti; siekia Dievo – ir amžinai lieka tolimas nuo Jo... Žmogus vis gyvenim kažko siekia, kažko ieško, bet pasiekti norimo negali. Išeitis yra viena – prisijungti prie Dievo Kanalo! tent tokiu prijungimu prasideda žmogaus, at jusio m Sistem , iniciacija. Parijungim vykdo Subtilus Pasaulis, o jeigu b ti visiškai tiksliu – Dievo Pasaulis, betarpiškai per mus. Mums yra duota ši teis . Vis reikiam energetikos, žmogaus mon s korekcij vykdo Jie, m T vai. Mes esame J palydovai. Prijung s žmog prie šio Kanalo, Subtilus Pasaulis užtikrina jam nuolatin ryš su informaciniu Dievo Kanalu, ko pasekoje žmogus gauna galimyb daryti pataisas (korektyvus) sveikatai, likimui ir reikalams! Tik kiekvienas iš m turi pastoviai atsiminti, kad nelaisva nuo stereotip mon gali v l nuvesti j atgal, atjungusi nuo Dievo Kanalo. Tod l j s patys taip pat turite pad ti Subtiliam Pasauliui palaikyti ryš . Ši pagalba vykdoma nuolatiniu m knyg skaitymu. Praktin dal (jeigu panor site), galite sisavinti palaipsniui, bet kuo grei iau apimsite teorij , tuo bus geriau! Kuo grei iau j s nupiešite S mon je Pasaulio paveiksl , pažindami , tuo geriau išlavinsite savo S mon ir tuo stipresn bus j s saja su Dievu. Kada tai atsitiks, j s automatiškai praeisite antr pajungimo etap .Apie j kiekvienam pranešama individualiai (tai jau praktikin je Sistemos dalyje).Tuo tikslu ia neprošal reik paaiškinti . Daugelis žmoni ateina pas mus kaip paskutin instancij – su palaužta sveikata ir tvirtu tik jimu, kad jiems ni šiame geriausiame iš pasauli niekas nebepad s! Nat ralu, kad pradžioje jie ži ri m Sistem atsargiai. Kai kurie iš j , pa pirm dal , laukia rezultat : atseit, kai pamatysiu stebukl , iš karto pasiimsiu kitas. Bet viltys stebukl ne visada pasitvirtina – viena septintoji dalis niekaip negali pakeisti, pagal savo efektyvum , visumos, nors ir kaip to nor si! Tam ir Sistema, kad visos dalys joje veikia kompleksiškai. Pats žmogus – sud tingiausias biocheminis, bioenergetinis kompleksas, tod l ir poži rio save reikalauja tokio pat kompleksinio. Pirmoji dalis priveda žmog prie tokio realyb s suvokimo ir kompleksinio vis savo problem tvarkymo poži rio. Pati svarbiausia problema – S mon s atbudimas ir išpl timas. Padaryti tai, neatsisakius m sos bei virto maisto, praktiškai ne manoma: Siela ir mintys nepakyla, negali atitr kti nuo 155

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Žem s. Šiai problemai skirta visa antroji dalis. Tre ioji dalis skirta darbui su vidiniais organais ir sistemomis, kas padeda lavinti šešt intuityv (mentalin ) jutim . Neturint jo negalima pajusti pa subtiliausi savo energetinio k no, tai yra „Dangaus, arba Spindulinio, K no“, sluoksni . Dirbdamas pagal tre dal ir lavindamas S mon , žmogus mokosi jausti ir valdyti ne tik savo organizmo steles, bet ir jausti l steli bei visos K rinijos molekules, atomus. Toliau vidinio suvokimo geb jimas vystosi iki tokio laipsnio, kad jis pradeda suprasti ir jausti kit žmoni (jeigu yra tinumas), gyv , augal mintis. Pavyzdys. Priminsime, kad visi vaikai su neužtemdinta S mone sugeba suprasti ir jausti Gamt . M dukra sugeba kalb tis su gyv nais, augalais, su Žeme, su j ra. Jinai, kaip ir jos mama, turi kontakt . Vien kart mums dingo ka iukas, mes nežinojome, kur jo ieškoti. Dukra kreip si pagalbos beržel , kuris augo po langu, ir paklaus , kur nu jo ka iukas. Berželis nurod jai ne tik krypt , bet ir nam . Po kurio laiko prading lis buvo rastas b tent ten. Reiškia, pasakos nemeluoja: žmogus gali gauti patarimus bet kuriuo klausimu iš visko kas gyva, kas j supa. Ir ne Gamtos kalt , kad jis prarado š s ryš ! Dar kart priminsime, kad bet kuris darbas su savo organizmu galimas ir duoda rezultatus tik esant Išvystytai S monei. Išvystyti j , nenugal jus stereotip , ne manoma. Kaip tai padaryti, jeigu niekur literat roje net n ra aiškaus stereotip apibr žimo, nekalbant jau apie j praž tingo poveikio žmogui mechanizmo atskleidim ? Šio mechanizmo išaiškinimai, kartu saugos bei išsilaisvinimo iš j technologija, yra duoti ketvirtojoje ir penktojoje dalyse.Ten gi pat yra duota konkreti sintez s bei fotosintez s mechanizmo jungimo organizme technologija, beje – pirm kart pasaulin je praktikoje per pastaruosius 5.000 met . Šeštoji dalis – dominuojanti, lemiama, joje duodamas K rinijos Raktas, prarastas Žmonijos prieš 5.000 met . Septintoji dalis skirta darbui su energetiniu nu, su apvalkalais, sluoksniais, su kuriais iki m beveik nedirbo, bet jie valdo visus procesus fiziniame k ne. Kiekvienas žmogus nori, kad j informuot s žiningai, bešališkai, teisingai ir visiškai sutinkamai su jo poži riais. Tai yra kyla pagr stas klausimas apie Ties , apie vienos ar kitos informacijos tikrum , ir reiškia, apie pasitik jim ja. Šio klausimo išsiaiškinimui sukurti humanitariniai mokslai, filosofija, dail , religija. Kovoje už savo pa teisingiausi Ties gynima buvo pražudyti milijardai žmoni gyvybi , bet Tiesa taip ir nerasta – n ra paprasto ir prieinamo jos apibr žimo supratimo ir kriterij . Mes išdr some užpildyti ši tuštum . Tiesa kiekvienam žmogui – yra tai, kas padeda jam išspr sti visas savo problemas, bet individuali Tiesa neturi prieštarauti kiekvieno šeimos, visuomen s, valstyb s, žem s rutulio, Visatos ir paties Dievo Tiesoms! Iš ia iškyla, kad Tiesa (metodikos, religijos arba sistemos, pretenduojan ios vadintis „Mokymu“, pavidalu) gali b ti tik ta informacija, kuri parodo bendr Pasaulio paveiksl , leidžia žmogui išsiaiškinti Ties vis suinteresuot šali – Lygi – kaip Žem je, taip ir Visatoje, interes pavidalu, padedama suderinti savo interesus su bendraisiais. Teisinga gali b ti tik ta informacija arba metodika, kuri duoda žmogui galimyb išspr sti absoliu iai visas savo problemas pa iam, neperkeliant j kitiems arba v lesniam laikui, kaip antai „dangaus karalyst “ po mirties arba „šviesi ateit “ po 20 met . Tiesa negali b ti viena ir visam laikui, kaip sustingusi, kanonizuota dogma, kadangi Tiesa – tai Gyvyb ir Gyvenimas! Kanonizuotuose šaltiniuose, pavyzdžiui, aprašomas vandens tvanas, o mus dabar užpl do energetinis tvanas. Ir, ko gero, pats svarbiausias Tiesos kriterijus – tai galimyb Tikr žini pagalba išgelb ti savo jaunesni sias kartas. Kokia nauda iš t amžin Ties , kurios yra atskleidžiamos žilabarzdžiams aksakalams, jeigu vaikai ir an kai ž va j 156

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


akivaizdoje? Jeigu vyresniosios kartos nesugeba danešti jiems šias Tiesas, nesp ja išmokinti juos išlikti? Apokalips s priežastis yra tame, kad Žmonijos Tiesos prad jo prieštarauti Visatos bei Dievo Tiesoms (randasi antifaz je). Žmogus at s Žem , savo vert s kriterijumi pasirinko tik jim Diev , Jo sakym vykdym ir kažkoki visiškai ypating bei nepaprast meil savo artimiesiems, supantiems žmon ms ir pa iam Dievui. Ir tuo pa iu Dievas laikomas religijos atributu, Subtilus Pasaulis – ezoterikos atributas, o meil – tai seksas. Skaitoma, kad savaime aišku, jog, gyvendamas Žem je, žmogus turi pintis materialias dalykais, nepamiršdamas retkar iais (priklausant nuo nuotaikos) prisiminti apie dvasinius. Tam užtenka nueiti bažny , pasimelsti ir uždegti žvakutes.Su dvasiškumu išsiaiškinsime Subtiliajame, aname, Pasaulyje, kai ateisime ten po mirties. Štai ir visas ne mantrus Žmonijos kredo! Bet Subtilus Pasaulis ir Dievas matuoja kiekvieno iš m vertingum visiškai kitais kriterijais. Žmog pamato tik pagal tai, k jis, gyvendamas Žem je, s moningai sugeb jo pastatyti Subtiliame Pasaulyje (asmenini minties form pavidale). Tokiai statybai Subtiliuose planuose mes turime patikim pamat – m Aukš iausi „Aš“. Pastato tinkamumas ir kokyb priklauso nuo keleto faktori , Pirmasis faktorius yra apib dinamas j dvasinio švarumo laipsniu bei kokybe, mon s išsivystymu ir min švarumu.Šito pasiekti, be glaudaus bendradarbiavimo su Subtiliu Pasauliu ir Dievu, be J pagalbos – praktiškai ne manoma. Tam reikia b tinai prisijungti prie J ir kiekvienam iš m dirbti su Jais betarpiškai, dialogo režime, be koki nors tarpinink . Tokio pasijungimo technologijos ir bendradarbiavimo su Subtiliu Pasauliu Žem je buvo galutinai prarastos prieš 5.000 met . M Sistema – mokymas, v l atskleidžiantsi tokias galimybes. Minties form formavimo kokyb priklauso nuo technologijos – m Sistemos – žinojimo. Bet kurios technologijos (taip pat ir Asmenyb s bei Sveikatos Harmonizavimo Sistemos) vertingumas nustatomas tik Kanalo, jungian io žmog su Visatos Energoinformaciniu Lauku ir su pa iu Dievu, patikimumu.Kitaip š Kanal vadina „intuicija“ arba „pas mone“. ia reikalingas kasdieninis darbas su savimi, labai s žiningai, pasivaikš iojimais bažny ir žvak mis neatsipirksi! Ne pats maloniausias ir džiugiausias atradimas yra tas faktas, kad Dievas – tai ne religijos atributas, stabo pavidalu– nukryžiavimu, kuris kai kam patinka, o kai kam – ne; kur galima tik ti visa širdimi, o galima ir taip, „d l viso pikto“, ir su kuriuo galima nesiskaityti. Dievas – tai ne tik Gyvyb s Šaltinis, neatmenamais laikais, tap s jos iniciatoriumi. Jis kiekvienam m – tai pati Gyvyb , pats Gyvenimas! Maža to, visa Esamyb Visatoje egzistuoja išskirtinai d ka, nei akimirkai nenutr kstan ios, s sajos su savo Šaltiniu. Kai kam tokia s saja gali pasirodyti kaip varginanti priklausomyb . Bet ši saja - vienintel visoje K rinijoje nat rali s saja ir priklausomyb , Gyvyb s prasm , kaip jo Šaltiniui – Dievui, taip ir vartotojui – Žmogui. Tod l Dievo min jimas m Sistemoje ir Jo betarpiškas dalyvavimas sprendžiant net atrodo, pa ias nereikšmingiausias Visatos mastu, kiekvieno iš m problemas – tai na duokl religijai, o nat ralus žmogaus poreikis, toks, kaip pavyzdžiui, valgyti, gerti ir kv puoti. Ir Dievui yra toks pat nat ralus poreikis r pintis ir dalyvauti kiekvieno iš savo vaik reikaluose (jeigu vaikai to nori ir nusipeln )!Subtilus Pasaulis – tai m Visata, milžiniškas gyvas organizmas, kurio l stel yra kiekvienas žmogus, gyvenantis Žem je. Nat ralu, kad organizmo ne manoma tarti kokiu nors piktu noru savo l steli atžvilgiu.Tod l mes prašome Subtilaus Pasaulio ir Dievo min jim m Sistemoje priimti b tent tokiame kontekste. Aštrumo prideda ta aplinkyb , kad žmog pasiunt Žem , bet nedav jam nei schem , nei instrukcij , paaiškinan , kaip sugr žti namo Subtil Pasaul . Paliko tik kompas – Sielos jautrum , fenomen , panaš t , kur turi balandžiai ir kat s, kurie atranda namus bei šeiminink už t kstan myli . Problema tik viename: ant kiek žmogus susp jo išmagnetinti savo kompas . Ir kaip galima sugr žti ten, jeigu mes purtom s vien 157

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


pamin jus apie Subtil Pasaul ir Diev , kaip apie gyvus žmones, pagal kuri atvaizd esame sukurti? Mes Juos sivaizdavome ir sulipd me savo vaizduot je visai kitais, bet tik Jie – real s, veiksn s ir gyvi, o ne išgalvoti – gali mums pad ti! J minties forma Subtiliam Pasauliui – tai j išmokta pamoka, orientyras, li dijantis j paklausimo svarb bei aktualum jums. Tik sitikin s j darb , pamok , rimtumu (o tai reiškia – ir prašymo rimtumu), Subtilus Pasaulis jungia vyki grandin , kurie b tinai pad s jums pasiekti tikslo. J pagalba kei iasi gyvybiški srautai, kurie atitiks j poreikius, pad s aktyvuoti j minties formas užduota kryptimi.Ties gali pažinti kiekvienas ir be tarpinink , jeigu prisijungs prie Dievo Kanalo. Tik šiuo atveju j s gal site gauti Tikr , švari , be iškraipym informacij . Bet tam S mon turi b ti laisva nuo stereotip ! ginimas nuskaityto informacij iš bet kuri kit Visatos Lauko šaltini priveda prie Tiesos iškraipymo. Tod l m Sistemoje pirm viet išvestos ne technologijos, o darbas su S mone! km šiame darbe galima pasiekti, jeigu žmogus viduje yra nusiteik s pažinti Ties ir gauti žinias. Dar vienas labai svarbus papildymas d l noro gauti pasakin jimus svarelio ir melio pagalba. At jusi m Sistem žmoni kontingentas yra ieškantis. Ne visi j kontaktininkai, bet daugelis šventai tiki, kad informacija iš Ten lemia visk ! Tam, kad gauti pasakin jimus iš Viršaus, jie griebiasi bet kurios panašios galimyb s, juo labiau, kad dabar pagal ši tematik vargas- specialistai išleido pakankamai daug knyg . Kas lie ia kontaktus -egzistuoja daug sp liojim d l informacijos iš „tamsi j “. Galime jus su visa atsakomybe užtikrinti, kad visa informacija yra neutrali! Visada galima to žmogaus, su kuriuo kontaktuoji, paklausti apie jo status , Lyg , pareigas, galima su juo nesutikti, pareikalauti paaiškinim ir taip toliau. Be to bet kur kontakt galima bet kada nutraukti. Kontaktuojantis žal padaro sau pats, savo neteisingu pasirinkimu. Savo klausimu, su kokiomis j gomis tu turi kontakt , šviesiomis ar tamsiomis, žmogus išduoda save visa galva. Jis atviru tekstu pareiškia, kad pats jisai švarus ir vos ne Šventasis, o tu, su savo informacija – nežinia kas, gali j ištepti. Su informacija, gauta kontakto metu, žmogus gali elgtis savo nuoži ra: gali j priimti, o gali ir atmesti. Su svareliu viskas kitaip, kadangi per j prie j (beveik tikrai!) pasijungia nerimstan ios mirusi Sielos, kurios po mirties liko ti ant kapo kryži . Priglaudus vien kart tok „našlait “ yra labai nelengva jo atsikratyti. Pasireiškia jos vairiai – kaip besikeikiantys balsai, košmarai, poltergeistai, naminukai, savaiminiai užsidegimai ir taip toliau. Tod l, jeigu j s su svareliu dar neišdykavote, geriau ir nebandykite! Tuo atveju, kai jau pam ginote ir užtektinai prisigaud te „visoki dalyk “, statykite kiekvien dien apsaug sau ir butui, valykite nuo juodumo pat save ir savo b st , prašykite Dievo pagalbos! Visa tai jau yra pirmojoje m Sistemos dalyje. Prašyti reikia kuo dažniau, savo žodžiais, konkre ios pagalbos d l vieno ar kito, po ko perskaityti mald „T ve m “. Iš karto gali ir nepad ti, viskas priklauso nuo to, kokio didžio šutv j s prisijaukinote. Tod l atkakliai vykdyti šias rekomendacijas, juo labiau, kad kito pasirinkimo s neturite, o kit panašios problemos sprendimo variant tiesiog n ra! Nepl skite knyg , kurios jus išmokino dirbti su svareliu, autori : jie yra j mokytojai! „Geriausi mokytojai – žiaur s mokytojai“. Tegul jie sau vienu balsu tvirtina, kad kontaktas yra pats švariausias, pati tikriausia informacija, ir pagal j metod j s per svarel gausite pasakin jimus mažiausiai iš paties Dievo (be jokio pasijungimo prie Jo). Geras mokslas kainuoja brangiai. J s tik sumok jote už moksl , sisavindami dar vien pamok . Ir taip bus vis gyvenim , kol neprisijungsite prie Dievo Kanalo, kol neišskleisite savo S mon s ir neišmoksite savo intuicijos pagalba daryti teising pasirinkim kiekvienoje smulkmenoje! O šios smulkmenos, kaip rodo pavyzdys su svareliu, gali brangiai jums kainuoti! Už nemok jim jas išmanyti žmogus dažniausiai užmoka savo gyvybe, nes kitos monetos jis neturi! mus pagalbos bei konsultacijos kreipiasi gimin s 158

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


žmoni , kurie sudaro dar vien kontingent . Šie žmon s ant susidom jimo ekstrasensorika bei gydytojavimu bangos užsirašo visokias mokyklas, kursus, kur iš j ruošia ekstrasensus ir žiniuonius. Reikalas, iš pirmo žvilgsnio, šventas, geras ir dieviškas: juos moko specialistai, turintys atitinkamus sertifikatus ir diplomus, o kas antras po dešimt met gyveno Tibeto vienuolynuose. Bet rezultatas dažniausiai b na verksmingas. Žmog moko atverti akras, nuima nuo jo nuži jim ir kenkim . Bet moko vien tik technologij , be žini ir proces sis moninimo, netur dami nei mažiausio supratimo – kur jie braunasi. Po toki „valym “ per atvertus, bet neapsaugotus kanalus pas žmog „pris da“ nerimstan ios sielos. Jam prasideda tai, k vadina „asmenyb s skilimu“: jis negali gyventi šeimoje, nepripaž sta gimin s, vengia j ! Be Dievo ir Subtilaus Pasaulio pagalbos išvaryti „ nami “ jis jau nebegali. „Naujak riai“ neleidžia jam net prasižioti, kad jam reikalinga pagalba. Išeitis viena: jo giminai iai turi nueiti bažny ir, uždegti žvakutes nukryžiuotajam, paprašyti Dievo uždaryti jam kanalus bei išvyti biesus (nerimstan ias sielas). Po to, kai žmogus atsigaus, nuvesti j bažny , kad jisai pats paprašyt pagalbos. Ir, savaime, duoti jam paskaityti m knygas. Mus kiekviename žingsnyje persp ja: r kymas pavojingas gyvybei, AIDS neša mirt , narkotikai yra nuodai. Bet visi šitie protinimai – balsas šaukian io tyruose, niekas j neklauso! Žmon s yra link laikytis sero estertono nuomon s ir nori, kad juos informuot s žiningai, bešališkai, teisingai ir visiškai sutinkamai su j poži riais. Poži riai, kai n ra intuicijos, – tai stereotipai ir paviršutiniškas matymas.Tokiu b du, žinios, nuogas informuotumas be aiškaus supratimo, kaip jais pasinaudoti, tai ir yra informacija iš „tamsi j “, abstrakti, benaud ir labai pavojinga! Faktiškai visi pokalbiai apie „tamsias j gas“ – ne kas kita, kaip užmaskuotas žmogaus prisipažinimas, kad jis randasi visiškoje nežinioje, neturi intuicijos, o tai reiškia - „tamsus“, neharmonizuotas, nes jo S mon miega. Evoliucijos prasm Apie Evoliucij knygoje jau buvo pasakyta pakankamai daug, bet vis gi skaitytojui l Jos liko klausim . Pam ginsime nušviesti ši problem iš tokio taško, iš kurio nei mokslas, nei ezoterika nelie ia apskritai. O be šito „Slaptoji Doktrina“ gali visam laikui likti slapta. Šis straipsnis rašomas, kai pirmoji knyga jau yra pilnutinai paruošta. Jo atsiradimo pagrindas buvo mano ir dukros kelion prie Juodosios j ros, pas jos mo iut . Anks iau jau pasakojome, kad jai, kaip ir jos mamai, 12 su puse met amžiuje atsiv kontaktas. Ji prad jo versti, garsinti katino bei žiurk no mintis, kas leido mums bendrauti su jais dialogo režimu (o dabar ir aš pradedu suprasti apie k jie mums kalba). Iš pradži mes tai pri me kaip egzotik , be to dukra mokosi choreografin je mokykloje, kr viai ten kaip kosmonaut b ryje, tod l mes stengiam s per daug jos neapkrauti. Po savait s poilsio prie j ros pilnai pasireišk kontaktininko, moksliškai – mediumo, talentas. Name, kur gyvena m senel , buvo daug tarakon , reik jo rimtai užsiimti j aukl jimu, pakalb ti su jais „iš širdies“. Aišku, kad dukra buvo vert ja. Išaišk jo, jog jie visiškai nebijo mirties, maža to, ži ri j filosofiškai, kiekvienas j sako: „M yra daug, taigi aš esu nemirtingas!“ Viskas yra paprasta: tarakon Evoliucijos prasm yra tame, kad išmokti gyventi bendrijoje, subordinuoti savo interesus sociumo užduotims. Kitaip net negali b ti, kadangi pats vienas tarakonas neturi asmenini smegen , reiškia – ir savo asmenyb s sis moninimo. Tod l vis tarakon bendrij valdo j Kanalas (arba egregoras, kolektyvin s smegenys). V liau pasirod , kad bute sik nelegalas, jos buv s savininkas – Ivanas Stakany ius, kaip j vadindavo vietiniai „aborigenai“. Jis po mirties liko užbaigin ti savo didvyrišk keli ant kapo kryžiaus, per s nerimstan Siel kategorij . Kaip buv s frontininkas, jis buvo ne iš sarmatlyvi dešimtuko ir, kaip matosi, nusprend , 159

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


kad Subtilaus Pasaulio statymai parašyti ne jam. Dalykas tame, kad susidurti su šiuo didvyrišku dieduku, pirmam teko man. Prieš pustre io m nesio šiame bute gyvenau aš, dariau remont . Jis apsireišk pa pirm nakt , garsiais beldimais sien , nusprend s veikti mane kyrumu, neleisdamas užmigti. Bet kadangi tokioje situacijoje aš pasirodžiau pasikaustes ir ne mažiau didvyriškas vaikinas, per pusvaland išprašiau Ivan Stakany savo keliu, kapines. Man išvykus jis nutar pakartoti puolim , v l sik savo buvusiame bute, kad vairiais b dais trukdyti naujai šeimininkei sikurti naujojoje vietoje. Apie neprašyto sve io buvim dukra mums pasak tre ioj dienoj, pabudusi viduryje nakties nuo to, kad kambario duryse stovi kažkoks senis ir varsto j akimis. Jo buvim patvirtino ir m bildukas (naminukas) K zia, kaip mes j pavadinome. K zia prisipažino, jog jis šio senio labai bijo. Antr kart aš su šia nerimstan ia, dykin jan ia Siela pasielgiau be joki ceremonij , išme iau j iš nam vienu akimoju. Su bilduku situacija tokia: m senelei j dav iš karto po sik rimo bute. At jo jis Žem b damas visai dar mažylis, netur damas j , kad apginti but nuo neprašyto nerimstan siel , tarakon ir pan. sibrovimo. Bildukas tampa stiprus po pus s savo gyvenimo met , bet daro visk , kas jam priklauso tik buto ar namo šeimininko prašymu ir tik esant d mesingam, savo atžvilgiu, elgesiui! Kadangi m dukra girdi vis gyv b tybi balsus, tai dom s nutikimai jai pasitaiko kiekviename žingsnyje. Tik paži jo pro lang , kai pamat jaun baland , atliekant savo pirmus žingsnius skraidyti. Skrenda jis nuo gretimo namo stogo ir visa gerkle r kia: „Ži kite, aš skrenduuu!!!“ Arba s dime mes su ja lodžijoje ir matome, kaip ant laid nutup maža paukštel ir, pak lusi galv Saul , atsidavusiai gieda. Pasirod , kad jinai kreipiasi Saul su prašymu: „Saulele, tu esi didel ir apvali, tu duodi visiems gyvyb , duok mums daugiau mašal , kad kuo maitinti paukš iukus“. Argi ne m stan ios b tyb s malda? Bet toumet – kas yra žmogus su savo maldomis? Paukš , kaip ir žinduoli , Evoliucijos prasm – asmenyb s formavimas ir tapimas, sugeb jimas daryti pasirinkim ir atsakyti už savo poelgius.T pa dien mes plaukiojome katamaranu – vandens dvira iu. Iš netur jimo k veikti aš nutariau palabinti ir pakalb ti su ja. Kadangi mes pripratome, kad j ra yra bevard s gimin s38, aš j taip ir kreipiausi, bet j ra mane patais , kad jinai yra moteriškos gimin s. Taip žodis po žodžio sikalb jome ir pasirod , kad mes kalbame ne su abstrak ia substancija milžiniškos vandens mas s pavidalu, o su konkre iu žmogumi, moterimi vardu Silfida. B tent jinai šiuo metu valdo Juod j ir pilnai atsako už tai, kas su ja vyksta. At jo ji iš Subtilaus Pasaulio, j atsiunt pats Dievas, gyvena pa ioje Juodojoje j roje, b dama energetiniame ne.Gyvena kažkur j ros viduryje ir valdo visus jos procesus. Mes paklaus me – kaip jinai gyvena? Sako, visai blogai. Delfinai, žuvys, moliuskai – jos globojami vaikai, ž va jos akivaizdoje, ir viskas d l to, kad žmogus pavert j nutekamuoju grioviu. Sako, kad prašo aukštesni instancij leidimo devyni bal štormui, kuris pad s išvalyti vanden , bet kol kas jo neduoda. 2001 met vasar leido padaryti vien tok štorm , ir pasidar šiek tiek lengviau... Kaip pasirod , visa gyvyb aplinkui vadinama gyvu ne tik d l to, kad priklauso Gamtai, bet ir tod l, kad visus Gamtos objektus sukur ir juos valdo ne kažkokios abstrak ios j gos, o konkre ios Asmenyb mis, Sielos. Nuo korpuskul s iki namini gyv imtinai Sielos yra orientuotos Evoliucij žmoguje. Po to, kai žmoguje sijung mon s bei Žmogaus Evoliucija, jam at jus po mirties Dievo Pasaul , jis netampa Gamtos ir Visatos karalius ir „pavairuoti“ dar negali. Žmogus – tik pameistrio mokinys. Po atitinkamo apmokymo, jam patiki tiktai bilduko vaidmen . 38

rus kalboje.

160

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Evoliucijos prasm esant bilduku yra tame, kad žmogus, Žem je tur damas tam tikr keli sik nijim žmogaus pavidale patirt , turi galimyb (gyvendamas tiesiogiai šeimoje) steb ti žmoni gyvenim bei savitarpio santykius tarsi iš šalies, gydamas tuo pa iu ne kainojam patirt . Bildukas – tarnybin b tyb ir bešališkas steb tojas, neturintis teis s kištis m reikalus, nebent kartais gali paišdykauti. Jo užduotis – saugoti žmogaus b st , jo tarnybos terminas 60-70 met . Bildukai b na kaip berniukai, taip ir mergait s, bet neturi galimybi daugintis. Žmogaus virtimas bilduku ir atvirkš iai vyksta tik Dievo Pasaulyje.Bet kai žmogus, gyvendamas Žem je, gauna nemirtingum jo statusas išauga vienu punktu, tuomet jam patiki rimtesnius reikalus.Šioje Visatoje jam gali patik ti valdyti sekan civilizacij , jeigu tokia civilizacija bus, kažkur po 12 milijon met . Ir, žinoma, ne vienam! Toki klaid , kaip žmogiškasis faktorius, subjektyvizmas, ia negali b ti visiškai. Dalykas yra tame, kad Žem ir visos kitos Visatos planetos, šviesuliai ir Galaktikos yra žmogaus rank darbas, ir kiekvienas toks objektas suprojektuotas ir sukurtas žmoni protu. Po suk rimo vis savo egzistavimo laikotarp j valdo konkret s žmon s, kurie yra asmeniškai atsakingi už j . Tarnavimo laikas tokiame poste sudaro 60-70 žemišk met . Šitie žmon s ne šiap sau sargai, bet turi konkre ius pavedimus tam tikr proces jungimui, koki nors nesklandum pašalinimui, neatsižvelgiant jokius sunkinan ius faktorius (besiblaškan padar , kokiais mes esame, ir m lengvab džio blaškimosi pasekmi pavidale). Nuo tokio darbo rezultat priklauso j tolimesn karjera bei Evoliucija. Viskas, k mes matome aplinkui – oro sraut , mišk , kraštovaizdži , kontinent , šaltin li , upeli , upi , ežer , j , vandenyn su j gyv nija bei augalija pavidale, suk šie mums nematom tarnautoj nesuskai iuojamos kartos savo darbu bei meile, o neatsirado savaime! Visi jie – konkret s gyvi žmon s, at kartu su Dievu iš ankstesn s Visatos. Tai reiškia, kad žmogus, svajodamas apie neribot galyb ir viešpatavim Gamtoje ir visoje Visatoje, n ra taip jau toli nuo tiesos! Gamtos K ju, jis žinoma taps, bet tik sekan ioje Visatoje (su s lyga, kad gaus nemirtingum šioje!). Iš ia galima dr siai teigti, kad Gamtos Evoliucija – ne abstrakti s voka. J pl toja gyvi konkret s Žmon s, kurie, valdydami atskirus Gamtos elementus ir objektus, evoliucionuoja patys, tuo pa iu stumdami visos Gamtos Evoliucij . Išeinant iš to, žmogaus Evoliucijos prasm yra tame, kad sis moninti ir pajusti savo vaidmen , reikšmingum ir atsakomyb už savo grandies, begalin je evoliucin je grandin je, stiprum . Mes neturime daryti kli toms Sieloms, kurios stengiasi evoliucionuoti žmog . Tam pakanka nustoti nuodyti Gamt ir žudyti vis kas gyv Žem je. Mes taip pat neturime teis s trukdyti Žmon ms, kurie valdo vairius gamtos objektus Žem je, vykdyti profesines pareigas. Priešingu atveju mes skelbiame kar ne bežodei Gamtai, kuri pakanka myl ti žodžiais, o konkretiems, gana galingiems Žmon ms, kuriems neharmonizuota Žmonija – tik abstrakti funkcija. Tai, kad viskas kas pasakyta yra ne tušti žodžiai, patvirtina padažn gamtos kataklizmai. Mes su jumis patekome Žem didelio persitvarkymo laiku, kai viskas aplinkui ima jud ti. M užduotis yra tame, kad šiam jud jimui ne tik netrukdyti, bet pasistengti sijungti j . Mokslas vykstamo išaiškinime atsid visiškoje nežinioje, tuo pasirašydamas savo bej giškum . Subtilaus Pasaulio poži riu globalini gamtos kataklizm priežastis yra Dievo, Visatos o reiškiair Saul s sistemos – Evoliucijos jungim . Žem je tai pasireišk , kaip global s pakitimai energetiniuose procesuose, kas negal jo neatsiliepti atmosferiniams bei tektoniniams procesams. Viena pagrindini anomali reiškini bei kataklizm priežas , pradedant nuo 2002 met , yra tas faktas, kad Žmonija gavo m informacija. Vis tai galima pavadinti Subtilaus Pasaulio reklamine akcija, turin ia tiksl patvirtinti tai, kas yra pasakyta „Apokalips s dien Slaptojoje Doktrinoje“. Ir nors nuo tokios akcijos galva sukasi, jos tikslas yra sudaryti prielaidas dar kelioms procento dalims Žem s gyventoj siekti Evoliucijos. Apsiginti nuo kataklizm Žmonija gali 161

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


tik vienu b du: prad ti skaitytis su visomis Sielomis ir Žmon mis iš Dievo Pasaulio, gyvenan iais aplink mus, derinant su Jais dialog . Tam užtenka išsiaiškinti, kokias pretenzijas Jie mums kelia ir ko mes neturime daryti. Jeigu dialogas tarp Žmonijos ir Dievo Pasaulio bus užmegztas, Jie pasiruoš iš anksto persp ti ir pranešti Žmonijai apie bet kuriuos kataklizmus. Problema tik viena: su Jais kol kas gali kalb ti Tamara ir dukrapaaugl , ir dar keletas žmoni , m pasek . Bet tai v l gi Žmonijos problemos, kiek jinai yra pasiruošusi vesti su mumis dialog . Tam, kad ko grei iau atsirast toks pasiruošimas, Dievo Pasaulis turi mas svert . Prognozuoti, numatyti arba pranašauti J žingsnius, pasireškian ius vien ar kit anomalij arba kataklizm pavidalu, yra nenaudingas darbas. Jiems nurodymas veikti yra realus gyvenimas su apsukria Žmonija, kuri apsimeta nieko nesuprantanti, akla ir kur nebyl , o ne žvaigždži išsid stymas arba statym suvestin s ir priesakai. Mes iš savo pus s esame pasiruoš padaryti ir padarome visk , kas yra reikalinga tam, kad j supratingumas kuo grei iau prasikalt . Mus, žmones, prijungtus prie Sistemos, visi šitie kataklizmai mažai lie ia. Visur, kur mes gyvename bei randam s, joki panaši anomalij neb na! M šeima, o taip pat dar apie šimt žmoni , kurie užsiimin ja Sistema, gyvena Baltarusijoje. Joki globalini pakitim regione nevyksta (kol kas), gyvename kaip draustinyje. 2002 met vasar mes su dukra ils jom s netoli So i. Viesulai ir potvyniai buvo Lazarevo rajone, taip pat prie Novorosijsko, bet ne pas mus! Ir tai toli gražu ne atsitiktinumas, kadangi visus šiuos procesus jungia ir valdo Žmon s iš Dievo Pasaulio. Kadangi mes savo prijungimu tarsi esame traukti J etatus, tad m interesai turimi omenyje, kad nesudaryti papildom problem . Visi m persik limai yra sekami... Kaip j s jau supratote, begalin Siel Evoliucijos grandin nuo korpuskulos iki žmogaus ir evoliucionuojan Žmoni , po žmogaus stadijos Žem je, bes lygiškai yra pavaldi Dievo S monei ir užduotims. Ir tik žmogus, gyvendamas Žem je, yra pavaldus savo emocijoms bei „bzikams“ Tai yra b tent žmogus – pati silpniausia ir pažeidžiama grandis šitoj grandin j( žmogus – tai tiltas, o ne išdava). Visko kalt – rudimentin s tarakoniškos programos, išreikštos ligyb s siekio, noro daryti „kaip visi“, visus mil ti ir neatsakyti už savo poelgius pavidale. Taip paras iau gyventi. Socialistin visuomen , su jos socialiniu apr pinimu – akivaizdus toki program nostalgijos pavizdys, bandymas reanimuoti jas ir primesti žmonijos bendruomenei. Sutv s tai, žmogus neokortekso funkcijas perdav reptilijos smegenims, ko pasekoje kmingai degradavo. Pakalb jome mes ir su motin le Žeme. Moters, valdan ios m planet , vardas – Magdalena.Ji sako taip pat žmog ken ia iš paskutini j .Labai blogai atsiliepia apie amerikie ius, laiko ant j „didel dant “, matyt užsisdirbo.Savo branduolini bandym poligon Nevadoje jie reng vietoje, kur prateka visai planetai gyvibiškai svarb s energijos srautrai. Vienas iš paskutini termobranduolinio ginklo bandym vos netapo paskutine diena Žemei.Teko Magdelenai kreiptis pagalbos pas Diev , ko pasekoje sprogimas buvo kažkoks nevyk s, už tat gyvyb Žerm je nenutr ko. Pokalbyje su Saule paaišk jo, kad šiuo metu valdo Selena. Šiose pareigose ji neseniai. Iki to Saul šimt met be pertraukos vald vyriškis – Soliaras. Atvejas nestandartinis, bet jam laikinai neatsirado pamainos, tod l buvo atlikta rokiruot . Selena iš nulio pervesta Saul , o Soliaras per jo M nul . Ten vis gi lengviau, bus galima atsikv pti. Matyt, nors ir tur dami supergalimybes, supergabumus, ir šitie žmon s ne geležiniai. Be kita ko, štai tokiu b du vyko In ir Jang energij poli pakeitimas Saul s sistemoje. Kas lie ia kitas j ras, tai Azovo j valdo vyras, vis Pasaulin Vandenyn (ir atskirus vandenynus) valdo Atlantai. Taip-taip, tie patys, kuri p dsak taip atsid jusiai ir nevaisingai ieško! Tiktai žmogus ieško 99,9 % žuvusios civilizacijos gyventoj p dsak , o mes kalbome apie 0,1 % išlikusi Atlant , davusi gyvyb visoms tolimesn ms 162

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


civilizacijoms, tame tarpe ir m . Maža to, jie gyvena ir gyvuoja iki šiol, net negalvodami apie kažkoki praž , išneša m „puodukus“, kartu su Šambala vykdo, antiasteroidin Žem s gynyb ! O dabar iškelsime aikšt n dar vien problem , kuri neduoda ramyb s žmogui, – tai taip vadinam tamsi j poveikio mums problema. Ši id sustiprintai eksploatuoja Žmonija, ypa paskutini 2.000 met b gyje. Kad ir pa mus, pavyzdžiui, revoliucin dain „Varšaviet “, kur tiesiogiai taip ir dainuojama, jog „tamsios j gos tužmingai mus slegia“. Apie religijas ir kalb ti neverta, ten visur kalti gundytojai, šaitanai, velniai bei demonai. Žmogus gi yra vaizduojamas kaip nekalta b tyb , ken iantis. Ta iau už Žem s Noosferos rib n ra joki tamsi j ir negali b ti iš principo! Visos jos egzistuoja tik šalia žmogaus, kaip m netobulumo produktas. Tod l pati svarbiausia „tamsa“ – tai nežinojimo tamsa! Antras tamsi j ešelonas – tai Noosferos minties formos. Kol žmogus randasi valdžioje, jos j moko – pliekdamos ir uodegon, ir sprandan. Bet užtenka žmogui pažadinti savo S mon ir išvesti j už Noosferos rib , kai šis K rinijos Lygis tampa jo paklusnus instrumentas, situacijos Žem je ištaisymui, visos Žmonijos pagalbai. Šiame Pasaulyje n ra nieko nenaudingo. Ir tre ias tamsi j ešelonas – tai nerimstan ios sielos. Sielos žmoni , neprotingai iššvais iusi savo potencial Žem je ir nesugeb jusi užsidirbti leidim Tikr Gyvenim . Bet, išeidami iš gyvenimo, jie turi duoti pamok gyviesiems. Nereikia pamiršti, kad nors tai ir negyvi, bet visgi „medžiotojai“, lik jais ir po mirties. Jeigu tur ti omenyje, kad pastaruoju metu tarp mirusi toki siel , patekusi nerimstan kategorij (kaip Ivanas Stakany ius), randasi 75-80 % ir jos dematerializuojasi maždaug per šimt met , tai toki „d stytoj “ tr kumo pas mus nebus! Šitie našlait liai toli gražu ra visiškai nekalti: tam, kad pasimaitinti iš žmogaus gyvybiškos energijos, jie gali provokuoti žmones agresijai, daveda juos iki streso arba depresijos. Gali visa j gauja sikurti žmoguje, turin iame miegan S mon ir beval Siel , tokiu b du padarydami nerimstan iu jau gyv žmog . Atimdami energij , jie griauna jo sveikat . Tam, kad sudaryti tokias situacijas, jie kiršina žmones vien su kitu, sudaro daugyb buitini problem , ir yra dar viena ankstyvos mirties priežastis ir t. t. Bet žmogui, prisijungusiam prie m Sistemos ir sugeb jusiam išvesti S mon už Noosferos rib , susitikimai su visais šiais „Stakany iais“ – tik dar viena galimyb pašiepti tuš ias pastangas ir pasitreniruoti atidirbant neprašyto sve io išvarymo normatyv . Kas lie ia kontaktus, kaip pasirod , ši žmogaus veiklos sfera taip pat pilnutinai yra B ties Trilypumo D sni valdžioje. Tikrasis kontaktas – tai kontaktas, kuris n ra informacijos gavimo faktas, o procesas, pavaldus B ties Trilypumui. Kontaktuotojas jungia savo Evoliucij , evoliucionuoja pats ir perduoda savo dovan vaikams bei an kams. Dabar, tur dami, už pe , nemaž patirt , mes galime dr siai konstatuoti, kad kontaktuotojai, kurie nemoka perduoti savo dovan paveldimumo grandine, kontaktuoja su Noosferos minties formomis. Minties formoms paveldimumas ir atsisakymas egoizmo, savasties ( viena iš svarbiausi Evoliucijos s vybi ir kriterij ) – kiankiantis žmogaus protis, kuris kelia tiesiogin gr sm šiam energoinformaciniam monstrui. Mokslas prieš 35 metus pripažino, jog Žem yra gyva b tyb , turinti aukštesn išsivystymo potencial , nei žmogus. Ta iau s vok „gyva b tyb “ mokslas pripažista kaip abstrakcija: Gamta – gyva abstrakcija, gyvas Dievas – irgi abstrakcija, paversta Absoliutu. Mes gi, jeigu j s pasteb jote, kalb dami apie Gyv (apskritai), turime omenyje ne nuog abstrakcij , o konkre Asmenyb ! Be to, abiem atvejais klaidos n ra. Reikalas tame, kad mokslas, pripažindamas, kad visa Esamyb yra energija, vienareikšmiškai pripaž sta tai, kas gyva, kaip absoliut , abstrakcij . Jis yra teisus, nes spindulin s gyvyb s formai yra b dinga savyb egzistuoti ir taške, ir t ryje vienu laiku. Iš ia, jeigu mokslas pripaž sta Diev Absoliuto pavidalu, jis yra teisus, nes Dievas, 163

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


kaip spindulin s gyvyb s formos atstovas, pasireiškia hologramos pavidale ir egzistuoja visur, visoje Visatoje. Bet Jis taip pat egzistuoja ir taške, Žmogaus k ne, ir gyvena ne abstrak iame Danguje, o ant tvirto pagrindo – Sirijaus planet žvaigždyne. Analogiškai galima pasakyti ir apie Gamt . Iš vienos pus s, tai abstrakcija, bet iš kitos – konkreti Asmenyb kiekviename nors kiek reikšmingame Gamtos objekte. Nagrin dami vis Esamyb , visus Gamtos objektus, kaip konkre ias Asmenybes, mes n kiek nenusižengiame Tiesai, nes taip ir yra. Juk, jeigu paži ti Žmonij , tai yra abstrakcija, o iš kitos pus s , tai – konkre asmenybi visuma. Ir, pagaliau, išsiaiškinsime dvi s vokas, susijusias su Evoliucija. Savo susidom jimu Tiesa, gyvenimo prasme, K rinijos paslaptimi žmogus, pats to nenor damas, jungia Evoliucij . Bet jungimas dar nereiškia, kad jis pradeda evoliucionuoti, kadangi tai dvi visiškai skirtingos s vokos.Iš tikr , jungti Evoliucij savyje galima d l juoko, iš paprasto smalsumo. Tuo pa iu žmogus savo Aukš iausiajam „Aš“ duoda signal dvasiniam augimui, Evoliucijai. Bet tai tik snapo kalenimas išper tame kiaušinyje. Ar užteks žmogui j ir dr sos pažadinti savo miegan S mon , kad „išsilaisvinti iš lukšto“, – visa tai priklauso tik nuo jo paties. Tod l kad evoliucionuoti galima tik kit žmoni pagalba, kurie jau yra prijungti prie Dievo Kanalo ir išved savo S mon už Noosferos rib , pak jos lygmen . Ir ia jau visu savo grožiu pasireiškia žmogaus egoizmas, išdidumas bei ambicijos, ir visa tai, atkreipkite d mes , esant miegan iai S monei. Džentelmeniškas prieštaravim rinkinys toks: „Ir aš daug k skai iau, daug k žinau, o toks-tai autorius mano kitaip! Mokslas taip neskaito, Šventuose Raštuose pasakyta štai taip!“Ir taip be galo... Žmogaus Aukš iausiasis „Aš“ palauk s kur laik ir nesulauk s iš jo konkre sis monint žingsni praktin Evoliucij , jungia jam greitintuv Karmos pavidalu. Visa tai buvo aktualu iki m Sistemos atsiradimo, bet su jos pasirengimu, visišku prieinamumu, žmogaus ting jimas ko nors imtis, „piršt lenkimas“, sukelia jo Aukš iausiojo „Aš“ pasipiktinim audr . Tame, Kad viskas yra b tent taip, kiekvienas iš j gali sitikinti pats, išanalizav s tuos vykius, kurie vyks perskai ius m knygas. Bet dar kart pabr žiame: j b dose nei mes, nei m knygos, nei kokia nors kita literat ra nekalti! Kaltas tik j nenoras evoliucionuoti, nenoras ir ting jimas padaryti savo S mon pavaldži Aukš iausiajam „Aš“.Gal gale, žmogui teks pripažinti, kad jam ra kur trauktis. Tereikia padarysi vien žingsn atgal – ir tu bedugn je, Neb tyje. Be to mums raitytis ir keltis n ra jokio pagrindo : 99,9 % Žem s gyventoj turi tik nominali (t.y. – nulin ) vertyb , tuo pa iu tur dami (potenciale)visas Dievo duotas užuomazgas.. Pakelti savo kokyb bei reikšmingum K rinijai ir Dievui galima tik vienu b du – prad ti savo Evoliucij . Tai tapo galima ir prieinama tik pasirodžius m Sistemai. Kas , jeigu ši Sistema neb gauta ir Žmonijos priimta? Subtilus Pasaulis ir Dievas numat ir tok variant . Žmoni ,fiziniuose k nuose gavusi nemirtingum Žem je, at jimas Dievo Pasaul , nors ir vienet , vykt vistiek. Bet, kaip j s suprantate, tokiu b du nepavyks jungti šiame procese grandinin reakcij . Vienintelis planinis skai ius, nuo kurio priklauso Visatos likimas, – apibr žtas saki iumi žmoni kontingentas, kuris turi ateiti Dievo Pasaul iš m civilizacijos! „Nesukomplektavimo“ atveju Subtilus Pasaulis turi dar vien atsargin m ginim išauginti toki pat civilizacij , kaip m . Bet tam Jis tur s pasiimti 12 milijon met „taim aut “. Per t laik Žem pavirs planeta su pirmykšte Gamta, be joki žmogaus buvimo p dsak . Žmones, kurie tur s po 12 milijon met prad ti nauj civilizacij ir apgyvendinti Žem , išsaugos Šambaloje, bet ne anabioz je, o gyvus! Tai bus žmon s, užsidirb nemirtingum . Vis t laik jie mokysis ir dirbs – darbo ir ten per akis. Taigi, sprendžiant iš visko, religij , su jos rojaus sodais, sugalvojo dyk nai.Tod l Žem s gyventoj „s dimas streikas“ prieš Evoliucij nieko nenuli dins! Ir išeis šitie streikininkai iš Žem s ir iš Gyvenimo termobranduolin s katastrofos pagalba, garsiai trenk durimis – beje, irgi etatin situacija! Taip užbaig savo keli absoliu iai visos 164

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


civilizacijos, kaip Žem je, taip ir kitose planetose, kurios vykdyd jos funkcijas. Taip buvo ir visose ankstesn se Visatose. Tam, kad patvirtinti atomin versij , galima duoti tokius pavyzdžius: Babelio bokšto griuv siai aplydyti atominio sprogimo, šventykl griuv siai Indijoje bei Kambodžoje – taip pat padengti sustikl jusia mase. Tod l Pasaul iš tikr valdo Evoliucija – dama, kaip matote, griežta ir bekompromis . Kame Evoliucijos skirtumas tarp Vakar ir Ryt žmoni ? mintis b dravimo b senoje kontroliuoja S mon , tod l j kokyb pilnutinai priklauso nuo t sitikinim , dogm , stereotip , kurie saugomi m S mon je. Vadinasi, tam, kad gauti kokybiškas mintis, mes turime iš savo S mon s išvalyti stereotipus. B tent apie tai pasakoja m Sistema.Ta iau stereotipai – tai m patirtis, kuria mes vadovaujam s savo praktin je veikloje, kaipgi apseiti be jos? Mes energetiniame Pasaulyje išauginame mobiliuosius pad jus, kurie padeda spr sti m problemas, palikdami m S mon švari ir laisv . Ši technologija taip pat yra Sistemoje (penktojoje dalyje) – tai m ekskliuzyvas.Išauginus sau pad jus Subtiliame Pasaulyje, mes taupome savo psichin s energijos sunaudojim , gauname papildom gyvybin s energijos ekonomij , tuo pa iu išsaugodami nepriklausomyb , ramyb , racional prot , pasitik jim savimi ir, svarbiausia – pradedame valdyti priežas -pasekmi s sajas. Tik tokiu štai du žmogus atskleidžia savo S mon ir išveda j iš priklausomyb s Noosferai. Tuo pa iu žmogus išeina iš Pasekmi pasaulio Priežas Pasaul . Ryt žmogui yra lengviau tai padaryti, kadangi jis nedaug atsiskyr nuo motinos Gamtos. Jam š kis: „Mums nereikia laukti gamtos malon s, m užduotis – pasiimti j !“ negali prisisapnuoti net pa iame baisiausiame sapne. Jis liko Gamtos vaikas, bendravimui su ja jam nereikia daryti „išvyk gamt “ su b tinu laužu bei šašlyku. Ne supras jisai vakar žmogaus su jo siekiu susivienyti su Gamta namo užmiestyje arba atsisikyr lio gyvenimo pavidale. Žmogus gali ti vienišas minioje ir likti atitr s nuo Gamtos, pragyven s vis gyvenim kaime! Mes, Vakar žmon s, suvokiame vienyb su Gamta, kaip fakt , o Ryt žmon s suvokia, kaip proces . Jiems, skirtingai nei mums, užteko išmintingumo neiškristi iš jo. Be to iškristi pasirod daug lengviau, negu gr žti atgal. Procesas – tai srov , plaukti kuria lengviau be bagažo. M dogm bei stereotip krovinys – tai ne kas kita, kaip „girn akmuo po kaklu“, kuris ne kart minimas Biblijoje. Beveik 2.000 met žmon s sp liojo – kas tai yra, o tapo aišku tik dabar. Ir sivaizduokite laukin paveiksl , kai žmon s, pakabin ant kaklo girn akmen , vienas po kito, su pavyd tinu atkaklumu puola audring up ir, aišku, sk sta. Pasirodo, kad jie tokiu b du mokosi plaukti, praeina „gyvenimo mokykl “, pavert rutinin užsi mim ekstremalia sporto šaka!Ryt žmon s su j betarpiškumu, m poži riu – tai maži vaikai. Bet tai išmintingi „vaikai“, kurie ži ri visk , kas vyksta iš apa ios virš , iš mokinio pozicijos. J nejaudina j statusas, imidžas ir tai, kaip jie atrodo ži rint iš šalies. Jie net nežino, kas tai yra „pozityvus m stymas“, kadangi nepaž sta negatyvaus m stymo! Mus gi jaudina b tent šios problemos. M visuomenin ir socialin santvarka, rodydama „r pest “ mumis, ved nustatytas normas, taisykles, visokiausius statymus, priesakus, kurie yra m „teisingumo“ bei „teisuoliškumo“ matai. Tai yra tos pa ios užuolaidos, kurias vien kart užd s ant aki , žmogus j ir nebepastebi. Bet komplekt su užuolaidomis b tinai eina kamanos ir botagas. Evoliucija automatiškai apdalina šiais ne labai maloniais atributais žmog , užsid jus užuolaidas. Dalykas yra tame, kad visos išvardintos normos, taisykl s, statymai ir priesakai reiškia tik vien : žmogui bruka rudimentines, atgyvenusias, tarakon evoliucijos, programas, netgi jei jas vadina „demokratija“. Šios programos ( pratimo b ti bandoje pavidale) niekaip nesijungia, nesiderina su „Žmogaus Protingo“, K rinio Kar nos statusu. 165

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Tokie drabužiai mums „ne pagal rang “, tod l, kad esant tokiai išreikštai žmogaus svarbai jie atrodo, kaip raištis ant civilizuotos valstyb s prezidento klub . Reiškia, kabindamasi juos, Žmonija vienareikšmiškai stabdo Evoliucij , prad dama su šia bekompromise dama polemik ir debatus. „Kaip mes tokiu atveju turime gyventi visuomen je?“ – paklausite j s. Remiantis apsisprendimo ir savivaldos principais! Bet tam, kiekvienam iš m , dar teks tapti nepriklausoma smenybe, kuriai niekas nieko n ra skolingas. Mus gi užaugino lygiai taip, kaip skruzd s užaugina amar , kad j paskui suvalgyti. Ir mus „ryja“ ne mitiniai ufonautai, o m gimtasis sociumas. Principas „Augimas d l augimo“, kuris tuo pa iu išpaž stamas, – tai v žio l stel s ideologija. O dabar sivaizduokite, kok evoliucin keli teks nueiti žmogui, kuris nusprend išvengti amaro dalios. M nepaprastais laikais, ceitnoto bei Apokalips s s lygose, veikiant drastišk pasipriešinim iš aplinkini žmoni ir sociumo pus s, mums teks nueiti evoliucin keli nuo tarakono iki Žmogaus. ia, kaip j s suprantate, be vis atgyvenusi mechanizm , elgesio taisykli , norm , statym ir priesak demontavimo neapseisi. Bet jeigu juos mums stat , laipsniškai augant, automatiškai, tai demontavim reik s atlikti savarankiškai, savanoriškai ir „rankiniu b du“! Proced ra nelengva ir skausminga, kadangi visi išvardinti rudimentiniai mechanizmai (atgyvenusi dogm bei stereotip pavidalu) jau tapo m esme. Tod l visos ryt technologijos – tai mechanizmai, kurie visiškai nesiderina su vakarietiškais mechanizmais! Jie prieštarauja vienas kitam, kaip, pavyzdžiui, kompiuterin s nanotechnologijos – su akmens kirviu. Ir, kaip nanotechnologijas mes suprantame b tent rytietiškas technologijas, leidžian ias žmogui realizuoti save nepasiekiamame Vakarams lygmenyje. Visos „vakarietiškos „vertyb s“ (demokratijos ir laim jim technologijose pavidalu) – ne kas kita, kaip žmogaus gr žimas prie akmens kirvio...

166

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Šeštasis skirsnis

rinijos Raktas

Tas žino pakankamai, kas žino, kaip išmokti. H. B. Adams39 Ankstesniame skirsnyje buvo kalbama, kad Evoliucija, Gyvyb s Švytuokl s pavidalu, dalyvauja kiekvieno proceso vystymesi. J galima pavadinti darbo k nu, arba vis Lygi proces amžinu varikliu, pradedant nuo elementariosios dalel s iki K rinijos, kurioje m Visata – mikroskopin dulkel . Tik Evoliucija užtikrina amžin vairiausi proces egzistavim . B tent Jos d ka yra begalin pati Gyvyb . Žmogus tapo mirtingas d l tos priežasties, kad sustabd Evoliucij savyje, savo mon je, žemin s j savo subjektyvius poj ius.Subjektyvizmas tapo jo gyvenimo pagrindu. Šiuolaikin medicina, duodanti anatomin žmogaus aprašym , egzistuoja d ka to, kad irgi grindžiama šiais d sniais. Žmogus yra paverstas kaul , raumen bei sausgysli kr va. Akademikas Kapica40 savo laiku apie moksl pasak : „Mokslininkas, padar s nors kiek reikšming atradim , gali naudotis jo vaisiais vis likus gyvenim “. Adata šieno kupetoje Vien syk vieno išmintingo ir mokyto žmogaus paklaus , kame jo išmintingumo paslaptis, kame jis mato pagrindin skirtum tarp savo proto ir kit žmoni proto. Jis susim st neilgam ir atsak : – Jeigu žmon s šieno kupetoje ieško adatos, daugelis j nutraukia paieškas, kai tik j atranda. O aš t siu paiešk , atrandu antr , tre ir galb t, jeigu man labai pavyks, netgi ketvirt ir penkt adat . Šiame ir yra Evoliucijos sustabdymo prasm , visuomen s bei Žmonijos stereotipinio stymo pagalba.Didieji atradimai momentaliai paver iami negin ijam kult (pavirsta statika, dogma) ir yra negailestingai eksploatuojami. Mažiau talentingi kolegos j pagrindu stato visus tolimesnius gyvybišk proces tyrimus. Niutonas atrado gravitacijos d sn , 39 40

Henry Brooks Adams (1838 – 1918) – amerikie istorikas. Piotr Leonidovi Kapica (1894 – 1984) – rus fizikas, Nobelio premijos laureatas (1978).

167

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


išved pagrindinius judan k d snius (dinamikos d sniai), po ko visi gyvybišk proces tyrimai buvo siejami b tent su jais (netgi ten, kur jie neveikia). Niutono d sniai puik s, bet jie aprašo dinamik esant nežymiems grei iams.O ten , kur grei iai art ja prie šviesos grei io, o juo labiau viršij j – Niutono d sniai neveikia! J lengvab diškas panaudojimas tam, kad pagr sti vis savo uždavini sprendim , priveda prie jo iškraipyto aprašymo, ir atitinkamai, prie dirbtinio proceso sustabdymo. Dideli grei lygmenyje turi veikti Einšteino d sniai, jo reliatyvumo teorija (lauk s veikos teorija). Turi b ti ištirta spindulin gyvyb s forma, pagrysta grei iais, viršijan iais šviesos greit . Žmogus iš prigimties priklauso b tent šiai gyvyb s formai, nes jo organizmo l stel s susideda iš molekuli ir atom , o juose vyksta procesai, kur greitaeigiai grei iai lyginami su šviesos grei iu. Tod l medicina turi tirti ir atstatyti žmoguje procesus, susijusius su elementari organizmo strukt jud jimu, – tai taip vadinami energetiniai procesai. tent jie sudaro žmogaus gyvyb s pagrind . J pažeidimas sukelia l stelini strukt gedim , o tai sukelia lig . Energetiniai procesai sudaro žmogaus psichin s veiklos pagrind , o j d sniai nustato jo mastymo bei S mon s mechanizmus. B tent toks neteisingas, nekorektiškas mokslo poži ris gyvyb s bei paties žmogaus tyrim suformavo visuomen je nenormal poži sveikat , žmogaus viet visuomen je ir Gyvenime. Žmogus mano, kad yra Gamtos karalius, vadina j laukine, tuo pa iu suvokdamas save jos vergu, matydamas joje savo oponent ir net prieš ! Visos pretenzijos karalyst suvedamos teis triuškinti bei gniuždyti j , savo Gimdytoj . Gamta gi, atvirkš iai, suk žmog universal , dama j visk , k turi pati. Žmogaus ir jo Sielos formavimas vyko su begaliniu r pinimusi ir meile, konkre Žmoni rankomis. Tik pažindamas Gamt ir elgdamasis su ja švelniai, r pestingai ir su meile, žmogus gali pažinti save. Ir šis pažinimas eina per nauj Pasaulio matym , per savo m stysenos pakeitim . Tie žmon s, kuriems pavyko ištr kti iš stereotipinio, subjektyvaus mastymo varžt , pažino Ties ir band danešti j Žmonijai. Bet Tiesos prasm pasl pta pa iame žmoguje. „Ieškantysis – yra tai , ko ieško“. Kol kas mokslas miega ir neduoda žmogui tiksli ir konkre rekomendacij , kaip atskleisti savyje Gyvyb s Šaltin ir kaip juo pasinaudoti. Štai kod l kiekvienam iš m reik s vadovautis vidiniu kompasu – Intuicija, kuri atskleidžia savo begalines galimybes tik S monei išsilaisvinus iš stereotip . tent Intuicija lavina vis proces , vykstan ius kaip organizmo viduje, taip ir už jo rib , vidinius poj ius. Tik Intuicija lavina Gamtos D sni poj ius ir padeda žmogui suderinti savo vidinius procesus unisonu su išoriniais. Nuolat pažindamas save ir Pasaul , remdamasis Išvystyta S mone bei išvystyta intuicija, žmogus stoja begalin evoliucin vystymosi keli , ir tuo, pastoviai palaiko savyje Gyvyb s Švytuokl , darydamas save nemirtingu ir amžinu. Einšteino lygtis ( = mc2) nurodo, kad bet kuri medžiaga vienu metu yra energija, kuri savo ruožtu yra tam tikros universalios substancijos, esan ios pirmine energija(vibracija), dalis. Iš šios universalios energijos susideda visa Esamyb Visatoje. Jos d ka egzistuoja Gyvyb . Nuolatinis evoliucinis universalios energijos virsmas užtikrina Gyvyb s amžinyb . Universali energija pagal savo nat yra dvilyp . Dvilypumo dedamosios – medžiaga ir energija. Abipusiškas ši substancij per jimas iš vienos kit yra dinamin B ties charakteristika. Sutinkamai su Einšteino teorija, žmogus yra tarpusavyje vienas kit papildan energetini lauk sankaupa, kurie veikauja su fizini k nu l steli lygmenyje. Gyvyb ir sveikata priklauso nuo nepagaunamos gyvybiškos substancijos, kuri sugeba regeneruoti bei atstatyti visus k no elementus ir strukt ras. Tod l kad jo l stel s savyje yra vairi molekuli , sud tingiausiais ryšiais sujungt , s veikaujan vienas su kitu energetini lauk , visuma. Ši energetin sistem valdo ir palaiko gyvybiškos j gos srautai, specialiais keliais (meridianais), patenkantys organizm iš išor s. Energetiniai žmogaus k no srautai specializuojasi pagal savo funkcijas. Vieni iš j valdo bendr organizmo fiziologij , veikia betarpiškai vidin s sekrecijos organus bei 168

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


valdo hormonin s sistemos b kl . Kiti užtikrina organizmo energetin prisotinim , valdo imunitet . Tretieji užtikrina l steli gyvybin veikl ir taip toliau. B tent ši lauk b sena lygoja kaip sveikat , taip ir lig atsiradim . Didžiul poveik šiems universaliems srautams daro m psichin b kl ir m min pob dis. Energetini proces ir k no fiziologijos s veikos suvokimo bei sis moninimo laipsnis, o išvadoje – medžiagos ir energijos s veikos supratimas, yra raktas suprasti tarpusavio s saj tarp žmogaus ir Dievo, tarp Neb ties ir B ties . Arba, kaip dažnai kalba – suprasti žmogaus misij Žem je. B tent pažinimo siekis šioje srityje nuostabiu b du kei ia m pasaul ži , išple ia S mon . Reikia pabr žti, kad S mon taip pat yra energija, kaip ir visa kita, ir tiesiogiai susijusi ne tik su fiziniu k nu (b dama jo produktas) ir jo organais, bet ir betarpiškai su organizmo l stel mis, su DNR molekul mis. Vystydamas savo energetini proces organizme poj ius, žmogus gali sis moninti ne tik steles ir j strukt ras (suderinus gr žtam ryš su jomis). Jis gali sis moninti, pajusti steli molekules, ir net j atomus, koreguojant jud jim ir strukt .Tokiu b du, mon tiesiogiai valdo sveikat , stimuliuodama j arba, atvirkš iai, sukeldama vienas ar kitas ligas. Bet kuri liga – tai sav s ir pagrindini energetini proces organizmo viduje nežinojimo rezultatas. Sistema duoda žmogui pa ius papras iausius ši proces valdymo džius, lavina sugeb jim juos jausti ir koreguoti, bet ne kažkokiu supergabum atskleidimo pavidalu, o kaip mokom proces , pagal princip : „Nuo paprasto link sud tingo“. O supergabumai atsiskleis patys, pas kiekvien savo laiku. Nuolat besivystanti S mon yra Gyvyb s Šaltinis. Tik tokia S mon padeda pažinti K rinijos Pagrindus, žingsnis po žingsnio, kruopel po kruopel s. B tent Išvystyta S mon yra Gyvyb s prasm , Jos Tiesa! Pažinti Ties sugeb jo nedaugelis žmoni gimin s atstov , bet b tent ji jaudina ir kelia nerim kiekvienam iš m . Žmonijos ir jos mokslo klaida slepiasi tame, kad Tiesos ieško Kosmose, senovini civilizacij sakralin se žiniose, mikropasaulyje. Bet gamta n ra ant tiek kvaila, kad, davusi žmogui gyvyb s dovan , pasl pti jos prasm už devini j mari , ar karalys ! Gyvyb s prasm – kiekviename iš m . Išsamias žinias apie š proces mes gauname gimdami. K rinijoje nieko n ra tokio, ko mes nežinotum me iš anksto. Gamtos gudryb yra tame, kad šias žinias jinai išduoda palaipsniui. Daugelio žmoni apgailestavimui, šios žinios žem je išbarstytos fragmentiškai. Taip darome ty ia, kad priversti mus evoliucionuoti nuolatin s paieškos procese. Bendraudami ir dirbdami su prijungtais prie Sistemos žmon mis, mes nenustojame steb tis tuo, kiek susižav jimo išreiškia žmogus, kai po ilg met Tiesos paiešk (žini , mokym ir viso to, kas randasi išoriniame pasaulyje, pavidale), išvažin s vis pasaul , jis pagaliau atranda save, neišeidamas iš nam ! Ir tai, kad Tiesa vis dar lieka pasl pta, nesurasta, priklauso tik nuo pa . Tam, kad susigaudyti šiame procese išnagrin sime schemas. J d mesiui si lomos trys schemos: Schema Nr. 1 – Sielos Evoliucinis vystymasis; Schema Nr. 2 – S lyginis, schematinis Gyvyb s ir Evoliucijos vibracij ženklinimas S mon s vystyme; Schema Nr. 3 – Žmoni priklausomyb nuo Noosferos minties form ir b tinyb išvesti S mon už jos rib , Švarios S mon s Pasaul .

169

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Schema Nr. 1

170

Š Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Schema Nr. 2

Schema Nr. 3

171

Š Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Sielos Evoliucija Reali Visata turi rutulio form , Dievo štabo stin ir Jo Pasaulis – dvinar žvaigžd Sirijus. Šis pasaulis skiriasi nuo m gyvyb s bei m stysenos forma. Gyvyb s forma Dievo Pasaulyje – spindulin . Dievo m stysena apima praktiškai visus procesus. Kaip Neb tyje, taip ir B tyje. B tent šiame Pasaulyje gimsta m Siela, gimsta Gyvyb . Dvinar žvaigžd Sirijus

pradžios pagrindas – spindulinis, išreikštas, realizuotas, kiekvieno Sieloje. Siela sudaro žmogaus pagrind . Ji yra Tikrojo Vystymosi program kompleksas, valdyti kurias siekia kiekvienas. Siela visais laikais buvo ir lieka žmon ms paslaptimi. Apie j parašyta daug, bet, išskyrus teigin , kad jinai turi Dievišk kibirkšt , visi kiti yra tik sp liojimai ir versijos! O iš tikr už jos atsiradim mes turime b ti d kingi Dievui. Dabar apie tai, kad mintis yra materiali, nekalba tik tinginys. Taip ir yra. Bet jeigu ji yra materiali pas mus, Žem je, tai Dievo Lygmenyje ji kelet kart dar labiau materialesn ! Dievo r pes io ir maus d mesio objektas yra Gyvyb s Švytuokl s tvarkingame stovyje išlaikymas, tai yra abipusio dviej K rinijos dedam (antimaterija – materija) per jimo užtikrinimas ir šio proceso evoliucinis vystymasis. Šio, nenutr kstan io n minutei, darbo d ka egzistuoja visa išryškinta Visata, egzistuoja Gyvyb . Pas Diev rankis tik vienas – minties energija (psichin energija, Jo Šventa Dvasia). Esant sustiprintam Dievo intelektualiam darbui atsiranda Jo psichin s energijos perteklius. Bet skirtingai nuo žmogaus Žem je, šis perteklius niekur nedingsta, o pumpuruojasi. Atsipumpuravusi energija yra ruošinys Sielos formavimui. Nuo šio momento prasideda jos evoliucinis vystymasis, kurio tikslas – gauti teis Gyvybei. Gyvyb visada yra susijusi su kokiu nors jos neš ju, materialiu objektu. Tod l, realizuodama save gyvybei, Siela stengiasi materializuotis, tai yra sigyti fizin k . Kadangi Dievo Pasaulyje gyvyb s neš jas yra spindulin forma, tai gyvyb Ten pagal savo pasireiškimo diapazon yra begalin . Tai reiškia, kad spindulin s formos neš jas yra sukoncentruotas tam tikrame t ryje, bet tuo pa iu – randasi visoje erdv je. Tod l gyvyb Dievo Pasaulyje turi pa didžiausi savo ritmo amplitud . Siela šiame Lygyje – tik energijos sankaupa. Jos materializavimas prasideda Lygiu žemiau. Ji priima (apsivelka) korpuskulin s dalel s form , ant tiek smulkios, kad jos ne manoma matyti pa io galingiausio mikroskopo pagalba. Jos negalima atrasti ir užfiksuoti jokiais tyrimais, bandymais arba prietaisais. Leisdamasi septyniais rinijos Lygiais, Siela gauna vis tankesn fizin apvalkal , form . Ir ne šiaip sau gauna, bet ir mokosi j formuoti ir palaikyti, valdyti j . Jinai praeina foton , elektron , proton ir t. t. stadijas.Po to Siela mokosi egzistuoti sistemose – atomas, molekul ... T sdama savo formos ir turinio tobulinim , Siela materializuojasi kristaluose, mineraluose, v liau augaluose, medžiuose. Ir tik po to ji pradeda sisavinti gyvyb baltymin je egzistavimo formoje: virusuose, mikrobuose, vienal iuose (amebos , infuzorijos). Toliau eina vabzdžiai, žuvys, paukš iai, ropliai, žinduoliai. Pagyvenusi kelet gyvenim naminiuose gyvuliuose, Siela apsir pina žmogaus programomis, sudaro „duomen baz “, kopijuodama vis žmoni , su kuriais jai teko susidurti, programas. Tik nusileidusi grubi energij pasaul , Siela gauna tam tikr savarankiškum , gaudama Žmogaus (kaip biologin s gyvyb s universalios formos) mon . 172

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Evoliucin savo vystymosi Keli materialiojoje K rinijos dedamojoje (nuo elementari daleli iki žmogaus) Siela praeina, b dama visiškai valdoma Dievo mon s, Valios ir Minties. Tuo Sielos Evoliucija materialiajame pasaulyje baigiasi. Atkrenta b tinyb dažnai keisti Sielos apvalkal , reiškia, atkrenta jos tur tojo – žmogaus – mirties b tinumas! Fiziniam k nui tank jant, gyvyb s ritm amplitud maž ja. Sielos gyvybiškos energijos dal slopina fizinis k nas. Pereinant nuo vieno K rinijos Lygio kit , gyvyb s ritmai vis labiau ir labiau slopsta. Jos dažniai darosi vis gr besni. Schemoje Nr. 2 slopstan ios gyvyb s vibracijos (Sielos sigilinimas material pasaul ) parodytos raudona sinusoide. Subtili vibracij , didžiausi gyvyb s dažni diapazone, randasi Dievo Pasaulis (geltona plokštuma) – piramid s pagrindas, Sielos gimimo vieta. Piramid simbolizuoja Vystymas S mon s , kuri gimsta grubi vibracij pasaulyje ir pasiekia savo maksimal išsivystym Dievo Pasaulyje (Subtili Vibracij Pasaulyje) . Tod l piramid yra pavaizduota pagrindu virš . G stan gyvyb s vibracij pasaulyje (schemoje tai piramid s smaigalys) randasi Žem , duodanti Sielai unikali fizin form – žmogaus k . B tent šiame diapazone gimsta S mon , sugebanti evoliucionuoti, didinti savo lygmen , tuo pa iu pagimdydama žmoguje g stan ias gyvyb s vibracijas. Kaip matosi schemoje, Dievo Pasaulis – tai tik viena dešimtoji procento iš vis gyventoj skai iaus Visatoje, bendras kiekis kuri – vienetas su 10 milijard nuli (standartinis santykis m Visatai – 0,1 : 99,9). Žem šiame milžiniškame mechanizme atrodo labai kukliai, sitaisius piramid s apa ioje – jos smaigalyje, grubi , g stan gyvybini proces pasaulyje. Žem nepakartojama tame, kad ji yra Visatoje vienintel planeta, kuri duoda Sielai tobuliausi žmogaus k . Žem je gimsta S mon ir prasideda jos evoliucinis procesas. B tent ia žmogus bando gauti teis gyvyb spindulin je formoje, mokosi gauti Gyvenim Amžin . M Žem – vienintel Visatoje planeta, kur startuoja Gyvyb . Vienintel – tod l, kad Dievo bei visos Visatos energetikos užtenka išlaikyti tik j vien ! Juk jinai randasi g stan gyvybini dažni diapazone (lygmenyje), ir gyvyb s išlaikymui šioje Visatos dalyje, reikalingos didel s Dievo energijos s naudos! Galima pasakyti, kad mes, žmon s, gyvenantys Žem je, esame Dievo ir visos Visatos vaik darželis! Kitose Visatos planetose gyvena žmon s – išeiviai iš Žem s arba planet , kurios kažkada vykd jos funkcij . Visatos planetos, ne einan ios m Saul s Sistem , priklauso kitiems K rinijos Lygiams. Gyvenantys jose žmon s taip pat evoliucionuoja, bet j Evoliucija eina labai ir labai l tai. Be to, per jimas aukštesn Lyg manomas tik esant pakankamam S mon s evoliuciniam impulsui, kuris turi savyb su laiku palaipsniui išsisklaidyti. Tod l kit Visatos planet gyventojai, stengdamiesi evoliucionuoti, yra priversti ateiti atgimimui Žem , kad ia gaut impuls savo startui arba tolimesnei Evoliucijai. Visa ši ne sivaizduojama žmoni mas (vienetas su 10 milijard nuli ), išskyrus Dievo Pasaul , išsirikiavo eil tam, kad v l ateiti Žem ir jungti savo evoliucinio vystymosi proces . Ir tik kai žmogus pasiekia spindulin gyvyb s form , o tai septintasis (paskutinis) rinijos Lygis, jo Siela gauna teis Gyvenimui, tartum gauna, gyvenimo viet K rinijoje. Tik nuo šio momento Dievo Pasaulyje su ja pradeda elgtis kaip lygus su lygiu. J pastebi. Kaip matote, Dievo Pasaulyje niekas su mumis nesivargins (tie, kas negavo teis s Gyvenimui, jiems yra tik abstrakcija, niekas). Tod l visk , kas mums yra reikalinga gyvybei ir sveikatai, mes turime išmokti, mokindamiesi gauti patys. Tam ir buvo per mus visiems Žem s gyventojams duota Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema. Jos tikslas – išvystyti žmoguje S mon s savarankiškum , lankstum , sugeb jim tapti gydytoju sau ir išvystyti atsakomyb s jausm už savo asmenin gyvyb . 173

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Dabar pakalb sime konkre iai apie Sielos Evoliucij (schema Nr.1). Šis procesas susideda iš 2-j etap . Pirmasis etapas yra susij s su gyvenimo materialiajame pasaulyje patirties sisavinimu. Siela gauna materialiojo sik nijimo patirt , kaip jau kalb jome, pradedant nuo korpuskulini K rinijos daleli . Schemoje šiam etapui atitinka, einanti žemyn, parabol s „Sielos Evoliucija“ kreiv . Sielos ir S mon s evoliucinis kelias praeina Vertikale , kurioje randasi žmogaus Tikrosios Esyb s. Pradžioje – Sielos kelion žemyn, o po to – atgal, jau kartu su S mone, aukštyn, p da p don! Parabol duota, kad b akivaizdžiau. Sutinkamai su Einšteino teorija, korpuskulin s dalel s yra energetin s sankaupos ir egzistuoja visuose K rinijos Lygiuose, užpildamos visus materialius objektus ir tuštumus. Jos sudaro viening Energoinformacin Lauk , nustatant s saj tarp spindulin s gyvyb s formos ir materialios (fizin s). Kaip matote – v l tas pats Dvilypumas. Spindulini form Pasaulis – viena dedamoji, baltymini k Pasaulis – kita. Abipusis ši dedam per jimas iš vienos kit - ir yra Gyvyb s Šaltinis, Jos Evoliucija. Spindulin s formos b kl priklauso nuo baltymin s formos b kl s, ir atvirkš iai. Žinoma, ši priklausomyb šiek tiek kei iasi. Labai akivaizdus bust šeimos pavyzdys. Vaik pasaulis priklauso nuo j t . T vai – vaik išlikimo, j formavimosi ir aukl jimo pagrindas. Tam tikrame etape t ir vaik teis s yra susilygin . Vaikai tampa aktyv s pad jai savo t vams ir, savo ruožtu, perduoda savo patirt jaunesnei kartai – jau savo vaikams. Po to t vai išeina poils , o jaunesn karta prisiima estafet – sipareigojim valdyti visus gyvybiškus procesus. Tokia yra tarpusavio s saja paveldimumo grandin s pavidalu. Tuo pa iu kiekviena karta gyvena savo pasaulyje. Analogiškai vykdomas gyvenimo estafet s perdavimo procesas tarp dviej Gyvyb s form rinijoje. Jeigu atverti akis, paveldimumo grandin t siasi nuo žmogaus Žem je aukštyn vertikale, per visus K rinijos sluoksnius bei strukt ras. Žmonija šioje grandin je – ne pasimetusi ir ne atsijungusi grandis, o lygi tarp lygi ! Tobulindama toliau savo form ir rin , Siela, pagaliau, gauna universal , pagal savo biologinius bei fizinius parametrus, žmogaus k . Su jo sisavinimu pasibaigia Sielos materialiojo sik nijimo evoliucinis periodas. Žmogaus k nas – vienintelis Gamtoje, kryptingai sukurtas ir skirtas S mon s Evoliucijai. Gamtoje visi objektai, dalyvaujantys Sielos Evoliucijoje, pradedant korpuskulin mis dalel mis ir baigiant gyvomis b tyb mis, turi S mon . Bet skirtingai nei žmogaus, jie valdomi Dievo S mon s ir savo asmenini gyvyb s program pagalba. Žmogus gi – vienintelis padaras Gamtoje, galintis tur ti autonomin , nepriklausom mon ! B tent šiame ypatume yra visos žmogaus b dos ir didingumas. Daugelis žmoni , visiškai pasitik dami savo S mone, „buksuoja“ savo evoliucinio vystymosi starte (schemoje Nr. 1 š period atitinka žalia punktyrin linija). Užtrukdami pradin je S mon s vystymosi stadijoje, jie eikvoja jau gyt , Sielos uždirbt ne kainuojam gyvyb s potencial . Išdavoje žmogus degraduoja žemesnes gyvyb s formas arba net gi gr žta prie savo Evoliucijos ištak , atmesdamas savo Siel atgal, korpuskul s lyg , iš naujo duoda jai vaiduoklišk perspektyv evoliucionuoti iki žmogaus.Savo šans Siela išnaudojo, kaip ir anks iau liko nemirštanti ir amžina – elementariojoje dalel je, bet ne žmoguje! Evoliucinio ciklo laiko tarpas (žmogaus pavidale), kai Siela yra atiduota jos mon s atpirkimui, daugeliui Siel virsta spastais. Jos, tur damos S mon užuomazgos senoje, gavo reliatyv savarankiškum ir juo piknaudžiauti. Suvok ši tarpin faz , savo Evoliucijos laikotarp kaip išdav , o ne kaip tilt , kur reikia nestojant veikti, forsuoti. Šio periodo tikslas (schemoje – apatin parabol s dalis) tame, kad Siela, gavusi mon , turi su ja susilieti, prisipildžiusi minties, sav s ir Pasaulio supratimo. Panaudodama jau tas j programas, jinai turi teisingai suformuoti savo individual 174

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


vystymosi keli , kurio galutinis tikslas yra gauti teis Gyvybei. Tas savarankiškumas, kur Siela gauna Žem je, sudaro tiktai 2 – 5 procentus, o 95 – 98 % apimtyje mus, kaip ir anks iau, valdo Dievo S mon , tik valdymo koncepcija šiek tiek kei iasi. Valdymas vykdomas koregavimo bei pasakin jim pavidalu, kas padeda Sielai nustatyti orientyrus, galinan ius išvesti S mon evoliucin vertikal , distancij nuo žmogaus iki Dievo (schemoje – dešin kylanti parabol s šaka). Praeidama pirm savo evoliucinio vystymosi etap , betarpiškai kontroliuojam Dievo S mon s, Siela padar milijonini sik nijim ir persik nijim keli , sukaupdama tam tikr programin ir energetin potencial .Š ne kainojam lob Siela, kartu su S mone, pasidavusi jos pagundoms, m gaudamasi 2 – 5 procent laisv s iliuzija, žmogaus k ne Žem je sigudrina prašvilpinti per tris – keturis sik nijimus. Jeigu Siel , evoliucionuojan nuo Dievo iki žmogaus, nubyr jimas yra nulinis, tai žmogaus stadijoje – jo Evoliucijai paruošimo etape – nubyr jimas sudaro apie 99 %. Žmogaus k ne Siel valdo S mon , duota mums, kaip 2 – 5 procentai asmeninio suvokimo pavidalu, o 95 – 98 % lieka jai nepasiekiama. D l tokio disbalanso priežasties mumyse sporadiškai atsiskleidžia kai kurie gabumai, spontaniškai, savaime prasideda ligos, kei iasi psichika ir t. t. Tai m mon s nesubalansuot energij Pasaulis, kurio mes nesuvokiame. Tuo pa iu tai Pasaulis, kuris dažiaja dalimi valdo mus, stumdamas Siel tolimesnei Evoliucijai. Tai kol kas nerealizuotas m evoliucinio vystymosi Pasaulis. Bet b tent jis atidaro m gamtini savybi pilno realizavimo galimyb ! Antrasis Sielos evoliucinio vystymosi etapas yra susij s su S mon s Evoliucija, o tai reiškia ir paties žmogaus. S mon –materialusis produktas, jo tur tojas visada yra koks nors materialus, fizinis k nas. Tik biologin s Gyvyb s r šys sugeba suvokti save sis moninti). Tobula S mon s forma priklauso tobulam k nui – žmogaus k nui.Tik mon duoda žmogui galimyb suvokti save, savo veiksmus ir t Pasaul , kuriame jis gyvena. Tik S mon leidžia jam surasti gyvenime k rybin realizavim , daryti poveik aplinkiniam pasauliui ir per j – keisti save. Kad šie keitimai b tobuli, tobula turi b ti žmogaus S mon , o šito pasiekti galima tik Evoliucijos keliu. Žmogus jau ia evoliucinio S mon s vystymosi poreik – jeigu Sieloje neužgesintas impulsas k rybiškam Pasaulio pažinimui, k rybinei savirealizacijai. Jeigu Siela tok impuls prarado, žmogaus S mon lieka inertiška ir, deja, peržengus tam tikr amžiaus rib (apie 30–35 metus), neradus gyvenime teising orientyr , k rybin s realizacijos impulsas g sta, o kartu g sta S mon s geb jimas Evoliucijai. Š proces lydi daugelis degradacini fiziologini pakitim organizme. Vis pirma tai kankor žin s liaukos funkcijos pažeidimas, to pasekoje organizme savo potencial didina kiti griaunantys procesai, atsiranda „domino efektas“.Bet tai dar ne nuosprendis: šis efektas turi gr žtam veikim , j galima pasukti atgal, jeigu dirbtinai kurstyti savyje k rybiškumo kibirkšt , prad ti sav s ir Pasaulio pažinim . Tuo pa iu labai svarbu išmokti apgaudin ti savo S mon , nes ji sugeba blokuoti pri jim prie informacijos atminties, jeigu mes nesuvokiame jos svarbumo bei reikšmingumo sau. Šis melas - išganymui! Evoliucinio proceso užduotis: per tris – keturis sik nijimus Žem je Siel , pripildyt savimon s ir turin universal fizin k , v l atvesti prie Dievo S mon s. Tik tokiu atveju Siela bus galutinai suformuota ir paruošta Tikrajam Gyvenimui. Orientavimasis Dievo S mon – tai kiekvieno žmogaus b tinyb , nes Evoliucijos procesas nuo elementarios dalel s iki žmogaus ir nuo žmogaus iki Dievo galimas tik valdant Jo monei. Ir š negin ijam fakt žmogus turi suprasti s moningai. Taip pat s moningai ir savanoriškai jis turi priimti Evoliucij kaip savo smeninio gyvenimo pagrind . Evoliucinis procesas apima vis Visat , Dievo Pasaul ir pat Diev . Evoliucija – pagrindinis gyvenimo dinamikos d snis, be jos Gyvyb visuose K rinijos Lygiuose nutr kt per minut . O kadangi visus evoliucinius procesus Visatoje valdo Dievas, tai sinchronizuoti savo asmenin proces su K rinijos procesais galima tik 175

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


per jungim su Juo. Ny sak : „Žmogus yra tai, kas turi b ti nugal ta. Žmogus – tai tiltas, o ne Išdava“ – ir buvo visiškai teisus. Evoliuciniame kelyje mums tenka pastoviai veiktin ti save, savo stereotipus, m stymo b . Žmog Gamtos suk tiekiu universaliu, kad tik jam yra dinga ypatinga m stymo r šis, ypatingas poži ris gyvenim ir ypatinga pasaul jauta. Tik žmogus turi sugeb jim k rybinei savirealizacijai. Jis turi ypating psichik , kuri, jeigu žmogus evoliucionuoja ir užsiimin ja saves tobulinimu, lavina jo sugeb jim suvokti gyvybišk proces pilna apimtimi. Tik šiuo atveju žmoguje išsivysto dieviškos savyb s. Tam, kad Evoliucijos Procesas sijungt ir eit aktyvi faz , b tina, kad Siela sis monint save. tent tod l, sik nijusi žmog , ji atsijungia nuo Dievo S mon s valdymo, gaudama nuosav s moningum , kol kas tik 2 – 5 procent apimtyje, ir 95 – 98 % vis dar lieka sujungta su Dievu. Sielos prašymu, Dievas bet kuriuo momentu yra pasiruoš s ateiti mums pagalb , tai yra ta mumyse iš prigimties(Gamtos). Jo pagalb mes jau iame tik tuo atveju, jei, nukryp nuo Evoliucijos kurso, š nukrypim suvokiame! Dievas padeda mums švelniai sukoreguoti savo kurs . Jeigu mes negirdime ir neklausome savo Sielos, ši funkcij atlieka Karma! M norus Dievas išpildo tik tuo atveju, jeigu tai, ko mes norime, iš tikr yra mums reikalinga ir neprieštarauja tos pa ios Evoliucijos užduotims. Bet kuriose kitose m b kl se Dievas lieka pašaliniu steb toju, nesikišdamas m reikalus, duodamas galimyb „evoliucionuoti“ savarankiškai. Sielos bei S mon s evoliucinis vystymasis nuo žmogaus iki Dievo (schemoje Nr. 1 – kylanti parabol s, „Sielos ir žmogaus Evoliucija“ linija) paeiliui praeina visus K rinijos Lygius. Varomoji j ga šiame etape yra žmogaus S mon , kuri perveda Siel kitus K rinijos dažni diapazonus (be žmogaus iš jimo iš Žem s). Tam S mon turi suvokti etaloninius Sielos parametrus, kurie yra kiekviename Lygyje, ir stengtis atitikti juos. Ji sisavina, sis monina ankstesn Sielos patirt ir kei ia j sutinkamai su einamosiomis K rinijos užduotimis. Padaryti tai paj gi Tik mon , išsilaisvinusi iš stereotip . Tai reiškia, kad vykdydama savo evoliucin kopim nuo žmogaus iki Dievo, Siela turi sitvirtinti kiekviename K rinijos Lygyje kartu su S mone, kuri jinai atsiveda su savimi. Ir kiekviename iš septyni Lygi evoliucionuojanti Siela susijungia su atitinkama m Aukš iausiojo „Aš“ dalimi. Šiuos b simosios S mon s ir žmogaus Evoliucijos parametrus žmogaus Siela jo savo Evoliucijos proceso metu, jud dama per septynis K rinijos Lygius nuo Dievo link žmogaus, iš viršaus apa . Sielos evoliucinio kopimo procese jinai vis daugiau paž sta save, mes vis pla iau sis moniname savo viet bei užduotis K rinijoje. Faktiškai m evoliucinis vystymasis ir jungimasis su Dievu – yra Sielos kiekviename Lygyje jau gautos patirties sis moninimas. Ši patirt mes s moningai, išmintingai panaudojame praktikoje, s moningai duodame gyvyb Sielai ir sau patiems. Tik besivystanti, laisva S mon gali apimti konkretaus Lygio dažni diapazono informacij , kas duoda mums Tikr sias Žinias apie visus gyvyb s procesus. Aukš iausiasis „Aš“ – štai tikrasis evoliucinio vystymosi farvateris. Kai tik S mon nebeatitinka Aukš iausiojo „Aš“ gamtini parametr , Siela degraduoja ir susižavi g stan iomis gyvyb s vibracijomis žemesniame Lygyje, su Jo grubiomis vibracijomis. Kaip jau buvo pasakyta, Evoliucijos nuo Dievo link žmogaus eigoje m Siela paeiliui sikurdavo visuose K rinijos Lygiuose, kiekviename j palikdama savo p dsak (hologram ). Visi Sielos prototipai septyniuose Lygiuose visumoje sudaro Aukš iausi „Aš“, kuris yra m Tikroji Esyb . tent joje yra tos visos žinios apie Gyvyb s Šaltin , apie Ties ir apie mus pa ius. Jeigu pasiseka sujungti S mon su savo Aukš iausiuoju „Aš“, mes pradedame gauti informacij iš savo Šaltinio, gauname teis atidaryti nuosavu raktu savo asmenin „elektronin pašto d “. Štai ir yra tas, kas Biblijoje vadinasi „Gerti iš savo šaltinio!“ Tik žmon s, neteisingai tai suprasdami, prad jo gerti savo šlapim , pavadin š proces urinoterapija...Tai, kiek mes valdome savo gyvenim , kok rezultat jame 176

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


pasiekiame, visiškai priklauso nuo jungimosi su savo Aukš iausiuoju „Aš“. Aukš iausiasis „Aš“ – m vystymosi etalonas. B tent jis stumia Siel tolimesnei Evoliucijai, nuo žmogaus link Dievo. Susijungusi su S mone, Siela stengiasi vystyti j , užpildžiusi sis moninimu visas savo Aukš iausi sias Esybes transformuoti, tuo pa iu nutiesusi keli atgal, pradin išvykimo tašk , savo namus, Subtil Pasaul , gavusi teis Gyvyb ir nemirtingum . Aukš iausiasis „Aš“ ir yra tie 95 – 98 %, kurie mus valdo.Tik jis tiesiogiai susij s su Dievo S mone!Kitoki variant , šaltini ar ryšio linij su Dievu tiesiog neegzistuoja. Jeigu mes girdime savo Aukš iausi „Aš“, tai mes girdime Diev . Sistemoje Žmogus – Aukš iausiasis „Aš“ – Dievas negali b ti joki tarpinink . Tre iojo asmens sikišimas j ne manomas iš principo. Kiekvienas iš m same tiesiogiai sujungtas su Dievu, ir tam, kad ši jungtis efektyviai dirbt , reikia, kad Dievas mus gird , o mes turime gird ti J , o tai yra manoma tik esant išvystytai S monei! Visi kiti bandymai susijungti su Dievu per vairias tradicijas, apeigas, meditacijas, ritualus, religijas, religines ir ezoterines sektas arba ieškant „savo kelio“ , n ra s sajos su Dievu šaltiniai! Tokie bandymai s mon je gimdo stereotipus, kuriuos pritraukia atitinkamos Noosferos minties formos ir manipuliuoja mumis. Ši s saja pasidaro daug tvirtesn , kai stereotipai perauga fanatizm (Dievo garbinim , grindžiam tik tik jimu, be mažiausio bandymo sis moninti)!Schemoje s saja su Dievu religij , sekt arba asmeninio tik jimo, noro eiti savo keliu pagalba – parodyta raudona linija, simbolizuojan ia m siekim prisijungti prie Dievo tiesiogiai, apenkiant Sielos darb (raudona punktyrin linija). Iš tikr gi vyksta tiesioginis prisijungimas prie Noosferos minties form , prie Piktojo. Jungimasis su Dievu yra mumyse, ir kelias link Jo eina tik per Aukš iausi „Aš“, per darb su savimi. Kito n ra, neži rint tai, kad kas nors tai sakyt arba rašyt ! Tik Aukš iausias „Aš“ – m kompasas iliuzij pasaulyje. „Ar aš tikiu Diev , kažkod visada klausia žmon s, o Jis - niekada!“ (Jerzy Lec41). Dirbdami su savimi, padedant Sistemai, j s pasteb site, kad j abipusis ryšis su Aukš iausiuoju „Aš“ galimas tik laisvos, besivystan ios S mon s, orientuotos Diev , atveju. Pas eilin žmog šis ryšys pažeistas. Jo S mon pripildyta stereotip , ir kadangi ji yra susijusi su Noosferos minties formomis, automatiškai praranda savo ryš su savo Aukštuoju „Aš“ ir su Dievu. Nes „Negalite vienu metu tarnauti ir Dievui, ir Mamonai“42 ia egzistuoja vienas nedidelis niuansas. Dievas nebando sureguliuoti ryš su žmogumi. Pas J toki , kaip mes 1 su 10 milijard nuli . Ir kiekvieno Siela yra sušildyta Jo ranku šiluma. Siel Evoliucijos gyv nuose metu, Jis kiekvien iš m b tinai arba laik pas save, kaip namin gyv , paeiliui puosel damas visus, arba bendravo, laukym se prie namo pasivaikš iojim metu. Niekas neliko be d mesio, tod l s sajos su Dievu iniciatyva tinai turi išeiti iš žmogaus, kaip jo Sielos atminties liudijimas! Kol Žmonijai buvo patogu ir užteko tur ti Diev tik jimo J , nukryžiavimo ir ikonos pavidalu, J tai tenkino. O kas, Jam nedega, Jis nuo m nepriklauso, ir Jo laikas neribotas. Pas juos, Ten, laiko n ra. Kas lie ia mus, 6 milijardus žmoni Žem je, pas Diev tai pat joki paskirst n ra. Ateis pas Juos iš Žem s tik 10 žmoni – priims už ger ; išaugins Žem je, iš šios „galingos kr vel s“ dar vien civilizacij , bet užtat koki ! Kaip matote, žmogaus viltys, kad m at jimas Žem yra faktas, o šio at jimo prasm – domiai praleisti laik ir pad kti – nyksta akivaizdoje. Tokia pat ne gali pasirod id ja, kad žmogaus Siel Dievas išduoda jam bendrais pagrindais, iš bendr saugykl ir yra vienkartinis produktas, tarsi sauskeln s. 41 42

Stanis aw Jerzy Lec (1909 – 1966), žymus lenk satyrikas, poetas, aforistas. Matas, 6 : 24.

177

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Žmogaus manymu, Siela yra klonuojama, tiražuojama konvejeriniu b du ir m užduotis – saugoti j ir palaikyti jos švarum . Nei už Sielos praeit , nei už jos ateit mes neatsakome. Kur j deda v liau, po mirties, – ne m problema. Akivaizdus žmogaus siekimas sugudrauti, pateikus visk , kaip fakt . Šiuo atveju nereikia imtis atsakomyb s už vis begalin proces ir galima nestoti rikiuot , nepertraukiamos evoliucin s paveldimumo grandies pavidale, nereikia statyti kažkoki piramidži . O tai, kad tokiu atveju žmogus automatiškai iškrenta nuos das – jug „visi ten busime!“ Jeigu paaiškinti schem kitais žodžiais, tai gyvyb s prasm K rinijos mastu yra paprasta. Dievo Pasaulis, sukurdamas gyv Visat , su žmogumi Žem je, faktiškai sukuria Gyvyb s Id , kuri žmogus, kaip antrasis Gyvyb s Polius, turi paversti ideologija teorinio pagrindimo, patvirtinto praktikoje, pavidale. tent d l to, aukodami nemirtingum , o kartais ir pa gyvyb , Žmon s iš Dievo Pasaulio gilinasi material pasaul . Ir tai apsimoka. Sekan ios civilizacijos ir Visatos, remdamosis ne tik Id ja, bet jau praktine ideologija (jos suk rimo atveju), leis žmogui kiekvien kart gilintis mažesn gilum . Ir taip, palaipsniui, atsiras galimyb apsaugoti materialiame pasaulyje gimus žmog , , nuo mirties (atpratinus mirti). Kaip matote, Gyvyb s perspektyva apskritai yra labiau džiaugsminga ir giedra, skirtingai nei m civilizacijos perspektyvos. Dalykas yra tame, kad ji, suk rusi min ideologij teorinio argumentavimo, patvirtinto praktikoje („Apokalips s dien Slaptoji Doktrina“ ir Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema) pavidalu, pademonstravo aukš iausi dvasios pol . Li des kelia ta aplinkyb , kad šis medalis turi antr pus , vardu „civilizacijos gulb s giesm “. Tai reiškia jos greit degradavim , grei iau primenant Tre iojo Lygmens, atlikusio savo misij (kas, iš tikr , ir vyksta), evakuacij . Li dna, bet tai ir yra Evoliucija. Išvengti patekimo nuos das galima vieninteliu b du – laiku pereiti Ketvirt Lygmen , pradžioje prisijungus prie savo Aukš iausiojo „Aš“, be s veikos su kuriuo jums pad ti nepaj gus net pats K jas .

Prisijungimo prie savo Aukš iausiojo „Aš“ reikšmingumas Mes jau ne kart kartojome, kad m Harmonizavimo Sistem kuruoja Subtilus Pasaulis, o konkre iau, Dievo Pasaulis ir pats Dievas (nes ji Jo „k dikis“), tod l kiekvienas, kas nori dirbti su savimi ja vadovaudamasis, praeina „prijungimo proced “. Prijungim vykdo Dievo atstovai, jie praveda nematom m S mon s koregavim , suderindami j su Aukš iausiojo „Aš“ ir Dievu. Koregavimas pasireiškia tuo, kad S mon s 2 – 5 procent sektorius ( schemoje nukreiptas kair , materialiojo pasaulio pus n) Jie pasuka 90 laipsni kampu ( dešin – virš , Aukš iausiojo „Aš“ ir Dievo pus n). Ir tai bus tol, kol mes vystydami save neišeisime už Noosferos rib , neatsilaisvinsime iš Karmos, (kol nestosime vienyb s su Dievu keli ). Jie prilaiko mus šioje vertikal je, galima pasakyti – Gyvyb s Kanale. Iš m reikalaujama tik vieno – darbas su savimi, su savo S mone. Jeigu Jie mato, kad žmogus dirba, bet jam ne viskas pavyksta, sunkiai ena sis moninimas bet jis stengiasi ir prašo pagalbos – jam padeda, neleisdami atsijungti nuo Gyvyb s Kanalo. Bet jeigu jis net nepasisteng suprasti ir priimti Sistemos esm (darb su S mone), o grieb si technologij (kaip panac jos), jis šios pagalbos negauna, ir jo s saja su Aukš iausiuoju „Aš“ ir Dievu nutr ksta. Jis praranda kompas savo gyvenime ir patenka Karmos s kur , nes „Dangus niekada nepadeda tam, kas neveikia pats“ (Sofoklis). Darbo rezultatas turi b ti pilnas jungimasisi su savo Aukš iausiu „Aš“ ir Dievu, geb jimas gird ti savo Aukš iausi , Tikr Esyb (J Gelb toj ) ir paklusti jos reikalavimams. Tik tada žmogus gaus sveikat , s km ir jam bus duotos technikos, galinan ios fizinio k no transformacij spindulin form , aplenkiant mirt . Kaip j s pamenate, kiekviename 178

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


rinijos Lygyje Visatos evoliucinio vystymosi parametrai fiksuojami m Aukš iausiame „Aš“, kur Dievo S mon juos pastoviai koreguoja ir kontroliuoja. Iš to seka , kad m besivystanti S mon turi b ti atitinkamai su Juo suderinta, kas manoma tik per Dievo pažinim , Jo statym žinojim ir J laikymas . Tai reiškia, kad mes privalome save ir tas žinias, kurias gauname, pastoviai kontroliuoti. Kriterijus vienas: jeigu gautos žinios ir patirtis mums duoda sveikat , pasiekiame pageidaujam , atveda s km , o svarbiausia, padeda išsilaisvinti iš karmin s korekcijos gniaužt , vadinasi mes randam s vienyb je su Dievo ir Gamtos statymais. Sielos evoliucijos ciklas baigiasi, savo evoliuciniame vystymesi, jai pasiekus Dievo Pasaul . Ji gauna teis Gyventi. Gyvenimas – tai Evoliucija, tod l Siela iš kart sijungia Aukštesni Lygi Evoliucij . Žmogus vis t laik gyvena Žem je. Sielos užduotis Aukš iausiame Evoliuciniame Procese yra užtikrinti dviej jos dedam vienyb – moterialios ir dvasin s, tai yra fizinio k no, energetinio k no ir S mon s. Tai reiškia, kad Siela mokinasi gyventi ir valdyti naujoje jai(ji kokybiškai kita) gyvenimo formoje – spindulin je. Bet vis tai pakol kas priekyje ir laukia t , kas tai pasieks Aukš iausiasis Aš Kalbant apie Tikr sias Esybes, suvienitas Aukš iausi „Aš“, reikia konkre iau sivaizduoti, k tai reiškia. Apie j , tarp kitko ir apie daugel m supratimui nepasiekiam dalyk literat roje pasakyta daug, bet tuo pa iu – nieko konkretaus. Aukš iausias „Aš“ taip pat individualus, kaip ir Siela, nes vis evoliucin keli , milijonai sik nijim ir persik nijim , jie nukeliauja ne grup je ar minioje, o ypatingai individualiai! Esant tokioms s lygoms kopijuoti galima tik savo Etalon – Diev . Aukš iausiasis „AŠ“ tiesiogiai susietas su m Evoliucija ir dalyvauja Joje labai aktyviai. Siela, praeidama Evoliucijos keli nuo Dievo link žmogaus, nuosekliai tyr išpradži spindulin gyvyb s form ir amžino ši B ties dal pa iame aukš iausiame Aukš iausiojo „Aš“ Lygyje. Po to, gaudama vis didesnio tankio nus, ji savo patirt amžino vis žemesniuose K rinijos Lygiuose. Pl sdamas S mon , jud damas link Dievo , evoliucine spirale virš , žmogus nuosekliai apr pia vis Sielos patirt , iki pat spindulin s formos. To pasekoje, Aukš iausiasis „Aš“ sukaupia savyje kompleks Visatos vystymosi program – bendr kompleks , privalom visiems, ir šalia rašomos individualios programos, sukurtos Sielos Evoliucijos eigoje. Aukš iausiasis „Aš“ stebi Sielos vytym ir ar vystymasis atitinka Visatos Evoliucijos programas. Žinoma, vis tai daroma ne spekuliatyviai. Kiekviena Siela turi savo skait knygel , kur rašomi kiekvienos disciplinos, kiekvieno jos Evoliucijos žingsnio verinimai. Tuo atveju jeigu tuose procesuose aptinkami neatitikimai, Aukš iausiasis „Aš“ išdirba koreguojan ius impulsus, duodan ius Sielai suprasti, kad ji nukrypo nuo nustatyto kurso, farvaterio. Kaip j s , tikriausiai, supratote, t kurs nustato Dievo S mon ! Sprendžiant iš schemos, kitaip ir b ti negali, nes kiekvienas iš m per Aukš iausiojo „Aš“ vertikal tiesiogiai sujungtas su Dievu ir giminyst s ryšys su Juo keliais punktais glaudesnis, nei su žemiškaisiais gimdytojais. Taigi, sferose už debes išdirbami koreguojantys impulsai. Pradžioje ( esant išvystytam Sielos jautrumui) mes priimame juos intuicijos pagalba. Piktybiško ir grubaus nukrypimo nuo Dievo ir Gamtos statym atveju, jau iame daug galingesn Aukš iausi Esybi koreguojant poveik . J žmones vadina Likimu arba Karma. Bet mums suprat s savo klaidas, pakeit s savo poži gyvenim , Aukš iausiojo „Aš“ korekcija atsitraukia. Aukš iausiasis „Aš“ save išreiškia ne tik tais atvejais, kada mus reikia koreguoti: jis yra angelas-sargas, angelas-mokytojas ir r pestinga aukl . B tent Aukš iausias „Aš“ duoda mums orientyrus gyvenime (kur tinka eiti, kur –ne) intuityvi patarim pavidale. Mes tuos pasakin jimus galime jausti kievien minut . Tik Aukš iausias „Aš“ perduoda mums 179

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Tikrasias žinias ir apie save, ir apie Visat , jeigu mes šito norime. B tent Aukš iausias „Aš“ jungia mus su Dievo S mone ir mes galime su juo bendrauti, pl sdami pasaulio pažinim , koreguodami j priklausomai nuo einamojo momento ir m užduo . Sielos gimimo momentu jai iškart dudamas Aukš ias „Aš“ – individualaus vystymosi program kompleksas. Visatos Energoinformaciniame Lauke, kiekviename Jo Lygyje, Aukš iausiam „Aš“ skiriami individual s dažniai, lyg tai individualios pašto d žut s, kaip internete. T program pasiekiamumas atvertas tik betarpiškam naudotojui – žmogui ir tik jeigu jis atv savo S mon . Subtiliam Pasauliui tai garantija, kad visos manipuliacijos su nurodytomis programomis bus atliktos korektiškai ir su išmanymu. Pašaliniai žmon s, nors ir kokiais magiškais b dais bandyt paveikti žmog , eiti jo „elektroninio pašto žut “ negali! Magijos pagalba galima paveikti žmogaus S mon , tuo pa iu suardant kontakt su Aukš iausiu „Aš“. Bet , be žmogaus, pri jim prie jo Akš iausio „Aš“ turi tik Dievas ir Jo atstovai! Ta iau šias programas Jie siterpia ti esant kraštutiniam b tinumui ir pa iam žmogui prašant. Be žmogaus žinios jo Aukš iausio „Aš“ reikalus nesikiša net pats Dievas! Kaip matote, visos Žinios, visos Tiesos, m myse randasi nuo pradži pradžios, ir pri jim prie j mes galime rasti tik patys, individualiai, be joki tarpinink . „Visk savo nešioju su savimi“. tent šitame ta svarbiausia K rinijos paslaptis, kuri , sprendžiant iš daugelio pasisakym , seniai žmon s žino, bet taip ir ne sis monino. Taip ryt išmintis tvirtina: „Tiesa randasi ne kalban io l pose, o girdin io ausyse“. B tent girdin io, o ne klausan io! “Gird ti ir “Klausyti” - ne vienas ir tas pats! Girdintis žmogus Ties priima iš savo Aukš iausio „Aš“, net jeigu ji išsakoma kito žmogaus l pomis. Klausantis žmogus kalbant priima savo jutimo organais(emocijomis). jis išgirs – priklauso nuo jo S mon s stereotip , nuo to, k jie leis jam išgirsti. Daugelis šiuolaikini žmoni , tame tarpe ir mokslininkai, bando surasti Ties paslaptingo program paketo pavidale, kurio pagalba yra valdomas kiekvienas iš m ir visa Žmonija visumoje. Jie klaidingai mano, kad šios programos saugomos Visatos Informaciniame Lauke ir pasiekiamos visiems. Bet Informasiniame Lauke j n ra! Pri jimas prie j griežtai individualus ir galimas vystant S mon . Kolektyvinis pri jimas valdyti tas programas(tai, ko taip užsispir siekia Žmonija) papras iausiai ne manomas! Bendrame Informaciniame Lauke randasi einamoji, darbin informacija apie Visatos b kl , kai kurios koreguojan ios technologin s programos, visiškai neturin ios naudos mums, - ir nieko daugiau! B tent ši informacij nuskaito daugelis kontaktinink ir aiškiaregi – tai žmones, besidomintys meliais ir švytuokl mis, o taip pat, kai kas iš papras iausio smalsumo bando ikišti savo nos Dievo „ “. Programinio apr pinimo paketas tas kiekvienam iš m Siel ir Aukš iausi „Aš“, ir patikimai apsaugotas nuo pašalinio sikišimo. Net pats žmogus, nepasiek s tam tikro išsivystymo lygio, negali kištis savo programin apr pinim . Mums prašant reikaling korekcij atlieka Dievo atstovai. Žmon ms, turintiems mon s diapazon 2 -5 %, j Aukš iausio „Aš“ programos nepasiekiamos. Pri jimas prie užblokuotas, nes d l bendr K rinijos proces nežinojimo ir nesupratimo žmogus gali sau padaryti nepataisom žal . Ir ne tik sau, bet ir Evoliuciniam Procesui, kurios dalele jis randasi. Tik atv s S mon 45% (minimumas), atsikrat s Noosferos ir Karmos minties form kontrol s ir tap s pagaliau smenybe, žmogus gauna leidim valdyti savo individualias programas. Pilnas leidimas galimas tik atv rus S mon 100%.

saja su Aukš iausiu „Aš“ ir Dievu Iš ankstesni skyrsni j s jau žinote, kad žmogaus energetinis k nas sudarytas iš septyni sluoksni -lygi , kievienas iš kuri susietas su vienu iš septyni K rinijos lygi . Ta saja atliekama per Aukš iausi „Aš“. Kiekvienas energetinio k no sluoksnis, kaip ir 180

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


kiekvienas K rinijos Lygis, turi savo nuosavus dažnius. Be to tarpusavyje, vienas su kitu, susieti energetinio k no ir K rinijos Lygio sluoksniai turi vienodus dažnius. Schemoje Nr.1 energetinio k no kiekvieno sluoksnio spalva indentiška trikampio spalvai, esan io viduje žmogaus, besirandan io atitinkamame K rinijos Lygyje, - tai Tiesos Esyb . J s saja parodyta tos pa ios spalvos linija, kaip ir Lygiai. Kiekvieno trikampio viduje geltonos spalvos sektorius parodo S mon s atsiv rimo laipsn ir atitinkamai m nuskaitomos Tiesos informacijos apimt . Kaip matyti iš shemos, patus žemiausi Lygiai (emocinis ir mentalinis) turi silpn pasaulio suvokimo laipsn – tai mieganti S mon . Pradedant nuo tre io, Karminio lygio, mon pastebimai išsiple ia, žymiai padid ja nuskaitomos informacijos apimtis, kas padeda žmogui evoliucionuoti. Šiame savo vystymosi Lygyje S mon išsiple ia iki 30 -35 % (kaip kam iki 40%). B tent šiame Lygyje žmon s aktyviai dirba su Aukš iausiu „Aš“, nustatydami patvari S saj S mon s išlaisvinimo iš stereotip , dogm ir jung skaita. Žmogus persitvarko ir ima atitikti savo Aukš iausio „Aš“ reikalavimus. Atsakydamas jis duoda jam savo sveikatos, gerov s ir Gyvenimo aplamai valdymo dovan . Karminiame Lygyje žmogus randasi tol, kol neišsilaisvins iš savo stereotip . Šiame Lygyje pašalinama Noosferos (Velnio) minties form s saja su žmogumi ir j taka jam. Ketvirtas, penktas, šeštas, septintas Lygiai – tai aktyviai besivystan ios S mon s Lygiai. Pakildamas jais, žmogus visiškai atsikrato minties form ir Karmos takos, tiesiogiai saveikauja su savo Aukš iausiu „Aš“ ir Dievu, gaudamas praktinius rezultatus. Jis tampa visavaldžiu savo Gyvenimo šeimininku. Kad kame nors pasiekti s km s, aktyviai tiesiogiai saveikauja su atitinkamais Dievo egregorais (tarnybomis). Biblijoje yra užsiminta apie kažkoki knyg . Apie tai kalbama „Apreiškimo Jonui“ knygoje (Apokalips ): „Ir pama iau aš din iojo soste dešin je rankoje knyg , parašyt viduje ir iš išor s, užanspauduot septyniais antspaudais. Ir ma iau galing Angel , skelbiant skardžiu balsu: „Kas vertas atverti ši knyg ir nupl šti nuo jos antspaudus?!“ Ir niekas nei danguje, nei žem je, nei po žeme negal jo atverti šios knygos nei paži ti j “.43 ia kalbama apie eilišk žmogaus septyni pakop , sluoksni -Lygi savo Tiesos Esyb s atskleidim , veikim . Galima pasakyti apie S mon s atskleidimo septynis etapus. B tent tai turima omenyje, d l antspaud nupl šim nuo Gyvyb s Knygos. civilizacijoje iki šiol niekas negal jo suprantamai paaiškinti tai, kas parašyta Biblijoje. Pasirodo, viskas yra labai paprasta, jeigu nekomplikuoti: bet tam, kad tai pasiekti, mums teko nupl šti visus septynis antspaudus nuo savo Knygos! Bloga naujiena jums, gerbiamas skaitytojau, yra ta, kad kiekvienas turi sav Gyvyb s Knyg , reiškia – antspaudai tai pat savi. Tam, kad juos nupl šti, niekas n piršto nepajudins. 43

Apreiškimo Jonui knyga, 5 : 2-3.

181

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Tod l paskutin s Biblijos knygos traktavimas, prie kurio visi priprato, kad kažkas už visus mus šiuos antspaudus nupl š, švelniai tariant, klaidina. Kalbant apie tarpusavio s saj su Aukš iausiuoju „Aš“, reikia pabr žti, kad joje dalyvauja ne tik energetinis k nas. Visi energetiniai procesai tiesiogiai susij su fiziniu nu. Energetinis fizinio k no dublikatas yra taip vadinamas eterinis k nas, turintis savyje vis k no organ ir sistem blokus energetines matricas, blokus. Kiekvien organ ir sistem atitinka savo ritmas, gyvyb s dažnis. Energetinio k no b kl momentaliai atsiliepia fizinio k no b klei, ir atvirkš iai. Energetinio ir fizinio k s saja su kitais energetinio k no sluoksniais vykdomas speciali suk ri (kanal , energetini talpykl ) pagalba. J išd stymas aprašytas Sistemos pirmojoje praktin je dalyje (pagrindini kanal yra 7, bet iš viso j yra apie 360). Ši kanal pagalba fizinis k nas per energetin k yra susij s su Aukš iausiuoju „Aš“. Bet energetinis k nas n ra statiškas, nejudantis apvalkalas – kokonas, tai vienas daugiasluoksnis s kurys. Sukasi jis, kaip ir visi energetiniai kanalai, srautai, s kuriai Visatoje pagal laikrodžio rodykl . B tent su šiuo yra susij s r melio sukimasis m praktikose prieš laikrodžio rodykl . R melio sukimosi „prieš srov “ d ka susidaro energetiniai trikdymai, kurie ir atlieka reikiam mums darb . Apatiniai k no kanalai (vedinis ir pilvo) yra susij su emocionaliuoju bei mentaliniu energetinio k no sluoksniais ir atitinkamais K rinijos Lygiais. Šie Lygiai randasi grubi vibracij Pasaulyje, tod l organai, kuriuos kuruoja vediškas ir pilvo kanalai, generuoja grubias, neigiamas emocijas ir jausmus.Yra žinoma, kad visi k no energetiniai kanalai susij tarpusavyje. Juos jungia bendras kanalas. Vis kanal dažniai sinchronizuojasi su atitinkamais galvos smegen dažniais. Pa žemiausi energetini s kuri dažniai veikauja su reptilij smegenimis ir žinduoli smegenimis. Neokorteksas lieka beveik atjungtas. tent tod l ten, kur yra emocijos ir jausmai, n ra sveiko proto! Štai kod l besaikis sekso pam gimas ir pilvapenyst visais laikais ir visose doktrinose, Šventuose Raštuose priskirti prie žem , gyvulišk instinkt ! Žmon s, link šias aistras, priklauso emocionaliajam ir mentaliniam Lygiams – žemiausiems vystymosi lygiams, ir nesvarbu – jie besakyt , kuo beb ir ko tik nežinot ! Neokorteksas darbui sijungia minimalia 2 5 procent apimtimi tik tais atvejais, kai žmogus bando k rybiškai realizuoti save, intelektualiai vystosi. Jeigu pasidairyti aplinkinius, galima pasteb ti, kad žmones, d l vien ar kit prieža savyje išjung k rybišk realizavim ir nustoj lavinti savo intelekt , labai greitai degraduoja, grimzdami „senatvin marazm “, kuris, deja, pažeidžia vis jaunesn amži . Faktiškai žmon s gyvena vadovaudamiesi gyv instinktais...Aukštesni žmogaus k no energetiniai kanalai yra susij su subtilesniais energetinio k no sluoksniais, taigi – ir su subtilesniais K rinijos Lygiais. Organai, išd styti širdies, balso, aki , galvos kanaluose, generuoja subtili dažni vibracijas. Su jais yra susij teigiamos emocijos ir jausmai. Energetin talpykla (bendrojo energetinio s kurio segmentas) nuo saul s rezginio (bendrasis kanalas) iki balso kanalo (skydliauk ) yra susijusi su K rinijos Karminiu Lygiu. ši talpykl sugeba patekti, kaip subtilios, taip ir grubios vibracijos.Širdis ir skydin liauka pagal savo prigimti yra numatytos subtiliems dažniams. O jeigu jas paveikia grubi dažni emocijos, tai nat ralu, kad šie organai neišlaiko potencial skirtumo ir j darbo ritmas išsiderina. B tent d l šios priežasties ir skydliauk , ir širdis labai stipriai reaguoja stresus, net iki visiško j darbo atsijungimo! M stanti galvos smegen dalis (neokorteksas) yra susij s su pa iomis subtiliausiomis vibracijomis. Ji yra susijusi su dangaus energetinio k no sluoksniais (k nais) ir išvystyta S mone. Neokortekso pagelba vykdomas tiesioginis ryšys su Dievu. Bet kol žmog valdo žemosios galvos smegen dalys, jo S mon miega. Laikui b gant, jeigu jis ne jungs savo S mon s evoliucinio vystymosi proceso, jo neokorteksas „išdži sta“ (viskas, kas nereikalinga, atrofuojasi, tai Gamtos D snis).Tod l, kuo daugiau neokortekso funkcij yra atrofuota, tuo žmogui sunkiau pažadinti savo 182

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


mon . Tokiu atveju jos pažadinimui reikalingos ne tikimos, titaniškos paties žmogaus pastangos. Atgaivinti išdžiuvus med yra labai ir labai sunku – taip ir su miegan ia mone ir su neokorteksu. B tent d l neokortekso „išdži vimo“ žmon ms taip sunku eiti mon s evoliucijos keliu. Jiems lengviau patik ti Antruoju Kristaus at jimu ir tuo, kad egzistuoja panac ja nuo vis nelaimi , apsiginklavus vairiomis technologijomis. Pas moniniame lygmenyje jie atmet net pa mint apie savo neokortekso reanimacij . Negaudami ieškomojo, jie viskuo nusivilia ir sudeda rankas. Tuo pa iu jie dar labiau pagreitina savo degradavimo mon s išvystymo laipsnis veikia neokotreks , o per j – vis žmogaus vaizd Kelias sveikatos, s km s, Evoliucijos link eina per neokortekso lavinimo ir atgimimo reikšm s supratim . Ir šis Kelias eina per atkakl , ir varginant darb . Dalykas yra tame, kad neokorteksui „išdži stant“ taip pat išdži sta labai svarbi galvos smegen liauka – epifiz (kankor žin liauka). Jos disfunkcija momentaliai atsiliepia visam hormoniniam organizmo statusui! Taigi, sveikata blog ja, ir ia tuoj pat reikalauja m d mesio. Neokortekso vystymas galimas tik vystant S mon , sav s, Pasaulio ir Dievo pažinim . Sveikata pasiekiama tik dirbant su kankor žine liauka, teisingai mitinantis ir panaudojant vairias sveikatingumo praktikas. Kaip j s jau žinote, toki praktik – didžiul daugyb . Išrinkti reikia t , kuri tinka j organizmui. Klausykit s jo. J organizmas papasakos apie save visk , bet tik jums! Tod l neverta pasikliauti svetimais autoritetais. Autoritetais jums turi b ti tik j organizmas ir Aukš iausiasis „Aš“.Neokortekso vystymas galimas tik siekiant Tiesos pažinimo, jungimosi su Aukš iausiuoju „Aš“, teisingo Dievo suvokimo. Paprastai žmon s pripaž sta, kad Dievas turi S mon , Prot , Intelekt , bet velka j , vietoj fizinio k no, bek nio debesio – Absoliuto, Aukš iausiojo Proto – form . Taip žmogus varo save aklaviet ! „Dr si beprotyb “ - nesutikimas su pagrindine Pasauline Konstanta, apseina mums pernelyg brangiai. Anks iau jau buvo pažym ta, kad spindulin s formos tur tojas yra sukoncentruotas tam tikrame t ryje ir tuo pa iu laiku randasi visoje erdv je. Pilnu mastu ir pirmiausia tai lie ia Diev . Žemo savimon s lygio žmogus, tur damas diskretin logik , nesugebantis sud ti bendr bet kurio proceso paveiksl , turi prad ti pažinim koncentruodamas d mes jo dedam sias, j personifikacij . Kitaip, nesud s iš išsklaidyt daleli bendro proceso paveikslo (nesurinkus akmen ), jis, bandydamas apimti neapimam , išplauna savo mon ! Nemok damas ži ti paveikslo – išgalvoja, išm sto j pats.Pavyzdžiui, mokslininkai, nesugeb dami paaiškinti Visatos bei Gyvyb s joje atsiradim , suk „Didžiojo sprogimo“ teorij , nors blaiviai m stantys žmon s prieštarauja, kad sprogimo pagalba dar nepavyko pastatyti nei vienos gamyklos, nekalbant jau apie gyv organizm , kokia yra Visata! Šiuolaikinis amerikie astrofizikas . Vikramansingch taip vaizdingai išreišk šio proceso absurdiškum : „Grei iau v tra, pral kdama virš sen l ktuv kapini , surinks nauj superlainer iš gabal visokio l ktuv šlamšto, nei atsitiktino proceso išdavoje iš atsitiktini komponent atsiras gyva Gyvyb !“ Šiai teorijai prieštarauja ir geologiniai duomenys: kiek toli mes beprasiskverbtume geologin s istorijos gelmes, niekur nerandame „azoin s eros“ p dsak , tai yra periodo, kai Žem je APSKRITAI neegzistavo Gyvyb – Ji buvo visada! ia negalima ne vertinti šiuolaikinio žmogaus „vaikiško proto“ gudrumo bei apsukrumo. Kai vaikas nenori k nors daryti arba jam nepatinka mokyklinis dalykas ar mokytojas – kokie apsukrumo ir fantazijos stebuklai pas j išryšk ja! Kiek atsiranda neatid liotin reikal , kiek priežas , kad neiti pamok arba nedaryti nam užduo ! Net iki migdol ar apendicito pašalinimo. Kaip jis moka sugraudinti savo gimdytojus, kiek d l jo 183

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


problem kalt žmoni jis suras ir išvardins... Taip ir Žmonija – bendrai-tai, suaug žmon s – tam, kad išvengt Evoliucijos, m „klas s aukl tojos“, prisigalvojo Dievas žino ! Ir tiek nusimelavo, kad jau ir pamiršo, kur tiesa, o kur melas!Vis savo b kaltininku, nei kiek neabejodamas, pasirinko, kaip firmos „Ragai ir kanopos“ zicdirektori , Pikt . Taip buvo pavadintos ir personifikuotos Noosferos minties formos. Kaip matote, kur mums yra naudinga, personifikuojame t , kas ir Gamtoje neegzistuoja, kadangi Noosferos minties formos – tai tik bek s energetin s b tyb s, tam tikr program , kurias suk pats žmogus, neš jos. Tai viso labo Žmonijos veidrodis, ir nereikia veidrodžio kaltinti. Tuo žmogus išdav save su visa galva, netiesiogiai patvirtin s savo priklausomyb „žv riui“ iš Biblijos. Ten gi, kur mums personifikacija yra nenaudinga (kaip atvejas su Dievu), mes mandagiai vadiname j Aukš iausiuoju Protu, Absoliutu ir t. t. Kaip gyv žmog taip pat pripaž stame, bet tik seniai murus , nukryžiuot – mums taip yra patogiau. Pasimeld me ikonai, krucifiksui (dievybei, bet ne Žmogui!), pagail jome, užjaut me, paleidome ašar , atlikome kai kuriuos ritualus – ir tiek užtenks iš Jo! Bet nesusim stome, kad visos vaikiškos gudryb s anks iau ar v liau pasibaigia, geriausiu atveju – laikant pakartotin egzamin , blogiausiu – pašalinimas iš mokyklos (šiuo atveju – iš Gyvenimo)! Žmonij apie 2.000 met kamuoja mislinga fraz iš Biblijos: „Kas sugeba, teapskai iuoja žv ries skai , nes tai žmogaus skai ius, ir jis yra šeši šimtai šešiasdešimt šeši“44. Paslaptis – pamestame kablelyje ir tame, kad skai iuoti reikia procentais. Žmogus, pas kur visškai išjungtas neokorteksas ir kur valdo žemosios galvos smegen dalys, yra „žv ris“, gyvenantis vien instinktais! Jo S mon s diapazonas susiaur ja iki 33,4% (100% – 33,4% = 66,6%). Jo S mon negali pakilti iki Subtilesni rinijos Lygi (nupl šti tris antspaudus), kad nuskaityti iš Jos toki reikaling jam informacij . S mon s veikauja su grubi vibracij Lygiais – o tai emocij , jausm ir neigiam min pasaulis. Iš ankstesnio skirsnio žinoma, kad žmogaus mintys sukuria ir maitina minties formas. Kadangi savo S mone žmogus s veikauja su žemais K rinijos Lygiais, tai jo minties formos sukuriamos b tent Juose. Statybine medžiaga tarnauja grubios vibracijos, pagimdytos neigiam emocij , jausm ir egoistini paties žmogaus min .J s jau žinote, kad minties formos turi gyvybišk potencij ir geb jim m styti! J pagrindin funkcija – pad ti žmogui jo k rybin je realizacijoje, siekti norimo . Jeigu minties formos, žmogaus sukurtos subtiliausiuose K rinijos Lygiuose, panaudoja J energijas, gauna papildom maitinim iš Dievo – s veikauja su dar subtilesni dažnum energijomis, tai žemo lygio minties formos, pagal savo pob , negali priimti subtili vibracij ir švari min , nepriklausom nuo Ego. Tam, kad užtikrinti savo gyvybin veikl , jos turi tik vien išeit : maitintis paties žmogaus minties energija. Kol žmogus yra jaunas, kupinas j ir energijos , Noosferos minties formos padeda jam realizuoti norus. Palaipsniui užkraudamas savo S mon vairiais sociumo ir Noosferos stereotipais, žmogus vis daugiau ir daugiau patenka svetim minties form priklausomyb n. Jos valdo žmog jau 66,6 % apimtyje. Jo S mon apsn sta, susitraukdama iki 33,4 %. Biblijoje tokias minties formas pavadino Piktuoju, „žv rimi“.Iš tikr tai ne žv ris, tai veidrodis, atspindintis žmogaus esm . Su laiku, kai neokorteksas visiškai atsijungia, nebeveikia, žmogus patenka griaunam , destruktyvi program priklausomyb n 95-98 % apimtyje. Žmogaus turin io jausmin Gyvenimo suvokim ypatumas yra tas, kad jis sis monina Gyvenim , jo vykius, bei reiškinius specializuotai, siauru profiliu, sutinkamai su savo interesais – 2-5 % apimtyje. Tod l dviej procent S mon skiriasi nuo šimtaprocentin s tuo, kad suvokia nauj informacij emocionaliai ir abstrak iai (teoriškai). Tai yra susij su tuo, kad jos pagrindin savyb – logika vystosi tik k rybin je praktin je 44

Apreiškimo Jonui knyga, 13 : 18.

184

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


veikloje, reikalaujan ioje gilaus prasminimo. Jeigu žmogus sisavina praktinius džius, bet naudojasi jais mechaniškai (užsiima tik jam prastu reikalu), jo logika ne jungia prasminimo proceso, tai reiškia, kad Gyvenimo suvokimas jam taip ir lieka emocionalus, o jos pažinimo proces sudaro teorija (informacinis sand liavimas). Aišku, žmogus su tokia ribota S mone net neketina k nors realizuoti praktikoje, rybiškai, kad suabejoti savo žiniomis ir sutikrinti su praktiniu j realizavimo rezultatu. Bendrauti su tokiu žmogumi galima tik keitimosi teoriškomis žiniomis lygmenyje (informacijos perdavimas ir b tinai emocionaliame lygmenyje). Bendravimas praktin s logikos lygmenyje (bendras reikalas) – užsi mimas beprasmiškas ir nenaudingas. Jam šis lygmuo – akloji zona. Vienintelis dalykas, kur galima pasiekti, tai iššaukti negatyvi emocij ir žeistos savimeil s sprogim . Bendravimas tur s emocional pob iki tol, kol žmogus pats supras praktini rezultat gavimo b tinum , po ko sirems neatid liotin savo veiksm suvokim ir prasmint praktini dži gavim . Tokiu atveju jam iškils konkret s klausimai d l praktikos. Kadangi S mon yra nauding , praktiškai panaudot žmogaus gyvenime program rinkinys, tai j apimtis dviprocentin je S mon je bus lygiai tokia pati – 2-5 %. Esant tokiam stoviui visi elektroniniai renginiai ir prietaisai, kuri analogijas su žmogumi mes dažnai pateikiame, daugiausia sugeba tik jungti akutes-diodus, signalizuojan ius apie tai, kad prietaisas yra jungtas, bet pas j baigiasi baterijos užkrova, arba n ra programin s rangos. Bet žmogaus atsparumo atsarga yra tokia, kad jis, tur damas dviprocentin programin rang , sigudrina nors kaip-tai gyventi, vargais negalais vykdydamas savo gamtos tas funkcijas. B tent šiuo paaiškinamas faktas, kad pagal savo „vystymosi“ lyg žmogaus elgesys vis mažiau atitinka užduot vaizd . Jeigu palyginame pa klastingiausi grobuoni elges su žmogaus elgesiu, tai jie atrodo kaip garb s ir žodžio taikdariai – riteriai. Žmogus gi, tarpusavio ir tarpvalstybiniuose santykiuose kultivuodamas dviveidiškum , klastingum ir žodžio laužym , vis labiau tampa panašus Dievo oponento s , negu K jo palikuon ! Nat ralu, kad visos jo galimyb s yra be galo sumažintos ir apsiriboja tik teoriniu savo žmonišk funkcij pažinimu, o taip pat menka, paviršutiniška pažintimi su aplinkiniu pasauliu. Tam, kad pilnu mastu identifikuoti save ir pažinti savo b visuose jos aspektuose, žmogui reik s atverti savo S mon mažiausiai iki 33,4 %. Ši procentin proporcija ir yra ta pati riba, kuri atskiria velni (biblin Pikt ) nuo Žmogaus Protingo.Be to akcentuoti b tina ne pa ius procentus, ant kuri užsiciklin daugelis besikankinan tikriausiai sustuos, vos tik perženg išsvajot rib , kadangi patys procentai – tai tam tikras tarpinis etapas, ir ne daugiau. Svarbiausia ia – Evoliucija nesustojamo jud jimo priek pavidale, pasiekiant ribas ir 33,4 %, ir 100 %, ir toliau iki begalyb s, kadangi šiuo atveju Evoliucija jau nebeapsiriboja jokiais skai iais ir procentin mis proporcijomis, kurios užburia emocionali žmogaus-bioroboto mon ir nesukelia jokio sp džio Protingo Žmogaus S monei. Nepamirškite, kad peržengti rib , kuri skiria Gyvyb nuo mirties, galima tik logikos vystymo keliu bendroje su žmon mis praktin je veikloje, kuomet vyksta nuolatin informacijos (teorijos) patikra su k rybine darbine veikla. Tam, kad suprastum me visk , kas pasakyta, išanalizuokime žmoni poži Gyvenim . Yra žinoma, kad kiekvieno žmogaus gyvenimo kokyb nustatoma s kmingu užbaigimu reikalo, kurio jis imasi. Bet, kaip rodo statistika, bet kuriame reikale yra tik 1 % s kming žmoni , o 99 % – nes kming . Priežastis yra ta, kad šitie 99 % priklauso Gyvenimo suvokimui jausmais (emocijomis), ir tik 1 % sugeba suvokti j logiškai, realistiškai. Gyvenimo suvokimas jausmais, kaip aukš iau buvo pasakyta, neturi tokios savyb s kaip ištikimyb , o tai reiškia, kad žmogus prad s bet kok reikal , niekada nedaveda jo iki login s pabaigos, iki galo, atsisakydamas s km s už poros žingsni iki jos.Tiesa, žmon s turi polink steb ti aplinkini elges , bet pasidav emocijoms, nemok dami logiškai panaudoti, gautas tokio 185

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


steb jimo išdavoje, žinias, jie tik beždžioniauja, iškraipydami autoriteto veiklos proces pritaikant sau, kas ir priveda juos prie nes km s, panikos ir baim s d l savo gyvyb s. Aišku, kad panašios emocijos tik apsunkina žmogaus pad , sukeldamos papildom nesuderinim tarp jo nor ir realyb s. J s galite paprieštarauti, sakydami, kad ne iš geros valios savo gyvenime žmogus kuria tok nesuderinim tarp jausm ir logikos , tam yra visiškai objektyvios priežastys, iš dalies tai, kad jo niekas ir niekada to nemok . Teisingai, bet protas yra duotas kiekvienam, lygiai taip pat kaip vidinis jo pasireiškimo sugeb jimas (intuicija), svarbu tik mokytis imtis atsakomyb s už savo gyvenim ir ne labai ti viltis šeimynines, socialines bei kitas tradicijas. Reikia mokytis pa iam kloti gyvenimo keli ir siekti jo realizavimo. Ne kainojam paslaug tame jums suteiks žinios apie jausm ir logikos, teorijos ir praktikos s veik . J s žinote, kad gyvenime žmogus yra pavaizduotas jausmais (emocijomis) ir logika (m stymu). Niekam ne paslaptis, kad jausmai ir emocijos – galvos smegen b senos pasireiškimas nesant S monei, tai yra visi jausmai priklauso nes moningam arba pas monei ir pagal savo esm sudaro m pasaul ži (programinis poži ris Gyvenim arba Gyvenimo vaizdži visuma sutinkamai su jos suvokimu). Atsiminkite, k apie tai sak marksizmo-leninizmo klasikai. Jie rod , kad pasaul , jo vykius, reiškinius, ypatumus mes suvokiame jutim (jausm ) pavidalu, j pagrindu galvoje sukuriame vieno ar kito reiškinio arba vykio vaizd ir tik po to, jeigu pradedame k nors daryti, suvokiame š vaizd , kadangi S mon gali pažinti pasaul tik tiesiogiai per veikl . Taigi jausmai mums yra duoti, kad suvoktum me aplinkin pasaul ir jo vykius, žmones ir j veiksmus, lygiai taip, kaip save ir savo veiksmus. Parodydami jausmus, mes palyginame save su aplinkiniais žmon mis, nustatome – k mokome mes, o k kiti žmon s. Lygindami save su kitais, mes nieko nedarome, neveikiame, mes tik samprotaujame, užsiimame teoriniu išvedžiojimu. Šiuo atveju praktinis m stymas tyli, tyli ir logika, sustatanti reiškini bei vyki s ryšio grandin , taigi tyli didesn S mon s dalis, sugebanti apimti visus gyvenimo vykius ir reiškinius, vykstan ius aplink mus. Mes atsiduriame jausmais apribotoje erdv je, sudaran ioje 2 % iš visos gyvenimo pasireiškim apimties. Maža to, ši dviprocentin m stysenos ir gyvenimo suvokimo erdv yra užpildyta emocijomis, jutiminiais nor bei samprotavim vaizdais, pakrikai ir chaotiškai klaidžiojan iais m min pasaulyje (pasaul ži roje). Atkreipkite d mes savo mintis. Šiuo momentu j s galvojate, pavyzdžiui, apie tai, kokius pirkimus reikia padaryti, iki galo neapgalvoj savo veiksm plano, prisimenate, kad kažkas kažk jums pasak , j mintis persijungia nauj minties analiz s tarpsn . Iš principo ir analiz s jokios n ra, paprastai eina palyginimas, kas jums k pasak ir k j s atsak te. Praved vidin dialog su savo žeid ju, j s persijungiate naujus samprotavimus ir t. t. Sakykite, kaip esant tokiai netvarkingai, chaotiškai m stysenai, galima susikoncentruoti konkre veikl , atskirti j , forminti kaip Veiklos Vaizd ir suvokti jo realizavimo plan ? J galvos smegenims, besirandan iomis jutimin s palyginamosios analiz s valdžioje, tai ne pagal j gas. Koki išvad reikia padaryti? Išvada paprasta, reikia išmokti valdyti emocijas ir išeiti login s m stysenos pasaul . Gyvenimo suvokimas iš jutimin s bei login s pozicij – tai jau ne gudragalviavimas, o filosofija, kurios išvados turi sudaryti j pasaul ži . Suprantama , kad ji skirsis savo realistiškumu ir Gyvenimo suvokimo rib nebuvimu. Deja, 99 % žmoni nemoka to daryti. Gyvenimo prasme tampa ne reikalas ir ne sav s realizavimas joje. J gyvenimo prasm – išreikšti savo jausmus ir emocijas, surasti j panaudojimo b , rodyti sau ir visiems, koksai jis geras, vertas d mesio ir m gdžiojimo. Kaip toks gyvenimo suvokimas gali atspind ti jo kokybei? Labai paprastai.S monei reikalas pasitraukia antr plan , jis antraeilis ir atitinkamai antraeil s yra ir gerov s, kurias gali duoti gyvenimas, nereikšminga tampa ir s km . 186

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Esant tokiam gyvenimo suvokimui ( pasaul ži rai), galima prid ti daug pastang , kad pagerinti gyvenimo kokyb , bet visos jos bus tuš ios. Nepamirškite, kad Gyvenimas atspindi jums j supratim apie j . Kai žmogus visiškai nusikamuos, kovai su stresais iššvaist s savo psichin energij , jis tampa minties formoms nebe domus! Jos j numeta, kaip sunaudot medžiag , žmogus praranda gyvybinius orientyrus. Seni orientyrai gri va, o nauj formavimui jau neb ra nei j , nei sveikatos, nei patarim ! Nat ralu, kad jis praranda gyvenimo prasm , nusivilia viskuo, užsidirbdamas depresij , kuo dar labiau žudo save. Žinoma, „žv ris“ žmogaus pavidalu Gamtai nereikalingas, jis yra jai pavojingas ir stabdo Evoliucij . Tod l žmogus, sugebantis sis moninti Pasaul mažiau negu 33,4 % (priklausantis nuo svetim minties form 66,6 %), per Apokalips s metus bus Gamtos iš Žem s pašalintas. Jeigu apverstum me skai 66,6, gausime 99,9. Tai reiškia, kad išliks tik tie žmon s, kurie išpl s savo S mon , ir toki atsiras 0,1 %. Tinka pasakyti, „rankdarbyst “ mokslo ir technikos pažangos pavidalu Evoliucijos skaita ne eina ir laikoma grei iau ne kaip vertyb , o kaip požymis, kad žmogus jung susinaikinimo mechanizm . Tai užuomina, kad mus b tina priži ti, kaip mažus vaikus, prad jusius žaisti su ugnimi! Kas dabar ir vyksta... Proto miegas Seniai žinoma, kad proto miegas gimdo pabaisas. Šio teiginio patvirtinimui susipažinkite su domiu pasisakymu: „Žmogaus formos, tai yra gyvi, substanciniai gyvyb s vienetai Žem je, b dami pavergti minties formos, pastoviai klaidžioja beieškodamos savo kilm s bei kosmin s erdv s kilm s paslap . Jos nesuvokia to, kad Tiesa jau yra ta j strukt roje: žmoguje pirmapradžiai randasi išsami informacija apie Visat .“ Tai visiškai objektyvus ir pats tikslingiausias apibr žimas, duotas žmogui per pastaruosius 5.000 met . Reikia tik patikslinti, kad m , žmoni , prijungt prie Dievo Kanalo, šis apib dinimas jau nebelie ia! Toks apibr žimas duotas žmon ms, kurie randasi Miegan ios S mon s b senoje, kurie n apie jok Asmenyb s Harmonizavim nežino ir nenori žinoti, žmon ms su diskretine logika. Jie net negali sižeisti, prisimtii tai savo s skaiton. Perskai ius tai, jiems net galv neateis, kad tai parašyta apie juos! Sau ir Evoliucijai, tie žmones Žem je, turi savo atskir , visiškai tikr , kategorišk nuomon . Šis apibr žimas buvo publikuotas laikraštyje „Ant ne manomo ribos“, straipsnyje apie kontaktinink Maj Badalbeili. Pabaigoje autorius, vyriausiasis redaktorius J. Golomolzinas, su rimta išraiška išspaud : „Maja mano, kad šio kontakto vienas iš tiksl – parodyti, kad mes esame ne vieni, ir žmogus turi kolosalias galimybes“. Lieka ti sk stel ti rankomis.Štai tokia žmogaus proto – turima omenyje miegan io – apoteoz ! Ir jokio bandymo ne tik kad sižeisti, bet nors paprieštarauti, kaip iš kontaktinink s bei žurnalisto pus s, taip ir iš laikraš io skaitytoj pus s, sprendžiant iš sekan numeri , nebuvo. O juk žmog atviru tekstu pavadino puspro iu... Tokiu sukre ian iu išrankumu apdovanotas miegantis žmogaus protas, sugebantis suvokti bei sisavinti tik vienašališk informacij . Jis pasiruoš s priimti tik tai, kas patvirtina 187

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


jo teisum , jo poži , jo „ties paskutin je instancijoje“. O iš tikr – jis visame aplink ieško savo „didyb s“ patvirtinimo ir nieko nedarymo pasiteisinimo S mon s prabudimo, Evoliucijos, tobulinimosi ir išlikimo plane. Kurgi ten dar tobuliau.Be to, mokyt mokyti – tik gadinti. Tame pa iame laikraštyje 22 (2001 m.) išspausdintas dar vienas domus Iljos Savino straipsnis, kur mažai kas, deja, atkreip d mes : straipsnis reikšmingas. Vadinasi jis „Tyrin tojo Jekimovo banginis ginklas“. Pacituosime j beveik vis : „Praktiškai kiekvien erzina supanti realyb . l jos egzistavimo kaltinami politikai, ekonomistai, turtuoliai mafija... Ir visiškai nepagr stai.Apie tikruosius kaltininkus to, kas vyksta Žem je, niekas iš žmoni ne taria, kadangi Žmonija – pusiau marione civilizacija, kurios apie tai nežino ir nejau ia dvasi -parazit poveikio. Jos apgaubia m planet plonais si lais, nematomais žmogaus akims, ir parazituoja vis stambi b tybi galvos smegenyse, prote ir emocioniuose centruose. Žmon s gal gyventi amžinai ir gr žti k dikiais po atsiskirimo nuo seno žmogaus k no, išsaugodami praeit atmint pilnutinai. Ta iau dabar visos sielos susinaikina iš karto po taip vadinamos mirties ir motinos iose. Mes to nežinome, kadangi beveik visos m žinios yra falsifikuotos pabaisomis. Aptikti j buvim žmogui yra patingai sud tinga d l to, kad jos naudojasi jo paties galvos smegenimis, protu ir jutimo organais. Parazitai egzistuoja kit b tybi neigiam emocij d ka. Tod l žmogaus gyvenimas ne tik trumpas, bet ir bedžiaugsmis. Mes dažnai konfliktuojame, kariaujame, sergame... Ir viskas d l j kalt s. J atsikratyti galima paprastais veiksmais, kurie b tinai turi b ti išskirtinai vienu laiku ir t stis 10-12 dien , taip teigia tyrin tojas Viktoras Jekimovas, be to visi jo teiginiai rodomi fiziniais, cheminiais ir biologiniais eksperimentais. Ypa pabr žiu, kad juos galima atkurti bet kuriuo laiku ir bet kurioje vietoje. Šiuo momentu jo darbas randasi baigimo stadijoje ir reikalauja tik keleto m nesi tam, kad pilnai j užbaigti. Paruošiamajame veiklos procese V. Jekimovas išleido 120 t kstan JAV doleri .Bet dabar darbas pristabdytas d l pinigini l stokos“. Štai taip, nei daugiau, nei mažiau! Šis straipsnis liudija, kad savo ieškojimuose esame ne vieni. Žmogus pri jo visai arti ne tik prie Noosferos minties form (arba dvasi parazit , kaip juos pavadino tyrin tojas) identifikavimo, bet ir prie j sunaikinimo id jos. Kaip matote, be tikslaus bendrojo K rinijos paveikslo žinojimo, be savo vietos ir vaidmens Joje supratimo, lengva g pridaryti b , kurios iškarš mums kail skaudžiau, nei proto kre ia Noosferos minties formos. Nereikia pamiršti, kad išvardintos minties formos – vienas K rinijos Lygi . J d ka žmogus egzistuoja, ir be j „pamok “ bei pedagoginio poveikio jis negal s evoliucionuoti. Taip, nepatinka, kad jos mus pliekia, bet tam, kad ne gauti rykš porcijos, argi b tina žudyti mokytoj ? Viskas yra žymiai papras iau, negu atrodo šiam „vargšui tyrin tojui“: užtenka žmogui numesti nuo aki užuolaidas, , pabudinti savo S mon ir išvesti j už Noosferos rib , kai jos minties formos iš karto iš žiauraus mokytojo virsta klusniu tarnu. O žmogus vienu akimirksniu iš pusiau marionet s virsta „laisvu dailininku“.Reikia tiktai padidinti savo kokyb ir tada atkris b tinumas griauti jau ne tik Žem s Gamt , bet ir K rinijos Lygius.

Tre iojo Kreipimosi Žmonij komentaras Pirmame skirsnyje j s susipažinote su Tre iuoju Kreipimusi Žmonij , su siužeto užuomazga. Dabar susipažinkite su jo priešistore bei atomazga. Mums Tre iasis Kreipimasis buvo pateiktas 1929 metais, prieš 65 metus iki to momento, kada Koalicija, sprendžiant iš j žodži , buvo jau nebepaj gi mums kuo nors pad ti. 1929 + 65 = 1994 m., Apokalips s pradžia buvo 1997 met rugs , tai yra mus persp jo laiku! Antrasis Kreipimasis buvo pateiktas ind gentims, kurios dar nežinojo rato, 711 metais. Nuo 782 met dviej ind gen Maja ir Olmek p dsak , šiuolaikiniai tyrin tojai neranda, jos 188

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


dingo nuo Žem s paviršiaus. Istorikai nusišnek jo iki to, kad sp ja, jog ši dviej gen buvimo vieta - viena iš kaimynini Galaktik . Ir nenuostabu: gentis Maja paliko savo miestus-piramides nepaliestus. J pasišalinimo priežastis buvo ne karai ir ne epidemijos. Olmekai pastat istorikus kebli pad , nes išraus 4-5 metr gylio tranš jas, palaidojo jose visus savo buvimo Žem je p dsakus. Sutikite, kad tokio elgesio precedent Žmonijos istorijoje dar nebuvo!Jeigu iš 782 atimti 711, tai gausis 71 metai, kas n ra labai toli nuo 75. Išaiškinimo raktas b tent šiuose skai iuose: viena žmoni karta skaitoma, sukakusiems 25 met amžiaus. Gaunasi, kad Majai ir Olmekai dingo, prieš tai Nenutr kstamos Login s M stymo Sistemos pagrindu, kuri jiems 711 metais dav Subtilus Pasaulis , užaugin tris savo žmoni kartas (sugaiš tam 71 metus). Ratas (evoliucin s spiral s vija) užsidar . B tent apie tai kalba ir Biblija: „Eik ten, kur šaukia. Praeik su pakvietusiu tave dvi stadijas ir tik tada spr sk, ar eiti su juo toliau ar gr žti atgal“. B ties Trilypumas – tai visas procesas, jau susiformav s, pilnutinai vyk s, kada sustabdyti arba išeiti iš jo jau nebe manoma! Dvi stadijos (turima omenyje 2/3 vieningo proceso) – tai, kuomet dar ne v lu j savyje sustabdyt, sugr žus pradin tašk . Dviej ind gen dingimo nuo Žem s paviršiaus paslaptis yra tame, kad jie, sisavin Nenutr kstam Login M stymo Sistem , jung B ties Trilypum , jau nepalikdami sau kelio atsitraukimui! Tuo pa iu jie pažadino savo S mon , veik nemirtingumo slenkst , išmokdami kontroliuoti bei valdyti absoliu iai visus B ties procesus. Jie išmoko materializuoti ir dematerializuoti visk , kas buvo reikalinga žmogaus gyvenimui materialiajame pasaulyje, o po to pasitrauk aklin gynyb , tap nematomi aplinkin ms gentims! Jie liko gyventi Žem je, toje pa ioje vietov je. Tuo pa iu nusineš praktin Nenutr kstamo Loginio M stymo Sistemos dedam . Priežastis paprasta: tik šios dvi gentys pasirod geban ios pakeisti save, gavus tuo pa iu visk , apie k Žmonija tik svajoja! Jie neapsunkino sav s mokslo ir technikos pažanga (dar nežinojo rato) ir lagaminais. Visk savo – sugeb jim valdyti materialiojo pasaulio procesus – jie nusineš su savimi!Tik tai atsitiko ne iš karto, kadangi gyveno jie ne vakume. Aplinkin s gentys, aptik pas kaimynus toki gaus (esant dykam gyvenimui, kaip tai atrod iš šalies ži rint), žinoma, nepaliko j be d mesio, bandydami užvaldyti šiuos lturtus. Bet Majams ir Olmekams, j naujame S mon s lygmenyje, toks „ maus mesio“ objekt statusas ne tenkino, nors pagal savo galimybes jie gal jo bet kok agresori sutrinti dulkes! Jie pri sprendim pasitraukti aklin gynyb , tapti nematomais aplinkiniams, kaip tapo žmon ms nematoma paslaptingoji Šambala! Nereikia pamiršti, kad Antrasis Kreipimasis Žmonij buvo duotas visoms ind gentims, bet praktikais tapo tik dvi iš j , sugeb jusios žvelgti naud paveikiant save, mon s išpl timo pagalba, transformuojant pa ius save. Kiti suteik pirmenyb likti teoretikais ir gauti naud , gaut žini pagalba paveikiant aplinkinius. „Jeigu aš negaliu tai materializuoti ,tuomet priversiu kit žmog atnešti arba padaryti tai, kas man reikalinga“. Naudos pagal baigtin rezultat gavimo poži riu – tai tas pats. Bet tai jau vadinsis Magija. Tai yra visi ind nai „teoretikai“ virto magais. Kastaneda savo Juodosios Magijos pasis Tolmek gentyje, Majos kaimynus. Absoliu iai visi mokymai, religijos, filosofin s t km s Žem je, ištariantys teisingus žodžius, vedantys, pasak j , Dievo link, nuolat minintys J , teoriškai žinantys Tiesas, bet nesiekiantys praktikos, – lieka „teoretik “ dalioje, iš esm s tapdami Juod ja Magija. Nepriklausomai nuo to, kokiais drabužiais jie r dosi! Atskirti juos yra labai paprasta: jeigu pasi lym uždirbti visk , ko reikia, darbu su savimi, mylimuoju, s išgirsite atsakym , kad jam to „negalima“ arba tai yra ne manoma, – tai prieš jus akivaizdus tinginys arba „teoretikas“. Negaišinkite savo j bei laiko, jie jau padar savo pasirinkim . O teoretikas, tikin damas, kad to, apie k j s sakote, negali b ti iš principo, – dar ir pripaž sta savo ne galum ! Tuo pa iu jis pareiškia apie negal jim išspr sti savo problemas tokiu štai b du, kadangi jis jau band pagal savo metod . Tai yra jis pripaž sta, 189

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


kad m Sistema nepasiekiama „teoretikams“, pripaž sta nepasiekiam jam lygmen , defacto sutinka su jos pranašumu. Priešybi Kovos D snio veikimas praktikoje Jeigu miai paži ti schem 1, galima pasteb ti, kad piešinis randasi pilko kryžiaus fone. Tai n ra atsitiktinai. Nes ant šio kryžiaus yra nukryžiuota m S mon . Kryži galima pavadinti m m stymo koordina sistema. Vertikali ašis – tai kelias Aukš iausiojo „Aš“ link, psichin s energijos saugojimo ir kaupimo šaltinis. Horizontali ašis – tuš iai išnaudota psichin energija – kelias niekur. Beje, kryžius simbolizuoja žmogaus padaryt Dievo nukryžiavim ir kaip pasekm – jo atjungiam nuo Dievo Kanalo, Dievo atsisakym bendradarbiauti su juo, bet joki b du ne keli Dievo link!Reikia priminti, kad šioje schemoje tik du K rinijos atstovai pasirodo aktyvios faz s vaidmenyje – tai Žmogus ir Dievas.Jie yra aktyv s tod l, kad apdovanoti aktyvi psichine energija, kuri sugeba valdyti, padarydami j aktyviu pradu. Gr žtant prie B ties Trilypumo, reikia pažym ti, kad Žmogus ir Dievas – du kraštutiniai taškai, tarp kuri realizuojasi Gyvyb (Gyvenimas). Jeigu sustabdyti Gyvyb s (Gyvenimo) Proceso Evoliucij , tai šie kraštutiniai taškai tuoj pat ims prieštarauti vienas kitam, kas sukels priešybi kov . Religijoje ši kov vadina Piktojo gundymu, angelo kritimu. Iš tikr žmogus gamtos apdovanotas visuo tuo, kas yra b dinga Dievui. Bet, sustabd s savyje Evoliucij ir uždar s Gyvyb s Šaltin , jis praranda visus savo geb jimus ir virsta krentan iu angelu. Neverta nieko ieškoti ne savyje: nei aukš iausio g rio, nei visokio negatyvo. Mes visk tai turime pirmapradžiai: mumyse vienu metu apsigyvena ir Dievas, ir Velnias. Psichin energija, sukurta žmogaus, traukto priešybi kov , išnaudojama tuš iai, iššvaistoma minties formos suk rimui. Minties forma – tai anstatas Žem s Noosferos ribose, sukurtas iš žmogaus bei visos Žmonijos min , god , l kes , emocij . Tai vienos iš kraštutini , negyv Gyvyb s tašk b vein . Galvos smegenys sutvarkytos taip, kad sisavina gyvybišk energij iš išor s ir jos pagrindu generuoja savo psichin energij . Be šios apykaitos galvos smegenys – niekas. Praradusios s saj su gamtiniu t vu – Dievu, jos pasijungia prie surogatinio t vo – Noosferos minties form (prie Piktojo). Porfirijus Ivanovas

Po ko savo veikloje vadovaujasi tik psichine energija, sukaupta minties formose. Kas iš to gaunasi, j s jau žinote. Tokiai žmogaus b senai atitinka horizontali ašis, kurios ribos išplitusios per du žemesnius K rinijos Lygius, tiesiogiai lie iasi su tre iuoju (Karminiu). Apokalips s užduotis – pažadinti, išjudinti žmoni S mon , išvedant juos iš ner pestingos b senos , kad pašalinti iš tolimesnio gyvenimo „surogatin t “, panaikinus š K rinijos Lyg . Ir tai padaryti turi pats žmogus! Jis, suprasdamas savo netobulum , sijungia evoliucin proces , likviduoja(atjungdamas Karm ) savo nesiderinim , neatitikim su Aukš iausiuoju „Aš“. Ir taip palaipsniui, žingsnis po žingsnio, atjungia savo S mon nuo minties form (kovos su stereotipais pagalba) ir pajungia j prie Dievo program , prie Aukš iausiojo Aš. Biblijoje yra alegorija, kuri mes citavome ankstesniuose knygos skirsniuose. Joje t vas, kad patikrinti savo s brand , nepagail jo surizikuoti trimis aukso talantais. Gyvybiškos energijos 190

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


potencialas, duotas mums Dievo, ir yra talantas, duotas Dangaus T vo žmogui skolon. Žmogus miršta, išs s jam skirt Dievo energijos limit . Gyvybiškos energijos praradimas vyksta tuš iai švaistant psichin energij . Nuo šios dalios neatleistas niekas – nei genijus, nei piktadarys, nei teisuolis, užsiimantis savo sveikata, sveikatingumo praktikomis, energij pumpavimu...Gyvenimo trukm priklauso tik nuo to, kaip žmogus panaudoja psichin energij , kuri išdirba jo galvos smegenys. Pagreitintas ir tuš ias jos naudojimas sukelia sustiprint gyvybiškos energijos sunaudojim . B tent tod l protinio darbo žmon s gyvena trumpiau t , kurie dirba fizin darb . Žmon s, eikvojantys psichin energij tuš iai, yra panaš s tuos du s nus, kurie nesugeb jo panaudoti t vo duotus talantus. Jie užkasa savo gyvybiškos energijos talantus savo stereotipuose, minties formose. Pavyzdžiui, gyveno Rusijoje daugeliui žinomas Porfirijus Ivanovas, gr dinimo bei sveiko gyvenimo b do sistemos k jas. Beveik vis gyvenim žiem maud si eket je. Nepripažino nei drabuži , nei avalyn s. 50-siais metais atliko eksperiment , vilk damas tik trumpikes trisdešimties laipsni šaltyje pravažiavo tarpstot , stov damas priekin je garvežio aikštel je.Išmoko levitacijos. Egzistuoja legenda, kad amerikie astronautai mat j M nulyje, apsirengus „šeimynin mis“ trumpik mis ir su barzda. Ta iau, tur damas toki puiki sveikat , jis mir nuo peršalimo, kai išs gyvybiškos energijos limit . Ilgo gyvenimo paslaptis gali b ti tik viena: žmogus turi dauginti gaut gyvybiškos energijos talant , kaip tre ias s nus iš alegorijos. Belieka tik išmokti šios technologijos. Harmonizavimo Sistema yra pirmoji pakopa šiame moksle. Svarbiausio žmogui duoto mokslo pagrind , sudaro geb jimas saugoti savo psichin energij , nešvaistant jos tuš iai.Tai padaryti galima Evoliucijos jungimo b du: nu mus nuo sav s blokad (Dvilypumo savi izoliacijos pavidale), aktyviai traukus save gyvyb s proceso Trilypumo proces . Tada tarp aktyvi fazi , tašk , Poli (tarp Dievo ir Žmogaus) turi vykti aktyvus gyvybiškas procesas, apykaita energijomis, tame tarpe ir psichin mis. Tai galima sivaizduoti, kaip Gyvyb s Švytuokl s aktivizacij savyje arba kaip Priešybi Vienyb s snio jungim .Evoliucionuodamas, žmogus nukelia save nuo kryžiaus, ant kurio yra nukryžiuotas d l savo kalt s. Padaryti tai už j niekas neturi teis s, net Dievas! Šeštasis psichinis jutimas Psichin ir gyvyb s energijos yra tarpusavyje susijusios. Toki abipus priklausomyb jose iš pat pradžios jo Gamta . Kuo daugiau susikaupia psichin s energijos, tuo daugiau gaunama gyvybiškos energijos. Kur nukreipta m mintis – ten teka gyvybiška energija. Psichin energija – bendras, galutinis m galvos smegen darbo rezultatas. S mon – viena iš jo darbo pusi .Psichin energija pagal savo sud nevienar . Bangos, kurias generuoja galvos smegenyss, skirstomos dvi grupes: alfa bangos ir beta bangos. Alfa bangas generuoja Energoinformacinio Lauko subtilios vibracijos. Šiame lygmenyje dirba visos m organizmo l stel s. Šios bangos valdo daugelio organ ir sistem darb . B tent jos sieja mus su m Aukš iausiuoju „Aš“. Beta bangas generuoja grubiosios Energoinformacinio Lauko vibracijos. Jos užtikrina m aktyvi veikl , yra tiesiogiai susijusios su b dravimu ir S mone. Šiame lygmenyje , galvos smegen generuojamos komandos, vaizduojamos min pavidale. Mintys tiesiogiai susijusios su S mone ir jas kontroliuoja. Mes galime jose susikaupt energijos j panaudoti ir j valdyti. Jeigu nesimokome savo min valdyti, energija, kuri jos turi, be jokio tikslo išsisklaido. Psichin galvos smegen energija gimdo šešt (pavadinsime j psichiniu) jutim , kurio pagalba mes galime prisitaikyti prie gyvenimo. tent jis daro mus asmenyb mis, kokiomis mes esame. Jo d ka mes mylime, ken iame, pergyvename, užjau iame, džiaug s arba li dime, r staujame, sižeidžiame. M 191

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


gyvenimo b das bei stilius, m stysenos b das yra susij b tent su šiuo šeštuoju jutimu. Psichinis jutimas užsimezga kaip galvos smegen alfa ir beta bangos, tod l jis pasireiškia arba kaip intuicijos pavidale, arba kaip tam tikro savo džio suvokimo ir jo pasireiškimo tinumo pavidale . Pirmu atveju šeštasis jutimas yra susij s su informacija, gaunama iš pas mon s, m Aukš iausiojo „Aš“. Antru atveju jis yra susij s su materiali ja, fizine gyvenimo puse, su S mone, mintimis. Nepamirškite, kad S mon formuoja penki jutimo organai, pagal savo kilm , numatyti suvokti grubias vibracijas. Tod l šiuo atveju formuojamas psichinis jutimas, turi grubias charakteristikas. Iš ia visi m stresai, nepasitenkinimas nesutvarkytu gyvenimu ir taip toliau. Beta bangas generuoja žemiausios galvos smegen dalys, kurios atsako už išlikim fiziniame pasaulyje, už prisitaikomum jame. Tod l ir S mon , ir šeštasis jutimas yra tiesiogiai susij su šiomis galvos smegen dalimis. Štai kod l mes lengvai, kvalifikuotai panaudojame džius, susijusius su neigiamosiomis emocijomis bei jausmais. Kaip mes benor tum me, b dami šiame lygyje, išmokti valdyti savo r styb , susierzinim , stresus – mums tai per sunku! Pradžioje, emocij karštyje, kažk darome, o po to galvojame, apgailestaujame, kaip sakoma „po muštyni kumš iais mojuojame“. Mumyse pasireiškia ne labai geri charakterio bruožai. Tam, kad pasireikšt asmenyb s gerosios savyb s, reikia išmokti generuoti šešt psichin jutim aukš iausiomis galvos smegen dalimis – neokorteksu. Ir ne tik generuoti, bet ir geb ti valdyti š proces ! Neokorteksas betarpiškai susij s su tuo, kad naudoja m S mon s evoliuciniu džius, kuriuos mes gijome jud dami nuo Dievo link Žmogaus. Šiuos džius mes turime, bet kol kas jie lieka nepanaudoti, kadangi juos sis vindama, Siela to nesuvok , nes netur jo S mon s. Šiuo momentu mes ne sis moniname j tik tod l, kad dar nesusid me nesusipažinome su jais praktikoje, o tai reiškia, kad ne simin me, „neatspausdinome“ S mon je. Reikia pasakyti, kad daugelis žmoni ne sis monina net t dži , kuriuos gijo gyvendami Žem je, tod l nemoka j panaudoti, nemoka prisitaikyti prie gyvenimo naujose s lygose. Kod l bet kurioje visuomen je visuomet atsiranda žmoni ,nepatenkint gyvenimu, patingai šiais laikais. Tod l, kad j S mon neapima ir nekontroliuoja vis gyt dži . B tent ji duoda žemesn sav s vertinim , sumažindama galimyb prisitaikyti gyvenime. Ir susieta tai su tuo, kad žmogus negirdi savo šešto jutimo – m niekas to nemokino! Išdavoje daugeliui žmoni jis atrofavosi. S mon liko be palaikymo, tod l, kad išgyventi stengiasi užsikabinti už t dži , kuriais ji naudojasi šiuo momentu.Taip sukuriamas baim s stereotipas bet kuriai naujovei. Mes vis laik kalbame apie Išvystyt S mon , o faktiškai reikia vystyti savo šešt jutim ! Analogiškai, nesiremdamas alfa-lygio dažniais, šeštasis jutimas negeba susieti S mon s su gytos evoliucin s patirties sis moninimu. Mes negalime ta patirtimi pasinaudoti. Ištaisyti pad ti galima tik vystant psichin jutim , ir kartu su juo mokinant savo S mon , iš savos atminties išgauti egzistuojan ius paruoštus džius, kad išmintingai juos panaudoti. Šito mes mokinam s, pradedant nuo pirmos Sistemos dalies. Šiuolaikiniai autoriai kvie ia žmones keisti pasaul ži , klaidingai galvodami, kad šis vienas žingsnis, takos mon s vystym . Beje pasaul ži ra pasikeisti gali, bet S mon liks mieganti, kadangi energoinformacin s Esyb s programos, jai liks nepasiekiamos. Ir priklauso tai ne nuo mon s – ji tik priklausoma smegen savyb . Priežastis slepiasi šeštojo, psichinio jutimo, kur formuoja galvos smegenys, neišsivystyme. B tent tod l daugelis praktik neduoda tokio efekto, kokiam yra numatytos. Pasaul ži ros kitimas suvedamas didel s apimties informacijos kaupim . Žmogus daug skaito studijuoja, sis monina tas sukauptas žinias, o pasinaudoti jomis negali. N ra lankstumo, prisitaikymo dži . Štai jums ir „vargas d l proto“ arba „iš didelio rašto-iš jo iš krašto“ Pasaulyje viskas turi tiesiogin ir gryžtam ryš (Kondansatoriaus darbo principas: Užkrovimas-iškrovimas).Ši savyb turi ir S mon . Kada galvos smegenyse kuriasi ir 192

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


sis moninami tie ir kiti išorinio pasaulio vaizdai – tai tiesioginis ryšys. Gryžtamas ryšys apib dinamas tame, kad S mon , o tiksliau tam tikri galvos smegen centrai negali užgesinti vaizd aktyvumo (tokiu atveju mes sakome, kad esame j spudžio paveikti). Su jais susiejamas m psichinis jutimas, generuojamas tuo momentu, o kartu stimuliuojami tie jutim organai, kuri pagalba jie buvo sukurti. Šie organai palaikomi aktyviame režime ir generuoja tam tikrus dažnius. Mes atsiduriam jausm ir emocij valdžioje, o S mon susisieja su tais vaizdais.Tokia s saja vadinama stereotipu. S mon geba sukurti stereotipus visiems gyvenimo atvejams. Žmogus patenka liuzij pasaul , jis negali realiai vertinti situacijos ir pa io gyvenimo. Tam, kad išeiti iš tokios pasalos, b tinos tam tikros valios pastangos. Tokios situacijos atsiradimo priežastis yra neišvystytas šeštas jutimas, nemok jimas perjungti j darbui su subtiliomis vibracijomis galvos smegen alfa-lyg . Tik b damas jame, žmogus geba b ti blaivios atminties ir sveiko proto. Palyginus su juo, buvimas beta lygyje – ne kas kita, kaip žaidimas ant folo ribos ir savanoriškas išprot jimas! Bet už tat, kiek adrenalino kraujyje, koks blizgesys akyse, kokios emocijos! Pradedant pirm ja Sistemos dalimi, mes planingai išple iame savo S mon , palaipsniui lavindami savo šešt psichin jutim . Priklausomai nuo galvos smegen darbo režimo jis yra susij s arba su kairiuoju galvos smegen pusrutuliu, arba su dešiniuoju. Kairysis pusrutulis pagrindinai yra susij s su S mon , su b dravimo b sena, su beta bangomis. M s saja su Aukš iausiuoju „Aš“, su Energoinformaciniu Lauku atlieka dešinysis pusrutulis – vadinasi, psichinis jutimas susij s su alfa- bangomis, kuomet mes operuojame šio Lygio informacija. Lavindami psichin jutim , mes užtikriname galvos smegen funkcionavim kondensatoriaus darbo principu: kr vis – iškrova, vykdome perjungim : alfa-bangos – beta- bangos. Šis procesas tampa pavaldus S monei. Kai reikia – išeiname alfa lyg , reikia – persijungiame beta lyg . Tai ir yra protingas sav s , savo b senos valdymas. Tai Aukš iausias prisitaikomumas prie Gyvenimo (Gyvyb s)! tent šis sugeb jimas, o ne mokslo ir technikos pažanga, erudicija ir intelektas, miegan ios S mon s poži riu, pad s išgyventi kiekvienam iš m . moningai valdydant galvos smegen režim , vyksta gyvyb s proces , veikian iu mus, pažinimas. Lengvai, nevaržomai, kaip žuvis vandenyje, nustatome savo viet juose ir lygiai taip pat lengvai prisitaikome prie j , tampame savo likimo šeimininkais, valdome save. Žymus teatro veik jas Meiercholdas apie meistriškum (tikr , o ne spekuliatyvin ) pasisak taip: „Tikrasis meistriškumas, tai kada „kas“ ir „kaip“ ateina galv vienu metu“. Gyvenimas, dinamika žmogui pataria, kartu išaiškina bendr vyki paveiksl ir duoda rekomendacijas, kaip išeit iš susiklos iusios situacijos. Kaip j s jau supratote, tai ir yra taip vadinami prakeikti Žmonijos klausimai: „Kas kaltas ir k daryti? (Kas? Ir Kaip?)“. Prakeikti jie tapo nuo to momento, kai Žmonija atsijung nuo savo Aukš iausiojo „Aš“ ir Dievo, kai žmogus tapo visiškai priklausomas nuo Noosferos minties form . Rezultate nei išmin iai, nei t vai, nei visuomen su jos valstybin mis institucijomis, mokslu ir religija, nei kontaktinink minios – negali duoti žmogui suprantam atsakym šiuos du klausimus. Ir niekada negal s, kadangi juos valdo statika (Š tonas), esanti Dvilypiame režime. Ji gali duoti atsakym klausim „Kas“, net ir su daugeliu variacij ir perdainavim - žemišk žini , moksl , religij , kontaktinink atviravim ir aiškiariagi pavidalu. Bet tai ne kas kita, kaip biblinis „akmen m tymas“, nes visi jie neduoda atsakymo klausim „K daryti? (Kaip?)“. Skaitoma savaime suprantama, kad kai tik mes išsiaiškinsime, kas yra kaltas d l m nelaimi – iš karto bus aišku, k reikia daryti. Ta iau atsakym klausim „Kas kaltas?“ žmogui duoda pagrindinis kaltininkas – Noosferos minties formos, arba tonas. save jis pirštu niekada neparodys, tod l gaunasi uždaras ratas. Pertraukti š yding rat (transformavus j evoliucin spiral ) teks kiekvienam žmogui savarankiškai. 193

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Tai manoma padaryti tik vienu b du: išmokti gauti vieninteliai teising , tikr informacij iš savo Aukš iausiojo „Aš“. Tam taip pat yra tik vienas kelias – lavinti savyje šešt psichin jutim , intuicij . Išmokti gauti per savo Tikr sias Esybes patarimus iš paties Dievo. Tai ir bus taip vadinamas Antrasis At jimas! Kitaip su Dievu susitikti nelemta niekada, patinka tai mums ar ne. Kitos galimyb s ateiti pas kiekvien iš m neturi ir Jis ! Kaip tai padaryti? klausim „Kas kaltas?“ atsakym duoda ši knyga. O k daryti – smulkiai, detaliai ir žingsnis po žingsnio, duota Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemoje. Apie žmogaus lemt (paskirt ) sijungus Žem je mokslo ir technikos pažangai, vystantis intelektui, pas žmog aktyvizavosi susidom jimas savo misija Žem je ir apskritai gyvenimo prasme. Ne paslaptis, kad vieniems lemtis yra palanki, duodama sveikat , laim ir s km visuose reikaluose bei sumanymuose. Kitiems tam, kad gauti nors šimt dal šio pyrago, tenka ti pastang t kstant kart daugiau. Iš kart kyla klausimas apie K jo teisingum , ir ar yra jisai, šis teisingumas. Juk žmogus – K rinijos Kar na, sukurtas pagal Dievo pavidal , ir, iš jos, yra vertas laimingo gyvenimo. D l to abejoni n ra, tik apdovanojim jis gaus pasiek s finiš , o ne starto metu! O tuo tarpu daugelis žmoni dar ir neketina startuoti. Žmon s, apsvarst ši problem iš vis pusi , pagaliau pri jo išvados, kad kiekvieno m likimas daug kuo priklauso nuo gyvenimo kelio, kuris yra lemtas nuo pat gimimo, teisingo pasirinkimo. Atsp jai – pataikei pat vidur , neatsp jai iš karto – ieškok teisingos išeities vis gyvenim ! Daugelis tuo tiki ir ieško. Ant šios bangos atsirado „specialist “, kurie, kaip jie teigia, atsp jo Biblijos šifr ir padeda žmogui susitvarkyti su savo misija. Už apvali sum praneša, koki profesij tur damas jis yra „pasmerktas“ kmei ir klest jimui, maža to, eksperimento švarumo d lei nerekomenduoja imtis koki nors žingsni ta kryptimi. Ir iš tikr , jeigu tai lemta, viskas turi vykti savaime. Žmon s, kurie smeniškai gavo tok orientavim , v liau pasakoja, kad akipl šiškesn s apgaul s jie n ra sutik ! Sutikite, kad mes tai jau pra jome: TSRS pažad tas po 20 met komunizmas taip ir nepasirod , nors jo at jimui buvo dedamos ne tik tinos pastangos. Kas lie ia misij , tai viskas priklauso nuo to, k žmogus turi omenyje. O jis turi omenyje pat lengviausi keli tam, kad pasiekti ger gyvenim Žem je. Kad j gauti, reikia padaryti pažang kokiame nors konkre iame, juntamame dalyke. Žmogus ieško patinkan io darbo, stengiasi dirbti iš pašaukimo, tai kas geriausiai sekasi ir labiausiai patinka. O iš esm s – eina lengviausiu keliu, imasi tik to, kas jam geriausiais sekasi ( d ka jo pirmtak – buvusi Sielos realizatori ). Tokiu b du, kalbos apie pašaukim , apie misij Žem je – tai žodinis savo ting jimo dangstymas. Ištikr žmogus yra didžiul vertyb , tai briliantas, numestas m šlo kr . Kažkuri, iš daugelio t kstan io briaun , liko nesutepta, vat ir blizga! Bet kad sublizg kitos – reikia padirb ti, nuvalyti jas. Tuomet ir misijos nebereiks ieškoti, o išsirinksi sau b tent t užsi mim , kurio realizavimui Evoliucija ir Dievas tavyje dabar matys interes ir vert . Yra visiems žinoma nuostata to, žmogus, at s š pasaul , turi nuveikti. Tam, kad gal tum save laikyti atlikusiu pareig , užtenka pasodinti med , pastatyti nam ir išauginti s . Faktiškai visos m knygos kalba apie tai, bet traktavimas šiektiek kitoks, be sutrumpinim ir nukirtim . Kaip, pavyzdžiui, savo laiku buvo populiarus lozungas: „Sveikame k ne – sveika dvasia!“ Skamba galingai ir gyvenimiškai. Bet tai sutrumpintas variantas, traktavimas, kažkam naudingas. Pilnam pavidale ši mintis skamba taip: „ Sveikame k ne sveika dvasia – reta km “. Šia linkme yra dar vienas vertingas išsireiškimas: „Dvasiškai silpnas tas, kam turtai persunk s“ 194

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Turtus ia suprasti reikia, kaip s km , sveikat , Evoliucij , amžin gyvenim . Kad vis tai gauti b tina „pasodinti“ savo S mon je med (evoliucin vertikal schemoje Nr.1), mone pakilti už Noosferos minties form rib , atsikra ius j takos. Paskui „pastatyti nam “, Dievo Pasaulyje (Priežas Pasaulyje) Dangišk Esybi Lygyje gavus leidim registruotis. Ir pagaliau „išauginti s “ – išaugti iš 2-5%, bent jau iki 60-65%, pakeliui gavus real fizin nemirtingum ! Be to, pad ti augti kitiems žmon ms ir Sieloms, gyvenan ioms naminiuose gyv nuose. Apie tai pakalb sime antroje knygoje.

Truput istorijos Apsoliu iai vis dideli ir maž kar , gamtini ir socialini kataklyzm priežastis ta, kad Žem je susikaupia kritin mas žmoni , išs musi savo psichin s o reiškia ir gyvybin s energijos limit . Tokiu momentu režisieriaus rol je scen išeina Karma. Ji rašo scenarij ir suriangia spektakl , kur kai kada traukiama didžioji dalis Žem s gyventoj . Parenkami kandidatai, kurie suvaidins „ger “ ir „blog “ heroj vaidmenis. Tam Karma sukuria atitinkam anturaž ir butaforij su atributik , partij ir valstybi pavidale, kurias valdo diktatoriai ir tironai. Žinoma, atsvarai jiems formuojamos j gos, vadovaujamos „didvyri “, kurie žutb tin je kovoje nugali „blog “. Formuojama situacija, kada kovojan ios gos susimuša kaktomis. Prisidengus triukšmu, lyg tarp kitko, paimamos Sielos žmoni , išs musi energijos limit . Spektaklyje jos vaidina nekalt auk vaidmenis. Dimitrijus Donskojus m šio s kuryje, Adolphe Ivon paveikslas (1850).

Ta iau bet kuriame kare, bet kurio kataklyzmo metu ž na tik žmon s iš tikr išs savo limit . Atsitiktin , priešlaikin bet kieno mirtis arba ž tis negalima iš esm s! Nors žodis „didvyris“ paimtas kabut se, žmones g rio ir blogio kovoje rodo ne butaforin divyriškum . Dydviriškumas, pasireiškiantis kovoje su blogiu – Sielos išk limas iki žygdarbio ir pasiaukojimo, kad apginti savo šeim , gimin ir šal . Dažniausiai tai – paskutinis jos reabilitavimo šansas už savo pasivum per vis savo gyvenim . Po to žmon s teisia „karo nusikalt lius“ ir tuos, kurie „suk “ kar , tai yra vykdo teisingum , daro gera. Piktadariai, savo ruožtu, dažnai post factum nesugeba aiškiai paaiškinti savo „nusikaltim “ motyv . Istorikai po to šimtme iais negali suvesti gal , išsiaiškindamiesi vyki pretekst . Kaip, pavyzdžiui, atsitiko su Kulikovo m šiu: „istorin se“ chronikose bei romanuose spalvingai aprašytas rus kari šys su Mamajaus kariuomene. Pagal fakt taip ir tur jo b ti, nes šiuo m šiu pasibaig mongol -totori jungas, o tai reiškia, kad m šis tur jo b ti nemažas! Bet sumiš archeologai ske ioja rankomis. Archeologini kasin jim metu Kulikovo lauke nerasta joki m šio p dsak arba kari palaidojim . Istorikai savo sp liojimuose apie tariam šio viet da jo iki Raudonosios aikšt s Maskvoje. Šio kazuso (vieno iš daugelio) paslaptis yra tame, kad m šio iš esm s nebuvo – iš tikr buvo žudyn s! Papras iausiai Karma Rusijoje per Aukso Ordos jung , kuris truko 200 met , sp jo surinkti savo derli . Tame m šyje netur jo ž ti n vienas rus karys. Bet reik jo daryti su inercija, kaip atšaldyti sismaginusius aktorius? Mongol -totoriai tais laikais buvo galinga j ga, tur jo stipriausi Europoje profesionali kariuomen , o Rusija iš 195

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


vergov s išeidin jo nusilpusi. situacij teko sikišti Dievo Pasauliui. Rusia kosmine kalba reiškia „Pasaulio Siela“, bausti j ir klupdyti bet kurioje situacijoje – neleidžiama pagal scenarij ! Tod l prieš m totori kariuomenei Dievo Pasaulis parod tok siaubing paveiksl , kad šie bebaimiai kariai spruko tolyn ir buvo mušami pasivejant. N vienas rus karys tame m šyje iš tikr nežuvo! Ir toki pavyzdži iš istorijos galima pateikti nemažai. Paslaptis ia paprasta: istorija piešia spektakl , ži rint iš sal s – tai vaizdingas ir patrauklus reginys, b tent toks, kokiu mes norime j matyti! Spektaklis juk organizuotas mums ir turi b ti domus bei pamokantis (nors mes vienu metu esame ir jo dalyviai). Bet iš už kulis , kaip teigia aktoriai, spektaklis atrodo visiškai kitaip – be paauksavimo ir blizgan si li ! Tai yra istorija, kaip mokslas, n ra Tiesa paskutin je instancijoje. Kaip, tarpkitko, ir bet kuris iš moksl . Tai tik subjektyvus poži ris vyk arba dalyk .

Žaidimas (Ošo alegorija) Atminkitekite, kad viskas, k j s bedarytum te – tai Žaidimas. Vaidinkite savo vaidmen . Jeigu tai kova, tegul b na kova. Likite susikoncentrav s. Nereikia b ti rimtu. Papras iausiai žaiskite. Karas tur jo b ti prad tas. Abidvi kariuomen s stov jo viena prieš kit , laukdamos signalo, kada prad ti žudyti viena kit . Arjuna45, matydamas milijonus žmoni , truput sudreb jo. Jis pagalvojo: „Tai kvailyst . Vien tik d l karalyst s, vien tik tam, kad tapti karaliumi, žudyti milijonus žmoni – neverta to“. Ši mintis buvo tokia verianti, kad jis numet savo gars lank ir pasak Krišnai (Dievui), kuris vairavo jo vežim : „Pasuk vežim atgal, nuvežk mane džiungles, palik mane ten. Aš noriu išsižad ti pasaulio. Man nereikalingi nei ši karalyst , nei kas kitas, aš nenoriu kariauti“. Krišna su juo gin ijosi, rodin damas jam, kad tai b gimas. Ir pasiek savo tiksl . Jis pasak Arjunai: – Tai nulemta Dievo, karas turi b ti prad tas, tai neišvengiama. Net jeigu tu pab gsi, kažkas kitas užims tavo viet , bet karas vyks. Tod l nesijaudink, tau jau atleista. Ne tu žudai šiuos žmones; Dievas jau nusprend , kad šie žmon s turi b ti nužudyti, ir šie žmon s turi b ti nužudyti taikos labui. Tu turi tai padaryti – tai tavo pareiga! Ir jis prid lemiam argument : – Atsimink, kai tu žudai žmog (ir tai yra labai pavojingas argumentas), tu žudai tik jo k . Siela n ra nužudyta – ji amžina. Taigi d l ko nerimauti? Jis gims iš naujo. Jis gaus kit k , faktiškai – nauj k . Tu numeti sen model , o jis gauna nauj , kadangi siela amžina. Štai kod l Krišna band pasakyti Arjunai: „Nesijaudink d l Žaidimo. Žaisk! Jeigu tai tur jo atsitikti su tavimi, tai dalyvavimas žaidime, kario vaidmenyje, ir m šis šiame kare – kaukis. Bet visada lik centre ir steb k, kadangi tai Žaidimas. Ir jame n ra nieko rimto“. Krišnai tai Žaidimas. Jis žada vien dien , laisvas, jo laisv tobula, be nuod s... kadangi viskas yra Žaidimas ir viskas yra sapnas, tai d l ko likdamas ne trauktas. Subtilaus Pasaulio poži ris 45

pamiršdamas apie kit . Jis iš tikr jis žino – viskas yra Žaidimas. Jeigu nerimauti? Jis nesijaudina. Jis žaidžia, kar kaip neišvengiam blogyb yra

taip pat „Ardžuna“.

196

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


toks: žmon s, sugeb pakilti iki pasiaukojimo m šio lauke, verti pa ios aukš iausios pagarbos. Maža to, Visatoje yra ištisos kari civilizacijos. Yra, pavyzdžiui, Riteri Civilizacija. Gyvenantis joje žmon s nešioja šarvus bei ginklus, nors niekas jiems negrasina, ir jie visiškai neturi su kuo Visatoje kariauti – bet tokia j tradicija! Kar visoje neapr piamoje Visatoje, kur yra apie milijon galaktik , niekada nebuvo ir nebus. Karai – tai m , Žem s gyventoj , kryžius ir privilegija. Vien kart per metus, geguž s 9, visa m Visata šven ia Pergal s Dien , Kario Dien , T vyn s gyn jo Dien , vadina j vairiai. Kod l b tent geguž s 9? Anks iau jau buvo min ta, kad m civilizacija Visatoje – baigiamoji ir labiausiai išsivys iusi. Mes esame išsivyst visapusiškai, taip pat ir karyboje. Didysis T vin s karas iš tikr buvo Pasaulinis, tokio Žem je dar nebuvo. žymus jis dar ir tuo, kad agresijos objektu tapo Rusija - Pasaulio Siela, ir ji toje kovoje nugal jo. Geguž s 9 Visata šven ia savo Sielos pergal materialiajame plotm je! Nors ten nevyksta jokios konfrontacijos, n ra skirstymo teisius ir neteisius, žmon s puikiai supranta vyki , kuriuos jie buvo traukti Žem je, pretekst . Šven ia ir nugal tojai, ir pralaim jusieji! Paprastai puolan ioji pus – Karmos rankis – dažniausiai žymiai žemesnio išsivystymo, ir Subtiliame Pasaulyje šie žmon s atsiranda žemesniuose energetiniuose Lygiuose. Bet žmogaus, dalyvaujan io kare, Sielai be pasekmi nepraeina. Ir reikalas visai ne Biblijos sakymo „Nežudyk“ pažeidime. Žmogui , tegul ir nenoromis, bet tenka pažeisti tabu – nematom rib , kuri peržengti n ra taip lengva. Turimos omenyje rašytos kiekvieno žmogaus Sieloje programos, kategoriškai draudžian ios žudyti panašius save. Problema randasi tame, kaip jam, gr žusiam prie taikaus gyvenimo, šias programas atstatyti. Žem je jos atsistato per 10-20 met . Tiems kareiviams, kam teko pasitraukti kit Pasaul tiesiog iš m šio lauko, Sielos traum tenka gydyti kelet šimt met .Dievas užjau ia juos ir supranta, o kai bendražygiai kartais susirenka pa žti ir atsipalaiduoti, ži ri ta,i kaip objektyvi realyb . Jeigu ši realyb praignoruoti ir neduoti žmogui atstatyti savo Sielos programas palaipsniui, nat raliu keliu, – b dos neišvengsi. Programos, nuiman ios bes lygiškos gyvyb s vertyb s, varytos giliai vid , blokavim , gali labai klastingai parodyti save tik esant žmogaus sik nijimui Žem je. Dalis patologini žudik ir maniak – ankstesniuose sik nijimuose buv frontininkai. Žudyti prieš m šyje priver ia sis moninta b tinyb apsaugoti save ir t vyn . Šiuo atveju siekimas nužudyti kuo daugiau yra pagirtinas, vadinamas karine narsa. Jis stimuliuojamas apdovanojimais ir pagarba. Paprastai frontininkai, sugr prie taikaus gyvenimo, vengia ginklo, nes karas neduoda jiems ramyb s ir sapnuose. Be to jie yra užsigr din žmon s, priprat atsakyti už kiekvien savo žingsn . Yra tikimyb , kad atsinešdama nauj sik nijim ši kažkokiu b du pasisl pusi program , leidžian žudyti panaš save, jauna S mon – jau naujo žmogaus – supras kaip instrukcij veikimui. Kam prakait lieti, jeigu gauti norim , galima nužudžius kit . Iš tikr : „Žmogaus sluoksnelis mumyse Plonytis, virpantis, trapus. Paverst galvijais lengva mus, Atgal pakelt labai sunku“. I. Gubermanas 46 Be to tik tina, kad jo žygdarbiai ankstesniame gyvenime vertinti aukš iausiais apdovanojimais ir amžinti marmure ir bronzoje, tarnaudami palikuoniams begalinio 46

Igoris Gubermanas (g. 1936), rus poetas, gyvenantis Izraelyje.

197

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


dr sumo pavyzdžiu. Kaip j s suprantate, kalt ia nerasi. Aišku, kaltos yra žinduoli smegenys. Bet joms „, Plonytis, trapus žmogaus sluoksnelis“ – jau didžiausias pasiekimas, beveik žygdarbis. Paradoksalu, kad neokorteksas, kuris sugeba kart ir visam laikui nutraukti š pasity iojim iš žmogaus, lieka nenaudojamas ir užmirštas. Maža to, visas Žmonijos moralinis, ideologinis, mokslinis ir religinis potencialas yra orientuotas tai, kad jis likt neveikiantis kuo ilgiau. Kas lie ia taikingosios Žmonijos dalies siekio, kovojan ios už visuotin ir visišk nusiginklavim , tai šiems planams lemta likti iliuzijomis ir gerais ketinimais. Kod l, paklausite j s, juk dalykas geras ir Dievui tinkantis? Teoriškai – taip, bet nepraktiškai. lgi kalta Evoliucija. Sutinkamai su Jos reikalavimais kiekviena civilizacija pasitraukia iš Žem s, po sav s susitvarkius. Kaip sakoma, „Išeidamas – išeik!“ Kad nei Žmon ms iš Subtilaus Pasaulio, nei pa iam Dievui neb b tinyb s gaudyti iš jusios civilizacijos „paskutinius mohikanus“ tikslu užsukti jiems deguonies iaup ir padaryti kontrolin š . Evoliucija kiekvienos civilizacijos program deda, kaip vien iš pagrindini , pirmaklasi kariuomeni suk rimo ir vystymo program . Tuo remiantis, vienas iš civilizacijos brandumo kriterij yra šluotos, termobranduolinio ginklo pavidalu, suk rimas. Štai jums išsamus atsakymas klausim apie civilizacijos pasiekusios mokslo ir technikos pažangos klest jimo laikotarp , vystymosi perspektyvas. O kaipgi su kilniais totalinio ginklavimosi motyvais, kaip T vyn s gynyba ir termobranduolinio skydo, tramdan io faktorius prieš agresij ? Motyvai šie, aišku yra, bet jie paaiškina (grei iau, kamufliuoja) realyb tik 2-5 procent lygyje. Likusi šeš lyje didžioji to, kas vyksta, motyv dalis ne kas kita, kaip istorijos uždangos prav rimas perspektyvai. Priimti toki perspektyv , aišku, mažai kas sutiks, bet istorijos eig tai visiškai netur s takos. Pagal id , atsiv s toks kraupus scenarijus tur stimuliuoti m stan ios Žmonijos dalyje Nenutr kstam Loginio M stymo proceso jungim , pastum ti realiems žingsniams, galintiems išvesti iš po sm gio. Laisva nuo Loginio M stymo elektorato dalis palaidos save, vis pirma versij , debat ir svarstym kr voje. Su kuo eisite asmeniškai j s – spr skite patys, kaip tai padar žvirbliukas iš alegorijos. Lapas ir žvirblis (Sergejaus Šepelio alegorija) Kart gyveno lapelis. Vien syk stiprus v jas nupl j nuo medžio, ir jis nuskrido, tai aukštyn, tai žemyn. Mažas žvirbliukas, kuris tik šiais metais išsilupo, paklaus jo: – Kod l tu nukritai nuo medžio? – Aš ne nukritau, papras iausiai man nusibodo kaboti jame, – atsak lapelis. – O kur tu skrendi? – v l paklaus smalsus žvirblis. – Kur noriu, ten ir skrendu. Panor siu, skrisiu aukštyn, panor siu – žemyn. Aš esu laisvas lapas, – pasak lapelis. Reikia pasakyti, kad jis buvo perdaug išdidus ir riestanosis, kad pripažint , jog jis nemoka skraidyti ir kad jis visiškai pavaldus išoriniams poveikiams, pavyzdžiui, v jui.O gal jis iš tikr taip galvojo.Kai v jas truput nurimo ir lapelis nukrito upel , žvirbliukas v l paklaus jo: – O kod l tu nebeskrendi ir nukritai vanden , ir kur dabar vyksi? – Aš nenukritau, – sižeid s atsak lapelis, – man tiesiog nusibodo skraidyti ir užsinor jo paplaukioti, o plaukiu aš ten, kur panor siu, juk aš esu laisvas lapas ir pats sprendžiu, k man veikti. – O kod l tu neplauki kit pus ? – pasidom jo žvirbliukas. – Kiek kart tau galima aiškinti, jeigu aš neplaukiu ten, reiškia, nenoriu, juk aš darau tik tai, ko noriu pats, – apmaudžiai atsak lapelis ir nuplauk toliau pasroviui. 198

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Po keleto dien žvirbliukas jau išmoko skraidyti ir darydamas savo tre skryd , pamat savo sen pažystam lapel , bet tasai tiek pasikeit , kad paukš iukas ne iš karto j ir atpažino. – Sveikas, lapel , – sucyps jo jis, – kaip reikalai? Kod l tu pageltonavai, kas su tavimi tai padar ? – Niekas nieko man nedar , man papras iausiai užsinor jo pakeisti savo spalv , štai aš ir pasidariau geltonas, – atsak lapelis. Žvirbliukas patik jo lapeliui ir po šio atvejo prad jo laikyti lapus aukš iausiomis tyb mis, nes negal jo suprasti, kaip galima skraidyti be sparn ir plaukioti be koj ir rank , o juo labiau savo noru keisti spalv . Bet štai at jo ruduo, ir vis dažniau ir dažniau prad jo kristi lapai nuo medži , bet žvirbliukas niekada nemat , kad jie skrist prieš v , o kai nukrisdavo upel , niekas iš j neplauk prieš srov , nebent labai stiprus v jas stumdavo juos. Ir niekada nemat , kad koks nors lapas likt žalias ir „panor “ nekeisti savo spalvos. Jis suaugo ir gijo gyvenimo patirties, o kartu su tuo pakeit savo poži lapus, gyvenan ius sav s nuraminimo iliuzijoje, kad jie valdo savo gyvenim . O dar jis sužinojo, kad yra kitos b tyb s, kurios laiko save nuo nieko nepriklausomomis – tai žmon s. J elgesys ir gyvenimas visiškai priklauso nuo emocij , jausm ir nor , netik prasiverži , einan nežinia iš kur ir nešan nežinia kur. Kas domiausia, niekas, išskyrus nedaugel , nebando su jais kovoti. Ir nugal juos - vienetai. Besirandantys emocij valdžioje, laiko žmones, kuri nor ir jausm v jas pu ia kit pus , keistais tik tod l, kad juos neša ne ta kryptimi, kaip juos. Jis taip ir nesugeb jo suprasti, kod l jie taip elgiasi. Kod l jiems, tokiems silpniems, bet potencialiai visagaliams, taip patinka guosti save pasaka apie savo visagalyst vietoj to, kad bandyti priešintis „v “ šuorams arba net išmokti juos valdyti? Juk žmon s – tyb s, kurioms tai pavaldu, kurios pa ios gali spr sti kuria kryptimi jiems keliauti bekraš iais gyvenimo vandenynais. Ir jis nusprend , kad geriau pripažinti, kad v jas gali nunešti j ir pakeisti numatyt keli , bet tur ti galimyb priešintis jam, negu sakyti, kad jas nevaldo tav s ir kad tu skrendi b tent ten, kur nori, kai jis neša tave priešinga kryptimi! Geguž s 9, Pergal s 60-me io dien , mes pasveikinome per kontakt visus frontininkus, kas žuvo m šio lauke arba iš jo „an pasaul “ po karo. Jeigu prisiminti, kad Subtiliame Pasaulyje daugiau negu šimtas milijon , linksminasi jie kaip reikia, (su b tina Pergal s Parado Raudonojoje aikšt je perži ra). Pasveikinome su Pergale ir Diev – kaip Aukš iausi Visatos Vyriausi vad . Jis pažym jo, kad Apokalips – dar didesnio masto ir kruvinesnis karas; apmaudžiai prid rdamas, kad jame žymiai daugiau išdavik palyginus su ankstesniais karais. Tiesa, kare išnyko frontalin konfrontacija, be to sav s ir aplinkini naikinimo b dai tapo ne tokie atviri. Bet, per jus psichinio poveikio srit , atak rezultatyvumas išaugo daugkart. Kaip j s suprantate, radikaliai pasikeit dr sos panaudojimo b das ir sfera. Ir tik išdavyst patingai nepasikeit . Išduoda lygiai taip pat, senoviškai, be ypating mantrybi , bet jau Aukš iausiojo „Aš“, Dievo ir Evoliucijos interesus.

Pergal s kariai

199

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Nauja visada gimsta iš seno – B ties Nenutr kstamumo D snis Kalbant apie Evoliucij , reikia pažym ti, kad viskas nauja gimsta sename, išeinant iš jo. Sena ir nauja – dvi bet kurio proceso evoliucinio vystymosi priešyb s. Maja ir Olmek pavyzdyje, kaip vandens laše, atsispindi visas naujos civilizacijos brendimo, senosios gilum je, mechanizmas. Iki ydilijos ia toli, kadangi pradeda veikti Priešybi Kovos D snis. Ir ne abstrak , menam priešybi , o išryškint - konkre gyv žmoni pavidale, stovin priešinguose seno ir naujo poliuose . Žmoni , kurie dalinasi bendr pastog ir sutuoktini guol . Priešybi Kova lie ia vaikus ir t vus, vyrus ir žmonas, pilie ius ir j valstybes. Žinoma, ypa aštriai šis D snis pasireiškia šeimose. B tent šeimoje pasireiškia daigai naujo seno fone. Šeimoje ypa ryškiai matosi naujos ras s užgimimas ir kitos, pasenusios, ž tis. Viskas vyksta tiksliai taip, kaip sak J zus Kristus: „Nemanykite, jog aš at s nešti žemei ramyb s. Aš at jau nešti ne ramyb s, o kalavijo“ 47. „Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas“ 48. „At jau sukiršinti naus prieš t , dukters prieš motin ir mar ios prieš anyt “ 49. Ir dar: „Žmogaus namiškiai taps jam priešais“ 50. veikti evoliucin aklaviet kitaip ne manoma. Tol, kol žmogus bus pavaldus Priešybi Kovos D sniui, nei šeimoje, nei visuomen je neišvengti kataklizm . Be to konfliktams galo nebus. Bet pakanka žmogui jungti savyje ir savo S mon je Priešybi Vienyb s D sn (Evoliucij ), ir taps manoma galimyb pašalinti konfliktus, pasiekti tikrojo atleidimo ir supratimo vienas kito atžvilgiu. Mieganti S mon jungia Priešybi Kovos sn , kuris palie ia visas žmogaus gyvenimo puses, priešprieša vyksta ir ideologiniame fronte. Juk negali b ti, kad sena ir nauja, ž stantis ir gimstantis išpažint vien moral , vien ideologij . Šis nesutapimas palaipsniui did s iki bedugn s dydžio. Kas vienam – išganymas, kitam – praž tis. Kaip, pavyzdžiui, lietus jaunam žuoliukui – gaivinanati dr gm , o dži stan iam žuolui patriarchui, iš kurio gil s išaugo jo jaunesnis draugas, tai puv sis ir pel sis, artinantys jo mirt ... Taip ir su m ras mis. Nenykstan ios, pagrindin s vertyb s senos, atgyvenan ios, tampa girnapuse ant jaunos, gimstan ios ras s kaklo. Savo ruožtu, jaunos ras s id jos ir principai – tai ne kas kita, kaip epitafija senajai. Tod l ž stan io pasaulio atstovams Naujo Pasaulio id jose pas moniniame lygmenyje girdisi pavojus, primenantis tolymus plaktuko d žius per savo karsto dangt ... tent taip m knygas ir Sistem – naujos ras s Naujausi testament – priima senosios ras s valdymo vertikal ! M ginimai k nors publikuoti, kas atspindi naujus poži rius, turin ius nenykstan vert Naujajam Pasauliui, iš žiniasklaidos sutinka susvetim jim ir nesupratim . Priimama tai, kaip svetimk nis, nors daugeliui žmoni m Sistema b tikras išganymas. Steb tina, kad daugelis laikraš ir žurnal vadina save nepriklausomais. Žmones šokiruoja ne informacijos naujoviškumas, o pasirinkimo, prieš kur ji stato žmog , kategoriškumas. Visk , k jinai si lo, ne manoma suderinti su senu. Tai ne sen id , metodik , priesak ir princip papildymas, o j pilnas demontavimas ir pakeitimas, bet ne kaip lengvab diškas ardimas revoliucijos pavidalu, o kaip evoliucijos procesas! Ir v lgi, esant tokiam poži riui, n ra jokio prieštaravimo Biblijos kanonams: „Niekas nesiuva lopo iš naujo milo ant palaikio drabužio, antraip lopas atpl št nuo jo gabal (naujas nuo seno), ir skyl tik padid . Taip pat niekas nepila jauno vyno senus vynmaišius. Antraip vynas supl šyt vynmaišius, ir nueit niekais ir vynas, ir vynmaišiai.

47

Matas, 10 : 34. Matas, 24 : 40. 49 Matas, 10 : 35. 50 Matas, 10 : 36. 48

200

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Jaunam vynui – nauji vynmaišiai!“ 51 O ten dar pasakyta, kad vaikai už t vus neatsako. Tai reiškia, kad nereikia reikalauti iš naujo ataskaitos už seno, paversto absoliutu, nuod mes ir netobulum .Taip pat ne tinka reikalauti , kad naujas b panašus ir indentiškas atgyvenusiam senam Naujas tod l ir yra naujas, kad prieštarautu senam. Kitaip vyks Evoliucijos sustojimas ir momentali ž tis , kaip seno, taip ir naujo! Pats domiausias dalykas yra tas, kad m knygos ir Asmenyb s Harmonizavimo Sistema neprieštarauja nei naujausiems mokslo atradimams, nei Šventraš iams, o išeina, kristalizuojasi iš j ! Žmoni nepritarimas yra susij s tik su tuo, kad vaikas pasirod visiškai nepanašus savo t vus. O gyvenime argi ne taip? Nereikia pamiršti, kad, be visa ko, tai Evoliucijos vaikas. O su šia griežta dama geriau neprasid ti: sumals dulkes bet k (iš naujo gr žinant korpuskul ). Vienintelis protingas žingsnis iš m pus s b bes lygiškas paklusnumas Jai! Kiekvienam iš m teks daryti savo asmenin Pasirinkim , sprendžiant patiems – su kuria rase, civilizacija jam pakeliui. Tuo pa iu atsiminkite, kad nauja visada yra susij su Evoliucija ir turi apsaug , pagalb ir palaikym iš Jos pus s! Sutikite, kad b gan tinai nelengva užprotestuoti pasakyt kokiais nors aiškiais kontrargumentais. Vienintelis dalykas, kur skaitytojai bando švelniai mums prikišti, tai b tent pirmosios knygos turinio kategoriškumas. Ir tuo pa iu jie nepraleidžia galimyb s išvardinti vis buket nelaimi , atkakliai persekiojan , kaip pa ius oponentus, taip ir j gimines. Tenka be apylank jiems aiškinti painiavos apibr žimuose priežast . Tai, kas, emocionaliai skaitant m knygas, yra suvokiama kaip kategoriškumas, iš tikr yra konkretika, kuri švariame, reklamos ir emocij neatskiestame pavidale, miegan iai S monei yra stipriausias dirgiklis. O kas lie ia kategoriškum , tai nesame labiau kategoriški negu maldaujan gyvenimo statika ir karminis kirvis virš j gimin s! Aleksandrai, Tamara, sveiki! Aš klausiau j patarimo, kaip pad ti pusbroliui (52 met , miršta nuo v žio). Didelis a iu už j atsakym . Aš visk jam papasakojau, jis klaus d mesingai, iš jo aki gal jau išskaityti, kaip jis siurbia kiekvien žod , su viskuo sutinka, jau tada sak , kad daug k pergalvojo iš naujo, patik jo Dievu, kur anks iau atmesdavo... Palikau jam literat , J rekvizitus, knyg , papasakojau apie Sistem . Daigiau jo nebema iau, dabar j veža kaim – mirti, jis visai blogai jau iasi, net nenori telefonu kalb ti. Aš nebandžiau per prievart versti j prisijungti – palikau jam pasirinkimo teis . Bet jis nepasinaudojo, net nieko neskait .Aš žinau, j s rašote, kad žmon ms reikia daug laiko, kad suprasti Doktrinos bei Sistemos svarb ir b tinum , ir tai turi b ti j Pasirinkimas. Bet aš vis vien pergyvenu, kad nebuvau užsisipyrusi... Tai man kelia nerim ; kaip elgtis, iš vienos pus s – aš turiu informacij , iš kitos – šios informacijos nenori išgirsti. Ar tai mano kalt , kad man s negirdi – neišaukl jau savyje lyderio? Arba galb t jis jau tada buvo ant tiek silpnas, kad negal jo skaityti ir analizuoti? Arba jo Siela prarado impuls ir tik sekan iuose sik nijimuose atgaus j iš naujo? Labai gaila jo mamos, jinai jau palaidojo s ir vyr , dabar ant jos rank miršta antrasis s nus. Kas tai, pamokymas arba gimin s išmirimas? Juk aš taip pat netiesiogiai esu šios gimin s atstov , ar galiu kažkaip, savo evoliucija, takoti jos stiprinim ir vytymas ? Labai norisi matyti savo t vus, seser ir visus sveikus, stiprius, dr sius, turtingus ir s kmingai besiver ian ius..Bet j aplinkoje net neprasižioju , kada kalbama rimtomis temomis – egzistuoja jaunyl s stereotipas( dukrel s, anuk s). Tai pasireiškia ir darbe. Vakar man bendraujant su t iu išlindo dar vienas stereotipas – nereikšti savo nuomon s, ji es vis vien neteisinga, neprotinga, s k ir nelysk, vis tiek nieko protingo nepasakysi ir t. t. – brrr, nemalonu... 51

Morkus, 2 : 21, 22.

201

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Pagarbiai, Nataša. Sistemos tikslas yra sujungti visus žmones Žem je vien bendrij , kuriai bus atviros visos perspektyvos ateit savo neikainuojamo vidinio resurso protingo naudojimo keliu. Tik k daryti, jeigu ekskliuziviniais šio resurso neš jais, šeimos ir gimin s ribose, yra visiškai beteisiai nariai („bjaurieji an iukai“), o visuomen je – tai neturintys autoriteto ir valdžios žmon s? Savo laiku prasid jo integracijos visuomen je procesas visos Žmonijos mastu. Susijungia miestai, šalys, kontinentai. Susivienijimas vyksta politikos bei ekonomikos srityje. Bet žmoni pasaul ži ros integraciniai procesai nepaliet , ji nei kiek nepasikeit , liko diferencijuota, orientuota asmenyb s, tam tikro klano, žmoni saujel s interesus! tent d l šios priežasties vis dar kariaujama, auga agresija, klesti terorizmas ir t. t. Ir vienu tik valios sprendimu bei j ga ši problem neišspr sti! Klan interes prioritetas pastat Žmonij ant susinaikinimo ribos. Tam, kad išlikti, visa tai, savo supratime apie pasaul ir gyvyb , turi susivienyti, išdirbant viening pasaul ži . Tik visos Žmonijos, vis m planetos žmoni S mon s integracijoje slepiasi raktas gyvybei ir klest jimui. Žmon s su nauja m stysena sukurs nauj tobul žmoni , valdžiusi džius bei geb jim gyventi s veikoje su gyvenimu, visuomen .Tas, kas bando izoliuotis, atsiskirti nuo vieningos užduoties, iškeltos visiems Sistemos dalyviams, atlikimo, automatiškai praranda teis gauti gyvyb ateityje! Gyvenimas paprastai „neprat sia bendradarbiavimo kontrakto“. Tai ne bauginimas. Dalykas tame, kad žmogus, pri s toki pozicij , vysto savyje izoliavimas , individualizm ir išdidum . Kuo jis ne tik prieštarauja gyvyb s vertinimo D sniui, bet ir stato save virš jos! Šitie pokštai „praeidavo“ ir buvo paken iami buvusiais 2.000 met , bet dabar, Apokalips s laikotarpiu, viskas tai vertinama kaip neslepiamas bendr interes nepaisymas, ko pasekm je žmogus iškrenta iš bendros Sistemos!

202

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Septintasis skirsnis

rinijos Raktas

Varžyb s lygos yra nuostabiai paprastos. Mes turime ne kur laik atkakliai dirbti, ne kur laik kent ti, nuolat tik ti ir niekada ne ži ti atgal. David J. Simms Taigi, mes pri jome prie pirmosios knygos baigiamojo skirsnio. Iš skirsnio skirsn s band te perprasti S mon s išpl timo prasm , ir tam tikras skaitytoj procentas jau suprato, kad b tina panaudoti technologijas, padedan ias pasveikti ir pasiekti s km s gyvenime. Pabandysime išsiaiškinti visame, b dami naujame savo gyvenimo sis moninimo etape. Mes žinome, kad m Esyb (biologinis kompleksas vardu „Žmogus“) susideda iš fizinio ir energetinio k . Mokslas išsamiai ištyr fizin k , ir n ra jokio b tinumo ties juo apsistoti. Su energetiniu viskas kitaip. Jis patenka ne sis monint , o kartais ir anomalini , reiškini kategorij ir yra okultini moksl , mistini žini , ne visada pateisint prietar ir melaging žmogaus vaizdini apie save maus d mesio objektas . Šiuo laikotarpiu atsirado daug praktik , veikian energetin k , dirban su juo. smeniškai ekstrasensai, magai, žyniai bando paveikti b tent energetin k – tikslu valdyti fizin (svetim , bet ne savo). Ta iau toks kišimasis ne visada yra pateisinamas. Dalykas yra tame, kad išvardinti meistrai, tur dami kiekvienas savo unikalius sugeb jimus, visiškai nežino j prigimties ir paskirties! Reklamuodami save, jie piršo nieko neišmanan iam mies ioniui poveikio jo energetiniam k nui svarb ir vaizduoja, kad tai yra panac ja nuo vis b ir lig ! Taip, iš tikr , energetinis k nas yra pirminis, o fizinis – antrinis, bet tam, kad panaudoti kok nors poveikio energetikai metod , reikia žinoti ir suprasti procesus arba snius, valdan ius š k . Pažinti juos galima tik esant Išvystytai S monei. Bet b da yra tame, kad visi šitie specialistai – paprasti žmon s. J S mon s išvystymosi lygis – toks pat, kaip ir pas visus, na, gal, vienu – dviem procentais aukštesnis. Reiškia, tur dami žem sis moninimo lyg , jie kišasi srit , visiškai j neištirt , o tai reiškia – jiems neprieinam ! Kas gi tai per sritis?Pam ginsime išsiaiškinti. Mes žinome, kad energetinis nas (jo pradin substancija) turi sud ting strukt ir konfig racij . Bendrais bruožais jis yra kiaušinio pavidalo ir priklausomai nuo savo tankio ir aktyvumo jo diametras gali b ti iki 18-20 metr . Jo pagrind sudaro smulkiausios K rinijos dalel s, vadinamos korpuskulomis. Pats energetinis k nas yra nevienar šis pagal savo sud ir tank . Ar iau prie fizinio k no jo tankis did ja, gaudamas daug tankesn konsistencij pa iame fiziniame k ne. Energetinis susideda iš septyni sluoksni , kiekvienas iš kuri yra sujungtas su savo K rinijos Lygiu, o tai reiškia, kad yra pavaldus Jos d sniams. Visos egzistuojan ios pasaulyje praktikos, veikian ios energetin k , dirba tik su 2 203

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


– 3 energetinio k no lygiais, pa iais tankiausiais jo sluoksniais – tai eterinis (karminis), emocionalus ir mentalinis lygiai. Kiti keturi – penki lygiai lieka joms neprieinamos.B tent ekstrasensams neprieinami lygiai sudaro „valdymo aparat “, arba žmogaus „sistemin blok “. Tai taip vadinami „Dangaus K nai“, kuriuos galima apjungti bendru pavadinimu „Spindulinis K nas“ arba „Šviesos K nas“. Bet pa iam žmogaui jis yra suvokiamas ir prieinamas Išvystytos S mon s pagalba. Atv rus savo S mon iki 60 – 65 %, mes priart jame prie galimyb s gauti informacij iš Aukš iausi K rinijos sluoksni ir valdyti savo Dangaus K nus (Dangaus Esybes, prisiminkite schem Nr. 1). sisavindami pirm Sistemos dali technologijas, mes, kaip ir dauguma praktikuojan pagal kitas metodikas, dirbame tik su tankiaisiais savo k no sluoksniais (su 2 – 3 lygiais). Tie, pas kuriuos fizinio no funkcij sultrikimas buvo susij s su energijos cirkuliavimo, b tent t lygi , sutrikimu, gauna galimyb stabiliai valdyti savo sveikat . Žmon s, turintys nesklandum su energijos cirkuliavimo sutrikimais Dangaus nuose, nesugeb jo pilnutinai atsikratyti savo problem . Tarp kitko technologijas, aprašytas pirmose Sistemos dalyse, galima vertinti, kaip neatid liotinos greitos pagalbos, sau pa iam, metodus. Šias technologijas galima laikyti, kaip skyli lopym , kuomet žmogus atsikrato vienos problemos, o pas j tuoj pat atsiranda nauja arba po kiek laiko gr žta sena. Vieninteliu pasiekimu pradiniame etape tapo galimyb spr sti savo problemas su sveikata nesikreipiant gydytoj , nenaudojant vaistini preparat . Bet vis vien, problemos pilnutinai n ra pašalintos! Ta iau visgi naud iš ši technologij mes gavome: pažadinome šešt jutim , o tai reiškia, kad išvyt me savo vidin jutim , kaip organ , taip ir energijos sraut energetiniame k ne. Nepra šio etapo, be vidinio d mesio išvystymo, mes, sav s valdyme, negal sime žengti toliau. Pasidar žymiai lengviau, kai išmokome kontroliuoti savo stereotipus ir kovoti su jais. Išlaisvindami S mon nuo j , mes veikiame Karmos poveik , tarp kitko vis jos lygi ! Karma turi žmogui tiek pat poveikio lygi , kiek lygi turi stereotipai kartu su griaunan iomis Noosferos minties formomis (viso j yra penki, prisiminkite schem Nr. 3). Šiame vystymosi lygyje S mon turi b ti visiškai laisva nuo stereotip . O j atskleidimas bei sis moninimas vyksta palaipsniui. Jums n ra prasm s ieškoti j savyje – pats gyvenimas aplink mus sukuria vykius, kurie padeda atskleisti vienus ar kitus stereotipus! Žmogui belieka laiku atskleisti juos savyje ir pašalinti. Pasiekus laisv , mon turi nuolat b ti pusiausviros(susivaldymo) b kl je, tai yra alfa lygmenyje. Tai reiškia, kad jokios materialiojo pasaulio problemos negali ir neturi mus jaudinti, traukdamos mus savo s kur . Savo S mone mes visada randam s virš proceso (bet kurio), pilnutinai apimdami j savo poj iais, vadinasi valdydami j . Emocijos liko užnugaryje. Visi procesai yra pavald s Protui, kuris remiasi sveiku protu ir Tiesa.Nuolat besivystanti S mon sugeba apimti savimi procesus, susijusius su Dangaus K nais (su Spinduliniu k nu). Šis k nas yra ypatingas, nuo jo b kl s priklauso visas m gyvenimas, sveikata ir gerov . Dangaus K tankis nuo lygio link lygio maž ja, palaipsniui pereidamas spindulin form . J dalel s tampa dar mažesn s negu korpuskulos, tai taip vadinamos kvazidalel s. Spindulinis k nas betarpiškai susij s su aukš iausiais K rinijos sluoksniais, valdomas j D sni ir tiesiogiai Dievo mintimi, Jo psichine energija. M mon , pasiekusi s veik su Spinduliniu K nu, sugeba sugauti Dievo psichin energij , pasijungti prie gaivinan io gyvybiškos energijos šaltinio ir išlyginti procesus visuose savo no strukt rose. S mon , s veikaujanti tik su grubiais energetinio k no sluoksniais, šios savyb s yra netekusi. Valdymo instrumentu, kaip ir anks iau, lieka mintis ir pakankamai išsivyst vidiniai poj iai. Taigi, Dangaus K nai tampa prienami ir pavald s tik Išvystytai S monei. Ji, kaip jau ne kart buvo pabr žta, yra b dinga tik žmon ms, išsilaisvinusiems iš stereotip , nusta iusiems piln vienyb ir supratim su savo Aukš iausiuoju „Aš“. Šiuolaikiniai 204

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


ekstrasensai, magai, žyniai ir liaudies gydytojai neturi tokios S mon s, o tai reiškia, kad gali pad ti žmogui išspr sti tik nedidel j problem dal , prikabindami jam tuo pa iu (d l savo nežinojimo!) mas nauj ! Visas savo smenines problemas išspr sti gali tik tas, pas k jos yra, sis moninant ir kompleksiškai („Pad k sau PATS!“)! Viskas tod l, kad vienas iš pagrindini naujosios Epochos postulat ir D sniu sako: „Gydytojavimas baudžiamas. Gydytoju sau pa iam turi tapti kiekvienas!“ Energetinis k nas yra nuolatiniame jud jime, d ka ko vyksta kraujo bei limfos jud jimas fiziniame k ne, vyksta jo organ ir sistem darbas. Energetinio k no sluoksniai turi vairius savo jud jimo grei ius. Kuo lygis yra toliau nuo fizinio k no, tuo didesnis jo greitis. Spindulinio K no jud jimo greitis turi viršyti šviesios greit , b tent tod l jis turi savyb švyt ti, priimdamas tuo pat laiku dalel s ir bangos savyb . Geb jimas valdyti š proces duoda žmogui neribotas galimybes. Spindulinio K no jud jimo (sukimosi) greitis yra tiesiogiai susij s su S mone. Lygiai taip pat, kaip elektros srov gali tek ti tik tarp dviej skirting poli , taip ir Spindulinio K no jud jimas galimas tik tarp dviej minties Poli : Dievo Minties (Jo psichin s energijos), iš vienos pus s, ir Žmogaus Minties (jo psichin s energijos) – iš kitos pus s. Kaip j s galite numanyti, mažai kas Žem je turi išvystyt Spindulin K . Nemok damas palaikyti proces šiame K ne, žmogus tampa mirtingas. Atkurti Spindulinio K no sukimosi greit – štai sveikatos ir nemirtingumo laidas! Kaip išsireišk A. Karras52: „Tam, kad užsidirbtume pragyvenimui, reikia dirbti. Bet tam, kad praturt tum me, reikia sugalvoti kažk kit “. Taip ir su m sveikata. Tam, kad išlikt praeityje dešimtme ius ir šimtme ius, žmogui užteko mok ti, žinom sistem ir metodik pagalba, dirbti su savo fiziniu k nu, apsiribojant nedidele energetini proces korekcija. Dabar situacija ver ia mus prisiminti t „kažk kit ”!M Sistema ir yra tas – „kažkas kitas”, ir, kaip j s suprantate, Žmonija j gauti tur jo, ne anks iau, ir ne v liau, o b tent dabar. „Naudinga viskas, kas laiku. Jei nelaiku, tuomet da – gerovs virsta tik yda!“ Sutinkamai su ryt medicina, žmogus iš prigimties turi dvi energijos r šis: T ir Darbin . T yra ta, kuri yra sukaupta energetiniame k ne. Žmogaus ekstrasensoriniai ir paranormal s geb jimai yra susij su energija, sukaupta Spinduliniame K ne. Ekstrasensai turi Spindulin K , nors ir silpnai išvystyt . J turi žmon s, kurie bando pažinti Ties ir nuolat ieško jos. Jie taip pat gali atstatyti savyje ekstrasencorinius sugeb jimus, jeigu panor s! B tent Spindulinis K nas stumia žmog tobulintis, savirealizacijai ir Evoliucijai. Daugiau ar mažiau išvystyt Spindulin K turi ne daugiau kaip vienas procentas Žem s gyventoj . Štai kod l Subtilus Pasaulis mano, kad šiuolaikiniuose kataklizmuose vis pirma išgyvens b tent jie. Jie iš prigimties turi Sielos jautrum ir sugeba laiku ateiti ten, kur reikia, ir padaryti tai, k pasakys, ko išmokys. Kitiems, d l visuotinio raštingumo bei erudicijos, šie pirmieji žingsniai virsta ne veikiama problema,. Iš tikr „vargas d l proto“ ir „daug pes iš didelio žinojimo ”.Penkerius metus vaikš ios aplinkui, reikalaus paaiškinim , atitikimo sertifikat , Mokslo akademijos bei Sinodo išvados, o po to – ir Dievo paso... Kol patys neišnyks... Laiko liežuviu malti jau neb ra! Situacija tokia, kad „ne stiprieji nugali silpnuosius, o greiti – l tus“. Spindulinis K nas yra tiesiogiai susij s su žmogaus psichine energija, su jo mintimis. Tod l nepateisinamas šios energijos naudojimas sukelia padidint Spindulinio no energijos sunaudojim . Po mirties, tur damas silpnai išvystyt Spindulin K , žmogus negali susijungti su aukštesniais K rinijos Lygiais, tod l leidžiasi žemiau. Dalykas yra tame, kad iš karto po mirties žmogus pakyla pa ius aukš iausius Lygius, kur, pagal 52

Alphonse Jean-Baptiste Karr (1808-1890), pranc

205

rašytojas.

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


id , gal ir pasilikti... Bet, tur damas žem potencial , jis negali išlaikyti ši Lygi energetikos, jinai j degina! Žmogus, kaip sakoma, byra žemyn, nusileisdamas ten, kur jam yra komfortiškiau (štai jums ir puol s angelas!). Reinkarnacijos metu jis gauna t Spindulin K , kur tur jo prieš mirt . Tod l reinkarnacij skai ius nepadidina žmogaus šanso, o tik sumažina j ! Nuo gyvenimo link gyvenimo T viškos energijos atsargos maž ja, reiškia – maž ja gyvenimo trukm . Tam, kad atgimt savyje gyvyb , reikia atkurti Spindulin K . Nat ralu, kad kuo jis pas jus silpnesnis, tuo didesnes pastangas jo atk rimui reik s ti.Darbin energija yra energija, kuri sukuria fizinis k nas ir kuri užtikrina m kasdienin darbingum . Žinoma, Darbin s energijos kiekis, net ir labai norint, gali b ti tik lygiavertis energetiniame k ne sukauptai energijai. Pagal tai, kaip senka T energija, maž ja ir fizinio k no geb jimas j generuoti. ia reikia pabr žti, kad jeigu žmogus nenaudoja savo Prigimtin s energijos stresams, užsiimin ja vairiomis sveikatingumo praktikomis, tai jis sugeba išlaikyti savo sveikat reikiamame lygmenyje ir prailginti gyvenimo metus. Jeigu jis išnaudoja energij emocijoms ir stresams, ir niekuo neužsiima, pageidaujamo efekto iš koki nors energetini technologij jis negaus. J s turb t jau supratote: tam, kad padidinti Darbin s energijos lyg , reikia padidinti raumen darbingum , j gal jim generuoti Darbin energij . Spr sti ši problem Mes suteikiame skaitytojui. Šiuo metu yra pakankamai praktik , padedan lavinti raumen sistem (b gimas, mankšta, bodibildingas ir kt.). Sustokime tik prie Spindulinio K no lavinimo klausimo. Dar kart pabr žime: visos egzistuojan ios pasaulyje psichoenergetin s praktikos leidžia paveikti du – tris energetinio no lygius, t. y. pa ius grubiausius, kurie randasi ar iau fizinio k no. Spindulinio K no jos nelie ia. Pri jimas prie jo, esant neišvystytai S monei, yra Gamtos užblokuotas, kadangi jo energijos gali sudeginti žmogaus, nepasiruošusio j sisavinimui, k ! Daugeliui yra žinomos Drunvalo Melchisedeko knygos „Gyvyb s Žiedas“.Jose kaip tik kalbama apie Šviesos K no, tai yra Dangaus K (Spindulinio K no) vystym . Knygose duodama Šviesos K no vystymo technologija.Ir kas gi? Ši praktika, galb t, kam nors ir buvo naudinga, bet, kaip sako pats Melchisedekas: „Tiktai viena dešimtoji procento Žem s gyventoj turi gyv Šviesos K . K sakysite daryti kitiems?“Jo knyga yra skirta b tent vienai dešimtajai procento gyventoj , žmon ms, turintiems išvystyt mon iš prigimties. Bet žmon ms, turintiems uždar , miegan S mon , ši metodika l nurodytos priežasties netinka! Ir jeigu šitie žmon s pradeda užsiimin ti „Mer-ka-ba“, tai ji juos papras iausiai sudegins. Mes savo darbe su tokiais žmon mis susiduriame.Jiems reikalingas parengtinis paruošimas, pirmiausia – teorinis. Ne paslaptis, kad kiekvienas žmogus galvoja, jog mieganti S mon gali b ti pas k nori, tik ne pas j , stereotipai – irgi ne jo problema ir t. t. Apgail tina tai, kad visos mums žinomos sistemos ir praktikos tik si lo „išpl sti S mon “. Apie tai, kas tai yra ir kaip tai padaryti – niekur n žodžio! Be to, „Mer-ka-ba“ tinka tik žmon ms, turintiems s lyginai sveik fizin k . Kitaip ši galinga praktika gali sustiprinti organizmo sutrikimus! Ši aplinkyb v l parodo, kad bet kokiio daliko , bet kokios technologijos reikia imtis išmaningai ir suprantant bendr proces ! Iš pradži reikia kritiškai vertinti savo žinias, galimybes – ir tik po to m ginti sisavinti daug vil teikian ias technologijas. Žymiai paprastesnis ir patikimesnis Spindulinio K no vystymo b das yra „Atgimimo akis“ su m papildymais, lygiagre iai naudojant S mon s lavinimo praktik . Jeigu „Atgimimo ak “ praktikuoja žmogus, net gi su miegan ia S mone, ši praktika nebus jam kenksminga, atvirkš iai – tam tikru mastu sustiprins jo fizin k , ir jau vien tuo bus naudinga. Kaip matote, vaizdas slegiantis... Žmon s ant tiek stipriai traukti materialiojo pasaulio iliuzijas ir malonumus, kad praktiškai mažai kas išsaugojo nors kiek gyvybing Spindulin K ! Laimei visa kas gyva geba atgimti. Šio atgimimo raktas ir mechanizmas – tai mintis, be to mintis sis moninta. Šitame J ga! 206

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


tinumas valdyti laisv k no energij Organizmo l stel s generuoja tam tikr energijos kiek , ši energij jos sunaudoja savo gyvybinei veiklai užtikrinti. Ta iau organizme yra sistemos, kurios generuoja energij ne tik sau, bet apr pina ja vis organizm . Pagal gal jim generuoti energij tokios sistemos skiriasi aktyvias bei pasyvias. Prie aktyvi , vis pirma, priskiriama raumen sistema. Fizinis gyvybiškumas priklauso nuo raumenini audini vystymosi bei išsimankštinimo laipsnio. Ne be reikalo, kai organizm patenka virusas, mes jau iame silpnum , negalavim ir j susilpn jim . Žmon s, turintys netreniruot raumen sistem , taip pat jau ia pastov negalavim ir bej giškum . Raumeniniai audiniai yra dviej r ši : skersaruožis ir lygusis (ypatinga r šis yra širdies raumuo, mes jo neišži sime). Skersaruožis raumeninis audinys, griau raumeninis audinys sudaro ir formuoja vis k (kaip sako – „m sa“). B tent nuo jo priklauso fizin j ga ir patvarumas. J valdo nerv sistema. Skersaruožio raumeninio audinio nuotrauka (matyti kelios skaidulos)

Lygiojo raumens audinys

Visiškai kita situacija yra lygi raumen atžvilgiu. Jie iškloja visas sistemas, susijusias su vien ar kit medžiag perk limu bei transportavimu, užtikrindami ši sistem lygum , elastingum , sparum . Lygioji raumen sistema yra valdoma vegetatyvin s nerv sistemos ir m min pagalba. Jeigu skersaruožis audinys pagauna rupias galvos smegen vibracijas, lygusis, pagaudamas jas, skausmingai reaguoja, pakeisdamas savo funkcijas, krenta kolaps ! tent d l šios priežasties pas žmones, turin ius palinkim stresus, išsivysto kraujagysli distonija, žarnyno atonija, vyksta slanksteli paslinkimas, išsivysto nutukimas (oda ir jos poodinis l stelienas pakei ia savo funkcij )... Pagrindin gamtin raumenini audini funkcija – pagauti gyvybišk energij ir nukreipti j saugojimui rezervuarus, su tolimesniu transportavimu iki paskyrimo vietos. Vienas energetini rezervuar yra pilvo ertm . Pilvo ertm , nuo viršaus (iš širdies bei plau pus s) ir nuo apa ios (iš lytini organ pus s), išklosto dideli raumenys, sudarantys konstrukcij vardu „diafragma“. Diafragma turi daug kraujagysli ir nerv gal ni . Visoje medicinos literat roje diafragmai skirta mažai d mesio, ta iau, jeigu Gamta apr pino j tokiu galingu kraujo tiekimu – reiškia, jos funkcionavimas yra gana didelis. Iš tikr , diafragma pagauna vis laisv energij organizme ir nukreipia j rezervuar – pilvo ertm ( pilvin kanal ). Pats aktyviausias diafragmos darbas yra kv pavimo metu. M organizme egzistuoja milžiniškas kiekis energetini srovi (sraut ). Daugelis j pilnutinai pasl pti nuo m d mesio, bet egzistuoja trys pagrindiniai energijos plaukimo organizm srautai (kanalai), apie kuriuos mes žinome ir kurie užtikrina m gyvybin veikl . Du iš j yra susij su maisto ir vandens plaukimu organizm , tre ias užtikrina energijos plaukim kv pavimo metu. Išsiaiškinsime kai kurias šio reiškinio ypatybes. Žmogus be valgio gali apseiti gana 207

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


ilgai. Be vandens – taip pat, kažkiek laiko galima gyventi, o štai be kv pavimo mes negalime apseiti visiškai. Reiškia, maistas – n ra pagrindinis energijos plaukimo kanalas! Svarbesnis energijos tiek jas yra vanduo, o pats svarbiausias jo šaltinis yra kv pavimas. tent tod l jogai skiria didel d mes kv pavimo gimnastikai. Kv pavimo organai iš iškv pto oro pagauna gyvybiškos energijos subtilias vibracijas. Jos dalis persiduoda kraujui, o dalis – pilvo rezervuar . Nuo diafragmos b kl s priklauso vis vidini organ veikla: kepen , inkst , kasos, žarnyno, blužnies, plau , širdies ir kit . Jie ribojasi su diafragma, kuri juos masažuoja, ko d ka did ja j tonusas ir energij apykaita. Taigi, visa laisva energija, sukurta organizme, „nuteka“ pilvin kanal ir koncentruojasi ten. ia yra dar vienas momentas. Jeigu organizme d l koki nors priežas tr ksta energijos (pavyzdžiui, silpnai išvystyto raumeninio audinio), jos tr kstama dalis išsiimama iš pilvo ertm s organ (aišku, kad ne be nuostolio jiems). Ar ne l šios priežasties dabartiniu laiku n ra žmoni , kurie netur problem su skrandžiu, žarnynu, kepenimis... Seniai pasteb ta, kad nuo pilvo b kl s visiškai priklauso m sveikata. Tod l yra labai svarbu skirti reikiam d mes šiai organizmo daliai kv pavimo gimnastikos ir fizini pratim pagalba. Juk taip pasir pino Gamta: pilvui skyr labai svarbias funkcijas, o jo raumenis padar pasyvius, j aktyvavimui reikalingi kv pavimo gimnastika ir kv pavimo pratimai. Laisva psichin energija Gyvenime tenka spr sti daugel problem , apgalvoti jas, planuoti, apmastyti situacij . Bet kuri galvos smegen veikla yra susijusi su psichin s energijos gamyba, ypa dabar, kai iš kiekvieno reikalaujama sustiprintai darbti mentaliniame lygmenyje. Tam, kad psichin s energijos tuš iai neikvoti, galvos smegenys, daug negudraudamos, papras iausiai atsijungia nuo bet kokios informacijos suvokimo! Panaš reiškin galima steb ti pas vaikus. Pradedant mokyklos suolu, juos užgri va toks galingas, dažnai visiškai nereikalingos informacijos, škvalas, kad pas mon je jie jos papras iausiai nebepriima, atsijungia. Pas juos apskritai dingsta susidom jimas pažinimo procesu. M vaikai mažai skaito, mažai k stengiasi siminti. Jiems yra papras iau ti prie televizoriaus, prie kompiuterini žaidim , tai yra užsiimin ti ta veikla, kur galvos smegenys ne užkraunamos... Tuo pa iu metu gyvenimas reikalauja iš j daugyb s žini , be to intelektuali žini , kuri sisavinimas reikalauja dideli psichin s energijos s naud ! Mes jau žinome, kad reikšmingas jos išeikvojimas, nemokant atkurti, ženkliai sutrumpina žmogaus gyvenim . Liaudies išmintis yra teisi: „Daug žinosi – greitai pasensi“. Gaunasi užburtas ratas: iš vienos pus s, gyvenimas reikalauja žini , o iš kitos – galvos smegenys (žinduolio smegenys) atsisako dalyvauti j sisavinime. Joms ne domi ir neverta d mesio m mokslo ir technikos pažanga! Jos turi tik viena tiksl – išsaugoti gyvyb , j žinyba yra Ypating situacij ministerija. Jeigu mes stengiam s eiti prieš galvos smegenis, susiduriame su sveikatos problemomis, kurios dažnai pasireiškia akivaizdaus nutukimo požymiais, nuo jo neišgelb ja nei dieta, nei aktyv s fiziniai kr viai. Toki problem priežastis yra ta pati psichin energija. Bereikalingas jos eikvojimas iš organizmo reikalauja geb jimo apsisaugoti nuo irimo, o padaryti tai galima tik audini sutankinimo d ka. O kadangi dauguma žmoni ken ia nuo hipodinamijos, reiškia, k no stiprinimu jie neužsiimin ja. Tokiu atveju organizmas pats save gina riebal kaupimo pagalba! Kuo daugiau žmogus sunaudoja psichin s energijos, tuo daugiau, sveikatos išsaugojimui, jis turi išdirbti raumen j gos. Tai iš vienos pus s. Iš kitos – žinodami ir 208

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


suprasdami š proces , mes turime kažkokiu tai b du pad ti organizmui nekent ti d l psichin s energijos praradimo. Tam reikia pasistengti, kad ji neišsisklaidyt išorin je erdv je, o b sukoncentruota organizme, b jam prieinama bet kuriuo momentu. Seksualin energija Tai dar viena laisvos ir ko gero pa ios galingiausios m organizme energijos šis, kuri gamina lytiniai organai. Seksualin energija b tina tam, kad duoti galing post gimin s prat simui. Nuo jos potencialo priklauso T energijos potencialas perduotas palikuonims.Žinodami toki seksualin s energijos svarb , daugelis taut , pindamasios d l sveik palikuoni , kultivavo ir dieg tarp savo pilie skaistyb ir sutuoktini ištikimyb . Kai kurios krikš ioniškos tradicijos apskritai draud seks „d l malonumo“. Jis buvo leidžiamas tik tuo atveju, kai sutuoktiniai nor davo tur ti vaik . Daugelis iš j paž state Piterio Kelderio knyg „Atgimimo akis“. Prisiminkite, k rašo autorius apie šešt šios praktikos pratim . Jis sako, kad šis pratimas yra skirtas seksualin s energijos išsaugojimui organizme, ir jeigu j s prad jote j atlikin ti –tai sekso reik s atsisakyti visai! Bandykime išsiaiškinti š dalyk . Iš tikr , lytinio akto metu vyksta galingas seksualin s energijos išmetimas. Ta iau ši energijos r šis yra nuolat gaminama organizme, tai lytini organ gamtin funkcija. Vieni žmon s iš prigimties gali lengvai j valdyti, gesinti valios pagalba. Kiti to daryti nemoka, tod l stengiasi realizuoti save sekse. Ir vienas, ir kitas seksualin s energijos gesinimo b das nepageidaujamas: jos gesinimas valios pastangomis reikalauja psichin s energijos sunaud . Seksualin s energijos gesinimas sekso pagalba – irgi ne išeitis, nes b na aplinkybi , kai gyvenimo situacijos neleidžia sekso. Tod l mes turime išmokti valdyti ši energijos r . Pirmiausia reikia atjungti S mon nuo stereotipo, susijusio su seksu. Vienu metu gydytojai aktyviai propagavo intymi santyki svarb . To išdavoje pas daugel susidar stereotipas: „Jeigu nebus sekso – aš sirgsiu“. Ir iš tikr , žmon s su silpna psichika, netur dami sekso, sirgdavo! Visas problemas su sveikata jie siedavo tent su šia priežastimi. Reikia pasakyti, kad sekso buvimas arba jo nebuvimas su sveikata niekaip nesusieti. Seksuali energija muša per sveikat tik tuo atveju, jeigu mes nemokame jos valdyti. Tod l išmeskite iš galvos visas problemas, susijusias su seksu. Gyvenkite ir džiaukit s gyvenimu! Pastaba. Užsiimant seksualin s energijos valdymo praktika, visai neb tina atsisakyti sekso. Seksas žmon ms b tinas. Dalykas yra tame, kad m giminyst s ryšius kontroliuoja hormon sistema. Kada moteris nešioja k dik , jos organizme ir k dikio organizme išdirbami hormonai, skatinantys motin myl ti savo vaik , o vaik – myl ti savo motin . Pas t panaš s hormonai išdirbami, kai jis ži ri savo palikuonis, paima k dik ant rank , jau ia jo k no šilum bei kvap , tai yra per jutimo organus ir per jo S mon . Vyro ir moters suvienijimo hormonai išdirbami tik lytinio akto metu. Šiuo atveju seksualin energija, paveikdama visus energetinius sutuoktini kanalus, sukelia j mentalin , dvasin , dangaus vienyb . Per santuokinio gyvenimo metus ši vienyb gauna toki j , kad jie išsaugoja savo vienyb ir visiškai nesant sekso.Tam, kad galutinai išsiaiškinti po šio skirsnio perskaitymo iškilusius klausimus, susietus su seksualiniais žmoni santykiais, pažym sime sekan ius dalykus. Vyro ir moters potraukio vienas kitam atsiradime svarb vaidmen atlieka jutimo organai ir mentaliniai sumetimai. Kai tik S mon pripažysta, kad šis žmogus reikalingas jos gyvenimui, galvos smegenys pradeda gaminti potraukio hormonus. Tarp vyro ir moters 209

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


atsiranda tai, k mes vadiname meile, kuri v liau stvirtina seksualiniuose santykiuose. Toliau tarp j atsiranda vienyb . Giminyst s saitai tampa dar glaudesni, kai vienijimasis vyksta dangaus Kanalo lygmenyje. Liaudyje šiuo atveju sakoma apie santuokos ryši dievišk pašventinim . Štai kur pasakymo „Jungtuv s vyksta danguje“ paslaptis. Kad pad ti žmon ms, neturintiems dangaus Kanalo, bažny ia sugalvojo jungtuvi ritual – jis padeda jaunavedžiams susivienyti. Kad užtikrinti pastovi vyro ir moters vienyb , reikalingas ne tik seksas – reikalingas pastovus jutimo organ , S mon s ir Sielos patenkinimas. Užtenka atsirasti nepatenkinimui, pavyzdžiui, dvasiniame plane, kai iš karto prasideda santuokos vienyb s pažeidimas. Vienas iš sutuoktini (o galb t ir abu) pradeda ieškoti trukstan ios grandies kitur. Tai ne b tinai iš karto bus neištikimyb . Kuo šiuo atveju padeda vienyb dangaus Kanalo Lygmenyje? Dalykas tame, kad, kaip anks iau buvo pažym ta, dangaus Kanalas yra išvystyto Spindulinio K no produktas. Šio K no egzistavimas gimdo žmoguje šeštojo psichinio jutimo vystym . B tent jis padeda sutuoktiniams jausti nuolatin vienas kito poreik o tai reiškia, kad esant vienybei, išsivysto poreikis keistis sutinkamai su vieno iš sutuoktini reikalavimais (norais). Tai ir yra harmoninga santuoka. Šiuo atveju sutuoktiniai vienas kitame atranda pastov vis savo poreiki patenkinim . Jiems n ra reikalo kaž-ko ieškoti iš šalies.

Darbas Spindulinio K no lavinimui Spindulinio K no lavinimas bei stiprinimas reikalauja ilgo laiko, kadangi tai ne faktas, o procesas. Išpl savo S mon iki 60 – 65 procent , j s tik priart site prie savo Spindulinio K no paju io. Šiame vystymosi etape jums yra prieinamas pats žemiausias jo lygis, atitinkantis ketvirtajam energetinio k no sluoksniui ir, atitinkamai, ketvirtajam rinijos Lygiui. Kad apimti S mone vis Spindulin K ir pasiekti juo septint K rinijos Lyg , reikia t sti S mon s išpl timo darb . Kas tai per darbas?J s pri prie septintosios dalies, turite pakankamai gerai išvystyti savo vidinius psichinius poj ius – j s jau turite mok ti, susikoncentravus bet kur organ ir pra per j vidiniu žvilgsniu, pajusti vis strukt b kl ir reikalui esant – mok ti atstatyti jas. Tam reikia gerai žinoti organo anatomin sandar ir jo fiziologin funkcij . Bet j s taip pat jau turite b ti pakankamai gerai išvyst savyje fizinio bei energetinio k vienyb . Jeigu j s jau iate sprag savo pasiruošime, reikia rim iau išmokti tris pirm sias m Sistemos dalis. B tent tiesioginis, rutiniškas mentalinis darbas su vidiniais organais, su energetiniais procesais vysto šešt psichin jutim , kurio d ka išsivysto visi vidiniai poj iai. Mes kalbame apie vidini poj svarb , nes jie yra b dingi visiems žmon ms, b tent jie yra susieti su šeštuoju psichiniu jutimu. Vidini poj išvystymas yra labai svarbus tolimesniam darbui su energetiniu nu. Daugelis stengiasi išvystyti savyje aiškiažinyst , aiškiagird jim , ekstrasensorinius gabumus. Šitie gabumai yra susij su gr žtamojo ryšio, einan io iš galvos smegen jutimo organus, suaktyvinimu. Pri prie septintosios dalies, kai kas iš j šiuos gab jimus jau atskleid , o kai kas ne. Neverta ties jais užsiciklinti – tai ne kriterijus ir ne rodiklis! Mok jimui valdyti vien ar kit proces patingai svarbu yra išsiugdyti b tent vidinius poj ius, o galvos smegen ir jutimo organ gr žtamasis ryšys išsiskleis savaime arba nežymiai pasistengus iš j pus s. Esant aktyviam vidini poj išvystymui j s turite geb ti: 1. Tiksliai jausti kito žmogaus fizin bei psichin b sen . Prisijungus savo mone prie tokio žmogaus, suderinus j savo vidinius poj ius, j s turite jausti jo vidini organ b kl ir galimus užakimus jo energetiniuose srautuose. Taip pat j s turite nustatyti žmogaus psichin nuotaik , pajusti stereotipus, skatinan ius j šiai b klei, ir pad ti surasti 210

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


teising jo problem sprendim .Jeigu j s nepasiek te tokio vidini poj išvystymo, reiškia – šeštasis psichinis jutimas išvystytas silpnai. Nedidel mentalin treniruot pad s jums pašalinti š tr kum . 2. Toliau vystant vidinius poj ius, j s turite jausti savo organizmo l steles, j organoidus (l steli strukt ras). Jeigu prisiminsime, kad vienas iš K rinijos Id jos komponent yra privalomas nemirtingumas, tai reik s paaiškinti jo sisavinimo mechanizm . Bendrai sakant, mechanizmas yra seniai žinomas – tai DNR molekul . Kai kas teigia, kad lyg tai žino ir šio etaloninio genofondo vietov – Šambalos urvus, kur guli anabioz s b kl je m potencial s, perd m teigiami, genetiniai donorai. Beliko tik išsiaiškinti, kaip ši etalonin DNR molekul reikia padauginti ir kokios technologijos pagalba pakeisti sugadint molekul – trilijonuose l steli – nepriekaištingai veikian . Žmon s deda viltis ateities moksl , ta iau panašu, kad jisai randasi didel je aklaviet je, iš kurios nesimato iš jimo. žmogaus embrionin s kamienin s l stel s

Etalonini DNR molekuli paslaptis yra tame, kad kiekvienas nuo gimimo iki mirties nešioja jas kamienini arba lyderiaujan l steli pavidalu.Kamienin s l stel s – tai pasyvios lideriaujan ios l stel s. Jos atsibunda tik poveikus galvos smegenims, kai j aktyvios koleg s (lideriaujan ios l stel s) patyr gedim ir nebegali toliau valdyti kit organ arba audini darbini steli veiklos. Kamienin s l stel s organizme turi kelet lygi . J hierarchija pastatyti septyneto principo pagrindu, kuriuo grindžiama rinija. Yra l stel s, kurios s veikauja su grubi materiali energij lygmeniu. Jos valdo fizinio organo b kl . Yra kamienin s stel s, kurios randasi subtilesniame lygyje. Joms yra pavaldus didžiulis žemesnio lygio l steli masyvas. Kamienini l steli lygi yra tiek, kiek Lygi turi K rinija. Pagal savo savybes kamienin s stel s s veikauja su Gamtos psichine energija, o tod l pilnutinai priklauso nuo žmogaus minties kokyb s bei aktyvumo. Be to n ra jokio b tinumo užsiimin ti vis organizmo l steli genetinio aparato regeneravimu, k si lo daryti mokslas, nežinantis apie Hierarchijos D snio egzistavim . Užteks surasti tarpusavio supratim su dviem dešimtimis aukš iausiojo rango lideriaujan l steli , kad pad ti joms atstatyti DNR molekul . Toliau, sutvark save, jos duoda komand žemesni lygi l stel ms jau tiesioginio pavaldumo tvarka. ia m galiojimai genetikos srityje s kmingai baigiasi. Tokiu b du, problemos d l DNR etalono buvimo neegzistuoja, o yra žmogaus, savo kamienini l steli valdymo pri jimo problema, sankcij kuriam duoda Visatos Energoinformacinis Laukas. Tam, kad j gauti, maža užsiimin ti dvasingumu ir saves tobulinimu, reikia išmokti suprasti Diev (Žem s ir K rinijos programas) poj lygmenyje). Bet tam, kad tai pasiekti, reikia išmokti suprasti kito žmogaus programas, ir taip pat poj lygmenyje. Tai yra viskas remiasi Kristaus misijos vykdymo b tinum , kuri Jis delegavo savo mokiniams, o faktiškai, visiems žmon ms viena fraze: „Eikite pas žmones!“ Pati darbo su savo lyderiaujan iomis ir kamienin mis l stel mis technologija n ra slapta ir yra duota visose Sistemos dalyse, paslaptis yra Kelias, kur žmogus turi nueiti bendramin Sistemoje, miai priži rimas Lauko. Jis gi, kaip j s žinote, priima tik darbus ir poelgius, o ne emocijas ir subjektyvias s vokas, panašias „geras žmogus“. Laukui neegzistuoja individualus kelias ir nepriklausoma Evoliucija, net jeigu tu – pats Dievas. Tam, kad valdyti l stel , reikia ne tik pajusti save K rinijos l stele, bet ir b ti ja, 211

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


susijungus su visais Jos Lygiais. Lyderiaujanti l stel palaiko tiesiogin ryš su mintimi, su energetiniais ir hormoniniais procesais. B tent ji duoda organizmui signal sveikatingumo, apsaugos ir daugeli kit proces jungimui. Kai mes dirbame su organizmu mentaliniame plane, mes dirbame su lideriaujan iomis l stel mis. J užduotis – užduoti darbo režim visoms darbin ms l stel ms. Organo gri tis prasideda, kai ši lideriaujan ios l stel s funkcija sutrinka. Šio proceso komplikacija ir jos pagyl jimas yra auglio atsiradimas organe (o dar blogiau – v žio), kuomet darbin s l stel s nebeklauso lideriaujan ir sukuria savo koalicin valdym (faktiškai patampa opozicijoje prieš jas). Bet, nevaldydama (iš prigimties) funkcij ir ryšio dži su nat raliais organizmo procesais, netur dama pri jimo prie ryšio linij su energetiniu k nu ir mintimi, patologin koalicija iš pradži bando valdyti savo organo procesus, o v liau – metastazi pagalba (užgrobiant teritorijas) – kit organ ir viso organizmo procesus. Ir argi galima paispriešinti šiam procesui , pad ti žmogui švitinimo, chemoterapijos, skalpelio arba liaudiško gydytojavimo dovanos pagalba? Viskas, k j s darysite, pradedant pirm ja Sistemos dalimi, nukreipta lideriaujan steli atk rim . Kelias tikrosios sveikatos link eina tik per mok jim jas valdyti. Treniruot s keliu j s turite išvystyti savo vidin jutim ant tiek, kad jausti l stel s organoidus ir minties pagalba valdyti j b kl . Technologija ta pati: sukoncentruoti d mes l stel , S mone eiti jos vid ir, mintimis, pernešant d mes nuo vieno strukt rinio stel s vieneto kita, pasistengti pajusti j b kl Lyderiaujan ios l stel s turi subtilesn energetin prigimt , negu organai, tod l visi stresai ir negatyvios mintys praž tingai atsiliepia j b klei. Šiurkštus laisvos psichin s energijos poveikis taip pat praž tingai atsiliepia joms. Laisvos energijos jud jimas organizme turi aiški orientacij . Jeigu šios energijos S mon nevaldo, tai esant pernelyg dideliam jos padid jimui, ji gali išeiti už gamtin s ribos ir vykdyti jud jim kituose energetiniuose kanaluose. Kiekvienas organas ir jo l stel s turi savo energetin potencial , kurio pagalba vykdomas j optimalus darbas. Nat ralu, kad, jeigu leistino potencialo riba kyla laisvos energijos did jimo jame (jose) d ka, tai sudegina organ ir jo l steles! Tam ,kad geriau jausti lideriaujan l stel , reikia susipažinti su jos anatomine strukt ra ir fiziologin mis funkcijomis. Ir toliau vystydami savo vidinius poj ius, s turite jausti l steli branduoli chromosomas, DNR molekules, koreguoti j b kl . Technologija vis ta pati. Geresniam l steli molekuli ir atom suvokimui bus reikalingos elementarios žinios iš chemijos (organin s ir neorganin s), vairi medžiag formuli žinojimas: mikroelement , vitamin , angliavandeni , baltym ir kit . Savo mintimi j s galite koreguoti atom bei elementari daleli sukimo spin . Tik nedarykite sau nuostatos: „Tai ne mano j goms“. Kiekvienas sugeb s, ypa žmon s su mon s išpl timu iki 60 – 65 procent . Tam, kad išpl toti savo vidinius poj ius iki tokio lygio bei stovio, jums reikalingas laikas ir pastovios treniruot s d mesio koncentravimui. Treniruokit s, ir viskas jums gausis. Sukoncentravus d mes l stel s molekules ir atomus, užpildykite juos savo mintimi, pavyzdžiui, pad kokite atomams už tai, kad jie eina j k ir užtikrina jo vientisum . Jeigu pajusite tr kim holografiniame atomo ir jo daleli jud jime – mintimis atkurkite jo vientisum minties ir Dievo energijos pagalba. Išmokus valdyti savo k no atomus, j s galite valdyti išorin s aplinkos atomus, surenkant juos vairias sistemas. Žinoma, toks geb jimas atsiranda ne iš karto. V l bus reikalinga treniruot , bet, kaip sakoma, „atkaklumas ir darbas pergal atves“. Treniruodamiesi šia kryptimi, j s išmoksite momentaliai savo S mone prisijungti prie bet kurio atomo, vienu akimirksniu sujungdamas juos molekules, o molekules – medžiag . Arba atvirkš iai – visk j sukurt išsklaidyti išorin je aplinkoje. Faktiškai j s išmoksite materializuoti ir dematerializuoti bet kur k ! Tokia praktika bus lengvai vykdoma, kuomet j s išmoksite jausti materijos korpuskuliarines daleles ir kvazidaleles. Bet kurio k no holograma susideda b tent iš ši K rinijos elementari daleli . Savo 212

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


mone prisijungdamas prie j , j s gal site materializuoti bet kuri medžiag , o tai jau pirmoji pakopa tai, kad Žmogus tapt K ju. Primename, kad panaš s stebuklai manomi tik esant švariai, Išvystytai S monei ir išvystytam Spinduliniam K nui. Šioje praktikoje labai reikšmingas yra pasitik jimas savimi, savo S mone.Jeigu j s pasakysite: „Tai ne manoma, kadangi tai pasakos“, – ir šio geb jimo išvytymas jums iš tikr taps ne manomas!Kas iš j t pasieks – prašome kreiptis tolimesni instrukcij . Kad negundyti nekantruoli , ypa jaun -karšt , joki užuomin d l ši technologij mes neduodame s moningai. Žmogus evoliucionuoja vien savo j gomis, bet Evoliucijos keliu eina tik bendramin kolektyve Besivystan ios S mon s vienas iš reikalavim yra egocentriškos krypties atsisakymas. Paprastai žmon s egoizmo atsisakym supranta kaip geb jim „daryti gerus dalykus“, pataikauti kitiems žmon ms, atsisakyti sau visko, paskirti gyvenim kitam žmogui arba geram dalykui ir taip toliau... Bet toks poži ris yra klaidingas! Evoliucija abejinga žmoni emocijoms ir nuomon ms! Jai yra svarbu, kad žmogus vystytusi pagal Gamtos ir Dievo D snius, o visos „geros“ savyb s išsivystys automatiškai. Egocentriškas S mon s kryptingumas momentaliai išgaruoja, kai tik žmogus pradeda suprasti klaidingus savo prisirišim , dogmas ir stereotipus. B damas j valdžioje, kiek jis besistengt užsiimin ti „labdara“ ir „daryti gerus dalykus“, jo S mon s egocentriškumas niekur nedings, bet atvirkš iai – papildomai išsivystys veidmainyst .Tod l nebijokite galvoti apie savo gerov , neiššvaistykite kair ir dešin savo psichini bei materialini resurs , atsiminkite: „Asketizmas ne tame, kad jums nieko nevaldyti. Asketizmas – tame, kad niekas j nevaldyt !“ Masi ir energij Tverm s snio niekas nepanaikino. Visas gyvenimas yra pavaldus energij apykaitai. Visi j darbai ir poelgiai turi b ti apgalvoti, suderinti su Aukš iausiojo „Aš“ ir Evoliucijos reikalavimais, bet joki b du – ne su j emocijomis. Daugelyje dvasini šaltini galima sutikti š kius d l visuotin s meil s, d l b tinumo pad ti nelaimingiems, pastoviai „daryti gerus darbus“ ir dalinti išmald . Visa tai – š kiai, kuri pagalba stengiasi Tikr Asmenyb s vystym si pakeisti ritualais, taisykl mis, tradicijomis. Aukš iausiasis „Aš“ aiškiai reaguoja Sielos b sen . J s galite apgauti savo mon , kitus žmones, bet ne sav „Aš“! Tam, kad iš tikr b ti geru ir dovanoti aplinkiniams meil , reikia tur ti švari S mon , sujungt su Dievu, su Aukš iausiuoju „ Visos šios teigiamos savyb s bus tikros tik esant evoliucionuojan iai S monei. Tik tada jos taps j esme, poreikiu, tikruoju noru ir b tinybe. Aukš iausiasis „Aš“ dirba vienyb je su S mone tik esant alfa lygmenyje (maldos b senoje). Šie ritmai neprieinami monei, orientuotai grubi emocij suvokim . O tod l visas m slaptas mintis mon tuoj pat perveda kit , grubesn diapazon ir ritm , to išdavoje Aukš iausiasis „Aš“ tampa atjungtas nuo m ! Neži rint tai, kad kiekvienas žmogus turi savo individual Aukš iausi „Aš“, nuosav „elektronin pašto d “, visi maitinasi iš vieno šaltinio ir kartu (savo bendroje sumoje) sudaro viening visum , viening Aukš iausiosios mon s Gyvenimo erdv . Kaip yra žinoma, gyvenimas Sistemose yra pavaldus pagrindiniam K rinijos D sniui – Vienyb s D sniui (j dar vadina Pusiausvyros ir Harmonijos D sniu). Harmonijos pažeidimas viename gyvyb s erdv s taške tuoj pat sukelia veikian j persikreipim , priveda prie disbalanso visoje Sistemoje. Jeigu Sistemoje evoliucionuoja vienas taškas ir jo Evoliucija atitinka visos Sistemos interesus – visi kiti turi b ti apimti to paties proceso.Tod l tik vieno taško Evoliucija Sistemoje taip pat 213

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


sukelia j persikreipim , o tai reiškia, kad visi kiti Sistemos taškai turi suteikti vienas kitam palaikym ir savitarpio pagalb , visokeriopai palaikyti evoliucionuojant tašk . Išlikti galima tik drauge. Išeinant iš bendr Sistemos interes : jeigu vienas jos taškas evoliucionuoja, jis turi perduoti savo žinias – impuls kitiems ir visai Sistemai bendrai. Šis taškas tampa Sistemos lyderiu, nepriklausomai nuo jo ankstesnio statuso. Situacija yra kaip m šyje: kas pirmas pakilo atak , vesdamas su savimi kuop arba pulk – tas ir Lyderis, nepriklausomai nuo karinio laipsnio ir ankstesni nuopeln ! Evoliucijai egoizmas yra tame, kad žmogus visas sisavintas žinias koncentruoja savyje, nenor damas dalintis su kitais. Žinoma, nusivesti k nors su savimi per prievart ne manoma. Laužti „per kel “ negalima nei sav s, nei k nors kit . Ta iau duoti žmogui informacij apie Evoliucijos siekimo b tinum privalo kiekvienas, kas j valdo. Iš savo patirties galime pasakyti, kad tie, kas pri mums duotos Sistemos id tik d l savo s km s pasiekimo, ir pasiek tam tikr išvystymo lyg , neskait , kad b tina šias ne kainojamas žinias perduoti savo artimiesiems, visi jie sustabd savo evoliucin vystym si! Sveikatingumo ir s km s pasiekimo technologijos, duotos Sistemoje, pas juos nustojo veikti. Gautomis žiniomis reikia dalintis. Bet tam visai neb tina specialiai pla iai skelbtis, kad j s turite informacij apie S mon s evoliucin vystym si. J Aukš iausiasis „Aš“ pats atves pas jus žmog , kuriam reikalingos j žinios. Iki tol galite pasakoti žmon ms Sistemos teorij , duoti jiems skaitymui „Slapt Doktrin “, neliesdami praktikos. Aukš iausiojo „Aš“ lygyje j s jau esate informacijos apie S mon s evoliucin vystym si neš jas. Kit žmoni Aukš iausiasis „Aš“ žino, pas k yra ši informacija, ir atves savo „globotinius“ pas jus, norite j s to ar ne. Tod l iš anksto ruoškite save darbui su žmon mis, kurio tikslas ne tame, kad išmokyti technologij – žmon s jas sisavins ir be ! J s turite išmokinti pa io sunkiausio – pamatyti savo stereotipus, daugelis iš kuri taip stipriai susigyveno su jais, kad žmon s net nepastebi j pas save. Karma – dama negailestinga ir koreguos tuo labiau, kuo aukštesnius reikalavimus pateikia Gamta tiems, kas evoliucionuoja ir stengiasi pasiekti subtilesnius K rinijos sluoksnius. O ten stereotipams vietos n ra. Štai ia ir prireiks pagalbos tiems, kas bus atvestas pas jus,. Tiems, kas stengiasi išvengti darbo su žmon mis, bandydami „ žeminti“ gyvybiškai svarbi informacij savyje, papildomai pranešame: žinoma, evoliucinio vystymosi kelias turi individuali orientacij . Bet s km s pasiekimo orientyrai – vienodi visiems. Žmogus, pažines šiuos orientyrus, apriboj s juos savo persona, automatiškai atsiriboja savo mone, sudarydamas joje eilin pririšim , eilin stereotip . Tai akimirksniu atjungia j nuo Gyvyb s Kanalo (nuo Aukš iausiojo „Aš“), žmogus praranda ryš su savo Tikr ja informacija. Viskas labai paprasta: objektyvios žinios tampa subjektyviomis. Eilin Gamtos gudryb yra tame, kad žmogus gauna Tikr sias žinias tol, kol perduoda jas kitiems žmon ms! Perduodamas t , k j s jau žinote, kitiems, j s nenoromis geriau sis moninate žinias patys ir dar giliau pažystate Ties , tapdami labiau reikšmingais rinijai! tent tam jums reikalingi kiti žmon s. Jie yra j mokytojai! Tik j pagalba j s galite savo S mon je išsiaiškinti iki galo nesuprantamus jums dalykus. M Sistema – pirmoji pakopa S mon s ir žmogaus evoliucinio vystymosi kelyje. Visiškai manoma, kad kažkam iš j bus duota antroji pakopa ir taip toliau... Pažinimui n ra pabaigos, n ra pabaigos Tiesai ir Evoliucijai! Kažkam visa tai, kas pasakyta, pasirodys kaip absurdas. gi, turite teis abejoti, bet laikas parodys ir išspr s! Visuomen je mus daug ko išmok – tik ne darbui su žmon mis dialogo režimu. B tent tod l taip baugina „iš jimas žmones“. Tai – eilinis S mon s stereotipas, kuris turi b ti veiktas. Kai j s turite pakankamai žini , pakankam patirt , patik kite, perduoti savo žinias ir mokytis iš kit yra net domu ir nevargina! Ir gyvenimas tampa pripildytas šviesos, nes: 214

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


„Visi, kas ži ri, bet nemato – akli. Visi, kas mato ir tyli – dvigubai akli. Ir tik Šviesos neš jai kitiems - matantys“. Tai yra, tik atnešdamas savo Ties žmon ms, pad damas jiems prareg ti, žmogus pats praregi! Kiekvieno iš m vert nustatoma ne pagal m vertybes šventumo, teisuoliškumo, tik jimo, dorybi , erudicijos, S mon s atskleidimo laipsnio pavidale arba Tiesos valdymo pavidale. M svoris nustatomas pagal žmoni grup s, kuriuos mes vedame Evoliucijos keliu Ties , svor . Kitokio mato mums pas Diev neegzistuoja! Tam, kad tapti pastebimu dydžiu, žmogus turi pastatyti save ant savo interes , o taip pat ir aplinkini žmoni , Žmonijos, Visatos, Dievo ir visos K rinijos interes , ašmen . Žinoma, kalba eina ne apie tai, kad j s tuoj pat turite išb gti gatv ir šaukti žmones seminar studijuoti Doktrin . Ne! J s paprastai neturite atmesti sau perspektyvos ir galimyb s propaguoti jos id jas. Darbas pats pas jus ateis, jeigu tame bus b tinyb . Daugelis, studijuojan Doktrin , labiausiai susižav je ja, visiškai atmeta bet koki galimyb j propaguoti, darb su žmon mis, kuo apriboja savo tolimesn vystym . Bet tik per bendravim su žmon mis pas žmog (tame tarpe ir pas jus) ateina kai kuri , pasl pt , iki tam tikro laiko, gyvenimo pusi sis moninimas. Paprastose s lygose šias B ties briaunas j S mon , nebuvo ap musi, nebuvo sis moninusi. Bet štai at jo žmogus, uždav jums „užver iant “ klausim , kuo išryškino j darbo stok , j nežinojim . Tam, kad atsakyti jam, j s turite išsiaiškinti situacij , iš naujo apmastyti j . Tai padar , j s pažinsite Ties ! B tent d l šios priežasties žmon s reikalingi jums, o ne j s žmon ms! Tod l bukite kingi kiekvienam, kas užduoda jums „nepatogius“ klausimus. Jie jus moko. Džiaukit s, kad pas jus ateina žmon s, maloningai suteikdami jums galimyb dirbti su jais. Kaip jie suvoks j pasakytus žodžius – tai j problema! J s apie tai neturite galvoti, kadangi veikti keli per tank minties form sluoksn (schema Nr. 3) galima tik drauge, padedant vienas kitam. Dao Kelias Apokalips s laikotarpiu s paklausite: o prie ko ia Dao? Dalykas yra tame, kad m Sistema pagal savo dvasi , panaudojimo lankstum , ritual ir dogm joje nebuvim , artimiausia yra Dao. Taigi, kas yra Dao? Dao, ver iant iš kin kalbos, reiškia „Begalinis kelias“ (Evoliucija). Koki prasm Dao deda patys kinai – Dao k jai, pabandysime suprasti iš alegorijos. Kas yra kelias (Dao alegorija) Didysis Švarumas paklaus Begalyb s: – Ar tu žinai, kas yra kelias? – Aš nežinau, – atsak Begalyb . Didysis Švarumas paklaus apie tai Neveikimo: – Aš žinau, – atsak Neveikimas. – Jeigu tu žinai keli , pasakyk, ar jis valdo likimus? – Valdo. – Kokie gi likimai pas j ? – Iš t , kuriuos aš žinau, gali b ti kiln s, gali b ti niekingi, gali b ti sujungti, gali b ti suskirstyti. Štai likimai, kuriuos aš žinau. Apie šiuos žodžius Didysis Švarumas paklaus Bepradžio: – Kas gi iš j yra teisus, o kas ne? Begalyb , su savo nežinojimu arba Neveikimas – su savo žinojimu? – Nežinojimas yra gilesnis, o žinojimas seklesnis, – atsak Bepradis. – Nežinojimas 215

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


yra vidinis, o žinojimas – išorinis. Ir iai Didysis Švarumas atsikv pdamas pasak : – Tada nežinojimas yra žinojimas? O žinojimas – nežinojimas? Bet kas gi pažins nežinojimo žinojim ? – Kelias yra negirdimas, – atsak Bepradis, – o jeigu girdimas, reiškia, ne kelias. Kelias nematomas: jeigu matomas, reiškia, ne kelias. Ne manoma išreikšti keli žodžiais; jeigu išreikštas, reiškia, ne kelias. Kas pažino beform , formuojant formas, supranta, kad ne manoma pavadinti keli ... Tie, kas klausia apie keli ir atsako apie j , nežino kelio, – t Bepradis. –Tegul net klausantis apie keli dar negird jo apie j . Apie keli negalima klausti, klausimus apie j n ra atsakymo. Klausiantis apie tai, apie k ne manoma paklausti, patenka aklaviet . Atsakantis tai, k ne manoma atsakyti, neturi vidinio žinojimo.Tas, kas neturi vidinio žinojimo, laukia klausim , vedan aklaviet , išor je nepastebi visatos, viduje nežino pirminio prado. Štai kod l tokie ne kops Vyresni Broli S jungos kaln , nekeliaus didžiojoje tuštumoje. Kaip matote, Dao teorinio argumentavimo, kaip ir Tiesos, n ra, viskas grindžiama jausmais, vaizdžiais, asociacijomis. Tokio b tinumo ir nebuvo. Išmin iai, pasiek proto nušvitimo, pažin Tikr Gyvenimo Prasm , nesisteng perduoti savo patirt žmon ms, nes visi žmon s negal jo tapti atsiskyr liais, o S mon s išlaisvinimo nuo materiali s saj kelias reikalavo b tent atsiskyr liškai gyvenimo. Gyvenant toli nuo visuomen s, bendraujant su gamta yra žymiai lengviau pakeisti save. Poj iai, kuriuos sukelia gamta, veikdami žmog , ramina jo psichik , vysto Sielos jautrum ir išmint d ka dešiniojo pusrutulio vystymosi ir neokortekso jungimo. Gautas per intuicij žinias atsiskyr liai, jogai, vienuoliai iš karto diegdavo praktikoje, iškristalizuodami jas vaizdži ir poj lygmenyje, be žodin s formos, kas duodavo galimyb kilti aukštyn evoliuciniais laiptais. Tos žinios buvo neprieinamos paprastiems žmon ms (gyvenantiems visuomen je) d l j atitolimo nuo kasdienišk (trumpalaiki ) sociumo poreiki (d l iškritimo iš realyb s), l to, kad nebuvo pareikalautos. Faktiškai atsiskyr liai iškrisdavo iš Evoliucijos. Išvgadoje išmin iai gyveno savo gyvenim , o prastuoliai – savo. Tuos, kurie nor jo pažinti Ties , priimdavo mokiniais iš kuri buvo reikalaujama tiksliai dubliuoti ir vykdyti visk , k dar mokytojas. Ar pasieks mokinys nušvitim ar ne – tai jau jo reikalas, jo problema. Jeigu Siela pasiruošusi pažinti Ties , mokinys j pažindavo; jeigu ne, reiškia, Tiesa visam laikui likdavo jam uždara. Nebuvo tikslaus Tiesos apibr žimo. Niekas negal jo jos suprantamai paaiškinti. Tam, kad nors kažkaip perduoti savo žinias, buvo sugalvotos alegorijos. Taip ir prad jo manyti, jog Tiesa žodži pagalba neišreiškiama, j galima perduoti tik per alegorijas. M aforizmai ir anekdotai taip pat atspindi objektyvius gyvenimo d snius, bet iš j mažai kas mokosi. Taip ir alegorija, j išklausydavo ir tuoj pat pamiršdavo. Tod l alegorija egzistavo savaime, atskirai, o realus žmoni gyvenimas – taip pat savaime, atskirai. Apmokymo esm Mokinys kreip si mokytoj : – Tu pasakoji mums istorijas, bet nepaaiškini, k jos reiškia. Kod l? Mokytojas atsak : – O kai tu eini turg nusipirkti apelsin , ar prašai pardav jo, kad jis paragaut juos vietoj tav s, palikdamas sau tik luoba? tent d l ši priežas J zaus Kristaus m ginimas apšviesti žmones, duoti jiems tikslius orientyrus Tiesai tur jo toki li dn pabaig . Žmoni S mon nebuvo pasiruošusi 216

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


pažinti Ties ir negal jo priimti alegorij , kaip gyvenime orientyrus. Matyt, tame slepiasi minios, nukryžiavusios Krist , nesupratimo ir susierzinimo priežastis. „Kas yra protas? Vis žmoni beprotyb . Kas yra beprotyb ? Vieno žmogaus protas“ (L. Biorn 53). Deja, visas išmin šviet jiškas darbas baig si šviesios ateities apdainavimu, ditiramb išliejimu jos atžvilgiu. Jie band žmon ms duoti ateit , apeidami dabart , juo labiau, kad žmon ms tai labai patiko ir jie labai to aistringai troško, nor jo tuo tik ti. „Viltis yra meistr falsifikuoti Ties “ (Baltazaras Grasianas54). Toliau toki ne mantri tezi pagrindu buvo organizuotas visas darbas su elektoratu, parapijie iais, pavaldiniais. Šviesuoli nelaim buvo tame, kad jie m gino pateikti žmon ms žinias, suprantamas tik jiems patiems. Išmin iai jas jausdavo, bet perduoti, garsinus suprantama žmon ms kalba, nemok jo. Nesupratimo problema buvo išmin atotr kis nuo žmoni poreiki ir l kes . Gyvenimas atsiskyr liškai formuoja interesus ir poži rius, tolimus nuo visuomen s poži ri . Atskleid savo S mon , išmin iai pakilo aukštesnius Evoliucijos Lygius ir negal jo, nemok jo nusileisti iki parasto žmogaus išmanymo lygmens. Jie kalb davo skirtingomis kalbomis. Tam, kad sitikinti, kad taip yra, perskaitykite Jelenos Blavatskajos „Slapt doktrin “. Parašyta joje praktiškas tas pats, kas ir m knygose, tik k j s ten suprasite – atskiras klausimas. Savo evoliucin keli išmin iai pra jo už sociumo rib . Kitaip ir b ti negal jo. Jei jie išdrys tai padaryti, neišeidami iš visuomen s, ji juos b sunaikinusi. Šios aplinkyb s negalima priimti, kaip eilin žmogaus sulauk jimo pabr žim . Žmogus aklai kopijuoja gyvosios gamtos išlikimo programas.Joje visi jauni palikuonys, pagal kokius nors parametrus besiskiriantys nuo savo t , turintys kok nors išsigimim , turi b ti negailestingai sunaikinti. Ir jeigu gamtoje tai viena iš r šies patvarumo, išlikimo s lyg , žmogaus lygmenyje tai jau konservatizmas ir Evoliucijos sustabdymas. Faktiškai žmon s, pažadin savo S mon , lavinantys neokotreks , jau priklauso kitai koordina sistemai, gyvena kitame Matmenyje, naujoje civilizacijoje. Jiems at jus iš kito pasaulio, juos ir priima kaip ateivius iš kitos planetos, paprasti žmon s j beveik nesupranta. Taip ir gavosi. Žmon s, gav šias žinias, pavert jas Šventraš iais ir nesugeb jo panaudoti savo gyvenime. „Mums patinka žvilgtel ti už ribos, kurios neketiname pažeidin ti“ (Samuelis Džonsonas55). Genial k rin žmon s suprato, bet visiškai kitaip, taip, kaip jiems užsinor jo ir kaip buvo prieinama. Atsirado ritualai, apeigos, tradicijos. J lygmeniui – tai norma, toks j , nesuprast Ties ,traktavimas. M Sistema duoda keli nušvitimui, ir j gali panaudoti kiekvienas, netapdamas atsisikyr liu. Kad j gauti, mums reik jo, gyvenant sociume, neatsiskiriant iš civilizuotos visuomen s gyvenimo, praeiti atsiskyr li keli . Ant keik tai yra sunku – ne manoma nusakyti. Bet tik tokiu keliu buvo galima žodžiais garsinti iki šiol neišreiškiam Ties . Viskas yra tod l, kad mes, žmon s, pra š keli , jome ne pavieniui. sek jai ir bendramin iai, kurie pasijungia prie Sistemos, yra, iš vienos pus s, stimulas, uždeg jas neleidžiantis mums sustoti, o iš kitos pus s – lygiagre iai su S mon s pl timusi jie nedav mums atitr kti nuo Tiesos supratimo iš paprasto, nežinan io žmogaus pozicij . Patik kite, tai vienintelis b das Žmonijai gauti Tikr sias Žinias! Sistemoje pirm kart per daugel t kstan met duotas paprastas Tiesos apibr žimas ir jos pažinimo b tinumas. Technologijos, duotos joje, palaipsniui perveda 53

Ludwig Biorn (Börne, 1786 – 1837), vokie

rašytojas.

54

rašytojas, filosofas ir literat ros

55

kritikas ir

Baltasaras Grasianas (Gracián y Morales,1601 – 1658), ispan teoretikas, j zuitas.

Samuelis Džonsonas (Samuel Johnson, 1709 – 1784), Švietimo amžiaus angl poetas.

217

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


žmogaus pasaul jaut iš jo praeities dabart , o per j – ateit . Id ja yra labai paprasta: nepasta ius savo dabarties, netur si geros ateities. Žmogus, apsiginklav s m Sistemos žiniomis, panaudodamas jas, s moningai valdys savo gyvenim visuose B ties aspektuose bei pasireiškimuose. Sistemoje n ra vietos ritualams, apeigoms, tradicijoms, dogmoms. Ji lenkiasi tik prieš sveik prot , prieš žmoni , einan Tiesos link, darb ir gyvenimo b . Sistemos atsiradimo priežastis – jos aštri b tinyb , poreikis ir savalaikiškumas. Ji negal jo neatsirasti. Tokiu b du sveikos j gos sergan iame organizme kovoja už jo išlikim .

Kaip elgiasi mokslas ir religija Asmenyb s Harmonizavimo Sistemos atžvilgiu? Kol kas niekaip, kadangi n nenujau ia, nes mes jiems dar nepraneš me. Be to jiems ne iki m : jie yra susir pin tuo, kaip išgelb ti Žmonij ir padaryti j laiminga. Pratarm je buvo pasakyta, kad duoti Sistem kam nors recenzuoti, pa iam recenzentui praktiškai jos ne sisavinus, ne patikrinus pa iam – yra tuš ias reikalas! N vienas normalus mokslininkas (o juo labiau – kulto tarnas) nepatik s, kad žmogus gali tapti sav s šeimininku ir gauti nemirtingum Žem je – štai taip paprastai, be niekur nieko, be kieno nors sankcijos! Ir jie bus savotiškai teis s – nei mokslas, nei religija, savo resurso pagalba, to žmogui duoti nesugeb jo! Reiškia, patvirtin m teisum , jie savarankiškai pasirašys savo neteisum ! Kaip j s suprantate, jiems toks žingsnis prilygs nuosprendžio sau pasirašymui. Reiškia, to niekada ne vyks! Bet tai poži ris situacij žmogaus, kurio S mon atverta dviem – penkiais procentais, tod l iš mokslo, ir religijos matymo taško – poži ris yra absoliu iai teisingas ir žiningas!Tai yra kalba ia nevedama apie kažkok išankstin nusistatym , apgaul arba nešvarius reikalus m atžvilgiu iš min institucij pus s. Koks yra m poži ris? Mes manome, kad m Sistema joki b du nežemina ir neužbraukia nei mokslo, nei religijos reikšmingumo Žmonijai, tod l, kad ji (Sistema) nat raliai išteka iš j ! Iš to seka, kad Asmenyb s Harmonizavimo Sistema yra ne tik m ir Dievo Pasaulio k dikis, bet ir mokslo su religija. Ar šie t vai panor s pripažinti pernelyg savarankišk vaikel savu arba pavadins j pavainikiu – nežinia. Su t vais visko b na. Kaip mes patys ži rime moksl ir religij ? Su pagarba! O kaipgi dar galima ži ti savo vaikyst ir jaunyst ?Kažkas prisimenama su šypsena, kažkas – su li desiu, negr žtamai nu jusios praeities, o apie kažk net nesinori prisiminti... Ži ti praeiti galima bet kaip, bet ne manoma jos nei perbraukti, nei išmesti iš savo atminties! Vienas protingas žmogus šiuo atžvilgiu pasak : „Kas iššaus praeit iš pistoleto, t ateitis iššaus iš patrankos!“ Mes, kaip j s jau supratote, dedame daug vil ateit , tod l ir su praeitimi nesipykstame! Vienoje dainoje yra geri žodžiai: „Nepasakysi s nui: lik mažas, s nus nepaklausys – ir bus teisus“. Bet gi s nus nepaklausys t ir daugelyje kit dalyk , pragyvens gyvenim savaip, ir bus visiškai teisus. Kas lie ia t ir vaiko savitarpio santykius, B ties Trilypumo poži riu motina ir t vas yra kraštutiniai Dvilypumo taškai, o vaikas yra j tre ioji, juos jungianti, dinamiška dedamoji. Taip ir m Sistema faktiškai jungia kraštutinius Dvilypumo taškus – moksl ir religij (Materij ir Dvasi ), joki b du neatmesdama j . O tai, kad žmon s, pašvent save mokslui ir religijai, turi savo S mon s diapazon tik 2 – 5 procent apimtyje (nors ir visokeriopai atsiriboja nuo paprast mirting ), patvirtina visos knygos savo egzistavimo faktu! To, kas vyksta su Pasauliu ir Žmonija, analiz , kuri atlikome mes su Dievo Pasauliu, pilnutinai grindžiama duomenimis, gautais iš žiniasklaidos ir Biblijos. Pagal id , panaši analiz , su išvadomis ir praktin mis 218

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


rekomendacijomis, mokslas ir religija tur jo atlikti dar prieš šimt met . Ta iau š darb teko atlikti mums, paprastiems mirtingiesiems, nepriklausantiems min tam luomui! Sunku patik ti, bet tai yra taip. Mes susidorojome su darbu, nepakeliamu milijonams specialist , pašventusi tam savo gyvenimus. Kame tokio triuškinan io j pralaim jimo priežastis? Tik tame, kad mes išdr some išeiti už mokslo bei religijos suprantam ir leistin rib (už Žmonijos komfortin s zonos rib ). Nusivyl jais, mes kreip s aukštesn instancij – Dievo Pasaul , niekuo nepažiesdami juridini kanon ! Europos pilie iai, nerad gynybos iš savo šali teis tvarkos organ ir teis saugos organizacij pus s, kreipiasi pagalbos Europos Žmogaus Teisi Teism Strasb re, kaip paskutin instancij . Mes gi su savo „prašymu“ nu jome dar aukš iau, kur ir radome pagalb , palaikym ir supratim ! M b da tik tame, kad pirmieji išdr some padaryti tok žingsn , išdr some atsistoti iš apkaso visu giu, kai visi aplinkiniai pasimet „suglaud ausis“.Viskuo kaltas – žmogiškasisi faktorius. Nurodyt institut ryšys su Dvejyb s mirties taškais negali žmogui, pašventusiam save mokslui arba religijai, duoti nei mažiausios galimyb s pažadinti savyje S mon ir išpl sti jos diapazon pla iau standartini 2-5 procent , nors ir skatina erudicijos ir intelekto vystymasi. Tai n ra žmogaus kalt , tai jo b da! Dar kart pabr šime, kad išsilavinimas, erudicija, religiškumas, dalyvavimas ir priklausymas bet kokioms mokykloms arba mokymams, bet koki žini tur jimas, be savo S mon s pažadinimo – tai tik ritualai( piligrimyst šventose vietose, chadžas)! Žmogus, taip sakant, „atsižym jo“, „pavaizdavo pamaldas“ materialiame pasaulyje, praignorav s vertikal s, Tikr Esybi (savojo zaus), Dievo ir Evoliucijos, interesus. Tai , kad jam vis tai brangiai atseina, nieko jau nebe domina ir nebe jaudina! Kadangi padaryti skamb s pareiškimai, priekabus skaitytojas pareikalaus satisfakcijos – paaiškinim . Ir bus teisus, prispaud s prie sienos žmog , darant tokias išvadas, paprastu klausimu: „O kur faktai?“. O faktus gerbiamas skaitytojas atras išnaujo perskait s pirmaj šios knygos skirsn ! Praktiškai visa m Sistemos teorijos ir praktikos argumentacija paremta pasaulinio lygio moksliniais atradimais, o taip pat Biblija. Bet pasirod , kad be m , iki šiol daugiau niekam galv neat jo paprasta mintis – sujungti tas diskretines, išdraikytas žinias vientis paveiksl ir pabandyti gauti iš j praktin naud ! Tai lie ia ir „Bangin genetik “, ir „Ketvirt S mon s B sen “, ir daugel kitk . Prie to pluša armijos mokslinink ir tyr , o j išradim praktin realizacij padar žmones, visiškai tolimi mokslui! Mes, su m knyg skaitytojais ir žmon mis prisijungusiais prie Sistemos, vedame plat susirašin jim . patingai jiems neduoda ramyb s m pirmenyb s laurai , daugelyje kryp , apie kurias mes be apsimestinio kuklumo pareišk me. Kai kada laiškuose sutinkami tiesiog genial s išsakymai. Vienas iš m skaitov pareišk tiesiog sekant : „J s rašote apie tai, apie k rašo kiti autoriai, skyrtumas tik tas, kad j s duodate praktin dal . Kame randasi j pirmenyb ?“. Mums lieka tik pakelti rankas ir iš graudulio apsiašaroti! Žmones gerieji, b tent apie tai mes paskutinius aštuonis metus ir tarškame. Visi autoriai Žem je, nepriklausomai nuo žanro, rašo apie vien ir t pat – apie gyvenim .Mes ne išimtis. Ta iau žmones parašytame mato tik informacij , kaip tiesos pateikimo priemon . „Žinojim dažniausiai painioja su informacija. Kadangi žmon s ieško žini arba pergyvenim o ne žinojimo, jie jo neranda. Tas kas pasiruoš s Žinojimui, negali išvengti jo pri mimo. Žinojimo perdavimas nepasiruošusiam jo sis moninti – ne manomas. (Saidas Nadžm ad-Dinas). Erudicija ir informuotumas duoda žmogui atsakym klausim „Kas?“.Žinojimas nuo informuotumo skiriasi tik tuo, kad duoda atsakym klausim „Kaip?“, tai yra moko žmog spr sti savo problemas praktin je plotm je. Pasistengsime nuraminti gerbiamus oponentus, pasiruošusius užversti mus mase toki prieštaravim : „Bet religija mokina mus 219

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


gelb ti Siel , o mokslas padeda spr sti gyvenimo klausimus materialiame pasaulyje“. Taip, bet, spr sdamas nurodyt institut pagalba vien problem , žmogus atsiduria prieš šimt nauj , dar labiau neišsprendžiam – vadinasi, tai ne sprendimas, o nukripimas nuo sprendimo?! Žmones nuramina ir suteikia vilt tik tai, kad tokioje situacijojeatsid visa Žmonija. Ir jie pagristai mano, kad Teisinga, gelbstinti informacija bus ta, kuri priims ir vertins dižioji dauguma ir kuri butinai palaikys mokslas ir religija. tent su tokiu matavimo principu jie ži ri m sistem . Geriau paži jus, tokia taktika, nekas kitas, kaip saviapgaul ir veidmainiavimas. O veidmainis tuo ir skiriasi, kad sako tik teisingus žodžius, kartodamas, kaip priedain apie žmogaus didyb ir apie jo misijos svarb Žem je. Ir kur mes su šitomis dainomis atsid me? Teisingai, baloje! Kad nuvesti jus atgal, mokslas ir religija liaudies akyse turi atgailauti ir pasibarstyti galvas pelenais. Kaip j s manote pasiryž jie tam? Vat taip! Vadinasi , tikrasis mokslas bus tas, kuris pripažins Žmonijos buvimo baloje fakt ir pasi lys iš jos krapštytis pavieniui, nelaukiant, kol kipšas – minios kumiras – staigiai susivoks ir nuves jus šon . Dr stame jus užtikrinti, bet vargu ar atsiras prieštaraujan , - m informacija neturi tikslo padidinti j informuotum ir erudicij , mes duodam praktik , ver iame dirbti su savimi. Toks poži ris daugeliui nepatinka, kipšas visgi meilesnis, tod l žmon s lieka jam ištikimi, bevelidami sl ptis už betiksli kalb širmos. Su m žiaurumu ir kategoriškumu ir viskas pappasta. Mes jau randam s Gyenimo(Gyvyb s) Sraute, tod l pasirodome jo vardu. Srautas tas ne visuomet b na ramus, dabartiniu momentu tai – srauni kaln up . Sportininkai – ekstrimo m jai, patyr nes km , plaukiant tokia upe, niekuomet nekaltina žiaurumu up s ir nekiaikia slenks ir rieduli , apvertusi j valt . Jie pripaž sta nes km s priežastimi savo nepasiruošim ir sul tint reakcij . M Sistema leidžia praeiti š audring etap vienoje valtyje – komandoje su mumis. Tempsite gum dar bent kiek – teks praeiti j patiems, vejantis mus vienumoje! Kad patvirtinti pasakyt , si lome susipažinti su vieno iš skaitytoju laišku: „...Ir dar por pastab bei pageidavim . Septintame skirsnyje klausim „Kaip elgiasi mokslas ir religija Asmenyb s Harmonizavimo Sistemos atžvilgiu?“ j s atsak te: „Kol kas niekaip, kadangi randasi nežinioje, nes mes jiems dar neprisistat me. Be to, jiems ne iki m : jie yra susir pin tuo, kaip išgelb ti ir pradžiuginti Žmonij “. Noriu pažym ti, kad ia j s klystate. Vaikštant Internete, aš ne kart susid riau su bjauriausia bažny ios veik neapykanta jums, j knygai ir Sistemai. Aišku, jus ten vadino velnio išperomis, Š tono sik nijimu ir kviet sudeginti ne tik j knygas, bet ir jus pa ius gyvus, viešai, kad kitiems baugu b . Ta iau n ra to blogo, kas neišeit ger . Perskaites š bej giško pyk io paš lišk klyksm , aš susidom jau: k ir už k ruošiasi sudeginti šiuolaikiniai inkvizitoriai? Taip aš susipažinau su j knyga. Taip pat manau, kad toliau dirbant prie knygos, j s, atsakydami kaltinimus d l nekuklumo, gal tum te pasiremti D. I. Mendelejevo pavyzdžiu, kai jis, atrad s savo Periodin chemini element lentel , be apgaulingo kuklumo supažindino su tuo vis mokslo pasaul . Mokslininkas išsiuntin jo savo straipsn visus mokslinius žurnalus ir pasaulio vedan ias mokslo akademijas. Jis paaiškino savo veiksmus ne tiek savo asmeniniais interesais, kiek susir pinimu užtikrinti Rusijos prioritet pasaulin s reikšm s atradime . atradimai, mano poži riu, ne mažiau reikšmingi. Ir atsižvelgiant , kad Rusija – tai dvasingumo centras arba dvasingumo motina (nepamenu tiksliai, kaip yra parašyta j knygoje), tai „nekuklumas“ pateisintas jau tuo, kad užtvirtinti Rusijos prioritet d l j atradim “. Kaip matote, laiškas patvirtin visk , kas yra išd styta knygoje. Iš tikr Apokalips – tai skraist s nu mimas, tame tarpe nuo žmogaus ir jo sukurt strukt . Mes, savo apm stymais apie Diev , kaip apie gyv , konkret Žmog , nu me nuo žmoni 220

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


plon dorovingumo apnaš , avies kail arnoto, sutanos arba profesoriaus mantijos pavidale, kuris laik si ant segtuk -priesak . Tereik jo apnašai išgaruoti, kai visu savo grožiu pasirod žinduolio smegen žv riškas šypsnis. Tokiu atveju visai ne keistai atrodo reakcija žmoni , kurie ne iš baim s, o kaip žin liepia „tarnauja Dievui“ ir moko parapijie ius gyventi pagal Jo priesakus. Maža to, buityje jie – gerbiami ganytojai, pavyzdingi šeimos žmon s ir mylintys t vai. Prieš mus ne kas kitas, kaip vilkas avies kailyje, o pagal religin terminologij – pats Gundytojas. Dievas jam yra žaisliukas nukryžiuotojo pavidale ir sav s išreiškimo b das. Gyvas Dievas jam ne tik nereikalingas, bet ir kelia didel pavoj . Antrojo At jimo atveju Dievas iš karto uždarys visas religijas, kadangi Dievas, kurio valdžia laikosi ant žmogaus, esan io Gundytojo valdžioje, subjektyvaus suvokimo, bet ne objektyviais d sniais, – tai ne Dievas, o dievyb ! Sielos ir S mon s susijungimas (žmogaus formavimas) Paprasto žmogaus S mon nukryžiuota ant materialiojo pasaulio skersinio (kryžius schemoje Nr. 1). B damas tokioje pad tyje, žmogus randasi neribotoje, vairi minties form sukuriam vyki , valdžioje. Yra traukiamas šiuos vykius (procesus) per emocijas, tapdamas j kaitu. Tokiu b du, jis patenka materialiojo pasaulio girnas.Ogas Mandino yra visiškai teisus: „Veik, o nereaguok – ir tu nugal si!“ Veikti – reiškia valdyti vykius, procesus, b nant virš j , gaunant iš kiekvieno vykio arba proceso bes lygišk naud sau. Reaguoti – reiškia leisti traukti save materialiojo pasaulio girnas, tapus j kaitu ir auka! Viskas tod l, kad šie procesai, turintys labai galing programin rang , užburia, žmog , valdo jo S mon , traukdami vyki bei atsitiktinum s kur . Žmogus elgiasi, kaip triušis, paralyžuotas smauglio žvilgsnio: jau ia, kad tai daryti netinka, spiriasi, šnypš ia, bet suvaldyti sav s negali, kadangi nebepriklauso sau! Jis švaisto savo energij ir j gas minties form maitinimui, vairiems smulkiems vykiams, materialiojo pasaulio iliuzijoms, jo sensorinio, emocionalaus suvokimo pavidale. Gyvyb s Šaltinis – Siela, esanti kiekviename iš m , tiesiogiai sujungta su Dievu, dama nepasteb ta žmogaus ir jo S mon s, lieka be palaikymo. Netur dama sis moninimo, ji silpn ja ir negali pad ti jam atsikratyti materialiojo pasaulio iliuzij . Ji atitr ksta nuo Dievo, žmogus degraduoja, tampdamas kur ias ir neimlus visiems informaciniams srautams, einantiems jam iš Dievo.S mon , kol žmogus neišmoko jos valdyti, b tinai ko nors kontroliuoja. Jeigu Dievas, tai jis sugeba pagauti Dievo vibracijas, jeigu kontroliuoja Piktasis – gaudo jo vibracijas. Ateisto, netikin io nei Dievu, nei velniu, niekas nekontroliuoja. Jo gyvenimas – visiška prostracija, jis tampa vien ar kit minties form donoru. Keliautojas be kelio, nerimstanti Siela dar esant gyvam. Apie tokius sako: „Be valdovo galvoje“. Žmogus plaukia be vairo ir be buri , jo gyvenimas – vientisa migla. Galu gale pas j atsiranda vieni ar kiti psichiniai nukrypimai, kadangi S mon nesugeba priimti nei vidinio, nei išorinio Pasaulio impuls ! Ji atsijungia, ko pasekoje išsijungia psichin veikla. Psichin s atminties užtemimo laipsnis yra tuo gilesnis, kuo ilgiau žmogus randasi, atjungtos S mon s, prostracijoje. Laikui b gant, S mon (kaip ir visa kita) visiškai atrofuojasi, kaip nereikalinga...Taigi, pas eilin žmog S mon , fizinis, energetinis k nai ir Siela yra atskiri, nesujungti viening visum . Jis negali pretenduoti „protingo Žmogaus“ vaidmen , tai – pusfabrikatis, biorobotas, automatas, bet kol kas ne žmogus! Užpild s savo Siel Išvystyta S mone, palaipsniui lipdamas aukštyn energetini Lygi laipteliais, jis tampa panašus Diev ir gauna teis vadintis Harmoningu. Tok žmog pripaž sta Gamta ir Visata, pripaž sta Dievas, su juos skaitosi. Šis Žmogus – 221

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Milžinas! Sielos ir S mon s susijungimas – tai ir yra Kelias Dievo link savyje, sav s sis moninimas (tikrasis, pilnas, o ne 2 – 5 procentai). Tik toks žmogus gali susijungti su ties Srautais, pastoviai likdamas paviršiuje ir valdydamas visus savo s moningus ir nes moningus procesus, sveikat , s km , gyvenim ir likim ! Tada jis turi teis pravesti tarpin rezultat sumavim , pareikšdamas: Aš išmokau to, kad... ... kai tik mes tampame atviri ir s moningi, m problem stebuklingi sprendimai ateina galv tiesiog iš niekur. ... organizuoti gyvenim yra papras iau, negu tvark ant mano stalo. ... palanki santyki su kitais žmon mis vystymui, vis pirma reikia pilnai išsiaiškinti santykius su savimi. ... pinigai – tai galutinio tikslo pasiekimo priemon , o pats galutinis tikslas toli gražu ne visada susietas su j pertekliumi. ... tam, kad pažinti visas gyvenimo spektro briaunas, reikia kartas nuo karto keisti savo gyvenimo stili . ... grožis slepiasi ne formose, plaukuose arba drabužiuose, o s mon s atvirume ir sugeb jime linksmai juoktis. ... žmon s pasiruoš „myl ti“ mus daugiau, negu mes jiems tai leidžiame. ... meil ir laisv savitarpio santykiuose atsiranda tada, kai mes tiems, kuriuos mylime, leidžiame atsitraukti, o nebandome j sustabdyti. ... pagal savo plitimo mast , gandai susilpnina bet kok prad dalyk . ... kelias namo – tai toli gražu ne visada fizin patirtis. ... žymiai papras iau yra priimti jausmus, negu m ginti racionalizuoti juos. ... toli gražu ne visada tai, ko mes nesulaikomai siekiame, yra tas, ko mums reikia. ... pamoka tik tada yra tikra pamoka, kai ji pastum ja mus eiti teisinga kryptimi. ... galingiausia j ga – tai pasirinkimo j ga. ... nusivylimas yra tiesiogiai proporcingas m l kes iams santikinai kontroliuojam aplinkybi atžvilgiu. ... mano geriausias mokytojas yra mano „antroji pusel “. ... veiksmo nebuvimas jau yra veiksmas. ... daugel laiko mes pernelyg lengvai švaistom s žodžiais. ... klausimas jau pats savime turi atsakym . ... jeigu j s nedarote visko, k galite tiesiog dabar, tad jums vis vien teks tai daryti liau. ... savo svajon s realizacijos kelyje yra svarbu sustoti ir dar kart patikslinti maršruto žem lap tam, kad sitikinti, kad mes nepasiklydome. ... mes nepaj s pakeisti m tikrov tol, kol neprad sime uždavin ti labiau tinkamus klausimus. ... mokimasis – tai gyvenimo stilius. ... ant sienos kaban išsilavinimo diplom skai ius dar nedaro žmogaus išsilavinusiu. ... aš labiausiai esu pasiruoš s asmeniniam augimui tada, kai randuosi savo lengviausiai pažeidžiamame taške. ... geriau priimti sprendim ir sitikinti tuo, kad jis nebuvo teisingas, negu vengti priimti bet kok sprendim !!! Taigi, kelias harmonizavim eina per S mon s susijungim su energetiniu k nu, energetinio k no – su fiziniu ir S mon s – su Siela. Tam naudojamos tam tikros 222

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


technologijos. Tik nereikia mosikuoti rankomis ir sakyti, kad j s nieko neišmanote, juk j s ne kažkokie jogai! Iš tikr su energijomis ir akromis mes dirbame kiekvien dien . Pilvinis kanalas – tai galingiausias energetinis k no rezervuaras. j suteka visa laisva k no energija ir saugoma tol kol jos pareikalaus kokia nors k no dalis. Apie laisvos energijos poreik organizmas signalizuoja spazmo, dilg iojimo, nedidelio skausmo, niežt jimo (staiga „suniež jo“) b du, tai yra per kokius nors jutimus, kad pritraukti t viet d mes , reiškia – S mon s d mes . Sutelk d mes „skausming “ viet , lengvai pamasažav j , pakas , paglost , mes tuo pa iu atidarome pri jim , patekim papildomai energijai j ! Atsta ius šios vietos energetin balans , S mon nuo jos atsijungia. Šie žmogaus veiksmai– tai ir yra spontaniškas energetinio ir fizinio k sujungimas. M užduotis – padaryti š proces s moningu ir valdomu.

Naujosios epochos supratimas Amži ir t kstantme sand roje Žmonija su pompa pažym jo taip vadinam milenium , Nauj Er . Ir nors šiam renginiui buvo išleisti milijardai doleri , aiškiai apib dinti, kas tai yra išeinanti epocha, kokia bus nauja, ir, svarbiausia, koks yra j esminis skirtumas – niekam nepavyko!Sen epoch galima pavadinti „miegan ios S mon s periodu“. Jai buvo b dinga, kad žmogus visuose B ties aspektuose d jo viltis technologijas. Taikliausiai ir trumpiausiai išeinan epoch viena fraze apraš V. Visockis: „Ir savo galvai, kiek gal jo, rankomis pad jo!“ Galva – tai S mon , rankos – technologijos, o technologijos - faktas! Iš ia ir suvokimas, žmogaus pasaul ži ra buvo suvedami fakt , bet kurio proceso suvokim atskir , diskretini s vok , skaidri , gabaliuk , akmenuk pavidale, bet tik ne vieningo paveikslo! Pas kai kuriuos žmones mon atsibusdavo, tai b davo sporadiniai, spontaniški blyksniai, bet nei kiek nevaldomas, ne sis monintas procesas (kaip švyturys: tai užsidegs – tai užges). Tame joki b du tuo negalima kaltinti Žmonij : ji išgyveno savo paauglyst s laikotarp . Kaip j s žinote, jaunam žmogui reikia duoti, taip sakant, „išsiš lti“ , kaip jaunam vynui – perr gti. T užduotis – švelniai ir nepastebimai koreguoti š „r gim “, padarant j valdomu. Tiesa, ne visiems tai pasiseka, kartais nuo tokio r gimo, virstan io pakrikimu ir šlaistymusi, b na šlykštu visiems! Bet tai – neišvengiamas blogis, su kurio reikia susitaikyti. Tas pats vyksta ir su Žmonija, bet visas šis procesas vyko ir vyksta Subtilam Pasauliui ir Dievui akilai stebint, kitaip statinei gali „išmušti dugn “, tuomet bus b da. Tai yra žaidimas pastoviiai vyksta „ant folo ribos“. Žmogus, esantis miegan ios S mon s senoje, bet kuriuos procesus suvokia kaip fakt . Jeigu Visatos atsiradimas – tai b tinai „Didysis sprogimas“, jeigu Šventieji raštai – tai b tinai Priesakai, kuriuos pakanka mechaniškai, negalvojant vykdyti, o viskas kita atsiras savaime... Jeigu prie to vietoj pažad laim s ir gerov s gauna antaus – reiškia, Priesakai paseno ir kaltos „tamsios gos su Biesu “, silinksmino visokie nelabieji! Nusiraminim žmon s randa tik jime Dievu, ikonos ir nukryžiuotojo pavidalu (faktiškai melsdamiesi ne Dievui, o statikai), dami vilt tai, kad at jome mes Žem d l kan ios, ir tik per kan ias galime užsidirbti Dangaus Karalyst ir Amžin Palaim . Bet visa išvardinta – tai nueinan ios epochos atributai, nors technologij , instrukcij laikymosi pagalba (mechaniškai jas vykdant) jogams pavykdavo, keletui žmoni per kstantmet , ateiti Subtil Pasaul esant fiziniame k ne! Maja ir olmekams pavyko, taip pat atliekant tam tikrus ritualus (kuri formoje buvo duotos technologijos), pereiti taip vadinam Ketvirt Matmen . Bet vis vien tai buvo pavieniai ankstyvo, ne sis moninto brendimo atvejai, žmogui nesupratant ir ne prasminant ši proces iki j pradžios ir j atlikimo metu. J stum aklas tik jimas! 223

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Dabar, kai S monei at jo laikas atsibusti, vien tik jimu niekas nieko nepriima, o tai reiškia, kad jokios technologijos jau nebeveikia.Iškilo poreikis pamatyti bendr paveiksl , prasminti tai kas vyksta – štai iš kur žmon ms prabud s potraukis sakralines, ezoterines žinias, okultizm , gydytojavim , magij , satanist sekt ir kitokios velniavos atsiradimas. Tame taip pat yra ir mokslo suaktyv jimo šia kryptimi priežastis. Žmonijai at jo laikas subresti ir pereiti sekan klas , bet jau ne pavieni atvej pavidale, o masine tvarka, ir svarbiausia – s moningai. Esant miegan iai S monei visi m ginimai realizuoti save vien tik intelektualaus vystymosi d ka, panaudojant vairias technologijas arba mokslo ir technikos pažangos pagalba baigiasi verksmingai, nes žmogus, tur damas miegan S mon , negali adekva iai reaguoti vykius, teisingai vertintindamas j ryš su procesais! vykis ištrauktas iš konteksto. Jo pagrindu sudaromas mokslo ir technikos išradimas, kuris gyvendinamas praktikoje. Bet mieganti S mon negali pamatyti kokiu du šis gyvendinimas paveiks kitus procesus, vis pirma gamtinius procesus. Iš ia ekologin s nelaim s, demografin s katastrofos... Apie sunki pad ekologijoje galima kalb ti kiek nori, bet jos problemos bus sprendžiamos labai l tai, nes kertiniu akmeniu laikomi egoistiniai siauri žinybiniai bei valstybiniai interesai. Tuo remiantis, m Sistema – tai m , kartu su Subtiliu Pasauliu, socialinio užsakymo atlikimas: tiksliai ir laiku! Ji negal jo atsirasti nei anks iau, nei v liau. Šis savalaikiškumas ir sudaro jos didžiausi vertyb .

Dievo Evoliucijos prasm Jums turb t iškilo klausimas d l Dievo Evoliucijos prasm s, kurgi Jo interesas, nauda ir savanaudiškumas? smenin interes Dievas žinoma turi – apie j j s perskaitysite sekan iame straipsnyje. O d l naudos ypatingos paslapties n ra! Žmon s iš Dievo Pasaulio ir pats Dievas gavo nemirtingum praeitose Visatose (irgi iš žmoni , kurie juos ved su savimi, rank ), jie gyvena patys ir privalo perduoti estafet toliau, n minutei nesustapdydmi Evoliucijos. Šio mechanizmo išaiškinimui v l reik s kreiptis piramid . Ne be reikalo Žmonij visais amžiais jaudino ir jaudina, traukia kaip magnetas, Egipto piramidži paslaptys. Didžiausi reikšm mums, pretenduojantiems nemirtingum , turi ilgaamžiškumas, patikimumas ir pagr stumas. Tod l tokiam renginiui, labiau patikimo pagrindo, nei piramid sunku, surasti. Seniai žinoma, kad piramid – pati pastoviausia iš geometrini fig . Žmogaus Evoliucijos prasm yra tame, kad surinkti draug n milijonus ankstesni jo Sielos sik nijim -plyteli , kurie jame parodyti, kaip išsibars iusios konstruktoriaus detal s, ir sustatyti iš j kažk , kas turi praktin prasm ir naud . Tokiu atveju harmonizav s save žmogus, sujung s Siel su S mone ir daugel kit komponent draug n, atsiranda savo savarankiškai surinktos piramid s virš je. Ir iš tikr , piramid s k sudaro visi tie milijonai žmogaus Sielos realizatori – nuo korpuskulos iki naminio gyv no – kuri milžiniško darbo d ka jis ir gavo teis tapti Žmogumi. Tapti K rinijos Kar na galima tik tokiu b du, pri mus j darb kaip pa brangiausi dovan . Tik tada jie pakels tave pa piramid s virš . Siela pabuvojo elementariose dalel se, molekul se, akmenyje, virusuose, kurie epidemijose žud po pus Europos vienu veiksmu. Buvo Siela m šlavabaliuose, mus se, kandan ioje iš už kampo gyvat je, ryjan ioje mait hienoje, žiurk je ir taip toliau... Užtenka monei, pasipiktinus atmesti nors vien iš savo Sielos augimo etap , ir m piramidei pritr ks plyt ir blok , o gal net ir ištis eili , Evoliucijos vij . To išdavoje ji leisis vis žemiau ir taps mažiau patikima, su pavojingomis tuštumomis ir skilimais savo k ne – pamate. Žmogaus užduotis – ne tik nepaisyti, bet ir panaudoti vis , jo Sielos atnešt , 224

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


turtingiausi patirt , kad pakelti savo piramid rybin aukštum ! Ir tai ne retorinis teiginys, sugalvotas gražiažodžiavimo labui. Šiuo atveju jis papildomai prie gimin s ir Energoinformacinio Lauko program gauna pri jim prie milžiniškos savo Sielos ankstesni realizatori gyvenimo patirties. D l to neverta raustis tame, kuo buvo tavo Siela ankstesniuose sik nijimuose, panašiai tam, kai žmon s domisi: „Kuo aš buvau praeituose gyvenimuose?“ Kai reik s, šie realizatoriai patys ateis tau pagalb , pasufleruodami mint ar tai išeities iš krizin s situacijos pavidalu, ar tai nenutr kstamo min srauto, informacijos formoje, rašant straipsn arba knyg ir t. t. Kaip, pavyzdžiui, rašosi šis straipsnis? Aš neturiu joki kontakt , d l ko, beje, n trupu io nesu nusimin s, kadangi nesu pririštas prie jokio informacijos šaltinio, – visk savo, nešioju su savimi! Tik ateina galv mintis kokiu nors klausimu, kai iš karto atsiranda noras s sti prie kompiuterio ir išlieti vis tai ant popieriaus! Viskas be galo paprasta: sijungia intuityvus pasakin jimas min srauto, šeštojo psichinio jutimo pavidale! Kas man jas pasakin ja, kieno patirt arba dirbius panaudojau – man visiškai ne domu, bet aš jiems esu d kingas! Ir jie yra d kingi, kadangi per mane gavo galimyb savirealizacijai, j darbas nenu jo niekais.Tuo pa iu aš patvirtinu K rinijai savo Sielos ankstesni realizatori , savo motinos ir t vo gimini gyvenim , bendrai Visatos ir K rinijos patirties svarb ir prasm . Patvirtinu ne pad kos formoje, išsakytoje d l mandagumo ir etiketo, o kaip praktin panaudojim , kaip šios patirties poreik ir dirb savo reikaluose. K rinija nustato mano vert sugeb jim vertinti vis išvardint kart bei subjekt darb ir svarb man mano praktiniuose reikaluose – o tai ir yra daugybinio gr žtamojo ryšio nustatymas, Vienyb s D snio laikymasis praktikoje (režimo „ krova – iškrova“ jungimas). D l to aš džiaugiuosi ir neapsakomai laimingas, kadangi suprantu visus, ir visi mane supranta! O su medaliais, apdovanojimais ir pagarba, kaip nors v liau išsiaiškinsime. „Priežastis, d l ko up s ir j ros gauna duokl iš šimt kaln sraut , yra ta, kad jos randasi žemiau, negu pastarieji. D ka to jos gali dominuoti virš vis kaln sraut . Lygiai taip pat ir išmin ius, norintis b ti akš iau žmoni , pastato save žemiau j “ (Laodzi56).

Štai tokiu b du žmogus gali ir privalo išpl sti savo komfortin zon . Tai daryti reikia nuosekliai, koncentriškais ratais. Pradžioje reik s pažadinti S mon , sis moninti (identifikuoti) save, savo Siel , sujungti jas, padarius save valdomu. Po to išpl sti savo tak b stui, išvalyti j , apsaugoti, suk rus tuo pa iu komfortišk ir saugi visais atžvilgiais aplink sau ir savo šeimai. Toliau nuvesti su savimi šeim , vaikus, vaikai ius, kitus žmones, palaipsniui ple iant savo takos zon . Kai visa ši sfera išsipl s iki Visatos didžio, jus galima pasveikinti. J s sujung te savo „Aš“ su Visata, ko išdavoje gavote real fizin nemirtingum ! Negali b ti mirtinga stel nemirtingame organizme, jis to neleis. Ateiti prie šio tikslo kitais keliais, kuriuos si lo žmogui mokslas ir religija, - ne manoma. J s, gerbiamas skaitytojau, antrajame 56

Laodzi kitomis romanizacijos sistemomis: Lao tzu, Lao Tse, Laotze, Laozi; kartais Lao Dz ) – senov s Kinijos filosofas, tradiciškai laikomas vienu daoizmo pradinink . Gyvenimo data nežinoma: tradiciškai – VI a.pr. m. e., yra manan , kad IV a.pr. m. e. Laodzi priskiriama vieno svarbiausi daoistini veikal , vadinamo „Laodzi“ arba „Daodedzingu“ – „Knyga apie Dao ir De“), autoryst .

225

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


skirsnyje perskait te straipsn „Saugumo technikos taisykl s dirbant su informacija“, bet j buvo galima pavadinti „Saugumo technikos taisykl s susipaž stant su Evoliucija“. Dievo Evoliucijos prasm taip pat sudaro, savo evoliucin s piramid s statyba. Jo skirtumas nuo m tame, kad Jis stato savo piramid iš žmoni piramidži , kurios joje atrodo kaip smiltel s. Dievas turi teis išsirinkti pa ias kokybiškiausias ir patikimiausias smilteles, ir ne tik išsirinkti – bet ir auginti jas su Jam reikalingais parametrais ir charakteristikomis! M užduotis – atitikti šiuos parametrus, kad mums tekt garb sudaryti Dievo piramid s k , juk nuo kiekvienos smiltel s atsparumo priklauso visos piramid s atsparumas. Žmogus, atsikrat s stereotip , savo piramid s statyboje taip pat turi tok sis monint pasirinkim . Jis turi teis piramid s pamatui pasiimti tik t ankstesni savo Sielos realizatori patirt ir savo gimin s patirt , kuri skaito sau reikaling (teigiam , kuriam patirt , esan harmonijoje su Dievo patirtimi). Tik tada, pasta ius savo monolitin piramid , žmogus gauna galimyb ir teis patekti Dievo evoliucin piramid . Paprastas žmogus, su miegan S mone, neturi tokio pasirinkimo, nes užkrauna sau tiek teigiam , tiek ir neigiam program svor . Jo piramid kor ta, faktiškai tai ne piramid , o šiukšli kr va. Tokiu atveju, kaip išsiaiškinti, k tu ant pe tempi. Paslaptis yra tame, kad prieš pasiimant k nors – reikia paži ti, k neši. Ir tik taip! Tik tokiu b du galima tapti amžino ir nenykstamo organizmo dalele, gaunant fizin nemirtingum . Kontingento atrank savo piramid Dievas atlieka pats, nubyr jimas dar griežtesnis ir žiauresnis, nei pas mus Apokalips je. Iš visos Visatos bus išrinkta procento dalis. O tiksliau – rikiuot je liks tie, kas eis koj su Dievu, neatsiliks nuo Jo. Kadangi daugelis vyr tarnavo kariuomen je, ši tema yra artima ir suprantama, tame tarpe j žmonoms ir vaikams. Yra juokelis: „Visa kuopa žygiuoja ne koj , tik viršila eina koj “. Tuo tarpu šiame juokelyje ta didel išmintis: tam, kas veda žmones (o juo labiau – karin padalin arba tok milžinišk kolektyv , kaip Visata), geriau matosi – kaip jam žygiuoti, kokius nurodymus ir kada savo padaliniui duoti. Daugelis mano, kad tai nereikalingas žmoni tampimas, noras pasim gauti savo neribota valdžia virš j , o kartais ir neslepiamas pasity iojimas! Bet nereikia pamiršti, kad tas žmogus gavo ne tik valdži , bet ir atsakomyb už savo pavaldini likim bei gyvyb , patik jo jiems ir savo likim , iš esm s tap s j kaitu! Tod l jis turi teis sitikinti kiekvieno savo kolektyvo nario patikimumu, iki kokio laipsnio galima juo pasikliauti ekstremaliojoje situacijoje. Juo labiau, jis vienas iš viso kolektyvo žino užduot , kaip šiam momentui, taip ir ilgalaikei perspektyvai. Štai kame tiesa, aukš iausia karin s drausm s ir karin s rikiuot s esm . . „Karin drausm sunki, bet tai skydo sunkumas, o ne jungo“ (Antuanas Rivarolis57). Galima pridurti – ir ne kapo kauburio sunkumas. Tod l kietas karinis muštras – tai ne žmogaus teisi pažeidimas (k žmon s link matyti), o valios išreiškimo laisv . Beje, pasirinkimas nedidelis: arba skydo sunkumas (ir tada – pergal !), arba jungo sunkumas (ir gal b t negarbinga ž tis). Ir iš tikr , kareiviui dezertyravus, jis rizikuoja karinio tribunolo nuosprendžiu b ti sušaudytas arba b ti prieš nužudytas. Tereikia vienam žmogui parodyti nepaklusnum ir monolitiška viso kolektyvo darna tampa abejotina, tuo pa iu abejotinas ir viso kolektyvo išlikimas, kartu su jo vadovu, skaitant ir pat save . Žmogaus, s moningai apjungian io savo pastangas su didelio organizmo (ar tai b bataliono „d “ arba Dievo piramid ) pastangomis, Evoliucija, skiriasi nuo tarakono Evoliucijos tuo, kad žmogus padaro savo vali pavaldži sis monintam b tinumui, bet tuo pa iu turi teis savo savirealizacijai! To d ka jis savo mon pakelia savo vietos, vaidmens ir atsakomyb s už save ir t organizm ( žmoni kolektyv , kurio l stel jis yra) nauj supratimo aukštum , tapdamas Asmenybe. Tarakonas ž sta, nežinodamas baim s, kadangi jis dar nesuvok sav skaip Asmenyb , 57

Antuanas Rivarolis (Antoine Rivarol, 1753 – 1801), pranc

226

rašytojas.

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


jis – klusnus didelio organizmo sraigtelis. Jo pavaldumas pagr stas negal jimu egzistuoti už vieningo tarakon organizmo-sociumo rib . Jam tokia mintis net nekila, kadangi jis neturi savo smegen , o tai reiškia, kad neturi pasirinkimo. Žmogaus ir tarakono tikslai bei uždaviniai (iš pirmo žvilgsnio) panaš s: abudu mokosi paklusti Vienyb s D sniui, bet kadangi jie randasi skirtingose Evoliucijos vijose, reiškia, ir D snio supratimas pas juos skirtingas. Tarakonas jau ia save nemirtingu tod l, kad iš principo yra ne manoma sunaikinti tarakon band Žem je. Sakydamas „Aš“, jis turi omenyje „Mes“, tod l, žygiuodamas su visais koj , tarakonas niekada neklysta. Visi žmogaus m ginimai sukurti kokius nors susivienijimuskolektyvus tarakon rudimentini program pagrindu neatitinka Evoliucijos tiksl bei užduo , tod l jie gyvybiškai nepatvar s, nepriklausomai nuo to, kokios id jos vardan sukuriami! Žmon s juose, kaip ir anks iau, kaip skruzd lyne arba tarakon rikiuot se, vadinami visuomene, parapijie iais, elektoratu, taikydami savo žingsn su dauguma. Principas paprastas: „Daryk, kaip visi“. Žmogui susiliej s su organizmu-Visata, stoj s rikiuot ir sutik s paklusti Dievo (Viršilos) sakymams, taikyti savo žingsn su Juo, nuolankiai vykdant Statut – Vienyb s D sn , kaip apdovanojim gauna, tikr fizin individo, Asmenyb s nemirtingum , likdamas vieningo nemirtingo organizmo l stele! ka to jis gauna nauj kokyb , savo tikr paskirt – tampa k ju milžiniškame kolektyve, kuriame žmon s nemoka (ir nenori!) nieko kito daryti, išskyrus k rim ! O nenori tod l, kad bet kuris kitoks užsi mimas neturi prasm s. Problema ia tik viename: rikiuot yra abstrakti, virtuali, bet reali, o Dievas tik iki tam tikro laiko yra mums nematomas ir negirdimas. Jeigu to neb , rikiuot pult tie, kurie nepadar sis moninto pasirinkimo ir tai tarnybai netinkami. Reiškia, rikiuot negal s eiti koj , jau nekalbant apie ilgalaikio maršo – Evoliucijos, vykdym , kuriam rikiuot ir kuriama! Ne be reikalo kariniuose statutuose sud tingi padalinio perrikiavimai vadinasi evoliucijomis. Galutinis šio maršo tikslas – kartu su jau nauju, jaunu Dievu priešakyje mokytis statyti sekan Visat , puosel ti sekan ias civilizacij kartas. Kitos paskirties žmon ms, gavusiems nemirtingum civilizacijoje, n ra ir nebus! Štai iš kur toks pritrenkiantis konkursas – 999 žmon s vien viet ir dar viena skai iaus 666 vert .

Ar egzistuoja Pragaras ir Rojus? Apskritai sakant, šis klausimas eina religijos jurisdikcij , bet j mums pastoviai užduoda, reiškia, turime atsakyti. Rojus kaip buvein s teritorija, taškas žem lapyje – tai Dievo Pasaulis, aukš iausiasis Visatos Lygis, jos valdymo aparatas, nemirting žmoni ir neribot Žmogaus galimybi Pasaulis. Jis randasi, kaip jau buvo sakyta, dvinar s žvaigžd s Sirijaus žvaigždyne. Visatos valdymo aparato personalas šimtaprocentaliai susideda iš žmoni , at jusi kartu su Dievu iš praeitos Visatos. Dabar m Dievas formuoja dar vien tok personal sekan iai Visatai, paraleliai su, Jos Dievo vardui bei pareigoms gauti, kandidat parinkimu ir paruošimu. Kiekvienas Žem s gyventojas turi reali galimyb patekti š personal . Tame ir yra Visatos egzistavimo id ja, prasm , superužduotis ir m Dievo Evoliucijos kriterijus. Jeigu, B ties Trejyb s poži riu, paži ti žmogaus ir Dievo tarpusavio santykius, tai kiekvienas atskirai mes su Juo sudarome du priešingus K rinijos Polius-Lygius. Esant aktyviai tarpusavio s veikai – du aktyv s Pradai arba Evoliucijos faz s! Statikoje, nesant veikos – du negyvi, nevaisingi Dvejyb s taškai! Šiuo atveju žmogus negali gimti iš Aukštybi ir gauti nemirtingum , o Dievas ne vykdys savo užduoties formuojant sekan ios Visatos valdymo aparat , reiškia – sustabdys Evoliucij . Taip, klausimas statomas b tent šitaip, kadangi m civilizacija yra baigiamoji Žem je ir Visatoje – labiausiai išsivys iusi, 227

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


ir išeiviams iš jos skirtas svarbus vaidmuo šio aparato funkcionavime. Štai kod l pats Dievas asmeniškai si betarpiško ir aktyvaus dalyvavimo kontaktuose su Žmonija, pateikdamas informacij apie reikal Visatoje pad šiam momentui, darbe su Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema bei Slapt ja Doktrina. Kaip j s suprantate, Jis turi tam stimul ir asmenin interes . Be to šis Žmogaus ir Dievo kontaktas bei bendradarbiavimas vyko pa iu reikalingiausiu Žmonijai ir Visatai momentu – „Iks“ valand , pirm kart per vis jos egzistavimo istorij . B tent Dievo dalyvavimo d ka „Slapt Doktrin “ galima dr siai pavadinti „Naujausiuoju Testamentu“, o Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistem – „Evoliucijos Vadov liu“. Nieko panašaus Žmonija iki šiol netur jo, ir jeigu ji šias žinias atmes, nebetur s j jau niekada! Kieno nors bandymai sukurti k nors panašaus nedalyvaujant Dievui – bus bevaisiai! Jis mano, kad jau sudalyvavo, ir daugiau prie šio darbo sugr žti nebeketina. Jeigu t pat pakartoti dar kart , tuomet tai bus jau farsas, kadangi „Iks“ valanda bus pra jusi. Reiškia, nebus ir jokios tokio darbo prasm s (naudinga viskas, kas laiku). Du riteriai (Paulo Coelho alegorija) – Einam kaln , kur gyvena Dievas, – pasi riteris savo draugui. – Aš noriu rodyti, kad visk k Jis žino yra tik uždavin ti mums klausimus, tuo tarpu kai nieko nedaro, kad palengvint m dali . – Gerai, o aš nueisiu ten, kad pademonstruoti savo tik jim , – pasak kitas. Jie pasik kaln vakare – ir išgirdo bals tamsoje: „Pripildykite savo nešulius akmenimis“. – Matai?! – pasak pirmas riteris. – Po tokio pakilimo, Jis dar nori priversti mus nešti sunk krovin . Aš nepaklusiu! Antrasis padar taip, kaip liep balsas. Jie pasiek kalno pap auštant ir pirmieji saul s spinduliai švyt jo akmenyse, kuriuos atneš tikintis riteris – jie buvo gryniausi deimantai. Mokytojas pasak : „Dievo sprendimai paslaptingi! Bet jie visada tavo naudai!“ Rojus, kaip apdovanojimas už žemiškas kan ias ir geradarystes, laukiama emocionali b sena amžinos palaimos arba rojiško pasitenkinimo pavidalu, „durniaus voliojimas“, nepasiekiamas.Viskas tod l, kad žmogus nuo nebeatmenam laik atsimena, kad tai vadinasi Rojumi, bet visiškai pamiršo, kas tai yra iš tikr . Tai yra nežino, kas tai yra ir kur jo reikia ieškoti. Faktiškai Roj žmogus supranta kaip dykin jim ir malon laiko leidim Subtiliame Pasaulyje (po mirties), jo užtarnaut Žem je per tik jim , kan ias ir gerus darbus. Ne be pagrindo mirusiajam žmogui pagal krikš ioniškas apeigas, kad parodyti, jog jo darbas baigtas, sujungia rankas ant kr tin s. Išlydint paskutin kelion , sako: „Atkent jo, nu jo poilsio“. Na k gi, netoli nuo tiesos. Jeigu atsižvelgti tai, kad 75 – 80 procent mirusi patenka nerimstan Siel kategorij , Neb tis – kaip sielos buvimas korpuskuloje – iš tikr yra amžinas poilsis! Subtilaus Pasaulio poži riu amžinos palaimos, harmonijos ir tikrosios meil s sen galima pasiekti tik vienu keliu – per tobulinim ir kopim evoliucine vertikale. Amžina palaima – per amžin darb , kaip jums tai patinka? Pragaro kaip tokio, su velniais ir keptuv mis, kaip j sivaizduoja žmogus, n ra! Kiekvienas gali j surengti sau pats, b damas bet kuriame K rinijos Lygyje, išskyrus Žem ! Pragaras – tai savanoriška saviizoliacija, subjektyvi samprotavim , labai nutolusi nuo Tiesos, labirinto pavidale. Žmogus patenka tok labirint , sukurdamas savo vidin Virtuali Visat , visiškai besiskirian ia nuo Tikrosios ir nutolusi nuo jos, kaip dangus nuo Žem s. Išeiti iš šio labirinto jis turi taip pat savanoriškai, pripažin s savo neteisum ir klydimus, sujung s savo Virtuali Visata su Tikr ja. Šiuo metu Žmonija reng sau 228

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


panaši aklaviet . ia yra viena subtilyb : iš Pragaro žmogus turi išsikapanoti pats, bet iš žemiškos aklaviet s be pašalin s pagalbos neišsikapstys niekada – j turi išvesti kitas žmogus, žinantis, kas tai yra ir kaip iš šios aklaviet s išeiti! O ia jau yra kur sisiaut ti išdidumui: „Kas tu toks , aš ir be tav s visk žinau!“, – ir taip toliau, iki begalyb s...Toki reakcij mes stebime ištysai. Kol kas, pirmos knygos užbaigimo momentui, Žem je yra ne daugiau dešimties žmoni , kurie bent sivaizduoja kas per aklaviet s. Štai dar viena priežastis, kod l iš dabartin s aklaviet s sp s išsikapanoti mažiau negu vienas procentas Žem s gyventoj . Paaiškinimas labai paprastas: n ra palydov ! O tuos, kurie yra, žmon s ži ri atsargiai: „Ar jie kartais ne iš tamsi j ?“, ar neužves jie m aklaviet ? Bet palaukite, juk mes jau aklaviet je! Ir bet koks jud jimas bus tik iš aklaviet s, Dievo švies ! Jeigu tai iš tikr bus jud jimas, o ne eilinis stov jimas vietoje, su deklaracijomis valdyti Pasaul ! Dirbdami su žmon mis, mes glaudžiai susid me su šia problema. Žmogus at jo pas mus pagalbos, b damas miegan ioje S mon je. Susipažinimas su informacija geriausiu atveju jam baigiasi nesupratimu, blogiausiu – nirtingu protestu ir noru atmesti visus m argumentus ir pagrindimus, kad tik niekada to negird ti! Jis pradeda „lenkti pirštus“, kad kiti autoriai kalba apie t pat , jis pats daug k apie tai skait ir žino, daug m gino pritaikyti praktikoje ir taip toliau. Nesupratimo priežastis slepiasi tame, kad labai didelis skirtumas tarp m informacijos ir bendrai priimto, kanonizuoto poži rio.Per pastaruosius 2.000 met susikaup tam tikras žmogaus atsilikimas nuo Evoliucijos. Šis skirtumas miegan iai S monei ir yra pagrindinis dirgiklis. Žmog mažiausiai jaudina visiškas atitikimas to, kas parašyta knygoje ir m Sistemoje, su tuo, kas vyksta aplinkui! Jam tik r pi kiek reali vyki , tiek ir to, kas yra parašyta, neatitikimas, nesiderinamumas su jo stereotipais. B tent stereotipai yra Tikrumo suvokimo kriterijus, tai yra Gyvenimo objektyvi proces , žmogaus suvokimo laipsnis. Stereotipai riboja S mon , orientuodami j savo jutiminius instinktus, Ego, subjektyv objektyvi Gyvenimo proces suvokim , kas ir sudaro pagrindin prieštaravim tarp žmogaus ir tikrov s. Egocentriškam žmogui yra absoliu iai vis viena, kas bus su juo ir Žmonija, kadangi tokiu asocialiniu elgesiu tik pasitvirtina li dnas faktas, kad jis priklauso ne sau, o visu šimtu procentu pavaldus Noosferos minties formoms – š tonui! Galite sivaizduoti, kiek darbo, j ir laiko kainuos tam, kad danešti Ties tokiam „kankiniui“. Kiekvienam prireiks savo Gelb tojo, kur jis b tinai pam gins nukryžiuoti! Problema tik viename: j tina išgelb ti nuo paties saves, nuo tamsuoliškumo ir nežinojimo. Štai kod l Antrasis Kristaus At jimas ne vyks – vienas Jis nesusitvarkys! Žmonijai savo išgelb jimui teks Gelb toj užauginti savo kolektyve. B tent tuo mes ir užsiimame. Prisiminkite, kaip vaikyst je jus žadindavo mama vien tik švelniu prisilietimu, apie kur žmogus gali atsiminti vis gyvenim . Tai – vienas žadinimo b . Žadintuvas su garsiu skambu iu, skambinan iu kol pasibaigs užvedimas – pabudimas, kuris gali sugadinti nuotaik visai dienai. Ir, pagaliau, kraštutinis atvejis: jauni kareiviai-naujokai miega kareivin se pirm nakt , sapnuoja „nam “ sapnus. Ir staiga pa ioje domiausioje vietoje, 6.00 pasigirsta bjaurus budin iojo tvarkdario klyksmas: „Kuopa, ke-e-elt!“ sp dis nepamirštamas, visam likusiam gyvenimui! Iš pradži – tai susierzinimas, bet su laiku jis pereina ram li des apie nu jusi jaunyst ... Žmonij , jos „vaikyst je“ T vai band pažadinti švelniais ne kyriais kvietimais ir kalbin jimais. Prisiminkite J Krist , Bud ir kitus Subtilaus Pasaulio pasiuntinius! Po to du kstan ius met mus bakšt , m gino atgaivinti vairi negatyvi gamtini ir socialinio charakterio reiškini pagalba. O Žmonija neklauso! Gal gale jung gars varp – Apokalips s pavidalu, kuris, pagal id , ir negyv pažadint ! Be to „Apokalips s dien Slaptoji Doktrina“ ir kit budin žmoni balsai šaukia: „Visiems keltis! Rikiuokis!“ Ne paslaptis, kad vargš budint tvarkdar , kaip ramyb s pažeid , kartais skrenda batas, o Subtilaus Pasaulio pasiuntinys dažnai atsiranda ant kryžiaus! Tai – 229

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


gyvenimas, ir iš dainos žodžio neišmesi. Ta iau kaltinti n ra ko, atsibusti mums vis vien reik s, toliau miegoti – pavojinga! Daugeliui žmoni , kurie perskait m knygas, nuostabiai ilgai kol daeina, k visgi reikia padaryti, kad patektum Pragar ? Konkret ir nedviprasmišk atsakym š klausim duoda alegorija. Du kaimynai Buvo beribis dangus, o po juo – bekrašt step . Step je gyveno du žmon s, ir j namai stov jo šalia. Abu kaimynai m go vaikš ioti tankia žole, panardinti rankas l tos up s sroves, o nakt ži ti aukštyb , Žvaigždes. Gyveno jie, bendrai pa mus, draugiškai, nors Pirmasis kaimynas neretai bamb davo ant Antrojo.Tas nesilaik senovišk apeig , rašyt storoje senoje knygoje, ir jeigu perskaitydavo k nors apie didži prot vi gyvenim , tai iš karto užduodavo daug visokiausi klausim , ir proting , ir neproting . Šimtus kart Pirmasis kaimynas grasino jam Dangaus bausm mis, bet tas nesuprasdavo, už k j galima bausti. T kstan ius kart Pirmasis kaimynas kalb jo apie baisi Blogio j , kuris gali visk sugriauti ir kaitr virdudien ir šalt vidurnakt , – bet Antrasis kaimynas tik juok si ir modavo ranka. Ir štai vien kart step at jo B tyb iš Pragaro, padengta gleiv mis ir tokia šlykšti, kad apsakyti ne manoma. Ji pri jo prie Pirmojo kaimyno dur ir papraš leisti j , nes ji, tyb iš Pragaro, nebegali tverti Pragare. Pirmasis užd jo rank ant Šventosios Knygos ir išvar B tyb . Ir ji l tai patrauk per step . Antrasis kaimynas pamat j ir panoro sužinoti, kas ten eina per žoles, ir žol s juo nesidžiaugia. Pri jo jis prie B tyb s ir užkalbino j . O po to pakviet savo namus. Kit dien kaimynai susitiko prie šaltinio, kur abu at jo vandens. Ir Antrasis klaus kaimyno barimo ir atsak jam vien : – Man gaila B tyb s iš Pragaro, ji nelaiminga. Nuo to laiko Pirmasis kaimynas nustojo vaikš ioti nam stovint šalia. Ir var šalin kaimyn , ir šnibžd jo Apsaugos Užkeikimus. O Antrasis vaikš iojo kartu su B tybe iš Pragaro, ir pasakojo jai, kokie yra akmen žem je bei žuv upeliuose pavadinimai. O nakt rodydavo B tybei Žvaigždes. B tyb iš pradži j bijojo ir dreb jo ži dama jas, bet Antrasis kaimynas sak , kad jos yra geros. Ir B tyb liov si j bijoti.Bet vien syk Pragaro Valdovas surado jo prarast B tyb . Jis jo Antrojo kaimyno nam ir sak B tybei eiti su juo. B tyb sudreb jo, atsigr Antr ir žingtel jo prie Pragaro Valdovo. Ir tada žmogus pasak Valdovui: – Išeik! Ir tas negal jo neišeiti. Bet B tyb negal jo priešintis savo šeimininko šaukimui. Ir sulaik Antrasis B tyb prie dur , ir žvilgtel jo akis, ir pamat jose mirtin li des . Ir paklaus , kaip jis, Antrasis, gali sulaikyti B tyb . Ji atsiduso ir pasak , kad yra b das, ir tik vienas. Bet ji apie tai nepasakys: “Antrasis numirs, jeigu taip padarys”. Bet Antrasis reikalavo, laik B tyb iš paskutini j , ir jam buvo skaudu, labai skaudu, kadangi Pragaro Valdovas, sutelk s visas Pragaro j gas, kovojo su žmogumi. O kovoti su visomis Pragaro j gomis yra labai sunku. Ir pagalvojo B tyb : „Jam skaudu. Jis padar man daug gero ir nieko nepraš vietoj to. Kad paleist mane ir nesikankint , pasakysiu: vis vien jis neišbandys šio b do“. Ir pasak : – Reikia pabu iuoti l pas, tuo tu mane priimsi Žem s pasaul . Ir tuoj pat žmogus pabu iavo B tyb iš Pragaro šlykš ias, gleiv tas l pas. Ir abu krito negyvi. Tada nu jo Pragaro Valdovas pas Pirm kaimyn – o tas kaip tik baig m ryti sien tarp savo sodo ir kaimyno sodo, išrašydamas sien šimtu užkeikim . Pamat Pirmasis Pragaro Valdov , prad jo šnibžd ti Apsaugos Žodžius. O Pragaro Valdovas tik 230

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


nusišypsojo, visas savo siaubingas iltis parod . Pa stipriausi mald prisimin Pirmasis kaimynas, perskait j iki galo, o Pragaro Valdovas nei per žingsn neatsitrauk . Ir pasak : – Neturi to, kas duot tavo žodžiams j . Pirmasis paprieštaravo: – Aš niekada nežuiau, nevogiau ir nemelavau, bijojau padaryti k nors neteising . Aš gerbiau senoviškas knygas ir atlikin jau senoviškas apeigas. Negali b ti, kad aš neturiu j gos. Nusišypsojo Pragaro Valdovas dar pla iau, dar baisiau parod siaubingas iltis: – Maža nežudyti ir nemeluoti. O tai, kad tu senoviškiems žodžiams lenkiesi, pamiršdamas, kad perrašin tojai juos iškraip šimtus kart , be to nuo pat Pradžios n viena knyga negali talpinti vis Ties , – tai netrukdo tau b ti mano teis tu laimikiu. Ir š ktel jo Pirmasis kaimynas: – Mano kaimynas abejoja daugeliu dalyk , jo nuod stipresn ! Pasiimk j !!! Ir tre ia Pragaro Valdovo šypsena buvo dar baisesn : – Nenuod mingas ieškantis Tiesos. Tavo gi nuod yra pati baisiausia iš vis sivaizduojam Visatoje: tu negyvenai, nors tau buvo duota Gyvyb ! Ir nusineš Pirm kaimyn tiesiai Pragar . O pra jus metams baltajame mieste ant didžiul s j ros kranto, kuri , kaip veidrod , ži ri Saul ir Žvaigžd s, gyveno lieknas jaunuolis. Jis m go vaikš ioti žole, liesti šaltas bangomušio bangas, ži ti naktimis Žvaigždes. Ir vakarais, kai miestas jau miegojo, pas jaunuol , nusiled s iš Žvaigždži , dažnai ateidavo žmogus su kardu ir balta šarvuote. Ir buvo tas žmogus buv s Antrasis kaimynas, o jaunuolis – buvusi B tyb iš Pragaro. Mums belieka pateikti kai kuriuos paaiškinimus. Bjaurios B tyb s iš Pragaro pavidalu prieš žmones pasirod negatyvi gyvenimo pus , kuri Antrasis kaimynas pri negalvodamas. O Pirmasis pri tik ger , šviesi pus . Išvadoje šis šventumo bei rafinuoto dvasingumo gyn jas pateko tiesiai Pragar . Jeigu atsižvelgti tai, kad gera Žem s gyventoj pus yra susir pinusi taip vadinamu dvasingumu b tent tokiu, atitr kusiu nuo gyvenimo, pavidalu, tuo pa iu stropiai gelb dama antr pus , tad b tent tokiu b du didžioji dauguma atsiras visai ne ten, kur stropiai veržiasi. Taip, Dievas yra Gyvyb , visame Jos vairume, kartu su niekšybe ir purvu. Priimant tik , žmogus bando perskirti Diev pusiau. Bet Dievas, kaip ir kiekvienas normalus žmogus, su tokia perspektyva kategoriškai nesutinka, tod l visus, kas bando padaryti iš savo K jo išpjov , Jis siun ia krovai, kaip gamybin brok . O k sakysite Jam daryti? Žmogus, b damas Tv rimo Kar na, apsikvailino tuo, kad at jo Žem tik gauti, damas visiškai sitikin s, kad vertas tik pa io geriausio.Bet kriminalas ne tame. Dievas dav Esamybei visk , k gal jo duoti nuo pat pradžios, kai kv Visatai Gyvyb , reikia tik pasiimti ko tau reikia. Nat ralu, atlikus tam tikr , tik tau skirt funkcij , kurios šerdis yra nepertraukiamas sis monintas Pasirinkimas! B da yra tame, kad žmogus nori gauti jau gatav , ignoruodamas savo funkcijos atlikim . Kaip užmokest , ekvivalent , jis si lo savo tik jim Dievu, mokslo ir technikos pažang ir chimer – socialin teisingum . Bet tik jimas, nepatvirtintas sis monintu Pasirinkimu ir jo K rybine realizacija praktikoje – tai statika. Tam, kad išmokti daryti sis monint Pasirinkim , pasiliekant dinamikoje, reikia jungti neokorteks ir pasijungti prie Dievo Kanalo. Tik šiuo atveju galima prad ti gauti vienintel , k turi Dievas kiekvienam iš m ir k Jis išduoda be limit ir neribotai – nemokamus pasakin jimus. Yra alegorijoje dar vienas B ties aspektas, kur Pirmasis apsunkino; tai poži ris visas gyvas b tybes, kurias poetas pavadino „jaunesnieji m broliai“. Problema net ne 231

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


tame, kad žmogus negailestingai išstumia (išgyvendina) juos nuo Žem s veido. Tai tik maža nuod , neišvengiamas blogis. Jo nuod yra tame, kad jis kategoriškai nenori pripažinti jaunesni broli Sielas lygias savai. Ir tai ne tik nuod , o visiškas Siel Evoliucijos, kuri yra visos K rinijos pamatinis akmuo, Id ja ir šerdis, atst mimas. Tuo pa iu žmogus sustabdo savo Sielos Evoliucij . Gyvenimas duotas, bet jis jo negyveno! Savaime peršasi dar viena alegorija, kurioje žmogus pareikalavo iš auksin s žuvel s padaryti j laimingu vienintelio noro išpildymo pagalba: „Padaryk taip, – pasak jis, – kad pas mane visko b “. Auksin žuvel kaip aidas atsak : „Jau išpildyta, pas tave visko buvo!“ Gaila tik, kad žmogus sužino apie tai atgaline data, post factum... Kas lie ia Antrojo kaimyno ir B tyb s iš Pragaro ž , ji grei iausiai simbolizuoja Mirties Žem je, kaip reiškinio, priešingo daikt prigim iai. Bet tai vyks po to, kai žmogus savo S mon sileis Gyvyb pilnaja prasme, be joki nukapojimo ir apipjaustymo bandym .

Religijos istorija su jos tamsiomis j gomis, arba Žmonijos paklydim rinkinys At jo laikas nuimti paslaptingumo aureol nuo taip vadinam tamsi j ir išsiaiškinti, kokio masto pavoj žmogui jos kelia. O galb t, tai ne kas kita, kaip meniškai užaugintas ir kruopš iai saugomas mitas – pati didžiausia žemiškos civilizacijos paslaptis? Ar toks jau velnias baisus, kaip j paišo? Ir dar, perfrazuojant Mažojo princo klausim , iš Antuano de Sent Egziuperi58 knygos, galima paklausti: „Jeigu tamsios j gos egzistuoja, reiškia, tai kažkam reikalinga?“ Apie pavojaus žmogui iš išor s, iš Visatos pus s, nebuvim , knygoje jau ne kart buvo pasakyta. Pavoj Visatai Žem je grei iau kelia pats žmogus, esantis miegan ioje mon je ir neharmonizuotame pavidale. Ir tai – ne teorija, ne tuš iažodžiai teiginiai, o paprasta, ne mantri tiesa, objektyvi realyb ! Baisus yra pats žmogus su jo id jomis, teorijomis, mokslo ir technikos pažanga, valstybine santvarka ir armijomis! Apskritai sakant, nugal ti vis ši armad , kartu su jos termobranduoliniu ginklu, gali vienas, net ne pats kie iausias Dievo Pasaulio darbuotojas. Paims ir pavers d l juoko parak , trotil bei plutonij m griežtai saugomose kovin se galvut se, bombose, minose, granatose, sviediniuose ir šoviniuose – manu koše arba pjuvenomis, o cheminio arba bakteriologinio ginklo dar pavers pomidor sultimis! Su j galybe tai padaryti nekelia jokio vargo. Bet jie nieko panašaus nedaro, o netgi atvirkš iai – padeda žmogui sukurti dar labiau tobulesn technik . Jie mus puosel ja ir ken ia visas m smulkias šunybes ne tam, kad staiga nugal ti, surietus ožio rag , atimant m gstamus žaislus. J užduotis tik viena: užauginti mus ir išvesti žmones, išugdžius savo dinius ir pasek jus. O argi mes, žemiški t vai, aukl jame savo vaikus kitiems tikslams ir sumanymams ir mažiau nuo j ken iame? Protingas t vas, pasteb s augan io s naus potrauk ginklams, koviniams menams, savarankiškai padarys jam svaidykl ir išmokys šaudyti iš jos. Bet tuo pa iu ne kyriai s jo S mon pagarb poži ginkl : paaiškins, kad šaudyti reikia taikinius tuš konserv d žu pavidalu, o ne gatv s žibintus, kaimyn langus, kates bei žvirblius, tuo duodamas dorov s pamok praktikoje. T vas b tinai, atid s savo reikalus, nuves s treniruotes kautyni rankomis sekcij , sisavindamas su juo kovini men ab , net jeigu pats niekada niekuo panašiu neužsiimin jo. Savo pavyzdžiu jis išmokys s kantryb s, atkaklumo, ištverm s siekiant tikslo, ne kyriai užaugindamas iš jo vyr ! 58

Antuanas de Sent Egziuperi (Antoine de Saint-Exupéry, 1900 – 1944), pranc rašytojas, labiausiai žinomas d l savo novel s „Mažasis princas“.

232

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

pilotas ir


Toks t vas bus sitikin s, kad s naus rankos niekada nesieks ginklo d l pramogos arba dar kokios nors kvailyst s. Ir neisivels, kaip gaidys, peštynes, kadangi žino – kas yra skausmas, taip pat žino, kad koviniuose filmuose po serijos padaryt sm gi tik Briusas Li arba Žanas Klodas van Damas pašoka lyg niekur nieko! O realiame gyvenime žmogus po vienintelio sm gio gali jau niekada nebeatsikelti. , kuris negavo iš t vo tokio skiepijimo, visko moko gatv ir „geri žmon s“. Po tokiu ‚universitet “, sugadin s gyvenim ir likim sau, t vams ir artimiesiems, jis atsiranda kal jime arba kolonijoje. Nuo ko reikia ginti tok s ir jo t vus? Viskas teisingai, nuo j pa , nuo j nežinojimo tamsumo ir ting jimo pagalvoti, kuo šis tamsumas tau ir tavo vaikui atsigr ž! Subtilus Pasaulis ir Dievas – išmintingi Žmonijos T vai – duoda jam so iai prisikariauti, kol karas ne stos skersai gerkl s. Tai ir yra skiepas nuo pasiutlig s! Bet tai nereiškia, kad Jie stengiasi padaryti visas pasaulio armijas taikdariais.Atvirkš iai, kuo daugiau skausmo, kan ir ašar pamatys Žem je žmon s, stoj evoliucin keli , tuo daugiau bus garantij , kad jie savo begalin s Evoliucijos eigoje niekada, kokios beb aplinkyb s, neparodys agresijos, net b dami galingi, sugebantys bet kur agresori tiesiog sumalti dulkes! ia nereikia užmiršti, kad 99 procentai žmoni Žem je – tai medžiotojai, kuriems noras medžioti už prievart stipresnis. Atimti iš j medžiokl (kar ) – reiškia atimti gyvenimo prasm ! Tod l gyvenimas Žem je praras savo prasm ir „medžiotojams“, ir „baltoms gulb ms“: medžiotojai aptings, o „gulb s“ nutuks tiek, kad pavirs kalakutais ir jau niekada nebepakils dang ( Evoliucij )! Dievo Pasaulis ir pats Dievas – visiškai taik s žmon s, gav panaš skiepijim dar praeitose Visatose, kur jie gim , kaip ir mes su jumis. Savo žemišk keli , per skausm , kan ias ir netektis, jie pra jo patys, o dabar padeda praeiti j mums. Beje, m Visatos Dievas – Jehova – savo laiku buvo kariškis, pra jo keli nuo kursanto iki maršalo. Galima sivaizduoti, kiek Jisai prisikariavo, tod l vert skausmui, kan ioms bei žmogaus kraujui žino ne iš nuogird . Bet taip pat žino ir tai, kad žmogus, negav s panašaus skiepo prieš agresij , at s Dievo Pasaul – tai „katinas maiše“ ir „tamsusis arkliukas“, statyti už kur yra labai pavojinga. Visa tai reiškia, kad Žmonijai laukti pavojaus iš Visatos pus s netinka, kadangi tai yra kliedesys ir nonsensas! Apsiginti mes turime tik patys nuo sav s, visoje Visatoje n ra ne tik kad n vieno pistoleto arba patrankos, joje n ra n vienos timpos. „Pasauli karai“ – tai žmogaus liguistos vaizduot s vaisius!“ „Dievas suk žmog pagal savo pavidal . Žmogus atsimok jo jam tuo pa iu...“ O dabar reik s atsakyti kausim : kas yra tamsios j gos iš tikr ir kam naudinga laikyti jas tamsoje, kaip t rankov je? Reikia iš karto padaryti išlyg : min dami religij arba valstybines strukt ras, mes joki b nenorime apjuodinti visos Rusijos patriarch arba vienos ar kitos valstyb s vadov . Didžioji j dauguma – s žiningi ir pador s žmon s, o j „kalt “ tik tame, kad jie yra savo pirmtak diniai!Taigi, kas yra kas? Pradžiai suabejosime tuo, kad b tent religijai priklauso tamsi j atrad jos garb , ir kad ji kovoja su jomis vaisas 24 valandas per par . Kad ne tuš iažodžiauti, teks pasinerti amži gl dum , iš karto 150 milijon met atgal, Atlantidos ž ties laikus. Atlantai – ateiviai iš Marso, Žem s pirmtako, atlikusio Visatos lopšio funkcij iki m . Marso paviršius

233

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Marsie iai išs planetos resurs ir savo civilizacijos potencial . Nat ralu, marsietiška civilizacija žlugo, kadangi Visatos ir Dievo energetika buvo permesta Žem . Sakydami žod „žlugimas“ iš pratimo turime omenyje, k pagrindin s jos žmoni daugumos . Bet viena dešimtoji procento – marsietiškos „baltos gulb s“, j civilizacijos pažiba – išskrido Žem ir tapo Atlantais. Tarp j buvo m prot viai – Adomas ir Ieva, kurie iki šiol gyvena ir puikiai jau iasi Mergel s žvaigždyne. Žem buvo bedvas plyta, kuri dar reik jo paversti jaukiu vaik darželiu. B tent šiuo klausimu rimtai ir užsi busimieji Atlantai. Smulkiau apie vis tai j s sužinosite, perskait m knygas. Aišku, dabar visa tai skamba kaip pasaka. Atlantai nuo m skyr si tuo, kad visus Dievo gimtus gabumus jie gaudavo gimdami, buvo tikr ja prasme Dievo vaikai Žem je. J civilizacija klest jo apie 100.000 met , o po to prad jo bl sti... Šis bl simas pasireišk tuo, kad Atlantai susireikšmino es Dievai Žem je ir prad jo kariauti su aplinkin mis tautomis, naikindami ištisus miestus savo psichin s energijos galia net per Žem s storym , kitoje Žem s rutulio pus je. Visa tai, gal gale, tapo pavojaus priežastimi gyvyb s egzistavimui Žem je apskritai. Baig si epop ja tuo, kad pero šal Saul s sistemai skrido jau žinoma planeta Bernaras-1, pradefiliuodama du kartus. Pang jos žem lapis

Prakrisdamas pirm kart , Bernaras-1 suk Žem je ugnikalni išsiveržimus ir žem s dreb jimus. Subkontinentas Panag ja, arba Pacifida, suskilo Eurazij , Amerik , Afrik , Australij ir Antarktid . Po to, padar s kilp , kosminis klajoklis po 15 met praskrido šalia Saul s sistemos priešinga kryptimi, sukeldamas Pasaulin tvan . Žem buvo patraukta iš orbitos, pasikeit jos ašies pakrypimas. Atlantai susiskyrst keturias dalis. Pirmoji – pati skaitlingiausia – nu jo gyventi po vandeniu, kadangi tur jo akvagyvenvie suk rimo patirt , jie mok jo gyventi po vandeniu. Jie iki šiol gyvena ir gyvuoja ten (kam yra nemažai rodym ), vykdydami labai svarb Žem s vandens ir oro valymo darb dal , atlieka, kartu su Šambala, antiasteroidin apsaug . Visus m vandenynus taip pat valdo Atlantai. Antroji, pati samoningiausia, dalis migravo Šambal , dalinai sausumos keliu, dalinai – laivais-arkomis. Nojaus Arka – tai ne mitas, o realyb ! Tarp kitko, Senasis Testamentas – tai ne kas kita, kaip sakm apie Atlantus! Šambaloje jie buvo apsaugoti nuo mutacij , sukelt dvigubu Bernaro praskriejimu. Ši Atlant dal degradaciniai procesai paliet mažiausiai, bet prie j , „uodeg le“, prisikabino tie iš tautie , kuri ir gelb ti visai nebuvo reikalo. Jie po Šambalos apsauginiu gaubtu nepateko, ko išdavoje buvo paveikti mutacij .B tent iš j kilo beždžion s – tai ir buvo tre ioji Atlant dalis! Reikia paaiškinti, kad išgelb ta buvo ta Atlant dalis, kuri aktyviai dalyvavo ne tik laiv -ark statyboje, jie suk išgelb jimo ideologij , Asmenyb s Harmonizavimo Sistem tuome iame jos pavidale. Visi turistai ir keleiviai, labiau vertin nevarginant gyvenim , gavo ner pesting egzistavim beždžioni karalyst je. Vis tai mes sakome pamokyti tiems, kas ketina Ketvirt Išmatavim šmukštel ti turist ir keleivi minioje, išveng dalyvavimo Asmenyb s Harmonizavimo Sistemos suk rime. Turime iš karto persp ti, kad iš to nieko neišeis, pas žmones iš Subtilaus Pasaulio su monitoringu ir su galva yra viskas 234

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


tvarkoje. Mutavimas beždžion tokiems bus svajoni riba. Tokiu b , Ketvirt Išmatavim ne manoma ateiti arba b ti nugabentam, kaip kažkok tašk žem lapyje. j reikia patekti dabar ir tuojau, Pasirinkimo kaina, traukus save bendramin Sistemos jus. Kaip rimtai j s priimsite m sp jimus – spr sti jums. M reikalas persp ti, o jums gyvendinti savo programa. Kai Žem atstat savo potencial , Žmonija atgim , išeidama iš Šambalos. Taip, m prot viai – Atlantai, bet iš m išimta pirmoji etalonin DNR spiral , iš trigubos tapo dviguba. Žmogus tapo mirtingas, bet nemirtingum mums paliko potenciale, duodami galimyb užsidirbti j savo darbu! Ir, pagaliau, ketvirtoji, pati galingiausia dalis – Atlant elitas ir žyniai – sugeb jo išlikti per š global kataklizm .Dalis skraidomaisiais aparatais išskrido tolim Kosmos , ieškoti Žemei analogiškos planetos, bet nesurad nieko tinkamo, gr žo atgal. Išlik Atlantai dalinai išsaugojo savo supergalimybes ir supergabumus, ir visus 150 milijon met po Atlantidos ž ties drums ia vanden Žem je. Atlieka savo mažai garbing , bet labai svarbi tamsi j misij . J skai ius labai nežymus, bet jie visokiais b dais bando pajungti sau jeigu ne vis Žmonij , tai nors jos dal ! Jie suk taip vadinam Žem s Slapt vyriausyb . Jokios paslapties ia n ra! Dabar daug rašo apie Slapt vyriausyb , apie žmones juodais drabužiais, apie pyktybinius priešišk kosmini civilizacij veiksmus, kurios paima žmones savo eksperimentams ir ip sodinimui, apie žmoni zombiavim ... Rašo sp liojim formoje, nežinodami tikrosios priežasties, bet tiesos dalis visame šitame yra! Tiesa, min j kosmin kilm neišlaiko jokios kritikos, visos jos yra m , Žemiškos. Kaip matote, kompanija šioje vyriausyb je – vairialyp , amžius nuo 40 iki 150 milijon met . Per tok laik , sutikite, galima daug ko išmokti. Kuo gi pasireiškia j „gabumai“? Žinoma nevien tiktai ipuose, nors tai irgi yra. Jie vald manipuliavimo Žmagaus S mone geb jimus. B tent šios tamsios j gos žmoni gyvenim dieg tik jimus ir religijas, sitikinimus, principus, nor tur ti stabilumo garantu car -t vel arba prezident . Jie gi dav žmon ms „bendražmogiškas vertybes“ bei Šventuosius raštus, kur, atrodyt , kalbama apie Diev , apie tik jim Dievu, o iš tikr – žmog moko tryp ioti aplink ritualinius stabus krucifiksus, iš esm s liekant pagoniu, negalvojan iu apie Evoliucij ! Visa tai kompleksiškai pad jo žmogui sigilinti material pasaul ant tiek, kad jis atsijung nuo Dievo Kanalo! Toki nesud ting metod pagalba žmogus išplešiamas iš Gyvyb s Srauto ir nukrenta nuos das, eina dugn , apaugdamas kriaukl mis dogm ir stereotip pavidale! Štai kur meistriškumas, tiesiog aukštasis pilotažas! Mums iki j toli, bet mes ir nepavydime, kadangi visa tai, galu gale kvailyst s. Žmoni valdymas ir manipuliavimas jais – labai nuobodus ir ne domus užsi mimas, rutina ir statika. Viskas daroma slaptai, patyliukais, kad žmon s ir Dievas nežinot , visiems reikia meluoti, gudrauti, išsisukin ti... Ne gyvenimas, o nuobodyb baisiausia... Mes, Dievo ir Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemos (kuri yra laivasarkas šiuolaikiniame pavidale) pagalba, mokom s vesti žmones. Šis dalykas nepaprastas ir nelengvas, ta iau be melo ir apgaul s! Sutikus žmog , tau nereikia prisiminti, k tu jam melavai praeit kart . Dabar jums, gerbiamas skaitytojau, kyla klausimas: „O kurgi ži ri Dievas, kod l jis vis tai toleruoja?“ Kadangi visas šis procesas n ra dirbtinis, n ra atneštas kažkur iš išor s, o sukurtas Žem je, Evoliucijos eigoje, Subtilus Pasaulis ir Dievas j nesikiša! pozicijos teisumas, kalbant šachmat kalba, yra tame, kad „baltieji pradeda ir laimi“. Turima omenyje, kad „baltieji“ yra Dievo Pasaulis ir pats Dievas. Jie laimi tod l, kad Gyvyb ir Gyvenimas – tai dinamika, jud jimas. Jeigu jo nestabdyti, Gyvenimas yra begalinis ir amžinas. Ir dar: Evoliucija skyr tarakonui (bet ne žmogui!), tas rudimentines tarakon programas, kurias bando piršti Žmonijai iš išor s, tod l visi m ginimai diegti jas žmoni bendrijjoje pasmerkti visiškam žlugimui! Jeigu vis pamin „tamsi j “ Žem je 235

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


neb , jas reik išgalvoti. Ir tada šiuo „nešvariu reikalu“ tukt užsiimti pa iam Dievui...Visi Žmonijos vaizdiniai apie g ir blog vaizduot je matosi, teoriškai ir spekuliatyviai, bet, kaip sako, teorija yra negyva be praktikos. Žmogus išsimiklino daryti „gerus darbus“, bet evoliucionuoti su vienu teoriniu pasiruošimu n vienam žmogui Visatoje nepavyko: viskas patyriama palyginant ir praktikoje. Štai tokiam palyginimui ir tam, kad žmogus Žem je užsigr dint , gaut imunitet prieš agresij , kad evoliucionuot rio su blogiu m šyje, ir egzistuoja visos pamin tos „tamsios j gos“.Tod l demonizuoti ir juo labiau išp sti j vaidmen m gyvenime, duoti joms galimyb mus valdyti neverta! Žmogus turi Pasirinkimo teis , ir jo Pasirinkimo niekas negali valdyti, netgi Dievas, o pamin tos j gos tuo labiau! Tuo labiau, kuomet paslaptingumo uždangalas (nežinojimo tamsumo pavidalu) nuo j bus nuimtas, tamsi j drumzlinas vanden lis palaipsniui išgaruos. O dabar – pats delika iausias ir nemaloniausias klausimas mums: kas slepia nuo žmoni ties apie Slapt vyriausyb ir tamsi sias j gas, kas atlieka j „pridengimo funkcij “ Žem je? Visos tos pa ios strukt ros, j sukurtos, kuri pagalba jos bando manipuliuoti Žmonija ir stabdyti Evoliucij : valstybin s, religin s ir mafiozin s strukt ros! Žmon s iš Slaptosios vyriausyb s neskrajoja padebesiais, o s di kabinetuose, spr sdami kažkieno likimus! Išrenka juos ne kas kitas, kaip parapijie iai, elektoratas, liaudis! Vadinasi, nuo ko mus reikia mokinti gintis? Teisingai – nuo m pa ! Prisiminkime žinomas asmenybes, apie kurias daug gin ijasi. Apie Lenin galima pasakyti vienareikšmiškai: jis nebuvo Slaptosios vyriausyb s iškeltas, tokiais buvo Hitleris ir Stalinas. J „kalt “ yra tame, kad jie padar savo pasirinkim ir atliko savo vaidmen . Neb j , b atsirad kiti! Nereikia pamiršti, kad spektaklio scenarij rašo Karma, Evoliucijos tarnait , jinai gi parenka aktorius, tame tarpe ir iš Slaptosios vyriausyb s. Tod l b neapdairu manyti, jog Slaptoji vyriausyb yra tokia kieta, kad niekam nepavaldi. Visi pavald s Evoliucijai. Beje, nuosprend J zui Kristui pasiraš ne Poncijus Pilotas, o minia, kuri pakluso šiai vyriausybei, pasidavusi jos takai. Knygoje buvo pamin ta, kad Žmonija gyvena Pasekmi pasaulyje.Galima pridurti dviej priežaš Pasekmi pasaulyje, šiame yra situacijos paradoksas ir žmogaus klydim šaltinis! Žmogus, gyvendamas Žem je, šventai tiki, jog yra sukurtas pagal Dievo atvaizd ir pavidal , reiškia, jis ir yra Dievo s nus! Visi procesai Gamtoje, m planetos k ne, Saul je ir Galaktikoje yra pavald s Dievo valiai, kuris yra visko Priežastis. Tai reiškia, kad visi mes priklausome nuo Jo, esame Jo saugomi, gyvename Jo Priežas pasaulyje. Kai prisilakstysime nuod mingoje Žem je, pavargsime – tada surasime laiko sekmadieniais lankyti bažny , patik sime Diev ir prad sime Jam tarnauti! Teorija labai patogi, bet tai – tik teorija, kadangi egzistuoja dar viena priežastis, apie kuri kalbama šiame skirsnyje. Pasekmi pasaulis, d l to kad yra dvi priežastys, reiškia, m pasaulyje yra ir dvi Pasekm s, visiškai priešingos. Žmogus, gyvendamas Žem je, turi padaryti sis monint Pasirinkim , kuri iš Priežas jis pasirinks, kuriai tarnaus. Ir Pasirinkim turime padaryti kiekvienas iš m . Neverta d ti viltis Dievo vali , perkelti atsakomyb Jam. Nuo Dievo Kanalo mes esame atjungti automatiškai, vien savo gimimo Žem je faktu, o prisijungti turime „rankiniu du“, individualiai, ir šio prisijungimo iniciatyva turi eiti iš žmogaus! Tarnauti Dievui Žem je, tikint J , tai dar visiškai nereiškia b ti Jam reikalingu ir naudingu! Apokalipsei prasid jus visa Visata (ir pirmiausia – Dievas) prad jo aktyviai evoliucionuoti pati, o tai reiškia, tam, kad neatsilikti, privalo evoliucionuoti gyvenantys Joje žmon s, ir vis pirma mes, Žem s gyventojai. Evoliucijos prasm mums – pažadinti savo S mon ir išvesti j už Noosferos rib , padarius j visiškai nepasiekiama visoms toms tamsioms j goms ir vyriausyb ms, visas kartu pa mus. Tik tada žmogus, likdamas gyventi Žem je, pasitraukia 236

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


iš Pasekmi Pasaulio Priežas Pasaul ir pradeda tarnauti Dievui! Kol S mon randasi Noosferos ribose, visa jo tarnyba neišeina už deklaracij ir ger nor , kuriais jau be m daugybe sluoksni gr stas kelias pragar , r . O dabar nuraminsime mies ion , iš ryto prisiska ius laikraš iuose apie šias baisybes. Bijoti tamsi j su visomis vyriausyb mis, slaptomis ir ne labai, neverta! Juk visuomen je egzistuoja mas šeš lini , mafiozini bei kriminalini strukt . Ir kas, mes nuo slepem s po šluota? Ne, mes j net nežinome, bet pus Žem s gyventoj dirba joms ir tuo pa iu jas maitina! Kas kaltas? Nežinojimo tamsumas. Nuo ko mus reikia gelb ti? Nuo m ! Arba situacija su mirt nešan iais virusais. J aplink m – ore, vandenyje, maiste, taip pat ir kiekviename iš m – galybi galyb s, ir k , j s apalpote? Ne, j imunitetas jus saugo tod l, kad organizmas pažista prieš iš veido ir moka su juo kovoti! Nauji virusai pavojingi iki tol kol organizmas j neatpažino. Išeitis kiekvienam iš m yra tik viena – tapti harmonizuota Asmenybe, gaunant Tiesas pasakin jim iš savo Aukš iausiojo „Aš“ pavidalu, o ne naudotis visuotinai paplitusia – tokia skania ir prasta kramtom ja, pagaminta ger meistr iš slapt vyriausybi . Tik nereikia sakyti, kad tai ne apie jus, jau tai neišdursi. Toki „gudragalvi “ Žem je šeši milijardai, ir beveik visus „vedžioja už nosies“... Žmoni , tapusi Asmenyb mis, visos kartu paimtos tamsios j gos su j slaptosiomis vyriausyb mis bei 150 milijon met amžiaus seniais, kuriuos Žmonija paž sta Kaš jaus Nemirtingojo pavidale, bijo kaip ugnies! Jie visiems šitiems Slibinams Goryny iams, monstrams ir pabaisoms – mirtis! Dar vienas momentas, kur tarytum paaiškina m knyga, bet ne visi sugeba š klausim suprasti, gav atsakymus j : ir knygoje, ir Sistemoje mes pastoviai pareiškiame apie savo pirmenyb ir prioritetus vairiomis kryptimis. Kai kurie mato tame nekuklumo pasireiškim iš m pus s ir net pagyr niškum . Galime jus užtikrinti, kad tai visiškai ne taip. Toks tašk sud jimas ant „i“ turi priversti žmog m styti, žadinti savo S mon , ieškoti toki pareiškim paaiškinim knygoje ir Sistemoje, nieko neimant gryn pinig . Tiems iš , kas nesugeb jo surasti atsakym patys, pasakome, m vieš ir nekukli pareiškim paaiškinim . Mums priekaištauja, kad esame pernelyg kategoriški, aiškindami, kad nesame pirmieji, ir iki m Žem ateidavo žmon s, kurie neš Žmonijai Tiesos Švies , atverdavo žmon ms akis.Paimti, pavyzdžiui, tuos pa ius Šventuosius, kurie, dažnaiausiai aukodamiesi, šviet visuomen , neš žmon ms raštij , rašt . Ir iš tikr , verta prisiminti Šventuosius Kiril ir Mefodij , slav raštijos k jus. Arba toks faktas, kad totori -mongol jungo laikais rus raštij , kult ir literat išsaugojo bažny ia, vienuolynai. Mes nemenkiname Švent ir nemažiname religijos vaidmens Žmonijos istorijoje, bet ir ia ne viskas yra taip jau vienareikšmiška Kaip j s jau žinote, žmogus – tai bioenergetinis, bioinformacinis kompleksas, susidedantis iš trij tarpusavyje susijusi ir s lygot sistem : Psichikos (Sielos) Energetinio k no Fizinio k no Energetika ir fizika – du kraštutiniai dualyb s, žmogaus Dvilypumo taškai. Psichika – rišanti t kraštini tašk grandis.Psichika – tai gyvyb s švytuokl , užtikrinanti fizinio ir energetinio k s saj ir vienyb . Jeigu S mon tvirtai susijusi su stereotipais ir prisirišusi prie materialiojo pasaulio problem , tai psichika yra aktyvi tik viename dualyb s taške – fiziniame k ne. Ne sis monintas energetinis k nas lieka už psichikos aktyvumo rib . Per intuicij psichik iš energetinio k no eina impulsai, kuriuos S mon suvokia 237

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


kaip kažk mistin , reikaling tik už materialiojo gyvenimo rib , ir tod l visus šiuos duomenis priskiria prie to, kas bus reikalinga po mirties, jau rojaus soduose. Dvasinis vystymasis šiuo atveju apsiriboja ritualais, neva sukurian iais žmogui gerov kitame Pasaulyje. Taip gimsta fanatizmas! Toks tik jimas, atsij s nuo gyvenimo - statika, reiškia ir krikš ioniška religija yra statika. Šiuo atveju statika yra ezoterin s literat ros skaitymas, o taip pat prisijungimas prie koki nors energij ir darbas su jomis apskritai. Žmogus pilnai save realizuoja tik dinamikoje, kai jo psichika apima ir fizinio, ir energetinio k procesus. Šiuo atveju ritualai nereikalingi, nes jo S mon sis monina visus energetinio k no procesus ir juos valdo! Jam nereikalingas stabas, kuriam reikia melstis, – jis suvokia savo tikr vertyb ir tikr ryš su Dievu per ryšio Kanal su Juo, savo Tikr Esybi pagalba. Toks ryšys pasireiškia šeštojo psichinio jutimo pavidalu, intuityvi atsakym bet kur žmogaus klausim , visame B ties spektre. Šiuo atveju jam nereikalingi ramentai religijos su jos priesakais pavidale arba bendražmogišk „vertybi “ – moral ir dorov , pavidale. Žmogus, gav s Tikr susijungim su Dievu, laikosi vienintelio Jo statymo – Vienyb s D snio. Jokie kiti statymai ir normos – valstybiniai, religiniai, dorov s, rašyti ir nerašyti - jam negalioja! Bet tuo pa iu jis, laikydamasis Vienyb s D snio, puikiai siterps vis ši statym r mus, nepažeid s n vieno iš j , net jeigu j ir nežino! Prisid jimas prie Dievo per religij , S mon s, pririštos prie materialaus, pasaulyje – tai kažkas, kas duoda jam nors kažkokius orientyrus ir užuominas tai, kad žmogus – tai ne tik fizinis k nas. Duoda galimyb nors kiek susitvarkyti su savo žv riškais instinktais, likti žmogaus pavidale. Tokiems religija – absoliutus g ris, sulaikantis faktorius, savotiškas „brizgilas su botagu“. Nereikia pamiršti, kad kalba eina apie apsiginklavusius iki dant „medžiotojus“, esan ius statikos b senoje, kuriuos valdo žinduolio smegenys. Be griežto reglamentavimo j medžiotoj instinktai taps nevaldomi. Žmones, siekian ius išsiveržti iš ankšt ir tvanki statikos spaustuv , religija tuoj pat pradeda persekioti ir naikinti! J zus Kristus, Džordanas Bruno, „ragan medžiokl s“ šimtme iai kitamani totalinio naikinimo pavidalu – štai tik nedidelis auk s rašas. Nereikia pamiršti, kad religija – tai ir viduramži inkvizicijos laužai, kuriuose sudegintas Civilizacijos žiedas! B tent tokios „šviet jiškos veiklos“ d ka Žmonija užsidirbo Apokalips . Maža to, 99 procentai Visatos gyventoj – kontingentas, susirinktas per pastaruosius 2.000 met , – tai žmon s, kurie nesugeb jo jungti savo Evoliucij Žem je, iššvaist savo psichin potencial kulto tarnautoj pastang d ka! Kas lie ia pa religija, yra dvi jos atsiradimo priežastys. Nepamirškime, kad Siel turi ne tik visa kas gyva aplink, j turi kiekvienas žmogus, Siel turi ir visa Žmonija.Ir ji – Žmonijos Siela – supranta, k jinai padar prieš 2.000 met , nukryžiavus J Krist . „Siela, vykdžiusi išdavyst , kiekvien staigmen suvokia kaip atpildo pradži “ (Fazilis Iskanderas59). Iš esm s, visa krikš ioniška religija – tai min tuv s, kurios t siasi ištisus metus, ir atgaila d l vykdyto, laukiant Paskutinio teismo! O kadangi kulto tarnautojai vieni vykti teism nenori, tai susir pin savo „palaikymo grup s“ parengimu. Žinoma, kad „drauge galima ir t prilupti galima“. Tik nereikia pamiršti, kad ši „išmintis“ gim Žem je ir Subtiliame Pasaulyje neveiksminga. Antra religijos atsiradimo priežastis yra ta, kad, Žmonijos Sielai jos gl bys taip pat atrodo pernelyg ankštas ir tvankus. Jai taip pat statika kelia pasibjaur jim . Priežastis to, kad J zaus Kristaus vardas neišeina iš galvos ne tik religijai, bet ir paprastiems žmon ms (nesvarbu, ar jie tikintys arba ateistai), yra ta, kad Jis dav Žmonijos Sielai dinamikos impuls – t švaraus oro gurkšn , kurio ji negali užmiršti jau 2.000 met ! Taip, Jis 59

Fazilis Iskanderas (gim. 1929 m.), žymus abchaz

238

kilm s rus prozaikas ir poetas.

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


išgydydavo žmog vien kart , bet po to sakydavo: „Eik ir daugiau nenusid k!“ „Eik“ – ta prasme, „jud k“, „evoliucionuok“, „išmok nesirgti“! Kadangi liga – gryniausia statika, tai žmogus išgyja tik pats jud damas, b damas dinamikoje. Tod l Žmonijos Siela veržiasi dinamik , bet jos ten neleidžia kulto kli tys, religijos dogmos ir stereotipai, jos t sen vyki traktavimas. Faktiškai religija, diegdama tik jim Dievu, neleidžia žmon ms eiti link Jo, gyvojo, egzistuojan io dabar, bet ver ia juos eiti link medinio krucifikso – savo b tojo nusikaltimo simbolio! Taigi visi Šventieji gyveno ir dirbo tik bažny ios aplinkoje, religijos muose. Aišku, jie neš žmon ms g , gelb jo juos nuo netik jimo ir nežinojimo tamsos, bet tuo pa iu, pasak „a“, nusl pdavo nuo j visas kitas ab s raides! Jie nutupdydavo žmones, priversdami pasilikti statikoje, palikdami dinamik „atei iai“ – vaiduokliškos vilties pomirtin gyvenim ir Dangaus Karalyst pavidalu. Religijos apgaul yra draudimas žmogui galvoti apie Diev be jos r ir dogm . Kulto tarnautojai patys nepasisteng užsiimti K rinijos bendro paveikslo sis moninimu – ir neleidžia žmon ms j sis moninti, palikdami juos statikoje, visokeriopai tikindami, kad šis gyvenimas, kartu su jo nesklandumais, absurdu, kan iomis, – ir yra aukš iausias g ris žmogui. „Tas gyvenimas, kuriuo j s gyvenate, nuo j slepia j gi švies ...“ (Šri Aurobindo60). Mes – pirmieji žmon s, kurie, kaip tas berniukas iš pasakos, išdr so viešai sušukti: „O juk karalius nuogas!“Bet mes nesustojome, kad imtis vis ir visko koneveikti, nors ir tokios pramogos mums b užtek šimtui met . Mes pirm syk prasminome patys ir dav me žmon ms K rinijos bendr paveiksl ! Maža to, duodame galimyb kiekvienam norin iam jungti savo Evoliucij , prad jus gyventi dinamikoje, kv puoti šviežiu oru, atneštu J zaus Kristaus. Apie kontaktus su Subtiliu Pasauliu Anks iau jau buvo pažym ta, kad didžioji kontakt dauguma vyksta su esyb mis, Noosferos minties formomis. Priežastis gl di tame, kad turint 2 – 5 procentus sav s ir savo energetikos kontrol s, žmogui ypatingai sunku, be savo Tikr Esybi pagalbos, pramušti Žem s Noosfer ir išeiti švarius Energoinformacinio Lauko sluoksnius. Noosfera – tai vienas K rinijos Lygi (Žmonijos egregorai), bet joki b du ne „Žem s smegenys“! ia n ra nieko blogo, jeigu neatsižvelgti tai, kad b tent Noosferos minties formos – ir yra daug kalb suk s Velnias (taip jas pavadino religija). Iš tikr – tai m pat vis, kadangi prieš 5.000 met Žmonija sigilino material pasaul tiek, kad prarado ryš su tikru T vu – Dievu, kas jokiu b du mums n ra taikoma kaip kaltinimas. Tai ne nuod m , o b da, ir š išnarinim teks ištaisyti dabartin ms kartoms! Tai teks padaryti kiekvienam, savarankiškai ir praktiškai. Tik su praktika – b da. Žmon s galvoja, kad visk galima ištaisyti tik jimu Diev , meile, atgaila, gerais darbais bei darbu su energijomis. Viskas tai yra puiku, bet žmogus, nepažadin s savo S mon s, neišpl s jos diapazono, lieka Noosferos minties form valdžioje! Jos yra Žmonijos mokytojai, o patys geriausi mokytojai yra žiaur s mokytojai! Visuotinis paklydimas yra nuomon , kad, dirbant su informacija, žmogus evoliucionuoja.Gryna, švari informacija, nepatvirtinta praktikoje, – tai emocijos, dalyvavimo kažkame jausmas ir intelektualaus darbo, be neokortekso pratbudimo, vaizdis. Šiuo atveju turininga dalis – tuš ias garsas, nes „visas garas iš jo švilpuk !“ Noosferos minties formos nuveda kontaktininkus praeit , pasakoja žmon ms, kuo jie buvo ankstesniuose gyvenimuose, bet mums tai ten ieškoti n ra ko! Juk ne be reikalo 60

Šri Aurobindo (1872 – 1950), Indijos filosofas, revoliucionierius ir Indijos nacionalinio išsivaduojamosi organizatorius, integralin s jogos suk jas.

239

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


mes ateiname Žem , netur dami atminties apie savo ankstesnius sik nijimus (visa ši atmintis – neigiam minties form pavidalu – po mirties žmogus nusineša kapus, kartu su fiziniu k nu ir trimis energetinio k no apvalkalais)! Neigiamos minties formos Sielos ir Aukš iausiojo „Aš“ atmint ne sirašo, nes sekan ioje reinkarnacijoje jos žmogui yra nereikalingos ir netgi pavojingos jo Evoliucijai! Prie neigiam minties form priskiriami: išsilavinimas, intelektas, erudicija, moral , dorov , meil ir visi jo darbai (tiek geri, tiek ir blogi). teigiam minties form kategorij patenka visos žmogaus mintys ir viltys apie gyvenimo prasm , apie jos amžinyb , apie bekrašt Visat , apie savo paskirt , apie Diev , kreipimasis J ir, aišku, maldos. Tik šios minties formos gal s pad ti Sielai evoliucionuoti sekan ioje reinkarnacijoje. Evoliucija, suprantama, kaip fizinio nemirtingumo pasiekimas Žem je. Štai tada visa žmogaus patirtis, visi jo dirbiai taps reikalingi, ypa neigiama patirtis! Prisiminkite, kas kartu su Kristumi po nukryžiavimo nu jo Dievo Pasaul ? Tai gi – ne teisuolis arba šventikas, o nusikalt lis! Žmogus, kuriam Žem je buvo sukurtos prielaidos Evoliucijai. Japonai visiškai teis s, sakydami: „Jeigu tu nebuvai sutik s savo kelyje kli – nusipirk jas už didelius pinigus!“ Tiesos momentas bus savo vietos šiame Pasaulyje apibr žimo kriterijaus sisavinimas. Žmogus nuo pradži pradžios veržiasi švies , laim Žem je. Ir jeigu mes jums paliet me skaudam viet , tikriausiai jums kilo noras sužinoti, kokiame pasaulyje gyvenate j s: Priežas Pasaulyje ar Pasekmi Pasaulyje? Jums reikalingas suprantamas j pasirinkto kelio teisingumo paaiškinimas. Kriterijus labai paprastas! Priežas Pasaulis – tai Subtilus Pasaulis, Dievo Pasaulis, tas Pasaulis, kur n ra mirties. Priežas Pasaul n ra kito kelio, kaip evoliucinis keliais, prisijungiant prie Dievo Kanalo, susijungiant su savo Aukš iausiuoju „Aš“ ir gaunant nemirtingum ! Tame Pasaulyje žmogus yra užsi s savirealizacija, jame n ra nei vietos, nei laiko bet kurioms emocijoms - sav s išaukštinimo ir g jimosi pavidalu. Jis pastoviai randasi alfa lygmenyje, kur n ra stres ir emocij , kur n ra net mažiausio noro pastatyti arba susirasti pjedestal savo personai. Kai tik kažkas panašaus vyks, žmogui tai bus pragaras! Pasekmi Pasaulis – tai jutiminis pasaulis, esantis Žem s Noosferos ribose. Jame žmogus juda visiškai priešinga kryptimi, jis yra užimtas saviraiška, savo reikšmingumo ir didyb s patvirtinimo paieška. Noosferos (Velnio) minties formos , kaip botag ir meduol , naudoja emocijas. Tam, kad inicijuoti žmog psichin s energijos išskirimui aplink (kad pamaitinti Noosferos minties formas) jaunyst je, kai jis kupinas j , energijos bei ambicing plan , – pakanka j pavilioti karjeros kilimo laiptai, gero materialinio gyvenimo miražais ir meile! Botagas reikalingas žmogui subrendus, kai ugnis jo akyse jau truput prig so, energijos fontanas išseko, bet apie Evoliucij jis taip pat nenori gird ti. Tada iš jo psichin s energijos lieku ius ištraukia per prievart – j „atidaro“ kaip konserv d žut , neigiam emocij , stres arba depresijos pagalba. Ši operacija nei kiek neprieštarauja tam, apie k buvo kalbama anks iau. Žmogus sustabd savyje Gyvyb s Švytuokl – nepanor jo dirbti kondensatoriaus režimu (kr vis – iškrova). Savo gaut gimimo metu kr , Dievo energijos limit (talent ) padidinti nepageidauja, bet ir atgal gr žinti nenori! Rezultate visos nepriemokos iš jo išieškomos kartu su gyvenimu. Nesvarbu, kad nepriemokas išieško Noosferos minties formos – tai vienas iš K rinijos Lygiu, Dievo tarnyba. Siela gr žinama Tikrosioms Esyb ms. Jeigu sik nijimas Žem je buvo paskutinis, ji pereina nerimstan Siel kategorij . Taip, tuo pa iu Siela lieka amžina, nemirštanti, bet jau ne žmoguje, o korpuskuloje! Pats, savo noru, žmogus evoliucionuoti neprad s niekada – toki „nenormali “, sugeban laužyti save, Žem je yra vienetai, ir tik su s lyga, kad jiems bus duota 240

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


atitinkama technologija! Žmogui, šiam ryžtingam žingsniui žengti, prielaidas privalo sukurti Karma, aplinkini žmoni „pagalbos“ pavidalu, ir taip vadinamos tamsios j gos. Joms, kaip s jau žinote, priskiriama: nežinojimo tamsumas, Noosferos minties formos (kol žmogus neatsikrat j priklausomyb s) ir, pagaliau, nerimstan ios sielos. Visi šie mokytojai ir turi sudaryti jam Evoliucijos s lygas (nepakeliamas gyvenimui Žem je). Kaip matote, daugelis nesiderina su visuotinai priimtomis nuostatomis, bet tai objektyvi realyb ! Tod l, Subtilaus Pasaulio ir Dievo poži riu, žmogaus svajon apie laim ir klest jim Žem je atitr kus nuo Evoliucijos – tai tylus dauno džiaugsmas arba „gerov “ durnyno pacient supratimu...Bet tai dar nereiškia, kad žmogus Žem je pasmerktas, b ti nemirtingas skurde ir vegetuoti, tod l, kad nelaim s ir pinig stygius nuo jo palaipsniui atsitraukia, sutinkamai su jo pavaldumo Evoliucijai ir Vienyb s D sniui, lygiu. M kontaktas su gyvais Žmon mis – praktinis, m stantis, kaip Jie j vadina. Tai yra su Žmon mis, pra jusiais keli real nemirtingum ir pasiruošusiais ten mus su jumis nuvesti. Veslavas Brudzinskis61 genialiai sud jo visus taškus ant „i“ viena tik fraze: „Tiek daug sugeban numatyti ir tiek mažai mokan iu persp ti“. Žmon ms su miegan ia mone ypa vertinga yra informacija apie tai, „kas bus ir kuo širdis nusiramins“ Bet žmon ms galvojantiems, jungusiems darbui savo neokorteks , visi šitie „atviravimai“ – pati neatsakingiausia pliurpalyn ir isterija. Jiems reikalingi praktiniai žingsniai. Štai kod l mes ne tik persp jame, bet ir duodame praktinius dirbius kaip išeiti iš susiklos iusios aklaviet s, maža to, išeiname iš jos patys ir vedame su savimi kitus žmones! Tik d l šios priežasties mes randam s didžiojoje mažumoje ir sakome, kad esame pirmieji. Daugelis iš j , tikriausiai, mano, kad ko gero tai, kuo mes užsiimin jame yra labai iškilu, nepasiekiama, ir apskritai užsi mimas išrinktiesiems. Teks nuvilti: jokio iškilumo ra, tod l kad niekas mums žalios gatv s neatidar , gyvename kaip ir visi, sociume, po Noosferos gaubtu. Tod l visk darome ned kodami, o priešingai. Ir atak einame (aišku, ne d l šlov s), ir atsimušin jame. Trumpai sakant, kare kaip kare, vientysa rutina, viskas yra kasdieniška ir žemiška. O tai, kad mes esame pirmieji, paaiškinama paprastai. Prijungimas prie Visatos Lauko , tai jau ne tik informacijos gavimas ir darbas su ja. Informacij , kaip toki , turi ir Noosfera, bet tai padrika, diskretin informacija. Reikalas visai ne tame, kad ji yra nusl pta arba nepakankamos apimties. Papra iausiai tokiu pavidalu ir mastu realyb sugeba suvokti žinduolio galvos smegenys. Juk ne atsitiktinai šiuolaikinis mokslas išved aksiom : „Protas – tai simbolinis realyb s apdorojimas“, nety ia pripažindamas diskretin m stysenos form , kaip aukš iausi šiuolaikinio žmogaus pasiekim . Bet tereikia žmogui jungti savo neokorteks ir pasijungti prie Visatos Energoinformacinio Lauko, kai informacijos paieškos problema visiškai atkrenta. Laukas užver ia tave toki informacijos lavin , kad žvejoti iš jos atskirus faktelius tampa visiškai nebe domu. Juo labiau, kad ji ten yra vaizduojama, kaip epiško, esan io nuolatin je dinamikoje K rinijos paveikslo, pavidale. Ir visai ne atsitiktinai neokortekso funkcija yra tent vaizdini ir proces analiz , o ne informacijos rinkimas, formuli simboli pavidale. Bet negalvokite, kad viskas yra taip paprasta, paspaudei reikiam mygtuk ir tu jau prisijung s prie Lauko. Tai nepaprastas ir skausmingas procesas. Normalaus, neparuošto žmogaus smegenys tokios apkrovos neišlaikys ir penkeri minu . Prijungmo kriterijus paprastas. Žmogus, prijungtas prie Lauko, jau ia begalin poreik išd styti gaut vaizd popieriuje. Ir gautis turi b tinai epiška, panoramin drob , pagal apimt ir reikšmingum nei kiek ne mažesn už m Doktrin . Ir jeigu matomoje praeityje tokios drob s pasteb ta nebuvo, reiškia, m prioritetui niekas negresia. Jo paslaptis yra gera atmintis.

61

Veslavas Brudzinskis (Wieslaw Brudzinski, gim. 1920 m.), lenk satyrikas.

241

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Apie pieštuk Pieš damas pieštuk d žut ,pieštuk meistras pad jo j šal : – Prieš išleidžiant tave plat pasaul yra penki dalykai, kuriuos tu privalai žinoti, – pasak jis pieštukui. Visada prisimink juos ir niekada neužmiršk, ir tuomet tu tapsi geriausiu pieštuku, kokiu tik gali b ti. Pirma: tu gal si padaryti daug dideli darb , bet tik tuo atveju jei leisi Kaž-kam laikyti tave Savo rankoje. Antra: laikas nuo laiko tau teks patirti skausming drožim , bet tai bus b tina, kad tapti geriausiu pieštuku. Tre ia: tu geb si taisyti klaidas , kurias darai. Ketvirta: svarbiausia tavo dalis visada bus tavo viduje. Penkta: ant bet kokio paviršiaus,kur tu b si naudojamas, tu privalai palikti savo dsak . Pieštukas suprato ir pažad jo visada atsiminti tai. patalpino d žut su pašaukimu širdyje. Mes savo pasižad jim simin me ir vykd me! Noosferos minties formas domina tik j asmeninis išlikimas, kadangi maitinasi jos žmogaus psichine energija („žmogiena“), j kis – „Skaldyk ir valdyk“ (kad išieškoti nedamok jimus). Apie joki žmogaus Evoliucij jos ir negalvoja, joms m Evoliucija reikš mirt . Tuo Noosferos minties form , kaip rinijos Lygio misija pasibaigs, ir poreikis j paslaugoms atkris. Bet tuo pa iu atkris ir žmogaus, pasitenkinusio tik žinduolio smegen paslaugomis, gyvenimo Žem je galimyb . Kas lie ia kontaktus apskritai, tai pats savaime prisijungimas prie Dievo Kanalo met gyje pereina žmogaus kontakt su savo Tikrosiomis Esyb mis (sud tine Lauko dalimi) – o tai aukš iausioji kontakto bei savirealizacijos forma. Pas Tamar , pavyzdžiui, kontaktas su pa iu Dievu, aš jo neturiu, bet manes tai neli dina. Kaž-kuriuo tai momentu pas mane atsidar intuityvus kanalas su mano Tikrosiomis Esyb mis. Joki bals aš negirdžiu, bet užtenka apie k nors giliai susim styti, iš karto ima eiti išpl stin informacija. Tada s du prie kompiuterio ir rašau ištisus straipsnius ir traktatus. Skirtumas tame, kad informacij , gaut bet kurio kontakto pagalba, žmogus turi suvirškinti, praleisti per save, adaptuoti savo Virtualioje Visatoje pasaul ži ros, erudicijos, dorov s, dorumo, intelekto pavidale. Ir viskas tai su 2 – 5 procentais S mon s! Dažniausiai, esant tokiam „vertimui“ iš vienos kalbos kit , gaunasi „sugadintas telefonas“, nepriklausomai nuo to, su kuo turi kontakt . Prie to reikia prid ti dar t aplinkyb , kad žmon s iš Subtilaus Pasaulio, kontaktuojantys su žmogumi, yra jo pastatyti labai griežtus miegan ios dviej procent mon s r mus. Žmogus Žem je trokšta Tiesos, bet supranta j kaip informuotum bei informacijos rinkin . Tod l visk , kas nesiderina su jo pasaul ži ra (vientysai susidedan ia iš stereotip ), atmes ir priims kaip asmenin žeidim ir net nutrauks kontakt . Subtilaus Pasaulio atstovams – m išmintingiems T vams – Tiesa yra tame, kaip vesti žmog , bandžius pamažu pažadinti jo S mon . Informacij jam duoda doz mis, ir tik , kurios suvokimui S mon yra pasiruošusi. Tik šiame jos vertyb jiems. Kol kas tai dar ne kontaktas Tiesos pateikimo žmogui pavidale, o tik pašnekesys! Jeigu žmogus nori pavadinti save gyvu J zaus Kristaus sik nijimu, jie pasiruoš jam pritarin ti, dainuoja dainas apie jo didyb , tik vienu tikslu: jis gali vien puiki dien atsibusti ir tapti gudresnis, kad pasijuokt iš savo buvusios „didyb s“! Per vis tai, išskyrus didyb s manij , mes savo kontakte su Dievu s kmingai pra jome. Išlaik me pašnekes , pasiek me supratim , kad mes nieko nežinome, radome savyje dr sos prisipažinti tame ir papraš me mus išmokyti. 242

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Tik po to prasid jo mokslas „nuo paprastesnio iki sunkesnio“. Mokymasis praktinis, o ne, kaip kažkokio, duomen rinkinio pateikimas. Jo eigoje patys elementariausi dalykai, apie kuriuos žmogus Žem je neturi supratimo, buvo mums atradimas ir Tiesa. Iš ši maž Ties ir susideda visos m knygos. Kiti kontaktininkai, tur ir turintys kontakt , „atsisijojo“ pašnekesyje. Aš taip pat gaunu informacij iš Dievo, kadangi kiekvienas žmogus yra sujungtas su Juo per savo Tikr sias Esybes, bet vert jai man nereikalingi. Š darb atlieka Tikrosios Esyb s, kurioms priklauso didžioji mano „Aš“ dalis. Kvalifikacijos skirtumas nepalyginamas, jos viršija S mon s(iki jos pabudimo) galimybes 33 kartus. Jeigu prie to pridurti, kad mano S mon s potencialas per 12 met padid jo nuo 2 – 5 procent iki 100, tai m bendros galimyb s išaugo dar apie 30 kart ! Taigi, net pa iais kukliausiais apskai iavimais, pranašumas prieš savo pradin intelektualin potencial gaunasi 100 kart .Skai iuojama b tent kartais, o ne procentais, skai ius, kaip matote, fantastinis. K daryti, „su kuo sutapsi, tuo pats patapsi“! ia yra vienas „bet“: tam, kad gauti tikr informacij , reikia nuodugniai išmanyti dalyk iš žemišk šaltini , tur ti supratim apie bendr paveiksl ir apie tai, kam visa tai tau reikalinga. Be to, Tikrosios Esyb s, kaip niekas kitas, gyvybiškai suinteresuotos, kad aš gau iau iš j tikr informacij (reikiam ir savalaik man) ir jos pagrindu dary iau vieninteliai teising pasirinkim bet kuriame reikale. O tai ir yra nesugaunamas Tiesos Momentas, kuomet „Kas“ ir „Kaip“ galv ateina vienu metu. Ateina jie ne intuityviai arba kaip retas nušvitimas, kaip atsitiktiniai reti sve iai, o man pareikalavus, tiesiog, kaip darb ! Tokiu b du, Tikrosios Esyb s kartu su manimi yra orientuotos m bendr teigiam rezultat , m bendr nemirtingum . Tai ir yra m bendro meistriškumo kriterijus. B tent – bendro! Tod l ištikimesni ir patikimesni pad visoje Visatoje man nesurasti! Aš nekalbu apie Diev , be Jo n žingsnio. Štai kod l Tiesa kiekvienam žmogui – tai informacija iš savo Aukš iausiojo „Aš“, šeštojo psichinio jutimo pavidalu. J gauti teks išmokti kiekvienam, kas nor s išgyventi. Kol kas tam yra tik vienas b das – sisavinti Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistem . Bet koki kit informacij iš tikr reikia iššifruoti – ji kiekvienam atskirai paimtam žmogui yra tolima nuo Tiesos, kadangi eina statikos režime, duoda jam tik „Kas“, nepaaiškindama „Kaip“. Tas lie ia kontaktus su Žmon mis iš Subtilaus Pasaulio. Psichini proces švytuokl , prad jusi savo jud jim nuo mano vaikiško subjektyvaus fiziologini proces jutimo, per 50 gyvenimo met padar judes priešing negyv tašk – link objektyvaus prasminimo, link realaus Pasaulio, Visatos tyrimo. Per pastaruosius du metus ji gr žo pradin tašk , prie to paties , mano subjektyvaus, prasminimo, bet jau ne fiziologini proces prasminimo, fizinio k no jutim pavidalu, o kaip savo pilno „Aš“ jutimo, komplekse su Tikrosiomis Esyb mis, esan iomis visuose septyniuose Visatos Lygiuose. Tai ir yra Virtualios Visatos išpl timas iki Tikrosios m sto, j susijungimas. Tai pasireiškia šeštojo psichinio jutimo atsiradimu pas žmog . Toliau Švytuokl svyruos su amplitude, skai iuojama dienomis ir valandomis: sijung Nenutr kstamo Loginio M stymo mechanizmas! Jeigu paimti kontaktus su Noosfera, tai ten apskritai sunku sužvejoti k noros praktinio. Žmog nuveda emocij pasaul , parodo jam pra jusius gyvenimus, vedžioja po ekskursijas kitus pasaulius, neva pašv sdami uždraustas paslaptis. Ta iau j vedžioja tik Noosferos ribose, kaip buliuk už virvut s, kol taps protingesnis – juk tam jie ir mokytojai! 243

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006


Prašymas kontaktininkams, nepriimti m žodži , kaip žeidim , kadangi tai irgi objektyvi realyb .Met metus pl ksit s – ir negausite net vienos t kstantosios dalies to, per pus met gauna žmon s, prisijung per m Sistem prie Dievo Kanalo! Paslaptis labai paprasta: žmogus prisijungia prie Gyvenimo Dinamikos, prie Tikrojo Gyvenimo, atsijungdamas nuo Statikos. Priedo t vai, senel s ir seneliai vienu tik savo prisijungimo faktu inicijuoja savo vaik ir vaikai supergalimybi ir supergabum atsiradim ! Tokiu b du, tikru kontaktu galima pavadinti tik t , kuris perduodamas paveldint! Kaip, tame tarpe, ir visas kitas vertybes – žinias, titulus, nekilnojam turt , nuosavyb ir t. t. Mes pri jome prie dar vienos Tiesos pus s prasminimo ir supratimo. Sekan ioms kartoms Tikras bus tik tas turtas, kur mes sugeb sime iki j danešti ir perduoti. O istorijos apie tai, k mes tur jome, bet nesugeb jome danešti iki m palikuoni , sukels, geriausiu atveju, nesupratim ir nepasitenkinim iš j pus s. Štai kur ir vaik problemos šaknys pas moniniame lygmenyje!Nuo nebeatmenam laik visos ankstesn s kartos, gauvusios dovan talento pavidalu, su pavyd tinu užsisipyrimu, verto geresniam panaudojimui, užkasin jo j žem arba sklaid pav jui. To išdavoje m karta paveld jo ne pilnasvor kepal , o apipelyjusias nuograužas, prisiminim , apie Žmonijos auksin amži , pavidalu, apie buvusi Žmogaus galyb ir nemirtingum ! M užduotis – nutraukti ši yding praktik , užsidirbti talent v l, perduoti j vaikams bei vaikai iams, gr žinus sau ir jiems auksin amži ir nemirtingum !Ir tuo pa iu b tinai pasir pinti , kad jie lygiai taip pat pradubliuot mus, daugindami dovan . Gal b t j s jau turite kaž-koki gabum – tokiu atveju nesusiviliokite gydytojavimu: nemok dami apsaugoti ir valyti save, prisigaudysite visoki nereikaling dalyk ! Vienas iš Apokalips s postulat : „Gydytojavimas baudžiamas. Kiekvienas sau pa iam turi tapti gydytoju!“ Ko gero, j s prieštarausite, jog apsisaugote ir valot s, ir apskritai daug k žinote bei mokate! Patikiname jus, kad pradžioje daugelis iš at jusi pas mus taip mano ir sako – žodis žodin! O v liau prisipaž sta, kad viskas, ko jie išmoko per vis savo gyvenim , buvo tik pasiruošimas Sistemai sisavinti. Toks pasisakymas v l gali jums pasirodyti nekuklus, bet tai yra taip. Tiems iš j , gerbiami skaitytojai, kas panor s sužinoti apie vis tai smulkiau ir susipažinti su Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema praktikoje, duodame m rekvizitus: Elektroninis paštas: om_3@pochta.ru

om@om3.org

system@om3.org

Svetain Internete: www.om3.org

Primygtinas prašymas – praneškite šal , kurioje gyvenate.

244

© Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

Apokalipsės dienų Slaptoji Doktrina 1  
Apokalipsės dienų Slaptoji Doktrina 1  

Rusų autoriai rašo apie Pasaulį, Gyvenimą ir Dievą.

Advertisement