Page 1

Наукові засади підвищення туристичного іміджу регіонів України до ЄВРО-2012 Презентація до д/б теми 2-233-10 (керівник – проф. Зеленська Л.І.)

к.геогр.н., доц. Афанасьєв О.Є.


Методи дослідження туристичного іміджу територій

Традиційні “наукові” Параметризація, вимір досліджуваного явища Статистичний, математичний Комп`ютерне моделювання, картографування

Специфічні прийоми та засоби для “згущення” образу Методи когнітивної географії Оконтурювання “ядерних” образів Аналіз літератури, преси, пропозиції, попиту


туристичний бренд

+

туристичний бренд

туристичний бренд

туристичний бренд

+

- +…

туристичний бренд


Географічний образ

Туристичний образ

Частина уявлень про географічний об'єкт, заснована на будь-якій інформації про нього

Розрекламований ЗМІ географічний образ, який приваблює туристів

Наочний

Наочний та тиражований

Відбиває характерні, типологічні риси країни

Відбиває унікальні риси та об'єкти країни

Стійкий, усталений

Може змінюватись, динамічно розвивається


Інформація з телебачення Інформація про країну з ЗМІ

Інформація з літератури

Інформація з інтернету

Суб`єктивний

Об`єктивний

Етапи формування туристичного образу країни


www.logo2010.dp.ua


Інформаційна програма “Дива України”

Наукові засади підвищення туристичного іміджу регіонів  

Презентація до звіту із д/б теми 2-233-10 (керівник - проф. Л.І. Зеленська, вик. - доц. О.Є. Афанасьєв та ін.)

Advertisement