Energirapport 2011 fra Syddjurs Kommune

Page 1

Energiprojekter i Syddjurs Kommune i 2011 Børnehaven Hyrdebakken Hyrdebakken 2 8400 Ebeltoft

Børnehaven Feldballe Kejlstrupvej 7 8410 Rønde

Kolind Centralskole Bugtrupvej 27 8560 Kolind

VVS-installation og indregulering af vandbalance. Udskiftning af defekte dele og montage af udstyr til ind­ regulering

Efterisolering af loft

Belysning i klasser og faglokaler. Udskiftning af belysning med tilhørende styring

Børnehaven Æblehaven Egedalsvej 7 400 Ebeltoft

Forside

VVS-installation og indregulering af vandbalance. Udskiftning af defekte dele og montage af udstyr til ind­ regulering Børnehaven Myretuen Kirkegade 12 8400 Ebeltoft VVS-installation og indregulering af vandbalance. Udskiftning af defekte dele og montage af udstyr til ind­ regulering Børnenes Gård i Basballe Mols Bjerge Vej 8 8400 Ebeltoft Indregulering af gulvvarme

Energirapport 2011 for Syddjurs Kommune

Børnehaven Kastanjehuset Parkvej 19 8544 Mørke VVS-installation og indregulering af vandbalance. Udskiftning af defekte dele og montage af udstyr til ind­ regulering

Molsskolen Skoletoften 17 8420 Knebel Udskiftning af kedel til konden­ serende kedel med Energimærke A Udskiftning af cirkulationspumper

Rønde Skole Skrejrupvej 1 8410 Rønde Brugsvandsveksler inkl. CTS-styring CTS-styring bygning 5, zonestyring

Rosmus Skole Bispemosevej 3 - 5 8444 Balle

Feldballe Hallen Ravnebjergvej 2 A 8410 Rønde

Udskiftning af lysarmaturer på gangarealer

Varmebehovsstyring

Mørke Skole Kirkevej 13 8544 Mørke Udskiftning af cirkulationspumper CTS-styring af SFO Ådalsskolen i Skørring Ådalen 2, Skørring 8544 Mørke CTS-styring af SFO CTS-styring af kedelcentralen

Hus (lejes af Maria Magdalene) Lillerupvej 3, Rønde 8410 Rønde Konvertering til fjernvarme

Rumfølere slukker automatisk for lyset, hvis der ikke er mennesker i lokalet.

Varme tal om projekterne Besparelse på el og varme på 289.864 kWh Besparelse på CO2 på 73,7 ton Økonomisk gevinst på 205.000 kr. af et samlet budget på 14,3 mio. kr. Investering på 1,3 mio. kr. fra energipuljen Tilbagebetalingstid på 6,3 år


Aktuelle energiprojekter i Syddjurs Kommune Rønde skole

Pindstrupskolen

Børnehaven Feldballe

Skrejrupvej 1 8410, Rønde

Skolevej 1, Pindstrup 8550, Ryomgård

Kejlstrupvej 7 8410, Rønde

Efterisolering i forbindelse med renovering af ejendommen

Efterisolering af loftsareal ved renovering af tag

Installation af jordvarmepumpe

Indblæsning af granulat på loftet af skolens hovedbygning, pedelbolig og tandklinik

Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat

Udskiftning af ruder i eksisterende vinduer til lavenergiglas

Nye vinduer, døre og ovenlys

Udvendig isolering af fladt tag

CTS-styring på eksisterende blandesløjfer

Varmeautomatik

Installation af solvarmeanlæg Samlet investering: 258.000 kr. Samlet besparelse, skønnet: 17.500 kr./ 19.338 kWh / 6.226,7 kg CO2

Vindfang i hovedindgang Varmeanlæg, radiatorer, reguleringsventiler Samlet investering, estimat: 2.65 mio. kr.

Merinvestering i varmepumpen og solvarmen på cirka 50.000 kr. i 2011 inden for el og varme på: 20.000 kWh el og varme 6,3 ton CO2 17.500 kr. Samlet investering på 258.000 kr.

Samlet investering, estimat: 2.64 mio. kr. Samlet besparelse, skønnet: 30.535 kr./ 81.420 kWh

Samlet besparelse, skønnet: 67.156 kr./ 236.219 kWh

Hornslet Skole Ballesvej 6 8543, Hornslet Efterisolering i forbindelse med renovering af ejendommen Udskiftning af cirkulationspumper Udskiftning af vinduer Varmeanlæg, radiatorer, reguleringsventiler Samlet investering, estimat: 5 mio. kr. Samlet besparelse, skønnet: 143.707 kr./ 272.902 kWh / 43.664,3 kg CO2

Samlet besparelse på de tre skoleprojekter 590.541 kWh el og varme 44 ton CO2 241.398 kr. Samlet investering på 7,9 mio. kr. lånefinansieret

Rigtig mange kommunale bygninger får i disse år sprøjtet isoleringsgranulat ind på lofterne.


Energiprojekter de kommende år I 2012 og de kommende år bliver der løbende iværksat projekter inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed. Projekterne prioriteres ud fra et krav om mest værdi for pengene.

Planlagte projekter

Energirenoveringsplan

Med tilbagebetalingstid på op til 9 år.

Med tilbagebetalingstid på over 9 år.

Projekter fra energimærkerapporter www.boligejer.dk

Projekter fra energimærkerapporter www.boligejer.dk

Skoler Rådhus og borgerservice Daginstitutioner Ældrecentre

Skoler Rådhus og borgerservice Daginstitutioner Ældrecentre

1.7 mio. kr. 190.000 kr. 230.000 kr. 700.000 kr.

Total

Belysningsprojekter

Projekterne planlægges efter den løbende bygningsgennemgang og arbejdet med energimærkningen. Prioriteringen bygger på ønsker fra institutionen, bygningsgennemgangen og den tilhørende plan for renoveringsarbejdet.

Skoler

1.5 mio. kr.

2.5 mio. kr.

Konvertering af olie Skoler Daginstitutioner Andre ejendomme

1.1 mio. kr. 300.000 kr. 250.000 kr.

Varmepumpe Skoler

1 mio. kr.

Solceller Andre ejendomme

Total

26.45 mio. kr.

Solceller

500.000 kr.

9.97 mio. kr.

Syddjurs Kommune har i forbindelse med ny- og tilbygninger etableret en række solcelleanlæg. I årene fremover vil vi prioritere solcelle­ anlæg højt, når vi energirenoverer på blandt andet skoler og rådhus.

Solcelleanlæg Skoler Rådhus og borgerservice

Total

Motivationsprojekter Der er afsat midler til motivationsprojekter med henblik på at reducere energiforbruget i kommunens institutioner. Skolerne får i 2012 et kontant engangs­beløb til fri afbenyttelse. I 2012 gennem­føres en elspare-konkurrence for at reducere elforbruget på skolerne mest muligt. De tre skoler, der reducerer elforbruget mest pr. m2 i forhold til forbruget i 2011, vinder et kontant beløb til skolen. Team Ejendomme afvikler og evaluerer motivationsprojekterne.

Motivationsprojekter 2011 – 2014

– investering i alternativ energi.

Spændingsregulering Rådhus, skoler og borgerservice

18 mio. kr. 1.3 mio. kr. 3 mio. kr. 4.15 mio. kr.

Gode energivaner er en gevinst for os alle sammen.

3 mio. kr. 2.2 mio. kr.

Bygninger

Investering Tilbagebetalingstid

12 skoler

600.000 kr.

6 år

27 daginstitutioner

675.000 kr.

6 år

4 adm.bygninger

200.000 kr.

6 år

Energistyring Syddjurs Kommune har etableret energi­styring i en stor del af de kommunale bygninger. Energi- og vandforbruget registreres automatisk og kan følges på:

5.2 mio. kr.

Byggeprogrammer Beskrivelserne i de nye byggeprogrammer er ajourført med de aktuelle energikrav i de bygninger, der er blevet opført fra og med 2011. Programmerne vil løbende blive justeret med beskrivelser til rådgivere og entreprenører. Beskrivelserne skal sikre optimal gevinst for investeringer i energiforbedringer.

http://syddjurs.energykey.dk brugernavn: syddjurs kodeord: syddjurs Forbruget registreres lokalt hver time og opdateres på hjemmesiden hvert andet døgn. Energistyringssystemet er under udvikling, og der kan derfor være enkelte bygninger, der ikke kan findes.

CO2-reduktioner Syddjurs Kommune har i 2011 målt et forbrug på 2.644.053 kg CO2, hvilket svarer til en stigning på 55.943 kg CO2 eller 2,2 % i forhold til opgørelsen i 2010. Der er fra Energipuljen i 2011 iværksat projekter, der svarer til cirka 74.000 kg CO2-­reduktion eller 2,9 % i forhold til 2010. Denne reduktion må forventes at slå fuldt ud igennem i løbet af 2012 og de kommende år.


Energiprojekter Der investeres primært i energiforbedringer i forbindelse med nedbrud, ombygninger, nybygninger og løbende vedligeholdelse. Der er dog områder, hvor det er oplagt at foretage investeringer, der alene vedrører energiforbedringer. Her tænkes især på optimering af tekniske anlæg.

Målsætning Målet med energispareindsatsen i Syddjurs Kommune er at reducere forbruget af el, vand og varme med 2 procent om året frem til 2025, hvilket svarer til den aftale, der er indgået med Danmarks Naturfredningsforening.

Alle projekter kortlægges og prioriteres løbende af Team Ejendomme i samarbejde med institutioner og serviceledere. Alt til- og nybyggeri udføres som minimum i Energiklasse 2015.

Ressurser I Team Ejendomme er der ansat en energistyrer, der styrer og gennemfører konkrete energispareprojekter i tæt samarbejde med institutioner, entreprenører, håndværkere, arkitekter og konstruktører i Team Ejendomme. Der er til energiprojekter afsat i alt kr. 7,5 mio. på anlægsbudgettet fordelt på 2011 og overslagsårene. Det samlede driftsbudget bliver i perioden gradvist reduceret, så den gennemsnitlige tilbagebetalingstid bliver cirka 9 år.

Energimærkning Alle kommunale bygninger skal have gyldige energimærker. Under hensyn til de lokale forhold investeres der i energibesparelser, som er nævnt i energimærkerne, hvis tilbage­betalingstiden er under 5 år. (Lovpligtig aftale mellem KL og Energi- og Transportministeriet.)

Netværk Netværket af serviceledere og teknisk personale ’TEK-NET Syddjurs’ fortsætter. Der afholdes 2-4 møder om året og et årlig heldagskursus. Formålet er at udveksle erfaringer og orientere om nye energiteknologier.

Finansiering Investeringerne finansieres ved den automatiske låneadgang til energibesparende foranstaltninger. Tilbagebetalingen sker ved en reduktion i energibudgetterne, der svarer til tilbagebetalingstiden for de enkelte projekter. Det er muligt at samle flere projekter i én låneansøgning, ligesom der kan laves en ramme for en årrække på samme måde, som det blev praktiseret i perioden 2008 - 2011.

Nye lavenergiruder isolerer langt mere effektivt end almindelige termoruder.

Hvem er med? Denne energirapport gælder for bygninger og anlæg, der ejes, drives og finansieres af Syddjurs Kommune og omfatter: Administrationsbygninger, skoler og sfo’er, juniorklubber og ungdomsskoler, daginstitutioner, legestuer og dagplejehuse, biblioteker, fritids- og idrætsfaciliteter, familie- og ungdomshuse, ældre- og genoptræningscentre, offentlige toiletter og busterminaler, museer, kulturhuse og andre bygninger til kulturelle formål. Der er ikke medregnet driftsbygninger, der er indtægtsdækket, som for eksempel renseanlæg, vandværker, materielgårde og udlejningsbygninger.