Page 1


ผลงานออกแบบภาพประกอบ

เทศกาลเล่านิทานนานาชาติครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ) PEACE TALES “MULTICULTURALISM”


ผลงานออกแบบภาพประกอบ

แบคดรอปนิทรรศการ เปิดบ้าน ศมส. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


.............. ......... .............. ......... .............. ......... .............. ......... .............. ......... .............. ............ ......... .............. ............ ......... .............. ............ ............... ......... .............. ............ ............... ......... .............. ............ ............... ......... .............. ............ ............... ......... .............. ............ ............... ......... .............. ............ ............... ......... .............. ............ ............... ......... .............. ............ ............... ......... ............... ......... ............... .........

................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................

................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................

................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................


ผลงานออกแบบคาแรคเตอร์

ตัวเขียว


ผลงานออกแบบภาพประกอบ

เรื่องสั้น “30 กิโลเมตรของคนหนุ่ม”


ผลงานออกแบบคาแรคเตอร์

นิทาน “ปลาทองบ๊อบ”


ผลงานออกแบบคาแรคเตอร์ “กลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย”


ผลงานออกแบบคาแรคเตอร์ “ในหลวงรัชกาลที่ 9”


ผลงานออกแบบภาพประกอบ

“ลายอาหารไทย”


ผลงานออกแบบปฏิทิน

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG (Asia)


Anusorn Phasomkit (ole) anusorndesigner anusornphasomkit@gmail.com 086-3844924


Ole Portfolio  

I'm graphic designer and illustrator living in Bangkok.

Ole Portfolio  

I'm graphic designer and illustrator living in Bangkok.

Advertisement