Page 1

K AT A L Ó G

2017 - 2020


-Volkswagen Academy Team


Volkswagen Academy


Príhovor Vážené dámy a páni, v súčasnosti, teda v dobe globálneho otepľovania, znečisťovania ovzdušia, obrovskej produkcie odpadu každého druhu, hluku motorových vozidiel a pracovných strojov, výrubov lesov, teda v čase, keď dochádza k poškodzovaniu a znehodnocovaniu životného prostredia je veľmi aktuálna otázka ochrany životného prostredia. Náš tím cíti spoluzodpovednosť za zdravie ľudí a čistotu životného prostredia a preto sme do našej ponuky zaradili RC modely áut na vodíkový pohon, vodíkové články a nabíjačky vodíkových článkov.

Volkswagen Academy


Plynný vodík v štruktúre kovu

Volkswagen Academy


Vodík Vodík H2 je číry bezfarebný plyn bez zápachu, zložený z dvoj atómových molekúl s jednoduchou väzbou medzi atómami vodíka. Je to najľahší plyn. Vo vode je veľmi málo rozpustný. Vodík je však veľmi dobre pohlcovaný niektorými kovmi alebo zliatinami, čo sa využíva na účely jeho skladovania alebo v automobiloch s vodíkovým pohonom.

Do vodíkového palivového článku sa privádza

palivo zvonku. Zariadenie poskytuje elektrickú energiu do dovtedy, kým je od neho privádzaný vodík a kyslík. Vodíkový palivový článok je vlastne batéria, ktorá využíva plynný vodík (H2) a kyslík (O2) ako palivo, z ktorého vyrába elektrinu na odber, pričom treba odvádzať vodu a teplo.

Volkswagen Academy


Vodíkové autá

Volkswagen Academy


VOLKSWAGEN TOUAREG DAKKAR A1

VOLKSWAGEN TOUAREG OFF ROAD A2

VOLKSWAGEN TOUAREG A3

Volkswagen Academy 9


RC vodíkové autá

A4

VOLKSWAGEN PASSAT 2008

A5

VOLKSWAGEN PASSAT 2016

Volkswagen Academy 10


RC vodíkové autá

A6

VOLKSWAGEN AMAROK

A7

VOLKSWAGEN AMAROK OFF ROAD

Volkswagen Academy 11


Príslušenstvo Nabíjacie stanice na vodíkové články

P1

P2

HydroFILL PRO Horizon Hydrofill Refueling Station

P3

P3

Horizon LWH-22-10L-5(Pro) Hydrostik Pro

Volkswagen Academy 12


Príslušenstvo Volantová súprava na diaľkové ovládanie

P4

Futaba 4PX 2.4GHz T-FHSS R304SB

P5

LYNX 4S 2,4GHz + RX Proton 4

Volkswagen Academy 13


Obchodné podmienky Predaj tovaru z ponukového katalógu spoločnosti Volkswagen Academy, s. r. o. (ďalej len ako „predávajúci“) kupujúcemu (ďalej len ako „kupujúci“), sa riadi tu uvedenými obchodnými podmienkami. Kupujúci potvrdzuje akceptáciu týchto podmienok svojim podpisom na objednávke. Kupujúci môže tovar objednať podľa svojho výberu z katalógu. Svojim podpisom na záväznej objednávky potvrdzuje, že skontroloval typ, farbu, číselný kód tovaru a súhlasí s ním. Predávajúci splní podmienky kúpnej zmluvy, pokiaľ pripraví tovar riadne a včas k odovzdaniu a toto kupujúcemu oznámi. Odovzdanie – prevzatie tovaru sa uskutočňuje v priestoroch predávajúceho, v ktorej kupujúci urobil záväznú objednávku. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci na dodacom liste s čitateľným uvedením mena a priezviska preberajúcej osoby a podpisom tejto osoby. Kupujúci je povinný tovar prevziať v dohodnutom termíne a preveriť, či tovar zodpovedá objednávke.

Volkswagen Academy


Platobné podmienky Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena tovaru sa riadi cenníkom predávajúceho platným v dobe potvrdenia záväznej objednávky. K termínu vyskladnenia tovaru vystaví predávajúci celkovú faktúru za tovar vrátane DPH. Pri platbe bankovým prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov – kúpnej ceny v prospech účtu predávajúceho. V prípade vlastného odberu priamo zo skladu predávajúceho hradí kupujúci celú kúpnu cenu ihneď na mieste .V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zo zákona vyplývajúci úrok z omeškania. Celkovú kúpnu cenu za tovar je potrebné uhradiť najneskôr do 14 dní od vystavenia faktúry. Tovar až do uhradenia faktúry zostáva vo vlastníctve predávajúceho až do úplného zaplatenia celkovej kúpnej ceny. Pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne úhradou kúpnej ceny v hotovosti, prechádza vlastnícke právo z predávajúceho na kupujúceho.

Záruka Predávajúci poskytuje na predmet dodávky (tovar) záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za vady a poškodenia na tovare spôsobené kupujúcim úmyselne alebo mechanickým poškodením. V prípade uznania právneho nároku na reklamáciu zo strany predávajúceho, má kupujúci právo na výmenu chybného tovaru za nový. Predávajúci nezodpovedá za vady predmetu plnenia vzniknuté v dôsledku vyššej moci.

Volkswagen Academy


Volkswagen Academy


Nájdete nás

Nevädzová 805/3, 820 07 Bratislava 02/43 41 11 58 cf.vwacademy@gmail.com www.cf.vwawcademy.webnode.com Volkswagen Academy cf.vwacademy

Volkswagen Academy


Volkswagen Academy


Partneri Ďakujeme naším partnerom, bez ktorých by naša cvičná firma nemohla existovať:

záštita, odborný garant cvičnej firmy

rýchla a kvalitná tlač reklamných materiálov pre cvičnu firmu

Volkswagen Academy


Katalóg VW Academy  

Katalóg cvičnej firmy Volkswagen Academy - pilotný projekt spolupráce OA Nevädzová Bratislava a Duálnej akadémie

Katalóg VW Academy  

Katalóg cvičnej firmy Volkswagen Academy - pilotný projekt spolupráce OA Nevädzová Bratislava a Duálnej akadémie

Advertisement