Page 1

THON HOLDING

HALVÃ…RSRAPPORT 2016

Thon Hotel Brussel City Centre


Thon Holding Halvårsrapport 2016

Nøkkeltall

Beløp i Mill kr Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatter Bokført egenkapital Bokført egenkapitalandel Sum eiendeler 1)

Netto kontantstrøm drift  2) Likviditetsreserver  Avdrag neste 12 mnd Rentebærende gjeld Løpetid lån (år) Rente pr. 30.06 / 31.12 Rentesikring (over 1 år)  Netto investeringer Leieinntektsnivå

Hotellrom RevPAR (Inntekt per tilgjengelige rom) 3)

30.06.2016

30.06.2015

2015

             3 122 561 349

2 924 544 447

5 949 1 039 836

8 397 42 % 20 134

7 704 40 % 19 108

8 096 41 % 19 881

512 3 269 2 829

517 3 325 4 119

1 022 3 239 2 460

9 284 2,4 3,47 % 58 %

9 160 2,3 3,70 % 58 %

9 331 2,8 3,61 % 59 %

636

406

1 116

2 060

1 990

2 100

11 476 475

11 054 477

11 482 476

Endrede regnskapsprinsipper m.m. gjør at enkelte størrelser kan avvike fra det som er oppgitt  i tidligere årsrapporter og halvårsrapporter.  1) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ‐ Endring i arbeidskapita 2) Bankinnskudd o.l. + Ubenyttede lånerammer 3) Thon Hotels eide hoteller. Beløp i kroner.

Side 2


Thon Holding Halvårsrapport 2016

Thon Holding Første halvår 2016 Thon Holding hadde en tilfredsstillende utvikling i første halvår, men nedskrivninger knyttet til konsernets eierandel i Moss Lufthavn Rygge bidro til et lavere resultat enn i fjor. Hovedpunkter i første halvår: • Driftsinntektene økte med 7 % til 3.122 millioner kroner (2.924). • Resultat før skatter ble 349 millioner kroner (447). • Bokført egenkapital økte til 8.397 millioner kroner (7.704), og egenkapitalandelen var 42 % (40). Verdijustert egenkapital vurderes å være vesentlig høyere. • Netto kontantstrøm fra drift var 512 millioner (517). • Årlig leieinntektsnivå i eiendomsporteføljen var 2.060 millioner kroner (1.990), og ledigheten var 1 % (1). • Thon Hotels hadde ved halvårsskiftet 11.476 rom fordelt på 78 hoteller i Norge og utlandet. • Konsernets likviditetsreserve var 3.269 millioner kroner (3.325). Stenersgata 2 Oslo

Side 3


Thon Holding Halvårsrapport 2016

Resultat og balanse sammendrag Thon Holding konsernets driftsinntekter var 3.122 millioner Thon Holding konsern Graf 1 kroner (2.924), og resultat før skatter var 349 millioner kroner (447). DRIFTSINNTEKTER (INKL. INTERNSALG)

MILL KR

Konsernets eiendeler hadde ved halvårsskiftet en bokført 4 000 verdi på 20.134 millioner kroner (19.108). 3 500 3 000

Bokført egenkapital var 8.397 millioner kroner (7.704), og 2 500 egenkapitalandelen var 42 % (40). 2 000

Konsernets rentebærende gjeld var ved halvårsskiftet 9.284 1 500 millioner kroner (9.160). 1 000

Samlede driftskostnader var 2.561 millioner kroner (2.380), og driftsresultat ble dermed 561 millioner kroner (544). Thon Holding konsern

Graf 1

DRIFTSINNTEKTER (INKL. INTERNSALG)

MILL KR 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500

500

Eiendommenes leieinntekter indikerer en bruttoavkastning 0 (brutto yield) på ca. 12 %, 2012 på bokførte 2013 verdier 2014 2015og verdijustert 2016 egenkapital vurderes derfor å være vesentlig høyere enn Eiendom Hotell og restaurant Øvrig virksomhet bokført egenkapital.

0

2012

2013

Eiendom

2014

2015

Hotell og restaurant

2016

Øvrig virksomhet

Graf 2

Finansposter

Graf 2

RESULTAT FØR SKATTER 

RESULTAT FØR SKATTER 

MILL KR

MILL KR Konsernets netto finansposter var - 212 millioner kroner (-60097).

600

500

500

Som følge av at Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL) legger ned sin 400 virksomhet den 1. november 2016, er konsernets eierandel og lån til selskapet nedskrevet med totalt 173 millioner 300 kroner.

400 300

200

200

Andel resultat i tilknyttede selskaper utgjorde - 57 millioner 100 kroner, etter at eierandelen i RSL ble nedskrevet med 73 millioner kroner. 0

100 0 2012

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2016

Finanskostnader beløp seg til 274 millioner kroner (181), og inkluderer nedskrivning av aksjonærlån til RSL med 100 millioner kroner. Ordinære rentekostnader utgjorde 162 LIKVIDITETSRESERVER OG AVDRAG millioner kroner (176), og nedgang forklares i stor grad av i MILL KR lavere gjennomsnittsrente. Netto valutatap var i første halvår 5 000 7 millioner kroner (+27).

Graf 3

Graf 3

Driftsinntekter og kostnader LIKVIDITETSRESERVER OG AVDRAG MILL KR

I første halvår økte konsernets driftsinntekter med 7 % til 5 000 3.122 millioner kroner (2.924).

4 000

4 000

Salgsinntekter fra boligprosjektene beløp seg til 218 millioner 3 000 kroner (124), mens produksjonskostnadene for boligene var 184 millioner kroner (99). Netto gevinster ved boligsalg ble 2 000 dermed 34 millioner kroner (25). 1 000

Aksjegevinster beløp seg til 100 millioner kroner (41), og er 3 000 knyttet til salg av konsernets aksjer i Thon Reitan Hotell AS (Se side 6). 2 000

1 000

Ordinære avskrivninger beløp seg til 191 millioner kroner 0 (188). 2012 2013 2014 2015 2016 Likviditetsreserver

Avdrag neste 12 mnd

Lønnskostnadene beløp seg til 697 millioner kroner (666), og økte både som følge av konsernets vekst og den generelle lønnsveksten. Grafer Thon Holding 2009_H1

Andre driftskostnader beløp seg til 1.311 millioner kroner (1.158). Veksten forklares både av høyere kostnader knyttet til modernisering av eiendomsporteføljen og konsernets generelle vekst. Kostnader knyttet til modernisering av eiendomsporteføljen utgjorde 283 millioner kroner (246).

Side 4

2012

2016

Kontantstrøm og likviditet 0

2012 var netto 2013 kontantstrøm 2014 2015 I første halvår fra driften 512 2016 Avdrag neste 12 mnd millioner kroner Likviditetsreserver (517), mens endring i arbeidskapitalen var - 193 millioner kroner (- 26).

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde Grafer Thon Holding 2009_H1 dermed 319 millioner kroner (491). Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene var - 491 millioner kroner (- 362), mens finansieringsaktivitetene økte likviditeten med 251 millioner kroner (- 56). I første halvår økte dermed likviditetsbeholdningen med 76 millioner kroner (67).


RESULTAT FØR SKATTER 

MILL KR

Thon Holding Halvårsrapport 2016

600 500 400

Konsernets likviditetsreserve var ved halvårsskiftet 3.269 300 millioner kroner (3.325). 200 100 Likviditetsreserven besto av kortsiktige plasseringer på 613 millioner kroner (740) og ubenyttede kredittrammer på 2.656 0 2012 2013 2014 2015 2016 millioner kroner (2.585).

Graf 3

Samlede driftsinntekter i eiendomsområdet var i første halvår 1.426 millioner kroner (1.290). Økningen fra i fjor forklares både av økte leieinntekter og økte salgsinntekter fra boligprosjekter under oppføring. Konsernets eksterne leieinntekter økte med 32 millioner kroner til 739 millioner kroner.

LIKVIDITETSRESERVER OG AVDRAG

MILL KR

Eiendomsområdet

5 000

Salgsinntekter fra boligprosjektene beløp seg til 218 millioner kroner (124).

4 000

3 000

Eiendomsporteføljen hadde ved halvårsskiftet et leieinntektsnivå på 2.060 millioner kroner (1.990), og en ledighet på kun 1 %.

2 000

1 000

0

2012

2013

2014

Likviditetsreserver

2015

2016

Avdrag neste 12 mnd

Grafer Thon Holding 2009_H1

Virksomhetsområder Eiendom

Eiendomsporteføljen fordeles på følgende segmenter (målt etter leienivå) • • • •

Handel: Hotell: Kontor: Diverse:

Graf 4

Markedet for næringseiendom i 1. halvår 2016 På tross av lav vekst i norsk økonomi, var det fortsatt en positiv utvikling i markedet for næringseiendom. I første halvår var det høy etterspørsel etter næringseiendom som investeringsobjekt både fra norske og internasjonale investorer. Med utsikt til fortsatt lave renter forventes det en stabil utvikling i salgsmarkedet for næringseiendom. Veksten i privatkonsumet var noe lavere enn i fjor, men leieprisene i kjøpesenter- og øvrige handelseiendommer var stabile i første halvår. Leieprisene for kontoreiendommer i Oslo-området viste en stabil eller svakt økende tendens og markedsledighet var svakt fallende.

48 % 29 % 16 % 7%

ÅRLIG LEIEINNTEKTSNIVÅ PER 01.07

MILL KR 2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2012

2013

Handel

2014

Hotell

2015

Kontor

2016

Diverse

Graf 5

Kjøpesenter KR

ROMPRIS OG INNTEKT PER ROM

1 000 I første halvår 2016 eide konsernet 8 kjøpesentre, hvorav 5 er i Norge og 3 i Sverige. 800

Kjøpesentrene hadde en samlet butikkomsetning på 600 6,7 milliarder norske kroner (6,0). I Norge var samlet 400 butikkomsetning 3,1 milliarder kroner (3,0), mens den i Sverige utgjorde 3,5 milliarder svenske kroner (3,2). 200 0

2012

2013

Rompris

Rosenkrantz gate 16-18, Oslo

2014

2015

2016

RevPAR

Graf 6

RENTEUTVIKLING THON HOLDING SISTE 5 ÅR 6%

5%

4%

3%

Side 5


2 000

Thon Holding Halvårsrapport 2016 1 500

Hotell Det norske hotellmarkedet i første halvår 2016 Det norske hotellmarkedet ble i april / mai rammet av en 4 ukers landsdekkende hotellstreik, som bidro til en betydelig kansellering av reiser og konferanser i Norge. På tross av streiken viste det norske hotellmarkedet en stabil utvikling i første halvår sammenliknet med foregående år. Antall overnattinger ved de norske hotellene økte med 1 % fra samme periode i fjor, mens antall hotellrom var uendret.

1 000 Konsernets arbeid med oppgradering og modernisering av hotellporteføljen fortsatte i første halvår 2016, og betydelige 500 vedlikeholdskostnader er belastet regnskapet.

På 0bakgrunn av den norske hotellstreiken i april/ mai, hadde 2012 2013 2014 2015 2016 Thon Hotels et noe lavere driftsresultat enn i første halvår i Handel Hotell Kontor Diverse fjor. Graf 5

1 000

Både romprisen på 908 kroner og gjennomsnittsbelegget på 52 % var på samme nivå som i 2015.

800

Nøkkeltallet RevPAR (Revenue Per Available Room) på 470 kroner var følgelig også uendret fra foregående år.

400

600

200

Markedsutviklingen i Oslo og Akershus var også lik landsgjennomsnittet, og RevPAR for hotellene i Oslo-området var uendret på 607 kroner.

Hotellområdet Konsernets driftsinntekter i hotellområdet (inkl. internt salg) var 1.690 millioner kroner (1.642), inkludert 75 millioner kroner (70) i driftsinntekter fra frittstående serveringssteder.

Thon Hotels Thon Hotels er en hotellkjede med 11.476 rom fordelt på 78 hoteller i Norge og utlandet. I Norge er Thon Hotels en landsdekkende hotellkjede i Norge med ca. 9.745 rom fordelt på 69 hoteller. 55 av hotellene drives av konsernet, mens 14 opereres av eksterne franchisetakere. Hotellporteføljen består i hovedsak av sentrale byhoteller, og de fleste hotellene er oppført eller rehabilitert de senere år. Thon Hotels er en dominerende aktør i storbyregionene Oslo og Bergen.

0

2012

2013

2014

2015

Rompris

2016

RevPAR

Graf 6

RENTEUTVIKLING THON HOLDING SISTE 5 ÅR Øvrige virksomhetsområder 6%

Virksomhetene utenfor eiendoms- og hotellområdet inngår i øvrige virksomhetsområder. I første halvår var 5% driftsinntektene 373 millioner kroner (350). 4%

Den største virksomheten, Unger Fabrikker AS, hadde i 3% første halvår driftsinntekter på 275 millioner kroner (257), og et2%resultat før skatter på 51 millioner kroner (38). 1%

jun.11 jun.12 Investeringer

jun.13

Gjennomsnittsrente

jun.14

NOK

jun.15

SEK

jun.16

EUR

Konsernets netto investeringer i første halvår var 636 millioner kroner (406). Grafer Thon Holding 2009_H1

Større eiendomssalg •

Utenfor Norge har Thon Hotels 1.731 rom, fordelt på 5 hoteller og 2 appartementshoteller i Brussel, 1 i Rotterdam og 1 i Sverige. Fordelt på geografiske segmenter oppnådde Thon Hotels følgende nøkkeltall i første halvår 2016 (2015):

ROMPRIS OG INNTEKT PER ROM

KR

Britannia Hotell, Trondheim (50 %) Hotellet med 247 rom ble solgt med overtakelse 1.7.2016. I forbindelse med en omfattende rehabilitering ble hotellet stengt den 1.7, og Thon Hotels driftsavtale for hotellet opphørte.

Ferdigstilte eiendomsprosjekter • •

Thon Hotell Stavanger Klubbgaten 6 i Stavanger er bygget om til Thon Hotell Stavanger med 147 rom. Hotellet åpnet 1.8.2016.

Større prosjekter under oppføring/rehabilitering •

Side 6

Storgata 14-16-18 Kontor- og handelseiendom på ca. 14.000 kvm. i Oslo sentrum. Bygget er fullt utleid og skal ferdigstilles i 3. kvartal 2016.


Thon Holding Halvårsrapport 2016

Parkodden, Strømmen

Engebrets Promenade, Lillestrøm Boligeiendom med 171 leiligheter for salg, ferdigstillelse i 2017.

Konsernets gjeldsportefølje er sammensatt av langsiktige kredittrammer i nordiske banker og gjeld opptatt direkte i det norske kapitalmarkedet.

Dr. Wendts Hage, Lørenskog Boligeiendom med 51 leiligheter for salg, som skal ferdigstilles i 2017.

Diagonale, Oslo (50 %) Diagonale-prosjektet i Bjørvika i Oslo omfatter oppføring av en kontoreiendom, og en kombinert bolig- og handelseiendom på samlet ca. 40.000 kvm. Prosjektet er planlagt ferdig i 2018.

Tilgangen til finansiering vurderes fortsatt som god, og kredittmarginene både i kapital- og bankmarkedet ble redusert i første halvår. Ved halvårsskiftet var samlede kredittrammer 11.902 millioner kroner (11.716), og ubenyttet del utgjorde 2.656 millioner kroner (2.585).

Parkodden, Strømmen Kombinert bolig- og næringsbygg med et areal på ca. 13.000 kvm. (BRA) i umiddelbar nærhet til Strømmen Storsenter. Bygget vil inneholde 166 leiligheter for salg og ca. 1.300 kvm. næringsareal for utleie. Prosjektet planlegges ferdigstilt i andre halvår 2018.

Thon Hotels, modernisering av hotellporteføljen Konsernets arbeid med oppgradering og modernisering av hotellporteføljen fortsetter også i 2016. I løpet av 2016 og 2017 gjennomføres større moderniseringer av ytterligere 6 hoteller med totalt 1.000 gjesterom.

Finansiering Ved halvårsskiftet hadde konsernet en rentebærende gjeld på 9.284 millioner kroner (9.160).

Det norske kapitalmarkedet er fremdeles en viktig finansieringskilde, og en betydelig andel av konsernets finansiering opptas direkte i markedet. Utestående sertifikatog obligasjonsgjeld var ved halvårsskiftet 2.800 millioner kroner (3.600). Gjelden hadde en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 2,4 år (2,3). 31 % (45) av gjelden forfaller innen 1 år. Ved halvårsskiftet var konsernets gjennomsnittsrente 3,47 % (3,70), og 58 % (58) av gjelden har rentebinding over 1 år. Gjennomsnittlig rentebinding var 4,2 år (4,4). Rentebærende Tabell gjeld 2 er fordelt på følgende valutaer:

Valuta NOK SEK EUR

Andel 71 % 18 % 11 %

Snittrente 3,65 % 3,63 % 2,06 %

Side 7


Thon Holding Halvårsrapport 2016 2016

0

2012

2013

2014

2015

Rompris

RevPAR

Graf 6

RENTEUTVIKLING THON HOLDING SISTE 5 ÅR 6%

5%

4%

3%

2%

1%

jun.11

jun.12

jun.13

Gjennomsnittsrente

jun.14

NOK

jun.15

SEK

jun.16

EUR

Grafer Thon Holding 2009_H1

Fremtidsutsikter Veksten i norsk økonomi er lav, og oljeprisfallet bidrar til relativt svake vekstutsikter de nærmeste årene. Norges Bank senket renten til 0,5 % i mars, og signaliserer ytterligere rentekutt høsten 2016. Etterspørsel etter næringseiendom i Norge både fra norske og internasjonale investorer er fremdeles høy, og med utsikt til fortsatt lave renter forventes det en stabil utvikling i salgsmarkedet for næringseiendom. Veksten i privatkonsumet forventes å være stabil eller øke moderat i tiden fremover, og rammebetingelsene for konsernets handelseiendommer vurderes derfor som positive. I kontormarkedet i Oslo-området er ledigheten svakt fallende og leieprisene viser en stabil utvikling. Lav nybygging forventes å bidra til et stabilt kontormarked, selv med et noe mer usikkert arbeidsmarked. Som følge av lav økonomisk vekst i Norge er det grunn til å forvente en stabil etterspørsel etter hotell fra norske hotellgjester, mens etterspørselen fra utlendinger forventes å øke på grunn av kursutviklingen for den norske kronen. Totalt sett forventes det derfor et stabilt eller svakt positivt hotellmarked i Norge i tiden fremover. Thon Hotels vurderes på bakgrunn av solid markedsposisjonen og attraktiv hotellportefølje, å være godt posisjonert for en positiv markedsutvikling. Thon Holding konsernets sterke finansielle stilling og markedsposisjon antas å bidra til en fortsatt tilfredsstillende resultatutvikling.

Oslo, 30. august 2016 Styret i Thon Holding AS

Side 8


Thon Holding HalvĂĽrsrapport 2016

Illustrasjon nybygg boliger. Wendts Hage, Lørenskog

Side 9


Thon Holding Halvårsrapport 2016

RESULTATREGNSKAP - KONSERN Beløp i Mill kr

30.06.2016

30.06.2016

2015

NOK millions

739 908 872 603

707 904 847 465

1 425 1 826 1 709 989

Rental income Room Revenue Sale of goods Other operating income

3 122

2 924

5 949

Operating income

Varekostnader Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader

‐362 ‐697 ‐191 0 ‐1 311

‐368 ‐666 ‐188 0 ‐1 158

‐757 ‐1 368 ‐363 0 ‐2 421

Cost of goods Payroll costs Ordinary depreciation Write down Other operating expenses

Driftskostnader

‐2 561

‐2 380

‐4 910

Operating expenses

561

544

1 039

Andel resultat i tilknyttede selskaper Finansinntekter Finanskostnader

‐57 119 ‐274

‐5 88 ‐181

26 122 ‐351

Share of results of associated companies Financial income Financial expenses

Netto finansposter

‐212

‐97

‐203

Net financial items

Resultat før skatter

349

447

836

Skatter

‐89

‐131

‐128

Periodens resultat 

260

315

708

Profit for the period 

Majoritetens andel av resultatet Minoritetens andel av resultatet

229 31

291 24

670 39

Majority share of profit Minority share of profit

Leieinntekter Losjiinntekter Varesalg Andre driftsinntekter Driftsinntekter

Driftsresultat

Side 10

Operating profit

Profit before tax Taxes


Thon Holding Halvårsrapport 2016

BALANSE - KONSERN Beløp i Mill kr

30.06.2016

30.06.2015

2015

EIENDELER

NOK millions

ASSETS

Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Investering i datterselskaper Finansielle anleggsmidler

34 81 17 674 0 342

30 109 16 741 0 484

29 68 17 644 0 490

Intangible assets Deffered tax asset Property, plant and equipment Investments in subsidiaries and joint ventures Financial assets

Sum anleggsmidler

18 131

17 364

18 230

Total assets

457 986 24 535

202 846 24 673

374 793 24 459

2 002

1 745

1 650

20 134

19 108

19 881

Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.lign. Sum omløpsmidler Sum eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD

Goods Trade and other receivables Investments Bank deposits, cash and cash equivalents Total current assets Total assets

EQUITY AND LIABILITIES

Aksjekapital Annen egenkapital Minoritetsintresser

300 7 882 215

300 7 261 143

300 7 610 186

Share capital Other equity Minority interests

Sum egenkapital

8 397

7 704

8 096

Total equity

Utsatt skatt Andre forpliktelser Langstiktig gjeld Kortsiktig gjeld

944 ‐1 7 525 3 268

1 006 1 6 766 3 632

850 0 7 384 3 551

Deffered tax Other liabilities Non‐current liabilities Current liabilities

Sum gjeld

11 737

11 404

11 785

Total liabilities

Sum egenkapital og gjeld

20 134

19 108

19 881

Total equtiy and liabilities

Side 11


Thon Holding Halvårsrapport 2016

KONTANTSTRØMSOPPSTILLING OG EGENKAPITALAVSTEMMING - KONSERN Beløp i Mill kr

30.06.2016

30.06.2015

KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

NOK millions CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Årets resultat før skatt Betalte skatter Andel resultat fra tilknyttede selskap Endring i pensjonsmidler Salgstap/(‐gevinst) langsiktige eiendeler Avskrivninger av anleggsmidler Nedskrivninger av anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (A)

349 ‐75 57 0 ‐11 190 2 ‐83 ‐40 37 ‐107

447 ‐125 5 0 2 188 0 24 ‐5 ‐38 ‐6

             319

491

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Profit (loss) before taxes Income tax paid Share of profit (loss) of associated companies Change in pension liabilities Gains (losses) on sale of non‐current assets Ordinary depreciation Write‐downs Changes in inventories Changes in trade receivables Changes in trade payables Changes in other accruals Net cash flow from operating activities (A) CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Netto utbetaling ved kjøp av datterselskaper og felleskontrollert virksomhet Innbetaling ved salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Netto innbetaling ved salg av datterselskaper og fellekontrollerte virksomheter Netto kontantstrøm fra andre investeringer  Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B)

‐635 0 12 140 ‐8

‐315 ‐69 0 0 22

Purchase of fixed assets and intangible assets Net payments on aquisition of subsidiaries and joint ventures Sale of fixed assets and intangible assets Net proceeds from acquisition of subsidiaries and joint ventures Net cash flow from other investments

            ‐491

‐362

Net cash frm investing activities (B)

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Opptak av ny rentebærende gjeld Nedbetaling av rentebærende gjeld Utbetaling ved økning i eierinteresse i datterselskap Utbetalt utbytte Nettoeffekt av andre kapitalendringer

3 410 ‐3 158 0 ‐1 0

1 845 ‐1 893 0 0 ‐8

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (C)

             251

‐56

Nettoeffekter av valutakursendringer (D)

                 ‐3

‐6

Net effects of exchange rate changes (D)

Netto endring i kontantstrøm (A+B+C+D)

                76

67

Net change in cash flow (A+B+C+D)

459

602

Cash and cash equivalents as at 1 Jan

Kontanter og ekvivalenter 30.06

             535

669

Cash and cash equivalents as at 30 June

Ubenyttet del av kassekreditt og andre trekkrettigheter

          3 105

3 105

Kontanter og ekvivalenter 1.1

EGENKAPITALAVSTEMMING

Beløp i Mill kr

New interest‐bearing debt Repayment of interest bearing debt Payment due to incrase in ownership interests in subsidiaries Dividenst paid Net effect of other changes in equity Net cash flows from financing activities  (C)

Undrawn overdrafts and other credit facilities

EQUITY ANALYSIS

                75 658                  67 016

30.06.2016

30.06.2015

2015

NOK millions

Egenkapital 01.01. Periodens resultat Valutakursendringer og øvrige endringer

                 8 096                      260                        42

               7 390                     315                        ‐1

               7 390                     708                        ‐2

Total Equity 01.01. Profit for the period Exchange rate changes/Other changes

Egenkapital ved periodens slutt

                 8 397

               7 704

               8 096

Total equity end of period

Selskapets delårsregnskap er avlagt i henhold til kravene i Norsk Regnskapsstandard nr. 11 ‐ Delårsrapportering. Selskapets delårsregnskap er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som selskapet har benyttet i årsregnskapet. Regnskapet er ikke revidert.

Side 12


Thon Holding Halvårsrapport 2016

KEY FIGURES NOK millions

30.06.2016

Operating income Operating profit Profit before tax Equity Equity ratio Total assets 1)

Net cash flow form operations  2)

Liquidity reserve  Amortisation next 12 months Interest‐bearing debt Remaining loan term (years) Interest rate at 30 Jun / 31 Dec Interest rate hedging (over 1 year) Net investments Annual rental income Hotel rooms

3)

RevPAR (revenue per available room) 

30.06.2015

2015

             3 122 561 349

2 924 544 447

5 949 1 039 836

8 397 42 % 20 134

7 704 40 % 19 108

8 096 41 % 19 881

512

517

1 022

3 269 2 829

3 325 4 119

3 239 2 460

9 284 2,4 3,47 % 58 %

9 160 2,3 3,70 % 58 %

9 331 2,8 3,61 % 59 %

636

406

1 116

2 060

1 990

2 100

11 476

11 054

11 482

475

477

476

1) Net cash flow from operating activities ‐ Change in working capita 2) Bank deposits etc. + Undrawn borrowing facilities 3) Thon Hotels owned hotels

Side 13


Thon Holding HalvĂĽrsrapport 2016

Side 14


Thon Holding HalvĂĽrsrapport 2016

Thon Hotel Kautokeino

Side 15


Strømmen Storsenter

Thon Holding AS

Stenersgata 2 Postboks 489 Sentrum 0105 Oslo Tlf: 23 08 00 00 Faks: 23 08 01 00 Web: www.olavthon.no E-post: firmapost@olavthon.no Foretaksnr: 938 050 287

Thon holding halvaarsrapport 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you