Page 1

RAPORT ZA OKRES OD 1. 09. 2016 r. DO 23..06.2017

SP 1. Sprawozdanie z realizacji podjętych działań. Opisać krótko, w jaki sposób zostały zrealizowane poszczególne punkty planu działań z zakresu promocji zdrowia. Cel działań priorytetowych: 

znajomość zasad zdrowego odżywiania i pozytywnych nawyków żywieniowych: -dalsze wdrazż anie do systematycznego spozż ywania zdrowych posiłkoó w z uwzględnieniem só wiezż ych warzyw i owocoó w, nabiału, ze wskazaniem na potrzebę spozż ywania I i II só niadania -nieprawidłowosó ci spowodowane błędami dietetycznymi: skutki, choroby

świadomość pozytywnego wpływu aktywności ruchowej na zdrowie - podejmowanie aktywnosó ci ruchowej jako formy spędzania czasu wolnego, - rola sportu w usprawnianiu organizmu. - wykorzystanie bazy szkolnej do zwiększenia aktywnosó ci ruchowej ucznioó w - zwiększenie udziału ucznioó w w sportowych zajęciach pozalekcyjnych

Znajomość przyczyn i objawów stresu, indywidualnych sytuacji stresowych oraz strategii radzenia sobie ze stresem - zapoznanie ucznioó w z wiedzą na temat natury stresu oraz ze strategiami radzenia sobie ze stresem DZIAŁANIA: W roku szkolnym 2016/17 zrealizowano liczne zadania w ramach Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 57, Szkolnego Programu Edukacji Prozdrowotnej, a takzż e Szkolnego Programu „ Wypoczywamy Aktywnie” oraz projektu „ Rowerem do szkoły „ organizowanym przez miasto Poznanó , projektu:„ Poznanó stawia na zdrowie”profilaktyka wad postawy. W ramach problemoó w priorytetowych zrealizowano następujące działania: - Prelekcje przeprowadzone przez wychowawcoó w dotyczące zdrowego odzż ywiania, ze wskazaniem na potrzebę spozż ywania zdrowego I i II só niadania -Wystawa plakatowa : „Zdrowe potrawy podczas wakacji”. -Konkurs „ Moje zdrowe śniadanie- zdjęcia gastronomiczne”. Uczniowie kl. IV-VI p przygotowywali w domu zdrowe só niadania. Swoje działania dokumentowali w formie zdjęciowej. -Akcja długoterminowa: Praktyczna lekcja przygotowania zdrowego śniadania; śniadanie z warzywem, śniadanie z owocem. W pazó dzierniku akcja została połączona z obchodami Międzynarodowych Dni Zdrowej ZŻ ywnosó ci. -Wystawa plastyczna:7 kroków zdrowego żywienia. Uczniowie przygotowali


wystawę prac plastycznych prezentujących 7 krokoó w zdrowego zż ywienia: urozmaicenie, umiarkowanie, uregulowanie, umiejętnosó có, uprawianie, unikanie ((nadmiaru uzż ywek, stresu), usó miechnij się. -Akcja długoterminowa: Konkurs na najładniejszy imprezowy stoó ł ze zdrową zż ywnosó cią. -Akcja długoterminowa pt. „SŚ niadanie zjadamy - mocy nabieramy”. Uczniowie SP w poszczegoó lnych klasach wspoó lne przygotowali zdrowe só niadania: posiłek zbozż owo – owocowo -warzywny, poznawali wartosó ci odzż ywcze I i II só niadania oraz negatywne skutki funkcjonowania w szkole bez só niadania. Przygotowane só niadania wspoó lnie spozż ywali. -„Dieta dobrze zbilansowana to dla zdrowia wygrana” kl.I-III SP. Uczniowie poznali zasady dobrej diety i odpowiedniego dobierania produktoó w do kazż dego z posiłkoó w. -Konkurs matematyczny: „Nasze zdrowie” (kl. IV-VI SP) -Konkurs na ulotkę edukacyjną promującą zdrowe odzż ywianie. -Odżywianie a właściwa higiena jamy ustnej; zajęcia z pielęgniarką szkolną (kl. I-III SP) -Wystawa: Owoce i warzywa zamiast słodkich przekąsek Akcja promująca unikanie sztucznych barwnikoó w i substancji – „Kolorowym słodyczom moó wimy nie ”. -Zajęcia i pogadanka na temat zdrowego zż ywienia i koniecznosó ci unikania zż ywnosó ci fast food przeprowadzona przez dietetyka w kl. I-III SP. -Parking rowerowy w Szkole Promującej Zdrowie. Rozbudowa parkingu rowerowego w celu promowania zdrowego poruszaniu się po osiedlu jako alternatywa dla samochodu. -Kontynuacja projektu:„ Poznań stawia na zdrowie”- profilaktyka wad postawy. W okresie od wrzesó nia do grudnia nauczyciele wychowania fizycznego prowadzili zajęcia mające na celu korygowanie wad postawy u młodszych ucznioó w szkoły podstawowej. -„Rowerem do szkoły” to projekt finansowany ze środków Miasta Poznania i realizowany przez Stowarzyszenie Rowerowy Poznań. Udział w projekcie miał na celu edukację rowerową oraz rozwoó j ruchu rowerowego wsó roó d ucznioó w. -Apel „ Dni Promocji Zdrowia „ Podczas apelu: - prezentację pt. „ Bądzó my zdrowi, wiemy więc działamy” przygotowaną przez ucznioó w kl. Va . -quiz posó więconym zasadom higienicznego trybu zż ycia. -pokaz có wiczenó w wykonaniu ucznioó w kl. Va i Vb, ułozż onych do wierszy o tematyce zdrowia ( có wiczenia na piłce, na skakankach, ping –pong, gra w piłkę, układ taneczny, có wiczenia rozciągające). Uczniowie kl. I-III SP aktywnie uczestniczyli i wykonywali có wiczenia podczas pokazu. - Rajd do Stadniny Koni PONY ( kl. I SP) .Podczas rajdu uczniowie obchodzili SŚ więto Pieczonego Ziemniaka. -Wycieczka integracyjna do Giecza; Gry i zabawy sportowe. Wycieczka klas II SP do Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego w Mniszkach. - Żółta szkoła klas III w gospodarstwie agroturystycznym „ Jansówka”. Uczniowi wzięli udział w sportowym torze przeszkoó d oraz w zabawie w lesó ne podchody połączonej z rozwiązywaniem zadanó -Wystawa prac „ Inni też jedzą zdrowo i kolorowo”. Uczniowie kl. I-III SP


przygotowali wystawę plakatoó w związanych ze zdrowymi potrawami pochodzącymi z roó zż nych rejonoó w só wiata. Podczas zajęcó spozż ywali roó zż norodne warzywa, owoce, ziarna typowe dla roó zż nych rejonoó w só wiata -Dzień japoński: zdrowe potrawy z Japonii Uczniowie kl. I_ SP zapoznali się z tradycyjnymi zdrowymi potrawami (zdrowe jedzenie warzyw , suszi, sajgonki z makaronem ryzż owym i krewetkami, wegetarianó skie, sok słodko- kwasó ny z papryką , owoce morza wg kuchni chinó skiej -Kukiełki z warzyw i owoców (klas I SP) –zapoznanie się z walorami odzż ywczymi warzyw i owocoó w. - Konkurs recytatorski ” Wierszolandia” pod hasłem „ SŚ miech to zdrowie – recytujemy wiersze z humorem”(kl. I-III SP), -Promowanie aktywności ruchowej podczas balu karnawałowego ( kl. I SP) Uczniowie przygotowali i jedli zdrowe kanapki z dodatkiem warzyw i owocoó w oraz galaretkę owocową wykonana z naturalnych składnikoó w -Akcja „ Owoce w szkole”. Uczniowie wzięli udział w ogoó lnopolskiej akcji. Podczas roku szkolnego uczniowie otrzymywali bezpłatne zestawy owocowo-warzywne. -Akcja” Mleko w szkole”. Uczniowie wzięli roó wniezż udział w ogoó lnopolskiej akcji podczas ktoó rej otrzymywali bezpłatnie mleko. -Przygotowanie i wyremontowanie boiska szkolnego i sali gimnastycznej w związku z przebudową szkoły. Budowa nowej sali gimnastycznej, wyremontowanie i przebudowa placu zabaw. -Zorganizowanie podczas dyskoteki: Maratonu tanecznego: - Zorganizowanie sportowych Lig szkolnych (SP): liga piłki nozż nej, liga piłki siatkowej. -Festiwal talentów: pokaz talentoó w sportowych, artystycznych, innych oraz sposoboó w spędzania wolnego czasu. Uczniowie SP zaprezentowali liczne talenty sportowe. Pokazali układy taneczne i akrobatyczne, akrobatyczną jazdę na rowerze i wiele innych talentoó w w dziedzinach artystycznych. - Aktywne spędzanie czasu wolnego wycieczka do Niku- na kręgielnię. Uczniowie Vb rozegrali turniej klasowy - Wyjazd na lodowisko klas V. -Wszyscy jesteśmy dla siebie mili- wystawa prac ucznioó w kl I-III SP -Śmiech to zdrowie nauczyciele przeprowadzili z uczniami kl. I- III pogadanki na temat wpływu só miechu na nasze zdrowie -Dzień wrażliwości: Motyle jako symbol tolerancji i wrazż liwosó ci na innych projekt - pedagog szkolny -W klasach 1-3 SP nauczyciele przygotowali zajęcia na temat zjawiska stresu zgodnie z przygotowanym przez psychologa szkolnego wczesó niej scenariuszem lekcji, a następnie uczniowie wspoó lnie z nauczycielem tworzyli hasła dotyczące sposoboó w radzenia sobie ze stresem. -W klasach 4-6 szkoły podstawowej psycholog szkolny wraz z wychowawcami klas zorganizowali konkurs na najciekawszą księgę ze sposobami na radzenie sobie ze stresem Imprezy cykliczne: -Rajdy rowerowe: Rusałka –Strzeszynek- Kiekrz, „Jesienó kolarska” -Konkurs -Puchar Pięciu Milionoó w -„Dzienó Sportu”


-SMOCHOWICKI BIEG PO ZDROWIE CEL: - popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz zdrowego stylu zż ycia, - aktywizowanie mieszkanó coó w Smochowic do aktywnosó ci fizycznej. Juzż po raz V, 10 czerwca 2017r. odbył się Smochowicki Bieg Po Zdrowie. Organizatorami był Zespoó ł Szkoó ł nr 1, im. Joó zefa Kostrzewskiego. Nasze wydarzenie jest organizowane przy wsparciu Rady Rodzicoó w ZS nr 1 oraz Rady Osiedla Krzyzż ownikiSmochowice. W poprzednich latach impreza cieszyła się duzż ym zainteresowani i uznaniem zaroó wno wsó roó d uczestnikoó w, jak i mieszkanó coó w osiedla. Ideą biegu jest promowanie zdrowego stylu zż ycia i zachęcenie mieszkanó coó w Smochowic oraz całego Poznania do czynnego uprawiania sportu, a takzż e integrację lokalnej społecznosó ci. Celem jest, by Smochowicki Bieg Po Zdrowie w kolejnych latach był wydarzeniem cyklicznym i na stałe zagosó cił w kalendarzu wazż nych wydarzenó osiedla, będąc jednoczesó nie znakiem rozpoznawczym Smochowic, elementem promującym dzielnicę. Imprez ma charakter rodzinny. W czasie, ktoó rej odbywają się występy artystyczne ucznioó w, pokazy tanó ca, konkursy dla dzieci i dorosłych, loteria fantowa, dmuchany zamek, malowanie twarzy, warsztaty robienia bizż uterii z wolontariuszką z Madagaskaru, punkt masazż u. W tym dniu swoje działania edukacyjne prowadziła Drużyna Szpiku, ktoó ra zachęcała nas do bycia dawcą szpiku. Do tej pory w Biegu Po Zdrowie brało udział około 2600 biegaczy. 10 czerwca odbyły się biegi: - dla dzieci najmłodszych na 200m, 400m i 600m, - dla młodziezż y na 2500m i 5 km, - dla dorosłych na 5 i 10 km. Wazż nym elementem biegu jest fakt, izż poprzez bieganie pomagamy chorym dzieciom. W tym roku bieglisó my dla podopiecznych Druzż yny Szpiku. Dla ktoó rych będziemy zbieracó pieniądze na dalsze Ich leczenie i rehabilitacje. Organizatorom udało się pozyskacó sympatykoó w i sponsoroó w biegu. Wsó roó d nich są firmy, ktoó re swoje siedziby mają na terenie Smochowic i Poznania. Kazż dy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy medal oraz pakiet startowy (napoó j energetyczny, owoce, słodycze, drozż dzż oówkę), a biegnące dzieci i młodziezż – koszulkę biegową. Na zwycięzcoó w czekały roó wniezż nagrody: karnety upominkowe do Klinki Estetyki Ciała, kosmetyki firmy Dottore, bony do salonu fryzjerskiego Kalamis, bony do Autokliniki, karnety do klubu 36minut Westpoint, weekend nam morzem w Grzybowie, zaproszenia do restauracji Regatta i Zaczarowany Las, Pizze Capri oraz inne atrakcyjne nagrody. Informacje i zapisy, a takzż e szczegoó łowe sprawozdanie z biegu były prowadzone na stronie www.sbpz.pl, mozż na nas roó wniezż spotkacó na fanpagu biegowym.

Profile for Szkoła Podstawowa 57/Gimnazjum 66 Poznań

Raport za rok 2016 2017 SZKOŁA PODSTAWOWA  

Raport za rok 2016 2017 SZKOŁA PODSTAWOWA

Raport za rok 2016 2017 SZKOŁA PODSTAWOWA  

Raport za rok 2016 2017 SZKOŁA PODSTAWOWA

Profile for olatwa
Advertisement