Page 1

Działania SzPZ od 1. 09. 2014 r. do 26..06.2015

SP 1. Sprawozdanie z realizacji podjętych działań. Opisać krótko, w jaki sposób zostały zrealizowane poszczególne punkty planu działań z zakresu promocji zdrowia. Cel działań priorytetowych: 

Podniesienie sś wiadomosś ci w zakresie zasad zdrowego pozytywnych nawykoś w zż ywieniowych: -Wdrazż anie do systematycznego spozż ywania zdrowych posiłkoś w z uwzględnieniem warzyw i owocoś w -Promowanie wiedzy na temat zdrowego odzż ywiania.

odzż ywiania

i

Podniesienie sś wiadomosś ci koniecznosś ci podejmowania działanś na rzecz zdrowia własnego i innych oraz ochrony sś rodowiska naturalnego zgodnie z zasadami rozwoju zroś wnowazż onego.

DZIAŁANIA: W roku szkolnym 2014/15 w ramach problemoś w priorytetowych zrealizowano następujące działania: - Wystawa plakatowa: „Mój ulubiony owoc - warzywo ”. -Wystawa„ Buduj życie na zdrowych fundamentach” -Akcja długoterminowa -„Jemy smacznie, zdrowo, kolorowo” -Wystawa prac plastycznych „Talerz- koszyk pełen witamin” -Konkurs : fraszki, wierszyki o tematyce zdrowia -Wystawa konkursowa, fotograficzna „Zielone płuca w klasie” -Wystawa zielników wykonanych przez uczniów klas I-III SP. -Wystawa „ Dary jesieni- bogactwo warzyw i owoców z naszych ogrodów”. -Wystawa plakatowa „ Zostań przyjacielem Ziemi, „Chroń różnorodność środowiska naturalnego”

Profile for Szkoła Podstawowa 57/Gimnazjum 66 Poznań

Raport za rok 2014 15 SP  

Raport za rok 2014 15 SP

Raport za rok 2014 15 SP  

Raport za rok 2014 15 SP

Profile for olatwa
Advertisement