Page 1


FRAMTIDSLANDET

Kanskje det heter Skurve og ligger langs E39 i Gjesdal, så vidt sør for Ålgård? I alle fall er det flere og flere som har fått øynene opp for dette flotte området. Og i alle fall slike som driver med industri, lager, logistikk og transport. På Skurve er det i ferd med å etableres et spennende og mangfoldig miljø av mange ekspansive og framtidsorienterte bedrifter. Både store og små. Alle med den samme viljen til å se mye lenger enn dagen i dag, og evnen til å sørge for å posisjonere seg i forhold til den forventede utviklingen i regionen. Det de ser, har fått dem til å flytte. Til Skurve. Til mulighetene. Til det de ser er framtiden.


PÅ VEI Gjesdal Næringspark Skurve, nær­ mere 400 mål regulerte, stra­tegisk beliggende næringsarealer. Området er tilpasset industri-, lager-, tran­ sport- og logistikkvirksomheter. Be­ liggenheten langs E39, bare 3 km sør for Ålgård, gjør Skurve til inngangsporten til Nord Jæren for den som kommer sørfra. Og som et lett oppnåelig mål for den som kommer fra Stavanger, Sandnes og de nære områdene i Nord-Rogaland. Avstandene til sentrale steder i re­ gionen er små: Fra Skurve til Sandnes sentrum: 18 km - ca. 20 min kjøring. Fra Skurve til Stavanger sentrum: 34 km - ca. 35 min kjøring. Fra Skurve til Sola flyplass: 29 km - ca. 30 min kjøring. Et nytt toplans­ kryss gjør tilkomst og avkjørsel til og fra Skurve enkel, sikker og effektiv. Området ble lagt inn som nærings­ parkområde i kommuneplanen i 1989. Reguleringsplanen for indu­ stri­ området lå klar i 2001. Nå er interessen stor for å etablere seg på Skurve. Flere nye kontrakter om tomtekjøp er underskrevet, og vi­ sjonen om at Skurve skal bidra med yrende aktivitet, gode arbeids­ plasser og et ekspanderende nær­ ingsliv i Gjesdal, er i ferd med å oppfylles. Etablerte bedrifter: AS Betong, Norgesgruppen AS, ASKO, BAMA, Rogaland Kranskole, Hubertus AS. Inngåtte kontrakter: Stangeland Mølle, Ådne Espeland AS, GiBi Eiendom, LA Group AS og Bjelland Entreprenør AS.


Bjelland AS Felt 3

R=5 9.0

R=8 .0

R =6 .0

R= 6.5

Risa eiendom & invest (Skurve IV AS) Felt 2B

60 dba

Bjelland AS R=24.8 R=

36.3 R=36.3

Felt 2A 65 dba

A/S Betong

70 dba

Ådne Espeland

Kjell Skurve Areal 1 Ca. 120 daa -5 VEI

4. 0

10x50

met

er

R=12.52.5 R=1

R=1 R=1 2.5

eter 10x50m

Felt 1B

Ca 30-35 daa Nytt skyteområde Ca. 50 daa

Stangeland

I ndust r -i 6

GNP- FELT- og tomtekart Til salgs Til salgs, annen eier Solgt Opsjon/Intensjon Forkjøpsrett Framtidig (Uregulert) Grøntareal Ajour pr. februar 2012


Felt 1A

Ca. 23 daa

R =10

La Group Bilsenteret Ålgård 2 daa 1. 5 daa

0

10x50m

eter

R=1

5. 0

2. 0 daa

2

.5

m et er

5. 8 daa

10x50

met

er

10x50

Ca. 6 daa

1. 6 daa

St

øysone

60dB

R=1 0

6. 2 daa

5 .0

.0

10

x50

er met

5 0 met er R =10

3.4 daa

10x

4

R =10

60dba

4 . 0

St øysone 65 dB

3. 4 daa

2. 5

10 daa 6. 5

65dba

5. 0

St

øysone70dB

70dba 5. 0

R=10

Kranskole

3

.0

-8 V EI 3

.0

I ndust r -i 4 6

7

.5

.0

58. 0 daa

I ndust r -i 4

Global 5

6

5. 0

.0

.0

0 5.

10x50

et er m

R=10

R=10

5

10x50m et

.0

er 6

.5

R=10

met er

R=16

9 daa

05

er et 50m 10x

-9 VE I

0 5.

5

.0

6

.5

2

.0

-9 VEI

Asko

R=10

R=10

R=10

10x

mølle

SPESIALOMRÅDE/MASSEUTTAK øysone60 St

43.7 daa

dB

øysone65 St dB

Støy e s on 0 7 dB

0 22

5 22

190

195

200

205

210

160

a db 65

70 a db 10 10

5 .0

Ca. 24 daa

215

170

a

175

db

180

60

185

Ca. 28 daa


ASKO Nærmere 300 ansatte har sitt daglige virke hos ASKO og BAMA på Skurve. På 32.000 kvm lager, lasteramper og kontorer sørger de for at regionens butikker får fylt hyller og skap med dagligvarer og andre nødvendigheter til livets opphold. 40 biler kjører fra Skurve og ut i faste ruter for å gjøre jobben.

Sjefen sjøl, Nils Giskeødegaard, forteller at ASKO hadde behov for å samle virksomheten på ett lager og ett sted. Arealbehovet var stort, og sammen med ambisjoner om fortsatt vekst, var valget av nytt sted viktig. De tidligere lokalene på Forus og Lura var ikke bare for små, de var også mer og mer en belast­ ning for nærmiljøet, med økende trafikk, støy og en stadig tettere trafikk. – Vi så på Skurve som en flott mu­ lighet til å løse mange utfordringer på en gang, sier Giskeødegaard. – Med ambisjoner om økt aktivitet og fortsatt vekst, kjøpte vi 70 daa. Men for å virkelig forberede fram­ tiden, sørget vi for å få opsjon på 50-60 daa ekstra. Og slik utviklin­ gen er nå, blir det bruk for hver kvadratmeter etter hvert. For oss var beliggenheten helt avgjørende, men også en gunstig tomtepris sammen­ lignet med andre alternativer, var av avgjørende betydning for valget.

Miljøhensyn og trafikksikkerhet tilsa lokalisering i et rendyrket in­ dustriområde. Alt i alt er vi veldig fornøyde med å drive vår virksom­ het her på Skurve. REKRUTTERING – To år etter at vi etablerte oss på Skurve, var alle deler av virksom­ heten samlet. Da hadde vi gjort de erfaringene vi trengte for å slå fast at alle hadde fått en enklere veg til jobb. Vi kjørte mot køene, og brukte mindre tid nå enn da vi drev fra Forus og Lura. Og vi fikk nye arbeidstakere fra Gjesdal, Bjer­ kreim, Sandnes og fra Egersund. Flyttingen ga oss tilgang på god, lokal arbeidskraft. Et annet inter­ essant poeng er at sykefraværet er betydelig redusert etter at vi flyttet til Skurve. Det tyder på økt trivsel og selvfølgelig muligheter for å drive på en topp moderne og delvis automatisert måte.

VELFERD – Det trafikale er en klar fordel for alle ansatte. Stressmomentet er borte. I tillegg har vi her fått mulig­ heter til å drive viktige velferds­tiltak for de ansatte. Jægerklubben er mye brukt. Der har vi også matleverans­ er fra. Vi har anlagt en egen fotball­ bane med helårs gressmatte, varmet opp ved hjelp av overskuddsvarme fra kjøle- og fryselageret. SYNERGIER – Det er spennende å se hvilke andre bedrifter som kommer til å etablere seg her, sier Nils Giskeødegaard. Etter hvert som tomtene blir solgt og tatt i bruk, vil det bli et flott miljø. Alt i alt har vi stor tro på Skurve som et framtidig tyngdepunkt for bedrifter innen produksjon, logi­ stikk og transport. På sikt ser vi for oss økt sysselsetting.


AS BETONG AS Betong er en pionerbedrift på Skurve. De var de første som så og utnyttet mulighetene. AS Betong kjøpte en 65 da stor tomt på Skurve allerede i 2002. Første spadestikk ble tatt i mars 2004 og innflytting i bedriftens nye lokaler kom i 2009.

Fra den nye elementfabrikken skal det produseres og sendes ut fa­ sadeelementer og andre elementer i grå og farget utførelse til et stort marked i Sør-Norge. Og for noen produkter, til hele landet. Administrerende direktør Randi Egeland så altså tidlig behovet for å flytte virksomheten fra trangbodde urbane omgivelser i Sandnes, inne­ bygget av boliger i Åsedalen, til romslige forhold og optimale transport– og produksjonsforhold på Skurve. – Tomten på Skurve er helt ideell for oss. Og da Gjesdal kommune kom på banen og tilbød oss denne muligheten, var vi ikke i tvil. Da hadde vi lenge vært i dialog med Sandnes kommune om å finne en egnet tomt. Her i Gjesdal var det full tilrettelegging fra dag én. Vi følte oss virkelig velkommen til Skurve.

– Hva innebærer en såpass stor flytteprosess? – Først og fremst god planlegging og gjennomføring av planene. Der har vi hatt et godt samarbeid med Gjesdal Næringspark og kom­ munen, slik at både byggeprosess og etablering av infrastruktur gikk som smurt. Da fabrikken var vel etablert, var det nok noen få som var skeptiske til flyttingen. Men de aller fleste så dette som en god mulighet og en framtidsrettet satsing, så derfor fikk vi beholde det meste av staben. Og siden har det jo gått bra, slik at ny arbeids­ kraft ikke har vært noe problem. – Hva er best ved Skurve? – Logistikk og framkommelighet er jo enestående for en bedrift som vår. Vi har en god del tungtrafikk, og til tider kjører vi både morgen og kveld. Her er det helt greit, for vi forstyrrer ingen, og kan avpasse produksjonen etter behov. Når vi

vil. En annen fordel for oss er topo­ grafien. Her har vi lagt fabrikken slik at tømming av masse i silo skjer på et naturlig nivå, uten at vi trenger båndtransport. – Hva ønsker du deg av nye “naboer” på Skurve. – For oss kan det gjerne være noen som driver med produksjon, litt i samme gate som oss selv. Men jeg kan også se for meg at noen mindre teknologibedrifter kunne passet veldig bra inn i miljøet. Så er det et poeng at de som etablerer seg her kan dra nytte av hverandres kunn­ skap og kompetanse, og det er det jo en alle tiders mulighet til å få til i et nyetablert næringsmiljø.


ÅDNE ESPELAND AS Du har sikkert hørt om Jæder-sylte. Og annet snadder fra kjøttleverandøren på Ålgård. At de leverer kvalitet, er det ingen tvil om. Møterommet, der vi treffer Gabriel Espeland, er fullt av medaljer og diplomer fra kjøttbransjen.

Ådne Espeland AS har lange tradi­ sjoner. Bedriften ble startet på Ålgård i 1896, og flyttet til nåværende lokaler i 1972. Suksess skaper vekst, og tiden til å flytte videre er kommet. Med en omsetning på 320 mill. kroner i 2011, og piler som peker oppover også i overskuelig framtid, er det på høy tid å se etter et nytt produksjons- og arbeidssted for de nesten 60 ansatte. – Vi hadde egentlig bestemt oss for å flytte virksomheten til Kviamar­ ka, der det nå vokser opp en veldig spennende næringsmiddelindustri. Tomten der var allerede innkjøpt da kommunen kom på banen for å beholde bedriften i Gjesdal. Kom­ munen strakk seg langt for å få ting

på plass, og vi ble overbeviste om at Skurve var rett sted for oss, sier Gabriel Espeland. – Hva var det som gjorde utslaget? – Først og fremst en god dialog og stor forståelse av våre behov. Dernest gleden over å være så sterkt ønsket, og ikke minst det at de ansatte syntes det var bra at vi ikke flyttet så langt. Så får vi være nær opprinnelsen av bedriften, og ta vare på de røttene vi har i kom­ munen. – Hva får dere? – Vi får en perfekt tomt, ferdig dre­ nert og planert. Vi kan lage lokaler på ett plan, og produksjonslokaler som er skreddersydde for det vi skal produsere for framtiden. Dessuten

er god logistikk viktig for oss, for vi har leveranser til hele landet, og er dermed avhengig av at trafikken til og fra er uproblematisk. Og bedre beliggenhet enn Skurve finner du knapt for å dekke det behovet.


TILGJENGELIG ARBEIDSKRAFT Gjesdal har en svært ung befolk­ ning, og har god tilgang på arbeids­ kraft. Det betyr også mye for de som etablerer seg på Skurve. Gode folk med et langt perspektiv på arbeids­ plassen, er god arbeidskraft. Og lønnsomme ansettelser. I dag er det slik at 60 prosent av de arbeidsdyk­ tige pendler ut av kommunen for sitt daglige arbeid. Med etablering­ er på Skurve, er det derfor grunn til å tro at det vil bli god tilgang på kortreist arbeidskraft for de bedrift­ ene som tar valget.


TRAFIKK Med et stadig voksende antall nye bedrifter på Skurve, er det hver dag hundrevis av ansatte som finner veien til Skurve, og med en viss fryd er kjerringa mot strømmen i rushtrafikken. For enten du kom­ mer nordfra eller sørfra, skal alle de andre andre veien. På den måten får du en behagelig tur på jobb, raskt og greit på gode veier, og altså i motsatt retning av køer og trafikk­ problemer. Bare det er god nok grunn til å vurdere Skurve som framtidig destinasjon for egen næring. ANDRE KVALITETER Det er flere viktige nøkkelkvaliteter for den som vil etablere seg på Skurve. Konkurransedyktige tomte­ priser er selvsagt av stor betydning. God byggegrunn og tilrettelagt in­ frastruktur er kanskje like viktig. Endelig er området dimensjonert for den tungtrafikken som mange av både dagens og fremtidens aktører på Skurve er avhengige av.


EN VELDREVET KOMMUNE Gjesdal er en god kommune å bo i. Og en effektiv kommune for den som ønsker å etablere seg. Her er det kort saksbehandling på bygge­ saker, god kommunal service og stor vilje til å få til nye ting. I tillegg er det stor aktivitet på boligfronten, med en rekke gode prosjekter på ulike steder i kommunen. Gjesdal satser dessuten mye på et godt kultur- og fritidstilbud for alle aldersgrupper, og helse-, skole- og barnehagetilbudet er av meget god kvalitet. Dessuten ligger kom­ munen i naturvakre omgivelser, med rikelig av turmuligheter, sykkelveier og friluftsliv. Veien vi­ dere, til fjellet, til sjøen, til Sørlan­ det eller til Danmark for den saks skyld, er jo også fristende kort. Og slik sett er etablering på Skurve, for de rette bedriftene, et pluss både for kommunen, for folk, for regionen og ikke minst de som oppdager alle godene ved å legge bedriften sin der.


Gjesdal Næringspark Karl Edvard Aksnes – prosjektleder Karl.edvard.aksnes@gjesdal.kommune.no Tlf. 908 30 825 Bodil Sivertsen - rådmann bodil.sivertsen@gjesdal.kommune.no Tlf: 51 61 11 20 Olaug V. Bollestad - ordfører/næringssjef olaug.v.bollestad@gjesdal.kommune.no Tlf: 51 61 11 11 Torbjørn Sterri - teknisk sjef torbjorn.sterri@gjesdal.kommune.no Tlf: 51 61 11 74 Trine Eide Fossmark - leder forvaltning teknisk trine.eide.fossmark@gjesdal.kommune.no Tlf: 51 61 11 57 Kolbjørn Sandve - assisterende rådmann kolbjorn.sandve@gjesdal.kommune.no Tlf: 51 61 11 10 www.gjesdalnaeringspark.no

Ide / Design: Oktan stavanger, Flyfoto: Fredrik Refvem, Miljøbilder: Geir Einarsen, Reportasjebilder: Jan Inge Haga / Gjesdal kommune / Oktan / Getty Images

Industritomter på Skurve

Gjesdal Næringspark  

Gjesdal Næringspark

Gjesdal Næringspark  

Gjesdal Næringspark

Advertisement