Vegfinans Årsrapport 2017

Page 1

Ã…RSRAPPORT

2017


INNHOLDSFORTEGNELSE

2

Nøkkeltall

4

Året i retrospektiv

5

Administrerende direktør har ordet

6

Vegfinans-konsernet og tilknyttede selskaper

8

• Drift

9

• Kundesenteret

11

• Finansforvaltning

12

Kart over veistrekninger

14

De ulike selskapene og tilhørende anlegg

16

Styret i Vegfinans AS

26

Årsberetning 2017

28

Årsregnskap 2017

32

•Resultatregnskap

33

•Balanse

34

•Kontantstrømoppstilling

36

•Noter til regnskapet

38

• Revisors beretning

48

Historisk tilbakeblikk

50

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017


«Mer vei for pengene»

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

3


REGNSKAP , VEGFINANS KONSERN

Driftsinntekter Driftskostnader Gjeld

2017

2016

2015

2014

2 562 757 854

1 786 838 747

1 505 844 296

918 686 672

168 089 371

136 443 758

112 917 869

89 561 743

26 469 350 135

25 762 338 599

21 336 761 870

18 850 275 248

NØKKELTALL VEGFINANS KONSERN, INKLUDERT TØNSBERG HOVEDVEGFINANS AS 2017

2016

2015

2014

172

160

118

67

Driftskostnad pr. passering

0,96

1,17

1,12

1,52

Driftskostnad i % av inntekt

6,4%

8,2 %

7,9 %

9,5 %

Antall passeringer i mill.

Foto: Hilde Lillelund

4

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017


ÅRET I RETROSPEKTIV

1.1: Overtakelse av drift av Østfold bompengeselskap 1.2: Nytt telefonsystem 27.3: E16 og Fv450 Nybakk legges ned 1.5: Outsourcet brikkeskanning 1.6: Slutt på epostfaktura 1.7: Oppstart Vipps

Foto: Wibeke Norris, Multiconsult

10.7:

Åpning av Rv4 Oppland

14.9:

Første anlegg i fellesfakturering

15.10:

Passerer 5 mill utsendte fakturaer (i år)

1.10:

Oppstart robot

17.11:

Signering av bompengeavtale

9.12:

Åpning av bomstasjon Østfold

17.12:

Alle anlegg inne i fellesfakturering

19.12:

Mottatt tilskudd for reduserte bompengetakster

31.12:

Over 170 millioner passeringer i 2017

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

5


­

VEGFINANS -ET REGIONALT BOMPENGESELSKAP

Vegfinans inngikk i november 2017 bompengeavtalen med Samferdselsdepartementet og ble med dette formelt et regionalt bompengeselskap. I realiteten har Vegfinans vært organisert som et regionalt bompenge­ selskap siden 2012, men nå er endelig den siste formelle brikken på plass. Vegfinans i vekst I 2017 opplevde Vegfinans stor vekst på mange områder. Ved at konsernet overtok driften av Østfold bompengeselskap ble det satt rekord i antall passeringer sammenlignet med tidligere år. Gjennom våre bomstasjoner ble det registrert 170 millioner passeringer, noe som er en økning på 10 millioner passeringer i forhold til 2016, til tross for at både Tønsberg og Nybakk ble lagt ned. Gjennom vårt tette samarbeid med både Nye Veier og Statens vegvesen har vi fått på plass ytterligere lånefinansieringer, og lånerammene nærmer seg nå 40 milliarder kroner. Et av

6

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

våre hovedfokus i 2017 har vært å finne gode alternativer og løsninger for finansiering. I 2018 vil vi ytterligere styrke satsningen på finansforvaltning og fokusere på konsernets overskuddslikviditet. Vi har styrket og utviklet innkrevingen I 2017 har vi fokusert på effektivi­ sering av innkrevingen, og hvordan vi kan nå trafikanten på en rimeligere og enklere måte samtidig med at service og kvalitet opprettholdes. Som første bompengeselskap i Norge tok vi i bruk Vipps sommeren 2017 hvor vi treffer trafikanten både hurtigere og enklere. I perioden har vi også tatt i bruk robotteknologi som avlaster kundesenteret med standard­ oppgaver. Dette har redusert antall henvendelser samtidig som servicenivået mot trafikantene har økt. Besvarelser på skriftlige henvendelser ble effektivisert, noe som igjen førte til reduksjon i telefonhenvendelser til kundesenteret. Trafikanten opplevde dermed økt service og raskere


«Sammen skal vi videre»

tilbakemelding på sin henvendelse. Den største endringen fikk selskapet ved utgangen av året hvor kunder som passerer uten brikkeavtale, fikk alle sine passeringer i vår region samlet på én faktura. Der man tidligere ville motta en faktura fra hvert bompengeselskap, får man nå kun én fra Vegfinans. Fakturautsendinger ble redusert med nær 30%, noe som gir både kostnadsbesparelser og også miljøgevinster. Mer penger direkte til vei og mindre til administrasjon.

utfordre dagens rammevilkår. Det er helt opplagt at vi skal sørge for at mest mulig av de innkrevde pengene skal gå til vei. Vi ønsker jo, som trafikantene, at prosjektene nedbetales hurtigst mulig. Det er derfor viktig at innkrevingskostnadene er lavest mulig. Vårt fokus i tiden som kommer er derfor å fortsette å investere i gode løsninger og utfordre dagens finanseringsramme. Vi må og vi skal bli bedre.

Sign. Nils Christian Helgesen Administrerende direktør

Sammen skal vi videre For at vi skal få en effektiv bompengeinnkreving i Norge tror vi på et nært samarbeid mellom de regionale bompengeselskapene som alle bidrar med sin kompetanse for å drive bransjen videre. Kanskje bør man i fremtiden fokusere på å fjerne brikken fra lette kjøretøy, og heller fokusere på bedre lesbarhet av skilter og bedre verktøy for innkreving? Ved nært samarbeid mellom de regionale selskapene lærer vi av hverandre men vi kan også

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

7


VEGFINANS-KONSERNET OG TILKNYTTEDE SELSKAPER Vegfinans AS leverer administrative og driftsrelaterte oppgaver til sine datterselskaper. I tillegg til selskaper som er en del av konsernet, leverer Vegfinans AS per i dag administrative tjenester til ett selskap utenfor konsernet. Vegfinans AS utfører tjenester i hele bompengeselskapets livsløp; fra stiftelse av selskapene, mens bompengeprosjektene er i planfase, videre i byggefase og innkrevings­fase, helt frem til bompengeinnkrevingen avsluttes når veistrekningen er nedbetalt.

EIER OG SELSKAPSSTRUKTUR

Vestfold FK 14,29%

Telemark FK 14,29%

Akershus FK 14,29%

Buskerud FK 14,29%

Oppland FK 14,29%

Hedmark FK 14,29%

Østfold FK 14,29%

VEGFINANS AS 100%

Vegfinans E18 Vestfold AS

Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS

Vegfinans E6 Oppland AS

Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS

Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS

Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS

Vegfinans Gausdalsvegen AS

Vegfinans Oslofjordtunnelen AS

Vegfinans E16 Oppland AS

Vegfinans Hallingporten AS

Vegfinans Fv34 Oppland AS

Vegfinans Bypakke Grenland AS

Vegfinans E18 Telemark AS

Vegfinans Fv33 Oppland AS

Vegfinans Rv4 Oppland AS

Vegfinans E134 Buskerud AS

Vegfinans Rv23 Dagslett-Linnes AS

Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS

Vegfinans Rv3 og Rv25 Hamar-Eleverum AS

Vegfinans E16 Sollihøgda AS

Vegfinans Bypakke Tønsberg Regionen AS

Vegfinans Rv36 Telemark AS

Deleier og yter tjenester til: Tønsberg Hovedvegfinans AS 50 %

Nord-Jæren Bompengeselskap AS Daglig leder/ styresekretær 0%

Konsernet består per 31.12.2017 av morselskapet Vegfinans AS, 22 heleide datterselskaper, og et ­ deleid selskap, Tønsberg Hovedvegfinans AS der Vegfinans AS eier 50 % av aksjene. De øvrige 50 % er eiet av Tønsberg kommune (29 %), Nøtterøy kommune (17 %) og Tjøme kommune (4 %). Veg­finans AS har i 2017 bistått styret i Nord-Jæren Bompenge­ selskap AS, uten å ha eierandeler i dette selskapet. 01.01.2018 overtok det regionale bompengeselskapet i sør/vest ansvaret.

8

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

Vegfinans AS er opprettet uten ervervsmessigformål. Det samme gjelder alle de selskaper som Vegfinans AS eier, helt eller delvis, eller for øvrig yter tjenester til. Verken Vegfinans AS, datterselskapene, eller øvrige selskap tilknyttet Vegfinans, betaler utbytte til sine eiere.


Drift

Innkrevingsformer Innkreving av bompenger foregår ved Vegfinans ­anlegg utelukkende ved hjelp av automatiske bomstasjoner der trafikantene i ettertid blir fakturert for passeringene. For de trafikantene som har AutoPASS-brikke, blir passeringen belastet avtalen trafikanten har med sin brikkeutsteder. For passeringer uten brikke blir eier av norske kjøretøy fakturert av bompengeselskapet, eller Euro Parking Collection plc for utenlandske kjøretøy. I 2017 tok Vegfinans i bruk en ny syste­m­ løsning som samler passeringer uten avtale i alle Vegfinans bompengeselskap, og fakturerer eier av kjøretøyet samlet for alle passeringene. Bildebehandling Når et kjøretøy uten brikke passerer gjennom ­bomstasjonene blir det tatt bilde av kjøretøyet. ­Bildene blir prosessert gjennom en OCR-motor for å­identifisere registreringsnummer. Lese­raten ­varierer g ­ jennom året, og fra bomstasjon til ­bomstasjon. I gjennomsnitt identifiseres 78 % av ­passeringene helt automatisk. De resterende ­passeringene uten brikke krever manuell verifisering.

Sentralsystem Alle norske bompengeanlegg er per i dag til­knyttet et felles sentralsystem (CSN), som er ­levert av Q-Free ASA, hvor all passeringsinformasjon fra ­bomstasjonene lagres og som inneholder alle nødvendige opplysninger knyttet til oppfølging av innkrevingen. Statens vegvesen har i 2017 igangsatt et prosjekt for erstatning av denne systemløsningen gjennom et nytt modulbasert system. Anskaffelse av meldingsformidler og identifiserings- og prisingsmodul ble påbegynt høsten 2017. Trafikkutvikling Det har de siste årene vært en sterk vekst i antall bompasseringer som en følge av oppstart innkreving i flere anlegg som blant annet utbyggingen av E18 ­gjennom Vestfold og Bypakke Grenland. I tillegg har overtagelse av bomselskapene i Østfold i 2016 bidratt til veksten fra en årsdøgntrafikk på om lag 320 000 i 2015 til om lag 470 000 i 2017.

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

9


Drift forts.

Gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) 575 000 525 000 475 000 425 000 375 000 325 000 275 000 225 000 175 000 125 000 Jan.

feb.

Mar.

GTD 2017

Apr.

Mai

GTD 2016

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

GTD 2015

Andel brikkepasseringer Det er store variasjoner i andelen passeringer med AutoPASS-avtale i de ulike bompengeselskapene. Bompengeselskapene med høyest brikkeandel er i­­hovedsak bypakker der det er størst insentiv for å benytte brikke gjennom blant annet ordninger for maksimal månedlig belastning.

Andel brikkepasseringer

Andel fullprispasseringer

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 %

s

an

n gfi

m Su

Ve

ke

ke

k pa

By

10

G

k pa

By

a

d

an

nl re

re

ed

N

6 E1

G

n Ko

eg rv

e

ng

vi gs

a lv ld en en ap nd nd nd nd nd tt rt oe la la la la la O sk tfo eg l o p p p p p s M v e p p p p p s bu gp nVe es O O O O O al 8 ge oe 3 6 4 4 llin sd ng 16 n 3 v 3 a E E1 i e u m E r R H a p R Fv Fv G de om E6 ar B G ld E6 fo st Ø en

m

m lo

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

Des.


Kundesenteret Kundesenteret bestod i 2017 av 20 saksbehandlere som hadde ansvar for den daglige oppfølgingen av kunder hos alle selskapene i drift hos Vegfinans.

I løpet av 2017 har kundesenteret fått ansvar for to nye anlegg; Vegfinans Østfold bompengeselskap og Vegfinans Rv4 Oppland. Dette har bidratt til en sterk økning i antall henvendelser. Bemanningen har derfor blitt styrket gjennom hele 2017 for å sikre kunden en tilfredsstillende opplevelse ved kontakt med vårt kundesenter.

Vi jobber med kontinuerlig utvikling av rutiner som sørger for helhetlig og lik kundebehandling på tvers av selskapene og den enkelte saksbehandler. I tillegg til å utvikle gode rutiner arbeider vi også med nye løsninger som både vi og kundene kan ha nytte av som Vippsbetaling og

robotisering av enkelte oppgaver. Kundesenteret behandlet i løpet av 2017 ca 240 000 henvendelser, hvor ca 35% er skriftlig og resten telefon. Totalt i løpet av året økte henvendelsene til kundesenteret med i underkant av 80% sammenlignet med året før. Besøk på nett­ sidene våre økte også kraftig i løpet av 2017.

Henvendelser 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

2016 skriftlig henvendelse

Mai

Jun.

Jul.

2017 skriftlig henvendelse

Aug.

Sept.

Okt.

2016 tlf. henvendelser

Nov.

Des.

2017 tlf. henvendelser

Antall unike besøk på nettsidene 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Jan. 2016

Feb.

Mar.

Apr.

Mai

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

2017

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

11


Finansforvaltning I den daglige finansforvaltningen har konsernet tett dialog med bankene og markedet, slik at utviklingen i lån, rente- og finansmarkedet kan følges nøye. Konsernet søker de beste finansieringsløsningene markedet kan tilby, samt sikrer låneporteføljen i tråd med det markedet signaliserer av risiko.

Konsernet tar sikte på et sikringsnivå som ligger på mellom 40-90 % av låneporteføljen, avhengig av prosjektets egenart og frem til 3-5 år av gjenstående tid før endelig nedbetalingstidspunkt. Lånene sikres innenfor de rammer som er gitt av Stortinget i til­knytning til vedtak om utbygging av den aktuelle veistrekning. Konsernet har ­tidligere hatt som mål å fullfinansiere prosjektene ved oppstart, men vurderer nå i større grad en kombinasjon av de­lfinansiering i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Likviditets- og finansieringsrisiko Konsernet forvalter til tider store likvider. Kontantstrømmene styres og følges opp på en effektiv måte, og vurderes å gi en så god avkastning som er mulig innenfor gjeldende rammebetingelser. Ved behov for plassering av overskuddslikviditet, fokuseres det på plasseringer med lav markeds- og kredittrisiko, fremfor høy avkastning. Rammebetingelsene for plassering er regulert i bompenge­avtalen mellom bompengeselskapene og Statens v ­ egvesen. Konsernet vurderes å ha lav likviditets- og finansieringsrisiko, og i stand til å møte sine løpende finansielle forpliktelser til rett tid. Konsernet opplever

12

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

at selskapene er attraktive låntakere med selvskyldnergarantier fra fylkeskommunene. Nytt avtale­regime for Vegfinans AS som regionalt bompengeselskap og nye finansieringsavtaler for datter­selskapene åpner for ytterligere muligheter for plassering av overskuddslikviditet. Langsiktig gjeld og sikkerhet Konsernet har inngått ulike låneavtaler med Kommunalbanken Norge AS, KLP Kommunekreditt, Nordic Investment Bank, Nordea og DNB, med en samlet trekk­ramme på i overkant av NOK 37 milliarder. Konsernets langsiktige gjeld per 31.12.17 er ca. NOK 26,8 milliarder. Gjennomsnittlig flytende rente på den samlede gjelden i konsernet er per 31.12.17 på 1,57 %. Når en tar hensyn til inngåtte rentesikringer er gjennomsnittlig rente på 2,72 %. Av konsernets totale gjeld per 31.12.17, er ca. 49,6 % sikret gjennom ulike fastrenteavtaler. Garantier Fylkeskommunene stiller selvskyldnergaranti på låne­rammene overfor långiverne i alle datterselskapene.


For de datterselskap som kun finansierer planmidler, før behandling av Stortingsproposisjonen, gis det fra fylkeskommunene garantier gjennom såkalte “­ Letter of Comfort” for gjennomføring av låneopptak. Risiko kostnadsøkning Eventuelle kostnadsøkninger i bompengeprosjektene utover prisstigning, skal dekkes i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter. Kostnadsøkning i prosjekter opp til kostnadsrammen skal dekkes med statlige/fylkeskommunale midler og bompenger. Deling av kostnadsøkningen mellom statlige/fylkeskommunale midler og bompenger gjøres etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. Eventuelle overskridelser utover kostnadsrammen, er staten/fylkeskommunene sitt ansvar. Dersom kostnadene for utbyggingen blir lavere enn forutsatt, skal en besparelse på inntil 10 % fordeles mellom staten/fylkeskommunen og selskapet ut i fra partenes andel av finansieringen. Kostnadsbesparelse på mer enn 10 % tilfaller staten/fylkeskommunene.

Virkemidler ved kostnadsøkning Bompengefinansiering av veiprosjekt baserer seg på en innkrevingsperiode på 15-20 år. Ved en negativ utvikling av økonomien i det enkelte prosjektet, kan innkrevingstiden forlenges med inntil 5 år og realtakstene økes med inntil 20 %. Disse virkemidlene reduserer risikoen i prosjektene og gir bompengeselskapene forutsigbare rammer i arbeidet med finansierings­løsninger. Utvikling av finansforvaltningen Vegfinans forventes å vokse framover gjennom flere større prosjekter. Med nye prosjekter vil garantirammene vokse betraktelig og derigjennom også behovet for økt finansiering. Finansierings­ kostnadene er et vesentlig kostnads­element i bompengeprosjektene og små utslag i rentenivået gir store utslag for konsernet samlet sett. Vi ser derfor behov for å vurdere flere alternative finansieringskilder, samt øke ressursinnsatsen på området.

Utvikling gjeldsportefølje

Sikret

Flytende

30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Mill kr. -16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26 -27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

13


KART OVER VEISTREKNINGER – planlegging, utbygging, drift og nedbetalte anlegg Ferdigstilte anlegg med innkreving/anlegg under bygging.

15

Otta Ringebu

Anlegg i planleggingsfase Koppang

Nedbetalte anlegg E6

Øyer Tretten Gausdalsvegen

Hemmeldalen

255

Lillehammer E6

Tonsvatnet 33

Bagn

E6

Elverum

Dokka 33

Hamar

Gjøvik

25 3

mm

34

a

33 4

E16

E6

7

E16

Gran

Hallingporten

E16

Hønefoss E16

4

Gl

om m a

E16

Oslo

Lillestrøm

Sandvika Drammen

Ski

23

Kongsberg E18

E134

E6

Moss Horten

36

Siljan Skien Porsgrunn

E18

14

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

Askim

Notodden

Seljord

Kragerø

Tønsberg E18

Kongsvinger Øyset, i drift fra 2014

E16

Jessheim

Hokksund

E16

a

rm

Vo

7

Eidsvoll

4

Sokna Norefjell

36

25

3

Glo

Kartet er redigert. Av hensyn til den visuelle fremstillingen er blant annet en rekke veistrekninger eller geografiske steder utelatt fra kartet. Kartet viser veistrekninger som er eller har vært finansiert E16 eller administrert av selskap i Vegfinans-konsernet. Kartet viser også veistrekninger som skal finansieres eller administreres av selskaper i eller med tilknytning til Vegfinans-konsernet. Angivelsene på kartet over plassering av 7 veistrekningene som er under planlegging, bygging, innkreving eller som er ferdig nedbetalt, er omtrentlige og kun ment som en illustrasjon.

3

Nøtterøy Sandefjord Tjøme Larvik

Sarpsborg Fredrikstad Halden


Foto: Dag Jenssen

VEGFINANS AS - Ã…RSRAPPORT 2017

15


DE ULIKE SELSKAPENE OG TILHØRENDE ANLEGG Kort om hvert selskap

Vegfinans E18 Vestfold AS

2017

2016

2015

2014

Driftsinntekter

475 485 011

448 713 965

419 507 694

217 840 070

Driftskostnader

40 011 467

40 672 516

34 768 294

23 314 388

7 025 323 300

6 755 643 300

6 207 643 300

5 462 033 300

57 190 961

55 356 833

51 446 001

13 904 013

Driftskostnad pr. passering

0,70

0,73

0,68

1,68

Driftskostnad i % av inntekt

8,4 %

9,1 %

8,3 %

10,7 %

Gjeld Antall passeringer

Bompengeselskapet Vegfinans E18 Vestfold AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Vestfold. Selskapet er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Selskapets lånegjeld er sikret gjennom garantier gitt av Vestfold fylkeskommune. Utbyggingen av E18 mellom Gulli i Tønsberg kommune og Langangen i Porsgrunn kommune er på om lag 50 km, og omfatter følgende fire delprosjekter: • Gulli – Langåker (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår) • Langåker – Bommestad (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår) • Bommestad – Sky (Utbyggingen er nærmest ferdig, oppstart av innkreving på strekningen er forventet i 1. halvår 2018) • Sky – Langangen (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår)

Vegfinans E6 Gardermoen - Moelv AS

2017

2016

2015

2014

Driftsinntekter

705 598 324

665 483 844

597 666 953

345 812 586

Driftskostnader

36 578 003

41 798 708

37 645 928

28 115 729

5 568 122 360

5 863 979 617

6 423 211 036

6 566 885 860

34 994 302

34 764 592

31 551 056

22 871 040

Driftskostnad pr. passering

1,05

1,20

1,19

1,23

Driftskostnad i % av inntekt

5,2 %

6,3 %

6,3 %

8,1 %

Gjeld Antall passeringer

Bompengeselskapet Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Moelv. Selskapet er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og ­administrasjonen av selskapet. Selskapets lånegjeld er sikret gjennom garantier gitt av Akershus fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune. Utbyggingen av E6 mellom Gardermoen og Biri er delt inn i åtte delprosjekter: • Hovinmoen – Dal (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår) • Dal – Boksrud (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår) • Boksrud – Minnesund (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår) • Minnesund – Labbdalen (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår) • Labbdalen – Skaberud (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår) • Skaberud – Kolomoen (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår) • Kolomoen – Moelv (Nye Veier AS – godkjent av Stortinget i 1. kvartal 2017. Byggestart var 2. kvartal 2017.) • Moelv – Biri (Utredningsfase)

16

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017


2017

2016

2015

2014

132 036 405

185 524 268

152 517 515

72 241 041

11 927 632

15 248 633

11 065 843

6 505 389

1 048 230 000

1 442 842 980

1 613 009 475

1 575 206 464

4 910 564

7 633 268

6 287 636

3 503 649

Driftskostnad pr. passering

2,43

2,00

1,76

1,86

Driftskostnad i % av inntekt

9,0 %

8,2 %

7,3 %

9,0 %

Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS Driftsinntekter Driftskostnader Gjeld Antall passeringer

Bompengeselskapet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 mellom Kløfta og Kongsvinger. Selskapet er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og a ­ dministrasjonen av selskapet. Selskapets lånegjeld er sikret gjennom garantier gitt av Akershus fylkes­kommune og Hedmark fylkeskommune. Utbyggingsprosjektet er delt inn i følgende delstrekninger: • Kløfta – Nybakk (Ferdigstilt, bompengeinnkreving avsluttet mars 2017) • Nybakk – Slomarka (Reguleringsplan, prosjektet er under planlegging) • Slomarka – Kongsvinger (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår)

2017

2016

2015

2014

71 099 968

67 344 196

63 680 999

59 498 790

5 635 481

7 084 047

7 162 158

6 093 808

378 707 810

429 207 810

469 207 810

514 207 810

2 863 860

2 849 149

2 794 742

2 652 448

Driftskostnad pr. passering

1,97

2,49

2,56

2,30

Driftskostnad i % av inntekt

7,9 %

10,5 %

11,2 %

10,2 %

Vegfinans E6 Oppland AS Driftsinntekter Driftskostnader Gjeld Antall passeringer

Bompengeselskapet Vegfinans E6 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E6 ­mellom Øyer og Tretten. Selskapet er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Selskapets lånegjeld er sikret gjennom garantier gitt av Oppland fylkeskommune. Utbyggingen av E6 mellom Øyer og Tretten er på om lag 13,5 km og omfatter blant annet den omtrent 4 km lange Øyertunnelen. Utbyggingen gir bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø på strekningen. Det er bygd tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt, tunnel og støyvern, samt etablert ­lokalvei på hele strekningen. Fremdriften i prosjektet var i henhold til plan og åpning av veien ­skjedde 12. desember 2012. Innkrevingen av bompenger startet 17. desember 2012.

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

17


DE ULIKE SELSKAPENE OG TILHØRENDE ANLEGG Kort om hvert selskap

Vegfinans E16 Oppland AS

2017

2016

2015

2014

31 544 646

31 040 576

30 920 477

1 650 993

2 286 510

2 528 951

2 385 616

531 132

387 950 000

303 200 000

219 200 000

233 200 000

957 237

960 391

959 613

50 866

Driftskostnad pr. passering

2,39

2,63

2,49

10,44

Driftskostnad i % av inntekt

7,2 %

8,1 %

7,7 %

32,2 %

Driftsinntekter Driftskostnader Gjeld Antall passeringer

Selskapets formål er å delfinansiere utbyggingen av E16 i Oppland fylke. Fase 1: E16 Fønhus - Bagn Prosjektet omfatter en delvis bompengefinansiert utbygging av E16 på strekningen Fønhus – Bagn i Sør-­ Aurdal kommune. Dette er første etappe av den planlagte utbyggingen av E16 mellom Fønhus og Bjørgo i Sør- og Nord-Aurdal kommuner. Utbyggingsstrekningen mellom Fønhus – Bagn er om lag 10 km lang. Utbyggingen omfatter dels omlegging og dels utbedring av eksisterende vei til tofelts vei med 8,5 m­ veibredde. Prosjektet omfatter også en 750 meter lang tunnel. Utbyggingen av den vel 10 km lange strekningen ble startet i 2012 og ferdigstilt i 2014. Innkrevingen startet opp 8. desember 2014. Fase 2: E16 Bagn – Bjørgo Denne delstrekningen ble behandlet og godkjent av Stortinget gjennom Prop. 140 S (2014-2015) den 12. november 2015, og er andre etappe av utbyggingen av E16 mellom Fønhus og Bjørgo i Sør- og Nord-Aurdal kommuner. Oppland fylkeskommune har stilt nødvendige garantier for utbyggingen.

2017

2016

2015

2014

Driftsinntekter

-204 065

89 181 123

116 750 125

136 036 432

Driftskostnader

508 954

7 296 764

9 277 945

11 423 610

Gjeld

-

-

-

-

Antall passeringer

-

2 025 554

2 896 125

2 741 511

Driftskostnad pr. passering

-

3,60

3,20

4,17

Driftskostnad i % av inntekt

0%

8,2 %

7,9 %

8,4 %

Vegfinans Oslofjordtunnelen AS

Bompengeselskapet Vegfinans Oslofjordtunnelen AS sto for delfinansieringen av utbyggingen av Rv23 mellom Bjørnstad i Røyken og Vassum i Frogn. Utbyggingen var på om lag 26,7 km og inkluderte blant annet Oslofjordtunnelen. Selskapet er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Oslofjordtunnelen gir en alternativ veiforbindelse utenom Oslo mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud, og erstatter fergestrekningen mellom Drøbak og Storsand. Den er også et alternativ til fergestrekningen mellom Moss og Horten. Lån for finansiering av Oslofjordtunnelen var nedbetalt i juli 2013. Bompengeinnkreving ble avviklet i august 2016. Det utredes nå ulike alternativer for krysning av Oslofjorden, det vil si enten et nytt tunnelløp eller en bro.

18

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017


Vegfinans Hallingporten AS

2017

2016

2015

2014

95 613 625

93 314 176

83 912 602

41 818 126

4 153 190

4 571 640

4 232 318

3 007 646

649 580 000

817 600 000

957 600 000

1 108 600 000

1 283 000

1 236 237

1 141 864

562 912

Driftskostnad pr. passering

3,24

3,70

3,71

5,34

Driftskostnad i % av inntekt

4,3 %

4,9 %

5,0 %

7,2 %

Driftsinntekter Driftskostnader Gjeld Antall passeringer

Bompengeselskapet Hallingporten Vegfinans AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Rv7 mellom Sokna og Ørgenvika. Selskapet er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Selskapets lånegjeld er sikret gjennom garantier gitt av Buskerud fylkeskommune. Utbyggingen av ny Rv7 mellom Sokna og Ørgenvika er om lag 17 km. Prosjektet har kortet ned avstanden og reisetiden mellom Hønefoss/Oslo-området og Hallingdal, samt bedret trafikksikkerheten på Rv7 i Buskerud.

Vegfinans Gausdalsvegen AS

2017

2016

2015

2014

Driftsinntekter

29 622 170

28 765 669

27 584 949

27 023 733

Driftskostnader

2 649 809

3 761 900

3 351 895

4 211 984

Gjeld

119 711 030

140 711 030

156 711 030

174 711 030

1 744 489

1 726 656

1 685 397

1 640 310

Driftskostnad pr. passering

1,52

2,18

1,99

2,57

Driftskostnad i % av inntekt

8,9 %

13,1 %

12,2 %

15,6 %

Antall passeringer

Bompengeselskapet Vegfinans Gausdalsvegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Fv255 fra Jørstad i Lillehammer til Segalstad bru i Gausdal. Selskapet er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Selskapets lånegjeld er sikret gjennom garantier gitt av Oppland fylkeskommune. I tillegg til ny Fv255 fra Jørstad i Lillehammer til Segalstad bru i Gausdal, inngikk også utbedring av Fv315 Lundgård-Brubakken i utbyggingsprosjektet. Det samme gjorde ny vei mellom krysset Fv255/E6 og Storhove i Lillehammer. Økt trafikksikkerhet og framkommelighet er hovedmålene med utbyggingen.

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

19


DE ULIKE SELSKAPENE OG TILHØRENDE ANLEGG Kort om hvert selskap

Vegfinans Fv34 Oppland AS

2017

2016

2015

2014

Driftsinntekter

14 297 465

12 426 895

12 018 791

11 426 495

Driftskostnader

1 434 342

1 666 273

1 709 541

2 134 100

101 700 000

105 700 000

113 700 000

113 700 000

452 755

451 929

442 501

442 321

Driftskostnad pr. passering

3,37

3,69

3,86

4,82

Driftskostnad i % av inntekt

10 %

13,4 %

14,2 %

18,7 %

Gjeld Antall passeringer

Bompengeselskapet Vegfinans Fv34 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Fv34 mellom Grime og Vesleelva. Selskapet er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Selskapets lånegjeld er sikret gjennom garantier gitt av Oppland fylkeskommune. Utbyggingen av ny Fv34 mellom Grime og Vesleelva er på om lag 10,3 km. Deler av denne strekningen har hatt svært dårlig standard og er nå blitt kraftig opprustet. Svinger har blitt rettet ut og veibredden er nå på 7,5 meter med oppmerking mellom kjørefeltene.

Tønsberg Hovedvegfinans AS

2017

2016

2015

2014

6 119 615

145 302 305

160 976 871

153 194 660

-1 335 660

21 338 231

20 226 950

12 305 889

Gjeld

-

-

20 000 000

170 000 000

Antall passeringer

-

16 704 265

18 584 638

18 214 509

Driftskostnad pr. passering

-

1,28

1,09

0,68

Driftskostnad i % av inntekt

0%

14,7 %

12,6 %

8,0 %

Driftsinntekter Driftskostnader

Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Tønsbergpakkens fase 1. Tønsberg Hovedvegfinans AS eies av Vegfinans AS (50 %), Tønsberg kommune (29 %), Nøtterøy kommune (17 %) og Tjøme kommune (4 %). Selskapet inngår ikke i konsernregnskapet for Vegfinans AS. Vegfinans AS står for administrasjonen og den daglige driften av selskapet. Tønsbergpakken består av flere delstrekninger som sammen skal gi et helhetlig transportsystem for kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Hensikten er å gjøre Tønsberg og områdene rundt mer

20

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017


fremkommelig for både bilister, gående og syklende. Kommunene ønsket også å utbedre kollektivtilbudet og minske gjennomgangstrafikken i byen. Selskapets lånegjeld var nedbetalt i 2016 og innkrevingen opphørte november 2016. Fase 1 i utbyggingsprosjektet omfatter: • Bygging av riksveg 300 Ringveg nord (ferdig i 2008) • Gang- og sykkelveg langs riksveg 308 (ferdig i 2010) • Trafikksikkerhetstiltak • Miljøtiltak Det pågår nå en planlegging av en ny Bypakke Tønsberg og fastlandsforbindelse fra Nøtterøy. Dette skjer i det ny etablerte selskapet Vegfinans Bypakke Tønsberg-regionen AS.

Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS

2017

2016

2015

2014

189 359 893

5 904 350

-

-

9 342 683

607 598

1 293 286

113 159

3 530 860 000

3 570 400 000

3 136 400 000

1 970 000 000

7 435 086

235 220

-

-

Driftskostnad pr. passering

1,26

2,58

-

-

Driftskostnad i % av inntekt

5%

10,3 %

0,0 %

0,0 %

Driftsinntekter Driftskostnader Gjeld Antall passeringer

Bompengeselskapet Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E6 mellom Ringebu og Otta. Selskapet er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Selskapets lånegjeld er sikret gjennom garantier gitt av Oppland fylkeskommune. Utbygging og finansiering gjelder i første omgang utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta for strekningen Frya–Sjoa i Oppland. Utbyggingsstrekningen Frya–Sjoa er om lag 34 km lang. Prosjektet omfatter bygging av E6 i ny trasé på nesten hele strekningen mellom Frya og Sjoa. Veien er åpnet og innkrevingen startet opp 17. desember 2016.

2017

2016

2015

2014

17 218 134

1 119 147

-

-

1 655 511

272 284

90 584

114 374

215 000 000

215 000 000

144 200 000

119 200 000

512 933

33 208

-

-

Driftskostnad pr. passering

3,23

8,20

-

-

Driftskostnad i % av inntekt

10 %

24,3 %

0,0 %

0,0 %

Vegfinans Fv33 Oppland AS Driftsinntekter Driftskostnader Gjeld Antall passeringer

Prosjektet omfatter en delvis bompengefinansiert utbygging av Fv33 i Oppland mellom Skreifjella – Totenvika. Strekningen er om lag 9 km lang. Selskapet er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Selskapets lånegjeld er sikret gjennom garantier gitt av Oppland fylkeskommune. Anleggsstart var i 2012, og veien åpnet og innkreving startet opp i desember 2016.

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

21


DE ULIKE SELSKAPENE OG TILHØRENDE ANLEGG Kort om hvert selskap

Vegfinans Bypakke Grenland AS

2017

2016

2015

2014

242 955 518

61 618 227

-

-

17 691 739

4 062 368

60 793

152 619

Gjeld

213 499 081

211 499 086

-

-

Antall passeringer

23 855 243

5 916 074

-

-

Driftskostnad pr. passering

0,74

0,69

-

-

Driftskostnad i % av inntekt

7,3 %

6,6 %

0,0 %

0,0 %

Driftsinntekter Driftskostnader

Prosjektet omfatter utbygging og finansiering av fase 1 av en bypakke for transport i Grenland i Telemark. Selskapet er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Selskapets lånegjeld er sikret gjennom garantier gitt av Telemark fylkeskommune.

2017

2016

2015

2014

432 463 450

394 099 721

374 523 440

376 275 000

27 722 962

29 080 354

31 394 376

27 555 000

1 911 430 000

2 050 000 000

1 900 000 000

1 850 000 000

30 383 889

23 367 787

23 103 069

17 400 000

Driftskostnad pr. passering

0,91

1,10

1,36

1,58

Driftskostnad i % av inntekt

6,4 %

7,4 %

8,4 %

7,3 %

Vegfinans Østfold bompengeselskap AS Driftsinntekter Driftskostnader Gjeld Antall passeringer

Prosjektet har som formål å delfinansiere E6 og E18 gjennom Østfold (Østfoldpakke – fase 1). Selskapets lånegjeld er sikret gjennom garantier gitt av Østfold fylkeskommune. Parsellene på E18: • Ørje – Melleby. Åpnet for trafikk november 2003 • Melleby – Momarken. Åpnet for trafikk 1. november 2014 • Momarken – Sekkelsten. Åpnet for trafikk 31. august 2007 • Sekkelsten – Krosby. Åpnet for trafikk 28. oktober 2005 • Krosby – Knapstad. Ånet for trafikk 24. november 2010 • Knapstad – Retvedt. Åpnet for trafikk 25. november 2016 • Riksgrensen – Ørje. Åpnet for trafikk 8. desember 2017. Parsellene på E6: • Den siste strekningen på utbyggingsprosjektet «Ny 4-felts E6 gjennom Østfold» ble åpnet for trafikk november 2008.

22

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017


Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS

2017

2016

2015

2014

Driftsinntekter

68 419 268

69 419 741

62 007 928

60 661 313

Driftskostnader

5 600 460

6 738 742

7 685 073

6 855 736

933 960 630

879 566 960

811 915 290

661 637 750

4 052 894

4 054 307

3 947 948

3 793 109

Driftskostnad pr. passering

1,38

1,66

1,95

1,81

Driftskostnad i % av inntekt

8,2 %

9,7 %

12,4 %

11,3 %

Gjeld Antall passeringer

Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS har ansvaret for to bompengeprosjekt. Kråkerøyforbindelsen Prosjektet omfatter utbygging og finansiering av Rv108 Ny Kråkerøyforbindelse. Dette omfatter ny Rv108 fra rundkjøring ved Simo til eksisterende Rv108 ved Kråkerøy kirke med ny bru over til Kråkerøy. Åpning for trafikk var sommeren 2011. Formålet med en ny riksveiforbindelse var å: • Øke beredskapen/tryggheten for befolkningen på Kråkerøy og Hvaler • Bedre framkommeligheten til Kråkerøy og i sentrum • Legge grunnlaget for en byutvikling i henhold til vedtatt kommuneplan Bypakke Nedre Glomma fase 1 Fase 1 av en bypakke for transport i Nedre Glommaregionen i Østfold omfatter blant annet utbygging av hovedveinettet, nye veibruer over Glomma, etablering av et sammenhengende sykkelveinett, bygging av kollektivfelt og tiltak for å styrke kollektivtrafikken. Innkreving i denne fasen er forventet startet opp i annet halvår 2018. Vegfinans Rv4 Oppland AS

2017

2016

2015

2014

Driftsinntekter

60 399 112

-

-

5 158 251

Driftskostnader

3 433 695

372 661

219 181

3 695 748

1 876 480 000

1 903 000 000

1 574 000 000

912 000 000

1 491 523

-

-

282 262

Driftskostnad pr. passering

2,3

-

-

13,1

Driftskostnad i % av inntekt

5,7 %

-

-

71,6 %

Gjeld Antall passeringer

Utbyggingen gjelder strekningen Lunner grense – Jaren og Lygna sør Utbyggingen av Rv4 på strekningen Lunner grense – Jaren og Lygna sør ble omtalt som deler av fase 2 i St.prp. nr. 74 (2000-2001). Prop. 50 S (2012 – 2013) om forslag til utbygging og finansiering av strekningen ble behandlet og godkjent i Stortinget 07.12.12. Strekningen Lunner – grense – Jaren og Lyngna sør åpnet for trafikk og innkreving 10. juli 2017. Innkrevingen på strekningen Reinsvoll-Hunndalen og Lynga nord ble avsluttet januar 2014.

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

23


Vegfinans E16 Sollihøgda AS Prosjektet omfatter foreløpig planlegging av utbygging av ca 8,5 km av E16 på strekningen fra Bjørum i Akershus fylke til Skaret i Buskerud fylke. Selskapet er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige administrasjonen av selskapet. Selskapets lånegjeld er sikret gjennom inneståelseserklæringer gitt av Akershus fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune. Prosjektet ble vedtatt i Stortinget 1. kvartal 2017, og Vegfinans E16 Sollihøgda AS skal stå for delfinansieringen av utbyggingen.

Vegfinans E18 Telemark AS Prosjektet omfatter foreløpig planlegging av utbygging av E18 på strekningen fra Langangen til Dørdal i Telemark fylke. Strekningen er ca 35 km lang. Selskapet er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige administrasjonen av selskapet. Selskapets lånegjeld er sikret gjennom garantier gitt av Telemark fylkeskommune. Utbyggingen er delt i to delprosjekter. E18 Rugtvedt - Dørdal 01.01.2015 overtok selskapet Nye Veier AS ansvaret fra Statens vegvesen for planlegging og bygging av strekningen E18 Rugtvedt–Dørdal. Kontrakt med entreprenør ble inngått i 2. kvartal 2017. Parsellen ligger i Bamble kommune. Nye Veier AS forventer åpning av strekingen i løpet av 2019. E18 Langangen–Rugtvedt For denne strekningen pågår arbeidet med bompengeutredningen. Parsellen ligger i Porsgrunn kommune. Nye Veier AS planlegger at Stortinget behandler prosjektet i løpet av 2018.

Vegfinans Bypakke Tønsberg Regionen AS Prosjektet omfatter utbyggingen av vedtatte planer for Bypakke Tønsberg Regionen. Selskapet er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Selskapets lånegjeld er sikret gjennom garantier gitt av Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune og Færder kommune (fra 01.01.2018).

Vegfinans Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum AS Prosjektet omfatter en delvis bompengefinansiert utbygging av ny Rv3 og Rv25 mellom Hamar og Elverum. Selskapet er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Selskapets lånegjeld er sikret gjennom garantier gitt av Hedmark fylkeskommune. I første omgang planlegges det bygging av strekningen mellom Ommangsvollen i Løten kommune og Grundset i Elverum kommune. Rv3 er definert som stamvei. Prosjektet ble godkjent av Stortinget i første kvartal 2017 og skal gjennomføres som et OPS-prosjekt.

Vegfinans Rv36 Telemark AS Prosjektet omfatter planlegging av en delvis bompengefinansiert utbygging av Rv36 med tilhørende anlegg gjennom Telemark fylke. Bygging pågår på strekningen Rv36 Gvarv–Slåttekås og langs Seljordsvatnet. Forventet ferdigstillelse og oppstart av innkreving er i løpet av høsten 2018. Selskapet ble heleid av Vegfinans AS juni 2017, Vegfinans AS står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Selskapets lånegjeld er sikret gjennom garantier gitt av Telemark fylkeskommune.

Vegfinans E134 Buskerud AS Prosjektet omfatter bygging av ny E134 mellom Damåsen i Øvre Eiker kommune og Saggrenda i Kongsberg kommune i Buskerud. Selskapet er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Selskapets lånegjeld er sikret gjennom garantier gitt av Buskerud fylkeskommune. Strekningen forventes å åpne for trafikk i løpet av 2019.

Vegfinans Rv23 Dagslett-Linnes AS Prosjektet omfatter utbygging og finansiering av Rv23 Dagslett–Linnes i Røyken og Lier kommune i Buskerud. Selskapet er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Selskapet er sikret gjennom garantier gitt av Buskerud fylkeskommune.

24

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017


Nord-Jæren Bompengeselskap AS Nord-Jæren Bompengeselskap AS eies av Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Randaberg kommune, Klepp kommune og Sola kommune, hver med 16,67 %. Selskapet inngår ikke i konsernregnskapet for Vegfinans AS, eller i noen av de øvrige tallene i årsrapporten. Vegfinans AS har fra 1. januar 2015 til 31. desember 2017 levert en begrenset bistand til selskapet som daglig leder og styresekretær for styret i Nord-Jæren Bompengeselskap AS. Vegamot AS har stått for den daglige driften av bompengeinnkrevingen og regnskapene har vært ført av Kjell Haver regnskapsservice AS.

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

25


STYRET I VEGFINANS 2017

Gunn Marit Helgesen (59) Styreleder 2017 - Styremedlem 2010 – 2017 Valgt av: Telemark fylkeskommune. Nåværende verv/stilling: styreleder KS. Tidligere hovedverv/-stillinger: fylkesordfører og varaordfører Telemark, president i Nordsjøkommisjonen, senioringeniør i Statoil og Norsk Hydro.

Lars Salvesen (45) Styremedlem 2011–2012 og 2013 – Valgt av: Akershus fylkeskommune. Nåværende verv/stilling: fylkesvaraordfører Akershus fylkeskommune.

Anne Marie Sveipe (45) Styremedlem 2013 – Valgt av: Oppland fylkeskommune. Nåværende verv/stilling: rådgiver næringsutvikling Oppland fylkeskommune. Tidligere hovedverv/-stillinger: rovviltkonsulent Rendalen kommune, varaordfører Rendalen kommune, styreleder Rendalen kommuneskoger KF og styremedlem Ikomm AS.

26

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017


Olav Skinnes (61) Styremedlem: 2016- (Styrets nestleder) Valgt av: Buskerud fylkeskommune. Nåværende verv/stilling: fylkesvararordfører i Buskerud fylkeskommune, leder av Hovedutvalget for samferdsel og leder av Buskerud fylkeskommunes trafikksikkerhetsutvalg. Tidligere hovedverv/-stillinger: bonde og ordfører Krødsherad kommune.

Lisbeth Mølholm Zaleski (71) Styremedlem 2012 – Valgt av: Vestfold fylkeskommune. Nåværende verv/stilling: leder av Horten forliksråd, medlem av HV-nemda, styremedlem i KNM Narvik. Tidligere hovedverv/-stillinger: Sjøforsvaret med grad som løytnant, tjenestegjort i UNPROFOR, Jugoslavia og medlem av Horten kommunestyre og havnestyre.

Ole Haabeth (67) Styremedlem: 2016Valgt av: Østfold fylkeskommune. Nåværende verv/stilling: fylkesordfører Østfold fylkeskommune. Tidligere hovedverv/-stillinger: ordfører i Fredrikstad kommune og i Kråkerøy kommune. Utdannet spesialpedagog og arbeidet i Sarpsborg kommune som undervisningsinspektør.

Gro Hilde Reinsborg (47) Styremedlem: 2017Valgt av: Hedmark fylkeskommune. Nåværende verv/stilling: økonomisjef Hedmark fylkeskommune Tidligere hovedverv/-stillinger: seksjonssjef Skattedirektoratet, stabsleder Høgskolen i Hedmark og avdelingsdirektør Barne- og likestillingsdepartement. Utdannet siviløkonom BI - mastergrad i internasjonal politikk.

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

27


Årsberetning 2017

Virksomheten Vegfinans AS ble stiftet 14. februar 2001 og er lokalisert i Drammen. Konsernet består per 31.12.17 av totalt 23 datterselskaper lokalisert på det sentrale østlandsområdet i tillegg til ­morselskapet. I konsernregnskapet inngår 22 heleide selskaper samt Tønsberg Hovedvegfinans AS som er et tilknyttet selskap med eierandel på 50 %. Vegfinans og datterselskapene er opprettet som selskaper uten ervervsmessig formål. Dette reflekteres gjennom vedtekter og øvrige stiftelsesdokumenter ved at det er angitt at ­selskapet ikke skal drives etter en vanlig, kommersiell modell. Selskapene har derfor ikke økonomisk formål og er fritatt for skatteplikt. Selskapenes eiere vil etter bompengeavtalen med Statens vegvesen kun få tilbakebetalt innskutt aksjekapital med en indeksregulering lik 80 % av konsumprisindeksen. HOVEDTREKK 2017 I november 2017 signerte styret bompengeavtalen for Vegfinans, og selskapet er nå et reelt og formelt regionalt bompengeselskap. I tillegg har det i 2017 vært et sterkt fokus på å effektivi­sere og forenkle innkrevingen og kundehånd­teringen og øke den digitale samhandlingen med kundene. Konsernet startet opp innkreving i Rv4 Oppland og parsellen Riksgrensen-Ørje i Østfold bompenge­ selskap AS i 2017, og innkrevingen ved fase 1 Kløfta-Nybakk tilhørende E16 Kongsvingervegen ble avviklet. Alle selskapene som var i innkrevingsfasen pr. 31.12.17 er driftet i egenregi. Samtlige selskap­er benytter CS Norge som innkrevingssystem. Selskapet Vegfinans Bypakke Tønsberg-

28

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

regionen AS avlegger årsregnskap for første gang i 2017. Konsernet har i 2017 økt sine kredittfasiliteter med ca. NOK 7,0 milliarder, og har gjennom 2017 tilført Statens vegvesen ca. NOK 3,0 milliarder i bompengemidler til de ulike veiprosjektene. Nye Veier AS er byggherre i to av selskapene i Vegfinans konsernet. Dette er for Vegfinans E18 Telemark AS og for fase 4 i Vegfinans E6 Gardermoen – Moelv AS. Konsernet har økt antall passeringer med ca. 7,4 % fra 2016 til 2017. Dette skyldes en kombinasjon av oppstart av innkreving i bomstasjoner i 2016 og 2017, samt en generell trafikkvekst i eksisterende bom­stasjoner. For 2018 arbeides det videre med nye systemløsninger og effektivisering av driften. Det skal åpnes nye innkrevingspunkter i; Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS, Vegfinans E18 Vestfold AS og Vegfinans Rv36 Telemark AS.   SELSKAPET Aksjonærforhold Ved utgangen av 2017 har selskapet følgende eiere: Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune Holding AS (heleid av Buskerud fylkeskommune), Vestfold fylkeskommune, Østfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune. Aksjekapitalen på kr. 4 900 000 er likt fordelt mellom eierne med kr. 700 000 på hver. Dette gir hver eier en eier- og stemmeandel på 14,29 % av totalt antall aksjer.


Styret Styret har én representant fra hver eier. I styret er det 4 kvinner og 3 menn, og kravet til likestilling er ivaretatt. Administrasjon Ved utgangen av 2017 hadde selskapet 23 faste ansatte samt sju innleide vikarer. Alle ansatte er lokalisert i Ingeniør Rybergs gate 99, Drammen. Det er ved utgangen av 2017 ingen ansatte i datterselskapene. Av morselskapets 23 faste ansatte er det 13 kvinner og 10 menn. Likestillingen i konsernet er godt ivaretatt ved en kvinneandel på ca 57%. I 2017 utgjorde sykefraværet i konsernet 5,5 %. Det jobbes kontinuerlig for å holde sykefraværet nede. Arbeidsmiljøet i konsernet ansees å være godt. Det har i 2017 ikke forekommet personskader i konsernet som har medført fravær. Ytre miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. ÅRSREGNSKAPET Vegfinans AS (morselskap) Kostnadene for drift av Vegfinans AS i 2017 beløper seg til ca. 31,9 mill. kroner. Driftskostnadene er fordelt på de ulike bompengeselskapene i henhold til vedtatt fordelingsnøkkel. Vegfinans sitt regnskap for 2017 gir et nullresultat, ved at selskapet bokfører sine kostnadsrefusjoner i samme takt som de påløper. Driftskostnaden i morselskapet har økt med 2,5 mill. siden 2016. Dette henger i hovedsak sammen med åpning av flere innkrevingspunkter, overtakelse av driften på Østfold bompengeselskap og etablering

av konsernavtaler hvor tidligere det enkelte bompengeselskap var avtalepart. Selskapet har per 31.12.17 ca. NOK 4,2 millioner i langsiktig gjeld. Dette er ansvarlige lån, som i hovedsak er gitt av eierne i forbindelse med konserndannelsen i 2012. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter viser pr. 31.12.17 en økning på NOK 0,1 mill kroner i forhold til 31.12.16. Dette er i hovedsak relatert til endringer i andre tidsavgrensninger. Kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter viser per 31.12.17 en økning på NOK 0,5 mill kroner. Dette er i all hovedsak knyttet til økning i utbetalinger ved kjøp av øvrige varige driftsmidler. Netto endring i likvider ved utgangen av året viser en økning på 1,9 mill. kroner. Selskapets likviditetssituasjon vurderes for øvrig å være tilfredsstillende. Konsernet Konsernet har som mål å utøve en aktiv finansforvaltning for de selskapene som inngår i konsernet og for selskaper det leveres tjenester til. Selskapenes hoved­lån er i stor grad tatt opp i Kommunalbanken, KLP og Nordic Investment Bank, som hittil har kunnet levere de beste lånebetingelsene. Rentesikringsavtalene er inngått, etter at de er konkurranseutsatt. Ved behov for planmidler etableres kassekreditt i den banken som tilbyr de beste vilkårene. Alle etableringsprosesser for lån og kjøp av rente­ sikringer gjennomføres i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Dette sikrer at selskapene til enhver tid oppnår de beste betingelsene og de laveste finanskostnadene. Selskapets strategi er å nedbetale lån så raskt som mulig, ved å kontinuerlig overvåke selskapets inntektsstrømmer.

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

29


Inntekter Samlet inntekt for konsernet i 2017 var på NOK 2 562,8 millioner. Passeringsinntekten utgjorde NOK 2 476,9 millioner. Annen inntekt, hovedsakelig tilleggsavgift, var på totalt NOK 85,5 millioner. Kostnader Av de totale driftskostnadene utgjør lønns- og driftskostnader (ekskl. avskrivninger) NOK 145,0 millioner og tap på krav NOK 23,1 millioner. Drifts­ kostnader for konsernet, ekskl. avskrivninger utgjør med dette 6,5 % av driftsinntektene. For konsernet samlet sett er driftskostnad pr. passering 0,97 kroner, når alle passeringer gjennom samtlige av konsernets bomstasjoner gjennom 2017 er hensyntatt. Langsiktig gjeld og sikkerhet Konsernet har inngått ulike låneavtaler med Kommunalbanken Norge AS, KLP Kommunekreditt, Nordic Investment Bank, Nordea og DNB med en samlet trekkramme på omtrent NOK 37,3 milliarder. Konsernets langsiktige gjeld pr. 31.12.17 er ca. NOK 26,8 milliarder. Av konsernets totale gjeld pr. 31.12.17, er 49,6 % sikret gjennom ulike fastrenteavtaler. Gjennomsnittlig flytende rente på den samlede gjelden i konsernet er per 31.12.17 på 1,57 %. Når en tar hensyn til inngåtte rentesikringer er gjennomsnittlig rente på 2,72 %. Sikringsstrategi Konsernet har en sikringsstrategi der det i gjennomsnitt rentesikres ca. 40 % - 90 % av innlånt kapital, avhengig av prosjektets egenart. Konsernet og hvert enkelt selskap vurderer rentesikring løpende, med bakgrunn i blant annet makroøkonomiske forhold og rentemarkedets utvikling. Det sikres noe mer i oppstarten enn ved utløpet av prosjektene, slik at sikringsprofilen over hele lånets levetid varierer. Som sikringsinstrumenter benyttes rentebytteavtaler (SWAP). Usikkerheten er således kun knyttet til den delen av lånet som ikke er sikret, samt en eventuell flytende margin som ligger på selve lånet. Garantier Fylkeskommunene stiller selvskyldnergaranti på lånerammene overfor långiverne i alle datterselskapene. For de selskapene som kun finansierer planmidler, før behandling av stortingsproposisjonen, gis det fra fylkeskommunene garantier gjennom såkalte ”Letter of Comfort” for gjennomførte låneopptak.

30

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

Anlegg Bompengefinansiering av veiprosjekt baserer seg hovedsakelig på en innkrevingsperiode på 15 år. Vegfinans E18 Vestfold AS og Vegfinans Østfold bompengeselskap AS er unntakene der innkrevingstiden er besluttet til å være 20 år. Ved en negativ utvikling av økonomien i prosjektet, kan innkrevingstiden forlenges med inntil 5 år og realtakstene økes med inntil 20 %. Investeringsmidler som tilføres veiprosjektet blir aktivert i balansen som aktivert innkrevingsrett. Den aktiverte innkrevingsretten avskrives over den totale innkrevingstiden. Risiko kostnadsøkning Eventuelle kostnadsøkninger i bompengeprosjektene utover prisstigning, skal dekkes i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter. Kostnadsøkning opp til kostnadsrammen, skal dekkes med statlige midler og bompenger. Deling av kostnadsøkningen mellom statlige midler og bompenger er etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. Eventuelle overskridelser utover kostnadsrammen er staten sitt ansvar, og dekkes med statlige midler. Dersom kostnadene for utbyggingen blir lavere enn forutsatt, skal en besparelse på inntil 10 % fordeles mellom staten og selskapet forholdsmessig ut i fra partenes andel av finansieringen. Kostnadsbesparelse på mer enn 10 % tilfaller staten. Fortsatt drift Styret finner det forsvarlig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn, og årsregnskapet og konsernregnskapet er avlagt under denne forut­setningen. Med bakgrunn i garantier fra fylkes­kommunene, mulighetene for å øke innkrevingsperioden og takstene, samt at en andel av eventuelle kostnadsøkninger dekkes av statlige midler, som omtalt i de tre foregående avsnittene, mener styret at det er forsvarlig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn. Egenkapital For de prosjektene som er i planfasen har Statens vegvesen tatt ut betydelige midler for gjennomføring av planprosessene. Før bompengeinnkrevingen starter og inntekter genereres, aktiveres finanskostnadene, men de fleste selskapene går likevel med underskudd som følge av at det påløper driftskostnader også i denne fasen.


Så snart selskapene er i drift, det vil si har startet innkrevingen, justeres periodens resultat med mer-/mindreavskrivninger, slik at årsresultatet er lik periodens indeksregulering av aksjekapitalen med 80 % av konsumprisindeksen. Da de positive årsresultatene til disse selskapene er mindre enn sum underskudd i selskapene i planfasen, er resultatet i konsernet negativt. Fylkeskommunene har garantert for lån til utbyggingen. Bompengeselskapene jobber derfor ut fra en forutsetning om at veiprosjektene skal ferdigstilles, og anser derfor egenkapitalen i konsernet som akseptabel.

Kapitalen blir forvaltet i henhold til de rammene bompengeavtalen gir, og er spredt på flere konti for å redusere risiko og for å oppnå en best mulig avkastning. Det ble også utbetalt et tilskudd til flere selskap i desember 2017 fra Statens Vegvesen som går til nedbetaling av lån i 2018. Disponering av årsresultatet Vegfinans sitt regnskap for 2017 har nullresultat, og disponering av årsresultat er dermed ikke aktuelt.

Drammen, 30. april 2018

Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjør 2010,6 millioner kroner. Dette er i hovedsak relatert til økning i ned- og avskrivninger (1789,3 mill. kroner), økning i andre idsavgrensninger (255,5 mill. kroner) og reduksjon i kundefordringer og leverandørgjeld (33,6 mill. kroner). Kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter viser per 31.12.17 en reduksjon på NOK 2,7 milliarder. Økningen i kontanter og bankinnskudd fra 31.12.2016 til 31.12.2017 skyldes i stor grad at Vegfinans Oslofjordtunnelen AS er en kapitalforvalter gjennom forhåndsinnkreving for ny fase.

Styret i Vegfinans AS

Gunn Marit Helgesen Styreleder

Anne Marie Sveipe Styremedlem

Olav Skinnes Styremedlem

Lisbeth Mølholm Zaleski Styremedlem

Lars Birger Salvesen Styremedlem

Gro Hilde Reinsborg Styremedlem

Ole Haabeth Styremedlem

Nils Christian Helgesen Adm. dir

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

31


ÅRSREGNSKAP 2017

32

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017


Resultatregnskap MORSELSKAP 2017

2016

KONSERN Note

2017

2016

2, 8

269 628

886 887

Passeringsinntekt

2

2 476 944 467

1 733 821 206

Annen inntekt

2

85 543 759

52 130 654

2 562 757 854

1 786 838 747

3, 9

21 693 648

16 900 375

5

1 789 300 912

1 203 451 117

3, 4

123 295 415

105 016 979

10

23 100 308

14 526 404

1 957 390 283

1 339 894 875

605 367 571

446 943 873

12 845 198

9 053 462

Beløp i NOK Driftsinntekter

29 817 245

22 982 030

-

-

2 047 841

1 502 691

31 865 086

24 484 721

Administrasjonsinntekt

Sum driftsinntekter

Driftskostnader 20 549 301

15 804 420

707 724

486 062

10 605 027

8 147 885

-

-

31 862 052

24 438 367

3 034

46 354

Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Tap på krav Sum driftskostnader

Driftsresultat

Finansinntekter og finanskostnader 35 494

36 859

Annen finansinntekt

38 528

83 213

Annen finanskostnad

619 206 430

455 732 338

-3 034

-46 354

Netto finansposter

-606 361 232

-446 678 876

-993 661

264 996

-

Årsresultat

Fordeling Majoritetsinteresser

15

-993 661

297 557

Minoritetsinteresser

15

-

-32 560

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

33


Balanse pr. 31 desember MORSELSKAP

KONSERN

2017

2016

Beløp i NOK

Note

2017

2016

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Aktivert innkrevingsrett

5

25 879 221 584

25 009 283 604

Innkrevingssystemer

5

29 040 668

18 465 671

25 908 262 252

25 027 749 275

1 932 338

1 855 043

1 932 338

1 855 043

Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler 1 558 324

1 027 961

Driftsløsøre

1 558 324

1 027 961

Sum varige driftsmidler

5

Finansielle anleggsmidler 7 850 741

7 770 741

Investering i datterselskap

6

-

-

303 400

303 400

Investering i tilknyttet selskap

6

303 400

303 400

152 747

122 181

444 258

413 692

-

-

-

1 030 042

8 306 888

8 196 322

Sum finansielle anleggsmidler

747 658

1 747 134

9 865 212

9 224 283

Sum anleggsmidler

25 910 942 248

25 031 351 452

280 134 152

254 648 036

651 925

908 462

280 786 077

255 556 498

Egenkapitalinnskudd i KLP Forskuddsbetalt rentesikring

Omløpsmidler Fordringer

34

4 533 066

115 140

Kundefordringer

648 178

491 774

Andre fordringer

5 181 244

606 914

Sum fordringer

7 363 697

5 501 154

Bankinnskudd, kontanter og lignende

10

7

1 322 389 795

919 370 607

12 544 941

6 108 068

Sum omløpsmidler

1 603 175 872

1 174 927 105

22 410 153

15 332 351

Sum eiendeler

27 514 118 120

26 206 278 557

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017


Balanse pr. 31 desember MORSELSKAP

KONSERN

2017

2016

Beløp i NOK

Note

2017

2016

15,16

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

-3 195 449

-2 147 193

-3 195 449

-2 147 193

-

-54 597

1 704 551

2 698 210

Egenkapital Innskutt egenkapital 4 900 000

4 900 000

Aksjekapital

4 900 000

4 900 000

Sum innskutt egenkapital

-

-

Opptjent egenkapital

-

-

Udekket tap

-

-

Sum opptjent egenkapital

-

-

Minoritetsinteresser

4 900 000

4 900 000

15

15

Sum egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser

2 560 689

1 935 529

Pensjonsforpliktelser

3 886 494

3 550 726

2 560 689

1 935 529

Sum avsetninger for forpliktelser

3 886 494

3 550 726

Annen langsiktig gjeld 4 244 915

4 126 387

Ansvarlig lån

11

4 244 915

4 126 387

-

-

Gjeld til kredittinstitusjoner

12

26 413 165 220

25 762 338 599

-

-

Øvrig langsiktig gjeld

13

51 940 000

-

4 244 915

4 126 387

26 469 350 135

25 766 464 986

359 520 963

-

23 496 422

31 570 137

1 243 245

874 815

239 880 900

248 272 774

415 035 410

152 846 908

1 039 176 940

433 564 634

27 512 413 569

26 203 580 347

27 514 118 120

26 206 278 557

Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner

2 973 775

1 706 046

1 192 513

822 388

-

-

6 538 261

1 842 001

10 704 549

4 370 435

Sum kortsiktig gjeld

17 510 153

10 432 351

Sum gjeld

22 410 153

15 332 351

Sum egenkapital og gjeld

12

Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter

7

Ikke rekvirerte midler til Statens vegvesen Annen kortsiktig gjeld

14

31. desember 2017 Drammen, 30. april 2018 Gunn Marit Helgesen Styrets leder

Olav Skinnes styremedlem

Anne Marie Sveipe styremedlem

Lisbeth Mølholm Zaleski styremedlem

Lars Birger Salvesen styremedlem

Ole Haabeth styremedlem

Gro Hilde Reinsborg styremedlem

Nils Christian Helgesen Daglig leder

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

35


Kontantstrømoppstilling MORSELSKAP 2017

KONSERN 2016

2017

2016

-993 661

264 996

1 789 300 912

1 203 451 117

335 768

164 135

-33 559 831

-54 361 304

255 469 641

97 388 045

2 010 552 829

1 246 906 990

Beløp i NOK

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -

-

707 724

486 062

625 160

415 241

-3 150 197

1 776 963

4 909 980

275 613

3 092 667

2 953 879

Resultat før skattekostnad Avskrivninger Endring i pensjonsforpliktelser Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -

-

Utbetalinger til veiprosjekter (aktivert som innkrevingsrett) og aktivert finanskostnad

-2 900 894 265

-5 572 719 274

-

-

Refusjoner fra Statens vegvesen

248 635 945

358 000 000

-

Investeringer i innkrevingssystem

-16 022 177

-11 187 360

-1 238 086

-350 744

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-1 628 689

-1 175 744

-80 000

-500 000

Utbetalinger ved kjøp av aksjer

-

-

-30 566

-27 713

-30 566

-50 734

-1 348 652

-878 457

-2 669 939 752

-5 227 133 112

Utbetalinger ved medlemsinnskudd Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

36

118 528

250 000

Netto inn- og utbetalinger ved opptak/nedbetaling av langsiktig gjeld

702 885 149

4 425 909 942

-

-

Netto inn- og utbetalinger ved opptak/nedbetaling av kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

359 520 963

-

-

525 000

Innbetaling av aksjeinnskudd

-

525 000

118 528

775 000

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

1 062 406 112

4 426 434 942

1 862 543

2 850 422

Netto endring i likvider i året

403 019 188

446 208 820

5 501 154

2 650 732

Kontanter og bankinnskudd pr. 01.01.

919 370 607

473 161 788

7 363 697

5 501 154

Kontanter og bankinnskudd pr. 31.12.

1 322 389 795

919 370 607

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017


Foto: Wibeke Norris, Multiconsult

37

VEGFINANS AS - Ã…RSRAPPORT 2017


NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps­ lovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter morselskapet Vegfinans AS og selskaper som Vegfinans AS har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i ­konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll ­oppnås og inntil kontroll opphører. Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig (men ikke bestemmende) innflytelse, over den finansielle og operasjonelle styringen (normalt ved eierandel på mellom 20 % og 50 %). Selskapene er regnskapsført til kostmetoden i ­konsernregnskapet, da resultatet fra disse ­selskapene er helt uvesentlig for konsernet som helhet. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes ­etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært ­nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Driftsinntekter Administrasjonshonorar inntektsføres i takt med utførelsen av tjenestene. Passeringer ved bom­stasjonene inntektsføres til virkelig verdi på ­passeringstidspunktet. Tilleggsavgifter, eventuelle purregebyrer og andre inntekter klassifiseres som annen inntekt. Eventuelle forskuddsbetalinger fra kunder blir balanseført, og blir først tatt til inntekt når kunder blir belastet

38

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

for passeringer. Rabatter blir ført som redusert passeringsinntekt på passeringstidspunktet. ­Tilleggsavgifter inntektsføres i den perioden avgiften ilegges fratrukket forventede tap på tilleggsavgifter. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Eiendeler ­bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som ­anleggsmidler. Eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. Gjeld som har kortere tilbakebetalingstid enn ett år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Det foretas en skjønnsmessig vurdering av mulige tap på krav i fordringsmassen per 31.12. Vurderingen tar utgangspunkt i en skjønnsmessig vurdering av aldersfordeling på utestående fordringer på balansetidspunktet og krav oversendt til inkasso etter 31.12. Det tas også høyde for ­innkommet og/eller forventet innkommet på tidligere avskrevne fordringer. Ansvarlige lån Ved konserndannelsen ble fylkeskommunenes aksjer i bompengeselskapene benyttet som tingsinnskudd. Innskuddet ble fordelt på aksjekapital, og resterende verdi ble gitt som ansvarlige lån. De ansvarlige lånene indeksreguleres med 80 % av endring i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks, på samme måte som aksjekapitalen i bompengeselskapene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives ­lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlike­ hold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart ­beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendeler forventes å generere.


Immaterielle eiendeler/innkrevingsrett Årlige tilskudd til veiprosjektet rekvireres av Statens vegvesen etter forutgående budsjettopplegg for året. Årlige tilskudd er begrenset av total ramme for prosjektet (Stortingsproposisjon) og prosjektets evne til å betale ned gjelden gjennom etterskudds­ innkreving av bompenger. Ved utbetaling til Statens vegvesen blir tilsvarende beløp aktivert som immateriell eiendel. Innkrevingsretten er regulert i egen bompengeavtale inngått med Statens vegvesen. Innkrevingsretten avskrives etter en progressiv metode som medfører at selskapet benytter sitt årsoverskudd til avskrivning på innkrevingsretten. Metoden innebærer at avskrivningsbeløpene øker i takt med selskapets evne til å nedbetale gjeld til kredittinstitusjoner. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessig forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og er fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik fra beregningsforutsetningene (estimat­ endringer og avvik) fordeles over antatt

gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som ved årets slutt overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Renteinstrumenter Ledelsen bruker rentebytteavtaler som sikringsforretning for å styre renterisikoen i det enkelte bompengeselskap. Selskapene tar opp lån til flytende rente. Selskapene har en målsetting om å sikre disse lånene ved inn­ gåelse av rentebytteavtaler hvor man betaler fast rente og mottar flytende rente. Lånene sikres innenfor de rammer som er gitt av Stortinget i tilknytning til vedtak om utbygging av den aktuelle veistrekning. Selskapet søker å ha rentesikret om lag 40-90 % av utestående lån, avhengig av prosjektets egenart. Selskapene regnskapsfører rentebytteavtalene som kontantstrømssikringer i den utstrekning disse vurderes som effektive. Endringer i virkelig verdi av sikringsinstrumentene regnskapsføres således ikke. Skatter Selskapet har ikke økonomisk overskudd som formål og er fritatt for skatteplikt. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

NOTE 2 - DRIFTSINNTEKTER MORSELSKAP 2017

KONSERN 2016

Beløp i NOK

2017

2016

269 628

886 887

2 476 944 467

1 733 821 207

67 332 975

43 957 143

6 330 118

2 094 741

11 880 666

6 078 769

2 562 757 854

1 786 838 747

2 562 757 854

1 786 838 747

Pr. virksomhetsområde 29 817 245

22 982 030

Administrasjonshonorar

-

-

Passeringsinntekt

-

-

Tilleggsavgifter

-

-

Utstedergodtgjørelse

2 047 841

1 502 691

31 865 086

24 484 721

Andre inntekter Sum driftsinntekter

Geografisk fordeling 31 865 086

24 484 721

Norge

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

39


NOTE 3 - LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, LÅN TIL ANSATTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISOR MORSELSKAP

KONSERN

2017

2016

2017

2016

11 045 446

10 691 511

Lønnskostnader 11 045 446

10 691 511

Lønn

1 705 550

1 589 638

Pensjon

1 797 559

1 517 634

440 000

315 000

Styrehonorar

1 221 492

879 500

1 780 569

1 720 724

Arbeidsgiveravgift

1 921 979

1 856 157

5 577 737

1 487 548

Annen lønnskostnad inklusive vikartjenester

5 707 173

1 955 573

20 549 301

15 804 420

21 693 648

16 900 375

Sum

Antall sysselsatte årsverk (egne ansatte) i regnskapsåret er 20 både i morselskapet og i konsernet.I posten ”Annen lønnskostnad inklusive vikartjenester” inngår 7 innleide årsverk.

MORSELSKAP

Lønn

Pensjonsutgifter

Andre godtgjørelser

1 271 550

25 490

4 392

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styreleder

100 000

Styremedlemmer

340 000

Daglig leder i Vegfinans AS mottar all sin lønn og annen godtgjørelse fra dette selskapet, men blir også leid ut som daglig leder til datterselskapene. For denne tjenesten belastes datterselskapene med en andel av lønnskostnadene for daglig leder. Det er ikke ytt lån til ansatte eller til medlemmer av styret.

2017

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

36 210 459 276

Lovpålagt revisjon

995 628

Andre tjenester

652 451

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

40

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

2017


NOTE 4 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER MORSELSKAP

KONSERN

2017

2016

-

-

1 648 227

Andre driftskostnader

2017

2016

Drift og administrasjon

-

4 927 599

1 218 503

Innkrevingssystem/IKT

41 696 140

31 630 104

1 556 987

1 902 353

Porto/fakturautsendelse

29 610 336

20 491 310

745 850

773 316

1 938 515

2 210 338

-

-

Provisjon

20 312 714

22 840 280

-

-

Utstedergodtgjørelse

19 648 952

16 346 248

6 653 963

4 253 713

Andre driftskostnader

10 088 758

6 571 099

10 605 027

8 147 885

Sum

123 295 415

105 016 979

Fremmede tjenester

NOTE 5 - IMMATERIELLE EIENDELER OG VARIGE DRIFTSMIDLER MORSELSKAP

KONSERN Driftsløsøre

Sum

5 830 059

5 830 059

Tilganger

1 238 086

1 238 086

Anskaffelseskost 31.12.

7 068 145

7 068 145

Akk. avskrivning 31.12.

5 509 821

5 509 821

Balanseført verdi 31.12.

1 558 324

1 558 324

707 724

707 724

Andre driftskostnader Anskaffelseskost 01.01.

Årets avskrivninger

Avskrivningsplan

3-7 år

Økonomisk levetid

Lineær

KONSERN

Aktivert innkrevingsrett

Innkrevingssystemer

Anskaffelseskost 01.01.

33 158 287 884

74 984 887

6 458 108

Tilganger

2 900 894 265

16 022 177

1 628 689

2 918 545 131

Avganger

-248 635 945

-

-

-248 635 945

35 810 546 204

91 007 064

8 086 797

35 909 640 065

Anskaffelseskost 31.12.

Driftsløsøre

Sum 33 239 730 879

2 210 338 Akk. avskrivning 31.12.

9 931 324 620

-61 966 396

-6 154 459

-9 999 445 475

Balanseført verdi 31.12.

25 879 221 584

29 040 668

1 932 338

25 910 194 589

1 782 302 339

6 272 178

726 395

1 789 300 912

15 år

3-15 år

3-7 år

Progressiv

Lineær

Lineær

Årets avskrivninger

Avskrivningsplan Økonomisk levetid

Det henvises for øvrig til prinsippnoten vedrørende avskrivning av den aktiverte innkrevingsretten og til note 12 vedrørende sikkerhet for gjeld. VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

41


NOTE 6 - DATTERSELSKAP OG TILKNYTTET SELSKAP

KONTOR

EIER/ STEMME ANDEL

Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS

Drammen

100 %

14 400

1 110 240

999 360

Vegfinans E6 Oppland AS

Drammen

100 %

80

113 760

102 320

Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS

Drammen

100 %

-9 956

109 840

125 000

Vegfinans E16 Oppland AS

Drammen

100 %

1 440

110 960

125 000

Vegfinans E16 Sollihøgda AS

Drammen

100 %

-91 871

312 010

906 677

Vegfinans E18 Telemark AS

Drammen

100 %

-159 842

-278 098

400 960

Vegfinans E18 Vestfold AS

Drammen

100 %

10 000

690 400

619 200

Vegfinans Rv36 Telemark AS

Drammen

100 %

-271 467

-934 830

409 984

Vegfinans Fv34 Oppland AS

Drammen

100 %

1 520

111 200

100 720

Vegfinans Gausdalsvegen AS

Drammen

100 %

1 600

120 320

108 320

Vegfinans Hallingporten AS

Drammen

100 %

6 720

484 800

431 040

Vegfinans Rv4 Oppland AS

Drammen

100 %

2 074

135 900

115 600

Vegfinans Oslofjordtunnelen AS

Drammen

100 %

18 000

1 293 840

1 159 200

Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS

Drammen

100 %

17 280

1 197 360

1 074 960

Vegfinans Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum AS

Drammen

100 %

-62 039

-583 694

422 400

Tønsberg Hovedvegfinans AS

Drammen

50 %

9 600

676 000

303 400

Vegfinans Fv33 Oppland AS

Drammen

100 %

1 440

109 840

125 000

Vegfinans E134 Buskerud AS

Drammen

100 %

-143 708

-158 222

125 000

Vegfinans Rv23 Dagslett-Linnes AS

Drammen

100 %

-176 681

-141 844

125 000

Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS

Drammen

100 %

1 840

133 040

100 000

Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS

Drammen

100 %

5 280

238 680

150 000

Vegfinans Bypakke Grenland AS

Drammen

100 %

9 600

444 160

-

Vegfinans Bypakke Tønsberg-regionen AS

Drammen

100 %

89 370

35 630

125 000

-904 061

5 331 292

8 154 141

SELSKAP

Sum

RESULTAT 2017

EGENKAPITAL PR. 31.12.17

BOKFØRT VERDI PR. 31.12.17

NOTE 7 - BANKINNSKUDD MORSELSKAP

42

KONSERN

2017

2016

587 416

432 327

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

Bundne skattetrekksmidler

2017

2016

775 022

617 918


NOTE 8 - TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE Morselskap Vegfinans AS, som er administrasjonsselskap for de andre konsernselskapene, viderefakturerer administrasjonskostnader til datterselskapene. I 2017 var total viderefakturering til datterselskapene på kr 29 547 617. Transaksjonene er foretatt som del av den ordinære virksomheten og til armlengdes priser. Vegfinans AS har ikke foretatt andre transaksjoner med nærstående parter. Konsern Konsernet har ikke foretatt transaksjoner med nærstående parter.

NOTE 9 - PENSJONSFORPLIKTELSER Morselskap og konsern Konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Vegfinans AS har ytelsesbasert pensjonsordning for sine nåværende faste ansatte, og innskuddsbasert pensjonsordning for sine vikarer. Vegfinans E18 Vestfold AS og Vegfinans Oslofjordtunnelen AS har ytelsesbasert pensjonsordning for sine tidligere ansatte. Øvrige selskaper i konsernet har ikke egne ansatte og er ikke pliktige til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Tjenestepensjonsordningen gir ved full opptjening en alderpensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet pensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Fremtidige ansatte både i foretaket og andre foretaksansatte inngår i ordningen (multiemployer plan). Premien vil være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp. Ordningen inkluderer også en AFP-ordning

MORSELSKAP

KONSERN

2017

2016

1 704 280

1 507 800

378 908

360 133

-364 267

-301 249

70 425

68 951

252 298

230 625

Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Arbeidsgiveravgift Resultatført aktuarielt gevinst/tap

2017

2016

1 704 280

1 577 901

747 969

645 202

-795 952

-666 363

99 974

94 091

247 634

244 197

38 699

71 828

38 699

181 674

2 080 343

1 938 088

Netto pensjonskostnad

2 042 604

2 076 702

15 017 713

13 097 912

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.

29 683 189

27 952 947

-11 184 325

-9 744 878

Pensjonsmidler

-23 949 264

-22 300 987

540 508

472 778

808 484

796 927

-1 813 207

-1 890 283

Ikke-resultatført virkning av estimatavvik

-2 655 915

-2 898 161

2 560 689

1 935 529

Sum pensjonsforpliktelser

3 886 494

3 550 726

Diskonteringsrente

2,40 %

2,60 %

Arbeidsgiveravgift

Økonomiske forutsetninger: 2,40 %

2,60 %

2,50 %

2,50 %

Forventet lønnsregulering

2,50 %

2,50 %

2,25 %

2,25 %

Forventet G-regulering

2,25 %

2,25 %

1,48 %

1,48 %

Forventet pensjonsøkning

1,48 %

1,48 %

4,10 %

3,60 %

Forventet avkastning på fondsmidler

4,10 %

3,60 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

43


NOTE 10 - KUNDEFORDRINGER 2017 Krav om tilleggsavgifter

2016

37 597 719

45 379 290

Fordringer Easygo-passeringer

86 592 322

87 093 240

Forskudd fra kunder, samt overtrukket abonnementsavgift

159 402 196

132 662 813

Avsatt for tap

-3 458 085

-10 487 307

Sum

280 134 152

254 648 036

NOTE 11 - ANSVARLIG LÅN De ansvarlige lånene fra eierne fordeler seg pr. 31.12 som følger: 2017

2016

Telemark fylkeskommune

120 850

39 762

Vestfold fylkeskommune

487 299

486 019

Buskerud fylkeskommune Holding AS

860 241

851 601

Akershus fylkeskommune

1 742 925

1 725 325

Hedmark fylkeskommune

842 534

834 214

Oppland fylkeskommune

191 066

189 466

4 244 915

4 126 387

Sum

Lånesaldoene er inkludert indeksregulering. Det vises for øvrig til prinsippnote vedrørende ansvarlig lån.

NOTE 12 - GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER OG RENTESIKRING MORSELSKAP 2017

2016

-

-

-

-

KONSERN 2017

2016

Total gjeld til kredittinstitusjoner

26 772 686 183

25 762 338 599

Gjeld til kredittinstitusjoner med forfall senere enn 5 år

22 991 946 053

23 743 000 000

Konsernet har inngått ulike låneavtaler med Kommunalbanken Norge AS, KLP Kommunekreditt, Nordic Investment Bank, Nordea og DNB med en samlet trekkramme på ca. NOK 37,3 mrd. Konsernets langsiktige gjeld pr. 31.12.17 er ca. 26,8 mrd. Lånene er i hovedsak knyttet til 3 måneders NIBOR med flytende margin. Lånene er sikret ved selvskyldnergaranti fra de ulike fylkeskommunene. Der hvor prosjektet formelt ikke er vedtatt i Stortinget og bompengeavtale enda ikke er inngått, utsteder de aktuelle fylkeskommuner et ”Letter of comfort” som sikkerhet for bankens utlån. RENTESIKRING For rentesikring benyttes i hovedsak rentebytteavtaler, hvor man betaler fast rente og mottar flytende rente. Lånene sikres innenfor de rammene som er gitt av Stortinget i tilknytning til vedtak om utbygging av den aktuelle veistrekning. Selskapene søker til enhver tid å ha rentesikret om lag 40-90 % av utestående lån avhengig av egenart og hvor langt ut i tid prosjektet har kommet. Sikringsnivået som benyttes vurderes som et nivå som gir forutsigbarhet for prosjektene og som gir tilfredsstillende reduksjon av risiko. Selskapet regnskapsfører rentebytteavtalene som kontantstrømsikringer da disse vurderes som effektive. Endringer i virkelig verdi av sikringsinstrumentene regnskapsføres således ikke. Totalt er det pr. 31.12.17 inngått avtaler om rentesikringer for lån på ca. NOK 12,8 mrd. Verdien av rentederivatene varierer ved endringer i NIBOR 3 mnd. Sikringsforretningene har følgende beholdningsprofil i hele millioner kroner:

44

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017


DATA PER 31.12.17 Sikringsforretninger, NOK mill

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

12 785 14 640

15 390

12 020

9 715

7 905

5 200

4 625

3 825

2 825

2,8 %

2,6 %

2,3 %

2,2 %

1,9 %

1,9 %

1,9 %

2,0 %

Gjennomsnittlig rente*

3,3 %

3,0 %

* Ikke effektivt rentetak

Pr. 31.12.17 utgjør virkelig verdi av rentederivatene (MTM) ca. NOK - 896,4 mill. og fordeler seg slik pr. selskap: SELSKAP Vegfinans E18 Vestfold AS

-294 447 838

Vegfinans E6 Gardermoen - Moelv AS

-236 589 587

Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS Vegfinans Fv34 Oppland AS Vegfinans Hallingporten AS Vegfinans Gausdalsvegen AS Vegfinans E16 Oppland

-37 384 955 -3 691 211 -40 350 130 -6 675 090 -8 963 741

Vegfinans E6 Oppland AS

-15 284 818

Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS

-148 165 161

Vegfinans Rv4 Oppland AS

-77 554 427

Vegfinans E134 Buskerud AS

-15 289 664

Vegfinans Fv33 Oppland AS

-4 904 592

Vegfinans E18 Telemark AS

-446 680

Vegfinans Rv23 Dagslett - Linnes AS

-6 971 167

Vegfinans Rv36 Telemark AS Sum

319 175 -896 399 886

NOTE 13 - TILSKUDD FOR REDUSERTE BOMPENGETAKSTER KONSERN Tilskuddet for reduserte bompengetakster mottatt i 2017 er pr. 31.12.2017 bokført som gjeld og vil bli løpende inntektsført fra samme periode som reduksjonen av bompengetakstene gjennomføres, herunder fra og med mars 2018 t.o.m. mars 2019 (ref. note 14).

NOTE 14 - KONSERN KONSERN Annen kortsiktig gjeld vedrører i hovedsak tilskudd fra Statens vegvesen med kr 259 860 000, brikkedepositum med kr 58 710 700, forskudd fra abonnenter med kr 36 919 498, påløpte renter med kr 31 473 992 og påløpte avviklingskostnader med kr 12 680 582.

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

45


NOTE 15 - EGENKAPITAL De ansvarlige lånene fra eierne fordeler seg pr. 31.12 som følger: AKSJEKAPITAL

MORSELSKAP Egenkapital 01.01. Årsresultat Egenkapital 31.12.

KONSERN Egenkapital 01.01.

4 900 000

4 900 000

-

-

4 900 000

4 900 000

AKSJEKAPITAL

UDEKKET TAP

4 900 000

-2 147 192

-54 597

2 698 212

-993 661

-

-993 661

-54 597

54 597

-

-3 195 449

-

1 704 551

PÅLYDENDE

BALANSEFØRT

50 000 kr

4 900 000

EIERANDEL

STEMMEANDEL

Årsresultat Utkjøp av minoritet Egenkapital 31.12.

SUM EGENKAPITAL

4 900 000

MINORITETSINTERESSE

EGENKAPITAL

NOTE 16 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON MORSELSKAP Aksjekapitalen består av: ANTALL Ordinære aksjer

98

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12.: ANTALL AKSJER

46

Telemark fylkeskommune

14

14,29 %

14,29 %

Vestfold fylkeskommune

14

14,29 %

14,29 %

Buskerud fylkeskommune Holding AS

14

14,29 %

14,29 %

Akershus fylkeskommune

14

14,29 %

14,29 %

Hedmark fylkeskommune

14

14,29 %

14,29 %

Oppland fylkeskommune

14

14,29 %

14,29 %

Østfold fylkeskommune

14

14,29 %

14,29 %

Sum

98

100,00 %

100,00 %

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017


VEGFINANS AS - Ã…RSRAPPORT 2017

47


48

VEGFINANS AS - Ã…RSRAPPORT 2017


VEGFINANS AS - Ã…RSRAPPORT 2017

49


Historiske tilbakeblikk

50

1970

Stiftelse A/L Motorvegfinans (senere Motorvegfinans SA)

1975

Stiftelse A/L Vegfinans og start innkreving A/L Motorvegfinans (E18 Kjellstadbommen)

1987

Start innkreving A/L Vegfinans (E16 Sollihøgda)

1996

Stiftelse Oslofjordtunnelen AS

1998

Stiftelse E18 Vestfold AS

1999

Stiftelse Tønsberg Hovedvegfinans AS og slutt innkreving A/L Vegfinans (E16 Sollihøgda)

2000

Stiftelse E16 Kongsvingervegen AS, samt start innkreving Vegfinans Oslofjordtunnelen AS

2001

Stiftelse Vestviken Vegfinans AS (senere Vegfinans AS). Vestviken Vegfinans AS etableres som et driftsselskap eiet av flere bompengeselskaper. Slutt innkreving A/L Motorvegfinans (E18 Kjellstadbommen)

2002

Stiftelse Vegfinans Rv4 Oppland AS, start innkreving Vegfinans E18 Vestfold AS (Sande)

2004

Start innkreving Tønsberg Hovedvegfinans AS, samt sletting av A/L Vegfinans

2005

Stiftelse Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS

2006

Stiftelse Vegfinans Hallingporten AS og start innkreving Vegfinans Rv4 Oppland AS (Reinsvoll-Hunndalen)

2007

Start innkreving Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS (Kløfta-Nybakk) og stiftelse Vegfinans Gausdalsvegen AS

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017


2008

2009

Stiftelse Vegfinans Rv3 og Rv 25 Hamar-Elverum AS. Vestviken Vegfinans AS endrer navn til Vegfinans AS

Stiftelse Vegfinans Rv36 Telemark AS, start innkreving Vegfinans E18 Vestfold AS (Langåker-Bommestad) og start innkreving Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS (Hovinmoen-Dal og Minnesund-Labbdalen). Start innkreving Vegfinans Gausdalsvegen AS (Fv 255-Jørstad-Segelstad bru) og stiftelse Vegfinans E6 Oppland AS

2010

2011

Start innkreving Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS (Labbdalen-Skaverud)

Stiftelse Vegfinans E16 Sollihøgda AS, Vegfinans E18 Telemark AS og Vegfinans Fv34 Oppland AS. Start innkreving Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS (Dal-Boksrud og Boksrud-Minnesund)

2012

Stiftelse Vegfinans Bypakke Grenland AS. Konsernmodell er etablert med bompengeselskapene som egne datterselskap, eid av morselskapet Vegfinans AS. Start innkreving Vegfinans E18 Vestfold AS (Sky-Langangen). Stiftelse Vegfinans E16 Oppland AS, Vegfinans E6 Ringeby-Otta AS og Vegfinans Fv 33 Oppland AS

2013

Start innkreving Vegfinans Fv34 Oppland AS (Vesleelva-Grime). Avslutning innkreving E18 Nord (Sande). Oslofjordtunnelen nedbetalt. Videre innkreving som forskuddsinnkreving for prosjektering av fase 2

2014

Avslutning innkreving Vegfinans Rv4 Oppland AS og sletting av Motorvegfinans AS. Start innkreving Vegfinans Hallingporten AS (Rv7 Sokna-Ørgenvika) og opphør av manuell innkreving Vegfinans Oslofjordtunnelen AS. Start innkreving Vegfinans E16 Oppland AS (Bagn-Fønhus) og Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS (Minnesund-Labbdalen, unntatt ved Korslung – ferdig 07.2015) Ingen ansatte i datterselskapene, kun i morselskapet Vegfinans AS.

2015

Start innkreving Vegfinans E18 Vestfold AS (Gulli-Langåker). Stiftelse Vegfinans E134 Buskerud AS. Start innkreving Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS (Slomarka-Kongsvinger) og Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS (Korslund). Stiftelse av Vegfinans Rv23 Dagslett-Linnes AS

2016

Avslutning innkreving Vegfinans Oslofjordtunnelen AS. Vegfinans AS tar over selskapet Vegfinans Østfold bompengeselskap AS, samt selskapet Vegfinans Bypakke Nedre Glommas AS. Start innkreving Vegfinans Bypakke Grenland AS. Avslutning innkreving Tønsberg Hovedvegfinans AS. Start innkreving Vegfinans Fv33 Oppland AS og Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS. Stiftelse Vegfinans Bypakke Tønsberg-regionen AS

2017

Avslutning innkreving Vegfinans E16 Kongsvingervegen (fase 1 Kløfta-Nybakk). Start innkreving Vegfinans Rv4 Oppland AS (Lunner grense-Jaren) og Østfold bompengeselskap AS (Riksgrensen-Ørje).

VEGFINANS AS - ÅRSRAPPORT 2017

51


VEGFINANS AS Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Telefon: 32 80 82 70 Org. nr. 983 149 499 www.vegfinans.no