Page 1

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014


2


Innhald Regn, flaum og snø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kraftåret 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Styret si årsmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Resultatrekneskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Notar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kontantstraumanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Revisjonsmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rekneskapstal for resultateiningar . . . . 22 Verdirekneskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Tal frå verksemda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3


Regn, flaum og snø 2014 vart eit år med fleire vêrmessige utfordringar som fekk verknadar for både Voss Energi og innbyggjarane i kommunen.

vatn. Samla sett så var heile Evanger og kring 200 husstandar på Voss utan straum under flaumen. I desember byrja ein av dei mest krevjande periodane med tanke på vanskelege vêrtilhøve. Perioden byrja 8.desember med det fyrste straumbrotet og heldt fram resten av månaden og inn i det nye året. Problema skuldast store snømengder og våt snø kombinert med vind. I tillegg var det ved fleire høve kraftig tordenvêr, noko som er relativt uvanleg på denne tida av året.

I slutten av oktober opplevde vossingane ein storflaum som vart karakterisert som ein 700-års flaum. Store mengder nedbør i eit stort område og over lang tid, førte til den største flaumen i nyare tid mange stader på vestlandet. Samanlikna med stader som Odda, Lærdal og Flåm, var skadane frå flaumen mindre, men mange fekk vatn inn i kjellarane i sentrale strok, kulturhuset, avishuset på Svartenakken, Park Hotel, idrettsanlegget og fleire andre. På det meste hadde Voss Energi 27 nettstasjonar samstundes utkopla under flaumen. Dei fleste vart kopla inn att relativt snart, medan nokre kundar ba om å avventa til dei hadde fått sjekka anlegga sine. Heile Evanger sentrum stod også under

Montørane stod på det dei makta for å gje innbyggjarane straumen tilbake, men enkelte stadar laut ein venta fleire dagar før feilen var retta. For å halda dialogen med kundane nytta ein hyppig oppdatering på kommunikasjonskanalar som facebook og sms.

4


KRAFTÅRET 2014 BRANSJE I ENDRING – RAMMEVILKÅR, PRISUTVIKLING OG INVESTERINGSBEHOV

Dei komande åra vil innebera nye og utfordrande oppgåver for selskapet og måten ein løyser oppgåvene på. Det vert frå styresmaktene si side sett strengare krav til nøytralitet for nettverksemda i høve til konkurranseutsett verksemd (kraftomsetnad, produksjon etc.). Olje- og energidepartementet har nyleg kome med framlegg til endringar i energilova som krev selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettverksemd og anna verksemd. Norges vassdrags- og energidirektorat gjennomfører ei rekkje forskriftsendringar som vil medføra endringar i korleis måledata frå straummålarane skal handterast og fakturerast. Krava frå styresmaktene vil medføra endringar i selskapsstruktur dei næraste åra, og våre måtar å løysa oppgåvene knytt til kundehandtering vert endra som følgje av pålegg om nasjonal måledatasentral og krav til ein faktura frå kraftleverandør som også skal innehalda nettleiga.

Økonomisk vart 2014 eit godt år for selskapet. Vi er godt nøgde med resultatet som viser at selskapet hevdar seg godt i kraftmarknaden og at drifta i selskapet er god. Gode resultat for Voss Energi gir også god verdiskaping for samfunnet då over halvparten av selskapet si verdiskaping vert overført til det offentlege i form av utbytte og renter på ansvarleg lån, samt skattar og avgifter til både stat og kommune. Dei tilsette i selskapet har gjort ein god jobb og fortener stor takk og ros for innsatsen i 2014. Eg vil spesielt påpeika innsatsen i tilknyting til driftsforstyrringar i straumforsyninga som følgje av tordenvær, stor flaum og mykje snøfall. Feilretting under vanskelege værforhold er krevjande og utfordrande, og vurdering av mannskapet si sikkerheit må koma i første rekke sjølv om mange kundar sit utan straumforsyning.

Prisnivået i kraftmarknaden er på eit langt lågare nivå enn det var for eit par år sidan, og noteringar på kraftbørsen for dei komande åra tyder på fortsatt låge prisar dei næraste åra. Konsekvensen av dette er at verdien av kraftproduksjonen er og vert lågare enn tidlegare, noko som igjen viser att på selskapet sitt årsresultat. Prisnivået får innverknad på lønsemda for nye kraftanlegg. Investeringsbehovet for forsterking av eksisterande og nye nettanlegg er stort dei komande åra. Nye småkraftanlegg og nye forbrukskundar skal tilknytast nettet. Nye transformatorar og nettanlegg på Evanger er under bygging og skal stå klare til å ta imot ny kraftproduksjon våren 2016. For å kunna forsyna komande utbygging i Myrkdalen og tilhøyrande kraftbehov, vert det i 2015 søkt om konsesjon for å byggja ny 132 kV kraftlinje frå Kjønnagard til Myrkdalen.

Rune Nesheim ADM. DIREKTØR

Styre Øyvind Lauritzen STYRELEIAR Solvor Dolve NESTLEIAR Bjørg Djukastein Thomas Hårklau Morten Helgaset Håkon Bø OBSERVATØR

Varamedlemer: 1. Arnfinn Gjerdåker 2. Bjarte Tolaas

Revisjon Deloitte AS Postboks 6013, Postterminalen 5892 Bergen valt av dei tilsette valt av dei tilsette

Varamedlemer valt av dei tilsette: 1. Rune Rønhovde 2. Ole Reidar Flatby 3. Kari Tesdal 4. Per Fosse

5

Bedriftsleiing Rune Nesheim Jarle Lund Per Berge Yngve Tranøy John Magne Herre

ADM. DIREKTØR ØKONOMISJEF MARKNADSSJEF PROSJEKT- OG UTVIKLINGSSJEF NETTSJEF


STYRET SI ÅRSMELDING

Voss Energi AS Voss Energi har ansvaret for straumforsyninga innan Voss kommune. Voss Energi er eigd av Voss kommune og vert drive frå Voss. Drifta omfattar produksjon, distribusjon og omsetnad av elektrisk kraft, samt det som naturleg høyrer til dette.

vart 238,4 GWh mot 261,8 GWh i 2013. Samla overført kraftmengde til sluttkundar var 218,9 GWh, og av dette var selskapet sitt kraftsal 151,6 GWh mot 165,1 GWh i 2013. Gjennomsnittleg elspotpris i vårt område var 22,7 øre/kWh mot 29,2 øre/kWh i 2013. Prisnivået i kraftmarknaden var gjennom heile året jamt over lågare enn i 2013. Lågaste vekepris var i veke 21 på 11,7 øre/kWh, medan høgaste vekepris var 29,0 øre/kWh i veke 4. Til samanlikning er gjennomsnittleg elspotpris første to månader i 2015 er 25,6 øre/kWh. Selskapet følgjer nøye med i utviklinga i konkurransen i kraftmarknaden og tilpassar seg dei endringar som skjer.

Økonomi Rekneskapen for 2014 er gjort opp med eit årsresultat etter skatt på kr 9.572.988 mot kr 16.093.704 i 2013. Resultatet før skatt er kr 19.430.416, medan driftsresultatet er kr 28.445.150. Totalkapitalen i selskapet er ved utgangen av året kr 435.678.521. Eigenkapitalen er kr 130.182.853 som gir ein eigenkapitalandel på 29,9 % mot 32,1 % pr. 31.12.13. Likviditeten i selskapet er kr 18.810.072 med likviditetsgrad 1 på 1,4. Renteberande langsiktig pantegjeld er auka med kr 31.138.992 og utgjer pr. 31.12.14 kr 100.684.934. Gjennomsnittleg rente for den langsiktige pantegjelda er 2,9 %. Samla langsiktig renteberande gjeld er kr 230.684.934.

Selskapet sitt kraftsal skjer med basis i lokalmarknaden. Det er ikkje inngått avtalar om kraftlevering utafor selskapet sitt forsyningsområde. Produksjon Selskapet har tre kraftverk; Hodnaberg, Palmafossen og Rognsfossen. Førstnemnde er magasinkraftverk med Torfinnsvatn som magasin. Her har selskapet felles reguleringskonsesjon med BKK og tilhøyrande driftssamarbeid. Palmafossen og Rognsfossen er elvekraftverk utan mogelegheit for magasinering av vatn. Samla tilgjengeleg kraftproduksjon er i gjennomsnitt om lag 129 GWh medan produksjonen i 2014 var 128,7 GWh.

Vilkåra for ansvarleg lån frå eigar Voss kommune vart fornya med tilleggsavtale til gjeldande avtale med verknad frå 25.09.2013. Det er fastsett ny marknadsbasert fastrente for lånet i 10 år, avdragsfri periode er sett til 10 år og lånet skal deretter nedbetalast over 25 år frå 25.09.2023. Samla inntekt frå nettleige er rekneskapsført med kr 72.279.948. Endeleg fastsetting av inntekts-ramme vart noko høgare enn føresett, mellom anna på grunn av korreksjon av feil i tidlegare års inntektsramme. Saldo for opparbeidd mindre-inntekt auka noko i løpet av året, og medrekna renter er akkumulert saldo for mindreinntekt pr. 31.12.14 kr 4.457.329. Opparbeidd meirinntekt vil verta krevd inn over nettleiga dei komande åra. Nettariffane vart auka med verknad frå 01.01.2015, og basert på gitte føresetnader vil akkumulert mindreinntekt vera krevd inn i løpet av 2016. Styret vil likevel vurdera å justera tariffane i løpet av 2015 dersom utvikling i kraftomsetnad og grunnlag for inntektsramme for 2015 skulle medføra auke mindreinntekt.

Selskapet er medeigar i Bulko Kraft AS som har stått for utbygging av småkraftverk i Bulkoelvi. Voss Energi sin del i selskapet er 18,8 %. Kraftverket vart sett i drift i 21. april 2008 og gjennomsnittleg årsproduksjon er beregna til 8 GWh. Produksjonen i 2014 var 6,9 GWh. Konsesjonssøknad for opprusting og utviding av Palmafossen kraftverk vart i 2009 sendt NVE for handsaming. Med vedtak i NVE 17. desember 2010 vart søknaden avslått grunna vassdraget sin status som nasjonalt laksevassdrag og verna vassdrag. Selskapet anka avslaget inn for Olje- og energidepartementet (OED) då ein mellom anna meiner vedtaket er basert på feil faktagrunnlag. OED har starta sakshandsaminga av klagen. Våren 2014 vart det utarbeidd og presentert nye løysingar for korleis laksen kan vandra forbi kraftverket, og Miljøvernavdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland og Miljødirektoratet har på denne bakgrunn kome med fråsegn om at reviderte planar ikkje er i strid med regelverket knytt til nasjonalt laksevassdrag. OED fatta

Fortsatt drift Årsoppgjeret er avlagt under føresetnad om fortsatt drift av selskapet. Styret vurderer selskapet sin økonomi som god og at det er grunnlag for vidare utvikling av selskapet. Kraftmarknad Samla kraftomsetnad inklusiv nettap innan forsynings­området

6


STYRET SI ÅRSMELDING

vedtak i saka den 10.03.2015, og har no gitt selskapet konsesjon for opprusting og utviding av kraftverket som vil få ein årsproduksjon på ca. 15 GWh.

råvarer, utbygging og drift av varmesentralar, samt det som naturleg høyrer til dette. To varmesentralar, ein på Framnes og ein i Myrkdalen, vart sett i drift i hausten 2013. Det er gjennomført forprosjekt for vurdering av etablering av varmesentral og fjernvarmenett i Voss sentrum, og det vert arbeidd vidare med prosjektet med sikte på realisering av varmesentral i tilknyting til nytt badeanlegg.

Nett Selskapet har 6 transformatorstasjonar og 1 koplingsstasjon, 587 fordelingstransformatorar og totalt 1.527 km linjenett der høgspenningsnettet utgjer 459 km.

Selskapet har 5 avtalar med grunneigarar om utvikling av småkraftprosjekt som det er sendt konsesjonssøknad for. NVE gav sommaren 2013 konsesjon til Gosland kraftverk. Styret har fatta investeringsvedtak og selskapet Gosland Kraft AS er stifta for å gjennomføra og stå for utbygginga. Kraftverket skal etter planen settast i drift våren 2016 og vil få ein årsproduksjon på vel 10 GWh.

Antal feilsituasjonar i høgspentnettet vart som følgje av tordenvær i juli og august, haustflaum i oktober og kraftig snøfall i desember, ein god del høgare enn i 2013. I alt medførte feilsituasjonar og planlagde utkoplingar til kostnad for ikkje levert energi (KILE) på kr 2.860.316 som til tross for mange feilsituasjonar er på nivå med åra 2011-2013. Utvikling i driftsforstyrringar vert følgt nøye slik at det kan vurderast og iverksettast tiltak eller at planlagde fornyingar kan omprioriterast.

Anna verksemd Selskapet tilbyr i samarbeid med BKK Fiber AS breiband/ fibertilknyting av næringslivskundar i og rundt Voss sentrum. Omfanget og framtida for forretningsområdet vert vurdert. Selskapet tilbyr også sal, montering og vedlikehald av varmepumper.

Viktige driftsoppgåver er årleg linjebefaring og systematisk skogrydding. Linjebefaring for å oppdaga feil og avvik slik at desse kan rettast før dei fører til feilsituasjonar, og skogrydding for å halda linjetraséane ryddige og hindra at tre og greiner kjem i kontakt med linjene og medfører driftsforstyrringar. Skogrydding vert utført med innleigd skogsentreprenør. Vi registrerer også at styresmaktene etter dei siste års ekstremuvær rundt i landet har auka fokus på forsynings-sikkerheit og skogrydding spesielt.

Selskapet har ansvar for drift og vedlikehald av kommunalt veg- og gateljos. Det er etablert 3 ladestasjonar for elbilar på Vangen, og ein ny hurtigladestasjon vert sett i drift våren 2015. Organisasjon, personale og arbeidsmiljø Selskapet er organisert i følgjande forretningsområde; produksjon, nett, marknad, DLE og ny fornybar med økonomi og IKT som stabsfunksjonar.

For å kunna imøtekoma det aukande energiuttaket som følgje av utbygginga i Myrkdalen er arbeid med å utarbeida konsesjonssøknad for ny linje frå Kjønnagard til Myrkdalen påbegynt. Konsesjons-søknaden er planlagt sendt til NVE i 2015, og linja er planlagt å koma i drift seinast i 2018.

Ved utgangen av året var det 47 tilsette, av desse er 4 lærlingar. Av dei tilsette er det 8 kvinner. Antal årsverk i 2014 var totalt 44. Styret vurderer likestillinga i selskapet som tilfredsstillande, og det er derfor ikkje sett i verk spesielle tiltak i høve til likestilling mellom kjønna.

Fornying av linjenettet ligg på eit nivå som opprettheld leveringskvaliteten i nettet, og i 2014 vart mellom anna høgspenningslinja frå Hauge til Stalheim fornya. I tillegg til ein god del omleggingsarbeid som følgje av vegbygging i Skulestadmo, er det også bygd nye anlegg fram til nye hyttefelt og andre nye kundar.

Verne- og miljøarbeidet i selskapet vert prioritert med arbeidsmiljøutval og internkontrollsystem med mellom anna årleg gjennomgang av driftsforskrifter for teknisk personale og årleg kontroll av løfteutstyr. Lovpålagde kurs og øvingar er gjennomført. Fokus på HMS-avviksmeldingar har halde fram også i 2014, og antal rapporterte avvik i 2014 vart 66 mot 78 i 2013. Det er meldt inn 1 skaderapport som medførte

Ny fornybar Indre Hordaland Miljøverk IKS og Voss Energi AS eig båe 50% av aksjane i Hordaland Bioenergi AS. Hordaland Bioenergi sitt formål er produksjon av bioenergi basert på lokale

7


STYRET SI ÅRSMELDING

9 fråværsdagar. Selskapet er tilknytt bedriftshelseteneste Bedriftshelse1 og har avtale med NAV som IA-bedrift. Bedriftshelsetenesta deltek i møta i arbeidsmiljøutvalet. Samla sjukefråvær i selskapet var 3,0 % i 2014 mot 4,6 % i 2013.

Styret vurderer selskapet sine mogelegheiter for vidare utvikling som gode, men påpeikar at det er viktig å halda rett balanse mellom selskapet sitt behov for kapital til komande investeringar sett i høve til aksjeeigar sitt krav om avkastning. Selskapet står framfor fleire større investeringar dei komande åra, og ein større andel av desse lånefinansierast.

Ytre miljø Produksjon og distribusjon av elektrisk kraft skjer i samsvar med lover, forskrifter og meddelte konsesjonar. Verksemda forureinar ikkje det ytre miljø utover det som normalt følgjer av energiverksemd. Voss Energi legg vekt på ta omsyn til miljø og estetikk ved utbygging og drift av nettet, mellom anna ved at luftlinjer vert lagt i kabel der tilhøve ligg til rette for det i samband med fornying av gamle anlegg og ved nyinvesteringar. Selskapet har rutiner for handsaming av avfall, og alt avfall vert kjeldesortert i container før levering til mottak. Demonterte koparliner vert nytta oppatt som jordelektrodar i framtidige grøfter og fundament.

Disponering av overskot For å sikra eigar jamnare og meir føreseieleg utbytte vart det i samband med fastsettinga av rekneskapen for 2012 vedteke at grunnlaget for utbyttet vert fastsett til 60 % av gjennomsnittet av dei siste fem årsresultat, og ikkje kun siste årsresultat. Etter ei samla vurdering av selskapet si stilling og i tråd med prinsippet for fastsetting av utbytte, fremmar styret følgjande framlegg til disponering av selskapet sitt årsoverskot på kr 9.572.988:

Framtidsutsikter Tidlegare års noteringar på kraftbørsen, med relativt låg framtidig kraftpris dei næraste fem åra, har halde fram også i 2014. Dette får innverknad på verdien av framtidig eigenproduksjon og på lønsemda for nye produksjonsanlegg. Ein må såleis rekna med at framtidige kraftinntekter kan verta låge dei komande åra.

Avsett til utbytte: Overført til anna eigenkapital: Sum disponert:

kr 7.651.891 kr 1.921.097 kr 9.572.988

VOSS, 04. MAI 2015

Øyvind Lauritzen

Solvor Dolve

STYRELEIAR

NESTLEIAR

Thomas Hårklau

Morten Helgaset

Bjørg Djukastein

Rune Nesheim ADM. DIREKTØR

8


R E S U LTAT R E K N E S K A P 2 0 1 4

Notar

2014

2013

47 221 337

58 068 542

72 279 948

84 526 574

Andre driftsinntekter

10 847 272

7 650 975

Sum driftsinntekter

130 348 558

150 246 090

Aktivering eigne investeringsarbeid

-8 646 423

-9 126 607

Kraftkjøp, nettleige og varekjøp

23 750 384

37 609 248

Driftsinntekter

2

Kraftsal Nettleige

8

Driftskostnader

Løns- og personalkostnader

4

32 301 039

37 805 834

Ordinære avskrivingar

3

19 180 546

18 467 869

Nedskrivinger

2 379 594

Andre driftskostnader

5

35 317 861

27 689 067

101 903 407

114 825 005

28 445 150

35 421 086

912 308

756 108

Rentekostnad

-7 923 380

-8 067 935

Annen finanskostnad

-2 003 663

Netto finansposter

-9 014 735

-7 311 827

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

19 430 416

28 109 259

9 857 428

12 015 556

9 572 988

16 093 704

Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT

Finanspostar Renteinntekter

Skattekostnad

18

ÅRETS RESULTAT

Avsett til utbytte

13

7 651 891

7 986 662

Overført til annan eigenkapital

13

1 921 097

8 107 042

9 572 988

16 093 704

SUM DISPONERING

9


BALANSE PR. 31.12.14

EIGNELUTAR

Notar

2014

2013

3 907 449

3 907 449

3 907 449

3 907 449

290 159 855

274 948 602

18 405 409

17 364 033

7 077 211

1 850 211

3

315 642 475

294 162 845

Netto pensjonsmidlar kollektiv ordning

17

20 260 535

15 785 532

Aksjer og andelar

6

3 759 028

3 759 028

7, 17

11 679 422

10 000 000

35 698 985

29 544 560

355 248 909

327 614 854

4 228 785

3 464 648

46 908 545

47 210 085

4 457 329

4 304 471

6 024 881

5 025 322

57 390 755

56 539 879

18 810 072

11 864 903

Sum omløpsmiddel

80 429 612

71 869 430

SUM EIGNELUTAR

435 678 521

399 484 284

Anleggsmiddel Immaterielle eignelutar Utsett skattefordel

18

Sum immaterielle eignelutar

Varige driftsmidlar Kraftverk, fordelingsnett m.v. Transportmiddel, maskiner, inventar

3

Anlegg i arbeid Sum varige driftsmiddel

Finansielle anleggsmiddel

Obligasjonar og andre fordringar Sum finasielle anleggsmiddel Sum anleggsmiddel

Omløpsmiddel Lagerbehaldning

Fordringar Kundekrav Akk mindreinntekt

8

Andre kortsiktige krav Sum fordringar

Kasse, bank

9

10


BALANSE PR. 31.12.14

GJELD OG EIGENKAPITAL

Notar

2014

2013

59 000 000

59 000 000

5 872 938

5 872 938

64 872 938

64 872 938

Anna eigenkapital

65 309 915

63 388 818

Sum opptent eigenkapital

65 309 915

63 388 818

130 182 853

128 261 756

Eigenkapital

13

Innskoten eigenkapital Aksjekapital, 59 aksjer a' kr 1.000.000

10

Overkurs Sum innskoten eigenkapital Opptent eiegnkapital

Sum eigenkapital

Gjeld Avsetning for forpliktelse Pensjonsforpliktelse

17

Utsatt skatt

18

8 762 452 8 001 183

2 059 283

8 001 183

10 821 735

11

100 684 934

69 545 942

11,12

130 000 000

130 000 000

8 566 895

9 140 895

239 251 829

208 686 837

12 727 114

11 081 474

5 568 818

4 941 515

23 426 152

21 293 543

7 651 891

7 986 662

Anna kortsiktig gjeld

8 868 682

6 410 760

Sum kortsiktig gjeld

58 242 656

51 713 955

Sum Gjeld

305 495 668

271 222 527

SUM GJELD OG EIGENKAPITAL

435 678 521

399 484 284

Sum avsetning for forpliktelsar

Langsiktig gjeld Pantelån Ansvarleg lån Tidsgrensa anleggstilskot Hodnaberg forskotsleige

16

Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld Akk merinntekt

8

Leverandørgjeld Betalbar skatt

18

Skuldig off. avgift, feriepengar m.v. Avsett utbyte

13

VOSS, 04. MAI 2015

Øyvind Lauritzen

Solvor Dolve

STYRELEIAR

NESTLEIAR

Thomas Hårklau

Morten Helgaset

11

Bjørg Djukastein

Rune Nesheim ADM. DIREKTØR


NOTE R 2014

NOTE 1 REKNESKAPSPRINSIPP Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova av 1998 og god rekneskapsskikk i Norge.

Aksjar Aksjar som inngår i ein handelsportefølje blir vurderte til verkeleg verdi på balansedagen. Innkjøpskost blir ordna etter FIFO metode.

Hovudregel for vurdering og klassifisering av eigedelar og gjeld Eigedelar bestemt til varig eige eller bruk er klassifiserte som anleggsmidlar. Andre eigedelar er klassifiserte som omlaupsmidlar. Fordringar som skal betalast attende innan eit år er klassifiserte som omlaupsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarande kriterium lagde til grunn. Anleggsmidlar blir vurderte til innkjøpskost, men nedskrivne til gjenvinnbart beløp dersom dette er lågare enn bokført beløp og verdifallet er forventa ikkje å være forbigående. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid blir avskrivne planmessig. Langsiktig lån blir balanseført til nominelt motteke beløp på etableringstidspunktet. Omlaupsmidlar blir vurderte til lågaste av innkjøpskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld blir balanseført til nominelt motteke beløp på etableringstidspunktet. Somme postar er vurderte etter andre prinsipp, sjå nedanfor.

Pensjonar Selskapet har kollektiv pensjonsordning for dei tilsette. Ordninga er ein ytingsplan, dvs. at selskapet har det økonomiske ansvaret for at dei tilsette får dei avtalte ytingane. Lineær oppteningsprofil og forventa sluttløn er lagt til grunn som oppteningsgrunnlag. Selskapet har også usikra pensjonsordning i form av tariffesta avtalefesta førtidspensjonsordning. For sikra pensjonar er samla forpliktingar vurdert opp mot samla pensjonsmidlar i pensjonsordninga. Ved verdsetjing av pensjonsmidlane og pensjonsforpliktingar vert estimert verdi brukt ved rekneskapsavslutninga. Dei estimerte verdiane vert korrigert kvart år i samsvar med berekning føreteke av aktuar. I balansen er sikra ordningar presentert under finansielle anleggsmidlar, mens usikra ordningar er presentert under avsetning for forpliktingar.

Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av kraft, nettleige og varer skjer på leveringstidspunktet. Aktiverte renter Renter som er knytt til anlegg under oppføring, blir aktiverte som ein del av kostprisen. Anleggsaksjar Investering i anleggsaksjar der selskapet ikkje har betydeleg innverknad, blir balanseført til innkjøpskost. Investeringane blir nedskrivne til verkeleg verdi dersom verdifallet ikkje er forbigåande. Motteke utbyte blir inntektsførte som anna finansinntekt. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar blir oppførte til pålydande etter frådrag for avsetnad til venta tap. Avsetnad til tap blir gjort på grunnlag av ei individuell vurdering av dei einskilde fordringane. I tillegg blir det gjort ein uspesifisert avsetnad for andre kundefordringar for å dekkja venta tap.

For eigenkapitaldel i KLP vert kostprinsippet nytta. Det vil sei at det normalt berre er innog utbetalingar som påverkar balanseført verdi av innskotet. Det som vert investert i eigenkapital i KLP, er midlar som går inn på kundane sin eigenkapitalkonto, og vert kunden sin eigendel. Eigenkapitalinnskotet får kunden med seg ved eventuell flytting. Skattar Kraftnæringa er underlagt fire ulike skatteartar. Desse er vanleg skatt på overskot, eigedomsskatt basert på særskilde takseringsprinsipp for kraftverk, grunnrenteskatt og naturressursskatt. Eigedomsskatt er ikkje gruppert som skattekostnad i resultatrekneskapen, men er i samsvar med vanleg standard ført som driftskostnad. Overskotsskatt: Skattekostnaden vert samanstillt med rekneskapsresultat før skatt. Skatt knytt til eigenkapitaltransaksjonar vert ført mot eigenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (27% av grunnlag for betalbar skatt i resultatrekneskapen) og endring i utsett skatt (27% av endring i mellombels forskjellar). Utsett skatt og utsett skattefordel er presentert netto i balansen.

12

Naturressursskatt: Kraftproduksjon er pålagt naturressursskatt med 1,1 øre pr. kwh til kommunen og 0,2 øre til fylket, totalt 1,3 øre pr. kwh. Grunnlaget for naturressursskatten er gjennomsnittleg kraftproduksjon dei siste 7 år. Naturressursskatten vert samordna med overskotsskatten slik at naturressursskatt som overstig overskotsskatten er ein forskotsbetalt skatt som vert framført med rentegodtgjering. I den grad naturressursskatten vert fullstendig motrekna, representerer den ingen kostnad. Grunnrenteskatt: Grunnrenteskatt er pålagt kraftverk med ei samla merkeyting på over 5.500 kVA. Dette er ein skatt som kjem i tillegg til allmenn skatt på overskot. Grunnrente er avkasting utover normalavkasting. For å skjerma normalavkastinga frå grunnrenteskatt, vert det gitt eit frådrag kalla friinntekt. Denne vert utrekna på basis av årets gjennomsnittlege skattemessige verdiar multiplisert med ei normrente. Inntektene i grunnrenta er normerte inntekter, hovudsakleg basert på spotprisar. Det kan derfor vera vesentlege forskjellar på denne inntekta og faktisk oppnådd inntekt. Skattekostnaden for grunnrente (skattesats 31%) består av betalbar skatt og endring i utsett skatt. I utsett skatt vert det teke omsyn til følgjande forhold: • Midlertidige forskjellar mellom regnskapsmessige og skattemessige verdiar for kraftverk • Akkumulerte negative grunnrenteinntekter • Andre midlertidige forskjellar knytt til kraftproduksjon Meir-/mindreinntekt i samband med nettleige Nettvirksomheten blir regulert av myndighetene ved at Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) fastsetter årlige inntektsrammer for hvert selskap. Inntektsrammen fastsettes på bakgrunn av faktiske historiske kostnader, verdien av selskapets nettkapital og målt effektivitet sammenlignet med andre tilsvarende selskaper. Inntektene reguleres i tillegg i forhold til mengden leveringsavbrudd i løpet av året, samt generell pris og renteutvikling. Meir-/mindreinntekt er differansen mellom


NOTE R 2014

inntektsramma og faktiske innbetalte tariffinntekter. Meirinntekt skal rentebereknast med ein rentesats fastsett av NVE og tilbakeførast nettkundane. Mindreinntekta kan tilsvarande rentebereknast og belastast nettkundane. Meir-/mindreinntekt vert i balansen ført under kortsiktig gjeld/omlaupsmidlar og påløpt/opptent rente vert ført som ein finanskostnad/finansinntekt i resultatrekneskapen.

Vedlikehald/reinvestering som medfører vesentleg lengre levetid og inntening, vert aktivert. Anleggstilskot Anleggstilskot til investeringar, frå det offentlege og private, har gått til frådrag på aktiverte verdiar. Magasinbehaldning I samsvar med etablert praksis i bransjen er magasinbehaldning ikkje oppført i rekneskapen.

Vedlikehaldskostnader Det er utført naudsynt vedlikehald på alle anleggsdelar. Det er ikkje føreteke avsetjing for utsett vedlikehald av di kostnadene kjem til jamt over levetida.

eigendeler, forpliktingar, inntekter og kostnader. Beste estimat ved tidspunkt for avlegging av regnskapet vert lagt til grunn, men faktiske tall kan avvika frå opprinnelege estimat. Prinsipp for kontantstraumoppstilling Kontantstraumoppstillinga er utarbeidd med basis i den indirekte metoden. Dette inneber at ein i analysen tek utgangspunkt i foretaket sitt årsresultat for å kunne presentera kontantstraumar tilført frå henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet

Bruk av estimat Regnskapet er basert på føresetnader og estimat som påvirkar regnskapsført verdi av

NOTE 2 SALSINNTEKTER

2014

2013

Kraftsal

47 221 337

58 068 542

Nettleige

72 279 948

84 526 574

Andre driftsinntekter

10 847 272

7 650 975

130 348 558

150 246 091

Sum

Alt sal er i Voss kommune

NOTE 3 OVERSIKT OVER VARIGE DRIFTSMIDLER Biler/ transportmiddel

Inventar/ EDB…

Kraftstasjon

R-nett

D-nett

Bygning

Televirksomhet

Anlegg i arbeid

Sum

Hist kost 1.1

13 910 192

24 310 798

131 528 614

100 690 483

328 032 588

29 044 902

9 206 683

1 850 211

638 574 471

Tilgang kjøpte driftsmidler

1 446 367

2 374 318

Tilgang egentilvirkede driftsmidler Avgang i året Hist kost 31.12

3 820 684 22 188

387 615

31 075 824

0

126 866

5 227 000

-890 351

36 839 492 -890 351

14 466 207

26 685 116

131 550 802

101 078 098

359 108 412

29 044 902

9 333 549

-10 719 160

-20 556 536

-91 104 027

-41 074 858

-181 086 828

-14 989 117

-3 171 296

3 747 047

6 128 580

40 446 775

60 003 240

178 021 583

14 055 785

6 162 253

Ordinære avskr.

734 926

1 925 890

2 699 551

1 551 177

11 316 527

581 545

370 931

Avskr sats

14-20%

5-20%

1,3-3%

1,3-3%

2-5%

2%

2-5%

7 077 211

678 344 296

Herav renter på eigentilv. dr. midler Akk av og nedskr Bokført verdi 31.12

Alle dritsmidler avskives lineært

13

-362 701 821 7 077 211

315 642 475 19 180 546


NOTE R 2014

NOTE 4 LØNSKOSTNAD, TAL TILSETTE

NOTE 5 ANDRE DRIFTSKOSTNADER

2014

2013

29 505 177

26 647 124

Arbeidsgjevaravgift

5 545 614

4 817 485

Pensjonskostnader jfr. note 17

-1 037 874

5 975 149

Andre personalkostnader

-1 711 878

366 076

32 301 039

37 805 834

Løn

Sum

Gj.snitt tal årsverk

Ytingar til leiarar

43,1

43,10

Dagleg leiar

Styret

1 194 989

277 845

Løn Pensjonskostnader

2014

2013

Kostnader eigedom, leige maskiner og inventar

3 962 109

3 919 328

Kjøp av materiell og utstyr

5 132 939

3 507 384

Arbeid ved framande

11 731 264

6 731 436

Kontorkostnader, telefon, porto mv

4 560 443

3 869 540

Kostnader transportmiddel

1 301 233

748 238

468 438

550 106

Salgs-, reklame-, represenstasjonskostnader, kontingentar og gaver

1 388 372

1 114 032

Eigedomsskatt og off. avgifter

5 337 090

5 184 990

Øvrige driftskostnader

1 435 973

2 064 014

35 317 861

27 689 067

Kostnader og godtgjersler reise, diett, bil etc

235 050

Sum Kostnader til revisor

2014

2013

Lovpålagt revisjon

195 000

185 000

Skatterådgivning

22 575

21 500

Andre attestasjonstjenester

17 000

17 000

Andre revisjonsrelaterte tenester

132 075

144 029

Sum

366 650

367 529

NOTE 6 AKSJAR OG ANDEL AR I ANDRE FØRETAK Anleggsmidlar

Eigar andel

Innkj kost

NOTE 8 MEIR(-)/MINDREINNTEKT

Balanse verdi

Inntektsramme fra NVE, inkl KILE

2014

2013

59 752 000

71 933 000

50,00 %

5 375 000

3 375 000

Investeringstillegg

2 500 000

1 000 000

Bulko Kraft AS

18,8 %

58 628

58 628

Årets KILE kostnad

-2 860 136

-2 822 974

Næringshagen på Voss AS

23,8 %

200 000

200 000

Kostnader overliggende nett

7 183 588

10 158 389

1,4 %

125 400

125 400

Eiendomsskatt

1 899 127

1 874 872

5 759 028

3 759 028

Korreksjoner tidligere år

3 804 529

2 383 287

Sum tillatt inntekt

72 279 108

84 526 574

Tariffinntekt

72 249 402

77 674 505

29 706

6 852 069

4 304 471

-2 612 287

Årets merinntekt

29 706

6 852 069

Årets beregnede renter på merinntekt

123 152

64 689

4 457 329

4 304 471

Hordaland Bioenergi AS *)

Valider AS Sum

*) Kapitalauke i Hordaland Bioenergi AS på 2 mill i 2014 er vurdert som prosjektutviklingskostnad og der er foretatt nedskriving av aksjene med tilsvarende beløp i 2014.

Årets merinntekt NOTE 7 OBLIGASJONAR Akkumulert meir(-)/mindreinntekt 01.01

Selskapets portefølje av obligasjoner er hovedsakelig knyttet til solide selskap innen kraftbransjen, som planlegges holdt til forfall Pålydende Industri

10 000 000

Anskaffelseskost

Bokført verdi

10 000 000

10 000 000

Akkumulert meir(-)/mindreinntekt 31.12

14


NOTE R 2014

NOTE 9 BUNDNE MIDLAR Av inneståande i bank er kr 1.650.029 bundne skattetrekksmidlar. Beløpet dekker skyldig skattetrekk pr 31.12.

NOTE 10 AKSJEK APITAL OG EIGARSTRUKTUR

NOTE 11 LÅN

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12 består av ein aksjeklasse og utgjer:

Lån som forfell meir enn fem år etter rekneskapsårets slutt

Antall

Pålydende

Bokført

59

1 000 000

59 000 000

Aksjar

Alle aksjane er eigd av Voss kommune

2014

2013

Gjeld til kredittinstitusjonar

100 000 000

30 000 000

Gjeld til eigar

130 000 000

130 000 000

NOTE 12 ANSVARLEG LÅNEK APITAL Lånet på 130.000.000 er ytt av selskapet sin aksjonær og er prioritert etter all anna gjeld. Lånet er gjeve utan sikkerheit i form av pant eller garantiar. Lånet skal vera avdragsfritt i 10 år og skal deretter nedbetalast over 25 år. Fast rente er fastsett med utgangspunkt i 10-årig statsobligasjonsrente per utbetalingsdagen tillagt 150 rente-punkt.

NOTE 13 EIGENK APITAL Aksje-kapital

Overkursfond

Annan EK

Sum EK

59 000 000

5 872 938

63 388 819

128 261 757

Årets resultat

9 572 988

9 572 988

Avsett utbyte

-7 651 891

-7 651 891

65 309 916

130 182 853

Eigenkapital 1.1.

Eigenkapital 31.12.

59 000 000

NOTE 14 PANTEGARANTIAR Bokført gjeld som er sikra ved pant:

NOTE 15 MAGASINFYLLING 2014

2013

100 684 934

69 545 942

2014

2013

Kraftstasjonar

40 446 775

43 124 138

D-nett

178 021 583

158 262 287

14 055 785

14 637 330

232 524 144

216 023 755

Gjeld til kredittinstitusjonar

Bokført verdi av eignelutar stilt som garanti for bokført gjeld

Bygningar Sum

5 872 938

Fyllingsgrad

Torfinno (Hodnaberg)

GWh

%

89,13

76 %

Magasininnhald har ikkje innverknad på selskapet sin økonomi. I samsvar med avtale med BKK disponerer Voss Energi årleg 103 GWh frå Hodnaberg kraftverk, uavhengig av magasininnhald og tilsig i Torfinno.

NOTE 16 HODNABERG FORSKOTTSLEIGE Er BKKs andel av reinvesteringskostnaden på Hodnaberg. Andelen til BKK vert å betrakte som forskotsleige, og vert inntektsført med 1/30 pr år.

15


NOTE R 2014

NOTE 17 PENSJONSKOSTNADAR, -MIDLAR OG -FORPLIKTINGAR. Økonomiske forutsetningar:

Voss Energi AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Selskapets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov. Selskapets kollektive pensjonsordning (ytelsesordning) omfatter i alt 45 personar (per 1.1.2014). Ordningane gjev rett til definerte framtidige ytingar. Desse er i hovedsak avhengig av antall oppteningsår, lønsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytingane frå folketrygda. Selskapets sikra forpliktingar er dekka gjennom eit forsikringsselskap. Selskapet er også forplikta til å yte avtalefesta pensjon (AFP) etter fastsette satsar. Berekningane for ordninga er vist som usikra ordning.

2014

2013

Diskonteringsrente

2,30 % 4,00 %

Forventa avkastning på fondsmidlar

3,20 % 4,40 %

Forventa lønsregulering og pensjonsregulering

2,75 % 3,75 %

Forventa G-regulering

2,50 % 3,50 %

Årlig regulering av pensjoner under utbetaling

1,73 % 2,75 %

Som aktuarmessige forutsetningar for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanleg benytta forutsetningar innan forsikring.

2014

2013

Usikra og sikra ordning *)

Sikra ordning Kollektiv

Usikra ordning AFP

Sum

Noverdi av årets pensjonsopptening

4 300 997

2 733 443

364 173

3 097 616

Rentekostnad av pensjonsforpliktinga

3 981 880

2 628 873

368 457

2 997 330

-3 235 496

-2 210 811

-2 210 811

382 463

470 429

470 429

Avkasting på pensjonsmidlar Administrasjonskostnader Resultatført planendring Resultatført aktuarialt tap (vinst) Resultatført pensjonskostnad

-8 798 885

0

2 331 167

1 703 621

306 355

2 009 976

-1 037 874

5 325 555

1 038 985

6 364 540 0

Berekna pensjonsforplikting

-121 284 033

-87 082 900

-9 879 559

Pensjonsmidlar (til marknadsverdi)

79 251 318

60 543 000

Ikkje resultatført estimatavvik

62 293 250

42 325 432

1 117 107

43 442 539

Balanseført pensjonsforpliktelse

20 260 535

15 785 532

-8 762 452

7 023 080

60 543 000

Andre fordingar består av eigenkapitalandel i KLP balanseført til kr 1.679.422 pr 31.12. Fordringen har forfall seiener enn et år fra balansedato. *) Selskapet har byta aktuar i 2014, og selskapets ordningar er overført til KLP. KLP skil ikkje mellom sikra og usikra ordning. 2014 tal angir samla forplikting knyta til usikra og sikra ordning.

16

-96 962 459


NOTE R 2014

NOTE 18 SK ATTEKOSTNAD Spesifikasjon av grunnlag utsett skattefordel Allmenn inntekt

Endring

2014

2013

-8 872 544

5 742 402

-3 130 142

-152 858

4 457 329

4 304 471

Netto pensjonsmidlar

-13 237 455

20 260 535

7 023 080

Sum skatteaukande forskjellar

-22 262 857

30 460 266

8 197 409

133 791

185 799

52 008

0

518 428

518 428

Underskot til framføring

122 030

122 030

0

Sum skattereduserande forskjellar

255 821

826 257

570 436

-22 007 036

-29 634 009

-7 626 973

-5 941 900

-8 001 182

-2 059 283

Grunnrenteinntekt

Endring

2014

2013

Varige driftsmidlar

-842 250

33 844 735

34 686 985

Negativ grunnrenteinntekt til fremføring

-636 496

73 924 443

74 560 939

-3 044 615

-4 659 923

-1 615 308

103 109 255

107 632 616

Varige driftsmidlar Mindreinntekt

Fordringar Skattepliktige verdipapirer

Grunnlag for utsett skatteforpliktelse

Utsett skattfordel (+) / utsett skatteforpliktelse (-) allmenn inntekt (27%)

Pensjon (23% andel produksjonsvirksomhet) Sum grunnlag utsatt skattefordel grunnrenteinntekt

Utsett skattfordel grunnrente (31%)

-1 402 242

31 963 869

33 366 111

Herav ikke balanseført

1 402 242

-28 056 420

-29 458 662

0

3 907 449

3 907 449

Utsett skattfordel grunnrente

17


NOTE R 2014

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsett skattfordel og betalbar skatt Resultat før skattekostnad

19 430 416

Permanente forskjellar

2 576 620

Grunnlag for årets skattekostnad

22 007 036

Endring i mellombelse forskjellar (grunnlag endring i utsett skattfordel)

-22 129 067

Skattepliktig allminnelig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

-122 031

Skattepliktig grunnrenteinntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

12 630 736

Skattepliktig naturressursskatt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

127 176 143

Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (27% av grunnlag for betalbar skatt i resultatrekneskapet)

0

Betalbar skatt grunnrente (31% av grunnlag)

3 915 528

Berekna naturressursskatt (1,3% av grunnlag)

1 653 290

Naturressursskatt utlikna mot fellesskatt

0

Naturressursskatt til framføring

-1 653 290

Endring i utsett skatteforpliktelse

5 941 900

Endring i utsett skattefordel grunnrente

0

Skattekostnad

9 857 428

Avvik frå tidlegare år

0

Total skattekostnad

9 857 428

Effektiv skattesats

50,73 %

Betalbar skatt i balansen Betalbar allminnelig inntektsskatt (27%)

0

Grunnrenteskatt

3 915 528

Naturressursskatt

1 653 290

Betalbar skatt i balansen

5 568 818

Utsett skattefordel knytta til grunnrente er pr 31.12 balanseført med det beløp som antas reverseres innen definert tidshorisont (10 år). Unytta akkumulert frådrag naturressursskatt er oppført under andre kortsiktige fordringar i balansen med kr. 2.633.052 inkl renter.

NOTE 19 TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDE MED NÆRSTÅENDE PARTER Resultatmessige transaksjoner med nærstående parter: Transaksjon/transaksjonsgruppe

Tilhører resultatlinje

Motpart

Forhold til motparten

2014

2013

Salg av kraft og nettleige

Kraftsal/Nettleige

Voss Kommune

Eigar

15 697 107

10 584 568

Gatelysteneste

Kraftsal/Nettleige

Voss Kommune

Eigar

1 013 312

902 685

16 710 419

11 487 253

Sum Ytterligere forklaring på mellomværende med nærstående parter: Gatelysteneste vert avrekna mot utbytte

18


KO N TA N T S T R A U M A N A LY S E 2 0 1 4

2014

2013

Årets resultat før skatt

19 430 416

28 109 259

Ordinære avskrivingar

19 180 546

18 467 869

Periodens betalte skatt

-5 907 750

-16 788 107

Pensjonskostnad uten kontanteffekt

-1 037 874

6 364 540

Innbetaling til pesjonsordning inkl. betalt arbeidsgiveravgift

-12 197 712

-8 828 427

Kontantstaum frå operasjonelle aktivitetar

Nedskriving av finansielle aleggsmiddel

2 000 000

Endring i varer

-764 137

76 158

0

-475 400

Endring i kundefordringar

301 540

1 732 894

Endring i leverandørgjeld

1 645 639

2 581 244

Endring andre omløpsmiddel og -gjeldspostar

4 580 084

1 658 213

27 230 753

32 898 243

-40 660 176

-61 702 666

Endring i andre finansielle anleggsmiddel

Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar

Kontantstraumar frå investeringsaktivitetar Innbetaling ved sal av varige driftsmidlar Utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar Utbetalingar ved kjøp av finansielle anleggsmidel

-3 679 422

Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar

-44 339 598

-61 702 666

Utbetalingar av ved opptak av ny langsiktig gjeld

31 138 992

45 622 599

Utbetaling av utbytte

-7 084 977

-6 794 361

Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar

24 054 015

38 828 238

6 945 169

10 023 815

Likvidar pr 1.1

11 864 903

1 841 088

Likvidar pr 31.12

18 810 072

11 864 903

Kontantstraumar frå finansieringsaktivitetar

Netto endring i likvidar

19


REVISJONSMELDING

20


REVISJONSMELDING

21


R E K N E S K A P S TA L F O R R E S U LTAT E I N I N G A R 2 0 1 4

Driftsinntekter

Felles/ avstemming

Selskap

-34 413 433

119 501 285

7 556 626

0

10 847 272

74 024 995

7 556 626

-34 413 433

130 348 558

-22 188

-7 526 236

-1 098 000

44 880 385

11 948 042

1 335 390

-34 413 433

23 750 384

Løns- og personalkostnader

4 425 516

25 484 454

2 828 649

-437 580

32 301 039

Ordinære avskrivningar

2 699 551

13 754 801

370 931

2 355 264

19 180 546

Andre driftskostnader

6 515 229

16 594 619

3 913 226

8 294 787

35 317 861

Fordeling felles

3 267 991

6 842 356

102 125

-10 212 471

0

Sum driftskostnader

61 766 484

67 098 035

7 452 321

-34 413 433

101 903 407

DRIFTSRESULTAT

21 413 885

6 926 960

104 306

0

28 445 150

Kraftsal/nettleige Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Energi

Nett

81 634 770

72 279 948

1 545 599

1 745 047

83 180 369

Øvrig

Driftskostnader Aktiverte investeringsarbeider Kraftkjøp/nettleige/anna varekjøp

-8 646 423

Tal frå balansen pr. 31.12 Mindreinntekt

4 457 329

Transportmiddel, maskiner,inv

6 458 997

17 092 501

Kraftverk, fordelingsnett m.m

40 446 775

238 024 824

SUM ANLEGGSMIDDEL

46 905 772

255 117 324

Avkastningsgrunnlag 1.1.

236 005 000

31.12.

255 117 324

Gjsn driftsmidler + 1% påslag

248 016 774

Avkastning i %

2,8 %

22

6 542 168

30 093 666 278 471 599

6 542 168

308 565 264


VERDIREKNESKAP

Verdirekneskap

2014

2013

138 994 981

159 372 698

Forbruk av varer og tenester

53 954 712

60 270 324

Brutto verdiskaping

85 040 269

99 102 374

Avskrivingar

21 180 546

20 847 463

Netto verdiskaping

63 859 722

78 254 911

912 308

756 108

64 772 030

79 011 020

2014

2013

13 488 891

15 574 870

5 916 133

5 479 882

Skatt og avgift stat

14 600 442

15 960 873

Renter til långjevar

2 090 043

479 727

Selskapet

1 921 097

8 107 042

Tilsette

26 755 425

33 408 626

Sum fordelte verdiar

64 772 030

79 011 020

Driftsinntekter

Finansinntekter Verdiar til fordeling

Verdifordeling Eigar (utbytte og renter ansvarleg lån) Skatt og avgift kommune

Eigar (utbytte og renter ansvarleg lån)

Verdirekneskap 2014, fordeling

Skatt og avgift kommune Skatt og avgift stat Renter til långjevar Selskapet

30 000 000

Tilsette

25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0

23


TAL F RÅ VE RKS E M DA

PRODUKSJON

KRAFTOMSETNAD – SAL

2014 GWh

2013 GWh

Hodnaberg, avtalefesta*)

2014 GWh

2013 GWh

102,4

94,3 (middel 103,0)

Nettap

19,5

23,8

Rognsfoss

25,0

20,4 (middel 25,0)

Kundar

151,6

165,2

Palmafoss

1,3

Sum

171,1

189,0

Antal 31.12.13

Antal 31.12.14

10.214

10.389

Sum

128,7

1,2 (middel

1,5)

115,9 (middel 129,5)

*) I samsvar med avtale med BKK Produksjon skal Voss Energi ha 103 GWh

KUNDAR

årleg av produksjonen frå Hodnaberg kraftverk i åra 2014-2023

(94,5 GWh i åra 2004-2013).

Nettkundar

SAML A KRAFTOMSETNAD

LINJE- OG KABELNETT

Inklusiv andre kraftleverandørar

2014 GWh

2013 GWh

Eigenproduksjon

128,7

115,9

Linjenettet i forsyningsområdet har pr. 31.12.14 ei samla linjelengd på 1.527 km. Hovudfordelingsnett 50 kV Høgspenningsnett 22/11 kV Lågspenningsnett

Konsesjonskraft Kraftkjøp Andre kraftleverandørar Sum

42,4

Andel

73,1

67,3

72,8

238,4

261,8

Samla kraftomsetnad – Utvikling 1995-2014

Luft 59,2 247,0 428,0

Kabel 0,6 152,4 507,0

Sum 59,8 399,4 935,0

Gateljos

64,0

69,0

133,0

Sum

798,2

729,0

1527,2

Dei siste åra er utstrekninga av luftnettet redusert medan kabelnettet aukar.

T R A N S F O R M ATO R - O G N E T T S TA S J O N A R Selskapet har i alt 6 transformatorstasjonar med 9 transformatorar. Samla transformatorkapasitet er på 149 MVA der 30 MVA er transformering mellom 132 kV og 50 kV, 101 MVA er transformering frå 132/50 kV til 22/11 kV og 18 MVA er transformering frå 22 kV til 11 kV. Voss sentrum er forsynt med 11 kV kabelnett. Det er 1 større koplingsstasjon og i alt 587 fordelingstransformatorar med samla yting på 158.110 kVA.

DRIFTSFORST YRRINGAR/FEIL OG AVBROT

KRAFTOVERFØRING Samla kraftomsetnad Nettap

2014 GWh

2013 GWh

238,4

261,8

19,5

23,8

Kraftoverføring

218,9 237,9

Prioritert overføring

205,4 222,8

Fleksibelt forbruk (tidl. uprioritert) Kommunalt veg- og gateljos Sum kraftoverføring

Det var i alt 187 avbrot i høgspenningsnettet i 2014, mot 133 i 2013. Av dette var det 63 avbrot som ikkje var varsla, dvs. avbrot på grunn av feil i nettet. Dei andre 124 avbrota var varsla i samband med straumstansar på grunn av planlagt vedlikehald. Faktisk KILE-beløp i 2014 er kr 2.860.316 mot kr 2.822.974 i 2013. Fastsett (av NVE) forventa KILE-beløp for 2014 var lik kr 2.956.000.

12,3

13,7

1,2

1,4

ELSPOTPRISAR Figuren viser elspotprisen i vårt område (NO5) frå 2013 til og med veke 13 i 2015.

218,9 237,9

K R A F TO M S E T N A D – T I LG A N G

2014 GWh

2013 GWh

Eigenproduksjon

128,7

115,9

Kraftkjøp

42,4

73,1

Sum

171,1

189,0

Konsesjonskraft

24


25 FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE


Oktan Bergen

Postboks 205, 5702 Voss telefon: 56 52 83 00 • telefax: 56 52 83 20 • e-post: firmapost@vossenergi.no www.vossenergi.no

Vossenergi årsrapport 2014