Page 1

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013


2


Innhald Utfordringar med store framtidige investeringar i infrastruktur . . . . . . . . . . . . . 4 Kraft책ret 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Styret si 책rsmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Resultatrekneskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Notar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Kontantstraumanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Revisjonsmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rekneskapstal for resultateiningar . . . . 22 Verdirekneskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Tal fr책 verksemda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3


Utfordringar med store framtidige investeringar i infrastruktur Voss Energi er klare til å møta desse utfordringane på Voss i åra som kjem. Me jobbar kvar dag for at innbyggjarane kan gå ei berekraftig framtid i møte. I 2013 kom anlegget Urdland-Kjønnagard på plass. Totale investeringar var på rundt 30 mill. Frametter vert det behov for fleire utbetringar på straumnettet og øvrig infrastruktur for å stetta krav frå både kundar og myndigheiter. Mange lokale leverandørar har vorte engasjert av Voss Energi i desse prosjekta, i tillegg til våre eigne folk.

Kva er drivarane for utbygging av framtidig infrastruktur for Voss Energi? Her er det mange svar som både er kjende og mindre kjende. Utviklinga som har kome dei siste åra med stor vekst i elbilar, induksjonstoppar på kjøkenet og på sikt vassvarmarar som varmar vatnet etter behov, er med å stilla heilt nye krav til utforminga av straumnettet. Utfordringa vert å ha høg nok effekt på nettet til at heile nabolag kan lada elbilen heima, setja i gang middagslaging på induksjonstoppen og gjerne ta ein dusj samstundes. Andre har installert solcellepanel eller bygd ut småkraftverk som skal levera straum inn på Voss Energi sitt nett. Ofte må ein byggja om nettet i området for å kunna ta i mot den nye energien.

Voss Energi og underleverandørar fekk på plass oppgradert trafostasjon på Urdland og dermed ei betring i kapasiteten på straumforsyninga Urdland-Kjønnagard. Ei stor investering men viktig for vidare utbygging i Myrkdalen og Vossestrand generelt. Igangsetjing av anlegget var tidleg oktober 2013.

4


KRAFTÅRET 2013 OPPRUSTING AV LINJENETT – FORNYBAR ENERGI

varmesentralar; ein på Framnes og ein i Myrkdalen Fleire interessante prosjekt er under utvikling, mellom anna varmesentral i tilknyting til nytt badeanlegg på Vangen. Lykkast vi med dette forretningsområdet vil det medføra verdiskaping i heile verdikjeda frå trea vert henta ute i skogen til kundane kan nyta varmen. Økonomisk vart 2013 eit svært godt år for selskapet. Vi er godt nøgde med resultatet som viser at selskapet hevdar seg godt i kraftmarknaden og at drifta i selskapet er god, men sett i høve til fjoråret viser rekneskapen og at det er for store svingingar i inntektsramma for nettverksemda frå år til år. Samanliknar vi selskapet sitt resultat med dei store selskapa og ser resultatet i høve til omsetnaden, finn ein at Voss Energi nok ein gong er fullt på høgde med dei store selskapa. Gode resultat for Voss Energi gir også god verdiskaping for samfunnet då over halvparten av selskapet si verdiskaping vert overført til det offentlege i form av utbytte og renter på ansvarleg lån, samt skattar og avgifter til både stat og kommune. Dei tilsette i selskapet har gjort ein god jobb og fortener stor takk og ros for innsatsen i 2013. Dei komande åra vil innebera nye og utfordrande oppgåver for både selskapet og dei tilsette. Det vert frå styresmaktene si side sett strengare krav til nøytralitet for nettverksemda i høve til konkurranseutsett verksemd (kraftomsetnad, produksjon etc.), og det vil truleg verta sett krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettverksemd og anna verksemd. Det vil medføra endringar i selskapsstruktur dei komande åra.

Vår visjon er I front med kompetanse og fornybar energi. Å ha kompetente medarbeidarar er viktig for å kunna løysa dagens og morgondagens oppgåver i energibransjen. Alderssamansetjing av dagens tilsette tilseier behov for nye ingeniørar om nokre år. Rekruttering av personell med rett kompetanse, særleg til ingeniørstillingar har til tider vist seg å vera vanskeleg, og i bransjen har ein lagt til rette for og iverksett tiltak for å utdanna eigne ingeniørar. Tre av våre montørar deltek no eit fireårig program kalla Frå montør til ingeniør. Det vart gjennomført store investeringar i nettanlegg i 2013. Det største var etablering og idriftsetting av ny transformatorstasjon på Kjønnagard, utviding av anlegget på Urdland og spenningsoppgradering av linja frå Urdland til Kjønnagard. Anlegget vart sett i drift i oktober 2013 og er med å forbetra forsyningssituasjonen til Vossestrand og Myrkdalen. Av andre store nettinvesteringar kan ein nemna Vossapakka med samanhengande kabelnett frå Seim til Skulestadmo gjennom Vangstunellen med tilhøyrande nye nettstasjonar. Også i åra som kjem vil vi få store investeringar i nettanlegg. Gamalt nett må fornyast og nye småkraftverk skal sikrast tilgang til linjenettet, og i vårt område vert det nye transformatorar og tilhøyrande anlegg på Evanger. I andre deler av forsyningsområdet må nettet forsterkast for å imøtekoma aukande og nytt forbruk. NVE meddelte i juli konsesjon for bygging og drift av Gosland kraftverk, og vi er no i gang med førebuing og planlegging av denne utbygginga. Samstundes fekk vi avslag på konsesjonssøknaden for Nedre Dyrvo kraftverk. Avslaget vart klaga inn til OED som oppretthaldt NVE sitt vedtak. Klagesaka vedkomande Palmafossen kraftverk er no til handsaming i OED, og i denne saka har vi vore i møte med politisk leiing i departementet, og vi har saman med forskarar presentert ny dokumentasjon på at tovegs vandring for fisk kan kombinerast med ny kraftproduksjon i Palmafossen. Som eigar av 50% av Hordaland Bioenergi har vi vore med å leggja til rette for at det hausten 2013 vart sett i drift to

Styre Per Kragseth STYRELEIAR Solvor Dolve NESTLEIAR Bjørg Djukastein Øyvind Lauritzen Kristian Nielsen Morten Helgaset OBSERVATØR Varamedlemer: 1. Thomas Hårklau 2. Bjarte Tolaas 3. Gerd Rogneby 4. Rune Rønhovde

Rune Nesheim ADM. DIREKTØR

Revisjon Deloitte AS Postboks 6013, Postterminalen 5892 Bergen valt av dei tilsette Valt av dei tilsette

Varamedlemer valt av dei tilsette: 1. Kari Tesdal 2. Brynjulv Hildestveit

5

Bedriftsleiing Rune Nesheim Jarle Lund Per Berge Yngve Tranøy John Magne Herre

ADM. DIREKTØR ØKONOMISJEF MARKNADSSJEF PROSJEKT- OG UTVIKLINGSSJEF NETTSJEF


STYRET SI ÅRSMELDING

Voss Energi AS Voss Energi har ansvaret for straumforsyninga innan Voss kommune. Voss Energi er eigd av Voss kommune og vert drive frå Voss. Drifta omfattar produksjon, distribusjon og omsetnad av elektrisk kraft, samt det som naturleg høyrer til dette.

mengde til sluttkundar var 237,9 GWh, og av dette var selskapet sitt kraftsal 165,1 GWh mot 164,2 GWh i 2012. Gjennomsnittleg elspotpris i vårt område var 29,2 øre/kWh mot 21,7 øre/kWh i 2012. Prisnivået i kraftmarknaden var med unntak av begynnelsen og slutten av året jamt over høgare enn i 2012. Lågaste vekepris var i veke 25 på 21,9 øre/kWh, medan høgaste vekepris var 40,4 øre/kWh i veke 15. Til samanlikning er gjennomsnittleg elspotpris første tre månader i 2014 er 24,5 øre/kWh. Selskapet følgjer nøye med i utviklinga i konkurransen i kraftmarknaden og tilpassar seg dei endringar som skjer.

Økonomi Rekneskapen for 2013 er gjort opp med eit årsresultat etter skatt på kr 16.093.704 mot kr 1.491.776 i 2012. Resultatet før skatt er kr 28.109.259, medan driftsresultatet er kr 35.421.086. Totalkapitalen i selskapet er ved utgangen av året kr 399.484.284. Eigenkapitalen er kr 128.261.756 som gir ein eigenkapitalandel på 32,1 % mot 34,3 % pr. 31.12.12. Likviditeten i selskapet er kr 11.864.903 med likviditetsgrad 1 på 1,2. Renteberande langsiktig pantegjeld er auka med kr 45.622.599 og utgjer pr. 31.12.13 kr 69.545.942. Gjennomsnittleg rente for den langsiktige pantegjelda er 3,0 %. Samla langsiktig renteberande gjeld er kr 199.545.942.

Den endring i produktporteføljen retta mot forbrukarmarknaden som vart lansert i 2012 og er samansett av flytande kraft, fastkraft, spotkraft og garantikraft med tak, synest vera godt motteke i marknaden, og det er registrert fleire kundar med spotkraft-avtale no enn tidlegar år. Selskapet sitt kraftsal skjer med basis i lokalmarknaden, og det er inngått avtalar om kraftlevering med mange store næringskundar for 2014. Det er ikkje inngått avtalar om kraft­ levering utafor selskapet sitt forsyningsområde.

Vilkåra for ansvarleg lån frå eigar Voss kommune vart fornya med tilleggsavtale til gjeldande avtale med verknad frå 25.09.2013. Det er fastsett ny marknadsbasert fastrente for lånet i 10 år, avdragsfri periode er sett til 10 år og lånet skal deretter nedbetalast over 25 år.

Produksjon Selskapet har tre kraftverk; Hodnaberg, Palmafoss og Rognsfoss. Førstnemnde er magasinkraftverk med Torfinnsvatn som magasin. Her har selskapet felles reguleringskonsesjon med BKK og tilhøyrande driftssamarbeid. Palmafoss og Rognsfoss er elvekraftverk utan mogelegheit for magasinering av vatn. Samla tilgjengeleg kraftproduksjon er i gjennomsnitt om lag 121 GWh medan tilgjengeleg produksjon i 2013 var 115,9 GWh. Samla produksjonen i dei to elvekraftverka var 84 % av normalproduksjonen. Dei fire første månadene av året var tilsiget svært lågt som følgje av langvarig kulde, men lågt tilsig passa godt i forhold til planlagt og gjennomført revisjon av klappeluke i Rognsfossen som dermed vart gjennomført utan særleg produksjonstap. Kraftproduksjonen vert selt internt til eigen marknadsavdeling verdsett til elspotpris.

Samla inntekt frå nettleige er rekneskapsført med kr 84.526.574. Saldo for opparbeidd meirinntekt pr. 31.12.12 på kr 2.612.287 er i løpet av året 2013 endra med kr 6.916.758, og medrekna renter er saldo pr. 31.12.13 til ei mindreinntekt på kr 4.304.471. Endringa følgjer av at endeleg fastsetting av inntektsramme vart høgare enn tidlegare føresett, mellom anna på grunn av korreksjon av feil i tidlegare års inntektsramme. Opparbeidd meirinntekt vil verta krevd inn over nettleiga dei komande åra. Nettariffane vart redusert med verknad frå 01.01.2014 og basert på gitte føresetnader vil akkumulert mindreinntekt vera krevd inn i løpet av 2016. Styret vil likevel vurdera å justera tariffane i løpet av 2014 dersom utvikling i kraftomsetnad og grunnlag for inntektsramme for 2014 skulle medføra auke mindreinntekt. Fortsatt drift Årsoppgjeret er avlagt under føresetnad om fortsatt drift av selskapet. Styret vurderer selskapet sin økonomi som god og at det er grunnlag for vidare utvikling av selskapet.

Selskapet er medeigar i Bulko Kraft AS som har stått for utbygging av småkraftverk i Bulkoelvi. Voss Energi sin del i selskapet er 18,8 %. Kraftverket vart sett i drift i 21. april 2008 og gjennomsnittleg årsproduksjon er beregna til 8 GWh. Produksjonen i 2013 var 6,9 GWh.

Kraftmarknad Samla kraftomsetnad inklusiv nettap innan forsyningsområdet vart 261,8 GWh mot 255,9 GWh i 2012. Samla overført kraft-

Konsesjonssøknad for opprusting og utviding av Palmafossen kraftverk vart i 2009 sendt NVE for handsaming. Med vedtak i NVE 17. desember 2010 vart søknaden avslått grunna vass-

6


STYRET SI ÅRSMELDING

Ny fornybar Indre Hordaland Miljøverk IKS og selskapet eig båe 50 % av aksjane i Hordaland Bioenergi AS. Hordaland Bioenergi sitt formål er produksjon av bioenergi basert på lokale råvarer, utbygging og drift av varmesentralar, samt det som naturleg høyrer til dette. To varmesentralar, ein på Framnes og ein i Myrkdalen, vart sett i drift i hausten 2013. Det er gjennomført forprosjekt for vurdering av etablering av varmesentral og fjernvarmenett i Voss sentrum, og det vert arbeidd vidare med prosjektet med sikte på realisering.

draget sin status som nasjonalt laksevassdrag og verna vassdrag. Selskapet har anka avslaget inn for Olje- og energidepartementet (OED) då ein mellom anna meiner vedtaket er basert på feil faktagrunnlag. OED har starta sakshandsaminga av klagen, og det er venta at OED fattar vedtak i saka i løpet av 2014. Planlagt kraftverk vil få ein årsproduksjon på 16 GWh. Nett Selskapet har 6 transformatorstasjonar og 1 koplingsstasjon, 589 fordelingstransformatorar og totalt 1.523 km linjenett der høgspenningsnettet utgjer 435 km.

Selskapet har 5 avtalar med grunneigarar om utvikling av småkraftprosjekt som det er sendt konsesjonssøknad for. NVE gav sommaren 2013 konsesjon til Gosland kraftverk, og samstundes vart det gitt avslag på konsesjon til Nedre Dyrvo kraftverk. Sistnemnde avslag vart klaga inn til OED, men OED har ikkje tatt klagen til følgje. Det vert arbeidd med anbodsgrunnlag for prosjektering og bygging av Gosland kraftverk med tanke på idriftsetting våren 2016.

Antal feilsituasjonar i høgspentnettet var på same nivå som i 2012. Det var imidlertid ein omfattande feilsituasjon i januar månad som medførte utkopling av store deler av Voss sentrum på grunn av at det oppstod ein feil i en effektbrytar i Hodnaberg. I alt medførte feilsituasjonar og planlagde ut­koplingar til kostnad for ikkje levert energi (KILE) på nivå med kostnaden i 2011 og 2012. Utvikling i driftsforstyrringar vert følgt nøye slik at det kan vurderast og iverksettast tiltak dersom feilkostnadene viser ein stigande trend.

Anna verksemd Selskapet tilbyr i samarbeid med BKK Marknad/Fiber breiband/­fibertilknyting av næringslivskundar i og rundt Voss sentrum. Omfanget av framtida for forretningsområdet vert vurdert. Selskapet tilbyr også sal, montering og vedlikehald av varmepumper med mogelegheit for finansiering over straumrekninga i inntil tre år. Service av tidlegare monterte varmepumper aukar.

Viktige driftsoppgåver er årleg linjebefaring og systematisk skogrydding. Linjebefaring for å oppdaga feil og avvik slik at desse kan rettast før dei fører til feilsituasjonar, og skog­ rydding for å halda linjetraséane ryddige og hindra at tre og greiner kjem i kontakt med linjene og medfører driftsforstyr­ ringar. Skogrydding vert utført med innleigd skogsentreprenør. Erfaring med mangeårig systematisk og planlagt skogrydding av linjenett og tilhøyrande nettstasjonar har resultert i merkbart mindre feilsituasjonar, og denne erfaringa vert vidareført. Vi registrerer også at styresmaktene etter dei siste års ekstrem­uvær rundt i landet har auka fokus på forsyningssikkerheit og skogrydding spesielt.

Selskapet har ansvar for drift og vedlikehald av kommunalt veg- og gateljos. Det er etablert 6 ladepunkt for elbilar på Vangen, og ein ny hurtigladestasjon vert sett i drift våren 2013. Organisasjon, personale og arbeidsmiljø Selskapet er organisert i følgjande forretningsområde; produksjon, nett, marknad, DLE og ny fornybar med økonomi og IKT som stabsfunksjonar.

For å kunna imøtekoma det aukande energiuttaket som følgje av utbygginga i Myrkdalen meddelte NVE den 22.06.2012 konsesjon for spenningsoppgradering av linja frå Urdland til Kjønnagard, ny transformator på Kjønnagard og nødvendig ombygging på Urdland. Anlegga vart sett i drift den 07.10.2013.

Ved utgangen av året var det 49 tilsette, av desse er 3 lærlingar. Av dei tilsette er det 8 kvinner. Antal årsverk i 2013 var totalt 46. Styret vurderer likestillinga i selskapet som tilfredsstillande, og det er derfor ikkje sett i verk spesielle tiltak i høve til likestilling mellom kjønna.

Fornying av linjenettet ligg på eit nivå som opprettheld leveringskvaliteten i nettet, og i 2013 vart mellom anna høgspenningslinja frå Kjønnagard til Kvasshaug fornya. Driftssentralsystemet er utvida med styring og overvaking av fleire brytarar ute i linjenettet. I tillegg til ein god del omleggingsarbeid som følgja av Vossapakka er det bygd nye anlegg fram til nye hyttefelt og andre nye kundar.

Verne- og miljøarbeidet i selskapet vert prioritert med arbeidsmiljøutval og internkontrollsystem med mellom anna årleg gjennomgang av driftsforskrifter for teknisk personale og årleg kontroll av løfteutstyr. Lovpålagde kurs og øvingar er gjennom-

7


STYRET SI ÅRSMELDING

ført. Fokus på avviksmeldingar har halde fram også i 2013, og antal rapporterte avvik i 2013 vart om lag det doble av antal avvik i 2011. Det er meldt inn 3 skaderapportar som har medført til saman 5 fråværsdagar. Selskapet er tilknytt bedriftshelseteneste Grend og har avtale med NAV som IA-bedrift. Bedriftshelsetenesta deltek i møta i arbeidsmiljø­ utvalet, og i nokre saker vert det samarbeidd tett med både NAV og bedrifts-helsetenesta for oppfølging. Samla sjuke­ fråvær i selskapet var 4,6 % i 2013 mot 4,2 % i 2012.

produksjonen og på vurdering av lønsemda for nye produksjons­anlegg. Ein må såleis rekna med at framtidige kraftinntekter kan verta lågare enn dei har vore dei siste åra. Styret vurderer selskapet sine mogelegheiter for vidare utvikling som gode, men påpeikar at det er viktig å halda rett balanse mellom selskapet sitt behov for kapital til komande investeringar sett i høve til aksjeeigar sitt krav om avkastning. Selskapet står framfor fleire større investeringar dei komande åra, og i motsetning til tidlegare år må ein større andel av desse lånefinansierast.

Ytre miljø Produksjon og distribusjon av elektrisk kraft skjer i samsvar med lover, forskrifter og meddelte konsesjonar. Verksemda forureinar ikkje det ytre miljø utover det som normalt følgjer av energiverksemd. Voss Energi legg vekt på ta omsyn til miljø og estetikk ved utbygging og drift av nettet, mellom anna ved at luftlinjer vert lagt i kabel der tilhøve ligg til rette for det i samband med fornying av gamle anlegg og ved nyinvesteringar. Selskapet har rutiner for handsaming av avfall, og alt avfall vert kjeldesortert i container før levering til mottak. Demonterte koparliner vert nytta oppatt som jordelektrodar i framtidige grøfter og fundament.

Disponering av overskot For å sikra eigar jamnare og meir føreseieleg utbytte vart det i samband med fastsettinga av rekneskapen for 2012 vedteke at grunnlaget for utbyttet vert fastsett til 60 % av gjennomsnittet av dei siste fem årsresultat, og ikkje kun siste årsresultat. Etter ei samla vurdering av selskapet si stilling og i tråd med prinsippet for fastsetting av utbytte, fremmar styret følgjande framlegg til disponering av selskapet sitt årsoverskot på kr 16.093.704: Avsett til utbytte: Overført frå anna eigenkapital: Sum disponert:

Framtidsutsikter Tidlegare års lågare noteringar av prisen på kraft framover i tid på kraftbørsen har helde fram og er vesentleg lågare i høve til for nokre år sidan. Dette får innverknad på verdien av eigen-

kr 7.986.662 kr 8.107.042 kr 16.093.704

Resterande fri eigenkapital etter årets utbetaling/avsetting er kr 59.481.369.

VOSS, 07. APRIL 2014

Per Kragseth

Solvor Dolve

STYRELEIAR

NESTLEIAR

Øyvind Lauritzen

Kristian Nielsen

Bjørg Djukastein

Rune Nesheim ADM. DIREKTØR

8


R E S U LTAT R E K N E S K A P 2 0 1 3

Notar

Driftsinntekter

2013

2012

58 068 542

47 247 087

84 526 574

58 918 398

7 650 975

9 753 054

150 246 090

115 918 539

-9 126 607

-7 816 931

37 609 248

27 370 208

2

Kraftsal Nettleige

8

Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Driftskostnader Aktivering eigne investeringsarbeid Kraftkjøp, nettleige og varekjøp Løns- og personalkostnader

4

37 805 834

36 519 962

Ordinære avskrivingar

3

18 467 869

17 957 869

Nedskrivinger

2 379 594

Andre driftskostnader

5

Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT

27 689 067

27 677 023

114 825 005

101 708 131

35 421 086

14 210 408

756 108

1 299 659

-8 067 935

8 776 034

-7 311 827

-7 476 375

28 109 259

6 734 033

12 015 556

5 242 257

16 093 704

1 491 776

Finanspostar Renteinntekter Rentekostnad Netto finansposter RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad

18

ÅRETS RESULTAT

Avsett til utbytte

13

7 986 662

6 660 531

Overført til annan eigenkapital

13

8 107 042

-5 168 755

16 093 704

1 491 776

SUM DISPONERING

9


BALANSE PR. 31.12.13

EIGNELUTAR

Notar

2013

2012

3 907 449

9 010 252

3 907 449

9 010 252

274 948 602

232 943 138

17 364 033

16 808 638

1 850 211

7 964 872

3

294 162 845

257 716 471

Netto pensjonsmidlar kollektiv ordning

17

15 785 532

12 497 848

Aksjer og andelar

6

3 759 028

3 283 628

Obligasjonar

7

10 000 000

10 000 000

29 544 560

25 781 476

327 614 854

292 508 199

3 464 648

3 540 806

47 210 085

48 942 979

Anleggsmiddel Immaterielle eignelutar Utsett skattefordel

18

Sum immaterielle eignelutar

Varige driftsmidlar Kraftverk, fordelingsnett m.v. Transportmiddel, maskiner, inventar

3

Anlegg i arbeid Sum varige driftsmiddel

Finansielle anleggsmiddel

Sum finasielle anleggsmiddel Sum anleggsmiddel

Omløpsmiddel Lagerbehaldning

Fordringar Kundekrav Akk mindreinntekt

8

Andre kortsiktige krav Sum fordringar

Kasse, bank

9

Sum omløpsmiddel SUM EIGNELUTAR

10

4 304 471 5 025 322

3 546 720

56 539 879

52 489 699

11 864 903

1 841 088

71 869 430

57 871 593

399 484 284

350 379 792


BALANSE PR. 31.12.13

GJELD OG EIGENKAPITAL

Notar

2013

2012

59 000 000

59 000 000

5 872 938

5 872 938

64 872 938

64 872 938

Anna eigenkapital

63 388 818

55 281 777

Sum opptent eigenkapital

63 388 818

55 281 777

Sum eigenkapital

128 261 756

120 154 715

8 409 826

Eigenkapital

13

Innskoten eigenkapital Aksjekapital, 59 aksjer á kr 1.000.000

10

Overkursfond Sum innskoten eigenkapital Opptent eiegnkapital

Gjeld Avsetning for forpliktelse Pensjonsforpliktelse

17

8 762 452

Utsatt skatt

18

2 059 283

Sum avsetning for forpliktelsar

10 821 735

8 409 826

11

69 545 942

23 923 343

11,12

130 000 000

130 000 000

9 140 895

9 714 895

208 686 837

163 638 238

Langsiktig gjeld Pantelån Ansvarleg lån Tidsgrensa anleggstilskot Hodnaberg forskotsleige

16

Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld Akk merinntekt

8

Leverandørgjeld

2 612 287 11 081 474

8 500 230

4 941 515

7 019 073

21 293 543

23 231 573

7 986 662

6 660 531

Anna kortsiktig gjeld

6 410 760

10 153 319

Sum kortsiktig gjeld

51 713 955

58 177 013

271 222 527

230 225 077

399 484 284

350 379 792

Betalbar skatt

18

Skuldig off. avgift, feriepengar m.v. Avsett utbyte

13

Sum Gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL VOSS, 07. APRIL 2014

Per Kragseth

Solvor Dolve

STYRELEIAR

NESTLEIAR

Øyvind Lauritzen

Kristian Nielsen

11

Bjørg Djukastein

Rune Nesheim ADM. DIREKTØR


NOTE R 2013

NOTE 1 REKNESKAPSPRINSIPP Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova av 1998 og god rekneskapsskikk i Norge. Hovudregel for vurdering og klassifisering av eigedelar og gjeld Eigedelar bestemt til varig eige eller bruk er klassifiserte som anleggsmidlar. Andre eigedelar er klassifiserte som omlaupsmidlar. Fordringar som skal betalast attende innan eit år er klassifiserte som omlaupsmidlar. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarande kriterium lagde til grunn. Anleggsmidlar blir vurderte til innkjøpskost, men nedskrivne til gjenvinnbart beløp dersom dette er lågare enn bokført beløp og verdifallet er forventa ikkje å være forbigående. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid blir avskrivne planmessig. Langsiktig lån blir balanseført til nominelt motteke beløp på etableringstidspunktet. Omlaupsmidlar blir vurderte til lågaste av innkjøpskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld blir balanseført til nominelt motteke beløp på etableringstidspunktet. Somme postar er vurderte etter andre prinsipp, sjå nedanfor. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av kraft, nettleige og varer skjer på leveringstidspunktet. Aktiverte renter Renter som er knytt til anlegg under oppføring, blir aktiverte som ein del av kostprisen. Anleggsaksjar Investering i anleggsaksjar der selskapet ikkje har betydeleg innverknad, blir balanseført til innkjøpskost. Investeringane blir nedskrivne til verkeleg verdi dersom verdifallet ikkje er forbigåande. Motteke utbyte blir inntektsførte som anna finansinntekt. Fordringar Kundefordringar og andre fordringar blir oppførte til pålydande etter frådrag for avsetnad til venta tap. Avsetnad til tap blir gjort på grunnlag av ei individuell vurdering av dei einskilde fordringane. I tillegg blir det gjort ein uspesifisert avsetnad for andre kundefordringar for å dekkja venta tap. Aksjar Aksjar som inngår i ein handelsportefølje blir vurderte til verkeleg verdi på balansedagen.

Innkjøpskost blir ordna etter FIFO metode. Pensjonar Selskapet har kollektiv pensjonsordning for dei tilsette. Ordninga er ein ytingsplan, dvs. at selskapet har det økonomiske ansvaret for at dei tilsette får dei avtalte ytingane. Lineær oppteningsprofil og forventa sluttløn er lagt til grunn som oppteningsgrunnlag. Selskapet har også usikra pensjonsordning i form av tariffesta avtalefesta førtidspensjonsordning. For sikra pensjonar er samla forpliktingar vurdert opp mot samla pensjonsmidlar i pensjonsordninga. Ved verdsetjing av pensjonsmidlane og pensjonsforpliktingar vert estimert verdi brukt ved rekneskapsavslutninga. Dei estimerte verdiane vert korrigert kvart år i samsvar med berekning føreteke av aktuar. I balansen er sikra ordningar presentert under finansielle anleggsmidlar, mens usikra ordningar er presentert under avsetning for forpliktingar. Skattar Kraftnæringa er underlagt fire ulike skatteartar. Desse er vanleg skatt på overskot, eigedomsskatt basert på særskilde takseringsprinsipp for kraftverk, grunnrenteskatt og naturressursskatt. Eigedomsskatt er ikkje gruppert som skattekostnad i resultatrekneskapen, men er i samsvar med vanleg standard ført som driftskostnad. Overskotsskatt: Skattekostnaden vert samanstillt med rekneskapsresultat før skatt. Skatt knytt til eigenkapitaltransaksjonar vert ført mot eigenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (28% av grunnlag for betalbar skatt i resultatrekneskapen) og endring i utsett skatt (28% av endring i mellombels forskjellar). Utsett skatt og utsett skattefordel er presentert netto i balansen. Naturressursskatt: Kraftproduksjon er pålagt naturressursskatt med 1,1 øre pr. kwh til kommunen og 0,2 øre til fylket, totalt 1,3 øre pr. kwh. Grunnlaget for naturressursskatten er gjennomsnittleg kraftproduksjon dei siste 7 år. Naturressursskatten vert samordna med overskotsskatten slik at naturressursskatt som overstig overskotsskatten er ein forskotsbetalt skatt som vert framført med rentegodtgjering. I den grad naturressursskatten vert fullstendig motrekna, representerer den ingen kostnad. Grunnrenteskatt: Grunnrenteskatt er pålagt kraftverk med ei samla merkeyting på over 5.500 kVA. Dette er

12

ein skatt som kjem i tillegg til allmenn skatt på overskot. Grunnrente er avkasting utover normalavkasting. For å skjerma normalavkastinga frå grunnrenteskatt, vert det gitt eit frådrag kalla friinntekt. Denne vert utrekna på basis av årets gjennomsnittlege skattemessige verdiar multiplisert med ei normrente. Inntektene i grunnrenta er normerte inntekter, hovudsakleg basert på spotprisar. Det kan derfor vera vesentlege forskjellar på denne inntekta og faktisk oppnådd inntekt. Skattekostnaden for grunnrente (skattesats 30%) består av betalbar skatt og endring i utsett skatt. I utsett skatt vert det teke omsyn til følgjande forhold: • Midlertidige forskjellar mellom regnskapsmessige og skattemessige verdiar for kraftverk • Akkumulerte negative grunnrenteinntekter • Andre midlertidige forskjellar knytt til kraftproduksjon Meir-/mindreinntekt i samband med nettleige Nettvirksomheten blir regulert av myndighetene ved at Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) fastsetter årlige inntektsrammer for hvert selskap. Inntektsrammen fastsettes på bakgrunn av faktiske historiske kostnader, verdien av selskapets nettkapital og målt effektivitet sammenlignet med andre tilsvarende selskaper. Inntektene reguleres i tillegg i forhold til mengden leveringsavbrudd i løpet av året, samt generell pris og renteutvikling. Meir-/mindreinntekt er differansen mellom inntektsramma og faktiske innbetalte tariffinntekter. Meirinntekt skal rentebereknast med ein rentesats fastsett av NVE og tilbakeførast nettkundane. Mindreinntekta kan tilsvarande rentebereknast og belastast nettkundane. Meir-/mindreinntekt vert i balansen ført under kortsiktig gjeld/omlaupsmidlar og påløpt/opptent rente vert ført som ein finanskostnad/finansinntekt i resultatrekneskapen. Vedlikehaldskostnader Det er utført naudsynt vedlikehald på alle anleggsdelar. Det er ikkje føreteke avsetjing for utsett vedlikehald av di kostnadene kjem til jamt over levetida. Vedlikehald/reinvestering som medfører vesentleg lengre levetid og inntening, vert aktivert.


NOTE R 2013

Bruk av estimat Regnskapet er basert på føresetnader og estimat som påvirkar regnskapsført verdi av eigendeler, forpliktingar, inntekter og kostnader. Beste estimat ved tidspunkt for avlegging av regnskapet vert lagt til grunn, men faktiske tall kan avvika frå opprinnelege estimat.

Anleggstilskot Anleggstilskot til investeringar, frå det offentlege og private, har gått til frådrag på aktiverte verdiar. Magasinbehaldning I samsvar med etablert praksis i bransjen er magasinbehaldning ikkje oppført i rekneskapen.

Prinsipp for kontantstraumoppstilling Kontantstraumoppstillinga er utarbeidd med basis i den indirekte metoden. Dette inneber at ein i analysen tek utgangspunkt i foretaket sitt årsresultat for å kunne presentera kontantstraumar tilført frå henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet

NOTE 2 SALSINNTEKTER

2013

2012

Kraftsal

58 068 542

47 247 087

Nettleige

84 526 574

58 918 398

7 650 975

9 753 054

150 246 090

115 918 539

Andre driftsinntekter Sum

Alt sal er i Voss kommune

NOTE 3 OVERSIKT OVER VARIGE DRIFTSMIDLER

Hist kost 1.1 Tilgang kjøpte driftsmidler

Biler/ transportmiddel

Inventar/ EDB…

Kraftstasjon

R-nett

D-nett

Bygning

Televirksomhet

Anlegg i arbeid

Sum

13 093 517

23 322 293

127 841 449

67 757 473

306 917 189

29 044 902

8 059 896

7 964 872

584 001 591

1 831 800

988 505

Tilgang egentilvirkede driftsmidler

2 820 305 3 687 165

32 933 010

21 115 399

0,00

1 146 787

Avgang i året

-1 015 125

Hist kost 31.12

13 910 192

24 310 798

131 528 614

100 690 483

328 032 588

29 044 902

9 206 683

-10 874 584

-18 630 646

-88 404 476

-39 523 680

-169 770 301

-14 407 572

-2 800 365

3 035 608

5 680 152

43 124 138

61 166 802

158 262 287

14 637 330

6 406 318

Ordinære avskr.

527 673

1 701 725

4 168 354

1 013 491

10 149 450

581 545

325 632

Avskr sats

14-20%

5-20%

1,3-3%

1,3-3%

2-5%

2%

2-5%

58 882 361 -1 015 125 1 850 211

638 574 471

Herav renter på eigentilv. dr. midler Akk av og nedskr Bokført verdi 31.12

Alle dritsmidler avskives lineært

13

-344 411 625 1 850 211

294 162 846 18 467 869


NOTE R 2013

NOTE 4 LØNSKOSTNAD, TAL TILSETTE

NOTE 5 ANDRE DRIFTSKOSTNADER

2013

2012

26 647 124

25 716 315

Arbeidsgjevaravgift

4 817 485

4 634 397

Pensjonskostnader jfr. note 17

5 975 149

5 772 570

366 076

396 680

37 805 834

36 519 962

43,1

43,60

Løn

Andre personalkostnader Sum Gj.snitt tal årsverk

Ytingar til leiarar Løn Pensjonskostnader

Dagleg leiar

Styret

1 139 509

288 041

226 010

Kostnader til revisor

2013

2012

Lovpålagt revisjon

185 000

185 000

Skatterådgivning

21 500

55 990

Andre attestasjonstjenester

17 000

10 500

Andre revisjonsrelaterte tenester

144 029

99 375

Sum

367 529

350 865

Eigar andel

Hordaland Bioenergi AS

Innkj kost

2012

Kostnader eigedom, leige maskiner og inventar

3 919 328

2 899 707

Kjøp av materiell og utstyr

3 507 384

4 969 940

Arbeid ved framande

6 731 436

7 443 530

Kontorkostnader, telefon, porto mv

3 869 540

3 829 858

Kostnader transportmiddel

748 238

1 208 781

Kostnader og godtgjersler reise, diett, bil etc

550 106

312 539

Salgs-, reklame-, represenstasjonskostnader, kontingentar og gaver

1 114 032

1 682 536

Eigedomsskatt og off. avgifter

5 184 990

4 967 916

Øvrige driftskostnader

2 064 014

362 215

27 689 067

27 677 023

Sum

NOTE 6 AKSJAR OG ANDEL AR I ANDRE FØRETAK Anleggsmidlar

2013

NOTE 8 MEIR(-)/MINDREINNTEKT

Balanse verdi

2013

2012

Inntektsramme fra NVE, inkl KILE

72 933 000

51 922 000

Årets KILE kostnad

-2 822 974

-2 845 546

Kostnader overliggende nett

10 158 389

7 888 398

50,00 %

3 375 000

3 375 000

Bulko kraft

18,8 %

58 628

58 628

Næringshage

37,0 %

200 000

200 000

Eiendomsskatt

1 874 872

1 884 136

2,5 %

125 400

125 400

Korreksjoner tidligere år

2 383 287

69 410

3 759 028

3 759 028

Sum tillatt inntekt

84 526 574

58 918 398

Tariffinntekt

77 674 505

71 221 356

Årets mindreinntekt

6 852 069

-12 302 958

Akkumulert meir(-)/mindreinntekt 01.01

-2 612 287

9 635 591

Årets meirinntekt

6 852 069

-12 302 958

Årets beregnede renter på meirinntekt

64 689

55 080

Akkumulert meir(-)/mindreinntekt 31/12

4 304 471

-2 612 287

Valider AS Sum

NOTE 7 OBLIGASJONAR Selskapets portefølje av obligasjoner er hovedsakelig knyttet til solide selskap innen kraftbransjen, som planlegges holdt til forfall

Industri

Pålydende

Anskaffelseskost

Bokført verdi

10 000 000

10 000 000

10 000 000

14


NOTE R 2013

NOTE 9 BUNDNE MIDLAR Av inneståande i bank er kr 1.471.123 bundne skattetrekksmidlar. Beløpet dekker skyldig skattetrekk pr 31.12.

NOTE 10 AKSJEK APITAL OG EIGARSTRUKTUR

NOTE 11 LÅN

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12 består av ein aksjeklasse og utgjer:

Lån som forfell meir enn fem år etter rekneskapsårets slutt

Antall

Pålydende

Bokført

59

1 000 000

59 000 000

Aksjar

Gjeld til kredittinstitusjonar

Alle aksjane er eigd av Voss kommune

Gjeld til eigar

2013

2012

30 000 000

5 853 342

130 000 000

130 000 000

NOTE 12 ANSVARLEG LÅNEK APITAL Lånet på 130.000.000 er ytt av selskapet sin aksjonær og er prioritert etter all anna gjeld. Lånet er gjeve utan sikkerheit i form av pant eller garantiar. Lånet skal vera avdragsfritt i 10 år og skal deretter nedbetalast over 25 år. Fast rente er fastsett med utgangspunkt i 10-årig statsobligasjonsrente per utbetalingsdagen tillagt 150 rente-punkt.

NOTE 13 EIGENK APITAL

Eigenkapital 1.1.

Aksje-kapital

Overkursfond

Annan EK

Sum EK

59 000 000

5 872 938

55 281 777

120 154 715

16 093 704

16 093 704

-7 986 662

-7 986 662

63 388 819

128 261 757

Årets resultat Estimatavvik knyttet til regulering av pensjoner under utbetaling Implementeringseffekt tilleggspensjon usikret Avsett utbyte Eigenkapital 31.12.

59 000 000

NOTE 14 PANTEGARANTIAR Bokført gjeld som er sikra ved pant: Gjeld til kredittinstitusjonar

Bokført verdi av eignelutar stilt som garanti for bokført gjeld Kraftstasjonar D-nett Bygningar Sum

5 872 938

NOTE 15 MAGASINFYLLING 2013

2012

69 545 942

23 923 343

2013

2012

43 124 138

47 760 145

158 262 287

134 697 604

14 637 330

14 907 980

216 023 755

197 365 729

Fyllingsgrad

Torfinno (Hodnaberg)

GWh

%

92,79

79 %

Magasininnhald har ikkje innverknad på selskapet sin økonomi. I samsvar med avtale med BKK disponerer Voss Energi årleg 94,5 GWh frå Hodnaberg kraftverk, uavhengig av magasininnhald og tilsig i Torfinno.

NOTE 16 HODNABERG FORSKOTTSLEIGE Er BKKs andel av reinvesteringskostnaden på Hodnaberg. Andelen til BKK vert å betrakte som forskotsleige, og vert inntektsført med 1/30 pr år.

15


NOTE R 2013

NOTE 17 PENSJONSKOSTNADAR, -MIDLAR OG -FORPLIKTINGAR. Voss Energi AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Selskapets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov. Selskapets kollektive pensjonsordning (ytelsesordning) omfatter i alt 47 personar (per 1.1.2013). Ordningane gjev rett til definerte framtidige ytingar. Desse er i hovedsak avhengig av antall oppteningsår, lønsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytingane frå folketrygda. Selskapets sikra forpliktingar er dekka gjennom eit forsikringsselskap. Selskapet er også forplikta til å yte avtalefesta pensjon (AFP) etter fastsette satsar. Berekningane for ordninga er vist som usikra ordning.

Økonomiske forutsetningar: 2013

2012

0,04

0,039

0,044

0,04

0,0375

0,035

0,035

0,0325

0,0275

0,025

Diskonteringsrente Forventa avkastning på fondsmidlar Forventa lønsregulering og pensjonsregulering Forventa G-regulering Årlig regulering av pensjoner under utbetaling

Som aktuarmessige forutsetningar for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanleg benytta forutsetningar innan forsikring. 2013

2012

Sikra ordning Kollektiv

Usikra ordning AFP

Sum

Sikra ordning Kollektiv

Usikra ordning AFP

Sum

Noverdi av årets pensjonsopptening

2 733 443

364 173

3 097 616

2 628 078

318 697

2 946 775

Rentekostnad av pensjonsforpliktinga

2 628 873

271 104

2 899 977

2 446 548

363 692

2 810 240

Avkasting på pensjonsmidlar

-2 210 811

-2 210 811

-2 070 663

-2 070 663

470 429

470 429

401 575

401 575

Administrasjonskostnader Resultatført planendring

0

0

Amortisering av estimatavvik

1 703 621

14 317

1 717 938

1 684 643

Resultatført pensjonskostnad

5 325 555

649 594

5 975 149

5 090 181

682 389

5 772 570

Berekna pensjonsforplikting

-87 082 900

-9 879 559

-96 962 459

-14 674 008

-9 790 784

-24 464 792

Pensjonsmidlar (til marknadsverdi)

60 543 000

60 543 000

23 814 072

Ikkje resultatført estimatavvik

42 325 432

1 117 107

43 442 539

3 357 784

1 380 958

4 738 742

Balanseført pensjonsforpliktelse

15 785 532

-8 762 452

7 023 080

12 497 848

-8 409 826

4 088 022

16

1 684 643

23 814 072


NOTE R 2013

NOTE 18 SK ATTEKOSTNAD Spesifikasjon av grunnlag utsett skattefordel Allmenn inntekt

Endring

2013

2012

Mer- (-) /mindreinntekt (+)

-7 556 038

4 304 471

-3 251 567

Netto pensjonsmidler

-2 935 058

7 023 080

4 088 022

Sum skatteaukande forskjellar

-10 491 096

11 327 551

836 455

Varige driftsmidlar

-15 287 615

3 130 142

18 417 757

Merinntekt

0

0

Netto pensjonsforpliktelse

0

0

Fordringar

251 042

52 008

-199 034

58 000

518 428

460 428

-14 978 573

3 700 578

18 679 151

-25 469 669

-7 626 973

17 842 696

-7 055 238

-2 059 283

4 995 955

Grunnrenteinntekt

Endring

2013

2012

Varige driftsmidler

-3 220 500

34 686 985

37 907 485

Negativ grunnrenteinntekt til fremføring

-2 944 078

74 560 939

77 505 017

-675 063

-1 615 308

-940 245

107 632 616

114 472 257

Skattepliktige verdipapirer Sum skattereduserande forskjellar

Grunnlag for utsett skattfordel

Utsett skattfordel (+) / utsett skatteforpliktelse (-) allmenn inntekt (27%/28%)

Pensjon (23% andel produksjonsvirksomhet) Sum grunnlag utsatt skattefordel grunnrenteinntekt

Utsett skattfordel grunnrente (31%/30%)

-975 566

33 366 111

34 341 677

Herav ikke balanseført

975 566

-29 458 662

-30 434 228

0

3 907 449

3 907 449

Utsett skattfordel grunnrente

17


NOTE R 2013

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsett skattfordel og betalbar skatt Resultat for skattekostnad

28 109 260

Permanente forskjellar

281 994

Grunnlag for årets skattekostnad

28 391 254

Endring i mellombels forskjellar (grunnlag endring i utsett skattfordel)

-25 527 669

Skattepliktig allminnelig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

2 863 585

Skattepliktig grunnrente inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen)

13 799 035

Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (28% av grunnlag for betalbar skatt i resultatrekneskapet)

801 804

Betalbar skatt grunnrente (30% av grunnlag)

4 139 711

Endring i utsett skattefordel

7 055 238

Endring i utsett skattefordel grunnrente

0

Skattekostnad

11 996 752

Avvik frå tidlegare år

18 803

Total skattekostnad

12 015 554

Effektiv skattesats

42,75 %

Betalbar skatt i balansen Betalbar allmenn inntektsskatt (28%)

801 804

Grunnrenteskatt

4 139 711

Betalbar skatt i balansen

4 941 515

Utsett skattefordel knytta til grunnrente er pr 31.12 balanseført med det beløp som antas reverseres innen definert tidshorisont (10 år).Fra inntektsåret 2013 er skattesatsen på alminnelig inntekt endret fra 28 % til 27 % og skattesatsen på grunnrente endret fra 30 % til 31 %.For inntektsåret 2013 er derfor utsatt skatt knyttet til alminnelig inntekt oppført til 27 % av grunnlaget og utsatt skatt knyttet til grunnrente oppført til 31 % av grunnlaget.

NOTE 19 TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDE MED NÆRSTÅENDE PARTER Resultatmessige transaksjoner med nærstående parter: Transaksjon/transaksjonsgruppe

Tilhører resultatlinje

Motpart

Forhold til motparten

2013

2012

Salg av kraft og nettleige

Kraftsal/Nettleige

Voss Kommune

Eigar

10 584 568

11 849 465

Gatelysteneste

Kraftsal/Nettleige

Voss Kommune

Eigar

902 685

-134 830

11 487 253

11 714 635

Sum Ytterligere forklaring på mellomværende med nærstående parter: Gatelysteneste vert avrekna mot utbytte

18


KO N TA N T S T R A U M A N A LY S E 2 0 1 3

2013

2012

Årets resultat før skatt

28 109 259

6 734 033

Ordinære avskrivingar

18 467 869

17 957 869

Periodens betalte skatt

-16 788 107

-16 788 107

Pensjonskostnad uten kontanteffekt

471 171

466 402

Endring i varer

76 158

-457 583

-2 935 058

-1 966 743

-475 400

21 475 000

Endring i kundefordringar

1 732 894

-9 367 635

Endring i leverandørgjeld

2 581 244

-8 080 591

Endring andre uteståande fordringar

-1 478 602

1 262 100

3 136 815

19 677 639

32 898 242

30 912 384

-61 702 666

-31 108 446

-61 702 666

-31 108 446

45 622 599

-4 377 400

-6 794 361

-8 968 776

38 828 238

-13 346 176

10 023 815

-13 542 238

1 841 088

15 383 326

11 864 903

1 841 088

Kontantstaum frå operasjonelle aktivitetar

Endring i pensjonspremiefond Endring i andre finansielle anleggsmiddel

Endring i andre gjeldspostar

Netto kontantstraum frå operasjonelle aktivitetar

Kontantstraumar frå investeringsaktivitetar Innbetaling ved sal av varige driftsmidlar Utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar Utbetalingar ved kjøp av finansielle anleggsmidel Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar

Kontantstraumar frå finansieringsaktivitetar Utbetalingar ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar

Netto endring i likvidar Likvidar pr 1.1 Likvidar pr 31.12

19


REVISJONSMELDING

20


REVISJONSMELDING

21


R E K N E S K A P S TA L F O R R E S U LTAT E I N I N G A R 2 0 1 3

Driftsinntekter

Felles/ avstemming

Selskap

-41 303 053

142 595 116

5 751 712

0

7 650 975

85 558 236

5 751 712

-41 303 053

150 246 090

-5 000

-8 873 794

-502 693

60 298 604

17 644 629

955 474

-41 289 459

37 609 248

Løns- og personalkostnader

3 492 495

24 989 228

2 528 327

7 050 666

38 060 715

Ordinære avskrivningar

4 168 354

11 685 996

325 632

2 287 888

18 467 869

Andre driftskostnader

5 341 827

14 113 902

2 331 581

8 281 351

30 068 661

Fordeling felles

5 642 719

11 814 444

176 335

-17 633 498

0

78 938 999

71 374 404

5 814 655

-41 303 053

114 825 005

21 300 195

14 183 833

-62 942

0

35 421 086

Kraftsal/nettleige Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Energi

Nett

99 371 595

84 526 574

867 600

1 031 662

100 239 195

Øvrig

Driftskostnader Aktiverte investeringsarbeider Kraftkjøp/nettleige/anna varekjøp

Sum driftskostnader

DRIFTSRESULTAT

-9 381 488

Tal frå balansen pr. 31.12 Mindreinntekt

4 304 471

Transportmiddel, maskiner,inv

6 704 769

16 648 321

Kraftverk, fordelingsnett m.m

43 124 138

219 429 089

49 828 907

236 077 410

SUM ANLEGGSMIDDEL

Avkastningsgrunnlag 1.1.

186 911 000

31.12.

238 438 184

Avkastning i %

6,7 %

22

6 406 318

29 759 408 262 553 227

6 406 318

292 312 635


VERDIREKNESKAP

Verdirekneskap

2013

2012

159 372 698

123 735 470

Forbruk av varer og tenester

60 270 324

50 219 024

Brutto verdiskaping

99 102 374

73 516 446

Avskrivingar

20 847 463

17 957 869

Netto verdiskaping

78 254 911

55 558 577

756 108

1 299 659

79 011 019

56 858 236

2013

2012

15 574 870

14 876 531

5 479 882

5 280 098

Skatt og avgift stat

15 960 873

9 002 458

Renter til långjevar

479 727

560 034

8 107 042

-5 168 755

Tilsette

33 408 626

32 307 870

Sum fordelte verdiar

79 011 020

56 858 236

Driftsinntekter

Finansinntekter Verdiar til fordeling

Verdifordeling Eigar (utbytte og renter ansvarleg lån) Skatt og avgift kommune

Selskapet

Verdirekneskap 2013, fordeling

40 000 000

Eigar (utbytte og renter ansvarleg lån) Skatt og avgift kommune Skatt og avgift stat

35 000 000

Renter til långjevar Selskapet

30 000 000

Tilsette

25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0

23


TAL F RÅ VE RKS E M DA

PRODUKSJON

KRAFTOMSETNAD – SAL 2013 GWh

2012 GWh

2013 GWh

2012 GWh

Hodnaberg, avtalefesta*)

94,3

94,9 (middel 94,5)

Nettap

23,8

21,1

Rognsfoss

20,4

28,4 (middel 25,0)

Kundar

165,2

164,2

Palmafoss

1,2

Sum

189,0

185,3

Antal 31.12.12

Antal 31.12.13

10.050

10.214

Sum

115,9

1,5 (middel 1,5) 124,8 (middel 121,0)

*) I samsvar med avtale med BKK Produksjon skal Voss Energi ha 94,5 GWh årleg av produksjonen frå Hodnaberg kraftverk i åra 2004-2013.

KUNDAR Nettkundar

Andel

SAML A KRAFTOMSETNAD Inklusiv andre kraftleverandørar

2013 GWh

2012 GWh

Eigenproduksjon

115,9

124,8

LINJE- OG KABELNETT Linjenettet i forsyningsområdet har pr. 31.12.13 ei samla linjelengd på 1.523 km.

Konsesjonskraft Spotkraft Andre leverandørar Sum

73,1

60,5

72,8

70,6

261,8

255,9

Luft

Hovudfordelingsnett 50 kV

36,4

Høgspenningsnett 22/11 kV

249,0

149,0

0,4

398,4

Lågspenningsnett

442,0

510,0

952,0

66,0

70,0

Gateljos Sum

793,4

Kabel

Sjøkabel

0,6

729,6

0,4

Sum 37,0

136,0 1523,4

Samla kraftomsetnad – Utvikling 1995-2013 Dei siste åra er utstrekninga av luftnettet redusert medan kabelnettet aukar.

T R A N S F O R M ATO R - O G N E T T S TA S J O N A R Selskapet har i alt 6 transformatorstasjonar med 9 transformatorar. Samla transformatorkapasitet er på 149 MVA der 30 MVA er transformering mellom 132 kV og 50 kV, 101 MVA er transformering frå 132/50 kV til 22/11 kV og 18 MVA er transformering frå 22 kV til 11 kV. Voss sentrum er forsynt med 11 kV kabelnett. Det er 1 større koplingsstasjon og i alt 589 fordelingstranformatorar med samla ytelse på 155.725 kVA.

DRIFTSFORST YRRINGAR/FEIL OG AVBROT

KRAFTOVERFØRING

2013 GWh

2012 GWh

Samla kraftomsetnad

261,8

255,9

Nettap

23,8

21,1

Kraftoverføring

237,9 234,8

Prioritert overføring

222,8

218,6

13,7

14,8

1,4

1,4

Fleksibelt forbruk (tidl. uprioritert) Kommunalt veg- og gateljos Sum kraftoverføring

Det var i alt 133 avbrot i nettet i 2013, mot 154 i 2012. Av dette var det 60 avbrot som ikkje var varsla, dvs. avbrot på grunn av feil i høgspenningsnettet. Dei øvrige 73 avbrota var varsla i samband med straum¬stansar på grunn av planlagt vedlikehald. Faktisk KILE-beløp i 2012 er kr 2.822.974 mot kr 2.845.546 i 2012. Fastsett (av NVE) forventa KILE-beløp for 2013 er lik kr 2.913.000.

ELSPOTPRISAR Figuren viser elspotprisen i vårt område frå 2012 til og med veke 17 i 2014.

237,9 234,8

K R A F TO M S E T N A D – T I LG A N G

2013 GWh

2012 GWh

Eigenproduksjon

115,9

124,8

73,1

60,5

189,0

185,3

Konsesjonskraft Kraftkjøp Sum

24


25


Oktan Bergen

Postboks 205, 5702 Voss telefon: 56 52 83 00 • telefax: 56 52 83 20 • e-post: firmapost@vossenergi.no www.vossenergi.no

Vossenergi årsrapport 2013 enkelsider  

Årsrapport 2013