Page 1

Ă…rsmelding 2013


Innhold Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Organisasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Organisasjonskart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Vannproduksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Vanndistribusjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Avløpsrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Avløpstransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Kvalitet og beredskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Betydelig vannoperatør . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Direktørens beretning 2013 . . . . . . . . . . . . . . 16 Styrets beretning for 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Driftsregnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Investeringsregnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Noter til særregnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Revisjonsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3


Generelt Foretakets formål Bergen Vann KF skal sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering.

Foretakets visjon Bergen Vann KF – den ledende VA-operatøren på Vestlandet.

Foretakets forretningsidÉ Bergen Vann KF skal:

◦ Være en profesjonell, kundeorientert VA-operatør. ◦ Tilby VA-tjenester til offentlige og private kunder i Vestlandsregionen. ◦ Være konkurransedyktig på faglig kvalitet og kostnadseffektivitet. ◦ Drive med vannproduksjon, laboratorietjenester, vanndistribusjon, avløpstransport, avløpsrensing og slamhåndtering.

◦ Ta totalansvar for drift, vedlikehold, rehabilitering og

utvikling av VA-infrastruktur.

◦ Være kompetansesenter for VA-faglig opplæring.

Hvem er Bergen Vann KF?

◦ Bergen Vann KF er leverandør av kostnadseffektive drift- og vedlikeholdstjenester til vann- og avløpsanleggene i Bergen kommune.

◦ Bergen Vann KF ble opprettet den 1. juli 2004. ◦ Hjemmel for stiftelsen av foretaket er Kommuneloven kap. 11.

Hovedmål for foretaket

◦ Være våre kunders partner og totalleverandør av drift, vedlikehold og rehabilitering.

◦ Betjene flere kunder med utfordrende oppdrag. ◦ Ha kompetente, motiverte medarbeidere med tilstrekkelig kapasitet. ◦ Bli ledende og faglig i front på våre kjernetjenester ifht kvalitet, sikkerhet og effektivitet.

◦ Oppnå gjeldende økonomiske resultatkrav. ◦ Legge vekt på å være langsiktig, handlekraftig, pålitelig og omtenksom. ◦ Oppfylle eiers krav til foretaket.

4


5


Organisasjonen Årsverk – 136,3 Faste ansatte – 139 Midlertidige ansatte – 3 Lærlinger – 4 Kvinner - 24 Menn – 115 Overtid – 9 584,5 timer Sykefravær – 8,1%

6


Organisasjonskart Direktør

seksjon vannproduksjon

personal

Marked og salg

økonomi

elEKTRO/auTOMASJON

kvalitet

fellesfunksjoner

seksjon vanndistribusjon

seksjon avløpstransport

seksjon avløpsrens

VANN­­­­­­LABORATORIET

7


Vannproduksjon Mål Levere bruksmessig godt og hygienisk trygt drikkevann.

Oppgaver

◦ Produksjon av bruksmessig godt og hygienisk trygt drikkevann.

◦ Innhenting av vannprøver. ◦ Kontroll av vannkvaliteten. ◦ Utføre laboratorietjenester, både kjemiske

og bakteriologiske analyser.

Produksjon 2013

◦ Drift og vedlikehold av 6 vannbehandlingsanlegg for Bergen

Kommune – Svartediket, Kismul, Espeland, Sædalen, Jordalsvatnet, Risnes og 4 reservevannverk og ett nødvannverk.

◦ Produserte 35,8 millioner kubikkmeter med drikkevann. Dette utgjør 1 135 liter i sekundet.

◦ Forsynte 96 % av Bergens innbyggere med drikkevann (257 000 mennesker).

◦ Startet opp med assistanse til Os kommune vedrørende drift og vedlikehold av vannbehandlingsanleggene.

◦ Laboratoriet foretok 23 350 analyser av vannkvaliteten på det

kommunale drikkevannet. I tillegg foretok laboratoriet 17 099 analyser for eksterne kunder.

◦ Det ble i 2013 foretatt totalt ca. 25 000 rutineanalyser av kvaliteten på det kommunale drikkevannet.

◦ Alle anlegg har levert et hygienisk trygt og godt vann.

Vanndistribusjon Mål Sikre at abonnentene får tilstrekkelig drikkevann med riktig trykk og kvalitet.

Oppgaver

◦ Drift- og vedlikehold av vannledningsnettet i Bergen kommune.

◦ Overvåking og kontroll av vannkvalitet i forsyningssystemet.

◦ Service ovenfor abonnentene inklusiv

kapasitetsberegning, tilkobling, midlertidig vannavslag, håndtering av problemer med kvalitet og trykk.

◦ Reparasjon av vannledningsbrudd. ◦ Lekkasjekontroll.

Produksjon 2013

◦ Tilsyn og kontroll av 3 500 brannhydranter og 4 500 brannventiler. ◦ Reparerte 400 hydranter og brannventiler. ◦ Reparerte 140 vannledningsbrudd. ◦ Reparerte 180 mindre lekkasjer på det offentlige ledningsnettet. ◦ Påvist 240 vannlekkasjer på private stikkledninger. ◦ Tilsyn, vedlikehold og reparasjon av 79 vannpumpestasjoner. ◦ Tilsyn og vedlikehold av 30 rentvannsbasseng med samlet

kapasitet på 250 000 m3.

◦ Håndterte over 1 400 abonnenthenvendelser om vannmengde, trykk og kvalitet. ◦ Rengjøring av 230 km vannledninger. ◦ Utført 260 anboringer og vannavslag for private rørleggerforetak.

Kvalitet

8

Mål

Oppgaver/fakta

Kontinuerlig forbedring av Bergen Vann KF sine aktiviteter gjennom utvikling og vedlikehold av vårt felles interne kvalitetssystem, internrevisjoner, risikoanalyser og beredskapsplanverk.

Kvalitetssjef har det overordnede ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle Bergen Vanns felles system for kvalitetsstyring og kontinuerlig forbedring i bedriften. Bidra til utforming og revisjon av Bergen Vann KFs kvalitetssystem inkludert elektronisk hendelsesrapportering. Gjennomføring av internrevisjoner, oppdatering av beredskapsplaner og risikoanalyser.


Avløpstransport Mål

Produksjon 2013

Transportere avløpsvannet på en slik måte at det ikke oppstår miljøskade eller sjenerende forhold.

144 avløpspumpestasjoner.

Oppgaver

◦ Drift- og vedlikehold av avløpsnettet i Bergen kommune. ◦ Overvåking og vedlikehold av pumpestasjoner. ◦ Søk etter feilkoplinger og lekkasjer. ◦ Reparasjon av utstyr og anlegg. ◦ Organisere tømming av septiktanker. ◦ Service overfor publikum inklusiv forgreninger.

◦ Periodisk tilsyn og vedlikehold av ◦ Utført årskontroll på 144 pumpestasjoner. ◦ Rørinspisert 55 km ledning. ◦ Pluggkjørt 115 km trykkledning. ◦ Høytrykkspylt 33 km gravitasjonsledning. ◦ Tilsyn og kontroll av 830 overløpskummer. ◦ Tilsyn og rensk av 340 bekkeinntak. ◦ Tømt ca. 2 000 slamavskillere.

Avløpsrens Mål

Produksjon 2013

Ta hånd om avløpsvann og slam slik at miljøskade og sjenerende forhold ikke oppstår.

Drift og vedlikehold av:

Oppgaver

◦ Knappen avløpsrenseanlegg skal tilfredsstille fosforkravet i Forurensingsforskriften §14.

◦ Knappen: mekanisk/kjemisk + 5 mekaniske

hovedanlegg: Garnes, Kvernevik, Ytre Sandviken, Holen, Flesland, 10 mindre mekaniske + 6 slamavskillere, 3 biologisk/kjemiske renseanlegg + slambehandlingsanlegg.

◦ Sagstad, Totland og Kaland skole skal tilfredsstille 90 %

◦ Ad. Kvernevik, Ytre Sandviken, Holen, Flesland:

◦ De resterende anleggene skal drives optimalt ut i fra

◦ Vel 5 000 tonn knappen-slam er levert til

fosforfjerning som årsmiddel, med 6 døgnprøver i året. tilgjengelig utstyr på anleggene for å sikre en høyest mulig renseprosent.

◦ Utslipp av urenset avløpsvann grunnet driftsstans på

hovedrenseanleggene og de biologisk/kjemiske anleggene skal være eliminert innen 4 timer - og innen 24 timer på de øvrige anleggene.

◦ Samtlige anlegg skal drives og vedlikeholdes slik at

det ikke oppstår utilsiktede driftsrelaterte luktulemper for omgivelsene.

◦ Prøvetaking skal utføres etter godkjente/akkrediterte instrukser og prosedyrer.

redusert drift – utbygging pågår.

kompostering i Sløvågen/Bioplan.

◦ Slambehandlingsanlegget i Rådalen er

revet for å gjøre plass til biogassanlegg.

◦ Nytt slammottak på Flesland i drift. ◦ Knappen har tilfredsstilt fosforkravet med god margin.

Arbeidssituasjonen på avløpsrenseanleggene er sterkt preget av pågående utbygging og deltagelse i planprosessen både for renseanlegg og biogassanlegg.

◦ Avløpsslam skal disponeres i samsvar med gjødselvareforskriften.

9


10


Bergen Vann KF – en betydelig operatør innen vannforsyning i Norge Vannproduksjon Målt etter produsert vannmengde er vi den tredje største operatøren i Norge. Vi er den operatøren som har ansvaret for flest avanserte vannbehandlingsanlegg. Ansvaret omfatter seks større koagulering/ filtreringssanlegg med UV-desinfeksjon og ett anlegg med karbonatisering/filtrering/klor/UV.

Vanndistribusjon Hovedkunden til Bergen Vann KF er Bergen kommune ved Vann- og avløpsetaten. Seksjon for vanndistribusjon bruker størstedelen av sin kapasitet til å sørge for at systemet leverer vann av beste kvalitet, uten avbrudd i vannforsyningen. Bergen kommune sitt vannforsyningsanlegg er bygget over lang tid og deler av vanndistribusjonsnettet er mer enn 150 år gammelt. Totalt er det ca 900 km med vannledninger. De eldste rørene er i tykt grått jerngods støpt i sandformer, mens nyere rør er bygget med seigt jern med innvendig og utvendig beskyttelse mot korrosjon. Bergen er en by mellom mange fjell og det kreves mange anlegg for å tilpasse vanntrykk til riktig nivå. Vi vedlikeholder 80 pumpestasjoner og 140 reduksjonsanlegg for kommunen. Vannforsyningssystemet i Bergen skal også ha brannvannsdekning, mye ressurser brukes derfor til reparasjon og utskifting av 8 000 brannventiler og hydranter i byen. Vi har fokus på effektivitet og har utfordret hydrantleverandører i utforming av hydranter, slik at de blir enkle og rimelige å reparere.

11


Kompetanse Kunnskap er en viktig forutsetning for å nå vår visjon om å være den ledende VA-operatøren på Vestlandet. I Bergen Vann KF arbeider personer med ulik faglig bakgrunn sammen om oppgaveløsningen. Vi har for eksempel rørleggere, prosessoperatører, laboranter, teknikere, automatikere, elektrikere, ingeniører og sivilingeniører. Bergen Vann KF legger vekt på rekruttering av dyktige medarbeidere samt videreutdanning av våre ansatte. Foretaket er godkjent lærebedrift innenfor prosesskjemi, automasjon og rørlegger. Mange har tatt sine fagbrev etter gjennomført læretid hos oss eller med basis i formalkompetanse og lang praksis. Flere har tatt, eller er i gang med, teknisk fagskole og noen er i gang med ingeniørhøyskole. Utdanningen tas mens de er i normalt arbeid og de bruker store deler av sin fritid på denne viktige utdanningen. Bergen Vann KF deltar aktivt i prosjekter sammen med andre nasjonale og internasjonale aktører i tillegg til interne prosjekter. I 2013 har seksjon for vannproduksjon hatt et særskilt fokus på forbedring av spyleprosessene for rengjøring av filtrene. Arbeidet er i stor grad blitt utført i forbindelse med en mastergradsoppgave for en av våre ansatte. Resultatene fra oppgaven blir presentert på den nordiske drikkevannskonferansen i Finland i juni. Prosjektet har allerede gitt en stor nytteverdi. Seksjon for vanndistribusjon har deltatt i flere internasjonale utviklings­ prosjekter sammen med SINTEF. Gjennom prosjektene har vi blitt kjent med internasjonal standard for beste praksis innenfor drift og vedlikehold av vannledningsnettet. Lekkasjekontroll-prosjektet TILDE økte vår kunnskap om strategi og beste praksis for lekkasjekontroll. Resultat var imple­ mentering av DMA strategi, hvor ledningsnettet er delt opp i hydraulisk isolerte soner. Vannmengden inn og ut av hver sone måles kontinuerlig. Aktiv overvåking av sonene betyr at vi raskt kan oppdage og utbedre vannlekkasjer. DMA strategi har vært nøkkelen til 18 % reduksjon i vannforbruket mellom 2008 og 2013. Deltagelse i TECHNEAU prosjektet har gitt oss nye metoder for optimalisering av ledningsrengjøring, noe som resulterer i bedre vannkvalitet for abonnentene.

12


Vår visjon er å være den ledende VA-operatøren på Vestlandet.

13


14


Beredskap Bergen Vann KF håndterer mange beredskapssituasjoner for våre kunder. Vi har utstyr, rutiner og kompetanse til å takle mange uventede situasjoner. Beredskap må også fungere i perioder med lav bemanning, som høytider og fellesferie. I 2013 ble vårt beredskapsapparat testet i en slik lavt bemannet periode. Et omfattende lukt- og smaksproblem oppstod midt i fellesferien da vi har lavest bemanning. Stedfortredere og mannskap satt i gang alle de riktige tiltak, som innkjøring av alternativ vannkilde samt tiltak på ledningsnettet slik at vannkvaliteten ble forbedret.

Kunder Bergen kommune ved Vann- og avløpsetaten er vår største og prioriterte kunde, i tillegg utføres også oppdrag for andre kunder. Bergen og omland Havnevesen har i noen år vært vår kunde. Vi har utført drift- og vedlikeholdsoppgaver på deres vannledningsnett samt enkelte rehabiliteringsprosjekter. I desember 2013 fikk seksjon for vannproduksjon i oppgave å drifte Os kommunes vannbehandlingsanlegg. Dette er en midlertidig avtale som gjelder til juni 2014. Vi har også hatt gleden av å hjelpe Os kommune med lekkasjekontroll. Det er utført en systematisk gjennomgang av vannledningsnettet, denne avdekket flere lekkasjer både på det offentlige og det private ledningsnettet. Utbedring av disse lekkasjene ga raskt en reduksjon på 10 % i det totale vannforbruket. I tillegg har vi hatt oppdrag for private rørleggere, Norsk Vann, DIHVA (Driftsassistansen i Hordaland) og en rekke andre mindre kunder. Vannlaboratoriet utfører oppgaver for Vann- og avløpsetaten samt privatpersoner og næringsliv.

Vi har utstyr, rutiner og kompetanse til å takle mange uventede situasjoner. 15


Direktørens beretning for 2013 Bergen Vann har beveget seg langt vekk fra start­punktet på de 9 årene vi har vært i aktivitet og vi fortsetter å utvikle oss hele tiden. For å møte de utfordringene vi står overfor fremover har avløpsrens og avløpstransport hatt en gjennomgang av sine organisasjoner. Resultatet var en justering av designen på seksjonene og nye sentrale stillinger ble definert. Prosessen med å implementere den nye organisasjonen er gjennomført. Om vi her har funnet den optimale organiseringen vil en erfare i tiden som kommer. Vann- og avløpsetaten vil alltid være vår viktigste kunde. Men vår eier har presisert at det er et viktig mål å øke vår omsetning mot kunder som er utenfor gebyrområdet. Vi har i flere år hatt oppdrag overfor Havnevesenet, men dette er nå avsluttet. Laboratoriet hadde i mange år flere av nabokommunene som sine kunder men da flere av dem valgte en annen leverandør måtte vi snu oss rundt for å finne nye kunder. Laboratoriet har langt på vei klart å erstatte tapet av nabokommunene med nye kunder. En imponerende jobb! Vi arbeider aktivt for å sikre oss nye kunder. Men også i andre sammenhenger så har vi fått økt vår kommersielle kompetanse. Fra og med 2013 så har vi hatt ansvar for hele prosessen knyttet opp til brudd på ledningsnettet. Vi har nå inngått en avtale direkte med Bydrift. Samtidig som vi har inngått avtaler med tre andre entreprenører som vi benytter til andre entreprenøroppdrag. Ved å ha flere leverandører på samme type tjeneste så kan vi sammenligne priser og kvalitet. Dette vil gi oss nyttig kunnskap ved evaluering av leverandørene. De ansatte er Bergen Vann KF sin største ressurs.

16

Det vil de alltid være. Det er medarbeidernes kompetanse som er foretakets styrke og fremste konkurransefortrinn. Mye av den kunnskapen som ligger i hvordan drifte og vedlikeholde ledningsnettet og anleggene er "taus kunnskap". At vi har slik kunnskap og erfaring å dele med andre er det ingen grunn til å tvile på. Motivasjonen til å dele sine erfaringer med andre er og klart tilstede. Derfor har vi etablert egne fora for utveksling av erfaring og kompetanse mellom seksjonene. Vi har i 2013 etablert to slike arenaer. Ett for produksjonsledergruppen og ett for ingeniørene. Summen av disse og andre tiltak gjør at vi skal fortsette å utvikle oss i rett retning fremover. Dyktige, ansvarsbevisste og entusiastiske medarbeidere som alltid stiller opp, er årsaken til at vi har fungert på en utmerket måte i 2013. At vi har en velferdskomite som gjør en kjempejobb og bidrar til at flere og flere deltar på våre felles arrangementer er en lykke for oss alle. Absolutt alle har gjort en svært god innsats i året som har gått og fortjener stor takk for det.

Jarl-Helmer Svanberg Direktør


17


Styrets beretning for 2013 Styret i Bergen Vann KF (BV) har avholdt åtte styremøter i 2013 hvorav to var pr epost. I tillegg har styreleder og daglig leder hatt et foretaksmøte med eier. Eier presiserte i foretaksmøtet at BV skal fortsette som kommunalt foretak i denne bystyreperioden. Det ble samtidig presisert et ønske om at BV blir mer synlig og at omsetningen mot eksterne kunder må vise vekst. Eiers krav til resultat i forhold til VA-etaten (innenfor selvkostområdet) er et regnskap i balanse. Forholdet til eksterne kunder er av forretningsmessig karakter hvor eier forventer overskudd og dette overskuddet blir tilført bykassen. For å få en bedre oversikt over utviklingstrekk innen ­bransjen har styret besøkt VA-selskaper i Malmø og Odense. I tillegg fikk styret en orientering fra det danske konkurransetilsynet om hvordan de regulerer de danske VA-selskapene. Styret fant besøkene interessant og utviklende. 1.juli ble Jarl-Helmer Svanberg ny direktør for foretaket, etter å ha vært konstituert direktør i ett år. Styret takker Ole Dan Lundekvam for innsatsen som direktør for foretaket siden starten i 2004. Arbeid innenfor VA gebyrområdet er regnskapsmessig skilt fra den øvrige forretnings-virksomheten. Dette stiller særlige krav til økonomistyring og rapportering. BV er gjenstand for regnskapsrevisjon hvert år. Selvkost er da et av hovedområdene som blir revidert. De systemer BV har for å skille selvkostområdet fra annen virksomhet er funnet tilfredsstillende. Total omsetningen i 2013 var kroner 241,5 mill. VA-etaten er hovedoppdragsgiver og andelen ekstern omsetning er fortsatt marginal. Omsetning overfor eksterne aktører utenfor selvkostområdet var i 2013 på kroner 14,2 mill, ca 5,9 % av den totale omsetning. Overskuddet fra den eksterne delen av omsetningen ble kroner 1,9 mill. Eier har i sine budsjettvedtak fremmet ønske om kroner 2 mill i overføring fra BV i 2014, basert på foretakets regnskap for 2013. Styret har vedtatt at overskuddet disponeres slik at hele overskuddet på kroner 1,9 mill overføres til bykassen.

18

For å øke den eksterne aktiviteten er det satt av ressurser til markedsføring og profilering av BV og de tjenester ­virk­somheten kan tilby. Det forventes synlige resultater av dette arbeidet i 2014. I 2013 hadde BV et sykefravær på 8,1 %. Styret mener at dette fortsatt er noe for høyt og at det forebyggende arbeid med sikte på å redusere sykefraværet må fortsette. Dette er en prioritert oppgave. BV er sertifisert etter ISO 9001 og blir hvert år revidert av Veritas. I 2013 var det en periodisk revisjon. Revisjonen avdekket ingen alvorlige avvik. Våre korrigerende tiltak er godkjent av Veritas og BV sitt sertifikat ihht ISO 9001 er opprettholdt. Styret er tilfreds med resultatet på virksomhetens pri­ori­terte satsingsområder. Systematisk arbeid med lekkasjereduksjon førte til at totalt vannforbruk i 2013 er redusert til 35,8 mill m3, ca 1,3 mill m3 bedre enn kravet fra VA-etaten. BV har i tillegg fortsatt et sterkt fokus på optimalisering av kjemikaliebruken og energi­ økonomisering. BV sitt konkurransefortrinn er å ha høy kompetanse på det som virksomheten har definert som sine kjerneom­råder. BV praktiserer full likestilling mellom kjønnene og baserer rekruttering og avlønning på kandidatenes kvalifikasjoner og egnethet. Av 135 ansatte ved ut­gangen av 2013 var 21 % kvinner. Bergen kommunes regelverk følges ved rekruttering. Styret mener at Bergen Vann KF i 2013 har oppfylt eiers krav og forventning om å være en kostnadseffektiv og kompetent organisasjon med godt arbeidsmiljø, en aktiv bruker av konkurranse i markedet, med null­ toleranse for kvalitetsavvik, og med fokus på at bestiller skal være tilfreds. Styret takker ansatte og ledelsen for godt samarbeid og gode resultater i 2013.


Øverst fra venstre: Roger Hammersland, Geir Steinar Dale, Eiler Macody Lund, Margareth Hjartåker , Anita Nysæther Kristiansen og Jarl-Helmer Svanberg. Dag Skansen var ikke tilstede da dette bildet ble tatt. Foto: Helge Skodvin

Bergen, den 19.mars 2013 Styret i Bergen Vann KF

Jarl-Helmer Svanberg Direktør

Eiler Macody Lund Styreleder

Margareth Hjartåker

Anita Nysæther Kristiansen

Dag Skansen

Roger Hammersland

Geir Steinar Dale

19


Balanse noter

Tall i 1000 kroner

regnskap

regnskap

2013

2012

eiendeler anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg

0

0

3 639 863

4 022 902

135 748 804

112 777 915

139 388 667

116 800 817

6 5

41 132 118 21 766 493

37 264 882 21 095 647

1 892 830

2 674 752

4

64 791 441

61 035 281

204 180 108

177 836 098

8

-23 600 097 0

-20 184 489 0

ubundne investeringsfond bundne investeringsfond

8

-266 725 0

-563 396 0

regnskapsmessig mindreforbruk regnskapsmessig merforbruk

8

-2 543 169 0

-5 415 608 0

utstyr, maskiner og transportmidler pensjonsmidler

5

sum anleggsmidler omlØpsmidler Kortsiktige fordringer premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd sum omløpsmidler Sum eiendeler egenkapital og gjeld egenkapital disposisjonsfond bundne driftsfond

udisponert i investeringsregnskapet udekket i investeringsregnskapet Kapitalkonto

9

endring i regnskapsprinsipp som påvirker ak (drift)

0

0

0 28 068 335 0

0 27 829 118 0

endring i regnskapsprinsipp som påvirker ak (investering) sum egenkapital

0

0

1 658 344

1 665 626

gjeld langsiktig gjeld pensjonsforpliktelser andre lån Sum langsiktig gjeld

5 7

kortsiktig gjeld Kassekredittlån annen kortsiktig gjeld premieavvik

6

sum kortsiktig gjeld

4

-166 832 638 -143 676 950 -624 364 -952 985 -167 457 002 -144 629 935

0 -38 381 451 0

0 -34 871 789 0

-38 381 451

-34 871 789

sum gjeld

-205 838 453 -179 501 724

sum egenkapital og gjeld

-204 180 108 -177 836 098

memoriakonti: ubrukte lånemidler

0

0

andre memoriakonti

0

0

motkonto for memoriakontiene

0

0

sum memoriakonti

0

0

eiler macody lund styreleder

20

margareth Hjartåker

jarl-Helmer svanberg direktør

dag skansen

geir steinar dale

roger Hammersland

Anita nysæther Kristiansen


driftsregnskap regnskap

justert Budsjett

vedtatt Budsjett

regnskap

2013

2013

2013

2012

241 519 3 052 0

255 415 118 0

206 120 118 0

208 952 5 023 0

244 571

255 533

206 238

213 975

driFtsutgiFter Lønnsutgifter

69 313

72 579

72 723

66 666

Sosiale utgifter

19 358

22 997

22 997

17 596

3

156 137 0

162 912 0

113 301 0

126 950 0

2,3

2 040 680

2 000 940

0 940

1 029 727

Tall i 1000 kroner

driFtsinntekter andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse andre overføringer

noter

3 3

sum driftsinntekter

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod. Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod. Overføringer avskrivninger Fordelte utgifter

3

-3 372

-3 372

-3 200

-3 200

244 157

258 056

206 761

209 768

414

-2 523

-523

4 207

Mottatte avdrag på lån

95 0 0

0 0 0

0 0 0

137 0 0

sum eksterne finansinntekter

95

0

0

137

317 0 329 0

50 0 367 0

50 0 367 0

208 0 350 0

645

417

417

558

-550

-417

-417

-421

sum driftsutgifter Brutto driFtsresultat

eksterne Finansinntekter renteinntekter og utbytte gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)

eksterne FinansutgiFter renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) avdrag på lån utlån sum eksterne finansutgifter resultat eksterne finanstransaksjoner

3

3 3

Motpost avskrivninger

680

940

940

727

netto driftsresultat

543

-2 000

0

4 513

Bruk av avsetninger bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

5 416

5 416

0

2 837

bruk av disposisjonsfond

0

0

0

0

bruk av bundne driftsfond

0

0

0

0

sum bruk av avsetninger

5 416

5 416

0

2 837

avsetninger Overført til investeringsregnskapet avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk avsatt til disposisjonsfond

0 0 3 416

0 0 3 416

0 0 0

0 0 1 934

0

0

0

0

sum avsetninger

3 416

3 416

0

1 934

regnskapsmessig merforbruk(-) / mindreforbruk

2 543

0

0

5 416

avsatt til bundne driftsfond

21


investeringsregnskap Tall i 1000 kroner

FinansieringsBeHov investeringer i anleggsmidler

regnskap

justert Budsjett

vedtatt Budsjett

regnskap

2013

2013

2013

2012

296 671

296 671

0

166 000

utlån og forskutteringer

0

0

0

0

renter og avdrag på lån

0

0

0

0

avsetninger

0

0

0

563 396

dekning av tidligere års udekket

0

0

0

0

296 671

296 671

0

729 396

0 0

0

0

0

inntekter fra salg av anleggsmidler

0

0

-156 114

Tilskudd til investeringer

0

0

0

0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

0

0

0

0

andre inntekter

0

0

0

0

sum ekstern finansiering

0

0

0

-156 114

Overført fra driftsregnskapet

0

0

0

0

bruk av tidligere års udisponert

0

0

0

-573 282

årets finansieringsbehov Finansiering bruk av lånemidler

bruk av avsetninger

-296 671

-296 671

0

0

sum finansiering

-296 671

-296 671

0

-729 396

0

0

0

0

udekket (-) / udisponert *

22

noter


noter til særregnskap 2013 note 1 regNSKapSpriNSipper Kommunale foretak skal for hvert kalenderår utarbeide et særregnskap, jf. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006 . avslutningen av foretakets særregnskap skal følge Forskift av 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 9. de obligatoriske notene som skal utarbeides til særregnskapet framgår av § 5 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommune) av 15. desember 2000, med unntak i §10 i Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006. Obligatoriske noter er markert med paragrafhenvisning. Særregnskapet skal være avlagt av foretakets styre innen 15. februar året etter regnskapsåret. For å få dette til er det tatt med 12 måneder for enkelte typer utgifter og inntekter istedet for utgifter og inntekter i perioden 01.01-31.12. Særregnskapet skal baseres på de regnskapsprinsipper som følger av kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. det skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Særregnskapet skal føres etter anordningsprinsippet, dvs. at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i særregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når særregnskapet avsluttes. unntak: for lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. regnskapet er altså finansielt rettet og viser endring arbeidskapital. Særregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk (gKrS). alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. i den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskaps-avleggelsen, registreres et anslått beløp i særregnskapet for vedkommende år. Justering i henhold til eksakt beløp foretas i det påfølgende regnskapsår. Omløpsmidler blir vurdert til laveste verdi av anskaffelsesverdi og antatt virkelig verdi. anleggsmidler blir vurdert til anskaffelseskost, anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet lineært. andre anleggsmidler (aksjer, andeler og utlån) er nedskrevet til antatt virkelig verdi når verdifallet ikke er forventet å være forbigående. Nedskrivning blir eventuelt reversert ved realisasjon av anleggsmidlet. i den kommunale regnskapsordningen gis ikke avskrivinger resultateffekt. det er ordinære avdrag som har resultateffekt i kommuneregnskapet. anordningsprinsippet tilsier et fokus på utgifter - ikke kostnader - og derfor er ikke lagerbeholdninger en balansepost i kommunene.

note 2 SpeSiFiKaSJON av OverFøriNger MeLLOM FOreTaKeT Og KOMMuNeN et kommunalt foretak er en del av kommunen som juridisk person. det utarbeides imidlertid ikke et samlet konsernregnskap for bergen kommune. administrasjonen i bergen vann KF har selv ansvaret for å avslutte foretakets regnskap og framlegge dette for styret. Særregnskapet skal være avlagt av foretakets styre innen 15. februar året etter regnskapsåret.

i Forskrift av 15. desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) § 7 om konsolidert årsbudsjett, endret fra og med budsjettåret 2007, står følgende: et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) i et særregnskap for kommunale foretak som ikke er dekket inn over virksomhetens særregnskap i løpet av det år særregnskapet med manglende inndekning ble lagt fram, skal føres opp til dekning ved en bevilgning på kommunens budsjett for det påfølgende år. dersom det regnskapsmessige merforbruket likevel ikke blir dekket inn i virksomhetens særregnskap, skal akkumulert regnskapsmessig merforbruk føres opp til dekning ved en bevilgning på kommunens budsjett for de påfølgende år inntil akkumulert regnskapsmessig merforbruk er dekket inn. Med kommunen menes her bykassen, der bykassen omfatter byrådsavdelingene med sentrale avdelinger og tilhørende resultatenheter, samt sentrale fellesposter.

overført til bykassen

overført fra bykassen

Overføring av andel overskudd til bykassen ved behandling av årsregnskapet for 2012, jf. bystyresak 135-13

2 000 000

0

2 000 000

Totalt

2 000 000

0

2 000 000

Tall i hele kroner

netto

23


note 3 SaMMeNFaTTeT OverSiKT Over FOreTaKeTS iNNTeKTer Og uTgiFTer Og FOrdeLiNgeN av diSSe (§ 10.4) i henhold til § 10.4 i Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006, gjeldende fra regnskapsåret 2007, skal foretaket gi en sammenfattet oversikt over hvordan foretakets inntekter og utgifter fordeler seg på henholdsvis egen kommune, interkommunale selskaper der egen kommune er deltaker, og andre. Noten gjelder driftsregnskapet.

totalt

Tall i hele kroner oversikt over foretakets utgifter og fordelingen av disse Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon Overføringer Fordelte utgifter renteutgifter og låneomkostninger avdrag på lån totalt

Fordelt på

Bykassen

156 137 257

Bergen og Bergen vann låne-fondet andre omland kF2) Havnevesen 4 609 824 41 894 3 372 000 0 148 113 539

113 093 733

2 040 001 -3 372 000 316 870 328 621 155 450 749

2 000 000 0 0 0 6 609 824

8 840 0 30 943 0 113 133 517

1)

0 0 0 0 41 894

0 -3 372 000 0 0 0

0 40 001 0 0 22 334 294 537 328 621 0 350 955 148 448 077

andre

Forutsatt at både utgifter og utbetalinger (bl.a. betalte avdrag) skal vises her. utgiftene som vises er unntatt lønn, sosiale utgifter og avskrivninger ihht. forskriften 2) Foretaket har foretatt internbelastning i regnskapet for viderefaktureringsformål til bykassen v/vann- og avløpsetaten 1)

Tall i hele kroner oversikt over foretakets inntekter 3) og fordelingen av disse andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån totalt

totalt

Fordelt på

Bykassen 241 518 657 3 051 990 0 95 019 0 244 665 666

230 646 207 0 0 0 0 230 646 207

Bergen og omland Havnevesen 4 511 624 0 0 0 0 4 511 624

andre 6 360 826 3 051 990 0 95 019 0 9 507 835

) Forutsatt at både inntekter og innbetalinger (bl.a. mottatte avdrag på lån) skal vises her. inntektene som vises er unntatt brukerbetalinger ihht. forskriften.

3

Overføringer med krav til motytelse fordelt på “andre” i tabellen utgjøres i hovedsak av refusjoner knyttet til sykdom (sykepenger). Merverdiavgiftsproblematikk gjør at det ikke er mulig å vise helt korrekt fordeling av utgifter og inntekter slik registreringen i regnskapet foretas merverdiavgiftskorrigeringer registreres ikke på kunder eller leverandører.

24


note 4 eNdriNg arbeidSKapiTaL (§ 5.1) Tall i 1000 kroner anskaFFelse og anvendelse av midler

2013

2012

anskaFFelse av midler inntekter driftsdel inntekter investeringsdel innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner sum anskaffelse av midler

244 571 0 95 244 666

213 975 156 137 214 268

anvendelse av midler utgifter driftsdel utgifter investeringsdel utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner sum anvendelse av midler

243 477 297 645 244 419

209 041 166 558 209 765

246 0 246

4 503 0 4 503

31.12.11

31.12.10

41 132 3 867 21 766 671 1 893 -782 3 756

37 265 9 842 21 096 3 307 2 675 -1 379 11 770

-38 381 -3 510 246

-34 872 -7 267 4 503

endring i arBeidskapital anskaffelse - anvendelse av midler endring i ubrukte lånemidler

endring i arbeidskapital

spesiFikasjon av endring arBeidskapital Kortsiktige fordringer endring kortsiktige fordringer premieavvik endring premieavvik betalingsmidler endring betalingsmidler endring omløpsmidler kortsiktig gjeld endring kortsiktig gjeld (økning - , reduksjon +) endring arbeidskapital

Foretakets arbeidskapital, definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, var pr. 31.12 2013 på kr. 26.409.991. endring i arbeidskapitalen er på kr. 246.498. arbeidskapitalen har økt siden 2012. arbeidskapitalen korrigert for premieaavik er imidlertid kr. 4.643.497 pr 31.12.2013.

25


note 5 peNSJON (§§ 5.2 Og 13-3) Tall i hele kroner prinsipper for regnskapsføring av pensjoner reguleres av §13 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15.12.2000, med forskrift om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 23.11.2011. beregning av pensjonskostnadene er utført av aktuar i bergen kommunale pensjonskasse (bKp). denne beregningen tar utgangspunkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet. årets pensjonsopptjening, nåverdi

rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene administrasjonskostnader netto pensjonskostnad (inkl.adm.) årets pensjonspremie til betaling Årets premieavvik arbeidsgiveravgift av årets premieavvik Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift

7 691 351

6 332 530 -6 302 548 462 229 8 183 562 10 561 546 -2 377 984 -335 296 -2 713 280 -3 076 103

i løpet av året føres innbetalt pensjonspremie som utgift. Årets pensjonskostnad utregnes ved årsslutt ihht. mottatt aktuaroppgave. Som årets netto pensjonskostnad medregnes nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. differansen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad (inkl. adm. kostnader) er årets premieavvik. For 2013 er innbetalt premie høyere enn beregnet pensjonskostnad. Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er derfor ført som inntekt (-) i årets driftsregnskap. Motpost er omløpsmidler i balanseregnskapet.

Balanse 31.12.11 (F § 13-1 Bokstav e) Tall i hele kroner Brutto påløpt pensjonsforpliktelse pensjonsmidler netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik premieavvik tidligere år Årets amortisering av tidligere års premieavvik akkumulert premieavvik (inkl. amortisering)

pensjonsposter

-162 991 428 135 748 804 -27 242 624 2 377 984 18 488 735 -1 790 038 19 076 681

arBeidsgiveravgiFt

-3 841 210 335 296 2 606 912 -252 395 2 689 812

BalanseFØrt (inkl arB.g.avg.)

-166 832 638 135 748 804 -31 083 834 2 713 280 21 095 647 -2 042 433 21 766 493

Som årets pensjonsopptjening regnes nåverdien av den andel av fremtidige pensjonsytelser, inklusive verdien av fremtidig lønnsvekst og pensjonsreguleringer, som foretakets ansatte har opptjent rettigheter til i regnskapsåret. pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser inngår i foretakets balanse. pensjonsmidler er ført opp som anleggsmidler. pensjonsforpliktelser og beregnet arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er ført opp under langsiktig gjeld. i henhold til § 13-4 kan balanseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgende to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. 2. resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over 15 år (amortisering) beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behandles tilsvarende. det er vedtatt at resultatføringen av premieavviket skal amortiseres ihht. pkt. 2, og dette vedtaket er bindende for håndtering av senere års avvik. endring fra og med regnskapsåret 2011: i henhold til §13-4 bokstav C i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner), skal premieavvik oppstått i 2011 og senere, fordeles med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. amortisering av balanseført premieavvik fra tidligere år er foretatt i 2013 med kr 2.042.433 inkl. arbeidsgiveravgift. dette er utgiftsført i driftsregnskapet med motpost omløpsmidler i balanseregnskapet. akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift og amortisering: kr 21.766.493, er balanseført pr. 31.12.13 som omløpsmidler.

26


BeregningsForutsetninger (F § 13-5)

2011

2012

Forventet årlig avkastning på pensjonsmidler diskonteringsrente (risikofri rente) Forventet årlig lønnsvekst Forventet årlig g- og pensjonsregulering

5,50 % 4,50 % 3,16 % 3,16 %

5,00 % 4,00 % 2,87 % 2,87 %

estimatavvik (F § 13-3 bokstav C og d, § 13-4 bokstav d) Tall i hele kroner estimert 31.12.12 Ny beregning 01.01.13 årets estimatavvik (01.01.13) estimatavvik fra tidligere år amortisert i år akkumulert estimatavvik 31.12.13

pensjons midler

pensjons Forpliktelser

netto

112 777 915 122 655 645 -9 877 730 0 9 877 730 0

-139 858 577 -152 276 253 12 417 676 0 -12 417 676 0

-27 080 662 -29 620 608 2 539 946 0 -2 539 946 0

estimatavvik for pensjonsforpliktelser beregnes som avviket mellom balanseførte tall pr. 31.12 2012 og ny beregning basert på justerte beregningsforutsetninger pr. 01.01 2013. estimatavvik for pensjonsmidler beregnes som avviket mellom balanseførte tall for pensjonsmidler pr. 31.12 2012 og faktiske pensjonsmidler pr 01.01 2013. Årets estimatavvik er i sin helhet amortisert, jf. § 13-4 bokstav d i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). amortisering av estimatavvik skjer gjennom justering av anleggsmidler og langsiktig gjeld og påvirker ikke resultatet (driftsregnskapet).

note 6 FOrdriNg/Krav MOT KOMMuNe/KOMMuNaLe FOreTaK (§ 5.4 Og § 10.31) Tall i 1000 kr spesiFikasjon av Fordring/krav mot kommune/kommunale Foretak pr. 31.12.12

bykassen bergen og Omland Havnevesen Totalt

kortsiktig fordring 34 542 3 825 38 367

langsiktig fordring 0 0 0

kortsiktig langsiktig netto gjeld gjeld (fordring +, gjeld-) -5 039 0 29 503 -1 168 0 2 657 -6 207 0 32 160

) Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak.

1

Mellomværende som er registrert gjennom kunde- og leverandøreskontro er i tabell lagt på henholdsvis kortsiktige fordringer og gjeld.

note 7 LÅNegJeLd Tall i 1000 kr lånegjeld

gjeld pr. 01.01.13 Nytt låneopptak betalte avdrag gjeld pr. 31.12.13

-953 0 329 -624

Langsiktig lånegjeld til Lånefondet er redusert pr. 31.12.2013 grunnet betalte avdrag bergen vann KF tilfredsstiller kommunelovens krav til minimumsavdrag (jf. kommunelovens § 50.7).

27


note 8 FONd (§ 5.6) Og OverSiKT Over avSeTNiNger Og bruK av avSeTNiNger Tall i 1000 kr avsetninger og Bruk av avsetninger

avsetninger: avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk avsatt til disposisjonsfond avsatt til ubundne investeringsfond avsatt til bundne fond regnskapsmessig mindreforbruk sum avsetninger bruk av avsetninger: bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk bruk av disposisjonsfond bruk av ubundne investeringsfond bruk av bundne fond sum bruk av avsetninger Til avsetning senere år: regnskapsmessig merforbruk netto avsetninger

spesiFikasjon av avsetninger, Bruk og BeHoldning Fond

disposisjonsfond bundne driftsfond ubundne investeringsfond sum fond

0 3 416 0 2 543 5 959 -5 416 0 -297 0 -5 712 0 246

pr. 01.01

avsetning

Bruk

pr. 31.12

20 184 0 563 20 748

3 416 0

0 0 -297 -297

23 600 0 267 23 867

3 416

note 9 KapiTaLKONTO (§ 5.7 ) Tall i 1000 kr kredit (Økning)

deBet (reduksjon)

kapitalkonto pr. 01.01.13 Salg anleggsmidler bokført verdi pensjonsforpliktelse avskrivninger

27 829 0 23 156 680

pensjonsmidler avdrag lån Kjøp anleggsmidler kapitalkonto pr. 31.12.13

22 971 329 297 28 068

note 10 YTeLSer TiL LedeNde perSONer (§10.5) Tall i 1000 kr det skal fra og med regnskapsåret 2009 gis opplysninger i note om ytelser til ledende personer i samsvar med lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 7-31, § 7-31b og § 7-32. det forutsettes at kommunale foretak skal forholde seg til notekravene som gjelder øvrige foretak dvs. §§7-31 og 7-32, og ikke de utvidede notekravene som gjelder store foretak. Ytelser til ledende personer

daglig leder 1) Styret (6 personer) 2) sum

lØnn

andre godtgjØrelser

863 475 221 212 1 084 687

7 241 0 7 241

det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.

28


Dyktige, ansvarsbevisste og entusiastiske medarbeidere som alltid stiller opp, er 책rsaken til at vi har fungert p책 en utmerket m책te i 2013.

29


Revisjonsberetning 2013

30


31


Bergen Vann KF Besøksadresse: Spelhaugen 22 - 5147 Fyllingsdalen Tlf: 55 56 75 00 ◦ faks: 55 56 75 49

Design: Foto: Line Møllerhaug

Bergen Vann - Digital årsmelding 2013