Page 1

MAGYAR ÖKOTÁRSULÁS KULTURÁLIS NONPROFIT KFT.

KÖZÖSSÉG ÁLTAL TÁMOGATOTT MEZŐGAZDASÁG PARTNER SZERZŐDÉS CSALÁDI MÉRET Jelen szerződés létrejött egyrészt a Magyar Ökotársulás Kulturális Nonprofit Kft, (székhelye: 2677 Herencsény Kossuth út 50. adószáma: 23101638 -1-12, cégjegyzékszám: 12-09-007141, bankszámlaszám: MagNet Bank 16200137-00118279, képviselője: Aldea Benedek), továbbiakban Ökotársulás Közösség, másrészről (név)............................................................................................................................................ (lakhely)………………………………………………………………………………………............... (sz.ig.sz.)………………………………………….. telefonszám......................................................... e-mail cím............................................................továbbiakban Közvetlen partner között. A szerződés tartalma Jelen szerződés az Ökotársulás Közösség illetve a Közvetlen partner között jött létre. Az Ökotársulás Közösség a Közvetlen partnert, meghatározott időre, alkalmanként egy láda, a jelen szerződésbe belefoglalt 1-es számú mellékletekben meghatározott terméktartalommal rendelkező, terménnyel látja el. A szállítandó termények mennyiségét és típusát a Ökotársulás Közösség határozza meg, a 2014. év február hó 28-ig, saját termesztési lehetőségeinek és tapasztalatainak figyelembe vételével. Az Ökotársulás

Közösség vállalja, hogy az Ökotársulás Közösség elveknek figyelembe vételével végzi tevékenységét, annak egészségügyi minőségére, a biodiverzitás tiszteletben tartására, közösségi és szellemi életre, valamint a környezetre való tekintettel. A felek kommunikációja A felek megállapodnak abban, hogy a szállításokat és a mintagazdaság egyéb általános informatív kommunikációját első sorban a http://www.facebook.com/groups/147546822061771/ linken található Facebook zárt-rejtett csoport felületén ill. a www.okotarsulas.hu honlapon keresztül folytatják. A további kommunikáció az Ökotársulás Közösség okotars@okotarsulas.hu e-mail postafiókja és a

Közvetlen partner jelen szerződésben meghatározott email postafiókjának alkalmazásával történik.

2677, Herencsény Kossuth út 50. | www.okotarsulas.hu | e-mail: okotars@okotarsulas.hu

1


MAGYAR ÖKOTÁRSULÁS KULTURÁLIS NONPROFIT KFT.

A termény kiosztása A ládák (amelyek az 1 sz. mellékletben becsült mennyiségű és válfajú terményeket tartalmazzák) a Ökotársulás Közösség szállítja ki, jelen szerződés 1-es számú mellékletében meghatározott átadási pontokra és időpontokban. A felek jelen szerződés aláírásakor megállapodnak abban, hogy az 1-es számú mellékletében meghatározott átadási pontok közül melyiket választják a ládák átadás-átvétel helyéül, melyet az 1-es számú mellékletben, bejelöléssel rögzítenek. Ez a helyszín nem lehet piacokon vagy köztereken, mert az Ökotársulás Közösség terjesztési tevékenysége nem specifikusan kereskedelmi jellegű és nem téveszthető össze azzal. A Közvetlen partner vállalja, hogy minden szállítási napon, a megjelölt idő intervallumon belül, elszállítja a ládát a megjelölt helyszínről. A tervezett szállítási napok időpontjait az 1-es számú melléklet tartalmazza. Az Ökotársulás Közösség , az 1-es számú mellékletben meghatározott szállítási időpontoktól eltérhet, amelyről legkésőbb a szállítási napot megelőzően 24 órával, emailben a Közvetlen

partnert értesítenie kell. Abban az esetben, ha a ládára jogosult Közvetlen partner nem tudja azt személyesen átvenni, a kosár egy harmadik fél által átvehető, melyről a Közvetlen partnernek kell gondoskodnia. Az át nem vett ládákért nem jár kárpótlás. Amennyiben a közvetlen partner harmadik félnek a ládát nem tudja átadni, úgy köteles azt az Ökotársulás Közösségnek e-mailen (okotars@okotarsulas.hu) jelezni, lehetőleg a kiszállítást megelőzően két nappal, de legkésőbb a kiszállítás időpontjáig. Jelen szerződés 1-es számú mellékletében meghatározott átadási pontokat az Ökotársulás

Közösség tagsága biztosítja, önkéntességgel, ezért a szállításkor elhelyezett ládák tartalmáért, beleértve annak sértetlenségét, vagy élelmiszer biztonsági szavatosságát az

Ökotársulás Közösség nem vállal felelősséget. A ládában található termények fogyaszthatóságát minden esetben a Közvetlen partnernek kell megállapítania. A szállításra használt láda az Ökotársulás Közösség tulajdonát képezi, ezért a Közvetlen partner a legközelebbi átadási időpontra a megüresedett ládát köteles visszahozni. Az átadási ponton átvételkor, a Közvetlen partner az üres ládát az átadási pont helyszínén hagyja és a terménnyel megrakottat pedig elszállítja. Amennyiben a Közvetlen partner az átadás helyére a meghatározott időpontban a megüresedett ládát nem hozza vissza, úgy köteles e hiányosságáról a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a következő szállítási napig gondoskodnia.

2677, Herencsény Kossuth út 50. | www.okotarsulas.hu | e-mail: okotars@okotarsulas.hu

2


MAGYAR ÖKOTÁRSULÁS KULTURÁLIS NONPROFIT KFT.

A Közvetlen partnerek bevonása Az Ökotársulás Közösség közösségi elvének illetve a közösségi alapokon működő ökológiai mezőgazdazdálkodás megértése érdekében, a Közvetlen partner részt vesz legalább évi egy, az Ökotársulás Közösség termelő kertjében megrendezésre kerülő közösségi napon. A közvetlen partner ezen felül vállalja, hogy évi egy alkalommal, egy napos (8 órás), az

Ökotársulás Közösség termelését segítő önkéntes munkát végez. Ez az önkéntes munkavégzés a közvetlen partner lehetőségeinek figyelembe vételével, az Ökotársulás

Közösség mintagazdaságában történik. Ez az önkéntes munkavégzés harmadik félnek nem adható át. Mivel az önkéntes munkavégzés vállalása fontos ahhoz, hogy alacsonyak maradjanak a költségek, illetve, hogy a Közvetlen partnernek a közösség által támogatott ökológiai mezőgazdálkodás támogatásában vállalt szerepe megerősödjön, ezért a Közvetlen partner önkéntességét a termesztési idény ideje alatt gyakorolja, amelyet az Ökotársulás Közösség mindenkori kertészeti vezetőjével történő egyeztetést követően tesz meg (Nagy István biogazda@citromail.hu). Az Ökotársulás Közösség , Közvetlen partnernek az önkéntes munkavégzésért ellenszolgáltatást nem nyújt, továbbá a Közvetlen partner önkéntes munkavégzése során felmerülő költségeit (útiköltség, étkezés, ruházat, stb.) nem köteles megtéríteni. A Közvetlen partner jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Ökotársulás Közösség mintagazdasága számára megközelíthető címen található. Az Ökotársulás Közösség

tájékoztatja a Közvetlen partnert, hogy mintagazdasága a 2677 Herencsény, Kossuth út 48. alatt található. Bérletár és fizetési feltételek A termények árát az Ökotársulás Közösség mintagazdaságának üzemeltetési költségei döntik el, amelyet az Ökotársulás Közösség, a mintagazdaság operatív szakértőinek közreműködésével határozza meg, jelen szerződés aláírásának időpontjáig. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben meghatározott bérlet árat és fizetési feltételeket jelen szerződés aláírásával a felek jóváhagyólag elfogadják, továbbá megállapodnak abban, hogy a bérletárat jelen szerződés időtartama alatt nem változtatják meg. Egy bérlet ára a 2014-es mezőgazdasági idényre, 2014. ………………….hó……….napjától 2015. ……………………. hó……….napjáig, összesen 300. 000.- Ft., azaz háromszázezer Ft,

2677, Herencsény Kossuth út 50. | www.okotarsulas.hu | e-mail: okotars@okotarsulas.hu

3


MAGYAR ÖKOTÁRSULÁS KULTURÁLIS NONPROFIT KFT. amelynek megfizetésére jelen szerződés aláírásával a Közvetlen partner az alábbi részletekben vállal kötelezettséget: A bérlet 11 részletben fizethető ki, amelyből 1 a természetes mezőgazdaságra jellemző mezőgazdasági munkálatok elvégzését szolgáló előleget, 10 részlet pedig a mintagazdaság éves üzemeltetését képezi. Így a Közvetlen partner jelen szerződés aláírásakor előlegként és működési költségre 50. 000.- Ft, azaz (ötvenezer Ft) fizet ki. A bérletár hátra maradt részét, 250.000 .- Ft kettőszázötvenezer Ft), 10 egyenlő havi részletben, a hónap 5. napjáig kell kifizetni. Az egyhavi részlet 25. 000.- Ft (huszonötezer Ft). Jelen szerződés aláírásakor, 50. 000.- Ft, azaz (ötvenezer Ft) készpénzben vagy a szerződés aláírásától számított 3 banki napon belül az Ökotársulás Közösség bankszámlájára átutalással vagy pénztári befizetéssel, melyet a Közvetlen partner az

Ökotársulás Közösség, MagNet Banknál vezetett 16200137-00118279 számú számlájára fizet meg. Előnyök és kockázatok 4 A bérlet értelmében az egy Közvetlen partnerre eső ládák száma legfeljebb 40 (negyven). Egy Közvetlen partner kettő vagy több különböző bérletet is köthet, amennyiben nagyobb mennyiségű terményre van szüksége. A kockázatok és az előnyök az Ökotársulás Közösség, és a Közvetlen partner között oszlik meg. A mintagazdaság működését, a gazdálkodást befolyásoló katasztrófák vagy előre nem várt nehezítő körülmények esetén, az Ökotársulás Közösség megkapja az előre meghatározott bérletárat, akkor is, ha a kosár nem tartalmazza az összes előre becsült terményt. Az Ökotársulás Közösségnek jó szándékúan, a legjobb gazda gondosságával kell erőfeszítéseket tennie azért, hogy a vállalt mennyiségi és minőségi feltételeket teljesíteni tudja. Mindazonáltal az Ökotársulás Közösség nem garantálhatja a becsült mennyiségeket és azt sem, hogy minden termény optimális körülmények között beérik. Ezek a kockázatok jellemzőek a mezőgazdaságra és hatványozottan az ökológiai módon működő mezőgazdaságra, ahol nem használnak kártevők elleni kémiai szereket, műtrágyát és egyéb olyan eszközöket, amelyek a mezőgazdaság számíthatóságát fokozzák ugyan, de az ökológiai termesztés technológiáján kívül esnek! 2677, Herencsény Kossuth út 50. | www.okotarsulas.hu | e-mail: okotars@okotarsulas.hu


MAGYAR ÖKOTÁRSULÁS KULTURÁLIS NONPROFIT KFT. Az Ökotársulás Közösség kötelezettségvállalása a szorgalmon és a legjobb gazda gondosságán alapul, tehát az Ökotársulás Közösségnek minden erőfeszítést meg kell tennie azért, hogy a mintagazdaság működtetését a becsült paraméterekben biztosíthassa. Jelen szerződés nem adás-vételi szerződés, ugyanis a bérlet árát nem a pontos mennyiségek határozzák meg és a szerződés tárgya nem egy alkalmi tranzakcióban nyilvánul meg. Az Ökotársulás Közösség törekszik az ökológiai mezőgazdaság bemutatását és gyakorlását megvalósító folyamat megvalósításra. Ebben a folyamatban a Közvetlen

partner, egyrészt ennek haszonélvezője, másrészt pedig ennek, mint a hagyományos paraszti, és ökológiai gazdálkodás tartós fejlődését befolyásoló szereplője. Optimális gazdálkodási év esetén, több termény esetében, terménytöbbletre lehet számítani. Az Ökotársulás Közösség vállalja, hogy a mintagazdaságában e célból megművelt földterület teljes termését egyenlő arányban osztja szét a Közvetlen partnerek között. Tehát, a Közvetlen partnerek a többlet haszonélvezői, anélkül, hogy a bérlet árán felül azért fizetnének. A mintagazdaág működését, a gazdálkodást befolyásoló katasztrófák vagy előre nem várt nehezítő körülmények esetén (éghajlati és/vagy kártevők stb.) vagy más, az Ökotársulás

Közösség működésében akaratától független kialakult nehezítő körülmények esetén, a Közvetlen partner hűségesen az Ökotársulás Közösség mellé áll. Az Ökotársulás Közösség az érintett terményeket más terményekkel helyettesítheti, ha pedig ez lehetetlen, az Ökotársulás Közösség tagjai és a Közvetlen partnerek méltányosan osztoznak a terményeken, tehát lehetséges, hogy az előre becsült termények közül valamennyi hiányozzon a ládákból. Az Ökotársulás Közösség az ilyen típusú hiányokat külső forrásból is kiegészítheti, ha a külső forrás (más gazdaság) gazdálkodási technológiája az Ökotársulás Közösség mintagazdaságának szellemiségével, ökológiai technológiájával megegyezik, vagy e feltételeit betartja. Az Ökotársulás Közösség ilyen esetben, előnyben részesíti az alábbi gazdaságokkal való együttműködés lehetőségét: Biokert Szigetmonostor, Pető Áron biokertész; Szeles Attila biokertész, Hét.; Nyitottkert biogazdaság, Galgahévíz; Az Ökotársulás Közösség a ládák terményeinek kiegészítését csak, lehetőleg helyi, termelői jellegű forrásból biztosíthatja, nem biztosíthatja azt, valamely kereskedelmi forrásból származó terménnyel. Az Ökotársulás Közösség a ládák tartalmának külső forrásból való kiegészítésére nem kötelezhető.

2677, Herencsény Kossuth út 50. | www.okotarsulas.hu | e-mail: okotars@okotarsulas.hu

5


MAGYAR ÖKOTÁRSULÁS KULTURÁLIS NONPROFIT KFT.

A felek tudomásul veszik, hogy az Ökotársulás Közösség mintagazdasága ökológiai technológiát alkalmaz, de a Biokontroll Kht. által meghatározott un. „HU-ÖKO” minősítéssel nem rendelkezik, mivel működése a kölcsönös bizalmon alapul, és terményei nem kerülnek kereskedelmi forgalomba.

Szerződés megszűnése, átruházása A szerződés megkötésével a felek vállalják, hogy, mint partnerek, a szerződésben foglaltak szerint, erkölcsi felelősségük gyakorlásával, a szerződés teljes időszakában kitartanak egymás mellett.

A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés érvényessége annak aláírás napjától számított 365 napig tart. A szerződést a felek mindkét fél közös elhatározásával, egy hónapos felmondási határidő betartása mellett, vagy valamely fél szerződésben foglalt kötelezettségének elmulasztása esetén akár azonnali hatállyal is felbonthatják. 6

Közvetlen partner a szerződést nyomós indokkal átruházhatja egy másik az Ökotársulás Közösséggel szerződésben álló, vagy más személyre, ha a szerződés jogfolytonossága ezzel biztosítható. Az Ökotársulás Közösség az új szerződő partnert, mint szerződő felet nem köteles elfogadni. Ebben az esetben a feleknek közös megállapodással másik szerződő Közvetlen partnert kell keresni.

Közvetlen partner tudomásul veszi, hogy a szerződés idő előtti felbontása az Ökotársulás Közösség működését veszélyeztetheti, ezért Közvetlen partner, a közös felelősségvallás elvén, mindent tőle telhetőt megtesz azért, hogy a szerződés ne kerüljön részéről felbontásra.

Egyetértés

Közvetlen partner tudomásul veszi azt, hogy az Ökotársulás Közösség közhasznú civil szervezetként, nem profitorientáltan, a város és vidék közös felelősségvállalásának megvalósulásáért, a www.okotarsulas.hu internetes oldalon ismertetett célkitűzések figyelembe vételével működik.

Közvetlen partner jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy e célkitűzések számára

2677, Herencsény Kossuth út 50. | www.okotarsulas.hu | e-mail: okotars@okotarsulas.hu


MAGYAR ÖKOTÁRSULÁS KULTURÁLIS NONPROFIT KFT. ismeretesek és azok tartalmával egyetért. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen 7 (hét) sorszámozott lapból álló és két eredeti példányban készült szerződés ügyleti akaratukat mindenben helyesen tartalmazza, ezért jelen szerződést – annak átolvasását és értelmezését követően – saját kezűleg jóváhagyólag aláírták. Budapest, 2013. ………………………..hó………….napján.

Közvetlen partner

MÖK Nonprofit Kft.

7

2677, Herencsény Kossuth út 50. | www.okotarsulas.hu | e-mail: okotars@okotarsulas.hu

Mök partner szerződés 2014 családi méret  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you