Page 14

T E M A

Råvarernes klimaaftryk

Kvæg-bøvser giver kraftigt klimaaftryk Vi skal spise mere grønt og mindre kød, hvis vi skal reducere landbrugets klimaaftryk tilstrækkeligt. Det konkluderer Klimarådet. De skælder især ud på oksekødet – men oksekød er ikke bare oksekød. Tekst Peter Nordholm Andersen

Bøvs! Hver gang en ko, kalv, kvie eller tyr bøvser, udleder den en dosis metan til atmosfæren. Der siver også metan ud, når kvæg prutter eller skider. Når der er foder i drøvtyggernes maver, dannes der gas, som skal op. Eller ud bagtil. Men metan har desværre en drivhuseffekt, som er 25 gange større end CO2. Sammen med lattergas giver metan det største bidrag til drivhusgasser fra landbruget. Lattergas opstår især, når landmanden gøder sine marker med kvælstofgødning. Samlet set udleder landbruget hele 15-20 procent af det samlede danske udslip af CO2-ækvivalenter (CO2e). Klimagasserne har krasse konsekvenser. Det har FN’s klimapanel, IPCC, understreget flere gange. De ændrer vores klima og skaber en yderligere belastning på jorden, forværrer de eksisterende trusler mod levevilkår, biodiversitet, menneskets og økosystemets sundhed, infrastruktur og fødevaresystemer. KLIMARÅD: SPIS MERE GRØNT Da Klimarådet kom med sin rapport ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion” i marts, var et helt centralt budskab: Danskerne skal ændre madvaner, fordi ”omstillingen mod plantebaserede fødevarer kan bidrage til at reducere udledningerne væsentligt”. Fagmediet Økologisk – som du kan læse på www.nyheder.okologi.dk – gennemgår i en artikel Klimarådets anbefalinger til, hvordan den såkaldte ikke-kvotebelagte sektor, som omfatter transport, boliger og landbrug, kan bidrage til den nationale klimaindsats. Altså

Klimarådets konkrete bud på, hvordan vi når målet om at reducere de udledte klimagasser med 70 procent i 2030 i forhold til 1990. Klimarådet påpeger, at ændrede madvaner hos forbrugerne og nye produktionsmønstre i landbruget med mere vægt på planter og mindre kød ikke kun vil reducere landbrugets udledning af drivhusgasser markant. Det vil også skabe nye forretningsmuligheder for plantebaserede fødevarer eller in vitro-kød, altså kød dyrket på basis af stamceller fra dyr. STYRK PLANTEMAD-PRODUKTION ”Produktionen af oksekød udleder op til 50 gange mere CO2e pr. gram protein end fx bælgfrugter. For ikke-drøvtyggende dyr som fx grise er udledningerne ca. ti gange større pr. gram protein end ved produktion af bælgfrugter”, skriver forfatterne i rådets rapport og henviser til et studie, som viser, at hvis verdens befolkning skal ernæres korrekt – samtidig med at maden produceres bæredygtigt – skal forbruget af rødt kød reduceres med 50 procent. ”Udviklingen af en plantebaseret fødevareproduktion i Danmark vil derfor være et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe udledningerne af drivhusgasser forbundet med vores fødevareproduktion”, står der. Klimarådet anbefaler også, at Danmark hurtigst muligt får udviklet nye teknologier og lægger en strategisk ramme for indsatsen, da vi ellers risikerer at blive overhalet af udenlandske virksomheder. Klimarådet foreslår også at lægge en afgift på oksekød, inden vi når frem til 2030.

Et halvt kilo oksekød bør om ti år koste 13 kroner mere end i dag, lyder det konkrete forslag, der skal regulere forbrugernes adfærd. Et forslag, klimaminister Dan Jørgensen modtog noget lunkent, fordi der er bundet mange arbejdspladser til oksekødet. O K S E KØ D S K L I M A P R O F I L E R Men oksekød er ikke bare oksekød. Der forskel på, hvor meget metan der udledes, når drøvtyggerne omsætter foderet alt efter race og produktionsform. Det viste en opgørelse fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, der blev offentliggjort i 2015. Forskerne foretog livscyklusanalyser af 13 forskellige former for produktion af oksekød i både konventionelle og økologiske systemer. Forskerne beregnede klimaaftrykket fra produktion og slagtning, næringsstofberigelse samt påvirkningen af biodiversiteten. Analysen fra Aarhus Universitet viste, at kød fra malkekvæg generelt har et lavere aftryk end kød fra kødkvæg. Ved kød fra kalve og ungkvæg af malkekvægrace er klimaaftryk og næringsstofberigelse kun cirka en tredjedel af det fra kødkvægskalve. Generelt er der dog et lille tab af biodiversitet, når der produceres oksekød af malkerace og omvendt en lille stigning i biodiversitet, når der produceres oksekød i et intensivt system med Limousine-kvæg. Forskerne fandt også, at der i den ekstensive produktion med Skotsk Højlandskvæg er en betydelig positiv påvirkning af biodiversiteten, fordi det robuste kvæg med store horn og lang pels kan afgræsse store arealer.

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk nr. 47, forår 2020  

Få masser af inspiration til at skrue op for det grønne på din tallerken - og plads til lidt, men godt kød - økologisk naturligvis.

Magasinet Økologisk nr. 47, forår 2020  

Få masser af inspiration til at skrue op for det grønne på din tallerken - og plads til lidt, men godt kød - økologisk naturligvis.

Profile for okologidk