Page 21

ØKOLOGI OG GRUNDVANDSBESKYTTELSE

6 TRIN: OMLÆGNINGSTJEK FRA FØRSTE OPKALD TIL UDFYLDT AUTORISATION 1. KONTAKT TIL LANDMANDEN Kommunen har udvalgt en gruppe af landmand, for eksempel med marker over drikkevandsressourcer. Landmændene får et tilbud om et gratis, frivilligt omlægningstjek i deres e-boks. Et bureau ringer rundt og følger op. Er landmanden interesseret, får bureauet grunddata om ejendommen, og de aftaler en dato, hvor en økologikonsulent kommer på besøg.

2. ØKOLOGIKONSULENTEN BESØGER LANDMANDEN UDE PÅ BEDRIFTEN Sammen med landmanden tager konsulenten ofte en rundtur i marken og tilhørende driftsbygninger. Eller på gartneriet. De taler om, hvad der skal til, hvis lige præcis denne produktion skal omlægges til økologi, for eksempel hvad angår ukrudtsbekæmpelse. Hele tiden med udgangspunkt i landmandens hverdag.

3. I DYBDEN VED KØKKENBORDET Over en kop kaffe går de to flere spadestik dybere. Ud fra Økologisk Landsforenings inspirationsmappe taler de om, hvad økologireglerne vil betyde for landmanden. For eksempel hvad angår gødning, hvordan det vil være anderledes for ham at holde sine dyr osv. De vil ofte også tale om omlægningstid, økonomi og økologitilskud set ud fra landmandens bedrift.

4. LANDMANDEN FÅR ET REFERAT Konsulenten sender et referat med de centrale overvejelser, landmanden nu skal gøre sig. Det kan fx være tilpasninger i maskinparken, hvordan landmanden skaffer husdyrgødning eller evt. skal ommøblere i stalden, hvis der er tale om en husdyrproduktion. I referatet kan der også være lavet beregninger specifikt for ejendommen set i forhold til markedssituationen for stedets produkter.

5. BUREAUET FØLGER OP For de fleste landmænd kræver det en god analyse af fx økonomien samt nærmere tanker om ændringerne i hverdagen, før de vælger, om de vil omstille produktionen til økologi. Efter nogle uger følger bureauet op: Mangler landmanden nogle data i sit beslutningsgrundlag? Han vil ofte også blive spurgt, om han har gjort tanker om, hvorvidt en omlægning er mulig inden for 1-2 år?

6. LANDMANDEN LÆGGER OM Mange landmænd vælger at blive økologer efter et omlægningstjek – ofte er den gode markedssituation for økologiske produkter en motivationsfaktor. Når landmanden har fået svar på en autorisationsansøgning fra Fødevarestyrelsen, går han typisk til sin rådgiver for at få hjælp til den endelige omlægningsplan. Der kan gå op til 36 måneder, før produktionen er helt omlagt, afhængig af produktionsgrenen.

Cirka 90 hektar er i drift. På markerne har Anders-Aage planteavl af bl.a. vinterbyg, vårbyg og raps. Resten er skov og til dels afgræssede naturarealer ned til Hald Sø syd for Viborg. De data er omdrejningspunktet for den faglige snak med Lars Lambertsen. Økologi-konsulenten gennemgår en liste over de helt centrale emner fra Økologisk Landsforenings omlægningsmappe. Det er ikke mindst reglerne og mulighederne for at gøde markerne, Anders-Aage spørger grundigt ind til. De taler også om, hvilke afgrøder, der ville være oplagte, hvis han skulle køre sit landbrug med et økologisk sædskifte. Anders-Aage fortæller også undervejs, at han førhen har arbejdet som landbrugsrådgiver, og selv om han helt tydeligt er nysgerrig og interesseret i økologien, så har han betænkeligheder. For eksempel er han i tvivl

om, hvorvidt det vil give ham flere timer på traktoren, når der ikke længere kan sprøjtes for ukrudt, men i stedet skal harves eller strigles – altså bekæmpes ukrudt manuelt. GÅR UD FRA LANDMANDENS STÅSTED Dagens omlægningstjek hos Anders-Aage er ét led i et større samarbejde med Viborg Kommune. Omkring en tredjedel af kommunens landmænd er blevet spurgt, om de havde lyst til et frivilligt og gratis besøg af en omlægningskonsulent. Det har ført til aftaler om mere end 60 omlægningstjek rundt omkring i kommunen, hvor det ene af dem altså er hos Anders-Aage. I løbet af de seneste år har Økologisk Landsforening arbejdet sammen med i alt 30 af landets kommuner om målrettet brug af omlægningstjek. Samarbejdet har typisk ikke været koblet direkte op på at beskytte det

kommunale drikkevand for mødet med pesticidrester. Men det er det i Viborg Kommune. Jens-Peter Hermansen fra Økologisk Landsforenings landbrugsafdeling står for kontakten til landets kommuner, og han forklarer, at et omlægningstjek altid tager udgangspunkt i landmandens situation: Hvad vil det betyde for lige præcis denne ejendom, for denne landmand at lægge om til økologi? Han forklarer, at det det kan være vidt forskelligt, hvor landmændene er, når økologikonsulenten besøger dem. På mindre ejendomme, hvor landbruget ikke er hovedindtægten, og hvor de måske allerede har overvejet økologien, kan beslutningen om at lægge om være meget lettere, end når der er tale om et fuldtidslandbrug - som hos Anders-Aage. - Det helt centrale er, at landmændene får noget reel fakta, så de kan tage en beslutning ØKOLOGISK / EFTERÅR 2019

21

Profile for Økologisk Landsforening

Magasinet Økologisk, nr. 45, efterår 2019  

Øko-landbrug kan takle det voksende pesticid-problem i vores drikkevand

Magasinet Økologisk, nr. 45, efterår 2019  

Øko-landbrug kan takle det voksende pesticid-problem i vores drikkevand

Profile for okologidk