Page 1

OKNOviny

®

Výsledky merania deformácie izolačných dvoskiel na realizovaných budovách prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

S

klo a najmä veľké presklené plochy sú pri návrhoch budov v dnešnej dobe u architektov veľmi obľúbené. Menej analyzované sú však dôsledky návrhov veľkých presklených plôch na fasádach budov pri našich klimatických podmienkach najmä v zimnom období. Priebyb skla v izolačnom dvojskle je jednou z porúch, ktorá môže spôsobiť zhoršenie tepelnotechnických vlastností izolačného dvojskla. Priehyb izolačných skiel je porucha, ktorá znižuje tepelnoizolačnú schopnosť v zimnom období, fyzikálna celistvosť plochy zasklenia nie je garantovaná. Deklarované hodnoty fyzikálnych vlastností sa líšia podľa miery deformácie, čím je deformácia väčšia, tým sú horšie tepelno-technické vlastnosti sklenených tabúľ v zimnom období. Po zabudovaní pri zmenách teploty, tlaku vzduchu vznikajú krátkodobé konkávne a konvexné prehnutia jednotlivých tabúľ (obr.1) a tým aj optické skreslenie viditeľné pri odrazoch svetla od takejto fasády. Najviac viditeľné priehyby sklených tabúľ sú pri použití skiel so zvýšenou svetelnou reflexiou, číže pri zrkadlových sklách. Tento jav je fyzikálnou zákonitosťou všetkých izolačných jednotiek, ale dá sa minimalizovať postupom výrobcu. Výrobca musí byť informovaný do akej lokality budú sklené tabule umiestnené a podľa tlakových pomerov aj vyrobiť dané sklenené tabule, aby nevznikali krátkodobé priehyby, alebo vznikali len minimálne priehyby a okná spĺňali tepelno-technické vlastnosti. Vplyv teploty, barometrického tlaku a kolísanie medzi nimi môže vyvolať zmeny medzi plynom a medzi zasklením a atmosférou. Tieto rozdiely môžu byť veľké a môžu spôsobovať prehýbanie skla, a tak produkovať napätie v skle. Objem, tlak a teplota plynu v izolačných sklách sú na sebe závislé. Teda zmeny v teplote vzduchu a plynu v dutine spôsobujú jeho zmeny v jeho objeme, alebo v tlaku, alebo oboje. Tieto fyzikálne zákonitosti spôsobujú priehyby na sklenených tabuliach, čo sa prejavuje nielen ako estetický problém, ale aj v zhoršených tepelnoizolač-

Obrázok 1: Konvekný priehyb v zime a konkávny priehyb v lete

Obrázok 2: Fasády s veľkými plochami izolačných dvojskiel

ných vlastnostiach skla.

vlastnosti zasklenia v zimnom období. Termovízne meranie sme uskutočnili 7.2.2012 pri vonkajšej teplote vzduchu – 13 °C. Deformáciu sme overili neskôr po skončení chladnej periódy 29.2.2012 pri vonkajšej teplote vzduchu 0  °C. Na meranie pomocou termovízie sme si vybrali južnú stranu fasády na budove Slovenskej sporiteľne, kde sa nachádzajú veľké presklené plochy. Na obr. 3 je termogram štyroch

ného dvojskla bola teplota – 4,8 °C čo je jasný dôkaz zhoršenia tepelno-izolačných vlastností sklenenej tabule (obr.4). Teda pri tejto deformácii sklenená tabuľa nespĺňa tepelnotechnické vlastnosti, ktoré deklaruje výrobca.

Obrázok 3: Termogram s deformovanými izolačnými dvojsklami

Obrázok 4: Termogram s deformovanými izolačnými dvojsklami

izolačných dvojskiel, z ktorých dve majú priebyh a na ich vonkajšom povrchu sa určila aj zmena povrchovej teploty. Zistili sme deformáciu na týchto tabuliach vo forme konvexného priehybu skla a aj zhoršenie tepelno-technických vlastností týchto tabúľ. Na južnej strane fasády sme našli aj Tabuľka 1: Maximálna plocha tabule izolačného dvojskla v m2 pre presklené tabule, strednú časť fasády STN 70 1621 [2] kde nedochádzazloženie lo k deformáciám [mm] tlak 4+4 5+4 6+4 5+5 6+5 6 + 6 8 + 6 10 + 6 skla. Pomocou tervetra movízie sme určili qp [Pa] teplotu na povrchu skla, ktorá bola pri 1,9 2,3 3,0 3,2 3,8 5,0 6,5 9,1 633 nedeformovanom 1,7 2,1 2,7 2,9 3,4 4,4 5,8 8,1 700 skle – 12,9 °C. Teplota - 9,5 °C bola na 1,5 1,8 2,3 2,5 2,9 3,8 4,9 7,0 800 styku dvoch okra1,3 1,6 2,0 2,2 2,5 3,3 4,3 6,1 1000 jov izolačného skla, no v strede defor1,0 1,4 1,8 1,9 2,3 3,0 3,8 5,4 1100 movaného izolač-

Priehyb dvojskiel sme overovali meraním in situ na realizovaných budovách v Bratislave, vybrali sme si budovu Slovenskej sporiteľne (obr. 2), na ktorej sme pomocou termovízneho merania zistili zhoršenie tepelno-technických

Priehyb izolačných skiel je porucha, ktorá znižuje tepelnoizolačnú schopnosť v zimnom období, fyzikálna celistvosť plochy zasklenia nie je garantovaná. Deklarované hodnoty fyzikálnych vlastností sa líšia podľa miery deformácie, čím je deformácia väčšia, tým sú horšie tepelnotechnické vlastnosti sklene-

ných tabúľ. Táto porucha je vlastne fyzikálna vlastnosť a dá eliminovať iba do určitej miery. Hlavným kritériom je aby výrobca dodržiaval prísne technologické postupy. Výrobca musí zohľadniť vplyv zmeny teploty a tlaku vzduchu medzi miestom výroby a miestom zabudovania do stavby. Projektanti a architekti by mali zohľadňovať STN 70 1621: 2 011, ktorá definuje hrúbky skiel a maximálne rozmery izolačných skiel. Overované izolačné dvojsklá na fasáde budovy Slovenskej sporitelne v BA tieto podmienky STN 70 1621 nesplnili. Literatúra: [1] Holubanská, M., Kmecová, M.: Diagnostika nehomogenity zasklení obvodových plášťov budov pomocou termovízie. SVOČ, SvF STU, Bratislava, 2012 [2] STN 70 1621 Izolačné sklá. Požiadavky na vzhľad a  rozmery

dokončenie zo strany 5

Vysvetlivky: 1 – jednoznačné označenie štítka; 2 – identifikácia výrobcu a jeho sídla; 3 – identifikácia skladby okna a vlastností polotovarov; 4 – deklarované naplnenie izolačného dvojskla plynom; 5 – vlastnosť, ktorú ovplyvňuje výrobca okna. Združenie SLOVENERGOokno ako jeden z produktov zvýšenia dôvery zákazníka k oknám zaviedlo energetické štítky okien. Energetické štítky okien sú vo vyjadrení zavedenom týmto združením minimálne vyjadrením úcty výrobcu okna k zákazníkovi najmä tým, že tento dostáva do rúk korektné vyjadrenie vlastností okna a jeho prvkov. Cieľom je nezavádzať užívateľa nízkymi hodnotami súčiniteľa prechodu tepla izolačného skla a pritom nespomenúť vlastnosti rámu alebo okraja zasklenia. Energetické štítkovanie okien umožňuje spotrebiteľovi presný kvantifikovať kvalitu ponúkaného okna a jasne vidieť prínosy výrobku oproti inému ponúkanému výrobku. Namiesto nepresných vyhlásení a niektorých reklám, má spotrebiteľ jednoduchý a pritom presný spôsob kvantifikácie energetickej efektívnosti okien. Energetické štítkovanie okien nie je len sumárom tabuľkových hodnôt, významný vplyv majú aj technologické podmienky toho – ktorého výrobcu vyjadrené cez prievzdušnosť okien. Energetický štítok obsahuje jednoznačné označenie (obr. 4 pozícia 1), vedúce k výrobcovi okna, ktorého plný názov aj s  adresou je uvedený v prvých riadkoch štítka (obr. 4 pozícia 2). V ďalších riadkoch sú uvedené obchodné názvy profilov okien, vlastnosti a skladba skiel (obr. 4 pozícia 2). Na obrázku 4 je príklad použitia 4 – komorového plastového profilu, izolačného dvojskla, z ktorého každé má hrúbku 4 mm a medzi nimi je medzera 16 mm (4-16-4). ďalej sa dozvedáme, že medzisklená dutina je vyplnená inertným plynom argónom (Ar), s naplnením 90%, pri ktorom je deklarovaný súčiniteľ prechodu tepla (Ug). Tolerancia naplnenia je ± 5%. Dištančný ramik v medzisklenom priestore je z hliníka (Al rámik). Takýto rámik sa dnes už podľa platnej tepelnotechnickej normy na okná neodporúča. Vlastnosti skladieb izolačných skiel sú deklarované výpočtom výrobcom tabúľ skla, ktorý garantuje uvedené vlastnosti pri stanovenom naplnení medzisklenej dutiny stanoveným ply-

Obrázok 6: Meranie percenta naplnenia izolačného skla argónom (ilustračný obrázok)

izolačného skla sa zhorší o 0,2 W/(m2.K), čo následne ovplyvní celkovú energetickú bilanciu okna a môže viesť k  preradeniu okna do nižšej energetickej triedy (obr. 4 pozícia Obrázok 5: Porovnanie vybraných izolačných sklených systémov 6). Alebo sa obráti na iného dôveryhodnejnom. Niektorí výrobcovia izolačných skiel tieto názvy korektne šieho výrobcu izolačného skla. Výber má prenášajú aj do štítkov nalepených na skle. Sú uvedené aj na veľký doma aj v  zahraničí. energetickom štítku okna (na obr. 4: Planibel Clear – Planibel TopN+). Percento naplnenia plynom garantuje výrobca izolač- 3. ZÁVER Združenie SLOVENERGOokno svojimi kontrolnými mechaného skla, ktorý nakupuje sklá od týchto sklárskych koncernov - výrobcov tabúľ skiel. Nízkoemisný povlak izolačného skla nizmami garantuje u tých členov, ktorí pristúpili k vydávaniu (pokovenie) je už súčasťou dodávok tabúľ skla a zabezpečuje štítkov, deklarované vlastnosti okna. Plnenie podmienok je v štítku uvedený solárny faktor skla (g). Dôveryhodnosť výrob- permanentne preverované. Okrem písomných zistení má zdrucu izolačného skla, že použil stanovené tabule skla, tesniace ženie možnosť aj zmerať naplnenie izolačného skla inertnými tmely, ktoré neprepúšťajú plyn z uzavretej dutiny izolačného plynmi a tým aj touto cestou v praxi kontrolovať plnenie zmluvskla ako aj to, že naplnil dutinu predpísaným percentom plynu ných záväzkov svojich členov. Aktuálny zoznam držiteľov enerje preukazovaná plnením harmonizovanej európskej normy. V getických štítkov je na internetovej stránke združenia (http:// SR sme nedávnej minulosti mali niekoľko desiatok výrobcov slovenergookno.sk). izolačných skiel rôznej úrovne výroby, ale aj vnútropodnikovej PRIPRAVUJEME: kontroly, pomocou ktorej sa sleduje plnenie požiadaviek relevantných noriem. Mnohí v záujme dôveryhodnosti si takúto V súvislosti s pripravovaným vydaním kontrolu dávajú zabezpečovať nezávislou treťou stranou (akrerevidovanej STN 73 3134 uskutočníme už ditovaným laboratóriom). Držiteľ energetického štítka okien má povinnosť mať uzavretú prv spomínanú zmluvu o kvalite začiatkom roka 2014 školenia na získanie a zbierať relevantné písomné doklady poskytované výrobcom montážneho pasu na okná a dvere. Monizolačného skla o  zabezpečení vnútropodnikovej kontroly. Potážne skupiny sa môžu prihlásiť na adrese: kiaľ takúto zmluvu výrobca izolačného skla s nim neuzavrie je povinný dať výrobca okna - člen združenia, dať si združeniu tajomnik@slovenergookno.sk prepočítať štítky, pričom hodnota súčiniteľa prechodu tepla

11

11_  
11_  
Advertisement