Page 1

wydawca

nuMer 2 (6) październik 2013

teMAt nuMeru

Deklaracja, czyli wszyscy wiedzą lepiej

w numerze: › NIEZNISZCZALNE SYSTEMY SCHÜCO XR › CZY NOWE FIRMY Z GRUPY OKNOPLAST PODBIJĄ EUROPĘ? › OKNA DREWNIANE MONTOWANE W SYSTEMIE MOWO

Produkcja wypełnień to nie taka prosta sprawa…

› FOLIE OKIENNE ALTERNATYWĄ DLA OSŁON › KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH DLA BIUR

nowoczesne uszczelnienie okien w starym budownictwie

dzień z życia technologa oknoplast


zdJęcie nA okłAdce: FirMA - LTB

od redAkcJi

WYDAWCA: oknonet.pl Sp. z o.o. 58-302 Wałbrzych ul. Armii Krajowej 24c www.oknonet.pl oknonet@oknonet.pl Prezes: › Andrzej Kubicki dyrektor zArzĄdzAJĄcy: › Andrzej Parzonka

Drodzy Czytelnicy, ponownie przygotowaliśmy dla Was wiele materiałów, z których każdy na pewno znajdzie coś szczególnie interesującego dla siebie. Oprócz aktualnych wydarzeń z branży i przeglądu sytuacji na rynku nieruchomości, mamy dla Was na przykład niezmiernie interesujący tekst Pana Bogdana Wójtowicza na temat deklaracji właściwości użytkowych stolarki, których wymóg sporządzania został wprowadzony za sprawą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. A może ciekawi Was, jak wygląda dzień z życia technologa OKNOPLAST albo co się liczy w produkcji wypełnień drzwiowych? Ponadto przygotowaliśmy dla Was pokaźny pakietów artykułów z zakresu montażu stolarki. Tak więc przyjrzymy się praktycznym możliwością urządzenia Leica 3D Disto, zamontujemy okna drewniane w systemie MOWO oraz sprawdzimy jak nowocześnie uszczelnić okna w starym budownictwie. Oczywiście to tylko kilka wybranych przykładów z pokaźnej puli artykułów. Życzę przyjemnej lektury. Tomasz Pępek redaktor naczelny

Adres redAkcJi: 58-302 Wałbrzych ul. Armii Krajowej 24c tel. +48 507-029-852 tel. +48 507-029-853 www.windoorexpert.pl expert@oknonet.pl redAktor nAczelny › Tomasz Pępek tomasz@oknonet.pl redAguJe zesPÓł: › Tomasz Pępek › Andrzej Parzonka › Magdalena Parzonka › Marcin Izydorczyk › Paweł Sommer oPrAcowAnie grAFiczne skłAd i ProdukcJA › Tomek Futkowski reklAMA tel. +48 507-029-853 e-mail: reklama@oknonet.pl korektA: › Tomasz Pępek tomasz@oknonet.pl PrenuMerAtA: tel. +48 507-029-853 www.windoorexpert.pl druk: ZAKŁADY GRAFICZNE TAURUS Roszkowscy Sp. z o.o. www.drukarniataurus.pl nAkłAd: 3 000 Niezamówionych materiałów redakcja nie zwraca oraz zastrzega sobie prawo ich skracania. Oknonet.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam oraz ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny. Wszelkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek języku bez wcześniejszej zgody Wydawcy jest zabroniony. Wydawca zabrania bezumownej sprzedaży numerów bieżących i archiwalnych. Nieprzestrzeganie tego zakazu skutkuje odpowiedzialnością prawną. Copyright © oknonet.pl Sp. z o.o.

2 NUMER 2 (6) październik 2013


Produkcja wypełnień to nie taka prosta sprawa…

W numerze: Aktualności 4

Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

okna 7

Dobrzy Sprzedawcy i monterzy kluczem do sukcesu

9

Niezniszczalne systemy Schüco XR

12

Okna i drzwi przesuwne niejedno mają imię

18

Czy nowe firmy z Grupy OKNOPLAST podbiją Europę?

22

Leica 3D Disto – wymiary w 5 minut

26

Panoramiczne przeszklenia przesuwne Schüco ASS 77 PD

drzwi

Nowoczesne uszczelnienie okien w starym budownictwie

28

Produkcja wypełnień to nie taka prosta sprawa…

32

O drzwiach energooszczędnych ECO słów i pytań kilka

energooszczędność 35

ISO-BLOCO Reno – Nowoczesne uszczelnienie okien w starym budownictwie

44

tremco illbruck porządkuje swoje marki

46

Okna drewniane montowane w systemie MOWO

51

Co możemy zyskać stosując nawiewniki powietrza?

osobliwość 53

Dzień z życia technologa Oknoplast

osłony 55

Folie okienne alternatywą dla osłon

57

Jak ewoluowało inteligentne budownictwo

FASADY

Dzień z życia technologa Oknoplast

61

Kompleksowe rozwiązania ścian działowych dla biur

OKUCIA 63

Jak uniknąć problemów z oknami o nietypowych kształtach?

MASZYNY 65

Centrum obróbcze z automatycznym za i rozładunkiem?

68

Frezarka do uszczelek CNC na 8 profili Made in URBAN POLSKA

szkło 70

„GlassTime” – nowy podręcznik o szkle architektonicznym

73

3 NUMER 2 (6) październik 2013

Deklaracja, czyli wszyscy wiedzą lepiej


AKTUALNOŚCI

sytuacja na rynku

nieruchomości mieszkaniowych (i/ii kwartał 2013) Raport AMRON–SARFiN 1/2013 WERSJAKomitetu SKRÓCONA AUTOR: Jacek Furga, Przewodniczący ds. Finansowania Nieruchomości Związku

Banków Polskich i Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji ZDJĘCIA: Centrum AMRON

Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych

P

oczątek 2013 roku, zgodnie z prze- o 23% mniej niż w tych samych miesiącach rozpoczętych inwestycji w I kwartale 2013 Początek 2013 roku, zgodnie z przewidywaniami, przyniósł spadek oraz w 21% porównaniu 2012 roku. W stosunku poprzednier. odpowiada poziomowi z 2009do r. Pierwsze poprzedniego mniej niżdo w IIVkwartału widywaniami, przyniósł spadek licz- roku liczby zarówno wydanych pozwoleń na budowę, jak i budów rozpogo kwartału spadek wyniósł 14%. Spadek podaży wyraźnie przedby zarówno wydanych pozwoleń na kwartale 2012 roku. Liczba budów rozpo- trzy miesiące bieżącego roku przyniosły nieczętych. Spadek był widoczny w ujęciu kwartalnym oraz rocznym. stawia wykres nr 15. Liczba rozpoczętych inwestycji w I kwartale budowę, jak i budów rozpoczętych. Spadek czętych była niższa o 31% i wyniosła 21 570 znaczny wzrost liczby mieszkań oddanych Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, od stycz- 2013 r. odpowiada poziomowi z 2009 r. Pierwsze trzy miesiące biewidoczny w ujęciu kwartalnym oraz rocz- nowych inwestycji w porównaniu do I kwar- do użytkowania. W ujęciu rocznym wyniósł nia dobył marca 2013 r. wydano 29 382 pozwolenia na budowę, czy- żącego roku przyniosły nieznaczny wzrost liczby mieszkań odda2%, natomiast kwartalnie liczba 2%, tału poprzedniego 2012 roku. W stosunku nym. Zgodnie Głównego Urzędu roku li o 23% mniej niż wz danymi tych samych miesiącach nychdodopoprzedniego użytkowania. on W zaledwie ujęciu rocznym wyniósł on zaledwie mieszkań spadła o 22% i wyniosła kwartału spadek wyniósł 14%. Spadek poda- gotowych Statystycznego, do marca 2013 r.Liczba oraz 21% mniej niż wodIVstycznia kwartale 2012 roku. budów rozponatomiast kwartalnie liczba gotowych mieszkań spadła o 22% 161. ży wyraźnie przedstawia wykres nr 37 15. 161. Liczba wydano 29 382 pozwolenia budowę, czętych była niższa o 31% i wyniosła 21 czyli 570 nowych inwestycji i wyniosła Wykres 19. Liczba wydanych pozwoleń nana budowę. budów rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytkowania w okresie37 III kw. 2011 r. – III kw. 2012 r. Wykres 14. Liczba 14. wydanych napozwoleń budowę, budów rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytkowania w okresie I kw. 2012 r.–I w kw. 2013 r. I kw. 2012 r.–I kw. 2013 r. Wykres Liczba pozwoleń wydanych na budowę, budów rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytkowania okresie

60 000 50000

wydane pozwolenia

40 000 budowy rozpoczęte 30 000 mieszkania oddane do użytkowania

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

2012

I kw.

2013

Źródło: GUS

4 NUMER 2 (6) październik 2013

37 161

21 570

29 382

47 722

25 031

37 155

36 962

36 086

40 021

31 551

49 316

49 842

36 292

0

31 365

10 000

38 234

20 000

Źródło GUS


AKTUALNOŚCI

W badanym okresie sektor spółdziel- W minionym kwartale (I kw. 2013 r.) wyniosła produkcję nowych mieszkań, skupiając się na ni mieszkaniowych rozpoczął budowę 256 12 037 pozwoleń i był to spadek o prawie 31% efektywnej promocji i sprzedaży tych, które są mieszkań (wobec 286 w IV kw. 2012 roku), w porównaniu do IV kwartału 2012 roku. W ska- już na rynku. natomiast liczba pozwoleń na budowę spadła li roku spadek był nieznacznie wyższy i wyniósł w porównaniu do ostatniego kwartału 2012 34,14% (I kw. 2013 r./ I kw. 2012 r.). roku z 353 do 156. Liczba mieszkań spółdziel• ii kwartał 2013 W okresie od stycznia do marca br. doszło czych oddanych do użytkowania wyniosła 1 047 lokali i była porównywalna do wyni- do wyhamowania dynamiki wzrostu liczby W II kwartale 2013 roku zarejestrowano ków IV kwartału 2012 roku (spadek wyniósł mieszkań oddanych do użytkowania. W I kwar- wzrost liczby mieszkań, których budowę roztale 2013 roku liczba gotowych mieszkań wzro- poczęto. W okresie od kwietnia do czerwca jedynie 2,29%). Pierwszy kwartał 2013 roku w sektorze sła o prawie 7% w porównaniu rocznym, na- rozpoczęto 37 435 budów, w porównaniu do AMRON–SARFiN 1/2013 WERSJA ujęciu kwartalnym spadłaSKRÓCONA o niemal 21 570 w poprzednim kwartale. Kwartalny deweloperskimRaport charakteryzował się niskim tomiast w poziomem budów rozpoczętych oraz pozwo- 42%. Pierwszy kwartał bieżącego roku pokazał, wzrost dotyczył również wydanych pozwoleń leń na budowę nowych lokali. Liczba wyda- że przy wysokim poziomie podaży oraz ogra- na budowę – liczba nowych pozwoleń wynionych pozwoleń była najniższa od 2009 roku. niczonym popycie deweloperzy ograniczyli sła 38 392 (wzrost o 31% w porównaniu do Wykres 15. Liczba budów rozpoczętych w okresie od stycznia do marca w latach 2005 - 2013

budowę now od 2009 roku pozwoleń i b łu 2012 roku 34,14% (I kw

Wykres 15.15. Liczba budów rozpoczętych w okresie od stycznia do marca w latach 2005-2013 Wykres Liczba budów rozpoczętych w okresie od stycznia do marca w latach 2005-2013

60 000 50 000

38 086

40 000

31 299

30 000

23 473

20 000

15 245

30 952

27 241

31 365

Tabela 3. Liczba w do użytkowania p

21 570

16 833

10 000 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Źródło GUS

mieszkania o

aport AMRON–SARFiN 1/2013 WERSJA SKRÓCONA Źródło: GUS Wykres 16. Liczba wydanych pozwoleń na budowę, budów rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów w okresie I kw. 2012 r. - I kw. 2013 r. w ujęciu kwartalnym

W badanym okresie sektor spółdzielni mieszkaniowych rozpoczął budowę 256 mieszkań (wobec 286 w IV kw. 2012 roku), natomiast budowy rozpoczęte mieszkania oddane do użytkowania pozwolenia liczba pozwoleń na budowę spadła w porównaniu wydane do ostatniego 25 000 kwartału 2012 roku z 35321do 754 156. Liczba mieszkań spółdzielczych oddanych do użytkowania wyniosła 1 047 lokali i była porównywalna 20 000 18 277 17 406 do wyników IV kwartału 2012 roku 14(spadek wyniósł jedynie 2,29%). 785

Źródło: GUS

s 16. Liczba wydanychWykres pozwoleń na budowę, budówpozwoleń rozpoczętych oraz mieszkań do użytkowania przez deweloperów w okresie przez I kw. 2012 r.– I kw. 2013 r. w ujęciu kwartalnym 21. Liczba wydanych na budowę. budów oddanych rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytkowania deweloperów w okresie III kw. 2011 r. – III kw.

15 000

12 037

14 455

9 356

21 194

11 276

15 341

11 355

13 119

19 537

13 521

5 000

15 230

Pierwszy kwartał 2013 roku w sektorze deweloperskim charaktery10 000 zował się niskim poziomem budów rozpoczętych oraz pozwoleń na

W okresie od miki wzrostu tale 2013 rok równaniu roc 42%. Pierws ziomie poda produkcję no i sprzedaży t

0 I kw.

II kw.

III kw. 2012

IV kw.

I kw. 2013

Źródło GUS

GUS

5

Wykres 20. Liczba wydanych pozwoleń na budowę. budów rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów w okresie III kw. 2011 r. – III kw. 2012 r. w ujęciu

s 17. Liczba wydanych pozwoleń na budowę, budów rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów w okresie I 2012– III 2013 r. w ujęciu miesięcznym

12 000

NUMER 2 (6) październik 2013

budowy rozpoczęte 10 000


AKTUALNOŚCI

i mieszkaniowych Wykres 15. Liczba budów rozpoczętych w okresie od stycznia do marca w latach 2005 - 2013

eszkań, którwca rozpoednim kwarozwoleń na zrost o 31% sł 16% spaba mieszkań

Wykres 16. Liczba budów rozpoczętych w okresie od kwietnia do czerwca w latach 2005–2013 Wykres 16. Liczba budów rozpoczętych w okresie od kwietnia do czerwca w latach 2005–2013

60 000

54 912

50 000

56 589

53 827 44 367

43 507

40 000

49 058

49 316 37 435

34 561

30 000 20 000 10 000

a mieszkań, 0 ła najniższa Źródło GUS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 wprowadzah pozwoleń Źródło: GUS I kw. 2013 r.) Badany kwartał przyniósł 16% spadła nieznacznie – o 1%. Tak znaczne spadki do II kwartału 2012 roku. Spadek wydanych a liczba roz- gotowych mieszkań (II kw./I kw. wartości dwóch pierwszych wskaźników stano- pozwoleń na budowę oraz mieszkań oddanych spadek liczby Tabela 4. Liczba wydanych pozwoleń na budowę, budów rozpoczętych oraz mieszkań o użytkowado użytkowania deweloperów w okresie Ianalityków kw. 2012 r. – kw. 2013 r.wyniósł odpowiednio 29,50% doIIużytkowania wią potwierdzenie przewidywań 2013). Liczba oddanych mieszkań oddanych do użytko- przez rynku nieruchomości co do pro-cykliczne- oraz 16,86%. Dane płynące z sektora dewelowania wyniosła 31 367. ości dwóch 2012 Ustawy perskiego wskazują, 2013 że liczba nowych mieszgo, szkodliwego dla rynku działania dywań anaI kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. rynek jest ograniczona, Według danych Głównego Urzędu Staty- o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego kań wprowadzanychIInakw. dliwego dla liczba mieszkań,wydane sprzedaż na dość dobrym polub domu jednorodzinnego. stycznego których budowę 18 277 21 754Można 14 się 785oba-17 a406 12 utrzymuje 037 15się 336 pozwolenia rozpoczęto w II kwartale 2013 roku, była naj- wiać, czy łączny skutek działania „Ustawy dewe- ziomie, co może świadczyć o tym, że decyzje lu mieszkalbudowy rozpoczęte 15 230 19 537 11 355 11 276 9 556 11 662 od 2006 roku, co pokazuje rzeczywiste loperskiej” i Programu „MdM”, zwłaszcza przy o kupnie mieszkania nie zostały wstrzymane ze y łącznyniższa sku13 się 521 13 119 gospodarczej, 15 341 21 względu 194 14na562 10 907na wejście w życie mieszkania wyczekiwanie poprawiającej koniunkturze wyhamowanie wprowadzania nowych inwe- oddane ”, zwłaszcza do użytkowania stycji do sprzedaży. Liczba wydanych pozwoleń nie wywoła presji na wzrosty cen nieruchomo- Programu „Mieszkanie dla Młodych”. porównaniu do II kwartału 2012 roku spadła ści w kolejnych kwartałach. ywoła wpresji Źródło: GUS o 23%, a liczba rozpoczętych budów – o 24%.

Liczba budów rozpoczętych w badanym

rt AMRON–SARFiN 2/2013 WERSJA SKRÓCONA kwartale była niższa o 40,31% w porównaniu Liczba mieszkań oddanych do użytkowania

Tekst składa się z wybranych fragmentów Raportu AMRON-SARFiN

Liczba budów rozpoczętych w badanym kwartale była niższa o 40,31% w porównaniu do II kwartału 2012 roku. Spadek wydaWykres 17.budowę, Liczba wydanych na budowę, budów rozpoczętych oraz mieszkań oddanych dodo użytkowania deweloperów Liczba wydanych pozwoleń na budów pozwoleń rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów wprzez okresie I kw. 2012 r. – II kw. 2013 r. w u nych pozwoleń nawbudowę oraz mieszkań oddanych użytkowania Wykresw21. Liczba wydanych budowę. budów rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów w okresie III kw okresie I kw. 2012 r. – IIpozwoleń kw. 2013 r. na ujęciu kwartalnym m wyniósł odpowiednio 29,50% oraz 16,86%. Dane płynące z sektora wydane pozwolenia deweloperskiego wskazują, że mieszkania liczba oddane nowych mieszkań wprowadzabudowy rozpoczęte do użytkowania wydane pozwolenia na rynek jest ograniczona, a sprzedaż utrzymuje się na dość 25nych 000 budowy rozpoczęte 21 754 dobrym poziomie, co może świadczyć o tym, że decyzje o kupnie mieszkania oddane do użytkowania nie zostały wstrzymane ze względu na wyczekiwanie na 20mieszkania 000 18 277 17 406 wejście w życie Programu „Mieszkanie dla Młodych”. 15 336 14 785

011 r. – III kw. 2012 r.

mieszkań

15 000

12 037

0 I kw.

II kw.

III kw. 2012

IV kw.

10 907

11 662

14 562

9 556

21 194

11 276

15 341

11 355

13 119

19 537

13 521

5 000

15 230

10 000

www.zbp.pl

I kw.

II kw. 2013

Źródło GUS

Liczba wydanych pozwoleń na budowę. budów rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów w okresie III kw. 2011 r. – III kw. 2012 6

Liczba wydanych pozwoleń na budowę, budów rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów w okresie I 2012 – VI 2013 r. w ujęciu mie

12 000

NUMER 2 (6) październik 2013

budowy rozpoczęte


oknA

dobrzy sprzedawcy i monterzy kluczem do sukcesu Dalsze polecenia firmy sprzedającej stolarkę zależą w ogromnym stopniu od kadry handlowej i poziom profesjonalizmu w zachowaniach członków ekipy montującej. Czym powinni cechować się dobrzy sprzedawca i monter w naszej branży? O to zapytamy Pana Leszka Sergiela, który z całym zespołem Witalni Szkolenia od ponad dekady szkolą zarówno sprzedawców, jak i monterów. Leszek Sergiel na jednym z ostatnio organizowanych szkoleń.

ROZMAWIAŁ: Tomasz Pępek NAPISZ DO EKSPERTA: leszek@witalni.pl

?

Panie Leszku, może zacznijmy od tego, dlaczego warto zabiegać o klientów z polecenia?

Dlaczego? Bo to klient „najtańszy” ze względu na koszt jego pozyskania. Klient z polecenia to na ogół klient zdecydowany i „przekonany” przez osobę, której ufa – rodzinę, znajomego, przyjaciela. Lepszej rekomendacji do zakupu nie dostarczy nawet najlepiej wyszkolony sprzedawca. Oczywiście, że taki klient często udaje niezdecydowanego, ale to jedynie „maska negocjacyjna” . Proces zdobywania klienta: od uświadomienia o istnieniu danej firmy i zakresu jej działalności, przez wzbudzanie zainteresowania, ocenę i kolejne etapy, do pierwszego zakupu włącznie, to proces, który jest kosztowny. Koszty zależą m.in. od narzędzi marketingowych, środków przekazu, formy pracy, np. czy

telemarketing czy wizyty w terenie na tzw. „zimnym rynku” – w tych przypadku różnica potrafi być dziesięciokrotna. Z wyliczeń dokonywanych przeze mnie wynika np., że koszt pozyskania klienta „wizytą handlową” to koszty nawet na poziomie 1200,00 zł. Klient z polecenia to kupujący, którego „przeprowadza” przez wszystkie etapy sprzedaży (od braku świadomości do pierwszego zakupu) inny klient, na którego pozyskanie zainwestowaliśmy środki już wcześniej. Dlatego o tym powinni wiedzieć wszyscy pracownicy, bo praktycznie wszyscy maja wpływ na zadowolenie klientów firmy, a tylko klient zadowolony i zmotywowany poleci innym określony produkt, firmę czy osobę. Celowo użyłem słowa „zmotywowany”, bo nadal obserwuję w branży stolarki ogromny potencjał w stosowaniu narzędzi i systemów do motywowania klientów w kierunku uzyskiwania od nich poleceń.

7 NUMER 2 (6) październik 2013

?

Jak dużą rolę w odbiorze firmy przez klienta mają sprzedawcy i monterzy?

Krótko odpowiadając: strategiczną. Wielokrotnie uświadamiam, że produktem, promocją, dystrybucją i ceną nie da się już konkurować. To już można powiedzieć – truizm. Dzisiaj, obok marki i osiągnięć firmy, liczą się ludzie i proces. Proces, w ujęciu jego przebiegu i realizacji, to również, a możne nawet przede wszystkim, ludzie. Rola sprzedawców i monterów jest nie do przecenienia. Od wrażenia kreowanego przez handlowców w salonie okiennym lub podczas pomiaru na budowie zależy bardzo dużo – przede wszystkim podpisanie umowy i sprzedaż. Równie dużo zależy od monterów. To oni mogą w ogromnym stopniu przyczynić się do dalszych poleceń, czyli zwiększenia sprzedaży i obniżenia kosztów pozyskiwania klientów. Jeżeli pyta Pan o „odbiór” przez klientów to właściwie


oknA

odpowiedź jest również jednoznaczna: jeżeli odbiór jest pozytywny to dochodzi do sprzedaży i poleceń, W odwrotnej sytuacji…. firma wygenerowała jedynie koszty.

sprzedawcy doświadczenia i wiedzy w dziedzinie w jakiej pracuje sprzedawca. Na pytanie jak długo trwa zmiana zachowania odpowiedź jest tylko jedna: zawsze jest to indywidualny proces.

?

?

Co powinno cechować dobrego sprzedawcę? Czy można mówić o jakimś idealnym wzorcu?

Pytanie, na które odpowiedzią może być treść opasłej książki, w której – niezależnie od ilości stron – wniosek końcowy będzie jednak taki, że idealnego wzorca nie ma. Natomiast co do cech dobrego sprzedawcy, to sam przyjąłem zasadę, że dobry sprzedawca to taki, który „stoi” twardo na dwóch nogach. Jedną z nich jest wiedza merytoryczna o produkcie, usłudze, branży, kliencie, uwarunkowaniach prawnych, uwarunkowaniach gospodarczych, możliwościach i sytuacji firmy etc. Drugą z nich powinna być wiedza handlowa: techniki sprzedaży, umiejętności wywierania wpływu i obrony przed manipulacjami ze strony klientów. Idealnie jest jeszcze wówczas, kiedy sprzedawca ma pozytywny system wartości i cechy osobowe w postaci odpowiedzialności, otwartości i ciekawości świata.

?

Czego najtrudniej jest nauczyć/ oduczyć ludzi trafiających do Państwa na szkolenia? I jak długo trwa zmiana zachowania osób, które się szkolą?

Właściwie tylko jednej, „drobnej” rzeczy: zmiany nawyków. Nawyki to „druga natura” ludzi, zatem z naturą trudno konkurować. A tak poważnie, to największym problemem jest swego rodzaju „brak pokory” polegający na kwestionowaniu treści szkoleń i przedstawianych metod, bo często na pierwszy rzut oka są one jedynie „teoretyczne”. Nie generalizuję, ale w mojej ocenie ogromna ilość uczestników szkoleń nie przykłada dostatecznej wagi i energii do stosowania poznanej wiedzy i umiejętności. Nie dziwi mnie to z jednej strony, bo rzeczywiście szkolenia potrafią „burzyć” dotychczasowe modele, pozbawiają „wymówek” i jednoznacznie uświadamiają, że wyniki jakie osiąga uczestnik w przewadze zależą wyłącznie od jego zachowań i działań. Ta uświadomiona odpowiedzialność nie zawsze chce być przyjęta prze konkretna osobę i wówczas w sposób „naturalny” uczestnik będzie deprecjonował treść szkolenia. Osobiście nazywam to „grzechem pychy” przejawiającym się brakiem uznania zarówno treści szkolenia, jak również – co gorsze – brakiem pokory wobec klientów i ich prawa do większego niż

O ile większość pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, że handlowcy są wizytówkami firmy, i przywiązuje wagę do ich umiejętności i zachowania, o tyle zdecydowana mniejszość interesuje się tym, jak pod tym kątem wypadają ekipy monterskie. Czy słusznie?

Oczywiście, że niesłusznie. Na szczęście to się już w branży stolarki zmienia od jakiegoś czasu. Powiedziałbym, że już kilka lat temu miałem okazję „poprawiać” jakość zachowania ekip monterskich, co nie było „popularnym” obszarem szkoleń. Wówczas to były jednostkowe przypadki. Na szczęście wielu szefów sprzedaży wie, że sprzedaż kończy się dopiero na jakości montażu również w ujęciu zachowania ekip monterskich. W tym obszarze jest już dobrze, ale oczywiście zawsze może być lepiej. Na swoich szkoleniach dotyczących zachowań monterów zawsze mamy „komplet” uczestników. Wizerunek i zachowanie monterów to jedynie połowa zagadnienia związanego z etapem montażu. Druga połowa to świadome umiejętności monterów, co do sprzedaży dodatkowych usług i akcesoriów, a także umiejętności pozyskiwania klientów z polecenia. Rzadko kto rozpatruje monterów jako „służby handlowe”. Czy warto? Tak. Czy przygotowanie monterów do takiej roli jest proste? Niestety nie i może dlatego mało firm uruchamia taką strategię.

?

Choć mało się o to dba, to przecież monterzy są najbliżej klienta, przebywając w jego mieszkaniu czy domu. Jak powinien się zachowywać monter w domu klienta? Czego powinien się wystrzegać?

Oczywiście, profesjonalnie. Pytanie tylko co to znaczy? Lista profesjonalnych zachowań jest zbyt obszerna, abym mógł ją całą przytoczyć w tej rozmowie. Na poziomie ogółu można powiedzieć, że monterzy powinni mieć identyczne standardy zachowań jak kadra handlowa.

?

To może zadam zatem bardziej szczegółowe pytanie: monterzy często są częstowani napojami i przekąskami w czasie swojej pracy. Czy powinni odmawiać czy nie, aby nie urazić gospodarzy?

8 NUMER 2 (6) październik 2013

Oczywiście, to zależy. Zależy jaki jest klient i jaką udało się monterom nawiązać z nim relację. W dobrym tonie jest nie odmawiać poczęstunku zarówno kawy, herbaty, jak i drobnych posiłków. Jeżeli klient jest tak miły i częstuje szczerze, to tak. Naturalnie spożywanie takiego posiłku nie może urosnąć się do rozmiarów biesiady lub pikniku trwających zbyt długo. Równie ważną zasadą jest odmowa wypicia jakiegokolwiek alkoholu, choćby „jednego piwka”. Ważne przy tym jest również to, jak monter odmówi tego alkoholu. Najgorszą odpowiedzią będzie tutaj powiedzenie: „W pracy nie piję”. Odmówić należy w zupełnie inny sposób. Jeżeli ktoś nie wie jak, to niezawodną metodą jest powołanie się na prowadzenie samochodu. Na szczęście jest to już skuteczna „wymówka”. Są jednak jeszcze inne metody odmowy, ale rozmowa o nich to zbyt dużo do powiedzenia w tej chwili. Tak na marginesie, ale nadal w temacie poczęstunku ze strony klientów, to słyszałem podczas szkoleń dla monterów historię o skrajnym zachowaniu klienta. Otóż ów klient najpierw poczęstował ekipę piciem i jedzeniem, a następnie przy rozliczeniu pracy odliczył wartość poczęstunku i czasu na przerwę od wartości usługi. Może to rzeczywiście skrajna sytuacja, ale uświadamia jak trudną pracę mają monterzy ze względu na umiejętność budowanie relacji z klientami. Do tej części pracy powinni być równie dobrze przygotowywani, co handlowcy. Oczywiście do pewnego stopnia.

?

Klienci często mówią, że zależy im na jakości produktu i montażu. Co kryje się pod wiele mówiącym słowem „jakość”?

Sądzę, że w przewadze są do oczekiwania związane z jakością „techniczną” dotyczącą cech produktu, jego właściwości fizycznych, funkcji, estetyki etc. Podobne, techniczne kryteria klienci przykładają z pewnością też do jakości montażu, estetyki jego wykonania i obróbki ścian, czasu trwania i tzw. „fachowości”. Na pewno klienci oceniają porządek, jaki zachowuje w trakcie i pozostawia po sobie ekipa monterska. Te czynniki są oceniane dość dokładnie i krytycznie. Jestem jednak przekonany o tym, że ta ocena, pomimo że dotyczy technicznych i organizacyjnych czynników, jest mniej lub bardziej pozytywna ze względu na „aurę” jaką wytwarzają monterzy podczas usługi. Relacja, jaką monterzy potrafią zbudować z klientem, na pewno ma ogromny wpływ wrażenie po sobie pozostawione. Powszechnie wiadomo, że jeżeli monterzy nie zdobędą zaufania lub choćby sympatii, to mogą być bardziej krytycznie oceniani zarówno oni, jak i sam produkt.


oknA

niezniszczalne systemy schüco Xr W kontekście zwiększającego się ryzyka zamachów terrorystycznych, wzrasta również potrzeba bezpieczeństwa, a wraz z nią wymagania w zakresie technicznej ochrony budynków. Bazując na bogatym doświadczeniu w tej dziedzinie opracowano nowe systemy okienne, drzwiowe i fasadowe w zgodzie z surowymi standardami normy ISO 16933. TEKST: KOREKTA: ZDJĘCIA: NAPISZ DO EKSPERTA:

Schüco Tomasz Pępek Schüco schueco@schueco.pl

S

tandard ISO 16933 w wyczerpujący sposób opisuje metodologię badań wytrzymałości oszklenia na fale detonacyjne, które mogą występować na przykład w trakcie ataków terrorystycznych. Norma ta dostarcza również wytycznych do badań odległości, jakie pokonują odłamki szkła stłuczonego w rezultacie wybuchu i pozwala określić ryzyko zranienia osób przebywających w budynku. Wymagające badania na systemach okiennym, drzwiowym i fasadowym z serii Schüco XR potwierdziły, że pozwalają one na całościową realizację transparentnych powłok budynków odpornych na uderzenie fali detonacyjnej wywołanej wybuchem oddalonym nawet o 15 metrów. Nowa seria atestowanych przeciwwybuchowych systemów dedykowana jest w szczególności chronionym obiektom wojskowym, placówkom administracji publicznej, ambasadom, a także dużym budynkom komercyjnym. Procedurze badań według normy ISO 16933 poddano okna AWS 90 XR, drzwi ADS 90 XR oraz fasadę FW 80+ XR. Celem testów było sprawdzenie, jak zachowują się duże konstrukcje wykonane w tych systemach, dlatego poddano im większe próbki niż wymaga norma (1100x900 mm).

Przekrój przez fasadę FW 80+XR

9 NUMER 2 (6) październik 2013


oknA

Badanie przeprowadzane w strefie testów wybuchowych według normy ISO 16933

Uderzenie fali detonacyjnej

Maksymalne wygięcie modułów fasadowych

10 NUMER 2 (6) październik 2013


oknA

Jednoskrzydłowe okno rozwierno-uchylne Schüco AWS 90 XR o wymiarach 1210x1840 mm z ukrytymi okuciem jest w stanie wytrzymać falę uderzeniową o sile 169 kPa, wygenerowaną przez wybuch oddalony o 19 metrów. Tym samym uzyskało klasę EXV 19 (E). Standard E oznacza niskie ryzyko zranieniem odpryskami szkła od strony wewnętrznej. System drzwiowy Schüco ADS 90 XR pozwala na wykonywanie dużych, jednolub dwuskrzydłowych drzwi wejściowych w klasie EXV 19 (E) i o rozmiarach skrzydeł 1100x2250 mm. Tego typu stolarka może być

wyposażona również w dodatkowe systemy bezpieczeństwa, takie jak na przykład okucia przeciwpaniczne. System fasadowy Schüco FW 80+ XR został przetestowany w warunkach wybuchu oddalonego zaledwie o 15 metrów. Uzyskana klasa EXV 15 (D) zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy bardzo niskim ryzyku. Poziom ryzyka „D” oznacza, że szkło może ulec zbiciu, jednak odłamki nie mogą ulec przemieszczeniu na odległość większą niż 1 metr od okna. Przy projektowaniu systemu Schüco FW 80+ XR

Przekrój przez okno AWS 90 XR

zadbano również o harmonijną estetykę. Daje on architektom i projektantom bardzo szerokie możliwości stosowania dużych, transparentnych modułów fasadowych z przeszkleniami o wymiarach sięgających nawet 1545x1980 mm. Nowe systemy z serii XR uzupełniają program specjalistycznych rozwiązań, w skład których wchodzą systemy drzwi przeciwpożarowych i fasad dymoszczelnych, a także rozwiązania okien i drzwi odpornych na przestrzelenie z serii BR w klasie FB 4 i odpornych na włamanie w klasie RC4 (WK4).

Przekrój przez drzwi ADS 90 XR

11 NUMER NUMER24(6) (4)październik wrzesień 2012 2013


oknA

okna i drzwi przesuwne

niejedno mają imię Coraz częściej jako drzwi balkonowe i tarasowe stosuje się konstrukcje z przesuwnymi, a nie rozwiernymi skrzydłami. Tego typu rozwiązanie w wielu przypadkach przewyższają konstrukcje tradycyjne, czyli te ze skrzydłami rozwiernymi i rozwiernouchylnymi. Przede wszystkim skrzydła przesuwne mogą osiągać dużo większe wymiary niż skrzydła rozwierne, a otwarte nie zajmują przestrzeni wewnątrz pomieszczenia. Klasyczne drzwi balkonowe po otwarciu skrzydeł wchodzą bardzo głęboko w przestrzeń mieszkalną determinując różne możliwe rozwiązania związane z zagospodarowaniem wnętrz pomieszczeń. W poniższym artykule postaram się usystematyzować możliwe do zastosowania rozwiązania konstrukcyjne. AUTOR: Karol Reinsch, Marcin Szewczuk REDAKCJA: Tomasz Pępek ZDJĘCIA: Aluplast NAPISZ DO EKSPERTA: szewczuk@aluplast.com.pl

N

ajpopularniejsze obecnie drz wi przesuwne to tzw. PSK (Parallel-Schiebe -Kipp -Tür – Drz wi równolegle-przesuwno-uchylne). Tego typu konstrukcje buduje się przy użyciu standardowych profili okiennych. Przesuwanie skrzydeł możliwe jest dzięki zastosowaniu specjalnego mechanizmu okuć. Po przekręceniu klamki z pozycji zamkniętej skrzydło wysuwa się w głąb pomieszczenia, prostopadle do płaszczyzny okna, a następnie przesuwa na bok. Drzwi dysponują również funkcją uchyłu skrzydła.

12 NUMER 2 (6) październik 2013


oknA

Drzwi uchylno-przesuwne Drzwi przesuwne PSK występują w trzech podstawowych wariantach otwierania: 1. 2-kwaterowe – gdzie skrzydło przesuwa się na lewą lub prawą kwaterę stało. 2. 3-kwaterowe – gdzie środkowe skrzydło ruchome przesuwa się na lewą lub prawą kwaterę stało. 3. 4-kwaterowe – gdzie dwa środkowe skrzydła przesuwają się odpowiednio na lewą i prawą kwaterę stałą.

Okna przesuwne występują w następujących schematach otwierania: 1. 2-kwaterowe – z jednym lub oboma skrzydłami ruchomymi. 2. 3-kwaterowe – z jednym środkowym lub dwoma skrzydłami ruchomymi. 3. 4-kwaterowe – z dwoma środkowymi lub wszystkimi skrzydłami ruchomymi. 4. Multi sliding – z wieloma torami, gdzie skrzydła po otwarciu zsuwają się wszystkie na siebie. Firma aluplast posiada w swojej ofercie szeroką gamę systemów okien przesuwnych, które występują pod nazwami:

Wykonuje się również drzwi PSK, w których skrzydła przesuwają się na wewnętrzną stronę ściany budynku. Takie rozwiązanie umożliwia otwarcie całego otworu okiennego. W takim przypadku szyny prowadzące mechanizmu okuć muszą być przymocowane do ramy okiennej i wewnętrznej powierzchni ściany budynku. Ościeżnica musi być zamontowana w pozycji licującej z wewnętrzną płaszczyzną ściany budynku. Maksymalne wymiary skrzydeł drzwi PSK to około 1600x2100mm lub 1400x2300mm. Zaletami takiego rozwiązania są umiarkowana cena oraz wysoka szczelność. Wady to wysoki próg w postaci ramy okiennej oraz mogące się pojawiać przy nieumiejętnym użytkowaniu problemy z otwieraniem i zamykaniem skrzydeł.

Duo-rail

Okna przesuwne Kolejny rodzaj drzwi przesuwnych to tzw. Schiebefenster lub Sliding Windows. Ten typ okien przesuwnych charakteryzuje się bardzo prostą konstrukcją. Do ich budowy stosowany jest specjalny system profili. Niestety ze względu na sposób uszczelnienia, który realizowany jest za pomocą uszczelek szczotkowych, rozwiązanie to nie specjalnie nadaje się do stosowania w naszej strefie klimatycznej. Drzwi przesuwne tego typu charakteryzują się dużą prostotą konstrukcji. Skrzydła przesuwają się względem siebie poruszając się po niezależnych torach na specjalnych wózkach.

Mono-rail Multi-sliding 13 NUMER 2 (6) październik 2013


oknA

Mono-rail System przeznaczony jest do budowy okien, dla których nie stawia się wysokich wymagań izolacyjności cieplnej. Głównym powodem jest stosowanie pojedynczego szklenia. Charakterystycznym rozwiązaniem tej konstrukcji jest montaż szyby w kwaterze stałej bezpośrednio w ościeżnicy, a nie w skrzydle, tak jak ma to miejsce w pozostałych systemach. W tym przypadku wymiar światła szyby kwatery stałej jest większy od kwatery ruchomej o szerokość skrzydła. System posiada jeden tor jezdny i umożliwia budowę okien wg schematu A – Tabela 2.

duo-rail W ramach tego systemu możliwe są do wykonania okna przesuwne wg schematów A, C, D, F i G a po zastosowaniu ościeżnicy z trzema torami jezdnymi , również schematy An i Dn – Tabela 2. Dzięki większej szerokości skrzydła wzrosła do 19 mm maksymalna szerokość pakietów szybowych, co pozwala na uzyskanie lepszych parametrów izolacyjności cieplnej. Maksymalny ciężar skrzydeł w tej konstrukcji wynosi 60kg.

14 NUMER 2 (6) październik 2013


oknA

Multi-sliding To „najcieplejszy” z wszystkich trzech systemów. Maksymalne szerokość pakietu szybowego w tym przypadku wynosi 33mm. W systemie tym występują dwie ościeżnice o szerokościach zabudowy 80 I 96 mm. Do wyboru są dwa rodzaje wózków. Jeden typ o dopuszczalnym ciężarze skrzydła 120 kg i drugi do 150 kg. W ramach tego systemu można wykonać schematy otwierania A, C, D i F – Tabela 2. Zastosowanie specjalnego profilu ościeżnicy, który pełni funkcję dodatkowego toru jezdnego, umożliwia wykonanie konstrukcji wielotorowej. Dzięki temu można uzyskać efekt podobny do drzwi harmonijkowych., gdzie kilka skrzydeł po otwarciu nasuwa się na jedna ze skrajnych kwater, tworząc jedno, niczym nie przedzielone, światło przejścia.

Multi-sliding 80 mm

Multi-sliding 96mm z wieloma torami jezdnymi

Multi-sliding 96 mm

15 NUMER 2 (6) październik 2013


oknA

Parametr

Mono-rail

duo-rail

60mm

60mm

80mm

96mm

3 – 8mm

4 – 19mm

4 – 33mm

4 – 33mm

60kg

60kg

150kg

150kg

1000x1500

550x1700mm lub 1300x1350mm

700x2300mm lub 1300x1950mm

700x2300mm Lub 1300x1950mm

1

2 lub 3

2

2 lub dowolna ilość

Szerokość zabudowy w mm

Grubość pakietów szybowych

Maksymalny ciężar skrzydła

Maksymalne wielkości skrzydeł

Ilość torów jezdnych

Multi-sliding

Tabela 1.: Cechy charakterystyczne systemów okien przesuwnych aluplast.

schemat

Mono-rail

duo-rail

Multi-sliding

60mm

60mm

80mm

96mm

X

X

X

X

schemat A

Okno 2 kwaterowe z 1 skrzydłem przesuwnym

schemat c

Okno 4 kwaterowe z 2 skrzydłami przesuwnymi

X

X

X

schemat d

Okno 2 kwaterowe z 2 skrzydłem przesuwnym

X

X

X

schemat F

Okno 4 kwaterowe z 4 skrzydłami przesuwnymi

X

X

X

schemat g

Okno z 2 kwaterami przesuwnymi i bocznym naswietlem stałym

X

schemat An

Okno 3 kwaterowe z 3 torami jezdnymi i z 2 skrzydłami przesuwnymi

X

X

schemat dn

Okno 3 kwaterowe z 3 torami jezdnymi i z 3 skrzydłami przesuwnymi

X

X

Tabela 2.: Schematy konstrukcyjne (otwierania) okien przesuwnych. 16 NUMER 2 (6) październik 2013


oknA

drzwi unoszono-przesuwne Hst Najbardziej zaawansowana technologicznie konstrukcja to tzw. drzwi unoszono-przesuwne HST (Hebe- Schiebe- Tür). W tym rozwiązaniu uszczelnienie realizowane jest za pomocą uszczelek EPDM, co gwarantuje wysoką szczelność. Niewątpliwą zaletą tego typu drzwi tarasowych są możliwe do wykonania maksymalne wymiary skrzydeł, które osiągają wartości 3000x2500 mm. Tak duże przeszklenia nie są możliwe do wykonania we wcześniej opisanych systemach. Przekręcenie dużej klamki w dół (z pozycji zamknięcia) powoduje uniesienie skrzydła o kilka milimetrów, zwolnienie docisku uszczelek i możliwość swobodnego przesuwania skrzydeł. Najpopularniejsze schematy drzwi HST to: 1. 2-kwaterowe – z jednym lub oboma skrzydłami ruchomymi.

2. 4-kwaterowe – z dwoma środkowymi lub wszystkimi skrzydłami ruchomymi. Zaletami tej konstrukcji są: • Możliwość wykonania bardzo dużych przeszkleń • Duża szczelność • Dobre parametry izolacyjności cieplnej • Niski próg Nie jest to produkt, którego będą poszukiwać inwestorzy, dla których jedynym wyznacznikiem i celem nadrzędnym jest budowanie z najtańszych dostępnych materiałów. Drzwi HST to produkt przeznaczony przede wszystkim dla inwestorów wymagających. Wymagających wysokiej jakości wyrobów po to, aby w finalnym efekcie otrzymać budynek całkowicie zgodny z ich oczekiwaniami użytkowymi.

17 NUMER 2 (6) październik 2013

Przy tej okazji warto przypomnieć kwestie związane z prawidłowym montażem. Bez względu na system drzwi przesuwnych, są to najczęściej konstrukcje o bardzo dużych wymiarach i ciężarze. Z tego względu konieczne jest ich stabilne posadowienie. W tym przypadku bezwzględnie wymagane jest stosowanie profili poszerzających, dopinanych do dolnego poziomu ościeżnicy lub progu, które gwarantują stabilne osadzenie drzwi na całej szerokości oraz uniknięcie tzw. mostków termicznych. Jak widać, projektując lub wykonując konstrukcje okienne zapewniające swobodę komunikacji pomiędzy wnętrzem mieszkania a otaczającym dom środowiskiem zewnętrznym, mamy cały wachlarz rozwiązań. Dobór odpowiednich konstrukcji profili, systemów okuć, jak również szyb o określonych właściwościach pozwala zaoferować parametry o różnych funkcjonalnościach i parametrach technicznych.


oknA

czy nowe firmy z grupy oknoPlAst podbiją europę? Do portfolio firmy OKNOPLAST tego roku doszły aż dwie nowe międzynarodowe marki piłkarskie: Borussia Dortmund oraz Olympique Lyon, a także dwie nowe firmy z branży stolarki otworowej: WnD i Aluhaus. Wejdą one w skład nowo powołanej Grupy OKNOPLAST, której flagową marką pozostanie OKNOPLAST. Wszystko to ogłoszono na przełomie ostatnich kilku miesięcy. TEKST: Adriana Krawiec REDAKCJA: Tomasz Pępek ZDJĘCIA: OKNOPLAST NAPISZ DO EKSPERTA: A.Krawiec@oknoplast.com.pl wnd i Aluhaus w oparciu o rozwiązania i doświadczenia Oknoplastu będą produkować i eksportować wysokiej jakości stolarkę okienną i drzwiową w segmencie ekonomicznym plus (WnD) oraz w segmencie premium produktów z aluminium (Aluhaus). Krok ten ma umożliwić jeszcze większe zróżnicowanie oferty produktowej i jej precyzyjne dopasowanie do potrzeb klientów. W ten sposób OKNOPLAST ma szansę na zwiększenie swoich udziałów zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. • Jak oknoPlAst zdobywał europę Obecnie z fabryki z Ochmanowa, której powierzchnia to blisko 40 tys. m², co kilkadziesiąt sekund wychodzi jedno okno. Przy założeniu, że w standardowym domu jednorodzinnym jest średnio około 10 okien, to w ciągu godziny przynajmniej 10 nowo powstałych inwestycji budowlanych, zwłaszcza prywatnych inwestorów, zostaje wyposażonych w okna marki OKNOPLAST. Każde z nich spełnia wyszukane życzenia klientów – deklaruje Hubert Rudzki, Kierownik Marketingu na rynki CEE w OKNOPLAST i dodaje: Nasze okna zostały docenione

Powody współpracy Oknoplastu z Olympique Lyon są analogiczne jak w przypadku Borussii i Interu: firma chce wzmocnić swoją markę na kolejnym zagranicznym rynku. 18 NUMER 2 (6) październik 2013


oknA

przez setki tysięcy Europejczyków. Te same produkty, które może kupić klient w Polsce, chwalą sobie Francuzi, przywiązani do stylu Włosi czy wreszcie wymagający Niemcy. To uwiarygadnia naszą firmę w oczach klientów. Produkty OKNOPLAST skierowane są do określonego segmentu rynku – inwestorów ceniących innowacyjność i design. Niepowtarzalna estetyka to hasło, które najczęściej wypowiadają wszyscy Ci, którzy zakupili produkty OKNOPLAST – mówi Hubert Rudzki. Kolejne hasło – Kosmiczna technologia – tym razem reklamowe – wyraża ambicje firmy, która chce pozycjonować markę jako niedoścignionego lidera innowacji. Firma ma tu mocne argumenty, jak np. bariera termiczna z aerożelu, która – jak deklaruje producent – ma łączyć w najnowszym produkcie Oknoplastu, oknie Winergetic Premium Passive, parametry statyczne z bardzo dobrymi właściwościami termicznymi. Tym podejściem OKNOPLAST zamknął rok 2012 obrotem w wysokości 382 mln złotych i kilkunastoprocentowym wzrostem sprzedaży. • Marzenia o ekspansji pod własnym logo W strukturze OKNOPLAST udział eksportu to blisko 60 procent. Obecnie spółka OKNOPLAST prowadzi działalność na 10 europejskich rynkach: Austrii, Czech, Francji, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Włoch i Węgier. W ciągu ostatnich 12 miesięcy OKNOPLAST otworzył w tych krajach 300 partnerskich salonów sprzedaży i tym samym rozbudował swoją sieć do 1600 partnerów handlowych. Właścicielom podkrakowskiej firmy okiennej od początku marzyła się ekspansja pod własnym logo, która długo była poza zasięgiem większości polskich firm sprzedających za granicą. Szybko dostrzegli, że markowa sprzedaż daje możliwość zdobywania większych udziałów na zagranicznych rynkach. Jak mówi Prezes Zarządu OKNOPLAST Mikołaj Placek, strategia dla każdego z rynków była inna, wspólne było to, że wszędzie komunikowaliśmy OKNOPLAST jako lidera w segmencie okien Premium. By zaspokoić potrzeby różnych segmentów rynku firma zdecydowała się zająć również produkcją okien klasy ekonomicznej. Kierując produkty do segmentu Premium nie zamierzała jednak tego robić pod marką OKNOPLAST. Powołała więc markę WnD.

Jak mówi Prezes Zarządu OKNOPLAST Mikołaj Placek, strategia dla każdego z rynków była inna, wspólne było to, że wszędzie komunikowała OKNOPLAST jako lidera w segmencie okien Premium. • wnd – dla zorientowanych na cenę, ale bez kompromisów jakościowych Dziś jedną z trzech spółek Grupy OKNOPLAST jest WnD. Firma zajmuje się produkcją okien z segmentu „ekonomicznego plus”. Co kryje się za tym stwierdzeniem? WnD to ekonomiczna marka od zaufanego producenta i propozycja dla tych, którzy chcą kupić ładne i funkcjonalne okna z bezpiecznego i zaufanego źródła, a przy tym są zorientowani na cenę. Dla prezesa firmy, Mikołaja Placka, niska cena jest zazwyczaj równoznaczna z niską jakością wykonania okien, niską jakość komponentów oraz ubogim wyposażeniem produktów. Przyznaje, że niechętnie godzi się w tej kwestii na kompromisy, dlatego okna WnD mają być klasą premium w segmencie ekonomicznym. Stolarka produkowana pod marką WnD wyposażona jest w 5-komorowy autorski kształt profilu o szerokości zabudowy 70 mm. Specjalnie opracowana duża komora ze wzmocnieniem stalowym

19 NUMER 2 (6) październik 2013

zapewnia odpowiednią statykę. Grubość wzmocnienia w zależności od rozmiarów skrzydeł dochodzi do 1,5 mm, a to pozwala na stworzenie w systemach okiennych WnD dużych przeszkleń bez najmniejszego uszczerbku na trwałości i odpowiedniej izolacyjności. Bezpieczeństwa domowników strzegą natomiast okucia GU wyposażone w dwa zaczepy antywyważeniowe. Subtelny kształt oraz zaokrąglone linie profili nadają stolarce bardzo elegancki wygląd. To sprawia, że okna sprawdzają się zarówno w nowoczesnej, jak i tradycyjnej architekturze. W standardzie dostaniemy okna w kolorze białym, ale możemy zamówić również w barwach drewnopodobnych: orzech i złoty dąb. Klienci gustujący w oryginalnych projektach znajdą w ofercie nietypowe kształty okien (np. trójkąt, romb, łuk). Możliwości fabryki z Rąbienia pod Łodzią, gdzie produkowane są okna WnD, to blisko pół miliona jednostek okiennych rocznie.


oknA

Poprzez sponsoring Borussii Dortmund firma chce umocnić markę na rynku niemieckim, gdzie posiada obecnie blisko 300 punktów handlowych.

Spółka zapowiada dynamiczny rozwój, a rok 2013 planuje zakończyć z obrotem w wysokości 20 mln złotych i ponad 70% udziałem sprzedaży eksportowej. • nowa firma od alumimium w grupie oknoPlAst

Spotkanie z francuskimi przedstawicielami mediów, na którym obecni byli prezesi firmy OKNOPLAST i klubu, mające miejsce na stadionie Stade Gerland we Francji. 20 NUMER 2 (6) październik 2013

Na WnD OKNOPLAST nie poprzestaje. Kolejna firma w grupie – Aluhaus – może wyprodukować tysiące elementów z zakresu stolarki aluminiowej najwyższej klasy. Trzonem działalności tej ostatniej marki są aluminiowe drzwi zewnętrzne i okna. Pod marka Aluhaus z Ochmanowa wyjadą też szklane fasady oraz ogrody zimowe. Siedziba Aluhaus wraz z halą produkcyjną i magazynem znajduje się także w Ochmanowie pod Krakowem, w pobliżu OKNOPLAST. Produkcja ruszyła tu 1 czerwca, a spółka jest w stanie wytworzyć 12 000 elementów rocznie. Produkty firmy dostępne są w całej międzynarodowej sieci OKNOPLAST. Planowany udział sprzedaży eksportowej na koniec 2013 roku to 65%.


oknA

• Jakie są plany grupy oknoPlAst na ten rok? Za sprawą konsekwentnych działań zbudowaliśmy na zachodzie bardzo silną pozycję firmy – we Włoszech OKNOPLAST jest drugim największym producentem okien PVC, we Francji i Niemczech ma łącznie ponad 700 punktów handlowych. Rynki CEE to już blisko 150 biur pod marką własną – mówi Prezes

Grupy OKNOPLAST Mikołaj Placek. Osiągniecie tej pozycji nie przyszło łatwo, zwłaszcza kiedy polskie produkty za granicą nie są kojarzone ani z niemiecką solidnością, ani też szwajcarską precyzją. Oferując europejskim klientom produkty najwyższej jakości występujemy w roli ambasadora Polski jako kraju nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się – podkreśla jej Prezes, Mikołaj Placek.

Obroty Spółki Stolarka produkowana pod marką WnD wyposażona jest w 5-komorowy autorski kształt profilu o szerokości zabudowy 70 mm. Rok 2013 firma szacuje zakończyć z jeszcze wyższym wzrostem sprzedaży niż w roku ubiegłym. Do zrealizowania tego celu firmę ma przybliżyć eksport. Aby jednak z sukcesem prowadzić działalność zagraniczną, Grupa OKNOPLAST musi dostarczać produkty najwyższej jakości. Tylko wówczas zasłuży na zaufanie konsumentów. Wypromować markę mają kolejne międzynarodowe drużyny sportowe: Olympique Lyon we Francji i Borussia Dortmund w Niemczech, a nowe firmy jeszcze bardziej dostosować ofertę do potrzeb wymagających klientów. Czy się to uda – zobaczymy i kibicujemy Naszym za granicą!

Liczba zatrudnionych 21 NUMER 2 (6) październik 2013


oknA

leica 3d disto

– wymiary w 5 minut

Wymiarowanie wnęk okiennych i drzwiowych – banalne zadanie. Dla producenta stolarki staje się koszmarem, gdy okazuje się, że inwestor postanowił zaaranżować swój dom w stylu okrętowym – okrągły bulaj o średnicy dwóch metrów na reprezentacyjnej elewacji i mnóstwo łukowych sklepień w reszcie otworów. Jest wyzwanie? TEKST: Marek Pudło REDAKCJA: Tomasz Pępek ZDJĘCIA: Mierzymy.pl NAPISZ DO EKSPERTA: sklep@mierzymy.pl

Leica 3D Disto pozwala przede wszystkim realizować pomiary elementów krzywoliniowych. Ważniejsze jest jednak to, że robi to z dużą dokładnością (współrzędne określane są z błędem 1 mm/10 m).

stare... „Wyjadacze” z okiennej i drzwiowej, którzy zmierzyli w swojej karierze zawodowej dziesiątki, a może i setki podobnych kształtów, powiedzą, że to pestka. Dla specjalistów z doświadczeniem – bezsprzecznie tak. Używając odpowiednich metod i narzędzi, jesteśmy w stanie przenieść na papier, a później do oprogramowania projektowego praktycznie każdy kształt. Ważniejsze jest jednak to, jak dokładnie to zrobimy, ile czasu nam to zajmie i jak dużo osób trzeba będzie zaangażować w to przedsięwzięcie. Chyba najmniej problemów powinien sprawić mierzącemu okrągły otwór okienny. Tutaj z użyciem prostego dalmierza laserowego można z łatwością określić średnicę okręgu, wykorzystując do tego celu funkcję minimum/maksimum. Niewiele trudniej będzie w przypadku sklepień łukowych, gdzie otwór zakończony jest połową okręgu. Wtedy wystarczy zmierzyć średnicę łuku wewnątrz otworu. Zwróciliście zapewne uwagę, że w obu tych przypadkach pisaliśmy o okręgu. Ta idealna sytuacja zdarza się jednak w rzeczywistości budowlanej niezwykle rzadko. W większości przypadków mamy do czynienia z fragmentami okręgów o wymiarach trudnych do określenia czy ze złożeniami kilku krzywych o różnych promieniach. To właśnie sprawia, że zwykle do odwzorowywania

kształtów krzywoliniowych otworów okiennych i drzwiowych wykorzystuje się szablony. Trzeba je wyciąć na miejscu inwestycji z tektury lub sklejki, a następnie zwymiarować i tak pozyskane wyniki przenieść do komputera. Metoda tania, ale mało dokładna, do tego czaso- i pracochłona, angażująca co najmniej dwóch pomiarowych i mnóstwo „akcesoriów”. W czasach nowoczesności tylko najwytrwalsi pozostają przy starym. No chyba, że jednorazowo muszą zmierzyć takich krzywych kilkanaście, czasu na wyprodukowanie okien i drzwi jest mało, a marginesu na pomyłki praktycznie żadnego.

22 NUMER 2 (6) październik 2013

...kontra nowe Nie, nie będziemy pisali o elektronicznych poziomicach, dalmierzach laserowych czy laserach punktowych. Dla niektórych to jeszcze nowoczesność, ale trzeba być czujnym. Technologie pomiarowe rozwijają się bardzo dynamicznie i to, co wczoraj było nowinką techniczną, już dziś jest sprzętem mocno archaicznym. Jest w tej chwili na rynku urządzenie miernicze, które w zadaniach wymiarowania otworów okiennych i drzwiowych zastępuje wszystkie stosowane do tej pory przyrządy. Mieści się w niewielkiej walizce transportowej, obsługuje je tylko jedna osoba,


oknA

pomiar łuku trwa kilka minut, a wyniki są natychmiast gotowe do wykorzystania w fazie projektowania. Mowa o dalmierzu skanującym Leica 3D Disto. Jest to połączenie dalmierza laserowego, wyznaczającego odległość, oraz geodezyjnego teodolitu do pomiaru kątów poziomych i pionowych. Urządzenie, określając odległość do mierzonego obiektu (rzeczonego fragmentu łukowego sklepienia) oraz kąty (poziomy i pionowy), oblicza trójwymiarowe współrzędne X, Y, Z kolejnych punktów. W ten sposób powstaje trójwymiarowy model obmierzanego elementu. Powiecie zapewne, że 3D dla tak prostych konstrukcji, jakimi są okna i drzwi to przerost formy nad treścią. Nic bardziej mylnego. Trzeba być bowiem świadomym, że wszystkie pomiary wykonywane ręcznym dalmierzem, zwijaną taśmą, laserem czy poziomicą są dwuwymiarowe. Zbadamy więc nimi długość, szerokość, częściowo pochylenie. Ze współrzędnych trójwymiarowych z 3D Disto można „wyciągnąć” dużo więcej informacji. Na podstawie takich danych pomiarowych z łatwością określimy nieprostopadłość krawędzi, pochylenie ścian, w sekundę poznamy odległości między dowolnymi punktami (np. przekątne otworów), powierzchnię i objętość zmierzonych obiektów czy sprawdzimy różnicę poziomów nadproży. Dane współrzędnościowe pozwalają więc badać kształty (geometrię) i wzajemne ułożenie elementów konstrukcji budowlanych w przestrzeni (kilka kliknięć zajmuje sprawdzenie, czy otwór w ścianie nie jest zwichrowany i czy rzeczywiście jest kwadratem, prostokątem bądź regularnym wycinkiem okręgu).

skanujemy łuki

Leica 3D Disto to połączenie dalmierza laserowego, wyznaczającego odległość, oraz geodezyjnego teodolitu do pomiaru kątów poziomych i pionowych. 23 NUMER 2 (6) październik 2013

Jedną z najciekawszych funkcji pomiarowych instrumentu Leica 3D Disto jest automatyczne skanowanie. To właśnie tego narzędzia będziemy najczęściej używać przy pomiarze łuków. Trzeba jednak pamiętać, że instrument ten nie jest typowym skanerem laserowym, który mierzy miliony punktów na sekundę. Tutaj funkcja skanowania polega na automatycznym pomiarze przekroju poziomego (np. do wyznaczania kształtów wykuszy lub


oknA

W ciągu kilku minut od rozpoczęcia pracy powstaje gotowy plik DXF, który można od razu wysłać mailem do biura, gdzie projektant rozpocznie obróbkę danych i przygotowania do produkcji.

Jedną z najciekawszych funkcji pomiarowych instrumentu Leica 3D Disto jest automatyczne skanowanie. To właśnie tego narzędzia będziemy najczęściej używać przy pomiarze łuków. 24 NUMER 2 (6) październik 2013


oknA

klatek walcowych klatek schodowych) lub pionowego (do pomiaru łukowych nadproży i sklepień). Operator wskazuje początek, ewentualnie koniec skanowanego odcinka, definiuje odległość między kolejnymi mierzonymi punktami, a resztą zajmuje się urządzenie. Gęstość punktów ustalamy w zależności od potrzeb dokładności odwzorowania kształtu. Im jest ich więcej, tym dłużej trwa skanowanie. Zeskanowanie jednego otworu z łukowym zakończeniem urządzeniem 3D Disto zajmuje dosłownie 5 minut. Pomiary wykonuje się jednoosobowo, bez potrzeby stosowania drabin, rusztowań i całego zestawu sprzętu mierniczego. Najważniejszy jest jednak efekt takich prac. Wynik pomiarów można natychmiast wyeksportować do CAD-owskiego formatu DXF. Po otwarciu go w dowolnym oprogramowaniu inżynierskim 3D można przejść natychmiast do etapu projektowania stolarki okiennej lub drzwiowej.

Nie wolno zapominać, że choć technologia stosowana w urządzeniu Leica 3D Disto pochodzi rodem z instrumentów geodezyjnych, to oprogramowanie sterujące jest tak skonstruowane, że sprzęt może obsługiwać każdy, nawet osoba nie mająca do tej pory styczności z takimi narzędziami. Pracą dalmierza Leica 3D Disto steruje się za pomocą fabrycznego kontrolera lub dowolnego tabletu/laptopa z systemem operacyjnym Windows. Wskazywanie punktów pomiarowych (celowanie) odbywa się za pomocą dotykowego ekranu i plamki laserowej.

dlaczego to jest takie fajne? Odpowiedź na to pytanie nie będzie trudne. Leica 3D Disto pozwala przede wszystkim realizować pomiary elementów krzywoliniowych. Ważniejsze jest jednak to, że robi to z dużą dokładnością (współrzędne określane są z błędem 1 mm/10 m). Do wykonania pomiaru wystarczy jedna osoba, która na plac budowy jedzie z małą walizką i ewentualnie statywem, a także nie potrzebuje do „zdjęcia” wymiarów pomocy innych osób, rozstawiania rusztowań, cięcia sklejki, jej wymiarowania i przenoszenia wyników z kartki do pamięci komputera. W ciągu kilku minut od rozpoczęcia pracy powstaje gotowy plik DXF, który można od razu wysłać mailem do biura, gdzie projektant rozpocznie obróbkę danych i przygotowania do produkcji.

Do wykonania pomiaru wystarczy jedna osoba, która na plac budowy jedzie z małą walizką i ewentualnie statywem. 25 NUMER 2 (6) październik 2013

I na koniec jeszcze jedna ważna informacja: Leica 3D Disto posiada zestaw funkcji pomiarowych, które mogą być wykorzystane na etapie montażu. Instrument potrafi przenosić stałe poziomy, wyznaczać wysokości, pionować, tyczyć odcinki o zadanej długości i punkty montażowe. 3D Disto jest też idealnym instrumentem do inwentaryzacji powykonawczej kontroli prawidłowości zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej.


oknA

Panoramiczne przeszklenia przesuwne

schüco Ass 77 Pd

Maksymalny dostęp naturalnego światła i niczym nieskrępowany widok pozwala powiększyć optycznie pomieszczenie i daje poczucie wolności. Założenia „szklanej” architektury pozwalają w pełni zrealizować panoramiczne przeszklenia przesuwne o ekstremalnie wąskich widocznych szerokościach profili, ukrytej ościeżnicy i innowacyjnym rozwiązaniu narożnym, takim jak Schüco ASS 77 PD. TEKST: KOREKTA: ZDJĘCIA/TABELE: NAPISZ DO EKSPERTA:

Schüco Tomasz Pępek Schüco schueco@schueco.pl

P

anoramiczne przeszklenia przesuwne Schüco ASS 77 PD łączą w sobie funkcjonalność i elegancki design. Ich charakterystyczną cechą są duże powierzchnie przeszklone i brak barier przesłaniających widok na

otoczenie. Pełna gama obejmuje przeszklenia w trzech wariantach termoizolacyjności, od super izolowanego (Super Insulated) poprzez wysoko izolowane (High Insulated), aż po nieizolowane cieplnie (Non Insulated).

Panoramiczne drzwi przesuwne Schüco ASS 77 PD pozwalają projektować imponujące przeszklenia sięgające od sufitu do podłogi.

26 NUMER 2 (6) październik 2013

Panoramiczny system przesuwny Schüco ASS 77 PD pozwala projektować imponujące przeszklone konstrukcje drzwi o maksymalnej przezierności, które można przesuwać za jednym naciśnięciem przycisku. Zewnętrzne


oknA

Płaski próg i innowacyjne prowadnice w systemie Schüco ASS 77 PD – widok od zewnątrz

ościeżnice zostały ukryte, zaś widoczna szerokość ram na styku skrzydeł może wynosić zaledwie 30 mm. Skrzydła mogą osiągać maksymalne wymiary nawet do 3200 mm szerokości i 3500 mm wysokości. Możliwości kształtowania „transparentnej” architektury poszerzy wkrótce innowacyjne naroże 90°, realizowane bez użycia słupka! Zlicowana zabudowa systemu zapewnia całkowitą eliminację jakichkolwiek przeszkód przy przechodzeniu i tworzy płaską platformę pomiędzy wnętrzem domu a tarasem. Dwutorowa lub trzytorowa (wersja HI) prowadnica pozwala na tworzenie różnych typów otwarć, w zależności od układu pomieszczenia i indywidualnych przyzwyczajeń. Przeszklenia są obsługiwane zdalnie, przez ukryty wewnątrz profilu mechanizm napędowy uruchamiany przyciskiem umieszczonym na zewnętrznym panelu. Innowacyjny system jezdny łatwo i bezszelestnie przesuwa nawet duże skrzydła o wadze do 500 kg. W zależności od indywidualnego zastosowania i potrzeb w zakresie ochrony cieplnej, można dobrać optymalne rozwiązanie spośród

Przekrój przez panoramiczne drzwi Schüco ASS 77 PD.SI o współczynniku Uw ≥ 0,84 W/m2K

27 NUMER 2 (6) październik 2013

trzech wariantów różniących się współczynnikami przenikania ciepła. Drzwi przesuwne Schüco ASS 77 PD.SI (Super Insulated) są dedykowane budynkom wysoko energooszczędnym i pasywnym. Zastosowane w nich innowacyjne materiały i technologie nanoszenia powłok pozwoliły uzyskać doskonałą izolacyjność cieplną na poziomie Uw od 0,84 W/m2K. W procesie kształtowania ciągłego połączono aluminium z nowoczesnym tworzywem sztucznym wzmacnianym włóknem szklanym (GFK). Optymalna głębokość skrzydła drzwiowego 77 mm sprawia, że możliwe jest wstawianie ciepłych pakietów szybowych o grubości nawet do 60 mm. Natomiast stolarka z serii Schüco ASS 77 PD.HI w pełni odpowiada na potrzeby energooszczędnego budownictwa, dzięki bardzo dobremu współczynnikowi przenikania ciepła na poziomie Uw od 1,1 W/m2K. Z kolei drzwi Schüco ASS 77 PD.NI doskonale sprawdzają się w przejściach do ogrodu zimowego, tworząc „szklaną” kurtynę. Oprócz ochrony cieplnej, drzwi z serii ASS 77 PD gwarantują bezpieczeństwo antywłamaniowe w klasie RC2 (WK2) i maksymalne bezpieczeństwo użytkowania zagwarantowane przez czujniki ruchu i nacisku.


drzwi

Produkcja wypełnień to nie taka prosta sprawa… VEYNA już od wielu lat trudni się produkcją paneli drzwiowych, jednak to w kilku ostatnich latach nastąpił najdynamiczniejszy rozwój tego przedsiębiorstwa. Za sukcesami firmy stoi, oczywiście, Pan Michał Weyna, którego zaprosiliśmy do rozmowy. ROZMAWIAŁ: Tomasz Pępek NAPISZ DO EKSPERTA: mw@veyna.pl

?

Panie Michale, co jest najważniejsze w produkcji wypełnień drzwiowych? Do czego Wasi kontrahenci przywiązują największą wagę?

Nie będzie tu zaskoczenia, jeśli powiem, że nierzadko jest to cena. Na szczęście nie tylko ona. Coraz częściej kontrahenci zwracają uwagę na jakość, estetykę wykonania, gwarancję, szybkość dostawy oraz obsługę przed i posprzedażową. Mówię „na szczęście”, bo jeśli chodziło by tylko o cenę, to już dawno nie bawiłbym się tym tematem. Kiedyś do Polski napływały kiepskiej jakości wypełnienia z Wielkiej Brytanii, dziś napływają z takich państw jak Chorwacja, Rumunia, Turcja czy Słowacja. Jestem przekonany, że tak, jak to miało miejsce z Wielką Brytanią, tak będzie i z tymi państwami. Mówię tu o sytuacji, kiedy klienci wpierw zakupią wypełnienia od tamtych firm ze względu na niską cenę – może nawet i kilka razy, ale po roku czy dwóch, kiedy zaczną się reklamacje, zastanowią się, czy było warto. Najgorsze jest to, że oszczędność często wynosi 200-300 zł, a konsekwencje są o wiele bardziej kosztowne. W naszej branży 200 czy 300 zł to bardzo dużo w kontekście jakości materiałów użytych do produkcji. W wymienionych państwach daje się maksymalnie dwuletnią gwarancję… jeśli w ogóle jakąkolwiek. Dla

kontrastu: my udzielamy 5 lat gwarancji. Nasze wypełnienia są przygotowane na ekstremalne warunki pogodowe, tamte zaś absolutnie nie. Można by tu długo opowiadać o różnicach…

?

Michał Weyna Kwestia zaoszczędzonych 200 czy 300 zł na materiałach ma aż tak ogromne odzwierciedlenie w jakości i technologii. Tak naprawdę to na początku sprzefinalnego wyrobu? dawaliśmy przeszło 80% produkcji właśnie na ry-

Oczywiście. Materiały są tu kluczowe. Następna w hierarchii ważności jest dokładność na każdym etapie produkcji. Nie oszczędzam na jakości nawet eurocenta. Eurocenta, bowiem wszystkie – dosłownie wszystkie – materiały sprowadzamy z Niemiec, Szwajcarii i Belgii. Są one certyfikowane i pochodzą z firm o wysokiej pozycji w branży. Niejednokrotnie ten właśnie fakt był decydujący w rozmowach z niemieckimi kontrahentami. Gdy się dowiadywali, że kleimy na klejach Weiss Chemie + Technik, że wszystkie płyciny HPL z folią Renolit są także sprowadzane z Niemiec itd., to nie mieli obaw, że oferujemy im produkt gorszej jakości. Można rzec bez zawahania, że oferujemy produkt w polskiej cenie, ale w niemieckiej jakości

28 NUMER 2 (6) październik 2013

nek niemiecki, który „nauczył” nas jakości, wymagań klientów pod względem wzornictwa i użytych materiałów. Gdybym nie był pewien jakości swoich wypełnień, nie mógłbym przecież dawać na nie 5 lat gwarancji! To nas plasuje wśród czołówki producentów europejskich.

?

Marka Veyna obecna jest na rynku już od ponad 20 lat, ale wydaje się, że to w ostatnich latach przeżywała i nadal przeżywa swój największy rozkwit. Co przełożyło się w głównej mierze na wzrost zainteresowania Państwa wypełnieniami drzwiowymi?

Na początku firma „Veyna” produkowała drzwi aluminiowe, a mój ojciec Dariusz Weyna dość


drzwi

mocno rozbudował markę firmy i zyskał wielu odbiorców w całej Polsce. Te kontakty przynoszą owoce do dziś. Gdy w firmie pojawiłem się ja, uznaliśmy, że trzeba pójść w kierunku specjalizacji. Po wielu wizytach na targach w Niemczech uznaliśmy, że wypełnienia drzwiowe to dobry kierunek. W produkcji drzwi nie nadążaliśmy za coraz większą konkurencją, natomiast w wypełnieniach mogliśmy śmiało konkurować z innymi producentami, a z dawnymi konkurentami współpracować. Budowanie dzisiejszej pozycji na rynku zajęło nam jakieś 7 lat. Rzeczywiście, ostatnie 3-4 lata to bardzo dynamiczny wzrost przychodów oraz zdobycie pozycja lidera na polskim rynku. Mogę powiedzieć, że stworzyłem profesjonalny i dobrze działający zespół, który pracuję na ten sukces i bardzo mocno utożsamia się z firmą.

?

Jak przedstawia się relacja sprzedaży Państwa produktów na rynku krajowym do eksportu?

Kiedyś sprzedawaliśmy 82% na eksport do Niemiec i Francji. Teraz relacja się odwróciła. W zeszłym roku 75% produkcji sprzedaliśmy na rynku krajowym. Trzeba jednak pamiętać, że nasi kontrahenci krajowi w większości sprzedają drzwi z naszym wypełnieniem właśnie na zachód. Między innymi dlatego zmieniła się nasza strategia na przełomie lat, aby właśnie w Polsce, na swoim rynku, rozwijać się najmocniej. To tutaj możemy najrzetelniej obsłużyć klienta, a – mając wieloletnie doświadczenie na rynkach zachodnich – wiemy, co dobrze sprzedaję się na zachodzie. Dzięki temu nasi odbiorcy mają ułatwioną sytuację już na wstępie. Oczywiście nadal sprzedajemy do Francji, Niemiec i innych krajów, będąc na bieżąco z najnowszymi trendami i wymaganiami naszych sąsiadów.

?

Choć automatyzacja zagościła już na dobre niemal w każdym zakładzie produkcyjnym, to nadal praca ludzkich rąk jest nieoceniona.

Pakiety szybowe czekają na zamontowanie w wypełnieniu

Co jeszcze stanowi wyróżnik oferty wypełnień Veyna?

O jakości nie będę mówił, bo ona nas wyróżnia na tle firm, z którymi wcale nie chcę konkurować, bo – jak już wspomniałem wcześniej – są to wypełnienia tańsze, które wyłącznie tym kuszą. Ważniejsze jest dla mnie to, co mnie wyróżnia na tle konkurencji, choćby niemieckiej. Przede wszystkim termin realizacji, który trwa często jedyne 2-3 tygodnie. Czasami nawet na drugi dzień zamówienie jest już gotowe. Na pewno wyróżnia

Stoisko Wiśniowski – dom pasywny 29 NUMER NUMER24(6) (4)październik wrzesień 2012 2013


drzwi

?

nas coraz większa oferta produktów gotowych w specjalnej prasie od jednego do dwóch dni, Czy wypełnienia nakładkowe i wypełnienia lakierowane techniką „od ręki” przez cały rok. Bardzo ważna jest rów- po czym na dokładnym myciu i pakowaniu. Tak termodruku zyskały uznanie wśród nież bliska relacja z klientami – moi handlowcy z grubsza to wygląda. Maszyny robią dużo, ale Państwa odbiorców? starają się odwiedzać naszych kontrahentów jak nadal ważna jest praca ludzkich rąk. najczęściej. Także obsługa w centrali stara się we wszystkim pomóc. Oczywiście nie zawsze jest tak Wypełnienia nakładkowe to temat, który ostatcudownie i kolorowo, szczególnie, jeśli pojawi się nio pojawia się na ustach wszystkich. Drzwi Zarządzanie zakładem produkcyjnym nie jest łatwe, tym bardziej w Polsce, która reklamacja, ale tu także się wyróżniamy. Po ponakładkowe są produktem, na których polski klasyfikowana jest dość nisko w kontekście eksporter może dużo zarobić, bo ceny polskich zytywnie rozpatrzonej reklamacji w tempie eksłatwości prowadzenia biznesu. Co presowym naprawiamy lub wymieniamy panel, producentów są znacznie tańsze od zachodnich. stanowiło czy stanowi dla Pana największą często bezpośrednio u klienta końcowego naszego Oczywiście moja firma ma taką ofertę, najtańszą trudność? kontrahenta, aby zminimalizować koszty wynikłe z resztą na rynku. W tej technice można wyproduz tej sytuacji. Oferujemy również wtedy kilkuset kować większość modeli. Obawę u klientów wzbuOczywiście koszty. Koszty utrzymywania coraz złotowe bonusy przy następnych zamówieniach. dza głównie niewiedza, jak wykonać takie drzwi, to większej liczby pracowników, którym chcę Wszystko po to, aby reklamacje odbywały się możczym to „pachnie” i jak się to „je”. Stworzyliśmy wypłacać godziwe wypłaty. Trudne jest dla liwie bezstresowo, a nasze relacje pozostawały czytelną i klarowną instrukcje, którą otrzymuję mnie obserwowanie, jak duża część pensji idzie do Skarbu Państwa i że moi pracownicy niezmiennie dobre. Uważam, że to w jaki sposób każdy zainteresowany, ale oczywiście służymy powychodzi się z trudmocą oraz szkoleniem nych sytuacji świadczy z montażu takiego wyo rzetelności firmy i sile pełnienia. Jeśli firma marki. Kolejna rzecz chce je zamówić lub już to szkolenia, które są zamówiła, ale obawia u nas bezpłatne i o któsię, że może zrobić coś re może nas poprosić źle, to mój pracownik każda firma. Moi praprzyjedzie i będzie asycownicy są przeszkoleni stował przy pierwszym i gotowi takie szkolenie takim montażu. To rówprzeprowadzić samenież wyróżnia nas na tle mu. Oczywiście takie konkurencji. Jeśli chodzi fakty jak kilkaset modeo wypełnienia lakieroli w ofercie oraz atrakwane techniką termocyjna cena nie są tu bez druku to nadal jest to znaczenia. Wyróżniają niszowy produkt – barnas także sami kontradziej popularne są folie henci, którzy należą drewnopodobne typu do liderów na polskim Renolit. Nie każdy wie, rynku i nie tylko. Najlepże technika termodruku si i najwięksi współpra- Zależnie od modelu proces produkcyjny trwa od 1-2 dni aż do nawet 5-6 tygodni. daje możliwość naniecują z nami. sienia każdego pomysłu klienta. Może to być choćby imitacja marmuru lub nie odczuwają, że te pieniądze w jakiś sposób każdy inny pomysł. Jest to jednak nadal, jak już Mógłby Pan pokrótce opisać proces dla nich pracują. Moja firma nie jest dużym produkcyjny wypełnień drzwiowych? wspomniałem, mało popularny produkt, wiążący przedsiębiorstwem. Wszystkich znam po się z większymi kosztami produkcji, aczkolwiek imieniu, znam ich rodziny, ich sytuację życiową. Dlatego też staram się utrzymywać mamy go w ofercie. Zależnie od modelu proces produkcyjny trwa pensję na wysokim poziomie, by wszyscy od 1-2 dni aż do nawet 5-6 tygodni. Jeśli klient czuli, że ta praca ma sens i że tworzymy coś zamówi na przykład panel w wybranym kolorze A czy zwiększyło się obecnie wspólnie. Stawiam na długoletnie relacje zainteresowanie wypełnieniami RAL konkretnego producenta z szybą witrażową z pracownikami, niektórzy pracują już u mnie o lepszej izolacyjności cieplnej, aby według projektu, to wówczas taki wyrób często repo kilkanaście lat, a każdy choć 2-3 lata. tworzyć konstrukcje do domów alizowany jest właśnie w 5-6 tygodni. StandardoRównież koszty energii, gazu, podatek od energooszczędnych czy pasywnych? we modele natomiast staramy się wykonywać jak nieruchomości rok rocznie wzrastają, ale to, najszybciej, a wiele najbardziej popularnych moOczywiście. Coraz częściej zamawiane są grubmożna rzec, dotyczy wszystkich. Z pewnością deli trzymamy na stanie. Proces produkcyjny posze wypełnienia od standardowych 24 mm. Grujednak nie pomagają w prowadzeniu firmy. Warto tu przypomnieć, że firma Veyna lega głównie na projektowaniu, malowaniu, klebości 28, 36 czy 42 mm to już niemal standard. reprezentuje w 100% polski kapitał, budowana Często nasze wypełnienia obecne są w drzwiach jeniu, frezowaniu, szkleniu, docinaniu, trzymaniu jest od wielu lat własnym sumptem.

?

?

?

30 NUMER 2 (6) październik 2013


drzwi

naszych kontrahentów na targach budowlanych. Dobrym przykładem może być tu firma Wiśniowski, która na targach Budma wystawiła cały budynek pasywny z naszym wypełnieniem. Nasze materiały spełniają rygorystyczne normy pod kątem energooszczędności i zawsze istnieje możliwość zamówienia takiego wypełnienia. Trzeba jednak pamiętać, że nie we wszystkich modelach jest to możliwe, choćby w tych, gdzie szyba zajmuje większość powierzchni całego wypełnienia.

?

Panie Michale, w 2012 roku odnotowali Państwo ponad 40% wzrost obrotów w stosunku do roku poprzedniego. Czy obecny rok będzie równie imponujący?

Na koniec lipca obliczenia wskazywały na wzrost rzędu 32%. Zobaczymy jeszcze, co pokaże cały rok. Rzeczywiście tempo wzrostów przychodów jest imponujące. Wpłynęło na to przede

wszystkim rozbudowana oferta (więcej modeli), obsługa klienta, dobra cena i najszybszy w branży termin realizacji. Naszym klientem opiekujemy się także po zakupie – mam tu na myśli serwis, uznawanie reklamacji, pomoc we wszelkich problematycznych sprawach. To bardzo ważne kwestie, dzięki którym wygrywamy z konkurencją z Niemiec, Słowacji, Czech, Chorwacji czy Turcji. Oczywiście zainteresowanie naszą ofertę największych graczy na rynku okienno-drzwiowym nie pozostaje tu bez znaczenia.

?

Jak Pan ocenia obecny udział wypełnień Veyna na polskim rynku?

W 2010 mieliśmy 25% rynku… myślę, że teraz przekroczyło to już 30%. Nie prowadzimy dokładnych badań i analiz, więc trudno dokładnie określić, jak to teraz wygląda. Jestem pewien,

Magazyn gotowych wypełnień 31 NUMER 2 (6) październik 2013

że nadal jesteśmy liderem na rynku wypełnień w Polsce. Z roku na rok pozycję tę coraz bardziej umacniamy. Oczywiście pozycja lidera zobowiązuję, dlatego też ciągle usprawniam funkcjonowanie firmy oraz jej wizerunek. Nowa strona internetowa oraz nowe katalogi są tego przejawami. Aktualnie rusza duża inwestycja – budujemy kolejną, przeszło 700-metrową halę produkcyjną, która zwiększy nasze moce produkcyjne. Jest to bardzo ważne w obliczu podpisywania nowych kontraktów, których na dzień dzisiejszy jestem już pewien. Wdrażamy również nowy, wydajniejszy, zintegrowany system zarządzania całym przedsiębiorstwem, który usprawni każdy etap funkcjonowania firmy od chwili otrzymania zamówienia, aż do chwili dostawy gotowego wyrobu. Ciekaw jestem, ile dokładnie teraz „mamy rynku”. Może ponownie podejmiecie się takiego badania? To byłoby dla mnie bardzo interesujące!


drzwi

o drzwiach energooszczędnych eco słów i pytań kilka Nowa linia drzwi zewnętrznych ECO Technologia to pierwsza kolekcja firmy Porta KMI Poland zaprojektowana z myślą o budownictwie pasywnym. Jak możemy wyczytać z opisu, ich główne atuty to przede wszystkim energooszczędność, innowacyjne technologie i zastosowanie materiałów przyjaznych środowisku, ale także nowoczesne wzornictwo i najwyższa jakość. Co się kryje pod tymi stwierdzeniami? Zapytajmy Sylwestra Osojcę, Kierownika ds. Rozwoju Produktu w Porta KMI Poland. ROZMAWIAŁ: Tomasz Pępek ZDJĘCIA: Porta NAPISZ DO EKSPERTA: info@porta.com.pl

?

Sylwester Osojca

Panie Sylwestrze, w opisie drzwi zewnętrznych ECO możemy znaleźć sformułowanie, że osiągnięcie wymogów budownictwa pasywnego było możliwe poprzez zastosowanie specjalistycznych elementów konstrukcyjnych. Może Pan powiedzieć nieco więcej o tych elementach?

Konstruując drzwi o bardzo niskich współczynnikach przenikania ciepła nie można iść na skróty i kompromisy. Wszystkie elementy drzwi, takie jak: rama, wypełnienie, opłaszczowanie, uszczelnienie, wkłady szybowe czy mocowanie szyb muszą być dokładnie przemyślane i przeanalizowane. Chcąc uzyskać Ud na poziomie poniżej 0,8 [W/m2*K], konstruktor musi wziąć pod uwagę tylko najlepsze materiały dostępne na rynku europejskim, więc na przykład wypełnienie drzwi wykonane jest z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ 0,030 [W/m*K]. Drewno użyte do budowy skrzydła posiada λ na poziomie 0,12 [W/m*K]. Wkłady szybowe budowane są z materiałów, w których zastosowane rozpórki do wkładów mają λ 0,186 [W/m*K], a gaz użyty do wypełnień przestrzeni międzyszybowych λ 0,017 [W/m*K].

Oczywiście materiały to połowa sukcesu. Bardzo ważny jest także pomysł na konstrukcję drzwi. Jako przykład możemy podać jedno z rozwiązań zastosowanych w drzwiach Eco, opracowane przez Dział Rozwoju Grupy Porta, a mianowicie Porta ThermControl. Pod tą nazwą kryje się zupełnie nowy sposób opracowania progu do drzwi. Standardowo na rynku dostępne są progi drewniane, które mają dobry współczynnik przenikania ciepła, ale są podatne

32 NUMER 2 (6) październik 2013

na uszkodzenia, lub progi aluminiowo-kompozytowe, które są szeroko stosowane w drzwiach zewnętrznych. Ich podstawowe wady to słaby współczynnik przenikania ciepła czy też fakt, że wkładki kompozytowe użyte do budowy progu nie są biodegradowalne. Nasze rozwiązanie gwarantuje wysoką szczelność termiczną potwierdzoną badaniami w akredytowanym Laboratorium Techniki Budowlanej. Rdzeń progu zbudowany jest z twardego drewna i obłożony


drzwi

Wszystkie modele z najnowszej kolekcji zostały wyposażone w ciepłe progi Porta ThermControl. Zastrzeżona konstrukcja progu maksymalnie redukuje straty ciepła i zabezpiecza przed wyraszaniem pary wodnej. specjalnie ukształtowaną stalą nierdzewną. Specjalne ukształtowanie blachy polega na tym, że punkt przemarzania nigdy nie przekroczy pierwszej linii uszczelnienia. Przetłoczenie wykonane na niższym stopniu progu powoduje, że nawet przy silnych wiatrach i jednoczesnych opadach deszczu poza krawędź przetłoczenia nie wydostanie się żadna kropla wilgoci. Dodatkowo stal nierdzewna użyta w budowie progu powoduje, że ten element drzwi jest praktycznie niezniszczalny.

?

Głównym zarzutem w kierunku energooszczędnych drzwi czy okien jest to, że ich wysokie parametry izolacyjności osiąga się poprzez przesadne ich podrażanie, niewspółmierne do osiąganych później zysków. Czy w Porta udało się osiągnąć kompromis między jakością a ceną?

Jak przekonują Państwo klientów, że warto doinwestować w drzwi o lepszej izolacyjności? Drzwi pasywne wymagają zastosowania drogich materiałów, dlatego cena takich drzwi nie może być porównywana z pozostałymi konstrukcjami obecnymi na rynku. Dodatkowo produkty tej klasy są konstruowane w sposób szczególny, np. w takich konstrukcjach nie ma mostków termicznych. Nasi klienci otrzymują produkt najwyższej jakości, w cenie niższej od produktów oferowanych przez firmy konkurencyjne. Klient decydując się na drzwi Eco wie, że ta inwestycja mu się zwróci. Szczegółowe dane na temat energooszczędności naszych drzwi dostępne są w Katalogu Porta Drzwi „Drzwi zewnętrzne Eco Technologia”.

33 NUMER 2 (6) październik 2013

?

Sugerują Państwo, aby drzwi ECO montowane były w systemie PortaSaveEnergy. Czy system ten różni się od „standardowego” montażu trójwarstwowego?

Ciepły montaż w systemie Porta SaveEnergy jest podstawowym elementem uzyskania doskonałych parametrów izolacyjności drzwi. Proponowany przez nas system montażu drzwi zewnętrznych ECO różni się od systemów proponowanych na rynku przez konkurencyjne firmy m.in. tym, że montaż można wykonać za pomocą materiałów ogólnodostępnych w sklepach budowlanych, nie trzeba kupować specjalnych rozwiązań od producentów drzwi, które są drogie w zakupie – mam tu na myśli przede wszystkim system uszczelnienia progu.


drzwi

Specjalny system uszczelkowania – potrójny (Eco Polar Passive) lub podwójny (Eco Polar, Eco Nord) – gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne: zabezpiecza przed działaniem wiatru, opadów atmosferycznych i zmian temperatury.

?

Drzwi ECO posiadają także zabezpieczenia antywłamaniowe. Może Pan o nich opowiedzieć coś więcej? Są na wyposażeniu standardowym?

Oprócz doskonałych parametrów izolacyjności termicznej, drzwi Eco doskonale obronią się przed próbą włamania. Są one standardowo wyposażone w przeszklenia klasy P4, które uniemożliwiają zbicie jej ręcznymi narzędziami. Dodatkowo każde skrzydło posiada dwa zamki wielopunktowe, antywłamaniowe klasy 4 ENV, standardowo zamki tej klasy wykorzystywane są w drzwiach antywłamaniowych klasy C. W drzwiach Eco zrezygnowaliśmy ze standardowej listwy przeciwwłamaniowej montowanej po stronie zawiasów i zastąpiliśmy ją tzw. wręgiem francuskim. Rozwiązanie to jest bardziej estetyczne, eliminuje mostki termiczne oraz w sposób naturalny eliminuje możliwość wyważenia drzwi. Szczegóły tego rozwiązania można zobaczyć w katalogu Porta Drzwi „Drzwi Zewnętrzne Eco Technologia”.

Na nową kolekcję składają się drzwi Eco Polar Passive, Eco Polar i Eco Nord. Każdy z trzech modeli posiada parametry techniczne, dzięki

którym możliwe jest utrzymanie odpowiedniej temperatury w mieszkaniu, przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia energii. Kolekcja Porta Drzwi Zewnętrzne Eco Technologia to drzwi wyjątkowe, zaprojektowane tak, aby – poza spełnieniem wszystkich

parametrów utrzymania energii w domu – również się elegancko prezentowały. Wszystkie modele wykonane są z klejonki drewna dębowego i obłogowane okleiną naturalną. Dostępne w kolorach dębu, bieli, antracycie, tabacco i nero.

Parametry izolacji cieplnej znaczne podniesienie montaż w systemie PortaSaveEnergy, gdyż doskonale eliminuje mostki termiczne i zapewnia właściwą wentylację. 34 NUMER 2 (6) październik 2013


energooszczędność

iso-bloco Reno

– nowoczesne uszczelnienie okien w starym budownictwie Specjaliści ds. rozwoju produktów ISO-Chemie wymyślili wspaniałe rozwiązanie wydajnych energetycznie i zrównoważonych uszczelnień okiennych w starym budownictwie. Przy innowacji produktów chodzi o wielofunkcyjny system uszczelnienia i izolacji. TEKST: Caesar Lupak / ISO-Chemie GmbH REDAKCJA: Tomasz Pępek ZDJĘCIA: ISO-Chemie NAPISZ DO EKSPERTA: c.lupak@iso-chemie.pl

D

laczego nie wykorzystywać w starym budownictwie tego, co sprawdziło się w nowym budownictwie? To była myśl przewodnia przy rozwoju produktu, ponieważ wielofunkcyjne taśmy uszczelniające spoiny stosowane są już od lat z powodzeniem w uszczelnieniach okiennych nowego budownictwa. Za pomocą ISO-BLOCO Reno monterzy, handlowcy, planiści i architekci mają adekwatne rozwiązanie uszczelnienia dla starego budownictwa. W starym budownictwie pozostaje najczęściej niewiele miejsca do operowania przy osadzaniu okna w otworze, co ekstremalnie utrudnia montaż przy zastosowaniu powszechnych wielofunkcyjnych taśm uszczelniających. Ta problematyka nie dotyczy ISO-BLOCO Reno, ponieważ ta wstępnie sprężona taśma nie jest mocowana do ramy okiennej, tylko przed montażem okna osadzana bezpośrednio w rowku U muru, który powstaje wskutek demontażu starego okna. Rozprężanie następuje dopiero po pozycjonowaniu okna w ramie i umożliwia przez to pewne, proste i mało czasochłonne uszczelnienie.

35 NUMER 2 (6) październik 2013


energooszczędność

Ten innowacyjny system renowacji składa się z dwóch powiązanych ze sobą komponentów uszczelnieniowych. Warstwa wewnętrzna, składająca się z wysokowartościowego tworzywa sztucznego, tworzy tzw. płaszczyznę wyrównującą, gdyż – tak jak zewnętrzna warstwa tynkowa w sytuacji nowego budownictwa – zapewnia optymalne podłoże do uszczelnienia spoiny połączeniowej z profilem okiennym. Jednocześnie występujące puste przestrzenie są przez to zabezpieczone i izolowane. Decydującym przy tym jest fakt, że monterzy podczas planowania mają niezawodną podstawę kalkulacji dla wielkości rozmiarów spoin. Prz yporządkowany do tego drugi komponent to wstępnie sprężona taśma uszczelniająca ze zintegrowaną membraną foliową, która w sposób powolny rozprężą się w profilu okiennym, a następnie pewnie go uszczelnia. Ponadto w celu łatwiejszego montażu system wyposażony jest w warstwę samoprzylepną. Montaż tego praktycznego systemu renowacyjnego jest prosty. Po oderwaniu samoprzylepnej folii

ochronnej ISO-BLOCO Reno umieszczane jest bezpośrednio w rowku U murowania wnęki. Stabilne pozycjonowanie w murze gwarantują powierzchnia samoprzylepna usytuowana od strony tylnej oraz elastyczne krawędzie płaszczyzny wyrównującej. Ta funkcja zaciskająca umożliwiona jest poprzez odpowiednie do rozmiarów rowków szerokości taśmy. Standardowo asortyment obejmuje różne szerokości taśmy od 65 – 105 mm, które są odpowiednie dla rowków U o szerokościach od 48 do 104 mm. Poprzez zmienność szerokości i głębokości uszczelnione mogą być niemalże wszystkie rowki U, które powstają po wyjęciu starego okna. Szczególnie głębokie rowki powinny zostać przedtem wypełnione odpowiednim materiałem izolacyjnym. Ponadto ISO-BLOCO Reno może być używane w kombinacji z natryskowymi materiałami uszczelniającymi i izolacyjnymi, które w starym budownictwie często są używane do optycznego pokrycia spoin połączeniowych.

Taśma ISO-BLOCO Reno posiada trzy obszary funkcyjne, za pomocą których realizowane jest niezbędne uszczelnienie trójpłaszczyznowe wymagane w „Wytycznych do montażu“ instytutu RAL. Od strony pomieszczenia posiada ona ekstremalnie niską wartość wsp. a=0,00 i jest w 100% szczelna powietrznie i paroszczelna. W obszarze funkcyjnym zapewnia optymalną izolację cieplną i akustyczną, a w obszarze zewnętrznym oferuje wspaniałą ochronę przed warunkami pogodowymi ze szczelnością na zacinający deszcz ponad 1.000 Pa. Ponadto system ten spełnia wymagania BG 1 względnie BG 2 i BG R zgodnie z DIN 18542:2009. Roz winięty specjalnie dla renowacji energetycznej okien system uszczelnienia ISO-BLOCO Reno nie wymaga zmian w sprawdzonych procesach montażowych przy renowacji okien i daje się przetwarzać w sposób niezawodny, prosty, szybki i bezodpadowy. Wraz z ISO-BLOCO Reno udała się innowacja, która znacznie ułatwia renowację okien.

OPIS ZABUDOWY iso-bloco Reno Obrazy z placu budowy

1 Demontaż okna starego za pomocą specjalistycznej piły do spoin okiennych. Piła oddziela warstwę tynku od ramy drewnianej oraz oddziela metalowe nakładki starego okna.

36 NUMER 2 (6) październik 2013


energooszczędność

OPIS ZABUDOWY iso-bloco Reno Obrazy z placu budowy

2 Za pomocą elektrycznego „lisiego ogona” (piła szablasta) oddzielane są części ramy i następnie wyjmowane ze ściany.

3 Po wyjęciu ramy okiennej pozostaje rowek U pomiędzy starymi krawędziami warstwy tynku.

37 NUMER 2 (6) październik 2013


energooszczędność

OPIS ZABUDOWY iso-bloco Reno

Obrazy z placu budowy

4 Resztki waty szklanej mogą pozostać w spoinie. Wata szklana będzie nadal funkcjonować jako izolacja cieplna. Należy wyrównać większe nierowności.

5 Na pokazanej budowie nad oknem umiejscowione były skrzynki rolet, które pozostały na miejscu.

38 NUMER 2 (6) październik 2013


energooszczędność

OPIS ZABUDOWY iso-bloco Reno Obrazy z placu budowy

6 W dopasowaniu do rozmiaru szczeliny pomiędzy krawędziami rowka dobierana jest odpowiednia wielofunkcyjna taśma uszczelniająca ISO-BLOCO Reno.

7 Poprzez wybór szerokiej rolki taśmy ISO-BLOCO Reno uszczelniony i izolowany będzie także obszar za szyną prowadzącą roletę.

39 NUMER 2 (6) październik 2013


energooszczędność

OPIS ZABUDOWY iso-bloco Reno

Obrazy z placu budowy

8 Montaż taśmy rozpoczyna się od jednej z dolnych stron. Uszczelniająca folia membramowa taśmy ISO-BLOCO Reno usytuowana jest do wewnątrz pomieszczenia. Zapewnia ona bardzo mały współczynnik a oraz hamowanie pary wodnej. Skrzydełka taśmy odciągane są przy wciskaniu taśmy do rowka U. przedtem na stronie odwrotnej odrywana jest folia ochronna od warstwy akrylatowej tak, aby taśma zaklinowała się i zakleiła w rowku U.

9 Przy tutaj opisywanej zabudowie istniała możliwość użycia taśmy zarówno po stronach bocznych, jak również od dołu przy połączeniu z parapetem.

40 NUMER 2 (6) październik 2013


energooszczędność

OPIS ZABUDOWY iso-bloco Reno Obrazy z placu budowy

10 Także gdy taśma rozpoczyna rozprężanie bezpośrednio po montażu, pozostaje wystarczająco dużo czasu na zabudowę ramy okiennej oraz szyn prowadzących roletę.

11 Rama jest wbudowana i wyjustowana. Teraz można ją zamocować za pomocą powszechnych śrub szybkiego montażu.

41 NUMER 2 (6) październik 2013


energooszczędność

OPIS ZABUDOWY iso-bloco Reno

Obrazy z placu budowy

12 Przed zamocowaniem śrubami taśma musi być przewiercona tak aby mogła swobodnie się rozprężać wokół śruby.

13 Ponieważ nowa rama wykazuje większą głębokość zabudowy niż rama stara, zabiera ona część istniejącej wewnętrznej powierzchni otworu okiennego. Szczelina pomiędzy ramą, a ściankami otworu okiennego mogą być teraz przykryte piankami natryskowymi.

42 NUMER 2 (6) październik 2013


energooszczędność

OPIS ZABUDOWY iso-bloco Reno Obrazy z placu budowy

14 Tutaj prawie gotowy widok z zewnątrz wraz z szyną prowadzącą rolety.

15 Jeszcze podwieszamy skrzydło okna i prace są zakończone. Taśma potrzebuje teraz kilku godzin do pełnego rozprężenia i wypełnienia spoiny. Odbywa się to bez zakłóceń w już niewidocznym obszarze.

43 NUMER 2 (6) październik 2013


energooszczędność

tremco illbruck

porządkuje swoje marki

Firma tremco illbruck, europejski producent i dostawca usług w branży wysokowydajnych materiałów budowlanych, a także materiałów dla przemysłu, na pierwszym miejscu stawia sobie dobro klienta. Dlatego też, aby jeszcze lepiej zaspokoić jego potrzeby w zakresie produktów, usług, TEKST: Łukasz Augustyniak ZDJĘCIA: tremco illbruck logistyki czy innowacji, w firmie przeprowadzono wiele zmian. ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Dokonano reorganizacji, usprawniono wewnętrzne procesy i stworzono nowe możliwości współpracy. Przeszeregowanie marek to ostatni etap transformacji, której proces rozpoczął się w 2005 roku i jest wynikiem udanej fuzji firm TREMCO (USA) oraz illbruck (Niemcy). Zmiana naszych marek i oferty produktów jest kluczowym elementem strategii biznesowej. Nie jest to zabieg marketingowy, lecz dobrze przemyślany krok. Możemy teraz angażować większe środki w każdą z marek, aby skrócić cykl innowacyjny, ulepszyć produkty i dopasować usługi do oczekiwań klienta – mówi reiner eisenhut, dyrektor zarządzający tremco illbruck. Ograniczenie liczby marek i zintegrowanie produktów w spójny system, znacząco przyczynia się do zwiększenia przejrzystości, wydajności i szybkości. Nasze nowe marki będą odpowiadały poszczególnym obszarom zastosowań i konkretnym zastosowaniom, co znacznie ułatwi życie klientom – dodaje Jonathan Hartmann, dyrektor Jednostki biznesowej europa zachodnia i Południowa. Niektóre produkty zostaną siłą rzeczy zastąpione innymi, a także – początkowo w przypadku marki illbruck, a następnie w przypadku marek TREMCO, Nullifire oraz PACTAN – zmienią się między innymi opakowania produktów. co pozostaje bez zmian? Właściwości i zalety produktów pozostaną bez zmian. tremco illbruck nadal pozostanie partnerem biznesowym swoich dotychczasowych klientów. Nie nastąpiła żadna zmiana w statusie własności firmy. Nie zaszły również żadne inne zmiany, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć negatywnie na relacje biznesowe.

Jakie korzyści to nam przyniesie? Nowa organizacja marek i zreorganizowane portfolio produktów ułatwi życie nam wszystkim: • Łatwo dostępne źródło informacji dla projektantów; • Prosty system zakupu i szybsze zastosowanie przez monterów; • Możliwość prostszej i bardziej uporządkowanej prezentacji produktów dla sprzedawców. Zmiany przede wszystkim pozwalają podnieść poziom obsługi klienta oraz lepiej zaspokoić ich potrzeby. Klienci skorzystają, ponieważ ułatwimy im pracę. Pogrupowanie produktów w cztery marki według kryteriów zastosowania znacznie ułatwi i przyspieszy wybór. Jednocześnie kompleksowa oferta pozostanie bez zmian. Żaden

z wypróbowanych i darzonych zaufaniem wyroŁączymy nasze atuty bów nie zniknie z rynku. Może co najwyżej zmienić markę – wszystko dla wygody klienta – mówi richard Hill, dyrektor Jednostki biznesowej europa Północna. Kampania zmiany marek jest działaniem długoterminowym, do którego firma przygotowała się solidnie i, jak zapewnia Reiner Eisenhut, marki te pozostaną już na dobre. Proces rebrandingu dla marek korporacyjnej tremco illbruck oraz produktowej illbruck, zakończy się w Polsce z końcem roku kalendarzowego, tj. z dniem 31.12.2013r. Firma dokłada wszelkich starań, aby transformacja była możliwie płynna i bezbolesna, szczególnie dla naszych dotychczasowych Partnerów handlowych. Każdy z dotychczasowych Partnerów firmy będzie w szczegółach poinformowany o zmianach indywidualnie.

Nowa struktura marek Marka korporacyjna

Łańcuch wartości

Badania & rozwój

Zakupy & produkcja

Dystrybucja & logistyka

Sprzedaż & usługi posprzedażowe

Doradztwo techniczne & marketing

Marki produktów

Obszary zastosowania

Kategorie produktów

Uszczelniacze i kleje do okien, fasad, do pomieszczeń i na zewnątrz

Produkty na posadzki, impregnaty wodoodporne i szklarskie

Bierna ochrona przeciwpożarowa

Rozwiązania dla przemysłu wytwórczego

› Kleje

› Membrany do hydroizolacji

› Powłoki

Produkty dla:

› Pianki

› Środki wygładzające

› Uszczelniacze

› Urządzeń gospodarstwa domowego

› Membrany

› Kleje na posadzki

› Zaprawy

› Profile

› Dekoracyjne powłoki żywicowe

› Wypełnienia dylatacyjne

› Transportu

› Uszczelniacze › Taśmy

› Produkcji prefabrykatów › Bariery

› Ciekłe impregnaty wodoodporne nakładane na zimno

› Systemów budowlanych › Taśmy › Pianki

› Elementy wykończeniowe › Uszczelniacze do szyb zespolonych (IG) › Uszczelniacze do szklenia strukturalnego (SSG)

44 NUMER 2 (6) październik 2013

07


energooszczędność

45 NUMER 2 (6) październik 2013

R

E

K

L

A

M

A

R

E

K

L

A

M

A


energooszczędność

okna drewniane montowane w systemie Mowo MOWO to nowy system osadzania okien i drzwi tarasowych w warstwie ocieplenia. Zapewnia właściwy montaż, izolację termiczną oraz szczelność zgodną z wymaganiami budownictwa energooszczędnego i pasywnego. SOKÓŁKA OKNA I DRZWI zaadaptowała system montażu MOWO do przesuwnych okien tarasowych z drewna. Przedstawiamy najważniejsze etapy montażu w warstwie ocieplenia energooszczędnego okna tarasowego ze skrzydłem podnoszono-przesuwnym. TEKST: Eksperci SOKÓŁKA OKNA I DRZWI REDAKCJA: Tomasz Pępek ZDJĘCIA: SOKÓŁKA OKNA I DRZWI NAPISZ DO EKSPERTA: biuro@sokolka.com.pl krok 1 Po sprawdzeniu czy wymiary okna i otwór w ścianie wzajemnie do siebie pasują, przygotowujemy nośne profile montażowe – przycinamy je na odpowiedni wymiar.

46 NUMER 2 (6) październik 2013


energooszczędność

krok 2 Wiercimy otwory na wkręty (łączniki śrubowe). Mają one za zadanie utrzymać profil w wyznaczonym miejscu w czasie wiązania kleju (około 48 godzin).

krok 3 Oczyszczamy powierzchnię muru z pyłów i nierówności, a następnie nanosimy na ścianę oraz profil specjalny środek gruntujący (zapewnia on dobre związanie kleju ze ścianą).

krok 4 Nakładamy na profil nośny dwie wstęgi kleju – każda około 20 mm od krawędzi (końcówka pistoletu przygotowana jest tak, aby wstęga miała kształt trójkąta 9 na 9 mm).

47 NUMER 2 (6) październik 2013


energooszczędność

krok 5 Po mocnym dociśnięciu profilu do muru, aby klej został równomiernie rozprowadzony, przykręcamy go. Zamontowane profile poziome i pionowe utworzą ramę wokół okna.

krok 6 Przyklejamy podokienny profil termoizolacyjny (wykonany z polistyrenu ekstrudowanego) do progu drewnianego okna tarasowego.

krok 7 Przytwierdzamy samoprzylepną taśmę rozprężną (wypełnia przestrzeń pomiędzy ramą okna a profilem montażowym). Taśma stanowi wielowarstwową izolację termiczną i przeciwwilgociową – od wewnątrz jest paroszczelna, a od zewnątrz paroprzepuszczalna, ale zabezpiecza przed deszczem i wiatrem.

48 NUMER 2 (6) październik 2013


energooszczędność

krok 8 Tak przygotowaną ościeżnicę okna tarasowego wstawiamy do przygotowanej ramy z profili nośnych, po czym sprawdzamy ustawienie jej w pionie.

krok 9 Osadzamy okno w ścianie przykręcając ościeżnicę do profili nośnych za pomocą samowiercących wkrętów do drewna. Rozmieszczenie wkrętów powinno być zgodne z instrukcją producenta okna.

krok 10 Na profile nośne przyklejamy kolejne, z materiału termoizolacyjnego. Zapewnią one łatwe połączenie okna z systemem ocieplenia elewacji.

49 NUMER 2 (6) październik 2013


energooszczędność

krok 11 Aby ochronić przed wilgocią próg okna tarasowego wraz z drewnianą podwaliną naklejamy na nie od zewnątrz pas folii z tworzywa EPDM.

krok 12 Od wewnątrz próg okna zabezpieczamy samoprzylepną taśmą butylową. Przedtem należy koniecznie oczyścić posadzkę z pyłu, a następnie zagruntować, co zapewni szczelne przyleganie do niej taśmy.

krok 13 Okno gotowe do użytku – jest ono solidnie osadzone w płaszczyźnie ocieplenia i uszczelnione.

50 NUMER 2 (6) październik 2013


energooszczędność

co możemy zyskać stosując nawiewniki powietrza? Nawiewniki powietrza to urządzenia, których zadaniem jest doprowadzanie świeżego powietrza do wnętrza mieszkania. W dobie bardzo szczelnej stolarki okiennej są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania najbardziej rozpowszechnionych w budownictwie mieszkaniowym systemów wentylacji (grawitacyjnej i mechanicznej wywiewnej). Z tego też powodu w ostatniej dekadzie zyskały one dużą popularność, a obowiązek ich stosowania uregulowano w przepisach. TEKST: Piotr Ćwikilewicz REDAKCJA: Tomasz Pępek ZDJĘCIA: BREVIS NAPISZ DO EKSPERTA: piotr@brevis.com.pl

R

ozporządzenia ani normy nie mówią jaki typ nawiewników powietrza należy stosować, lecz – ze względu na wiele zalet –najczęściej instalowane są te okienne. Ich zastosowanie jest najprostszym sposobem usprawnienia działania wentylacji – szczególnie w obiektach, w których wbudowana została nowoczesna, szczelna stolarka otworowa. Okienne nawiewniki powietrza w porównaniu do ściennych są dużo prostsze w montażu. Nie wymagają wykonania dodatkowego otworu w ścianie, a jedynie wyfrezowania podłużnych szczelin w elementach ramy okiennej (na ogół o wymiarach 10-12 na 300-400 mm). Ze względu na prostotę konstrukcji są relatywnie tanie, zarówno w zakupie, jak i montażu. Wydawać by się mogło, że do poprawnego działania wentylacji nie trzeba instalować nawiewników, a jedynie wystarczy otworzyć bądź uchylić okno. Stosowanie nawiewników pozwala jednak na oszczędzanie energii, ponieważ ilość ciepła zużytego na wentylację zależy od ilości wymienionego powietrza.

Piotr Ćwikilewicz 51 NUMER 2 (6) październik 2013


energooszczędność

Zatem czym lepiej będziemy kontrolować stopień wymiany powietrza i lepiej dopasowywać go do potrzeb, tym mniej ciepła zużyjemy na podgrzewanie świeżego powietrza. Funkcję kontrolowania wentylacji szczególnie wydajnie pełnią nawiewniki automatycznie sterowane różnicą ciśnień. Samoczynnie pilnują stopnia wymiany powietrza, utrzymując go na stałym poziomie niezależnie od zmieniających się warunków atmosferycznych. Używając ich oszczędzamy do 30% energii cieplnej przeznaczonej na wentylację w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Zaopatrywanie mieszkania w świeże powietrze poprzez otwieranie okien – w przeciwieństwie do stosowania nawiewników – znacznie obniża tzw. komfort cieplny. Na jego pojęcie składa się wiele czynników fizycznych, które bezpośrednio oddziałują na organizm człowieka i są przez niego wyczuwalne. Do najważniejszych należą średnia temperatura powietrza, różnica temperatur powietrza pomiędzy poziomem głowy a stóp (czynnik HAT ), prędkość przepływu powietrza (szczególnie zimnych prądów) oraz wilgotność powietrza. Nawiewnik powietrza optymalizuje te parametry. Jego energooszczędna praca znikomo wpływa na obniżenie średniej temperatury powietrza, a usytuowanie wlotu zimnego powietrza wysoko (co najmniej 2 m ponad podłogą) korzystnie obniża różnicę temperatur pomiędzy głową a stopami (czynnik HAT). Ciągłe dozowanie suchego, świeżego powietrza poprzez nawiewnik sterowany automatycznie różnicą ciśnień eliminuje zimne przeciągi i obniża wilgotność względną w pomieszczeniu.

Mając w oknach automatyczne nawiewniki powietrza można praktycznie zapomnieć o sprawach związanych z wentylacją, której poprawne działanie wpływa na nasze zdrowie oraz bezpieczeństwo.

Automatyczne nawiewniki powietrza podwyższają bezpieczeństwo mieszkańców, pozwalając wentylować przy całkowicie zamkniętych oknach, utrudniając w ten sposób wtargnięcie osób nieproszonych. Wykluczają również możliwość wypadnięcia przez otwarte okno najmłodszych mieszkańców pozostawionych bez opieki. Nawiewniki zastosowane w mieszkaniach, gdzie używa się otwartego płomienia (piece, kuchenki, kotły, bojlery), doprowadzając odpowiednią ilość powietrz do spalania, eliminują możliwość zatrucia tlenkiem węgla. Ten silnie trujący gaz powstaje zawsze przy spalaniu paliw z niedoborem tlenu (brak wentylacji). Używanie nawiewników eliminuje również powstawanie tzw. inwersji

52 NUMER 2 (6) październik 2013

ciągu w kanałach wentylacyjnych, objawiającej się tym, że zimne powietrze wlatuje do mieszkania kanałami wentylacyjnymi (zamiast nimi wylatywać), a wylatuje kanałami spalinowymi. Jeśli kanały te usytuowane są w niewielkiej odległości od siebie, to spaliny mogą być zasysane z obszaru ponad kominem i kierowane do mieszkania, stwarzając poważne zagrożenie. Mając w oknach automatyczne nawiewniki powietrza można praktycznie zapomnieć o sprawach związanych z wentylacją, której poprawne działanie wpływa na nasze zdrowie oraz bezpieczeństwo.


osobliwości

Dzień z życia technologa Oknoplast Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda dzień z życia technologa okiennego? Mnie też to ciekawiło, dlatego zaczerpnąłem języka u jednego z najlepszych możliwych źródeł, u Pana Grzegorza Bułata, Kierownika Działu Technologii OKNOPLAST. ROZMAWIAŁ: Tomasz Pępek NAPISZ DO EKSPERTA: g.bulat@oknoplast.com.pl

?

Panie Grzegorzu, jest Pan Kierownikiem Działu Technologii u jednego z największych producentów stolarki w Europie, a od takich firm wymaga się, aby przodowały w innowacyjności produktów. Jak Pan sobie radzi z presją?

To prawda, OKNOPLAST to rzeczywiście producent stolarki, który kładzie niezwykle silny nacisk na innowacyjność swoich produktów. Mają one być wzorem do naśladowania dla innych firm z branży. Te wyzwania stawiane produktom wiążą się jednocześnie z oczekiwaniami wobec osób odpowiedzialnych za ich tworzenie i doskonalenie. Mam pełną świadomość, że także ja jako Kierownik Działu Technologii muszę im sprostać. Ciągłe podnoszenie swojej wiedzy, lektura prasy branżowej, udział w różnych targach branżowych, spotkania z klientami z różnych części Europy, poznawanie specyfiki rynków – zwłaszcza zachodnich to działania, które pozwalają mi osiągać cele stawiane przez Właściciela. Jest to też najlepszy sposób na radzenie sobie z presją. Nazwałbym to raczej „świadomym unikaniem sytuacji stresowych”, wynikających z niewiedzy czy zaskoczenia sytuacją. Dla mnie ważna jest również zwykła rozmowa z pracownikami w firmie. Są oni swego rodzaju kopalnią pomysłów, popartych wieloletnim doświadczeniem tych osób. Z Nimi można „konie kraść”, dlatego przystępując do realizacji wdrożenia nowych rzeczy, mam dużo pewności i spokoju. Mając takie zaplecze poziom presji znaczenie się zmniejsza.

53 NUMER 2 (6) październik 2013


osobliwości

?

Na czym polega dokładnie Pana praca? Za co jest Pan odpowiedzialny? Mógłby Pan opisać standardowy dzień Pana pracy?

W strukturze organizacyjnej OKNOPLAST jestem osobą odpowiedzialną za technologię produkcji okien PVC. Mój Dział wchodzi w skład szerszego pionu Badań i Rozwoju. Jestem zatem odpowiedzialny za ciągły rozwój technologii poprzez eliminowanie rozwiązań najsłabszych, ale również odpowiadam za tworzenie i wdrażanie technologii produkcji nowych produktów. Nadzoruję także tworzenie dokumentacji technicznej, takiej jak Instrukcje Technologiczne czy Katalogi Produktu. Odpowiadam za to, żeby każdy nowy produkt i każda, nawet najmniejsza, modyfikacja technologii nie były zaskoczeniem, ani dla ludzi produkujących okna, ani dla osób np. odpowiedzialnych za tworzenie baz danych w systemach informatycznych. Zanim jednak wdrożenie będzie zakończone, powstanie dokumentacja produkcyjna, a informacje o produkcie zostaną przekazane na zewnątrz, poszukiwane są rozwiązania, przeprowadzane są dziesiątki różnych testów laboratoryjnych, prób produkcyjnych… to też zakres moich obowiązków. Ale dzień zaczynam od kawy :)

?

Gdy ma Pan pomysł na nowe okno, to jak wygląda cały proces, od myśli w Pana głowie do dnia wyprodukowania nowego okna? Proces jest dość standardowy. Zaczyna się od „burzy mózgów”, potem mają miejsce pierwsze próby, których efekty początkowo zupełnie nie przypominają tego końcowego. Testy laboratoryjne, obliczenia wytrzymałościowe, cieplne, projektowanie nowych elementów, kontakty z potencjalnymi dostawcami, wyceny, kalkulacje. Potem następuje tworzenie dokumentacji, przygotowanie tzw. serii testowej, czyli pierwszej produkcji na linii. Do tego dochodzą ewentualne korekty w technologii, poprawki, kolejna realizacja testowa. Proces kończą szkolenia, prezentacje, akcje marketingowe… - czyli klasyka. Ten proces musi zachodzić każdorazowo, bo bez tego, nawet najlepszy pomysł spali na panewce i nie przebije się wśród konkurencji. A jak już wspominałem, wymaganie dotyczące innowacyjności produktu jest standardem w OKNOPLAST.

?

Kiedy po raz pierwszy zetknął się Pan z branżą stolarki otworowej? Jak Pan trafił do Oknoplastu?

Pracę w branży stolarki otworowej rozpocząłem dawno, bo już blisko 17 lat temu. Zaczynałem w 1996 roku właśnie w OKNOPLAST. Wtedy jeszcze firma mieściła się w małej wynajmowanej hali w Krakowie. Zaczynałem jako człowiek od załadunku okien na placu. Po trzech miesiącach trafiłem do magazynu, a po kolejnych trzech zostałem referentem ds. technicznych, a mówiąc po polsku… wprowadzałem zlecenia do systemu informatycznego. Później pracowałem w innych firmach okiennych, gdzie zbierałem doświadczenie zawodowe. Mogłem też patrzeć „z boku” jak rozwija się OKNOPLAST. Już wtedy widać było jak innowacyjne i ciekawe pomysły się tam rodzą. W 2009 roku wróciłem do OKNOPLASTU. Można powiedzieć, że historia mojego życia zawodowego zatoczyła koło. Wróciłem do firmy zupełnie innej… większej, o wiele większej, profesjonalnie podchodzącej do najmniejszych nawet detali. Stawiającej na ludzi, ich pomysły, kreatywność… Dzisiaj, z perspekt y w y czasu, mogę ocenić, że decyzja o powrocie była najlepszą, jaką mogłem podjąć.

?

Co jest najtrudniejsze w Pana pracy, a co sprawia Panu największą satysfakcję?

Najtrudniejsze jest poczucie, że nie wszystkie trudne sprawy da się załatwić od razu. Największą satysfakcję mam wtedy, kiedy usłyszę od naszych klientów, że jakieś rozwiązania są dobre, ciekawe, pomagają w sprzedaży… Mam też ogromną frajdę, kiedy mogę rozwiązać jakiś problem techniczny, zaproponować niestandardowe wykonanie, które potem mogę zobaczyć już jako gotową realizację.

?

Gdyby nie obowiązywały Pana techniczne ograniczenia, to jak wyglądałoby Pana idealne okno?

Przez te wszystkie lata wiele razy spotykałem się z przeróżnymi życzeniami naszych klientów. Bardzo często słyszałem: „takie okno sobie wymarzyłem”. Jako technolog często musiałem „burzyć” te marzenia, ponieważ były nierealne, a nierzadko były wręcz niebezpieczne. Idealne okno… według mnie, to takie, o którym klient nie musi nieustanie myśleć. To takie, które klient otwiera, zamyka, myje… wreszcie takie, które wtapia się w tło domu, dopełniając jego klimat.

?

Jak długo Pan i Pana dział pracował nad Winergetic Premium?

Projekt WINERGETIC Premium trwał dosyć długo. Na proces jego powstania składały się: kontakty z dostawcą profili, projektowanie autorskiego skrzydła, uruchomienie produkcji szyb zespolonych – w tym szyb z taflami o grubości 3 mm, przeznaczonych specjalnie do tego systemu… to wszystko trwało. Dużo szybciej poszło nam z WINERGETIC Premium Passive. Pomysł pojawił się w okolicach stycznia 2013, a już w kwietniu byliśmy gotowi do sprzedaży. W tym czasie zaprojektowaliśmy kilkadziesiąt różnych geometrii wzmocnień stalowych, wybierając ostatecznie dwie. Przeprowadziliśmy szereg testów, analiz, porównań… wybraliśmy materiał izolacyjny, tworzący tzw. barierę termiczną – Space Block. To był rekord świata… :)

?

Może Pan zdradzić, nad czym pracuje obecnie?

Okno Winergetic Premium Passive

54 NUMER 2 (6) październik 2013

Niestety nie mogę… mogę jedynie zdradzić, że to, nad czym obecnie pracujemy, kiedy już pojawi się w sprzedaży, będzie na pewno swego rodzaju „okienną rewolucją”.


OSŁONY

Folie okienne alternatywą dla osłon

Folie okienne na polskim rynku dostępne są od ponad 15 lat. Rynek ten cały czas się rozwija, a w ciągu ostatnich 5 lat zauważyć można gwałtowny wzrost sprzedaży różnego rodzaju folii okiennych. Z czego to wynika?

TEKST: Paweł Stefankiewicz REDAKCJA: Tomasz Pępek ZDJĘCIA: AMPLUS NAPISZ DO EKSPERTA: biuro@przyciemnianieszyb.pl

I

dąc z duchem czasu i wychodząc naprzeciw licznym wskazówkom osób użytkujących folie okienne producenci wytwarzają coraz to nowe ich rodzaje o bardzo szerokim zastosowaniu. Głównym czynnikiem determinującym rozwój rynku folii okiennych są korzyści, jakie możemy osiągnąć po zainstalowaniu ich na szybach naszych okien. W ten sposób poprzez montaż folii – o określonych parametrach technicznych – możemy nadać specjalistyczną funkcję zwykłej szybie. Obecnie najbardziej rozwiniętą gałęzią wśród rynku folii okiennych są folie przeciwsłoneczne. Pozwalają one szybko i nie dużym nakładem środków uzyskać skuteczną barierę ochraniającą nasze domy czy firmy przed niepożądanym skutkiem przegrzewania się pomieszczeń przez szyby w oknach. Folie znacznie wspomagają działanie klimatyzacji, redukując nawet 80% całkowitej energii słonecznej (przykładem może być zewnętrzna folia lustrzana SILVER 20). Milowym krokiem w branży folii okiennych przeciwsłonecznych wydaje się być wyprodukowanie ceramicznych folii przeciwsłonecznych, które są wolne od barwników i warstwy metalizowanej, czyli tzw. folii selektywnych (folia Invisible, Perfecta). Pozwoliło to uzyskać wysoki

stopień redukcji ciepła w zakresie podczerwieni przy jednoczesnej bardzo dużej przepuszczalności światła widzialnego. W praktyce oznacza to, że folia po aplikacji na szybę jest praktycznie niewidoczna. Dzięki dużej różnorodności dostępnych na rynku folii okiennych można zaspokoić indywidualne potrzeby każdego, nawet najbardziej wymagającego klienta. Folie dekoracyjne umożliwiają także dowolną aranżację wnętrz i nadają się doskonałe do ozdabiania przeszkleń wewnątrz budynków. Folie „Lustra Weneckie”, folie matowe, mleczne czy mrożone zapewniają odpowiedni stopień prywatności osobom przebywającym w pomieszczeniach. Istnieje również cała gama folii okiennych o określonych specjalistycznych funkcjach. Folie ochronne i antywłamaniowe mają za zadanie między innymi wydłużyć czas potrzebny na włamanie oraz utrzymać popękane szkło razem; folie antygraffiti zabezpieczają gładkie powierzchnie przed aktami wandalizmu; folie antywybuchowe

55 NUMER 2 (6) październik 2013

działają jak membrana odbijająca falę wybuchową, a folie termoizolacyjne (Ecotermic) zapobiegają stratom ciepła zimą, poprawiające współczynnik przenikalności cieplnej szyby.

Montaż folii Silver


OSŁONY

Folia Prefecta Ciekawostką są folie o nietypowym zastosowaniu. Przykładem może być folia stosowana przeciw parowaniu, która – dzięki specjalnej budowie – zapobiega zjawisku osadzania się pary wodnej na powierzchniach szklanych (lustra w łazienkach). Równie przydatna jest folia anty-elektosmog , której zadaniem jest ochrona środowiska człowieka przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym o wysokiej częstotliwości (nadajniki sieci telefonii komórkowych). Do tego dochodzą też folie projekcyjne, pozwalające z każdej przeszklonej

powierzchni stworzyć wysokiej jakości ekran projekcyjny, czy nawet folia anty-podsłuchową, której zadaniem jest uniemożliwienie wysyłania z pomieszczenia na zewnątrz fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości. Dodatkowym atutem folii okiennych jest fakt, że zatrzymują 99% szkodliwego promieniowania UV odpowiedzialnego za degradację tworzywa i odbarwianie się przedmiotów. Większość folii dostępnych obecnie na rynku (w zależności od ich typu) posiada odpowiednie atesty i certyfikaty (ITB, PZH). W zależności od miejsca montażu, folie okienne dzielimy na folie wewnętrzne (montowane od wewnętrznej strony okna) oraz folie zewnętrzne (montowane po zewnętrznej stronie okna). Wszystkie folie zewnętrzne posiadają specjalną warstwę odporną na warunki atmosferyczne. Większość folii okiennych dostępnych na rynku to folię samoprzylepne, posiadające specjalny klej (istnieją również folie okienne bez kleju – folie statyczne). Klej zabezpieczony jest specjalną folią lub papierem ochronnym, który

Szyby z folią Silver 56 NUMER 2 (6) październik 2013

Folia Silver usuwany jest tuż przed montażem folii na szybie. Folie okienną zazwyczaj instaluje się techniką „na mokro” przy użyciu wody z dodatkiem środka powierzchniowo-czynnego (szampon, płyn do mycia naczyń itp.) lub specjalnych płynów do montażu folii. Na umytą i mokrą powierzchnię szyby przykłada się folię dociętą pod wymiar i pozbawioną warstwy zabezpieczającej klej. Następnie przy użyciu specjalnego rakla wyciska się pozostałą wodę lub płyn do montażu folii z przestrzeni miedzy folią a szybą, zaczynając od środka i kierując się do brzegów folii.


OSŁONY

Jak ewoluowało inteligentne budownictwo

Rynek automatyki domowej w ciągu ostatniego dziesięciolecia odnotował duży postęp technologiczny. Inteligentny dom, samodzielnie reagujący na potrzeby mieszkańców, wkroczył na rynek masowy za sprawą Internetu, bezprzewodowych sieci oraz technologii mobilnych. Eksperci prognozują, że branża automatyki domowej będzie się rozwijać w bardzo szybkim tempie.

TEKST: Eksperci Somfy REDAKCJA: Tomasz Pępek ZDJĘCIA: ©Somfy

• instalacje kablowe Pierwsze udane realizacje budynków, w których urządzenia reagowały na zdalne sygnały użytkowników, miały miejsce w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. Automatyzacja oznaczała przede wszystkim zdalne uruchamianie instalacji alarmowych, włączanie i wyłączanie świateł lub wentylatorów. Rozwiązania pierwotnie projektowane dla sektora przemysłowego szybko zostały zaadaptowane do budownictwa biurowego i mieszkaniowego. Odpowiednie okablowanie było konieczne, aby umożliwić zdalne wydawanie komend. Wysyłany z pilota sygnał wędrował po liniach zasilających i ostatecznie powodował zapalenie lub zgaszenie świateł, wentylatorów lub innych urządzeń, które były podłączone „do ściany”. Działanie w oparciu o instalację kablową rodziło wiele trudności i istniała konieczność rozbudowy o kolejne innowacje. Wymóg okablowania inwestycji generował koszty, które mogły być mniejsze jedynie wtedy, gdy decyzja o automatyzacji zapadła wcześniej, na etapie budowy. Nawet, gdy do instalacji zaczęto wykorzystywać obecne w budynkach sieci

elektryczne, wciąż borykano się z brakiem swobody w montażu urządzeń i zakłóceniami sygnału. Niewystarczająca przepustowość linii uniemożliwiała wprowadzanie bardziej

zaawansowanych poleceń, opóźniała wykonywanie komend, zniekształcała sygnał oraz wymagała skomplikowanego sprzętu i oprogramowania. Urządzenia działały bez funkcji

Rozwój technologii mobilnych zdaje się być ukoronowaniem marzeń o inteligentnych domach oraz prac nad niezawodnością, funkcjonalnością protokołów komunikacyjnych. 57 NUMER 2 (6) październik 2013


OSŁONY

informacji zwrotnej – odbierały komendy, ale nie informowały o tym pozostałych urządzeń włączonych do sieci. Szukając rozwiązań zwiększających przepustowość sieci zasilających, architekci inteligentnych budynków, obok kabli, zaczęli wykorzystywać podczerwień, skrętki czy łączność radiową. Choć jakość sygnału wzrosła, to wymóg skomplikowanego oprogramowania wciąż ograniczał dostępność rozwiązania.

zwrotna). Producenci często korzystali z łączy nielicencjonowanych, m.in. wykorzystywanych do kuchenek mikrofalowych, aby ominąć procedury uzyskania licencji na dedykowaną sieć. Jakkolwiek technologie internetowe wprowadziły branżę automatyki domowej

w nowe stadium rozwoju, to pierwsze rozwiązania bywały zawodne. Zniekształcenia sygnału powodowała m.in. obecność innych użytkowników na łączach czy hot-spotów wi-fi, zasięg sygnału był ograniczony, a konieczność zasilania bateryjnego wymagała

• standardy Poprawa jakości transmitowanych poleceń nie była jedynym problemem ówczesnych specjalistów. Żadna sieć automatyki domowej nie dotrze do masowego odbiorcy, jeżeli będzie wykluczać sprzęty wiodących marek. Z rynku płynęła duża potrzeba zwiększenia kompatybilności urządzeń pochodzących od różnych producentów. W latach 80. rozpoczęto prace nad standaryzacją komunikacji urządzeń elektronicznych. Pierwsze standardy wykorzystywały sygnał transmitowany za pośrednictwem sieci elektrycznych, fal radiowych, skrętek oraz podczerwieni. Poprawiło to jakość systemu, ale wciąż wiązało się z nakładami finansowymi, skomplikowaną instalacją kablową oraz brakiem elastyczności w rozmieszczaniu sprzętów. Powstawały kolejne stowarzyszenia producentów urządzeń domowych, ale żadnemu z nich nie udało się zawojowanie rynku na masową skalę.

• wymagania masowego rynku oraz rozwój łączności internetowej Rozwiązania automatyki domowej, chcąc odpowiedzieć na potrzeby masowego odbiorcy, musiały spełnić kilka czynników: niska cena (lub taka, która się przekłada na niższe rachunki, ewentualnie ponadprzeciętny komfort), bezawaryjność, łatwość instalacji oraz eksploatacji, wytrzymałość, elastyczność użytkowania oraz kompatybilność z urządzeniami wielu producentów. Kamieniem milowym w dziedzinie inteligentnego budownictwa okazał się rozwój Internetu. Wykorzystywanie sieci komputerowej do transmitowania danych ograniczyło koszta instalacji i umożliwiło wprowadzenie bardziej zaawansowanych funkcji (np. informacja

Automatyką można sterować za pośrednictwem Internetu, smartfona lub tabletu w oparciu o przejrzysty i intuicyjny interfejs. 58 NUMER 2 (6) październik 2013


OSŁONY

nowych, energooszczędnych usprawnień. Odczuwalny był również brak prostej w obsłudze i dostępnej aplikacji umożliwiającej zarządzanie automatyką. Dopiero współczesny rozwój technologii mobilnych zdaje się być ukoronowaniem

marzeń o inteligentnych domach oraz prac nad niezawodnością, funkcjonalnością protokołów komunikacyjnych. Powszechność Internetu, telefonów 3G czy tabletów umożliwiła stosowanie inteligentnego budownictwa w domach jednorodzinnych (m.in. zdalne

Nowoczesne sposoby transmisji sygnałów drogą radiową oraz za pośrednictwem sieci internetowych znacznie zredukowały koszty inwestycji oraz zwiększyły wachlarz zastosowań. 59 NUMER 2 (6) październik 2013

sterowanie urządzeniami, zarządzanie energią, symulowanie obecności) na szeroką skalę. Dziś już nie musimy przebywać w domu, aby zarządzać posiadanymi urządzeniami. Takie rozwiązanie, jak TaHoma®, wykorzystujące łączność internetową, to mózg centralny domu. Łatwość montażu nie wymaga skomplikowanej instalacji oraz gwarantuje dowolność w rozmieszczaniu poszczególnych urządzeń. Zsynchronizowane w sieci rolety, bramy wjazdowe, bramy garażowe, systemy oświetleniowe, ogrzewanie czy inne urządzenia gospodarstwa domowego reagują na bieżące komendy oraz zaprogramowane przez domowników scenariusze (np. scenariusz poranny podnoszący osłonny okienne i uruchamiający ekspres do kawy). Automatyką można sterować za pośrednictwem Internetu, smartfona lub tabletu w oparciu o przejrzysty i intuicyjny interfejs. Modułowa konstrukcja systemu gwarantuje możliwość rozbudowy o kolejne urządzenia, a dzięki automatycznym aktualizacjom, użytkownik dysponuje zawsze najnowszą wersją oprogramowania. W tym rozwiązaniu udało się praktycznie wyeliminować zakłócenia sygnału – m.in. poprzez funkcje zmiany częstotliwości. Kamery, wewnętrzna oraz zewnętrzna, czujniki ruchu, dymu oraz stykowy (kontrola wejść i okien) dyskretnie i skutecznie chronią dom przed intruzami, zdarzeniami losowymi oraz, nierzadko, nieuwagą mieszkańców. Są one całkowicie kompatybilne z systemem TaHoma®, co oznacza, że system je automatycznie wykrywa i synchronizuje z siecią domowych urządzeń. Użytkownik może ustalić, że uaktywnienie czujnika ruchu lub styku skutkuje automatycznym powiadomieniem telefonicznym i zamknięciem rolet. Wykrycie dymu może z kolei spowodować podniesienie osłon okiennych i zapalenie światła, ułatwiając identyfikację źródła zagrożenia. Każde powiadomienie może być poparte zdjęciami z kamer umieszczonych nad drzwiami wejściowymi, po wewnętrznej oraz zewnętrznej stronie. Rejestracja obrazu następuje w odpowiedzi na komendę użytkownika, wg zaprogramowanej w scenariuszu reakcji na sygnał alarmowy lub konkretną godzinę/porę dnia. Zdjęcia mogą być robione pojedynczo lub sekwencyjnie (6 lub 12


OSŁONY

zdjęć). Ich przewaga nad formatem wideo polega na tym, że nie obciążają sieci komputerowej ani pamięci smartfonów. Użytkownik dostaje powiadomienie z linkiem do fotografii. Aktualne wersje protokołów komunikacyjnych stosowanych w inteligentnym budownictwie oferują automatyzację, na którą kilkanaście lat wcześniej było stać jedynie ludzi formatu Billa Gates’a. Nowoczesne sposoby transmisji sygnałów drogą radiową oraz za pośrednictwem sieci internetowych znacznie zredukowały koszty inwestycji oraz zwiększyły wachlarz zastosowań. Dzięki takim systemom jak TaHoma®, dom staje się „myślącym organizmem”, który potrafi dostosować się do wymagań mieszkańców. Potężny skok technologiczny, jaki nastąpił w branży w ciągu ostatnich lat, pozwala prognozować, że inteligentne domy będą stawać się trendem w budownictwie jednorodzinnym, a nie wyszukaną manifestacją architektoniczną.

Zsynchronizowane w sieci rolety, bramy wjazdowe, bramy garażowe, systemy oświetleniowe, ogrzewanie czy inne urządzenia gospodarstwa domowego reagują na bieżące komendy oraz zaprogramowane przez domowników scenariusze

Powszechność Internetu, telefonów 3G czy tabletów umożliwiła stosowanie inteligentnego budownictwa w domach jednorodzinnych. 60 NUMER 2 (6) październik 2013


FASADY

kompleksowe rozwiązania ścian działowych dla biur Nowoczesne przestrzenie biurowe oferują firmom ogromne możliwości aranżacyjne. Odpowiednie doświetlenie stanowisk pracy, wydajna wentylacja i klimatyzacja pozwalają na ograniczenie zmęczenia i zwiększenie efektywności pracy. Jednym z kluczowych aspektów dobrze urządzonego biura jest ograniczenie hałasu pochodzącego od urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego i głosu ludzkiego. TEKST: Paweł Mach KOREKTA: Tomasz Pępek ZDJĘCIA: Aluron NAPISZ DO EKSPERTA: pm@aluron.pl

K

onieczność właściwego wyciszenia pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu wrażenia otwartej przestrzeni stanowiła jedno z głównych założeń konstrukcyjnych naszego działu projektowego. Efektem blisko dwuletnich prac jest kompleksowy system wewnętrzny, odpowiadający wymaganiom nowoczesnych biur. Izolacyjność akustyczna Rw osiągana przy standardowym szkleniu to 42 dB, zaś konstrukcja ścianki z drzwiami posiada Rw od 38 dB. Szklenie możliwe jest w zakresie od 5 do 10 mm. Można również stosować wypełnienia do 84 mm. Konstrukcje ścianek mogą uzyskiwać wysokość nawet 380 cm, co pozwala na zastosowanie systemu w większości nowopowstających biurowców.

System ACS 38 posiada wiele rozwiązań szczególnie przydatnych w biurach – na

przykład elektrycznie sterowane żaluzje wewnętrzne w ściankach, które łączą zalety przeszklonych ścian z możliwością zachowania prywatności. Profile na okablowanie i gniazda przyłączeniowe umożliwiają podłączenie wszystkich potrzebnych urządzeń biurowych. Istotną cechą systemu jest łatwy i czysty montaż, pozwalający na bezpieczną pracę w częściowo lub całkowicie wykończonych pomieszczeniach – bez ryzyka zabrudzenia ścian, posadzek i wykładzin podłogowych. Ściany ACS 38 mogą stanowić pełne przegrody sięgające stropu, przepierzenia otwarte od góry oraz zamknięte boksy. Ścianki działowe pozwalają na zachowanie wrażenia lekkości dzięki zastosowania profilu konstrukcyjnego o szerokości zaledwie 38 mm. Dzięki użyciu nowoczesnych profili i najwyższej jakości materiałów wizualnie

61 NUMER 2 (6) październik 2013

Ściany ACS 38 mogą stanowić pełne przegrody sięgające stropu, przepierzenia otwarte od góry oraz zamknięte boksy.


FASADY

Konieczność właściwego wyciszenia pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu wrażenia otwartej przestrzeni stanowiła jedno z głównych założeń konstrukcyjnych systemu. lekka konstrukcja spełnia wymagania wytrzymałościowe włącznie z kategorią IV B (według ETAG 003). Drzwi systemu ACS 50, stanowiącego dopełnienie rozwiązań wewnętrznych, posiadają klasę 3. wytrzymałości

mechanicznej, a także spełniają wymagania obu klas dymoszczelności. Paleta kolorów dostępna dla opisanych systemów obejmuje zarówno standardowe

kolory RAL i NCS, jak również autorską gamę Aluron Color Collection. Długoletnie doświadczenie Aluronu w lakierowaniu proszkowym poparte jest certyfikatem.

Profile na okablowanie i gniazda przyłączeniowe umożliwiają podłączenie wszystkich potrzebnych urządzeń biurowych.

62 NUMER 2 (6) październik 2013


okuciA

Jak uniknąć problemów z oknami o nietypowych kształtach? Konstrukcje okienne w kształcie łuków, trapezów czy trójkątów nie należą do łatwych w realizacji. Wymagają bardzo dokładnego wykonania i montażu, a także regularnego serwisu w trakcie użytkowania. Niestety są też częstym powodem reklamacji. Z tego powodu niektórzy producenci okien zdecydowali się oferować takie okna tylko z funkcją rozwieraną. A jest na to inna rada… TEKST: Klaudia Mendyka-Waszkowiak KOREKTA: Tomasz Pępek ZDJĘCIA: Winkhaus NAPISZ DO EKSPERTA: Klaudia.Mendyka-Waszkowiak@winkhaus.pl

M

ankamentem okien trapezowych i łukowych z rozwórką pionową jest obniżanie się skrzydła i jego ocieranie o ościeżnicę. Z reguły próbuje się temu zapobiec poprzez zamontowanie specjalnych wślizgów, podnoszących skrzydło. Z kolei w oknach w kształcie trójkąta często zdarza się, że przy uchylaniu skrzydło uderza w krawędź ramy. Przyczyną jest geometria profilu okiennego. Problem ten zwykle niweluje się na etapie montażu okna przez wyfrezowanie fragmentu ramy okiennej.

• zamiast uchyłu Konstruktorzy firmy Winkhaus od dłuższego czasu pracowali nad alternatywnymi produktami, dzięki którym udałoby się znaleźć receptę na te bolączki. Ostatecznie, po wielu testach i próbach, Winkhaus wprowadził na rynek nowe okucie oparte na systemie activPilot Comfort. Jego innowacyjność polega na zastąpieniu uchyłu nowym rozwiązaniem, które nie tylko pozwala zachować dotychczasową funkcjonalność okna, ale nawet istotnie ją zwiększa! Okucie activPilot Comfort PADS łączy funkcję rozwierną z funkcją równoległego odstawienia

skrzydła od ramy, umożliwiającą wietrzenie poprzez ok. 6-milimetrową szczelinę na całym obwodzie okna. Takie rozwiązanie pozwala na efektywną i przede wszystkim bezpieczną wymianę powietrza, ponieważ okna w pozycji odstawienia są zaryglowane. Nowy sposób wietrzenia zapewnia zdrowy klimat w pomieszczeniach i – w porównaniu do funkcji uchyłu – znacznie zmniejsza straty energii. Eliminuje także problem przeciągów, ponieważ dzięki specjalnej konstrukcji zaczepów odstawione skrzydło jest unieruchomione i nie dochodzi do jego zatrzaskiwania. Funkcja odstawienia skrzydła od ramy z naddatkiem zastępuje więc uchył, który powoduje gros problemów z oknami o nietypowych kształtach.

• PAds do nietypowych W przeciwieństwie do większości systemów oferowanych na rynku, okucie activPilot Comfort PADS (niem. Parallel-Abstell-DrehSonderformen – tj.: rozwierane z funkcją równoległego odstawienia skrzydła od ramy, do okien o specjalnych kształtach) pozwala uniknąć kolizji skrzydła z ramą, ponieważ funkcja wietrzenia realizowana jest poprzez szczelinę

63 NUMER NUMER24(6) (4)październik wrzesień 2012 2013

Funkcja odstawienia skrzydła od ramy z powodzeniem zastępuje uchył.


okuciA

Dzięki rozwiązaniu Winkhaus zachowane są 3 funkcje okna. przy odstawieniu skrzydła, a nie – problematyczny w takich sytuacjach – uchył. Specjalna rozwórka pionowa o bardzo stabilnej konstrukcji utrzymuje skrzydło w tej samej pozycji względem ramy, nie pozwalając na jego opadanie. Dzięki temu nie dochodzi do kłopotów z zamykaniem okna i uszkodzeń profilu w miejscu tarcia skrzydła o ramę. Zastosowanie okucia activPilot Comfort PADS do okien o nietypowych kształtach eliminuje problemy powstające przy montażu tego typu stolarki oraz najczęstsze przyczyny reklamacji.

• klamka niżej Dodatkową zaletą okucia jest możliwość zamontowania klamki nisko na skrzydle. Jest to rozwiązanie pożądane zwłaszcza w przypadku okien montowanych w łazienkach, kuchniach i na klatkach schodowych. Zamykanie okna

z pozycji rozwartej lub odstawionej wymaga użycia znacznie mniejszej siły niż zamykanie okna uchylonego, dlatego w przypadku okien z okuciem activPilot Comfort PADS nisko zamontowana klamka także z powodzeniem spełnia swoją funkcję.

• same plusy Nowe okucie, przystosowane do okien o ciężarze skrzydła do 80kg, jest bardzo łatwe w montażu i nie wymaga dodatkowych prac na profilu po zamontowaniu okna. Szeroki zakres regulacji obejmuje: regulację wysokości +/- 3mm i regulację boczną skrzydła +/- 2mm, regulację docisku skrzydła do ościeżnicy na grzybkach ryglujących +/- 0,8mm oraz regulację boczną na rozwórce +/- 2mm. Elementy skrzydłowe wyposażone są w ośmiokątne grzybki ryglujące, które współpracują z mocowanymi we wzmocnienie zaczepami z systemu activPilot Comfort. Okucie activPilot Comfort PADS bazuje na artykułach standardowych systemu activPilot, zaczepach activPilot Comfort oraz kilku specjalnych elementach po stronie zawiasowej i na dole skrzydła, identycznych dla okien łukowych i trapezowych. Pozwala więc konfigurować okucia do okien nietypowych w oparciu o standardowy asortyment artykułów, poszerzony tylko o kilka elementów.

activPilot Comfort PADS w oknach trójkątnych pozwala uniknąć kolizji skrzydła z ramą. 64 NUMER 2 (6) październik 2013


MAszyny

centrum obróbcze z automatycznym za i rozładunkiem? Aktualne trendy rynkowe w zakresie produkcji okien i drzwi koncentrują się na automatyzacji cyklu produkcyjnego, pozwalając na podniesienie stopnia konkurencyjności przy redukcji kosztów wytworzenia i skróceniu czasy realizacji zamówień. Ponadto niemal całkowita automatyzacja procesu podnosi jakość wyrobu gotowego, który znajduje uznanie wśród odbiorców. AUTOR: Maciej Kula REDAKCJA: Tomasz Pępek ZDJĘCIA: SCM GROUP Polska NAPISZ DO EKSPERTA: mkula@scmgroup.pl

I

ntegracja maszyny sterowanej numerycznie z systemem automatycznego za i rozładunku posiada zasadniczą zaletę: nie wymaga ciągłej obecności operatora. Z drugiej strony traci się w pewnym stopniu elastyczność produkcji, skupiając się na produkcji jednego typu produktu, a cykle robocze nie zawsze są krótkie. Podczas tegorocznej edycji targów LIGNA zaprezentowaliśmy zintegrowane ogniwo ACCORD WD do produkcji elementów okien i drzwi. ACCORD WD rewolucjonizuje powyższy trend, łącząc wysoką wydajność – dzięki automatycznemu za i rozładunkowi – z wszechstronnością typowego centrum obróbkowego. Produkcja okien specjalnych lub innych nietypowych elementów jest bardzo prosta, gdyż ogniwo wyposażone jest w system zabezpieczeń typu „Pro Speed”, wprowadzony w gamie maszyn FX, zapewniając dostęp do stołu roboczego z ręcznym za i rozładunkiem.

65 NUMER 2 (6) październik 2013


MAszyny

Możliwość obróbki naprzemiennej poz wala osiągnąć poziom wydajności na najwyższym poziomie w tym sektorze rozwiązań. Cykl roboczy nie jest przerywany; podczas gdy maszyna pracuje na jednym polu, obrobione wcześniej elementy są rozładowywane z drugiego pola roboczego, a następnie układane nowe. ACCORD WD posiada magazyn narzędzi na 48 pozycji współpracujący z urządzeniem szybkiej wymiany narzędzi „Mach 5”, które wymienia narzędzie w czasie 5 s. Maszyna

66 NUMER 2 (6) październik 2013


MAszyny

wyposażona jest w pięcioosiowe główne elektrowrzeciono gwarantujące wysoką prędkość obróbki przy idealnej jakości. Stół roboczy w a u t o m a t yc z n e j we r s j i „Matic” jest niezbędnym wyposażeniem przy założeniu cyklu produkcyjnego bez interwencji operatora. ACCORD WD może pracować w sposób tradycyjny w przypadku konieczności obróbki elementów łukowych, które pozostają niedostępne do automatycznego systemu za i rozładunku.

Wspomniany wyżej automatyczny za i rozładunek obejmuje dwupoziomowy bufor: górny poziom – załadowczy i dolny – odbiorczy. Każdy nich pozwala na ułożenie do 16 liniowych elementów. Są one pobierane przez specjalny wózek rozkładający elementy na lewej stronie stołu roboczego. Elementy przeznaczone na prawą stronę stołu są transportowane transporterem rolkowym umieszczonym z tyłu maszyny i układane na stół roboczy za pomocą drugiego wózka.

67 NUMER 2 (6) październik 2013


Plik:

DFM-001-2013.idw

MAszyny

30°

Frezarka do uszczelek cnc na 8 profili Made in urbAn PolskA URBAN Polska wyposażył swój zakład w Żarach w maszyny numeryczne do obróbki kształtowników stalowych, dzięki którym powstał m.in. projekt budowy frezarki do uszczelek sterowanej numerycznie do frezowania końców profili wraz z uszczelkami. AUTOR: Janusz Bubien REDAKCJA: Tomasz Pępek ZDJĘCIA: URBAN NAPISZ DO EKSPERTA: j.bubien@u-r-b-a-n.pl

W

p ro d u k c j i o k i e n p ro f i l e w r a z z uszczelkami są cięte pod kątem 45° stopni i zgrzewane pod kątem 90° stopni w wyniku czego dochodzi do przegrzania, stwardnienia i deformacji uszczelek w strefie łączenia profili PVC i wskutek czego w narożach okien mogą występować nieszczelności. Wykonanie na końcach profili odpowiednich frezowań eliminuje negatywne oddziaływanie procesu zgrzewania na stan uszczelek, które nadal pozostają elastyczne, a okno zachowuje swoje właściwości izolacyjne. Do tego celu w URBAN Polska skonstruowaliśmy nową frezarkę CNC, 3-osiową opartą na automatyce OMRONA typ DFM 200. Frezarka przystosowana jest do jednoczesnego frezowania aż 8 profili, czyli kompletnej ramy lub skrzydła w przyldze okiennej, przyldze domykowej oraz uszczelki środkowej. Jest to jej wielką zaletą ponieważ znane na rynku rozwiązania pozwalały na frezowanie tylko dwóch końców profili. Dzięki odpowiedniej budowie maszyny możliwe jest teraz jednoczesne frezowanie 8 końców profili w cyklu liniowym, czyli przesuwając

Opis rysunku

i dokładając kolejne profile frezujemy z bardzo dużą wydajnością przy jednoosobowej obsłudze. Maszyna posiada duży stół

URBAN POLSKA

Konstruował Ł.Zasada Sprawdził Zatwierdził

Projekt

roboczy na 8 profili o maksymalnych gabarytach profili: szerokość 200 mm i wysokość 150 mm. To jest jej kolejną zaletą, ponieważ

Złożenie główne

68

2013-06-28 2013-06-28

NUMER 2 (6) październik 2013

Materiał

DFM-20

Wymiary nietolerowane wewnętrzne 0,1

zewnętrzne 0,1


MAszyny

2000

1223

1223

30°

2000

DFM-001-2013.idw

1346

732

1346

732

30°

Plik:

917

917

znane na rynku frezarki aż takiego zakresu nie posiadają.

Frezarka posiada dotykowy panel sterujący (7-calowy) z wizualizacją przekrojów profili w dxf., co umożliwia łatwą i przyjazną dla użytkownika obsługę. Frezowanie końców profili odbywa się za pomocą freza tarczowego VHM Ø 80 mm z szybką wymianą narzędzi na tulei. Profile wprowadzane są Opis rysunku Projekt RBANpoziomo, a po wyfrezowaniu są przesuwane na stole podporowym i dalej obrabiane Złożenie główne

OLSKA

wał Ł.Zasada

2013-06-28

2013-06-28

– w płynnym cyklu liniowym. Na wyposażeniu frezarki jest aż 16 docisków pneumatycznych – po 2 na każdy z profili. Posuw silnika z frezem odbywa się na płaskich prowadnicach liniowych, z automatyczną płynną regulacją obrotów silnika w zakresie 6.000-18.000 obr/min. Maszyna może działaś w kierunku lewostronnym lub prawostronnym z jednym zestawem stołów podawczych – zajmuje wówczas mniej miejsca, ale będzie można DFM-200

Wymiary nietolerowane

Materiał

wewnętrzne 0,1

zewnętrzne

mieszane

0,1

0,1

ził Masa

250,94 Kg

Wersja

Nr rys.

DFM-001-2013

ie może być powielany, używany i przesyłany bez uzyskania pozwolenia URBAN POLSKA

Op

URBAN POLSKA

Obróbka

0 Wchodzi do :

Sztuk

69 NUMER 2 (6) październik 2013

Ł.Zasada frezować nią tylko 4 końce profili bądź doKonstruował wolny kierunek pracy ze stołami po lewej Sprawdził i prawej stronie – na 8Zatwierdził profili. Format

Masa

Nr rys.

20

20

Ponieważ frezowanie 250,94 KgproA3aż 8 końców DFM fili wiąże się z większą ilością wiórów, więc Ten rysunek nie może być powielany, używany i przesyłany bez uzysk przygotowano ją do podłączenia odciągu wiórów o mocy 1,5 kW i wydajność 2200 m³/h, żeby ograniczyć dodatkowe przestoje na czyszczenie maszyny. Maszyna ta wkrótce trafi również do ogólnoświatowej sieci sprzedaży U-R-B-A-N.


szkło

„glasstime” – nowy podręcznik o szkle architektonicznym Podręcznik „GlassTime” to przede wszystkim zbiór podstawowych informacji nt. współczesnych technologii produkcji, obróbki i zastosowania szkła architektonicznego. Dzięki szerokiemu ujęciu zagadnień „GlassTime” może stać się prawdziwie przydatny dla architektów, przedstawicieli branży szklarskiej i stolarki okiennej. TEKST: Tomasz Gelio KOREKTA: Tomasz Pępek ZDJĘCIA: Guardian NAPISZ DO EKSPERTA: tgelio@guardian.com

P

odręcznik „GlassTime” podzielony jest na 11 rozdziałów zawierających informacje m.in. o szkle float, termoizolacyjnym, przeciwsłonecznym oraz bezpiecznym. Każdy z rozdziałów zawiera informacje nt. właściwości, technologii produkcji oraz zastosowaniu poszczególnych rodzajów szkła. Liczne wzory, schematy i wykresy nadają publikacji techniczny charakter i pozytywnie odróżniają go od innych tego rodzaju wydawnictw dostępnych na rynku polskim. Technologiczne zaawansowanie szkła float czyni go jednym z najciekawszych i najbardziej uniwersalnych materiałów budowlanych. Jego różnorodność powoduje jednak, że pełne zrozumienie właściwości oraz możliwości zastosowania szkła wymaga wiedzy, której do tej pory nie udawało się usystematyzować w jednej publikacji. Guardian udostępnia swoją publikację nieodpłatnie. Pełną wersję „GlassTime” można pobrać ze strony www.sunguardglass.pl, a za kilka

tygodni planowana jest również dostępność książki w wersji drukowanej. Aby nieco przybliżyć Państwu tę publikację, wybraliśmy kilka jej fragmentów. Powłoki na szkle float W przemysłowym powlek aniu szk ła float na dużą skalę rozróżnia się zasadniczo dwie technologie. Jedna to chemiczna metoda pirolityczna określana również jako „Hardcoating“, a druga to proces fizyczny określany jako proces próżniowy lub napylanie magnetronowe. Obie metody, w zależności od nanoszonych materiałów, pozwalają na uzyskanie zarówno neutralnego, jak i barwnego odcienia finalnego produktu. Efekty barwne są mniej zauważalne przy patrzeniu

70 NUMER 2 (6) październik 2013

przez szkło, a bardziej przy odbiciu promieni od powierzchni szkła. Obie technologie stosowane są dla szkieł bazowych i nie należy ich mylić z nanoszeniem materiałów na powierzchnię w procesie rozpylania, walcowania lub drukowania.


szkło

Metoda pirolityczna

Ten rodzaj powlekania szkła float to metoda online, która stosowana jest podczas produkcji szkła na linii float. Na rozgrzaną powierzchnię szkła o temperaturze kilkuset stopni rozpylane są tlenki metali, które zostają zapieczone w powierzchni szkła. Powłoki te są co prawda bardzo twarde („Hardcoating“) i odporne, jednakże – ze względu na swoją prostą strukturę – posiadają bardzo ograniczone właściwości. W przypadku większych wymagań, jakie dzisiaj zazwyczaj się stawia, stosuje się wielowarstwowe systemy powłok, które wytwarzane są w trybie offline metodą napylania magnetronowego w warunkach próżni.

Metoda magnetronowa

Metoda napylania magnetronowego posiada wiele nazw, włączając tę, która powstała w początkach stosowania tej technologii, gdy – dla odróżnienia od Hardcoatingu – próbowano ją określać terminem Softcoating. Pojęcie to jest jednak dzisiaj błędne, ponieważ w międz yczasie opracowano

również niezwykle odporne powłoki magnetronowe, składające się zawsze z kilku bardzo cienkich pojedynczych w a r s t w. Ż a d n a i n n a technologia nie pozwala na tak równomierne powlekanie szkła i nadanie mu tak doskonałych właściwości optycznych i termicznych. Materiał napylany na powierzchnię szk ła podłączony jest jako target (płyta lub rura metalowa) do elektrody o w ysok im u j e m ny m p o te n c j a l e elektrycznym. Elektroda i target są izolowane elektr ycznie od ścian komory próżniowej. Gaz procesowy (argon) jest jonizowany przez silne pole elektryczne (szybkie elektrony). Jony argonu są przyspieszane i uderzają w target wybijając z niego cząsteczki, które następnie osiadają na powierzchni szkła. Proces ten można prowadzić również w obecności gazów reakcyjnych (np. tlen, azot), w wyniku czego na szkło napylane są odpowiednio tlenki i azotki metali. Typowa struktura powłoki magnetronowej Warstwa dolna i górna: • Mają wpływ na odbicie, transmisję i barwę powłoki • W ys o k a m e c h a n i c z n a o d p o r n o ś ć za sprawą górnej warstwy z azotku krzemu Warstwa funkcyjna (np. srebro i chromonikiel): • Odpowiedzialna za odbicie promieniowania podczerwonego o długich i krótkich falach • Silny wpływ na współczynnik przenikania ciepła (U), współczynnik przepuszczalności energii (wartość g) oraz na przepuszczalność światła

71 NUMER 2 (6) październik 2013

Warstwa ochronna: • Ochrona warstwy funkcyjnej przed wpływami mechanicznymi i chemicznymi ochrona cieplna latem Nowoczesne szyby zespolone przepuszczają niemal bez ograniczeń krótkofalowe promieniowanie słoneczne, jednak większa część długofalowego promieniowania cieplnego jest odbijana. Ten efekt umożliwia pozyskiwanie z zewnątrz energii do ogrzewania w chłodnych porach roku. W lecie może ona jednak prowadzić do przegrzewania. Dlatego wobec przeszkleń wielkoformatowych stawia się określone wymagania z zakresu ochrony cieplnej w porze letniej – wyznacznikiem jest tu współczynnik określający stopień nagrzewania się pomieszczeń w zależności od udziału powierzchni przeszklonych i rodzaju szkła „S“, obliczany jak niżej:

AW: Powierzchnia okna w m2 AG: Łączna powierzchnia pomieszczenia gtot: Całkowita przepuszczalność energii przeszklenia włącznie z ochroną przeciwsłoneczną, obliczona wg równania lub wg PN-EN13363-1 lub w oparciu o PN-EN 410 lub wg zapewnienia producenta

g: Całkowita przepuszczalność energii przeszklenia wg PN-EN 410 FC: Współczynnik pomniejszający dla instalacji przeciwsłonecznych wg tabeli 8 Zasadniczo przy takich rozważaniach poza innymi nośnikami energii (patrz powyższy szkic) zawsze ważne jest jeszcze położenie i rozmiar przeszklenia. Generalnie przy przeszkleniach wielkopowierzchniowych ukierunkowanych na wschód, zachód,


szkło

a przede wszystkim na południe, okna lub fasady powinny być ze szkła z powłoką przeciwsłoneczną. szkła przeciwsłoneczne sunguard® • sunguard® eXtra selective SunGuard® eXtra Selective to unikalne połączenie przejrzystości, ochrony przeciwsłonecznej oraz termoizolacyjności w jednym produkcie. Najważniejszym wyznacznikiem tego produktu jest bardzo wysoki parametr selektywności, tj. stosunek transmisji światła widzialnego do całkowitej transmisji energii słonecznej. „SNX” reprezentuje najnowszą generację szkieł o selektywności widmowej ponad 2. Wartości wszystkich parametrów technicznych szkła są bliskie granicy fizycznych możliwości. Produkt z oznaczeniem „SNX-HT” to wariant przeznaczony do obróbki termicznej. • sunguard® superneutral Oprócz wysokiego poziomu selektywności widmowej najważniejszą cechą tej linii produktów, tworzonych na szkle bazowym float ExtraClear®, jest neutralność kolorystyczna połączona z bardzo niską wartością odbicia światła. W szybie zespolonej

współczynnik przenikania ciepła Ug wynosi 1,0 W/(m2K) dla różnych wartości transmisji światła. Każdy z produktów z grupy SunGuard SuperNeutral ma swój odpowiednik z oznaczeniem SN-HT wersją przeznaczoną do obróbki cieplej. • sunguard® High Performance To linia produktów składająca się z powłok łączących wysoką selektywność z dużym wyborem barw i różnych stopni odbicia. Wszystkie szkła z tej grupy można hartować, giąć i nakładać nadruk ceramiczny na powłoce. Wysoka odporność powłoki sprawia, że wiele szkieł SunGuard® HP jest kompatybilnych z różnorodnymi materiałami uszczelniającymi stosowanymi w szybach zespolonych oraz z silikonami strukturalnymi, jest to więc szkło idealne do zastosowań na fasadach ze szkleniem strukturalnym. Wiele z tych produktów można przetwarzać na szkło laminowane. W zestawie dwuszybowym z powłoką SunGuard® HP wartości Ug wynoszą między 1,5 a 1,1 W/(m 2K) bez konieczności stosowania dodatkowego szkła niskoemisyjnego jako szyby wewnętrznej. Wartości transmisji światła τL mieszczą się pomiędzy ok. 60 a 30 %, a wartości g między ok. 50-20%, w zależności od intensywności zabarwienia i stopnia odbicia.

72 NUMER 2 (6) październik 2013

• sunguard® solar Jest to linia produktów składająca się z kolorowych szkieł przeciwsłonecznych w powiązaniu z najwyższą elastycznością odnośnie zastosowań i przetwarzania. Dostępność barw i odbić jest niemalże nieograniczona. Szkła SunGuard®Solar oferują pełną gamę możliwości dalszego przetwarzania, jak: laminowanie, hartowanie, gięcie lub nadruk. Szkła te są kompatybilne z niemal wszystkimi powszechnie stosowanymi materiałami szklarskimi i uszczelniającymi. W zestawie dwuszybowym przy zastosowaniu ClimaGuard® Premium jako szyby wewnętrznej uzyskuje się wartość Ug = 1,1 W/(m2K) przy wartościach τL ok. 10 do 60 % i wartościach g < 10 do ok. 50 %. • sunguard® High durable „HD” oznacza „wysoką trwałość”, odporność. Szkła przeciwsłoneczne tej grupy odpowiadają swoimi właściwościami optycznymi oraz estetyką produktom grupy SunGuard Solar. Jest jednak jedna bardzo ważna różnica: produkty SunGuard HD mogą być stosowane jako szkło monolityczne.


teMAt nuMeru

deklaracja, czyli wszyscy wiedzą lepiej AUTOR: KOREKTA: ZDJĘCIA/TABELE: NAPISZ DO EKSPERTA:

Bogdan Wójtowicz Tomasz Pępek LTB bogdan.wojtowicz@ltb.org.pl

W upalne, letnie dni, producentów stolarki budowlanej rozgrzewały nie tylko słoneczne promienie, gdyż dla wielu spośród nich przyczyną rozgrzania organizmu stały się przepisy prawa. Podobnie jak z przewidywalnością letniej aury, tak również w przypadku zmian w przepisach prawnych oddziaływanie można było przewidzieć, a co więcej – przygotować się do niego i przeciwdziałać negatywnym skutkom.

O

d pierwszego lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać w pełni przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011, ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Specjalnie zacytowałem w tym miejscu pełną nazwę dokumentu, który wywołał (lub powinien wywołać) pewne zmiany w zasadach tworzenia dokumentacji towarzyszącej wprowadzeniu wyrobów budowlanych do sprzedaży, aby podkreślić, że nie mogło to być żadne zaskoczenie, lecz pewna nonszalancja w postrzeganiu prawa przez nas samych. Upływając y czas spowodował pojawienie się wielu publikacji, gdzie w lepszy lub gorszy sposób przedstawiono wiele

informacji dotyczących deklaracji właściwości użytkowych, dlatego pozwolę sobie skupić uwagę czytelników na rzeczach nieoczywistych, a dotyczących badań stolarki okiennej i deklarowaniu jej właściwości. Geneza wprowadzenia rozporządzenia sprowadza się do konieczności właściwego informowania klienta/inwestora o właściwościach nabywanego wyrobu budowlanego i stałości tych właściwości w czasie. Niestety pod rządami dyrektywy budowlanej prawa odbiorców były pomijane, a towarzyszące wyrobom informacje były niejednoznaczne, a często nieprawdziwe. Oczywiście sytuacja ta nie dotyczy wyłącznie Polski, lecz całego europejskiego obszaru gospodarczego i nie dotyczy tylko stolarki okiennej, lecz praktycznie wszystkich wyrobów budowlanych. Wizualnie, najbardziej oczywista zmiana to zastąpienie deklaracji zgodności deklaracją

73 NUMER 2 (6) październik 2013

właściwości użytkowych – nie jest to jednak prosty zabieg edytorski, gdyż wymagania dotyczące nowej deklaracji obejmują szerszy zakres, o którym poniżej. W deklaracji właściwości użytkowych muszą się znaleźć wyrażone za pomocą poziomu lub klasy właściwości użytkowe wszystkich wymienionych w odpowiedniej normie zharmonizowanej zasadniczych charakterystyk wyrobu. Oczywiście w przypadku nas interesującym, norma, o której wspomniałem powyżej, to PN-EN 14351-1+A1 pt.: „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”. Natomiast pod pojęciem „zasadnicze charakterystyki” kryją się właściwości podstawowe, określone w tabeli ZA.1 cytowanej normy:


lAborAtoriuM

Tablica ZA.1 – Odpowiednie rozdziały (właściwości eksploatacyjne) – fragment cPdn 1) er nr

Mandat właściwości podstawowe

M/101 okna

drzwi

M/122 okna dachowe

Dymoszczelność (S)

   

   

   

Samozamykanie (C)

(tylko samozamykanie drzwi ppoż.)

Wodoszczelność a

Substancje niebezpieczne

(tylko działanie wewnątrz budynku) c

(tylko działanie wewnątrz budynku) c

Odporność na obciążenie wiatrem Odporność na obciążenie śniegiem i obciążenie trwałe

 

 

 

Odporność na uderzenie

(tylko drzwi przeszklone grożące urazem)

Nośność urządzeń zabezpieczających Wysokość

 

 

 

Zdolność do zwolnienia a

(tylko zamykane drzwi na drogach ewakuacyjnych)d

Właściwości związane z oddziaływaniem ognia zewnętrznego Reakcja na ogień 2

3

4

5

Odporność ogniowa (E + EI)

Właściwości akustyczne Przenikalność cieplna a

6

Własności związane z promieniowaniem Przepuszczalność powietrza a

N1)

b

b

 (gdy są wymagane)  (gdy są wymagane)  (gdy są wymagane)  (gdy są wymagane)  (gdy są wymagane)  (gdy są wymagane)  (gdy są wymagane)  (gdy są wymagane)  (gdy są wymagane)  (gdy są wymagane) objaśnienia:  = tak  = nie

b

    

Odsyłacz krajowy: Construction Product Directive – Dyrektywa – Wyroby budowlane

Więcej uwagi należy w tym miejscu poświęcić sposobowi określania właściwości użytkowych, gdyż najczęściej jest to błędnie interpretowany element deklaracji. Artykuł 6 „Zawartość deklaracji właściwości

użytkowych” w punkcie 3 określa „że właściwości użytkowe mają być wyrażone w poziomach lub klasach lub w sposób opisowy, jeśli jest to konieczne, w odniesieniu do co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk

74 NUMER 2 (6) październik 2013

wyrobu”. Ponadto w artykule 4 punkt 3 znajduje się stwierdzenie: „o ile brak jest obiektywnych wskazań… deklaracja właściwości użytkowych jest dokładna i wiarygodna”.


lAborAtoriuM

Zasadnicze charakterystyki które należy określić za pomocą klasy to: > odporność na obciążenie wiatrem wyrażona zgodnie z normą PN-EN 12210 (klasyfikacja) klasy obciążenia wiatrem

względne ugięcie czołowe

ciśnienie badawcze

A

b

c

1

400

A1

B1

C1

2

800

A2

B2

C2

3

1200

A3

B3

C3

4

1600

A4

B4

C4

5

2000

A5

B5

C5

Exxxx

xxxx

AE xxxx

BE xxxx

CE xxxx

xxxx rzeczywiste ciśnienie badawcze o wartości >2000 Pa Źródło: Opracowanie własne na podstawie PN-EN 12210

> wodoszczelność przedstawiona zgodnie z normą PN-EN 12208 (klasyfikacja) Ciśnienie próbne 0 50 100 150 200 250 300 450 600 >600

Klasyfikacja Metoda badania A 0 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A Exxx

Metoda 0 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B -

> przepuszczalność powietrza wyrażona zgodnie z norma PN-EN 12207 Tablica 3. Przepuszczalność powietrza w stosunku do powierzchni całkowitej przy 100 Pa Klasa 0 1 2 3 4

Maksymalne ciśnienie próbne [ Pa ] Nie bada się 150 300 600 600

Przepuszczalność powietrza przy 100 Pa [m3/ h x m2] 50 27 9 3

Tablica 4. Przepuszczalność powietrza w stosunku do długości linii stykowej przy 100 Pa Klasa 0 1 2 3 4

Maksymalne ciśnienie próbne [ Pa ] Nie bada się 150 300 600 600

Przepuszczalność powietrza przy 100 Pa [m3/ h x m] 12,50 6,75 2,25 0,75

75 NUMER 2 (6) październik 2013

Metoda A jest odpowiednia dla wyrobów, które są wystawione całkowicie na działanie czynników atmosferycznych. Metoda B natomiast dla wyrobów częściowo osłoniętych,

Mimo tych dwóch sposobów klasyfikacji: jednej dla pola powierzchni całkowitej okna lub drzwi, a drugiej właściwej dla linii stykowej ( tak opisano długość uszczelki wewnętrznej ), końcowy wynik podany jako klasa jest wyrażony jedną cyfrą w oparciu o zasady określone w punkcie 4.6 cytowanej normy klasyfikacyjnej. Za pomocą poziomu, rozumianego zgodnie z artykułem 2 Rozporządzenia jako „…wynik oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, wyrażony jako wartość liczbowa…” należy określić: > odporność na uderzenie (tylko w przypadku drzwi przeszklonych grożących urazem), > wysokość (tylko w przypadku drzwi), > właściwości akustyczne, > przenikalność cieplna, > właściwości związane z promieniowaniem.


lAborAtoriuM

Za pomocą sposobu opisowego należy określić: > zawartość substancji niebezpiecznych, > nośność urządzeń zabezpieczających. W przypadku właściwości „… co do których nie są deklarowane żadne właściwości użytkowe, litery „NPD” (właściwości nieustalone; ang. No Performance Determined); …”. Powyższe stwierdzenia dość precyzyjnie określają, że podawanie zakresu wartości deklarowanego parametru jest właściwe tylko w trzech jednoznacznie określonych przypadkach i to nie w sposób dowolny, lecz za pomocą klasy, która „…oznacza zakres poziomów właściwości użytkowych wyrobu budowlanego ograniczony wartością minimalną i maksymalną”. Podobnie Rozporządzenie nie przewiduje możliwości deklarowania właściwości z użyciem kwantyfikatora „większe lub równe” czy też wyrażenia „wartość średnia”. Na koniec tej części artykułu warto przytoczyć punkt 5 wstępu do Rozporządzenia:

„Aby uniknąć składania pustych deklaracji właściwości użytkowych, należy zadeklarować co najmniej jedną z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego , które są istotne dla deklarowanego zastosowania lub deklarowanych zastosowań”. Niestety możemy spotykać się z deklaracjami właściwości użytkowych w których punkt 9 „deklarowane właściwości użytkowe” nie dostarcza odbiorcy żadnych konkretnych informacji, co oznacza, że mamy w ręku zadrukowany papier pozbawiony treści i nie spełniający wymagań Rozporządzenia.

wymagania krajowe

budowlanego. W naszym kraju, podobnie jak w większości krajów europejskiego obszaru gospodarczego, wymagania krajowe dotyczące okien i drzwi zewnętrznych znajdują się w stanie rozproszonym. Na dodatek oprócz prawa pisanego, istnieją „regulacje zwyczajowe” oparte na tradycji i przyzwyczajeniu. W Polsce podstawowym źródłem wymagań jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, które 5 lipca 2013 zostało po raz kolejny znowelizowane, a przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2014r. Na dzień dzisiejszy wymagania wobec stolarki są określone następujące:

Rozporządzenie 305 dostarcza nam wzorca, jak i w jaki sposób deklaracja winna być sporządzona, ale oprócz tych fundamentalnych informacji w artykule 6 podpunkt „e”, nakazuje uwzględnić w deklaracji właściwości użytkowych przepisy krajowe odnoszące się do zamierzonego zastosowania wyrobu

1. Właściwości cieplne, określone w załączniku nr 2 punkt 1.2 Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości Umax określone w tabelach:

okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne w budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przeźroczyste nieotwierane w pomieszczeniach przy ti >= 16°C Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti =< 16°C Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi Drzwi zewnętrzne wejściowe

w I, II i III strefie klimatycznej

U(max)=1,8

w IV i V strefie klimatycznej

U(max) =1,7

U(max)=1,8 U(max)=2,6 bez wymagań U(max)=2,6 Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 690

2. Właściwości związane z promieniowaniem słonecznym, określone w tym samym załączniku w punkcie 2.1.4 i mają postać „We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przeźroczystych gc liczony według wzoru:

fc - współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenie przeciwsłoneczne nie może być większy niż 0,5”. gg – mimo zastosowania przez Ministerstwo oznaczeń niespójnych z normą EN 14351-1 +A1 – to oczywiście współczynnik promieniowania słonecznego określany w normie jako g.

g c= fc • g g gdzie: gg - współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia

76 NUMER 2 (6) październik 2013


lAborAtoriuM

Przykładowe wartości fc przedstawia poniższa tabela: współczynnik przepuszczalności światła

typ zasłon

Białe żaluzje o lamelach nastawnych

Zasłony białe

Tkaniny kolorowe Tkaniny z powłoką aluminiową

współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania fc osłona wewnętrzna

osłona zewnętrzna

0,05

0,25

0,10

0,1

0,30

0,15

0,3

0,45

0,35

0,5

0,65

0,55

0,7

0,80

0,75

0,9

0,95

0,95

0,1

0,42

0,17

0,3

0,57

0,37

0,5

0,77

0,57

0,2

0,20

0,08

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 690

Poczyniono wyjątki dla stosowania tych wymagań: > Nie dotyczy okien skierowanych w kierunku od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północny +/- 45stopni), > Okien chronionych przed promieniowaniem przez sztuczną lub naturalną przegrodę budowlaną, > Okien o powierzchni mniejszej niż 0,5 m 2. 3. Właściwości akustyczne, poprzez przywołanie w załączniku nr 1 w paragrafie 326 ustęp 2 właściwej normy PN-B-02151-3:1999 pt.: „Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania”.

4. Właściwości związane z przepuszczalnością powietrza – mimo obowiązku wynikającego z zakończenia okresu harmonizacji normy EN 14351-1 i wynikającej z tego faktu konieczności dostosowania przepisów i wymagań krajowych do wymagań normy – w naszym kraju obowiązuje jeszcze jako parametr dotyczący przepuszczalności powietrza okien i drzwi otwieranych – współczynnik infiltracji powietrza (punkt 2.3.2 Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury). Oczywiście na deklaracji właściwości użytkowych musi znaleźć się informacja wyrażona w sposób właściwy, a więc za pomocą klasy przepuszczalności powietrza, a współczynnik infiltracji, jako pozostałość po Aprobatach Technicznych, aby wypełnić wymagania krajowe, powinien pojawić się w innym miejscu. Niejednoznaczny sposób obliczania współczynnika infiltracji, czy też

Wymagany wskaźnik oceny wypadkowej izolacyjności Wymagany wskaźnik oceny Właściwości akustyczne akustycznej przybliżonej izolacyjności akustycznej zgodnie z normą Ra2 przegrody zewnętrznej poszczególnych części przePN-B-02151-3 grody zewnętrznej Ra2 lub wg.tabl.5 normy „Ochrona przed hałasem PN-B-02151-3:1999 Ra1 wartości dla okna w budynkach-Izolacyjność w decybelach akustyczna przegród w 20 20 budynkach oraz izolacyj23 20 ność akustyczna elementów 28 25 budowlanych” 33 30 38 35 Ra2=Rw+Ctr Uwaga! Ctr jest odchyleniem i ma zawsze wartość ujemną. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury nr 690

77 NUMER 2 (6) październik 2013

rozbieżnym od normowego sposobie przeprowadzania badań i klasyfikacji wyników, stanowi oddzielny problem. Na szczęście problem został rozwiązany, gdyż kolejna nowelizacja rozporządzenia 690, z 5 lipca 2013, która zostanie wprowadza z dniem 1 stycznia 2014, kryteria normowe wprowadza jako wymagania krajowe. A więc, z opóźnieniem, ale jednak, uda się nam używać tego samego aparatu pojęciowego do zdefiniowania rzeczy oczywistych. 5. Właściwości związane z odpornością na obciążenie wiatrem. To ostatnie z wymagań obowiązujących w naszym kraju, a wynika z Eurokodu PN-EN 1991-1-4:2008 pt.: „Oddziaływanie na konstrukcje. Oddziaływanie ogólne. Oddziaływanie wiatru”, który zastąpił starą normę PN-77/B-02011. Jest to jednak ta właściwość, w przypadku której o deklarowanej klasie decydują równocześnie dwa parametry: jednym z nich jest zadane ciśnienie badawcze, a drugim reakcja badanego obiektu na zadane ciśnienie wyrażone w postaci ugięcia elementu badanego. Wartość ciśnienia badawczego wyrażana jest cyfrą arabską, a ugięcie za pomocą liter. Nie można odporności na obciążenie wiatrem wyrażać za pomocą tylko jednego elementu, tak samo jak nie można deklarować właściwości za pomocą na przykład wyrażenia C2/B2 . Oznaczało by to, że pod


lAborAtoriuM

wpływem obciążenia ciśnieniem 800 Pa, badany element przenoszący obciążenia statyczne (słupek stały, słupek ruchomy, ślemię) uginać się może równocześnie w różny sposób: raz więcej, raz mniej. Fizyka jest nauką ścisłą i tego typu sytuacje nie mogą mieć miejsca. Ciśnienie badawcze, jako wspomniano powyżej, pozwala nam określać właściwy euro kod uwzględniając kilka istotnych elementów:

   

Strefy wiatrowe, Kategorię terenu, Współczynnik ekspozycji, Wysokość zabudowy okien.

Najniższe ciśnienie badawcze na obszarze Polski to 800 Pa, co odpowiada klasie 2. Natomiast pożądane ugięcie elementów statycznych, przyjęte jest zwyczajowo jako < 1/300, co odpowiada klasie C normy PN-EN 12210. Umowne wymaganie zrodziło się w oparciu o trzy przesłanki:  Wymagania określone w Aprobatach Technicznych dla okien (Aprobaty odeszły do annałów historii, ale o wymaganiu niektórzy pamiętają),  Zapisy w normie PN-84/B-0320 dotyczące dopuszczalnych ugięć ścian osłonowych i przewidywanego okresu eksploatacji budynków (teoretycznie nie dotyczą bezpośrednio stolarki budowlanej, ale architekci o wymaganiu wiedzą),  Trwałością szyb zespolonych eksp l o a t ow a nyc h w t a k i c h w a r u n kach. Podsumowując ten fragment: na deklaracji własności użytkowych muszą pojawić się wszystkie pozycje dotyczące danego rodzaju wyrobów określone w Tablica ZA.1 Normy, ale klasy, poziomy czy informacja opisowa muszą się pojawić w przypadku własności, dla których istnieją wymagania krajowe, oraz nośność urządzeń zabezpieczających (o ile występują) zgodnie artykułem 3 punkt 3 Rozporządzenia, pozostałe własności można określić za pomocą liter „NPD”.

Deklarowanie właściwości użytkowych dla każdego wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną, co ma miejsce oczywiście w przypadku okien i drzwi zewnętrznych, musi się odbywać w sposób wskazany w załączniku V Rozporządzenia, gdzie dla systemu 3 przewidziano konieczność przeprowadzeniu badań wstępnych typu (ITT ) w sposób określony w normie EN 14351-1+A1, oraz ustalenia typu wyrobu na podstawie przeprowadzonych badań. W przytłaczającej większości producenci okien i drzwi zewnętrznych posiadają własne badania wstępne typu, do których wytypowali na podstawie własnego doświadczenia reprezentatywne próbki wykonane własnymi siłami w oparciu o materiały i technologię stosowaną na co dzień.

można go również legalnie wprowadzić do obrotu handlowego (za wyjątkiem sytuacji opisanych w artykule 5 Rozporządzenia ), co w konsekwencji prowadzi do niemożności sprzedania go zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa.

W przypadku badań kaskadowych sytuacja często jest inna i nie zawsze następuje zgodność rozwiązań technologicznych i materiałowych. Warto wspomnieć, że zazwyczaj każda, nawet najdrobniejsza modyfikacja rozwiązań wykorzystanych w badaniach ITT powoduje utratę ważności tych badań. Dzieje się tak zgodnie z zapisami umowy, która zawierane jest pomiędzy stronami wykonującymi i korzystającymi z badań kaskadowych. Niestety, kierując się iluzją bezpłatnych badań, czy też badań za niewielkie pieniądze, producenci stolarki otrzymują nieprzydatne dla nich raporty z badań, na podstawie których deklarują niemożliwe do uzyskania właściwości zasadniczych charakterystyk.

Niestety, obszerność tematu zmusza mnie tylko do zasygnalizowania pewnych aspektów związanych z deklarowaniem własności użytkowych, a pogłębienie tematu możliwe jest samodzielnie – wskazane zostały źródła i podstawy prawne. Jest to o tyle ważne i istotne, że niestety wszyscy Polacy są lekarzami czy trenerami piłki nożnej, wielu wyraża swoje słuszne opinie o deklaracji własności użytkowych, a tak niewielu przeczytało ze zrozumieniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 305/2011 i potrafi powiązać jego treść z normą EN 14351-1+A1 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 690.

Realną szansą sprawdzenia zgodności zastosowanych rozwiązań jest wnikliwa analiza raportów z badań oraz sprawnie działająca zakładowa kontrola produkcji – oczywiście poparta wynikami badań przeprowadzanymi nie rzadziej niż co dwanaście miesięcy. Trwałość deklarowanych właściwości użytkowych musi oznaczać, że niezależnie od tego, kiedy wyrób został wyprodukowany, zadeklarowane właściwości będą osiągane. Brak spełnienia wymogów określonych w artykułach 4 i 6 Rozporządzenia oznacza, że wyrób nie może być oznakowany znakiem CE, co w konsekwencji oznacza, że nie

78 NUMER 2 (6) październik 2013

Na zakończenie, warto zauważyć że na deklaracji właściwości użytkowych nie powinien pojawiać się znak CE, gdyż jest to niezgodne z zasadami znakowania określonymi w artykule 30 Rozporządzenia 765/2008 Parlamentu Europejskiego, natomiast musi się pojawić właściwa informacja o przewidywanym przez producenta zamierzonym zastosowaniu czy też systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

Pracownicy Laboratorium Techniki Budowlanej aktywnie uczestniczą w tworzeniu reguł prawnych dotyczących okien i drzwi. Choć nie zawsze udaje się nam uzyskać pożądany efekt, to nie zwalnia nas to od obowiązku pomocy dla wszystkich stron uczestniczących w produkcji, dystrybucji i użytkowania stolarki budowlanej. My przynajmniej się staramy, a inni tylko kibicują i to na dodatek przed ekranem telewizora, bo tak taniej, a i bezpieczniej. Wnikliwych i dociekliwych czytelników zapraszam do bezpośredniego kontaktu czy to przez stronę Laboratorium Techniki Budowlanej czy też przez platformę oknonet.pl


szkło lAborAtoriuM

Zostań naszym fanem na Facebook

Roczna prenumerata magazynu WINDOOR Expert w cenie

123 zł

W cenę wliczony jest koszt wysyłki oraz podatek VAT.

Formularz zamówienia na: www.windoorexpert.pl w zakładce PRENUMERATA lub pod nr tel. 74 8478643 @: expert@oknonet.pl

ZAPRASZAMY DO PRENUMEROWANIA WINDOOR EXPERT!

- Jeśli jesteś klientem oknonet.pl skontaktuj się z nami i sprawdź czy również jesteś posiadaczem prenumeraty WINDOOR Expert. - Jeśli nie jesteś jeszcze klientem oknonet.pl, to zamów prenumeratę i ciesz się w gratisie roczną reklamą w największym branżowym medium

www.windoorexpert.pl 79

NUMER 2 (6) październik 2013


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW STOLARKI DRZWIOWEJ

Stosując drzwiowe wypełnienia firmy VEYNA otrzymujesz: - zwiększoną odporność na włamanie - ciekawe i nowoczesne wzornictwo - zwiększoną sprzedaż - satysfakcję klienta - estetyczny wygląd

„VEYNA” - Weyna i S-ka Sp. J. wypełnienia drzwiowe

87-100 Toruń, ul. Szubińska 14, tel./fax (56) 621-99-27, 621-99-28 80

http://www.veyna.eu e-mail: veyna@veyna.eu NUMER 2 (6) październik 2013

Windoor Expert 2/2013  

Drodzy Czytelnicy, ponownie przygotowaliśmy dla Was wiele materiałów, z których każdy na pewno znajdzie coś szczególnie interesującego dla s...