Page 1

PRAKTYCZNY PORADNIK STOLARKI  OTWOROWEJ

STOLARKA OTWOROWA  BEZ  TAJEMNIC okna  PVC okna  drewniane okna  aluminiowe drzwi  wejściowe drzwi  wewnętrzne

rolety bramy garażowe żaluzje rolety  wewnętrzne parapety

Część I  -  okna  PVC


O FIRMIE

Budując swój wymarzony dom, stajemy przed trudnym wybo-­ rem materiałów budowlanych, wśród których stolarka otwo-­ rowa zajmuje bardzo ważne miejsce. Trafny wybór okien, drzwi, bramy garażowej wpłynie na wygląd budynku i koszty jego eksploatacji. Ten krótki poradnik ma przybliżyć Państwu problematykę stolarki otworowej, pokazać różnorodność rozwiązań oraz nowe możliwości techniczne, których rozwój w ostatnich latach jest niezwykle dynamiczny. Pomożemy Państwu wybrać oraz zapewnimy dostawę i montaż całej stolarki budowlanej: okien, drzwi wejściowych i we-­ wnętrznych, bram garażowych, rolet, parapetów, żaluzji i rolet wewnętrznych. Wszystkie produkty oferujemy w szerokiej ga-­ mie kolorów i wariantów. Firma Wiesław Sokołowski powstała w 1995 roku i w ciągu kilkunastu lat istnienia wypracowała solidną markę i pozycję jednego z czołowych dostawców stolarki otworowej w Bia-­ łymstoku i okolicach. Przez cały okres działalności kierujemy się zasadą: „Klient jest powodem naszego istnienia – zadowolenie klienta zapewnia nam przyszłość”. W ofercie naszej firmy oprócz szeroko pojętej stolarki otworo-­ wej znajdą Państwo także najwyższej jakości dachówkę cera-­ miczną niemieckiej firmy MEYER-HOLSEN, perfekcyjnie wykonane kuchnie z Wolsztyńskiej Fabryki Mebli oraz kompozytowe deski tarasowe i elewacyjne. Współpraca z tak znanymi producentami stolarki otworowej jak VETREX, DOMEL, KRISPOL, DREWEXIM, CAL, PORTA, CENTURION, POL-SKONE pozwala nam pomóc wybrać klientowi roz-­ wiązania optymalnie dopasowane.

Wiesław Sokołowski 15-312  Białystok ul.  Zwierzyniecka  25A tel/fax  85  66  48  445   85  66  48  446                             85  741  70  50  


OKNA

Okna drewniane czy plastikowe… a może aluminiowe? Decydując się na rodzaj okien, musimy udzielić odpowiedzi na kilka pytań. Jaką kwotę jeste-­ śmy gotowi na nie przeznaczyć? Jak duże będą nasze okna? Jak często będziemy je konser-­ wować? Jakie są nasze oczekiwania estetyczne? Na kolejnych stronach postaramy się Państwu doradzić jakie okna w Państwa konkretnym przypadku będą najlepszym wyborem.

Okna z PVC Okna z PVC potocznie nazywane są oknami pla-­

Okna Premium Vetrex V90+ to flagowy, wysoce energoosz-

stikowymi. Często spotykamy się z opinią, że okna

czędny produkt odzwierciedlający najnowsze osiągnięcia

plastikowe są sztuczne, a drewniane naturalne.

w dziedzinie stolarki okiennej. V90+ to system 6-komorowy

Warto zatem wiedzieć, że PVC powstaje z połą-­

z głębokością zabudowy 90 mm. Grubość ścianek ze-­

czenia soli kamiennej i ropy naftowej, czyli pro-

wnętrznych profili wynosi 3 mm, a wzmocnień stalowych

duktów

Okna

1,5 mm w ramie i 1,8 mm z sześciokrotnym zagięciem

z PVC to obecnie najczęściej montowane okna.

w skrzydle. Warto zwrócić uwagę na te parametry, gdyż są

Wynika to z jednej strony z ich relatywnie niskiej

na rynku okna posiadające cieńszą ściankę i chudsze

ceny, z drugiej zaś - z trwałości i prostoty konser-­

wzmocnienie. To wszystko pozwala firmie udzielić 7 lat gwa-

wacji. Zastosowanie przez producentów szerokiej

rancji na okna niezależnie od ich koloru. Wysoka wytrzyma-­

gamy oklein drewnopodobnych sprawia, że prze-­

łość i szczelność okien Premium Vetrex V90+ sprawiają, że

ciętny odbiorca patrząc na okno, nie jest w sta-­

zachowują one swoje właściwości znacznie dłużej niż inne

nie rozpoznać z jakiego materiału faktycznie zo-­

okna.

jak

najbardziej

naturalnych.

stało wykonane. Spośród wielu producentów okien plastikowych

W oknie zastosowa-

chcemy Państwu przybliżyć dwóch, naszym zda-­

no klin izolacyjny,

niem najciekawszych w swoich segmentach ce-

który

nowych. Są to firmy VETREX i DOMEL. Obu produ-

zwiększa

centów łączy szczególne podejście do proble-­

ność cieplną.

matyki energooszczędności okien.

Ciekawym rozwiąza-­

dodatkowo izolacyj-­

niem jest zastosowaOkna VETREX są adresowane

nie progu wodnego

do najbardziej

wymagają-­

i ukrytego systemu

cych klientów, szukających

odprowadzania

z jednej strony pięknych i trwałych rozwiązań,

wody. Dzięki progo-­

z drugiej zaś okien najbardziej zaawansowanych

wi

technologicznie, o najwyższych parametrach

wstaje tzw. komora

wodnemu

po-

takich

sucha, która chroni

okien jest możliwe dzięki najnowocześniejszym

okucia przed korozją i przyspieszonym zużyciem. Próg wod-­

liniom produkcyjnym oraz współpracy z uznanymi

ny w 100% zabezpiecza przed możliwością dostania się

dostawcami technologii okiennych, takimi jak:

wody do mieszkania. Rozwiązanie to zapewnia najbardziej

Veka i Roto. Wysoką jakość okien Vetrex potwier-­

efektywny drenaż wody z okna, nawet w przypadku nie-­

dzają certyfikaty przyznane przez niezależne in-­

szczelności uszczelek. Okna wyposażone w próg wodny

stytuty kontrolno-badawcze z kraju i zagranicy.

lepiej tłumią hałas oraz dzięki większej powierzchni zgrze-­

VETREX przy doborze materiałów do produkcji

wów, są sztywniejsze.

termoizolacyjności.

Wyprodukowanie

okien nie idzie na kompromisy.


OKNA

VETREX w swoich oknach V90+ wykorzystuje niewidoczne i niezwykle wytrzymałe okucie ROTO NT DESIGNO. Ukryta stro-

Blokada klamki przy otwar-

na zawiasowa gwarantuje walory estetyczne, a rekordowo

tym skrzydle zabezpiecza

mocne okucie może utrzymać skrzydło okienne o wadze do

przed wypadnięciem skrzy-­

130 kg. Ukryte zawiasy nie deformują uszczelki, co skutkuje

dła z okuć podczas manipu-­

mniejszymi stratami energii. Okucia te posiadają wiele cieka-­

lacji klamką. „Języczek” peł-­

wych funkcji. Większość z nich stanowi standardowe wyposa-­

ni

żenie okna, pozostałe wymagają niewielkiej dopłaty.

centralnego

jednocześnie

funkcję

naprowadza-

nia skrzydła. Regulacja stopnia uchylenia pozwala zblokować uchylo-­ ne skrzydło w jednej z kilku

Bezpieczna klamka Swing

pozycji. Umożliwia to kontro-­

Secustik łączy w sobie no-­

lowane

woczesny design z unikato-

wietrzenie

pomie-

szczeń w zależności od wa-­

wym

rozwiązaniem

runków pogodowych. Funk-­

możliwiającym

cja ta szczególnie przydatna

okna z zewnątrz.

unie-­

otwarcie

jest wiosną i jesienią.

Blokada

antyprzeciągowa

uchylonego okna zapobiega

Zatrzask i klameczka umożli-­

trzaskaniu i kołataniu okien

wiają lekkie domknięcie drzwi balkonowych

w przypadku przeciągu.

od

zewnątrz.

Drzwi zostają zamknięte i nawet silny przeciąg nie jest ich w stanie otworzyć. Z zewnątrz drzwi otwieramy popychając skrzydło.

Bezpieczne

i

wygodne

otwarcie na 100º . Dzięki zin-­

100º

tegrowanemu

w

ogranicznikowi

maksymalny

Wszystkie skrzydła otwieralno-

zawiasie

uchylne w

kąt otwarcia nie przekracza

system

wyposażone

mikrowentylacji.

Zdjęcie pokazuje klamkę w

100º, co przeciwdziała przy-­

ustawieniu,

padkowemu uderzeniu skrzy-

które

aktywuje

system, powodując rozszczel-­

dła o obramowanie okna.

nienie okna. Należy pamię-­ tać, że współczesne okna bez

Zaczepy antywyważeniowe. Ich zadaniem jest utrudnienie podważenia skrzydła. Ilość

względu na materiał z jakiego zostały wykonane, są oknami bardzo szczelnymi. Jeśli chcemy uniknąć nadmiernego wzro-­ stu

wilgotności,

musimy

przynajmniej

jedno

skrzydło

w każdym pomieszczeniu pozostawiać rozszczelnione. Szcze-­

zaczepów zależy od klasy

gólnie ważne jest to w przypadku pomieszczeń o większej

zabezpieczenia antywłama-­

wilgotności, takich jak: kuchnia, łazienka, sypialnia. Niestoso-­

niowego. W standardzie w

wanie się do tych zaleceń może być przyczyną „roszenia” się

każdym skrzydle są zamonto-­

okien i zagrzybienia ścian.

wane dwa zaczepy.


OKNA

Blokada antywłamaniowa klamki w pozycji uchylo-

Oprócz klamek standardo-

nego skrzydła uniemożliwia osobie na zewnątrz

wych, możemy wybrać klam-

włożenie ręki i przestawienie klamki z pozycji uchy-

ki Secustic z samoblokującym

lania na otwieranie w celu wejścia do budynku.

się

mechanizmem

ryglują-

cym, zapobiegającym przeHamulec sterowany klamką pozwala poprzez jej

sunięciu okucia z zewnątrz

naciśnięcie do dołu zatrzymać otwarcie skrzydła

lub klamki z kluczykiem.

w dowolnej pozycji od 15 do 90º. Blokada otwarcia z kluczykiem TILT FIRST zabezpie-

Stopień wytrzymałości szyb oznacza się symbolami.

cza małe dziecko przed wypadnięciem przez okno.

W domach jednorodzinnych najczęściej stosuje się

Na co dzień ogranicza funkcje okna jedynie do

szyby w klasach od P1 do P4 (cyfra określa liczbę

uchylania. Funkcja otwierania dostępna jest dopie-­

warstw folii, którymi sklejone są dwie szyby).

ro po otwarciu mechanizmu kluczem. klasa P1, P2 - chronią nie tylko przed zranieniem Możliwość obniżenia klamki np. w celu umożliwie-­

w przypadku stłuczenia szyby, ale są też odpor-­

nia obsługi okna przez osobę na wózku inwalidzkim.

niejsze na uderzenia. Zanim włamywacz je roz-­ bije, mamy czas na interwencję. Szyba P1 to

Okucie Roto pozwala na pełną regulację skrzydła

zwykle dwie tafle szkła grubości 3 mm każda,

wobec ramy, co zapewnia poprawne funkcjono-

połączone dwiema warstwami folii lub jedną

wanie okna przez cały okres użytkowania.

podwójnej grubości, w szybach P2 tafle szkła mają grubość 4 mm każda.

Z okuciami bezpośrednio wiąże się zabezpieczenie antywłamaniowe okien. Aby okno było należycie zabez-­ pieczone muszą jednocześnie być zastosowane 3 ele-­ menty: odpowiednie szyby, klamka i okucie. Pominięcie

klasa P4 - szyby antywłamaniowe, które mogą zastępować kraty o oczkach 150 x 150 mm wy-­ konane z drutu stalowego średnicy 10 mm. Wy-­ trzymują trzykrotne uderzenie kuli o masie

któregokolwiek z nich osłabia jego zabezpieczenie.

4,11 kg z wysokości 9 m. Nawet takie uderzenie

Nawet najprostsze okucie stosowane w oknach Vetrex

wane są z dwóch tafli szkła grubości 4 mm

posiada dwa zaczepy antywyważeniowe

nie spowoduje przebicia szyby na wylot. Zbudoi czterech folii.

utrudniające podważe-­ nie skrzydła. Ilość za-­ czepów można zwięk-­ szyć dostosowując do wymaganego

zabez-

pieczenia pomieszczenia. W oknach Vetrex możliwe jest zastosowanie całej gamy szyb specjalistycznych: Szyby dźwiękochłonne chronią przed hałasem. Najlepsze z nich zapewniają izolację akustyczną do 44 dB. Szyby przeciwsłoneczne zapobiegają nadmier-­ nemu nagrzewaniu się pomieszczeń.


OKNA

STOPSOL i ANTISOL to szyby przeciwsłoneczne o róż-­

System Vetrex V90+ jest produkowany w oparciu o profile

nym zabarwieniu (np. szarym, brązowym, zielonym)

VEKA o nazwie ALPHALINE. Niemieckie profile VEKA to sy-

stosowane zarówno w celu zmniejszenia przegrzewa-­

nonim jakości i niezawodności. Do stabilizacji profilu stoso-­

nia pomieszczeń latem, jak i uzyskania zamierzonego

wane są przyjazne dla środowiska wapń i cynk, zamiast

efektu estetycznego.

ołowiu i kadmu. System jest w standardzie wyposażony w

Szyby samoczyszczące polecane są do przeszkleń w miejscach trudnodostępnych, wystawionych na bez-­ pośrednie działanie słońca i deszczu. Pozwalają zmniejszyć częstotliwość mycia okien. Brud nie przyle-­ ga tak mocno, jak w przypadku standardowej szyby. Im szyba jest mocniej nasłoneczniona i bardziej wysta-­ wiona na działanie deszczu, tym lepiej działa funkcja samoczyszczenia. Szyby ornamentowe i matowe łączą funkcję dekora-­ cyjną z gwarancją prywatności w łazienkach, klatkach schodowych etc., przy zachowaniu maksymalnego doświetlenia światłem naturalnym. Szyby energooszczędne są to szyby o najlepszych pa-­ rametrach termoizolacyjnych.

bami o współczynniku U=1,1W/m2K. U jest parametrem charakteryzującym straty ciepła wskutek przenikania i im jest niższej wartości tym te straty są mniejsze. Obecnie kro-­ kiem, który pozwolił dodatkowo obniżyć koszty eksploata-­ cji budynków jest zastosowanie nowoczesnych, energoosz-­ pakietów

U=0,7W/m2K,

a nawet

trójszybowych U=0,5W/m2K

rem ramowo-skrzydłowym. Odległość od krawędzi okna do początku szyby wynosi tylko 118 mm, dzięki czemu uzy-­ skujemy większą ilość światła niż w przypadku okien innych producentów. Jednocześnie konstrukcja okna nabiera lekkości. Okna Vetrex mogą być wykonane w szerokiej gamie okle-­ in oraz produkowane są „na wymiar”. Cena okna o niestandardowych wymiarach nie różni się od ceny ok-­ na typowego. Pozwala to inwestorowi i architektowi swobodnie kształtować bryłę budynku oraz dobierać kształt i wielkość okien. DOMEL to producent nowoczesnych okien, które przy atrakcyjnej cenie łą-­

Do niedawna na rynku obowiązywał standard okien z szy-­

czędnych

3 uszczelki. Okna V90+ wyróżniają się korzystnym wymia-

o

współczynniku

przy jednoczesnym za-

czą

w

sobie

walory

estetyczne

i użytkowe, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wy-­ magających klientów. Okna te skonstruowano w oparciu o profile GEALAN oraz sprawdzone, niemieckie okucia Winkhaus. Dostępny w standardzie wszystkich systemów model okuć activPilot cechuje mnogość funkcji: Ośmiokątny grzybek ryglujący - umożliwia łatwą ręczną regulację docisku skrzydła.

chowaniu atrakcyjnych cen. Okna Vetrex V90+ są standar-­

Blokada obrotu klamki z podnośnikiem skrzydła -

dowo wyposażone w jedną z tych szyb. Szyby te oprócz

uniemożliwia uchylenie skrzydła gdy okno jest otwar-­

oszczędności energii traconej przez stolarkę okienną, do-­

te. Unosi skrzydło zapewniając płynne zamykanie.

datkowo latem znacznie ograniczają nagrzewanie się po-­

Zaczepy i grzybki antywłamaniowe - wszystkie zacze-

mieszczeń. Znakomite parametry cieplne udało się uzy-­

py i grzybki okucia są antywyważeniowe. Ich ilość po-­

skać dzięki zastosowaniu dwóch specjalnych powłok na-­

zwala, przy odpowiedniej klamce i szybie uzyskać kla-­

szybowych, wypełnieniu komór gazem szlachetnym oraz

sę antywłamaniowości WK1.

zastosowaniu tzw. ciepłej ramki Master therm. Takie rozwią-­

Wielostopniowy uchył z blokadą antyprzeciągową -

zanie jest szczególnie polecane do domów pasywnych

pozwala regulować intensywność wietrzenia.

i energooszczędnych. Ciepła ramka międzyszybowa Ma-­

Zawias z hamulcem ciernym -spowalnia ruch skrzydła.

ster therm, zastępując dotychczas stosowaną ramkę wyko-­

Estetyczna dźwignia z przyciskiem - umożliwia otwie-­

naną z aluminium, nie tylko obniża wartość U pakietu szy-­ bowego ale także likwiduje mostek termiczny na krawędzi szyby oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia kondensacji pary wodnej na jej powierzchni. Ramka ta może mieć zabarwie-­ nie dobrane do koloru okna. Standardowym wyposażeniem ok-­ na V90+ jest także listwa podparapetowa z uszczelką polepszająca izolację cieplną i ułatwiająca mon-­ taż parapetów z obu stron okna.

ranie skrzydła biernego w oknach z ruchomym słupkiem. Okucia pokryte są specjalną gwarantującą

powłoką odpor-­

ność na działanie agre-­ sywnych substancji chemicznych i wpływy śro-­ dowiska.


OKNA

W oknach firmy DOMEL możliwe jest wykonanie ukryte-

Okna Energetic to eks-

go system odwodnień. Dzięki temu, woda odprowa-­

tremalnie

dzana jest bezpośrednio na parapet, nie powodując

wiązanie

zacieków na ramach okien. Poprzez uniknięcie wi-­

wane z myślą o bu-­

docznych zazwyczaj od czoła okna, otworów odwod-­

downictwie

nieniowych, okno wygląda ładniej.

nym. Ten innowacyjny produkt

ciepłe

roz-­

zaprojekto-­ pasyw-

wyróżnia

się

Wśród okien tanich innych

szeregiem

rozwiązań:

producentów, trudno zna-­

sześciokomorowy profil

leźć produkt o takich pa-

dzięki

rametrach i takim wyposa-

ukształtowaniu

żeniu jak okno Synergic

wego

specjalnemu stalo-­

wzmocnienia

staje się de facto profi-­

Classic Plus firmy DOMEL. profil

lem siedmiokomorowym. Głębsze osadzenie szyby

mm

eliminuje powstawanie mostków termicznych na

z uszczelnieniem zewnętrz-­

brzegach pakietu szybowego, co wraz z dodatko-

nym zapewnia wysoką izo-­

wą uszczelką we wrębie podszybowym i inteligent-­

lacyjność cieplną i aku-­

nym systemem rozmieszczenia uszczelek w trzech

styczną. Duże komory na

płaszczyznach dodatkowo polepsza właściwości

wzmocnienia stalowe gwa-

termiczne okna. Te innowacje pozwoliły osiągnąć

rantują optymalne parametry statyczne nawet przy

niespotykaną wartość współczynnika przenikalno-­

dużych gabarytach okien. Klasyczne linie w smukłych

ści cieplnej profilu Uf=0.92 W/m2K .

Sześciokomorowy o

szerokości

74

profilach o wyrazistych konturach to gwarancja ponadczasowej elegancji.

Warto wiedzieć, że ... System Fusion Round Plus to z kolei propozycja dla wymagających klientów, którzy przy doborze okien pragną uniknąć poszukiwania kom-­ promisu

między

walorami

technicznymi a estetycznymi. Szerokość ościeżnicy wy-­ nosi aż 83 mm, co nadaje oknu jeszcze lepsze parametry termiczne i zwiększa jego sztywność.

Szeroki

Uzyskiwane obecnie parametry termoizolacyjności okien pozwalają coraz częściej stosować o wiele większe przeszklenia, niż to miało miejsce dotych-­ czas. Zastosowanie takich przeszkleń w południowej elewacji budynku docelowo może nawet zmniej-­ szyć koszt jego ogrzewania, poprzez wykorzystanie energii słonecznej. Równocześnie stosując tzw. stałe przeszklenia (okno pozbawione jest funkcji otwierania i uchylania) obniżamy znacznie koszt okna. Naj-­ częściej okazuje się, że koszt przeszklenia jest niższy od kosztu wykonania w to miejsce ściany.

profil

skrzydła daje możliwość zastosowania pakietu trzyszy-­ bowego o szerokości do 44 mm oraz ramek dystanso-­ wych o szerokości 16 mm co dodatkowo poprawia termoizolacyjność szyby. Delikatne skosy oraz zaokrą-­ glone krawędzie skrzydła i ościeżnicy łagodzą linię okna, nadając mu niepowtarzalną stylistykę. Perfekcyj-­ ny dobór form sprawia, że okna w systemie Fusion Ro-­ und Plus są doskonałym elementem w aranżacji wnętrz, które uzyskują oryginalny i nietuzinkowy wy-­ gląd. Dodatkowe atuty to duże komory na wzmocnie-­ nia stalowe oraz możliwość zastosowania listew przy-­ szybowych o różnych kształtach.

ciąg dalszy nastąpi


BIAŁYSTOK,

UL. ZWIERZYNIECKA 25A

TEL. 85 66-48-445

WWW.OKNAIDRZWI.EU

KUCHNIE

WFM JEST NAJWIĘKSZYM W POLSCE ZAKŁADEM PRODUKUJĄCYM MEBLE KUCHENNE POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAKŁADU WYNOSI 76.000 M KW., A ZATRUDNIENIE 400 OSÓB.

!

Tworzenie kuchni jest naszą pasją. Kuchnia to szczególne miejsce w każdym domu, dla wielu osób jest centrum życia rodzinnego, gdzie przebywa się większość czasu, gotuje się w gronie rodziny lub przyjaciół oraz spędza miłe chwile. Wiemy o tym od ponad 60 lat. Naszym celem jest tworzyć kuchnie, w których będzie się chciało przebywać, które będą ułatwiać codzienne prace i które przetrwają długie lata w dobrej formie. Pokolenia zadowolonych klientów oraz udane pomysły wzornicze i funkcjonalne sprawiają, że Wolsztyńskie Kuchnie to prawdopodobnie najwyżej ceniona marka mebli kuchennych w Polsce. !


BIAŁYSTOK,

UL. ZWIERZYNIECKA 25A

TEL. 85 66-48-445

! Nasze wzornictwo jest nowoczesne i eleganckie. Jesteśmy prekursorem w kraju we wdrażaniu nowych wzorów i kolorów. Z pasją śledzimy tendencje rynkowe oraz współpracujemy z markowymi producentami materiałów rzutujących na ekskluzywne wzornictwo naszych kuchni. Wychodzimy z nowatorskimi propozycjami kolorów i wzorów, które nie były do tej pory stosowane, dzięki czemu możemy jeszcze lepiej wyróżniać się na tle konkurencji. Każda nowa kolekcja wzornicza konsultowana jest z certyfikowanymi projektantami co sprawia, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom użytkowników kuchni i dopasowujemy się do rynku, dzięki czemu zyskaliśmy pozycję lidera. ! Nasza fabryka posiada najszerszy w Europie zakres technologiczny produkcji w jednym zakładzie i wynikające z tego możliwości – szerokość i głębokość asortymentu oraz indywidualne podejście do potrzeb.! Nasz klient ma do wyboru: 821 typów szafek, 29 wzorów frontów, 80 kolorów frontów, 11 kolorów korpusów, 34 kolory blatów w 4 grubościach, 50 rodzajów uchwytów.! ! moelke kuchnie to wysoka jakość i nowoczesny design, ale to również kompromis zapewniający funkcjonalność i trwałe materiały w cenie przystępnej dla szerokiego grona Klientów. Styl, nowoczesna prostota, elegancja oraz wyjątkowe połączenia wzornicze to cechy charakterystyczne kuchni moelke.! Spotyka się tu jakość na odpowiednim poziomie, nowoczesne wzornictwo oraz wysoko ceniona przez wszystkich użytkowników wyjątkowa funkcjonalność kuchni.! Aktualne trendy wzornicze znajdą Państwo na frontach z laminatu, folii oraz okleiny dębowej. Wszystkie dostępne w szerokiej gamie kolorów, pozwalającej na stworzenie atrakcyjnej i modnej kuchni.! Dzięki zastosowanym materiałom kuchnia moelke sprawi, że radość z użytkowania jej przy codziennych pracach będzie trwała długo, natomiast cena pozytywnie zaskoczy szerokie grono Klientów. Esencjonalny design sprawi że przestrzeń mieszkalna nabierze wyjątkowego charakteru, funkcjonalność natomiast spowoduje, że codzienne prace w kuchni będą przyjemnością a nie tylko zwyczajnym obowiązkiem.! Oferta skierowana jest do osób, które cenią sobie wygodę oraz zwracają uwagę na najnowsze trendy i modę, do tych, którzy poszukują sprawdzonych rozwiązań na długi czas.! System meblowy jest tak skomponowany, żeby można było z niego zaprojektować atrakcyjną wzorniczo, ergonomiczną i dostosowaną do różnej architektury wnętrz kuchnię, a różnice wymiarów ściany i wymiary zestawu wynikające z modułów szafek są niwelowane blendami. Dzięki takiej standaryzacji cena jest jeszcze bardziej atrakcyjna.

WWW.OKNAIDRZWI.EU


BIAŁYSTOK,

UL. ZWIERZYNIECKA 25A

TEL. 85 66-48-445

WWW.OKNAIDRZWI.EU

DACHÓWKA MEYER-HOLSEN ! …dachówka na wieki! !

!

Firma Meyer-Holsen powstała ponad 150 lat temu i nieustannie produkuje znakomite dachówki, które z czasem stały się synonimem niemieckiej jakości. Jest to dachówka dedykowana najbardziej wymagającym klientom.! Dachówka ta charakteryzuje się znakomitymi parametrami:
 ' nasiąkliwość - poniżej 4%,
 ' mrozoodporność - 450 cykli,
 ' gęstość masy - 6,2 kN/m2
 Dzięki takim parametrom od początku istnienia firmy nie zdarzyła się żadna reklamacja mrozoodporności dachówki.
 
 Najwyższą jakość dachówki uzyskuje się dzięki zastosowaniu doskonałego surowca jakim jest ił łupkowy. Jego skład to 75% - ił, 25% - glina.! W wybranych modelach kolory otrzymuje się poprzez dwukrotne wypalanie, dzięki czemu dachówka uzyskuje barwę szaro-czarną lub brązowo-pstrą bez dodawania barwników chemicznych.
 
 Meyer-Holsen jako jedyna firma na świecie stworzyła najwyższej klasy glazury określone mianem „Marcato Glazury”, jest również producentem najlżejszych dachówek, których waga wynosi poniżej 35kg/m2 (model Ravensberger -30kg/m2, Vario- 34kg/m2).!

!


BIAŁYSTOK,

UL. ZWIERZYNIECKA 25A

TEL. 85 66-48-445

WWW.OKNAIDRZWI.EU

KOMPOZYTOWE DESKI TARASOWE, ELEWACYJNE I OGRODZENIOWE

Deski tarasowe Duofuse są wykonane z kompozytu drewno-polimer, czyli połączenia mączki drzewnej i tworzywa. Duofuse to połączenie właściwości tworzywa oraz wyglądu i ciepła naturalnego drewna. System daje szeroką paletę możliwości zastosowania. Duofuse świetnie sprawdzi się na tarasie, ale również jako element molo czy schodów prowadzących na plażę. Produkt spełni również swoje zadanie przy wszelkiego rodzaju basenach, stając się ich estetycznym wykończeniem, a jednocześnie stanowiąc antypoślizgowy element bezpieczeństwa. Zaletą tych desek jest to, że nie butwieją, nie pęcznieją, nie rozwarstwiają się ani nie pękają. Nie odbarwiają się i zachowują oryginalny kształt, a przy tym są niepalne.!

Kompozyt Drewna EcoTeak to produkt złożony z kilku komponentów. Wyprodukowany z drewna, mączki drzewnej i bambusowej oraz polimerów (HDPE i PP) połączonych ze sobą na gorąco za pomocą żywicy z dodatkiem barwników - barwiony strukturalnie. Kompozyt swoim wyglądem i zapachem przypomina drewno, jednak różni się od niego swoimi właściwościami. W celu przerobienia drewna o niskiej wartości użytecznej na produkt wysokiej klasy, półprodukty połączone są ze sobą termoplastyczną żywicą. Dzięki temu połączeniu kompozyt NIE ABSORBUJE WODY, przez co staje się bardzo wytrzymały na niekorzystne warunki atmosferyczne. NIE WYMAGA KONSERWACJI ani impregnacji, nie ma potrzeby odnawiania go po okresie zimowym. Raz zabarwiony pozostaje w tym samym kolorze na długie lata, co oprócz walorów estetycznych ma także wymierne korzyści finansowe. Kompozyt może być łączony w taki sam sposób jak drewno za pomocą śrub, gwoździ lub wkrętów. Do jego montażu stosowane są podobne narzędzia i akcesoria. W swoich realizacjach stosujemy innowacyjny i nowoczesny, ale zarówno bardzo popularny system montażu klipsowego.


KLIENT JEST   POWODEM  NASZEGO ISTNIENIA

ZADOWOLENIE KLIENTA  ZAPEWNIA   NAM  PRZYSZŁOŚĆ

OKNA ROLETY DRZWI WEJŚCIOWE DRZWI WEWNĘTRZNE BRAMY GARAŻOWE PARAPETY ŻALUZJE MARKIZY DACHÓWKA CERAMICZNA KUCHNIE

W JEDNEJ FIRMIE

Wiesław Sokołowski 15-312  Białystok ul.  Zwierzyniecka  25A tel/fax  85  66  48  445         85  66  48  446                             85  741  70  50  

Praktyczny poradnik stolarki otworowej  

Praktyczny poradnik stolarki otworowej, cz. I okna PVC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you