Page 1

Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

DOSJA E TENDERIT “PËR FURNIZIME ” VLERA TË MESME DHE TE MËDHA KONTRATE KORNIZË Data kur është përgatitur Dosja e Tenderit Nr. i Prokurimit1

KEKO

Titulli: Furnizim

17.07.2009

09

477

111

me Kontaktor

Klasifikimi i Kontratës: kontratë me vlerë medha

KJO DOSJE E TENDERIT PERBËHET PREJ TRI PJESËVE: -

Pjesa A:

Informacionet për tenderuesit për përgatitjen e tenderit;

-

Pjesa B:

Draft Kontrata që përmban kushtet kontraktuese të cilat duhet të pranohen nga tenderuesit të cilit i jepet kontrata dhe

-

Pjesa C:

Formulari i Tenderit, d.m.th. dokumentet të cilat duhet të dorëzohen nga tenderuesit.

Në bazë të nenit 27 të Ligjit për Prokurimi Publik i të Kosovës Nr.0 2/L-99, i amandamentuar me Rregulloren nr. 2007/20

1 Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

Kjo dosje e tenderit është përgatitur në gjuhët Shqipe, Angleze dhe Serbe. [Gjuha shqipe mbizotëron në rast të mospërputhjes në mes të versioneve gjuhësore]. [DOSJA STANDARDE E TENDERIT PËR FURNIZIM PËR PROCEDURËN E HAPUR PËR KONTRATË, VLERA TË MESME DHE TË MËDHA] PËRGJIGJE NDAJ KËRKESËS SË DOSJES SË TENDERIT2 Prishtine, 17.07.2009 < Emri dhe adresa e tenderuesit potencial > Ref. jonë: KEKO -09-477-111 Ref. e juaj: <shëno referencën e letrës ose të e-mailit të dërguar nga tenderuesi potencial> I/E nderuar(a) [Z/Znj] <Emri i kontaktit>

TEMA: FTESË PËR TENDER : Furnizim

me Kontaktor

Ju faleminderit për interesimin e juaj për pjesëmarrje në këtë aktivitet të prokurimit. Sipas kërkesës suaj, ju lutem gjeni të bashkangjitura dokumentet, të cilat përbëjnë Dosjen e Tenderit. Nga ju pritet që të ekzaminoni me kujdes të gjitha nenet, pjesët dhe anekset e kësaj dosjeje të tenderit dhe të pajtoheni me të gjitha kërkesat, specifikimet dhe kushtet e përfshira këtu. Ne, si Auto ritet Kontra ktues nuk p ranojmë a snjë n dryshim. Shp enzimet që i bëni gjatë përgatitjes d he dorëzimit të tenderit nuk do të kompensohen. Mirëpresim tenderin e juaj i cili do të duhej të prezantohej siç përmendet në pjesën A, neni IV d he sidomos në pa ragrafin IV.4 të kë saj dosj eje të t enderit [dhe me si gurimin e tende rit të sho qëruar] në ad resën e specifikuar në paragrafin I.2) të dosjes së tenderit, para: 27.08.2009 ne ora 14:00. Në qoftë se ju nevojiten informacione shtesë ose sqarime për të përgatitur dhe dorëzuar tenderin, ju lutem, vazhdoni sikur është përshkruar në paragrafin IV.1 të Dosjes së Tenderit. Nëse vendo sni të mos e dorë zoni ten derin, do të i shim mirënjo hës n ëse do të na lajmëro nit me shkri m, duke cekur arsyet e vendimit të juaj.

Sinqerisht, Emri dhe Mbiemri:

2 Në procedurën e kufizuar dhe të negociuar autoriteti kontraktues detyrohet të ua dorëzojë dosjen e tenderit sëbashku me ftesën për tender të gjithë operatorëve ekonomik të cilët janë kualifikuar pas fazës së parë të procedurës.

2 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

TABELA E PËRMBAJTJES PJESA

II.2.2) Afatet dhe kushtet materiale, natyra, fushëveprimi, sasia. ....................................... 5 II.2.4) Lënda e kontratës përbëhet prej 1 pjese...................................................................... 5 neni III KËRKESAT QË DUHET TË PLOTËSOHEN NGA OPERATORËT EKONOMIK.............. 7 Nuk mun d të bëhen negociata n dërmjet autoritetit kontraktu es dhe tend eruesve lidhu r m e asnjë kusht material apo aspekt material të tenderit, as para, dhe as pas dorëzimit të tenderit.... 11 NENI IV INFORMATAT SHTESË ................................................................................................. 11 V.2) DATA PRELIMINARE E DHËNIES SË KONTRATËS [nëse dihet].............................. 13 neni vI

KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS – VLERËSIMI I TENDERIT ...................... 13

vI.1) KriterET pËr dhËnien e kontratËs ................................................................................ 13 NENI VI .3) [INFORMATA TJERA TË NEVOJSHME] .................................................................. 15 NENI VII

ANKESAT..................................................................................................................... 15

VII.3) PërMBAJTJA E ANKESËS SË BËRË NË oshp ................................................................... 15 ANEks 1.

NJOFTIMI PËR KONTRATË ....................................................................... 18

Kërkesat mbi përshtatshmërinë profesionale (sipas nenit 62 të Ligjit Nr. 2003/17):....... Error! Bookmark not defined. ANEks 3. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME .......................................................... 19 aneks 5.

KËRKESAT E PËRSHTATSHMËRISË.............................................................. 21

aneks 6. KËRKESA PËR sekret afarist......................................................................................... 23 ANEKSI 7.

DEKLARATA STANDARDE E GARANTUESIT ............................................ 24

SIGURIa E TENDERIT................................................................................................................... 24 ANEKSI 8. KËRKESA PËR INFORMACIONE SHTESË .............................................................. 26 pjesa B: Draft kontrata, KUSHTET DHE ANEKSET E nDËRLIDHUR ....................................... 27 PJESA I, E KONTRATËS:

DRAFT KONTRATA............................................................... 27

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME................................................. 29

PJESA III E KONTRATES

kushtet e veçanta ...................................................................... 45

PJESA IV E KONTRATES

SPECIFIKIMET TEKNIKE .................Error! Bookmark not defined.

PJESA VI E KONTRATËS ............................................................................................................ 49 MODEL I SIGURISË SË EKZEKUTIMIT........................................................................................ 49 PJESA VII E KONTRATËS .............................................................Error! Bookmark not defined. 1. IDENTIFIKI PJESA C

MI FINANCIAR ...........................................Error! Bookmark not defined.

FORMULAR TENDERI PËR KONTRATË FURNIZIMI.............................................. 50

1. E DORËZUAR NGA: .................................................................................................. 50 2. DEKLARATA (T) E TENDERUESIT(VE)..................................................................... 51 3. LISTA E DOKUMENTEVE QË KËRKOHEN .............................................................. 56 Nëse oferta dorëzohet nga një grup i operatorëve ekonomik ............................................... 56 Dëshmi dokumentuese të pranueshmërisë:.......................................................................... 56 Dëshmi e dokumentuar e kualifikimit [nëse zbatohet]: ............Error! Bookmark not defined. Kërkesat e sigurisë ................................................................................................................ 56

3 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

PJESA A:

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

INFORMACIONE PËR TENDERUESIT

Në tërë këtë dosje të tenderit ju referohemi me “operator ekonomik” ose me “tenderuesi”. Lëshuesit të kësaj dosjeje të tenderit i referohemi si “autoritet kontraktues”. Bazë ligjore e kësaj Procedure të hapur është Li gji për Prokurimin Publik në Kosovë, Ligji Nr. 02/l-99, i cili është amandamentuar me Rregulloren Nr.2007/20 e cila ka hyrë në fuqi me 06 qersho r 2007,(në vazhdim të tekstit: Ligji). Operatorët ekon omik të cilit dëshiroj në të dorë zojnë tende rin, si dhe auto riteti kontrakt ues, du het të respektojnë kërkesat që rrj edhin nga ky ligj dhe Rre gullat e Prokurimit Publik të nxjerra në përputhshmëri me të. Operatorët ekonomik mund të përgatisin dhe dorëzojnë tenderin e tyre dhe dokumentet gjegjëse në gjuhën Shqipe, Serbe ose Angleze. Nga op eratorët ekonomi k të cilit d ëshirojnë të do rëzojnë te nderin pritet q ë të ekzaminojnë me kujde s të gjitha pjesët e kësaj dosjeje të tenderit dhe anekset e saj dhe të pajtohen me të gjitha kërkesat, specifikimet dhe kushtet e përfshira këtu. Asnjë modifikim nuk pranohet nga autoriteti kontraktues. Tenderi i cili nuk është dorëzuar pranë autoritetit kontraktues brenda afatit të specifikuar në paragrafin IV.2 të Dosj es së tenderit dh e/ose nu k ë shtë në përput hshmëri m e të gjitha kë rkesat e p ërcaktuara në këtë dosje tenderi, do të refuzohet dhe do të konsiderohet si tender “i pa përgjegjshëm”. Të gjitha shpenzimet që lidhen me përgatitjen dhe me dorëzimin e tenderit duhet të barten nga tenderuesi, ndërsa autoriteti kontraktues nuk do të ketë asnjë detyrim në rast se anulohet procedura. Në do rëzimin e tenderit, tenderu esi, prano n plotës isht dhe pa kufizi me ku shtet e veça nta dhe të përgjithshme që rregullojnë këtë kontratë si një bazë të vetme e kësaj procedure tenderuese, pavarësisht nga kushtet e tij ose të saj të shitjes, nga të cilat ai/ajo me këtë rast heq dorë.

NENI I.

IDENTIFIKIMI I AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI ZYRTAR DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK) Emri zyrtar: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES Sh.A. Adresa e AK: Sheshi “Nena Tereze” nr. 36 Qyteti: Prishtine, Republika e KOSOVES

Kodi postar:10000

Adresa elektronike: www.kek-energy.com Personi kontaktues: Njazi Thaqi

E-mail:nijazi.thaqi@kek-energy.com net_procure@kek-energy.com

Telefoni: +381 (038) 240 245-223

Faksi: +381 (038) 222-604

(Tenderët duhet të dorëzohen në adresën e autoritetit kontraktues si më lart.)

4 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

NENI II. LËNDA E KONTRATËS II.1)

TITULLI I KONTRATËS

Furnizim me Kontaktor II.2) PËRSHKRIMI I LËNDËS SË KONTRATËS II.2.1) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):  28 II.2.2) Afatet dhe kushtet materiale, natyra, fushëveprimi, sasia. Lënda e kontratës janë dërgesa nga operatori ekonomik – furnizuesi i mallrave në vijim: FURNIZIM ME Kontaktor II.2.3) [Çdo opsion i blerjeve plotësuese – afatet dhe kushtet materiale, natyra, fushëveprimi, sasia:] Kjo kontrate eshte kontrate kornize, afati i saj eshte 24 muaj, vlera e perafert e kesaj kontrate do te jetë afer 100,000.00 € per nje vit, Furnizim, referoju pikes II.2.2 dhe specifikimeve te detyrueshme ne Aneks 3. II.2.4) Lënda e kontratës përbëhet prej 1 lloti Pjesa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Përshkrimi Kontaktor 9A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 10A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor KO 44E ,220 VAC Kontaktor 12A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 16A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 16A ; 220V, KNL10\12 Kontaktor 22A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 25A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 25A ; 220V, KNL10\12 Kontaktor 32A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 40A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 45A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 63A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 75A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 110A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 170A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 200A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 250A ; 0,4KV, 220VAC (me kont. ndihmse) Kontaktor 400A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 630A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor ndihmes 3NO +1NC; 24V, DC; KC6-31Z Kontaktor ndihmes 10A ; 6NO+NC; 48VDC Kontaktor ndihmes 10A;4NO+4NC;48VDC;KC-44E Kontaktor ndihmes 16A;4NO+4NC;48VAC;KC-44E Kontaktor ndihmes 16A;4N0+4NC;220V;AC;44E Konaktor ndihmes, 2N0+2NC,220VAC typ 3RH 1122-1AP00 Pjese plotesuese per kontaktore ndihmes, 2NO+2NC, typ 3RH 19 111FA22, 220VAC Kontaktor 3KW\400V, 18A, 230VAC 50Hz, 3polar tip 3RT10151AP01-1NO Kontaktor 4KW\400V, 22A, 230VAC 50Hz, 3polar tip 3RT10161AP01-1NO Kontaktor 11KW\400V, 25A, 230VAC 50Hz, 3polar tip 3RT10261AP04-2NO+2NC

Fushëveprimi furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim

Sasia 100 150 100 100 150 100 100 80 100 100 100 100 150 100 150 150 150 150 150 100 100 100 100 100 100 250 250 100 100 100 5 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Kontaktor 400A, 380V, tip- 3RT1075. 1NO, 1NC Kontaktor K 160-42\220i, 160 A, 220VAC Kontaktor K 250-42\220i, 250A,220VAC Kontaktor K 160-42\220i, 160A, 380VAC Kontaktor K 45-42\220e, 40A, 3P+3Q, 220 V DC Kontaktor K 25-42\220i, 25A, 4P +2Q,220VAC Kontaktor K 40-42\220i,40A,4P+2Q,220V AC Kontaktor 3TF 54 22-OA,AC-3,250A,380V,2P+2Q,220VAC Kontaktor 3TB 52 20-OA, AC-3,170A, 380 V,2P+2Q,220 VAC Kontaktor 3TB 44 17-OA,AC-1,45 A, 380V,2P+2Q,220V AC Kontaktor CN 40\CNM\40, 40A, 380V, 2P+2Q,220V AC Kontaktor 3TH 82 44, 16A, 380V, 2P+2Q,220V AC Komplet kontakte per kontaktor, 3TF 54 22-OA Komplet kontakte per kontaktor, 3TB 52 20-OA Komplet kontakte per kontaktor, 3TB 44 17-OA Rele (kontaktor) ndihmes, Un=110V AC, kontakte;Un=250V AC, In 46. =7A, numri i kontakteve 4NO, 0 NC,Un=220VAC Rele (kontaktor) ndihmes, CA3-KN31 ED, UN=48V DC. Numri 47. kontakteve 3 NO, 1NC, Un =220vac Rele (kontaktor) ndihmes, CA3-KN31 MD3, Un=220V DC. Numri 48. kontakteve 2NO,1NC,Un=220VAC

furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

furnizim

100

furnizim

100

Tenderuesi mund të dorëzojë tenderin për të gjitha Pjesët. Tenderuesi duhet të përfshijë në tende rin e tij/saj zb ritjen e përgjithshm e të cilë n ai/ajo do të kishte dh ënë në rast se jepet kontrata për disa ose për të gjitha pjesët për të cilat ai/ajo ka dorëzuar tenderin. Zbritja do të shënohet qartë për secilën pjesë në atë mënyrë që të mund të shpallet gjatë takimit publik për hapjen e tenderit. II.2.5) Specifikimet teknike të detyrueshme Furnizimet d uhet të jenë plotësisht në pajtim me specifikimet te knike të parashtruara në dosje të te nderit (shih ANEKS IN 3) dh e në përputh shmëri n ë të gjit ha aspektet me [viz atimet, s asitë, modelet, mos trat, matjet dhe udhëzimet tjera].

Mospajtueshmëria me ndonjë sp ecifikim m und të bëj ë që të di skualifikohet tenderi për

Pjesën përkatëse] II.2.6)

Variantet [nuk] pranohen

Tenderuesit nuk janë të autorizuar të dorëzojnë t ender q ë p ropozon nd onjë furnizim i cili ë shtë n ë pajtueshmëri me një variant të specifikimeve teknike të përshkruara në paragrafin II.2.5). II.2.7)

Lloji i Kontratës

Shumë e përgjithshme/çmimi i njësisë. Blerje II.3) KUSHTET DHE KËRKESAT E DËRGESËS II.3.1)

Vendet e dërgimit të produkteve

KEK-sha Dep.TCB-TCA, II.3.2) Kushtet e dërgimit: DDP (detyrimi i dorëzimit është paguar) [perfshire TVSH dhe te gjitha shpenzimet tjera] II.3.3)

Afatet kohore për [fillimin dhe/ose përfundimin] e kontratës

Fillon pas fuqizimit te kontrates dhe perfundon pas 24 muaj II.4)

KUSHTET TJERA TË KONTRATËS:

6 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

Ne referim me Draft Kontratën në pjesën B të kësaj dosjeje të tenderit]

NENI III KËRKESAT QË DUHET TË PLOTËSOHEN NGA OPERATORËT EKONOMIK Operatorët ekonomik duhet t`i plotësojnë të gjitha kërkesat në vijim. Çdo mospërmbushje e ndonjërës nga kërkesat do të eliminojë tenderin e tyre nga konkurrimi. Në të gjitha rastet, kur dorëzoni tenderin tuaj, do të konsiderohet se ju keni pranuar mundësinë e sank sioneve pen ale dhe civile, dënimeve dhe gjobav e, nëse ju, me dashje ose nga pakujdesia, dorëzoni dokumentin, deklaratën ose raportin që materialisht është i pa saktë ose mashtrues.

III.1) III.1.1)

KRITERET E PËRZGJEDHJES Përshtatshmëria e operatorëve ekonomik (në bazë të nenit 61 të Ligjit):

1. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose të marrë pjesë në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik, ndonjë punonjës, drejtues, menaxher ose drejtor i tij/saj: a. ka qenë pjesëmarrës në përgatitjen e njoftimit të kontratës ose dosjes së tenderit, ose në përgatitjen e ndonjë pjese të tyre, që shfrytëzohet nga autoriteti përkatës kontraktues; ose b. ka pranuar ndihmë pë r përgatitjen e tende rit o se kë rkesës p ër pj esëmarrje ng a nj ë p erson ose ndërmarrje që ka marrë pjesë në përgatitjen e njoftimit të kontratës ose dosjes së tenderit ose të ndonjë pjese të këtyre të fundit. 2. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse operatori i tillë ekonomik, ose ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të fundit: a. është dënuar nga një gjykatë kompetente p ër vepë r p enale d uke përfshirë të praktikuarit e korrupsionit, larjen e parave, mitosje, shantazh ose aktivitetet e përshkruara ose të ngjashme me ato të përshkruara në nenin 117.1 të Ligjit, në ligjet dhe rregulloret në fuqi në Kosovë ose në cilindo vend, ose në çfarëdo marrëveshje ose konvente ndërkombëtare; b. është deklaruar i papërshtatshëm, për shkak të sj elljeve të përmendu ra më lart, nga çfa rëdo banke, institucioni ose organizate e cila ofron fonde për zhvillim të përgjithshëm, investim publik ose rindërtim; c.

është dënuar nga një gjykatë kompetente pë r v eprën penale të pj esëmarrjes n ë a ktivitetet e nj ë organizatë kriminale, që përkufizohet si asociacion i strukturuar dhe i krijuar gjatë një periudhe kohore dhe q ë vepron në m ënyrë të o rganizuar me qëllim të përfiti mit financia r përm es ve primeve që konsiderohen si kriminale ose si të kundërligjshme; ose

d. është dënuar nga një gjykatë kompetente për vepër pe nale të mashtrimit ose të ba rabartë m e mashtrimin; e. është konstatuar nga një gjykatë kompetente, agjenci administrative ose organizatë për zbatimin e standardeve të sjelljes profesionale, se është sjellë në mënyrë joprofesionale; ose f. është konstatuar nga OSHP-ja apo nga ndonjë gjykatë kompetente se ka bërë keq-interpretime para ndonjë autoriteti publik në Kosovë apo diku tjetër; 3. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse ai operator ekonomik: a. gjatë dy vitev e të fun dit, është shpallur nga një gjykatë kompetente si i falime ntuar, ose insolvent; me vendim të një gjykate kompetente,apo është aktualisht objekt procedure: (i) për tu shpallur i bankrotuar, (ii) për urdhër për likuidim ose është vënë në mbikëqyrje të administratorit nga gjykata kompetente; b. me vendim të një gjykate kompetente është likuiduar ose është vënë në mbikëqyrje të administratorit; c. aktualisht ka një marrëveshje ose aranzhim me kre ditorët e tij, që siguron kushte të zgjeruara ose të reduktuara të pagimit, nëse mbi ku shtet e tilla janë paj tuar paraprakisht kreditorët e tillë për shkak se operatori ekonomik më parë ka qenë i paaftë që të përmbushë obligimet e tij në afatin e duhur kohor; d. është n ë një situatë të ngj ashme me at o të përsh kruara në a, b, ose c më lart ë, që rrje dhin nga një procedurë e ngja shme sipas ligj eve në vendi n ku ë shtë th emeluar o se në vendi n ku zhvillon veprimtaritë e tij afariste; 7 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

e. aktualisht i nënshtrohet një vendimi gjyqësor ose administrativ i cili suspendon pagesat nga ose për një operator të tillë ekonomik dhe që rezultojnë në një humbje të tërësishme ose të pjesshme të të drejtave të operatorit ekonomik për të administruar ose disponuar me pasurinë e tij; f. aktualisht është objekt i një vendimi gjyqësor ose administrativ i cili pezullon ose redukton pagesat nga ose pë r o peratorët e tillë ekonomik, a po n ëse p rocedurat e till a gjitha shtu mund të rezultojnë m e vendim për falimentimin ose likuidimin e operatorit ekonomik; g. gjatë tri viteve të fundit ë shtë konstatuar nga një gjykatë kompetente se nuk e ka përmbushur ndonjë kontratë me ndonjë njësi publike, autoritet publik ose ndërmarrje në Kosovë, apo gjetiu; h. aktualisht është vonuar më s humë se tridhjetë (3 0) ditë me pagimin e çf arëdo kont ributeve për sigurimin social në Ko sovë o se në ven din e them elimit të op eratorit e konomik, apo ë shtë v onuar m e pagimin e b orxheve nd aj operato rëve të shërbi meve publike n ë Kosovë pë r ujë, rrymë, gas ap o ngrohje; i. aktualisht është vonuar n ë pagimin e tatimeve në Kosovë ose në vendin e themelimit të operatorit ekonomik; ose j. ende nuk ka vepruar në pajtim me ndonjë vendim të lëshuar nga OSHP-ja ose ndonjë panel shqyrtues; k. ka një vendqëndrim afarist në Kosovë, por nuk ka certifikatë valide të regjistrimit të lëshuar nga Regjistri i Shoqërive Tregtare dhe Emrave Tregtar në Kosovë. Periudhat k ohore të p ërcaktuara n ë kë të n en, ndërlidhen me periudh ën që m enjëherë paraprinë datën e publikimit të njoftimit të kontratës ose, në rast të procedurave të negociuara pa publikimin e njoftimit të kontratës, dërgimin e ftesës për pjesëmarrje ose tenderim. Në mënyrë që të dëshmohet se operatori ekonomik ka të drejtë pjesëmarrjeje në procedurën e prokurimit, operatori ekonomik duhet të dorëzojë dëshmitë e dokumentuara në vijim: a. për situatën, të cilës i referohet pika 1 a) dhe b) deklaratë me shkrim dhe e nënshkruar nga tenderuesi në formularin e bashkëngjitur në ANEKS 5. b. për situatën, të cilës i refe rohet pika 2 a), c), d) dh e pika 3 a ), b ) d he d), një dë shmi ng a auto riteti kompetent gjyqësor apo autoriteti administrativ i vendit të themelimit të tenderuesit. c. për situ atën të cilë s i referohet pika 3. h) dhe k) nj ë dëshmi e lësh uar n ga a utoriteti kom petent apo operatori publik e cila dëshmon se një situatë e tillë nuk ekziston. Dëshmitë lidhur me pikën 3 h) dhe k) mund të kërkohen nga kandidati ose tenderuesi të cilit autoriteti kontraktues synon të i’a japë kontratën. Këto dokumente duhet të paraqiten nga ana e kandidatit ose tenderuesit para dhënies së kontratës. Në mungesë të njërës nga këto dokumente, kontrata nuk do t’i ipet. d. Për situatën të cilës i referohet pika 3. i) një dëshmi nga Administrata Tatimore e vendit të themelimit të operatorit e konomik, se o peratori e konomik në fjal ë nuk ë shtë n ë vonesë për pagimin e ta timeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit [para datës së publikimit të Njoftimit p ër Kontratë], [para datës së dorëzimit të ftesës për pjesëmarrje ose tenderim]. Në lidhj e m e disp ozitat e tjera të p ërcaktuara n ë Nenin 61 të Ligjit si d he në rastin kur lë shimi i dokumenteve dhe ce rtifikatave që re ferohen më la rt është i pam undshëm p ër arsye obj ektive, apo ku r dokumentet nuk mb ulojnë të gjith a rastet pë r të c ilat është nxjerrë dë shmia, n jë de klaratë nën betim nga tenderuesi mund të pranohet si dëshmi e mjaftueshme. Në r ast se tenderi do rëzohet nga një grup i operatorëve ek onomik, të gjithë an ëtarët e atij gru pi duhet t’i përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë dhe të sig urojnë dëshmi mbi përs htatshmërinë e tyre në pajtim me parag rafin III.1.1,si dhe t’i për mbushin kërkesat tjera të saktësuar a në paragr afin III.1.2 - III.1.4.

III.1.2)

Kërkesat mbi përshtatshmërinë profesionale (sipas nenit 62 të Ligjit):

a. Në mënyrë që të dëshmohet se operatori ek onomik ë shtë i p ërshtatshëm, d uhet t’i dorëzoj ë Regjistrimin si operator ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe/ose të korporatës në shtetin e themelimit të operatorit ekonomik. Dëshmitë e dokumentuara në vijim: a. - Deklaraten nen betim se operatori ekonomik permbushe kërkesat mbi pershtatshmerine te Ligjit Nr. 2003/17, Neni 61, siç eshte e cekur ne dosjen e tenderit e cila dorëzohet ne forme te Aneksit nr.5. 8 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

b. - Dëshmi nga Administrata Tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është në vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para datës së dorëzimit të ftesës për pjesëmarrje ose tenderim. c. – Deshmi mbi pagesen e energjise elektrike te shpenzuar (per operatoret ekonomik vendor). d. - Çertifikata e regjistrimit te biznesit. e. - Çertifikata e regjistrimit te TVSH-se (per kompanite vendore). III.1.3) Kërkesat mbi gjendjen ekonomike dhe financiare (sipas nenit 63 të Ligjit N/A

nëse zbatohet)]:

Operatori ekonomik duhet t`i plotësojë kërkesat minimale financiare në vijim: N/A III.1. 4) Operatori ekonomik duhet ta plotësojë minimumin e kërkesave teknike dhe/ose profesionale (sipas nenit 64 të Ligjit, nëse zbatohet):

mbi mundësitë

Për të provuar se i plotëson kërkesat lidhur me aftësinë teknike dhe profesionale, Dëshmi e furnizimit të tillë do të jetë: 1. Autorizimi origjinal nga prodhuesi për shitjen ( furnizimin ) e materialit qe ofroneh. 2. Preardhje e mallit ,te paraqitet katallogu ose pershkrimet teknike Nëse operatori ekonomik dëshiron që të gjitha informacionet e ofruara lidhur me paragrafin III.1.3 dhe III.1.4 të klasifikohen dhe të trajtohen nga autoriteti kontraktues si informacione afariste sekrete, duhet të dorëzojë një kërkesë me shkrim në formë të ANEKS 6. III.1.5) Inspektimi i kapaciteteve teknike dhe/ose profesionale [Autoriteti ko ntraktues mu nd të dëshirojë, me shp enzimet e tij, të ekonomikë tenderues për qëllime të verifikimit.] III.2

kryejë nj ë in spektim t ë op eratorëve

KËRKESAT E SIGURISË SË TENDERIT

III.2.1) Siguria tenderit kërkohet nga të gjithë tenderuesit: [Tenderuesi duhet të d orëzojë një siguri të ten derit në një l artësi00 euro për një afat kohor prej 90 ditësh. (Periudha e vl efshmërisë s ë si gurisë së te nderit, duh et t`i përgjigjet periudhës së vl efshmërisë së te nderit të deklaruar në paragrafin IV.5 të kësaj dosjeje të tenderit, duke përfshirë edhe 30 ditë kalendarike më shumë).]

Formulari dhe kërkesat që duhet t`i plotësoj ë siguria e tenderit janë të saktësuara në ANEKSIN 7 të kësaj dosjeje të tenderit]. Autoriteti kontraktues do të refuzoj dhe nuk do të vlerësojë një tender të pranuar nga tenderuesi, në qoftë se ai nuk ka depozituar sigurinë e tenderit. Siguria e tenderit mund të dorëzohet në format e shënuara më poshtë: [me para të g atshme apo në ekuivalentin e p arave të gatshme, psh. tr ansfere bankare në ç`rast siguria e tenderit du het të depozito het në ban kë <emri i bankës >, kodi, <kodi i bankë s>, <numri i llogarisë >[ saktësoni detajet për llogarinë e veçantë bankare, të cilën autoriteti kontraktues e ka vendosur në një bankë të licencuar në Kosovë, sipas Nenit 55.6 të Ligjit, në formë të një: [çeku të vërtetuar nga një bankë e klasit të parë] letër krediti, të hapur dhe të konfirmuar nga një bankë e klasit të parë] [bondi të sigurisë, i pagueshëm pas kërkesës, të lëshuar nga një kompani e mirënjohur e sigurimit] [garancie të pakushtëzuar bankare, të lëshuar nga një bankë e klasit të parë] Aplikohen përkufizimet në vijim: ka e “klasit të parë” nënkupton b ankën q ë ë shtë të pa ktën në niveli n “A” pë r një ko hë të gjatë sipas një ose më shumë agjencive udhëheqëse vlerësuese, apo në ra st se ë shtë fjala për një ba nkë në Kosovë, nj ë ban kë që ë shtë e li cencuar n ga a na e Autoritetit Q endror B ankar të Kosovës. (ii) komp ani e “mirënjohur” e sigurimit nënkupton një kompani të paktën në nivelin “A” sipas një ose më shumë agjen cive udhëhe qëse vlerësu ese, apo në ra st se ë shtë fjala për një kom pani

(i) ban

9 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

sigurimesh n ë Kosovë, nj ë kompani që është e licencuar nga ana e Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës. Siguria e tenderit, duhet të pranohet nga autoriteti kontraktues më së voni deri më datën dhe kohën e saktësuar në paragrafin IV.2 të kësaj dosjeje të tenderit ( afati i fundit për dorëzimin e tenderëve) Kërkesat tjera në lidhje me sigurinë e tenderit , sipas Nenit 55.4 të Ligjit : S`ka. Rrethanat që çojnë në konfiskimin e sigurisë të tenderit: Siguria e tenderit që është depozituar nga tenderuesi mund të konfiskohet në rast se: a. Autoriteti kontraktues konstaton, në bazë të dëshmive të vërte tueshme objektivisht, se ai tenderues i ka dhënë informacione përmbajtësisht të gabueshme ose mashtruese autoritetit kontraktues; b. Tenderuesi tërheq tenderin e tij pas skadimit të afatit të fundit për dorëzim të tenderëve, por para skadimit të periudhës së vlefshmërisë së tenderit të përcaktuar në paragrafin IV.5 të kësaj dosjeje të tenderit ; c. Tenderuesit i është dhënë kontrata një fjalë në bazë të tenderit të tij dhe tenderuesi refuzon apo dështon: (i) (ii) (iii)

Që të depozitojë sigurinë e ekzekutimit të specifikuar në këtë dosje të tenderit; Të plotësojë të gjitha kush tet që i parap rijnë nënshkrimit të kontratës në fjalë si ç është p ërcaktuar në këtë dosje të tenderit; apo Të lidhë kontratë që u përshtatet afateve dhe kushteve të saktësuara në këtë dosje të tenderit]

Në rast se nuk ka ndodhur asnjë nga rrethanat e cekura më lart, që do të shkaktonin konfiskimin e sigurisë së tenderit, auto riteti kont raktues do ta kt hej sig urinë e tenderit të depo zituar brenda p esë (5) ditëve, pas ndodhjes së cilës do nga ngjarjet në vijim: a. skadimi i datës së vlefshmërisë së tenderit; b. dhënia dhe hyrja në fuqi e kontratës; dhe c. anulimi ose përfundimi i aktivitetit të prokurimit para dhënies ose hyrjes në fuqi të kontratës; III.3)

KËRKESAT E SIGURISË SË EKZEKUTIMIT

III.3.1)

Siguria e ekzekutimit kërkohet nga tenderuesi fitues

Në rast se u jepet kontrata juve , para se ta nënshkruani kontratën, ju duhet të depozitoni një siguri të ekzekutimit prej: 10 Shuma në përqindje e totalit të çmimit të tenderit: % Për një kohëzgjatje prej:

30 dite pas përmbushjes me sukses te kontrates.

Atje ku kërkohet siguria e ekzekutimit, dërgimi i tij i rregullt dhe me kohë në pajtim me këtë paragraf III.3.1, është parakusht për nënshkrimin dhe hyrjen në fuqi të kontratës. [Formulari mbi sigurinë e ekzekutimit, “Deklarata e Garantuesit” është specifikuar në Pjesën VI të kontratës]

Siguria e ekzekutimit duhet të depozitohet në njërën nga format e treguara më poshtë: Në para të gatshme apo në shumë ekuivalente, me transfer banke në ç`raste siguria e ekzekutimit duhet të depozitohet në Raiffei sen Bank Ko sovo (RBKO ),numri i lloga risë 1501001000 4846 07, të cilën a utoriteti kontraktues e ka vendosur në një bankë të licencuar në Kosovë, sipas Nenit 60.7 të Ligjit. Në formën e një: - çeku të certifikuar nga një bankë e klasit të parë; - bondi të sigurisë, i pagueshëm pas kërkesës, të lëshuar nga një kompani sigurimesh me emër letër krediti, të hapur dhe të konfirmuar nga një bankë e klasit të parë; - garancisë së pakushtëzuar bankare, të lëshuar nga një bankë e klasit të parë. Aplikohen përkufizimet në vijim: 10 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

(iii) banka

e “klasit të parë” nënkupton b ankën q ë ë shtë të pa ktën në niveli n “A” pë r një ko hë të gjatë sipas një ose më shumë agjencive udhëheqëse vlerësuese, apo në ra st se ë shtë fjala për një ba nkë në Kosovë, nj ë ban kë që ë shtë e li cencuar n ga a na e Autoritetit Q endror B ankar të Kosovës. (iv) komp ani e “mirënjohur” e sigurimit nënkupton një kompani të paktën në nivelin “A” sipas një ose më shumë agjen cive udhëhe qëse vlerësu ese, apo në ra st se ë shtë fjala për një kom pani sigurimesh n ë Kosovë, nj ë kompani që është e licencuar nga ana e Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës. Kërkesat dhe/apo kushtet tjera përkitazi me sigurinë e ekzekutimit, konfiskimi dhe kthimi i saj, sipas nenit 60.5 të Ligjit. S`ka

Konfiskimi i sigurisë së ekzekutimit : Shuma e sigurisë së ekzekutimit të depozituar nga tenderuesi fitues do të konfiskohet në rast se: a) shkelet ko ntrata e nën shkruar, gjë e cila i sh kakton hum bje material e autoritetit ko ntraktues dhe/apo kërkon nga autoriteti kontraktues që të bëjë shpenzime materiale për mbylljen e kontratës në fjalë; b) shkelet kon trata e nënshkruar dhe mb esin pa u paguar shumë punëto r, nënkontraktorë dhe/o se furnizues të mallrave; dhe c) Autoriteti kontra ktues p asi të jetë a korduar m e n enin 59 të li gjit, ka mjaft arsye p ër të b esuar se operatori ekonomik ka dorëzuar tender të pa zbatueshëm. Në rast se nuk ka ndodhur asnjë nga rrethanat e cekura më lart, që do të shkaktonin konfiskimin e sigurisë së e kzekutimit, autoriteti kontra ktues d o t’i kthej fondet ose dokumentet që ja në dep ozituar në form ë të sigurisë së ekzekutimit, në pajtim me kushtet e kontratës. Formulari d he dekl arata e gara ntuesit është specifikuar në Pje sën VII të kon tratës. Sigu ria e ekze kutimit duhet të depozitohet sipas nenit 60.7 të ligjit, në nj ërën nga format e specifi kuara në paragrafin III.3.1 të kësaj dosje të tenderit.

KUSHTET E TENDERIMIT [Në procedurën e hapur dhe atë të kufizuar]: NUK MUND TË BËHEN NEGOCIATA NDËRMJET AUTORITETIT KONTRAKTUES DHE TENDERUESVE LIDHUR ME ASNJË KUSHT MATERIAL APO ASPEKT MATERIAL TË TENDERIT, AS PARA, DHE AS PAS DORËZIMIT TË TENDERIT.

NENI IV INFORMATAT SHTESË IV.1)

AFATI KOHOR PËR PRANIMIN E KËRKESAVE PËR INFORMATA SHTESË OSE PËR INFORMATA SQARUESE

Tenderuesve u lejohet të bëjnë kërkesë me shkrim, për të kë rkuar ng a aut oriteti ko ntraktues info rmata sqaruese ose shtesë që operatorët ekonomi k me ndojnë se ja në të nevoj shme pë r pë rgatitjen dhe për dorëzimin e t enderit të p ërgjegjshëm. Kërkesa e till ë duhet të p ranohet nga autoriteti kon traktues, sipa s nenit 51.1 të Ligjit, jo më vonë se: Data:

20.08.2009

Kërkesa në fjalë mund të behët me an ë të përdo rimit të formularit për kërke së (Ane ks 8) dhe mund t’i dorëzohet autoritetit kontraktues në mënyrë elektronike, me shkrim ose me telefaks. Çdo sqarim i dosjes së tenderit do të komunikohet njëkohësisht me shkrim të gjithë tenderuesve. 11 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

Çdo ten derues i a rdhshëm që kërko n të ca ktojë ta kime individuale me autoritetin ko ntraktues gja të periudhës së tenderit mund të përjashtohet nga procedura e tenderit. IV.2)

AFATI KOHOR DHE VENDI PËR DORËZIMIN E TENDERËVE

Tenderët do të pranohen nga autoriteti kontraktues jo më vonë se: Data:

27.08.2009

Koha:

14;00

Vendi:

KEK sh.a. Prishtine, sheshi “Nena Tereze” nr.36, Arkivi qendror, kati përdhese.

Afati kohor është shkurtuar pë r do rëzimin e tende rëve për shkak të publi kimit të Njoftimit Paraprak mbi : [shëno datën (dd/mm/vvvv)]; N/A. Çdo tender që dorëzohet pas afatit të fundit për dorëzimin e tenderëve, siç ceket më lartë në këtë paragraf IV.2, menjëherë do t’i kthehet tenderuesit i pa hapur. Tenderuesit nuk duhet të bejnë asnjë ndryshim në tenderin e dorëzuar. Ju je ni të a utorizuar të të rhiqni tend erin tuaj p ërpara afatit të fu ndit pë r do rëzimin e tend erëve, n ëse j u nevojitet, dhe të dorëzoni një tjetër tender përpara afatit të fundit për dorëzimin e tenderëve. Asnjë tender nuk mund të tërhiqet në intervalin kohor në mes të afatit për dorëzimin e tenderëve siç është i caktuar në këtë paragrafin IV.2 dhe skadimit të periudhës së vlefshmërisë së tenderit siç është e caktuar më poshtë në paragrafin IV.5. Tërheqja e tenderit gjatë këtij intervali do të rezultojë me konfiskimin e sigurimit të tenderit.

IV.3)

VALUTAT - llOGARITJA E ÇMIMEVE

Të gjitha çmimet e specifikuara në tenderë duhet të deklarohen në Euro (€) dhe duhet të përfshijnë të gjitha taksat, obligimet dhe detyrimet tjera të aplikueshme. Çmimet në tender janë të fiksuara për gjatë ekzekutimit të kontratës dhe nuk mund të ndryshohen, në përjashtim të atyre çmimeve që i nënshtrohen ndryshimit në bersën përkatëse.

IV.4)

FORMULARI I TENDERIT, NUMËRI I EKZEMPLARËVE TË TENDERËVE. LISTA E DOKUMENTEVE TË KËRKUARA

Tenderët duhet të përfshijn ë Formularin e dorëzimit të tenderit të plotësuar i ci li gjendet në pjesën C të kësaj do sje`je të tenderit. Formula ri i dorë zimit të tenderit i plo tësuar dhe i nënshkruar së bashku me dokumentet tjera të kërkuara, të plotësuara dhe të nënshkruara në mënyrë të qartë, përbëjnë tenderin. Lista e dokumenteve të kërkuara është e përfshirë në paragrafin 3 të Formu larit të dorëzimit të tenderi t i cili gjendet në pjesën C të kësaj dosjeje të tenderit. Të gj itha dokum entet e kërkuara d uhet të sigurohen, të plo tësuara dhe të nënshkruara n ë më nyrë të q artë, për të formuar një tender të vlefshëm. Tenderët duhet të jenë në përputhshmëri me kushtet në vijim: (i)

Të gjitha fletët e tenderit duhet të LIDHEN dhe NUMËRIZOHEN;

(ii)

Të gjithë ten derët d uhet të dorëzohen në një ori gjinal, të vendosu r në nj ë zarf të veça ntë të shënuar “ORIGJINAL”, d he 1 kopje të nën shkruara në të nj ëjtën mëny rë sikur ori gjinali dhe t ë vendosura secila në një zarf të veçantë të shënuar “KOPJE”. Tenderuesi duhet të shënojë Numrin e Prokurimit (shih faqen e parë të kësaj dosjeje të tenderit), emrin dhe adresën e tenderuesit në faqen e pë rparme të secil it nga zarfet. Zarfet p astaj duhet të m byllen në një za rf të ja shtëm q ë tregon vetëm: a)

Adresën e vendit për dorëzimin e tenderëve (të caktuar në paragrafin I.1 dhe IV.2);

b)

Numrin e Prokurimit (shih faqen e parë të kësaj dosjeje të tenderit)

c)

fjalët “Mos e hap përpara” dt. 27.08.2009 ne ora 14:30.

d)

Emrin e tenderuesit. 12 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

(iii)

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

Një nga ko pjet e d orëzuara d uhet të mbahet e pa hapur nga ana e autoritetit kontraktues për OSHP-në, si provë në rast të ndonjë pretendimi për përmbajtjen e tenderit.

[Çdo specifikim tjetër në lidhje me dorëzimin e tenderëve (specifiko):] IV.5) PERIUDHA E VLEFSHMËRISË SË TENDERIT Tenderët duhet të jenë të vlefshëm për: 90 ditë kalendarike. Periudha e vlefshmërisë së tenderit duhet të fillojë në datën e afatit të fundit për dorëzimin e tenderëve siç është e thënë në paragrafin IV.2 të kësaj dosjeje të tenderit. Në rast se nuk zgjidhet operatori ekonomik ‘i suksesshëm” brenda periudhës së vlef shmërisë së tenderit, autoriteti kontraktues para skadimit të periud hës së v lefshmërisë së tenderit, do të kërkojë m e shkrim nga të gjithë tenderuesit një zgjatje të periudhës së vlefshmërisë së tenderit dhe/ose sigurimit të tenderit deri në një datë të caktuar. Në ra st se ten deruesi nuk i p ërgjigjet kërke sës së bë rë nga a utoriteti ko ntraktues, tenderi i tij do të refuzohet. IV.6) MARRËVESHJE PËR KRIJIMIN E GRUPIT TË OPERATORËVE EKONOMIK Nëse një ten der dorëzohet nga një gru p i operato rëve ekonomik, nga grupi kërkohet që të emërojë njërin nga anëtarët e grupit, si “person kontakti”, dhe, së bashku me tenderin e tij, të dorëzojë edhe origjinalin e nënshkruar të marrëveshjes për krijimin e atij grupi. Të gjithë anëtarët e grupit në fjalë janë së bashku dhe secili veçmas të përgjegjshëm para autoritetit kontraktues për përmbajtjen e tenderit të grupit dhe, nëse kontrata përkatëse duhet dhënë grupit në fjalë, ata gjithashtu janë së bashku dhe veçmas të përgjegjshëm para autoritetit kontraktues, për ekze kutimin e kont ratës në fjalë. Në rast të dhë nies së kontratës grupit të tillë, nga grupi do të kërkohet që të marrë formën ligjore në vijim: [precizo cilën formë dhe sqaro pse]]. IV.7) NËNKONTRAKTIMI Autoriteti ko ntraktues, m und të lejoj ë nën kontraktimin pë r realizimi n e një pje se t ë kont ratës. Nënkontraktimi nu k duhet të tej kalojë 40 % të vlerës së kontratës. Te nderuesi d uhet të d eklarojë nënkontraktorin e përzgj edhur, si d he t ë prezantoj nënkontratën e lidhur për këtë qëllim. Nënkontraktori duhet t’i siguroj dëshmitë e specifikuara në paragrafin III.1.1, si dhe dësh mitë e specifikuara në paragraf in III.1.2 – III.1.4 të kësaj dosje të tenderit, që janë të nevojshme për ekzekutimin e nënkontratës.

Neni V V.1)

HAPJA E TENDERËVE TAKIMI PËR HAPJE TË TENDERËVE

Çdo tenderues ka të drejtë të ketë një përfaqësues të pranishëm për ta vëzhguar hapjen e tenderëve, e cila bëhet në: Data:

27.08.2009

Koha:

14:30

Vendi:

KEK Sh.A, Prishtine, Sheshi “Nena Tereze” nr.36, lokalet e Zyres ekzekutive te prokurimit

Gjatë hapjes së tenderëve, Zyrtari i Pro kurimit me ndihmën e komisionit të h apjes do të le xojë me zë: (i) emrin e tenderuesit, (ii) çmimin e përgjithshëm të saktësuar në tender dhe (iii) ndonjë zbritje të ofruar në çmimin e tenderit, të saktësuar në formularin e dorëzimit të tenderit. Të gjitha këto do të shënohen në procesverbalin e hapjes së te nderëve, i cili duh et të n ënshkruhet nga Zyrtari i Prokurimit, ko misioni i ha pjes dhe nga të g jithë pjesëmarrësit në procesin e hapjes së tenderëve. Kopjet e procesverbalit në fjalë, duhet tu shpërndahen menjëherë të gjithë tenderuesve. V.2) DATA PRELIMINARE E DHËNIES SË KONTRATËS [NËSE DIHET] Data:

NENI VI

<shëno datën>

KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS – VLERËSIMI I TENDERIT

VI.1) KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS Kontratën duhet dhënë operatorit ekonomik që ka dorëzuar: 13 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

Tenderi ekonomikisht më i favorshëm VI.2) VLERËSIMI I TENDERIT Procesi i vle rësimit të tend erëve do të fillojë menj ëherë pas përfundimit të pro cesit të hapj es së tenderëve dhe jo më larg se 96 orë pas përfundimit të procesit të hapjes së tenderëve. Tenderët e pranuar me kohë që j anë dorëzuar nga ope ratorë (të ligjsh ëm) dhe (të ku alifikuar)3 do të ekzaminohen, vlerësohen dhe kraha sohen në bazë të procedurës së pë rcaktuar në Rre gulloren e Prokurimit Publik. Tenderi konsiderohet të jetë i përgjegjshëm kur: a. është në pajtueshmëri nga aspekti administrativ me kërkesat formale të kësaj dosjeje të tenderit; b. është në pajtueshmëri në termet teknike me përshkrimin, kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në këtë dosje të tenderit; c.

është dorëzuar nga operatori ekonomik që përmbush kriteret e përzgjedhjes të përcaktuara në paragrafin III.1 të kësaj dosjeje të tenderit. Të qe nët “në pajtueshmëri” n ga aspekti a dministrativ dhe te knik duhet të ku ptohet si përmbushje e kërkesave dhe e sp ecifikimeve admini strative dh e tekni ke të p arashtruara në këtë do sje t ë tende rit du ke mos u larguar substancialisht nga to dhe duke mos u bashkangjitur atyre kufizime. esencialisht d allojnë prej termeve d he “Largime ose kufizime substanciale” jan ë at o të cilat specifikimeve të do sjes së tende rit, n dikojnë mbi fu shëveprimin, cilësi në o se ekze kutimin e kontratës, kufizojnë të drejtat e autoritetit kont raktues o se obligimet e te nderuesit në n ko ntratë ose d eformojnë konkurrimin për ata tenderues, tenderët e të cilëve janë në pajtueshmëri. [Kur kontratat përfshijnë shërbimet pas-shitjes dhe/ose trajnimin, duhet të vlerëso het edhe pajtueshmëria teknike e shërbimeve të tilla]. Nëse tenderi është dorëzuar nga operatori ekonomik i cili nuk përmbush kriteret e pë rzgjedhjes, të përcaktuara në paragrafin III.1 të kësaj dosjeje të tenderit, tenderi menjëherë do të refuzohet dhe nuk mund të bëhet i tillë që të jetë n ë pajtueshmëri më vonë duke e korrigjuar atë ose duke e të rhequr largimin ose kufizimin. Për të lehtë suar ekza minimin, vlerë simin dhe kra hasimin e tenderëve, autorit eti kont raktues mund të kërkojë nga secili tenderues individualisht sqarim mbi tenderin e tij/saj. Kërkesa për sqarim dhe pë rgjigjja duhet të bëh en vetëm me shkrim, por nuk guxon të kërk ohet, ofrohet ose lej ohet asnjë n dryshim në çmi m ose në ndonjë kusht ose aspekt material të tenderit. Tenderët e përgjegjshëm do të vlerësohen dhe krahasohen sipas kritereve për dhënien e kontratës të përcaktuara në paragrafin VI. 1 të kësaj dosjeje të tenderit. Tend eruesi i cili ka dorë zuar tenderin e renditur më të lartë do t’i jepet kontrata. VI.2.1)

KORRIGJIMI I GABIMEVE ARITMETIKE

Autoriteti kon traktues mun d t’i korigjojë gabimet plotës isht aritmet ike në tend er. Gabimet e kori gjuara në këtë mënyrë do të jenë të obligueshme për tenderuesin. Tenderuesi menjëherë do të informohet me shkrim për çdo korigjim të tillë. Gjatë ekzaminimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve, gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga autoriteti kontraktues në këtë mënyrë: a. Në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëh erë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë; b. Në ra st se ka mosp ërputhje ndë rmjet çmimit njësi dhe vlerës së pë rgjithshme që merre t nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sa sisë, atëherë do të mbi zotërojë çmimi një si, dhe rrje dhimisht duhet të korrigjohet shuma në total e çmimit njësi;

3 Në procedurat e kufizuara dhe negociuara autorit eti kontraktor është i detyruar të ftojë në pjesëmarrje vetëm ata operator ekon omik të cilët kanë par aqitur kërkesë për pjesëmarrje d he plotësojnë kr iteret minimale t ë përzgjedhjes të vendosura ng a autoriteti kontraktues. 14 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

c.

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

Në rast se ka gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen e në ntotaleve, atëherë do të mbizotërojë nëntotali i cili vlerësohet të jetë në rregull pas llogaritjes së çmimit për njësi dhe totali i përgjithshëm duhet të korrigjohet;

d. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për tenderuesin; e. Në rast se tenderuesi nuk i pranon ato, atëherë tenderi i tij do të refuzohet. f.

Në a snjë rast nuk guxon t ë ko rigjohet çmimi pë r nj ësi. Në rast se tend eruesi preten don se ka gabuar çmimin për njësi, tenderi i tij do të refuzohet.

NENI VI .3) [INFORMATA TJERA TË NEVOJSHME]

NENI VII

ANKESAT

VII.1) INFORMATAT E PËRGJITHSHME Sipas Nenit 105.1 të Ligji t për Pro kurimin Publik në Kosovë (Ligji Nr. 02/L -99, i shpall ur me Rregull oren 2007/20), ankesa mund të dorëzohet nga cilado palë e intere suar në çdo fazë të aktiviteteve të pro kurimit dhe në lidhje me çfarëdo aktiviteti ose lëshimi të autoritetit kontraktues që supozohet të ketë bërë shkelje të këtij ligji, apo akteve të nxjerra në zbatim të tij. Ankesat duhet të dorëzohen në origjinal te Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP), në adresën: Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) Prishtine, rruga “Garibaldi” p.n. dhe, njëkohësisht, edhe një kopje e ankesës duhet të dorëzohet, në mënyrën m ë të shpejtë t ë mundur, te autoriteti kontraktues. Formën standarde të ankesës mund ta gjeni në këtë ueb-faqe: www.ks-gov.net/krpp. Procedura e ankesave rregullohet sipas dispozitave të PJESËS VIII të ligjit nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë. VII.2) PERIUDHA KOHORE PËR DORËZIMIN E ANKESËS PRANË ORGANIT TË SHQYRTIMIT TË PROKURIMIT (OSHP) Ankesa du het të dorëzoh et bren da 8 (tetë) ditë sh kalendarike, pas p ublikimit të Njoftimit të dhënie s së kontratës në fjalë apo rezultatit të konkursit të projektimit. Kjo periudhë fillon pas mesnat ës së ditës së publikimit të këtij njoftimi. Ankesa mund të refuzohet nëse : a. pretendimi ka të bëj ë me një vep rim ose l ëshim të autoritetit kontraktues, që preten dohet të ketë ndodhur dhjetë (10) ose më shumë ditë kalendarike para datës së tillë të publikimit; b. parashtruesi i an kesës, si pas opi nionit të pa nelit shqyrtue s, ka qenë në dijeni o se arsyetimisht është dashur të ketë qenë në dije ni mbi veprimin ose lëshimin e til lë – tetë (8) osë më shumë ditë kalendarike para datës së publikimit; c. parashtruesi i an kesës, si pas opi nionit të pa nelit shqyrtue s, ka qenë në dijeni o se arsyetimisht është dashur të ketë qenë në dijeni se veprimi ose lëshimi i tillë përbejnë shkelje të këtij ligji – tetë (8) ose më shumë ditë kalendarike para datës së publikimit; dhe d. parashtruesi i ankesës, sipas opinionit të panelit shqyrtues, ka patur mjaft kohë që të përgatisë dhe dorëzojë një ankesë që përmban pretendimet në fjalë para datës së tillë të publikimit.

VII.3) PËRMBAJTJA E ANKESËS SË BËRË NË OSHP Ankesa duhet të përmbajë: a. emrin, adresën dhe informatat kontaktuese të parashtruesit të ankesës; b. emrin e autoritetit përkatës kontraktues; c. një përshkrim specifik të arsyeshëm të aktiviteteve përkatëse të prokurimit; d. ka të b ashkangjitur një kopje të njoftimi t për dhënien e ko ntratës ose të njoftimit mbi rrezu ltatet e konkursit të projektimit, nëse diç e tillë është nxjerrë ose publikuar. e. vërteton se para shtruesi i ankesës ku alifikohet si “palë e inte resuar” si ç është pë rfufizuar kjo shprehje në nenin 4 të këtij ligji; f. përshkruan rrethanat faktike që përbëjnë ose që ngrisin supozimin për shkeljen e këtij ligji; 15 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

g. specifikon dispozitën ose dispozitat e këtij ligji që supozohet të jenë shkelur; dhe; h. përshkruajë mënyrën se si shkelja e su pozuar i ka shkakëtuar ose kërcënohet t’i shkakëtojë dëme materiale parashtruesit të ankesës. Nëse ndonjë nga kërkesat e mësipërme mungon, OSHP do të kthejë për plotësim ankesën. Parashtrimi i anke sës pe zullon autom atikisht pro cedurën e pro kurimit. Pamvarë sisht nga kjo, dhe në se kërkohet ng a autoriteti ko ntraktues, Kryetari i OSHP mund të revokoj ë ma sën e pe zullimit, pas ma rrjes parasysh të pasojave të mundëshme të pe zullimit automatik, p asoja këto që mun d të cënojn ë të gjitha interesat duke përfshirë edhe ato publike si dhe pasojat e ankuesit, Kryetari vendos se pasojat negative të pezullimit të tillë i tejkalojnë përfitimet që mund të arrihen pë rmes pe zullimit automatik në fjalë. Para ndërmarrjes së m asave t ë kërkua ra nga a utoriteti kontraktues, ankuesit duh et t’i jepet m undësia që t ë paraqesë argumentet e tij me shkrim te Kryeta ri p ër anuli min e pe zullimit Kryeta ri do të nj oftojë parashtruesin e ankesës dhe autoritetin përkatës kontraktues mbi vendimin e tij/saj. Depozitimi i sigurisë së ankesës: Të gjithë ankuesit duhet të depozitojnë një siguri brenda tri (3) ditëve të pun ës pas dorëzimit të an kesës. Shuma e këtij sigu rimi ë shtë e ba rabartë me p esë për qi nd (5%) të vlerë s së kontratës pu blike o se konkursit të p rojektimit, por jo më pa k se 1.000 Eu ro dhe jo më shumë se 5.000 €. Sigurimi i tillë mund të depozitohet në para të gatshme, në formë të një çeku të çertifikuar, kredie ose garancioni bankar. Për m ë shumë d etaje në lidhj e me mënyrat, ven din d he shumën e p agesës kontaktoni me pe rsonin kontaktues të OSHP-së në adresën e cekur më lartë. Nëse shuma e plotë e sigurimit në fjalë nuk depozitohet brenda afatit kohor të specifikuar prej tri (3) ditëve të punës, OSHP do të refuzojë ankesën dhe parashtruesi i ankesës nuk mund të parashtrojë më ndonjë ankesë tjetër në të cilën përfshihet ndonjëri nga pretendimet e bëra në ankesën e refuzuar. Konfiskimi i sigurisë së ankesës: OSHP-ja d o të ko nfiskoj sigurin ë e d epozituar nga p arashtruesi i ankesës, në qoftë se ko nstatohet nga paneli shqyrtues se të gjitha pretendimet në ankesë kanë qenë të rrejshme ose mashtruese. Nëse paneli shqyrtues konstaton se cilido pretendim i ju aji i bërë në ankesë është i rrejshëm, OSHP-ja mund të kërkoj nga ju që të paguani një gjobë shtesë prej 5000 €. Në rast se gjobiteni, do të shpalleni “i pa përshtatshëm” për pjesëmarrje në cilin do aktivitet prokurimi që mbulohet nga ky ligj, përderisa: (i) gjoba në fjalë nuk paguhet plotësisht; ose (ii) një Gjykatë kompetente e anulon vendimin e OSHP-së për pagimin e gjobës në fjalë. Kthimi i sigurisë së ankesës: OSHP-ja, menhëherë do t’ja kthej sigurimin parashtruesit të ankesës, nëse: a) ankesa e parashtruar, është refuzuar për shkak të mungesës së afateve kohore ose jo plotësisë të saktësuara në paragrafin VII.2 dhe VII.3 të kësaj dosjeje të tenderit; b) paneli shqyrtues konstaton se ndonjëra nga pretendimet në ankesë nuk është e rrejshme; VII.4) SHQYRTIMI I ANKESËS DHE VENDIMI Autoriteti Kontraktues në zbatim të nenit 110.1 të LPP , duhet që brënda 12 ditësh nga depozitimi i ankesës (të llogaritura si ne vijim: 1 ditë pune për rishikim nga OSHP plus 7 ditë kalendarike për ekspertin që të bëjë një vlersim me shkrim plus 4 ditë për autoritetin kontraktues që të informojë për vendimin e tij.) të informojë parashtruesin e an kesës, ekspertin dhe panelin shqyrtues të OS HP në lidhj e me vendimin e marrë. Nëse ankesa pran ohet Autorite ti Kontraktu es do të marrë ma sa korrigjuese brënda 5 ditëve nga p ranimi i ankesës. Nëse nu k jen i dako rd me vendimin e mësipërm apo nuk je ni inf ormuar n ë ko hë mun d të para shtroni n jë njoftim me shkrim për Panelin Shqyrtues pranë OSHP brënda (3) ditëve kalendarike, nga data e marrjes së vendimit apo pas skadimit të afatit të mësipërm, d uke id entifikuar pretendi met që parashtrue si i an kesës planifikon t’i vazhdojë para panelit shqyrtues. Ju duhet t’i përgjigjeni kë rkesave të P anelit Shqyrt ues pranë O SHP, përnd ryshe rrezikoheni të gj obiteni sipas nenit 111 të LPP deri në shumen prej 1000 Euro. 16 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

Paneli Shqyrtues ë shtë i detyrua r t’ju njoftojë ju për ven dimin përkatë s. Një publikohet edhe në faqen e internetit të OSHP. (www..........)

kopje e vendimit do të

Nëse mendoni se ven dimi pë rfundimtar o se kon statimi i një paneli shqyrt ues o se OSHP ë shtë n ë kundërshtim me faktet ose me këtë li gj, para shtruesi i a nkesës mund të kërkojë ng a gjy kata kom petente shqyrtimin e vendimit në pajtim me ligjin e zbatueshëm për Procedurën Administrative.

NENI VIII PJESËT E BASHKANGJITURA: Kësaj dosjeje të tende rit i bashkëngjite n 6 an ekset, të cilat form ojnë një pjesë të plotë të kë saj dosjeje të tenderit. Anekset ja në këto [ shëno listën total e të Anke save të shfrytëzuara, të pashfrytëzuar]:

Nr. i Aneksit

Përmbajtja

i obligueshëm ANEKS 1 ANEKS 3

Njoftimi i kontratës.

i obligueshëm ANEKS 5 i obligueshëm ANEKS 6 ANEKS 7 i bligueshëm ANEKS 8

Kërkesat e përshtatshmërisë: Deklarata nën betim.

Specifikimet teknike të detyrueshme.

Kërkesa për sekret.

numëruara. Hiqi Anekset

e

Referim në nenet e kësaj dosjeje të tenderit

II.2.5

III.1.3 & III.1.4

Deklarata standarde e garantuesit.

III.2.1

Kërkesa për informacione shtesë.

IV.1

[Për të larguar aneksin e pashfrytëzuar, vepro si në vijim: (1) shtyp Ctrl + Click kur kursori është në Aneksin përkatës, (2) fshij (delete) faqen (t) e Aneksit dhe “Section Break” të faqes, (3) kthehu tek kjo tabelë, (4) selekto rreshtin përkatës që korrespondon me këtë Aneks të fshirë, (5) fshij rreshtin –(Table/Delete/Rows)]

17 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

NJOFTIMI PËR KONTRATË4

ANEKS 1.

Në bazë të Nenit 38 të LPP-02/L-99 të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20

Data e dorëzimit të Njoftimit për Kontratë në KRPP:

Publikimi i Njoftimit për Kontratë (versioni i plotë):

17.07.2009

Mediat:

Data:

Expres

17.07.2009

Info Pres

17.07.2009

NJOFTIMI PËR KONTRATË Njoftimit për Kontratë është në dispozicion në: www.ks-gov.net/krp

4 Të fshihet ky aneks kur përdoren procedurat e negociuara pa publikimin e njoftimit për kontratë 18 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

ANEKS 2. SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME Në bazë të Nenit 28 të LPP-02/L-99, të shpallur me Rregulloren 2007/20

[Specifikimet teknike përshkruajnë, në mënyrë jo diskriminuese, karakteristikat e detyrueshme te objekteve te kontratës siç janë: Kualiteti, sigurimi i kualitetit, performanca, terminologjia, kërkesat e dizajnit, simbolet, dimensionet, testimi dhe metodat e testimit,sigurimi, paketimi, shënjimi, etiketimi. Specifikimet teknike duhet të përpilohen në mënyrë që të përputhen me qëllimin e prokurimit dhe të ofrojnë qasje sa më të madhe te operatorët ekonomik të interesuar. Autoriteti kontraktues është veçanërisht i ndaluar te vendosë specifikim teknik qe favorizojnë ose dis-favorizojnë një ose me shume operatorë ekonomik.

Pjesa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Përshkrimi Kontaktor 9A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 10A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor KO 44E ,220 VAC Kontaktor 12A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 16A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 16A ; 220V, KNL10\12 Kontaktor 22A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 25A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 25A ; 220V, KNL10\12 Kontaktor 32A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 40A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 45A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 63A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 75A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 110A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 170A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 200A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 250A ; 0,4KV, 220VAC (me kont. ndihmse) Kontaktor 400A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor 630A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse) Kontaktor ndihmes 3NO +1NC; 24V, DC; KC6-31Z Kontaktor ndihmes 10A ; 6NO+NC; 48VDC Kontaktor ndihmes 10A;4NO+4NC;48VDC;KC-44E Kontaktor ndihmes 16A;4NO+4NC;48VAC;KC-44E Kontaktor ndihmes 16A;4N0+4NC;220V;AC;44E

26. Konaktor ndihmes, 2N0+2NC,220VAC typ 3RH 1122-1AP00 27. 28. 29. 30.

Pjese plotesuese per kontaktore ndihmes, 2NO+2NC, typ 3RH 19 111FA22, 220VAC Kontaktor 3KW\400V, 18A, 230VAC 50Hz, 3polar tip 3RT10151AP01-1NO Kontaktor 4KW\400V, 22A, 230VAC 50Hz, 3polar tip 3RT10161AP01-1NO Kontaktor 11KW\400V, 25A, 230VAC 50Hz, 3polar tip 3RT10261AP04-2NO+2NC

31. Kontaktor 400A, 380V, tip- 3RT1075. 1NO, 1NC

Fushëveprimi furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim

Sasia e perafert vjetore 250 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 150 100 150 150 150 100 150 100 200 200 200 200 200 250 250 100 100 100 100 19 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

32. Kontaktor K 160-42\220i, 160 A, 220VAC 33. Kontaktor K 250-42\220i, 250A,220VAC 34. Kontaktor K 160-42\220i, 160A, 380VAC 35. Kontaktor K 45-42\220e, 40A, 3P+3Q, 220 V DC 36. Kontaktor K 25-42\220i, 25A, 4P +2Q,220VAC 37. Kontaktor K 40-42\220i,40A,4P+2Q,220V AC 38. Kontaktor 3TF 54 22-OA,AC-3,250A,380V,2P+2Q,220VAC 39. Kontaktor 3TB 52 20-OA, AC-3,170A, 380 V,2P+2Q,220 VAC 40. Kontaktor 3TB 44 17-OA,AC-1,45 A, 380V,2P+2Q,220V AC 41. Kontaktor CN 40\CNM\40, 40A, 380V, 2P+2Q,220V AC 42. Kontaktor 3TH 82 44, 16A, 380V, 2P+2Q,220V AC 43. Komplet kontakte per kontaktor, 3TF 54 22-OA 44. Komplet kontakte per kontaktor, 3TB 52 20-OA 45. Komplet kontakte per kontaktor, 3TB 44 17-OA Rele (kontaktor) ndihmes, Un=110V AC, kontakte;Un=250V AC, In 46. =7A, numri i kontakteve 4NO, 0 NC,Un=220VAC Rele (kontaktor) ndihmes, CA3-KN31 ED, UN=48V DC. Numri 47. kontakteve 3 NO, 1NC, Un =220vac 48.

Rele (kontaktor) ndihmes, CA3-KN31 MD3, Un=220V DC. Numri kontakteve 2NO,1NC,Un=220VAC

furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim furnizim

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sasia e përafërt mund te ndryshoj ± 30% per nje vit. Varesisht nga emertimi i mallit nga an a e pro dhuesit, ofer tuesi d uhet te dë shmoi qe kara kteristikat tekn ike te mallrave te ofruara jane te njëjta me llojin e mallerave te emertuar ne specifikimin teknik ne dosjen e tenderit. Liferimi i mallit i sho qeruar me d okumentacionin p erkates d uhet t e beh et ne d epon e bl erësit ne paketim te pershtatshem per b artje, transport dhe deponim , i ci li garanton mbrojtje te sigurte ndaj demtimeve mekanike dhe ndikimeve te lagshtise per nje periudhe te caktuar kohore.

Tenderuesi duhet të jetë në pajtues hmëri me të gjitha speci fikimet e sh ënuara n ë këtë listë. Çd o kërkesë jo e përmbushu r do të eliminojë tenderi n pë r pjesë n e plotë. J u lutem kon trolloni nëse tenderi juaj plotëson secilin nga specifikimet teknike të përshkruara më lartë.

                                                           

20 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

3. ANEKS

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

KËRKESAT E PËRSHTATSHMËRISË DEKLARATA NËN BETIM

Unë, i poshtënënshkruari, duke përfaqësuar: [operatorin ekonomik që dorëzon tenderin ] deklaroj nën betim se operatori ekonomik p ërmbush kërkesat e p ërshtatshmërisë t ë pa rapara me ne nin 62, të Ligjit mb i Prokurimin Publik në Kosovë, Ligji Nr. 02/L-99 i shpallur me Rregulloren Nr.2007/20. Unë vërtetoj se i kam lexu ar kërkesat e përshtatsh mërisë në neni n 62 të këtij ligji dhe sig uroj se ope ratori ekonomik në fjalë plotësisht i përmbush këto. Unë pranoj mundësinë e sanksionimeve penale dhe civile, gjobave dhe dënimeve, nëse operatori ekonomik në fjalë me qëllim a po p ër shkak të pakujdesisë dorëzon çfarëdo do kumenti ose de klarata që pë rmban informata përmbajtësisht të gabueshme ose mashtruese.

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE) Emri i OE: Adresa e plotë: I përfaqësuar nga: Emri: Pozita: Nënshkrimi: Data: Vula:

21 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

Kërkesat e Përshtatshmërisë

(Sipas nenit 62 të LPP-02/L-99 të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20)

1. a)

Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose të marrë pjesë në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse ai operatori ekonomik, ndonjë punonjës, drejtues, menaxher ose drejtor i tij:

ka qenë pjesëm arrës në përgatit jen e njoftim it të kontratë s ose d osjes së tenderit,ose në përgatitjen e ndonjë pje se të tyre, që shfrytëzohet nga autoriteti përkatës kontraktues; ose ka pranuar ndih më për përg atitjen e tenderit os e kërkesës për pjesëmarrje nga n jë person ose ndërmar rje që ka marrë pjesë në përgatitjen e njoftimit të kontratës ose dosjes së tenderit ose të ndonjë pjese të ndonjë pjesë të këtyre të fundit.

b)

2

Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse ai operatori ekonomik, ndonjë punonjës, drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluara: a.

b. c. d. e. f.

është dënuar nga një gj ykatë kompetente për vepër penale d uke përfshirë pr aktikumin e korrupsionit, larjen e para ve, mitosjen, shantazh ose aktivitete t e për shkruara ose të ngjashme me ato t ë pë rshkruara n ë neni n 227.2 t ë këtij ligji (shih më poshtë), në ligjet dhe rregulloret në fuq i në Koso vë ose në cilindo vend, ose në çfarëdo marrëveshje ose konvente ndërkombëtare; është deklaruar i papërshtatshëm , për shkak të sjelljeve të përme ndura m ë lart, n ga çfarëdo bank e, institucioni os e organizate e cila ofron fonde për zhvillim të përgjithshëm, investim publik ose rindërtim; është dënua r nga një gjykatë kompetente p ër veprë n penal e të pjesëmar rjes në një or ganizatë kriminale, që përkufizohet si a sociacion i strukturuar dhe i krijuar gjatë një periudhe kohore dhe që vepron në mënyrë të org anizuar me qëllim të përfitimit financiar përmes veprimeve që konsiderohen si kriminale ose të,kundërligjshme; është dënuar nga një gjykatë kompetente për vepër penale të mashtrimit ose të barabartë me mashtrimin; është konstatuar nga një gjy katë ko mpetente, agjenci administrative ose or ganizatë për zbatimin e standardeve t ë sjelljes profesionale, se është sjellë në mënyrë joprofesionale; ose është konstatuar nga OSHP-ja ose ndonjë gj ykatë kompetente se ka bërë keqprezantim të ndonjë autoritet publik në Kosovë apo gjetiu.

5. Operatori ekonomik nuk ka të drejtë që të marrë pjesë në një aktivitet të prokurimit ose në ekzekutimin e ndonjë kontrate publike, nëse ai operatori ekonomik: a. gjatë d y viteve të kaluara është shpallur nga një gj ykatë ko mpetente si i faliment uar ose insolvent;apo aktualisht është obj ekt procedure (i) për deklarim të falimentimit,(ii) për një urdhër të mbylljes së dhunshme ose administrimi nga një gjykatë, apo (iii) për ndonjë procedurë të ngjashme sipas Ligjit të Kosovës apo ndonjë juridiksioni tjetër; b. me vendim të një gjykate kompetente është likuiduar ose është vënë në mbikëqyrje të administratorit; c. aktualisht ka n jë marrëveshje ose aranzhim me kreditorët e t ij që siguron kushte të zgjeruara ose të reduktuara të pa gimit nëse mbi kushtet e till a janë pajtuar p araprakisht kredi torët e t illë për shkak se operato ri ekonomik më parë ka qenë I paaftë që të përmbushë obligimet e tij në afatin e duhur kohor; d. është në një situ atë të ngjashme me ato të përshkruara në a, b os e c më lartë, që rrjedhin nga një procedurë e ngja shme sipas ligjeve në vendin ku është themeluar ose në vendin ku zhvillon veprimtarinë e tij afariste; e. aktualisht i nënshtrohet një vend imi gj yqësor ose administrativ i cili su spendon p agesat nga ope ratori ose p ër atë operatori ekonomik dhe q ë rezultojnë në një humbje të tërësishme ose të pjesshme të të drejtave të operatorit ekonomik për të administruar ose disponuar me pasurinë e tij. f. aktualisht është objekt i një vend imi gjyqësor ose procedure a dministrative që suspendon ose red ukton pagesat n ga operatori ekonomik ose p ër operato rin ekonomik; nëse procedurat e tilla g jithashtu mund të rezultojnë në v endimin për falimentimin ose likuidimin e operatorit ekonomik; g. gjatë tri viteve t ë fundit është konstatuar nga nj ë gj ykatë kompetente se nuk e ka përmbushu r një kontratë me n donjë entitet publik, autoritet publik ose ndërmarrje në Kosovë apo diku tjetër; h. aktualisht është me vonesë në pagimin e çfarëdo kontributeve për sigurim social në Kosovë ose në vendin e themelimit të operatorit ekono mik, apo është vonuar më shu më se tridhjet ë (50) ditë me p agesën e ndonjë shume që i ka borxh ndonjë operatori të sektorit publik në Kosovë për ujë, rrymë, gas apo ngrohje; i. aktualisht është me vonesë për pagimin e tatimeve në Kosovë ose në vendin e themelimit të operatorit ekonomik; ose j. ende nuk është pajtuar me një vendim të lëshuar nga OSHP-ja ose një panel shqyrtues. k. Ka një vend biznesi në Kosovë, por nuk ka certifikatë të vlefshme regjistrimi, të lëshuar nga Regjistri i Kosovës i Orga nizatave të Biznesit dhe Emrave të produkteve.

Ndikimi i Paligjshëm, Ndëshkimet dhe Marrëveshjet Konfidenciale (Neni 227 i LPP-02/L-99 të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20)

227.4. Pa par agjykuar dhe duke iu nënshtruar L igjit Penal dhe ligj eve të tjera në fuqi,do të kons iderohet shkelje e këtij ligji , e dënueshme dhe e zbatueshme në pajtim me dispozitat përkatëse të Ligjit Penal të Kosovës për çdo person që ka pranuar të : a. sigurojë, ofrojë, kërkojë, pranojë os e të tregojë gatishmëri për të siguruar, of ruar, kërkuar ose pranuar diç që është e vlefshme (duke përfshirë, po r p a u kufizuar n ë, para, of ertë p une, pasuri m ateriale dhe jo- materiale, favorizim ose shërbime) për p ërfitimin e drejtpërdrejtë ose e të rthortë, a po bëhet me qëllim përfitimi të punonjësit ose të ish punonjësit, zyrtarit ose ish - zyrtarit të një aut oriteti kontraktues, a të një pe rsoni apo ndë rmarrjeje që ka lidhje me punonjësin o se që bashkëpunon me punonjësin, ish -punonjësin, z yrtarin ose ish- z yrtarin, në të rësi ose pjesërisht për të ndikuar ose tentuar për të ndikuar në vendimin ose masat që dëmtojnë, ose lidhen me inicimin, zbatimin ose rezultatet e aktivitetit të prokurimit; b. të ndërmarrë masa, ose të tregojë gatishmëri për të marrë masa, me qëllim të frikësimit, shtrëngimit, dëmtimit ose shkaktimit të dëmit (fizik, financiar ose të ndryshëm) të n donjë personi ose ndërma rrje, n ë të rësi ose pje sërisht me qëllim që të ndikojë, të tentojë të ndikojë ose të hak merret për një vendim ose veprim lidhur me inicimin, zbatimin ose rezultatin e aktivitetit të prokurimit; c. të kërkojë ose të h yjë në çfarëdo marrëveshje, a ranzhim os e mirëkuptim me çfarë do personi ose ndërmarrje tjetër , nëse marrëveshja, ara nzhimi ose mirëkuptimi i tillë ka për qëllim që t ë ndikojë ose të parandalojë , k ufizojë ose të ngatërroj konkurrencën për cilëndo kontratë publike; ose d. t`ia lehtësojë os e ta inkurajojë ci lindo person ose ndërmarr je që të merret me cilindo nga veprimet e specifi kuara në pikat “a”, “b” ose “c” më lartë.

22 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

ANEKS 4. KËRKESA PËR SEKRET AFARIST Në bazë të Nenit 20.5 të LPP-02/L-99, të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20

Për: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES Sh.A. Prishtine, Sheshi “Nena Tereze” nr 56 (më tej “Autoriteti Kontraktues”) konomik”), du ke DUKE PASUR PARAS YSH SE [emri i operat orit ekonom ik] (më tej “Operatori E përmbushur kërkesat e dosjes së tenderit nën Nr. e Prokurimit të si për-përmendur, paragrafi III.4.5 dhe/ose III.4.5, ka dërguar informacionet sekrete afariste, si në vijim: Identifikimi i informacioneve sekrete afariste dhe referimi në pjesët e dokumenteve të dërguara: DHE DUKE PATUR PARASYSH SE informatat e përmendura janë deklaruar që (i) nuk janë pronë publi ke, dhe (ii) janë të mbrojtura nga zbulimi i qëllimshëm ose nga pakujdesia nga ana e operatorit ekonomik ; DHE DUKE PATUR PARASYSH SE qasja publi ke në informac ionet e përm endura do të rezultonte me dëmtimin material të interesave legjitime komerciale të operatorit ekonomik për arsyet vijuese: Deklaratë mbi natyrën e dëmit të tillë material dhe arsyet pse do të duhej të shfaqet: PRANDAJ, u në, i poshtë nënshkruari, duke përfa qësuar Ope ratorin Ekon omik, nëpërmjet kësaj sh preh dëshirën që Autoriteti Kontraktues t’i klasifikojë dhe mirëmbajë informacionet e përmendura si informacione sekrete afariste. Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE) Emri i OE: Adresa e plotë: I përfaqësuar nga: Emri: Pozita: Nënshkrimi: Data: Vula:

23 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

ANEKSI 5.

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

DEKLARATA STANDARDE E GARANTUESIT

SIGURIA E TENDERIT Në bazë të Nenit 55 të LPP-02/L-99, të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20

Deklarata e garantuesit

SIGURIA E TENDERIT Për: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES Sh.A. Prishtine, Sheshi “Nena Tereze” nr 56 (në vazhdim: “autoriteti kontraktues” Në emër të: [emri dhe adresa e operatorit ekonomik] (në vazhdim “tenderuesi”) Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR Numri i prokurimit: KEKO -09-477-111 DERISA tend eruesi ka ndërmarrë vep rimet për të d orëzuar nj ë siguri te nderi duke iu referuar Dosjes së Tenderit , me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues; DHE NGASE tenderuesi dëshiron të depozitojë garancinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit; DHE NGASE ne jemi pajtuar t`i japim tenderuesit këtë garanci: ANDAJ NE t ë poshtënë nshkruarit, me këtë konfirm ojmë se jemi gara ntues d he pë rgjegjës pa ra ju sh, në emër të te nderuesit, de ri në një total prej: < shuma e si gurisë me fjalë dhe shifra > zo tohemi të ju paguajmë, q ë me kërkesën tuaj të parë me shkri m në të cilën de klarohet mospërmbu shja e një rit nga kushtet në vijim: a. Autoriteti kontraktues konstaton, në bazë të dëshmive të vërte tueshme objektivisht, se ai tenderues i ka dhënë informacione përmbajtësisht të gabueshme ose mashtruese autoritetit kontraktues; b. Tenderuesi tërheq tenderin e tij pas skadimit të afatit të fundit për dorëzim të tenderëve, por para skadimit të periudhës së vlefshmërisë së tenderit të përcaktuar në paragrafin IV.5 të kësaj dosjeje të tenderit; c. Tenderuesit i është dhënë kontrata në fjalë në bazë të tenderit të tij dhe tenderuesi refuzon apo dështon: I. Që të depozitojë sigurinë e ekzekutimit të specifikuar në dosjen e tenderit; II. Të plotësojë të gjitha kushtet që i paraprijnë nënshkrimit të kontratës në fjalë siç është përcaktuar në dosjen e tenderit; apo III. Të lidhë kontratë që u përshtatet afateve dhe kushteve të saktësuara në dosjen e tenderit. Pagesa në shumën e li mituar p rej: <shuma e g arantuar> si ç është la rtcekur, d o të bëhet pa a snjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin “e pranimit”. Kjo siguri vlen deri me: <data dhe koha > _________________________________________________ Nënshkrimi dhe vula e garantuesit

_______________________________________________ Emri i institucionit financiar

______________________________________________ Adresa

___________________________________________________ Data

24 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

ANEKS 9. KRITERET PËR DHËNIEN E KONTRATËS5 (tenderi ekonomikisht më i favorshëm)

Në bazë të Nenit 50 të LPP-02/L-99 të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20

PËRKUFIZIMI DHE MATJA Kategoritë 1

Çmimi

2

Afati liferimit

3

Garancioni

7

Kushte të tjera ligjore

PËR pjesë [<shëno Nr.>] Përshkrimi i kritereve

Pesha e çmimit të përcaktohet jo më pak se 50%.

Pikët < 100x % > për tender in me çmimin m ë të ulët. Pikët e tenderit llogariten proporcionalisht [Pikët <100x %> për tenderin me shpenzimet më të mira o peracionale. Pik ët e tender it ll ogariten proporcionalisht (në shpenzime)] [Pikët <100x %> për tenderin me dërgesën më të shkurtër. Pi kët e te nderit llo gariten proporcionalisht (në ditë)]

Pesha6 Metoda e Vlerësimit 70%

Ç = Çu x [100x%]7 Çt

20%

O = Om x [100x%]8 Ot

10%

D = Dt x [100x%]9 Dsh

100 %

5 Të fshihet ky aneks, kur kriter për dhënie të kontratës specifikohet “tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ultë” 6 Pesha e dhënë secilës nga kriteret në fjalë (në % - totali i të gjitha peshave duhet të jetë i barabartë me 100) 7 ku Ç Pikët për tenderin, Çu= Çmimi më i ulët, Çt = çmimi i tenderit. = 8 ku O Pikët për tenderin, Os= Shpenzimet më të mira Operacionale, Ot = Shpenzimet Operacionale të Tenderit. = 9 ku D Pikët për tenderin, Dsh= dërgesa më e shkurtër, Dt = dërgesa e tenderit. = 25 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

ANEKSI 6. KËRKESA PËR INFORMACIONE SHTESË Në bazë të Nenit 54. të LPP-02/L-99 të shpallur me Rregulloren Nr.2007/20

Për: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES Sh.A. Prishtine, Sheshi “Nena Tereze” nr 56 DUKE MARRË PARASYSH SE [emri i operatorit ekonomik] (më tej “Operatori Ekonomik”), pas pranimit të dosjes së tenderit nën Nr. e Pro kurimit të sipër -përmendur, beson se nevojiten informacionet shtesë ose informacionet sqaruese si në vijim: Identifikimi i informacioneve shtesë o se i info rmacioneve sqaruese, pë rfshirë referimet në pjesën apo në pjesët e dosjes së tenderit:

PRANDAJ, unë, i poshtënënshkruari, duke përfaqësuar Operatorin Ekonomik, nëpërmjet kësaj kërkoj marrjen e informacioneve të identifikuara. Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE) Emri OE:

Adresa e plotë: I përfaqësuar nga: Emri: Pozita: Nënshkrimi: Data: Vula:

26 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

Kontrata do t’i ipet operatorit ekonomik që ka dorëzuar: PJESA B: DRAFT KONTRATA10, KUSHTET DHE ANEKSET E NDËRLIDHUR PJESA I, E KONTRATËS:

DRAFT KONTRATA

KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES Sh.A. Prishtine, Sheshi “Nena Tereze” nr 56 dhe <Emri i Kontraktuesit> (akronimi) (“Kontraktuesi”) janë pajtuar si në vijim: Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR Numri i prokurimit: KEKO -09-477-111 Neni 2

Lënda

Lënda e ko ntratës duhet të jetë dër gesa në KEK sh.a. DRRJ, Dep artamenti i mirë mbajtjes,ne af atin koh or të ekzekutimit dhe Inkotermin nga Kontraktuesi, i furnizimeve në vijim: përshkrimi i përgjithshëm i furnizimeve, duke përfshirë sasitë: Kontraktuesi d uhet të j etë n ë pajtu eshmëri t ë pl otë me afatet e Kushtev e të Veçant a dh e të an eksit te knik [duk e përfshirë të gjitha ndryshimet në variantin e propozuar]. [Furnizimet të cilat përbëjnë lëndën e k ontratës / pjes ët nr:[........... ...] duhet të shoqër ohen me pjesë rezervë të përshkruara nga Kontraktuesi në ten derin e tij] dhe n ga [pajisjet shtesë / artikujt tjerë të nevojshëm për shfrytëzimin e mallrave gjatë një periudhe prej:[................],siç është e specifikuar në instruksionet për Tenderuesit]. (N/A) Vendi i pra nimit të furnizimev e do të jetë K EK sh.a. DRR J, Departame nti i mirëmbajtj es,depoja n e Mi rash, afatet kohore për dërgesën dhe montimin do të jenë jo me s hume se 5 0 dite kalendarike pas nënshkrimit te kontrates nga te dy palet dhe Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP11 me TVSH dhe te gjitha shpenzimet tjera perkatese. Periudha e dërgesës dhe m ontimit d o të v azhdojë pr ej d atës së nënshkrimit të kontr atës n ga a na e të d y Palëve deri ne përfundim te montimit, jo me shume se 50 dite kalendarike. Neni 2

Origjina

Kontraktuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës. Origjina e m allrave d o të p ërcaktohet si pas Kodit të D oganave të Bas hkësisë Evr opiane (C ommunity C ustoms Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë. Neni 5 Çmimi Çmimi i furnizimeve me montim do të jetë, gjithësej: ________________________________€; <çmimi i furnizimeve me shifra> dhe____________________________________________________________________ Euro. <çmimi i furnizimeve me fjalë> 5.2 Çmimi i përmendur në Nenin 5.2 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai d uhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve (përveq çmimit të atyre artikujve që u nënshtrohen ndryshimit të çmimit sipas bersës përkatëse). 5.5 Pagesat do të bëh en në pa jtim me Kushtet e pë rgjithshme dhe/ose të Veça nta (Nen et prej 26 d eri 28) . Ndryshimi i çmimit të kontr atës mun d të bëhet vet ëm n ëse kemi ndonjë n dryshim me li gj, rritje apo zvo gëlim t ë tatimeve, det yrimeve d he o bligimeve lig jore, në mes të dat ës së fuqizim it të kontratës dhe përfu ndimit të realizim it të 5.2

10 Fjala “draft ” du het të larg ohet n ga kontrata kur kjo formë standa rde të modifikohet nga Aut oriteti Kontraktues sipas kushteve t ë aktivitetit përkatës të prokurimit. 11 DDP - Detyrimi i Dorëzimit është Paguar - Incoterms 2000 Oda Ekonomike Ndërkombëtare.

27 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

kontratës. Nes e keto ndr yshime te cekura me lartë nd odhin d erisa Kontraktuesi është në v onesë në rea lizim të kontratës, atëherë Kontraktuesi do ti bart shpenzimet shtesë që paraqiten si pasojë e ndryshimit të ligjit. Neni 5

Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim: Marrëveshja e kontratës; Kushtet e Veçanta, përfshirë edhe aneksin teknik; (Aneksi II: saktësimet teknike-Pjesa 2; Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe anekset ( Aneksi II: saktësimet teknike-Pjesa 2); Oferta financiare (Aneksi III); Kushtet e Përgjithshme (Aneksi I); [dispozita tjera të dosjes së tenderit.]

Dokumentet e ndr yshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpj egojnë njëra tjetrën; dhe në rast e të paqartës isë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër. Neni 5 Komunikimet Të gjitha komu nikimet me shk rim që kan ë të bëjnë me kë të Kontratë nd ërmjet Autoritetit Kontraktues, n ga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht sipas nenit 5 në Kushtet e Veçanta. E hartuar në gjuhën shqipe dhe serbe12 në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin. Për Autoritetin Kontraktues

Për Kontraktuesin

Emri:

Emri:

Pozita:

Pozita:

Nënshkrimi:

Nënshkrimi:

Data:

Data:

Vula:

Vula:

12 Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender. 28 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR PJESA II E KONTRATES

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

KUSHTET E PËRGJITHSHME

PËR KONTRATAT E FURNIZIMIT TË FINANCUARA NGA BUXHETI I KONSOLIDUAR I KOSOVËS DISPOZITAT PRELIMINARE Neni 2

Përkufizimet

4.2

“Kontratë furnizimi” do të thotë marrëve shje me shkr im, me shpërbl im në par a e lidhur mid is a utoritetit kontraktues dhe një apo më shumë kontraktuesve (furnizuesve) që ka për qëllim blerjen, qiradhënien me ose pa mundësi blerje, qiradhënien me këste apo pjesë, të një ose më shumë produkteve.

4.2

“Produktet” përkufizohen si të mira materia le që ka në vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufiz uar në mallrat, artik ujt, lënd ët e para, makin eritë dhe pajisjet, o bjektet në for më të n gurtë të lën gshme o se t ë gazshme.

4.5

“autoritet kontraktues” do të thotë autoriteti publik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate blen produktet që ja në objekt i kësaj ko ntrate. Ky term kud o që për doret në dispozitat e kësaj kontrate ka kuptimin e njejtë me atë që është përkufizuar në LPP.

4.5

“Kontraktues” do të thotë personi fizik ose jur idik q ë është palë e k ësaj ko ntrate d he s ipas dis pozitave të kësaj kontrate furnizon produktet që janë objekt i kësaj kontrate.

4.5

“Palë(t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.

4.6

“inkoterme” do të thotë termat ndërkombëtar tregtar që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet e lidhura me transferimin e produkteve nga kontraktuesi tek autoriteti kontraktues.

4.7

“Furnizim” do të thotë d orëzim i pro dukteve me cil ësi, sasi dhe lloj të sp ecifikuar në ko ntratë, si d he t ë vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktaur në kontratë.

4.8

“Çmimi i kontratës” do të th otë çmimi i ofr uar me t ender nga kotraktu esi dh e i pranuar ng a a utoriteti kontraktues dhe i njejti i përcaktuar në kontratë të cilin autoriteti kontraktues obligohet t’ja paguaj kontraktuesit për zbatim të plotë të detyrimeve kontraktuese.

4.9

“Shërbimet p as shitjs” do të thotë sh ërbimet ndi hmëse, si: instalim i, mirë mbajtja, ripar imi i furniz imeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon kontraktuesi dhe/ose detyrime të ngjajshme në lidhje me furnizimet e produkteve.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm 4.2 Kushtet e veç anta e saktëso jnë cil i është li gji që i p ërcakton të gjitha ç ështjet që n uk janë të mbul uara në kontratë. 4.2

Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e procedurës.

Neni 5 5.2

5.4.

Neni 5

Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës Përveç nëse është dhënë ndryshe në Kushtet e v eçanta, kontrata përbëhet nga këto dokumente, të renditura sipas përparësisë: a) marrëves hja e kontratës; b)

Kushtet e veçanta me aneksin teknik;

c)

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë anekset;

d)

Specifikimet financiare (Aneksi III) ;

e)

kushtet e përgjithshme (Aneksi I);

f)

[procesverbali i takimit informues/vizitës në vend];

Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën do të konsiderohen se s hpjegojnë njëra tjetrën, n ë rastet e paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit në të cilin janë paraqitur më sipër. Komunikimet

5.2

Komunikimet ndërmjet Autor itetit kontraktu es nga njëra anë, dh e Kont raktuesit ng a ana tjetër, d o të jenë ekskluzivisht në formë të shkruar. Përveç nëse s aktësohet ndr yshe në Kushtet e veçanta, komunikimet ndërmjet Autor itetit kontraktu es ng a nj ëra a në d he Ko ntraktuesit ng a an a tjetër, do të dërgohen me postë, faks, e-mail , ose të dorëzohen personalisht sipas nenit 5 në Kushtet e veçanta.

5.2

Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë q ë ka afat të fundit për pra nimin e komunikatës me shkrim, dërg uesi duhet të kërkojë vërt etim të pranimit të ko munikatës së ti j. Në të gj itha rastet, dërguesi duhet t’i marr ë të gjit ha masat e nev ojshme për t ë siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.5

Sa herë që k ontrata mun dëson dh ënien apo lës himin e ndonjë njoftimi, pranimi, apr ovimi, certifikate apo vendimi, përveç nëse është specifikuar ndryshe, ky njoftim, pranim, aprovim, certifikatë apo vendim do të jenë 29 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

me shkrim dhe fjalët "njoftoj", "certifikoj", "aprovoj" ose "vendos" duhet të ndërtohen sipas rrethanave. Të gjitha pranimet, aprovimet, certifikatat apo vendimet e tilla nuk do të mbahen ose të vonohen pa arsye. Neni 5 Transferimi 5.2

Transferimi do të jetë vali d vetëm nëse k a marrëves hje të shkruar përm es të cilës Ko ntraktuesi e tran sferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

5.2

Kontraktuesi n uk mund et që , pa miratim para prak me shkrim nga Autoriteti k ontraktues, ta transferoj ë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste: a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të parave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose b) në rast të d hënies së të dre jtës së Ko ntraktuesit siguruesve të Kontraktu esit për të k ërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i det yruar në rastet kur s iguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

5.5

Për qëllimet e nenit 5.2, aprovimi i një transf erimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lir ojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

5.5

Nëse Ko ntraktuesi e ka tran sferuar kontratën e tij pa aut orizim, Autorite ti kontraktues mund et që, pa dhën ë njoftim zyrtar paraprak, të zbatojë sipas të drejtës sanksionet për shkelje të kontratës që janë dhënë nën nenin 55.

5.5

Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për transferim të kontratës.

Neni 6 Nën-kontraktimi 6.2

Nënkontrata ë shtë vali de ve tëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi i a beso n realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë. Nënkontraktimi nuk duhet të tejkalojë 50% të vlerës së kontratës.

6.2

Kontraktuesi nuk nënkontrakton pa autorizim me shkrim n ga Autoriteti kontraktues. Elementet e kontr atës që do të nënk ontraktohen dhe i dentiteti i nënkontraktuesve i bë hen të dit ura Au toritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 5 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

6.5

Nënkontraktuesit duhet t’i përmbushin kriteret e përsht atshmërisë që zbatohen për dhënie të kontratës, si dhe kriteret tjera të specifikuara në dosjen e tenderit që janë të nevojshme për ekzekutimin e nënkontratës.

6.5

Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

6.5

Kontraktuesi ë shtë për gjegjës për aktet, g abimet dhe neglizhencën e nënk ontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësu arve, në të një jtën mën yrë si po të ishin akte, gabime ose negl izhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose pu nëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

6.6

Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periu dhës së gara ncisë nën kontratë n daj Kontrakt uesit, përkitazi me f urnizimet që i jep n ënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çf arëdo momenti pas ska dimit të periudhës së garancisë, t’i t ransferojë menjëherë te Autoriteti ko ntraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obl igimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar. OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 7 Dhënia e dokumenteve 7.2

Nëse ës htë e nevojshme, br enda [50] ditës h ng a në nshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues d uhet t’i jap ë Kontraktuesit p a pag esë at ëherë kur ës htë e nevo jshme, një ko pje të skicave të p ërgatitura për re alizimin e kontratës d he kopje të spec ifikimeve dhe d okumenteve tj era të kontrat ës. Kontraktuesi mund të b lejë kopje tjera të kët yre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas l ëshimit të certifikatës së gara ncisë, ose pas pra nimit f inal të s aj, Ko ntraktuesi i kth en autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

7.2

Përveç n ëse ë shtë e n evojshme për q ëllime të kontra tës, skicat, specifiki met dhe dokumentet tjera që i je p autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t’i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

7.5

Autoriteti k ontraktues k a a utoritetin për t’i lëshuar K ontraktuesit ur dhra administrative që inkor porojnë ato dokumente plotësuese dhe u dhëzimet që janë të nevojshme p ër ekze kutim të mirë të kontratës d he p ër kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

7.5

Kushtet e veç anta du het të trego jnë, n ëse ka nevo jë, pro cedurën e p ërdorur n ga Aut oriteti kontrakt ues për aprovimin e skicave dhe dokumenteve tjera të dhëna nga Kontraktuesi. 30 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR Neni 8

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

8.2

Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e A utoritetit kontraktues për marrjen e k opjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të vendit ku do të jepen furnizimet dhe të cilat mund të ndikojnë te kontraktuesi gjatë realizimit të ob ligimeve të tij me ko ntratë. Autoriteti ko ntraktues mund ta ja pë ndihmën e kërkuar nga Kontraktuesi me shpenzime të Kontraktuesit.

8.2

Nëse është e nevojshme, K ontraktuesi do ta la jmërojë m e ko hë A utoritetin k ontraktues për të d hënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

8.5

Nëse është e nevojshme, Autoriteti kontraktues do të vendosë që të ma rrë, në p ajtim me Kushtet e veçanta, lejet e kërku ara ap o lic encat e importit br enda një periudhe të ars yeshme, duke m arrë par asysh d atat e realizimit të kontratës.

8.5

Sipas dispozitave të l igjeve dhe rr egulloreve mbi punën e jas htme n ë vend et në të cilat d o të d orëzohen furnizimet, Autoriteti kontrakt ues do t ë b ëjë të g jitha p ërpjekjet për t’ i ndihmuar Kontrak tuesit q ë t’i ma rrë t ë gjitha vizat dhe lejet që kërkohen për personelin shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsiderojnë si të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre. OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 9

Obligimet e përgjithshme

9.2

Kontraktuesi d uhet ta rea lizojë kontratë n me kujd esin dhe s yçeltësinë e duhur duk e pë rfshirë, at y ku është specifikuar, d izajnin, pr odhimin, d orëzimin në v end, n gritjen, testimi n dhe komis ionimin e furn izimeve dhe realizimin e p unëve tjer a duke p ërfshirë k ompensimin për n donjë def ekt në furniz ime. Kontraktu esi do t ë sigurojë edhe pajisjet, mbikëqyrjen, punën dhe lehtësirat e duhura për realizimin e kontratës.

9.2

Kontraktuesi duhet të vepro jë sipas urdhrave administrative që i jep a utoriteti kontraktues. Nëse Kontr aktuesi konsideron se kërkesa e nj ë urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit p ër sh kelje të ko ntratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues pë r këtë d uke i paraqitur arsyet e tij brenda [50] ditësh pas pranimit të ur dhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

9.5

Kontraktuesi d uhet t’i resp ektojë dhe të ve projë s ipas të g jitha ligjeve d he rreg ulloreve në fu qi n ë ve ndin e Autoritetit ko ntraktues d he d o të si gurojë që p ersoneli i tij, të afërmit e t yre, dh e p unëtorët v endorë të ti j gjithashtu t’ i r espektojnë dhe të ve projnë si pas k ëtyre l igjeve dhe rre gulloreve. Kontr aktuesi do t a si gurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat dhe procedurat që mun d të s hfaqen nga ndonjë shkelje e ligjeve dhe rregulloreve të tilla nga ana e Kontraktuesit, punëtorëve të tij dhe të varurve të tyre .

9.5

Kontraktuesi d uhet t’ i trajto jë të gjitha dokumentet d he informatat e m arra lidhur me k ontratën s i pr ivate dh e konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues. Nëse shfaqet ndonjë mosmarr ëveshje lidhur me nev ojën p ër publikim ose shpa losje për qëll ime të kontratës, vendimi i Autoritetit kontraktues do të jetë final.

9.5

Nëse Ko ntraktuesi ës htë n dërmarrje e për bashkët ose k onsorcium i d y ose më tep ër person ave, të gjithë personat e til lë do të j enë bashkërisht dhe v azhdimisht të obliguar t’i plotësojnë kushtet e kontratës s ipas ligjit të shtetit të Auto ritetit kontr aktues d he m e kërkes ë të Autoritetit kont raktues, do të caktojë një n ga këta persona që t ë vepro jë si udhëheqës p ërkitazi me aut oritetin, p ër ta obliguar n dërmarrjen e përbashkët ap o konsorciumin. Përbër ja e nd ërmarrjes së përb ashkët ose koncorciumit nuk do të n dryshohet pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

Neni 20 20.5

Prejardhja

Kontraktuesi d o të paraq esë një cert ifikatë z yrtare të pre jardhjes së fu rnizimeve në momentin e pr animit të përkohshëm. Nëse ky obligim nuk plotësohet, kjo do të çojë në ndërprerje të kontratës, me paralajmërim zyrtar.

Neni 22

Siguria e ekzekutimit

24.2

Kontraktuesi, brenda [25] ditë sh nga pranimi i njoftimit të d hënies së ko ntratës, i jep Aut oritetit kontraktues një siguri për ekzekutimin e plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në Kushtet e veçanta. Ajo duhet të je të e bara bart me së paku 20% të shumës së çmimit të kontratës, duk e përfshirë edhe shumat e parapara n ë shtesën e ko ntratës. Siguri a e ekzekutimit do të ndal et ng a pag esa e Autoritetit kontra ktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mos ekzekutimit të p lotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

24.5

Siguria e ekz ekutimit të kontr atës do të j etë në formën e dhënë në pjesën VI të kontratës dh e mund të jep et në para të gatshme apo formë të ngjashme, në formë të një çeku të vërtetuar, letër krediti ose garancion bankar.

24.5

Siguria e ekzekutimit do të jetë në Euro. Asnjë pagesë nuk do të bëhet në favor të Kontraktuesit para dhënies së sigurisë. Siguria do të vazhdojë të jetë valide derisa kontrata të jetë realizuar plotësisht dhe në mënyrën e duhur.

24.5

Gjatë ekzek utimit të kontratë s, nëse personi fizik ose juridik q ë e jep si gurinë n uk ës htë në gj endje t’i mba jë zotimet e veta, siguria nuk do të jetë më valide. Autoriteti kontraktues do të japë njoftim zyrtar për Kontraktuesin për të dhë në një siguri të re me të njëjtat k ushte si ajo e mëpars hmja. Nëse Kontraktuesi nuk arrin t ë japë një siguri të re, Autoriteti kontraktues mund ta ndërpresë kontratën. Para se ta bëjë këtë, Autoriteti kontraktues do të 31 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

dërgojë një letër të regjistruar ku pohon pranimin, dhe në të cilën do të vendoset një afat i ri prej jo më pak se 25 ditësh nga dita e dorëzimit të letrës. 24.6

Autoriteti k ontraktues do të kërkojë p agesë n ga sig uria e të gjitha s humave, për të cil at ësht ë i detyruar garantuesi, në rast të shkeljes së kontratës nga ana e Kontraktuesit, në pajtim me kushtet e sigurisë dhe deri në vlerën e sa j. Garantu esi, pa v onesë do t’ i pa guajë ato s huma pas kërk esës së Autor itetit kontraktues d he nuk mund t ë p araqesë asn jë k undërshtim për asnj ë arsye. Para s e të bëhet nd onjë pagesë nga s iguria e ekzekutimit, A utoriteti kontra ktues do ta nj oftojë Kontrakt uesin duke p araqitur n atyrën e shkeljes l idhur me të cilën do të bëhet tërheqja nga siguria.

24.7

Përveç asaj pjese të s pecifikuar në Kushtet e veç anta lidhur me sh ërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda [50] ditësh nga lëshimi i certifikatës finale të pranimit.]

Neni 22 Sigurimi 24.2

Mund të kërkohet polisa e sigurimit për të mbuluar bartjen e furnizimeve; kushtet e kësaj polise të sigurimit mund të saktësohen në Nenin 22 të Kushteve të veçanta, ku mund të saktësohen edhe lloje tjera të sigurimit që do t’i marrë Kontraktuesi.

24.2

Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të K ontraktuesit sipas Nenit 24.2, Kontraktuesi do të mba jë përgjegjësi të plotë, dhe do ta si gurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga pa lët e treta për dëm nd aj pronës ose lë ndime p ersonale që s hkaktohen n ga ekzekutimi i kontratës n ga a na e Ko ntraktuesit, nënk ontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 25 25.2

[Programi i realizimit]

Nëse kërkohet në Kushte, Ko ntraktuesi do të dorëz ojë një program të rea lizimit të kontra tës që do të ap rovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do të përmbajë së paku këto: a) rendin sipas të cilit Kontraktuesi propozon të realizohet kontrata, duke përfshirë dizajnin, prodhimin, dorëzimin në vend të pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; b) afatet e fundit për dorëzim dhe aprovim të skicave; c) një përshkr im të përgjiths hëm të metod ave të cilat Kontraktuesi pr opozon t’i p ërdorë për kontratës; dhe d)

ekzekutimin e

të dhëna dhe informata të tjera të cilat mund t’i kërkojë me arsye autoriteti kontraktues.

25.2

Kushtet e v eçanta do të s aktësojnë l imitin kohor bre nda të cilit programi i re alizimit duhet t’i d orëzohet për aprovim a utoriteti kontrakt ues. Në to mu nd t ë ven dosen limitet kohor e b renda të ci lave Kontraktu esi duhet të dorëzojë të gjitha ose një pjesë të skicave të detajuara, dokumenteve dhe objekteve. Në to do të theksohet edhe afati koh or p ër aprov imin e autoritetit ko ntraktues a po pranimin e programit të rea lizimit, skicat e d etajuara, dokumentet dhe objektet. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

25.5

Asnjë ndryshim material në program nuk mund të bëhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithatë, nëse progresi i re alizimit të kont ratës n uk b ëhet si pas programit, a utoriteti ko ntraktues mun d ta udhëzojë Kontraktuesin që ta ripunojë programin dhe ta dorëzojë programin e ripunuar për aprovim te ai.]

Neni 25 Skicat e Kontraktuesit 25.2

Nëse mundësojnë Kushtet e veçanta, Kontraktuesi do t’i dorëzojë autoritetit kontraktues për aprovim: a) skicat, dokumentet, mostrat dhe/ose modelet, sipas afateve kohore dhe procedurave të paraqitura në Kushtet e veçanta; b) skicat që autoriteti kontraktues mund të kërkojë me arsye për realizimin e kontratës.

25.2

Nëse au toriteti ko ntraktues nu k a rrin ta la jmërojë ve ndimin e ve t të a provimit të ce kur n ë N enin 25.2 b renda afatit kohor të dhënë në kontratë ose programin e aprovuar të realizimit të kontratës, skicat, dokumentet, mostrat ose modelet e tilla do të k onsiderohen si të aprovuara pas kalimit të afatit të fun dit. Nëse nuk saktësohet asnjë afat, ato do të konsiderohen si të aprovuara [50] ditë pas pranimit.

25.5

Skicat, dokum entet, mostrat dhe mo delet e aprovu ara do të nënshkr uhen ose d o të i dentifikohen n ë ndo një mënyrë tjetër nga autorit eti kontrakt ues dhe nuk m und t ë merren p arasysh vetëm me udh ëzimin e autoritetit kontraktues. Të gjitha skicat, dokumentet, mostrat ose mod elet e Kontraktuesit të cilat au toriteti kontraktues nuk arrin t’i aprovojë d o të mo difikohen m enjëherë për t’i plotësuar kërk esat e a utoritetit kontraktue s dhe t ë dorëzohen prapë te Kontraktuesi për aprovim.

25.5

Kontraktuesi do të dorëzo jë kopje tjera të skicave të aprovuara në formën dhe n umrat e dhë na në ko ntratë ose në rendin pasues administrativ.

25.5

Aprovimi i skic ave, dok umenteve, mostrave apo mo deleve nga a utoriteti k ontraktues nuk e liron k ontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

25.6

Autoriteti kontraktues ka të d rejtë t’i inspektojë të gj itha s kicat, dokum entet, mostrat d he mo delet q ë kanë të bëjnë me kontratën në objektin e Kontraktuesit në çfarëdo momenti të arsyeshëm.

25.7

Para pr animit të përk ohshëm të furnizimev e, Kontrakt uesi do të ja pë m anualet e o perimit dhe të mir ëmbajtjes

32 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

bashkë me sk icat, të cilat do të j enë aq në d etaje sa t’i mu ndësojnë autoritetit k ontraktues q ë të oper ojë, mirëmbajë, përshtatë dhe riparojë të gjitha pjesët e furnizimeve. Përveç nëse është thënë ndryshe në Kushtet e veçanta, ma nualet dh e skicat do të jen ë në gjuh ën e k ontratës dhe në f orma dh e num ra të tillë as htu si jan ë dhënë n ë ko ntratë. F urnizimet nuk do të k onsiderohen si të plot a për qëllim të pra nimit të përko hshëm deris a këto manuale dhe skica t’i jenë dhënë Autoritetit kontraktues. Neni 25

Mjaftueshmëria e çmimeve të tenderit

Nën dispozitat që mun d të pa raqiten në Kus htet e veçant a, Kontraktuesi d o të konsid erohet se është i këna qur para se ta dorëzojë tend erin e tij për sa i përket sa ktësisë dhe m jaftueshmërisë s ë of ertës dh e që k a marrë parasysh të gji tha që kërko hen për rea lizim të plotë dh e të duhur të kontr atës, dhe q ë ka përfshir ë në normat dhe çmimet e tij të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me furnizimet, veçanërisht:

25.2

a)

Koston e transportit;

b)

Koston e mb ikëqyrjes, p aketimit, ng arkimit, shkarkim it, t ranzitit, d orëzimit, shpak etimit, kontroll imit, sigurimit dhe kosto tjera administrative lidhur me fur nizimet. Paketimi do të jetë pronë e A utoritetit kontraktues përveç nëse parashihet ndryshe në Kushtet e veçanta;

c)

Koston e dok umenteve që kanë të bëjnë me furnizimet në rastet kur këto dokumente kërkohen nga Autoriteti kontraktues;

d)

Realizimin dhe mbikëqyrjen e montimin në vendin e duhur dhe/ose komisionimin e furnizimeve të dorëzuara;

e)

Furnizimin me veglat e nevojshme për montim dhe/ose mirëmbajtje të furnizimeve të dorëzuara;

f)

Furnizimin m e man uale det aje të operimit dhe të mi rëmbajtjes së s ecilës njësi të furnizimev e, siç është specifikuar në kontratë;

g)

Mbikëqyrjen ose mirëmbajtjen dhe/ose riparimin e furnizimeve, për n jë periudhë kohore të dh ënë në kontratë, duke paraparë që këto shërbime nuk do ta lirojnë Kontraktuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës;

h)

Trajnimin e personelit të Autoritetit ko ntraktues, në fa brikën e Kontr aktuesit dhe/ose dik u tj etër siç ësht ë specifikuar në kontratë.

25.2

Pasi që K ontraktuesi kons iderohet se ka p ërcaktuar çmime t e tij në baz ë të llog aritjeve të veta, në o perime dhe vlerësime, ai, pa pagesë plotësuese, do të realizojë punët që janë subjekt i ndonjë pike në ofertën e tij për të cilin ai nuk tregon as çmimin për njësi dhe as shumën e plotë.

Neni 26

Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

26.2

Që furnizim et të importo hen në ve ndin e A utoritetit kontr aktues, du het të përfs hihen t ë gj itha pagesat dhe tatimet e zbatueshme për importimin e tyre, duke përfshirë edhe TVSH.

26.2

[Cilado qoftë prejardhja e mallit të furnizuar, kontrata do të çlirohet nga detyrimet mbi vulën dhe regjistrimin.]

Neni 27 17.1

Patentat dhe licencat Përveç n ë rast et kur është paraparë n dryshe n ë Ku shtet e veça nta, K ontraktuesi d o ta sigur ojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të p atentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tre gtarë siç ës htë sp ecifikuar në kontratë, përveç nëse s hkelja e tillë është rez ultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues. FILLIMI I EKZEKUTIMIT DHE VONESAT

Neni 28 Rendi i fillimit 28.2

Autoriteti ko ntraktues d o ta fiksojë d atën në të cil ën d o të filloj ë re alizimi i kontr atës dh e ta lajmëro jë Kontraktuesin për këtë ose n ë njoftimin e dhënies së kontratës ose përmes urd hrit a dministrativ që l ëshohet nga autoriteti kontraktues.

28.2

Përveç nëse palët pajtohen që të bë het ndryshe, realizimi i kontratës do të fillojë jo më vonë se [90] d itë pas njoftimit të dhënies së kontratës. Pas kësaj date Kontraktuesi do të ketë t ë drejtë të mos e rea lizojë kontratën dhe ta marrë ndërprerjen e saj ose kompensimin për dëmin që i është shkaktuar. Kontraktuesit do t’i merret kjo e drejtë, përveç nëse e ushtron brenda [50] ditësh pas skadimit të periudhës [90]-ditore.

Neni 29 Periudha e ekzekutimit të detyrave 29.2

Periudha e ek zekutimit të d etyrave do të fil lojë n ë d atën e fiksuar në pajtim me Nen in 28 d he d o të j etë siç është thënë në kontratë, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 20.

29.2

Nëse mu ndësohen peri udhat e ndara të realiz imit për sasi të ndar a, këto peri udha n uk do të mbli dhen n ë rastet kur një Kontraktuesi i jepen më shumë se një sasi.

Neni 20 20.2

Zgjatja e periudhës së ekzekutimit Kontraktuesi mund të k ërkojë zgjatje të per iudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vo nohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërën nga këto arsye: a)

Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese; 33 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

b)

Kushte të j ashtëzakonshme klimatike në v endin e autoritetit kontraktue s k anë pr ekur instalimin a po dorëzimin e furnizimeve;

c)

Pengesa apo kushte fizike që mund të n dikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cil at nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një kontraktues kompetent;

d)

Urdhra a dministrative q ë k anë ndikuar n ë datë n e re alizimit, përv eç atyre q ë j anë shkaktuar pr ej gabimit të kontraktuesit;

e)

Autoriteti kontraktues ka dështuar t’i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

f)

Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Kontraktuesit;

g) F orca madhore; h)

Shkaqe tjera që ja në p ërmendur n ë këto K ushte të p ërgjithshme d he të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

20.2

Brenda [25] d itësh pas i ka kuptuar s e m und të k etë v onesë, Kontra ktuesi d uhet ta la jmërojë autoritetin kontraktus se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të dr ejtë dhe, përveç nëse ka n donjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda [50] d itësh i j ep a utoritetit kontraktu es të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të ko ntrollohet kërkesa.

20.5

Brenda [50] dit ësh, me njofti m me shkrim për kontraktu esin, autoriteti k ontraktues do ta lej ojë k ëtë zgjatje të periudhës së realizimit n ëse mund t ë ars yetohet, os e në më nyrë prospektive os e retrospektiv e, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 22 Vonesat e ekzekutimit 24.2

Nëse Ko ntraktuesi me p ërgjegjësinë e tij nuk arri n t’i dorëzojë ndo një ose të gjith a mallrat os e të realiz ojë shërbimet brenda limiteve kohore të sp ecifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim n daj kompe nsimeve tjera të tij sipas kontrat ës, do të ketë të drejtë, për secilën d itë q ë kalo n ndërmjet skadimit të per iudhës së ko ntratës dhe datës aktuale të përfundimit, t’i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me [0,5%] në ditë, ose [0,5/200] të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej [20 %] të vlerës totale të kontratës.

24.2

Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 24.2 do të llogariten në bazë të vlerës totale të kontratës.

24.5

Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku [20 %] të vlerës së kontratës ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Kontraktuesin: - të konfiskojë garancinë e realizimit; - të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe - të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Kontraktuesi nuk do të pag uhet për këtë pjes ë të kont ratës. Kontraktuesi gjithashtu do t ë jetë i det yruar të pagu ajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

Neni 22 Variacionet 24.2

Autoriteti ko ntraktues rez ervon të dre jtën që, në k ohën e kontraktimit, t’i n dryshojë s asitë e parapara në Kushtet e veç anta. Vl era t otale e fur nizimeve mu nd të m os rritet dhe a s të b jerë si r ezultat i var iacionit të sasive p ër më tepër se [20 %] të çmimit të kontratë s. Çmimet e njësis ë që jan ë për dorur n ë ofertë do të zbatohen edhe për sasitë e prokuruara me variacion.

24.2

Autoriteti k ontraktues do të k etë fuq inë p ër të por ositur ndonjë var iacion për ndonjë p jesë të fur nizimeve të nevojshme p ër plotësimi n e duhur dh e/ose funksion imin e furnizim eve. Këto variaci one mun d të përfshij në shtime, l ënie anash, n dërrime, ndr yshime të c ilësisë, sasisë, form ës, karakterit, l lojit si dhe të s kicave, dizajnëve ose specifikimeve ku furnizimet d o të pr odhohen në mën yrë s pecifike për Autoritetin ko ntraktues, metodën e transportimit ose paketimit, vendin e dorëz imit, dhe në rendin e specifikuar, metodën ose kohën e ekzekutimit të furnizimeve. A snjë urdhër p ër variac ion nu k duh et të ket ë si rez ultat që kontrat a të bëhet e pavlefshme , por efekti financiar i të gjitha variacioneve të tilla do të vlerësohet në pajtim me Nenin 24.6.

24.5

Nuk duhet të bëhet asnjë variacion përveç nëse bëhet me urdhër administrativ, dhe me kushtet e mëposhtme: a)

Nëse, për ndonjë arsye, autoriteti kontraktues beson se është e nevojshme të japë një urdhër gojarisht, ai do ta konfirmojë urdhrin me një urdhër administrativ sa më shpejt që të jetë e mundur;

b)

Nëse Ko ntraktuesi ko nfirmon me shkrim nj ë urdh ër të dh ënë g ojarisht për që llime të Nenit 2 4.5.a d he konfirmimi nuk kundërshtohet me s hkrim nga autoriteti kontraktues, konsiderohet se është lëshuar urdhri administrativ për variacion;

c)

Urdhri a dministrativ për vari acion nuk d o të kërko het atëherë k ur rritet o se zvo gëlohet sasia e f urnizimit për shk ak s e v lerësimet n ë fa turën e sas ive ose ndarja e b uxhetit k anë q enë tepër të l arta ose t epër të ulëta. 34 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR 24.5

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

Përveç nës e Neni 24.2 p arasheh ndr yshe, para se të lë shohet urdhr i admi nistrativ p ër variac ion, a utoriteti kontraktues d o ta njoftojë Ko ntraktuesin për nat yrën dh e formën e ati j variaci oni. Sa më shpe jt që të jetë e mundur, pas pran imit të këtij njoftimi, Kon traktuesi do t’i dorëzo jë auto ritetit k ontraktues një pr opozim që përmban: -

Një përshkrim të detyrave, nëse ka, q ë do të rea lizohen ose të masav e që do të merr en dhe një program të realizimit;

-

Ndonjë m odifikim të nev ojshëm të pr ogramit të rea lizimit ose të n donjë ob ligimi t ë Kontraktu esit sipa s kontratës;

-

Ndonjë korrigjim të çmimit të kontratës në pajtim me rregullat e paraqitura në Nenin 24.

24.5

Pas pra nimit t ë dor ëzimit të Kontraktuesit që ës htë p ërmendur n ë Ne nin 24.5, autoriteti k ontraktues, do të vendosë s a më shp ejt q ë është e mun dur n ëse duhet të rea lizohet variac ioni ose j o. Nës e autoriteti kontraktues ve ndos që v ariacioni du het të realizohet, ai do të lësh ojë një urd hër administrativ që thotë që variacioni do t ë bëhet me çm imet dhe sipas kushteve të dhëna në dorëzimin e ko ntraktuesit të p ërmendur në Nenin 24.5 ose të modifikuar nga autoriteti kontraktues në pajtim me Nenin 24.6.

24.6

Çmimet e të gjitha variacioneve që janë kërkuar nga autoriteti kontraktues në pajtim me nenet 24.5 dhe 24.5 do të vërtetohen nga autoriteti kontraktues në pajtim me këto parime: -

Nëse detyra ka karakter të ngj ashëm dhe është ekzekutuar nën kushte të ngj ashme me një artikull që i është dhënë çmimi n ë faturën e sas ive ose në n darjen e bu xhetit, ajo do të vl erësohet në ato norma dhe çmime që ndodhen në ato dokumente;

-

Nëse detyra nuk është e karakterit të ngjashëm ose nuk ekzekutohet nën kushte të ngjashme, atëherë normat dhe çmimet në kontratë d o të përdoren si bazë për vlerësim përderisa të jenë të arsyeshme, dhe përndryshe do të bëhet një vlerësim i drejtë nga autoriteti kontraktues;

-

Nëse nat yra o se sh uma e n donjë v ariacioni të afërt m e natyrën os e ç mimin e tër ë k ontratës ose të n donjë pjese të saj është e tillë që, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, të gjitha normat ose çmimet që i përmban kontrata p ër ci lëndo p ikë të punës p ër shk ak të vari acionit të tillë k onsiderohet si e p aarsyeshme, a tëherë autoriteti kontraktues do ta fi ksojë atë normë ose çmim në atë mënyrë që ai mendon se është e arsyeshme dhe e duhur në ato rrethana;

-

Në rastet kur një var iacion ë shtë i nevo jshëm për sh kak të një g abimi ose shke ljeje t ë kontratës n ga ana e Kontraktuesit, të gjitha kostot plotësuese që i përkasin këtij variacioni do t’i bartë Kontraktuesi.

24.7

Pas pran imit të urdhrit a dministrativ që e kërkon atë va riacion, Kontra ktuesi do të vazhd ojë ta re alizojë variacionin d he të jetë i obliguar me atë u rdhër q ë të ve projë nj ësoj s i variaci oni i till ë të jetë i p araparë n ë kontratë. Furnizimet nuk do të vonohen duke pritur dhënien e ndonjë zgjatjeje të kohës për përfundim ose për përshtatje n daj çmimit të kon tratës. Në rast et kur urd hri p ër variac ion i paraprin përshtatjes së çmim it të kontratës, Kontraktuesi do të mbajë regjistrat e kostos së ndërmarrjes së variacionit dhe kohës së harxhuar në këtë. Këto regjistra do të jenë të hapur për inspektim nga autoriteti kontraktues në çdo kohë të arsyeshme.

24.8

Variacionet e kontratës që nuk j anë mb uluar me ur dhër admi nistrativ du het të z yrtarizohen p ërmes n jë suplementi në kontratë, të nënshkruar nga të gjitha palët. Ndryshimet e adresës ose të llogarisë bankare mund të njoftohen thjeshtë me shkr im nga Ko ntraktuesi për A utoritetin kontraktues. Të gjitha v ariacionet e ko ntratës duhet të resp ektojnë parimet e për gjithshme të defin uara në udhëzuesin praktik për procedurat e kontr atës të financuar nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës.

Neni 25 25.2

Suspendimi Autoriteti kontr aktues mun det, me urdhër a dministrativ, n ë çfarëdo ko he ta udhëz ojë Kontraktuesi n që të pezullojë: a)

prodhimin e furnizimeve;

b)

dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim në programin e realizimit ose, nëse nuk është specifikuar koha, në kohën kur ato duhet të dorëzohen; ose

c)

instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

25.2

Gjatë pez ullimit, Kontraktuesit do të mbro jnë dhe si gurojnë furnizimet e v endosura në d epon e Kontraktuesit ose në nd onjë ven d tj etër, n ga përkeqësimi, hum bja a po dëmtimi për a q sa të jetë e mundur d he s a ës htë kërkuar nga a utoriteti k ontraktues, ed he nëse fur nizimet jan ë dorëzuar në v endin e pranimit n ë p ajtim m e kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

25.5

Shpenzimet plotësuese që ja në shfaqur në l idhje me këto masa mbrojtës e do t’i shtoh en çmimit të kontratës. Kontraktuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është: a)

Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë;

b)

është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;

c)

është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Kontraktuesit; ose

d)

është i nevojshëm p ër sig uri të ekzekutim it të mi rë të ko ntratës ose t ë ndo një pj ese të saj p ërderisa 35 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues. 25.5

Kontraktuesi nuk do të ketë t ë drejtë për shtesa në çmimin e ko ntratës përveç nëse ai e la jmëron autoritetin kontraktues brenda [50] ditësh pas pranimit të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

25.5

Autoriteti kontr aktues, pas k onsultimit me Kont raktuesin, do të përcaktojë ato p agesa plotës uese dhe/ose zgjatje të peri udhës së re alizimit që do të b ëhen ng a Kont raktuesi p ërkitazi me këtë a nkesë n ë mën yrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

25.6

Nëse periudha e pezullimit i tejkalon [280] ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Kontraktuesit, Kontraktuesi, duke n joftuar autoritetin kont raktues, mund të kërkojë të vazhd ojë me f urnizimet bren da [50] ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

23.7

Në rastet kur proce dura e d hënies os e re alizimit të kontratës bëh et e pavl efshme p ër shkak të gab imeve përmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e k ontratës. Në rastet kur ato gab ime, parr egullsi os e m ashtrime i atrib uohen Kontrakt uesit, atëh erë Autoriteti ko ntraktues mund të ref uzojë t’i bëjë pagesat ose mu nd t’ i kthe jë p aratë që t ashmë ja në p aguar, në pro porcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

23.8

Qëllimi i pezullimit të kontrat ës është q ë të verifi kohet n ëse g abimet p ërmbajtjesore të supoz uara si dhe parregullsitë apo m ashtrimet kan ë n dodhur në të vërt etë. Nës e at o n uk mu nd të k onfirmohen, r ealizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtjesore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shke lje të kontratës ose dis pozitave rregu llative q ë rezu ltojnë n ga n jë v eprim ose mosv eprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues. MATERIALET DHE MJESHTËRIA

Neni 25

Cilësia e furnizimeve

25.2

Furnizimet duhet t’i plotëso jnë specifikimet teknike të par aqitura në kontra të në të gjith a aspektet dh e të jen ë konform në të gjith a aspektet me skic at, sond azhet, modelet, mostra t, strukturat d he k ërkesat tj era në kontratë, të cil at duh et të mbah en n ë dis pozicion të Autoritetit kontr aktues p ër që llime identifikimi gja të periudhës së realizimit të kontratës.

25.2

Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në Kushtet e veçanta duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga ko ntraktuesi për autor itetin kontraktues. Në kërkes ë do të saktës ohen material et, artikujt dh e mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të treg ojë numrin e s asisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në më nyrën e du hur. Mat erialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara n ë kërkes ë duhet të certifiko hen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

25.5

Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në pro dhim të komponentëve që do të furnizo hen j anë pranuar te knikisht në k ëtë mën yrë, ato prapë mu nd të refuzoh en nëse nd onjë k ontrollim tjetër zbu lon d efekte os e g abime, d he në këtë rast ato duhet të n dërrohen me njëherë ng a ko ntraktuesi. kontraktuesit mund t’i jepet mundësia t’i riparojë dhe t’i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materia le dhe artik uj d o të pran ohen për inkor porim në furnizim e vetëm nës e janë ri paruar dhe j anë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 25

Inspektimi dhe testimi

25.2

Kontraktuesi do të s igurojë që fur nizimet t ë d orëzohen në v endin e p ranimit m e k ohë që t’i m undësohet autoritetit k ontraktues t ë vazhdojë m e pranimin e f urnizimeve. Ko ntraktuesi k onsiderohet s e i k a p araparë plotësisht vështirësitë që mund t’i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

25.2

Autoriteti kontr aktues do të ketë të drejtë që her ë pas here të ins pektojë, kontrol lojë, masë dhe t estojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të ko ntrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëd o artik ulli që p ërgatitet, f abrikohet o se pro dhohet për t’u d orëzuar sip as ko ntratës, në më nyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet d he mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo d o të bë het në ven din e pr odhimit, fabriki mit, përgatitjes ose në ve ndin e pra nimit a po në v endet që ja në sp ecifikuar n ë Kushtet e veçanta.

25.5

Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, kontraktuesi do të:

25.5

a.

I japë autor itetit kontraktues, përkohësisht dhe pa p agesë, ndihmë, mostra ose pj esë për testim, makina, pajis je, vegla, pu në, material e, skic a dhe të d hëna të prod himit që zako nisht kërkoh en për inspektim dhe testim;

b.

Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;

c.

T’i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

Nëse përfa qësuesi i Autoriteti Kontraktues nuk është prezent n ë d atën e ven dosur p ër testim, kontr aktuesi mundet që, përveç n ëse k a marrë u dhëzim tjetër nga a utoriteti kontrakt ues, të vazhdo jë testimi n, i c ili d o të konsiderohet s e ës htë b ërë në prezencën e a utoritetit ko ntraktues. Ko ntraktuesi m enjëherë d o t’i d ërgojë kopjet e certifi kuara si duhet të rezu ltateve të testit te Autoriteti kont raktues, nëse n uk ka qenë prezent gjatë 36 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

testit, do t’i pranojë rezultatet e testit. 25.5

Nëse kom ponentët dh e material et i kanë kaluar testet e sipërp ërmendura, aut oriteti kontraktues do ta lajmërojë kontraktuesin ose ta miratojë certifikimin e kontraktuesit lidhur me këtë.

25.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe ko ntraktuesi nuk pajtohen për rez ultatet e testit, secili do t’i a ja pë t jetrit mendimin e v et bre nda 2 5 ditësh ng a m ospajtimi i ti llë. Autoriteti kon traktues os e Kontraktuesi mund të kërkojnë që k ëto teste të përsërite n në të njëjtat kushte dhe rretha na, ose nëse n donjëra pa lë kë rkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t’i dorë zohen autoritetit kontraktues, i cili do t’i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet n ga pala pikëpamja e së cil ës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit. 25.7

Gjatë realizimit të det yrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i s hpalosin personave të paautorizuar i nformata li dhur me metodat e ndërm arrjes së prod himit dhe o perimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit. PAGESAT

Neni 26 Parime të përgjithshme 26.2

Pagesat do të bëhen në euro. Në Kushtet e veçanta do të paraqiten kushtet administrative ose tek nike lidhur me pa gesat e paradhënieve, pagesat e n dërmjetme d he/ose pa gesat p ërfundimtare q ë bë hen në p ajtim me Kushtet e veçanta.

26.2

Pagesat që duhet të bëhen nga Autoriteti kontraktues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në formularin për identifikim financiar që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t’i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

26.5

Shumat du het të pagu hen b renda jo më s humë se [45] ditësh ka lendarike ng a data në të cilë n kër kesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës i sp ecifikuar në Kushtet e veçanta. Data e pag esës do të jetë data në të cilën deb itohet llo garia e institucio nit. Kërkesa për pa gesë nuk d o të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

26.5

Periudha prej [45]-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Kontraktuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotës ohet sepse s huma nuk d o të p aguhet p ër sh kak se nuk janë d orëzuar d okumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menj ëhershëm për q ëllim t ë kontro llimeve tjera. K ontraktuesi d o të japë sq arime, m odifikime apo informata të tjera brenda [25] ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

26.8

Obligimet p ër pagesë t ë Aut oritetit ko ntraktues s ipas kë saj k ontrate do të nd ërpriten më së shumti pas [2 8] muajsh pas përfundimit të periudhës së ekzekutimit të detyrave, përveç nëse kontrata përfundon në pajtim me këto Kushte të përgjithshme.

26.9

Përveç nëse parashihet ndryshe në Kushtet e veçanta, kontrata do të jetë me çmime fikse, dhe çmimet nuk do të rishikohen, në përjashtim të çmimeve që i nënshtrohen ndryshimeve në bersën përkatëse të artikujve.

26.20

Kontraktuesi merr përsipër t’i kthejë Autoritetit kontraktues të gjitha shumat që paguhen më tepër sesa shuma përfundimtare brenda [50] dit ësh pas pranimit të kërk esës për këtë. Në se Kontraktu esi nuk arri n të kthejë pagesën bre nda afatit të d hënë ng a Aut oriteti ko ntraktues, Autoriteti kontraktues mundet (përve ç nës e Kontraktuesi është departament qeveritar ose organ publik i Kosovës) ta rrisë shumën e obligimit duke shtuar interes me normën e z britjes, në d itën e parë të mua jit në të cilin sk adon afati koh or, plus [tri e gj ysmë] pikë përqindjeje. Interesi automatikisht do të krijohet gjatë kohës që k alon ndërmjet datës së fundit për pagesë të dhënë nga Autoriteti kontraktues (që nuk përfshihet), dhe datës në të c ilën bëhet pagesa (që përfshihet). Të gjitha pagesat e pjesshme do të mbulojnë së pari interesin e krijuar në këtë mënyrë. Shumat që i kthe hen Autorit etit ko ntraktues m und të kom pensohen m e ci lat d o shum a q ë duhet t’i p aguhen Kontraktuesit. Kjo nuk d o të ndik ojë në të d rejtën e p alëve për t’u marrë vesh për p agesë në këste. Provizio ni bankar që shkaktohet nga kthimi i shumave Autoritetit kontraktues do të paguhet plotësisht nga Kontraktuesi.

Neni 27

Pagesat për palët e treta

27.2

Urdhrat për pa gesë për pa lët e treta mund të zb atohen vetë m p asi të bëhet ba rtja e detyrave në pa jtim me Nenin 5. Autoriteti kontraktues do të lajmërohet për këtë bartje.

27.2

Njoftimi i përfituesve për këtë bartje do të jetë përgjegjësi e plotë e Kontraktuesit.

27.5

Në rast se prona e Kontraktuesit është e lidhur me obligim ligjor dhe kjo ndikon në realizimin e pa gesave për të sipas kontratës, si dhe pa paragjykim ndaj afatit kohor të dhënë në Kushtet e veçanta, Autoriteti kontraktues do të ketë 50 ditë që t’i rifi llojë pagesat për Kontraktuesin, duke filluar nga dita kur merr njoftim për tër heqjen definitive të pengesës për pagesë.

Neni 28 28.2

Vonesa e pagesës

Autoriteti kontr aktues do t’ i p aguajë K ontraktuesit shumë n e obl igimit b renda 50 d itësh pas d atës n ë të cilën është re gjistruar pa gesa e pranueshme, në p ajtim me Nenin 5 5 të k ëtyre K ushteve të për gjithshme. Kjo 37 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

periudhë ko he do të fi llojë t ë ll ogaritet ng a mome nti i aprovimit të k ëtyre dokumenteve n ga departamenti kompetent i pë rmendur në N enin 55 të Kush teve të ve çanta. Këto dokum ente do të apr ovohen ose në mënyrë të hapur ose të heshtur, në mungesë të reagimeve me shkrim në [50] d itë pas pranimit të tyre të shoqëruar me dokumentet e kërkuara. 28.2

Pasi që të ket ë kalu ar afati i fundit i dhë në në Ne nin 2 8.2, Kontraktuesi mundet që, b renda [d y mu ajsh] pas pagesës së v onuar, të kërkojë i nteresin për pa gesë të vonuar me n ormë të re-zb ritje që zb atohet ng a institucioni lëshues i K osovës në ditë n e parë të mua jit në të cili n ka sk aduar afati i fu ndit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

28.5

Të gjitha mosp agesat pas [9 0] ditësh n ga sk adimi i p eriudhës së d hënë n ë Ne nin 28.2 do t’i japin të drejtë Kontraktuesit që ose të m os e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, m e paralajmërim prej [5 0] ditësh për Autoritetin kontraktues. PRANIMI DHE MIRËMBAJTJA

Neni 29

Dorëzimi

29.2

Kontraktuesi duhet t’i dor ëzojë furniz imet në p ajtim m e kus htet e k ontratës. F urnizimet d o të je në në përgjegjësi të Kontraktuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

29.2

Kontraktuesi d o t’i paketoj ë furn izimet as htu siç kërkohet për të parandaluar dëmtim in ap o keqës imin e gjendjes së t yre gjatë transportit deri në destinacionin e t yre, siç është d hënë në kontratë. Paketimi d uhet të jetë i mjaftues hëm p ër të përballuar pa k ufizime, b artjen e ash për, ekspozimin n ë te mperatura eks treme, kripën dh e rën iet gjatë tranz itit dhe mba jtjen në amb ient të hapur. Ma dhësia e p aketimit dhe p esha du het t’i përshtaten, në se është e mu ndur, lar gësisë së destinac ionit përfun dimtar të furnizimev e, dhe mun dësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

29.5

Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në K ushtet e veçanta, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mu nd të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

29.5

Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa kontraktuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktu es. Kontrakt uesi do të j etë p ërgjegjës për dorëzim në v endin e pranimit të t ë gjitha furn izimeve dhe p ajisjeve të fu rnizuesit, që janë t ë nevojshme p ër që llime të ko ntratës. Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë kërkesën e Kontraktuesit brenda një periudhe prej 50 ditësh, ai do të konsiderohet se e ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

29.5

Secili dorëzim duhet të shoqërohet me një deklaratë të përgatitur nga kontraktuesi. Kjo deklaratë do të jetë siç është e specifikuar në Kushtet e veçanta.

29.6

Secili paketim do të shënohet qartë në pajtim me Kushtet e veçanta.

29.7

Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se do rëzimi i furn izimeve ësht ë bë rë në p ajtim m e kushtet e ko ntratës, dhe fa turat dhe d okumentet tjera që janë specifikuar në Kushtet e veç anta, i jan ë dorëzuar Autoritetit kontraktues. Atëherë kur furnizimet janë dorëzuar në një zyrë të Autoritetit kontraktues, ky e fundit do ta mb ajë përgjegjësinë e ru ajtjes, në pajtim me kërkesat e ligjit që zb atohen p ër kontra tën, gjatë koh ës që kalo n ndërmjet d orëzimit për depoz itim dhe pranimit.

Neni 50

Operacionet e verifikimit

50.2

Furnizimet n uk do të pran ohen der isa të je në rea lizuar verifikimet d he testet e caktuara me shp enzime të Kontraktuesit. Inspektimet dh e testet mund të rea lizohen para trans portit, në pikën e dorëzimit dhe/ ose në destinimin final të mallrave.

50.2

Autoriteti kontr aktues, gjatë p rogresit të dor ëzimit të furniz imeve d he par a se të merren furnizimet, d uhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

50.5

a)

heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;

b)

zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;

c)

heqjen d he ri-i nstalimin e mi rë të pajisj eve, pa marrë pa rasysh testet e mëpars hme të ty re os e pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin ës htë përgjegjës ko ntraktuesi, e që sipas me ndimit të autoritetit kontraktues nuk është n ë pajtim me kontratën;

d)

që pu na e bërë ose mal lrat e dorëz uara a po materi alet e përd orura ng a kontraktu esi janë ose n uk janë në pajtim me kontratë n, ose q ë furn izimet apo një p jesë e t yre n uk i pl otësojnë kërkesat e kontratës.

Kontraktuesi, sa më shpejt që është e m undur dhe me shpenzim e të veta, duhet t’i evitoj ë defe ktet e specifikuara. Nëse Kontraktuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të 38 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

punësojë persona tjerë për t’i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t’i zbresë nga paratë që do të paguhen ose të cilat do të bëhen obligim për t’iu paguar Kontraktuesit. 50.5

Furnizimet që nuk j anë t ë cilësisë së k ërkuar d o të re fuzohen. Nj ë shenjë sp eciale mun d t’u v endoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk du het të jetë e atillë që t’i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara kontraktuesi do t’i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e k ërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me sh penzim dh e me r rezik të k ontraktuesit. T ë gjitha p unët që p ërfshijnë mater ialet e refuzuara do të refuzohen.

50.5

Dispozitat e N enit 50 n uk do të ndikojnë në të drejtën e A utoritetit kontraktues për të kër kuar zbatimin e Nenit 22, dhe në asnjë mënyrë nuk e lirojnë Kontraktuesin nga siguria ose nga obligimet tjera me kontratë.

Neni 52

Pranimi i përkohshëm

54.2

Furnizimet do të merre n p ërsipër ng a A utoriteti kontra ktues kur të je në d orëzuar n ë pajtim me k ontratën, t’i kenë k aluar në mën yrë të k ënaqshme testet e kërk uara, dhe të j enë a utorizuar, si d he të jetë lëshuar n jë certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

54.2

Kontraktuesi m und të b ëjë kë rkesë, duke laj mëruar autor itetin kontraktues, për n jë c ertifikatë të pranimit të përkohshëm a tëherë kur fur nizimet të je në të g atshme për pr anim të përko hshëm. Autoriteti k ontraktues brenda 50 ditësh nga pranimi i aplikacionit të kontraktuesit do të veprojë sipas njërës nga këto më poshtë: -

t’i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshta tshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas men dimit të tij janë përfunduar fur nizimet në p ajtim me k ontratën dh e j anë të g atshme për pranim të përkohshëm; ose

-

të refuzo jë aplikacionin, d uke i dhënë ars yet e tij d he duke spec ifikuar vepr imin të cili n, sip as mendimit të tij e kërkon Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

54.5

Nëse rreth anat e jashtëz akonshme e b ëjnë të pamu ndur që të vazhd ohet me pranim in e furnizim eve gjatë periudhës së fi ksuar për pranim të përko hshëm ose fi nal, autoriteti kontraktues e p ërgatit një d eklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me kontraktuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzim it do të përg atitet brenda [5 0] dit ësh p as d atës në të ci lën kj o pam undësi pushon s ë ek zistuari. Kontraktuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të ev ituar obligimin e paraqitjes së furn izimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

54.5

Nëse a utoriteti kontraktues n uk arrin os e të lësh ojë certifikatën e pra nimit të përkohs hëm ose të re fuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [50] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj p eriudhe, përveç n ë rastet kur certifikata e pr animit të përkohs hëm konsiderohet se përbë n certifikatë të pranimit përfundimtar. Në k ëtë rast, nen i 55.2 më poshtë nuk vlen. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Kontraktuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

54.5

Në raste të d orëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

54.6

Pas pra nimit t ë përk ohshëm të furnizim eve, Kontra ktuesi i çmonto n d he i he q st rukturat e p ërkohshme dh e materialet q ë nuk k ërkohen më për p ërdorim përk itazi m e rea lizimin e kontratës. Ai g jithashtu d o të he që ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 52

Obligimet për garanci

54.2

Kontraktuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha p ërmirësimet e koh ëve të fundit në dizajn d he materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në ko ntratë. Për më te për, kontraktuesi d o të g arantojë që asnjë n ga furnizim et të mos ken ë defekt që s hkaktohet nga dizajni, m aterialet apo mjes htëria, përveç deri n ë atë masë sa di zajni dh e ma terialet të kë rkohen në specifikime, ose nga ndonjë veprim apo mosveprim, që mund të shkaktohet gjatë përdorimit të furnizimeve në kushtet që zbatohen në shtetin e Autoritetit kontraktues. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në Kushtet e veçanta.

54.2

Kontraktuesi do të jetë p ërgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

54.5

a)

rezultojnë nga përdor imi i m aterialeve defektive, mj eshtërisë së ga bueshme ose diz ajnit jo të mirë nga Kontraktuesi; ose

b)

rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Kontraktuesit gjatë periudhës së garancisë; ose

c)

shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

Kontraktuesi me shp enzime të veta do t a përmir ësojë defektin ose dëmin sa më s hpejt që k jo të mund t ë praktikohet. Periudha e g arancisë për të g jithë artikujt e ndërruar ose të ri paruar do të fil lojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Nëse kontrata mundëson pranim të pjes shëm, peri udha e gar ancisë do të vazh dohet vetëm p ër atë pjes ë të furnizimeve q ë është 39 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

ndikuar nga ndërrimi apo riparimi. 54.5

Nëse shfaqet ndonjë defekt ose nd odh ndonjë dëm gjatë periudhës së g arancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë kontr aktuesin. Nës e kontra ktuesi nuk arr in ta k ompensojë d ëmin n ga n donjë defekt ose n jë d ëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të: a)

të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me sh penzimet e ko ntraktuesit, në të cil in rast kost oja e s hkaktuar n ga autoriteti ko ntraktues do t ë zbritet nga paratë që d uhet të pag uhen os e gara ncitë q ë mbahe n pre j kontraktues it ose nga të d y; ose

b)

të ndërpresë kontratën.

54.5

Në raste emergjente, kur kontraktuesi nuk mund të gjendet menjëherë, ose nëse gjendet nuk është në gjendje t’i marrë masa t që k ërkohen, autor iteti ko ntraktues m und ta rea lizojë punën me s hpenzime të K ontraktuesit. Autoriteti kontraktues do ta informojnë kontraktuesin sa më shpejt që të jetë praktike për veprimin e marrë.

54.6

Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në Kushtet e veçanta dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë [565] ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm dhe mund të rifillojë në pajtim me Nenin 54.5.

Neni 55

Shërbimet pas-shitjes Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në Kushtet e veçanta. Kontraktuesi d o të marrë përsipër të re alizojë ose të organizojë r ealizimin e mirëmb ajtjes dhe të riparimit të furnizimev e d he të sigur ojë s hpejt pj esët rez ervë. Kushtet e veça nta mu nd të saktës ojnë q ë Kontraktuesi të siguroj ë nd onjë ose të gjitha material et e mëpos htme, nj oftimet dhe do kumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Kontraktuesi: a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t’i blejë nga Kontraktuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës; b) në rast të ndërpr erjes së prod himit t ë pjes ëve re zervë, du het të lajm ërohet para prakisht Autoritet i kontraktues p ër t’i mund ësuar që të ble jë pjesët e kërk uara d he, pas ndërpr erjes, skicat, vizatimet dh e specifikimet e pjesëve r ezervë, nës e kërk ohen dhe ku r k ërkohen do t’ i sigurohen Aut oriteti ko ntraktues p a pagesë.

Neni 55

Pranimi përfundimtar

55.2

Pas skadim it të peri udhës s ë gara ncisë ose, në rastet kur ka më tep ër se një p eriudhë, pas ska dimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t’i lëshojë ko ntraktuesit n jë c ertifikatë të pr animit përfu ndimtar, me një kopje A utoritetit k ontraktues, duke cekur datën në të cil ën Kontraktuesi i ka pl otësuar obligimet e ti j sipas ko ntratës dhe n ë mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda [50] ditësh nga ska dimi i p eriudhës së g arancisë ose m enjëherë pas i ri parimet eve ntuale q ë ja në k ërkuar sipas Nenit 52 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

55.2

Kontrata n uk do të konsi derohet se ë shtë real izuar plotësis ht d erisa të je të nënshkr uar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

55.5

Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të det yruar për plotësimi n e o bligimeve që d alin si pas ko ntratës para lëshimit të cert ifikatës përfund imtare të pranimit d he të cilat k anë mb etur të p arealizuara në k ohën kur lëshohet certifikata p ërfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës. SHKELJA E KONTRATËS DHE NDËRPRERJA E SAJ

Neni 55

Shkelja e kontratës

55.2

Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

55.2

Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

55.5

a)

dëmet; dhe/ose

b)

ndërprerjen e kontratës.

Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë: a) dëme të përgjithshme; ose b) dëme të likuidueshme Shuma dhe procedurat e këtyre dëmeve do të paraqiten në Kushtet e veçanta.

55.5

Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të par apara në këtë n en do të zbatohen d uke u zbritur n ga shumat q ë du het t’i pa guhen kontraktu esit, nga d epozita, ose me pa gesë ng a siguria. 40 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR Neni 56 56.2

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t’i japë Kontraktuesit shtatë ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme: a)

kur Kontraktuesi në mënyrë përmbajtjesore nuk arrin t’i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;

b)

Kontraktuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti k ontraktues q ë kër kon n ga ai të evitojë n donjë neglizhencë a po d ështim për të real izuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;

c)

Kontraktuesi refuzon os e ës htë neg lizhent në r ealizimin e urdhrave a dministrative të dhë na ng a autoriteti kontraktues;

d)

Kontraktuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e)

Kontraktuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u admi nistruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me k redituesit, ka p ezulluar aktivitetet biznesore, i nëns htrohet procedurave ligjore li dhur me ato çës htje, ose ës htë në ndonjë s ituatë analoge që s hkaktohet ng a ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

f)

Kontraktuesi është dënuar për një shk elje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një g jykimi që ka fuqinë e res judicata;

g)

Kontraktuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të ke qe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

h)

Kontraktuesi i është në nshtruar nj ë gjykimi që k a forcë n e res judicata për mashtrim, korrupsi on, përfshirje n ë ndonjë org anizatë krimi nale ose n donjë a ktivitet tjetër il egal q ë i d ëmton inter esat financiare të Komuniteteve;

i)

Kontraktuesi, pas nj ë proce dure tjetër të prokurim it ose proc edure të dhën ies së një gr anti të financuar n ga buxheti i kom unitetit, ësht ë deklaruar s e k a bër ë shk elje serioz e të ko ntratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;

j)

të gjitha m odifikimet orga nizative që përfshijnë n dryshime në p ersonalitetin li gjor, n atyrën os e kontrollin e Kontraktuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

k)

shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

l)

Kontraktuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sig urimin më të hershëm të kë rkuar n ë kontratën e tanishme nuk është n ë g jendje t’i plotësojë zotimet e tij.

56.2

Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Kontraktuesit. Detyrimi i Kontraktuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

56.5

Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të nd ërprerjes së k ontratës, do ta udhëzojë kontraktuesin që të ndërmarrë hapa të m enjëhershëm për ta p ërmbyllur ekz ekutimin e fur nizimeve në më nyrë të shp ejtë dh e t ë rregullt dhe për t’i zvogëluar në minimum shpenzimet.

56.5

Në rast të n dërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Kontra ktuesit ose të p ërfaqësuesve të ti j ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi fur nizimet e dorëzuara dhe punës së re alizuar dhe të b ëjë rexhistrimin e materialeve të furniz uara dhe të pa përdorura. Do të përg atitet e dhe një deklaratë e par ave që d uhet t ’i p aguhen Kontra ktuesit dh e pa rave që i ka borxh Kontraktuesi Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

56.5

Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obli guar të bëjë pagesa tjera për Kontraktuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Kontraktuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t’i paguhet Kontraktuesit para ndërprerjes së kontratës.

56.6

Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Kontraktuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të Kushteve të veçanta.

56.7

Kjo kontratë automatikisht do të ndërpritet nëse ajo nuk ka shkaktuar pagesa në tri vitet pas nënshkrimit të saj.

Neni 57 57.2

Ndërprerja nga ana e Kontraktuesit Kontraktuesi, pasi e k a paralajmëruar Au toritetin k ontraktues 2 5 ditë par aprakisht, mun d ta nd ërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: -

nuk arrin t’i paguajë Kontraktuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit të dhënë në Kushtet e veçanta;

-

vazhdimisht nuk arrin t’i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose 41 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR -

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se [280] ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t’i atribuohen Kontraktuesit.

57.2

Ndërprerja do të bëhet pa p aragjykim për ndonjë të dre jtë apo a utoritet tjetër sipas kontratës së Au toritetit kontraktues dhe Kontraktuesit.

57.5

Në rast të ndërprerjes s ë tillë, Autoriteti ko ntraktues do t a pag uajë Ko ntraktuesin p ër humb je ose dëm që mund t’i jetë shkaktuar Kontraktuesit.

Neni 58 Forca madhore 58.2

Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë m osrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të till a par andalohet ng a ndonjë ngjarje e shk aktuar nga n jë forcë mad hore që shkaktohet pas datës së njoftimit të dhënies ose datës kur kontrata hyn në fuqi, cilado që të jetë më herët.

58.2

Për që llime të këtij N eni, ter mi "forcë m adhore" d o të thotë ve primet e zotit, god itjet, mb ylljet e ob jektit ose çrregullimet tj era in dustriale, veprim et e a rmikut pu blik, luftërat q ofshin të d eklaruara ose jo, b llokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtima, vërshimet, erozionet, trazirat civi le, eksplodimet d he ndonjë n gjarje tjet ër e ngjashme e pap arashikuar që ë shtë përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

58.5

Pa marrë p arasysh dis pozitat e N eneve 22 dhe 56, K ontraktuesi nuk do t ë jet ë i detyruar të h eqë d orë n ga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të s hkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realiz imit ose m ënyrë tjetër dështimi për të realiz uar obligimet e tij me kontratë është re zultat i një ngjarjeje të forcës m adhore. Gjithas htu, pa marr ë p arasysh d ispozitat e N eneve 28 d he 57, A utoriteti kontraktues n uk do të jetë i det yruar të pa guajë in teres për pa gesat e vonuar a, për mosreal izim o se për ndërprerje nga Kontraktu esi për s hkelje të kontratës, në se d he der i në atë mas ë s a vo nesa e A utoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

58.5

Nëse ndonjëra pal ë k onsideron s e n donjë r rethanë e forc ës mad hore k a n dodhur e ci la mu nd t ë n dikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që ka në gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nës e udhëzohet ndryshe nga autoriteti ko ntraktues me sh krim, kont raktuesi d o të vazhdo jë t’i rea lizojë o bligimet e tij sipas kontratës përderisa ës htë mj aft praktik e, dh e të a ngazhojë t ë g jitha mj etet e ars yeshme al ternative për t ë p lotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Kontraktuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

58.5

Nëse kontraktuesi shk akton kosto plot ësuese gjatë zb atimit të urdhrav e të autoritetit kont raktues o se gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 58.5 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

58.6

Nëse rrethanat e forcës mad hore kanë ndodhur dhe vazhdojnë për një periudhë prej [280] ditësh, atëherë, pa marrë parasysh ndonjë zgjatje të koh ës për përmbushjen e kontratës që Kontraktuesi me arsye mund ta ketë lejuar, secila palë do të ketë të drejtë t’i sh ërbejë tjetrës me [50] ditë para lajmërim për ndërprerje të kontratës. Nëse, pas skadimit të periudhës prej [50] ditësh, situata e forcës madhore ende vlen, kontrata do të ndërpritet dhe, sipas ligjit që e qeveris kontratën, palët do të lirohen nga obligimi i realizimit të mëtutjeshëm të kontratës.

Neni 59

Vdekja

59.2

Në rast se K ontraktuesi është person fizik, kontrata ndërpritet automatikisht nëse ai person vdes. Megjithatë, Autoriteti kontr aktues do t’i k ontrollojë prop ozimet e bër a nga trashë gimtarët e përfituesve n ëse at a kanë shprehur dëshirën e t yre për ta vazhduar kontratën. Vendimi i Autoritetit kontraktues do t’i përci llet personave përkatës brenda [50] ditësh pas pranimit të propozimit të tillë.

59.2

Në rast se Ko ntraktuesi përbëhet nga një numër personash fizikë dh e një ose më sh umë prej t yre vdesin, do të vendoset me marrëveshje një raport ndërmjet palëve në progresin e kontratës, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ven dosë nës e d o ta ndërpresë ose t a vaz hdojë kontratën në pa jtim me nd ërmarrjen e bërë nga të mbijetuarit dhe trashëgimtarët ose përfituesit, sipas rastit.

59.5

Në rastet e parapara në Nenet 59.2 dhe 59.2, personat që ofrojnë të vazhdojnë ta re alizojnë kontratën do ta njoftojnë Autoritetin kontraktues për këtë brenda [25] ditësh pas datës së vdekjes.

59.5

Personat e tillë do të jenë bashkërisht dhe veç e veç të obliguar për realizimin e mirë të k ontratës në të njëjtën masë sa e dhe Kontraktues i fillestar. Vaz hdimi i kontra tës do t’i n ënshtrohet rreg ullave që ka në të b ëjnë me themelimin e garancisë sipas Nenit 24. ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 50 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve 50.2 Palët duhet t’i bëjnë të gjitha përpjeke për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndod hin n dërmjet t yre. Sa po të shfaqet ndonjë mosm arrëveshje, pal ët do ta lajmëro jnë nj ëra tjetrë n me shkrim p ër që ndrimet e t yre në m osmarrëveshje dhe për nd onjë zg jidhje q ë ata k onsiderojnë s e është e mundshme. N ëse cila do p alë e sheh të dob ishme, palët do të takohen d he të mund ohen ta zgjid hin mosmarrëveshjen. P ala do të i përgjigjet k ërkesës për z gjidhje mi qësore bre nda [25] ditësh p as kë rkesës. Periudha m aksimale që j epet për arritj en e kësaj z gjidhjeje do të j etë [50] ditë n ga fil limi i proce durës. Nës e përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave 42 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

për zgjidhje, të d yja palët do të jenë të lira t ë vazhdojnë në fazën e ard hshme të proce durës së zgj idhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën. 50.2

Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përm es [shëno i nstitucionin]. Nëse nuk mund të a rrihet zgji dhja bren da [50] ditësh p as filli mit të procedurës së pa jtimit, seci la p alë d o të k etë të drejtë t ë vaz hdojë në fazën e ard hshme të proc edurës s ë zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 52

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda [50] ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a)

ose vendim nga gjyqi

b)

ose vendim arbitrimi

në pajtim me Kushtet e veçanta të kësaj kontrate. KLAUZOLAT ETIKE Neni 52

Klauzolat etike

54.2

Të gjitha për pjekjet nga një kandidat ose ofertues për të marrë informata sekrete, p ër të hyrë në marrëveshje jo të lig jshme me konkurr uesit ose për të n dikuar te komisioni apo Auto riteti kontraktu es gjatë procesit të ekzaminimit, qartësimit, vlerësimit dhe krahasimit të tenderëve do të çojë në refuzim të tenderit të tij.

54.2

Pa autorizim paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues, Kontraktuesi dhe personeli i tij ose ndonjë kompani tjetër me të cilën Kontrakt uesi është i l idhur apo i s hoqëruar nuk mund et, as në b azë vart ësie as nënkontraktuese, të japë shërbime tjera, të realizojë punë ose pajisje furnizimi për kontratë.

54.5

Kjo n dalesë v len e dhe për ndonjë aktiv itet tjetër të prokurimit pu blik që mund et, për shkak të n atyrës së kontratës, të shkaktojë konflikt interesash nga ana e Kontraktuesit.

54.5

Kur par aqet një ofertë, ofert uesi duhet të deklarojë q ë a i nuk është i ndikuar n ga asnjë k onflikt p otencial interesash d he nuk ka n donjë lid hje të ve çantë me ofertuesit tjerë apo pal ët e p ërfshira n ë aktivi tetin e prokurimit. Në se shfaq et një situatë e till ë gjatë re alizimit të kontratës, Kont raktuesi menj ëherë du het ta informojë Autoritetin kontraktues.

54.5

Kontraktuesi çdoherë duhet të veprojë në mënyrë të paanshme dhe si këshilltar i besuar në pajtim me kodin e mirësjelljes p ër profesi onin e tij. Ai d uhet të përmbahet nga d hënia e deklaratave p ublike p ër pr ojektin a po shërbimet p a aprovim p araprak ng a Aut oriteti kontraktu es. Ai nuk m und ta b ëjë Aut oritetin k ontraktues të marrë përsipër ndonjë gjë në asnjë mënyrë, pa pajtim paraprak me shkrim nga ai.

54.6

Gjatë kohës që zgjat ko ntrata, Kontraktuesi dhe p ersoneli i tij do t’i res pektojnë të dr ejtat njerëzore dhe do të veprojnë për të mos bie ndesh me zakonet politike, kulturore dhe religjioze në shtetin përfitues.

54.7

Kontraktuesi n uk mund të pranojë p agesë të lidh ur me kontratën p ërveç asaj të paraparë n ë ko ntratë. Kontraktuesi dhe punëtorët e tij nuk duhet të ushtrojnë asnjë aktivitet as të pranojnë ndonjë favor që nuk është në pajtueshmëri me obligimet e tyre ndaj Autoritetit kontraktues.

54.8

Kontraktuesi dhe punëtorët e tij do të jenë të obliguar të mbajnë sekretin profesional gjatë tërë kohëzgjatjes së kontratës dh e pas përfu ndimit të saj. Të gjitha rapor tet dh e dokum entet e përg atitura a po të pran uara ng a Kontraktuesi do të jenë sekrete.

54.9

Kontraktuesi d o të shman get nga çfarë do marrëdhënie q ë ka gj asa ta komprometojë pavarësinë e ti j ose të personelit të tij. Nëse Kontraktuesi pushon të jetë i pavarur, Autoriteti kontraktues mundet, pa marrë parasysh dëmin, ta ndërpresë kontratën pa njoftim të mëtutjeshëm dhe pa mundësi që Kontraktuesi të bëjë ankesë dhe të kërkojë kompensim.

54.20

Organi i Shqyrtimit të Prokurimit ka të drejtë të suspendojë ose anulojë kontratën nëse zbulohen praktika të korruptuara të çfarëdo lloji në cilëndo fazë të proc esit të dhënies së k ontratës dhe nëse Autoriteti ko ntraktues nuk i m err të gjitha masat e duh ura për t ë përm irësuar situatën. P ër qëllime të k ësaj d ispozite, “ praktika korruptuese” janë ofrimi i ryshfetit, dhuratave, shpërblimeve në para ose “dhënies me përqindje” cilitdo person si n xitje ose si shpërb lim p ër realiz imin apo për mo s b ërjen e n donjë v eprimi që l idhet me dhë nien e nj ë kontrate apo implementimin e një kontrate që tashmë është nënshkruar me Autoritetin kontraktues.

54.22

Shpenzimet e t illa të pazakonshme komerciale janë përqindjet që nuk janë përmendur në kontratën kryesore ose që nuk dalin nga një kontratë e nënshkruar si duhet e që i referohet kontratës kryesore, përqindjet që nuk kthehen p ër s hërbimet aktu ale d he legjitime, përq indjet që nuk ja në paguar s i kthim për sh ërbimet aktuale, përqindjet që i paguhen një v endi me tatime të favo rshme, përqindjet që i paguhen pranuesit që n uk është i identifikuar qartë ose përqindjet që i paguhen një kompanie prapa së cilës fshihet ndonjë kompani tjetër.

54.22

Kontraktuesi merr përsipër që, sipas kërkesës, t’i japë Organit të Shqyrtimit të Prokurimit të gjitha dokumentet që ka në të b ëjnë me kusht et e ekzekuti mit të kontra tës. OSHP mund të bë jë çf arëdo kontro llimesh t ë dokumenteve ose kontrolle të atypëratyshme, për të c ilat ajo konsideron se janë të nevojshme për të gj etur dëshmi në rastet e shpenzimeve komerciale të dyshimta dhe të pazakonshme. 43 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR Neni 55

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

Dënimet administrative dhe financiare

55.2

Pa e par agjykuar zbatim in e dënim eve të parapara në kontratë, Kontra ktuesi që është shpa llur fa jtor për deklaratë të r rejshme ose që është z buluar se seri ozisht nuk ka ar ritur të plotës ojë o bligimet e veta kontraktuese në ndonjë procedurë të mëh ershme të prok urimit, do të përj ashtohet nga t ë gjitha kontratat dhe grantet e financuara nga buxheti i komunitetit për m ë së shumti dy vite nga koha kur është përcaktuar se k a pasur shk elje, ndërsa p as konfirmimit pas nj ë pr ocedure gj yqësore kontesti more me Kontra ktuesin. Kontraktuesi mund të prezantojë argumentet e veta k undër dënimit brenda [50] dit ësh pas njoftimit të dën imit me letër të regjistruar dhe me njo ftim të pranimit ose me nd onjë më nyrë a po mj et tjetër eku ivalent. N ë mungesë të reagimit nga ana e K ontraktuesit, ose të tërheqjes së dënimit nga OSHP brenda [50] ditësh nga pranimi i argumenteve të Kontraktuesit kundër kësaj, vendimi që e imponon dënimin do të bëhet i zbatueshëm. Kjo periudhë mund të zg jatet deri në tri vit e në rast se s hkelja përsëritet brenda pesë vitesh p as shkeljes së parë.

55.2

Nëse Kontraktuesi zbulohet se ka p asur dështim serioz që t’i plotësojë obligimet e veta k ontraktuese, ai do të pësojë dënime financiare që përfaqësojnë [20] % të vler ës totale të kont ratës në fja lë. Kjo përqindje mund të rritet në [20] % në rast të përsëritjes së shkeljes brenda pesë vitesh pas shkeljes së parë.

Neni 55 55.2

Kontrollet dhe auditimet Autoriteti k ontraktues do t’i lejojë A uditorit të Përgjithshëm të Kos ovës të ver ifikojë, duk e ekz aminuar dokumentet ose përmes kontrolleve të befasishme, implementimin e kontratës dhe të bëjë një auditim të plotë, nëse është i nevojshëm, në bazë të dok umenteve plot ësuese për l logaritë, dok umentet e konta bilitetit dhe ndonjë dokument tjetër që është me rëndësi për financimin e kontratës. K ëto inspektime mund të bëhen edhe deri në [7 vite] pas pagesës finale.

44 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

PJESA III E KONTRATES

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

KUSHTET E VEÇANTA

PËRMBAJTJA: Këto kushte p ërforcojnë dh e plotësojnë, n ëse është e nevojshme, Kus htet e përgjithshme q ë udhëheqin k ontratën. Përveç nëse Kushtet e v eçanta lejojnë ndryshe, Kushtet e përgjithshme mbeten pl otësisht të zbatu eshme. Numërimi i neneve të Kus hteve të veçan ta nuk është konsek utiv por i përmbahet numërimit të nen eve në Kus htet e përgjiths hme. Në raste të v eçanta, dhe me autorizim të departamenteve kompetente të Komisionit, mund të përfshihen edhe klauzola tjera për të mbuluar situata specifike. Neni 2

Ligji i zbatueshëm.........................................................................................................................46

Neni 5

Komunikimet..................................................................................................................................46

Neni 7

Dorëzimi i dokumenteve............................................................................................................46

Neni 8

Ndihma me rregulloret lokale.....................................................................................................46

Neni 9

Obligimet e Kontraktuesit..........................................................................................................46

Neni 20

Prejardhja.......................................................................................................................................46

Neni 22

Siguria e ekzekutimit.................................................................................................................46

Neni 22

Sigurimi

Neni 25

Programi i realizimit (orari)......................................................................... .............................46

Neni 25

Skicat e Kontraktuesit

Neni 25

Çmimet e tenderit ........................................................................................................................46

Neni 27

Patentat dhe licencat

Neni 28

Rendi i fillimit

Neni 29

Periudha e ekzekutimit

Neni 22

Variacionet

Neni 25

Cilësia e furnizimeve

.............................................................................................47

Neni 25

Inspektimi dhe testimi

..............................................................................................47

Neni 26

Metodat e pagesës

Neni 29

Dorëzimi

Neni 52

Pranimi i përkohshëm

Neni 52

Garancia

Neni 55

Shërbimet pas shitjes

Neni 55

Shkelja e kontratës

Neni 50

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

Neni 52

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

Neni 55

Klauzola tjera plotësuese

......................................................................................................................................46 ..........................................................................................................46 ...............................................................................................46

....................................................................................................................46 ...........................................................................................46

.........................................................................................................................46

........................................................................................................47

.......................................................................................................................47 .........................................................................................47

........................................................................................................................47 ............................................................................................47 ..............................................................................................................47 ......................................................................47 .......................................48

..........................................................................................48

45 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

Neni 2

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

Ligji i zbatueshëm 4.2 (për kontratat e dhëna sipas LPP-02/L-99), Ligjet në fuqi në Kosovë zbatohen për çështjet që nuk mbulohen me dispozita të kontratës. 4.2 Gjuha që përdoret duhet të jetë gjuha shqipe.

Neni 5

Komunikimet [Tregoni këtu adresat e palëve, gjërat tjera t ë tyre me rëndësi, personat kontaktë, dokumentet që do t’i japin, si dhe procedurën që do të përdoret nga palët për të komunikuar nëse ka nevojë].

Neni 7

Dorëzimi i dokumenteve [Tregoni k ëtu dokumentet q ë du het të si gurohen dhe nëse ka nevojë, proced urën e për dorur ng a Autorite ti kontraktues]

Neni 8

Ndihma me rregulloret lokale [Saktësoni procedurat për m arrjen e le jeve, vizave, autor izimeve os e lic encave ose, s ë paku, saktës oni tekste t përkatëse referencë, nëse ka nevojë] Obligimet e Kontraktuesit

Neni 9

[Saktësoni ndonjë obligim plotësues të cilin mund ta ketë Kontraktuesi] [Saktësoni dokumentet q ë duhet të sigur ohen dh e pr ocedurën e përdorur, n ëse k a nev ojë, n ga Autoritet i kontraktues për të aprovuar skicat dhe dokumentet tjera që i siguron Kontraktuesi.] [Saktësoni nëse ka ndonjë devijim nga Neni 9.6 i Kushteve të përgjithshme] Neni 20

Prejardhja

[Saktësoni ndonjë lejim devijimi nga rregullat e prejardhjes] Neni 22

Siguria e ekzekutimit

[Shuma e sigurise se ekzekutimit do te j ete 20% e vleres se mallit te kërkuar sipas fleteporosisee perkatese te blerësit] Neni 22

Sigurimi

[Saktësoni kërkesat specifike të sigurimit] Neni 25

Programi i realizimit (orari)

[Realizimi munde te filloi menjehere pas fuqizimit te ko ntrates, dhe te përfundoi brenda afatit prej 50 d itesh pas fuqizimit te saj. Neni 25

Skicat e Kontraktuesit

[Saktësoni skicat që kërkohen nga Kontraktuesi, procedurat e aprovimit të tyre dhe kërkesat që kanë të bëjnë me ndonjë manual] Neni 25

Çmimet e tenderit

[Saktësoni ndonjë dispozitë plotësuese lidhur me Nenin 25 të Kushteve të përgjithshme] Neni 27

Patentat dhe licencat

[Saktësoni nëse ka devijim nga Neni 27 i Kushteve të përgjithshme] Neni 28 Rendi i fillimit 28.2 [Saktësoni datën në të cilën do të fillojë realizimi i kontratës] Neni 29 Periudha e ekzekutimit 29.2 [Saktësoni periudhat e ekzekutimit sipas datës së paraparë në Nenin paraprak] Neni 22

Variacionet

Autoriteti k ontraktues m ban të drejt ën që, në k ohën e kontraktimit, t’i ndr yshojë sa sitë e s pecifikuara për sasitë/artikujt e sa sive, me numra [.....…] brenda një rangu prej [+/- …%]. Vlera totale e furnizimev e nuk bën të 46 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

rritet dhe as të bjerë si rezu ltat i variaci onit të sasive për më tepër se 2 0% të çmimit të kontratës. Ç mimet për njësi të përdorura në tender do të jenë të zbatueshme për sasitë e blera nën atë variacion. Neni 25

Cilësia e furnizimeve

[tregoni këtu nëse kërkohet pranim preliminar teknik] Neni 25

Inspektimi dhe testimi

[Saktësoni vendet/mallrat që do të inspektohen dhe testohen në pajtim me Nenin 25 të Kushteve të për gjithshme dhe marrëveshjet praktike për testim] Neni 26 Metodat e pagesës 26.2 Pagesat duhet të bëhen: [Saktësoni kus htet adm inistrative os e tek nike q ë i u dhëheqin par adhëniet, pages at e n dërmjetme d he/ose ato përfundimtare] Pagesat do të autorizohen dhe të bëhen nga Divizioni financiar i KEK-sh.a. 100% e çmimit sipas kontratë s kornize p er sasine e fu rnizuar pas pra nimit përkohshem, respektivisht brend a jo më s humë se [45] dit ësh kale ndarike nga d ata në të cilë n kërkes a e pra nueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës i specifikuar në Kushtet e veçanta . 26.9

Rishikimi i çmimeve <Saktësoni nëse kontrata përfshin çmimet që përcillen me Bersën përkatëse të artikujve >

Neni 29

Dorëzimi

29.2

Kontraktuesi d o t’i bartë të gjith a rreziq et që kan ë të bë jnë me mal lrat deri në pr animin e përk ohshëm n ë destinacion. F urnizimet d uhet të paket ohen në atë më nyrë që të p arandalohet dëmi ose ke qësimi i t yre gjatë transportit deri në destinacion.

29.2

[Saktësoni ndonjë kërkesë specifike të paketimit, referoju Aneksit 5, kushteve te detyrueshme teknike]

29.5

[Paketimi duhet të bëhet pronë e pranuesit, i cili e ka për detyrë të ruajë ambientin]. [Paraqitni kërkesat për sa i përket dokumenteve që do të shoqërojnë secilin dorëzim dhe shenjat në paketim, referoju Aneksit 5, kushteve te detyrueshme teknike]

29.5/6

Neni 52

Pranimi i përkohshëm

[Saktësoni ndonjë marrëveshje të detajuar për pranimin e përkohshëm] Neni 52

Garancia

Kontraktuesi d uhet të garantojë që fur nizimet jan ë të r eja, të papërdorura, të m odelit më t ë fun dit dh e q ë inkorporojnë të gjith a p ërmirësimet e k ohëve të fun dit n ë dizajn dhe në material. K ontraktuesi do t ë garantojë edhe se asnjë nga furniz imet nuk k anë asn jë def ekt që s hkaktohet nga d izajni, materi alet ap o mjes htëria. Kjo garanci do të mbetet valide për 22 muaj pas pranimit të përkohshëm. [Saktësoni ndonjë obligim plotësues sipas garancisë] Neni 55 Shërbimet pas shitjes 55.2 [Jepni të d hëna të s hërbimeve p as sh itjes të cil at d uhet t’i j apë Ko ntraktuesi dh e s aktësoni pr oporcionin e garancisë së realizimit që i është caktuar atij aktiviteti] 55.2 [shërbime tjera]

Neni 55 Shkelja e kontratës 55.5 [Precizoni këtu modalitetet e përdorura për dëme] Neni 50 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve 50.2 [Saktësoni nëse procedura e pajtimit zbatohet dhe nëse departamenti i komisioneve është përgjegjës për pajtim]

47 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

Neni 52 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore a) T ë gjitha m osmarrëveshjet ndërmj et pa lëve të c ilat m und të s hfaqen gjatë r ealizimit të kësa j ko ntrate, nës e nuk k a q enë e mun dur të zgjidhet në m ënyrë tj etër ndërmjet palëve, do t’i dor ëzohen < saktësoni gj ykatë kompetente > në pajtim me ligjin Kosovar. b) Të gjitha mosmarrëveshjet ndërmjet palëve të cilat mund të shfaqen gjatë realizimit të kontratës dhe që nuk ka qenë e m undur të zgji dhen n ë nd onjë më nyrë tj etër n dërmjet pa lëve do t’i dor ëzohen për ar bitrim < saktësoni organin për z gjidhje të m osmarrëveshjeve > në pa jtim me <saktëson i rregul lat e arbitrimit (rreg ullat e Odës ndërkombëtare ekonom ike, Komisio nit të Kombev e të Ba shkuara mbi Ligjin n dërkombëtar të T regtisë, ose procedura tjera ndërkombëtarisht të njohura të arbitrimit)>.

Neni 55 Klauzola tjera plotësuese [Shto klauzola tjera që janë të aprovuara nga departamentet kompetente të Komisionit]

48 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

PJESA VI E KONTRATËS MODEL I SIGURISË SË EKZEKUTIMIT [Me logon e institucionit financiar që e jep sigurinë] deklaratë e garantuesit SIGURIA E EKZEKUTIMIT Për: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES Sh.A. (në vazhdim: “autoriteti kontraktues” Në emër të: [emri dhe adresa e operatorit ekonomik] (në vazhdim “operatori ekonomik”) Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111 DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit , me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues; DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit; DHE NGASE ne jemi pajtuar t`i japim operatorit ekonomik këtë siguri: ANDAJ NE të poshtënënshkruarit, me k ëtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në em ër të operatorit ekonomik, deri në një tota l prej: < shuma e sigurisë me fjalë dhe shifra > zotohemi të j u paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërmbushja e njërit nga kushtet në vijim: a) b) c)

Autoriteti ko ntraktues ka ko nstatuar në bazë të dëshm ive të vërtetuesh me obj ektivisht se oper atori e konomik k a dështuar që t ë ekz ekutojë kontratën e n ënshkruar dhe kj o i ka s hkaktuar a utoritetit kontrakt ues dëme substancionale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; Operatori ekonomik ka d ështuar q ë të ekze kutojë k ontratën e n ënshkruar dhe si r ezultat i saj k anë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe /ose furnizues të materialeve; dhe Autoriteti kontraktues pasi që është dakorduar me nenin 59 të LPP-02/L-99, ka arsye të mjaftueshme për të besuar se operatori ekonomik ka dorëzuar një tender të pa zbatueshëm.

Pagesa në shumën e limituar prej: < shuma e garantuar> siç është l artcekur, do të bëhet pa asnj ë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin “e pranimit”. Kjo siguri vlen deri me: <data dhe koha >

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve _______________________________ Emri i institucionit financiar ________________________________ Adresa _____________________________

49 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

PJESA C

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

FORMULAR TENDERI PËR KONTRATË FURNIZIMI

Duhet të plot ësoni të gjith a pje sët e këtij formula ri dhe ta ba shkëngjitni atë m e do kumentet përkatë se sipas listës. Duhet t’i plotëso ni të gjitha pj esët e dhën a brenda kllapave të me sme [ ] dhe të shkruara me shkronja italike. Duhet ta nënshkruani dhe ta vulosni formularin dhe dokumentet përkatëse sipas kërkesës. Mungesa e ndonjë nënshkrimi ose vule do ta përjashtojë tenderin tuaj nga pjesëmarrja. Duhet të vazhdoni me tenderin tuaj siç është përmendur në pjesën A, paragrafi IV të kësaj dosjeje të tenderit. Zarfi i jashtëm (ose paketimi nëse ka shumë dokumente) duhet të përmbajë: Një tender origjinal (Formulari i tenderit + të gjitha dokumentet e kërkuara) + 1 kopje (Formulari i tenderit + të gjitha dokumentet e kërkuara) Formulari i tenderit përmban: 4. E DORËZUAR NGA............................................................................................. 50 4. DEKLARATA (T) E TENDERUESIT(VE).............................................................. 51 5. LISTA E DOKUMENTEVE QË KËRKOHEN ....................................................... 62 5. PËRSHKRIMI I ÇMIMIT....................................................................................... 65

Të gjitha dokumentet e kërk uara duhet t’i shtohen formu larit të T enderit për të n dërtuar ten derin e plotë. Duhet të bëhen 1 kopje kopje të këtij tenderi të plotë dhe secila kopje do të vendoset në një zarf të veçantë (ose pako nëse ka shumë dokumente) siç është thënë në pjesën A, paragrafi IV.5 të kësaj dosjeje të tenderit.

Titulli: FURNIZIM ME NDERPRERESA TE FUQISE TË TENSIONIT TË MESËM Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111 KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES Sh.A. Prishtine, Sheshi “Nena Tereze” nr.36

1.

E DORËZUAR NGA: IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)

EMRI I OE: ADRESA E PLOTË: PËRFAQËSOHET NGA: EMRI DHE MBIEMRI: POSTI: NËNSHKRIMI: DATA: VULA: Në rast Grupi Oeratorësh ekonomik: Emri (emrat) Partneri 2* Etj … *

Vend-selia

shtoni/fshini rreshta plotësues për partnerët sipas nevojës. Vini re që nënkontraktu esi nuk konsiderohet si partner p ër qëllime të kësaj procedure të tenderit. (Nëse ky tender dorëzohet nga një tenderues individual fshijeni këtë tabelë)

50 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

2.

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

DEKLARATA(T) E TENDERUESIT(VE) Të plotësohet dhe të nënshkruhet nga tenderuesi (duke përfshirë një nga secili partner në grup/konsorcium).

Për: KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES Sh.A. Prishtine, Sheshi “Nena Tereze” nr.56 (në vazhdim të tekstit “Autoriteti Kontraktues”) Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, Ne, të poshtënënshkruarit, deklarojmë që: 4. I kemi ko ntrolluar dhe p ranuar plotësi sht përmbajtjet e do sjes së tende rit me Num ër të Prokurimit KEKO-09-477-111 të datës :17.07.2009. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim. 4. Ne of rojmë të do rëzojmë, në p ajtim me kushte t e dosj es së tende rit dhe afatet koh ore të pa raqitura, p a rezervë apo kufizim, furnizimet si në vijim: 5. Çmimi total i tenderit [duke mos i përfshirë zbritjet e përshkruara në pikën 5] është: [Objekti i kontratës nuk është i ndarë në pjesë]: Përshkrim i furnizimeve duke përfshirë edhe prejardhjen:

[...............................................................................................................................................................] Çmimi total i tenderit [duke mos e përfshirë zbritjen e përshkruar në pikën 5] është: Gjithësej çmimi i tenderit me shifra:[.....................................................................................€] dhe me fjalë:[......................................................................................................................Euro] 5. Ne do të japim një zbritje prej [.....................%], ose [……...........……€] [në rast se neve na jepet sasia nr...] 5. Ky tender është valid për një periudhë prej: [90] nga data finale për dorëzim të tenderëve, dmth deri me datë: [............./................/.............]. 6. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim p ërsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit prej [10 %], siç ësht ë kërkuar në Nenin 22 të Kushteve të përgjithshme. 7. Operatori Ekonomik [dhe nënkontraktuesit tonë] kanë këtë nacionalitet: […………………………………………………………………….............................................] 8. Ne e bëjmë këtë kë rkesë me të drejtën tonë dh e [si partner në konsorcium, të udhëhequr n ga < emri i udhëheqësit / emri ynë >] për këtë tender [Nr i pjesëve]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën ko ntratë me n donjë formul ar tjetër. [Konf irmojmë, si partne r në konsorcium, se të gjith ë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i a utorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përba shkët/konsorcium janë të o bliguar të mbeten në nd ërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës].

51 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

9.

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilë ndo f azë gj atë im plementimit të ko ntratës. Gjithashtu n e e dimë d he pranojm ë që të gjitha informatat e pasakta ose j o të plota të cilat jepen m e qëllim në këtë konkurrim , mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK.

20. T heksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të v azhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bë n këtë.

Emri dhe Mbiemri: […………………………………………………………………] I autorizuar për të nënshkruar këtë tender në emër të: […………………………………………………………………………………… ….] Vendi dhe data: […………………………………………………………….……...] Vula e Operatorit Ekonomik:

52 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

5. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE Nr. rend.

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

(të përshtatet sipas kontratës specifike nga Autoriteti Kontraktues)

Artikulli

1. Kontaktor 9A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse)

2. Kontaktor 10A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse)

3. Kontaktor KO 44E ,220 VAC 4. Kontaktor 12A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse)

Njesia

Sasia

copë

100

copë

150

copë

100

copë copë

150

6. Kontaktor 16A ; 220V, KNL10\12

copë

100

7. Kontaktor 22A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont.

copë

100

8. Kontaktor 25A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont.

copë

80

9. Kontaktor 25A ; 220V, KNL10\12

copë

100

10 Kontaktor 32A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont.

copë

100

11 Kontaktor 40A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont.

copë

100

12 Kontaktor 45A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont.

copë

100

13 Kontaktor 63A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont.

copë

150

14 Kontaktor 75A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont.

copë

100

15 Kontaktor 110A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont.

copë

150

16 Kontaktor 170A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont.

copë

150

17 Kontaktor 200A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont.

copë

150

18 Kontaktor 250A ; 0,4KV, 220VAC (me kont. ndihmse)

copë

19 Kontaktor 400A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont.

copë

150

20 Kontaktor 630A; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont.

copë

100

21 Kontaktor ndihmes 3NO +1NC; 24V, DC; KC6-31Z

copë

100

ndihmse) ndihmse)

ndihmse) ndihmse) ndihmse) ndihmse) ndihmse) ndihmse) ndihmse) ndihmse)

ndihmse) ndihmse)

Çmimi total [ pa TVSH]

100

5. Kontaktor 16A ; 220V, 50 Hz (bobina), 2+2 (me kont. ndihmse)

Çmimi njesi [pa TVSH]

53 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

22 Kontaktor ndihmes 10A ; 6NO+NC; 48VDC

copë

100

23 Kontaktor ndihmes 10A;4NO+4NC;48VDC;KC-44E

copë

100

24 Kontaktor ndihmes 16A;4NO+4NC;48VAC;KC-44E

copë

100

25 Kontaktor ndihmes 16A;4N0+4NC;220V;AC;44E

copë

100

26 Konaktor ndihmes, 2N 0+2NC,220VAC typ 3RH 112 2-

copë

1AP00 27 Pjese plotesuese per kontaktore ndihmes, 2NO+2NC, typ 3RH 19 11-1FA22, 220VAC

copë

28 Kontaktor 3KW\400V, 18A, 230VAC 50Hz, 3polar tip

copë

29 Kontaktor 4KW\400V, 22A, 230VAC 50Hz, 3polar tip

copë

30 Kontaktor 11KW\400V, 25A, 230VAC 50Hz, 3polar tip

copë

31 Kontaktor 400A, 380V, tip- 3RT1075. 1NO, 1NC

copë

32 Kontaktor K 160-42\220i, 160 A, 220VAC

copë

33 Kontaktor K 250-42\220i, 250A,220VAC

copë

34 Kontaktor K 160-42\220i, 160A, 380VAC

copë

35 Kontaktor K 45-42\220e, 40A, 3P+3Q, 220 V DC

copë

36 Kontaktor K 25-42\220i, 25A, 4P +2Q,220VAC

copë

37 Kontaktor K 40-42\220i,40A,4P+2Q,220V AC

copë

38 Kontaktor 3TF 54 22-OA,AC3,250A,380V,2P+2Q,220VAC

copë

39 Kontaktor 3TB 52 20-OA, AC-3,170A, 380

copë

40 Kontaktor 3TB 44 17-OA,AC-1,45 A,

copë

41 Kontaktor CN 40\CNM\40, 40A, 380V, 2P+2Q,220V

copë

42 Kontaktor 3TH 82 44, 16A, 380V, 2P+2Q,220V AC

copë

43 Komplet kontakte per kontaktor, 3TF 54 22-OA

copë

44 Komplet kontakte per kontaktor, 3TB 52 20-OA

copë

45 Komplet kontakte per kontaktor, 3TB 44 17-OA

copë

46 Rele (kontaktor) ndihmes, Un=110V AC,

copë

3RT1015-1AP01-1NO 3RT1016-1AP01-1NO

3RT1026-1AP04-2NO+2NC

V,2P+2Q,220 VAC

380V,2P+2Q,220V AC AC

kontakte;Un=250V AC, In =7A, numri i kontakteve 4NO,

250 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 54 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

0 NC,Un=220VAC

47 Rele (kontaktor) ndihmes, CA3-KN31 ED, UN=48V DC. Numri kontakteve 3 NO, 1NC, Un =220vac

48

Rele (kontaktor) ndihmes, CA3-KN31 MD3, Un=220V DC. Numri kontakteve 2NO,1NC,Un=220VAC

copë copë

100 100

Vlera e pergjithshme per njesi[ pa TVSH ] TVSH 16% Vlera e pergjithshme per njesi[ me TVSH ]

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE) EMRI I OE: EMRI DHE MBIEMRI I PERFAQESUESIT TË OE: NËNSHKRIMI: DATA: VULA:

55 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

3.

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

LISTA E DOKUMENTEVE QË KËRKOHEN

Ky formular tenderi përfshinë këto anekse (të detyrueshme për tender valid): Tenderuesit duhe t të k ontrollojnë nëse pik at dhe do kumentet, të plotësuara dhe të nënshkruara, janë të përfshira në secilin ekzemplar të këtij tenderi. A. Të gjithë ten derët duhet të dorëzohen në Një tender origjinal (Formulari i tenderit i plotësuar dhe i nënshkruar si duhet + të gjitha anekset dhe dokumentet e kërkuara sipas dosjes se tenderit ) të vendosur në një zarf të veçantë të shënuar “ORIGJINAL”, 2 k opjet id entike te origj inalit dhe të ve ndosura secila në një zarf të veça ntë të shënuar “KOPJE-1, KOPJE-2. ( Një nga ko pjet e dorëzuara mbahet e pa hapur nga ana e autoritetit kontraktues për OSHP-në apo in stitucione tjera g jyqësor e si provë në rast të n donjë pretendimi pë r përmbajtjen e tenderit) .Tenderuesi duhet të shënojë Numrin e Prokurimit: KEKO-09-477-1.1.1, Emrin dhe adresën e tenderuesit në faqen e pë rparme të secilit nga zarfet. Zarfet pastaj duhet të mbyllen në një zarf të jashtëm që tregon vetëm: Titullin e prokurimit për këtë tender , Numrin e Prokurimit, Dokumentet e kërkuara: [Duhet tu përgjigjen të gjitha kërkesave të dhëna në Pjesën A, neni III dhe IV] Nëse oferta dorëzohet nga një grup i operatorëve ekonomik B. një origjinal i nënshkruar i marrëveshjes me të cilën themelohet grupi; C. një deklaratë e qartë që të gjithë anëtarët e grupit janë bashkërisht dhe veç e veç të obliguar për përmbajtjen e tenderit të grupit dhe, nëse kontrata i jepet grupit, për realizimin e kontratës.

Dokumentet e kërkuara: Dëshmi dokumentuese të pranueshmërisë: 1. Formulari i tenderi – E Dorëzuar nga 2. Formulari i ofertës – Deklarata(t) e Tenderuesit(ve) 3. Formulari përshkrimi i çmimeve për njësi Dokumentet e kërkuara: [Duhet tu përgjigjen të gjitha kërkesave të dhëna në Pjesën A, neni III dhe IV]; Dëshmi dokumentuese të pranueshmërisë: 4. Një deklaratë nën betim se ju i përmbushni kërkesat për përshtatshmëri të Ligjit Nr. 2003/17, Neni 61, siç është e cekur në Pjesën III.1.1), duhet të dorëzohet. 5. Një vërtetim i nënshkruar nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit, se ju nuk jeni me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit përpara dorëzimit të tenderit, ( vetëm për kompanitë vendore ) 6. Dëshmi se kompania juaj nuk është me vonesë ne pagesën e energjisë elektrike se paku dy muajt e fundit përpara dorëzimit te tenderit, kartela e leshur nga Divizioni i furnizimit te KEK sha ( vlen për kompanitë vendore). III.1.2)

Kërkesat mbi përshtatshmërinë profesionale (sipas nenit 62 të Ligjit): Dëshmitë e dokumentuara në vijim: 7. Certifikata e regjistrimit te biznesit e lëshuar nga MTI ( ne qoftë se kompania është e regjistruar jashtë Kosovës ju duhet te regjistroni një përfaqësi ne Kosove) . 8. Certifikata e regjistrimit te për TVSH. 9. Çertifikata e regjistrimit per export-import. Lidhur me aftësitë teknike dhe/ose profesionale [saktësoni] 10. Deshmia per p reardhje e mallit e shoqer uar me katalogë ose pjese perkatese nga katalogu apo prospekti i prodhuesit i detalizuar per cdo pozicion me te dhena teknike për qdo artikull qe ofertoni. Ne katalogë te nënvizohen artikujt te cilët keni o fertuar. ( M os d orëzimi i kat alogëve për t e g jithë ar tikujt dh e nën vizimi i arti kujve p ër te cilët k eni o fertuar, ofertën tuaj e bene te pa përgjegjshme). 11. ISO Standarded e prodhuesit 9001:2000 12. Autorizimi nga prodhuesi që kompania Juaj është e autorizuar të ofroj, negocioj dhe nënshkruaj

56 - 57


Titulli: FURNIZIM ME KONTAKTOR

; Numri i prokurimit: KEKO -09- 477-111

57 - 57

Kontaktor  

Kek furnizim me kontaktor

Kontaktor  

Kek furnizim me kontaktor

Advertisement