Page 1

14/01/2020

BÜNYAN KAYMAKAMLIĞI ġEHĠT ONUR KARASUNGUR HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2020 BRĠFĠNG DOSYASI


1.KURUM BĠLGĠLERĠ KURUM ADI : BÜNYAN ġEHĠT ONUR KARASUNGUR HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ KURUM KODU 170107 ADRES : BAYRAMLI MAH. LALE SK. NO 4, 38600 BÜNYAN/KAYSERĠ WEB ADRESĠ : http://bunyanhem.meb.k12.tr/ E-MAĠL ADRESĠ

: 170107@meb.k12.tr

TELEFON

: 0 (352) 712 08 92

BĠNA SAYISI

:1

DERSLĠK SAYISI

:4

ĠDARE ODALARI

:4

HĠZMETE GĠRĠġ YILI

: 2017

ATÖLYE/ĠġLĠK SAYISI : YOK BT SINIFI

:1

LABARATUAR

: YOK

SPOR SALONU

: YOK

YEMEKHANE

: YOK

KONFERANS SALONU : YOK KÜTÜPHANE

: YOK

ISINMA ġEKLĠ

: KALORĠFER (KÖMÜR)

BĠNANIN MÜLKĠYETĠ : HAZĠNE MÜLKĠYETĠ

2.ĠDARĠ KADRO KURUM MÜDÜRÜ

: Mehmet UTKU

MÜDÜR YARDIMCISI

: Mahmut Doğan ÖZMEN

MÜDÜR YRDIMCISI

: Adem YILMAZ


4.ÖĞRETMEN

KADROSU

SINIF ÖĞRETMENĠ

: TAHĠR ÇĠMEN

REHBERLĠK ÖĞRETMENĠ

: HAġĠM BABAYĠĞĠT

5. AÇILAN KURSLAR ve USTA ÖĞRETĠCĠLER/ÖĞRETMENLER

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE YÖNELĠK AÇILAN KURSLAR 95 KURS 1080 KURSĠYER 759 ERKEK KURSĠYER 321 KADINKURSĠYER

NORMAL STATÜDE AÇILAN KURSLAR 156 KURS 1117 KURSĠYER 578 KADIN KURSĠYER 539 ERKEK KURSĠYER

GENEL AÇILAN KURS TOPLAMI 251 KURS 2518 KURSĠYER 1619 ERKEK KURSĠYER 899 KADIN KURSĠYER


VOLEYBOL/MASA TENĠSĠ

: Gülbahar ÇETĠN

HALTER

: Ahmet Yalçın DANACI

KUAFÖRLÜK

: Gönül YILDIZ

GĠYĠM DĠKĠġ

: Eda SOYAK Hülya ÖZTÜRK Fatma DĠNÇER Dicle YAVUZ UYAR Makbule DOĞAN Semra HASÇOPUR Selda KARAKÖSE

RESĠM

: Tuğba AĞIR Fatih ERDĠL

DRAMA ve TĠYATRO

: Ġbrahim ALTUNTAġ

OKUMA YAZMA

: Gamze METĠN Merve ÇETĠN

DĠN ÖĞRETĠMĠ

: Öznur ĠNCĠALAN Emine ORYAġIN Aynen Nur AKSEL Songül GÜRBÜZ Firdevs TAġKIN

BĠLGĠSAYAR

: Kaan ÇAKMAK

BASKETBOL

: Ömer DEMĠR

VOLEYBOL

: Kadir AYDIN


DYK

: Hikmet ÇAM Ferdağ BÜYÜKKAPU Emine ÖZER Ġbrahim TOPÇU Fatma DURSUN Ali TAYFUR Zübeyde CURT

6.KURUMUN TARĠHÇESĠ Merkezimiz 1962 yılında Ġlçemiz Hükümet Konağı içerisinde faaliyetine baĢlamıĢtır. Faaliyetlerin gerilemesi ve talebin azalması sebebi ile sadece 1 oda olarak devam etmiĢtir. Hükümet konağı içerisinde tek oda olarak faaliyet gösteren Merkezimiz Bünyan Kaymakamlığının 01/03/2010 tarih ve 99/283 sayılı yazısı gereği ġehit Piyade Teğmen Bekir Öztürk Ç.P.Lisesi bünyesine 3 adet derslikle taĢınmıĢtır. 12/05/2014 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü alt katında hizmet veren merkezimiz, 14/04/2016 yılında Namık Kemal Ortaokulu bahçesindeki Kız Ġmam Hatip Ortaokulu olarak inĢaa edilen Ģimdiki yerine taĢınmıĢ ve halen burada hizmet vermektedir.

7.KURUMUN MĠSYONU Türk Milli Eğitim amaç ve ilkeleri doğrultusunda, Atatürk ilke ve Ġnkılaplarına bağlı, demokrasi bilinci geliĢmiĢ, ailesine ve toplumuna karĢı sorumluluk duyabilen , üretken, verimli, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki ve kiĢisel geliĢimini sağlayan, aklı ve bilimi rehber edinen bireylerin yetiĢtirilmesine katkıda bulunmak için milli eğitim ıĢığını en ücra köĢelere kadar ulaĢmasını sağlamaktır.

8.KURUMUN VĠZYONU KiĢisel ve mesleki geliĢimlerini tamamlayarak üretim sürecine katkıda bulunan, içinde yaĢadığı toplumun değer yargılarına saygı gösteren, toplumsal sorunlara karĢı duyarlı ve kendini çözümün bir parçası olarak gören, düĢünen ve düĢündükleriyle farkındalık yaratabilen, bilime ve akla inanan, sistemli ve planlı çalıĢmayı alıĢkanlık haline getiren bireylerin oluĢturacağı bir toplum için; Sorun değil çözüm üreten, bilim ve teknolojiyi rehber edinen, demokratik yönetim anlayıĢı içinde değiĢim ve geliĢime açık, toplumsal mutluluğu hedef alan, iletiĢimi ve sosyal iliĢkileri güçlü, performansı yüksek bir kurum olabilmek


KURUMDAN FOTOĞRAFLAR

ġEHĠT ONUR KARASUNGUR HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ


9.KURUMUN DEĞERLERĠ

Ġnsani iliĢkilerimiz HOġGÖRÜ merkezlidir. 1.

BaĢkalarının baĢarılarını tebrik eder DESTEKleriz.

2.

EleĢtiri ve önerilere açığız.

3.

BAġARIya sınır koymayız.

4.

Özgüvenimiz vardır ve davranıĢlarımızda TUTARLIlığı önemseriz.

5.

ÇalıĢmalarımızın ağırlık merkezi ÜRETKENLĠKtir.

6.

Örgün eğitim kurumları ile ĠġBĠRLĠĞĠNĠ prensip edindik.

10.KURUMUN HEDEFLERĠ

1.

Tüm faaliyetlerimizde teknolojinin etkin olarak kullanımını sağlamak.

2.

Okur yazarlık oranını her yıl % 4 artırarak %96’ya çıkarmak.

3.

Merkezimize kayıt olan kursiyer sayısını BĠR yılda %15 artırmak.

4.

Kurslardaki devamsızlık durumunu iyileĢtirerek verilen belge sayısına %30 artıĢ sağlamak.

5.

Açıköğretim faaliyetlerinin vatandaĢlar tarafından etkin olarak kullanımını sağlamak ve kayıt sayısını beĢ yılda %30 artırmak.

6.

Kursiyerlerin mesleki ve kiĢisel geliĢimlerini takip etmek.

7.

Ders içeriklerini günümüz teknolojisine uygun hale getirmek.

8.

Derslerin etkinliğini artırmak.

9.

Faaliyet alanımıza giren tüm konularda söz sahibi olmak.

10. Eğitim kalitemizi artırarak tercih edilebilirlik oranımızı yükseltmek. 11. Belge alanların takibini sağlamak için veritabanı oluĢturmak. 12. Merkezin kendine ait bir binası olmasını sağlamak.


11.KURUMUN AMAÇLARI ; HAYAT BOYU ÖĞRENME MERKEZLERĠNĠN AMAÇ VE FONKSĠYONLARI 1.

Okuma-Yazma öğretmek.

2.

Milli BütünleĢmeyi sağlayarak herkesin düĢüncelerine, kiĢiliğini ve yeteneklerini geliĢtirici biçimde eğitim çalıĢmalarını yapmak.

3.

Çağın sosyal, ekonomik, teknolojik geliĢmelerine vatandaĢlarımızın uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak.

4.

Maddi ve manevi kalkınma alanında halkın katkısını sağlayıcı tedbirler almak.

5.

Kalkınmayı ve geliĢmeyi engelleyen düĢünce ve davranıĢlarla mücadele etmek.

6.

Milli kültürü geliĢtirici, tanıyıcı ve koruyucu tedbirler almak.

7.

Toplu yaĢama, dayanıĢma, yardımlaĢma, birlikte çalıĢma ve teĢkilatlanma alıĢkanlıklarını kazandırmak

8.

Ġstihdam ve hayat seviyesini yükseltici programlar hazırlamak.

9.

Mahalli özelliklere ve ihtiyaçlara göre eğitim-üretim-istihdam, pazarlama ve teĢkilatlanmaya yönelik çalıĢmalar yapmak.

10. Sanayinin ihtiyacı olan insan gücünün yetiĢtirilmesine yardımcı olmak için mesleki ve teknik alanlara yönelik eğitim çalıĢmaları yapmak. 11. Köylerden Ģehirlere göç edenlerin yeni Ģartlarına uyum sağlamalarına yardımcı olacak eğitim programları yapmak. 12. ÇeĢitli mesleklerde çalıĢmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde geliĢmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına imkân sağlamak. 13. Halk sağlığını korunması, aile planlaması, sivil savunma, iyi bir üretici ve tüketici olma niteliğinin kazandırılması konularında programlar yapmak. 14. BoĢ zamanları sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmeye yönelik eğitim çalıĢmaları yapmak. 15. Kademeli olarak ülkemiz genelinde çıraklık eğitimi uygulamalarını baĢlatmak, çıraklık eğitim uygulamaları ile kazandırılabilecek meslek dallarını belirlemek amacı ile alan taraması yapmak. 16. ĠĢ yerinde aday çırak ve çırak çalıĢtıracak ustalar için öğreticilik formasyonu kazandırıcı eğitim faaliyetleri düzenlemek. 17. ĠĢletmelerin iĢyerlerindeki personelin iĢ baĢı eğitimini yaptırmak için ihtiyaç duyduğu monitörleri (önder iĢçi) yetiĢtirmek üzere monitör eğitimleri düzenlemek.


12.HALK EĞĠTĠMĠ KURSLARI KURSLARA KABUL Halk Eğitimi Merkezlerince açılacak kurslara devam edeceklerde; Türkiye Cumhuriyeti VatandaĢı olma (yabancı uyruklular için valilik izni gerekir) Ģartı aranır. Etkinliklerden yararlanmak için yaĢ sınırı yoktur. Ancak ilköğretim çağında bulunanlar devam ettikleri öğrenim kurumların öğrenime kapalı olduğu sürelerde etkinliklere katılabilir. Örgün eğitime devam eden öğrenciler derslerinden arta kalan zamanda Halk Eğitimi etkinliklerden yararlanabilirler. Belirli yaĢ ve eğitim seviyesi programın özelliğine göre gerektiğinde aranır. Bu durum Halk Eğitimi Merkezlerince kurs duyurularında belirtilir. KURSLARA KAYIT : Kurslara kayıt olmak üzere baĢvurulan nüfus cüzdanı (kayıttan sonra örneği alınarak geri verilir) ,gerekirse öğrenim belgesi, ikametgâh belgesi istenir. BaĢvuru, halk eğitimi merkezlerince geliĢtirilen bir formla yapılır. Kurslara kayıt için bireysel olarak baĢvuru yapılacağı gibi halk eğitimi merkezlerinin bulunduğu il ve ilçe merkezlerinden uzak yerleĢim birimlerinde ikamet edenler, bağlı oldukları köy ve mahalle muhtarlığı ile Bakanlığımıza bağlı okul ve kurum müdürlüklerine de baĢvuruda bulunabilirler. Mahalle muhtarlıkları ve okulkurum müdürlükleri kendilerine yapılan baĢvuruyu ilgili halk eğitimi merkezine ulaĢtırdıktan sonra halk eğitim merkezleri talep doğrultusunda alan çalıĢması yaparak kursun açılması yönünde gerekli önlemleri alır.

KURSLARA KAYIT DÖNEMLERĠ : Kurslara kayıt olmak için yılın on iki ayında halk eğitimi merkezlerine baĢvuru yapılabilir. Özelliklerinden dolayı bazı kurslar için bazı dönemlerde kayıt açılabilir. Bu durumda merkez yönetimce iletiĢim araçları yoluyla duyurulur. Kurslara devam : Kurslara kabul edilenler devam etmek zorundadır. Kurs süresinin 1/5’inden fazla devamsızlık yapanlar devamsız öğrenci durumuna düĢerler. Geç kalmayı alıĢkanlık haline getirenler hakkında devamsızlık iĢlemi yapılır.

KURSLAR NASIL AÇILIR : Kurslar okuma yazma ve unutulmaya yüz tutmuĢ el sanatları alanında açılacaklar hariç olmak üzere genel olarak 12 kiĢilik katılımın tamamlanmasıyla düzenlenir. Üretime yönelik gelir getirici istihdam kolaylığı sağlayıcı ve çevre için özellik arz eden kurslarda kursiyer sayısı genel müdürlüğün görüĢleri doğrultusunda yeniden belirlenebilir.


KURSLAR NERELERDE AÇILIR Halk Eğitimi Kursları genel olarak; Halk eğitimi merkezlerine yıllık çalışma süresi : Halk eğitimi merkezlerindeki etiklikler yılın on iki ayında sürdürülür. Öğretmen öğrenciler ile kursiyerlerin ortak talepleri doğrultusunda tatil dönemlerinde de devam edebilir. Kursların haftalık çalıĢma süresi : Kursları haftalık çalıĢma süresi uygulan programın süresi kurs yeri durumu kursiyerlerin devam edebilme durumları dikkate alınarak merkez müdürlüğünce belirlenir. Kursların günlük çalıĢma saatleri : Kurslar uygula programın süresi katılımcıların devam edebilme talep ve imkânları dikkate alınması suretiyle sabah 07.00 ile 22.00 saatleri arasında belirlenir ve Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile uygulanır . Kurslarda Bir Ders Saati Süresi : Kurslarda bir ders saati süresi 45 dakika, tenefüs 10 dakikadır. Kurslarda BaĢarı Değerlendirmesi : Kurs süresince uygulanan öğretim programının özelliğine göre; a)

Öğretim süresince yapılacak uygulama, deney, yazılı ve sözlü yoklamaların sonucuna,

b)

Yapılacak ev ödevlerinin ve projelerin sonucuna,

c)

Öğretim süresince bitiminde yapılacak sınav sonucuna göre kursiyerlerin baĢarısı saptanır. Öğretim süresi sonunda kursiyerlerin baĢarılı sayılabilmesi için, kurs programında öğretim süresi içinde alınan notların ortalaması ile öğretim süresi sonunda yapılacak sınavlarda alınan notun ortalamasının en az yüz üzerinden kırk beĢ olması gerekir. Buçuklu notlar tama çıkarılır. Değerlendirmelerde en yüksek not yüz üzerinden takdir edilir. Her öğretmen kursiyerlere vereceği notlar için bir not çizelgesi tutar. Not çizelgesine öğretim süresince kursiyerlere verilen notlar yazılır. Bu çizelge denetleme yetkisi olanlardan baĢkasına gösterilmez ve kurs sonunda müdüre teslim edilir. Kurslarda baĢarılı olanlara kurs bitirme belgesi, kursa devam edip de baĢaramayanlara kursa devam belgesi verilir.

Halk Eğitim Merkezlerinde Hangi Tür Kurslar Açılır? : Halk eğitimi merkezlerindeki kurslar; mesleki teknik ve sosyal kültürel amaçlı olmak üzere iki ana bölümde açılır. Düzenlenecek kurslarda tür sınırlaması yoktur. Ġhtiyaç duyulan her alanda kurslar düzenlenir.


KURS DIġI ETKĠNLĠKLER HANGĠLERĠDĠR? Halk eğitimi merkezlerinde kurs faaliyetlerinin dıĢında sosyal ve kültürel uygulama denilen yarıĢma, toplantı, sempozyum, sergi, seminer, konferans, gezi, kutlama vb. etkinliklerde düzenlenir. Ayrıca gönüllü kiĢilerden oluĢturulan eğitsel kollarda sosyal kültürel amaçlı faaliyetler düzenlenir. Sosyal kültürel uygulamalar ile eğitsel kollara katılacaklarda kursiyer olma Ģartı aranmaz. Bu etkinliklere kurslara kayıtlı kiĢiler katılabilecekleri gibi kayıtlı olmayan gönüllü kiĢiler de devam edebilirler.

HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZLERĠNDE ÜRETĠME YÖNELĠK AÇILAN KURSLAR Halk eğitimi merkezlerinde boĢ zamanları değerlendirmek, aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla beceri geliĢtirmeye yönelik kurslar açıldığı gibi, kiĢilere istihdam kolaylığı sağlayıcı, üretime dönük, gelir getirici kurslarda düzenlenir. Bu kurslar normal Ģekilde açılacağı gibi halk eğitim merkezleri bünyesindeki döner sermaye iĢletmeleri yoluyla da açılır. Kurslara devam edenler bir yandan ilgili kurs dalında bilgi edebilmektedirler. Halıcılık, kilimcilik, trikotaj, makine nakıĢları, konfeksiyon, bez dokuma, el sanatları, ayakkabıcılık, ağaç iĢleri, gümüĢ iĢlemeciliği, çinicilik kursları üretime yönelik düzenlenen kurslardan bazılarıdır. Sadece kendi bünyemizde değil Ġġ-KUR ile ortak kurslarımızda ücret karĢılığı kurslar da açmaktayız.

HALK EĞĠTĠM MERKEZLERĠNDE ENGELLĠ KĠġĠLER ĠÇĠN AÇILAN SOSYAL-KÜLTÜREL VE MESLEKĠ TEKNĠK AMAÇLI KURSLAR Bakanlığımızın özel eğitim gerektiren kiĢilere duygusal yaklaĢım yerine gerçekçi yaklaĢım sağlayıp onları üretici kılmak, topluma kazandırmak, istihdamlarını kolaylaĢtıracak bilgi ve beceriler kazandırmak, sosyal aktivitelere katılımlarını teĢvik etmek amacıyla halk eğitimi merkezleri yoluyla kurslar düzenlemektedir. Bağımsız kurs veya kaynaĢtırma Ģeklinde düzenlenen kurslarda KiĢilerin engel durumları dikkate alınmaktadır.

MEB ÖZEL EĞĠTĠM REHBERLĠK VE DANIġMA HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE BAĞLI BĠRĠMLERĠ ĠġBĠRLĠĞĠNDE SÜRDÜRÜLEN KURSLAR ĠĢitme engelliler, konuĢma engelliler, zihinsel engelliler, Hastanede yatan çocuklar, görme engelliler, bedensel engelliler Ģeklinde planlanıp uygulanmaktadır.

HALK EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠNDE RESMĠ VE ÖZEL KURULUġLAR ĠLE GÖNÜLLÜ KURULUġLARLA ĠġBĠRLĠĞĠ Halk eğitim faaliyetleri halk eğitimi merkezlerince ve tamamen halk eğitim merkezlerinin imkanlarıyla açıldığı gibi belli prensipler dahilinde diğer resmi ve özel kurumkuruluĢlar ile gönüllü kuruluĢlar iĢbirliğin de düzenlenir. Birlikte hazırlanıp uygulamaya konulan bir iĢbirliği protokolü çerçevesinde düzenlenen kurslarda tarafların yükümlülükleri ve görevleri açık olarak belirtilir ve faaliyetleri bu doğrultuda yürütülür.


13. KURUMUN SORUNLARI Merkezimizin bağımsız binasının olması, ilçemizin ihtiyacına cevap verecek Ģekilde yeni binaya ihtiyaç duyulmaktadır. ġuan bulunduğumuz bina okul binası olup Halk Eğitimi Merkezi için uygun değildir. Farklı bir yerde merkezimiz ihtiyaçlarına uygun ( bilgisayar sınıfı, müzik sınıfı, spor salonu, el sanatları atölyesi vb.. Alanlara sahip) bir bina yapılmalı. Mevcut binamızın bahçe ve çevre düzenlemesinin yapılması, binamızın ortaokul içinden geçip gelen yolunun değiĢtirilmesi kendine has bağımsız giriĢ çıkıĢının olması ve yalıtım yapılması, beldemize yakıĢır bir hale getirilmesine ihtiyaç vardır. 14.ÖĞRETMEN VE YÖNETĠCĠ DURUMU ĠLE ĠLGĠLĠ SORUNLAR Beden Eğitim, El Sanatları, Teknoloji Tasarım, Görsel Sanatlar, Müzik ve Yabancı Diller öğretmenine ihtiyacımız vardır.

15. DĠĞER PERSONEL SAYISI ĠLE ĠLGĠLĠ SORUNLAR Bir Memur, bir Hizmetli personeline ihtiyaç vardır.

16.KURUMUN KENDĠ ĠMKÂNLARIYLA ÇÖZÜLEMEYEN SORUNLARI ve ÇÖZÜMÜ ĠÇĠN ÖNERĠLER Farklı bir alana merkezimiz amaçlarını gerçekleĢtirebileceğimiz bir binaya ihtiyacımız vardır. Bölgemiz dezavantajlı bir bölgedir bundan dolayı halkın yaĢam kalitesi merkezde ve köylerde düĢüktür. Halk Eğitimi Merkezi olarak paydaĢlarımızın yaĢam kalitelerini arttırıcı çalıĢmaları daha uygun ortamlarda yapmamız kaçınılmazdır. Spor salonu, sinema salonu, konferans salonu, oyun ve dinlenme salonları olan bir eğitim merkezi bizce ilçemiz için gereklidir.


17.YILLARA GÖRE AÇILAN KURSLAR

Yıllar

İşbirliği İle Sertifika Sertifika Kurs Toplam Erkek Kadın Açılan Kurs Alan Erkek Alan Kadın Kursiyer Kursiyer Kursiyer Sayısı Kursiyer Sayısı Kursiyer

2019

197

4

3.172

1.626

1.546

669

739

2018

135

10

2.631

1.306

1.325

844

812

2017

82

11

2.141

1.231

910

974

772

2016

95

1

1.936

912

1.024

677

791

2015

93

3

1.880

795

1.085

676

913

2014

15

0

246

26

220

24

127

18. KURUMUMUZ AÇIK LĠSE /ORTAOKUL KAYITLARI AÇIK LĠSE KAYITLARI YILLAR

KĠġĠ SAYISI

2011

7

2012

59

2013

89

2014

113

2015

121

2016

117

2017

103

2018

144

2019

462

2020

481-….KAYITLAR DEVAM ETMEKTE


AÇIK ORTAOKUL KAYITLARI

ÖĞRENİM

YILI

ERKEK DÖNEMİ 15DEN KUCUK

BAYAN 15DEN KUCUK

ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN 56 DAN 56 DAN TOPLAM TOPLAM 15 24 15 24 25 40 25 40 41 55 41 55 BUYUK BUYUK

2006 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 7 19 15 11 26 49 17 56 71 34 60 91 43 153 73 63 140 102 62 140 111 64 169 134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 8 14 12 7 13 37 23 53 46 30 49 57 27 95 37 42 68 54 30 73 47 22 69 60

317 291 240 232 282 209 216 319 248 328 423 357 376 370 335 493 555 435 453 582 356 592 617 459 464 545 298 464 280 267 284 230 171 235 193 166 191 210

388 321 193 301 348 172 299 418 240 446 626 610 624 687 690 1138 1234 976 1091 1329 758 1202 1241 960 866 1065 627 1021 635 638 704 521 414 603 429 328 531 505

238 201 155 181 175 114 142 203 145 225 315 292 282 285 288 430 595 500 477 620 341 607 687 527 519 543 278 418 253 249 217 179 142 185 136 103 131 123

277 232 130 202 232 99 207 302 158 348 552 555 592 619 637 1031 1156 959 1060 1350 749 1317 1367 1093 1027 1144 632 1109 647 656 707 495 377 614 373 293 517 410

26 22 17 25 22 15 12 12 10 6 13 8 8 12 14 25 40 31 27 29 17 29 47 39 38 43 23 32 19 18 18 13 8 15 11 8 9 12

22 19 9 12 17 13 13 12 7 15 32 31 28 37 36 54 58 52 56 69 46 74 75 67 59 70 41 69 36 38 35 25 24 35 18 18 30 25

581 514 412 438 479 338 370 534 403 559 751 657 672 668 644 967 1205 977 983 1280 731 1284 1422 1059 1081 1222 642 1067 625 597 659 524 383 575 451 341 500 479

687 572 332 515 597 284 519 732 405 809 1210 1196 1247 1351 1371 2237 2460 1994 2220 2785 1576 2646 2729 2150 2001 2336 1327 2294 1355 1374 1514 1095 845 1325 867 661 1148 1000

2018 2019 2019 2019 2020

3 3 3 3 KAYIT

0

0

76

29

135

267

68

232

9

11

288

539

0 0 0 DEVAM

0 0 0 EDİYOR

80 80 80

30 30 30

140 140 140

270 270 270

130 130 130

240 240 240

12 12 12

10 10 10

362 362 362

550 550 550


19.KURUMDA GÖREV YAPAN MÜDÜRLER

MEHMET ÖZKAN

2004-2008

OSMAN CANTÜRK

2008-2010

MEHMET BULUN

2010-2018

MEHMET UTKU

2018-…..

20. MEVCUT KURSLARIMIZ(04/10/2019-15/01/2020)

Sertifika Alan Erkek Kursiyer

Sertifika Alan Kadın Kursiyer

Kadın Kursiyer

Erkek Kursiyer

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Anten Sistemleri Kurulumcusu

Toplam Kursiyer

2

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı

ĠĢbirliği Kurs Sayısı

1 Ahşap Teknolojisi

Program Adı

Kurs Sayısı

Alan Adı

1

0

10

10

0

0

0

1

0

13

13

0

0

0

3 Yiyecek İçecek Hizmetleri

Aşçı Çırağı

2

0

25

12

13

0

6

4 Müzik Ve Gösteri Sanatları

Bağlama (Bozuk Düzen)

1

0

14

14

0

0

0

5 Spor

Basketbol

1

0

20

17

3

0

0

6 Bilişim Teknolojileri

Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü)

4

0

44

34

10

0

0

7 Bilişim Teknolojileri

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme

1

0

15

15

0

0

0

8 El Sanatları Teknolojisi

Boncuk Çiçek Yapımı

2

0

17

17

0

9

0

9 Güvenlik Hizmetleri

3

0

81

81

0

63

0

10 Güvenlik Hizmetleri

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği (Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İş Yerleri) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği (Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İş Yerleri)

3

0

128 100 28

72

0

11 El Sanatları Teknolojisi

Çeyiz Ürünleri Hazırlama

2

0

40

0

40

0

19

12 Giyim Üretim Teknolojisi

Çocuk Üst Giysileri Dikimi (Etek-Pantolon-Jean Pantolon)

1

0

20

0

20

0

0

1

0

19

15

4

0

0

13

Tesisat Teknolojisi Ve İklimlenDoğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi dirme

14 Müzik Ve Gösteri Sanatları

Drama

1

0

16

16

0

0

0

15 Giyim Üretim Teknolojisi

Erkek Gömlek Dikimi

1

0

15

15

0

0

0

16 Giyim Üretim Teknolojisi

Erkek İş Önlüğü Dikimi

1

0

19

19

0

0

0

17 Kişisel Gelişim Ve Eğitim

Etkili Ve Hızlı Okuma

1

0

18

5

13

2

4

Geleneksel Türk Okçuluğu

1

0

30

17

13

0

0

19 Sağlık

Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi

4

0

96

70

26

56

16

20 Giyim Üretim Teknolojisi

Giyim Üretiminde Temel İşlemler

2

0

39

0

39

0

10

18

Geleneksel Oyunlar Ve Zekâ Oyunları


Sertifika Alan Kadın Kursiyer Sertifika Alan Erkek Kursiyer Kadın Kursiyer

Erkek Kursiyer

Toplam Kursiyer

Program Adı

ĠĢbirliği Kurs Sayısı

Kurs Sayısı

Alan Adı

21 Spor

Halter Yıldızlar (11-17 Yaş)

1

0

14

10

4

0

0

22 El Sanatları Teknolojisi

Hasır Örme

1

0

19

19

0

6

0

23 El Sanatları Teknolojisi

Hereke Halı Deseni Çizimi

1

0

8

8

0

0

0

24 El Sanatları Teknolojisi

Hurç Dikimi

1

0

21

0

21

0

0

25 Kişisel Gelişim Ve Eğitim

İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi

1

0

13

3

10

0

0

26 Giyim Üretim Teknolojisi

Kadın Elbise Dikimi

1

0

15

0

15

0

10

27 Giyim Üretim Teknolojisi

Kadın Giysileri Dikimi (Düz Dar Etek-Kadın Pantolonu-Bluz-Elbise-Fantezi Elbise)

1

0

15

0

15

0

0

Teknolojisi Ve İklimlenKatı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi 28 Tesisat dirme

1

0

24

19

5

9

3

29 Din Eğitimi

Kitabımı Öğreniyorum

8

0

98

26

72

17

28

30 Kişisel Gelişim Ve Eğitim

Kuran-ı Kerim (Elifba) Okuma

5

0

64

0

64

0

56

31 Kişisel Gelişim Ve Eğitim

Kuran-ı Kerim Tecvidli Okuma

4

0

49

0

49

0

12

32 Spor

Masa Tenisi (19 Yaş Ve Üzeri Yetişkin Grup)

2

0

19

6

13

0

0

33 Kişisel Gelişim Ve Eğitim

Merkezi Sistem Devlet Memurluğu Sınavlarına Hazırlık

1

0

10

10

0

0

0

34 Kişisel Gelişim Ve Eğitim

Okullar Hayat Olsun Projesi Etkinlikleri

2

0

39

39

0

0

0

35 Okuma Yazma

Okuma-Yazma II. Kademe

5

0

18

8

10

0

0

36 Sanat Ve Tasarım

Resim Sanat Eğitimi

2

0

20

0

20

0

0

Ve Saç Bakım HizmetSaç Sakal Kesimi 37 Güzellik leri

3

0

23

23

0

5

0

Ve Saç Bakım HizmetSaça Geçici Ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri 38 Güzellik leri

1

0

9

0

9

0

0

39 El Sanatları Teknolojisi

1

0

7

6

1

6

1

Teknolojisi Ve İklimlenSıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi 40 Tesisat dirme

1

0

19

15

4

0

0

41 Hayvan Yetiştiriciliği

Sürü Yönetimi Elemanı

1

0

60

51

9

0

0

42 Yabancı Diller

Teknik İngilizce (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri)

1

0

20

20

0

0

0

43 Kişisel Gelişim Ve Eğitim

Türk İşaret Dili

1

0

16

4

12

0

0

44 Spor

Voleybol

3

0

42

0

42

0

10

45 Okuma Yazma

Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitim Programı

9

0

59

38

21

12

6

46 Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi

37-72 Ay (3-6 Yaş) Oyun Odası

2

0

4

2

2

2

1

Sepet Örücülüğü

182

259

607

777

1.384

0

94


Bünyan ġehit Onur Karasungur Halk Eğitimi Merkezi olarak sitemizi ziyaret ederek bize destek olabilir, kurs ve usta öğretici olarak baĢvuruda bulunabilir, kurslarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Mail Adresimiz

: 170107@meb.k12.tr

Web Sitemiz

: http://bunyanhem.meb.k12.tr

Telefon Numaramız

: 0 352 712 09 82

Adresimiz

: Bayramlı Mahallesi Lale Sokak No4 Bünyan/KAYSERĠ

**HER HAKKI SAKLIDIR*** BĠLGĠ ĠÇĠN BÜNYAN ġEHĠT ONUR KARASUNGUR HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ

HAZIRLAYAN : MAHMUT DOĞAN ÖZMEN

Profile for Mahmut doğan Özmen

BÜNYAN HEM BRİFİNG  

BÜNYAN Şh. O. KARASUNGUR HEM BRİFİNG

BÜNYAN HEM BRİFİNG  

BÜNYAN Şh. O. KARASUNGUR HEM BRİFİNG

Advertisement