Nynaturfag - Højer Møbler

Page 1

NYNATURFAG Højer Møbler


Følg os

Specialister i læringsmiljøer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få inspiration leveret direkte i indbakken. Besøg vores hjemmeside www.hojermobler.dk.

Højer Møbler A/S er en dansk virksomhed med over 25 års erfaring i at udvikle, producere og levere indretningsløsninger til undervisningssektoren.

Vi tror på, at en omhyggelig og gennemtænkt indretning i form af funktionelle, inspirerende, innovative løsninger understøtter de forskellige læringsstile og skaber optimale forudsætninger for læring og erfaringsudveksling mellem mennesker. Den rigtige løsning handler ikke kun om at vælge de rigtige møbler, men også om at indrette og anvende møblerne, så de understøtter de pædagogiske mål, skolen anvender, og fremmer trivsel og læring. Vi har fokus på at skabe rum i bevægelse og søger konstant efter nye veje til, hvorpå, vores møbler kan tilgodese menneskers forskelligartede og skiftende behov.

Plads til alle

Vi tror på, at vi i dialogen med kunden kan tilføre indretningen en merværdi gennem vores professionelle og kreative behandling af deres behov, så det tilsammen giver den mest optimale løsning og skaber inspirerende og funktionelle rammer for mennesker i bevægelse.

- Vi skaber rum man kan lære i, være i og trives i. - Vi skaber læringsrum for alle typer elever, så skolen kan arbejde aktivt mod målet om at gøre alle elever så dygtige, de kan blive. - Vi skaber mulighedsrum, så skolen kan inkludere flere typer elever, facilitere varierende læringsaktiviteter og få plads til bevægelse.

Højer Møbler A/S er udvalgt af SKI som leverandør af undervisningsmøbler

2


Mange muligheder

Bæredygtige løsninger

Hos Højer Møbler tilbyder vi

Højer Møbler A/S arbejder med:

Et bredt sortiment - både egenproducerede og andre kendte brands.

- at mindske miljøbelastningen fra råvarer til produktion og til møblerne ender som affald.

Specialudviklede produkter

- FSC® certificeret træ. Vi forpligter os til, at alle led i forsyningskæden fra træets råmateriale til færdig produkt skal være FSC® certificeret.

Kvalitet - 7 års garanti på egenudviklede produkter.

Spørg efter vores FSC® certificerede produkter.

Rådgivning og inspiration Vi afholder workshops, studieture, seminarer og events om fremtidens læringsrum.

- et miljøledelsessystem og er ISO certificeret indenfor DS/EN 14001 standarden. - Netværket for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark (NBEN)

”Jeg tror, at man lærer mere, hvis man selv har lyst til at lære det – hvis man selv har lyst til, at finde ud af hvad det er og sådan – i stedet for at man bare sidder og hører på nogen der taler, så får man måske ikke det hele med.” Elevudtalelse

Læs mere på

3

www.hojermobler.dk


Nye indretningsprincipper Læringspyramiden

Den nye skole Skolen og især pædagogikken er under forandring. Lærere og pædagoger anvender nye undervisningsmetoder, der sigter mod at skabe aktive læringssituationer, hvor eleverne løser praktiske problemstillinger og udfordringer i samarbejde.

“Formålet er at lave en praksisnær undervisning, hvor eleverne kan se meningen med at lære og hvor de oplever en højere grad af selvbestemmelse, kompetence og samhørighed “

Lytte - 5% Læse - 10%

Louise Klinge, adjunkt og ph.d.

På skolerne eksperimenteres der med nye indretninger for at imødekomme det nye pædagogiske paradigme: Bl.a. aktiv læring, de mange intelligenser, differentieret undervisning, skiftende undervisningsformer, project based learning og 21st century skills.

Se - 20% Passiv

For mange skoler er det en stor omvæltning at gå fra “Old school” til “New school”. Det er en spændende og sommetider krævende proces at nå i mål. Hos Højer Møbler har vi mange års erfaring med denne proces og på at realisere indretninger, der muliggør de nye perspektiver på læring.

Aktiv

For at indretningen kan følge med de nye undervisningsformer, bør nye indretningsprincipper tilbydes.

Demonstration - 30%

Samarbejde (Gruppearbejde) - 50% Praktisere - 75% Lære fra sig - 90%

Formålsparagraffen stk. 2, folkeskoleloven ”Skolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.”

Hvad kan eleverne genkalde sig efter 24 timer, kilde: "National Training Laboratories"

65% af alle børn i førskolen kommer til at arbejde i jobs, som ikke eksisterer i dag!

”Man lærer også mere hvis man ligesom selv opsøger det… og så kan man måske forklare det til andre, og det lærer man det endnu bedre af.”

Amy Yourko, Brainspaces, Chicago

Elevudtalelse

4


De 4 frihedsgrader

”Jeg synes, det fungerede godt, fordi man engagerer sig også i det, når man bliver sat lidt fri. Elevudtalelse

1 - Frontal Stationær møblering Stillesiddende tavleundervisning

2 - Flex

3 - Flow

Fleksibel møblering Fokus på gruppearbejde

Fleksibel møblering Sceneskift i undervisningen. Det aktiverende læringsrum

5

4 - Fri From space to place Rammerne defineres ud fra sted


Fordele ved indretning af det aktiverende læringsrum Inklusion

Højer Møbler kigger på læringsrummet med nye øjne og tilbyder et varieret læringsrum, der understøtter og give inspiration til undervisere og elever. Læringsrum der tilbyder flere måder at opnå gode undervisnings- og læringssituationer på. Fælles for de nye undervisningsformer er en af de grundlæggende

Plads til alle

teorier om, at kroppen skal have det godt for at indlæring er mulig. Bevægelse og fysisk variation giver arbejdsglæde og øger både koncentration og hukommelse. Forskning peger i retning af, at børn og unge bør aktiveres mentalt og fysisk i deres læringsproces for at opnå større indlæring.

PLADS TIL ALLE elevtyper med forskellige læringspræferencer og forskellige fysiske behov

KREATIVITET og MOTIVATION i en visuel, stimulerende og varieret indretning

FYSISK VELVÆRE. Skiftende siddestillinger

HURTIGE SCENESKIFT og VARIEREDE AKTIVITETER

INKLUSION og elever med SÆRLIGE BEHOV

FORBEDRING AF LYDBILLEDET med møbler i forskellige højder og materialer. Hermed opnås forudsætning for bedre koncentration og arbejdsro.

Eleven får ANSVAR for egen læring samt MEDBESTEMMELSE

Varierede aktiviteter

Varieret indretning

Højt, blødt, lavt, afskærmet.

Hurtige sceneskift

Ansvar og medbestemmelse

6

Forbedring af lydbilledet


“Den bedste siddestilling er altid den næste” Ved at skabe luft mellem møblerne, kan underviseren let komme rundt til alle elever. Bedre interaktion ml. grupper ved gruppearbejde.

”Der er positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kognitive processer, som er forudsætning for læring” Sundhedsstyrelsen. Børn og fysisk aktivitet – et baggrundsnotat. København: Sundhedsstyrelsen, 2006

7

Mere bevægelse i løbet af dagen


Indretning med NyNaturfagsprincipperne NyNaturfag er et indretningskoncept for naturfagslokaler i de danske skoler og institutioner, som fra 2010 er blevet afprøvet af Katafonden. Forskningen derfra viser, at en varieret indretning af naturfagslokalerne smitter af på eleverne og lærerne. Eleverne involverer sig mere i fagene og viser en øget interesse for at beskæftige sig med naturfaglige opgaver og eksperimenter. Naturfagslærerne oplever, at en forbedring af naturfagsundervisningens

Mulighed for flow øges

En narrativ ramme

Koncentration i stilhed

På samme måde som med indretning af aktiverende læringsrum, opnår man med varieret, aktiverende indretning i naturfagslokalerne og i naturfagsundervisning, at eleverne øger deres motivation for læring.

GODE MULIGHEDER FOR AT KOMME I FLOW. Elever glemmer tiden og øger deres evne til at koncentrere sig om de opgaver, de bliver stillet

BRED SPÆNDVIDDE (VARIATION) I INDRETNINGEN, hvor der både er plads til at arbejde med det generelle og med det specifikt naturfaglige

PLADS TIL KONCENTRATION I STILHED OG KONCENTRATION I LARM

Indretningen tilbyder FORSKELLIGE OG VARIEREDE undervisningsformer

Eleverne kan EKSPERIMENTERE og UDFORSKE forskellige

Inspiration

rammer giver dem bedre vilkår for at skabe god, spændende og involverende undervisning.

Koncentration i larm

naturfaglige emner

LET ADGANG TIL INSPIRATION, UDSTYR OG MATERIALER Eksperimentere og udforske

EN ROLIG ÆSTETIK, ET GODT INDEKLIMA OG ORDENTLIGE MATERIALER

INSPIRERERENDE INDRETNING I EN NARRATIV RAMME

Fleksibelt møblement og autentisk udstyr og materialer, som inspirerer eleverne til at leve sig ind i temaet og de forskellige roller.

Rolig æstetik

8

Adgang til udstyr og materialer


INSPIRERERENDE INDRETNING I en narrativ ramme. Fleksibelt møblement og autentisk udstyr og materialer, som inspirerer eleverne til at leve sig ind i temaet de og forskellige roller.

Elever kan motiveres til naturfag

Uddannelse handler ikke om at fylde spanden op, men om at tænde en ild. William Butler Yeats

9


Indretningskonceptet – Labs og læringszoner Science Lab

Videns Lab

Indretningen påvirker Selvom universiteterne de senere år har oplevet en stigning i søgningen til de klassiske naturfaglige uddannelser, klarer eleverne i grundskolens afgangsklasser sig internationalt set kun gennemsnitligt i naturfagene. Meget tyder på, at vi på grundskoleniveau skal finde nye løsninger til at skabe bedre læring og større engagement i naturfagene. Aktuel forskningsviden peger på, at der er et samspil mellem skolens indretning og elevernes læring og trivsel. Hvis man ændrer på læringsrummet i overensstemmelse med det nye indretningskoncept, så giver det anledning til, at også

undervisningen, lærerrollen, elevrollerne, mulighederne for flow og mulighederne for læring kan ændre sig, og at ændringerne kan være gavnlige for elevernes læring og engagement.

Naturfagslokalernes indretning påvirker undervisningens form, lærerens og elevernes rolle og derigennem elevernes engagement og interesse i naturfagene. (Kirkeby, 2006).

10

Undervisningen skal stadig være veltilrettelagt, der skal stadig gode lærere til for at få undervisningen til at lykkes, og eleverne skal spille konstruktivt med, men ved at “dreje på rummet” skabes der nye muligheder. Når rum-hjulet drejes, vil de andre hjul gerne dreje med.


Flow betegner den mentale tilstand, som en person befinder sig i, når vedkommende er fuldstændig engageret og opslugt af en aktivitet. I hverdagssproget beskriver vi ofte denne tilstand som forbundet med oplevelsen af, at tiden bare ”forsvinder”.

Natur Lab 1

Natur Lab 2

NyNaturfag indretningskonceptet understøtter en udforskende og eksperimenterende naturfaglig læring og gør det muligt for eleverne - også i naturfagene - at vælge mellem mange måder at lære på.

”Vi har set store potentialer for både bedre undervisningsformer, mere produktive lærerroller, mere konstruktive elevroller, bedre forudsætninger for flow og flere muligheder for læring”.

Begrebet flow fortjener særlig opmærksomhed, når man arbejder med indretningen af læringsrum. Flowtilstanden er optimal for læringsaktiviteter på grund af den koncentration, fokusering og fordybelse, der er en del af det at være i flow. En læringsproces kan foregå i flow, hvis udfordringerne løbende tilpasses til kompetenceudviklingen. Man kan derfor sige, at det er godt for skoleelevers naturfaglige læring og ønske om at beskæftige sig med naturfag, hvis de jævnligt oplever flow i forbindelse med naturfaglige aktiviteter.

Frans Ørsted Andersen, flowforsker og leder af forsøgsundervisningens evaluering.

11

Værksted


Science Lab I Science Lab er der særligt fokus på at arbejde med “små armbevægelser”. Dvs. at eksperimenter foregår med præcition og præsice, følsomme apparater og udstyr. Her eksperimenteres med små, kemiske og molekylære forsøg, mikroskopi, forsøg med el, magnetisme, mekaniske bevægelser, kulde og varme mv.

Læringszoner

Dokumentation

Forsøgsopstilling

Rearchbar / Observationsplads

Lokalerne til Science Lab har en spændvidde, der rækker fra det mere generelle (steder til at søge information, strukturere, bearbejde, vurdere, omformulere og fremlægge sin viden) til det specifikt naturfaglige (steder til at undersøge og eksperimentere).

Researchbar / Observationsplads Man opholder sig ofte kun ved researchbaren i kortere perioder, hvor man hurtigt søger viden eller går til og fra for at dokumentere et resultat. Pladsen kan også bruges som observationsplads, da der ved nogle eksperimenter ikke er mulighed for, at hele gruppen er i gang med forsøget, eller måske kræves det, at nogle elever dokumentere aktiviteterne og resultaterne undervejs.

”Det er dejligt, at vi ikke alle sammen skal lave det samme, men at vi kan få lov at lave noget forskelligt.” Elevudtalelse

12

Gruppebord/højborde kan trækkes hen til forsøgsstationerne og kan også benyttes til at dokumentere frem for at eksperimentere.


Forsøgsopstilling At udarbejde en forsøgsopstilling er en vigtig aktivitetet i de naturfaglige fag, da det er her eleverne be- eller afkræfter deres hypoteser. Når der arbejdes med forsøg, er det ofte nødvendigt at have adgang til gas, vand eller strøm.

“ ”Altså vi flyttede os rundt til de rum, der passede til det forsøg vi skulle lave. Og derfor kunne jeg godt lide, der var forskellige rum, fordi så kunne man være flere steder på én gang og prøve nogle forskellige vinkler på forsøgene og det.” Elevudtalelse

Spændvidde Lokalerne har ligeledes en spændvidde fra det indadvendte, koncentrerede og stille til det udadvendte, adspredte og larmende. Lokalerne giver adgang til det udstyr og de materialer, der skal bruges i arbejdet.

Ved at skabe luft mellem møblerne, kan eleverne lettere interagere med de andre grupper og lære af hinanden.

13

En narrativ ramme Lokalerne indbyder til, at eleverne kan lege og lære sig ind i naturfaget gennem forskellige roller. Lokalet skal være kodet til det arbejde, der skal foregå der.


Videns Lab Man sidder her kort til en introduktion eller præsentation.

Arena realiseres ved at opstille siddepladser i halvcirkel til formidling og præsentation.

I Videns Lab starter læringsaktiviteten. Her bliver eleverne præsenteret for emnet de skal arbejde med og nysgerrigheden opstår. Der brainstormes på ideer, der laves research på nettet, resultaterne debatteres, opdagelserne rapporteres i artikler eller på store plancher, film klippes og viden formidles for et publikum.

Man sidder alene og fordyber sig, man samles i store grupper, man griner og diskutere, eller man arbejder koncentreret på at forstå et resultat. I dette lokale vender man tilbage når hele læringsaktivitent er gennemført for at fortæller andre hvad man har lært gennem tekst, billeder og præsentationer.

AmfiGo møblet kan deles op til gruppearbejde og fordybelse. 14

Omkring en demokratisk tavle, er der mulighed for at placere ideer hvor alle i gruppen kan se dem.


Niche En niche kan også skabes i et afskærmet hjørne af et større rum, hvor der er mulighed for at snakke fortroligt.

Niche I en niche kan man trække sig tilbage alene eller med få personer. En niche er god hvis man skal koncentrere sig om en svær opgave eller hvis læreren skal give feedback. En niche kan skabes i et mindre rum, der er helt eller delvist lukket.

Mikroskopi Studiepladser langs væggen er gode at fortrække til, når man har brug for at sidde alene og søge viden eller dokumentere.

Udstyr må gerne stå fremme, så det kan inspirere eleverne til at undersøge og afprøve det. Mikroskopizonen bør være et afskærmet sted, hvor man sidder godt i længere tid og hvor der er ro til at koncentrere sig.

Læringszoner Studiepladser

Brainstorm zone

Whiteboa rd

Niche

Brainstorm zone

rd

Brainstorm zone

Whiteboa

Whiteboard

Arena

Mikroskopi

”Altså når du sådan arbejder selvstændig, så har du ikke rigtig brug for pause, fordi når det er sjovt, så opdager du ikke rigtig at tiden den går.” Elevudtalelse

15


Natur Lab 1

Eksperiment med observation Ved nogle eksperimenter er der ikke mulighed for, at hele gruppen er i gang med forsøget, eller det kræver at nogle elever dokumentere aktiviteterne og resultaterne undervejs.

Reseachbaren etableres ofte som et højt gavlbord med enkelte højstole, så man enten kan stå eller hurtigt sætte sig med en kammerat.

I Natur Lab er der plads til “både små og store armbevægelser”. Her er særligt fokus på beskidte/våde eksperimenter og forsøg, såsom kemiske eksperimenter, dissektion, bearbejdelse af plantedele, jordbundprøver og lignende. Alle naturens elementer som vand, vejr, jord, planter, liv, dyr, død og lort bringes i spil. Når man er placeret ved researchbaren har man overblikket over lokalet og sine gruppemedlemmer, som evt. er i gang med et opstille et forsøg.

Det er fleksibelt møblement og autentisk udstyr og materialer, som inspirerer eleverne til at leve sig ind i temaet og forskellige roller. 16


Fokuszonerne I fokuszonerne arbejdes der i grupper på 3-6 personer. Der deles viden og diskuteres. Fokuszonerne kan enten være åbne, så der er fri adgang til at gruppen ved siden af, og dermed rig mulighed for at sparre med hinanden og spørge om hjælp. De kan også være mere afskærmede med lette reoler, trådnet eller skillevægge, så der er visuel ro til at arbejde fokuseret i gruppen. Det amøbeformede Trifoliobord bryder reglerne for hvor mange, der kan sidde om et bord.

Læringszoner

“ ”Man kan lave en naturfaglig undervisning, uden

Fokuszone / Dokumentation

nødvendigvis at skulle sige ”i dag har vi fysik, nu har vi biologi, nu har vi geografi” men at ”nu har vi natur”. Lærerudtalelse

Researchbar / Observation

Lokalerne indbyder til, at eleverne kan lege og lære sig ind i naturfaget gennem forskellige roller.

17


Natur Lab 2

Koncentration i stilhed Der er steder, hvor eleverne kan få ro til at arbejde alene og steder, hvor de kan få ro til at arbejde i grupper.

Læringszoner

Dokumentation

Forsøgsopstilling

Forskellige og varierede undervisningsformer Lokalerne tilskynder underviseren til at bruge forskellige og varierede undervisningsformer og langvarig frontalundervisning undgås. Der er mulighed for at undervise projektorienteret, hvor de forskellige naturfag indgår i en tværfaglig form. Lokalerne trækker eleverne væk fra bænken. Lokalerne giver eleverne mulighed for at udforske naturfaglige fænomener med det blotte øje, kroppen og sanserne, med finmotorikken og grovmotorikken og med avanceret udstyr.

Forsøg med el, magnetisme, mekanisk bevægelser, kulde og varme mv. 18

Modelcelle

I Natur lab 2 er der særligt fokus på fine eksperimenter og apparater.


Lyssætning Læsepladser med punktlys, hvor man skal have ro til fordybelse

“ ”Den der rolle med, at man er mentor, og man ikke

Modelcelle Når der skal bygges modeller er det finmotorikken, der er i spil, og det er derfor vigtigt ikke at blive forstyrret eller sidde ved et ustabilt bord. Stedet er typisk et sted, hvor den introverte elev nyder at sidde og fordybe sig. En modelbyggercelle kan udstyres med asymmetriske bordplader og en afskærmet endevæg, der muliggør et valg mellem at arbejde med udsyn til andre eller helt for sig selv.

kan være alle steder på en gang, tror jeg er rigtig god for eleverne.” Lærerudtalelse

Udstyret skal virke, så læreren har tid til at undervise og vejlede eleverne, og så eleverne ser forsøgene lykkes og kan koncentrere sig om at forstå teorien. 19

”man er sådan måske lidt mere koncentreret, om det man laver, fordi man ikke lige har dem (lærerne) til at stå sådan lige (ved siden af) som sådan en sikkerhed, så er man ligesom lidt mere inde i det. Elevudtalelse


Værksteds Lab

Værkstedet er et centralt element i konceptet. Et godt naturfagligt læringsmiljø har et dedikeret værksted – ikke skolens sløjdlokale, som ofte er optaget af andre, men et værksted specifikt til naturfagsforløbene med almindeligt værkstedsudstyr, som eleverne frit må bruge, og et tilhørende materialelager med “godt skrammel” – brugbare, tilpas store og små stumper af alt muligt anvendeligt. Værkstedet er stedet, hvor man koncentrerer sig i larm, og det skal derfor være placeret sådan, at det ikke forstyrrer dem der skal koncentrere sig i stilhed.

Koncentration i larm Lokalerne giver eleverne mulighed for koncentration i larm. Der bør være rum, hvor eleverne kan arbejde larmende uden at blive forstyrret af lærerens brug for ro til at tale og af de elever, der lige nu har brug for stilhed for at arbejde.

20


”Jeg tror, at man lærer mere, hvis man selv har lyst til at lære det – hvis man selv har lyst til at finde ud af hvad det er og sådan – i stedet for at man bare sidder og hører på nogen der taler, så får man måske ikke det hele med.” Elevudtalelse

Læringszoner

”Der er mange muligheder for, hvor vi kan gå hen alt efter hvad for en slags forsøg vi skal lave, – nede i værkstedet – der er det meget larmende, og det er dernede, hvor det var sjovt nok – larmende arbejde, – så det er sådan, at man kan sætte sig de steder, hvor man nu syntes, der er rigtigt – der er mange muligheder.” Elevudtalelse

Værksted I værksteds Lab bygger man simple modeller til sine eksperimenter, man støjer og sviner, snakker og griner. Man koncentrerer sig i larm, afprøver ideer, regner og tegner, bygger og tester. 21


Fald Lab Lukket forsøg Det vil være en fordel, hvis man i nærheden af et naturfagsområde kan have et sted, hvor der kan laves lukkede forsøg med tyngdekraft, lys eller lyd. Et sted til lukkede forsøg kan etableres ved at lukke dørene og rulle mørklægningsgardiner ned i et mindre rum fx et depot, et videnslab eller et faldlab.

I Fald lab er der højt til loftet og plads til store armbevægelser. Man eksperimenterer med tyngdekraft, opdrift og 1:1 modeller. Det lukkede rum er oplagt til at undersøge lys i forskellig form eller lave forskellige eksperimenter med lyd.

Fald lab kan praktiseres andre steder på skolen f.eks. i skolens gymnastiksal, hvor der er højt til loftet, fra en trappeopgang, eller udenfor på en brandtrappe.

22


Velkommen i NyNaturfags univers Vi glæder os til at byde dig og din skole velkommen til de mange muligheder med NyNaturfag NyNaturfag er baseret på den nyeste forskning inden for undervisning af elever i naturvidenskab. NyNaturfag sikrer det bedst mulige rum for læring i de naturvidenskabelige fag – til gavn for eleverne. Et læringsrum, der understøtter nysgerrigheden, lysten til at eksperimentere og motivationen for at ville lære naturvidenskab. Den gode naturfagsundervisning i gode naturfagslokaler, betyder at:

1

2

3

Den gode naturfagsundervisning giver eleven lov til at gå i dybden med materialer og ideer, giver mulighed for at kunne eksperimentere og udforske, få tingene i hænderne, anvende viden aktivt, finde sin egen måde at løse opgaven på inden for givne rammer, bruge sine styrker og kompetencer, samt ikke mindst at lade eleven reflektere over egen arbejdsmetoder og processer. De gode naturfagslokaler giver mulighed for ro og koncentration, mulighed for at eksperimentere og udforske naturfaglige emner, rum der lægger op til forskellige og varierende undervisningsformer, samt let adgang til udstyr, materialer og viden. NyNaturfag tilbyder et bredt møbelsortiment, der kan tilfredsstille skolens samlede indretningsbehov, samt en høj møbelkvalitet, der sikrer lang holdbarhed.

23


Kom selv i gang Højer Møbler tilbyder et gennemarbejdet “Kom-selv-i-gang” materiale, som ligger tilgængeligt kvit og frit på vores hjemmeside www.nynaturfag.dk. Materialet viser hvordan man med få greb og enkle principper, kan skabe bedre og mere varierede naturfagslokaler, til glæde for jer, når I skal undervise, og ikke mindst til glæde for jeres elever.

Kom selv i gang – 4 faser

IMPLEMENTERINGSWORKSHOP *

Aktiviteter

Materialet er både udviklet til jer, som skal bygge nyt helt fra bunden og til jer, som skal renovere og nyindrette. Det kan bruges både i forhold til natur-/tekniklokaler og til de naturfaglige lokaler i udskolingen. Materialet er bygget op omkring fire faser, og har været afprøvet på flere skoler i Danmark. Vi ved, at materialet fungerer, når man er tro mod det.

Resultat

• Afklaring af projektrammer

• Oplæg til rumprogram og • Oplæg til ombygning og • Rundgang i eksisterende moodboard indreting facilitet

• Besøg i Naturfagshuset (FUF)

• Godkendelse • Elevinterviews eller anden

(eller Studietur til skole)

brugerinddragelse

• Inspirationsoplæg *

• Workshop *

• Projektorganisation

• Reflektionsskema med noter

• Godkendt rumprogram

• Godkendt indretningsplan

• Overordnede rammer

• Elevudsagn

• Godkendt moodboards

• Godkendt ombygningsplan

• Mål og værdier

• Personaer

• Arbejdskort

• Samlet behovs- og fravalgsliste

• Dialogmøde

OPFØLGNING

• Godkendelse

• Budget

* Prissatte ydelser fra Højer Møbler

Rådgivning Få hjælp og rådgivning Vi vil gerne, at vores kunder får den løsning, som passer præcis til deres behov og ønsker. Den rigtige løsning handler dog ikke kun om at vælge de rigtige møbler, men også om at indrette og anvende møblerne, så de understøtter de pædagogiske mål og didaktiske metoder. Når indretningen, organiseringen og didaktikken komplimenterer, frem for at modarbejde hinanden, så kan vi øge elevernes læring, motivation og trivsel. Vi tilbyder derfor inspirationsoplæg, studietur, opstartsworkshop, og implementeringsworkshop i forbindelse med NyNaturfags konceptet. Vi vil gerne inspirere skolerne og uddannelsesinstitutionerne til at se på naturfagslokalet med nye øjne, og hjælpe med til, at der bliver taget hånd om forandringsprocessen i forbindelse med, at man implementere indretningskonceptet NyNaturfag. Dialogmøde Få besøg af vores konsulent, som vil fortælle om, hvordan du ved hjælp af indretningskonceptet NyNaturfag kan opnå højere motivation hos eleverne, skabe nysgerrighed og interesse for naturfagene, skabe bedre trivsel og fællesskab i klassen samt give underviseren bedre mulighed for at igangsætte varierende aktiviteter og støtte elever med særlige behov. Vi tilrettelægger sammen den efterfølgende proces, så vi får skabt den bedste løsning til jer. Besøg Naturfagshuset eller tag på studietur Kom på besøg i Naturfagshuset i Nordborg eller tag med vores konsulent på en studietur til skoler, som i forvejen har indrettet efter NyNaturfags principperne. I vil blive inspireret og udfordret i jeres syn på naturfagslokalet, i vil opleve, hvordan forskellige indretningsløsninger fungerer i dagligdagen, og i vil høre lærernes erfaringer med løsningen. I kommer hjem med et fælles sprog om læringsrum. I planlægger selv transport, forplejning mv. samt afholder udgifter hertil. Inspirationsoplæg á 11/2 time - Pris kr. 3.500,- ekskl. moms Ledelsen, personalegruppen eller bestyrelsen hører om sammenhængen mellem motivation, læring og det fysiske rum. Vores rumpilot kommer ud på Jeres skole og fortæller om indretningskonceptet NyNaturfag. Inspirationsoplægget er oplagt at bruge som startskud til en forandringsproces af naturfagslokalerne. I går fra inspirationsoplægget med lyst og motivation til selv at gå i gang med at forandre og udvikle Jeres naturfagslokaler.

Opstartsworkshop ca 2 1/2 time - Pris kr. 7.500,- ekskl. moms En opstartsworkshop er en aktiv og dialogbaseret studiedag for personalegruppen. Personalegruppen får til opgave at indrette egne lokaler ud fra NyNaturfags indretningsprincipper. Derigennem vil i inspirere hinanden, få italesat jeres ønsker og behov og defineret succeskriterierne for jeres læringsmiljø. Naturfagslokalet designes i fase 3 og 4 På baggrund af NyNaturfags principperne samt jeres behov- og ønskeliste vil vores arkitekt designe et konkret indretningsforslag til jer. Hvis I gør brug af kommunens arkitekt, tilbyder vi at godkende indretningsplanerne efter NyNaturfags principperne og eventuelt give anbefalinger til forslaget. Implementerings workshop ca 2 1/2 time - Pris kr. 7.500,- ekskl. moms Implementeringsworkshoppen afholdes efter jeres lokaler er blevet indrettet efter Nynaturfagskonceptet. Workshoppens formål er at skabe ejerskab og forståelse for løsning, italesætte udfordringer og bekymringer samt lægge en plan for, hvad der skal ændres i den pædagogiske praksis, skolens organisering eller indretningen for at opnå det fulde læringsudbytte. Opfølgning Efter 3-6 måneder bliver I kontaktet af vores konsulent, som sammen med jer evaluerer på jeres nye læringsmiljø og giver sparring på eventuelle udfordringer.

24

Læs mere på NyNaturfag.dk eller kontakt projektleder for NyNaturfag Mette Lund Pedersen tlf. 39 39 05 48 e-mail mlp@hojermobler.dk


Udviklingsprojektet Oprindelige donorer NyNaturfag blev udviklet og lanceret af Kata Fonden i 2013 med støtte fra Fremstillingsindustrien, Bitten og Mads Clausens Fond og Det Obelske Familiefond. Kata Fonden er en almennyttig fond med det formål at fremme ny viden om læring. I perioden 2013-2017 har Kata Fonden arbejdet med at formidle konceptet til landets kommuner, skoler og arkitekter. Fra januar 2018 ejes og drives NyNaturfag af møbel- og indretningsvirksomheden Højer Møbler A/S. Højer Møbler er valgt af KataFonden til at drive NyNaturfagskonceptet videre. Højer Møbler A/S vedbliver med at stille erfaringer fra NyNaturfag gratis til rådighed til gavn for danske skoler. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har forslag eller kommentarer til NyNaturfag på nynaturfag@hojermobler.dk.

“ ”Jeg har da på en måde lært, at fysik kan være sjovt, for jeg har

”Vi har set store potentialer for både bedre undervisningsformer, mere produktive lærer-roller, mere konstruktive elevroller, bedre forudsætninger for flow og flere muligheder for læring”.

aldrig forstået, når folk sagde det var sjovt”. Elevudtalelse

Frans Ørsted Andersen, flowforsker og leder af forsøgs-undervisningens evaluering.

25


Barstol

Gasstole

Topic elevstol

Nova Gas

Nova Midi Gas

Nova Bar

Orion Gas

Orion Barstol

Slot Fill Barstol

Isidoro barstol

Spyker Barstol

Leo

Lounge Orion Mini Gas

Agiro turn

Lab Sit

Flex Gas

PureX

Taburetter

Trintaburet

Taburet

Topic gas taburet

Gas taburet

B-Bitz

U-Sit

Manhattan

Elegancepuf

moDify

Addi meeting

August

Meeter

Multi læsehule

Board:Chair

Focus

Up N’ down

Isbjerg i 3 lag. Hørby Efte

rskole

26.02.2016

Shima puf

Wobbly

B-bitz/U-sit puf

UP taburet

Oktavia Chair

Twist

Base hynde

Shima puf

Amfigo vinklet

Isbjerg

26

B-bitz/U-sit puf

Amfigo lige

Gap diner

Gap bænk

Estrad scene

Scenekasse


Borde

Zap skriveplade

Opbevaring

Zap vægliste

Zap Totem

Elevbord

Donut

Multireol Crea

Elevreolserie Crea gavlbord

Step

Trifolio

Kantinebord

OnTime

Trama

Opklappeligt bordbænskesæt

metalbordplade

Gruppebord

Gruppebord

Gruppebord

X-finér

Multireol ståpult

Dueslag

Quadro reol

Kreavogn - hylder

Manuelt hævesænkebord

Gavlbord med bås inddeling

Zap Storage

Katederreol XL

Elev-lærerskab

Højskab til vogne

Højbord

Underskab med sokkel og bordplade

Zap meeting

Udstillingsmontre

Zap Trolley

Ontime

NoteBag

Mobilkasse

Bastalto

Værkstedsvogn

Focus

Kreavogn - skuffer

Højbord med

Multireolserie

Gavlbord

Laptopreol

Katederreol

Multireol Base

Rustik-A Arbejdsbord

27

Miljøstation

Højskab f.eks. med plexiglas eller nummerering

Lockers


Skærmvægge

Belysning

Unfold

Under the bell

Disc Led

Success 66

Edge

2Be

One Screen

Sigmund

Nova skærmvæg

Plantekasse

Diverse inventar

Sensation

Tavler Punkt sug

Rustfri stålvask/

Rustfri stålvask

Amatur

Rullebord

sjaskekar på ben Whiteboard

Opslagstavle

Kridttavle

Mood wall glastavler

Køle-/fryseskab Mobil svingtavle, dobbeltsidet

Note Whiteboard

El-panel

Installationsstander til el

Værkstedsplade

Mørklægningsgardin

Crea Wall

K2

19 February 2020 9:26 AM - DK

Knager

Node knagerække

HØJER MØBLER A/S | Industrivej 12 | 9310 Vodskov | Tlf. 51 51 60 10 | e-mail: hojer@hojermobler.dk | www.hojermobler.dk