Page 1

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ タイ王国元日本留学生協会

OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND.(OJSAT) (Under the Patronage of His Majesty the King)

สำ�นักงานสมาคม/โรงเรียนพหลโยธิน : 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้อง 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. (66) 2357-1241-5 Fax (66) 2357-1246 โรงเรียนสีลม : 1/7 อาคารสีบุญเรือง 2 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (66) 2234-6951, 2234-6954, 2234-9396-7 Fax (66) 2234-3725 http://www.ojsat.or.th โรงเรียนปิ่นเกล้า : 7/222 อาคารสำ�นักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 11 ถ.ราชชนนี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. (66) 2884-9106-8 Fax (66) 2884-9106 e-mail:pinklao@hotmail.com

NEWSLETTER ประจำ�เดือน ธันวาคม 2555


www.ojsat.or.th

NประจำE�เดืW S L E T T E R อนธันวาคม 2555 สวัสดีครับ..สมาชิกนักเรียนเก่าญีป่ นุ่ ทุกท่าน นับถอยหลังแล้วก็เหลือไม่กวี่ นั ก็จะปีใหม่แล้ว นะครับ...กิจกรรมสมาคมฯ ในปีนี้ ได้ผ่านพ้นไปแล้วมากมาย ยังมีกิจกรรมดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี หน้าอีกครับ ..อย่าลืมติดตามกันนะครับ..มาดูกิจกรรมที่ผ่านมาของสมาคมฯ กันเลยครับ

กิจกรรมที่ผ่านมา

งานสังสรรค์ ประจำ�ปีและ สุขสันต์วันลอยกระทง

ผ่านมาแล้ว งานสังสรรค์ประจ�ำปีและงานลอยกระทงสมาคมฯ ได้พาสมาชิกและครอบครัว ไปล่อง เรืออังสนา ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งของแม่น�้ำเจ้าพระยา พร้อมสนุกสนานกับการร้องเพลง ฟังเพลง และ ได้ร่วมลอยกระทงในคืนวันเพ็ญ... เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

2

NEWSLETTER ประจำ�เดือนธันวาคม 2555


NประจำE�เดืW S L E T T E R อนธันวาคม 2555 www.ojsat.or.th

งานครบรอบ 39 ปี ของ

Ikebana international, Bangkok อาจารย์นวรัตน์ เลขะกุล อุปนายกฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และคุณศุข โพธิกลุ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ไปร่วมงาน ครบรอบ 39 ปี ของ Ikebana international, Bangkok ณ โรงแรม Four Wings Hotel เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555

ตัวแทนผู้บริหารระดับสูงจากมิยาซากิ ได้เยี่ยมชมสมาคม ประธานบริหารและผู้บริหาร ระดับสูงของกลุ่ม วิทยาลัยอาชีวะ ประจ�ำจังหวัดมิยาซากิ ได้เยีย่ มชม สมาคมฯ โดย รศ.ปราณี จงสุจริต ธรรม กรรมการฝ่ายโรงเรียนและ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสอนภาษา สมาคมฯ และ ดร.พงศ์ ศั ก ดิ์ วิ ว รรธนะเดช กรรมการฝ่ า ยนิ เทศสัมพันธ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมาคมฯ พหลโยธิน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 NEWSLETTER ประจำ�เดือนธันวาคม 2555

3


www.ojsat.or.th

NประจำE�เดืW S L E T T E R อนธันวาคม 2555

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าคารวะ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำ�ประเทศไทย

กิจกรรมโรงเรียน Thank you sensei สมาคมฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณอาจารย์สอนภาษา ของสมาคมฯ ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเทียร โดยมี รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม กรรมการฝ่ายโรงเรียน รวมทั้ ง คณะอาจารย์ ส อนภาษาสมาคมฯ รวมทั้ ง พนักงานโรงเรียนทั้ง 3 สาขา ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา...

4

NEWSLETTER ประจำ�เดือนธันวาคม 2555

พลเรือเอกวิรัช วิจารณ์ นายกสมาคมฯ น�ำคณะกรรมการ บริหารสมาคมฯ เข้าพบและคารวะ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทยคนใหม่ นายชิเกะคะสุ ซะโต ณ ท�ำเนียบท่านทูต ถ.วิทยุ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555


NประจำE�เดืW S L E T T E R อนธันวาคม 2555 www.ojsat.or.th

OJSAT SUMMER CAMP IN JAPAN 2013 ด่วน...สมาชิก สนญ. ท่านใดต้องการส่งบุตรหลานไป Summer Camp ที่ญี่ปุ่นโดยจะเดินทาง 23 มีนาคม - 5 เมษายน 2556 เรียนภาษาญี่ปุ่น ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น SENDAGAYA JAPANESE SCHOOL ใจกลางกรุง โตเกียวพร้อมกับเดินทางไปเทีย่ วตามสถานทีอ่ นั ขึน้ ชือ่ มากมายรอบกรุงโตเกียว รับประกันความสะดวกและความปลอดภัย ราคาไม่แพงเพียง 89,000 บาท (สมัครตอนนี้มีส่วนลด 2,000 บาท ส�ำหรับลูกหลานสมาชิก สนญ. ปู่ย่า ตายาย สายตรง เท่านั้น) รับจ�ำนวนจ�ำกัดสนใจติดต่อ คุณสุปราณี (ป๊อบ) 02-3571241-5 ต่อ 15

ทัศนาจร Takayama – Japan Alps Snow wall - Tokyo ส�ำหรับสมาชิก สนญ. ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว ในปี 2556 จะขอน�ำท่าน...สู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม สัมผัสวิถีชีวิต กับการเดินตลาดเช้าของเมืองทาคายาม่า อลังการกับก�ำแพง หิมะขนาดมหึมา ความสูงถึง 15 เมตร พักในหมู่บ้านกัสโช่ พร้อมสนุกกับกิจกรรมการพับกระดาษ แล้วช่วยกันหาความ หมายอันลึกซึ้งของโชว์โคกิริคุ และร่วมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น… ฯลฯ ก�ำหนดการเดินทาง 10 - 15 พฤษภาคม 2555 (สนใจติดต่อขอรายละเอียดโปรแกรมได้ที่คุณพนัชกร (เปิ้ล) 02-3571241-5 ต่อ 14

กิจกรรมฝ่ายวิชาการ

จัดประชุมวิชาการ

NEWSLETTER ประจำ�เดือนธันวาคม 2555

5

NEWSLETTER ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554

ผศ. ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์ กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมฯ จะจัดประชุมวิชาการ โดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ จะร่วมกับสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะโรคเรื้อรัง และในปี 2556 ประเทศไทยมีนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวขึ้นสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน จึงจัดการประชุมวิชาการในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการดูแลต่อเนื่องในผู้สูงอายุเมื่อก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” แก่พยาบาลวิชาชีพ แพทย์ เภสัชกรและบุคลากรทีมสุขภาพทัง้ ภาครัฐและเอกชน จัดในวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ชั้น 11 ห้องศรีสุริยวงศ์ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท พิเศษเฉพาะสมาชิก สนญ. 2,200 บาท (รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน กระเป๋าเอกสารประกอบการประชุม และ Handy drive) คาดว่าจะได้คะแนนการศึกษาต่อเนือ่ ง (CNEU) ประมาณ 13 คะแนน สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ คุณพนัชกร โทร. 02-3571241-5 ต่อ 14 …..


www.ojsat.or.th

NประจำE�เดืW S L E T T E R อนธันวาคม 2555 ข่าวจากชมรมฯ ท่องเที่ยวทำ�บุญทัศนศึกษา แดนมรดกโลก ถิ่นชาละวัน คุณวิรัช บรรจงรักษ์ ประธานชมรมมัคคุเทศก์นักเรียนเก่าญี่ปุ่นและ คุณศุข โพธิกุล ประธานชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นกกไซ (ประเทศไทย) ได้จัด กิจกรรมนี้ติดต่อกันมา 98 โรงเรียนแล้วในปีนี้ น�ำสมาชิกพร้อมครอบครัว และเพื่อนๆ ไปท่องเที่ยว..ท�ำบุญ..ทัศนศึกษาแดนมรดกโลกถิ่นชาละวัน (กรุงเทพฯ-ศรีสัชนาลัย-พิจิตร) เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยได้ น�ำสิ่งของอาทิ อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การศึกษาพร้อมทั้งเงินไปบริจาค ให้กับโรงเรียน ทั้ง 4 แห่งเพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ นักเรียน ที่โรงเรียนบ้านดงยาง ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย และโรงเรียนบ้านป่ายาง โรงเรียนบ้านหนองอ้อ โรงเรียนบ้านสันหีบ ได้รับการต้อนรับจากรคณะ อาจารย์เป็นอย่างดี อิ่มบุญและยังได้เที่ยวด้วย ...ประชาสัมพันธ์ก็ขอ อนุโมทนา ..สาธุด้วยครับ...

ฝากข่าวจากสมาชิก สนญ. ปีใหม่นี้สมาชิก สนญ. ท่านใดต้องการหา ขนมเค๊กหรือคุ๊กกี้ อร่อยๆ ส�ำหรับเป็นของ สวัสดีปีใหม่ให้ไปที่ ร้านกุ๊กไก่เบเกอรี่ ล�ำลูกกา คลอง 2 บริหารร้านโดย..คุณใจทิพย์ นิลอุบล (ไก่) เจ้าของร้านสุดสวย ยินดีรับออเดอร์ทุก ท่านด้วยความเต็มใจ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 081-6462504, 081-6406903 ...อย่าลืมไป อุดหนุนกันนะครับ..

6

NEWSLETTER ประจำ�เดือนธันวาคม 2555

มีงานออกแบบ ก่อสร้าง บ้าน ส�ำนักงานหรืองานต่อเติม.. ติดต่อ บริษัท ไทเชียรแสนจ�ำกัด คุณพฤฒิพงศ์ วีระกมลธรรม กรรมการผู้จัดการและวิศวกร ได้เลย ครับ ยินดีบริการด้วยฝีมือที่ช�ำนาญ e-mail:phrutthiphong@yahoo.com มือถือ 081-9894589


NประจำE�เดืW S L E T T E R อนธันวาคม 2555 www.ojsat.or.th

ขอแสดงความเสียใจ

สมาคมฯ ต้องขอแสดงความเสียใจกับสมาชิก สนญ และครอบครัวที่ได้ สูญเสียคนทีเ่ ป็นทีร่ กั ซึง่ จากเราไปอย่างไม่มวี นั กลับอาทิ คุณองอาจ เลีย้ งศิร,ิ คุณรวี หทยีช และ คุณวิจติ รา บูรพาเดชะ ภรรยาของท่านอดีตนายกสมาคมฯ พลต�ำรวจตรีสว่าง บูรพาเดชะ และครอบครัว คุณปิยะ ไวจงเจริญ เหรัญญิก สมาคมฯ ที่ได้สูญเสีย คุณพ่อ อันเป็นที่รัก ขอให้ดวงวิญญาณของทุกท่าน จงไปสู่สุขคติ...ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ.....

ศูนย์การแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และศูนย์แปลเอกสาร/จัดหาล่ามภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญีป่ นุ่ เปิดศูนย์การแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่ และศูนย์แปลเอกสาร/จัดหาล่ามภาษาญี่ปุ่น โดยมีการจัดแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น มีทั้ง หลักสูตรระยะสั้น 1 สัปดาห์ - 3 เดือน และระยะยาว / มัธยมปลาย ปริญญาตรี โท เอก และรับ แปลงานเอกสารทุกชนิดทัว่ ประเทศพร้อมจัดหาล่ามภาษาญีป่ นุ่ ส�ำหรับสมาชิก สนญ. ทีต่ อ้ งการหา รายได้เสริมงานล่ามงานแปล สามารถกรอกใบสมัครแล้วส่งกลับมาที่สมาคมฯ (เข้าไปดูใน www.ojsat.or.th) หรือติดต่อสอบถามไปได้ที่ โทร. 02-3571241-5 ต่อ 13 หรือที่ e-mail : ล่าม และแปลเอกสาร interpreter@ojsat.or.th e-mail : ศูนย์แนะแนวฯ education@ojsat.or.th www.facebook.com/schoolojsat www.Twitter.com/ojsat_school

Aomori Chuo Gakuin

University เปิดสอนหลักสูตร ปริญญาตรี การจัดการ/กฎหมาย/เศรษฐศาสตร์/รัฐศาสตร์ ปริญญาโท Regional Management Admission 1st Semester - April / 2nd Semester - October

สมาชิกท่านใดสนใจที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอภิชย์ รักไพฑูรย์ 089-200-3483 หรือเข้าไปดูข้อมูลที่ http://www.aomoricgu.ac.jp NEWSLETTER ประจำ�เดือนธันวาคม 2555

7


MEMBER CORNER

ในเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ไม่มีสมาชิกใหม่.... แต่อย่า ลืมครับ ถ้าต้องการแก้ไขที่อยู่ หรือเปลี่ยนข้อมูล ติดต่อมาได้ที่ คุณสุปราณี (ป๊อบ) 02-3571241-5 ต่อ 15 ยินดีบริการ..มีเพื่อน หรือคนรู้จักที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก สนญ. รีบๆ ชวนกันมา สมัครเป็นสมาชิก สนญ. กันเยอะๆ ไว้เดือนเมษายน 2556 จะได้ มาช่วยใช้สิทธิเลือกกรรมการชุดใหม่กันครับ... ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ นายทะเบียน

ท้ายนี้ ประชาสัมพันธ์ ขอให้สมาชิก สนญทุกท่าน และครอบครัวมีความสุขมากๆ ในวันปีใหม่ ที่จะมาถึง ในไม่ช้านี้ แล้วพบกันใหม่ปีหน้าครับ ......สวัสดีปีใหม่ 2556

กองประชาสัมพันธ์ สนญ.

Newsletter Dec 12  

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ojsat newsletter Dec 12