Page 1

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ タイ王国元日本留学生協会

OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND.(OJSAT) (Under the Patronage of His Majesty the King)

สำ�นักงานสมาคม/โรงเรียนพหลโยธิน : 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้อง 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. (66) 2357-1241-5 Fax (66) 2357-1246 โรงเรียนสีลม : 1/7 อาคารสีบุญเรือง 2 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (66) 2234-6951, 2234-6954, 2234-9396-7 Fax (66) 2234-3725 http://www.ojsat.or.th โรงเรียนปิ่นเกล้า : 7/222 อาคารสำ�นักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 11 ถ.บรมราชชนนี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. (66) 2884-9106-8 Fax (66) 2884-9106 e-mail:pinklao@hotmail.com

OJSAT

สวัสดีครับ .. สมาชิก ส.น.ญ. ทุกท่าน ในเดือนเมษายนนี้ก็จะ มีวันหยุดส�ำคัญๆ คือวันที่ 6 วันจักรี และวันที่ 13-16 วันสงกรานต์ ซึง่ เป็นวันหยุดยาว ท่านสมาชิกท่านใดที่วางโปรแกรมว่าจะไปเที่ยว กับครอบครัว ก็ขอให้เดินทางไปเที่ยว ไปท�ำบุญ โดยสวัสดิภาพ ครับ............. ส�ำหรับทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ถ้าท่านสมาชิกจ�ำได้ เดือนสามนีก้ จ็ ะมี เทศกาลตุก๊ ตา หรือ Hina Matsuri เทศกาลฮินะ (Hina Matsuri) หรือฮินะ มัตสุริ เทศกาลนี้จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม เป็น ประจ�ำทุกปี ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยเอโดะ Edo (1603-1867) เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองของเด็กผู้หญิงในประเทศ ญี่ปุ่น โดยจะมีการตกแต่งตุ๊กตาญี่ปุ่น ที่สวยงามหลายตัวบนชั้น วาง ทีต่ งั้ อยูภ่ ายในบ้าน ตามความเชือ่ ทีว่ า่ จะท�ำให้ลกู สาวมีสขุ ภาพ แข็งแรงและมีความสุข บางครัง้ เรียกเทศกาลนีว้ า่ เทศกาลเด็กผูห้ ญิง (Girl’s Festival) ชาวญี่ปุ่นรับเทศกาลนี้มาจากธรรมเนียมจีน ตามความเชื่อว่า จะสามารถขจัดเคราะห์ร้ายให้ไปกับตุ๊กตาได้ โดยปล่อยตุก๊ ตาลอยไปกับแม่นำ �้ ส่วนในประเทศญีป่ นุ่ จะถือว่าเป็น เทศกาลของการอธิษฐานให้ลูกสาวมีความสุข ขจัดพลังชั่วร้ายออก ไปจากชีวิต ประสบความส�ำเร็จ สุขภาพร่างกายแข็งแรง และสวย

MARCH

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยตามความเชื่อในเทศกาลฮินะ มัตสึริ

NEWSLETTER 2014

โครงการประกวดมาสคอต และคำ�ขวัญประจำ�โรงเรียน เลื่อนส่งผลงานได้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2557

(Hina Matsuri) 1. มี ค วามเชื่ อ กั น ว่ า ถ้ า บ้ า นไหนจั ด บู ช าตุ ๊ ก ตาในวั น ที่ 3 มีนาคมแล้วนั้น หากพ้นวันนี้ไปแล้วต้องรีบเก็บตุ๊กตาทันที เพราะ หากประดับทิ้งไว้นานๆ จะท�ำให้ลูกสาวขึ้นคานได้ แต่ก็มีอีกความ เชื่อหนึ่งที่กล่าวว่า จะตั้งตุ๊กตาฮินะประดับไว้จนถึงวันเด็กผู้ชาย ในวันที่ 5 พฤษภาคม เพื่อเป็นการฉลองต่อเนื่องกันไปเลย จากนั้น จึงค่อยเก็บให้เรียบร้อยเพื่อน�ำออกมาประดับในปีต่อๆ ไป 2. เทศกาลฮินะ มัตสุริ (Hina Matsuri) มีชื่อเรียกด้วยกัน หลายชื่อ เช่น โมโมโนะเซกุ (Momo-no-Sekku) เทศกาลตุ๊กตา (Doll’s Festival) เทศกาลเด็กผู้หญิง (Girl’s Festival) 3. ฮินะ มัตสุริ (Hina Matsuri) มาจากค� ำ ว่ า ฮิ น ะ (Hina) ซึ่ ง เป็ น ค� ำ โบราณที่หมายถึง ตุ๊กตา ส่วนค�ำว่า มัตสุริ (Matsuri) หมายถึง เทศกาล

OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT


NEWSLETTER

MARCH 2014 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND.(OJSAT) (Under the Patronage of His Majesty the King)

ส่วนอีกหนึ่งเทศกาล คือ เทศกาลชมดอกไม้ (Hanami)

เทศกาลชมดอกไม้ (Hanami) หรือ เทศกาลชมดอกซากุระ เทศกาลชมดอกไม้หรือทีเ่ รียกว่า ฮานามิ (Hanami) ในภาษาญีป่ นุ่ จริงๆ แล้วหมายถึง การชมดอกไม้ (ไม่ได้ระบุว่าเป็นดอกไม้ชนิดไหน) แต่ชาวญีป่ นุ่ จะนิยมชมดอกซากุระกันมากกว่าดอกไม้ชนิดอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญ ดอกไม้ประจ�ำชาติสายพันธุน์ ี้ จะบานแค่ปลี ะครัง้ เท่านัน้ ครัง้ ละประมาณ หนึ่ ง อาทิ ต ย์ ผู ้ ค นก็ เ ลยถื อ โอกาสนี้ ใ ห้ เ ป็ น เทศกาลชมดอกซากุ ร ะ พร้อมกับเป็นการสังสรรค์ประจ�ำปีกันไปเลยทีเดียว ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมในการชมดอกซากุระ (Cherry Blossoms) เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม ไปจนถึง พฤษภาคม ของทุกปี ขึ้นอยู่กับ พืน้ ที่ เริม่ จากทางตอนใต้ของประเทศ คือโอกินาว่า ไปสิน้ สุดทีต่ อนเหนือ คือ ฮอกไกโด (Hokkaido) ไม่ได้บานพร้อมกันทั้งประเทศ การบานของดอกซากุระจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ไม่ใช่ว่า ทีไ่ หนหรือเวลาไหนก็บานได้ โดยปกติแล้วจะเป็นช่วงเวลาทีอ่ ากาศก�ำลัง เย็นสบาย ไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไป ซึง่ มักจะเป็นช่วงคาบเกีย่ วระหว่าง ฤดูหนาวกับฤดูใบไม้ผลินั่นเอง และเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีภูมิประเทศวางในลักษณะแนวตั้ง ดังนัน้ ฤดูกาลของญีป่ นุ่ จากฤดูหนาวสูร่ อ้ น จึงเริม่ ทีส่ ว่ นล่างของประเทศ ก่อนจากหมู่เกาะโอกินาว่า ซึ่งจะบานตั้งแต่เดือนมกราคมเลย เรื่อยมา

จนถึงโอซาก้า เกียวโต นาโงย่า โตเกียว และจะบานเป็นที่สุดท้าย ที่ฮอกไกโด ในราวเดือนพฤษภาคม โดยดอกซากุระจะบานเพียงช่วงสัน้ ๆ นับจากวันทีเ่ ริม่ ผลิดอก จนถึง วันที่ ดอกบานสะพรั่งที่สุด รวมแล้วประมาณ 7 วันเท่านั้น และหลังจาก นั้นก็จะร่วงโรยไปทันที นอกจากนี้สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ�ำนวย พายุ ฝนตกหนัก หรือลมกรรโชกแรง ก็ส่งผลให้ระยะเวลาที่ดอกซากุระบาน ลดลงได้ หรือหากทีไหนฤดูกาลแปรปรวน (เช่น ฤดูหนาวยาวนานกว่าปกติ) ซากุระก็จะเลื่อนเวลาบานออกไปเช่นกัน แล้วไม่ใช่ว่าในท้องที่หรือเมืองเดียวกัน ซากุระจะบานสะพรั่ง พร้อมกัน เพราะต้นไหนอยูใ่ นทีร่ ม่ ก็จะบานช้ากว่าต้นทีอ่ ยูก่ ลางแจ้งอีกด้วย รับอ่านข่าวสารเกีย่ วกับญีป่ นุ่ ไปบ้างแล้ว ก็มาเริม่ เข้าสูก่ จิ กรรมของ สมาคมฯ กันบ้างครับ

กิจกรรมสมาคมฯ ที่ผ่านมา สนญ. มอบเงินสนับสนุน ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ กรรมการบริหารด้านการต่างประเทศ เป็นตัวแทนสมาคมฯ ส่งมอบเงิน สนับสนุนกิจกรรมตามระเบียบสมาคมฯ จ�ำนวน 10,000 บาท รวมทั้ง หนังสืออนุมตั งิ บสนับสนุนลงนามโดย ดร. สิรนิ ทร์ แก้วละเอียด (กรรมการ บริหารด้านสมาชิกและเครือข่ายสัมพันธ์) ให้แก่สมาคมนักเรียนไทย ในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.)โดยมี คุณอรรถวุฒิ จันทพันธ์ นายก สนทญ. รุ่นที่ 74 เป็นผู้รับมอบ และมี คุณณฐกร เกิดพิพฒ ั น์ ประธานนักเรียนไทยในเมืองฮอกไกโด ร่วมเป็นสักขีพยานทัง้ นี้ นายก สนทญ. ได้มอบรายงานสรุปกิจกรรมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจ�ำปี 2556 มายังสมาคมฯ เพื่อเป็นข้อมูลต่อไปด้วย (สามารถเข้าไป ดูสรุปกิจกรรมได้ในเว็บไซต์สมาคมฯ)

2

OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT


NEWSLETTER

OJSAT

MARCH 2014 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND.(OJSAT) (Under the Patronage of His Majesty the King)

ผลแข่งขันกอล์ฟประเพณี

ระหว่าง ส.น.ญ. กับสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 24 ผลแข่งขันกอล์ฟประเพณี ระหว่าง ส.น.ญ. กับ สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 24 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามกอล์ฟ เพรสซิเด้นท์ คัน ทรี คลับ สุวินทวงศ์ โดยมี ดร.ส�ำราญ นายก ส.น.ญ และ Mr.Ohashi Torajiro นายกสมาคมญีป่ นุ่ ในประเทศไทย และสมาชิกจากทั้ง 2 สมาคมฯ ร่วมแข่งขัน ซึ่งผลการ แข่งขันในครั้งนี้ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ เป็นฝ่ายชนะ

ขอแสดงความยินดี ดร. ส�ำราญ ชูดวงเงิน นายกสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกบั Mr. OHASHI TORAJIRO ทีไ่ ด้รบั ประกาศเกียรติคณ ุ จากสถานเอกอัครราชทูต ญี่ปุ่นในโอกาสที่ Mr. OHASHI TORAJIRO นายกสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย และผู้มีเกียรติ อีก 3 ท่าน สมาชิกจากองค์กรต่างๆ จึงได้ร่วม กันจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี ในครั้งนี้ เมื่อวัน เสาร์ที่ 8 มีนาคม 2014 ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok

OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT

3


NEWSLETTER

OJSAT

MARCH 2014 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND.(OJSAT) (Under the Patronage of His Majesty the King)

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากพี่สู่น้องให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2557

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) ร่วมกับ ชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (น.ท.ญ.) ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความ รู้และประสบการณ์จากพี่สู่น้องให้แก่ นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2557:รุ่นที่ 60 (2014 MEXT Scholarship Students) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 12.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ เป็นเวทีพบปะ พูดคุย ท�ำความรูจ้ กั ระหว่างรุน่ พี่ รุน่ น้อง และถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์

จากรุน่ พีน่ กั เรียนทุนรัฐบาลญีป่ นุ่ ทัง้ ทางด้านการเตรียมตัวก่อนการเดิน ทางไปศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณีของ ชาวญี่ปุ่น การสร้างแรงบันดาลใจให้น้องใหม่เพิ่มพูนทั้งทางความรู้และ ประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งตลอดการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น และการ ร่วมมือกันท�ำกิจกรรม บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสมาคม ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติต่อไปในอนาคต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีจ�ำนวน 42 รุ่นพี่ 25 คน รวมทั้งผู้ปกครอง 30 คน รวมทั้งสิ้น 97 คน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557

เจ้าหน้าที่ บริษัท แลนด์เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด เยี่ยมชมสมาคมฯ ดร.ส�ำราญ ชูดวงเงิน นายกสมาคมฯ และ อาจารย์ผุสดี นาวาวิจิต กรรมการ บริหาร ด้านกิจกรรมพิเศษ ให้การต้อนรับ Ms.YukiHishiและ Ms.Tomomi Onodera เจ้าหน้าที่จาก บริษัทแลนด์เฮ้าส์ซิ่ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว(5) เลขที่ 72092 มาเข้าพบเพื่อปรึกษา และพูดคุยถึงในกรณีมีนักเรียนไทยไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น และต้องการหาที่พัก และถือโอกาสนี้ขอถ่ายรูปร่วมกันพร้อมขอถือถ้วยรางวัลชนะเลิศของสมาคมฯ ที่ได้ จากการแข่งขันกอล์ฟประเพณี ระหว่าง ส.น.ญ. กับสมาคมญีป่ นุ่ ในประเทศไทย เพื่อเก็บไว้เป็น ที่ระลึกด้วย เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557

4

OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT


OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT

7


NEWSLETTER

OJSAT ข่าวจากสมาคมฯ...

งานไดเซมไป และการประชุมใหญ่ สามัญประจำ�ปี 2557

MARCH 2014 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND.(OJSAT) (Under the Patronage of His Majesty the King)

สมาคมฯ จัดงานวันแสดงมุฑิตาจิต รดน�้ำขอพร จากรุ่นพี่นักเรียนเก่าญี่ปุ่น “ไดเซมไป” ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่เราได้เคยปฏิบัติกันมาช้านานหลายปี ติดต่อกัน เนือ่ งในวันสงกรานต์ จึงขอเรียนเชิญสมาชิก ส.น.ญ. มาร่วมงานในวันอาทิตย์ ที่ 27 เมษายน 2557 เริม่ ตัง้ แต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรม มณเฑียร เสร็จพิธีขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และในวันเดียวกัน ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร ขอเชิญท่านสมาชิก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จึงขอ เชิญท่านสมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในวันเวลา ดังกล่าว

สมาคมฯ ขอแสดงความยินดี 1) ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ กรรมการบริหารด้านการต่างประเทศ ที่ท่านได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีเด่น จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาเส้นใย นาโนของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานด้านพลังงานจากการ เปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์” (Studies on Organic/Inorganic One-Dimensional Nanofibers for Photovoltaic Applications) ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ ท่านเป็นนักวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยานิพนธ์ของ : Kyoto University, ประเทศญี่ปุ่น อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Professor Dr. Susumu Yoshikawa (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)

ผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์ รับมอบของที่ระลึกจาก นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ

พิธีมอบโล่รางวัล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

2) ผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์ กรรมการบริหาร ด้านวิชาการ ที่ท่านได้รับรางวัล โล่เกียรติคุณ จากผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง “กรรมวิธีการสกัดผงแคลเซียมจาก กระดูกไก่ และผลิตภัณฑ์จากกรรมวิธีการดังกล่าว” (Extraction Process of Calcium Powder from Chicken Bone and its Product) ซึ่งได้รับสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาพิธีมอบโล่รางวัล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ. ดร. เอกราช เกตวัลห์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�ำสถาบัน โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

6

ดร. สุรวุฒิ ช่วงโชติ รับมอบของที่ระลึกจาก นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ

3) คุณบัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์ สมาชิก ส.น.ญ. ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานชุมนุมนักเรียนทุน รัฐบาลญี่ปุ่น (น.ท.ญ.) ปี พ.ศ. 2557-2559 คุ ณ บั ณ ฑิ ต ฯ รุ ่ น 24 จบคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยโกเบ

OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT


NEWSLETTER

OJSAT

MARCH 2014 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND.(OJSAT) (Under the Patronage of His Majesty the King)

MEMBER CORNER สมาคมฯ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้ 1. คุณเสาวส 2. คุณนัย 3. คุณพิริยา 4. คุณกมลรส

ชัยผล เจริญสันติ ทานากะ สิทธิวงศ์ อรรถกมล

จบจาก Osaka Kyoiku University (Japanese Studies Students) จบจาก The University of Tokyo (Applied Biological Chemistry) จบจาก Kyoto University (Faculty of Economics) จบจาก Kanrin Japanese Language School (Japanese)

ขอแสดงความเสียใจ สมาคมฯ ขอแสดงความเสียใจกับ คุณชนกานต์ บุปผเวส สมาชิก ส.น.ญ. ที่ต้องสูญเสีย ภรรยาอันเป็น ที่รัก คุณอัจฉรา บุปผเวส ได้ท�ำการสวดพระอภิธรรม ศพ ไปเรียบร้อยแล้ว ณ วัดธาตุทอง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ขอแสดงความเสียใจ ด้วยครับ.... ขอแสดงความเสียใจ ต่อครอบครัว โชควาณิชย์พงษ์ ที่ ต้องสูญเสีย คุณบุญเย็น โชควาณิชย์พงษ์ สมาชิก ส.น.ญ. ได้ท�ำการฌาปนกิจ ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่วัดชลประทานฯ เสียใจด้วยครับ...

มุมสมาชิกเดือนนี้ นายทะเบียน ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก ส.น.ญ. ที่ส่งข้อมูล ที่อยู่เข้ามาเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการ Update ทะเบียนสมาชิก สมาชิกสามารถแนะน�ำคนรูจ้ กั หรือเพือ่ นทีจ่ บจากญีป่ นุ่ มาเป็นสมาชิก ส.น.ญ. ได้ โดยโหลดใบสมัครได้จาก เว็บไซด์ของสมาคมฯ หรือโทรมาขอใบสมัครได้ที่คุณสุปราณี (ป๊อบ) 02-3571241-5 ต่อ 15 สมาคมฯ ยินดีต้อนรันทุกท่านครับ ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ รองเลขาธิการและนายทะเบียน ถ้าท่านสมาชิกต้องการฝากข่าวหรือลงข่าว ปชส. ส่งมาได้เลยครับ ที่ คุณพนัชกร (เปิ้ล) panat.jib@gmail.com หรือส่ง Fax.02-3571246 ประชาสัมพันธ์ยินดีรับครับ อย่าลืมนะครับ 27 เมษายน 2557 ประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี 2557 ที่โรงแรมมณเฑียร พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ กองประชาสัมพันธ์

OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT

7


OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ タイ王国元日本留学生協会

OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND.(OJSAT) (Under the Patronage of His Majesty the King)

ประชาสัมพันธ์ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ประจำเดือนมีนาคม 2557  

ประชาสัมพันธ์ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนมีนาคม 2557