Page 1

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ タイ王国元日本留学生協会

OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND.(OJSAT) (Under the Patronage of His Majesty the King)

สำ�นักงานสมาคม/โรงเรียนพหลโยธิน : 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้อง 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. (66) 2357-1241-5 Fax (66) 2357-1246 โรงเรียนสีลม : 1/7 อาคารสีบุญเรือง 2 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (66) 2234-6951, 2234-6954, 2234-9396-7 Fax (66) 2234-3725 http://www.ojsat.or.th โรงเรียนปิ่นเกล้า : 7/222 อาคารสำ�นักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 11 ถ.บรมราชชนนี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. (66) 2884-9106-8 Fax (66) 2884-9106 e-mail:pinklao@hotmail.com

OJSAT

NEWSLETTER JANUARY 2014

สาส์นจากนายกสมาคมฯ

ในนามของคณะกรรมการฯ และพนักงานสมาคมฯ กระผมขอส่งความสุข และความปรารถนาดีในวาระดิถปี ใี หม่ 2557 มายังสมาชิกทีเ่ คารพรักทุกท่านด้วย ตลอดระยะเวลา 8 เดือนทีผ่ า่ นมา ท่านสมาชิกคงจะได้ตดิ ตามการท�ำงาน ของกระผมและคณะกรรมการฯ ชุดนี้ มาโดยตลอดแล้ว สมาชิกหลายๆ ท่าน ได้ ให้เกียรติสละเวลาเข้าไปร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ให้คำ� ปรึกษา และข้อเสนอแนะ แก่พวกเราด้วยตนเอง ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อีกครั้งหนึ่ง ตามนโยบายและแผนงานของคณะกรรมการฯ ที่ได้กราบเรียนไปแล้ว ตัง้ แต่เริม่ เข้าท�ำงาน กระผมมีความยินดีทจี่ ะสรุปผลการด�ำเนินงาน เพือ่ ทราบเป็น เบื้องต้นด้วยว่า สมาคมฯ ประสบความส�ำเร็จในระดับหนึ่งแล้วด้วยดี กิจกรรม ใหม่ๆ ได้รับการริเริ่มขึ้น เพื่อเชิดชูเอกลักษณ์ของ ส.น.ญ. ตลอดจนความรู้ ความสามารถและเกียรติคณ ุ ของชาวเรานักเรียนเก่าญีป่ นุ่ ให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้าง ขวางมากยิ่งขึ้น คุณภาพและประสิทธิภาพการท�ำงานของบุคลากรได้รับการ ปรับปรุงอีกระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นคุณภาพของชิ้นงานที่กระท�ำ เป็นส�ำคัญ ด้านความร่วมมือกับพันธมิตรและเครือข่ายในอาเซียนก็ได้รบั การฟืน้ ฟู อย่างเป็นระบบท�ำให้ชอื่ เสียงและเกียรติภมู ขิ องเรา เป็นทีย่ อมรับอีกครัง้ หนึง่ ฯลฯ ผลจากการปรับปรุงด้านต่างๆ ประกอบกับความตั้งใจ การอุทิศตนของ บุคลากรในทุกระดับ และการบริหารเงินของสมาคมฯ อย่างจริงจังรัดกุมได้ท�ำให้ สมาคมฯ ของเรามีผลประกอบการในปีที่ผ่านมาเป็นบวกหลายล้านบาทสถิติ หลายตัวถูกท�ำลาย รอดพ้นจากสภาพทีค่ าดกันไว้แต่เดิมว่าอาจต้องขาดดุลย์ลงได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านสมาชิกคงจะมีความสุขกับข่าวดีๆ เช่นนี้บ้าง โอกาสนี้ขออ�ำนวยพรให้ทุกท่านประสบกับความส�ำเร็จในชีวิตมีสุขภาพ ที่ดีตลอดปีใหม่และตลอดไป ด้วยเทอญ. ด้วยจิตคารวะ

(ดร.ส�ำราญ ชูดวงเงิน)

OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT


NEWSLETTER

OJSAT

JANUARY 2014 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND.(OJSAT) (Under the Patronage of His Majesty the King)

กิจกรรมสมาคมฯ ที่ผ่านมา

นักเรียนในโครงการ N.I.Y.E.

ได้มาเล่าประสบการณ์ในช่วงที่อยู่ประเทศญี่ปุ่น คณะนักเรียนและอาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนในโครงการ N.I.Y.E. (National Institution for Youth Education) ปี 2013 คุณธีรพล พิทักษ์ชาติวงศ์ และนักเรียนอีก 6 คน (ด.ญ.ลัลน์ลลิต โรจนะสมิต, ด.ญ.กันตา ลาวัณยวุฒิ, ด.ญ.รดา ศรีอ่อนนวล, ด.ญ. กมนนัทธ์ บุณยัษฐิติ, ด.ช.ณภัทร์กร อัศวเกษม และ ด.ช.พลวัต ดุษฎีเมธา) ได้มาเล่าประสบการณ์ดีๆ ในช่วงที่อยู่ในประเทศ ญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 ให้ที่ปรึกษา และคณะ กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้รับฟัง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556

งานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างท่านที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารฯ พนักงาน ประจำ�ปี 2556 เพื่อเป็นการขอบคุณคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และพนักงาน สมาคมฯ จึงได้จดั งานเลีย้ งสังสรรค์ พร้อมกับการให้โอวาทพร้อมทัง้ ค�ำแนะน�ำสมาคมฯ ของท่านที่ปรึกษา และ ดร. ส�ำราญ ชูดวงเงิน นายกสมาคมฯ แก่น้องๆ สมาชิกใหม่ของ ส.น.ญ. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ณ ร้านอาหารสวน กุหลาบ

2

OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT


NEWSLETTER

OJSAT

JANUARY 2014 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND.(OJSAT) (Under the Patronage of His Majesty the King)

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ของสมาคมฯ ได้จัดทัศนศึกษาและ

ท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์อยุธยา

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ของสมาคมฯ โดย คุณณัฐชัย โรจนะสมิต อุปนายกฯ ได้จัดทัศนศึกษาและท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศาสตร์อยุธยา เพื่อให้สมาชิก ส.น.ญ. และครอบครัวของสมาชิกได้รว่ มกิจกรรมดีๆ ของสมาคมฯ ซึง่ ในครัง้ นี้ ได้เดินทางไปพระราชวังบางปะอิน วัดใหญ่ชยั มงคล วัดมหาธาตุ หมูบ่ า้ นญีป่ นุ่ หมูบ่ า้ นอรัญญิก การสาธิตการตีดาบ ฯลฯ โดยมี คุณนวรัตน์ เลขะกุล อุปนายก ฝ่ายวารสาร ประเพณีและวัฒนธรรม มาเป็นไกด์กติ ติมศักดิร์ ว่ มบรรยายตลอด การเดินทาง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556

ข่าวจาก โรงเรียนสอนภาษาสมาคมฯ

Summer Camp in Japan 2014 วันที่ 22 มี.ค. - 5 เม.ย. 2557

สนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ Sendagaya และท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว, ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ

ราคา 95,000 บาท

สนใจติดต่อ : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ โทร. 02-357-1241-5 www.ojsat.or.th, e-mail : admin@ojsat.or.th, หรือที่คุณสุปราณี ต่อ 15 e-mail : supranee@ojsat.or.th

OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT

3


NEWSLETTER

OJSAT

JANUARY 2014 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND.(OJSAT) (Under the Patronage of His Majesty the King)

ข่าวจากสมาคมฯ...

การสอบ EJU 1/2014 เปิดรับสมัครวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557 สอบวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 ประโยชน์การสอบ EJU. 1. 2. 3. 4.

ส�ำหรับผู้ที่สนใจจะไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น มีความจ�ำเป็นต้องสอบ EJU. ผลของการ สอบ EJU. สามารถน�ำไปประกอบการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น โดยตรง ไม่ต้องเดินทางไปสอบถึงประเทศญี่ปุ่น สามารถท�ำการสอบในประเทศไทยได้ ท�ำให้ลด ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผลการสอบ EJU. สามารถน�ำไปประกอบการรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO:MEXT) ประเภทนักศึกษาวิจัย ส�ำหรับทุนประเภท นักศึกษา วิจัยในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด เพื่อเป็นการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

หลักฐานในการสมัคร*

ค่าสมัครสอบ 370 บาท * รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 3 ใบ

(ในการกรอกใบสมัครทางสมาคมฯ ยินดีกรอกให้โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย เพียงส่งหลักฐานประวัติ พร้อมรูปถ่าย 3 ใบให้พร้อม)

สถานที่รับสมัคร

1) สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT)

อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) โทร. 02-357-1241-5 Fax. 02-357-1246 1/7 อาคารสีบุญเรือง 2 ชั้น 2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง) โทร. 02-234-6951, 02-234-6954, 02-234-9396-7 FAX. 02-234-3725 www.ojsat.or.th E-mail : admin@ojsat.or.th 7/222 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 11 ถ.บรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-884-9107-8 Fax. 02-884-9106 www.ojsat.or.th E-mail: ojsat.or.th

ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ถ.อโศก สุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ โทร. 02-661-7057 FAX. 02-661-7058 www.jasso.go.jp E-mail : jeicbkk@ksc9.th.com

2) องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)

4

การสมัคร EJU. ทางไปรษณีย์ (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2557)

OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT


NEWSLETTER

OJSAT ขอแสดงความยินดี

สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก ส.น.ญ. และอาจารย์ ส อนภาษาของสมาคม นักเรียนเก่าญีป่ นุ่ รศ.ดร. ศักนัน พงศ์พนั ธุผ์ ภู้ กั ดี อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล ไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLACO Thailand Award) ส�ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ ประจ�ำปี 2556 ในผลงานวิจัยเรื่อง “ผลของ คอร์ติคัสสเปรดดิงดีเปรสชันต่อการส่งผ่าน สั ญ ญาณประสาทที่ จุ ด ประสานประสาทใน ฮิบโปแคมปัสของหนูแรท” ยินดีด้วยครับ..

JANUARY 2014 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND.(OJSAT) (Under the Patronage of His Majesty the King)

สมาคมฯขอแสดงความยินดีกับ สมาชิก ส.น.ญ. ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช ที่ค้นพบสัตว์พื้นใต้น�้ำชนิดใหม่ของโลกคณะทรัพยากรธรรมชาติ เปิดเผยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ว่า ได้พบสัตว์พนื้ ใต้นำ�้ ชนิดใหม่ของโลกชายฝัง่ เกาะลิดี จ.สตูล เป็นสัตว์คล้าย กุ้งขนาดเล็ก ล�ำตัวยาวประมาณ 3 - 4 มิลลิเมตร อาศัยอยู่ในตะกอนดินร่วนเหนียว ปนทรายในป่าชายเลนของหาดที่เกาะลิดี ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งท่าเรือปากบารา อ.ละงู ประมาน 7 กิโลเมตร พบสัตว์ชนิดนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2553 น�ำ้ มีความเค็มประมาณ 34 ส่วนต่อ 1,000 มีชอื่ วิทยาศาสตร์วา่ “ฮาลมายแรบซูเดส กูตยุ ” (Halmyrapseudes Gutui) ตามชื่อ Halmyrapseudes Gutui เป็นสัตว์ใน Phylum Arthropoda, Subphylum Crustacea, Order Tanaidacea Family Parapseudidae, Genus Halmyrapseudesเป็นการค้นพบใหม่ในระดับชนิด (species) ตัง้ ชือ่ วิทยาศาสตร์โดยใช้ ชือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขา (Dr. Modest Gutu) ซึง่ ได้รบั การเผยแพร่ในวารสาร Kakui, K. and Angsupanich, S. 2013. Description of three species of Halmyrapseudes (Crustacea :Tanaidacea : Parapseudidae), with a discussion of biogeography. Zootaxa 3736 (4): 345 - 367. ศ.ดร.เสาวภา กล่าวว่า Halmyrapseudes Gutui แม้เป็นสัตว์ขนาดเล็กแต่ในบาง ฤดูกาลมีความชุกชุมมากเกือบ10,000 ตัว/ตารางเมตร เป็นกลุ่มสัตว์ที่ส�ำคัญในห่วงโซ่ อาหารของสัตว์น�้ำจ�ำพวกปลา กุ้ง ปู หอย ดาวทะเล ปลิงทะเล นานาชนิดบนหาดของ เกาะลิดี ยังเป็นตัวการส�ำคัญในการกินซากอินทรีย์ต่างๆ ในตะกอนดิน ซึ่งมีส่วนช่วย บรรเทาความเน่าเสียให้ท้องทะเลด้วย แต่ถ้าในตะกอนดินมีสารอินทรีย์และของเสีย อื่นๆ เช่น คราบน�้ำมันปนเปื้อนอยู่มากเกินไป จะท�ำให้สัตว์ชนิดนี้และอื่นๆ ไม่สามารถ ด�ำรงชีพอยู่ได้เช่นกัน

ฝากข่าวจากชมรมไทย-ฟุกุโอกะ คณะผู้ก่อตั้ง “ชมรมไทย-ฟุกุโอกะ” ขอแจ้งให้ทราบว่า การก่อตั้งชมรมเพื่อ สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดฟุกุโอกะกับประเทศไทยให้มีมากขึ้นเป็นตัวกลาง น�ำเสนอสิ่งดีๆ ของฟุกุโอกะมาด�ำเนินการเพื่อพัฒนาประเทศไทย เช่นกิจกรรมเพื่อ สังคมและสิ่งแวดล้อมและเป็นศูนย์รวมของคนไทยที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดฟุกุโอกะโดย ผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วย (1) สมาชิกสามัญ: คนไทยที่เคยพ�ำนักอยู่ใน เขตจังหวัดฟุกุโอกะติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป (2) สมาชิกวิสามัญ: คนไทยที่เคย พ�ำนักอยู่ในเขตจังหวัดฟุกุโอกะติดต่อกันไม่ถึง 3 เดือนและ (3) สมาชิกสมทบ: คน ไทยที่พ�ำนักอยู่ในเขตจังหวัดฟุกุโอกะในปัจจุบันผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ คุณสุธิดา อิ่มใจส�ำนักงานจังหวัดฟุกุโอกะประจ�ำกรุงเทพฯ โทร. 02-689-6200 โทรสาร: 02-689-6202 e-mail:thaifukuokaob@gmail.com <mailto:thaifukuokaob@ gmail.com> และคณะผู้ก่อตั้งชมรมฯ ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานประชุมสมาชิกชมรมฯ ครัง้ ที่ 1 และงานเลีย้ งฉลองการก่อตัง้ ชมรมฯ ทีเ่ ดิมก�ำหนดไว้ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเหมาะสม

OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT

5


NEWSLETTER

OJSAT

JANUARY 2014 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND.(OJSAT) (Under the Patronage of His Majesty the King)

โครงการประกวดมาสคอตและคำ�ขวัญประจำ�โรงเรียน แนวคิด เสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียน เก่าญี่ปุ่นฯ และเชิญชวนให้เรียนภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลา 2 เดือน ก�ำหนดการ เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 มกราคม 2557 หมดเขตส่งผลงาน 15 มีนาคม 2557 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง) ประกาศผลการประกวดทางบอร์ดของโรงเรียน และทาง www.ojsat.or.th

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

การจัดส่งผลงาน

1. ส่งใบสมัคร พร้อมอธิบายแนวคิด ความหมายของแบบ สี ฯลฯ 2. แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบ นามสกุล AI (Illustrator10 /CS3) และ JPG ความละเอียดไม่ต�่ำ กว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ CD หรือ DVD จ�ำนวน 1แผ่น (ถ้ามีการใช้ Font ให้ใส่ไฟล์ Font ที่ใช้ ลงมาใน CD ด้วย) พร้อมกับพิมพ์ผลงานเป็นภาพสี และขาวด�ำ ในกระดาษ A4 ขนาด 8 x 8 นิ้ว แนบมาด้วย

1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการประกวด

1. ตัวมาสคอตต้องมีความหมายชัดเจนและแสดงเอกลักษณ์ของ โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ 2. ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน อื่นและต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ไหนมาก่อน 3. ผู้ส่งประกวดมาสคอตต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟฟิกเท่านั้น 4. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ 5. การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สุด 6. สามารถส่งประกวดทั้งมาสคอตกับค�ำขวัญ หรือเลือกส่งเพียง อย่างใดอย่างหนึ่ง

รางวัลการประกวด

6

ตัวอย่างการพิมพ์ใส่กระดาษ A4 3. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตัวเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 16.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ เลขที่ 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 357 1241-5)

รางวัลส�ำหรับมาสคอตที่ได้รับเลือก - เงินรางวัล 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รางวัลส�ำหรับค�ำขวัญที่ได้รับเลือก - เงินรางวัล 2,000 บาท(สองพันบาทถ้วน)

OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT


NEWSLETTER

OJSAT

JANUARY 2014 สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND.(OJSAT) (Under the Patronage of His Majesty the King)

ข่าวจากสมาคมฯ

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยประเทศฟิลิปปินส์

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ขอเชิญชวนสมาชิก ส.น.ญ. ร่วมกันบริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศฟิลิปปินส์ ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี

“ส.น.ญ. รวมใจช่วยฟิลิปปินส์” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 045-595829-8 สาขาสภากาชาดไทย โดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ

จะน�ำเงินบริจาคส่งผ่าน สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ของประเทศฟิลิปปินส์ การบริจาคเงินครั้งนี้ ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ขอความกรุ ณ าเขี ย นชื่ อ พร้ อ มเบอร์ โ ทรส่ ง Fax สลิ ป การโอนเงิ น มาที่ 02-357-1246 หรือ E-Mail : admin@ojsat.or.th เพื่อทางสมาคมฯ จะได้ ท�ำจดหมายขอบคุณต่อไป.... * ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง *

MEMBER CORNER

สมาคมฯ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ เดือนธันวาคม 56 ดังนี้

1. คุณฐิติพร ขวัญเมือง จบจาก 2. คุณเจตน์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์ จบจาก 3. คุณสุกัญญา เมธาดิลกกุล จบจาก 4. คุณอาภาวดี เนตรวงศ์ จบจาก 5. คุณจุฑารัตน์ วัฒนถิโกวิท จบจาก 6. คุณสิริพิชญ์ วาทิตต์พันธ์ จบจาก 7. คุณสุนิสา วสุธาโสภณด�ำรง จบจาก 8. คุณพรรณพิมล พรหมรัตน์ จบจาก (ภาคีสมาชิก)

Utsunomiya University (Japanese Studies) International University of Japan (MBA) Aomori Chuo Gakuin University (Exchange) Osaka University (Exchange Students) Chiba University (Japanese) Center for International Education and Research Mie Univ. (Japanese Language and Culture Students) Shinshu University Exchange Student Program (Exchange Student Program) Kanagawa Cancer Center (Japanese Language Training Yokohama Citizens Hospital Specialized Training)

ส�ำหรับมุมสมาชิกเดือนนี้ ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ และขอต้อนรับ สมาชิกใหม่ และกล่าวทักทายสวัสดี พี่ๆ น้องๆ เพื่อนสมาชิกปัจจุบันทุก ท่าน ในส่วนของนายทะเบียน ตอนนี้ได้ท�ำการปรับปรุงทะเบียนสมาชิก ส�ำหรับท่านทีส่ นใจจะสมัครสมาชิกของ ส.น.ญ. สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ สมาคมฯ หรือส่งใบสมัครมาที่สมาคมฯ พร้อมเอกสารรูป 2 ใบ เอกสาร การศึกษาที่จบจากญี่ปุ่น ส�ำเนาบัตรประชาชน ทางสมาคมฯ ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน หรือท่านใดมีข่าวสารจะให้สมาคมฯ ช่วย ปชส ยินดีครับ ผศ. ดร. ดัชกรณ์ ตันเจริญ นายทะเบียน

ปีเก่าผ่านพ้นไป ปีใหม่เข้ามา ประชาสัมพันธ์ ก็เป็นอีกงานหนึง่ ของสมาคมฯ จะได้นำ� เสนอแต่สงิ่ ทีด่ ๆี เพือ่ แจ้งข่าวสารให้สมาชิกได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ขอ ขอบพระคุ ณท่ า นสมาชิกที่ได้ ติดตาม ข่าวสารของสมาคมฯ มาโดยตลอด พบกันใหม่ ฉบับ หน้าครับ....สวัสดี กองประชาสัมพันธ์

OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT

7


OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT OJSAT

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ タイ王国元日本留学生協会

OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND.(OJSAT) (Under the Patronage of His Majesty the King)

ประชาสัมพันธ์ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ประจำเดือนมกราคม 2557  

ประชาสัมพันธ์ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนมกราคม 2557

ประชาสัมพันธ์ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ประจำเดือนมกราคม 2557  

ประชาสัมพันธ์ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนมกราคม 2557

Advertisement