Page 1

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ タイ王国元日本留学生協会

OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND.(OJSAT) (Under the Patronage of His Majesty the King)

สำ�นักงานสมาคม/โรงเรียนพหลโยธิน : 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้อง 408/65 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. (66) 2357-1241-5 Fax (66) 2357-1246 โรงเรียนสีลม : 1/7 อาคารสีบุญเรือง 2 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (66) 2234-6951, 2234-6954, 2234-9396-7 Fax (66) 2234-3725 http://www.ojsat.or.th โรงเรียนปิ่นเกล้า : 7/222 อาคารสำ�นักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 11 ถ.ราชชนนี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. (66) 2884-9106-8 Fax (66) 2884-9106 e-mail:pinklao@hotmail.com

NEWSLETTER ประจำ�เดือน มกราคม 2556

Happy New Year 2013

สวัสดีปีใหม่ครับ ท่านสมาชิก สนญ. และครอบครัว ขอให้มีความสุข ในปี 2556 นี้นะครับ ... ส่วนกิจกรรม ของสมาคมฯ ก็ยังดำ�เนินต่อไป และ มีข่าวสารที่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ โปรดติดตามอ่านได้ใน ปชส. ฉบับนี้ ครับ.. www.ojsat.or.th


www.ojsat.or.th

NประจำE�เดืW S L E T T E R อนมกราคม 2556 กิจกรรมที่ผ่านมา

งานเลี้ยงปีใหม่สถานทูตญี่ปุ่น พลเรือเอกวิรัช วิจารณ์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะ กรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมสังสรรค์ในงาน เลี้ยงปีใหม่ จัดโดยสถานทูตญี่ปุ่น ณ ท�ำเนียบเอกอัครราชทูต เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556

กอล์ฟการกุศล สมาคมฯ ร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานฯ จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาฯ (เอยูเอเอ) น�ำทีมโดย คุณถนอมศักดิ์ อุดมวัฒนา อุปนายกฝ่ายการศึกษา และ คุณจงรักษ์ ชลวิไล กรรมการฝ่ายปฏิคม ณ สนามกอล์ฟเลควูด๊ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556

เข้าคารวะ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำ�ประเทศไทย

พลเรือเอกวิรชั วิจารณ์ นายกสมาคมฯ คุณถนอมศักดิ์ อุดมวัฒนา อุปนายกฝ่ายการศึกษา คุณศุภชัย โตพิบูล รองเลขาธิการ รศ. ปราณี จงสุจริตธรรม กรรมการฝ่าย โรงเรียน และ คุณปิยะ ไวจงเจริญ เหรัญญิก เข้าคารวะ สวัสดีปใี หม่ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ ประจ�ำประเทศไทย นายชิ เ กะคะสุ ซะโต ณ ท� ำ เนี ย บท่ า นทู ต ถนนวิ ท ยุ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556

2

NEWSLETTER ประจำ�เดือนมกราคม 2556


NประจำE�เดืW S L E T T E R อนมกราคม 2556 www.ojsat.or.th

กิจกรรมโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนสอนภาษาฯ เปิดคอร์สเรียนส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่มคี วามรูภ้ าษาญีป่ นุ่ และผูท้ มี่ คี วามรูภ้ าษา ญี่ปุ่นมาบ้าง โดยสามารถเข้าไปดูคอร์สเรียนได้ที่ เว็ปไซด์สมาคมฯ หรือ โทร. มาสอบถามที่โรงเรียนได้ทั้ง 3 แห่ง คือ โรงเรียนสอนภาษาสมาคมฯ ถนนคอนแวนต์ 02-2349396-7 / ชั้น 11 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัล ปิน่ เกล้า 02-884-9106-8 / ชัน้ 16 อาคารพหลโยธินเพลส 02-3571241-5

OJSAT SUMMER CAMP IN JAPAN 2013 ด่วน....ใกล้เต็มแล้ว Summer Camp ที่ญี่ปุ่น เดินทาง 23 มีนาคม - 5 เมษายน 2556 ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียน สอนภาษาญีป่ นุ่ SENDAGAYA JAPANESE SCHOOL ใจกลาง กรุงโตเกียวพร้อมกับเดินทางไปเทีย่ วสถานทีอ่ นั ขึน้ ชือ่ มากมายรอบ กรุงโตเกียว รับประกันความปลอดภัยและความสะดวก ค่าใช้จา่ ย คนละ 89,000 บาท (ส�ำหรับลูกหลานสมาชิก มีส่วนลด 2,000 บาท) สนใจรีบติดต่อมาที่ คุณสุปราณี (ป๊อบ) 02-3571241-5 ต่อ 15

สมัครสอบ EJU 12013

(Examination for Japanese University and International Students) เริม่ จ�ำหน่ายใบสมัคร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2556 สอบวันอาทิตย์ที่ 16 มิถนุ ายน 2556 สามารถเข้าไป ดูรายละเอียดได้ที่ www.ojsat.or.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุปราณี โทร. 02-3571241-5 ต่อ 15

NEWSLETTER ประจำ�เดือนมกราคม 2556

3


www.ojsat.or.th

NประจำE�เดืW S L E T T E R อนมกราคม 2556 สมาชิกสัมพันธ์-กีฬาสันทนาการ

กอล์ฟประเพณีระหว่างสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น และสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 22 ในครั้ ง นี้ ส มาคมญี่ ปุ ่ น ในประเทศไทย เป็ น เจ้ า ภาพ จัดการแข่งขัน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ที่สนามกอล์ฟ กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก ลงทะเบียน 10.30 น. ทีอ๊อฟ 11.00 น. ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาท นักกอล์ฟท่านใดประสงค์จะเข้า ร่วมประชันวงสวิงในครั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเปิ้ล โทร. 02-3571241-5 ต่อ 14 หรือที่ e-mail : panat.jib@gmail.com

กีฬาสามัคคี 4 สมาคมฯ หลังจากเว้นว่างการจัดการแข่งขันไป 1 ปี ในปีนี้สมาคม นักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาฯ (เอยูเอเอ) จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนชาร์เตอร์ ประเวศ ส่วนประเภทกีฬาจะน�ำมาแจ้งให้ทา่ นสมาชิกทราบในประชาสัมพันธ์ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ครับ

Takagama-Japan Alps Snow wall-Tokyo

นำ�เที่ยว

น�ำท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าแก่ ที่ยังคงอนุรักษ์ อารยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวญี่ปุ่นไว้, ชมหมู่บ้านฮิดะ หมู่บ้านที่ยังคงรักษาความเป็นเมืองแห่งยุ้งฉางเอาไว้, ให้ท่านสนุกกับการท�ำ กิจกรรม อาทิเช่น การวาดลวดลายเครื่องปั้นดินเผา, การท�ำขนมโมจิ, การท�ำ ซูชิ เป็นต้น, ชมบ้านสไตล์กัซโซขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจาก องค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, ชมหุบเขา แอลป์ญี่ปุ่น, ยอดเขาทาเทะยาม่า, เขื่อนคุโรเบะ, ทะเลสาบยามานาคะโกะ, เก็บผลไม้, ช้อปปิ้ง ย่านโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท, ชมความงามของสวน สันติภาพ, น�ำท่านขึ้นชม Tokyo Sky Tree, ฯลฯ...

4

NEWSLETTER ประจำ�เดือนมกราคม 2556

(6 Days/4 nights)


NประจำE�เดืW S L E T T E R อนมกราคม 2556 www.ojsat.or.th

กำ�หนดการเดินทาง (10 - 15 พฤษภาคม 2556) วันแรก กรุงเทพฯ - นาโกย่า 21.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง น�ำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D

วันที่สอง นาโกย่า - ทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ 00.05 น. 08.00 น. เที่ยง บ่าย ค�่ำ

เหินฟ้าสู่เมือง นาโงย่า (ญี่ปุ่น) โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์เมืองนาโกย่าเจ้าหน้าที่รับท่านที่สนามบิน น�ำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ หลังจากนั้นน�ำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือ ลิตเติ้ลเกียวโต หรือเกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ จากนั้นน�ำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน ฮิดะ หมู่บ้านที่ยังคงรักษาความเป็นเมืองแห่งยุ้งฉางจากนั้นให้ท่านได้เลือกสนุกกับกิจกรรมการท�ำตุ๊กตาซารุโบโบะ (Sarubobo) ตุ๊กตา ของที่ระลึกของเมืองทาคายาม่า / อาจจะเลือกสนุกกับการปิ้งข้าวเกรียบแบบสไตล์ญี่ปุ่น หรือเลือกสนุกกับการท�ำเครื่องประดับบ้าน สวยๆ งามๆ ติดไม้ติดมือมาแล้วยังเป็นเครื่องรางอีกด้วย...หรือจะเดินชมทัศนียภาพโดยรอบของหมู่บ้าน และถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ โดยรอบของหมู่บ้าน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารชุดเนื้อย่างฮิดะที่ย่างบนใบโฮบะ อันแสนเลื่องชื่อในความอร่อย น�ำท่านสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์กัซโซขนานแท้ดั้งเดิม รับประทานอาหารค�่ำ ณ ที่พักสไตล์ชาวบ้านโบราณ น�ำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (ที่พักนอนเสื่อแบบญี่ปุ่น 4 คนต่อห้อง) / หรือ พัก ณ Takayama Associaed hotel หรือเทียบเท่า (กรุณาเลือกที่พักตอนจองทัวร์)

วันที่สาม หุบเขาแอลป์ญี่ปุ่น ยอดเขาทาเทยาม่า และเขื่อนคุโรเบะ - ทะเลสาบยามานาคะโกะ รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก น�ำท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่สถานี บิโจคัยระ (ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร) ในเวลาประมาณ 7 นาที จากนั้น นั่งรถบัสสู่ สถานีมูโรโดะ (ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร) ใช้เวลาประมาณ 55 หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยการนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วย ไฟฟ้าซึ่งวิ่งลอดอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) เพื่อเดินทางสู่สถานี ไดคันไบ ยอดเขาทาเทยาม่า หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับ สร้างความท้าทายให้ท่านผู้มาเยือน เจแปน แอลป์ ได้ตื่นเต้นเร้าใจ จากนั้นลงสู่สถานี คุเบะไดระ รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร น�ำท่านนัง่ กระเช้าไฟฟ้า ลอดอุโมงค์สู่ เขือ่ นคุโรเบะ ซึง่ เป็นเขือ่ นกัน้ น�ำ้ ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศญีป่ นุ่ ทีแ่ ห่งนีม้ สี ายรุง้ พาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ลอดอุโมงค์เข้าสู่ สถานี โอกิซาว่า จากนั้นน�ำท่านชมความอลังการของก�ำแพงหิมะขนาดมหึมา (Snow Wall) มีความสูงถึง 16 เมตร ในระหว่างการเดินทางสู่หุบเขาแอลป์ น�ำท่านเดินทางเข้าสูท่ พี่ กั Hakuba Alps Hotel หรือเทียบเท่า จากนัน้ ให้ทา่ นสนุกสนานเพลิดเพลินกับการวาดลวดลายเครือ่ งปัน้ ดินเผา ทีท่ า่ นสามารถออกแบบวาดลวดลายได้ตามความต้องการของท่านเองหลังจากท�ำการเผาแล้วท่านจะได้นำ� ติดตัวกลับไปเป็นทีร่ ะลึกพร้อม ลวดลายไม่เหมือนใครอีกด้วย นอกจากนี้แล้วยังมีการสาธิตการท�ำขนมโมจิแบบสไตล์ญี่ปุ่น และท่านจะได้ฝึกการท�ำซูชิ จากฝีมือของท่านเองแบบชาวคันไซ รับประทานอาหารค�่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารน�ำทุกท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการแช่น�้ำแร่ธรรมชาติ

NEWSLETTER ประจำ�เดือนมกราคม 2556

5

NEWSLETTER ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554

เช้า เที่ยง บ่าย ค�่ำ


www.ojsat.or.th

NประจำE�เดืW S L E T T E R อนมกราคม 2556 วันที่สี่

สวนผลไม้ - โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท - สวนสันติภาพ

เช้า เที่ยง บ่าย ค�่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น�ำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ “สวนผลไม้” (ตามฤดูกาล) ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ที่สูงเด่น เป็นสง่า รอให้ผู้ผ่านไปผ่านมาได้เก็บภาพความทรงจ�ำ ได้เวลาอันสมควรน�ำท่านเดินทางสู่โตเกียว... รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นน�ำท่านช้อปปิ้ง ย่านโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท แหล่งรวบรวมสินค้า แบรนด์เนมระดับโลกมาไว้ด้วยกัน ให้ท่านได้ อิสระกับ การเลือกซื้อสินค้าที่ ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็น Coach, Baiiy, Diesel, Gucci, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีสินค้า อื่น ๆ ให้ทุกท่านเลือกช้อปปิ้งอีกมากมาย อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต จากนั้นน�ำท่านแวะชม สวนสันติภาพ หรือ เฮวะโคเอน ให้ทา่ นได้ชมความงามของพันธุไ์ ม้นานาพันธุม์ ากมาย ชมอนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี โดยภายในสวนแห่งนี้ มีรูปปั้นสิงโต 7 ตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าประเทศที่เข้าร่วมในสงครามในครั้งนั้นด้วย ... สิงโต 1 ใน 7 ตัวนั้นเป็นสิงโตที่เป็นตัวแทน ของประเทศไทย ... รับประทานอาหารค�่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อาหารนานาชาติ และอาหารญี่ปุ่น ที่มาพร้อมของหวาน เข้าที่พัก ณ Jiragon Hotel หรือเทียบเท่า หลังรับประทานอาหารน�ำทุกท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการแช่น�้ำแร่ธรรมชาติ

เช้า เที่ยง ค�่ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ โอชิโนะ ฮักไก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และยังเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่ง นอกจากนี้ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนั้นอย่างอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นน�ำท่านเดินทางสู่เมืองคามะคุระ เป็นเมืองเงียบเล็กๆ ทางตอนใต้ของโตเกียว เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากส�ำหรับนักท่องเที่ยว หรือจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองเกียวโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นก็ว่าได้ เพราะเมืองนี้มี วัด ศาลเจ้า และอนุเสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์มากมาย อีกทั้งยังมีชายทะเลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ซึ่งใกล้กับโตเกียวและโยโกฮาม่า…. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านราเม็ง ที่พิพิธภัณฑ์ราเม็งเมืองโยโกฮามา น�ำทุกท่านกราบนมัสการ พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ (Kamakura Daibutsu, Great Buddha) คนส่วนใหญ่มกั จะรูจ้ กั กันในนาม Daibutsu ซึ่งแปลตรงตัวได้ว่า “พระพุทธองค์ใหญ่” แต่น้อยคนที่ทราบว่าชื่อจริงของ Daibutsuที่ Kamakura องค์นี้คือพระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ (Amida Nyoyurai) ตัง้ อยูภ่ ายในวัดโคโตกุอนิ (Kotoku-in Temple)..จากนัน้ น�ำท่านเดินทางสูเ่ มืองหลวงในปัจจุบนั โตเกียวซึง่ เรียกได้วา่ เป็นเมืองแห่งตะวันตกพบตะวันออกเลยทีเดียว รับประทานอาหารค�่ำ ณ ภัตตาคาร (ท่านจะได้สัมผัสกับอาหารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ ชาบู ชาบู เนื้อละลายในปาก...) เข้าที่พักที่ ณ โรงแรม Keio Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า เที่ยง 16.55 น. 21.25 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น�ำท่านเที่ยวชม Tokyo Sky Tree หรือที่เรียกว่า The New Tokyo Towerแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียวที่ ได้รับการยกย่อง จากกินเนสส์ เวิลด์ เร็คคอร์ดส ให้เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 634 เมตร จากนั้นน�ำท่านเดินทางสู่ “วัดอาซากุสะ” หรือ “วัดเซ็นโซจิ” วัดที่ถือว่าเป็นวัดหลวงที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธายิ่งนัก พาท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค�ำที่ประดิษฐานในวิหาร หลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง (ประตูฟ้าค�ำรณ)” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ โดยมี “ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้า แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู” ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้ รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าที่ ณ laox duty free ท่านสามารถเลือกไปเป็นฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควรน�ำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เหิรฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

วันที่ห้า โอชิโนะ ฮักไค – คามาคุระ –นมัสการหลวงพ่อโตไดบุสึ– โตเกียว

วันที่หก Tokyo Sky Tree - วัดอาซากุสะ - laox duty free - กรุงเทพฯ

6

NEWSLETTER ประจำ�เดือนมกราคม 2556


NประจำE�เดืW S L E T T E R อนมกราคม 2556 ท่านละ ท่านละ ท่านละ ท่านละ

61,900.- 55,900.- 51,900.- 15,000.-

www.ojsat.or.th

อัตราค่าบริการน�ำเที่ยว : ผู้ใหญ่นอนคู่ เด็กอายุต�่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง) เด็กอายุต�่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) นอนเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

บาท บาท บาท บาท

** Remark :ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงตามภาษีน�้ำมัน ** ****เก็บเอกสารท�ำวีซ่า ช่วงต้นเดือนเมษายน 2556 (พาสปอร์ตต้องไม่หมดอายุก่อนเดินทาง 6 เดือน)**** เงื่อนไขการช�ำระเงิน : กรุณาช�ำระมัดจ�ำ ท่านละ 5,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 56 และช�ำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วัน วิธีการช�ำระเงิน : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 014 - 271011 - 3 ชื่อบัญชี “นายวิทยา บ�ำรุงชัย และ/หรือ นายวิรัช บรรจงรักษ์ ประเภท ออมทรัพย์ (แล้ว Fax .ใบ Pay in มาที่ 02-3571246 ถึงพนัชกร หรือ สแกน ส่งเมล์มาที่ panat.jib@gmail.com) (คุณวิทยา บ�ำรุงชัย และคุณวิรัช บรรจงรักษ์ เป็นกรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ฯ และเป็นผู้จัดทัศนาจรในครั้งนี้) สมาชิกท่านใดอ่านโปรแกรมแล้วสนใจ อยากจะพาครอบครัวหรือเพื่อนไปเที่ยว ติดต่อส�ำรองที่นั่งได้ที่คุณพนัชกร (เปิ้ล) โทร. 02-3571241-5 ต่อ 14 หรือ e-mail:panat.jib@gmail.com ส�ำรองก่อนมีสิทธิ์ก่อน......

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ชมรมเกียวโตสัมพันธ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต จัดสัมมนา 13th Kyoto University Southeast Asia Forum2013 เรือ่ ง “Stem Cell : From Research to Applications & Noble Prize 2012 Awarded Research work” การวิจัย Stem Cell จนได้รับรางวัลโนเบล จัดวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องวิสุทธิกษัตริย์ 2 โรงแรมทวินทาวเวอร์ พระราม 4 (ใกล้หัวล�ำโพง) ขอเชิญท่าน สมาชิกทุกท่านเข้าฟัง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจส�ำรองที่นั่งได้ที่ คุณนุชรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทร. 02-763-2702 แฟกซ์ 02-763-2725 e-mail:nutcharee@tni.ac.th

ศูนย์การแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และศูนย์แปลเอกสาร/จัดหาล่ามภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญีป่ นุ่ เปิดศูนย์การแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญีป่ นุ่ และศูนย์แปลเอกสาร/จัดหาล่ามภาษาญี่ปุ่น โดยมีการจัดแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น มีทั้ง หลักสูตรระยะสั้น 1 สัปดาห์ - 3 เดือน และระยะยาว / มัธยมปลาย ปริญญาตรี โท เอก และรับ แปลงานเอกสารทุกชนิดทัว่ ประเทศพร้อมจัดหาล่ามภาษาญีป่ นุ่ ส�ำหรับสมาชิก สนญ. ทีต่ อ้ งการหา รายได้เสริมงานล่ามงานแปล สามารถกรอกใบสมัครแล้วส่งกลับมาที่สมาคมฯ (เข้าไปดูใน www.ojsat.or.th) หรือติดต่อสอบถามไปได้ที่ โทร. 02-3571241-5 ต่อ 13 หรือที่ e-mail : ล่าม และแปลเอกสาร interpreter@ojsat.or.th e-mail : ศูนย์แนะแนวฯ education@ojsat.or.th www.facebook.com/schoolojsat

www.Twitter.com/ojsat_school NEWSLETTER ประจำ�เดือนมกราคม 2556

7


MEMBER CORNER สมาชิกใหม่เดือนมกราคม 2556 1. คุณนัฎนี วาตานาเบ้ จบจาก 2. คุณนันทวรรณ แก้วโชติ จบจาก 3. คุณวิภาดา สาครสถิต จบจาก 4. คุณนนทกานต์ ศิริปโชติ จบจาก 5. คุณปัญจนี มีร์ซานดานี จบจาก 6. คุณอภินันท์ เข็มเพชร จบจาก 7. คุณณัฐนพิน ธรรมสุธน จบจาก 8. เรืออากาศตรีวิศรุต พลเสนา จบจาก 9. ดร.ปรีสาร รักสาทิน จบจาก

Aoyama School of Japanese (ภาษาญี่ปุ่น) Tokyo Gagugei University (special needs education) Osaka University (Japanese Language and Culture Program for exchange Students) Osaka University (Exchange Program) Kyoto Gakuen University (Human and Cultural Studies) Chiba University (Japanese Studies Program) Tomakomaikomazawa University (ภาษาญี่ปุ่น) National Defense Academy (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) The University of Tokyo (Civil Engineering)

สมาคมฯ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านครับ ใกล้ถึงวันใช้ สิทธิ์ใช้เสียงของสมาชิกสามัญของสมาคมฯ ท่านใดต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อที่อยู่ ก่อนวันเลือกตั้งติดต่อมาได้ที่ คุณสุปราณี (ป๊อบ) 02-3571241-5 ต่อ 15 หรือแนะน�ำเพื่อนๆ ที่กลับมา จากญี่ปุ่นและยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ojsat.or.th ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ นายทะเบียน

ท้ายนี้ ถ้าสมาชิกท่านใดต้องการให้ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ให้หรือส่งบทความมาลงวารสาร สนญ. กรุณา ติดต่อมาที่ คุณเปิล้ เลยครับ ยินดีบริการครับ...แล้วพบ กับข่าวสารสมาคมฯ ในฉบับหน้าครับ.......

กองประชาสัมพันธ์ สนญ.

newsletter jan 56  
newsletter jan 56  

ข่าวสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำเดือนมกราคม 2556

Advertisement