Page 1

Kilder til Hernings historie Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrĂŚkke 3 2005

1


Landsarkivet i Viborg: Denne fortegnelse over kilder til Herning bys historie er fremkommet ved en gennemgang af samtlige relevante arkivgruppers registratur på Landsarkivets læsesal. Udeladt er alle arkiver, der primært har med slægtsforskning og ejendomshistorie at gøre, dvs. kirkebøger, folketællinger, realregistre, forsikringsprotokoller, skifteprotokoller, skødeog panteprotokoller samt lægdsruller. For mange af nedenstående arkivgruppers vedkommende er listen en komplet afskrift fra registraturen. I flere tilfælde er der udeladt irrelevant materiale, og her har arkivgruppen fået behæftelsen ”udvalg”. For enkelte af Landsarkivets arkivgrupper er fortegnelsen her ikke opført i samme rækkefølge som i registraturen. Det skyldes, at flere registraturer er skrevet fortløbende, som afleveringerne er faldet gennem årene. For så at fastholde den tematiske rækkefølge er registraturen flettet sammen til én liste. (Undtaget herfra er amtsarkivet) Derfor kan man ikke nødvendigvis finde de enkelte sager, som her står i rækkefølge, i samme orden i registraturen, hvilket så kræver lidt ledearbejde. Til gengæld risikerer man ikke at overse vigtige arkivalier. Nogle arkivgrupper berører andre områder end Herning, f.eks. Ringkøbings Amts arkiv. Her er kun medtaget sager, som kan have hel eller delvis, direkte eller indirekte relation til Herning-området. Arkivgrupper, der dækker hele Ringkøbing Amt, er som regel ikke medtaget, med mindre det af registraturen fremgår, at der findes noget specifikt for Herning. Godsarkiver Herningsholm G 428 1776-1778 Retsakt, i sagen major de Friedenrich ktr. N. S. Hasselbach, forpagter på Herningsholm. 1772-1777 Regnskaber og bilag hertil. 1749-1788 Skifteprotokol. 1745-1778 Forskellige sager, 1766-1773 Skøder og andre papirer vedr. køb og salg. 1779 Sagsbeskrivelse 1771, 1776 Jordebøger 1745, 1778 Fæstebreve 1849 Mejeriforpagtningskontrakt 1778 Konceptskifte 1777-1778 Lægdsvæsenet 1901-1903 Korn- og kraftfoderregnskab, især mængde og anv. 1901-1909 Lønningsregnskab, med enkelte oplysninger om arbejdets art. Se desuden i Ringkøbing Amts arkiv: 1779 Stævning fra kommissionen til at påkende en trætte mellem major Frants de Friedenreich og Niels Schiøt Hasselbalch af Randers ang. forpagtningen af Herningsholm Kirkelige arkiver Herning Kirkeinspektion C 626A 1889-1919 Kirkeinspektionsprotokol 1872-1896 Korrespondance 1888-1906 Regnskaber (se også bispearkivet) 1880-1916 Div. sager vedr. kirkegården Menighedsråd Herning Provsti Fredens sogn 1964-1980 Forhandlingsprotokoller Gjellerup sogn 1970-1981 Forhandlingsprotokoller 1862-1965 Kirkeprotokol Herning sogn 1904-1980 Forhandlingsprotokoller

2


1970-1977 Fælles menighedsrådsmøder vedr. de i fællesskab ejede kirkegårde i Herning Kommune. 1945-1977 Sager vedr. valg 1966-1977 Kirkegårdsudvalget 1890-1977 Korrespondance 1923-1926 Forhandlingsprotokol vedr. kirkens udvidelse 1925-1937 Forhandlingsprotokol for kapeludvalget 1946-1948 Forhandlingsprotokol for orgeludvalget 1907-1982 Sager vedr. kirken 1975-1977 Sager vedr. opførelsen af kirkehuset 1933-1977 Sager vedr. præsteboligen og kapellet 1941-1977 Regnskaber for præstelønningskassen 1924-1941 Regnskabsbilag til præstelønningskassen 1913-1977 Regnskaber med overslag for kirke- og kirkebetjeningskassen 1920-1941 Regnskabsbilag til kirke- og kirkebetjeningskassen 1961-1991 Regnskab m.m. for frøken Maren Lauesens Legat 1960-1995 Frøken Maren Lausens Legat 1920-1929 Kirkebetjentens regnskabsbog 1937-1964 Forskellige sager vedr. kirkegårde 1904-1924 Regnskaber og overslag 1964-1978 Regnskaber og overslag Rind sogn 1904-1978 Forhandlingsprotokoller 1858-1931 Kirkegårdsprotokol 1914-1946 Kassebog 1961-1962 Protokol for Rind Kirkes restaurering Sankt Johannes sogn Intet (endnu) Tjørring sogn 1862-1989 Kirkeprotokol 1882-1947 Begravelsesprotokol 1882-1961 Kirkegårdsprotokol 1909-1947 Kassebog 1922-1989 Diverse sager Snejbjerg sogn 1903-1980 Forhandlingsprotokoller 1897-1910 Forhandlingsprotokoller for kirkeværgerne 1955-1968 Kirkekassens regnskaber 1951-1986 Regnskaber for Kirkekassen og Præstelønningskassen 1924-1975 Regnskaber over gravsteder 1931-1955 Maskinsynsbog 1917-1982 Diverse, bl.a. tegninger og beskrivelser vedr. kirkens istandsættelse 1964, tegninger vedr. alterskranken 1952, ligkapellet 1950 og sager vedr. gl. præstegård i Gødstrup m.m. Kollund sogn 1935-1980 Forhandlingsprotokol 1933-1976 Tegninger m.v. af Kollund Kirke Præstearkiver Rind-Herning præstearkiv C 517 A (Udvalg) 1849 Kornbog ved Rind præstegård

3


1811-1863 Tiendesager Rind præstearkiv C 517 B Intet udover kirkebøger Herning præstearkiv C 518 (Udvalg) 1904-1907 Tilsynsbog 1910 Instrukser for kordegn og regulativ for Herning Kirke 1946 Registreringsprotokol for tyske flygtninge i flygtningelejren i Herning 1945-1946 Diverse dokumenter vedr. flygtningene i lejrene i Herning, korrespondance og attester 1924-1938 Diverse dokumenter, Herning residerende Kapellani Snejbjerg-Tjørring præstearkiv C 519 (Udvalg) 1924-1962 Embedsbog 1822-1891 Indkomne breve 1813 Fortegnelse over samtlige ukonfirmerede børn, som er fyldt 6 år 1825-1844 Foreviste vaccinationsattester 1826-1848 Bog over offer 1884-1939 Offer og accidenser 1844-1882 Protokol vedr. skolevæsenet 1882-1933 Eksamensprotokol 1702-1937 Diverse dokumenter, tiendesager, fattigvæsenssager, skolesager 1825-1827 Snejbjerg skolekommissions forhandlingsprotokol, med skoleklasseregnskab 1825-1827 Tjørring skolekommissions forhandlingsprotokol, med skoleklasseregnskab 1842-1867 Sogneforstanderskabets indkomne breve 1846-1861 Sogneforstanderskabets diverse dokumenter Gjellerup præstearkiv C 515 A - 1821 Intet udover kirkebøger Gjellerup og Sunds præstearkiv C 515 C 1821-1898 Intet udover kirkebøger Gjellerup præstearkiv C 515 D 1898- (udvalg) 1897-1933 Tillysningsbøger Se også under bygningsinspektoratet Provstearkiver Hammerum Herreds Provsti C 40B Indeholder provstiets arkiv indtil 1812. Bl.a. synsprotokoller og korrespondance. Hammerum Herreds Provsti C 40C (udvalg) 1824-1862 Forskellige sager ang. præstekald 1824-1872 Synsprotokoller for kirker og præstegårde 1824-1860 Kopibøger for provsten og skoledirektionen 1824-1843 Embedsbreve fra ”ikke-autoriteter” 1824-1849 Embedsbreve fra ”autoriteter” 1843-1861 Journaler og kopibøger for provsten og skoledirektionen 1850-1880 Journalsager 1800-1868 Diverse, bl.a. inventarlister fra skolerne 1823-1825 1844-1861 Årlige beretninger fra præsterne om skolevæsenets tilstand 1832-1846 Årllige beretninger fra præsterne om gymnastikkens tilstand 1831-1846 Skolernes eksamenslister 1824-1867 Diverse, bl.a. indberetniner om skolebygninger 1856 1828-1848 Årlige indberetninger om døvstumme og blinde

4


Hammerum Herreds Provsti C 42 (udvalg) 1881-1968 Synsprotokoller for kirker og præstegårde 1881-1934 Skolevisitationsprotokol 1881-1966 Journaler for provstiudvalg og kirkesager 1881-1896 Korrespondance 1843-1914 Diverse dokumenter ang. menighedsrådsvalg 1912, tilmeldelser til Herning Valgmenighed 1904-1914, sognenes indbyggertal ved den kirkelige omordning i 1870 og 1880 samt indberetninger fra kommissionen vedr. kirkelige forhold i herredet. 1915-1930 Journal for skolesager 1881-1924 Journalsager, skoledirektionen 1930-1931 Journalsager, skoledirektionen 1881-1924 Skoleindberetninger 1931-1935 Skoledirektionsjournal 1925-1935 Skoledirektionssager Ringkøbing søndre amtsprovsti C 43 (udvalg) 1843-1881 Kirkesyn m. register 1825-1845 Synsprotokol for præstegårde og degneboliger 1843-1877 Præstegårdssyn 1829-1891 Visitatsprotokol 1823-1877 Kopibøger 1845-1894 Journaler 1820-1826 Indkomne breve vedr. Hammerum Herred, samlet pastoratsvis. 1812-1820 Cirkulærebøger for Hammerum Herred 1815 Præste- og degnekaldets indkomster i bl.a. Hammerum Hrd. 1813-1821 Embedsdokumenter ang. Hammerum Hrd.’s skolevæsen 1823-1868 Årlige indberetninger vedr. skolevæsenets tilstand 1825-1861 Årlige indberetninger vedr. skolekassernes status 1848-1859 Årlige indberetninger vedr. gymnastikkens tilstand Bispearkivet Ribe Bispearkiv C 4 (udvalg) (indtil 1924, herefter Viborg Stift) Korrespondance 1776-1812 Korrespondance vedr. Hammerum Herred 1699-1725 Hardsyssels kirkeregnskaber, bl.a. Hammerum Herred 1812-1824 Bispens jounalsager vedr. bl.a. Hammerum Hrd 1869-1920 Journalsager vedr. nye kirker, kontorhold m.m. 1921-1923 Korrespondance Hammerum Hrd.’s provsti 1913-1923 Journaler, Hammerum Herred Indberetninger 1649,1690 Herredsbøger, Hammerum Herred 1693 Indberetninger om præstekaldenes beskaffenhed, bl.a. for Hammerum Herred 1707-1708 Indberetninger om præstekaldenes beskaffenhed, bl.a. for Hammerum Herred 1714 Indberetninger om præsternes indkomster 1731-1744 Indberetninger om præstekaldenes beskaffenhed, bl.a. for Hammerum Herred 1768 Indberetninger om gejstlighedens indkomster 1799-1803 Indberetninger om de gejstlige embeders beskaffenhed, præster, degne, skoleholdere, kirkeejere. 1820-1919 Indberetninger om præstekaldenes økonomiske beskaffenhed Kirke- og præstegårdssyn 1793-1840 Indberetninger om kirke- og præstegårdssyn

5


Degne- og skolevæsen 1630 Indberetninger om degnenes vilkår og lokkede kvinder 1685 Indberetninger om degnekaldenes beskaffenhed 1740-1757 Indberetninger om degnekaldenes beskaffenhed 1816 Indberetninger om skolevæsenets organisation 1798-1806 Indberetninger om skolevæsen og degneboliger 1850-1894 Indberetninger fra provsterne om visitatser i skolerne Katekisation 1862 Præsteindberetninger om kirkekatekisationer og skolebesøg Menighedspleje 1889 Indberetninger fra stiftets præster vedrørende menighedsplejen 1813-1840 Indberetninger om blinde og døvstumme Kapitelstakster 1793-1917 Indberetninger til kapiteltakster Årlige indberetninger 1793-1826 Årlige indberetninger om altergangs forsømmelse, kirkesalg og konfirmation til usædvanlige tider 1793-1804 Årlige indberetninger om katekisationer, successorer til præstekald m.m. 1792-1840 Div. indberetninger, bl.a. ang. skolevæsenets fremme, bekendere af fremmede religioner, vaccinerede, smitsomme sygdomme 1805-1916 Årlige indberetninger, bl.a. kirkernes tilstand, degneboligernes tilstand, skolehusenes tilstand, lærernes beskaffenhed, skolebesøg m.m. Topografiske indberetninger 1766-1769 Præsteindberetninger fra Hammerum Herred Præster og provster 1914-1922 Vedr. besættelse af præsteembeder bl.a. i Hammerum Hrd. Præstegårde 1884-1894 Tegninger til præstegårde samt korrespondance herom, bl.a. fra Rind Sogn Visitatser 1809-1830 Beskrivelse af kaldene, med sogneregister 1793-1840 Provsternes årlige visitatsberetninger Degne- og skolevæsenet på landet 1734-1745 Indkomne indberetninger 1811-1812 Skolelærernes undervisning m.m. 1835-1900 Skoleplaner 1832-1933 Fortegnelse over kaldsbreve og kollatser for skolelærere Fortegnelser over kirker, præster og degne 1750-1825 Fortegnelse over kirker, præster og degne samt disses indtægter og udgifter 1867-1890 Ribe Stifts præsteembeder og præster Deciderede regnskaber 1890-1922 Herning Kirkes regnskaber 1699-1720 Kirkeregnskaber for bl.a. Hammerum Herred Viborg Bispearkiv C 2 (udvalg) (1924-) 1899-1970 Journalsager 1950-1970 Sager vedr. enkelte provstier, bl.a. Fredens, Gjellerup og Sct. Johannes sogne 1901-1933 Indberetninger om kirkelige forhold 1900-1933 Skoleplaner 1934-1973 Menighedsrådsvalg 1915-1937 Hovedbog over præsteembederne 1915-1937 Hovedbog over kirkerne 1915-1937 Hovedbog over stiftelser og legater

6


1925-1969 Præstegårdssyn 1914-1956 Forhandlingsprotokol for præstegårdskommissionen Skolehistorie Landsarkivets særlige registratur over skolehistorie er en ekstrakt af ovenstående bispe-, provste- og præstearkivers indhold af skolehistorisk materiale.

Seminarier Herning Seminarium C 640 B Bestyrelsen/repræsentantskabet 1953-1977 Forhandlingsprotokoller 1961-1975 Bilag til referater fra bestyrelsesmøder Dagbøger/skoleårets forløb 1972-1991 Sager vedr. første skoledag 1969-1988 Skoleårets forløb, rammeplaner, arbejdsplaner, informationshæfter. Korrespondance 1966-1990 Korrespondance, bl.a. sager vedr. Jørgen Buch Petersen, Heide Ottosen og Kornbech Rasmussen samt diverse vedr. undervisningen. 1968-1983 Sager vedr. ”nedlæggelserne” i 1968 og 1982 samt nedskæringer i 1976 m.v. 1988-1989 Sager vedr. nedlæggelsen. 1983-1988 Kommunens overtagelse af Brændgårdskolen og jordareal mod vest til plejecenter, lejekontrakt. 1971-1989 Blandede sager, korrespondance med aspiranter m.v. Regnskabsvæsenet 1961-1991 Årsregnskaber Bygnings- og inventarsager 1970 Samlinger og inventar, apparatur. 1974-1985 Byggesager Skoleråd, skolenævn, lærermøder og forskellige udvalg 1967-1986 Bilag til lærerrådets forhandlingsprotokoller. 1960-1992 Lærerrådets forhandlingsprotokoller 1970-1975 Protokol for fællesudvalget 1981-1992 Referater fra fællesudvalget 1975-1990 Referater fra pædagogisk råd m.v. Eleverne 1963-1973 Eksamensbeviser 1980 Ikke optagne aspiranter 1973-1992 Sager vedr. eleverne; protokolkort, karakterer og kurser. 1960 Klassenavnelister og klassefotos 1983-1992 Udmeldte enkeltfagsstuderende 1963-1970 Ansøgningsskemaer 1971-1992 Ansøgningsskemaer 1978-1992 Ansøgningspapirer m.v. u.å. Elevmapper over udmeldte studerende 1970 Historieopgaver i dimissionsåret 1965-1991 Uddannelsesstatistik Lærerne 1960-1963 Læreransøgninger, pedelansøgninger 1973-1982 Sager vedr. pædagogikum 1968-1986 Personaleakter vedr. lærerne; skemaer, løntimer 1959-1992 Lærerkartotek

7


Elever, lærere, fag- og timefordeling 1963-1992 Time- og fagfordeling Den daglige undervisning 1970-1978 Kurser 1970-1992 Ugeskema med signatur for lokale og lærer 1970-1975 Lejrskoleophold 1987-1988 De studerendes praktik Eksamen og karaktergivning 1960-1982 Eksamensprotokoller 1961-1967 Eksamensprotokoller 1970-1992 Censurprotokoller 1971-1992 Sager vedr. eksamen 1970-1992 Eksamensplaner 1979-1992 Eksamensopgaver Diverse 1963-1992 Livet på Seminariet; indvielse, jubilæer, jubilæumsskrifter, juleafslutninger. 1968-1992 Sager vedr. dimission 1977-1992 Afgang af lærer og medarbejdere samt bestyrelsesfester. Foreninger med tilknytning til seminariet 1972-1978 De studerendes blad og ”Flodhesten” (intern information) Latinskoler og gymnasier Intet Sygekasser Gjellerup sogns sygekasse SKS 124 1955-1970 Forhandlingsprotokol 1946-1960 Fortegnelse over udvalgsbedømte medlemmer 1950-1970 Revisionsprotokoller Herning Landsogns sygekasse SKS 125 1909-1939 Forhandlingsprotokol 1933-1954 Revisionsprotokol Herning statsanerkendte sygekasse SKS 126 1883-1906 Love m.m. 1910-1973 Forhandlingsprotokoller 1886-1891 Breve, ansøgninger 1882-1892 Medlemsfortegnelser og regnskabsoversigt 1883-1893 Kassebog 1902-1934 Forhandlingsprotokol for begravelseskassen m. medlemsliste 1902-1908. 1932-1973 Revisionsprotokoller 1888-1962 Avisudklip, fotos m.m. Rind sogns sygekasse SKS 128 1963-1970 Forhandlingsprotokol 1964-1970 Revisionsprotokol Snejbjerg sogns sygekasse SKS 131 1945-1970 Forhandlingsprotokol 1929-1934 Medlemsbog 1936-1942 Statusbog Tjørring sygekasse SKS 133 1914-1964 Forhandlingsprotokoller 1931-1964 Revisionsprotokol Embedslæger Herning lægedistrikt B 187 (udvalg) 1858-1913 Indkomne breve

8


1868-1912 Kopibøger 1896-1913 Medicinalberetninger med bilag 1876-1926 Fuldbårenhedsskemaer over uægte fødte børn 1875-1915 Dødsattester 1843-1911 Vaccinationsprotokoller 1881-1916 Protokoller for distriktsjordemoderen i Herning 1903-1916 Protokol for M. Bach, jordemoder i Herning 1883-1884 Protokol for Dorthea Christensen, jordemoder i Herning 1893-1894 Protokol for Mariane Christiansen, jordemoder i Herning 1914-1918 Protokol for Julie Eriksen, jordemoder i Herning 1880-1884 Protokol for Marie Eriksen, jordemoder i Herning 1891-1892 Protokol for Dorthea Fløe, jordemoder i Herning 1886-1894 Protokoller for Kirstine Lund, jordemoder i Herning 1898-1900 Protokol for Anna Nielsen, jordemoder i Herning 1894-1897 Protokol for Marie Pedersen, jordemor i Herning 1900-1916 Protokoller for Anna Petersen, jordemoder i Herning 1906-1907 Protokol for Sidsel Rasmussen, jordemoder i Herning 1881-1916 Protokoller for distriktsjordemoderen i Gjellerup 1913-1917 Protokol for distriktsjordemoderen i Snejbjerg 1907-1913 Protokol for Anine Pedersen, jordemoder i Snejbjerg Herning lægekreds B 288 (udvalg) 1916-1945 Journaler 1912-1945 Kopibøger 1915-1942 Dagbøger over embedsforretninger 1915-1926 Fuldbårenhedsskemaer over børn, fødte udenfor ægteskab 1944-1957 Kartotek over veneriske patienter 1916-1919 Dødsattester 1932-1953 Vaccinationsprotokoller 1916-1931 Protokoller for distriktsjordemoderen i Herning 1975-1976 Fødselsprotokoller for centerjordemoder Marit Bones, Herning 1975-1976 Fødselsprotokoller for centerjordemoder Lone E. Borggren, Herning 1920-1941 Fødselsprotokoller for Herning Amtssygehus 1959-1964 Fødselsprotokoller for Agnes Skovsbo Christensen, Herning 1950-1954 Fødselsprotokoller for jordemoder Johanne Lyhne Christensen, Herning 1975-1977 Samme 1972-1977 Fødselsprotokoller for jordemoder Jytte Vester Christensen, Herning 1919 Protokol for jordemoder Julie Eriksen, Herning 1930-1971 Fødselsprotokoller for privat praktiserende jordemoder Anna Grønne, Herning 1915-1916 Protokol for jordemoder G. P. A. Hansen, Herning 1972-1975 Jordemoderprotokoller for jordemoder Bente Hansen, Herning 1939-1968 Fødselsprotokol for Solveig Jensen 1968-1970 Fødselsprotokol for klinik-jordemoder Ingelise Enø Jørgensen, Herning 1975-1976 Fødselsprotokoller for jordemoder Ruth Jørgensen, Herning 1949-1977 Fødselsprotokoller for Henny Nybo Kristensen, Herning 1936-1972 Fødselsprotokoller for Martha Mørn, Herning 1926-1936 Protokoller for jordemoder Anna Nielsen, Herning 1924-1930 Protokoller for jordemoder Olga Olesen, Herning 1929-1939 Fødselsprotokoller for Kirstine Pedersen, Herning 1916-1924 Protokoller for jordemoder Ane Petersen, Herning 1976 Fødselsprotokol for jordemoder Karin Trolle, Herning

9


1975-1976 Fødselsprotokoller for jordemoder Norma Vistisen, Herning 1969-1973 Fødselsprotokoller for jordemoder Kristine Boe, Herning 1967-1973 Fødselsprotokoller for jordemoder J. Smedegaard, Herning 1916-1932 Protokoller for jordemoderen i Gjellerup 1917-1976 Protokoller for jordemoderen i Snejbjerg Sociale institutioner Herning Spædbørnehjem SOC 79 1942-1975 Stambøger Hospitaler og sygehuse Intet Toldmyndigheder Herning Toldarkiv B 305 (udvalg) Korrespondance 1894-1940 Kopibøger 1894-1968 Journaler 1942-1968 Klarering af varer og indførsel 1939-1968 Tjenesteforhold 1941-1968 Toldvæsenets bygninger, lejebolig, tjenestebolig 1924-1968 Inventar Årsberetninger 1894-1926 Årsberetninger Personale og bygninger 1940-1962 Ledige stillinger og forflyttelser 1925-1970 Tjenestemænd, personaleakter 1938-1967 Lønninger 1905-1925 Toldbygninger 1947-1967 Synsprotokol for tjenesteboliger 1926-1968 Bygningsudgifter, kontorudgifter 1894-1959 Inventar Indførsel og udførsel 1894-1909 Varebøger 1939-1957 Sager vedr. ind- og udførsel Kontrol og inspektion 1925-1939 Protokol over adgangsbevillinger for handelsrejsende 1944-1962 Strafferegistre 1942-1953 Toldrapporter Ca. 1939, 1948-1965 Virksomhedsfortegnelser Herning Distriktstoldkammer DT-305 1969-1989 Kopibøger 1969-1989 Journaler 1969-1989 Journalsager Se også under bygningsinspektoratet Skattemyndigheder Herning Skatteråd SKR-32 1943-1950 Journaler 1904-1974 Forhandlingsprotokoller 1974-1978 Beslutningsprotokol Arbejdstilsynet Kreds Ringkøbing Amt AT-03 1925-1989 Virksomheder (tilsyn)

10


Arbejdsformidlingen AF i Ringkøbing Amt AF-04 Herning 1946-1989 Indeholder bl.a. arbejdsgiverkartotek, oplysningsskemaer vedr. langvarigt ledige, ansøgninger og sager vedr. mobilitetsfremmende ydelser, særlige beskæftigelsesforanstaltninger, arbejdsformidling til udlandet, erhvervsvejledning, revalidering, klientsager, intern administration og korrespondance, journaler, medlemssager, lærlingekort m.m. Forligskommissioner Ringkøbing Amts 4. forligskreds, Herning B 501 1855-1913 Protokol for forligsmæglerne i Ring og Herning Sogne 1858-1951 Forligskommissionsprotokoller Landsretten For landsrettens vedkommende behøver man en specifik sag som indgangsvinkel. Dommere Herning dommer B 373 Yderår 1919-1965. Indeholder retslister, retsbøger, dombøger, retssager, straffesager, auktionsbøger, tinglysning o.a. Herning Byret B 373A Yderår 1960-1972. Indeholder sagslister, retsbøger, straffesager, foged- og auktionsvæsen, skiftevæsen, legater o.a. Herning By- og Herredsret/Retten i Herning Yderår 1973-1985. Indeholder sagslister, retsbøger, dombøger, stævninger, straffesager, foged- og auktionsvæsen, skiftevæsen, o.a. Retsbetjente Hammerum Herred B 79 (udvalg) Justits- og politivæsen 1688-1919 Justitsprotokoller 1852-1857 Sagsliste til justitsprotokollen 1711,1801-1824 Enkelte Justitssager 1826-1864 Dokumenter til justitsprotokollen 1826-1866 Syns- og taksationsforretninger 1885-1918 Vurderingsforretninger 1791-1921 Politiprotokoller 1847-1859 Sagsliste til politiprotokollen 1825-1919 Dokumenter til politiprotokollen 1847-1879 Forhørsprotokoller 1847-1859 Sagsliste til forhørsprotokollen 1839-1919 Domprotokoller 1851-1856 Domskoncepter 1806 Landstingsekstrakt 1844 Matriklen af 1844 1844 Matrikel, afskrift af 1846 1870-1915 Matrikler, udstykninger og forandringer 1862-1868 Udstykningsjournal u.å. Forskelligt vedk. Den nye matrikel og de nye skøde- og panteregistre 1845-1855 Journaler over tinglæste dokumenter, givne anmærkninger 1854-1868 Tinglæsningsjournal

11


1895-1898 Genparter af konverteringsobligationer 1790-1821 Liste over læste obligationer, sognevis og kronologisk 1875-1882 Vurderingsprotokoller for Snejbjerg Sogn 1858-1861 Taksationsprotokol for Snejbjerg og Tjørring 1864-1926 Brandbog for Snejbjerg sogn Fogedforretninger 1818-1919 Fogedprotokoller 1826-1918 Fogeddokumenter Notarialvæsen 1826-1908 Notarialprotokoller Skifte- og overformynderivæsen 1848-1857 Dødsanmeldelsesprotokol 1878-1903 Dødsanmeldelsesprotokol 1805-1871 Skifteprotokoller 1878-1908 Skifteregister 1885-1910 Registreringsbøger 1869-1903 Skiftebøger 1824-1869 Dokumenter til skifteprotokollen 1858-1869 Løjtnant H. Bagges fallitbo 1859-1869 Etatsråd S. A. Fjelstrups dødsbo (ejer af Sindinggård) 1826-1869 Overformynderiprotokoller 1840-1869 Kassebøger for overformynderiet 1820-1863 Overformynderiregnskaber m.m. Auktionsvæsen 1769-1921 Auktionsprotokoller 1827-1918 Dokumenter til auktionsprotokollen 1847-1867 Auktionskataloger 1912-1915 Auktionskataloger Politiforvaltning 1878-1891 Politirapporter 1895-1900 Politisager 1912-1916 Sagsliste over private politisager 1843-1863 Arrestjournal 1843-1910 Visitationsprotokoller 1805-1893 Strafferegistre 1897-1904 Strafferegistre 1860-1861,1864 Straffeattester 1856-1859 Dokumenter vedr. næringsvæsen 1909-1914 Journal over paternitetssager 1845-1905 Pasjournaler 1895-1904 Protokol over udstedte kludesamlerpas 1862-1877 Stadebog, navne over dem, der har taget stadeplads på markederne 1842-1855 Dokumenter vejvæsenet angående 1864-1912 Statspolitiets sager 1898-1912 Politiretsakter Næringsvæsen 1862-1889 Register over firmaer m.v. 1882-1889 Dokumenter vedr. firmaregistret 1889-1919 Anmeldelser til handelsregistret 1860-1922 Fortegnelse over næringsbeviser og borgerskaber for Herning Købstad og Hammerum Herred 1896-1922 Næringsprotokoller Almindelig regnskabsvæsen 1858 Hovedbog for vejkassen 1844-1853 Forskelligt vedr. regnskabsvæsenet 1879-1919 Alimentationsprotokoller Udskrivningsvæsen

12


1841-1910 Lægdsruller 1882-1895 Lægdsruller for Herning Diverse 1880-1881 Arbejdere ved Herning-Skjern banen med signalement o.a. 1883-1890 Skattehovedbog for Herning Kommune 1878-1925 Fremmedprotokol, for senere se politimesteren Herning byfogedarkiv B 79A 1914-1917 Dokumenter vedr. sundhedskommissionen, bl.a. indeholdende flere planer over bygninger, gader o.a. 1863-1916 Brandprotokol for 2. brandkreds 1919-1923 Lægdsjournaler 1913-1920 Politiets journaler, sager, rapporter, retsakter og erklæringssager Politimestre Herning Politimester B 409 (udvalg) 1919-1971 Rapportbøger og politiprotokoller 1919-1978 Alimentationsjournaler med bilag 1966-1977 Faderskabsprotokoller 1938-1977 Faderskabsjournaler 1965-1969 Register til bidragssager 1960-1969 Bidragsjournaler u.å. Kartotek over bidragspligtige u.å. Kartotek over bidragsberettigede 1905-1961 Navneforandringsprotokol 1932-1939 Nærings- og vandrebreve 1922-1975 Næringsprotokoller 1882-1976 Sager til næringsprotokoller 1919-1959 Aktieselskabsregistret 1932-1959 Diverse sager til næringsprotokoller og aktieselskabsregistre 1919-1936 Anmeldelser til firmaregistret 1889-1994 Handelsregisterprotokoller 1968-1994 Sager til handelsregister 1898-1950 Protokoller for Herning Sundhedskommission 1919-1922 Dokumenter vedr. sundhedskommissionen 1889-1959 Forhandlingsprotokol for sundhedskommissionen i Hammerum Herred 1920-1954 Lægdsjournaler og indberetninger 1920-1964 Diverse sager vedr. lægdsvæsenet 1921-1937 Indberetninger vedr. indkaldelsesordrer 1917-1940 Statspolitiets journaler og sager 1921-1968 Oversigt over anholdte 1917-1963 Statspolitiets journaler 1919-1939 Statspolitiets sager 1947-1964 Registre til sagslister over politisager 1947-1963 Sagslister over politisager 1922-1939 Anholdelsesprotokol, ordenspolitiet 1955-1977 Anholdelsesprotokol, ordens- og kriminalpolitiet 1964-1977 Anmeldelsesjournaler 1939-1963 Kriminalpolitiets journaler 1937-1961 Kriminalpolitiets sagslister over statsadvokatsager 1962-1977 Kriminalpolitiets saglister 1968-1978 Anmelderkort kriminalpolitiet 1964-1978 Register ordenspolitiets sagsliste 1964-1977 Ordenspolitiets sagsliste 1919-1941 Journaler 1919-1939 Erklæringssager

13


1965-1970 Straffekort og straffeakter 1940-1977 Henlagte sager 1919-1939 Politikasseregnskaber 1936-1939 Regnskabsbilag 1920-1932 Fogedbøger 1920-1922 Panteprotokol 1925 Fortegnelse over skærslippere og posetivspillere med tilladelse i Herning 1899-1923 Pasjournal 1863-1920 Brandprotokol 1940-1977 Brandsager 1959-1968 Oversigt over branddamme 1940-1969 Lægdsjournaler 1925-1967 Fremmedprotokoller u.å. Personkartotek til politijournaler, krise- og værnemagtssager u.å. Sigtede kartotek vedr. krise- og værnemagtsager u.å. Personkartotek til krise- og værnemagtsager 1942-1947 Registre til krisejournaler 1942-1955 Krisejournaler 1945-1951 Journal over beslaglagte varer 1942-1954 Sager til krisejournaler 1942-1951 Registre til værnemagtssager 1940-1950 Værnemagtssager 1945 Anholdelsesjournal, sikkerhedspolitiet 1945-1947 Journal for sikkerhedspolitiet 1945 Henlagte sager, sikkerhedspolitiet 1945-1947 Henlagte sikkerhedspolitisager af statsadvokaten 1940-1941 Luftværnsrapporter 1944 Tysk vagtprotokol fra vagtposten på Herning Missionshotel 1943 Protokol over afleverede skydevåben 1943-1944 Herning Kommunes vagtværns anmeldelsesjournal 1929-1953 CB-sager, værnepligtssager og søfartsbøger 1939-1959 CF alarmerings- evakueringsplaner 1952-1958 CF-øvelser 1943-1960 CF-skrivelser 1940-1946 Diverse sager fra besættelsen u.å. Medlemskartotek for DNSAP 1931-1933 Ansøgninger om ikke-bevilgede polititilladelser 1921-1966 Sager vedr. politimesterboligen Nørregade 1A 1943-1952 Forsikringssager 1956 Mødeprotokol 1910-1950 Fotos af politiske og kriminelle fanger 1951-1965 Dagsbefalinger Hertil kommer hovedjournaler, korrespondance o.a. Arresthuset 1911-1943 Personregistre til arrestjournaler 1881-1949 Arrestjournaler 1946-1958 Arbejdsprotokoller og regnskabsbøger 1933-1949 Regnskabsbøger over fangernes indtægter og udgifter 1917-1948 Visitationsprotokoller 1922-1948 Lægevisitationsprotokoller 1933-1937 Regnskabsbog 1933-1960 Kassebog for fangearbejdsvirksomheden 1920-1937 Protokoller over arrestanternes antal 1912-1929 Protokol over arrestdagenes og arrestanternes antal 1937-1939 Protokol over indsatte i detentionen 1949-1965 Besøgsprotokol

14


1945-1954 Tjenestebøger 1937-1949 Månedsrapporter 1933-1937 Ugerapport 1895-1925 Inventarprotokol 1843-1956 Protokol over arrestanternes arbejdstimer Sognefogedarkiver Herning Sognefogeddistrikt Sfg 316a/1 1899-1921 Tyendeprotokol Snejbjerg Sognefogeddistrikt Sfg 704/1 1888-1889 Udpantningsprotokol Landkommuner Rind-Herning Landkommune (1842-1881) LK 679 Den kommunale administration 1871-1882 Indkomne breve 1882-1884 Journalprotokol over korrespondance 1874-1933 Protokol over bestillingsmænd (findes i Rind Landkommune LK 678.110/1) 1858-1862 Skoleregnskaber 1877-1882 Fattig- og kommunale regnskaber med bilag 1868-1897 Regnskabsbog 1868-1881 Overslag 1841-1870 Kommunal valgbog Skattevæsen 1859 Skoleligninger 1858-1864 Fattigligninger 1878 Hartkornsliste 1858-1882 Ligningslister 1868-1881 Kommuneligninger Socialvæsen 1858-1864 Forsørgelsesplaner 1870-1881 Forsørgelsesplaner Skolevæsen 1842-1932 Forhandlingsprotokol 1858-1862 Skoleregnskaber 1859 Skoleligning 1859-1864 Skolemulkteringslister 1863-1884 Skoleindberetninger Skoler 1761-1888 Embedsbøger for Kirkeskolen, Lind og Rind skole Rind Landkommune (1882-1967) LK 678 Kommunalbestyrelsen 1871-1962 Forhandlingsprotokoller 1871-1955 Korrespondance 1881-1969 Journalsager 1904-1959 Brevjournaler, kopibog og dagbøger over ind- og afgåede breve 1874-1962 Protokol over bestillingsmænd 1966-1969 Forhandlingsprotokol for kasse- og regnskabsudvalget 1868-1965 Regnskaber med overslag 1948-1959 Skoleregnskaber med overslag 1925-1937 Hovedbøger 1965-1968 Kontokort 1966-1967 Kontokort over alimentanter 1903-1943 Hovedkassebøger

15


1933-1959 Kassebøger 1959-1964 Revisionsprotokol 1960-1967 Budget og overslag 1965-1970 Kassebog over fejlposteringer 1909-1933 Kommunale valgprotokoller 1925-1970 Kommunale valgbøger 1918-1953 Valgbøger vedr. valgmandsvalg 1957-1958 Valglister vedr. folketingsvalg 1935-1970 Amtsrådsvalg 1924-1978 Folkeregisterkort 1937-1969 Tilgangsprotokoller 1937-1970 Afgangsprotokoller 1914-1940 Mandtalslister 1966-1967 Forhandlingsprotokol ang. kommunesammenlægning med Arnborg 1967 Kommunesammenlægningssager Brand- og bygningsvæsen, egnsplaner, udstykning m.m. 1946-1960 Sager vedr. brandprotokoller 1948 Brandsynsprotokol for 2. brandkreds 1952-1969 Brandfogedprotokoller 1960-1961 Forhandlingsprotokol vedr. byggeudvalget 1962-1970 Beslutningsprotokoller/byggesager 1950-1966 Statslån til boligbyggeri 1967 Forhandlingsprotokoller for byplansudvalget Skattevæsen 1904-1943 Forhandlingsprotokol for ligningsmyndigheden 1934-1935 Selvangivelser 1945-1946 Selvangivelser 1955-1956 Selvangivelser 1960-1961 Selvangivelser 1931 Ejendomsskemaer 1957-1961 Ligningsmateriale 1955-1959 Skattesager 1950-1959 Børnetilskudslister 1906-1967 Mandtals- og ansættelseslister 1905-1932 Statsskattelister 1882-1932 Skattelister over samtlige afgifter med beregning af hartkornsskat/grundskyld/ejendomsskyld 1903-1932 Skattelister for personlig indkomst 1937-1942 Kassebog angående skatteopkrævning 1954-1955 Skatteopkrævningslister 1947-1952 Efterbetalingsprotokol vedr. formueopgørelse 1904-1958 Vurderingsfortegnelser og omvurderinger 1960-1968 Ejendomsskat u.å. Ejendomsskyldsregister 1959-1968 Ejendomsskattelister 1955-1964 Beregning af erhvervsskat 1959-1970 Sømandsskat og til- og afgangsskat 1954-1959 Udpantningsbøger 1948-1949 Restancelister for Kølkær, Lind, Nr. Kollund, Søby, Voulund og Høgild skoledistrikter 1965-1966 Kassebog over af- og tilgang af skatter m.m. 1949-1964 Udpantningsprotokoller vedr. begæringer fra fremmede kommuner 1956-1958 Udpantningsbog for fremmede kommuner 1958-1964 Revisionsprotokol vedr. pantefogedcentral i Hammerum Herred

16


1958-1970 Forhandlingsprotokol vedr. pantefogedcentral i Hammerum Herred Socialvæsen 1933-1970 Forhandlingsprotokoller for børneværnsudvalget 1942-1970 Register over børneværnssager 1942-1970 Børneværnssager 1947-1962 Diverse børneværnssager 1921-1954 Protokol over børn født uden for ægteskab samt tilsynsprotokol over plejebørn 1967-1968 Forhandlingsprotokol vedr. udvalget for Lind Børnehave 1934-1942 Protokoller vedr. underholdsbidragsudbetaling af det offentlige 1934-1943 Protokoller over afkrævning af underholdsbidrag fra fremmede kommuner 1942-1951 Kassebog over alimentationsbidrag 1906-1956 Alimentationssager 1873-1936 Fødselsprotokoller 1933-1968 Forhandlingsprotokoller for Det sociale udvalg 1922-1970 Sociale personsager 1933-1952 Socialkort u.å. Socialregister og registerbog 1915-1960 Sygekasseprotokol 1959-1968 Kommunal hjemmesygepleje 1871-1943 Hovedbøger over alderdomsunderstøttede/alders- og invaliderenter 1940-1950 Brændselsudvalgets protokol 1917-1933 Regnskabsbog for Rind Hjælpekasse 1964-1966 Socialregnskaber 1933-1943 Hovedkassebøger for Det sociale udvalg 1953-1960 Kassebøger Skolevæsen 1881-1932 Forhandlingsprotokol 1924-1954 Ungdoms- og aftenskolenævnets forhandlingsprotokol 1935-1948 Indberetninger vedr. indtægter og udgifter for skolevæsenet 1959-1961 Forhandlingsprotokol for byggeudvalget vedr. Rind Vester Centralskole 1953 Synsprotokol for Høgild Skole 1946-1964 Forhandlingsprotokol for Rind Vester bibliotek 1947-1966 Hovedkassebøger Vejvæsen, jernbane, trafikforhold m.m. 1959-1960 Ekspropriationsprotokol 1962 Forhandlingsprotokol for vejudvalget 1966-1970 Forhandlingsprotokol for vejudvalget i Rind Kommune 1967-1970 Forhandlingsprotokol for ekspropriation 1911-1928 Kommunal licitationsprotokol 1952-1955 Kassebøger vedr. Kølkær kloak 1957-1958 Kassejournal over kloakbidrag 1952-1965 Fortegnelser over snemandskab og arbejdsbøger 1945-1949 Protokol vedr. partsfordeling af udgifter til vandløb m.m. 1883-1941 Indberetninger over tilsyn med vandløb Samfundsforhold i øvrigt 1919-1967 Valgbog ang. valg til nævningegrundlisten 1882-1919 Forligsmæglingsprotokol vedr. tyende- og aftægtsmægling 1938-1969 Forhandlingsprotokol for sundhedskommission 1959-1965 Forhandlingsprotokol for huslejenævnet 1929-1971 Maskinsynsprotokol 1940-1941 Bikassebog for endelig regnskab ang. indtægter og udgifter ved fordeling ved fordeling af naturalier

17


1964-1968 Landbrugstilskud vedr. tilskud og kornudligningsfonden u.å. Protokol over kriselån, grundskyld og ejendomsskyld Sociale institutioner, offentlige værker m.m. 1899-1934 Protokol for Rind Fattiggårds udvalg 1905-1932 Kassebøger vedr. Rind Fattiggård 1929-1933 Gæsteprotokol for Rind Fattiggård Arnborg-Rind Landkommune (1967-1970) LK 612 Den kommunale administration 1969-1970 Forhandlingsprotokol 1968-1970 Journalsager 1969-1970 Regnskab 1968-1970 Kontokort 1967-1971 Budgetsager og overslag 1924-1970 Folkeregisterkort 1969-1970 Afgangsprotokol 1966-1967 Forhandlingsprotokol vedr. kommunesammenlægning 1967,1970 Kommunesammenlægningssager Skattevæsen 1968-1969 Ejendomsskatteliste 1968-1969 Ejendomsskat for fremmede ejendomsbesiddere 1959-1970 Sømandsskat og til- og afgangsskat Socialvæsen 1968-1969 Forhandlingsprotokoller for socialudvalget 1969 Stamkort vedr. invalidepension Vejvæsen, jernbane, trafikforhold m.m. 1967-1970 Forhandlingsprotokol for ekspropriation Samfundsforhold i øvrigt 1929-1970 Maskinsynsprotokoller Snejbjerg-Tjørring Landkommune (1842-1921) LK 692 Kommunalbestyrelsen 1876-1919 Forhandlingsprotokoller for sognerådet 1842-1869 Indkomne breve 1846-1861 Sogneforstanderskabets/sognerådets diverse dokumenter, bilag til regnskaber, overslag og bilag til fattigregnskaber og folketællingslister 1853-1921 Hovedregnskaber 1899-1909 Kassebøger 1915-1921 Kassebøger 1894,1890 Stemmelister vedr. sognerådsvalg 1894-1933 Valgprotokol vedr. kommunevalg 1890-1910 Folketingsvalglister 1908-1929 Valgprotokol for Hjælpekassen 1855-1860 Folketællingslister 1920 Rationeringskort Brand- og bygningsvæsen, egnsplan, udstykning m.m. 1871-1926 Brandbog for Snejbjerg Sogn Skattevæsen 1904-1944 Forhandlingsbog for ligningsmyndighederne 1894-1921 Skatteligningslister 1904-1921 Mandtals- og ansættelseslister 1904-1921 Skattelister vedr. indkomst og formueskat 1918-1921 Skattelister vedr. flere typer skat 1917-1919 Tillægsskat til staten 1884 Skatteligningsliste over gammel skat og hartkornsskat i Snejbjerg Sogn

18


1894-1921 Skatteligningslister over samtlige afgifter med beregning af hartkornsskat samt tillægsligning 1909-1920 Vurderingsfortegnelser over 2., 3. og 4. alm. vurdering 1904-1915 Omvurderinger Socialvæsen 1903-1906 Fødselsprotokol 1833-1855 Forhandlingsprotokol for fattigkommissionen med fattigregnskaber, fattigligning og lister over fattige 1826-1840 Fattigkommissionens indkomne breve 1891-1967 Sociale personsager 1856-1933 Den frie fattigkasse. Forhandlingsprotokol og regnskabsbog 1899-1933 Protokol for Den fri fattigkasse/Hjælpekassen Skolevæsen 1825-1827 Skolekommissionens forhandlingsprotokol for Snejbjerg og Tjørring skoler 1844-1882 Protokol vedr. skolevæsenet i Snejbjerg Sogn 1839-1869 Protokol vedr. skolevæsenet i Tjørring Sogn 1824-1840 Snejbjerg skolekommissions indkomne breve 1822-1838 Tjørring skolekommissions indkomne breve 1828-1853 Diverse vedr. skolerne i Tjørring m. indskrivningsbog, eksamenslister, flytteattester m.m. 1882-1899 Eksamensprotokol Sociale institutioner, offentlige værker m.m. 1868-1881 Fortegnelse over fattiglemmerne i Snejbjerg fattiggård samt liste over beboere 1883-1929 og liste over lemmernes fortjeneste ved husflidsarbejde 1888-1898 1868-1881 Fattiggårdens husholdningsregnskab med oversigt over slagtninger 1888-1915 og kornbog 1868-1896 1898-1947 Fattiggårdens regnskab Kulturelle institutioner, skoler m.v. 1827-1853 Embedsbøger for Tjørring Skole 1866-1900 Embedsbog for skolelæreren og kirkesangeren i Tjørring 1854-1879 Dagbog og eksamensprotokol for Tjørring Skole 1835-1868 Embedsbog for Trælund biskole Snejbjerg Landkommune (1921-1970) LK 691 Den kommunale administration 1919-1970 Forhandlingsprotokoller for sognerådet 1921-1966 Journalsager 1921-1966 Journalkort 1923-1959 Brevjournaler 1951-1970 Scrapbog 1934-1958 Kommunens bestillingsmænd 1921-1969 Hovedregnskaber 1947-1961 Hovedbøger 1961-1970 Hovedkontoret 1921-1935 Kontoførte kassebøger 1894-1937 Valgprotokol vedr. valg til sognerådet 1936-1953 Valgbøger vedr. valgmandsvalget 1921-1970 Kommunale valgbøger 1924-1953 Valgliste vedr. folketingvalg 1932-1960 Valgbøger vedr. folketingsvalg 1935-1970 Valgbøger vedr. amtsrådsudvalg 1953-1963 Folkeafstemninger 1924-1978 Folkeregisterkort 1943-1948 Afgangsprotokoller u.å. Afgangsprotokoller 1949-1967 Til- og afgangsprotokoller

19


1949-1954 Forhandlingsprotokol for 3. mandsudvalget vedr. tillægsjord Brand- og bygningsvæsen, egnsplaner, udstykninger m.m. 1962-1964 Korrespondance vedr. brandvæsenet 1871-1926 Brandbog for den sydvestlige brandfogedkreds 1932-1966 Brandfogedprotokoller 1952-1970 Forhandlingsprotokoller for byggekommissionen 1960-1961 Forhandlingsprotokol for Byplanudvalget Skattevæsen 1921-1939 Ligningslister 1921-1960 Mandtals- og foreløbige ansættelseslister 1960-1970 Mandtalslister 1921-1936 Skattelister vedr. statsskat 1944-1956 Forskellige former for skat, m. krigskonjunkturskat, værneskat, bunden opsparing, børnetilskudslister m.m. 1921-1959 Skattelister over samtlige afgifter 1924-1933 Fortegnelser over vurderinger 1924-1960 Vurderingsfortegnelser 1931-1933 Årsomvurderinger 1950-1964 Årsomvurderinger 1960-1970 Ejendomsskatter 1939-1960 Udpantningsbog for pantefogeden 1951-1966 Protokoller over udpantningsbegæringer 1944-1956 Bunden opsparing Socialvæsen 1933-1970 Forhandlingsprotokoller for børneværnsudvalget 1933-1935 Protokol over plejebørn under tilsyn 1924-1925 Protokol over børn født uden for ægteskab 1949 Alimentationsprotokol 1949-1957 Protokol over underholdsbidrag 1933-1970 Forhandlingsprotokoller for Det sociale udvalg 1922-1924 Hovedbog over fattigunderstøttelsen 1891-1967 Sociale personsager 1961-1968 Årsregistrant 1899-1933 Brevjournal for Den fri hjælpekasse og regnskab 19171933 1902-1933 Forhandlingsprotokol og regnskabsbog for Den fri fattigkasse/Hjælpekassen 1933-1953 Kassebøger for Det sociale Udvalg Samfundsforhold i øvrigt 1921-1952 Tyendeforligsprotokol 1938-1968 Forhandlingsprotokol for sundhedskommissionen 1951-1966 Forhandlingsprotokol for huslejenævnet 1929-1971 Maskinsynsprotokoller Sociale institutioner, offentlige værker m.m. 1954-1958 Forhandlingsprotokol for Snejbjerg Alderdomshjem 1947-1951 Kasse- og regnskabsbog for Snejbjerg Alderdomshjem 1898-1947 Fattiggårdens/Asylets regnskaber Tjørring Landkommune (1921-1964) LK 713 Den kommunale administration 1921-1963 Forhandlingsprotokoller 1962-1964 Regnskaber 1960-1963 Kontoførte kassebøger 1962 Sager vedr. valg m. kandidatsliste til sognerådsvalg samt valgbog til amtsrådsvalg 1924-1978 Folkeregisterkort Skattevæsen

20


1922-1951 Forhandlingsbog for ligningsmyndighederne 1921-1941 Ligningslister 1921-1946 Mandtalslister og foreløbige ansættelseslister 1921-1923 Skattelister vedr. statsskat 1945-1946 Skatteberegningslister 1924-1946 Skattelister over samtlige afgifter 1922-1944 Omvurderinger 1950-1960 Vurderingsfortegnelser 1924 Ejendoms- og grundskyld Socialvæsen 1933-1964 Forhandlingsprotokoller for socialvæsenet 1921-1924 Protokol over forsørgelsesberettigede Vejvæsen, jernbaner, trafikforhold m.m. 1955-1963 Kloakregnskab m.m. Samfundsforhold i øvrigt 1929-1971 Maskinsynsprotokoller Sociale institutioner, offentlige værker m.m. 1942-1969 Kassebog for Tjørring Vandværk Herning Landkommune (1882-1913) LK 648 Kommunalbestyrelsen 1898-1913 Forhandlingsprotokoller 1883-1913 Indkomne breve vedr. kommunalbestyrelsen 1912-1913 Dokumenter vedr. byens overgang til købstad 1882-1892 Journal over til- og afsendt korrespondance 1897-1913 Kopibøger 1901-1954 Pensionsfonden 1909-1912 Forhandlingsprotokol vedr. kasseregnskabs- og budgetudvalget 1883-1913 Regnskaber med bilag 1905-1912 Kontoført hovedkassebog 1895-1902 Fortegnelser over Herning Kommunes gæld 1881-1909 Kommunal valgprotokol 1900-1913 Sager vedr. sognerådsvalg 1887-1907 Valg af valgmænd til landstinget 1910 Kommuneafstemning vedr. spiritusbevillinger 1897-1912 Mandtalslister 1892-1913 Folketællingslister Brand- og bygningsvæsen, egnsplaner, udstykninger m.m. 1898-1926 Kassebog for brandvæsenet 1883-1914 Beslutningsprotokoller Skattevæsen 1904-1912 Forhandlingsprotokol 1882-1903 Ligningslister 1904-1906 Mandtalslister 1904-1913 Mandtals- og foreløbige ansættelseslister 1904-1910 Skattelister 1904-1913 Lister vedr. statsskatten 1893-1909 Hartkornslister 1904-1905 Hartkornsligning 1904-1913 Ligningslister 1904-1913 Skattelister 1898-1913 Skattehovedbøger 1904-1913 Regningslister og fortegnelser over uerholdelige kommuneskatter 1905-1906 Ligningsliste for kirkegårdsbidrag 1904-1909 Vurderingsfortegnelser (ejendomsvurdering) 1904-1912 Om- og nyvurderingslister

21


1905 Ejendomsskyldsregister 1909 Protokol til ansættelser af ejendomsskyld 1904-1913 Fortegnelse over vurdering til ejendomsskyld 1909,1916 Protokol til ansættelse af ejendomsskyld 1910-1915 Protokol over ejendomsskyld 1906-1925 Regnskabsbog over betalte afgifter Socialvæsen 1905-1926 Forhandlingsprotokol for Herning Kommunes værgeråd 1889-1923 Forhandlingsprotokol for plejebørn i Herning 1895-1897 Korrespondancesager for Herning kommunes fattigvæsen 1900-1913 Regnskabsbøger vedr. fattigvæsenet 1897-1951 Forhandlingsprotokol for bedømmelsesudvalget 1891-1913 Forsørgelsesvæsenet vedr. alderdomsregnskaber 1882-1913 Licitationsprotokol over levering af mel, gryn og brød til fattighuset 1908-1921 Forhandlingsprotokol for Herning Hjælpekasse 1908-1913 Regnskaber for Hjælpekassen 1894-1913 Regnskaber for forsørgelsesvæsenet 1894-1913 Bilag til forsørgelsesvæsenets regnskaber Skolevæsen 1897-1905 Tilbud på opførelse af nye skolebygninger 1899-1911 Forsømmelseslister for Herning og Gullestrup skoler Vejvæsen, jernbaner, trafikforhold m.m. 1905-1910 Journal for vejvæsenet 1899-1904 Sager vedr. jernbanevæsenet m. kort og avisudklip 1897-1921 Sager vedr. jernbanevæsenet 1882-1940 Vandsynsprotokol 1861-1915 Forhandlingsprotokol for regulativer over de mindre vandløb, der findes i Herning Sogn Samfundsforhold i øvrigt 1897-1940 Jordbonitetsprotokol Sociale institutioner, offentlige værker m.m. 1898 Gasværkets ledningsnet, opmåling 1898-1913 Gasværkets regnskab med bilag 1910-1924 Hovedkontobog 1907-1909 Vandværkets opførelse, m. kontrakter, tilbud, tegninger m.m. Ca. 1900 Bog over vandledninger 1907 Vandværkets ledningsnet, opmåling 1907-1909 Hovedbog for vandværket 1907-1908 Vandværkets anlægsudgifter 1909-1913 Vandværkets regnskaber med bilag 1908-1912 Elektricitetsværkets anlæg m.m. 1910-1913 Elektricitetsværkets regnskaber Kulturelle institutioner, skoler m.v. 1901-1917 Skoleprotokoller for Herning Skole 1909-1911 Eksamensprotokoller 1908-1917 Konfirmationsprotokol Rådstuer Herning Rådstuearkiv D 9 Magistraten 1909,1916 Protokol til ansættelse af ejendomsskyld 1910-1915 Protokol over ejendomsskyld 1906-1925 Regnskabsbog over indbetalte afgifter 1911-1913 Diverse sager vedr. overgangen til købstad 1907-1915 Kopibog over bekendtgørelser i lokale dagblade 1911-1921 Journal over kødkontrollen

22


Kommunalbestyrelsen 1912-1913 Forhandlingsprotokol for det foreløbige byråd 1913-1919 Forhandlingsprotokol for kasse- og regnskabsudvalget 1914-1915 Bilag til alderdomsunderstøttelsesregnskabet 1913 Elektricitetsværkets udvidelse 1914-1915 Vandværkets regnskab m. bilag Kæmnerarkivet 1898-1926 Kassebog for brandvæsenet 1915-1922 Diverse indtægtsbilag vedr. kommuneregnskaberne Kommunalvalgbestyrelsen 1908-1917 Valgprotokol 1910,1914-1915 Protokol til valgmandsvalg 1913 Byrådsvalget d. 11. marts Ligningskommissionen 1913-1919 Forhandlingsprotokol for ligningskommissionen 1919-1920 Klager til ligningskommissionen Købstadskommuner Herning Købstad (1913-1970) KK 09 Den kommunale administration 1920-1947 Forhandlingsprotokol for udvalget til udarbejdelse af en ny vedtægt for kommunens styrelse og lønvedtægt 1913-1970 Beslutningsprotokoller for Herning Byråd 1930-1942 Journaler vedr. byretsmøder afleveret til kæmnerkontoret 1913-1942 Dagsjournaler 1921-1932 Registre til dagsjournalerne 1940-1955 Korrespondancekort 1946-1952 Brevjournal 1952-1976 Journalkort 1955-1970 Brevjournaler 1913-1970 Journalsager 1918-1952 Forhandlingsprotokoller for badeudvalget 1901-1954 Pensionsfonden 1943-1946 Lønudvalgets møder 1935-1950 Lønningsprotokoller 1923-1959 Protokol over sygedage 1913-1971 Beslutningsprotokoller for økonomiudvalget 1935-1937 Protokol for regnskabsudvalget 1913-1933 Hovedregnskaber 1930-1949 Hovedbøger 1905-1943 Hovedbøger 1930-1935 Hovedbog over afgifter til staten 1931-1951 Hovedkassebøger, indtægt 1943-1951 Hovedkassebøger, udgift 1925-1949 Kassebog over diverse afgifter 1948-1964 Revisionsprotokol 1934-1957 Revisionsprotokol for socialkontoret 1943-1947 Kasse- og regnskabsudvalgets møder 1915-1930 Oversigter over regnskabsbilag 1933-1938 Regnskabsbilag 1923-1930 Sammendrag af hovedposter vedr. regnskaber for Herning købstad, Herning gasværk, Herning elektricitetsværk og Herning Vandværk 1930-1939 Status over Herning købstads aktiver og passiver 1909-1927 Legatprotokol for ”Forhenværende apotheker J. C. Møllers & hustrus legat til fordel for enker og ugifte piger i Herning Kommune” 1913-1954 Valgprotokol for Herning Købstad

23


1953 Forhandlingsprotokol for valgbestyrelsen ved rigsdagsvalg 1924-1978 Folkeregisterkort 1925-1955 Til- og afgangsprotokoller 1913-1943 Mandtalslister 1933-1949 Forhandlingsprotokol for udvalget for de kommunale beboelseshuse 1969-1970 Forhandlingsprotokol for fællesudvalget vedr. kommunesammenlægningen Brand- og bygningsvæsen, egnsplaner m.v. 1909-1959 Forhandlingsprotokol for brandkommisionen 1915-1950 Forhandlingsprotokoller for brandudvalget 1963-1970 Brandkommissionens møder 1919-1970 Korrespondance vedr. brandvæsenet 1960-1972 Udrykningsrapporter 1932-1941 Brandsynsprotokoller 1941-1945 Brandkorpsets timer 1898-1926 Kassebog for brandvæsenet 1937-1945 Kasse for brandvæsenet 1950-1963 Oplagring af brandfarlige væsker 1965-1966 Brandvagtsprotokol 1897-1914 Beslutningsprotokol vedr. byggesager 1914-1963 Beslutningsprotokoller for bygningskommissionen 1942-1950 Stikordsregister til bygningskommissionsprotokoller 1951-1970 Beslutningsprotokoller for byggeudvalget 1963-1970 Stikordsregistre til udvalgsprotokollerne 1919-1926 Journal over byggesager 1963-1976 Sager vedr. statslån til boligbyggeri Skattevæsen 1920-1978 Forhandlingsprotokoller for ligningskommissionen 1913-1934 Mandtals- og foreløbig ansættelseslister 1913-1936 Skattelister, statsskat 1940-1941 Statsskattelister 1940-1941 Skatteligningslister for fælleskommunal indkomstskat og formueskat m.v. 1945-1946 Skatteligningslister for fælleskommunal indkomstskat og formueskat m.v. 1957-1958 Skatteligningslister 1924-1926 Liste over tillæg til indkomstskat til staten 1913-1915 Skatteopkrævningslister u.å. ”Alfabet til kgl. Skat” 1922-1931 Ligningslister 1935-1946 Skatteligningslister 1913-1922 Skatteligningslister for personlig indkomstskat 1931-1937 Påligningslister vedr. formue- og lejlighedsskat, ejendomsskyld, kirkeskat m.v. 1920-1923 Skattelister vedr. kirkeskat 1915,1916 Matrikelsfortegnelse for Herning Købstads bygrunde u.å. Fortegnelse over husnumre og matrikelsnumre 1916-1950 Vurderingsfortegnelser 1916-1950 Sager vedr. vurderinger 1924-1932 Fortegnelser over vurderinger af fast ejendom 1913-1955 Omvurderinger 1927-1950 Ejendomsskyldregistre 1942-1944 Fortegnelse over ejendomsvurderinger 1932 Ejendsomsskyldsregister, tillægsfortegnelse 1916 Protokol til ansættelse af ejendomsskyld 1910-1915 Protokol over ejendomsskyld 1906-1925 Regnskabsbog over betalte afgifter

24


1934-1935 Restancelister 1944-1946 Restancelister Socialvæsen 1905-1926 Forhandlingsprotokol for Herning Kommunes værgeråd 1924-1970 Forhandlingsprotokoller for værgeråd/børneværnsudvalget 1924-1936 Forhandlingsprotokoller for børnetilsynet 1889-1923 Forhandlingsprotokol for plejebørn i Herning 1924-1928 Protokol over plejebørn under tilsyn 1913-1924 Fortegnelse over plejebørn i Herning 1933-1965 Fortegnelse over børn født uden for ægteskab 1962-1977 Sager vedr. børneinstitutioner i almindelighed 1938-1977 Sager vedr. de enkelte børneinstitutioner, Fritidsklubben Bethaniagades Skole, Fritidscentret ”Holtbjerg”, Holtbjerg Vuggestue og børnehave - rytmik og formnings-legestue, Røde Kors børnehave Børnehaven Vestager 1913-1933 Forhandlingsprotokoller for udvalget for understøttelse til børn og enker 1916-1934 Hovedbog for enkebørnsunderstøttede 1933-1939 Forhandlingsprotokoller for det sociale udvalg 1933-1983 Det sociale udvalgs korrespondance 1900-1969 Sociale personsager, især børneværns og pensionssager 1933-1970 Hovedregistrantkort 1940-1970 Registrantkort for børne- og ægtefællebidrag 1965-1970 Årsregistrantkort for børne- og ægtefællebidrag 1897-1951 Forhandlingsprotokol for bedømmelsesudvalget, landsygekassen 1924-1961 Forhandlingsprotokol for bedømmelsesudvalget, Herning sygekasse 1913-1933 Forhandlingsprotokoller for udvalget for alderdomsunderstøttelse 1933-1941 Korrespondance vedr. alderdomsunderstøttelse 1933-1937 Fordeling af oksekød til trængende personer 1915-1918 Fortegnelse over folk, der er berettiget til rabatmærker og dyrtidsforanstaltninger m.v. 1951-1959 Belægningslister for ”De gamles hjem” 1908-1921 Forhandlingsprotokol for Herning Hjælpekasse 1915-1932 Forhandlingsprotokoller for Herning kommunale hjælpekasse 1925 Register til forhandlingsprotokollen 1913-1932 Regnskaber m/bilag for hjælpekassen 1959-1970 Sociale regnskaber Skolevæsen 1929-1932 Skoledirektionens sager og korrespondance 1932-1950 Skoleudvalgets møder 1950-1955 Det kulturelle udvalgs møder 1961-1970 Skolesager 1923-1940 Skoleforsømmelseslister 1913-1934 Regnskabsprotokoller 1943-1944 Sager vedr. vaccinationer mod difteri Vejvæsen, jernbaner, trafikforhold m.m. 1913-1941 Forhandlingsprotokol for vejvæsensudvalget 1913-1925 Forhandlingsprotokol for brolægningsudvalget 1925-1969 Forhandlingsprotokoller for gade- og vejudvalget 1933-1958 Forhandlingsprotokol for vurderingskommissionen vedr. gade- og vejregulativ 1954-1965 Forhandlingsprotokoller for gader, veje og kloakudvalget 1958-1973 Forhandlingsprotokoller for gader, veje og kloakudvalget, ekspropriationer

25


1914-1920 Sager vedr. brolægning og vejvæsen 1940 Vejbygning/kloakering 1914-1919 Licitationsprotokol for brolægningsudvalget 1921-1942 Refusionsprotokoller, vedr. lån til istandsættelse af veje, elinstallationer, VVS-installationer m.v. Alfabetisk register over lodsejere 1913-1971 Forhandlingsprotokoller for udvalget for parker og jorder 1913-1950 Forhandlingsprotokoller for kloakudvalget 1930-1934 Forhandlingsprotokoller for udvalget vedr. W.C. installationer 1923-1951 Forhandlingsprotokol for udvalget vedr. lysanlæggene 1915-1918 Forhandlingsprotokol for udvalget vedr. jernbanen SkiveHerning 1897-1921 Sager vedr. jernbanevæsenet, med kort og avisudklip 1882-1949 Vandsynsprotokol 1928-1948 Regnskabsbog for oprensning af afvandingskanal i Knudmose 1861-1915 Forhandlingsprotokol for regulativer over de mindre vandløb i Herning Kommune Samfundsforhold i øvrigt 1950-1975 Forhandlingsprotokol for civilforsvarskommissionen 1944 Udvalgsprotokol for oprettelse af vagtkorps 1929-1963 Grundlisteudvalget (retsvæsen) 1897-1940 Jordboniteringsprotokol 1933-1971 Forhandlingsprotokol for sundhedskommissionen 1917-1918 Sager vedr. epidemiske syge 1913-1949 Forhandlingsprotokoller for rotteudryddelsesudvalget 1945-1958 Forhandlingsprotokoller for boliganvisningsudvalget 1916-1951 Forhandlingsprotokoller for boligudvalget 1925-1926 Forhandlingsprotokol for boligkontroludvalget 1919-1925 Sager vedr. boligforhold 1917-1955 Forhandlingsprotokoller for huslejenævnet 1913-1976 Forhandlingsprotokol for bevillingsnævnet 1945-1952 Forhandlingsprotokol for prisudvalget 1941-1949 Forhandlingsprotokol for mælkeudvalget 1940-1950 Forhandlingsprotokol for brændselsudvalget 1957-1972 Maskinsynsprotokol 1931-1950 Forhandlingsprotokol for det offentlige slagtehus 1922-1933 Biografudvalget 1913-1932 Forhandlingsprotokol for kommissionen til bedømmelse af frivillige svendeprøver 1947 Forhandlingsprotokol for kødudvalget, ankeprotokol 1943-1950 Forhandlingsprotokol for landbrugsudvalget Sociale institutioner, offentlige værker m.m. 1913-1932 Gasværkets regnskab 1910-1930 Hovedkontobøger for gasværket 1925-1930 Hovedbog for gasværket, elværket og vandværket 1923-1938 Protokol over oprettelse af gasledninger 1914-1932 Vandværkets regnskab 1910-1938 Hovedkontobog for vandværket 1913-1932 Elektricitetsværkets regnskab 1926-1930 Årsregnskaber, elværket 1924-1934 Hovedkontobog, elværket 1908-1926 Hovedbog over elektriske installationer og istandsættelser 1918-1952 Forhandlingsprotokoller for badeudvalget 1951-1959 Belægningslister for ”De gamles hjem” 1947 Forhandlingsprotokol for Herning Spædbørnehjem Kulturelle institutioner, skoler m.v.

26


1947-1962 Indskrivningsprotokol for Nørregades Skole 1958-1988 Kartotekskort over elever i Nørregades Skole 1916-1965 Skoleprotokoller, Nørregades Skole 1914-1972 Eksamensprotokoller, mellemskolen og realskolen, Nørregades Skole 1950-1973 Termins- og årskarakterprotokoller, Nørregades Skole 1951-1975 Termins- og årskarakterprotokoller, Nørregades Skole 1956-1978 Udtalelser om elever 1901-1917 Skoleprotokoller, Herning Skole 1908-1917 Konfirmandeksamensprotokol, Herning Skole 1966-1975 Stambog for Rytmik og formningslegestedet, Nygade 9/Dalgasgade 11 1966-1970 Protokol for samme, mødestatistik og indbetalingsbog 1966-1977 Revisionsprotokol for samme 1966-1970 Kassebøger for samme 1969-1970 Stambog, formiddagsbørn, Halvdagsbørnehaven Porsvænget 50 1969-1970 Protokoller for samme, mødestatistik og indbetalinger Primærkommuner Herning Kommune (1970-) PK 38 Den kommunale administration 1970-1982 Beslutningsprotokoller for Herning Byråd 1952-1976 Journalkort 1968-1982 Beslutningsprotokol for økonomiudvalget 1924-1978 Folkeregisterkort Brand- og bygningsvæsen 1970-1972 Udrykningsrapporter 1970-1982 Beslutningsprotokoller vedr. byggesager 1970-1976 Statslån til boligbyggeri Skattevæsen 1956-1978 Forhandlingsprotokol for ligningskommissionen Socialvæsen 1970-1976 Beslutningsprotokoller for børneværnet 1970-1983 Beslutningsprotokoller for det sociale udvalg 1971-1983 Hovedregisterblade Skolevæsen 1971-1995 Skolesager Vejvæsen, jernbaner, trafikforhold m.m. 1965-1973 Forhandlingsprotokol vedr. ekspropriationer 1969-1982 Beslutningsprotokoller for Herning Byråds udvalg for gader, veje og kloaker, åsteds- og forligsforretninger 1973-1984 Forhandlingsprotokol for Herning Byråds udvalg for gader og veje m.m. 1973-1982 Forhandlingsprotokol for vejvæsenets samarbejdsudvalg 1969-1971 Forhandlingsprotokol for byrådets udvalg for parker og jorder 1972-1981 Forhandlingsprotokoller for Herning Byråds udvalg for parker og jorder Samfundsforhold i øvrigt 1950-1975 Forhandlingsprotokol for Civilforsvarskommisionen 1963-1971 Forhandlingsprotokol for Sundhedskommissionen 1972-1974 Forhandlingsprotokol for Sundhedskommissionen 1946-1976 Forhandlingsprotokol for bevillingsnævnet 1957-1972 Maskinsynsprotokoller Kulturelle institutioner, skoler m.v. 1970-1988 Forhandlingsprotokoller for skolenævnet ved Nørregades Skole

27


1973-1978 Protokoller for statskontrollerede prøver, samme 1976-1988 Prøveprotokoller, samme 1973-1978 Eksamensprotokol for realafdelingen, samme 1971-1978 Udtalelser om elever, samme Se også Herning Købstad 1966-1975 Mødeprotokol for Den musikalske legestue, Herning 1974 Kassekladde for samme 1977-1987 Mødeprotokol for personale, samme 1970-1975 Protokoller for Rytmik og formningslegestedet, Nygade 9/Dalgasgade 11 1970-1975 Kassebøger Se også Herning Købstad 1973-1974 Protokol for børnehaven Vesterager 1974 Kassebog Se også Herning Købstad 1970-1988 Stambog for eftermiddagsholdet, Halvdagsbørnehaven Porsvænget 50 1970-1988 Protokoller for samme 1978-1985 Indbetalingsbog for samme Se også Herning Købstad 1974-1977 Protokoller for Børnehaven Holtbjerg Se også Herning Købstad Amter Ringkøbing Amt B 8 (1794-1850) (udvalg) Hovedadministration 1777-1851 Amtskopibøger, breve til andre end kollegierne 1787-1842 Fortegnelse over bevillinger på udstykninger og sammenlægning af jordeejendomme, sognevis 1788-1850 Dagjournaler. Indtil 1800 lokalt grupperet, herefter efter journalsystem 1829-1942 Register til journalerne, alfabetisk på stednavne 1726-1849 Indkomne breve, emnedelt (Amtmænd og biskopper, vejvæsen, brovæsen, sessionsvæsen, udskiftning, hoveriets bestemmelse, skattevæsen, told- og strandingsvæsen. Efter 1810: Bl.a. justits- og politivæsen, delinkventvæsen, vejvæsen, udskiftning og landvæsen, udstykning, skattevæsen, udskrivning af korn og fourage, handelssager, indberetningssager, krigsforanstaltninger, lægdsvæsen, brandvæsen, fattigvæsen, skolevæsen, kirke- og tiendevæsen, medicinal-, syge- og jordemodervæsen, pensions-, pengelåns- og bevillingsvæsen, skifte- og overformynderivæsen) 1773-1806 Indkomne breve ang. Hammerum Herred 1806-1849 Fattigkopibøger 1806-1856 Fattigjournaler 1806-1849 Indkomne breve, fattigvæsensager 1801-1844 Blanketbevillingssager 1805-1838 Koncept-indberetninger om de ved forligskommissionerne og politiretterne behandlede sager, med fortegnelse over forligskommissioner og - kommissærer 1820-1859 Indberetninger for de fleste år 1727-1807 Akter i justits- og offentlige politisager 1827-1845 Fortegnelse over de personer, mod hvilke der er beordret aktion 1779 Stævning fra kommissionen til at påkende en trætte mellem major Frants de Friedenreich og Niels Schiøt Hasselbalch af Randers ang. forpagtningen af Herningholm 1683,1691 Jordebog over krongodset i Lundenæs og Bøvling amter 1739-1757 Sager ang. skolevæsenets indretning

28


1768-1770 Sager ang. brændevinsbrændingens bortforpagtning, inddeling over brænderidistrikterne 1848-1850 Sager ang. krigsårene Overpolitiretten 1797-1847 Overpolitiretsprotokoller 1797-1843 Dokumenter til overpolitiretsprotokollen Udskrivningsvæsen 1845-1847 Papirer vedr. mønstringen af Hammerum Herreds lægdsmandskab Landvæsenskommissionen 1778-1858 Landvæsenskommissionsprotokoller m. alfabetisk sogneregister Forligsvæsen 1819-1858 Forligskommissionsprotokoller for Hammerum Herred Skoledirektionen 1815-1850 Skolekopibøger og skolejournaler 1821-1851 Indkomne breve, skolevæsenssager Amtsrådet 1845-1847 Journal over indbetalinger i og udbetalinger af amtsfattigkassen Deciderede regnskaber 1823-1852 Politikasseregnskaber for herrederne 1807-1868 Amtsfattigvæsensregnskaber 1805-1840 Distrikternes fattigvæsensregnskaber og forsørgelsesplaner 1847-1850 Fattig- og skoleregnskaber (1850-1933) Journaler 1850-1932 Journaler og register 1851-1934 Amtskopibøger 1856-1895 Journaler for fattigsager 1861-1867 Register til alimentationssager 1849-1897 Fattig kopibøger 1870-1934 Ankomstbøger 1894-1897 Antegnelser til kommunernes alderdomsregnskaber 1850-1866 Hammerum Herreds tinghusregnskab 1906-1921 Journalsager, Hammerum Herred 1849-1910 Udstykningsapprobiationer, Gjellerup, Herning, Rind, Snejbjerg, Tjørring 1879-1906 Kommunernes indberetninger om fattiggårde 1849-1857 Hammerum Herred, regnskaber 1907-1920 Fattiggårde og alderdomsasyler 1887-1926 Brandfogeder 1859-1910 Landvæsenskommissions protokoller 1912-1930 Landvæsenskommissions protokoller 1851-1897 Jordbonitetsprotokoller 1852-1934 Journalsager, amtsskoledirektionen 1850-1935 Skolerådets forhandlingsprotokoller 1897-1934 Skolerådets journaler og dagbøger 1856-1911 Skolefondens journaler og dag- og hovedbøger 1929 Færdselstællinger 1934 Færdselstællinger 1875-1904 Fortegnelse over de af amtsfonden ydede bidrag til sognekommunernes vejvæsen 1911-1929 Diverse materiale vedr. jernbaner i amtet 1925-1939 Rutebilsager 1848 Længdeprofil af landevej nr. 3 i Bording, Ikast og Gjellerup sogne 1851 Arbejdskort landevej 3 Snejbjerg-Videbæk

29


1863 Arbejdskort landevej 7 Herning-Vejle 1884 Taksationskort landevej 7 Herning-Vejle 1887-1888 Længdeprofil landevej 8 Holstebro-Herning 1876 Arbejdskort landevej 23 Herning-Sunds 1887 Taksationskort landevej 23 Herning-Sunds 1853,1855,1856,1861 Matrikelkort med landevejenes linieføring indtegnet 1910 Samme for Snejbjerg sogn med generalstabskort over Herning-Brande-Give banen 1906-1911 Tuberkulosehospitaler i amtet (s. 299 i reg.) (1933-1969) 1947-1962 Forhandlingsprotokol, Herning Købstad og Hammerum Herred (s. 158 i reg.) 1962-1965 Forhandlingsprotokol Hammerum Herred 1950-1966 Administrative sager Hammerum Herred 1933-1969 Amtets journaler og registre (emnedelt fra 1960, bl.a. skolevæsen, biografer i Herning, brandvæsen, byplaner, pension, børneværn, teatre m.m.) 1909-1960 Bevillingsprotokol 1937-1939 Forhandlingsprotokol for tilsyn med herberge og arbejdshjem Amtstuer Ringkøbing Amtstue B 21 (Udvalg) Matrikelvæsen 1844 Matriklen for Hammerum herred 1848 Udskrift af matriklen for Hammerum herred 1783-1844 Udstykningsapprobationer Skattehovedbøger 1837-1843 Skattehovedbøger for hovedgårde og præstegårdsjord 1837-1944 Skattehovedbøger for Hammerum herred 1843 Bankhæftelsesregistre for Hammerum herred Statsamter Ringkøbing Statsamt AMS-05 1970Intet specifikt for Herning Land-, vand- og vejvæsen Oversigten Land-, vand- og vejvæsen gengiver indgange til amtsarkiverne, der har med disse områder at gøre (dvs. hoveri, udskiftning, skelstrid, vandløb, vejbyggeri, landvinding, kloakering osv.). Postvæsen Herning Postkreds Herning Postkontor 1947-1989 Journaler 1845-1915 Skrivelser 1879-1990 Journalsager 1982-1987 Rapportbøger om den daglige drift 1806-1846 Skrivelser vedr. befordringsvæsenet bl.a. vedr. Gjelleruplund Befordringskontor 1854-1859 Skrivelser vedr. befordringsvæsenet Herning Telegrafstation 1871-1927 Skrivelser Se også under bygningsinspektoratet.

30


Privatarkiver Søren Vig-Nielsen PR 2390 (Arkitekt) (udvalg) 1911 Hede- og Discontobanken i Herning u.å. Tømrermester Madsens nybygning i Herning 1938-1963 Udvidelse af Herning Sygehus Martin Ludvig Wesenberg PR 2371 (Landinspektør) (udvalg) e. 1799 Landmålings-, udskiftnings- og udstykningsforretninger samt hoveriundersøgelser for bl.a. Snejbjerg og Gjellerup sogne X-arkiver (Mindre arkivgrupper, der falder udenfor den overordnede registratur) (udvalg) OX-arkiver 1.A. Valg til provinsialstænder 1834-1847 Forhandlingsprotokoller for valgbestyrelsen for sædegårdsejerne i Viborg Amt og Ribe Stift for valg til provinsialstænderne. 1834-1847 Protokoller over valgberettigede for samme 1834-1847 Protokoller over valgbare for samme 1834-1847 Forhandlingsprotokol for distriktet af mindre landejendomsbesiddere for valg til provinsialstænderne 1834-1847 Protokol over valgberettigede for samme 1834-1847 Protokol over valgbare for samme 1.F. Valg til Rigsrådet og Rigsdagens Folketing 1864-1865 Valgprotokol for bestyrelsen for valg til rigsrådets folketing i Ringkøbing Amts 4. kreds (Herning) 1849-1913 Valgprotokoller for bestyrelsen for valg til rigsdagens folketing i Ringkøbing Amts 4., efter 1894 5. kreds (Herning) 1895-1913 Dokumenter og breve for samme PX-arkiver 4.C. Læseselskaber og biblioteker 1933-1948 Regnskaber for Herning Bibliotek 5.D. Matematik, naturvidenskab og teknik 1926-1956 Forhandlingsprotokoller for Dansk Ingeniørforening, midtjysk afd. 1925-1967 Korrespondance for samme 1929-1968 Diverse dokumenter for samme, artikler, foredrag, jubilæer m.m. Topografica (Arkivalier af uensartet proveniens) (udvalg) Hammerum herred To 969 u.å. Overslag over stenkister og andet arbejde i forbindelse med vejanlæg Snejbjerg sogn To 982 1532 Tingsvidne (kopi, originalen er på Herning Museum) 1817-1859 Leje- og fæstekontrakter Bygningsinspektoratet Post- og telegrafvæsenets bygninger (udvalg) 1900-1917 Bl.a. Herning Præstegårde Gjellerup, Herning, Rind, Snejbjerg, Toldbygninger Herning Toldkammer Branddirektoratet Herning Branddirektorat BrL 30 Korrespondance

31


1872-1883 Kopibog Forsikringsprotokoller (udvalg) 1872-1952 Gjellerup sogn 1900-1955 Herning bysogn 1900-1955 Herning landsogn Taksations- og vurderingsprotokoller 1899-1942 Vurderingsprotokoller Sognevurderingsprotokoller (udvalg) 1886-1925 Sognevurderingsprotokoller for Herning sogn Undersøgelsesprotokoller 1906-1946 Vurderings- og undersøgelsesprotokol for møller Kontingentberegning 1943-1953 Sportel- og kørselsjournaler 1949-1954 Policejournaler Bygningsafgiften 1877-1904 Opmålingsprotokol Håndskriftssamlingen Intet

Hertil kommer en række mindre arkivgrupper, hvori der heller ikke er fundet relevant materiale.

Erhvervsarkivet Fortegnelsen over arkiver i Erhvervsarkivet fra virksomheder i Herning er en afskrift af Erhvervsarkivets arkivoversigter bd. 1-4 og Erhvervshistorisk Årbogs register over afleverede arkiver siden 2000. Rækkefølgen er tilfældig. Herning Filetfabrik v. Victor Madsen, Ørre 1970-1973 Diverse regnskabssager Carl Ellerbæk A/S (trikotagefabrik) 1956-1958 Revisionsprotokol 1956 Aktier Orla Nielsen (gravør) 1921-1947 Journaler 1921-1948 Indkomne breve 1919-1948 Notesbøger vedr. afgifter og diverse sager Carl Henning Rode (guldsmed) 1975-1977 Sager og regnskabsbilag Anders Holm Christiansen (entreprenør og kloakmester) 1973-1975 Hovedbogskort 1972-1975 Regnskabssager Kaj Lykke Pedersen (entreprenør) 1951-1971 Diverse sager Sunds Varme- og Blikkenslagerforretning (VVS-firma) 1967-1974 Regnskabsbilag

32


1968-1974 Korrespondance 1969-1974 Byggesager 1968-1974 Kunderegister Alfred Bruno Svendsen (blikkenslager) 1970 Kassejournal 1967-1970 Diverse sager Christen Jensen (murer) 1911

Konkursbosager

S. P. Bang (købmand) 1925-1935 Hovedbog 1925-1946 Kassejournaler 1938-1943 Journalkladder Herning Brugsforening u. å.

Fotos

I. P. Lundgren (købmand) 1892-1916 Hovedbøger 1889-1903 Kassebøger 1898-1900 Varebog Ranco, v/E. Lynggård (trikotagehandel) 1971-1974 Betalingsstandsningssager 1971-1973 EDB-balancer N. K. Nielsen, sen. A. D. (isenkræmmer) 1892-1912 Hovedbøger 1892-1917 Journaler 1880-1924 Kladder 1897-1917 Salgs- og købsbøger for huder, skind og affald 1908-1912 Salgsbog for benzin og petroleum 1884-1887 Ordrebøger 1900-1915 Ordrebøger 1920-1922 Regnskabsbog 1902-1914 Lagerbøger 1888-1892 Gærbog 1918-1924 Korrespondance Uid. cykel- og radiohandler 1950-1954 Månedsopgørelser 1951-1953 Varekøbsbog 1950-1955 Varesalgsbøger 1937-1953 Returbog Legetøjshuset u.å. Journal 1969-1970 Regnskabsbilag J. N. Spedition, v. Jørgen Nielsen (speditionsfirma) 1974-1975 Balancer 1975 Statuskonti 1975 Kontokort for debitorer og kreditorer 1974-1975 Kreditorliste 1975 Driftskonti 1975 Fakturaer

33


1975

Diverse sager

Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse 1868-1961 Forhandlingsprotokoller 1916-1953 Revisionsprotokoller 1946-1963 Årsregnskaber 1925-1936 Diverse driftsregnskaber 1964-1970 Diverse driftsregnskaber 1934-1964 Generalhovedbog 1868-1971 Diverse indlånshovedbøger 1905-1966 Kontokuranter for banker 1868-1970 Udlånshovedbøger 1935-1956 Udlånshovedbøger, kommuner 1937-1956 Udlånshovedbøger, foreninger 1937-1956 Udlånshovedbøger, grundforbedring og mergelselskaber 1907-1956 Udlånshovedbøger, prioritetslån 1937-1956 Udlånshovedbøger, byejendomme 1922-1957 Udlånshovedbøger, håndpant 1935-1952 Journal 1934-1958 Dags- og månedsoversigter 1868-1956 Diverse kassebøger 1946-1956 Debitor- og kreditorjournaler 1923-1965 Driftsudgiftsbøger 1932-1965 Diverse indtægtsbøger 1934-1996 Indtægtsbøger vedr. obligationer, håndpant og deponerede effekter 1907-1953 Memorialer og diverse opgørelser over indlån 1922-1956 Diverse checkbøger 1934-1957 Bøger vedr. deponerede og bortkomne sparekassebøger 1927-1971 Anmærkningsbøger 1882-1930 Kvitteringsbøger 1939-1969 Bøger vedr. bevilgede lån 1952-1959 Udlånsjournaler 1941-1971 Bøger vedr. lånesagsomkostninger 1918-1967 Hovedbøger for kassekredit 1917-1934 Kassekreditmemorialer 1951-1956 Kassekreditjournaler 1918-1956 Fortegnelse over sikkerhed for kassekredit 1936-1960 Fortegnelse over ejendomslån 1904-1949 Skadesløsbreve 1935-1957 Specifikationsbøger vedr. div. ind- og udlån 1939-1955 Bog vedr. kreditforeningsydelser 1919-1928 Tinglysningsbog 1872-1965 Diverse fondsbøger 1933-1965 Ordrebøger for vekselerer 1881-1908 Afregningsbog med vekselerfirmaet D.B. Adler & Co., Kbh. 1949-1964 Journaler for veksler 1910-1960 Diverse depositabøger u.å. Registre over sparebøsser 1932-1933 Diverse ejendomssager 1939-1955 Diverse ejendomssager 1954-1961 Sager vedr. haveforeninger 1944-1953 Sager vedr. henholdsvis spareklubben W. Johansens Enke, maskinfabrik, Herning 1945-1962 Herning Klædefabrik 1950-1954 Herning Bomuldsvævere 1936-1967 Hollingholt-Trælund-Linå transformatorforening

34


1881-1893 Herning Kirkekomite Vildbjerg afd. 1940-1948 Indløste checks Simmelkjær og Omegns Spare- og Laanekasse 1938 Vedtægter 1872-1929 Forhandlingsprotokol 1923-1956 Revisionsprotokol 1913-1962 Årsregnskaber 1965-1970 Bøger over div. indtægter og udgifter vedr. driften 1874-1961 Indlånshovedbøger 1884-1961 Udlånsbøger 1969-1970 Journal for udlån og kassekonto 1956-1960 Hovedbog for pantebreve og obligationer 1874-1971 Kassebøger 1936-1943 Sager vedr. Simmelkjær Transformatorforening Snejbjerg-Tjørring Sognes Spare- og Laanekasse 1922-1967 Revisionsprotokoller 1952-1968 Års- og statusregnskaber 1925-1963 Indlånshovedbøger 1917-1963 Udlånshovedbøger 1937-1969 Kassebøger u.å. Div. papirer Jydsk Grundejer Kreditforening 1914-1964 Årsberetninger 1893-1960 Amtsregistre 1894-1979 Obligationsbøger 1900-1950 Indfriede lånesager 1962-1965 Div. lånesager 1893-1950 Vurderingsprotokoller for Struer vurderingsdistrikt Dania (forsikringsinteressentskab) 1918-1924 Forhandlingsprotokol 1918-1921 Hovedbog 1918-1919 Kassebog Morten Clausen, O. R. Dejgaard og Chr. Troensegaard (efterfølgende sagførere) 1885-1898 Hovedbog 1885-1898 Register Svend Leo Albeck Hansen (revisor) 1960-1977 Div. sager Johannes Nielsen (arkitekt) 1976 Årsregnskab 1976-1978 Regnskabsbilag Chr. Krag (sagfører i Århus) Bl.a.: 1955 Sager vedr. K. Nielsen, trikotagefabrik, Herning Hans Frederik Øllgaard (prokurator i Sæby) Bl.a. 1839-1846 Sager ang. Herning Herning og Sdr. Felding Kredsforening (husmandsforening) 1952 Forsøgsbog Vagn Jensen (arbejdsmand, Vester Høgild)

35


1941-1975 Div. sager Viggo Jonassen (fabrikant) 1968-1978 Div. sager Simmelkær Mejeri 1948-1968 Forhandlingsprotokol 1961-1977 Tilsynsbog for dampkedler Samvirkende Jyske Kartoffelavleres Salgscentral, SAJYKA 1937-1974 Div. forhandlingsprotokoller 1957-1970 Revisionsprotokol 1937-1970 Udklip Herning Korn- og Foderstofforening A/S 1938-1942 Hovedbog Det Danske Benzin Compagni A/S (benzin- og oliehandel) 1912-1939 Forhandlingsprotokol Oliegården Herning A/S (brændselshandel) 1966-1970 Generalforsamlings- og bestyrelsesreferater, regnskaber m.v. Textilfabrikantforeningen (brancheorganisation) 1839-1999 Generalforsamlingsmateriale, forhandlingsprotokoller, årsberetninger, journalsager, responsumsager, overenskomster, korrespondance, revisionsprotokoller, fotos og udklip. 1976-1982 Materiale vedr. overenskomstforhandlinger og arbejdersager.

36

Kilder til Hernings historie  

Kilder til Hernings historie

Kilder til Hernings historie  

Kilder til Hernings historie

Advertisement