Page 1

Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrĂŚkke 2 2005


Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings historie. Denne bibliografi samler det væsentligste af dette med sine 1.067 titler. Bibliografien er blevet til ved en gennemgang af Statsbibliotekets database, Herning Centralbiblioteks Lokalsamling, søgninger på bibliotek.dk samt ved gennemgang af Herning Lokalhistoriske Arkivs bogsamling. Bibliografien er udarbejdet i to udgaver: En alfabetisk version og en version tilrettelagt efter bibliotekernes DK5-system. Her optræder DK5-systemet dog i en noget forenklet udgave, der samler flere titler i færre grupperinger for overblikkets og anvendelighedens skyld. DK5-bibliografien giver derfor en let og hurtigt oversigt over det emne, man ønsker information om. Nogle titler er imidlertid placeret under flere kategorier. F.eks. Aage Damgaards erindringer, der naturligt hører hjemme under 99.4, men her er værket også placeret under 70 Kunst og 60.9 Industriens historie, da Aage Damgaards erindringer må forventes også at have relevans indenfor disse emner. Dog er placeringer i flere kategorier generelt holdt på et minimum. Det har været nødvendigt at afgrænse, hvilke titler, der skulle med, og hvilke, der skulle udelades. Som i kildefortegnelsen koncentreres der her om byen Herning, hvorfor det er meget begrænset, hvad der er medtaget af landbohistorie, lokalhistorie fra Hernings opland og værker, der beskæftiger sig med Midt- eller Vestjylland som region. Derudover er følgende udeladt: Skønlitteratur, der har et lokalhistorisk tilsnit, slægtsbøger, foreningsblade, VVM redegørelser, lokalplaner (medtaget er dog større planer for byudvikling, byfornyelse ol.), diverse udgivelser fra Herning Kommunes forvaltningsområder (årsrapporter, bekendtgørelser, virksomhedsplaner, dagsordener, vedtægter osv. - Herning Centralbiblioteks Lokalsamling rummer en stor mængde af sådanne), avisartikler (udover Herning Folkeblads eget arkiv findes der i Herning Lokalhistoriske Arkiv en kronologisk opbygget registratur for Herning Folkeblad fra 1869 til 1982. Desuden har arkivet en emneopdelt registratur på kartotekskort fra slutningen af 1940’erne indtil 1977 med artikler fra aviser og enkelte tidsskrifter.) og kortere nyhedsorienterende artikler fra magasiner og tidsskrifter. For hver titel i bibliografien er der anført forfatter, titel, trykkested, år og sideantal i nævnte rækkefølge. Er nogle af disse oplysninger ikke anført, skyldes det, at de ikke fremgår i den anvendte biblioteksdatabase. I nogle tilfælde er det væsentligt at vide, hvilken instans, der står bag udgivelsen. I de udgivelser, hvor det er tilfældet, er den pågældende instans anført før trykkestedet.


DK5-Bibliografi: 01 Bibliografi Georgsen, Flemming: ”Register til Herning-bogen 1996-2003”. Herning-bogen 2004. Side 216-243. Lindebo Hansen, Vagn og Hanne Arent: Bibliografi over H. P. Hansens trykte arbejder. Herning 1970. 75 sider.

02 Biblioteks- og arkivvæsen Biblioteksplan frem til år 2000 for Herning Kommune. Herning Centralbibliotek, Herning 1988. 85 sider. Clematide, Bruno og Lise Drewes Nielsen: EDB på Herning Centralbibliotek. En konsekvensundersøgelse. Teknologisk Institut, Tåstrup 1984. 42 sider. Dalgaard, Birgitte: ”Informationernes troldmand i Herning”. Bibliotekspressen nr. 19 2004. Side 550-552. (Om Steen Ammentorp, bibliotekar på Herning Centralbibliotek) Elkær, Lisbet: Erhvervsservice. Herning Centralbiblioteks informationsservice til erhvervsvirksomheder. Herning Centralbibliotek, Herning 1989. 149 sider. Flø Pedersen et. al.: En markedsundersøgelse og handlingsplan for centralbibliotekets videogramudlån. Handelshøjskoleafdelingen i Herning, Herning 1987. 167 sider. Hagen, Agnete et. al.: Bogbusbetjening af fabrikker. Rapport fra et forsøg i Herning i perioden 1.12.1973-31.3.1975. Herning Centralbibliotek, Herning 1975. 12 sider. Hansen, Egon (red.): HELOS biblioteksudviklingsforsøgene. Slutrapport. Herning Centralbibliotek, Herning 1989. 2 bd. Helos. Biblioteksudviklingsforsøgene i Herning, Egvad, Lemvig og Struer. Herning 1985. 46 sider. Herning Bibliotek. Beretning og regnskab. Herning 1947-. Herning Børnebiblioteker. Vedtægt og arbejdsplan. Herning 1950. 4 sider. Kvalitetsudvikling i Herning Centralbibliotek. Herning Centralbibliotek, Herning 1996. 180 sider. Leth Frandsen, Allan: Biblioteket i Herning. Herning Centralbibliotek 1970-1995. Herning 1995. 115 sider. Therkildsen, I. M. og Edith Busck: Herning Bibliotek. 1903-1953. 1954. 64 sider. Thorhauge, Jens et.al.: Festskrift til Henning Gimbel. Aalborg 1996. 71 sider. (Om Herning Centralbibliotek) Vedtægter og arbejdsplan for Herning Bibliotek. Herning 1950. 4 sider.

06 Museumsvæsen ”A pearl set in water”. Danish journal nr. 1 1977. Side 12. (Om Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum) ”Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum”. Arkitektur DK nr. 3 1977. Side 99-105. ”Det danske Trikotage-Museum i Herning”. Tidsskrift for textilteknik 1952. Side 148-148. Friis, Lilli: ”Gravskrift”. Skalk nr. 6 1970. Side 9-14. (Om Ane Marie Lauritsen og hendes hus, der er flyttet til Herning Museum)


Frost, Bjarne og Mads Møller: Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum. Billedkunsten og arkitekturen forenet. Herning 1993. 56 sider. Hansen, H. P.: ”Blicher-Museet og Blicher-Minderne”. Sprog og Kultur, bind 1, hæfte 4. 18 sider. Hansen, H. P.: Fra hyrde til æresdoktor. Selvbiografi. 1960. 167 sider. Hansen, H. P.: Herning Museum. Herning 1924. 48 sider. Hansen, H. P.: Herning Museum 1892-1942. Århus 1942. 122 sider. Hansen, H. P.: Herning Museums vestjyske Bondegaard. Vejledning for Besøgende. Herning 1925. 24 sider. Hansen, H. P.: Trikotage-museet i Herning. Indviet den 12. august 1960. Herning 1960. 24 sider. Hansen, H. P.: Trøstrup fra Torsted. Manden, der skabte Herning Museum. København 1930. 143 sider. Holdgaard Andersen, Pia og Esben Donnerborg: Herning Museums fuglesamling. Herning 1972. 43 sider. Katalog nummer 1. Danmarks Fotomuseum, Herning 1988. 14 sider. Riismøller, Peter: ”H. P. Hansen, Herning”. Fortid og nutid bd. 21 1962. Side 392-94. Skautrup, Peter: ”Museumsförständer, dr. phil. H. P. Hansen, Herning in memoriam”. Sprog og kultur bd. 22 1962. Side 97-104. Skautrup, Peter og Axel Steensberg: Festskrift til museumsforstander H. P. Hansen, Herning, på 70-årsdagen den 2. oktober 1949. Herning 1949. 406 sider. Skriver, Poul Erik: ”Et museum udvider”. Arkitektur DK nr. 8 1993. Side 336-344. (Om udvidelsen af Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum) Starcke, Jørgen: ”Herning Tricotage Museum”. Tidsskrift for textilteknik 1962. Side 28-30. Steensberg, Axel: Herningsholm og hosebinderne. Fra herregård til Blichermuseum. Herning 1982. 229 sider. Thyrring, Ulla: ”Et håndvæveri til Textilforum”. FRAM 1995. Side 36-39. Thyrring, Ulla: ”Herning Museum, dets samlinger og virksomhed”. FRAM 1986. Side 110-117. Thyrring, Ulla: ”I forhallen er fortiden til salg. Et oplæg om forretning og formidling”. FRAM 1984. Side 29-34. Thyrring, Ulla: ”Jens Nielsens Bondegård”. FRAM 1991. Side 64-70. Thyrring, Ulla: ”Maskiner på museum”. Arv og eje 1976. Side 93-100. (Om tekstilindustri) Thyrring, Ulla: ”Nyt liv i gammel fabrik”. FRAM 2000. Side 52-62. (Om Herning Klædefabrik) Thyrring, Ulla: ”Textilforum i Herning Klædefabrik”. Danske museer nr. 2/3 1996. Side 8-10. Thyrring, Ulla og Carl Otto Dethlefsen: ”Trikotagemuseet i Herning”. Teknisk tidsskrift for textil og beklædning nr. 5 1975. Side 6-7. Thyrring, Ulla, Hans Rostholm og Søren Toftgaard Poulsen: Fortællinger og billeder fra Herning Museum. Herning 1993. 84 sider. Thyrring, Ulla og Poul Kristensen: Et Blichermuseum på Herningholm. 1973. 7 sider.


Toftgaard Poulsen, Søren: ”Herning Museums bondegård. – Før og efter branden i 1985”. FRAM 1985. Side 78-92. Tortzen, Niels Jørgen: På opdagelse i en Blicher-samling. Blicherstuen på Herning Museum. Herning 1967. 31 sider. Trikotage-museet i Herning. Indviet den 12. august 1960. Herning 1960. 24 sider. Vedtægter for Herning Museum. Herning 1964. 4 sider. Årsberetning. Herning Museum.

07 Pressevæsen Bendixsen, Mogens: ”Da Herning havde seks daglige aviser”. Herning-bogen 1984. Side 73-85. Birk Centeravis. 1995-. Bøegh: Erik: ”Skandaler i pressen”. Herning-bogen 1998. Side 55-63. (Om gymnasiet) Gjellerup sogns avis. 1936-. Herning Folkeblad 100 år. Herning 1969. (Findes i Herning Lokalhistoriske Arkiv) (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning Folkeblad. 1869-. Kolorit-avisen. 1993-. Lokalavisen La Uhm. 1994-. Nordahl Svendsen, Erik: Avisen i lokalsamfundet. Skive Folkeblad og Herning Folkeblad. Institut for Presseforskning, Århus 1979. 206 sider. Poulsen, A.: 100 år 2. juli (1869-1969). Herning 1969. 47 sider. (Udg. i anledningen af Herning Folkeblads 100 års jubilæum). Sandfeldt, Gunnar: ”A. K. Jensen. 1845-1890. Skaberen af Hernings første avis”. Hardsyssels Årbog 1977, side 5-35. Søby, N. C.: ”Thomas Nielsen - lærer, redaktør og politiker”. Hardsyssels Årbog 1972, side 37-53. (Redaktør og bladudgiver, Herning Folkeblad, Birk skole, Realskolen i Herning) Østergaard, Jørgen: ”Nå, det tøws do!”. Benny Boysen (red.): Vestjylland – sådan set. Struer 1985. (Redaktør på Landsbladet)

14 Okkultisme Hansen, Christian N.: ”En sag om trolddomskunst”. Hardsyssels Årbog 1986, side 139-146. (Fra Gjellerup-egnen) Overgaard, Niels: ”En heksejagt fra 1726. (Kollund i Rind sogn)”. Hardsyssels Årbog 1930, side 158-169. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Julemærker. Om vejrspådomme. Troen på det overnaturlige”. Hardsyssels Årbog 1914, side 52-58 og 142-150.

26.6 Kirkelige foreninger Bak, Maren: Blå Kors’ arbejde blandt fattige. Aalborg 1989. 107 sider.


Indre Missions målsætning for arbejdet i og ud fra Missionshuset Bethania, Herning. Herning 1988. 35 sider. Lange, Anders: ”Da missionæren fik et nyt medie”. Levende billeder nr. 9 1983. Side 34-37. (Om lokalradio i Herning) Madsen, Johannes og Leif C. T. Kloster: Missionshuset Silo Hammerum gennem 100 år. Til omvendelse og tro. Herning 1988. Menighedshuset Bethania. 1898-1973. Herning Menighedssamfund, Herning 1973. 23 sider. Missionshuset Bethania i Herning i 100 år, 1898-1998. Herning 1998. 39 sider.

27 Kirkehistorie Abildtrup, Jens: Iver Viftrup. En lægprædikant fra de gudelige Forsamlingers Tid. København 1930. 181 sider. Abildtrup, Jens: Jens Maarbjerg og Ellen Marie. En skildring fra de gudelige Forsamlingers Tid. 1928. 121 sider. Andersen, Holger: På falderebet. Et sogn – en gerning. Herning 1967. 45 sider. Bach-Nielsen, Carsten: ”En ”ukendt” kingosalmebog fra Herning”. Hymnologiske meddelelser nr. 3 1990. Side 133140. Baunekirken Tjørring. Tjørring 1976. 20 sider. Bendixsen, Mogens (red.): Herning Kirke 100 år. Herning 1989. 170 sider. Bendixsen, Mogens: Skabt i glæde og tak. Fredens Sogns Menighedsråd (25 års jubilæum), Herning 1988. 78 sider. Blume, Ole og Inge Hellesøe: Menighedsrådsvalg i Herning provsti. Herning 1996. 35 sider. Bützow-Rohde, G.: ”Herning gamle kirke”. Hardsyssel Årbog 1951, s. 52-104. Bützow-Rohde, G.: Herning gamle kirke. Herning 1988. 63 sider. Christensen, Charles: ”Undersøgelser i 1942-43 ved den 800-aarige Gjellerup Kirke”. Årbøger for nordisk oldkyndighed og historie 1950. Side 363-372. Dybro, Annegrethe: Herning Kirke 100 år. Herning 1989. 39 sider. Elle Jensen, F.: ”Kirke- og kulturhistoriske småting fra ældre tid”. Hardsyssels Årbog 1959. s. 127-138. (Gjelleruplund marked og bispens visitats). Elle Jensen, F.: ”Mag. Morten Lund til Ørre og Hodsager. Et bidrag til Hammerum herreds præstehistorie”. Hardsyssels Årbog 1943, s. 127-147. Fredens Kirke, Herning. Fredens sogns menighedsråd, Herning 1979. 12 sider. Gjellerup Kirke – information og vejledning. Gjellerup 1988. 9 sider. Gjellerup Kirke – information og vejledning. Gjellerup 1993. 12 sider. Grünfeld, R.: Hvor Heden blomstrer. Indtryk fra mine Præsteaar paa Heden i Hammerum Herred. København 1917. 78 sider. Gøtzsche, Johannes: Livserindringer. 1955. 180 sider.


Gøtzsche, Johannes: Livsrørelser. Skildringer af jysk Kristenliv omkring og efter Midten af det 19. århundrede. København 1925. 144 sider. Gøtzsche, Johannes: Prædikener. Minder fra Herning Kirke. København 1921. 242 sider. Gøtzshe, Johannes: Træk af en jysk vækkelses Historie i det nittende Aarhundrede. København 1925. 127 sider. Hansen, Villads: Oplevelser og minder. 1955. 111 sider. (Bl.a. om Missionsskolen i Herning) Herning og Gjellerup Valgmenigheder 1904-2004. Herning 2004. 176 sider. Hærvig, C.: ”De nye kirker”. Jul i Herning 1948. Side 24-26. Jespersen, L.: ”Bispevisitatser i Hammerum herred”. Hardsyssels Årbog 1932. s. 8-23. Johansen, Jeppe: Jens Abildtrup. Midtjyllands første Lægprædikant. København 1934. 47 sider. Kirk, M. J.: Gjellerup kirke. Danmarks ældst daterede landsbykirke. Gjellerup menighedsråd, Herning 1980. 29 sider. Kirkelig vejviser, Fredens Sogn. 1982-. Kristensen, Hj.: Herning-Gellerup Valgmenighed 1904-1954. 1954. 80 sider. Kristiansen, Kristian: ”Baunekirken i Tjørring”. Tegl nr. 1 1978. Side 37-40. Leth Frandsen, Allan: Byhistorie på kirkegården. En lokalhistorisk vejviser til Vestre Kirkegård. Herning 1998. 19 sider. Lund, Annemarie: ”Vor tids havekunst i Danmark”. Arkitektur DK nr. 4 1990. Side 180-220. (Bl.a. om Herning Kirkegård) Meedom, Gudrun og Johannes Bæch: ”Gjellerup, Snejbjerg og Herning”. Viborg Stifts Årbog 1985. Side 59-67. (Om altertavler) Moesgård Hansen, Laurids: En sammenskrevet beretning om Den Gamle Kirkegård i Herning. Hedeager 2002. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Nedergaard, Paul: ”Bidrag til Hammerum Herreds menigheds- og præstehistorie”. Dansk præste- og sognehistorie bind 6. 149 sider. Nielsen, Hans Jørgen: ”Nogle kirkegårde i Jylland” Landskab nr. 3 2002. Side 64-72. (Bl.a. om Nordre Kirkegård og Gjellerup Kirkegård Nord) Nielsen, L.: Tjørring kirke. Herning 1969. 12 sider. Nielsen-Vrads, J. E. A. G.: Gjellerup Kirke. 1933. 64 sider. Olesen, Elith: ”Kampen om Midtjylland”. Århus Stift 1983. Side 54-78. Ringgaard Lauridsen, Henning: Det religiøse og kulturelle foreningsliv i Hammerum Stationsby ca. 1890-1930. 1982. 37 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Risom, Henrik og Laurids Knudsen: Herning ældste kirkes historie. Herning 1974. 16 sider Sct. Johannes Kirke og Sogn. I anledning af kirkens færdiggørelse. Herning 1977. 27 sider. Sommer, Kristian: Herning Kirke. Herning 1981. 6 sider.


Søby, N. C.: ”Bidrag til Rind kirkes historie”. Hardsyssel Årbog 1964, s. 126-167. (Også skolehistorie). Sønderup, Jens: En religiøs vækkelse og dens udvikling gennem et århundrede. Herning 1970. 67 sider. Terkelsen, Frede: Valgmenighedspræst Enevold Terkelsen, Herning. Bidrag til midtjysk menighedslivs historie. Odense 1944. 180 sider. Therkildsen, I. M.: ”100 Aars Trosliv i Hammerum Herred”. Indre Missions tidende 1945. Side 5-6, 13-14, 21-23. Therkildsen, I. M.: ”Kræ’ Idom, Hammerum Herreds Vækker”. Indre Missions tidende 1948. Side 42-44. Therkildsen, I. M.: ”Missionsskolen i Herning”. Indre Missions tidende 1951. Side 202-203, 214-216. Therkildsen, I. M.: ”Åndelige spændingstider”. Indre Missions tidende 1950. Side 414-416, 426-428. Therkildsen, J. M.: ”Et 50 Aars Minde. Vækkelsen i Herning i 1897”. Indre Missions tidende 1947. Side 90-91. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Det religiøse åndsliv”. Hardsyssels Årbog 1914, side 150-156. Understrup, Konrad: ”Af Herning sogns historie”. Herning-bogen 1986. Side 1-89. Vendelbo Rahbek, Kr.: Østen om missionshuset. Et bidrag til vækkelsernes historie. 1957. 112 sider. Vestergaard, Anker: To firkløvere. Et gyldent snit i Gjellerups kirkehistorie. Herning 1980. 93 sider. Vestergaard, Henry: Gjellerup kirke 825 år. Gjellerup Sogns Menighedsråd, Gjellerup 1965. 14 sider. Vik, Vidar: ”De som elsker sannheten. En jysk vekkelse, Bett med norske øyne”. Viborg Stifts årbog 1973. Side 11-20. Vingborg, Jørgen: ”Kirkebyggeri i Hammerum herred”. Kirkehistoriske samlinger 1992. Side 227-250. Ørum Jørgensen, John (red.): Gjellerup kirke 1140-1990. Gjellerup 1990. 88 sider.

28 Kristne kirker og sekter. Hansen, Kristian: Lørdagsfolket på heden. En dokumentarisk beretning om et kulturmønster i Midtjylland gennem et århundrede. Odense 1990. 168 sider. (Om Syvende Dags Adventisterne og deres menighed i Midtjylland fra 1890) ”Smyrnakirken i Herning”. Tegl nr. 4 1978. Side 249-252.

31 Statistik og demografi. Befolknings-, familie- og boligforhold i Herning 1970-85. Rødovre 1972. 26 sider. Befolkningsprognose. Herning. Herning kommune, Herning 1983-. Befolkningsprognose og boligprogram 1981-93 for Herning Kommune. Herning Kommune, Herning 1982. 42 sider. Befolkningsstatistik m.v. opgjort på grundlag af folketællingen pr. 5.11.1953. Herning Kommune, Herning 1954. 9 sider. Boligudbygningsplan, befolkningsprognose 1982-94 for Herning Kommune. Herning Kommune, Herning 1982. Herning i tal. Herning Kommune. 1990-. Herning Kommune i tal. Herning Kommune 1984-1989.


Mortensen, Per: Herning sogns befolkningsudvikling set ud fra folketællingerne fra 1787-1890. Herning 1981. 18 sider. (HF-opgave) (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv)

32.61 Indvandring Flygtninge- og indvandrerpolitik i Herning Kommune. Herning Kommune, Herning 1996. 30 sider. Integrationspolitik. Herning Kommune. Herning 2004. 26 sider. Jensby, Ane-Marie og Ellen Thomsen: Om undervisning af fremmedsprogede elever på Gullestrup skole. En rapport. Herning 1986. 18 sider. Kommunalpolitik for etniske mindretal i Herning. Debatoplæg. SF-Herning. 16 sider.

33.129 Fagforeninger Blikkenslager-, sanitet- og rørarbejderforbundet i Danmark - Herning afdeling. Jubilæumsskrift på 60 års dagen. Herning 1968. 24 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Bloch, Jens: Revolutionens sønner. Hosebinderlauget 1952-2002. Herning 2002. 96 sider. Christensen, Jacob: Arbejdsmænd og specialarbejdere i Herning. SID, Herning 1993. 138 sider. Christensen, Jacob: FO-Herning 1897-1987. Herning 1987. 144 sider. Dansk Arbejdsmand- og Specialarbejder forbund. Herning afdeling. Festskrift 1893-1968. Herning 1968. 24 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Dansk Arbejdsmands Forbund, Herning. 1893-1953. Herning 1953. 24 sider. Dansk Textilarbejderforbund 75 år. Herning 1971. 22 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Dansk Typograf-Forbund Herning Afdelings 50 Aars Jubilæum 1. april 1940. Dansk Typograf-Forbund, Herning Afdeling, Herning 1940. 47 sider. Hattens, Gunnar: Herning Malerlaug, 1899-1999. Herning Malerlaug. Herning 1999. 37 sider. Herning Malerlaug 75 år. Herning 1974. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning Malerlaug 90 år. Herning 1989. 23 sider. HK-Herning. Jubilæumsskrift 1905-1965. Herning 1965. 18 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Kempel, Laila: NNF 100 års jubilæum. NNF-Herning, Herning 1998. 35 sider. Kjøngerskov, Rasmus (red.): HK 75 år i Herning 8. november 1905-1980. HK-Herning afd., Herning 1980. 24 sider. Laugesen, Jørgen (red.): Dansk Typograf-forbund, Herning Afdeling. 1890-1990. Herning 1990. 81 sider. Murernes Fagforening, Herning. Jubilæum 1893-1953. Holstebro 1953. 16 sider. Pedersen, Jens Chr.: Hustømrernes faglige Forening. Tilbageblik ved Afdelingens 50 Aars Jubilæum. Herning 1946. 44 sider. Pedersen, Ove: Lærerkreds og lærerkår gennem 100 år. Herningegnens Lærerforening 1874-1974. Herningegnens Lærerforening 1989. 98 sider.


Portræt af et spændende job. Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund, Syerskernes Fagforening, Textilarbejdernes Fagforening, Herning 1990. 24 sider. Stampe, Johs.: Jubilæumsskrift for Herning Haandværkerforening 1876-1926. Herning 1925. 55 sider. Syerskernes Fagforening Herning 1929-1964. Herning 1964. 32 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Syerskernes Fagforening Herning 1929-1969. Herning 1969. 12 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Syerskernes Fagforening Herning 1929-1979. Herning 1979. 12 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Thyrring, Ulla: Eet hus - mange huse. Fra hakkelsesskæreri til hosebinderlaug. Herning 1991. 16 sider.

33.18 Økonomisk geografi og historie Illeris, Svend, Per Kongstad og Flemming Larsen: ”Servicecentre i Midtjylland og teori for servicecentre”. Geografisk Tidsskrift nr. 65 1966, side 27-47. Simonsen, Kirsten og Christian Wichmann Matthiessen: ”Bycentres afgrænsning”. Geografisk tidsskrift bd. 70 1971. Side 178-190. (Om servicecentre)

33.221 Banker og Sparekasser Bendixsen, Mogens: ”Den glemte bank; Herning Haandværkerbank”. Herning-bogen 1992. Side 73-86. Bendixsen, Mogens: Fra Hedebank til Midtbank. 1872-1997 – 125 år. Herning 1997. 11 sider. Fra Hedebank til Midtbank. 1872-1997. Herning 1997. 11 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Frederiksen, Anders, Yvonne Hartvigsen og Lis Pedersen: Midtbank, 25 års jubilæum. 1965-1990. Herning 1990. 15 sider. Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse 1868-1968. Herning 1968. 19 sider. Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse i Herning 1868-1943. Herning 1943. 139 sider. Herning Hede- og Discontobank A/S 1872-1922. Et tilbageblik. Herning 1922. 15 sider. Jensen, J. M.: Snejbjerg-Tjørring Sognes Spare- og Laanekasse. 1950. 52 sider. Midtbank. Herning 1989-. Midtbank. Regnskab. Herning 1975-. Midtbank – nu og i fremtiden. Herning 1984-. Skriver, Poul Erik: ”Hammerum Herreds Spare- og Lånekasse”. Arkitektur 1965. Side 89-94. Stavnstrup, A., Christian Kjær og Mariane Nielsen: Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse i Herning. København 1918. 69 sider.

33.23 Realkredit Jydsk Grundejer-Kreditforening, Herning. Herning 1968. 273 sider. (75-års jubilæumsskrift)


Lund, Nils-Ole: ”Jydsk Grundejer-Kreditforening i Herning”. Arkitektur 1966. Side 45-55.

33.8 Skat Bendixsen, Mogens: ”Den lille gule skattebog - elsket og hadet”. Herning-bogen 1997. Side 96-113. Skattelisten for Herning. Herning u.å.- (Fortsættes fra 1919 som Skattebogen og senere med andre titler (vejvisere)) Skattelisterne for landkommunerne i Hammerum herred samt Vorgod kommune. Herning 1930-. Skattetabel. Herning 1983-. Årsberetning. Told- og Skatteregion Herning.

33.9 Social velfærdspolitik Beretning om Fattig- og Aldersrentevæsenet samt Enke-Børns-Understøttelse i Regnskabsaaret… Herning Kommune, Herning 1922-. Oplysninger og tilbud til pensionister i Herning kommune. Social- og sundhedsforvaltningen, Herning 1984. 31 sider.

34 Lov og ret Bundesen, C. E.: ”Om Hammerum Herreds tingsteder”. Hardsyssels Årbog 1997, side 5-18. Lov nr. 281-1912 hvorved Herning Kommune oprettes til Købstad. Amalienborg, d. 6. december 1912. København 1912. 6 sider. Petersen, Jeppe V.: Bank under bordet. 1991. 109 sider. (Om sagen mod Jydekompagniet/”Jydebrødrene”). Stamp, Henrik Schinkel: Retten er sat i Hammerum Herred. En beretning om Herning rets historie. Herning 1990. 194 sider. Søby, N. C.: ”En bortførelse i Rind sogn, Hammerum herred, anno 1694”. Hardsyssels Årbog 1957, side 147-150. Vestergaard, Oluf: ”Røverbander på Herningegnen under besættelsen”. Hardsyssels Årbog 1978, side 31-35.

35.5 Militærvæsen, civilforsvar og hjemmeværn Brogaard, Kaja et. al.: Herning Civilforsvar 1941-1991. Herning Civilforsvar, Herning 1991. 57 sider. Eriksen, V. (red.): Midtjyske CF-kolonne gennem 40 år. 1941-1981. Herning 1981. 96 sider. Foreningen III regiment, Prinsens Livregiment, Herning afdeling, 25 år. Herning 1955. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Hjemmeværnets Politikompagni A 2730. Tilblivelse og udvikling 1.7.1967-1.11.1988. Hjemmeværnets Politikompagni A 2730, Herning 1988. 19 sider. Jørgensen, Flemming: Jubilæumsskrift i anledning af Hjemmeværnskompagni 2716 Snejbjerg-Tjørring 50 års jubilæum den 15. juni 1999. Hjemmeværnskompagni 2716 Snejbjerg-Tjørring, Herning 1999. 96 sider. Kragh, Askar: Flyverhjemmeværnet, Luftmeldeeskadrille Herning. Eskadrillens oprettelse, organisation og virke. Luftmeldeeskadrille Herning, Herning 2000. 244 sider.


Kristensen, Tonny (red.): Midtjyske CBU- og CF-Forening 50 års jubilæum. 1942-1992. Midtjyske CBU- og CFForening, Herning 1992. 62 sider. Mosgaard, Arne: Det frivillige forsvar i lokalsamfundet. Vestjysk Hjemmeværn set i historisk perspektiv 1945-1995. Hjemmeværnsdistrikt 27, Herning 1995. 98 sider. Søby, N. C.: ”En uløst gåde. Med tilføjelse af Alfred Kaae. Soldat i treårskrigen Peder Christiansen, Nør Vejen”. Hardsyssels Årbog 1962, side 101-108. Søby, N. C.: ”Mindetavle over 6 faldne soldater i Rind kirke, Hammerum herred”. Hardsyssels Årbog 1972, side 23-35.

36.1 Lokalforvaltning og -politik Borgernes syn på Herning kommune. Analyserapport udarbejdet for Herning kommune. Ballerup 1994. 31 sider. Borre, Ole et. al.: TVA’s valganalyse af folketingsvalget den 21. september 1971 i Hammerum, Dalum og Enghave. 1971. 27 sider. Brandt, V. E.: ”Herning Kommunes Varmbadeanstalt”. Stads- og havneingeniøren 1947. Side 49-50. Christensen, Jacob og Vibeke Jensen: Socialdemokratiet i Herning 1895-1995. Blade af partiforeningens historie. Herning Partiforening, Herning. 168 sider. Der er et politisk alternativ. Socialistisk Folkepartis program for Hernings Fremtid. Socialistisk Folkeparti, Herning. 82 sider. Din kommune… Aktiviteter, planer, servicemål. Herning kommune, Herning 1994-2002 Gjellerup. Oplæg vedr. kommunesammenlægning. Gjellerup sogneråd, Hammerum 1968. 29 sider. Gjellerup kommune byder Dem velkommen. Hammerum u.å. 24 sider. Herning Byråd. Udvalg, kommissioner og ombud m.v. for byrådsperioden… Herning 1954-. Herning – netop nu. Orientering til borgerne efter kommunesammenlægningen 1. april 1970. Herning 1970. 15 sider. Hjalager, Anne-Mette: Lokal erhvervspolitik i informationssamfundet. Århus 1986. (Casestudy om Herning) 388 sider. Houbak, Birthe et. al.: Forzinkelser i kommunal håndhævelse – hvorfor? Svigt i den kommunale håndhævelse af miljøloven belyst ved eksemplet Herning Galvanisering. Læreranstalternes Fælles Miljøkursus, København 1986. 67 sider. Ingerslev, Olaf: Resultater af Herning Kommunes beskæftigelsesindsats. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, København 1992. 108 sider. IT-udviklingsplan. Herning Kommune. Jespersen, Jens: ”Herning-kredsens folk på tinge”. Jul i Herning 1950. Side 12-14. Kommunalvalget 1981-97, Herning Kommune. Partimateriale. Pjecer og avisudklip. (Findes på Herning Centralbibliotek) Kraglund, G.: ”Tal fra Hernings hovedbog”. Jul i Herning 1950. Side 16-17. Larsen, Elvig: Wor hjemmens politik. Herningkredsens politiske historie gennem 100 år. Thisted Amts Tidende, 1948. 56 sider.


Nyeng: Per: ”I skjortefabrikantens fodspor”. Bogens verden nr. 3 2004. Side 49-54. (Interview med Johannes Poulsen og Christian Aagaard om Hernings kulturliv og –politik) Pjecer fra kommune og amt. 1990-. Prange, Knud: ”Herredssegl og kommunale våbener i Ringkøbing amt”. Hardsyssels Årbog 1979, side 19. (Herning) Regnskab over Herning kommunes indtægter og udgifter. Herning kommune, Herning 1905-1976. Strategi og handlingsplan, lokal Agenda 21, Herning Kommune. Herning Kommune, Herning 2004. 20 sider. Tilsynsberetning. Teknisk forvaltning, Herning kommune, Herning 1996-. Undersøgelse af borgernes informationsbehov samt kendskab og indstilling til kommunens service. Gallup Markedsanalyse, Hellerup 1986. 85 sider. (Om Herning) Vedtægt for Herning købstadskommunes styrelse. Herning 1913-. Velkommen til Herning kommune. Herning 1957-. Venstresocialisterne i Herning. VS i Herning, Herning 1986. 7 sider. Vi tog del i debatten. Kommuneplanlægningen i Herning kommune. Herning kommune, Herning 1982. 163 sider. Årsberetning. Herning Kommune. 1989-. Årsbudget. Herning Kommune 1977-. Årsregnskab. Herning Kommune 1977-.

36.8 Hemmelige foreninger og foreninger med alment etisk formål Herning Forsvarsbroderforening. Herning 1987-. Jubilæumsskrift for Herning Forsvarsbroderforening, stiftet 23. juli 1887. 100 års jubilæum 23. juli 1987. Herning Forsvarsbroderforening, Herning 1987. 39 sider. Nielsen, Orla: Herning Rotary Klub 1930-1980. Herning Rotary Klub, Herning 1984. 224 sider. Sankt Johanneslogen Hardia. Festskrift i anledning af logens 25 års jubilæum 31. oktober 2002. Herning 2002. 45 sider.

36.9 Foreninger Espensen, Bent: Borgerforeningen for Lind by og omegn. 1962-1987. 1987. 16 sider. Foreningsguide. Frivilligt socialt arbejde i Herning og Herning Kommunes sociale arbejde. Det Frivillige Samråd, Herning 1996 og 2001. 102 og 150 sider. Herning KFUK gennem 75 år. Herning KFUK, Herning 1966. 80 sider. Holdgaard, Pia: Herning KFUM &KFUK 100 år – og stadig i bevægelse. Herning KFUM & KFUK, Herning 1990. Jensen, Niels: Lind Ældreklub i hverdag og fest! 1966-1991. Lind 1991. 27 sider. Jubilæumshefte for K. F. U. K. i Herning 1891-1916. Herning 1916. 31 sider.


K. F. U. M., Herning. Festskrift i Anledning af Foreningens 25 Aars Jubilæum d. 24. september 1915. Herning 1915. 26 sider. Leth Frandsen, Allan: ”Byens forening - foreningens by”. Herning-bogen 2001, side 71-108. Lindholt, Sigurd: ”Foreningslivet har givet mig alt”. Hardsyssels Årbog 1995, side 5-14. Mortensen, Lilly: Herning KFUK gennem 75 år. 1891-1966. Herning KFUK, Herning 1966. 80 sider. Pedersen, Ove: ”25 år med lokalhistorien”. Herning-bogen 2004. Side 167-208. Ringgaard Lauridsen, Henning: ”Foreningslivet i Hammerum kulturhistorisk belyst”. Nyt fra Stationsbyen 3. Århus 1983. 52 sider. Ringgaard Lauridsen, Henning: Det religiøse og kulturelle foreningsliv i Hammerum Stationsby ca. 1890-1930. 1982. 37 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Årsberetning. Landsjagtforeningen af 1923. Herning Afdeling. Herning 1987-.

37.1 Undervisning Abildtrup Johansen, Bodil: ”Opdragelse til det praktisk musiske liv”. Kvan nr. 53 1999. Side 109-119. Alternativ begynderundervisning. Et forsøg. Rapport nr. 2 1975/76. Brændgårdskolen, Herning 1976. 51 sider. Beretning om Herning kommunale Skolevæsen. Herning kommunale skolevæsen. 1956-. Buskov, Mette et. al.: Alternativ begynderundervisning. Et forsøg 1973-1975. København 1977. 181 sider. Børn eller elever? Når helhedsskolen bliver 30 timer om ugen. Skalmejeskolen, Herning 1987. 2 bind. Frydendal Jensen, H.: Beretning om aftenskolevæsenet i Herning 1954-58. Kommentarer til loven om ungdomsundervisning. 1958. 25 sider. Grüner Nielsen, H.: ”Degnesang (”Kingotoner”) i Herningegnen i 1860’erne”. Peter Skautrup og Axel Steensberg: Festskrift til museumsforstander H. P. Hansen, Herning, på 70-årsdagen den 2. oktober 1949. Århus 1949. Hansen, Hans et. al.: Tværfaglig værkstedsundervisning 3.-5. klassetrin ved Gullestrup skole. Danmarks Lærerhøjskole, Skive 1982-84. 3 bind. Harrit, Ole et. al. (Red.): Projekt Skoleevaluering. Erfaringer og perspektiver. En slutrapport. Danmarks Lærerhøjskole. Skive 1999. 156 sider. (bl.a. om Herning) Herning Kommunes Skolevæsen, sektorplan 1997-2000. Visioner, målsætninger, handlingsplaner, udbygningsplaner. Skole- og kulturforvaltningen 1997. 54 sider. Hva´ gør vi nu, lille du. Undersøgelse om skoleelevernes forhold og kendskab til arbejdsmarkedet. Specialarbejdernes fagforenings ungdomsudvalg og Faglig Ungdom i Herning, Herning 1977. 27 sider. Hvid, Mikkel: Helhedsskolen. 12 års leg og læring på Skalmejeskolen. Herning Kommune. Herning 1998. 61 sider. I skole igen… Portræt af Herning skolevæsen. Herning Folkeblad, Herning 1990. 36 sider. Institutions- og skoleforhold i Herning kommune 1970-85. Herning 1972. 22 sider. Jensby, Ane-Marie og Ellen Thomsen: Om undervisning af fremmedsprogede elever på Gullestrup skole. En rapport. Herning 1986. 18 sider.


Johansen, Thomas: ”Fra min skoletid i Herning 1938-1943”. Hardsyssels Årbog 1998, side 123-136. Johansen, Troels og Hans Jørn Hansen (red.): Rammer om undervisning og uddannelse i 70’erne. Herning 1971. 74 sider. (Udg. i anledningen af Herning Seminariums 10-års jubilæum). Herning kommunes skolevæsens udvikling. Herning 1957. 15 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Leth Frandsen, Allan: ”Byen og skolen”. Herning-bogen 1998. Side 5-11. Læseplaner for Herning kommunes skolevæsen. Herning kommune, Herning 1977. Madsen, Johannes: En herningdreng fortæller fra sin barndom og skoletid 1916-1932. Næstved 1987. 27 sider. Pedersen, Ove: ”Fra hedeskole til moderne skolevæsen. Historien om Hernings skolevæsen 1734-1970”. Herningbogen 2000. Side 3-271. Poulsen, Ejnar: ”Hammerum Herreds Degnehistorie”. Hardsyssels degnehistorie, bind 2, Viborg 1934. 127 sider. På vej mod 1995. Styringsgruppens bygningsrapport. Herning kommune, Herning 1984. 23 sider. (Skolestruktur i Herning kommune) På vej mod 1995. Styringsgruppens pædagogiske rapport. Herning kommune, Herning 1984. 49 sider. (Skolestruktur i Herning kommune) Skoleplan for Herning kommunale Folkeskole. Herning Byråd, Herning 1921. 4 sider. Skoleplan for Hernings købstadsordnede skoler. Hernings skolekommission, Herning 1956. Storgaard Pedersen, P.: ”Degnenes økonomiske tilstand i Hammerum herred for omtrent 200 år siden”. Hardsyssels Årbog 1907, side 52-58. Storgaard Pedersen, P.: ”En lærebogsstrid i Hammerum herred”. Hardsyssels Årbog 1911, side 25-36. (Erik Pontoppidans lærebog ”sandhed til Gudfrygtighed”) Støttrup, Anna: ”Fra kongens skatkammer: - Brudstykker af billedsamtaler”. Billedpædagogisk tidsskrift, nr. 4 2004. Side 20-21. (Om et forløb på Lundgårdskolen om temaer i billedkunsten) Tjørnehøj, Inger, Frode Vanggaard og Peter Aagaard: Alternativ begynderundervisning – og hvad så? 4. c. og 4. d. 1976/77. Brændgårdskolen, Herning 1977. 42 sider. Undersøgelsen i Herning vedrørende ungdommens uddannelsesmuligheder. Ungdomskommissionen, Herning 1959. 42 sider. Undervisningsplan for Herning kommunale Skole, Folkeskolen. Herning Sogneraad, Herning 1910. 23 sider. Undervisningsplan for Herning Kommunes købstadsforordnede Folkeskoler. Herning Byraad, Herning 1942. 31 sider. Undervisningsplan for Herning købstads skolevæsen. Herning kommune, Herning 1963. 78 sider. Unge skoleelevers fritidsvaner. Rapport over undersøgelse af fritidsvaner hos unge skoleelever i Herning. Herning Seminarium, Herning 1969. 24 sider.

37.18 Seminarier Herning Seminarium 1960-1985. Historie og utopier. Herning 1985. 153 sider.


Johansen, Troels og Hans Jørn Hansen (red.): Rammer om undervisning og uddannelse i 70’erne. Herning 1971. 74 sider. (Udg. i anledningen af Herning Seminariums 10-års jubilæum). Årsskrift. Herning Seminarium. 1965-.

37.206 Spejderbevægelse 75 år i Herning. Det Danske Spejderkorps, 1. Hede Gruppe. Herning 1991. 105 sider. Bøge Pedersen, Tine og Bjarne Steen: Herning FDF/FPF 1917-1992. Skjern 1992. 95 sider. Dalgas Gruppe, Herning. 1920-1945. KFUM-Spejderne i Danmark. Herning 1945. 37 sider. Jensen, Ove, H. R. C. Kaae og C. Sander Pedersen: Landsforbundet Frivilligt Drengeforbund, Herning 9. januar 1917 – 9. januar 1942. Herning 1942. 38 sider. KFUM-spejderne i Herning. 50 års jubilæum. Herning 1970. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Olsen, Jørgen (red.): 75 år i Herning. Det Danske Spejderkorps, 1. Hedegruppe, Herning. Herning 1991. 105 sider. Pedersen, Kaj: Herning FDF. 1917 - 9. januar - 1967. Herning 1967. 79 sider. Steen, Bjarne: Herning FDF/FPF 75 års jubilæumsavis. Herning Folkeblad, Herning 1992. 32 sider.

37.24 Børnehaver Krøigård, Kirsten: Businstitutioner. Børns trivsel og sundhed i to busprojekter i Herning Kommune. Herning Kommune, Herning 1996. 135 sider.

37.414 Højskoler Arnfred, Helle et. al.: Højskole på heden. Herning Højskole i 25 år. Herning 1986. 126 sider. Hansen, H. P.: Herning Højskolehjem gennem 50 år. 1890-1940. Herning 1940. 109 sider. ”Herning Højskole”. Byggeindustrien 1963. Side 373-76. Herning Højskole. Økologigruppen 1978. Økologiske initiativer – en idébog. Herning Højskole, Herning 1978. 94 sider. Herning Højskolehjem 1890-1915. Et historisk Festskrift. Herning Højskolehjems bestyrelse, Herning 1915. 64 sider. Jespersen, Gunnar: ”Den nye højskole”. Mobilia nr. 98, Snekkersten 1963. Lund, Nils-Ole: ”Herning højskole”. Arkitektur 1963. Side 81-89. Pedersen, Ove: ”Der var engang et højskolehjem”. Herning-bogen 1990. Side 1-107. Terkelsen, Johannes: En vej til højskolen. Erindringer. 1975. 150 sider. Årsskrift. Herning Højskole. 1963-1999.

37.5 Enkelte skoler 100 år Vestervangskolen 1882-1982. Vestervangskolen, Herning 1982. 64 sider. Beretning om Nørregades Skole for skoleåret… Herning 1956-.


Broløs, Finn: Kunst. En del af hverdagen på CEU Herning. Herning 2003. 59 sider. Brøndum, Søren og Hans Jørgen Thomsen: Herning Gymnasiums tre skoler. Arkitektur og pædagogik i Herning Gymnasiums tre bygninger? Herning-bogen 1998. Side 31-54. Bøegh: Erik: ”Skandaler i pressen”. Herning-bogen 1998. Side 55-63. (Om gymnasiet) Børneskolen Bifrost. Herning 1984. 26 sider. Christensen, C. L.: Herning Gymnasium. Skoleefterretninger. Herning 1949. 72 sider. (Udgivet i anledningen af gymnasiets 25 års jubilæum i 1948) Dybro, Johannes, Ove S. Torp og Hans R. Møldrup (red.): Herning Friskole 1908-1983. Herning 1983. 68 sider. Grube, Lisbeth, Lotte Scharff og Vibeke Larsen: Pionerånden lever videre. Herning Gymnasium 75 år. Herning Folkeblad, Herning 1998. 15 sider. Hammerum Friskole. Herning 1988. 91 sider. Hansen, Hans et. al.: Tværfaglig værkstedsundervisning 3.-5. klassetrin ved Gullestrup skole. Danmarks Lærerhøjskole, Skive 1982-84. 3 bind. Herning Billedskole 1988-1998. Herning 1998. 15 sider. Herning Friskole. Herning Friskole, Herning 1972. 42 sider. Herning Friskole. Herning Friskole, Herning 1992. 23 sider. Herning Gymnasium 60 år - 1983. Herning Gymnasium, Herning 1983. 71 sider. Herning Gymnasium 1923-1948. Herning 1948. 97 sider. Herning Gymnasium 1923-1973. Herning Gymnasium, Herning 1973. 83 sider. Hoff, Poul Ernst og Bennet Windinge: ”Herning gymnasium”. Arkitekten 1955. Side 84-88. Husker du vor skoletid… Herning Gymnasium 1923-1948. Studenternes jubilæumsfest. Herning 1948. 20 sider. Hvid, Mikkel: Helhedsskolen. 12 års leg og læring på Skalmejeskolen. Herning Kommune. Herning 1998. 61 sider. Introduktion til Herning Gymnasium og HF-kursus. Herning 1973-1978. Jensby, Ane-Marie og Ellen Thomsen: Om undervisning af fremmedsprogede elever på Gullestrup skole. En rapport. Herning 1986. 18 sider. Jensen, K. O. og Bo Esbjørn Larsen: ”Fra dilettant til musicals”. Herning-bogen 1998. Side 74-83. (Om gymnasiet) Kragsig Thomsen, Jens: ”Musikalske glimt i Herning Gymnasiums historie”. Herning-bogen 1998. Side 84-95. Meddelelser fra Nørregades Skole i Herning. 1944-. Meddelelser fra Vestergades Skole. u.å. Merrild, Erik: Strejflys over Herning Gymnasiums barndom. Herning Gymnasium, Herning 1993. 52 sider. Miljøgodkendelse, udvidelse af Herning Flyveplads med en luftfartskole. Ringkøbing Amt, teknik og miljø. Rinkøbing 2004. 50 sider.


Møldrup, Hans R. (red.): Herning Friskole 1968. Herning 1968. 63 sider. Møller, Henrik Sten: Jørn Utzon Houses. Kbh. 2004. 239 sider. (bl.a. afsnit om Herning School Complex) Nellemann, Karen, Orla Nielsen og Villy Bergquist Sønderby (red.): Midtjyllands Kristne Friskole 1973-1998. Midtjyllands Kristne Friskole, Herning 1998. Nielsen, Gerda (red.): Sønderagerskolen 25 år. Herning 1993. 32 sider. Nørregades Skole 1918-1988. Herning 1996. 135 sider. Overgaard, Flemming og Martin Tønner: ”Rektors første sted”. Herning-bogen 1998. Pedersen, Ove: Fritidscentret Brændgård gennem 25 år. 1972-1997. Herning 1997. 83 sider. Pedersen, Ove: ”Hvordan Herning fik sit gymnasium”. Herning-bogen 1998. Side 12-25. Pedersen, Ove: ”I særklasse på Herning Gymnasium for 60 år siden”. Uddannelseshistorie 1993. Side 41-45. Pedersen, Ove: ”Klokken”. Herning-bogen 1998. Side 26-30. (Om gymnasiet). Pedersen, Ove: Lind skole 1916-1991. Et stykke skolehistorie. Herning 1992. 72 sider. Persson, Torben: Netop. 9.b. Gjellerupskolen 1991. Gjellerup 1991. 30 sider. Røjkjær, Kaj, Carl Erik Tersbøl og Torben Thuesen (red.): Æbleskiver til alle. Gjellerupskolen 1972-1997. Herning 1997. 71 sider. Skoleefterretninger. Herning Gymnasium 1930-1972. Skoleefterretninger. Herning Højere Almen Skole 1924-1929. Skoleplan for Herning Gymnasium. Herning 1950. 8 sider. Søby, N. C.: ”Bidrag til Rind kirkes historie”. Hardsyssel Årbog 1964, s. 126-167. (Også skolehistorie). Søby, N. C.: ”Thomas Nielsen - lærer, redaktør og politiker”. Hardsyssels Årbog 1972, side 37-53. (Redaktør og bladudgiver, Herning Folkeblad, Birk skole, Realskolen i Herning) Tjørnehøj, Inger, Frode Vanggaard og Peter Aagaard: Alternativ begynderundervisning – og hvad så? 4. c. og 4. d. 1976/77. Brændgårdskolen, Herning 1977. 42 sider. Trivselsrapport. En undersøgelse af trivselen blandt elever på Herning Gymnasium og HF-Kursus foretaget i efteråret 1976. Herning Gymnasium og HF-Kursus, Herning 1976. 25 sider. Undervisningsbilleder. Et møde med Leonardo da Vinci og Børneskolen Bifrost. Vejle 2000. 223 sider. Undervisningsplan for Gullestrup Skole. 1932. 8 sider. Undervisningsplan for Herning Folkeskole. Herning Byråd, Herning 1921. 29 sider. Undervisningsplan for Herning Landskole. Herning Landskole, Herning 1922. 12 sider. Velkommen til Herning Gymnasium. 1979-. Vestervangskolen 1882-1957. Fra sognets mindste til byens største skole. 1957. 47 sider.


Årsberetning. Specialarbejderskolen i Herning 1965-. Årsskrift. Hammerum Fri- og Efterskole. 1960-. Årsskrift. Hammerum Landbrugsskole og Husholdningsskole. 1954-. Årsskrift. Herning Gymnasium. 1988-. Årsskrift. Midtjyllands Kristne Friskole.

37.6 Højere uddannelse ”Bogtrykkerskolen Herning”. Den sorte kunst i Hardsyssel. 1967. (Udgivet i anledningen af Ringkøbing Amts Bogtrykkerforenings 50 års jubilæum). Handelshøjskoleafdelingen i Herning. 10 års jubilæum 1982. Handelshøjskoleafdelingen i Herning, Herning 1982. 43 sider. ”Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning”. Arkitektur DK nr. 6 1996. Side 372-377. Nygaard, Erik: ”Eksportskolen i Herning”. Arkitektur DK nr. 7 1990. Side 337-343.

37.7 Specialundervisning Specialundervisningscentret i Herning 25 år, 1961-1986. Herning 1986. 42 sider.

37.8 Folkeoplysning og kulturformidling Andreasen, John: Kulturelle samråd efter 25 år, 1965-1990. Det kulturelle samråd, Herning 1990. 39 sider. Hagen, Agnete et. al.: Kultur i Herning. Det Kulturelle Samråd og de kulturelle foreninger og institutioner gennem 25 år, 1965-1990. Det Kulturelle Samråd, Herning 1990. 131 sider. Kulturellen. Herning 1993-. Monrad Hansen, Jens: Sådan burde kulturlivet være. Rapport fra fremtidsværksted om kulturen i Herning kommune. Herning kommune, Herning 1993. 23 sider. Årsberetning. Det kulturelle samråd. Herning 1987-.

38.1 Forsikring Bendixsen, Mogens: - om Broders Huus vorder brent. 150 år med brandforsikring på Herningegnen. Hammerum Herreds Brandforsikring 1844-1994. 1994. 63 sider. Christensen, Evald: Herning Sygekasse. 1876-1951. Herning 1951. 68 sider. Hansen, H. P.: Hammerum Herreds Gjensidige Brandforsikringsforening for Løsøre 1844-1944. 1944. 59 sider. Mogensen, N. Kr.: Herning Sygekasse 1876-1926. Lidt om Sygekassens Historie og Udvikling gennem 50 Aar. Herning 1926. 24 sider.

38.2 Privat forsorg og velgørenhed Bak, Maren: Blå Kors’ arbejde blandt fattige. Aalborg 1989. 107 sider.


Jensen, Kjeld B.: ”Mads Weis - en klog mand i Vestjylland”. Hardsyssels Årbog 1975, side 19-32. Jensen, Kjeld B.: Mads Weis - en klog mand i Vestjylland og hans slægt. 1974. 191 sider. Nielsen, Oluf: Det gamle Apotek. Herning Løveapotek. 1832-1932. 5 kronikker i Herning Folkeblad 1932, findes på Herning Centralbibliotek. Thyrring, Ulla: ”Kloge folk i Herning. Eller da skillingsvisen blev til virkelighed”. Else Marie Kofod og Eske K. Mathiesen (red.): Traditioner er mange ting. Festskrift til Iørn Piø på halvfjerdsårsdagen den 24. august 1997. Foreningen Danmarks Folkeminder, København 1997. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Hjælpsomhed mod trængende. Hjælpsomhed mellem ligestillede”. Hardsyssels Årbog 1914, side 105-114.

38.4 Offentlig forsorg og omsorg Bendixsen, Mogens: Det skete alt sammen på Fattiggårdens Mark. 75 års sygehushistorie i Herning - og noget om tiden før. Herning 1985. 79 sider. Beretning om Fattig- og Aldersrentevæsenet samt Enke-Børns-Understøttelse i Regnskabsaaret… Herning Kommune, Herning 1922-. Enlige mødre i Gullestrup. 1985. 2 bind. Gullestruphåndbogen.. PR-Gruppen for det Boligsociale Arbejde i Gullestrup, Herning 1989-. Hølund, Tage: ”Herning sygehus ved århundredeskiftet”. Medicinsk Forum nr. 6 1981. Side 203-206. Krog, A.: ”Omrids af lægevæsenet i Ringkøbing amt indtil 1915”. Hardsyssels Årbog 1915, side 49-78. (Med oversigt over embedslæger og praktiserende læger 1775-1915). Mainz, Hanne: Sluse-projektet – Herning og Ikast, 1996. Et prostitutionsprojekt. Herning 1996. 50 sider. Meden Baumgarten, Pia: De er så søde, men de har så travlt. En kvalitativundersøgelse af 33 patienters oplevelser under indlæggelsen på Ringkøbing Amts sygehuse. Herning 2002. 48 sider. Midtjysk døvehus 1952-1977. Herning 1977. 24 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Portræt af Herning Centralsygehus. Herning Folkeblad, Herning 1990. 27 sider. Rasmussen, Palle C., Kurt H. Jørgensen og Egon Søndergaard: Arken på marken. Kollektivcentret i 25 år 1971-1996. En mosaik. Kollektivcentret Bytoften, Herning 1997. 48 sider. Regnskabsberetning. Ringkjøbing Amts Syge- og Epidemihus i Herning. Herning 1943-1949. Regnskabsberetning og lægestatistik. Centralsygehuset i Herning, Herning 1949-. Rolsted, Johannes: Oplevelser fra 5 måneders ophold på Herning Centralsygehus. Herning 1980. 31 sider. Social- og sundhedsplaner. Herning kommune, Herning 1979-. Sundhedsvedtægt for Gjellerup Kommune under Ringkøbing Amt. Ikast 1932. 20 sider. Sundhedsvedtægt for Herning Købstad. 1917, 1931, 1949 og 1953. 29, 108, 80 og 79 sider. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Jordemødre. Lægevæsenet”. Hardsyssels Årbog 1914, side 156-164.


Årsberetning. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Centralsygehus. Årsberetning. Sundhedsplejen i Herning. 1983-.

38.5 Forsorg for børn og unge Bendixsen, Mogens: Historien om et børnehjem. Hammerum Herreds Børnehjem, Børnehjemmet Toften 1887-1987. Herning 1987. 59 sider. Bruun, Henning, Leo Skaaning og Arne Bøgh Vinther: 25 år. 1962-1987. Herning 1987. 20 sider. (Om Børne- og Ungdomsinstitutionen Porshøj) Faureholm, Jytte og Søren Bever: Børn af udviklingshæmmede forældre. Et pilotprojekt gennemført i Social- og Sundhedsforvaltningen i Herning Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Herning 1992. 33 sider. Hammerum Herreds Børnehjem. Herning 1912. 15 sider. Have Nielsen, Bente: Forsøgsprojekt omkring kontaktsvage børn i Røde Kors Børnecenter, Herning. Røde Kors Børnecenter, Herning. 82 sider. Leth Frandsen, Allan: Plads til alle. Herning Husmoderforenings Børnegård ”Olgas minde” 1953-2003. Herning 2003. 23 sider. Malling Pedersen, Jens: ”Tre institutioner for forsorg”. Tegl nr. 3 1983. Side 110-116. (Om børnehjem i Tjørring) Undersøgelse af serviceniveauet i spæd/småbørnssundhedsplejen i Herning Kommune, sammenlignet med et antal udvalgte kommuner. Herning Kommune, Herning 1992. 20 sider.

38.6 Forsorg for ældre Arbejdsmiljøregnskab for Plejehjemmet Vesterled. Et bedre arbejdsmiljø giver færre sygedage og medarbejdere, der trives. Herning Kommune, Herning 1994. 27 sider. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Aftægtsfolk”. Hardsyssels Årbog 1914, side 136-139.

38.7 Forsorg for handicappede og syge Børn og ergoterapi. Foreningen af aut. Ergoterapeuter, København 1979. 40 sider. (Om handicappede børn i Herning). Faureholm, Jytte og Søren Bever: Børn af udviklingshæmmede forældre. Et pilotprojekt gennemført i Social- og Sundhedsforvaltningen i Herning Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Herning 1992. 33 sider. Gustafsson, Jonas: Projekt holdninger. En evaluering af en kampagne omkring sindslidende og sindslidelser. Distriktspsykiatrien i Herning, Herning 1989. 37 sider. Hjælp til selvhjælp. At bryde de snærende bånd. Centralsygehuset i Herning. Psykiatrisk Afd. E I, Herning 1981. 40 sider. Lund, Grethe: Musikterapi med psykiatriske patienter. Evaluering af et projekt på Herning Centralsygehus. Ringkjøbing Amtskommune, Den Medicinske Forskningsenhed, Herning 1996. 33 sider. Peulicke Nielsen, Signe og Ellen Margrethe Odgaard: Et tomt rum. Et teaterprojekt i Herning med sindslidende. Herning 1994. 25 sider.


Stahl, Børge: Rapport om PFP = Det socialpsykiatriske praksisforskningsprojekt 1966-68 fra Montebello Dag- og Nathospital i Gentofte, Rigshospitalets psykiatriske afdeling O, Psykiatrisk afdeling, Centralsygehuset i Herning. København 1976. 215 sider. Thirup, Viggo: Brudstykker af en diabetikers dagbog. Minder, mennesker og meninger fra et liv med sukkersyge i 60 år. Herning 1994. 320 sider.

39 Folkekultur Hansen, H. P.: De gamle fortalte. Midtjyske Kulturbilleder. Aarhus 1939-1950. 3 bind. Hansen, H. P.: Degnens ”Bud” samt andre artige og uartige Historier fra gamle Dage. Ringkøbing 1930. 27 sider. Hansen, H. P.: Fra gamle Dage. Kulturhistoriske Billeder fra Midt- og Vestjylland. 1921-1930. Herning 1930. 3 bind. Hansen, H. P.: Kultur- og Sprogminder fra Midtjylland. 1930. 191 sider. Isen, Chr.: ”En jernbanearbejder”. Hardsyssels Årbog 1978, side 63-65. (Omhandler jernbanearbejdernes forhold under bygningen af strækningen Silkeborg-Herning) Jensen, Kjeld B.: ”Mads Weis - en klog mand i Vestjylland”. Hardsyssels Årbog 1975, side 19-32. Jensen, Kjeld B.: Mads Weis - en klog mand i Vestjylland og hans slægt. 1974. 191 sider. Jespersen, Gunnar: Ung i gamle dage. Herning 1989. 138 sider. Krarup, Helmuth og T. W. Valeur: Fra det svundne Hammerum Herred. Herning 1918. 151 sider. Møller Bertelsen, Lis: Ung pige i provinsen. En teoretisk og empirisk analyse af ufaglærte kvinders ungdomsliv i efterkrigstiden, belyst ved interviews med syersker i Herning-området. Århus Universitet, Århus 1984. 2 bd. Petersen, Nis: ”En barndoms Kulører”. Herning-bogen 1994. Side 36-46. Overgaard, Niels: ”En heksejagt fra 1726. (Kollund i Rind sogn)”. Hardsyssels Årbog 1930, side 158-169. Thyrring, Ulla: ”Bruden var i sort”. FRAM 1993. Side 94-100. Thyrring, Ulla: ”Kloge folk i Herning. Eller da skillingsvisen blev til virkelighed”. Else Marie Kofod og Eske K. Mathiesen (red.): Traditioner er mange ting. Festskrift til Iørn Piø på halvfjerdsårsdagen den 24. august 1997. Foreningen Danmarks Folkeminder, København 1997. Toftgaard Poulsen, Søren: ”I rakkernes fodspor”. H. P. Hansen: Jyske skøjere og rakkere. Herning 1992. 2. udg. 128 sider. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Aftægtsfolk”. Hardsyssels Årbog 1914, side 136-139. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Bryllupper. Barselsfærd og børn. Jordefærd”. Hardsyssels Årbog 1914, side 122-132 og 139-142. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Julemærker. Om vejrspådomme. Troen på det overnaturlige”. Hardsyssels Årbog 1914, side 52-58 og 142-150. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Selskabslivet, julegilderne”. Hardsyssels Årbog 1914, side 119-121.

40 Geografi, geologi og turisme


Cykelture ved Herning. Turistforeningen for Herning og Omegn, Herning ca. 1945. 24 sider. Den nye jydske Turistrute over Herning til Midt- og Vestjylland. Herning Journalistforening, Herning 1925. 38 sider. Heden og Herning. Turistforeningen for Herning og Omegn, Herning 1931. 16 sider. Herning. Turist gør Ophold i Herning. Turistforeningen for Herning og Omegn, Herning u.å. 16 sider. ”Kort over brunkulsforekomsterne i Hovedområdet omkring Videbæk, Herning og Brande”. Geografisk Tidsskrift nr. 44, side 102. Milthers, Vilhelm: Mergelaflejringerne i Hammerum Herred. København 1916. 21 sider. På tur omkring Herning. Ture for hele familien. Herning Kommune, Herning 1987. 14 sider. ”Tertiæroverfladens Højdekurver 10-70 m. o. H. i Egnen omkring Videbæk, Herning og Brande”. Geografisk Tidsskrift nr. 44, side 110. Toftgaard Poulsen, Søren: 5 oplevelsesrige ture i det midtjyske landskab. Foreningen for Egnskarakteristisk Turisme i Herning, Herning 1991. 167 sider. Toftgaard Poulsen, Søren: ”På naturvandring i Bølling Sø”. Journalen nr. 5 1996, side 9-15. Turistguide Herning. Herning Turistforening u.å.

40.1 Kort Bykort Herning. Dragør 1983. Kortbog over Herning kommune. Herning 1985. 99 sider. ”Midtjylland omkr. 1800. Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over Lundenæs amt”, trykt 1806. Hardsyssels Årbog 1934, side 120-121.

46.1 Gårde, herregårde og slotte Flindt, Emil: ”Friherren paa Herningholm”. Jyske Samlinger 2. række II, side 145-189. Friis, F. R.: ”Mere om Friherren paa Herningsholm”. Jyske Samlinger 2. række III, side 195-205. Fussing, Hans H.: ”Herningsholm i midten av det syttende århundrede”. Hardsyssels Årbog 1934, side 101-115. Hansen, H. P.: ”Herningsholm i sagn og overlevering”. H. P. Hansen: Kæltringejagten og andre beretninger fra det gamle Jylland. 1966. Hansen, H. P.: ”Hovvisen fra Herningholm”. Hardsyssels Årbog 1945, side 5-12. Herningsholm – en herregård fra Frederik II’s tid. Komitéen til Herningsholms bevarelse, Herning 1973. 19 sider. Holm, Erik Einar: Herningholm. Skitseforslag til restaurering og ombygning, april 1971. Herning Kommune, Herning 1971. 39 sider. Jerk, Flemming: ”Ringkøbing amts herregårde gennem godsslagtningens tidehverv”. Hardsyssels Årbog 1958, side 100-151. (Bl.a. om Herningsholm). Nygård, S.: ”Herningholm”. Danske Herregaarde 1920. Side 122-128.


Rostholm, Hans: ”Herningsholm: Udgravninger 1975-1980”. Antikvariske studier 4 1980. s. 199-240. Rostholm, Hans: ”Udgravninger ved Herningsholm”. Hardsyssels Årbog 1978, side 79-114. Stavnstrup, P.: Herningsholms Historie. Træk af Landbrugets Udvikling i Hammerum Herred. Herning 1917. 205 sider. Steensberg, Axel: Herningsholm. En befæstet renæssancegårds bevaring og restaurering. Herning 1980. 23 sider. (Se også grundplaner i Hardsyssels Årbog 1978 og 1980.) Steensberg, Axel: Herningsholm og hosebinderne. Fra herregård til Blichermuseum. Herning 1982. 229 sider. Steensberg, Axel: Herremændene på Herningholm. Ridderliv og studeavl. Herning 1975. 203 sider. Tang Kristensen, Evald: Nissen på Herningholm. Herning 1981. 4 sider. Thyrring, Ulla og Poul Kristensen: Et Blichermuseum på Herningholm. 1973. 7 sider.

46.4 Gjellerup-Hammerum Hansen, Christian N.: Mænd og kvinder i Gjellerup sogn 1650-1699. Skals 1980. 28 sider. Lier Hansen, Tage: Gjelleruplund. Markedsby og hovedstad i det gamle Hammerum herrred. Herning 1980. 226 sider. Linå Jørgensen, Ole: Jernbanegade. Hammerum-Gjellerup Borgerforening, Hammerum 1988. 24 sider. Mikkelsen Tørning: ”Hammerum Stationsby”. Jyske Byer og deres Mænd, bind 4. København 1916. Mosestationen Pontoppidan og Gjelleruplund Mosestation ved Herning. Vejledning nr. 2 for Besøgende. Det Danske Hedeselskab, 1910. 16 sider. Nielsen, K. F. L.: Fra Studekørsel til Motordrift. Nogle Optegnelser om Gellerup Sogn. Herning 1922. 219 sider. Tang Kristensen, Evald: Gjellerup Sogns Degnehistorie samt en lille Fremstilling af Skolevæsenets Udvikling der. Vejle 1917. 88 sider.

46.4 Gullestrup Fløe, Gunnar: Gunnar og Gullestrup – om sammenhold og naboskab. Herning 1988. 28 sider. Gullestrup – en ny by i Herning. Herning Andelsboligforening, Herning 1971. 23 sider. ”Gullestrup i Herning”. Arkitekten, nr. 21, 1972. Side 425-431. Gullestruphåndbogen.. PR-Gruppen for det Boligsociale Arbejde i Gullestrup, Herning 1989-. Gullestrupkonkurrencen. Peter Bredsdorffs Tegnestue, København 1965. 12 sider. Gullestrup-området og den overordnede planlægning i Herning-egnen. Materiale fremskaffet af et arbejdsudvalg. Peter Bredsdorff A/S, København 1966. 31 sider. Lund Andersen, H.: ”Gullestrup – en ny by i Herning”. Stads- og havneingeniøren nr. 5 1974. Side 90-94. Mammen, Hans: ”Gullestrup ved Herning”. Byplan nr. 3 1972. Side 79-84.

46.4 Hammerum Herred


Boysen, Benny: Søren Hampens saga. Et tidsbillede fra Hammerum herred. Herning 1973. 116 sider. Damholt, Chr.: ”Nogle livserindringer. Befolkning og boligforhold i Hammerum herred for ca. 100 år siden”. Hardsyssels Årbog 1968, side 170-172 (Skolegang, religiøse bevægelser, oplysning, uld, fritid, plantning, tørv m.m.). Hammerum herred. Herning og Ikast Erhvervsråd. Ikast 1968. 36 sider. Huda, David: Fra Haifa til Hammerum herred. 1950. 196 sider. Huda, David: Intet blivende sted. 1950. 153 sider. (2. del af Fra Haifa til Hammerum) Krarup, Helmuth: Minder fra det svundne Hammerum Herred og Herning. Herning 1963. 124 sider. Krarup, Helmuth og T. W. Valeur: Fra det svundne Hammerum Herred. Herning 1918. 151 sider. Krarup, Helmuth og T. W. Valeur: Gamle Minder fra Hammerum Herred og Herning. Herning 1916. 152 sider. Kaae, Alfred: ”Det tingsels gods i Hammerum Herred”. Hardsyssels årbog række 2, bd. 2 1968. Side 141-46.

46.4 Herning Albrechtsen, Gorm: Set & sket i Herning. Herning 1982. 100 sider. Ankerstrøm, Anker: Fra Herning og Hedelandet. Erindringer fra Århundredeskiftet. Herning 1975. 124 sider. Bak Kristensen, Mary: ”Ung i Herning omkring århundredeskiftet”. Herning-bogen 1992. Side 13-35. Bendixen, L. V.: Herning. Herning 1912. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Bendixsen, Mogens: ”Da Herning gjorde op med de landsskadelige”. Herning-bogen 1997. Side 73-85. Bendixsen, Mogens: ”Herning i 40’erne - mennesker og miljøer”. Herning-bogen 1991. Side 1-125 Bendixsen, Mogens, Peder Christensen og S. A. Thomsen: Herning. Herning 1976. 90 sider. (Billedværk med fotos af Eigil Thomsen) Beregning og Oversigt over de økonomiske Følger ved Hernings Overgang til Købstad 1913. Herning 1911. 21 sider. Bilde, Karen Marie: Herning - i ord og billeder 1979. Herning 1979. 35 sider. (Skrevet og tegnet af elever i Herning storkommunes skoler i Det internationale børneår). Breinholdt, Mette: Ung i Herning – også i år 2000. Herning Kommune, Herning 1996. 15 sider. Bundesen, C. E.: Billeder af torvets historie. Herning 1996. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Bundesen, C. E.: ”Glimt af Hernings historie ca. 1680 - ca. 1880”. Hardsyssels Årbog 1990, side 105-132. Bundesen, C. E.: Herning - fra landsby til stationsby. Herning 1986. 96 sider. Bundesen, C. E.: Herning - fra stationsby til købstad. Herning 1989. 167 sider. Bützow-Rohde, G.: ”Vesterholm ved Herning”. Hardsyssels Årbog 1948, side 139-150. Christensen, Chr.: ”Hvad Herning var i min barndom. Herning i 1860’erne”. Herning-bogen 1992. Side 5-12.


Christensen, Jacob: 60 år i Herning. Med et historisk tilbageblik. Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub i Herning, Herning 1987. 34 sider. Derude vestpå - hvor byen endte. Kolorittens lokalhistoriegruppe. Herning 2000. 96 sider. Det ny Herning. Herning. Ellgaard, Hanne og Ole Smed Andersen: Herning. Herning Kommune, Herning 1988. 86 sider. Engelstoft, Steen: “Danish market towns – land-use and development”. Scandinavian housing and planning research 6 1989. Side 1-16. Frølund, L. Ch. Th.: Herning Sogn og Plads før og nu. Herning 1874. 32 sider. Frølund, L. Ch. Th.: Herning Sogn og Plads før og nu. Herning 1961. 43 sider. Frølund, L. Ch. Th.: Herning Sogn og Plads før og nu. Herning 1981. 43 sider. Gjeding-Thisted, Sv. A.: Landsbyen Herning 1900-1914. Herning 1972. 61 sider. Hagedorn, Finn: ”Mindegades skræk”. Herning-bogen 1995. Hansen, H. P.: Herning by. Herning 1987. 140 sider. (Optryk fra Jyske Byer og deres Mænd, bind 4, 1916) Hansen, H. P.: ”Herning - hedens by”. Hjemstavnsbogen for Ringkøbing Amt. Holstebro 1937. Side 393-405. Herning: By og egn i billeder. Herning 1963. 56 sider. ”Herning. Hedetur”. Politiken søndag 21. september 2003, 15 sider (Artikler i forbindelse med udnævnelse af Herning til årets by 2003) Herning – her er alle muligheder åbne. Herning Kommune, Herning 1995. 23 sider. Herning i anledning af hedebyens overgang til købstad. Herning 1913. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning Købstad. Aar 1913. Herning 1988 (genoptryk). 80 sider. Herning/Ikast. På vej mod år 2000. Skanderborg 1994. 149 sider. Hærvig, C.: Herning-Sangen og program for jubilæumsfesten i Herning-Hallen. Herning 1963. (Udgivet i anledning af Herning Købstads 50 års jubilæum 1. april 1963. Findes på Herning Centralbibliotek) Højgaard Sejerkilde, Henrik: ”Et hus på Hernings hovedgade”. Herning-bogen 2001, side 7-19. Højgaard Sejerkilde, Henrik: ”Vokseværk. En billedrejse gennem Herning 1950-2000”. Herning-bogen 1999. Side 3187. Højgaard Madsen, Henrik: ”Gamle postkort fra Herning”. Herning-bogen 1997. Side 20-39. Jepsen, Eli: Herning by og egn. Strejflys over en egns udvikling fra istider til nutid. Herning 1983. 183 sider. Jespersen, Gunnar: Herning i svundne dage. Træk fra den unge købstad i tierne og tyverne. Herning 1981. 93 sider. Jespersen, Gunnar: ”Op og ned ad Bredgade”. Herning-bogen 1987. Side 2-119. Jespersen, Gunnar: ”Op og ned ad Østergade”. Herning-bogen 1988. Side 2-100. Lokalkalenderen. Herning, Ikast, Aaskov. 1986-.


Jul iHerning. Herning. Kongsted Lampe, Jens: ”Forbindelsen Ringkøbing-Århus”. Hardsyssels Årbog 1985, side 43-64. Kruse, Hans: En tur i Blichers fodspor - gennem Blicheregnen fra Herning til Randers. Kjellerup 1992. 36 sider. Leth Frandsen, Allan: Byhistorie på kirkegården. En lokalhistorisk vejviser til Vestre Kirkegård. Herning 1998. 19 sider. Leth Frandsen, Allan: ”En by vokser til”. Herning-bogen 2003, side 9-73. Leth Frandsen, Allan: ”En by vokser til”. Særtryk af Herning-bogen 2003. 72 sider. Leth Frandsen, Allan: ”Herning har så meget andet”. Herning-bogen 2003, side 112-140. Leth Frandsen, Allan: Tændstikmorderen og 14 andre historier fra Herning-kanten. Aulum 1998. 92 sider. Lund Andersen, H.: ”Herning”. Stads- og havneingeniøren nr. 7 1977. Side 146-152. Maibom, C. O.: ”Herning – set igennem en butiksrude”. Benny Boysen (red.): Vestjylland – sådan set. Struer 1985. MAI-projektet i Herning kommune. Evaluering. Herning kommune, Herning 1993. 42 sider. Mariager, Arne: Portræt af en ung by med fremtid. Herning 1979. 30 sider. Mølgaard Nielsen, Malling: Troldhøj. En kulturhistorisk fortælling om livet på Herning-egnen for hundrede år siden. Herning 1986. 119 sider. Møller Bertelsen, Lis: Ung pige i provinsen. En teoretisk og empirisk analyse af ufaglærte kvinders ungdomsliv i efterkrigstiden, belyst ved interviews med syersker i Herning-området. Århus Universitet, Århus 1984. 2 bd. Møller Jensen, Tage Uffe: ”Verden set fra Vestergade”. Herning-bogen 2001, side 20-55. Nielsen, Oluf: ”Fra Hernings opkomsttid”. Jul i Herning 1930. Side 34-35. Nielsen, Oluf: Herning, 1827-1927 samt Rind Sogn. Herning 1928. 80 sider. Nielsen, Oluf: ”Som Herning saa ud for 50 aar siden. Herning 1827-1927”. Kronikker i Herning Folkeblad 1927 og 1933, findes i fotokopi på Herning Centralbibliotek. Nielsen, Oluf: ”Som Herning så ud for 50 år siden”. Herning-bogen 1982. Side 4-34. Pedersen, Ingvard: Fotograf Ingvard Pedersens årstalsliste for Herning. Revideret af Chr. Isen. Herning Museum, Herning 1980. 29 sider. Pedersen, Ove: ”Torvet i Herning”. Herning-bogen 1995. Side 5-145. Petersen, Svend Aage: Glimt fra Herning og Omegn i billeder. Herning 1949. 40 sider. Poulsen, A.: 14 bilture med Herning som centrum. Herning 1965. 134 sider. Poulsen, A.: 15 bilture med Herning som centrum. Herning 1964. 95 sider. Skautrup, Peter: Hørt og husket. Herning 1979. 137 sider. Skodshøj, Har.: ”Byjubilæum i Herning”. Hedeselskabets tidsskrift 1963. Side 87-92.


Sogneanalyse – Skt. Johannes Sogn, 1998. København 1998. 23 sider. ”Som Herning så ud for 100 år siden”. Herning-bogen 1982. Stampe, Johs.: Herning Købstad Aar 1913. Herning 1913. 72 sider. Søndergade – der, hvor byen begyndte. Kolorittens lokalhistorie-gruppe, Herning 2004. 132 sider. Thyrring, Ulla: Årstalsliste for Herning. Herning 1980. 31 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Tuxen, Poul: ”Torvet i stationsbyen”. Nyt fra stationsbyen nr. 12 1987. Side 3-41. Understrup, Konrad: ”Af Herning sogns historie”. Herning-bogen 1986. Side 1-89. Valeur, T. W.: Herning fra 1852-1888. Herning 1952, nyt optryk. 84 sider. Valeur, T. W. og Ib Hjaltason: Herning fra 1852-1888. Aarhus 1888. 40 sider. Yde, Chr.: ”De gamle huse fortæller”. Jul i Herning 1929. Side 4-7. Æ binderi. Steen Blicher Distrikt. Gilderne i Bjerringbro, Herning , Ikast, Karup, Kjellerup, Silkeborg og Viborg. (Tidsskrift). ”Årets by 2003 Herning”. Særtryk af Morgenavisen Jyllandsposten august 2003. 4 sider.

46.4 Lind Martensen, Lars H.: En bid af Linds historie. Udgivet i anledning af Lind Old Boys 25 års jubilæum 7. maj 1994. Lind 1994. 98 sider.

46.4 Snejbjerg Christensen, Peder: Snejbjerg, Studsgaard, Haunstrup sogne. Udviklingen i Snejbjerg, Gødstrup, Haunstrup og Studsgaard op til 1979. Herning 1979. 265 sider. Sulkjær, Johan C.: Snejbjerg Sogn. Herning 1925. 2 bind, i alt 271 sider.

46.4 Tjørring Nielsen, Laurits: Træk af Tjørring sogns historie. Herning 1980. 230 sider.

50.1 Miljø Ansøgning – Green City Denmark. Herning 1993. 43 sider + bilag. Bendixsen, Mogens: ”Vejen til en grøn kommune”. Herning-bogen 1985. Side 1-119. Flensted Poulsen, Jan: NOx reduction by means of gas injection and reburning. Demonstration project at the waste incineration plant ”Knudmoseværket” in Herning, Denmark. Danish Gas Technology, Hørsholm 1996. 120 sider. Fælles miljøredegørelse. Videbæk 1999-. (Green City kommunerne Videbæk, Herning, Ikast og Silkeborg) Gausdal, Kåre et. al.: Grøn kommuneguide. Odense 1992. 64 sider. (Bl.a. om Herning). Gelsing, Steen: ”Grøn plan for Herning og omegnsbyer”. Stads- og havneingeniøren nr. 12 1997. Side 32-33. Georgsen, Flemming: ”Register til Herning-bogen 1989-1995” Herning-bogen 2003. Side 204-220.


Globorama. En verden af grønne oplevelser. Globorama, Herning 1993. 30 sider. Globorama – et 3. generations science center for energi og miljø. Globorama, Herning. 3 sider. Green City Denmark. Herning 1994. 23 sider. Grøn, Per N.: Vandløbene i Herning Kommune 1997/1998. Ringkøbing Amt. Ringkøbing 2000. 106 sider. Grøn plan for Herning og omegnsbyer. Grøn strukturplan for de bynære landskaber omkring Herning, Gullestrup, Gjellerup, Hammerum, Birk, Lind, Snejbjerg og Tjørring. Herning Kommune, Herning 1996. 91 sider. Grønt regnskab. Herning Kommunale Værker 1993-1999 Handlingsplan for miljøafdelingen. Herning Kommune, Herning 1993. 69 sider. Henningsen, Birgitte: Oplæg om grøn planlægning i Herning kommune. Herning kommune, Herning 1982. 16 sider. Herning Kommunes parker. Herning Kommune. Herning 2000. 71 sider. Kesby, Kiri: ”14 år med pesticidfri drift”. Grønt miljø nr. 4 2003. Side 52-53. Leer Sørensen, Leif: ”Globorama”. Arkitekten nr. 2 1994. Side 41-43. Malmros, Per: 3-delt indsamlingssystem for dagrenovation. Rapport fra et forsøg i Fåborg og Herning Kommuner. Miljøstyrelsen, København 1993. 175 sider. Miljø og renere teknologi på små og mellemstore jern- og metalvirksomheder. Problemer og løsninger. Herning kommune, Herning 1994. 26 sider. Miljøgodkendelse, udvidelse af Herning Flyveplads med en luftfartskole. Ringkøbing Amt, teknik og miljø. Rinkøbing 2004. 50 sider. Miljøhandlingsplan 2001-2006. Herning Kommune. 38 sider Miljøredegørelse – Herning, Silkeborg, Ikast og Videbæk kommuner. Green City Denmark, Herning 1993. 103 sider. Miljørigtig projektering af kloakfornyelse i Herning. Miljøstyrelsen, København 1997. 170 sider. Miljørigtig projektering af udtjent industriområde i Herning. Miljøstyrelsen, København 1997. 135 sider. Mortensen, Per Bo og Jørgen Krogsgaard Jensen: ” Nye søer – en spændende anvendelse af marginaljorde”. Vand & miljø nr. 7 1989. Side 293-297. (Om Gullestrup Sø) Moss, J. U.: Green City Denmark. Et miljøindustrielt udstillingsvindue. Industri- og Handelsstyrelsen, København 1991. 69 sider. Nygaard, Erik: ”Økologisk byggeri er blevet realpolitik”. Arkitektur DK nr. 3 1999. Side 130-161, 183-184. Pape, Jon og Palle Kristoffersen: Den levende park. Et udviklingsprojekt i samarbejde med Herning kommune. Parkteknisk Institut, Frederiksberg 1991. 80 sider. Persson, Bengt: Økologiske muligheder i byens grønne struktur. Tværfagligt samarbejde om biodiversitet, organisk affald og regnvand i Herning Kommune. Miljø- og Energiministeriet, Hørsholm 1999. 167 sider. Projekt Grøn Kommune. Kommunerapport. Herning Kommune, Herning 1992. 72 sider.


Thastum, Line: Herning miljø guide. Grønne indkøb, service, råd og aktiviteter for hele familien. Herning Kommune, Herning 2001. 43 sider. Thøgersen, John og Folke Ölander: Borgernes holdninger og adfærd på affalds- og genanvendelsesområdet før og efter indførslen af et nyt renovationssystem i Herning Kommune. Handelshøjskolen i Århus, Århus 2000. 20 sider. Vest for vejen. Miljøundervisning i Herning kommunes skoler. Herning Kommunale Skolevæsen, Herning 1987. 97 sider. Vestergaard, Anette: Grøn uge 97. 28. april – 4. maj. Miljøet i centrum Videbæk, Herning, Ikast & Silkeborg. Herning Kommune, Herning 1997. 16 sider. (Tilsvarende udgivelse i 1999) Zacho, Helle: Projekt Grøn Kommune – kommunerapport Herning. Herning Kommune, Herning 1992. 72 sider. Årsberetning. Green City Denmark 1995-.

60.7 Tekniske skoler Bjerre, M.: Herning Tekniske Skole. 1876-1951. Kortfattet Oversigt over Skolens virksomhed gennem 75 aar. 1951. 15 sider. Bjerre, M.: Jubilæumsskrift for Herning Tekniske Skole 1876-1926. Herning 1926. 31 sider. Bruun, Vagn: Herning Tekniske Skole. Herning Tekniske Skole, Herning 1976. 98 sider. (100 års jubilæumsbog) Herning Tekniske Skole 125 år. En nutidig, fremadrettet mosaik. Herning 2001. 93 sider. Herning Tekniske Skoles årsrapport. Herning. Selvevalueringsrapport fra Handels- & Ingeniørhøjskolen i Herning. Evalueringscenteret, København 1996. 60 sider. Årbog. Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, Herning.

60.9 Industriens historie 50 år med det forunderlige metal. 1945-1995. Herning 1995. 117 sider. (Om Jydsk Aluminiums Industri) ”75 års jubilæum. Fra hestetrukne rutevogne til alle moderne busser”. Transport nr. 8 1979. Side 4. (Om J. ØrumPetersens karosserifabrik) Abildtrup, Anton: Aktieselskabet Fiskbæk Briketfabrik. Udgivet i anledning af jubilæet 1935-1960. Herning 1960. 25 sider. Angli i Herning. Snekkersten 1969. 40 sider. Antonsen, K.: ”Tekstilarbejderne i Hammerum herred i 1940”. Geografisk Tidsskrift nr. 52 1952, side 11-21. ASRA nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt. Herning 1983-. Bendixsen, Mogens: Slagteri i Herning i 100 år. Herning Andelssvineslagteri A/S, C. W. S. Herning Svineslagteri, Herning-Skjern Slagterier A/S, Quality A/S, Royal Dane-Quality A/S. 1889-1990. Royal-Dane Quality, Herning 1990. 172 sider. Bertelsen, Lis: Vi kvinder finder os i for meget. Syersker i Herning 1930-1980. Århus 1980. 98 sider. Bjarnhof, Steen: ”En samling i brug. Kunsten på Angli, Aage Damgaards skjortefabrik i Herning”. Mobilia nr. 98, Snekkersten 1963.


Bogtryk i Herning gennem 90 år. Herning 1988. 13 sider. (Om EkspresTrykkeriet) (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) ”Branden på Herning klædevarefabrik”. Brandfare og brandværn 1953. Side 103-106. Christensen, Jacob: Arbejdernes textileventyr. Herning 1982. 202 sider. Christensen, Jacob: Tekstilarbejdere i Hammerum 1919-1979. Herning 1980. 100 sider. Christensen, Peder: Herning. Herning Håndværker- og Industriforening, Herning 1976. 90 sider. Dal, Erik: Nogle bøger fra Herning. 1936-1986. 131 billeder. Herning 1986. (Udg. i anledningen af Poul Kristensen Grafisk Virksomheds 50 års jubilæum) 214 sider. Damgård, Ellen, Lotte Møhl og Grete Sørensen: Esthers dynetøjer. Herning Museum, Herning 1976. Damgaard, Aage: Mit livs rigdom. København 1980. 179 sider. Dansk Textil Messe. Jydsk Trikotagefabrikant Forening, Herning 1954-. Dansk textil årbog. Dansk Textil Messe og Jydsk Tricotagefabrikantforening, Herning 1955-. Eg Damgaard, Mads og Hans Arne Hansen: Lille bid af ægget, Mads. Mads Eg Damgaards erindringer. København 1990. 222 sider. ”Egetæpper A/S”. Arkitektur DK nr. 8 1984. Side 313-315. Ellerbæk, Carl: Trikotage- og Kniplingefabrik,Herning 1919-1944. Herning 1944. 19 sider. En uldjyde bli´r 75. Udsendt I anledning af A/S Jacob Jensen & Co. Hammerthor’s75 års jubilæum. Hammerum 1984. 12 sider. En undersøgelse af arbejdskraft- og uddannelsesbehovet inden for textil- og beklædningsindustrien m.v. I Ringkjøbing amt. Arbejdsmarkedsnævnet for Ringkjøbing amt, Herning 1985. 57 sider. Eskesen, Ole: Framad i æ hammel. Hvidovre 1997. 54 sider. (Om Eksprestrykkeriet) ”Et eventyr til at tage og føle på. Fra fattigmands nødvendighed til moderne storindustri”. Erhvervsliv 1951. Side 369379. Export 86-87-88 fra Herning. Herning Erhvervskontor, Herning 1987. 36 sider. Hansen, H. P.: Spind og Bind. Bindehosens – Bindestuens og Hosekræmmerens Saga. 1947. 239 sider. Hansen, H. P.: Trikotage-museet i Herning. Indviet den 12. august 1960. Herning 1960. 24 sider. Hansen, H. P. og Laurids Knudsen: Aktieselskabet Jacob Jensen & Co. Trikotagefabrik, Hammerum 50 år, 1893-1943. Herning 1943. 100 sider. Hansen, Tonny: Hern-Ika området. ”Smørhullet” for den danske tekstil- og beklædningsindustri - hvorfor? Ikast 1984. (Speciale fra Geografisk Institut, Århus Universitet) 106 sider. Hansen, Viggo: ”Fra Æ Bindstouw til storindustri”. Bol og By nr. 1 1987. Side 102-128. Hartung, Berit og Peter Keiding: ”Hvad udad tabes”. Lederne nr. 7 2000. Side 30-38. (Om ledelse i tekstilindustrien)


Henriksen, Arne Juhl: “Automatisering nord for Polarcirklen”. Jern- og maskinindustrien, nr. 42, 2004. Side 12-13. (Om Teknokon) Henten, Anders, Morten Falch og Knud Erik Skovby: Industrial and telecommunication networks in Denmark. The case of the textile and clothing industry in the Herning area. Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby 1994. Hjort, Henrik: Lockout’erne på Brdr. Lunds Fabrikker i 1921 og 1922. Århus u.å. (Hovedopgave fra Åbent Universitet) (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) I 75 år har J. Ørum-Petersen blandet sig i trafikken. Herning 1979. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Jansen, Torben Bo og Jesper Strandskov: Valg af fremtid for dansk textilindustri. Herning 1982. 87 sider. Jepsen, Eli: ”Historien bag tekstilindustriens udvikling i Hammerum Herred”. Teknisk tidsskrift for textil og beklædning nr. 1 1980. Side 6. Jepsen, Eli: ”Historien bag tekstilindustriens udvikling i Hammerum Herred”. Teknisk tidsskrift for textil og beklædning nr. 9 1978. Side 17. Jepsen, Eli: ”Tekstilindustriens udvikling i Hammerum herred”. Hardsyssels Årbog 1971, side 33-48. Jespersen, Gunnar: ”Den gamle manufakturhandel og den travle fabrik”. Benny Boysen (red.): Livet i byen. Struer 1981. 128 sider. Jespersen, Gunnar: Fantasien og det regelrette. Milieuet i Mads Eg Damgaards tæppefabrik i Herning. Mobilia nr. 98, Snekkersten 1963. Jespersen, Gunnar: Hundrede års Herning-spind. En jubilæums-collage omkring Uldspinderiet og Klædefabrikken i Herning. Herning 1976. 181 sider. Jubilæumsskrift for Herning Elektro A/S. Herning 1995. 14 sider. Jydsk Fabrikantforening for Tricotage- Textil og Beklædning 1937-1977. Jydsk Fabrikantforening for Tricotage, Textil og Beklædning, Herning 1977. 18 sider. Jydsk Textil Messe i Herning 4-10. august 1948.Herning 1948. 47 sider. Klitmøller, Linda: ”Fra hosebindende hedebonde til maskinstrikkende husmand. Om samspillet mellem trikotageproduktion og landbrug i Hammerum herred i tre hundrede år”. Bol og by nr. 2 1998. Side 64-99. Knudsen, Laurids: Efter hosebinderne. Sådan begyndte det. Herning 1979. 297 sider. Larsen, Vibeke: Den midtjyske erhvervslederpris. Herning 2003. 30 sider. Laugesen, Jørgen: Bogtryk i Herning gennem 90 år. Herning 1987. 7 sider. Liden, Sten-Sture: Lär känna Danmark. En bok om dansk tekoindustri och danska tekobygder. 1990. 110 sider. Lund, Niels-Ole: Bygmesteren C. F. Møller. Århus 1998. 167 sider. (Bl.a. om Angli i Herning) Madsen, Ingefred: Tekstilarbejderne i Hammerum herred 1965. Herning Seminarium, Herning 1966. 27 sider. Maskell, Peter: Ensidige industrikommuner. Bd. 3: Herning og Ikast kommuners afhængighed af tekstil- og beklædningsvirksomhed. Institut for Trafik-, Turist- og Regionaløkonomi, Handelshøjskolen i København, København 1984. Maskell, Peter: ”Kager i Vejle – tøj i Herning”. AKF nyt nr. 2 1994. Side 33-38.


Middelboe, Rolf: Angli i Herning. Aktiviteten omkring skjortefabrikken Angli. Herning 1969. Miljørigtig projektering af udtjent industriområde i Herning. Miljøstyrelsen, København 1997. 135 sider. Nielsen, Orla, Mary Eriksen og Jørn Overgård: Textilarbejdere gennem hundrede år - 1896-1996. Herning 1996. 87 sider. Sinding, Michael: Busserne fra Herning. J. Ørum-Petersens Karossrifabriks busproduktion 1924-1981. Taastrup 2004. 100 sider. Sommer, Kristian: ”Troels Gravesen. Hosekræmmeren, som banede vejen for tekstilindustrien i Midtjylland”. Herningbogen 1983. Side 39-64. Søholm, Ejgil: Angli gjorde det. Aage Damgaard og kunsten. København 1992. 170 sider. Therkildsen, Børge: Eventyret i Tjørring. Tjørring 1982. 71 sider. (Udgivet i anledningen af Micha Trikotages 50 års jubilæum) Thyrring, Ulla: ”Eet hus – mange huse”. FRAM 1990. Side 98-112. Thyrring, Ulla: Eet hus - mange huse. Fra hakkelsesskæreri til hosebinderlaug. Herning 1991. 16 sider. Thyrring, Ulla: ”Jensen & Stampe. En fabrik under forvandling”. Folk og kultur 1974. Side 55-66. Thyrring, Ulla: ”Nyt liv i gammel fabrik”. FRAM 2000. Side 52-62. (Om Herning Klædefabrik) Thyrring, Ulla: ”Textilforum i Herning Klædefabrik”. Danske museer nr. 2/3 1996. Side 8-10. Thyrring, Ulla: ”Tekstilindustrien på Herning-egnen indtil 1930’erne”. Flemming Just (red.): Vestjyllands udviklingshistorie ca. 1750-1914. En arbejdsrapport. Esbjerg 1984. 204 sider. Thyrring, Ulla og Carl Otto Dethlefsen: ”Trikotagemuseet i Herning”. Teknisk tidsskrift for textil og beklædning nr. 5 1975. Side 6-7. Thorø Nielsen A/S. Frijsenborgvej 3, Herning. 40 år 1985. Herning 1985. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Tortzen, Niels Jørgen: Da maskiner afløste hosepindene. De danske tekstilerhverv, 1965. 24 sider. Tortzen, Niels Jørgen: ”Købstaden Herning”. Ingeniør- og bygningsvæsen 1965. Side 81-88. Trikotage-museet i Herning. Indviet den 12. august 1960. Herning 1960. 24 sider. Weir, Donald: Textilindustriens udvikling og betydning for Hammerum herred. Aalborg 1973. 33 sider.

62.1 Energi Bendixsen, Mogens og Niels Nedergaard: Den nemme, gode varme. Hvordan Herning blev Danmarks fjernvarmeby nummer 1. Herning Kommunes Forsyningsudvalg, Herning 1990. 96 sider. Betingelser for Levering af Gas fra Herning Gasværk. Herning 1924. 7 sider. Betingelser for tilslutning til og levering af elektricitet fra Herning Elektricitetsværk. Herning byråd, Herning 1949. 7 sider. Driftsregnskab og Beretning for Herning Elektricitetsværk for Regnskabsaaret… Herning 1927-. Driftsregnskab og Beretning for Herning Gasværk for Regnskabsaaret… Herning 1927-.


Elforsyningen på Herningegnen. Herningegnens Elforsyning, Herning 1983. (I anledningen af 75 års dagen for oprettelse af Herning Elværk 13. dec. 1908) 53 sider. ”Fra Herning Varmeværk til EnergiGruppen Jylland”. Fjernvarmen nr. 10 2000. Side 36-39. Fællesprojektering af 8 gårdbiogasanlæg med central overvågning. Herning Kommunale Værker, Herning 1999. 54 sider. Hansen, H. P.: Jubilæumsskritft for Herning Elektricitetsværk 1908-1933. Herning 1933. 58 sider. Herning Gasværk 50 Aar. 1898-1948. 40 sider. Ilum, O.: Diesel-damp-kraftvarmeværk. (Projekt Herning). Danmarks Tekniske Højskole, København 1975. 83 sider. Jacobsen, Steen Rolf og Ole Willumsen: ”Herning-projektet”. Elektroteknikeren nr. 10 1976. Side 344-352. (Om kraftvarmeværket) Kortlægning af varmeforsyningsforhold i Herning Kommune. Herning Kommunale Værker, Herning 1982. 50 sider. Kraft-varmeværk, damp, Herning-projekt. Et studieprojekt gennemført i 1975-76 af: Dansk Kedelforening, Danske Elværkers Forenings Udredningsafdeling. Teknologirådet, København 1976. 123 sider. Møller, H. P.: ”Kraftvarmeværket – et stort byggeri i Herning”. Byggeforum nr. 10 1982. Side 23-29. Smed, P.: Herning Elværk 1908-1958. Herning 1958. 46 sider. Vindmølleplanlægning i Herning kommune. Herning kommune, Herning 1994. 27 sider. Årsberetning og regnskab. Herning Kommunale Værker, Herning 1994-.

63 Landbrug Dansk Landbrugsmesse i Herning. Foreningen af jydske Landboforeninger, Viby 1991-. Hansen, Christian S.: Illustreret Vejleder under Foreningen af jydske Landboforeningers Dyrskue og Udstilling i Herning den 12., 13. og 14. juli 1907. Aarhus 1907. 112 sider. Hedeselskabets virksomhed med særligt henblik på Herning-egnen. Det Danske Hedeselskab, Viborg 1907. 29 sider. Jørgensen, Andreas: Hammerum Herreds Landboforening gennem 150 år. 1846-1996. Herning 1996. 121 sider. Katalog over Foreningen af Jydske Landboforeningers ungskue samt faglige specialudstillinger af redskaber og maskiner m.v. i Herning. Foreningen af Jydske Landboforeninger, Viby 1962-. Kaae, Alfred: Fæster og husbonde i Hammerum herred. 1971. 107 sider. Klitmøller, Linda: ”Fra hosebindende hedebonde til maskinstrikkende husmand. Om samspillet mellem trikotageproduktion og landbrug i Hammerum herred i tre hundrede år”. Bol og by nr. 2 1998. Side 64-99. Knudsen, Hans Sigfred: ”De boede i barakker af tørv og lyng og havde det ret så gemytligt”. Hedeselskabets tidsskrift nr. 2 1982. Side 29-33. Knudsen, Hans Sigfred: ”I Hedeselskabet historie nævnes Herning ofte i forbindelse med store projekter”. Hedeselskabets tidsskrift nr. 2 1982. Side 22-24. Larsen, Elvig: Hammerum Herreds Landboforening 1846-1946. Et jubilæumsskrift. 1946. 266 sider.


Laursen, Vanda: ”Søren August Fjeldstrup. Hedekongen på Sindinggård ved Herning”. Herning-bogen 1984. Side 4558. Lier Hansen, Tage: Hvor ploven ej kan gå. Hammerum 1987. 67 sider. (Udgivet i anledning af Hammerum Herreds Plantningsforenings 100 års jubilæum) Møller, K. Hammerum Herreds Landboforening 1846-1971. Et jubilæumsskrift. 1971. 104 sider. Nielsen, Niels Jørgen: Gjellerup Sogns Husmandsforening. En oversigt over 50 aars virke. 1958. 14 sider. Pontoppidan, Jørgen A.: ”Hedeopdyrkning set fra Høgildgaard”. Herning-bogen 2003, side 172-197. SAJYKA 1937-1947. Herning 1947. 22 sider. Stavnstrup, P.: Herningsholms Historie. Træk af Landbrugets Udvikling i Hammerum Herred. Herning 1917. 205 sider. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Avlsredskaber. Høslet og høst”. Hardsyssels Årbog 1914, side 58-77. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Husdyrenes røgt. Handel med husdyr”. Hardsyssels Årbog 1914, side 30-43. Ungskuets Billedhæfte. Herning 1946. 16 sider. Westh, Th. Claudi: 12 Aars Højmosekultur paa Mosestationen Pontoppidan i Knud Mose ved Herning. Hedeselskabet, Aarhus 1907. 27 sider. Østergaard, Jørgen: ”Ungskue i landsbyen”. Hardsyssels Årbog 1993, side 5-14. Årsskrift. Hammerum Landbrugsskole og Husholdningsskole. 1954-.

63.71 Mejerier ”Det nye Hammerum Andelsmejeri”. Nordisk mejeri-tidsskrift 1953. Side 191-194. Hammerum Mejeri 1888-1938. 1939. 36 sider. Hansen, H. P.: Bidrag til Midtjyllands Mejerihistorie. Herning 1936. 49 sider. (Om Andelsmejeriet Danalyst) Lier Hansen, Ø.: Snejbjerg mejeri 1887-1987. Herning 1987. 32 sider. Nørgård Graversen, Bjarne: Mejerier i Hammerum Herred gennem tiderne. Kibæk 1975. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Petersen, Aug. M.: Hammerum Herreds Mejeristforening. Festskrift i anledning af 50 aars jubilæet 4. juni 1946. Herning 1946. 27 sider. Snejbjerg Mejeri 1887-1937. Herning 1937. 23 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Snejbjerg Mejeri gennem 50 Aar. Herning 1937. 23 sider.

64 Hjem og husholdning. Damholt, Chr.: ”Nogle livserindringer. Befolkning og boligforhold i Hammerum herred for ca. 100 år siden”. Hardsyssels Årbog 1968, side 170-172 (Skolegang, religiøse bevægelser, oplysning, uld, fritid, plantning, tørv m.m.).


Hansen, H. P.: ”Primitive hjem i Midtjylland”. Folkeliv og kulturlevn. Studier tilegnet Kai Uldall Nationalmuseet, Kbh. 1960. 12 sider. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Bagning”. Hardsyssels Årbog 1914, side 97-99. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Beboelseslejligheden”. Hardsyssels Årbog 1914, side 9-25. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Bjærgning af ildebrændsel”. Hardsyssels Årbog 1914, side 77-81. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Husflid, fremstilling af uld- og lærredsvarer. Bindestuer”. Hardsyssels Årbog 1914, side 88-94. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Maltgøring og ølbrygning”. Hardsyssels Årbog 1914, side 99-105. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Mandlig husflid”. Hardsyssel Årbog 1914, side 82-88. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Pottemageriet”. Hardsyssels Årbog 1914, side 96-97. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Udhusenes indretning og brug”. Hardsyssels Årbog 1914, side 28-29. Understrup, Konrad: Af Bindestuens Saga. Et jubilæumsskrift. Danmarks Garn- og Trikotagehandlerforening, Aarhus 1918. 127 sider.

64.909 Hotel- og restaurationsvæsen ”Fra den stråtækte gæstgivergård til det landskendte hotel”. Jul i Herning 1948. Side 32. Hansen, H. P.: Herning Højskolehjem gennem halvtreds aar. 1890-1940. 1940. 110 sider. Herning Højskolehjem 1890-1915. Et historisk Festskrift. Herning Højskolehjems bestyrelse, Herning 1915. 64 sider. Larsen, Flemming: Hotel Eyde Herning. 150 års jubilæum 1839-1989. Herning 1989. 19 sider. Pedersen, Ove: ”Der var engang et højskolehjem”. Herning-bogen 1990. Side 1-107. Poulsen, Aksel: Hotel Eyde, Herning 125 år. Herning 1964.

65 Handel og erhverv 100 år med bøger. Herning 1993. 12 sider. (Om Henrik Erichsens Boghandel) Bendixsen, Mogens: Uld og handelsblod. De tre Krøjgaard-brødre Niels, Jens og Poul, der skabte myte og Herninghistorie. Herning 1993. 107 sider. Bützow-Rohde, G.: ”Uldtøjskøbmanden Søren Truelsen fra Vesterholm”. Hardsyssels Årbog 1947, side 29-55. Byen kender du. Den danske eksportskole, Herning 1986. (Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet for Herning Handelsstandsforening af et hold studerende ved Den Danske Eksportskole nov. 1985) 90 sider.


Christensen, Svend Erik: Brugsforeninger i Hammerum Herred. Opgave på Herning Seminarium u.å. 23 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) City Branding. En rapport over de 20 største provinsbyers detailhandelsmæssige udviklingsretninger - vinder- eller taberkurs. Retail Institute Scandinavia. Århus 2000. (Bl.a. om Herning). ”Den gamle købmandsgård”. Jul i Herning 1931. Side 6-9. (Omhandler ”Præstmarks gård”) Detailhandelen i Herning Kommune. Nu og i fremtiden. Debatoplæg. Herning Kommune, Herning 1999. 8 sider. Elle Jensen, F.: ”Kirke- og kulturhistoriske småting fra ældre tid”. Hardsyssels Årbog 1959. s. 127-138. (Gjelleruplund marked og bispens visitats). Engelstoft, Steen: “Danish market towns – land-use and development”. Scandinavian housing and planning research 6 1989. Side 1-16. Erhvervsforhold i Herning kommune 1970-85. Rødovre 1972. 20 sider. Export 86-87-88 fra Herning. Herning Erhvervskontor, Herning 1987. 36 sider. Gerdes, Susanne og John Pedersen: Erhvervsundersøgelse 1980. Herning Kommune, Herning 1982. (1. del) Hansen, H. P.: Herning Handelsstandsforening. 1887-1937. 1937. 47 sider. Herning-Hallen 25 år. 1954-1979. Herning 1979. (Findes i Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning-Hallen midt i det hele! Herning u.å. (Findes i Herning Lokalhistoriske Arkiv) Jespersen, Gunnar: Advokatfirmaet Arne Boll. Et tilbageblik. Herning 1988. 18 sider. Jespersen, Gunnar: ”Den gamle manufakturhandel og den travle fabrik”. Benny Boysen (red.): Livet i byen. Struer 1981. 128 sider. Laustsen, Agnes: ”En hosekræmmerslægt fra Hammerum herred”. Personalhistorisk tidsskrift nr. 2 1984. Side 97-108. Leth Frandsen, Allan (red.): ”Op’ i æ Herning-hal og ud’ i æ Herning-haller”. Herning-bogen 2004. 165 sider. Lier Hansen, Tage: Gjelleruplund. Markedsby og hovedstad i det gamle Hammerum herrred. Herning 1980. 226 sider. Lier Hansen, Tage: Hundrede års handel i Hammerum 1886-1986. Hammerum Brugsforening, Herning 1986. 63 sider. Madsen, Karen J. og Ole Bramsen: Erhvervsundersøgelse 1980. Herning kommune, Herning 1983. (2. del) Madsen, Niels Ole og Flemming Larsen: Vejen til succes. Erhvervsparken Herning Nord, Herning 1987. 15 sider. Maibom, C. O.: ”Herning – set igennem en butiksrude”. Benny Boysen (red.): Vestjylland – sådan set. Struer 1985. Nielsen, Niels Jørgen: Gjellerup Brugsforening. 1886-1946. Et jubilæumsskrift. Herning 1946. 42 sider. Pedersen, Ove: ”Christian Yde - købmand, bankmand og borgmester”. Herning-bogen 1993. Side 107-140. Riis, Gunnar: Herning Erhvervsråd 1939-1989. Udskrift fra mødeprotokollen. Erhvervsrådet, Herning 1989. 7 sider. Shannon, Lene: ”En jysk sejtrækker er kommet for at blive”. Bogmarkedet nr. 16/17 1997. Side 14-16. (Om forlaget Ca’Luna) Sommer, Kristian: ”Troels Gravesen. Hosekræmmeren, som banede vejen for tekstilindustrien i Midtjylland”. Herningbogen 1983. Side 39-64.


Sønderby, Evald: ”Købmanden så mulighederne i Herning”. Herning-bogen 2001, side 56-70. ”Til Storemarked i 1890. Reportage i Herning Folkeblad 30.8.1890”. Herning-bogen 1992. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Husdyrenes røgt. Handel med husdyr”. Hardsyssels Årbog 1914, side 30-43. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Markeder”. Hardsyssels Årbog 1914, side 43-47. Tøttrup, P. F.: ”Både økonomi og æstetik indgik i samarbejdet mellem Herning og Hedeselskabet”. Hedeselskabets tidsskrift nr. 2 1982. Side 26-28. Wichmann, Jørgen: Optikfirmaet W. Østergaard, Herning, gennem 100 år. 1975. 12 sider. Årsberetning. Erhvervsrådet Herning-Ikast-Brande. 2000-.

65.07 Handelsskoler Hartmann-Olesen, Anton, og Asbjørn Heide (red.): Otte billeder af vor verden. Herning Handelsskoles 100 års jubilæum. Herning 1992. 156 sider. Steen, Bjarne: 99 år med Herning Handelsskole. Herning Handelsskole, Herning 1991. 20 sider. Årsberetning. Herning Handelsskole.

65.8 Trafik og transport ”75 års jubilæum. Fra hestetrukne rutevogne til alle moderne busser”. Transport nr. 8 1979. Side 4. (Om J. ØrumPetersens karosserifabrik) Asmussen, Ib et. al. : Goddag til 80-ernes trafik i Herning. Herning 1979. 24 sider. Bechgaard, Rich.: ”Aflastningsgade for hovedgade i Herning”. Stads- og havneingeniøren 1965. Side 33-37. Bendixsen, Mogens: ”Bil- og flyvepioneren Hans Dynesen”. Herning-bogen 1992. Bendixsen, Mogens: ”Et vestjysk vejoprør”. Herning-bogen 1997. Side 7-19. Bjørnholt, Johannes: Min livsbane fra Herning til Skjern. Hardsyssels Årbog 1999, side 85-106. De jyske tværveje.Vejdirektoratet, København fl. år (Undersøgelser af diverse ruter) Flindt Larsen, Morten: ”Silkeborg-Herning banen”. Jernbanehistorisk årbog 2002. Side 3-18. Fremtidige trafikmønstre i større provinsbyer. Herning Kommune, Aalborg Kommune. Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm 1982. Gregersen, A.: ”Viborg-Herning”. Signalposten nr. 3 1973. Side 120-130. Hansen, H. P.: ”Samfærdselsmidlerne i Herning”. H. P. Hansen: Kæltringejagten og andre beretninger fra det gamle Jylland. 1966. Heilskov, Chr.: ”De gamle Tværveje fra Aarhus og Horsens til Ringkøbing”. Jyske Samlinger, 5. række VI, side 228250.


Heilskov, Chr.: ”En gammel Randers-Ringkøbing-vej”. Jyske Samlinger, 5. række V, side 247-269. Bækgaard, R.: ”Herning rutebilstation”. Stads- og havneingeniøren 1957. Side 49-54. Bækgaard, R.: ”Herning rutebilstation”. Trafik og teknik 1957. Side 73-77. Hansen, Erik: ”Chausséen fra øst mod vest”. Egnsbogen Bording/Engesvang/Ikast 2001. Side 29-33. Herning Taxa gennem 25 år. 1938-1963. Herning 1963. 21 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning trafikprognosedata. Rødovre 1973. 60 sider. Hurup, Niels og Brian Høj: ”Transportvaner i Herning”. Dansk Vejtidsskrift nr. 8 1997. Side 28-30. Kappel, Thomas: ”Ny banegård med center i Herning”. Jernbanehistorisk årbog 2004. Side 58-64. Kempe, Joachim: Motorvejen Herning-Bording. 4. november 2002. Vejdirektoratet, København 2002. 15 sider. Larsen, Jens: ”En DSB-godsbanes korte saga. Herning-Karup 1971-1977”. Jernbanen nr. 6 1977. Side 143-145. Miljøgodkendelse, udvidelse af Herning Flyveplads med en luftfartskole. Ringkøbing Amt, teknik og miljø. Rinkøbing 2004. 50 sider. Møller, Jes og Adriaan Schelling: 4 byers trafikpolitik. Holdninger, planer og realiteter. Danmarks Tekniske Højskole, Lyngby 1977. 148 sider. Nu åbner Herning Banegårdscenter. Kom til festligt åbent hus lørdag den 28. april. Herning 1979. 8 sider. Nyvig, Anders: Fremtidige trafikmønstre i større provinsbyer. Herning kommune, Aalborg kommune. Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm 1982. 205 sider. Nyvig, Anders: Trafikrapport. Herning Kommune og Vejdirektoratet, Herning 1973-74. 5 bind. Oversigtlig redegørelse for passagertælling 28. – 31. oktober 1982. Trafikselskabet Ringkjøbing Amt, Herning 1983. 21 sider. Pedersen, August M.: ”Fremtiden ligger i luften”. Jul i Herning 1949. Side 30-31. Pendling. Bolig-arbejdsstedstrafik 1980. Herning kommune, Herning 1983. 227 sider. Perspektiv- og handlingsplan for trafik & miljø. Herning Kommune, Herning 1994. 31 sider. Plovgaard, Anders og Mette Plejdrup Nielsen: ”Motorvejen fra Herning til Bording”. Egnsbogen Bording/Engesvang/Ikast 2001. Side 9-13. Rapport vedrørende Skinderholm Flyveplads. Herning kommune, Herning 1983. 24 sider. Rasmussen, Vigand: Givebanen 1894-1914-1994. Vejle 1994. 128 sider. Rute 18 og 15 ved Herning. Landskabsæstetisk vurdering og visualisering. Vejdirektoratet, København 1997. 41 sider. Rute 18 og Diagonalvejen. Undersøgelse af natur, landskab og kulturhistorie. Vejdirektoratet, København 1995. 123 sider. Skov Nielsen, Niels Chr.: Smukke veje – Herning-Bording. Vejdirektoratet, København 1994. 26 sider. Stopinterviewanalyse. Vejdirektoratet 1974-.


Sulkjær, Johan C.: ”Om vejvæsen i Hammerum herred 1773-1843”. Hardsyssels Årbog 1934, side 119-138. Thomsen, Hans: ”Da toget kom”. Egnsbogen Bording/Engesvang/Ikast 2001. Side 39-53. (Om Silkeborg-Herning banens 125 år) Trafik og miljø. Venlig trafik på sikre og smukke veje. Handlingsplan. Herning Kommune, Herning 1996. 43 sider. Trafikanalyse. Herning-Viborg radialen, 30. april 1975. Vejdirektoratet, Herning 1976. 36 sider. Trafikken i Herning. Vedbæk 1963. 10 sider. Trafiksaneringsplan for Hammerum by. Vejdirektoratet, København 1983. 39 sider. Trafiksikkerhedsplan. Herning Kommune, Herning 2003. 45 sider. Undersøgelse af skoleveje i Herning kommune. Herning Kommune, Herning 1983. 137 sider.

65.85 Post- og telegrafvæsen Bach, Steen og Solvejg Agerbo: Fra diligence til postcenter. Herning Postkontor, Herning 1996. 49 sider. Eriksen, Poul: Officielle danske særstempler benyttet ved Herning postkontor i tiden 4. september 1963 – 6. april 1975. Herning 1977. 5 sider. Højgaard Madsen, Henrik: ”Gamle postkort fra Herning”. Herning-bogen 1997. Side 20-39.

68 Håndværk Christensen, Peder: Herning. Herning Håndværker- og Industriforening, Herning 1976. 90 sider. Herning-naverne 1964-1989. Herning 1989. 12 sider. Leth Frandsen, Allan: De satte noget i gang. Herning Håndværker- og Industriforening 1876-2001. Herning 2001. 63 sider. Stampe, Johs.: Jubilæumsskrift for Herning Haandværkerforening 1876-1926. Herning 1925. 55 sider. Stampe, Johs. og Søren Madsen: Jubilæumsskrift for Herning Haandværkerforening. 1876-1951. Herning 1951. 98 sider.

69.84 Vandforsyning Herning kommunes vandforsyning gennem 75 år. Herning byråds forsyningsudvalg, Herning 1982. 51 sider. Lier Hansen, Tage: Hammerum Vandværk 1911-1986. Jubilæumsskrift. 75 års vandværkshistorie. Andelsselskabet Hammerum Vandværk, Herning 1985. 61 sider. Skov, Aage: Herning Kommunes vandforsyning gennem 75 år. 1907-1982. Herning 1982. 51 sider. Skov, Aage: ”Herning kommunes Vandforsyning gennem 75 år – 1907-82”. Vandteknik nr. 1 1983. Side 18-22. Winther Olesen, Martin: ”Tre smedier fra Snejbjerg”. FRAM 2000. Side 23-36.

69.89 Brandvæsen Beretning om Herning Brandvæsen. Herning Kommune.


Bendixsen, Mogens: Brandvæsen og brande i Herning. Herning 1984. 48 sider. Bendixsen, Mogens: - om Broders Huus vorder brent. 150 år med brandforsikring på Herningegnen. Hammerum Herreds Brandforsikring 1844-1994. 1994. 63 sider. ”Branden på Herning klædevarefabrik”. Brandfare og brandværn 1953. Side 103-106. Hansen, H. P.: Hammerum Herreds Gjensidige Brandforsikringsforening for Løsøre 1844-1944. 1944. 59 sider. Lynge Andersen, Erik: ”Ilden sprang fra gård til gård. Brandkatastrofen i Thorup”. Herning-bogen 1997. Side 86-95. Vedtægt for Brandvæsenet i Herning Købstad. Herning Købstadskommune, Herning 1928. 6 sider.

70 Kunst Andersson, Sven-Ingvar og Steen Høyer: C. Th. Sørensen – en havekunstner. Kbh. 2001. 189 sider. (Inkludere afsnittet: Herning – landskab, bygning, have, kunst.) Anneberg, Inger: ”Vi skal udfordre hinanden”. Ledelse i dag nr. 48 2002. Side 212-222. (Om Socle du Monde-projektet på Herning Kunstmuseum) Bjarnhof, Steen: ”En samling i brug. Kunsten på Angli, Aage Damgaards skjortefabrik i Herning”. Mobilia nr. 98, Snekkersten 1963. Borgen, Lars: ”C. Th. Sørensens Skulpturpark i Herning”. Landskab nr. 3 1981. Side 66-68. Boye, Georg: ”Herning mindepark”. Havekunst 1954. Side 49-55. Cronhammer, Ingvar, Gunnar Merrild og Denis Petersen (red.): Elia. Ingvar Cronhammer. Herning 2001. 204 sider. Cronhammer, Ingvar og Lisbeth Tolstrup: Elia. Herning 1991. 15 sider. Damgaard, Aage: Mit livs rigdom. København 1980. 179 sider. Frederiksen, Doris: ”Fotografer i Herning i 100 år”. Herning-bogen 1989. Side 1-100. Galleri Krinkelkrogen. Herning 1996. 30 sider. Hessellund, Birgit: Herning og billedkunsten. Herning 1986. 117 sider. Høck, Anne-Lise, og Niels Peter Stilling: Mesterværker. Moderne kunst fra Herning Kunstmuseum. Søllerød 1995. 54 sider. Ideforslag fra foreninger og organisationer. Kommuneplankontoret, Herning kommune, Herning 1981. 74 sider. Jensen, H. P.: ”Kunsten i 1950’erne som jeg oplevede den”. Herning Kunsmuseums bulletin nr. 1 1985. Side 2-6. Kunst i Midtjylland. Kunstere, gallerier, kunstforeninger. Herning 1995-. Lier Hansen, Tage: ”Kunst og klokker”. Herning-bogen 1984. Side 59-68. Lind, Olaf: Kunst i virkeligheden. Otte historier om Birkområdet ved Herning. Herning 1997. 97 sider. Lovring, Rigmor (red.): Herning Kunstmuseum. Herning 1985. 101 sider.


Lund, Annemarie: ”Vor tids havekunst i Danmark”. Arkitektur DK nr. 4 1990. Side 180-220. (Bl.a. om Herning Kirkegård) Merrild Jensen, Gunnar: - En mandag i Herning. Herning 1981. 95 sider. Morell, Lars, og Torben Thuesen: Ingvar Cronhammar samlingen. Herning 1995. 60 sider. Mortensen, Niels Th.: Maleren og billedhuggeren Ane Brügger. 1971. 79 sider. Møller, Mads, Tom Danielsen og Jens Henrik Sandberg (red.): Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue. 25 år i Ringkøbing Amt. Herning Kunstmuseum november 1988. Herning 1988. 33 sider. Nørgård, Ole: ”En skulpturpark i Herning. Havearkitekt C. Th. Sørensen”. Havekunst 1962. Side 74-77. Sandberg, Jens Henrik (red.): Paul Gadegaard. Herning 1990. 167 sider. (Udgivet i forbindelse med Paul Gadegaards 70 års fødselsdag og Herning Kunstmuseums 25 års jubilæum). Støttrup, Anna: ”Fra kongens skatkammer: - Brudstykker af billedsamtaler”. Billedpædagogisk tidsskrift, nr. 4 2004. Side 20-21. (Om et forløb på Lundgårdskolen om temaer i billedkunsten) Søholm, Ejgil: Angli gjorde det. Aage Damgaard og kunsten. København 1992. 170 sider. Thyrring, Ulla, Maria Rytter og Jørn Otto Hansen (red.): Skynd dig, kom! Om føje år… Heden i dansk kunst og kultur. Herning 1982. 47 sider. Tolstrup, Lisbeth: Elia: Herning Kunstmuseum, Herning 1991. 15 sider. Wiig Hansen, Svend: Pietas. Centralsygehuset i Herning, Herning 1976. 5 sider. Aagaard Andersen: ”Om at omgive sig med billedkunst”.Mobilia nr. 98, Snekkersten 1963. Aagaard Andersen: ”Om at skabe et milieu”. Mobilia nr. 98, Snekkersten 1963.

71 Arkitektur ”Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum”. Arkitektur DK, nr. 3 1977. Side 99-105. De geometriske haver i Herning. Foreningen af danske Landskabsarkitekter 1992. 16 sider. ”Egetæpper A/S”. Arkitektur DK nr. 8 1984. Side 313-315. “En skoleby i Herning. Arkitekt: Jørn Utzon”. Arkitektur DK 1970. Side 12-17. Frost, Bjarne og Mads Møller: Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum. Billedkunsten og arkitekturen forenet. Herning 1993. 56 sider. ”Gullestrup i Herning”. Arkitekten, nr. 21 1972. Side 425-431. Gullestrupkonkurrencen. Peter Bredsdorffs Tegnestue, København 1965. 12 sider. Gullestrup-området og den overordnede planlægning i Herning-egnen. Materiale fremskaffet af et arbejdsudvalg. Peter Bredsdorff A/S, København 1966. 31 sider. Hamann, Dorte: Planlægningen og virkeligheden. Arkitektskolen i Århus, Århus 1980. 217 sider. (Om Gullestrupprojektet) ”Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning”. Arkitektur DK nr. 6 1996. Side 372-377.


”Herning Højskole”. Byggeindustrien 1963. Side 373-76. ”Herning Torv – torvet”. Arkitektur DK nr. 6 1997. Side 322-331, 364. Hoff, Poul Ernst og Bennet Windinge: ”Herning gymnasium”. Arkitekten 1955. Side 84-88. Hoff, Poul Ernst og Bennet Windinge: ”Herning hallen”. Arkitekten 1955. Side 1-9. Jespersen, Gunnar: Forsøget i Herning. I Herning. Snekkersten 1963. Særtryk af Mobilia nr. 98. Jespersen, Gunnar: ”Gamle huse med gesvejsninger”. Herning-bogen 1983. Side 4-38. Kristiansen, Karen og Grethe Silding: Herning kommuneatlas. Bevaringsværdier i byer og bygninger 1992. Miljøministeriet, København 1992. 56 sider. Larsen, Flemming: Hafniahus, Herning. Højt & aktuelt. Herning 1987. 15 sider. Leer Sørensen, Leif: ”Globorama”. Arkitekten nr. 2 1994. Side 41-43. Lund, Niels-Ole: Bygmesteren C. F. Møller. Århus 1998. 167 sider. (Bl.a. om Angli i Herning) Lund, Nils-Ole: ”Herning højskole”. Arkitektur 1963. Side 81-89. Lund, Nils-Ole: ”Jydsk Grundejer-Kreditforening i Herning”. Arkitektur 1966. Side 45-55. Malling Pedersen, Jens: ”Tre institutioner for forsorg”. Tegl nr. 3 1983. Side 110-116. (Om børnehjem i Tjørring) Mogensen, Robert, Karen Kristiansen og Grethe Silding: By- og bygningsregistrering i Herning. Forundersøgelse. Herning Kommune, Herning 1991. 48 sider. Møller, C. F.: ”Fabrikken Angli, Herning”. Arkitektur, nr. 6 1969. Side 261-268 Møller, Henrik Sten: Jørn Utzon Houses. Kbh. 2004. 239 sider. (bl.a. afsnit om Herning School Complex) Møller, Mads, Tom Danielsen og Jens Henrik Sandberg (red.): Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue. 25 år i Ringkøbing Amt. Herning Kunstmuseum november 1988. Herning 1988. 33 sider. Nygaard, Erik: ”Eksportskolen i Herning”. Arkitektur DK nr. 7 1990. Side 337-343. Nygaard, Erik: ”Tre hvide huse i Herning”. Arkitektur DK nr. 8 1987. Side 338-352. Nygaard, Erik: ”Økologisk byggeri er blevet realpolitik”. Arkitektur DK nr. 3 1999. Side 130-161, 183-184. Skriver, Poul Erik: ”Et museum udvider”. Arkitektur DK nr. 8 1993. Side 336-344. (Om udvidelsen af Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum) Strömberg, Ulla: “The New Herning Spuare”. Robert Schäfer (et. al.): Landscape Architechture in Scandinavia. Projects from Denmark, Sweden, Norway, Finland and Iceland. München 2002. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Husenes bygningsmåde”. Hardsyssels Årbog 1914, side 25-28. Vestergaard, Frank: ”Enfamiliesfus i Herning”. Arkitektur DK nr. 3 1974. Side 112-116.

71.9 Bebyggelse


Andersen, Hans Thor og Sten Engelstoft: ”Herning bymidte”. Byplan nr. 5 1984. Side 193-195. Baggrundsmateriale til debatavis. Herning kommune, Herning 1982. 221 sider. Bendixsen, Mogens: ”Byen, der ikke skulle have eksisteret”. Stads- og havneingeniøren nr. 8 1986. Side 201-205. Bernardi Sørensen, Bent: Boligselskabet Fruehøjgaard 1950-2000. Herning 2000. 91 sider. Boliger og erhverv i Gullestrup. Herning kommune, Herning 1971. 39 sider. (Hertil kommer flere planer fra Peter Bredsdorffs Tegnestue om Gullestrup) Boligforsyningsplan. Herning Kommune. 1988-. Boligudbygningsplan, befolkningsprognose 1982-94 for Herning Kommune. Herning Kommune, Herning 1982. Borgerindlæg til kommuneplanforslaget 1984-96. Herning kommune, Herning 1985. 232 sider. Byfornyelse af området Jyllandsgade-Dalgasgade-Fredensgade-Bredgade i Herning. Herning Kommune, Herning 1988. 62 sider. (Tilsvarende udgivelse året efter, 88 sider) ”Byggeri i Herning”. Byggeforum 1950. Side 265-273. Byrådsbeslutninger vedrørende bymidten. Målsætninger, bymidterapporten, trafikordninger. Herning kommune, Herning 1980. 7 sider. Byudviklingsplan nr. 1 for Herningegnen. Byudviklingsudvalget for Herningegnen, Herning 1967. 72 sider. Bækgaard, R.: ”Herning rutebilstation”. Stads- og havneingeniøren 1957. Side 49-54. Bækgaard, R.: ”Herning rutebilstation”. Trafik og teknik 1957. Side 73-77. Bækgaard, R.: ”Torveudvidelse i Herning”. Stads- og havneingeniøren 1956. Side 20-22. Debatmøder. 4.-28. oktober 1982. Referater – avisudklip – supplerende debatindlæg. Herning kommune, Herning 1982. 138 sider. ”Eenfamiliehus i Herning”. Bygmesteren nr. 5 1961. Side 19-21. Engelstoft, Steen: “Danish market towns – land-use and development”. Scandinavian housing and planning research 6 1989. Side 1-16. Engelstoft, Steen: “Urban land-use in the core area of medium-size Danish towns”. Geografisk Tidsskrift, Bd. 84. 1984 s. 47-50. Gjellerup byplanstatus 1965, dispositionsplanovervejelser 1965-1980. Gjellerup kommune, Hammerum 1965. 17 sider. Gullestrup – en ny by i Herning. Herning Andelsboligforening, Herning 1971. 23 sider. ”Gullestrup i Herning”. Arkitekten, nr. 21 1972. Side 425-431. Gullestrup-området og den overordnede planlægning i Herning-egnen. Materiale fremskaffet af et arbejdsudvalg. Peter Bredsdorff A/S, København 1966. 31 sider. Hamann, Dorte: Planlægningen og virkeligheden. Arkitektskolen i Århus, Århus 1980. 217 sider. (Om Gullestrupprojektet) Herning 30. november 1979. Herning kommune, Herning 1979. 22 sider. (Om Dronningens Boulevard og Banegårdscentret)


Herning Andelsboligforening 1939-1964. Driftsregnskab, status og statistiske oplysninger for året 1963. Herning 1963. 70 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning bymidte 85. Herning kommune, Herning 1985. 130 sider. Herning bymidte, byfornyelsesregistrant. Herning kommune, Herning 1986-. Herning dispositionsplan. Herning Kommune, Herning 1970. 201 sider. (Flere årgange) Herning hovedgade 1980. Herning 1980. 7 sider. Herning Kommune – bymidteplan 2004 – gader og pladser. Herning Kommune, Herning 2004. 39 sider. Herning Kommune - Lokalplaner. Herning Kommune. Herning kommunerplaner. Herning Kommune, Herning fl. år. ”Herning Torv – torvet”. Arkitektur DK nr. 6 1997. Side 322-331, 364. Indrio, Annamaria: Idekonkurrence om sanering og byfornyelse. Esbjerg, Herning og Holbæk. Rapport. Sanerings- og byfornyelsesselskabet af 9.3.1970, København 1982. 316 sider. Jensen, K. O.: ”Herning og erhvervsbyggeriet før og nu”. Byggeforum nr. 10 1982. Side 14-15. Johnslev, Hans N.: ”Herning er foran med aldersrenteboliger”. Jul i Herning 1950. Side 47 Kjærgaard Kristensen, Per: ”Boliger i Herning”. Byggeindustrien nr. 4 2004. Side 14-15. Lind, Olaf: ”Renovering af en stor plan”. Boligen nr. 4 1993. Side 8-9. Lund Andersen, H.: ”Gullestrup – en ny by i Herning”. Stads- og havneingeniøren nr. 5 1974. Side 90-94. Lund Andersen, H.: ”Herning”. Stads- og havneingeniøren nr. 7 1977. Side 146-152. Mammen, Hans: ”En ny by bliver til”. Byggeindustrien 1971. Side 42-44, 47-48. Mammen, Hans: ”Gullestrup ved Herning”. Byplan nr. 3 1972. Side 79-84. Mammen, Hans: ”Næsten 20 år efter”. Byplan nr. 5 1984. Side 179-183. (Om Gullestrup) Masterplan for Birk Centerpark. Herning Kommune, Herning 2001. 8 sider. Morell, Lars: ”En by med plads til frihed”. Tegl nr. 1 1994. Side 13-17. Møller, H. P.: ”Kraftvarmeværket – et stort byggeri i Herning”. Byggeforum nr. 10 1982. Side 23-29. Møller, Helge: ”De får kvalitet for pengene. Renovering i Gullestrup”. Boligen nr. 7 1989. Side 40-41. Nielsen, Jens V.: Byfornyelsesatlas DK. København 2001. 256 sider. (bl.a. om Herning). Nordisk idé-konkurrence om en dispositionsplan og en vej- og bebyggelsesplan for et areal i den nordlige del af Herning kommune. Herning Kommune, Herning 1965. 16 sider (Gullestrupkonkurrencen) Nørgård, Ole og C. Th. Sørensen: Et indlæg i kulturcenterdebatten. Uno-X Bensin A/S, Herning. 8 sider. Ortvad, Hanne, Ingvar Cronhammar og Sven-Ingvar Andersson: Manual for Studenterstrøget Birk og tilgrænsede arealer 2002. Herning 2002. 31 sider.


Planlægning af byfornyelsen. Et forsøgsprojekt i Herning. Byggeriets udviklingsråd, København 1988. 61 sider. Plejdrup Nielsen, Mette et. al. (red.): Erhvervsarealer langs motorveje og overordnede veje. Herning Kommune. Skanderborg 1999. 42 sider. Rapport om Birk Centerpark. Herning kommune, Herning 1990. 37 sider. Rapport om Herning bymidte. Herning Kommune, Herning 1979. 76 sider. Reese, Marius og Hanne Ortvad: ”Byplanprisen 2002 til Herning Kommune”. Stads- og havneingeniøren nr. 11 2002. Side 31-33. Rubin, Anne Marie og Ole Gerstrøm: Herning dispositionsplan 1975. Herning Kommune, Herning 1975. 163 sider. (Flere årgange) Rubin, Anne Marie og Ole Gerstrøm: Retningslinjer for lokalplanlægningen i Herning kommune. Herning kommune, Herning 1977. 35 sider. Rubin, Anne Marie og Ole Gerstrøm: Tjørring dispositionsplan. Herning kommune, Herning 1967. 12 sider. Rønnow, Vibeke: ”Nye veje skaber nye landskaber”. Dansk vejtidsskrift nr. 10 2003. Side 44-46. Schade, Virtus: ”Man går hjem gennem en skulptur”. Boligen nr. 2 1973. Side 98-101. (Om Gullestrup) Skodshøj, Har.: ”Det nye Herning”. Hedeselskabets tidsskrift 1970. Side 133-143. (Om lokal planlægning) Strømberg, Ulla: “Herning Torv”. Landskab nr. 1 1997. Side 12-17. Thyrring, Ulla: ”Fra hedebonde til hightech”. Byplan nr. 6 1997. Side 261-268. Vejby, Hans-Chr.: ”Herning-byplanen og dens muligheder i fremtiden” Byggeforum nr. 10 1982. Side 7-9. Vestergaard, Frank: ”Enfamiliesfus i Herning”. Arkitektur DK nr. 3 1974. Side 112-116.

77 Teater, radio og TV 25 år med teater i Herning – og om hvad der fandt sted i tiden før. Herning Teater, Herning 1990. 24 sider. Christensen, Jacob: 60 år i Herning. Med et historisk tilbageblik. Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub i Herning, Herning 1987. 34 sider. Jensen, K. O. og Bo Esbjørn Larsen: ”Fra dilettant til musicals”. Herning-bogen 1998. Side 74-83. (Om gymnasiet) Kjærulf, Helle: ”Succes og sindighed”. Journalisten nr. 16 2003. Side 20-22. (Om Studio 1-2) Krogh, Torben: Trods alt. Teaterarbejde gennem 25 år i Herning. Herning 1994. 34 sider. Lange, Anders: ”Da missionæren fik et nyt medie”. Levende billeder nr. 9 1983. Side 34-37. (Om lokalradio i Herning) Leth Frandsen, Allan: ”Et teater som i Århus og Aalborg”. Herning-bogen 2002, side 82-127. Leth Frandsen, Allan: ”Team - teater på vej”. Herning-bogen 2002, side 128-149. Leth Frandsen, Allan: ”Teater i 1907 - og lidt til”. Herning-bogen 2002, side 22-30. Leth Frandsen, Allan: ”Teaterliv mellem to teaterkriser”. Herning-bogen 2002, side 62-81.


Leth Frandsen, Allan: ”Theater for levende Billeder”. Herning-bogen 2002, side 31-61. Nielsen, Oluf: ”Teaterminder”. Herning-bogen 2002, side 9-21. Nissen, Kaj: Den eventyrlige virkelighed eller Projektmagerne i Herning. En eventyrkomedie. Team Teatret, Herning 1979. 40 sider. Peulicke Nielsen, Signe og Ellen Margrethe Odgaard: Et tomt rum. Et teaterprojekt i Herning med sindslidende. Herning 1994. 25 sider.

78 Musik Bach-Nielsen, Carsten: ”En ”ukendt” kingosalmebog fra Herning”. Hymnologiske meddelelser nr. 3 1990. Side 133140. Grüner Nielsen, H.: ”Degnesang (”Kingotoner”) i Herningegnen i 1860’erne”. Peter Skautrup og Axel Steensberg: Festskrift til museumsforstander H. P. Hansen, Herning, på 70-årsdagen den 2. oktober 1949. Århus 1949. Halsten, Karl: ”Musikliv i Herning”. Jul i Herning 1949. Side 22-24. Jensen, K. O. og Bo Esbjørn Larsen: ”Fra dilettant til musicals”. Herning-bogen 1998. Side 74-83. (Om gymnasiet) KMF 336 Herning/Ikast. Klassisk Musik Festival 12.-26. september 2004. Det Kulturelle Samråd, Herning 2004. 26 sider. Kragsig Thomsen, Jens: ”Musikalske glimt i Herning Gymnasiums historie”. Herning-bogen 1998. Side 84-95. Nielsen, N. Sophus: Herning Købstad-Marsch. Herning 1913. 3 sider. Nowack, Poul: Da rock’en kom til Herning. Om de lokale rock- og pigtrådsgrupper i perioden 1960-70. Herning 2004. 48 sider. Overgaard, Niels: ”Herning swinger”. Herning-bogen 2003, side 73-111. Pedersen, Ove: Musik i Herning gennem 50 år – og lidt til. Herning Musikforening 1944-1994. Herning Musikforening, Herning 1994. 31 sider. Petersen, Chr.: Hilsen til Herning. Marsch. Viborg. 3 sider. Thomsen, Thomas: Barnemordet i Herning. En snes skillingsviser fra Vestjylland. Højbjerg 2001. 140 sider. Vejen Larsen, J.: ”Jyske spillemandshistorier”. Hardsyssels Årbog 1974, side 105-111. (Bl.a. om Gjelleruplund Marked)

79 Fritid og idræt 25 år. Herning Athlet Klub, Herning 1958. 24 sider. 250 kammeratskabsaftener 1962-1985. KFUM Idrætsforening, Herning 1985. 24 sider. Ask Nielsen, Per, Egmon B. Jensen og Mogens Kjeldsen: Herning Gymnastik Forening, Atletikafdelingen, 1932-82. Herning Gymnastik Forening, Atletikafdelingen, Herning 1982. 24 sider.


Ask Nielsen, Per, Egmon B. Jensen og Mogens Kjeldsen: Herning Gymnastik Forenings 50 års jubilæumsskrift, 19311981. Herning Gymnastik Forening, Herning 1981. 48 sider. Baden-Nielsen, V.: ”Da sporten holdt sit indtog i Herning”. Jul i Herning 1948. Side 45-48. Bendixsen, Mogens: 50 år med badminton i Herning. Herning Badmintonklub af 1937. Herning 1988. 42 sider. Bendixsen, Mogens: Af lyst og trang. 125 års idrætsliv på Herningegnen. Gjellerup Sdr. Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening 1869-1994. 1994. 111 sider. Bendixsen, Mogens: Tennisliv i Herning. Herning Tennisklub 1901-1991. Herning 1991. 49 sider. Boldklubben Fremad, Herning, gennem 40 år. 12. september 1918-1958. 1958. 62 sider. Buchholt, Ejler og Børge Andersen: Boldklubben Fremad, Herning. 1918-1958. Herning 1958. 64 sider. Christensen, Peder, Henning Elbrønd Pedersen og Filip Christiansen: Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening gennem 100 år. Herning 1979. 47 sider. Christensen, Peter, Chr. Præst og Peder Kristiansen: Rind Skytteforening, Rind Skytte- og Gymnastikforening, Lind Skytte- og Gymnastikforening, Kollund-Lind Gymnastikforening 1880-1980. Kollund-Lind Gymnastikforening, Herning 1980. 46 sider. Et festskrift. Udgivet i anledning af Herning Rideklubs 50 års jubilæum og Herning Rideklubs Venners 10 års jubilæum. Herning 1988. 44 sider. Ferie- og sportsanlæg i Herning. Idéforslag. Herning kommune, Herning 1985. 20 sider. 71.966 Frahm, Arne, Tage Hille og Sigvald Olesen (red.): Herning Athlet Klub. Herning 1983. (50 års jubilæumsskrift) 54 sider. Fredsø, Kaj: ”Herning Svæveflyveklub – gennem 50 år”. Flyv nr. 9 1995. Side 26-27. Gellerup Søndre Skyttekreds 1869-1919. 39 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Gellerup Søndre Skyttekreds. Bidrag til Foreningens Historie 1869-1944. 1944. 68 sider. Gymnaestrada Herning 1987. A/S Herning-Hallen, Herning 1984. 10 sider. Hammershøi, Bent et. al.: Sider af klubbens historie. Herning Svæveflyveklub, Herning 1995. 68 sider. Heller, Carsten: Gjellerup KFUM Idræt 1944-1994. Gjellerup KFUM Idræt, Gjellerup 1994. 32 sider. Henriksen, Lars, Birgith Lund og Ulrik Andersen: Gjellerup KFUM Idræt – 60 år. Jubilæumsskrift. Gjellerup 2004. 39 sider. Herning Fremad – 75 år med fodbold. Udgivet i anledning af Fremads 75 års jubilæum 12. september 1993. Herning 1993. 39 sider. Herning Rideklub gennem 25 år. Herning Rideklub, Herning 1963. 21 sider. Herning Rideklubs venner. Et festskrift. Herning 1988. 45 sider. Herning Roklub 50 års jubilæumsskrift. Herning 1986. 36 sider. HGF. Herning Gymnastik Forening Old-Boys 1943-1993. Herning 1993. 32 sider. Holst-Sørensen, Niels: ”Idrætten i skolen og byen”. Herning-bogen 1998. (Om gymnasiet).


Idrætsudvalgets rapport. Herning kommune, Herning 1981. 19 sider. Idrætten i Herning 1942-1992. S. I. K. H.’s 50 års jubilæum, 4. februar 1992. SIKH, Herning 1992. 52 sider. Johansen, Herluf, W. Schreiber og Gunnar Præst: 100 års idræt blandt uldjyder. Hammerum Herreds Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening, Herning 1980. 189 sider. Leth Frandsen, Allan: ”Der er altid stil over en elev fra B. I. Danseinstitut”. Herning-bogen 2001, side 109-126. Leth Frandsen, Allan, Flemming Larsen og Jimmy Bøjgaard: Slips og guldpokal. Herning Ishockeyklub, Herning 1997. 56 sider. 79.675 Midtjysk Flyveklub 25 års jubilæum. Herning 1970. 15 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Morthorst, Hans (red.): Tjørring Idrætsforening 1945-1995. 50 års jubilæumsskrift. Tjørring 1995. 48 sider. Olesen, Sigvald: Mit liv med idrætten. 1933-1988. Herning 1989. 123 sider. Pedersen, Ove: 8. Gymnaestrada Herning 7.-11.7.1987. Hvidbog. Herning 1987. 90 sider. Schreiber: 50 års fodboldkavalkade. Herning Fremad, Herning 1968. 39 sider. Schreiber: Herning Ishockeyklub i 25 år. Herning 1972. 39 sider. Snejbjerg Skytte-, Gymnastik og Idrætsforening – gennem 125 år. 2004. 62 sider. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Selskabslivet, julegilderne”. Hardsyssels Årbog 1914, side 119-121. Årsskrift for Boldklubben Fremad. Herning 1986-.

90.88 Mønter Herning Møntsamlerforening 24-10-1972. 25 år, 1972-1997. Herning 1997. 32 sider. Herning Møntsamlerforening 24.10.1972. 1972-1987. Herning 1987. 31 sider. Sømod, Jørgen: Poletter & nødpenge fra Herning. Herning Møntsamlerforening, Herning 1997. 31 sider.

91.15 Danmark indtil ca. 1000 ”Den hypotetiske Kurve for 10 meters Mægtighed af Istidslagene i Egnen omkring Videbæk, Herning og Brande”. Geografisk Tidsskrift, nr. 44, side 114. Ebbesen, Klaus: ”En højgruppe ved Kvindvad, Vestjylland: Studier over senneolitisk tid”. Kuml 2004. Side 79-127. Hambro Mikkelsen, Peter: Makrofossilundersøgelser af lokaliteterne…(forskellige steder i Herning). Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser, 2000. 22 sider. Møbjerg, Tina og Hans Rostholm: Arkæologiske undersøgelser i Bølling Sø området. Herning Museums forundersøgelsesfase 2. Herning 2002. 62 sider. Rostholm, Hans: ”En gravplads fra årene omkring år 400 ved Messecenter Herning”. FRAM 1998. Side 31-46. Rostholm, Hans: ”Herning Torv – arkæologisk set”. FRAM 1997. Side 117-137.


Rostholm, Hans: ”Holing. Arkæologiske undersøgelser 1992-1995”. FRAM 1995. Side 71-90. Rostholm, Hans: ”Holing-lurerne”. FRAM 1998. Side 132-141. Rostholm, Hans: ”Naturgasundersøgelser i Herning Museums arbejdsområde 1983-86”. FRAM 1986. Side 36-63. Rostholm, Hans: ”Nye fund fra yngre stenalder fra Skarrild Overby og Lille Hamborg”. Hardsyssels Årbog 1977, side 106-112. Rostholm, Hans: Oldtiden på Herning-egnen. Spor efter mennesker gennem 8000 år. Herning 1982. 139 sider. Rostholm, Hans: ”Sandflugt i bondestenalderen”. FRAM 2003. Side 77-83. Rostholm, Hans og Erik Axel Wessberg: ”Gjallarhorn”. Skalk nr. 6 1998. Side 5-9. Steen, Bo: ”Damgård. En bebyggelse fra sen førromersk jernalder ved Tjørring”. FRAM 1997. Side 57-62. Winther Olesen, Martin: ”Toftgård, en landsby fra årene omkring år 400. Den første under motorvejen”. FRAM 1998. Side 117-131.

96.1 Danmark ca. 1000-1536 Christensen, Charles: ”Undersøgelser i 1942-43 ved den 800-aarige Gjellerup Kirke”. Årbøger for nordisk oldkyndighed og historie 1950. Side 363-372. Malmros, Claus: Vedbestemmelse af knivskafter fra vikingetids grave ved Kirkebakke og Herning Torv. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser, 2000. 4 blade. Siggaard, Jens: ”Kvindedragten i ældre tid”. Hardsyssels årbog 1964. Side 61-66.

96.71 1940-1945 Bjørnvad, Anders: Natten der varede otte dage. 1967. 176 sider. Fra Prøvelsens Aar. Ringen, Herning-Afdeling, Herning 1946. 19 sider. (Om besættelsen) Herreborg Thomsen, Sven: ”Ein Volk nicht vom Hass regiert. Fremmede i Herning - sommeren 1945”. Herning-bogen 1997. Side 55-72. Jensen, Tage U. M.: ”9. april 1940 og nogle oplevelser i tiden derefter”. Hardsyssels Årbog 2001, side 81-104. Jessen, Th.: Derfor måtte vi sejre. Blade af Modstandsbevægelsens Kamp mod Fremmedaaget. 1946. 414 sider. Jessen, Th. og Jan Horskjær (red.): Derfor måtte vi sejre. Modstandsbevægelsen i Grindsted, Give, Brande, Vejle, Herning og Silkeborg 1940-1945. Silkeborg 1985. 164 sider. Krarup, Sv. Aage og Frede Andersen: Glimt fra besættelsestiden 1940-1945. Herning 1986. 122 sider. Lauridsen, Eigil: ”Livsvilkår i Herning under besættelsen”. Hardsyssels Årbog 2001, side 133-138. Møller Jensen, Ole og Mogens Bendixsen: Den lange vej til glæden. Herning-egnen under besættelsen 1940-1945. Herning 1987. 223 sider. Møller Jensen, Tage Uffe: ”9. april og nogle oplevelser i tiden derefter”. Hardsyssels årbog bd. 35 2001. Side 81-104.


Pedersen, Ove: ”Herning-drengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere, Børge Thing fra Herning blev til Børge Brandt fra BOPA”. Herning-bogen 1994. Side 47-107. Toftgaard Poulsen, Søren: ”Tyske vægmalerier. Graffiti i kælderrummet Vestergade 82 i Herning”. FRAM 1994. Side 112-117. Vestergaard, Oluf: ”Røverbander på Herningegnen under besættelsen”. Hardsyssels Årbog 1978, side 31-35.

96.9 Sønderjylland Dinesen, Gert og Jørgen Østergaard: De blev ikke glemt. Grænseforeningen for Hammerum Herred 1899-1999. Grænseforeningen for Hammerum Herred, 2000. 11 sider. Hansen, H. P.: Sønderjysk Forening for Herning og Omegn 1921-1946. Herning 1946. 31 sider.

99.4 Personalhistorie Abildtrup, Jens: Iver Viftrup. En lægprædikant fra de gudelige Forsamlingers Tid. København 1930. 181 sider. Abildtrup, Jens: Jens Maarbjerg og Ellen Marie. En skildring fra de gudelige Forsamlingers Tid. 1928. 121 sider. Andersson, Sven-Ingvar og Steen Høyer: C. Th. Sørensen – en havekunstner. Kbh. 2001. 189 sider. (Inkludere afsnittet: Herning – landskab, bygning, have, kunst.) Ankerstrøm, Anker: Hvor livet begyndte. Barndomserindringer fra Herningegnen. 1959. 192 sider. Ankerstrøm, Anker: Vej og virke. Minder og oplevelser. 1963. 254 sider. Bak Kristensen, Mary: ”Ung i Herning omkring århundredeskiftet”. Herning-bogen 1992. Side 13-35. Bendixsen, Mogens: ”Bil- og flyvepioneren Hans Dynesen”. Herning-bogen 1992. Bendixsen, Mogens: ”Den legendariske Poul Andersen”. Herning-bogen 1993. Side 80-106. Bendixsen, Mogens: ”Han blev en myte”. Herning-bogen 1992. Side 42-72. (Om Hans Dynesen) Bendixsen, Mogens: Lille Hans. Blade fra en sag omkring en tjenestedreng. Herning 1991. 61 sider. Bendixsen, Mogens: ”Slideren Thomas Nielsen”. Herning-bogen 1993. Side 32-79. Bendixsen, Mogens: Uld og handelsblod. De tre Krøjgaard-brødre Niels, Jens og Poul, der skabte myte og Herninghistorie. Herning 1993. 107 sider. Bjørnestad, Ellen: ”I ubekymrethedens lune dalstrøg”. Benny Boysen: Ung i Vestjylland. Struer 1984. Bjørnholt, Johannes: ”Min livsbane fra Herning til Skjern”. Hardsyssels Årbog 1999, side 85-106. Blicher-Hefte udgivet i Anledning af Sønderjysk Forening for Herning og Omegn og Herning Journalistforening arrangerede Blicher-Fest den 14. og 15. Juni 1931. Herning 1931. 48 sider. Boysen, Benny: Dreng i Herning i 50’erne. Struer 1989. 124 sider. Boysen, Freddy: Skak, Skunt og Sølle Søren. 3 originaler fra Herning-egnen. Struer 1993. 93 sider. Breitenbauch, Børge E.: Ung i Herning 1942-43. Thisted 1987. 14 sider. Bützow-Rohde, G.: ”Uldtøjskøbmanden Søren Truelsen fra Vesterholm”. Hardsyssels Årbog 1947, side 29-55.


Charles, J. Chr.: ”Lykken var en kælketur på hovedgaden”. Benny Boysen (red.): Ung i Vestjylland. Struer 1984. 141 sider. Christensen, Aase: En mand i sognet. Herning 1996. 98 sider. (Om Anders Peder Lauridsen) Dalgaard, Birgitte: ”Informationernes troldmand i Herning”. Bibliotekspressen nr. 19 2004. Side 550-552. (Om Steen Ammentorp, bibliotekar på Herning Centralbibliotek) Damgaard, Aage: Mit livs rigdom. København 1980. 179 sider. Damholt, Chr.: ”Nogle livserindringer. Befolkning og boligforhold i Hammerum herred for ca. 100 år siden”. Hardsyssels Årbog 1968, side 170-172. Duedahl, Anton: ”Mads Dyrlæges spadserestok”. Herning-bogen 1983. Side 65-71. Eg Damgaard, Mads og Hans Arne Hansen: Lille bid af ægget, Mads. Mads Eg Damgaards erindringer. København 1990. 222 sider. Elle Jensen, F.: ”Mag. Morten Lund til Ørre og Hodsager. Et bidrag til Hammerum herreds præstehistorie”. Hardsyssels Årbog 1943, s. 127-147. Fløe, Gunnar: Gunnar og Gullestrup – om sammenhold og naboskab. Herning 1988. 28 sider. Friis, Lilli: ”Gravskrift”. Skalk nr. 6 1970. Side 9-14. (Om Ane Marie Lauritsen og hendes hus, der er flyttet til Herning Museum) Frølund, Thomas: Optegnelser om min slægt og min barndom. 1968. 135 sider. Gøtzsche, Johannes: Livserindringer. 1955. 180 sider. Gøtzsche, Johannes: Prædikener. Minder fra Herning Kirke. København 1921. 242 sider. Hansen, Anne Mette, Anne-Grethe Lehmann, Louise Nathansen og Birthe Refner: ”Det handler om mennesker”. UNIFOL 1980. Side 63-78. (Om Evald Tang Kristensens meddelere) Hansen, H. P.: Fra hyrde til æresdoktor. Selvbiografi. 1960. 167 sider. Hansen, H. P.: Jens Pråwst. En Original fra Heden. Ringkøbing 1928. 55 sider. Hansen, H. P.: Trøstrup fra Torsted. Manden, der skabte Herning Museum. København 1930. 143 sider. Hansen, Villads: Oplevelser og minder. 1955. 111 sider. (Bl.a. om Missionsskolen i Herning) Hareskov, Meta: ”Nis Petersen - Digter og menneske”. Herning-bogen 1994. Side 5-35. Hareskov, Meta: ”Nis Petersen set fra Herning”. Den sorte kunst i Hardsyssel. 1967. (Udgivet i anledningen af Ringkøbing Amts Bogtrykkerforenings 50 års jubilæum). Hareskov, Meta: Nis Petersen, set fra Herning. Herning 1961. 29 sider. Jensen, Kjeld B.: ”Mads Weis - en klog mand i Vestjylland”. Hardsyssels Årbog 1975, side 19-32. Jensen, Kjeld B.: Mads Weis - en klog mand i Vestjylland og hans slægt. 1974. 191 sider. Jespersen, Gunnar: Danke schön. En antihelts prøvelser. Herning 1979. 148 sider. Jespersen, Gunnar: Noget om Herning-originaler. u.å. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv)


Jespersen, Jens: ”Herning-kredsens folk på tinge”. Jul i Herning 1950. Side 12-14. Johansen, Jeppe: Jens Abildtrup. Midtjyllands første Lægprædikant. København 1934. 47 sider. Johansen, Thomas: ”Fra min skoletid i Herning 1938-1943”. Hardsyssels Årbog 1998, side 123-136. Jyske Byer og deres Mænd. Bd. 4. Brønshøj 1916-18. Krarup, Enoch Christian: ”Af E. C. Krarups dagbøger 1831-39. Ved Johan C. Sulkjær”. Hardsyssels Årbog 1935, side 87-109. (E. C. Krarup var fra Snejbjerg) Kristensen, Knud: Hvad jeg har fået fortalt, mennesker jeg har kendt – mødt, hvad jeg har oplevet. Herning 1989. 199 sider. Laursen, Vanda: ”Søren August Fjeldstrup. Hedekongen på Sindinggård ved Herning”. Herning-bogen 1984. Side 4558. Lier Hansen, Tage: Jomfru Rist og hendes slægt. Adelsfrøkenen fra Rudegaard der valgte det ensomme liv på heden i Hammerum Herred. Herning 1982. 79 sider. Lindebo Hansen, Vagn og Hanne Arent: Bibliografi over H. P. Hansens trykte arbejder. Herning 1970. 75 sider. Lindholt, Sigurd: ”Foreningslivet har givet mig alt”. Hardsyssels Årbog 1995, side 5-14. Lyhne Jensen, Niels: ”Herning – barndommens hinterland”. Benny Boysen (red.): Livet i byen. Vinderup 1981. Mader, Jørn: Ørnen fra Herning. Bogen om Bjarne Riis. København 1995. 153 sider. Madsen, Johannes: En herningdreng fortæller fra sin barndom og skoletid 1916-1932. Næstved 1987. 27 sider. Maibom, C. O.: ”Herning – set igennem en butiksrude”. Benny Boysen (red.): Vestjylland – sådan set. Struer 1985. Mands minde. Erindringer fra det gamle Gjellerup sogn. Gjellerup 2003. Mortensen, Kirsten og Claus Mortensen: ”En beskrivelse af fynboen, der blev midtjyde, og hans firma”. Herning-bogen 2003, side 141-171. Mortensen, Niels Th.: Maleren og billedhuggeren Ane Brügger. 1971. 79 sider. Møller, K.: Sælsomt slynges de tråde. Minder fra et langt liv. Herning 1974. 235 sider. Nielsen, Oluf: Hvad jeg husker fra 1872-1913. 26 sider. Nielsen, Orla (Red.): Uldjyske træmænd gennem hundrede år. 1896-1996. Herning 1996. 82 sider. Olesen, Sigvald: Mit liv med idrætten. 1933-1988. Herning 1989. 123 sider. Pedersen, Ove: ”Christian Yde - købmand, bankmand og borgmester”. Herning-bogen 1993. Side 107-140. Pedersen, Ove: ”Den alsidige prokurator Valeur”. Herning-bogen 1993. Side 7-31. Pedersen, Ove: ”Herning-drengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere, Børge Thing fra Herning blev til Børge Brandt fra BOPA”. Herning-bogen 1994. Side 47-107. Petersen, Aage: Fra børnehjem til dronningebesøg. En levnedsbeskrivelse. Herning 1998. 177 sider. Riismøller, Peter: ”H. P. Hansen, Herning”. Fortid og nutid bd. 21 1962. Side 392-94.


Rolsted, Johannes: Oplevelser fra 5 måneders ophold på Herning Centralsygehus. Herning 1980. 31 sider. Rytter, Marie: ”Fundet af ukendte Blichermanuskripter”. FRAM 1982. Side 112-115. Sandberg, Jens Henrik (red.): Paul Gadegaard. Herning 1990. 167 sider. (Udgivet i forbindelse med Paul Gadegaards 70 års fødselsdag og Herning Kunstmuseums 25 års jubilæum). Sandfeldt, Gunnar: ”A. K. Jensen. 1845-1890. Skaberen af Hernings første avis”. Hardsyssels Årbog 1977, side 5-35. Skautrup, Peter: ”Museumsförständer, dr. phil. H. P. Hansen, Herning in memoriam”. Sprog og kultur bd. 22 1962. Side 97-104. Skautrup, Peter og Axel Steensberg: Festskrift til museumsforstander H. P. Hansen, Herning, på 70-årsdagen den 2. oktober 1949. Herning 1949. 406 sider. Sommer, Kristian: ”Troels Gravesen. Hosekræmmeren, som banede vejen for tekstilindustrien i Midtjylland”. Herningbogen 1983. Side 39-64. Søby, N. C.: ”En lærers skæbne. Jacob Ølholm Nielsen, Kollund”. Hardsyssels Årbog 1959, side 139-145. (Omhandler krigen 1848-1850). Søby, N. C.: ”En uløst gåde. Med tilføjelse af Alfred Kaae. Soldat i treårskrigen Peder Christiansen, Nør Vejen”. Hardsyssels Årbog 1962, side 101-108. Søby, N. C.: ”Mindetavle over 6 faldne soldater i Rind kirke, Hammerum herred”. Hardsyssels Årbog 1972, side 23-35. Søby, N. C.: ”Thomas Nielsen - lærer, redaktør og politiker”. Hardsyssels Årbog 1972, side 37-53. (Redaktør og bladudgiver, Herning Folkeblad, Birk skole, Realskolen i Herning) Søholm, Ejgil: Angli gjorde det. Aage Damgaard og kunsten. København 1992. 170 sider. Tang Kristensen, Evald: Ti år i Gjellerup. Erindringer fra Gjellerup 1866-1876. Herning 1984. 65 sider. Terkelsen, Frede: Valgmenighedspræst Enevold Terkelsen, Herning. Bidrag til midtjysk menighedslivs historie. Odense 1944. 180 sider. Terkelsen, Johannes: En vej til højskolen. Erindringer. 1975. 150 sider. Therkildsen, Børge: Madkulør og farvebånd. Erindringer. Herning 1996. 134 sider. Therkildsen, Børge: ”Sandalmageren Nis Petersen af Herning”. Herning-bogen 1997. Side 40-54. Therkildsen, Børge: Sandalmageren Nis Petersen af Herning. Vagabonden der skrev en succesroman. Fredericia 1998. 84 sider. Therkildsen, I. M.: ”Kræ’ Idom, Hammerum Herreds Vækker”. Indre Missions tidende 1948. Side 42-44. Thirup, Viggo: Brudstykker af en diabetikers dagbog. Minder, mennesker og meninger fra et liv med sukkersyge i 60 år. Herning 1994. 320 sider. Tortzen, Niels Jørgen: På opdagelse i en Blicher-samling. Blicherstuen på Herning Museum. Herning 1967. 31 sider. Udnævnelse af Mads Eg Damgaard til æresborger i Herning Kommune 28. september 1988. Herning Kommune, Herning 1988. 6 sider. Østergaard, Jørgen: ”Nå, det tøws do!”. Benny Boysen (red.): Vestjylland – sådan set. Struer 1985. (Redaktør på Landsbladet)


Alfabetisk bibliografi: 25 år. Herning Athlet Klub, Herning 1958. 24 sider. 25 år med teater i Herning – og om hvad der fandt sted i tiden før. Herning Teater, Herning 1990. 24 sider. 50 år med det forunderlige metal. 1945-1995. Herning 1995. 117 sider. (Om Jydsk Aluminiums Industri) 75 år i Herning. Det Danske Spejderkorps, 1. Hede Gruppe. Herning 1991. 105 sider. ”75 års jubilæum. Fra hestetrukne rutevogne til alle moderne busser”. Transport nr. 8 1979. Side 4. (Om J. ØrumPetersens karosserifabrik) 100 år med bøger. Herning 1993. 12 sider. (Om Henrik Erichsens Boghandel) 100 år Vestervangskolen 1882-1982. Vestervangskolen, Herning 1982. 64 sider. 250 kammeratskabsaftener 1962-1985. KFUM Idrætsforening, Herning 1985. 24 sider. ”A pearl set in water”. Danish journal nr. 1 1977. Side 12. (Om Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum) Abildtrup, Anton: Aktieselskabet Fiskbæk Briketfabrik. Udgivet i anledning af jubilæet 1935-1960. Herning 1960. 25 sider. Abildtrup, Jens: Iver Viftrup. En lægprædikant fra de gudelige Forsamlingers Tid. København 1930. 181 sider. Abildtrup, Jens: Jens Maarbjerg og Ellen Marie. En skildring fra de gudelige Forsamlingers Tid. 1928. 121 sider. Abildtrup Johansen, Bodil: ”Opdragelse til det praktisk musiske liv”. Kvan nr. 53 1999. Side 109-119. Albrechtsen, Gorm: Set & sket i Herning. Herning 1982. 100 sider. Alternativ begynderundervisning. Et forsøg. Rapport nr. 2 1975/76. Brændgårdskolen, Herning 1976. 51 sider. Andersen, Hans Thor og Sten Engelstoft: ”Herning bymidte”. Byplan nr. 5 1984. Side 193-195. Andersen, Holger: På falderebet. Et sogn – en gerning. Herning 1967. 45 sider. Andersson, Sven-Ingvar og Steen Høyer: C. Th. Sørensen – en havekunstner. Kbh. 2001. 189 sider. (Inkludere afsnittet: Herning – landskab, bygning, have, kunst.) Andreasen, John: Kulturelle samråd efter 25 år, 1965-1990. Det kulturelle samråd, Herning 1990. 39 sider.


Angli i Herning. Snekkersten 1969. 40 sider. Ankerstrøm, Anker: Fra Herning og Hedelandet. Erindringer fra Århundredeskiftet. Herning 1975. 124 sider. Ankerstrøm, Anker: Hvor livet begyndte. Barndomserindringer fra Herningegnen. 1959. 192 sider. Ankerstrøm, Anker: Vej og virke. Minder og oplevelser. 1963. 254 sider. Anneberg, Inger: ”Vi skal udfordre hinanden”. Ledelse i dag nr. 48 2002. Side 212-222. (Om Socle du Monde-projektet på Herning Kunstmuseum) Ansøgning – Green City Denmark. Herning 1993. 43 sider + bilag. Antonsen, K.: ”Tekstilarbejderne i Hammerum herred i 1940”. Geografisk Tidsskrift nr. 52 1952, side 11-21. Arbejdsmiljøregnskab for Plejehjemmet Vesterled. Et bedre arbejdsmiljø giver færre sygedage og medarbejdere, der trives. Herning Kommune, Herning 1994. 27 sider. Arnfred, Helle et. al.: Højskole på heden. Herning Højskole i 25 år. Herning 1986. 126 sider. Ask Nielsen, Per, Egmon B. Jensen og Mogens Kjeldsen: Herning Gymnastik Forening, Atletikafdelingen, 1932-82. Herning Gymnastik Forening, Atletikafdelingen, Herning 1982. 24 sider. Ask Nielsen, Per, Egmon B. Jensen og Mogens Kjeldsen: Herning Gymnastik Forenings 50 års jubilæumsskrift, 19311981. Herning Gymnastik Forening, Herning 1981. 48 sider. Asmussen, Ib et. al. : Goddag til 80-ernes trafik i Herning. Herning 1979. 24 sider. ASRA nyt. Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt. Herning 1983-. Bach, Steen og Solvejg Agerbo: Fra diligence til postcenter. Herning Postkontor, Herning 1996. 49 sider. Bach-Nielsen, Carsten: ”En ”ukendt” kingosalmebog fra Herning”. Hymnologiske meddelelser nr. 3 1990. Side 133140. Baden-Nielsen, V.: ”Da sporten holdt sit indtog i Herning”. Jul i Herning 1948. Side 45-48. Baggrundsmateriale til debatavis. Herning kommune, Herning 1982. 221 sider. Bak, Maren: Blå Kors’ arbejde blandt fattige. Aalborg 1989. 107 sider. Bak Kristensen, Mary: ”Ung i Herning omkring århundredeskiftet”. Herning-bogen 1992. Side 13-35. Baunekirken Tjørring. Tjørring 1976. 20 sider. Bechgaard, Rich.: ”Aflastningsgade for hovedgade i Herning”. Stads- og havneingeniøren 1965. Side 33-37. Befolknings-, familie- og boligforhold i Herning 1970-85. Rødovre 1972. 26 sider. Befolkningsprognose. Herning. Herning kommune, Herning 1983-. Befolkningsprognose og boligprogram 1981-93 for Herning Kommune. Herning Kommune, Herning 1982. 42 sider. Befolkningsstatistik m.v. opgjort på grundlag af folketællingen pr. 5.11.1953. Herning Kommune, Herning 1954. 9 sider. Bendixen, L. V.: Herning. Herning 1912. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv)


Bendixsen, Mogens: 50 år med badminton i Herning. Herning Badmintonklub af 1937. Herning 1988. 42 sider. Bendixsen, Mogens: Af lyst og trang. 125 års idrætsliv på Herningegnen. Gjellerup Sdr. Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening 1869-1994. 1994. 111 sider. Bendixsen, Mogens: ”Bil- og flyvepioneren Hans Dynesen”. Herning-bogen 1992. Bendixsen, Mogens: Brandvæsen og brande i Herning. Herning 1984. 48 sider. Bendixsen, Mogens: ”Byen, der ikke skulle have eksisteret”. Stads- og havneingeniøren nr. 8 1986. Side 201-205. Bendixsen, Mogens: ”Da Herning gjorde op med de landsskadelige”. Herning-bogen 1997. Side 73-85. Bendixsen, Mogens: ”Da Herning havde seks daglige aviser”. Herning-bogen 1984. Side 5-43. Bendixsen, Mogens: ”Den glemte bank; Herning Haandværkerbank”. Herning-bogen 1992. Side 73-86 Bendixsen, Mogens: ”Den legendariske Poul Andersen”. Herning-bogen 1993. Side 80-106. Bendixsen, Mogens: ”Den lille gule skattebog - elsket og hadet”. Herning-bogen 1997. Side 96-113. Bendixsen, Mogens: Det skete alt sammen på Fattiggårdens Mark. 75 års sygehushistorie i Herning - og noget om tiden før. Herning 1985. 79 sider. Bendixsen, Mogens: ”Et vestjysk vejoprør”. Herning-bogen 1997. Side 7-19. Bendixsen, Mogens: Fra Hedebank til Midtbank. 1872-1997 – 125 år. Herning 1997. 11 sider. Bendixsen, Mogens: ”Han blev en myte”. Herning-bogen 1992. Side 42-72. (Om Hans Dynesen) Bendixsen, Mogens: ”Herning i 40’erne - mennesker og miljøer”. Herning-bogen 1991. Side 1-125. Bendixsen, Mogens (red.): Herning Kirke 100 år. Herning 1989. 170 sider. Bendixsen, Mogens: Historien om et børnehjem. Hammerum Herreds Børnehjem, Børnehjemmet Toften 1887-1987. Herning 1987. 59 sider. Bendixsen, Mogens: Lille Hans. Blade fra en sag omkring en tjenestedreng. Herning 1991. 61 sider. Bendixsen, Mogens: - om Broders Huus vorder brent. 150 år med brandforsikring på Herningegnen. Hammerum Herreds Brandforsikring 1844-1994. 1994. 63 sider. Bendixsen, Mogens: Skabt i glæde og tak. Fredens Sogns Menighedsråd (25 års jubilæum), Herning 1988. 78 sider. Bendixsen, Mogens: Slagteri i Herning i 100 år. Herning Andelssvineslagteri A/S, C. W. S. Herning Svineslagteri, Herning-Skjern Slagterier A/S, Quality A/S, Royal Dane-Quality A/S. 1889-1990. Royal-Dane Quality, Herning 1990. 172 sider. Bendixsen, Mogens: ”Slideren Thomas Nielsen”. Herning-bogen 1993. Side 32-79. Bendixsen, Mogens: Tennisliv i Herning. Herning Tennisklub 1901-1991. Herning 1991. 49 sider. Bendixsen, Mogens: Uld og handelsblod. De tre Krøjgaard-brødre Niels, Jens og Poul, der skabte myte og Herninghistorie. Herning 1993. 107 sider. Bendixsen, Mogens: ”Vejen til en grøn kommune”. Herning-bogen 1985. Side 1-119.


Bendixsen, Mogens og Niels Nedergaard: Den nemme, gode varme. Hvordan Herning blev Danmarks fjernvarmeby nummer 1. Herning Kommunes Forsyningsudvalg, Herning 1990. 96 sider. Bendixsen, Mogens, Peder Christensen og S. A. Thomsen: Herning. Herning 1976. 90 sider. (Billedværk med fotos af Eigil Thomsen) Beregning og Oversigt over de økonomiske Følger ved Hernings Overgang til Købstad 1913. Herning 1911. 21 sider. Beretning om Fattig- og Aldersrentevæsenet samt Enke-Børns-Understøttelse i Regnskabsaaret… Herning Kommune, Herning 1922-. Beretning om Herning Brandvæsen. Herning Kommune. Beretning om Herning kommunale Skolevæsen. Herning kommunale skolevæsen. 1956-. Beretning om Nørregades Skole for skoleåret… Herning 1956-. Bernardi Sørensen, Bent: Boligselskabet Fruehøjgaard 1950-2000. Herning 2000. 91 sider. Bertelsen, Lis: Vi kvinder finder os i for meget. Syersker i Herning 1930-1980. Århus 1980. 98 sider. Betingelser for Levering af Gas fra Herning Gasværk. Herning 1924. 7 sider. Betingelser for tilslutning til og levering af elektricitet fra Herning Elektricitetsværk. Herning byråd, Herning 1949. 7 sider. Biblioteksplan frem til år 2000 for Herning Kommune. Herning Centralbibliotek, Herning 1988. 85 sider. Bilde, Karen Marie: Herning - i ord og billeder 1979. Herning 1979. 35 sider. (Skrevet og tegnet af elever i Herning storkommunes skoler i Det internationale børneår). Birk Centeravis. 1995-. Bjarnhof, Steen: ”En samling i brug. Kunsten på Angli, Aage Damgaards skjortefabrik i Herning”. Mobilia nr. 98, Snekkersten 1963. Bjerre, M.: Herning Tekniske Skole. 1876-1951. Kortfattet Oversigt over Skolens virksomhed gennem 75 aar. 1951. 15 sider. Bjerre, M.: Jubilæumsskrift for Herning Tekniske Skole 1876-1926. Herning 1926. 31 sider. Bjørnestad, Ellen: ”I ubekymrethedens lune dalstrøg”. Benny Boysen: Ung i Vestjylland. Struer 1984. Bjørnholt, Johannes: ”Min livsbane fra Herning til Skjern”. Hardsyssels Årbog 1999, side 85-106. Bjørnvad, Anders: Natten der varede otte dage. 1967. 176 sider. Blicher-Hefte udgivet i Anledning af Sønderjysk Forening for Herning og Omegn og Herning Journalistforening arrangerede Blicher-Fest den 14. og 15. Juni 1931. Herning 1931. 48 sider. Blikkenslager-, sanitet- og rørarbejderforbundet i Danmark - Herning afdeling. Jubilæumsskrift på 60 års dagen. Herning 1968. 24 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Bloch, Jens: Revolutionens sønner. Hosebinderlauget 1952-2002. Herning 2002. 96 sider. Blume, Ole og Inge Hellesøe: Menighedsrådsvalg i Herning provsti. Herning 1996. 35 sider.


Bogtryk i Herning gennem 90 år. Herning 1988. 13 sider. (Om EkspresTrykkeriet) (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Bogtrykkerskolen Herning. I Den sorte kunst i Hardsyssel. 1967. (Udgivet i anledningen af Ringkøbing Amts Bogtrykkerforenings 50 års jubilæum). Boldklubben Fremad, Herning, gennem 40 år. 12. september 1918-1958. 1958. 62 sider. Boliger og erhverv i Gullestrup. Herning kommune, Herning 1971. 39 sider. (Hertil kommer flere planer fra Peter Bredsdorffs Tegnestue om Gullestrup) Boligforsyningsplan. Herning Kommune. 1988-. Boligudbygningsplan, befolkningsprognose 1982-94 for Herning Kommune. Herning Kommune, Herning 1982. Borgen, Lars: ”C. Th. Sørensens Skulpturpark i Herning”. Landskab nr. 3 1981. Side 66-68. Borgerindlæg til kommuneplanforslaget 1984-96. Herning kommune, Herning 1985. 232 sider. Borgernes syn på Herning kommune. Analyserapport udarbejdet for Herning kommune. Ballerup 1994. 31 sider. Borre, Ole et. al.: TVA’s valganalyse af folketingsvalget den 21. september 1971 i Hammerum, Dalum og Enghave. 1971. 27 sider. Boye, Georg: ”Herning mindepark”. Havekunst 1954. Side 49-55. Boysen, Benny: Dreng i Herning i 50’erne. Struer 1989. 124 sider. Boysen, Benny: Søren Hampens saga. Et tidsbillede fra Hammerum herred. Herning 1973. 116 sider. Boysen, Freddy: Skak, Skunt og Sølle Søren. 3 originaler fra Herning-egnen. Struer 1993. 93 sider. ”Branden på Herning klædevarefabrik”. Brandfare og brandværn 1953. Side 103-106. Brandt, V. E.: ”Herning Kommunes Varmbadeanstalt”. Stads- og havneingeniøren 1947. Side 49-50. Breinholdt, Mette: Ung i Herning – også i år 2000. Herning Kommune, Herning 1996. 15 sider. Breitenbauch, Børge E.: Ung i Herning 1942-43. Thisted 1987. 14 sider. Brogaard, Kaja et. al.: Herning Civilforsvar 1941-1991. Herning Civilforsvar, Herning 1991. 57 sider. Broløs, Finn: Kunst. En del af hverdagen på CEU Herning. Herning 2003. 59 sider. Bruun, Henning, Leo Skaaning og Arne Bøgh Vinther: 25 år. 1962-1987. Herning 1987. 20 sider. (Om Børne- og Ungdomsinstitutionen Porshøj) Bruun, Vagn: Herning Tekniske Skole. Herning Tekniske Skole, Herning 1976. 98 sider. (100 års jubilæumsbog) Brøndum, Søren og Hans Jørgen Thomsen: ”Herning Gymnasiums tre skoler. Arkitektur og pædagogik i Herning Gymnasiums tre bygninger?” Herning-bogen 1998. Side 31-54. Buchholt, Ejler og Børge Andersen: Boldklubben Fremad, Herning. 1918-1958. Herning 1958. 64 sider. Bundesen, C. E.: Billeder af torvets historie. Herning 1996. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Bundesen, C. E.: ”Glimt af Hernings historie ca. 1680 - ca. 1880”. Hardsyssels Årbog 1990, side 105-132.


Bundesen, C. E.: Herning - fra landsby til stationsby. Herning 1986. 96 sider. Bundesen, C. E.: Herning - fra stationsby til købstad. Herning 1989. 167 sider. Bundesen, C. E.: ”Om Hammerum Herreds tingsteder”. Hardsyssels Årbog 1997, side 5-18. Buskov, Mette et. al.: Alternativ begynderundervisning. Et forsøg 1973-1975. København 1977. 181 sider. Bützow-Rohde, G.: ”Herning gamle kirke”. Hardsyssel Årbog 1951, s. 52-104. Bützow-Rohde, G.: Herning gamle kirke. Herning 1988. 63 sider Bützow-Rohde, G.: ”Uldtøjskøbmanden Søren Truelsen fra Vesterholm”. Hardsyssels Årbog 1947, side 29-55. Bützow-Rohde, G.: ”Vesterholm ved Herning”. Hardsyssels Årbog 1948, side 139-150. Byen kender du. Den danske eksportskole, Herning 1986. (Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet for Herning Handelsstandsforening af et hold studerende ved Den Danske Eksportskole nov. 1985) 90 sider. Byfornyelse af området Jyllandsgade-Dalgasgade-Fredensgade-Bredgade i Herning. Herning Kommune, Herning 1988. 62 sider. (Tilsvarende udgivelse året efter, 88 sider) ”Byggeri i Herning”. Byggeforum 1950. Side 265-273. Bykort Herning. Dragør 1983. Byrådsbeslutninger vedrørende bymidten. Målsætninger, bymidterapporten, trafikordninger. Herning kommune, Herning 1980. 7 sider. Byudviklingsplan nr. 1 for Herningegnen. Byudviklingsudvalget for Herningegnen, Herning 1967. 72 sider. Bækgaard, R.: ”Herning rutebilstation”. Stads- og havneingeniøren 1957. Side 49-54. Bækgaard, R.: ”Herning rutebilstation”. Trafik og teknik 1957. Side 73-77. Bækgaard, R.: ”Torveudvidelse i Herning”. Stads- og havneingeniøren 1956. Side 20-22. Bøegh: Erik: ”Skandaler i pressen”. Herning-bogen 1998. Side 55-63. (Om gymnasiet). Bøge Pedersen, Tine og Bjarne Steen: Herning FDF/FPF 1917-1992. Skjern 1992. 95 sider. Børn eller elever? Når helhedsskolen bliver 30 timer om ugen. Skalmejeskolen, Herning 1987. 2 bind. Børn og ergoterapi. Foreningen af aut. Ergoterapeuter, København 1979. 40 sider. (Om handicappede børn i Herning). Børneskolen Bifrost. Herning 1984. 26 sider. ”Carl Henning Pedersen og Else Alfelts Museum”. Arkitektur DK nr. 3 1977. Side 99-105. Charles, J. Chr.: ”Lykken var en kælketur på hovedgaden”. Benny Boysen (red.): Ung i Vestjylland. Struer 1984. 141 sider. Christensen, C. L.: Herning Gymnasium. Skoleefterretninger. Herning 1949. 72 sider. (Udgivet i anledningen af gymnasiets 25 års jubilæum i 1948) Christensen, Charles: ”Undersøgelser i 1942-43 ved den 800-aarige Gjellerup Kirke”. Årbøger for nordisk oldkyndighed og historie 1950. Side 363-372.


Christensen, Chr.: ”Hvad Herning var i min barndom. Herning i 1860’erne”. Herning-bogen 1992. Side 5-12. Christensen, Evald: Herning Sygekasse. 1876-1951. Herning 1951. 68 sider. Christensen, Jacob: 60 år i Herning. Med et historisk tilbageblik. Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub i Herning, Herning 1987. 34 sider. Christensen, Jacob: Arbejdernes textileventyr. Herning 1982. 202 sider. Christensen, Jacob: Arbejdsmænd og specialarbejdere i Herning. SID, Herning 1993. 138 sider. Christensen, Jacob: FO-Herning 1897-1987. Herning 1987. 144 sider. Christensen, Jacob: Tekstilarbejdere i Hammerum 1919-1979. Herning 1980. 100 sider. Christensen, Jacob og Vibeke Jensen: Socialdemokratiet i Herning 1895-1995. Blade af partiforeningens historie. Herning Partiforening, Herning. 168 sider. Christensen, Peder: Herning. Herning Håndværker- og Industriforening, Herning 1976. 90 sider. Christensen, Peder: Snejbjerg, Studsgaard, Haunstrup sogne. Udviklingen i Snejbjerg, Gødstrup, Haunstrup og Studsgaard op til 1979. Herning 1979. 265 sider. Christensen, Peder, Henning Elbrønd Pedersen og Filip Christiansen: Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening gennem 100 år. Herning 1979. 47 sider. Christensen, Peter, Chr. Præst og Peder Kristiansen: Rind Skytteforening, Rind Skytte- og Gymnastikforening, Lind Skytte- og Gymnastikforening, Kollund-Lind Gymnastikforening 1880-1980. Kollund-Lind Gymnastikforening, Herning 1980. 46 sider. Christensen, Svend Erik: Brugsforeninger i Hammerum Herred. Opgave på Herning Seminarium u.å. 23 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Christensen, Aase: En mand i sognet. Herning 1996. 98 sider. (Om Anders Peder Lauridsen) City Branding. En rapport over de 20 største provinsbyers detailhandelsmæssige udviklingsretninger - vinder- eller taberkurs. Retail Institute Scandinavia. Århus 2000. (Bl.a. om Herning). Clematide, Bruno og Lise Drewes Nielsen: EDB på Herning Centralbibliotek. En konsekvensundersøgelse. Teknologisk Institut, Tåstrup 1984. 42 sider. Cronhammer, Ingvar, Gunnar Merrild og Denis Petersen (red.): Elia. Ingvar Cronhammer. Herning 2001. 204 sider. Cronhammer, Ingvar og Lisbeth Tolstrup: Elia. Herning 1991. 15 sider. Cykelture ved Herning. Turistforeningen for Herning og Omegn, Herning ca. 1945. 24 sider. Dal, Erik: Nogle bøger fra Herning. 1936-1986. 131 billeder. Herning 1986. (Udg. i anledningen af Poul Kristensen Grafisk Virksomheds 50 års jubilæum) 214 sider. Dalgas Gruppe, Herning. 1920-1945. KFUM-Spejderne i Danmark. Herning 1945. 37 sider. Dalgaard, Birgitte: ”Informationernes troldmand i Herning”. Bibliotekspressen nr. 19 2004. Side 550-552. (Om Steen Ammentorp, bibliotekar på Herning Centralbibliotek) Damgård, Ellen, Lotte Møhl og Grete Sørensen: Esthers dynetøjer. Herning Museum, Herning 1976. Damgaard, Aage: Mit livs rigdom. København 1980. 179 sider.


Damholt, Chr.: ”Nogle livserindringer. Befolkning og boligforhold i Hammerum herred for ca. 100 år siden”. Hardsyssels Årbog 1968, side 170-172. Dansk Arbejdsmand- og Specialarbejder forbund. Herning afdeling. Festskrift 1893-1968. Herning 1968. 24 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Dansk Arbejdsmands Forbund, Herning. 1893-1953. Herning 1953. 24 sider. Dansk Landbrugsmesse i Herning. Foreningen af jydske Landboforeninger, Viby 1991-. Dansk Textil Messe. Jydsk Trikotagefabrikant Forening, Herning 1954-. Dansk textil årbog. Dansk Textil Messe og Jydsk Tricotagefabrikantforening, Herning 1955-. Dansk Textilarbejderforbund 75 år. Herning 1971. 22 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Dansk Typograf-Forbund Herning Afdelings 50 Aars Jubilæum 1. april 1940. Dansk Typograf-Forbund, Herning Afdeling, Herning 1940. 47 sider. De geometriske haver i Herning. Foreningen af danske Landskabsarkitekter 1992. 16 sider. De jyske tværveje.Vejdirektoratet, København fl. år (Undersøgelser af diverse ruter) Debatmøder. 4.-28. oktober 1982. Referater – avisudklip – supplerende debatindlæg. Herning kommune, Herning 1982. 138 sider. ”Den gamle købmandsgård”. Jul i Herning 1931. Side 6-9. (Omhandler ”Præstmarks gård”) ”Den hypotetiske Kurve for 10 meters Mægtighed af Istidslagene i Egnen omkring Videbæk, Herning og Brande”. Geografisk Tidsskrift nr. 44, side 114. Den nye jydske Turistrute over Herning til Midt- og Vestjylland. Herning Journalistforening, Herning 1925. 38 sider. Der er et politisk alternativ. Socialistisk Folkepartis program for Hernings Fremtid. Socialistisk Folkeparti, Herning. 82 sider. Derude vestpå - hvor byen endte. Kolorittens lokalhistoriegruppe. Herning 2000. 96 sider. ”Det danske Trikotage-Museum i Herning”. Tidsskrift for textilteknik 1952. Side 148-148. Det ny Herning. Herning. ”Det nye Hammerum Andelsmejeri”. Nordisk mejeri-tidsskrift 1953. Side 191-194. Detailhandelen i Herning Kommune. Nu og i fremtiden. Debatoplæg. Herning Kommune, Herning 1999. 8 sider. Din kommune… Aktiviteter, planer, servicemål. Herning kommune, Herning 1994-2002 Dinesen, Gert og Jørgen Østergaard: De blev ikke glemt. Grænseforeningen for Hammerum Herred 1899-1999. Grænseforeningen for Hammerum Herred, 2000. 11 sider. Driftsregnskab og Beretning for Herning Elektricitetsværk for Regnskabsaaret… Herning 1927-. Driftsregnskab og Beretning for Herning Gasværk for Regnskabsaaret… Herning 1927-. Duedahl, Anton: ”Mads Dyrlæges spadserestok”. Herning-bogen 1983. Side 65-71.


Dybro, Annegrethe: Herning Kirke 100 år. Herning 1989. 39 sider. Dybro, Johannes, Ove S. Torp og Hans R. Møldrup (red.): Herning Friskole 1908-1983. Herning 1983. 68 sider. Ebbesen, Klaus: ”En højgruppe ved Kvindvad, Vestjylland: Studier over senneolitisk tid”. Kuml 2004. Side 79-127. ”Eenfamiliehus i Herning”. Bygmesteren nr. 5 1961. Side 19-21. Eg Damgaard, Mads og Hans Arne Hansen: Lille bid af ægget, Mads. Mads Eg Damgaards erindringer. København 1990. 222 sider. ”Egetæpper A/S”. Arkitektur DK nr. 8 1984. Side 313-315. Elforsyningen på Herningegnen. Herningegnens Elforsyning, Herning 1983. (I anledningen af 75 års dagen for oprettelse af Herning Elværk 13. dec. 1908) 53 sider. Elkær, Lisbet: Erhvervsservice. Herning Centralbiblioteks informationsservice til erhvervsvirksomheder. Herning Centralbibliotek, Herning 1989. 149 sider. Elle Jensen, F.: ”Kirke- og kulturhistoriske småting fra ældre tid”. Hardsyssels Årbog 1959. s. 127-138. (Gjelleruplund marked og bispens visitats). Elle Jensen, F.: ”Mag. Morten Lund til Ørre og Hodsager. Et bidrag til Hammerum herreds præstehistorie”. Hardsyssels Årbog 1943, s. 127-147. Ellerbæk, Carl: Trikotage- og Kniplingefabrik,Herning 1919-1944. Herning 1944. 19 sider. Ellgaard, Hanne og Ole Smed Andersen: Herning. Herning Kommune, Herning 1988. 86 sider. “En skoleby i Herning. Arkitekt: Jørn Utzon”. Arkitektur DK 1970. Side 12-17. En uldjyde bli´r 75. Udsendt I anledning af A/S Jacob Jensen & Co. Hammerthor’s75 års jubilæum. Hammerum 1984. 12 sider. En undersøgelse af arbejdskraft- og uddannelsesbehovet inden for textile- og beklædningsindustrien m.v. I Ringkjøbing amt. Arbejdsmarkedsnævnet for Ringkjøbing amt, Herning 1985. 57 sider. Engelstoft, Steen: “Danish market towns – land-use and development”. Scandinavian housing and planning research 6 1989. Side 1-16. Engelstoft, Steen: “Urban land-use in the core area of medium-size Danish towns”. Geografisk Tidsskrift. Bd. 84. 1984 s. 47-50 Enlige mødre i Gullestrup. 1985. 2 bind. Erhvervsforhold i Herning kommune 1970-85. Rødovre 1972. 20 sider. Eriksen, Poul: Officielle danske særstempler benyttet ved Herning postkontor i tiden 4. september 1963 – 6. april 1975. Herning 1977. 5 sider. Eriksen, V. (red.): Midtjyske CF-kolonne gennem 40 år. 1941-1981. Herning 1981. 96 sider. Eskesen, Ole: Framad i æ hammel. Hvidovre 1997. 54 sider. (Om Eksprestrykkeriet) Espensen, Bent: Borgerforeningen for Lind by og omegn. 1962-1987. 1987. 16 sider. ”Et eventyr til at tage og føle på. Fra fattigmands nødvendighed til moderne storindustri”. Erhvervsliv 1951. Side 369379.


Et festskrift. Udgivet i anledning af Herning Rideklubs 50 års jubilæum og Herning Rideklubs Venners 10 års jubilæum. Herning 1988. 44 sider. Export 86-87-88 fra Herning. Herning Erhvervskontor, Herning 1987. 36 sider. Faureholm, Jytte og Søren Bever: Børn af udviklingshæmmede forældre. Et pilotprojekt gennemført i Social- og Sundhedsforvaltningen i Herning Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Herning 1992. 33 sider. Ferie- og sportsanlæg i Herning. Idéforslag. Herning kommune, Herning 1985. 20 sider. Flensted Poulsen, Jan: NOx reduction by means of gas injection and reburning. Demonstration project at the waste incineration plant ”Knudmoseværket” in Herning, Denmark. Danish Gas Technology, Hørsholm 1996. 120 sider. Flindt, Emil: ”Friherren paa Herningholm”. Jyske Samlinger 2. række II, side 145-189. Flindt Larsen, Morten: ”Silkeborg-Herning banen”. Jernbanehistorisk årbog 2002. Side 3-18. Flygtninge- og indvandrerpolitik i Herning Kommune. Herning Kommune, Herning 1996. 30 sider. Flø Pedersen et. al.: En markedsundersøgelse og handlingsplan for centralbibliotekets videogramudlån. Handelshøjskoleafdelingen i Herning, Herning 1987. 167 sider. Fløe, Gunnar: Gunnar og Gullestrup – om sammenhold og naboskab. Herning 1988. 28 sider. Foreningen III regiment, Prinsens Livregiment, Herning afdeling, 25 år. Herning 1955. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Foreningsguide. Frivilligt socialt arbejde i Herning og Herning Kommunes sociale arbejde. Det Frivillige Samråd, Herning 1996 og 2001. 102 og 150 sider. Fra den stråtækte gæstgivergård til det landskendte hotel. Jul i Herning 1948. Side 32. Fra Hedebank til Midtbank. 1872-1997. Herning 1997. 11 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) ”Fra Herning Varmeværk til EnergiGruppen Jylland”. Fjernvarmen nr. 10 2000. Side 36-39. Fra Prøvelsens Aar. Ringen, Herning-Afdeling, Herning 1946. 19 sider. (Om besættelsen) Frahm, Arne, Tage Hille og Sigvald Olesen (red.): Herning Athlet Klub. Herning 1983. (50 års jubilæumsskrift) 54 sider. Fredens Kirke, Herning. Fredens sogns menighedsråd, Herning 1979. 12 sider. Frederiksen, Anders, Yvonne Hartvigsen og Lis Pedersen: Midtbank, 25 års jubilæum. 1965-1990. Herning 1990. 15 sider. Frederiksen, Doris: ”Fotografer i Herning i 100 år”. Herning-bogen 1989. Side 1-100. Fredsø, Kaj: ”Herning Svæveflyveklub – gennem 50 år”. Flyv nr. 9 1995. Side 26-27. Fremtidige trafikmønstre i større provinsbyer. Herning Kommune, Aalborg Kommune. Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm 1982. Friis, F. R.: ”Mere om Friherren paa Herningholm”. Jyske Samlinger 2. række III, side 195-205. Friis, Lilli: ”Gravskrift”. Skalk nr. 6 1970. Side 9-14. (Om Ane Marie Lauritsen og hendes hus, der er flyttet til Herning Museum)


Frost, Bjarne og Mads Møller: Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum. Billedkunsten og arkitekturen forenet. Herning 1993. 56 sider. Frydendal Jensen, H.: Beretning om aftenskolevæsenet i Herning 1954-58. Kommentarer til loven om ungdomsundervisning. 1958. 25 sider. Frølund, L. Ch. Th.: Herning Sogn og Plads før og nu. Herning 1874. 32 sider. Frølund, L. Ch. Th.: Herning Sogn og Plads før og nu. Herning 1961. 43 sider. Frølund, L. Ch. Th.: Herning Sogn og Plads før og nu. Herning 1981. 43 sider. Frølund, Thomas: Optegnelser om min slægt og min barndom. 1968. 135 sider. Fussing, Hans H.: ”Herningsholm i midten av det syttende århundrede”. Hardsyssels Årbog 1934, side 101-115. Fælles miljøredegørelse. Videbæk 1999-. (Green City kommunerne Videbæk, Herning, Ikast og Silkeborg) Fællesprojektering af 8 gårdbiogasanlæg med central overvågning. Herning Kommunale Værker, Herning 1999. 54 sider. Galleri Krinkelkrogen. Herning 1996. 30 sider. Gausdal, Kåre et. al.: Grøn kommuneguide. Odense 1992. 64 sider. (Bl.a. om Herning). Gellerup Søndre Skyttekreds 1869-1919. 39 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Gellerup Søndre Skyttekreds. Bidrag til Foreningens Historie 1869-1944. 1944. 68 sider. Gelsing, Steen: ”Grøn plan for Herning og omegnsbyer”. Stads- og havneingeniøren nr. 12 1997. Side 32-33. Georgsen, Flemming: ”Register til Herning-bogen 1989-1995” Herning-bogen 2003. Side 204-220. Georgsen, Flemming: ”Register til Herning-bogen 1996-2003”. Herning-bogen 2004. Side 216-243. Gerdes, Susanne og John Pedersen: Erhvervsundersøgelse 1980. Herning Kommune, Herning 1982. (1. del) Gjeding-Thisted, Sv. A.: Landsbyen Herning 1900-1914. Herning 1972. 61 sider. Gjellerup byplanstatus 1965, dispositionsplanovervejelser 1965-1980. Gjellerup kommune, Hammerum 1965. 17 sider. Gjellerup Kirke – information og vejledning. Gjellerup 1988. 9 sider. Gjellerup Kirke – information og vejledning. Gjellerup 1993. 12 sider. Gjellerup kommune byder Dem velkommen. Hammerum u.å. 24 sider. Gjellerup. Oplæg vedr. kommunesammenlægning. Gjellerup sogneråd, Hammerum 1968. 29 sider. Gjellerup sogns avis. 1936-. Globorama. En verden af grønne oplevelser. Globorama, Herning 1993. 30 sider. Globorama – et 3. generations science center for energi og miljø. Globorama, Herning. 3 sider. Green City Denmark. Herning 1994. 23 sider. Gregersen, A.: ”Viborg-Herning”. Signalposten nr. 3 1973. Side 120-130.


Grube, Lisbeth, Lotte Scharff og Vibeke Larsen: Pionerånden lever videre. Herning Gymnasium 75 år. Herning Folkeblad, Herning 1998. 15 sider. Grüner Nielsen, H.: ”Degnesang (”Kingotoner”) i Herningegnen i 1860’erne”. Peter Skautrup og Axel Steensberg: Festskrift til museumsforstander H. P. Hansen, Herning, på 70-årsdagen den 2. oktober 1949. Århus 1949. Grünfeld, R.: Hvor Heden blomstrer. Indtryk fra mine Præsteaar paa Heden i Hammerum Herred. København 1917. 78 sider. Grøn, Per N.: Vandløbene i Herning Kommune 1997/1998. Ringkøbing Amt. Ringkøbing 2000. 106 sider. Grøn plan for Herning og omegnsbyer. Grøn strukturplan for de bynære landskaber omkring Herning, Gullestrup, Gjellerup, Hammerum, Birk, Lind, Snejbjerg og Tjørring. Herning Kommune, Herning 1996. 91 sider. Grønt regnskab. Herning Kommunale Værker 1993-1999 Gullestrup – en ny by i Herning. Herning Andelsboligforening, Herning 1971. 23 sider. ”Gullestrup i Herning”. Arkitekten, nr. 21 1972. Side 425-431. Gullestruphåndbogen.. PR-Gruppen for det Boligsociale Arbejde i Gullestrup, Herning 1989-. Gullestrupkonkurrencen. Peter Bredsdorffs Tegnestue, København 1965. 12 sider. Gullestrup-området og den overordnede planlægning i Herning-egnen. Materiale fremskaffet af et arbejdsudvalg. Peter Bredsdorff A/S, København 1966. 31 sider. Gustafsson, Jonas: Projekt holdninger. En evaluering af en kampagne omkring sindslidende og sindslidelser. Distriktspsykiatrien i Herning, Herning 1989. 37 sider. Gymnaestrada Herning 1987. A/S Herning-Hallen, Herning 1984. 10 sider. Gøtzsche, Johannes: Livserindringer. 1955. 180 sider. Gøtzsche, Johannes: Livsrørelser. Skildringer af jysk Kristenliv omkring og efter Midten af det 19. århundrede. København 1925. 144 sider. Gøtzsche, Johannes: Prædikener. Minder fra Herning Kirke. København 1921. 242 sider. Gøtzshe, Johannes: Træk af en jysk vækkelses Historie i det nittende Aarhundrede. København 1925. 127 sider. Hagedorn, Finn: ”Mindegades skræk”. Herning-bogen 1995. Side 3-162. Hagen, Agnete et. al.: Bogbusbetjening af fabrikker. Rapport fra et forsøg i Herning i perioden 1.12.1973-31.3.1975. Herning Centralbibliotek, Herning 1975. 12 sider. Hagen, Agnete et. al.: Kultur i Herning. Det Kulturelle Samråd og de kulturelle foreninger og institutioner gennem 25 år, 1965-1990. Det Kulturelle Samråd, Herning 1990. 131 sider. Halsten, Karl: ”Musikliv i Herning”. Jul i Herning 1949. Side 22-24. Hamann, Dorte: Planlægningen og virkeligheden. Arkitektskolen i Århus, Århus 1980. 217 sider. (Om Gullstrupprojektet) Hambro Mikkelsen, Peter: ”Makrofossilundersøgelser af lokaliteterne…(forskellige steder i Herning)”. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser 2000. 22 sider.


Hammershøi, Bent et. al.: Sider af klubbens historie. Herning Svæveklub 50 år, Herning 1995. 68 sider. Hammerum Friskole. Herning 1988. 91 sider. Hammerum herred. Herning og Ikast Erhvervsråd. Ikast 1968. 36 sider. Hammerum Herreds Børnehjem. Herning 1912. 15 sider. Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse 1868-1968. Herning 1968. 19 sider. Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse i Herning 1868-1943. Herning 1943. 139 sider. Hammerum Mejeri 1888-1938. 1939. 36 sider. ”Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning”. Arkitektur DK nr. 6 1996. Side 372-377. Handelshøjskoleafdelingen i Herning. 10 års jubilæum 1982. Handelshøjskoleafdelingen i Herning, Herning 1982. 43 sider. Handlingsplan for miljøafdelingen. Herning Kommune, Herning 1993. 69 sider. Hansen, Anne Mette, Anne-Grethe Lehmann, Louise Nathansen og Birthe Refner: ”Det handler om mennesker”. UNIFOL 1980. Side 63-78. (Om Evald Tang Kristensens meddelere) Hansen, Christian N.: ”En sag om trolddomskunst”. Hardsyssels Årbog 1986, side 139-146. (Fra Gjellerup-egnen) Hansen, Christian N.: Mænd og kvinder i Gjellerup sogn 1650-1699. Skals 1980. 28 sider. Hansen, Christian S.: Illustreret Vejleder under Foreningen af jydske Landboforeningers Dyrskue og Udstilling i Herning den 12., 13. og 14. juli 1907. Aarhus 1907. 112 sider. Hansen, Egon (red.): HELOS biblioteksudviklingsforsøgene. Slutrapport. Herning Centralbibliotek, Herning 1989. 2 bd. Hansen, Erik: ”Chausséen fra øst mod vest”. Egnsbogen Bording/Engesvang/Ikast 2001. Side 29-33. Hansen, Hans et. al.: Tværfaglig værkstedsundervisning 3.-5. klassetrin ved Gullestrup skole. Danmarks Lærerhøjskole, Skive 1982-84. 3 bind. Hansen, H. P.: Bidrag til Midtjyllands Mejerihistorie. Herning 1936. 49 sider. (Om Andelsmejeriet Danalyst) Hansen, H. P.: ”Blicher-Museet og Blicher-Minderne”. Sprog og Kultur bind 1, hæfte 4. 18 sider. Hansen, H. P.: De gamle fortalte. Midtjyske Kulturbilleder. Aarhus 1939-1950. 3 bind. Hansen, H. P.: Degnens ”Bud” samt andre artige og uartige Historier fra gamle Dage. Ringkøbing 1930. 27 sider. Hansen, H. P.: Fra gamle Dage. Kulturhistoriske Billeder fra Midt- og Vestjylland. 1921-1930. Herning 1930. 3 bind. Hansen, H. P.: Fra hyrde til æresdoktor. Selvbiografi. 1960. 167 sider. Hansen, H. P.: Hammerum Herreds Gjensidige Brandforsikringsforening for Løsøre 1844-1944. 1944. 59 sider. Hansen, H. P.: Herning by. Herning 1987. 140 sider. (Optryk fra Jyske Byer og deres Mænd, bind 4, 1916) Hansen, H. P.: Herning Handelsstandsforening. 1887-1937. 1937. 47 sider. Hansen, H. P.: ”Herning - hedens by”. Hjemstavnsbogen for Ringkøbing Amt. Holstebro 1937. Side 393-405.


Hansen, H. P.: Herning Højskolehjem gennem halvtreds aar. 1890-1940. 1940. 110 sider. Hansen, H. P.: ”Herningsholm i sagn og overlevering”. H. P. Hansen: Kæltringejagten og andre beretninger fra det gamle Jylland. 1966. Hansen, H. P.: Herning Museum. Herning 1924. 48 sider. Hansen, H. P.: Herning Museum 1892-1942. Århus 1942. 122 sider. Hansen, H. P.: Herning Museums vestjyske Bondegaard. Vejledning for Besøgende. Herning 1925. 24 sider. Hansen, H. P.: ”Hovvisen fra Herningsholm”. Hardsyssels Årbog 1945, side 5-12. Hansen, H. P.: Jens Pråwst. En Original fra Heden. Ringkøbing 1928. 55 sider. Hansen, H. P.: Jubilæumsskritft for Herning Elektricitetsværk 1908-1933. Herning 1933. 58 sider. Hansen, H. P.: Kultur- og Sprogminder fra Midtjylland. 1930. 191 sider. Hansen, H. P.: ”Primitive hjem i Midtjylland”. Folkeliv og kulturlevn. Studier tilegnet Kai Uldall Nationalmuseet, Kbh. 1960. 12 sider. Hansen, H. P.: ”Samfærdselsmidlerne i Herning”. H. P. Hansen: Kæltringejagten og andre beretninger fra det gamle Jylland. 1966. Hansen, H. P.: Spind og Bind. Bindehosens – Bindestuens og Hosekræmmerens Saga. 1947. 239 sider. Hansen, H. P.: Sønderjysk Forening for Herning og Omegn 1921-1946. Herning 1946. 31 sider. Hansen, H. P.: Trikotage-museet i Herning. Indviet den 12. august 1960. Herning 1960. 24 sider. Hansen, H. P.: Trøstrup fra Torsted. Manden, der skabte Herning Museum. København 1930. 143 sider. Hansen, H. P. og Laurids Knudsen: Aktieselskabet Jacob Jensen & Co. Trikotagefabrik, Hammerum 50 år, 1893-1943. Herning 1943. 100 sider. Hansen, Kristian: Lørdagsfolket på heden. En dokumentarisk beretning om et kulturmønster i Midtjylland gennem et århundrede. Odense 1990. 168 sider. (Om Syvende Dags Adventisterne og deres menighed i Midtjylland fra 1890) Hansen, Tonny: Hern-Ika området. ”Smørhullet” for den danske tekstil- og beklædningsindustri - hvorfor? Ikast 1984. (Speciale fra Geografisk Institut, Århus Universitet) 106 sider. Hansen, Viggo: ”Fra Æ Bindstouw til storindustri”. Bol og By nr. 1 1987. Side 102-128. Hansen, Villads: Oplevelser og minder. 1955. 111 sider. (Bl.a. om Missionsskolen i Herning) Hareskov, Meta: ”Nis Petersen - Digter og menneske”. Herning-bogen 1994. Side 5-35. Hareskov, Meta: Nis Petersen, set fra Herning. Herning 1961. 29 sider. Hareskov, Meta: ”Nis Petersen set fra Herning”. Den sorte kunst i Hardsyssel. 1967. (Udgivet i anledningen af Ringkøbing Amts Bogtrykkerforenings 50 års jubilæum). Harrit, Ole et. al. (red.): Projekt Skoleevaluering. Erfaringer og perspektiver. En slutrapport. Danmarks Lærerhøjskole, Skive 1999. 156 sider. (bl.a. om Herning) Hartmann-Olesen, Anton, og Asbjørn Heide (red.): Otte billeder af vor verden. Herning Handelsskoles 100 års jubilæum. Herning 1992. 156 sider.


Hartung, Berit og Peter Keiding: ”Hvad udad tabes”. Lederne nr. 7 2000. Side 30-38. (Om ledelse i tekstilindustrien) Hattens, Gunnar: Herning Malerlaug, 1899-1999. Herning Malerlaug, Herning 1999. 37 sider. Have Nielsen, Bente: Forsøgsprojekt omkring kontaktsvage børn i Røde Kors Børnecenter, Herning. Røde Kors Børnecenter, Herning. 82 sider. Heden og Herning. Turistforeningen for Herning og Omegn, Herning 1931. 16 sider. Hedeselskabets virksomhed med særligt henblik på Herning-egnen. Det Danske Hedeselskab, Viborg 1907. 29 sider. Heft, Tage, Bert Fonnesberg og Palle Bang (red.): Herning. Hammerum Herred. Haderslev 1943. 161 sider. Heilskov, Chr.: ”De gamle Tværveje fra Aarhus og Horsens til Ringkøbing”. Jyske Samlinger 5. række VI, side 228250. Heilskov, Chr.: ”En gammel Randers-Ringkøbing-vej”. Jyske Samlinger 5. række V, side 247-269. Heller, Carsten: Gjellerup KFUM Idræt 1944-1994. Gjellerup KFUM Idræt, Gjellerup 1994. 32 sider. Helos. Biblioteksudviklingsforsøgene i Herning, Egvad, Lemvig og Struer. Herning 1985. 46 sider. Henningsen, Birgitte: Oplæg om grøn planlægning i Herning kommune. Herning kommune, Herning 1982. 16 sider. Henriksen, Arne Juhl: “Automatisering nord for Polarcirklen”. Jern- og maskinindustrien, nr. 42, 2004. Side 12-13. (Om Teknokon) Henriksen, Lars, Birgith Lund og Ulrik Andersen: Gjellerup KFUM Idræt – 60 år. Jubilæumsskrift. Gjellerup 2004. 39 sider. Henten, Anders, Morten Falch og Knud Erik Skovby: Industrial and telecommunication networks in Denmark. The case of the textile and clothing industry in the Herning area. Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby 1994. Herning 30. november 1979. Herning kommune, Herning 1979. 22 sider. (Om Dronningens Boulevard og Banegårdscentret) Herning Andelsboligforening 1939-1964. Driftsregnskab, status og statistiske oplysninger for året 1963. Herning 1963. 70 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning Bibliotek. Beretning og regnskab. Herning 1947-. Herning Billedskole 1988-1998. Herning 1998. 15 sider. Herning: By og egn i billeder. Herning 1963. 56 sider. Herning bymidte 85. Herning kommune, Herning 1985. 130 sider. Herning bymidte, byfornyelsesregistrant. Herning kommune, Herning 1986-. Herning Byråd. Udvalg, kommissioner og ombud m.v. for byrådsperioden… Herning 1954-. Herning Børnebiblioteker. Vedtægt og arbejdsplan. Herning 1950. 4 sider. Herning dispositionsplan. Herning Kommune, Herning 1970. 201 sider. (Flere årgange) Herning Folkeblad. 1869-.


Herning Folkeblad 100 år. Herning 1969. (Findes i Herning Lokalhistoriske Arkiv) (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning Forsvarsbroderforening. Herning 1987-. Herning Fremad – 75 år med fodbold. Udgivet i anledning af Fremads 75 års jubilæum 12. september 1993. Herning 1993. 39 sider. Herning Friskole. Herning Friskole, Herning 1972. 42 sider. Herning Friskole. Herning Friskole, Herning 1992. 23 sider. Herning Gasværk 50 Aar. 1898-1948. 40 sider. Herning Gymnasium 60 år - 1983. Herning Gymnasium, Herning 1983. 71 sider. Herning Gymnasium 1923-1948. Herning 1948. 97 sider. Herning Gymnasium 1923-1973. Herning Gymnasium, Herning 1973. 83 sider. Herning Hede- og Discontobank A/S 1872-1922. Et tilbageblik. Herning 1922. 15 sider. ”Herning. Hedetur”. Politiken søndag 21. september 200,. 15 sider (Artikler i forbindelse med udnævnelse af Herning til årets by 2003) Herning – her er alle muligheder åbne. Herning Kommune, Herning 1995. 23 sider. Herning hovedgade 1980. Herning 1980. 7 sider. ”Herning Højskole”. Byggeindustrien 1963. Side 373-76. Herning Højskole. Økologigruppen 1978. Økologiske initiativer – en idébog. Herning Højskole, Herning 1978. 94 sider. Herning Højskolehjem 1890-1915. Et historisk Festskrift. Herning Højskolehjems bestyrelse, Herning 1915. 64 sider. Herning i anledning af hedebyens overgang til købstad. Herning 1913. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning i tal. Herning Kommune. 1990-. Herning/Ikast. På vej mod år 2000. Skanderborg 1994. 149 sider. Herning KFUK gennem 75 år. Herning KFUK, Herning 1966. 80 sider. Herning Kommune – bymidteplan 2004 – gader og pladser. Herning Kommune, Herning 2004. 39 sider. Herning Kommune i tal. Herning Kommune 1984-1989. Herning Kommune - Lokalplaner. Herning Kommune. Herning Kommuneatlas. Bevaringsværdier i byer og bygninger 1992. Miljøministeriet, København 1992. 56 sider. Herning kommuneplaner. Herning Kommune, Herning fl. år. Herning Kommunes parker. Herning Kommune. Herning 2000. 71 sider. Herning Kommunes Skolevæsen, sektorplan 1997-2000. Visioner, målsætninger, handlingsplaner, udbygningsplaner. Skole- og kulturforvaltningen 1997. 54 sider. Herning kommunes skolevæsens udvikling. Herning 1957. 15 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv)


Herning kommunes vandforsyning gennem 75 år. Herning byråds forsyningsudvalg, Herning 1982. 51 sider. Herning Købstad. Aar 1913. Herning 1988 (genoptryk). 80 sider. Herning Malerlaug 75 år. Herning 1974. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning Malerlaug 90 år. Herning 1989. 23 sider. Herning Møntsamlerforening 24-10-1972. 25 år, 1972-1997. Herning 1997. 32 sider. Herning Møntsamlerforening 24.10.1972. 1972-1987. Herning 1987. 31 sider. Herning-naverne 1964-1989. Herning 1989. 12 sider. Herning – netop nu. Orientering til borgerne efter kommunesammenlægningen 1. april 1970. Herning 1970. 15 sider. Herning og Gjellerup Valgmenigheder 1904-2004. Herning 2004. 176 sider. Herning Rideklub gennem 25 år. Herning Rideklub, Herning 1963. 21 sider. Herning Rideklubs venner. Et festskrift. Herning 1988. 45 sider. Herning Roklub 50 års jubilæumsskrift. Herning 1986. 36 sider. Herning Seminarium 1960-1985. Historie og utopier. Herning 1985. 153 sider. Herning Taxa gennem 25 år. 1938-1963. Herning 1963. 21 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning Tekniske Skole 125 år. En nutidig, fremadrettet mosaik. Herning 2001. 93 sider. Herning Tekniske Skoles årsrapport. Herning. Herning trafikprognosedata. Rødovre 1973. 60 sider. ”Herning Torv – torvet”. Arkitektur DK nr. 6 1997. Side 322-331, 364. Herning. Turist gør Ophold i Herning. Turistforeningen for Herning og Omegn, Herning u.å. 16 sider. Herning-Hallen 25 år. 1954-1979. Herning 1979. (Findes i Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning-Hallen midt i det hele! Herning u.å. (Findes i Herning Lokalhistoriske Arkiv) Herning/Ikast. På vej mod år 2000. Skanderborg 1994. 149 sider. Herningsholm – en herregård fra Frederik II’s tid. Komitéen til Herningsholms bevarelse, Herning 1973. 19 sider. Herreborg Thomsen, Sven: „Ein Volk nicht vom Hass regiert. Fremmede i Herning - sommeren 1945”. Herning-bogen 1997. Side 55-72. Hessellund, Birgit: Herning og billedkunsten. Herning 1986. 117 sider. HGF. Herning Gymnastik Forening Old-Boys 1943-1993. Herning 1993. 32 sider. Hjalager, Anne-Mette: Lokal erhvervspolitik i informationssamfundet. Århus 1986. (Casestudy om Herning) 388 sider. Hjemmeværnets Politikompagni A 2730. Tilblivelse og udvikling 1.7.1967-1.11.1988. Hjemmeværnets Politikompagni A 2730, Herning 1988. 19 sider.


Hjort, Henrik: Lockout’erne på Brdr. Lunds Fabrikker i 1921 og 1922. Århus u.å. (Hovedopgave fra Åbent Universitet) (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Hjælp til selvhjælp. At bryde de snærende bånd. Centralsygehuset i Herning. Psykiatrisk Afd. E I, Herning 1981. 40 sider. HK-Herning. Jubilæumsskrift 1905-1965. Herning 1965. 18 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Hoff, Poul Ernst og Bennet Windinge: ”Herning gymnasium”. Arkitekten 1955. Side 84-88. Hoff, Poul Ernst og Bennet Windinge: ”Herning hallen”. Arkitekten 1955. Side 1-9. Holdgaard, Pia: Herning KFUM &KFUK 100 år – og stadig i bevægelse. Herning KFUM & KFUK, Herning 1990. Holdgaard Andersen, Pia og Esben Donnerborg: Herning Museums fuglesamling. Herning 1972. 43 sider. Holm, Erik Einar: Herningholm. Skitseforslag til restaurering og ombygning, april 1971. Herning Kommune, Herning 1971. 39 sider. Holst-Sørensen, Niels: ”Idrætten i skolen og byen”. Herning-bogen 1998. (Om gymnasiet). Houbak, Birthe et. al.: Forzinkelser i kommunal håndhævelse – hvorfor? Svigt i den kommunale håndhævelse af miljøloven belyst ved eksemplet Herning Galvanisering. Læreranstalternes Fælles Miljøkursus, København 1986. 67 sider. Huda, David: Fra Haifa til Hammerum herred. 1950. 196 sider. Huda, David: Intet blivende sted. 1950. 153 sider. (2. del af Fra Haifa til Hammerum) Hurup, Niels og Brian Høj: ”Transportvaner i Herning”. Dansk Vejtidsskrift nr. 8 1997. Side 28-30. Husker du vor skoletid… Herning Gymnasium 1923-1948. Studenternes jubilæumsfest. Herning 1948. 20 sider. Hva´ gør vi nu, lille du. Undersøgelse om skoleelevernes forhold og kendskab til arbejdsmarkedet. Specialarbejdernes fagforenings ungdomsudvalg og Faglig Ungdom i Herning, Herning 1977. 27 sider. Hvid, Mikkel: Helhedsskolen. 12 års leg og læring på Skalmejeskolen. Herning Kommune. Herning 1998. 61 sider. Hærvig, C.: ”De nye kirker”. Jul i Herning 1948. Side 24-26. Hærvig, C.: Herning-Sangen og program for jubilæumsfesten i Herning-Hallen. Herning 1963. (Udgivet i anledning af Herning Købstads 50 års jubilæum 1. april 1963. Findes på Herning Centralbibliotek) Høck, Anne-Lise, og Niels Peter Stilling: Mesterværker. Moderne kunst fra Herning Kunstmuseum. Søllerød 1995. 54 sider. Højgaard Madsen, Henrik: ”Gamle postkort fra Herning”. Herning-bogen 1997. Side 20-39. Højgaard Sejerkilde, Henrik: ”Et hus på Hernings hovedgade”. Herning-bogen 2001, side 7-19. Højgaard Sejerkilde, Henrik: ”Vokseværk. En billedrejse gennem Herning 1950-2000”. Herning-bogen 1999. Side 3187. Hølund, Tage: ”Herning sygehus ved århundredeskiftet”. Medicinsk Forum nr. 6 1981. Side 203-206. Ideforslag fra foreninger og organisationer. Kommuneplankontoret, Herning kommune, Herning 1981. 74 sider.


Idrætsudvalgets rapport. Herning kommune, Herning 1981. 19 sider. Idrætten i Herning 1942-1992. S. I. K. H.’s 50 års jubilæum, 4. februar 1992. SIKH, Herning 1992. 52 sider. I 75 år har J. Ørum-Petersen blandet sig i trafikken. Herning 1979. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) I skole igen… Portræt af Herning skolevæsen. Herning Folkeblad, Herning 1990. 36 sider. Illeris, Svend, Per Kongstad og Flemming Larsen: ”Servicecentre i Midtjylland og teori for servicecentre”. Geografisk Tidsskrift nr. 65 1966, side 27-47. Ilum, O.: Diesel-damp-kraftvarmeværk. (Projekt Herning). Danmarks Tekniske Højskole, København 1975. 83 sider. Indre Missions målsætning for arbejdet i og ud fra Missionshuset Bethania, Herning. Herning 1988. 35 sider. Indrio, Annamaria: Idekonkurrence om sanering og byfornyelse. Esbjerg, Herning og Holbæk. Rapport. Sanerings- og byfornyelsesselskabet af 9.3.1970, København 1982. 316 sider. Ingerslev, Olaf: Resultater af Herning Kommunes beskæftigelsesindsats. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut, København 1992. 108 sider. Institutions- og skoleforhold i Herning kommune 1970-85. Herning 1972. 22 sider. Integrationspolitik. Herning Kommune. Herning 2004. 26 sider. Introduktion til Herning Gymnasium og HF-kursus. Herning 1973-1978. Isen, Chr.: ”En jernbanearbejder”. Hardsyssels Årbog 1978, side 63-65. (Omhandler jernbanearbejdernes forhold under bygningen af strækningen Silkeborg-Herning) IT-udviklingsplan. Herning Kommune. Jacobsen, Steen Rolf og Ole Willumsen: ”Herning-projektet”. Elektroteknikeren nr. 10 1976. Side 344-352. (Om kraftvarmeværket) Jansen, Torben Bo og Jesper Strandskov: Valg af fremtid for dansk textilindustri. Herning 1982. 87 sider. Jensby, Ane-Marie og Ellen Thomsen: Om undervisning af fremmedsprogede elever på Gullestrup skole. En rapport. Herning 1986. 18 sider. Jensen, H. P.: ”Kunsten i 1950’erne som jeg oplevede den”. Herning Kunsmuseums bulletin nr. 1 1985. Side 2-6. Jensen, J. M.: Snejbjerg-Tjørring Sognes Spare- og Laanekasse. 1950. 52 sider. Jensen, Kjeld B.: ”Mads Weis - en klog mand i Vestjylland”. Hardsyssels Årbog 1975, side 19-32. Jensen, Kjeld B.: Mads Weis - en klog mand i Vestjylland og hans slægt. 1974. 191 sider. Jensen, K. O.: ”Herning og erhvervsbyggeriet før og nu”. Byggeforum nr. 10 1982. Side 14-15. Jensen, K. O. og Bo Esbjørn Larsen: ”Fra dilettant til musicals”. Herning-bogen 1998. Side 74-83. (Om gymnasiet). Jensen, Niels: Lind Ældreklub i hverdag og fest! 1966-1991. Lind 1991. 27 sider. Jensen, Ove, H. R. C. Kaae og C. Sander Pedersen: Landsforbundet Frivilligt Drengeforbund, Herning 9. januar 1917 – 9. januar 1942. Herning 1942. 38 sider. Jensen, Tage U. M.: ”9. april 1940 og nogle oplevelser i tiden derefter”. Hardsyssels Årbog 2001, side 81-104.


Jepsen, Eli: Herning by og egn. Strejflys over en egns udvikling fra istider til nutid. Herning 1983. 183 sider. Jepsen, Eli: ”Historien bag tekstilindustriens udvikling i Hammerum Herred”. Teknisk tidsskrift for textil og beklædning nr. 1 1980. Side 6. Jepsen, Eli: ”Historien bag tekstilindustriens udvikling i Hammerum Herred”. Teknisk tidsskrift for textil og beklædning nr. 9 1978. Side 17. Jepsen, Eli: ”Tekstilindustriens udvikling i Hammerum herred”. Hardsyssels Årbog 1971, side 33-48. Jerk, Flemming: ”Ringkøbing amts herregårde gennem godsslagtningens tidehverv”. Hardsyssels Årbog 1958, side 100-151. (Bl.a. om Herningsholm). Jespersen, Gunnar: Advokatfirmaet Arne Boll. Et tilbageblik. Herning 1988. 18 sider. Jespersen, Gunnar: Danke schön. En antihelts prøvelser. Herning 1979. 148 sider. Jespersen, Gunnar: ”Den gamle manufakturhandel og den travle fabrik”. Benny Boysen (red.): Livet i byen. Struer 1981. 128 sider. Jespersen, Gunnar: ”Den nye højskole”. Mobilia nr. 98, Snekkersten 1963. Jespersen, Gunnar: ”Fantasien og det regelrette. Milieuet i Mads Eg Damgaards tæppefabrik i Herning”. Mobilia nr. 98, Snekkersten 1963 Jespersen, Gunnar: ”Forsøget i Herning”. Mobilia nr. 98, Snekkersten 1963. Jespersen, Gunnar: ”Gamle huse med gesvejsninger”. Herning-bogen 1983. Side 4-38. Jespersen, Gunnar: Herning i svundne dage. Træk fra den unge købstad i tierne og tyverne. Herning 1981. 93 sider. Jespersen, Gunnar: Hundrede års Herning-spind. En jubilæums-collage omkring Uldspinderiet og Klædefabrikken i Herning. Herning 1976. 181 sider. Jespersen, Gunnar: Noget om Herning-originaler. u.å. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Jespersen, Gunnar: ”Op og ned ad Bredgade”. Herning-bogen 1987. Side 2-119. Jespersen, Gunnar: ”Op og ned ad Østergade”. Herning-bogen 1988. Side 2-100. Jespersen, Gunnar: Ung i gamle dage. Herning 1989. 138 sider. Jespersen, Jens: ”Herning-kredsens folk på tinge”. Jul i Herning 1950. Side 12-14. Jespersen, L.: ”Bispevisitatser i Hammerum herred”. Hardsyssels Årbog 1932. s. 8-23. Jessen, Th.: Derfor måtte vi sejre. Blade af Modstandsbevægelsens Kamp mod Fremmedaaget. 1946. 414 sider. Jessen, Th. og Jan Horskjær (red.): Derfor måtte vi sejre. Modstandsbevægelsen i Grindsted, Give, Brande, Vejle, Herning og Silkeborg 1940-1945. Silkeborg 1985. 164 sider. Johansen, Herluf, W. Schreiber og Gunnar Præst: 100 års idræt blandt uldjyder. Hammerum Herreds Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening, Herning 1980. 189 sider. Johansen, Jeppe: Jens Abildtrup. Midtjyllands første Lægprædikant. København 1934. 47 sider. Johansen, Thomas: ”Fra min skoletid i Herning 1938-1943”. Hardsyssels Årbog 1998, side 123-136.


Johansen, Troels og Hans Jørn Hansen (red.): Rammer om undervisning og uddannelse i 70’erne. Herning 1971. 74 sider. (Udg. i anledningen af Herning Seminariums 10-års jubilæum). Johnslev, Hans N.: ”Herning er foran med aldersrenteboliger”. Jul i Herning 1950. Side 47 Jubilæumshefte for K. F. U. K. i Herning 1891-1916. Herning 1916. 31 sider. Jubilæumsskrift for Herning Elektro A/S. Herning 1995. 14 sider. Jubilæumsskrift for Herning Forsvarsbroderforening, stiftet 23. juli 1887. 100 års jubilæum 23. juli 1987. Herning Forsvarsbroderforening, Herning 1987. 39 sider. Jydsk Fabrikantforening for Tricotage- Textil og Beklædning 1937-1977. Jydsk Fabrikantforening for Tricotage, Textil og Beklædning, Herning 1977. 18 sider. Jydsk Grundejer-Kreditforening, Herning. Herning 1968. 273 sider. (75-års jubilæumsskrift) Jydsk Textil Messe i Herning 4-10. august 1948.Herning 1948. 47 sider. Jyske Byer og deres Mænd. Bd. 4. Brønshøj 1916-18. Jørgensen, Andreas: Hammerum Herreds Landboforening gennem 150 år. 1846-1996. Herning 1996. 121 sider. Jørgensen, Flemming: Jubilæumsskrift i anledning af Hjemmeværnskompagni 2716 Snejbjerg-Tjørring 50 års jubilæum den 15. juni 1999. Hjemmeværnskompagni 2716 Snejbjerg-Tjørring, Herning 1999. 96 sider. Kaae, Alfred: ”Det tingsels gods i Hammerum Herred”. Hardsyssels årbog række 2, bd. 2 1968. Side 141-46. Kappel, Thomas: ”Ny banegård med center i Herning”. Jernbanehistorisk årbog 2004. Side 58-64. Katalog nummer 1. Danmarks Fotomuseum, Herning 1988. 14 sider. Katalog over Foreningen af Jydske Landboforeningers ungskue samt faglige specialudstillinger af redskaber og maskiner m.v. i Herning. Foreningen af Jydske Landboforeninger, Viby 1962-. Kempe, Joachim: Motorvejen Herning-Bording. 4. november 2002. Vejdirektoratet, København 2002. 15 sider. Kempel, Laila: NNF 100 års jubilæum. NNF-Herning, Herning 1998. 35 sider. Kesby, Kiri: ”14 år med pesticidfri drift”. Grønt miljø nr. 4 2003. Side 52-53. K. F. U. M., Herning. Festskrift i Anledning af Foreningens 25 Aars Jubilæum d. 24. september 1915. Herning 1915. 26 sider. KFUM-spejderne i Herning. 50 års jubilæum. Herning 1970. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Kirk, M. J.: Gjellerup kirke. Danmarks ældst daterede landsbykirke. Gjellerup menighedsråd, Herning 1980. 29 sider. Kirkelig vejviser, Fredens Sogn. 1982-. Kjærgaard Kristensen, Per: ”Boliger i Herning”. Byggeindustrien nr. 4 2004. Side 14-15. Kjærulf, Helle: ”Succes og sindighed”. Journalisten nr. 16 2003. Side 20-22. (Om Studio 1-2) Kjøngerskov, Rasmus (red.): HK 75 år i Herning 8. november 1905-1980. HK-Herning afd., Herning 1980. 24 sider.


Klitmøller, Linda: ”Fra hosebindende hedebonde til maskinstrikkende husmand. Om samspillet mellem trikotageproduktion og landbrug i Hammerum herred i tre hundrede år”. Bol og by nr. 2 1998. Side 64-99. KMF 336 Herning/Ikast. Klassisk Musik Festival 12.-26. september 2004. Det Kulturelle Samråd, Herning 2004. 26 sider. Knudsen, Hans Sigfred: ”De boede i barakker af tørv og lyng og havde det ret så gemytligt”. Hedeselskabets tidsskrift nr. 2 1982. Side 29-33. Knudsen, Hans Sigfred: ”I Hedeselskabet historie nævnes Herning ofte i forbindelse med store projekter”. Hedeselskabets tidsskrift nr. 2 1982. Side 22-24. Knudsen, Laurids: Efter hosebinderne. Sådan begyndte det. Herning 1979. 297 sider. Kolorit-avisen. 1993-. Kommunalpolitik for etniske mindretal i Herning. Debatoplæg. SF-Herning. 16 sider. Kommunalvalget 1981-97, Herning Kommune. Partimateriale. Pjecer og avisudklip. (Findes på Herning Centralbibliotek) Kongsted Lampe, Jens: ”Forbindelsen Ringkøbing-Århus”. Hardsyssels Årbog 1985, side 43-64. ”Kort over brunkulsforekomsterne i Hovedområdet omkring Videbæk, Herning og Brande”. Geografisk Tidsskrift nr. 44, side 102. Kortbog over Herning kommune. Herning 1985. 99 sider. Kortlægning af varmeforsyningsforhold i Herning Kommune. Herning Kommunale Værker, Herning 1982. 50 sider. Kraft-varmeværk, damp, Herning-projekt. Et studieprojekt gennemført i 1975-76 af: Dansk Kedelforening, Danske Elværkers Forenings Udredningsafdeling. Teknologirådet, København 1976. 123 sider. Kragh, Askar: Flyverhjemmeværnet, Luftmeldeeskadrille Herning. Eskadrillens oprettelse, organisation og virke. Luftmeldeeskadrille Herning, Herning 2000. 244 sider. Kraglund, G.: ”Tal fra Hernings hovedbog”. Jul i Herning 1950. Side 16-17. Kragsig Thomsen, Jens: ”Musikalske glimt i Herning Gymnasiums historie”. Herning-bogen 1998. Side 84-95. Krarup, Enoch Christian: ”Af E. C. Krarups dagbøger 1831-39. Ved Johan C. Sulkjær”. Hardsyssels Årbog 1935, side 87-109. (E. C. Krarup var fra Snejbjerg) Krarup, Helmuth: Minder fra det svundne Hammerum Herred og Herning. Herning 1963. 124 sider. Krarup, Helmuth og T. W. Valeur: Fra det svundne Hammerum Herred. Herning 1918. 151 sider. Krarup, Helmuth og T. W. Valeur: Gamle Minder fra Hammerum Herred og Herning. Herning 1916. 152 sider. Krarup, Sv. Aage og Frede Andersen: Glimt fra besættelsestiden 1940-1945. Herning 1986. 122 sider. Kristensen, Hj.: Herning-Gellerup Valgmenighed 1904-1954. 1954. 80 sider. Kristensen, Knud: Hvad jeg har fået fortalt, mennesker jeg har kendt – mødt, hvad jeg har oplevet. Herning 1989. 199 sider.


Kristensen, Tonny (red.): Midtjyske CBU- og CF-Forening 50 års jubilæum. 1942-1992. Midtjyske CBU- og CFForening, Herning 1992. 62 sider. Kristiansen, Karen og Grethe Silding: Herning kommuneatlas. Bevaringsværdier i byer og bygninger 1992. Miljøministeriet, København 1992. 56 sider. Kristiansen, Kristian: ”Baunekirken i Tjørring”. Tegl nr. 1 1978. Side 37-40. Krog, A.: ”Omrids af lægevæsenet i Ringkøbing amt indtil 1915”. Hardsyssels Årbog 1915, side 49-78. (Med oversigt over embedslæger og praktiserende læger 1775-1915). Krogh, Torben: Trods alt. Teaterarbejde gennem 25 år i Herning. Herning 1994. 34 sider. Kruse, Hans: En tur i Blichers fodspor - gennem Blicheregnen fra Herning til Randers. Kjellerup 1992. 36 sider. Krøigård, Kirsten: Businstitutioner. Børns trivsel og sundhed i to busprojekter i Herning Kommune. Herning Kommune, Herning 1996. 135 sider. Kulturellen. Herning 1993-. Kunst i Midtjylland. Kunstere, gallerier, kunstforeninger. Herning 1995-. Kvalitetsudvikling i Herning Centralbibliotek. Herning Centralbibliotek, Herning 1996. 180 sider. Kaae, Alfred: Fæster og husbonde i Hammerum herred. 1971. 107 sider. Lange, Anders: ”Da missionæren fik et nyt medie”. Levende billeder nr. 9 1983. Side 34-37. (Om lokalradio i Herning) Larsen, Elvig: Hammerum Herreds Landboforening 1846-1946. Et jubilæumsskrift. 1946. 266 sider. Larsen, Elvig: Wor hjemmens politik. Herningkredsens politiske historie gennem 100 år. Thisted Amts Tidende, 1948. 56 sider. Larsen, Flemming: Hafniahus, Herning. Højt & aktuelt. Herning 1987. 15 sider. Larsen, Flemming: Hotel Eyde Herning. 150 års jubilæum 1839-1989. Herning 1989. 19 sider. Larsen, Jens: ”En DSB-godsbanes korte saga. Herning-Karup 1971-1977”. Jernbanen nr. 6 1977. Side 143-145. Larsen, Vibeke: Den midtjyske erhvervslederpris. Herning 2003. 30 sider. Laugesen, Jørgen: Bogtryk i Herning gennem 90 år. Herning 1987. 7 sider. Laugesen, Jørgen (red.): Dansk Typograf-forbund, Herning Afdeling. 1890-1990. Herning 1990. 81 sider. Lauridsen, Eigil: ”Livsvilkår i Herning under besættelsen”. Hardsyssels Årbog 2001, side 133-138. Laursen, Vanda: ”Søren August Fjeldstrup. Hedekongen på Sindinggård ved Herning”. Herning-bogen 1984. Side 4558. Laustsen, Agnes: ”En hosekræmmerslægt fra Hammerum herred”. Personalhistorisk tidsskrift nr. 2 1984. Side 97-108. Leer Sørensen, Leif: ”Globorama”. Arkitekten nr. 2 1994. Side 41-43. Leth Frandsen, Allan: Biblioteket i Herning. Herning Centralbibliotek 1970-1995. Herning 1995. 115 sider. Leth Frandsen, Allan: ”Byen og skolen”. Herning-bogen 1998. Side 5-11.


Leth Frandsen, Allan: ”Byens forening - foreningens by”. Herning-bogen 2001, side 71-108. Leth Frandsen, Allan: Byhistorie på kirkegården. En lokalhistorisk vejviser til Vestre Kirkegård. Herning 1998. 19 sider. Leth Frandsen, Allan: De satte noget i gang. Herning Håndværker- og Industriforening 1876-2001. Herning 2001. 63 sider. Leth Frandsen, Allan: ”Der er altid stil over en elev fra B. I. Danseinstitut”. Herning-bogen 2001, side 109-126. Leth Frandsen, Allan: ”En by vokser til”. Herning-bogen 2003, side 9-73. Leth Frandsen, Allan: ”En by vokser til”. Herning-bogen 2003. 72 sider. Leth Frandsen, Allan: ”Et teater som i Århus og Aalborg”. Herning-bogen 2002, side 82-127. Leth Frandsen, Allan: ”Herning har så meget andet”. Herning-bogen 2003, side 112-140. Leth Frandsen, Allan (red.): ”Op’ i æ Herning-hal og ud’ i æ Herning-haller”. Herning-bogen 2004. 165 sider. Leth Frandsen, Allan: Plads til alle. Herning Husmoderforenings Børnegård ”Olgas minde” 1953-2003. Herning 2003. 23 sider. Leth Frandsen, Allan: ”Team - teater på vej”. Herning-bogen 2002, side 128-149. Leth Frandsen, Allan: ”Teater i 1907 - og lidt til”. Herning-bogen 2002, side 22-30. Leth Frandsen, Allan: ”Teaterliv mellem to teaterkriser”. Herning-bogen 2002, side 62-81. Leth Frandsen, Allan: ”Theater for levende Billeder”. Herning-bogen 2002, side 31-61. Leth Frandsen, Allan: Tændstikmorderen og 14 andre historier fra Herning-kanten. Aulum 1998. 92 sider. Leth Frandsen, Allan, Flemming Larsen og Jimmy Bøjgaard: Slips og guldpokal. Herning Ishockeyklub, Herning 1997. 56 sider. Lier Hansen, Tage: Gjelleruplund. Markedsby og hovedstad i det gamle Hammerum herrred. Herning 1980. 226 sider. Lier Hansen, Tage: Hammerum Skole 1908-1983. Hammerum Skole, Hammerum 1983. 30 sider. Lier Hansen, Tage: Hammerum Vandværk 1911-1986. Jubilæumsskrift. 75 års vandværkshistorie. Andelsselskabet Hammerum Vandværk, Herning 1985. 61 sider. Lier Hansen, Tage: Hundrede års handel i Hammerum 1886-1986. Hammerum Brugsforening, Herning 1986. 63 sider. Lier Hansen, Tage: Hvor ploven ej kan gå. Hammerum 1987. 67 sider. (Udgivet i anledning af Hammerum Herreds Plantningsforenings 100 års jubilæum) Lier Hansen, Tage: Jomfru Rist og hendes slægt. Adelsfrøkenen fra Rudegaard der valgte det ensomme liv på heden i Hammerum Herred. Herning 1982. 79 sider. Lier Hansen, Tage: ”Kunst og klokker”. Herning-bogen 1984. Side 59-68. Lier Hansen, Ø.: Snejbjerg mejeri 1887-1987. Herning 1987. 32 sider. Liden, Sten-Sture: Lär känna Danmark. En bok om dansk tekoindustri och danska tekobygder. 1990. 110 sider. Lind, Olaf: Kunst i virkeligheden. Otte historier om Birkområdet ved Herning. Herning 1997. 97 sider.


Lind, Olaf: ”Renovering af en stor plan”. Boligen nr. 4 1993. Side 8-9. Lindebo Hansen, Vagn og Hanne Arent: Bibliografi over H. P. Hansens trykte arbejder. Herning 1970. 75 sider. Lindholt, Sigurd: ”Foreningslivet har givet mig alt”. Hardsyssels Årbog 1995, side 5-14. Linå Jørgensen, Ole: Jernbanegade. Hammerum-Gjellerup Borgerforening, Hammerum 1988. 24 sider. Lokalavisen La Uhm. 1994-. Lokalkalenderen. Herning, Ikast, Aaskov. 1986-. Lov nr. 281-1912 hvorved Herning Kommune oprettes til Købstad. Amalienborg, d. 6. december 1912. København 1912. 6 sider. Lovring, Rigmor (red.): Herning Kunstmuseum. Herning 1985. 101 sider. Lund, Annemarie: ”Vor tids havekunst i Danmark”. Arkitektur DK nr. 4 1990. Side 180-220. (Bl.a. om Herning Kirkegård) Lund, Nils-Ole: ”Herning højskole”. Arkitektur 1963. Side 81-89. Lund, Nils-Ole: ”Jydsk Grundejer-Kreditforening i Herning”. Arkitektur 1966. Side 45-55. Lund Andersen, H.: ”Gullestrup – en ny by i Herning”. Stads- og havneingeniøren nr. 5 1974. Side 90-94. Lund Andersen, H.: ”Herning”. Stads- og havneingeniøren nr. 7 1977. Side 146-152. Lund, Grethe: Musikterapi med psykiatriske patienter. Evaluering af et projekt på Herning Centralsygehus. Ringkjøbing Amtskommune, Den Medicinske Forskningsenhed, Herning 1996. 33 sider. Lund, Niels-Ole: Bygmesteren C. F. Møller. Århus 1998. 167 sider. (Bl.a. om Angli i Herning) Lyhne Jensen, Niels: Herning – barndommens hinterland. Benny Boysen (red.): Livet i byen. Vinderup 1981. 128 sider. Lynge Andersen, Erik: ”Ilden sprang fra gård til gård. Brandkatastrofen i Thorup”. Herning-bogen 1997. Side 86-95. Læseplaner for Herning kommunes skolevæsen. Herning kommune, Herning 1977. Mader, Jørn: Ørnen fra Herning. Bogen om Bjarne Riis. København 1995. 153 sider. Madsen, Ingefred: Tekstilarbejderne i Hammerum herred 1965. Herning Seminarium, Herning 1966. 27 sider. Madsen, Johannes: En herningdreng fortæller fra sin barndom og skoletid 1916-1932. Næstved 1987. 27 sider. Madsen, Johannes og Leif C. T. Kloster: Missionshuset Silo Hammerum gennem 100 år. Til omvendelse og tro. Herning 1988. Madsen, Karen J. og Ole Bramsen: Erhvervsundersøgelse 1980. Herning kommune, Herning 1983. (2. del) Madsen, Niels Ole og Flemming Larsen: Vejen til succes. Erhvervsparken Herning Nord, Herning 1987. 15 sider. Mainz, Hanne: Sluse-projektet – Herning og Ikast, 1996. Et prostitutionsprojekt. Herning 1996. 50 sider. Maibom, C. O.: ”Herning – set igennem en butiksrude”. Benny Boysen (red.): Vestjylland – sådan set. Struer 1985. MAI-projektet i Herning kommune. Evaluering. Herning kommune, Herning 1993. 42 sider.


Malling Pedersen, Jens: ”Tre institutioner for forsorg”. Tegl nr. 3 1983. Side 110-116. (Om børnehjem i Tjørring) Malmros, Claus: ”Vedbestemmelse af knivskafter fra vikingetids grave ved Kirkebakke og Herning Torv”. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser 2000. 4 blade. Malmros, Per: 3-delt indsamlingssystem for dagrenovation. Rapport fra et forsøg i Fåborg og Herning Kommuner. Miljøstyrelsen, København 1993. 175 sider. Mammen, Hans: ”En ny by bliver til”. Byggeindustrien 1971. Side 42-44, 47-48. Mammen, Hans: ”Gullestrup ved Herning”. Byplan nr. 3 1972. Side 79-84. Mammen, Hans: ”Næsten 20 år efter”. Byplan nr. 5 1984. Side 179-183. (Om Gullestrup) Mands minde. Erindringer fra det gamle Gjellerup sogn. Gjellerup 2003. Mariager, Arne: Portræt af en ung by med fremtid. Herning 1979. 30 sider. Martensen, Lars H.: En bid af Linds historie. Udgivet i anledning af Lind Old Boys 25 års jubilæum 7. maj 1994. Lind 1994. 98 sider. Maskell, Peter: Ensidige industrikommuner. Bd. 3: Herning og Ikast kommuners afhængighed af tekstil- og beklædningsvirksomhed. Institut for Trafik-, Turist- og Regionaløkonomi, Handelshøjskolen i København, København 1984. Maskell, Peter: ”Kager i Vejle – tøj i Herning”. AKF nyt nr. 2 1994. Side 33-38. Masterplan for Birk Centerpark. Herning Kommune, Herning 2001. 8 sider. Meddelelser fra Nørregades Skole i Herning. 1944-. Meddelelser fra Vestergades Skole. u.å. Meden Baumgarten, Pia: De er så søde, men de har så travlt. En kvalitativundersøgelse af 33 patienters oplevelser under indlæggelsen på Ringkøbing Amts sygehuse. Herning 2002. 48 sider. Meedom, Gudrun og Johannes Bæch: ”Gjellerup, Snejbjerg og Herning”. Viborg Stifts Årbog 1985. Side 59-67. (Om altertavler) Menighedshuset Bethania. 1898-1973. Herning Menighedssamfund, Herning 1973. 23 sider. Merrild, Erik: Strejflys over Herning Gymnasiums barndom. Herning Gymnasium, Herning 1993. 52 sider. Merrild Jensen, Gunnar: - En mandag i Herning. Herning 1981. 95 sider. Middelboe, Rolf: Angli i Herning. Aktiviteten omkring skjortefabrikken Angli. Herning 1969. Midtbank. Herning 1989-. Midtbank. Regnskab. Herning 1975-. Midtbank – nu og i fremtiden. Herning 1984-. ”Midtjylland omkr. 1800. Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over Lundenæs amt, trykt 1806.” Hardsyssels Årbog 1934, side 120-121. Midtjysk døvehus 1952-1977. Herning 1977. 24 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv)


Midtjysk Flyveklub 25 års jubilæum. Herning 1970. 15 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Mikkelsen Tørning: ”Hammerum Stationsby”. Jyske Byer og deres Mænd bind 4. København 1916. Miljø og renere teknologi på små og mellemstore jern- og metalvirksomheder. Problemer og løsninger. Herning kommune, Herning 1994. 26 sider. Miljøgodkendelse, udvidelse af Herning Flyveplads med en luftfartskole. Ringkøbing Amt, teknik og miljø. Rinkøbing 2004. 50 sider. Miljøhandlingsplan 2001-2006, Herning Kommune. 38 sider. Miljøredegørelse – Herning, Silkeborg, Ikast og Videbæk kommuner. Green City Denmark, Herning 1993. 103 sider. Miljørigtig projektering af kloakfornyelse i Herning. Miljøstyrelsen, København 1997. 170 sider. Miljørigtig projektering af udtjent industriområde i Herning. Miljøstyrelsen, København 1997. 135 sider. Milthers, Vilhelm: Mergelaflejringerne i Hammerum Herred. København 1916. 21 sider. Missionshuset Bethania i Herning i 100 år, 1898-1998. Herning 1998. 39 sider. Moesgård Hansen, Laurids: En sammenskrevet beretning om Den Gamle Kirkegård i Herning. Hedeager 2002. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Mogensen, N. Kr.: Herning Sygekasse 1876-1926. Lidt om Sygekassens Historie og Udvikling gennem 50 Aar. Herning 1926. 24 sider. Mogensen, Robert, Karen Kristiansen og Grethe Silding: By- og bygningsregistrering i Herning. Forundersøgelse. Herning Kommune, Herning 1991. 48 sider. Monrad Hansen, Jens: Sådan burde kulturlivet være. Rapport fra fremtidsværksted om kulturen i Herning kommune. Herning kommune, Herning 1993. 23 sider. Morell, Lars: ”En by med plads til frihed”. Tegl nr. 1 1994. Side 13-17. Morell, Lars og Torben Thuesen: Ingvar Cronhammar samlingen. Herning 1995. 60 sider. Mortensen, Kirsten og Claus Mortensen: ”En beskrivelse af fynboen, der blev midtjyde, og hans firma”. Herning-bogen 2003, side 141-171. Mortensen, Lilly: Herning KFUK gennem 75 år. 1891-1966. Herning KFUK, Herning 1966. 80 sider. Mortensen, Niels Th.: Maleren og billedhuggeren Ane Brügger. 1971. 79 sider. Mortensen, Per: Herning sogns befolkningsudvikling set ud fra folketællingerne fra 1787-1890. Herning 1981. 18 sider. (HF-opgave) (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Mortensen, Per Bo og Jørgen Krogsgaard Jensen: ” Nye søer – en spændende anvendelse af marginaljorde”. Vand & miljø nr. 7 1989. Side 293-297. (Om Gullestrup Sø) Morthorst, Hans (red.): Tjørring Idrætsforening 1945-1995. 50 års jubilæumsskrift. Tjørring 1995. 48 sider. Mosestationen Pontoppidan og Gjelleruplund Mosestation ved Herning. Vejledning nr. 2 for Besøgende. Det Danske Hedeselskab, 1910. 16 sider.


Mosgaard, Arne: Det frivillige forsvar i lokalsamfundet. Vestjysk Hjemmeværn set i historisk perspektiv 1945-1995. Hjemmeværnsdistrikt 27, Herning 1995. 98 sider. Moss, J. U.: Green City Denmark. Et miljøindustrielt udstillingsvindue. Industri- og Handelsstyrelsen, København 1991. 69 sider. Murernes Fagforening, Herning. Jubilæum 1893-1953. Holstebro 1953. 16 sider. Møbjerg, Tina og Hans Rostholm: Arkæologiske undersøgelser i Bølling Sø området. Herning Museums forundersøgelsesfase 2. Herning 2002. 62 sider. Møldrup, Hans R. (red.): Herning Friskole 1968. Herning 1968. 63 sider. Mølgaard Nielsen, Malling: Troldhøj. En kulturhistorisk fortælling om livet på Herning-egnen for hundrede år siden. Herning 1986. 119 sider. Møller, C. F.: ”Fabrikken Angli, Herning”. Arkitektur nr. 6 1969. Side 261-268. Møller, H. P.: ”Kraftvarmeværket – et stort byggeri i Herning”. Byggeforum nr. 10 1982. Side 23-29. Møller, Helge: ”De får kvalitet for pengene. Renovering i Gullestrup”. Boligen nr. 7 1989. Side 40-41. Møller, Henrik Sten: Jørn Utzon Houses. Kbh. 2004. 239 sider. (bl.a. afsnit om Herning School Complex) Møller, K.: Hammerum Herreds Landboforening 1846-1971. Et jubilæumsskrift. 1971. 104 sider. Møller, K.: Sælsomt slynges de tråde. Minder fra et langt liv. Herning 1974. 235 sider. Møller, Jes og Adriaan Schelling: 4 byers trafikpolitik. Holdninger, planer og realiteter. Danmarks Tekniske Højskole, Lyngby 1977. 148 sider. Møller, Mads, Tom Danielsen og Jens Henrik Sandberg (red.): Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue. 25 år i Ringkøbing Amt. Herning Kunstmuseum november 1988. Herning 1988. 33 sider. Møller Bertelsen, Lis: Ung pige i provinsen. En teoretisk og empirisk analyse af ufaglærte kvinders ungdomsliv i efterkrigstiden, belyst ved interviews med syersker i Herning-området. Århus Universitet, Århus 1984. 2 bd. Møller Jensen, Ole og Mogens Bendixsen: Den lange vej til glæden. Herning-egnen under besættelsen 1940-1945. Herning 1987. 223 sider. Møller Jensen, Tage Uffe: ”9. april og nogle oplevelser i tiden derefter”. Hardsyssels årbog bd. 35 2001. Side 81-104. Møller Jensen, Tage Uffe: ”Verden set fra Vestergade”. Herning-bogen 2001, side 20-55. Nedergaard, Paul: ”Bidrag til Hammerum Herreds menigheds- og præstehistorie”. Særtryk af Dansk præste- og sognehistorie bind 6. 149 sider. Nellemann, Karen, Orla Nielsen og Villy Bergquist Sønderby (red.): Midtjyllands Kristne Friskole 1973-1998. Midtjyllands Kristne Friskole, Herning 1998. Nielsen, Gerda (red.): Sønderagerskolen 25 år. Herning 1993. 32 sider. Nielsen, Hans Jørgen: ”Nogle kirkegårde i Jylland” Landskab nr. 3 2002. Side 64-72. (Bl.a. om Nordre Kirkegård og Gjellerup Kirkegård Nord) Nielsen, Jens V.: Byfornyelsesatlas DK. København 2001. 256 sider. (bl.a. om Herning). Nielsen, K. F. L.: Fra Studekørsel til Motordrift. Nogle Optegnelser om Gellerup Sogn. Herning 1922. 219 sider.


Nielsen, L.: Tjørring kirke. Herning 1969. 12 sider. Nielsen, Laurits: Træk af Tjørring sogns historie. Herning 1980. 230 sider. Nielsen, Niels Jørgen: Gjellerup Brugsforening. 1886-1946. Et jubilæumsskrift. Herning 1946. 42 sider. Nielsen, Niels Jørgen: Gjellerup Sogns Husmandsforening. En oversigt over 50 aars virke. 1958. 14 sider. Nielsen, N. Sophus: Herning Købstad-Marsch. Herning 1913. 3 sider. Nielsen, Oluf: Det gamle Apotek. Herning Løveapotek. 1832-1932. 5 kronikker i Herning Folkeblad 1932, findes på Herning Centralbibliotek. Nielsen, Oluf: ”Fra Hernings opkomsttid”. Jul i Herning 1930. Side 34-35. Nielsen, Oluf: Herning, 1827-1927 samt Rind Sogn. Herning 1928. 80 sider. Nielsen, Oluf: Hvad jeg husker fra 1872-1913. 26 sider. Nielsen, Oluf: ”Som Herning saa ud for 50 aar siden. Herning 1827-1927”. Kronikker i Herning Folkeblad 1927 og 1933, findes i fotokopi på Herning Centralbibliotek. Nielsen, Oluf: ”Som Herning så ud for 50 år siden”. Herning-bogen 1982. Side 4-34. Nielsen, Oluf: ”Teaterminder”. Herning-bogen 2002, side 9-21. Nielsen, Orla, Mary Eriksen og Jørn Overgård: Textilarbejdere gennem hundrede år - 1896-1996. Herning 1996. 87 sider. Nielsen, Orla: Herning Rotary Klub 1930-1980. Herning Rotary Klub, Herning 1984. 224 sider. Nielsen, Orla (Red.): Uldjyske træmænd gennem hundrede år. 1896-1996. Herning 1996. 82 sider. Nielsen-Vrads, J. E. A. G.: Gjellerup Kirke. 1933. 64 sider. Nissen, Kaj: Den eventyrlige virkelighed eller Projektmagerne i Herning. En eventyrkomedie. Team Teatret, Herning 1979. 40 sider. Nordahl Svendsen, Erik: Avisen i lokalsamfundet. Skive Folkeblad og Herning Folkeblad. Institut for Presseforskning, Århus 1979. 206 sider. Nordisk idé-konkurrence om en dispositionsplan og en vej- og bebyggelsesplan for et areal i den nordlige del af Herning kommune. Herning Kommune, Herning 1965. 16 sider (Gullestrupkonkurrencen) Nowack, Poul: Da rock’en kom til Herning. Om de lokale rock- og pigtrådsgrupper i perioden 1960-70. Herning 2004. 48 sider. Nu åbner Herning Banegårdscenter. Kom til festligt åbent hus lørdag den 28. april. Herning 1979. 8 sider. Nyeng: Per: ”I skjortefabrikantens fodspor”. Bogens verden nr. 3 2004. Side 49-54. (Interview med Johannes Poulsen og Christian Aagaard om Hernings kulturliv og –politik) Nygaard, Erik: ”Eksportskolen i Herning”. Arkitektur DK nr. 7 1990. Side 337-343. Nygaard, Erik: ”Tre hvide huse i Herning”. Arkitektur DK nr. 8 1987. Side 338-352. Nygaard, Erik: ”Økologisk byggeri er blevet realpolitik”. Arkitektur DK nr. 3 1999. Side 130-161, 183-184.


Nygård, S.: ”Herningholm”. Danske Herregaarde. 1920. Side 122-128. Nyvig, Anders: Fremtidige trafikmønstre i større provinsbyer. Herning kommune, Aalborg kommune. Statens Byggeforskningsinstitut, Hørsholm 1982. 205 sider. Nyvig, Anders: Trafikrapport. Herning Kommune og Vejdirektoratet, Herning 1973-74. 5 bind. Nørgård Graversen, Bjarne: Mejerier i Hammerum Herred gennem tiderne. Kibæk 1975. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Nørgård, Ole: ”En skulpturpark i Herning. Havearkitekt C. Th. Sørensen”. Havekunst 1962. Side 74-77. Nørgård, Ole og C. Th. Sørensen: Et indlæg i kulturcenterdebatten. Uno-X Bensin A/S, Herning. 8 sider. Nørregades Skole 1918-1988. Herning 1996. 135 sider. Olesen, Elith: ”Kampen om Midtjylland”. Århus Stift 1983. Side 54-78. Olsen, Jørgen (red.): 75 år i Herning. Det Danske Spejderkorps, 1. Hedegruppe, Herning. Herning 1991. 105 sider. Olesen, Sigvald: Mit liv med idrætten. 1933-1988. Herning 1989. 123 sider. Oplysninger og tilbud til pensionister i Herning kommune. Social- og sundhedsforvaltningen, Herning 1984. 31 sider. Ortvad, Hanne, Ingvar Cronhammar og Sven-Ingvar Andersson: Manual for Studenterstrøget Birk og tilgrænsede arealer 2002. Herning 2002. 31 sider. Overgaard, Flemming og Martin Tønner: ”Rektors første sted”. Herning-bogen 1998. Overgaard, Niels: ”En heksejagt fra 1726. (Kollund i Rind sogn)”. Hardsyssels Årbog 1930, side 158-169. Overgaard, Niels: ”Herning swinger”. Herning-bogen 2003, side 73-111. Oversigtlig redegørelse for passagertælling 28. – 31. oktober 1982. Trafikselskabet Ringkjøbing Amt, Herning 1983. 21 sider. Pape, Jon og Palle Kristoffersen: Den levende park. Et udviklingsprojekt i samarbejde med Herning kommune. Parkteknisk Institut, Frederiksberg 1991. 80 sider. Pedersen, August M.: ”Fremtiden ligger i luften”. Jul i Herning 1949. Side 30-31. Pedersen, Ingvard: Fotograf Ingvard Pedersens årstalsliste for Herning. Revideret af Chr. Isen. Herning Museum, Herning 1980. 29 sider. Pedersen, Jens Chr.: Hustømrernes faglige Forening. Tilbageblik ved Afdelingens 50 Aars Jubilæum. Herning 1946. 44 sider. Pedersen, Kaj: Herning FDF. 1917 - 9. januar - 1967. Herning 1967. 79 sider. Pedersen, Ove: 8. Gymnaestrada Herning 7.-11.7.1987. Hvidbog. Herning 1987. 90 sider. Pedersen, Ove: ”25 år med lokalhistorien”. Herning-bogen 2004. Side 167-208. Pedersen, Ove: ”Christian Yde - købmand, bankmand og borgmester”. Herning-bogen 1993. Side 107-140. Pedersen, Ove: ”Den alsidige prokurator Valeur”. Herning-bogen 1993. Side 7-31.


Pedersen, Ove: ”Der var engang et højskolehjem”. Herning-bogen 1990. Side 1-107. Pedersen, Ove: ”Fra hedeskole til moderne skolevæsen. Historien om Hernings skolevæsen 1734-1970”. Herningbogen 2000. Side 3-271. Pedersen, Ove: Fritidscentret Brændgård gennem 25 år. 1972-1997. Herning 1997. 83 sider. Pedersen, Ove: ”Herning-drengen, der blev en af modstandsbevægelsens store ledere, Børge Thing fra Herning blev til Børge Brandt fra BOPA”. Herning-bogen 1994. Side 47-107. Pedersen, Ove: ”I særklasse på Herning Gymnasium for 60 år siden”. Uddannelseshistorie 1993. Side 41-45. Pedersen, Ove: ”Hvordan Herning fik sit gymnasium”. Herning-bogen 1998. Side 12-25. Pedersen, Ove: ”Klokken”. Herning-bogen 1998. Side 26-30. (Om gymnasiet). Pedersen, Ove: Lind skole 1916-1991. Et stykke skolehistorie. Herning 1992. 72 sider. Pedersen, Ove: Lærerkreds og lærerkår gennem 100 år. Herningegnens Lærerforening 1874-1974. Herningegnens Lærerforening 1989. 98 sider. Pedersen, Ove: Musik i Herning gennem 50 år – og lidt til. Herning Musikforening 1944-1994. Herning Musikforening, Herning 1994. 31 sider. Pedersen, Ove: ”Torvet i Herning”. Herning-bogen 1995. Side 5-145. Pendling. Bolig-arbejdsstedstrafik 1980. Herning kommune, Herning 1983. 227 sider. Perspektiv- og handlingsplan for trafik & miljø. Herning Kommune, Herning 1994. 31 sider. Persson, Bengt: Økologiske muligheder i byens grønne struktur. Tværfagligt samarbejde om biodiversitet, organisk affald og regnvand i Herning Kommune. Miljø- og Energiministeriet, Hørsholm 1999. 167 sider. Persson, Torben: Netop. 9.b. Gjellerupskolen 1991. Gjellerup 1991. 30 sider. Petersen, Aug. M.: Hammerum Herreds Mejeristforening. Festskrift i anledning af 50 aars jubilæet 4. juni 1946. Herning 1946. 27 sider. Petersen, Chr.: Hilsen til Herning Marsch. Viborg. 3 sider. Petersen, Jeppe V.: Bank under bordet. 1991. 109 sider. (Om sagen mod Jydekompagniet/”Jydebrødrene”). Petersen, Nis: ”En barndoms Kulører”. Herning-bogen 1994. Side 36-46. Petersen, Svend Aage: Glimt fra Herning og Omegn i billeder. Herning 1949. 40 sider. Petersen, Aage: Fra børnehjem til dronningebesøg. En levnedsbeskrivelse. Herning 1998. 177 sider. Peulicke Nielsen, Signe og Ellen Margrethe Odgaard: Et tomt rum. Et teaterprojekt i Herning med sindslidende. Herning 1994. 25 sider. Pjecer fra kommune og amt. 1990-. Plan. AF, Arbejdsformidlingen, RAR, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Ringkøbing Amt. Herning 1997-. Planlægning af byfornyelsen. Et forsøgsprojekt i Herning. Byggeriets udviklingsråd, København 1988. 61 sider.


Plejdrup Nielsen, Mette et. al. (red.): Erhvervsarealer langs motorveje og overordnede veje. Herning Kommune. Skanderborg 1999. 42 sider. Plovgaard, Anders og Mette Plejdrup Nielsen: ”Motorvejen fra Herning til Bording”. Egnsbogen Bording/Engesvang/Ikast 2001. Side 9-13. Pontoppidan, Jørgen A.: ”Hedeopdyrkning set fra Høgildgaard”. Herning-bogen 2003, side 172-197. Portræt af Herning Centralsygehus. Herning Folkeblad, Herning 1990. 27 sider. Portræt af et spændende job. Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund, Syerskernes Fagforening, Textilarbejdernes Fagforening, Herning 1990. 24 sider. Poulsen, A.: 14 bilture med Herning som centrum. Herning 1965. 134 sider. Poulsen, A.: 15 bilture med Herning som centrum. Herning 1964. 95 sider. Poulsen, A.: 100 år 2. juli (1869-1969). Herning 1969. 47 sider. (Udg. i anledningen af Herning Folkeblads 100 års jubilæum). Poulsen, Aksel: Hotel Eyde, Herning 125 år. Herning 1964. Poulsen, Ejnar: ”Hammerum Herreds Degnehistorie”. Hardsyssels degnehistorie, bind 2, Viborg 1934. 127 sider. Prange, Knud: ”Herredssegl og kommunale våbener i Ringkøbing amt”. Hardsyssels Årbog 1979, side 19. (Herning) Projekt Grøn Kommune. Kommunerapport. Herning Kommune, Herning 1992. 72 sider. På tur omkring Herning. Ture for hele familien. Herning Kommune, Herning 1987. 14 sider. På vej mod 1995. Styringsgruppens bygningsrapport. Herning kommune, Herning 1984. 23 sider. (Skolestruktur i Herning kommune) På vej mod 1995. Styringsgruppens pædagogiske rapport. Herning kommune, Herning 1984. 49 sider. (Skolestruktur i Herning kommune) Rapport om Birk Centerpark. Herning kommune, Herning 1990. 37 sider. Rapport om Herning bymidte. Herning Kommune, Herning 1979. 76 sider. Rapport vedrørende Skinderholm Flyveplads. Herning kommune, Herning 1983. 24 sider. Rasmussen, Palle C., Kurt H. Jørgensen og Egon Søndergaard: Arken på marken. Kollektivcentret i 25 år 1971-1996. En mosaik. Kollektivcentret Bytoften, Herning 1997. 48 sider. Rasmussen, Vigand: Givebanen 1894-1914-1994. Vejle 1994. 128 sider. Reese, Marius og Hanne Ortvad: ”Byplanprisen 2002 til Herning Kommune”. Stads- og havneingeniøren nr. 11 2002. Side 31-33. Regnskab over Herning kommunes indtægter og udgifter. Herning kommune, Herning 1905-1976. Regnskabsberetning. Ringkjøbing Amts Syge- og Epidemihus i Herning. Herning 1943-1949. Regnskabsberetning og lægestatistik. Centralsygehuset i Herning, Herning 1949-. Resultater af målinger og evalueringer. AF-Ringkøbing Amt, RAR, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, Ringkøbing Amt. Herning 2002-.


Resultatkontrakt for år… AF, Arbejdsformidlingen i Ringkøbing Amt, RAR, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Ringkøbing Amt. Herning 2000-. Riis, Gunnar: Herning Erhvervsråd 1939-1989. Udskrift fra mødeprotokollen. Erhvervsrådet, Herning 1989. 7 sider. Riismøller, Peter: ”H. P. Hansen, Herning”. Fortid og nutid bd. 21 1962. Side 392-94. Ringgaard Lauridsen, Henning: ”Foreningslivet i Hammerum kulturhistorisk belyst”. Nyt fra Stationsbyen 3. Århus 1983. 52 sider. Ringgaard Lauridsen, Henning: Det religiøse og kulturelle foreningsliv i Hammerum Stationsby ca. 1890-1930. 1982. 37 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Risom, Henrik og Laurids Knudsen: Herning ældste kirkes historie. Herning 1974. 16 sider Rolsted, Johannes: Oplevelser fra 5 måneders ophold på Herning Centralsygehus. Herning 1980. 31 sider. Rostholm, Hans: ”En gravplads fra årene omkring år 400 ved Messecenter Herning”. FRAM 1998. Side 31-46. Rostholm, Hans: ”Herning Torv – arkæologisk set”. FRAM 1997. Side 117-137. Rostholm, Hans: ”Herningsholm: Udgravninger 1975-1980”. Antikvariske studier 4 1980. s. 199-240. Rostholm, Hans: ”Holing. Arkæologiske undersøgelser 1992-1995”. FRAM 1995. Side 71-90. Rostholm, Hans: ”Holing-lurerne”. FRAM 1998. Side 132-141. Rostholm, Hans: ”Naturgasundersøgelser i Herning Museums arbejdsområde 1983-86”. FRAM 1986. Side 36-63. Rostholm, Hans: ”Nye fund fra yngre stenalder fra Skarrild Overby og Lille Hamborg”. Hardsyssels Årbog 1977, side 106-112. Rostholm, Hans: Oldtiden på Herning-egnen. Spor efter mennesker gennem 8000 år. Herning 1982. 139 sider. Rostholm, Hans: ”Sandflugt i bondestenalderen”. FRAM 2003. Side 77-83. Rostholm, Hans: ”Udgravninger ved Herningsholm”. Hardsyssels Årbog 1978, side 79-114. Rostholm, Hans og Erik Axel Wessberg: ”Gjallarhorn”. Skalk nr. 6 1998. Side 5-9. Rubin, Anne Marie og Ole Gerstrøm: Herning dispositionsplan 1975. Herning Kommune, Herning 1975. 163 sider. (Flere årgange) Rubin, Anne Marie og Ole Gerstrøm: Retningslinjer for lokalplanlægningen i Herning kommune. Herning kommune, Herning 1977. 35 sider. Rubin, Anne Marie og Ole Gerstrøm: Tjørring dispositionsplan. Herning kommune, Herning 1967. 12 sider. Rute 18 og 15 ved Herning. Landskabsæstetisk vurdering og visualisering. Vejdirektoratet, København 1997. 41 sider. Rute 18 og Diagonalvejen. Undersøgelse af natur, landskab og kulturhistorie. Vejdirektoratet, København 1995. 123 sider. Rytter, Marie: ”Fundet af ukendte Blichermanuskripter”. FRAM 1982. Side 112-115. Røjkjær, Kaj, Carl Erik Tersbøl og Torben Thuesen (red.): Æbleskiver til alle. Gjellerupskolen 1972-1997. Herning 1997. 71 sider.


Rønnow, Vibeke: ”Nye veje skaber nye landskaber”. Dansk vejtidsskrift nr. 10 2003. Side 44-46. SAJYKA 1937-1947. Herning 1947. 22 sider. Sandberg, Jens Henrik (red.): Paul Gadegaard. Herning 1990. 167 sider. (Udgivet i forbindelse med Paul Gadegaards 70 års fødselsdag og Herning Kunstmuseums 25 års jubilæum). Sandfeldt, Gunnar: ”A. K. Jensen. 1845-1890. Skaberen af Hernings første avis”. Hardsyssels Årbog 1977, side 5-35. Sankt Johanneslogen Hardia. Festskrift i anledning af logens 25 års jubilæum 31. oktober 2002. Herning 2002. 45 sider. Schade, Virtus: ”Man går hjem gennem en skulptur”. Boligen nr. 2 1973. Side 98-101. (Om Gullestrup) Schinkel Stamp, Henrik: Retten er sat i Hammerum Herred. En beretning om Herning rets historie. Herning 1990. 194 sider. Schreiber: 50 års fodboldkavalkade. Herning Fremad, Herning 1968. 39 sider. Schreiber: Herning Ishockeyklub i 25 år. Herning 1972. 39 sider. Sct. Johannes Kirke og Sogn. I anledning af kirkens færdiggørelse. Herning 1977. 27 sider. Selvevalueringsrapport fra Handels- & Ingeniørhøjskolen i Herning. Evalueringscenteret, København 1996. 60 sider. Shannon, Lene: ”En jysk sejtrækker er kommet for at blive”. Bogmarkedet nr. 16/17 1997. Side 14-16. (Om forlaget Ca’Luna) Siggaard, Jens: ”Kvindedragten i ældre tid”. Hardsyssels årbog 1964. Side 61-66. Simonsen, Kirsten og Christian Wichmann Matthiessen: ”Bycentres afgrænsning”. Geografisk tidsskrift bd. 70 1971. Side 178-190. (Om servicecentre) Sinding, Michael: Busserne fra Herning. J. Ørum-Petersens Karosserifabriks busproduktion 1924-1981. Taastrup 2004. 100 sider. Skattelisten for Herning. Herning u.å.- (Fortsættes fra 1919 som Skattebogen og senere med andre titler (vejvisere)) Skattelisterne for landkommunerne i Hammerum herred samt Vorgod kommune. Herning 1930-. Skattetabel. Herning 1983-. Skautrup, Peter: Hørt og husket. Herning 1979. 137 sider. Skautrup, Peter: ”Museumsförständer, dr. phil. H. P. Hansen, Herning in memoriam”. Sprog og kultur bd. 22 1962. Side 97-104. Skautrup, Peter og Axel Steensberg: Festskrift til museumsforstander H. P. Hansen, Herning, på 70-årsdagen den 2. oktober 1949. Herning 1949. 406 sider. Skodshøj, Har.: ”Byjubilæum i Herning”. Hedeselskabets tidsskrift 1963. Side 87-92. Skodshøj, Har.: ”Det nye Herning”. Hedeselskabets tidsskrift 1970. Side 133-143. (Om lokal planlægning) Skoleefterretninger. Herning Gymnasium 1930-1972. Skoleefterretninger. Herning Højere Almen Skole 1924-1929.


Skoleplan for Herning Gymnasium. Herning 1950. 8 sider. Skoleplan for Herning kommunale Folkeskole. Herning Byråd, Herning 1921. 4 sider. Skoleplan for Hernings købstadsordnede skoler. Hernings skolekommission, Herning 1956. Skov, Aage: Herning Kommunes vandforsyning gennem 75 år. 1907-1982. Herning 1982. 51 sider. Skov, Aage: ”Herning kommunes Vandforsyning gennem 75 år – 1907-82”. Vandteknik nr. 1 1983. Side 18-22. Skov Nielsen, Niels Chr.: Smukke veje – Herning-Bording. Vejdirektoratet, København 1994. 26 sider. Skriver, Poul Erik: ”Et museum udvider”. Arkitektur DK nr. 8 1993. Side 336-344. (Om udvidelsen af Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum) Skriver, Poul Erik: ”Hammerum Herreds Spare- og Lånekasse”. Arkitektur 1965. Side 89-94. Smed, P.: Herning Elværk 1908-1958. Herning 1958. 46 sider. ”Smyrnakirken i Herning”. Tegl nr. 4 1978. Side 249-252. Snejbjerg Mejeri 1887-1937. Herning 1937. 23 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Snejbjerg Mejeri gennem 50 Aar. Herning 1937. 23 sider. Snejbjerg Skytte-, Gymnastik og Idrætsforening – gennem 125 år. 2004. 62 sider. Social- og sundhedsplaner. Herning kommune, Herning 1979-. Sogneanalyse – Skt. Johannes Sogn, 1998. København 1998. 23 sider. ”Som Herning så ud for 100 år siden”. Herning-bogen 1982. Sommer, Kristian: Herning Kirke. Herning 1981. 6 sider. Sommer, Kristian: ”Troels Gravesen. Hosekræmmeren, som banede vejen for tekstilindustrien i Midtjylland”. Herningbogen 1983. Side 39-64. Specialundervisningscentret i Herning 25 år, 1961-1986. Herning 1986. 42 sider. Stahl, Børge: Rapport om PFP = Det socialpsykiatriske praksisforskningsprojekt 1966-68 fra Montebello Dag- og Nathospital i Gentofte, Rigshospitalets psykiatriske afdeling O, Psykiatrisk afdeling, Centralsygehuset i Herning. København 1976. 215 sider. Stampe, Johs.: Herning Købstad Aar 1913. Herning 1913. 72 sider. Stampe, Johs.: Jubilæumsskrift for Herning Haandværkerforening 1876-1926. Herning 1925. 55 sider. Stampe, Johs. og Søren Madsen: Jubilæumsskrift for Herning Haandværkerforening. 1876-1951. Herning 1951. 98 sider. Starcke, Jørgen: ”Herning Tricotage Museum”. Tidsskrift for textilteknik 1962. Side 28-30. Stavnstrup, A., Christian Kjær og Mariane Nielsen: Hammerum Herreds Spare- og Laanekasse i Herning. København 1918. 69 sider. Stavnstrup, P.: Herningsholms Historie. Træk af Landbrugets Udvikling i Hammerum Herred. Herning 1917. 205 sider.


Steen, Bjarne: Herning FDF/FPF 75 års jubilæumsavis. Herning Folkeblad, Herning 1992. 32 sider. Steen, Bjarne: 99 år med Herning Handelsskole. Herning Handelsskole, Herning 1991. 20 sider. Steen, Bo: ”Damgård. En bebyggelse fra sen førromersk jernalder ved Tjørring”. FRAM 1997. Side 57-62. Steensberg, Axel: Herningsholm. En befæstet renæssancegårds bevaring og restaurering. Herning 1980. 23 sider. (Se også grundplaner i Hardsyssels Årbog 1978 og 1980.) Steensberg, Axel: Herningsholm og hosebinderne. Fra herregård til Blichermuseum. Herning 1982. 229 sider. Steensberg, Axel: Herremændene på Herningholm. Ridderliv og studeavl. Herning 1975. 203 sider. Stopinterviewanalyse. Vejdirektoratet 1974-. Storgaard Pedersen, P.: ”Degnenes økonomiske tilstand i Hammerum herred for omtrent 200 år siden”. Hardsyssels Årbog 1907, side 52-58. Storgaard Pedersen, P.: ”En lærebogsstrid i Hammerum herred”. Hardsyssels Årbog 1911, side 25-36. (Erik Pontoppidans lærebog ”sandhed til Gudfrygtighed”) Strategi og handlingsplan, lokal Agenda 21, Herning Kommune. Herning Kommune, Herning 2004. 20 sider. Strømberg, Ulla: “Herning Torv”. Landskab nr. 1 1997. Side 12-17. Strömberg, Ulla: “The New Herning Spuare”. Robert Schäfer (et. al.): Landscape Architechture in Scandinavia. Projects from Denmark, Sweden, Norway, Finland and Iceland. München 2002. Støttrup, Anna: ”Fra kongens skatkammer: - Brudstykker af billedsamtaler”. Billedpædagogisk tidsskrift, nr. 4 2004. Side 20-21. (Om et forløb på Lundgårdskolen om temaer i billedkunsten) Sulkjær, Johan C.: ”Om vejvæsen i Hammerum herred 1773-1843”. Hardsyssels Årbog 1934, side 119-138. Sulkjær, Johan C.: Snejbjerg Sogn. Herning 1925. 2 bind, i alt 271 sider. Sundhedsvedtægt for Gjellerup Kommune under Ringkøbing Amt. Ikast 1932. 20 sider. Sundhedsvedtægt for Herning Købstad. 1917, 1931, 1949 og 1953. 29, 108, 80 og 79 sider. Syerskernes Fagforening Herning 1929-1964. Herning 1964. 32 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Syerskernes Fagforening Herning 1929-1969. Herning 1969. 12 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Syerskernes Fagforening Herning 1929-1979. Herning 1979. 12 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Søby, N. C.: ”Bidrag til Rind kirkes historie”. Hardsyssel Årbog 1964, s. 126-167. (Også skolehistorie). Søby, N. C.: ”En bortførelse i Rind sogn, Hammerum herred, anno 1694”. Hardsyssels Årbog 1957, side 147-150. Søby, N. C.: ”En lærers skæbne. Jacob Ølholm Nielsen, Kollund”. Hardsyssels Årbog 1959, side 139-145. (Omhandler krigen 1848-1850). Søby, N. C.: ”En uløst gåde. Med tilføjelse af Alfred Kaae. Soldat i treårskrigen Peder Christiansen, Nør Vejen”. Hardsyssels Årbog 1962, side 101-108. Søby, N. C.: ”Mindetavle over 6 faldne soldater i Rind kirke, Hammerum herred”. Hardsyssels Årbog 1972, side 23-35.


Søby, N. C.: ”Thomas Nielsen - lærer, redaktør og politiker”. Hardsyssels Årbog 1972, side 37-53. (Redaktør og bladudgiver, Herning Folkeblad, Birk skole, Realskolen i Herning) Søholm, Ejgil: Angli gjorde det. Aage Damgaard og kunsten. København 1992. 170 sider. Sømod, Jørgen: Poletter & nødpenge fra Herning. Herning Møntsamlerforening, Herning 1997. 31 sider. Sønderby, Evald: ”Købmanden så mulighederne i Herning”. Herning-bogen 2001, side 56-70. Søndergade – der, hvor byen begyndte. Kolorittens lokalhistorie-gruppe, Herning 2004. 132 sider. Sønderup, Jens: En religiøs vækkelse og dens udvikling gennem et århundrede. Herning 1970. 67 sider. Tang Kristensen, Evald: Gjellerup Sogns Degnehistorie samt en lille Fremstilling af Skolevæsenets Udvikling der. Vejle 1917. 88 sider. Tang Kristensen, Evald: Nissen på Herningholm. Herning 1981. 4 sider. Tang Kristensen, Evald: Ti år i Gjellerup. Erindringer fra Gjellerup 1866-1876. Herning 1984. 65 sider. Terkelsen, Frede: Valgmenighedspræst Enevold Terkelsen, Herning. Bidrag til midtjysk menighedslivs historie. Odense 1944. 180 sider. Terkelsen, Johannes: En vej til højskolen. Erindringer. 1975. 150 sider. ”Tertiæroverfladens Højdekurver 10-70 m. o. H. i Egnen omkring Videbæk, Herning og Brande”. Geografisk Tidsskrift nr. 44, side 110. Thastum, Line: Herning miljø guide. Grønne indkøb, service, råd og aktiviteter for hele familien. Herning Kommune, Herning 2001. 43 sider. Therkildsen, Børge: Eventyret i Tjørring. Tjørring 1982. 71 sider. (Udgivet i anledningen af Micha Trikotages 50 års jubilæum) Therkildsen, Børge: Madkulør og farvebånd. Erindringer. Herning 1996. 134 sider. Therkildsen, Børge: ”Sandalmageren Nis Petersen af Herning”. Herning-bogen 1997. Side 40-54. Therkildsen, Børge: Sandalmageren Nis Petersen af Herning. Vagabonden der skrev en succesroman. Fredericia 1998. 84 sider. Therkildsen, I. M.: ”100 Aars Trosliv i Hammerum Herred”. Indre Missions tidende 1945. Side 5-6, 13-14, 21-23. Therkildsen, I. M.: ”Kræ’ Idom, Hammerum Herreds Vækker”. Indre Missions tidende 1948. Side 42-44. Therkildsen, I. M.: ”Missionsskolen i Herning”. Indre Missions tidende 1951. Side 202-203, 214-216. Therkildsen, I. M.: ”Åndelige spændingstider”. Indre Missions tidende 1950. Side 414-416, 426-428. Therkildsen, I. M. og Edith Busck: Herning Bibliotek. 1903-1953. 1954. 64 sider. Therkildsen, J. M.: ”Et 50 Aars Minde. Vækkelsen i Herning i 1897”. Indre Missions tidende 1947. Side 90-91. Thirup, Viggo: Brudstykker af en diabetikers dagbog. Minder, mennesker og meninger fra et liv med sukkersyge i 60 år. Herning 1994. 320 sider. Thomsen, Hans: ”Da toget kom”. Egnsbogen Bording/Engesvang/Ikast 2001. Side 39-53. (Om Silkeborg-Herning banens 125 år)


Thomsen, Thomas: Barnemordet i Herning. En snes skillingsviser fra Vestjylland. Højbjerg 2001. 140 sider. Thorhauge, Jens et.al.: Festskrift til Henning Gimbel. Aalborg 1996. 71 sider. (Om Herning Centralbibliotek) Thorø Nielsen A/S. Frijsenborgvej 3, Herning. 40 år 1985. Herning 1985. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Thyrring, Ulla: ”Bruden var i sort”. FRAM 1993. Side 94-100. Thyrring, Ulla: ”Eet hus – mange huse”. FRAM 1990. Side 98-112. Thyrring, Ulla: Eet hus - mange huse. Fra hakkelsesskæreri til hosebinderlaug. Herning 1991. 16 sider. Thyrring, Ulla: ”Et håndvæveri til Textilforum”. FRAM 1995. Side 36-39. Thyrring, Ulla: ”Fra hedebonde til hightech”. Byplan nr. 6 1997. Side 261-268. Thyrring, Ulla: ”Herning Museum, dets samlinger og virksomhed”. FRAM 1986. Side 110-117. Thyrring, Ulla: ”I forhallen er fortiden til salg. Et oplæg om forretning og formidling”. FRAM 1984. Side 29-34. Thyrring, Ulla: ”Jens Nielsens Bondegård”. FRAM 1991. Side 64-70. Thyrring, Ulla: ”Jensen & Stampe. En fabrik under forvandling”. Folk og kultur 1974. Side 55-66. Thyrring, Ulla: ”Kloge folk i Herning. Eller da skillingsvisen blev til virkelighed”. Else Marie Kofod og Eske K. Mathiesen (red.): Traditioner er mange ting. Festskrift til Iørn Piø på halvfjerdsårsdagen den 24. august 1997. Foreningen Danmarks Folkeminder, København 1997. Thyrring, Ulla: ”Maskiner på museum”. Arv og eje 1976. Side 93-100. (Om tekstilindustri) Thyrring, Ulla: ”Nyt liv i gammel fabrik”. FRAM 2000. Side 52-62. (Om Herning Klædefabrik) Thyrring, Ulla: ”Tekstilindustrien på Herning-egnen indtil 1930’erne”. Flemming Just (red.): Vestjyllands udviklingshistorie ca. 1750-1914. En arbejdsrapport. Esbjerg 1984. 204 sider. Thyrring, Ulla: ”Textilforum i Herning Klædefabrik”. Danske museer nr. 2/3 1996. Side 8-10. Thyrring, Ulla: Årstalsliste for Herning. Herning 1980. 31 sider. (Findes på Herning Lokalhistoriske Arkiv) Thyrring, Ulla og Carl Otto Dethlefsen: ”Trikotagemuseet i Herning”. Teknisk tidsskrift for textil og beklædning nr. 5 1975. Side 6-7. Thyrring, Ulla, Hans Rostholm og Søren Toftgaard Poulsen: Fortællinger og billeder fra Herning Museum. Herning 1993. 84 sider. Thyrring, Ulla, Maria Rytter og Jørn Otto Hansen (red.): Skynd dig, kom! Om føje år… Heden i dansk kunst og kultur. Herning 1982. 47 sider. Thyrring, Ulla og Poul Kristensen: Et Blichermuseum på Herningholm. 1973. 7 sider. Thøgersen, John og Folke Ölander: Borgernes holdninger og adfærd på affalds- og genanvendelsesområdet før og efter indførslen af et nyt renovationssystem i Herning Kommune. Handelshøjskolen i Århus, Århus 2000. 20 sider. ”Til Storemarked i 1890. Reportage i Herning Folkeblad 30.8.1890”. Herning-bogen 1992. Tilsynsberetning. Teknisk forvaltning, Herning kommune, Herning 1996-.


Tjørnehøj, Inger, Frode Vanggaard og Peter Aagaard: Alternativ begynderundervisning – og hvad så? 4. c. og 4. d. 1976/77. Brændgårdskolen, Herning 1977. 42 sider. Toftgaard Poulsen, Søren: 5 oplevelsesrige ture i det midtjyske landskab. Foreningen for Egnskarakteristisk Turisme i Herning, Herning 1991. 167 sider. Toftgaard Poulsen, Søren: ”Herning Museums bondegård. – Før og efter branden i 1985”. FRAM 1985. Side 78-92. Toftgaard Poulsen, Søren: ”I rakkernes fodspor”. H. P. Hansen: Jyske skøjere og rakkere. Herning 1992. 2. udg. 128 sider. Toftgaard Poulsen, Søren: ”På naturvandring i Bølling Sø”. Journalen nr. 5 1996, side 9-15. Toftgaard Poulsen, Søren: ”Tyske vægmalerier. Graffiti i kælderrummet Vestergade 82 i Herning”. FRAM 1994. Side 112-117. Tolstrup, Lisbeth: Elia: Herning Kunstmuseum, Herning 1991. 15 sider. Tortzen, Niels Jørgen: Da maskiner afløste hosepindene. De danske tekstilerhverv, 1965. 24 sider. Tortzen, Niels Jørgen: ”Købstaden Herning”. Ingeniør- og bygningsvæsen 1965. Side 81-88. Tortzen, Niels Jørgen: På opdagelse i en Blicher-samling. Blicherstuen på Herning Museum. Herning 1967. 31 sider. Trafik og miljø. Venlig trafik på sikre og smukke veje. Handlingsplan. Herning Kommune, Herning 1996. 43 sider. Trafikanalyse. Herning-Viborg radialen, 30. april 1975. Vejdirektoratet, Herning 1976. 36 sider. Trafikken i Herning. Vedbæk 1963. 10 sider. Trafiksaneringsplan for Hammerum by. Vejdirektoratet, København 1983. 39 sider. Trafiksikkerhedsplan. Herning Kommune, Herning 2003. 45 sider. Trikotage-museet i Herning. Indviet den 12. august 1960. Herning 1960. 24 sider. Trivselsrapport. En undersøgelse af trivselen blandt elever på Herning Gymnasium og HF-Kursus foretaget i efteråret 1976. Herning Gymnasium og HF-Kursus, Herning 1976. 25 sider. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Aftægtsfolk”. Hardsyssels Årbog 1914, side 136-139. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Avlsredskaber. Høslet og høst”. Hardsyssels Årbog 1914, side 58-77. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Bagning”. Hardsyssels Årbog 1914, side 97-99. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Beboelseslejligheden”. Hardsyssels Årbog 1914, side 9-25. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Bjærgning af ildebrændsel”. Hardsyssels Årbog 1914, side 77-81. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Bryllupper. Barselsfærd og børn. Jordefærd”. Hardsyssels Årbog 1914, side 122-132 og 139-142.


Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Det religiøse åndsliv”. Hardsyssels Årbog 1914, side 150-156. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Hjælpsomhed mod trængende. Hjælpsomhed mellem ligestillede”. Hardsyssels Årbog 1914, side 105-114. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Husdyrenes røgt. Handel med husdyr.” Hardsyssels Årbog 1914, side 30-43. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Husenes bygningsmåde”. Hardsyssels Årbog 1914, side 25-28. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Husflid, fremstilling af uld- og lærredsvarer. Bindestuer”. Hardsyssels Årbog 1914, side 88-94. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Jordemødre. Lægevæsenet”. Hardsyssels Årbog 1914, side 156-164. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Julemærker. Om vejrspådomme. Troen på det overnaturlige”. Hardsyssels Årbog 1914, side 52-58 og 142-150. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Maltgøring og ølbrygning”. Hardsyssels Årbog 1914, side 99-105. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Mandlig husflid”. Hardsyssel Årbog 1914, side 82-88. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Markeder”. Hardsyssels Årbog 1914, side 43-47. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Selskabslivet, julegilderne”. Hardsyssels Årbog 1914, side 119-121. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Pottemageriet”. Hardsyssels Årbog 1914, side 96-97. Trøstrup, J. A., Jørgen Jacobsen, Ole Andersen og Lauritz Olesen: ”Gamle minder fra Hammerum herred. Udhusenes indretning og brug”. Hardsyssels Årbog 1914, side 28-29. Turistguide Herning. Herning Turistforening u.å. Tuxen, Poul: ”Torvet i stationsbyen”. Nyt fra stationsbyen nr. 12 1987. Side 3-41. Tøttrup, P. F.: ”Både økonomi og æstetik indgik i samarbejdet mellem Herning og Hedeselskabet”. Hedeselskabets tidsskrift nr. 2 1982. Side 26-28. Udnævnelse af Mads Eg Damgaard til æresborger i Herning Kommune 28. september 1988. Herning Kommune, Herning 1988. 6 sider. Understrup, Konrad: Af Bindestuens Saga. Et jubilæumsskrift. Danmarks Garn- og Trikotagehandlerforening, Aarhus 1918. 127 sider. Understrup, Konrad: ”Af Herning sogns historie”. Herning-bogen 1986. Side 1-89. Undersøgelse af borgernes informationsbehov samt kendskab og indstilling til kommunens service. Gallup Markedsanalyse, Hellerup 1986. 85 sider. (Om Herning) Undersøgelse af skoleveje i Herning kommune. Herning Kommune, Herning 1983. 137 sider.


Undersøgelse af serviceniveauet i spæd/småbørnssundhedsplejen i Herning Kommune, sammenlignet med et antal udvalgte kommuner. Herning Kommune, Herning 1992. 20 sider. Undersøgelsen i Herning vedrørende ungdommens uddannelsesmuligheder. Ungdomskommissionen, Herning 1959. 42 sider. Undervisningsbilleder. Et møde med Leonardo da Vinci og Børneskolen Bifrost. Vejle 2000. 223 sider. Undervisningsplan for Gullestrup Skole. 1932. 8 sider. Undervisningsplan for Herning Folkeskole. Herning Byråd, Herning 1921. 29 sider. Undervisningsplan for Herning kommunale Skole, Folkeskolen. Herning Sogneraad, Herning 1910. 23 sider. Undervisningsplan for Herning Kommunes købstadsforordnede Folkeskoler. Herning Byraad, Herning 1942. 31 sider. Undervisningsplan for Herning købstads skolevæsen. Herning kommune, Herning 1963. 78 sider. Undervisningsplan for Herning Landskole. Herning Landskole, Herning 1922. 12 sider. Unge skoleelevers fritidsvaner. Rapport over undersøgelse af fritidsvaner hos unge skoleelever i Herning. Herning Seminarium, Herning 1969. 24 sider. Ungskuets Billedhæfte. Herning 1946. 16 sider. Valeur, T. W.: Herning fra 1852-1888. Herning 1952, nyt optryk. 84 sider. Valeur, T. W. og Ib Hjaltason: Herning fra 1852-1888. Aarhus 1888. 40 sider. Vedtægt for Brandvæsenet i Herning Købstad. Herning Købstadskommune, Herning 1928. 6 sider. Vedtægt for Herning købstadskommunes styrelse. Herning 1913-. Vedtægter for Herning Museum. Herning 1964. 4 sider. Vedtægter og arbejdsplan for Herning Bibliotek. Herning 1950. 4 sider. Vejby, Hans-Chr.: ”Herning-byplanen og dens muligheder i fremtiden” Byggeforum nr. 10 1982. Side 7-9. Vejen Larsen, J.: ”Jyske spillemandshistorier”. Hardsyssels Årbog 1974, side 105-111. (Bl.a. om Gjelleruplund Marked) Velkommen til Herning Gymnasium. 1979-. Velkommen til Herning kommune. Herning 1957-. Vendelbo Rahbek, Kr.: Østen om missionshuset. Et bidrag til vækkelsernes historie. 1957. 112 sider. Venstresocialisterne i Herning. VS i Herning, Herning 1986. 7 sider. Vest for vejen. Miljøundervisning i Herning kommunes skoler. Herning Kommunale Skolevæsen, Herning 1987. 97 sider. Vestergaard, Anette: Grøn uge 97. 28. april – 4. maj. Miljøet i centrum Videbæk, Herning, Ikast & Silkeborg. Herning Kommune, Herning 1997. 16 sider. (Tilsvarende udgivelse i 1999) Vestergaard, Anker: To firkløvere. Et gyldent snit i Gjellerups kirkehistorie. Herning 1980. 93 sider.


Vestergaard, Frank: ”Enfamiliesfus i Herning”. Arkitektur DK nr. 3 1974. Side 112-116. Vestergaard, Henry: Gjellerup kirke 825 år. Gjellerup Sogns Menighedsråd, Gjellerup 1965. 14 sider. Vestergaard, Oluf: ”Røverbander på Herningegnen under besættelsen”. Hardsyssels Årbog 1978, side 31-35. Vestervangskolen 1882-1957. Fra sognets mindste til byens største skole. 1957. 47 sider. Vi tog del i debatten. Kommuneplanlægningen i Herning kommune. Herning kommune, Herning 1982. 163 sider. Vik, Vidar: ”De som elsker sannheten. En jysk vekkelse, Bett med norske øyne”. Viborg Stifts årbog 1973. Side 11-20. Vindmølleplanlægning i Herning kommune. Herning kommune, Herning 1994. 27 sider. Weir, Donald: Textilindustriens udvikling og betydning for Hammerum herred. Aalborg 1973. 33 sider. Westh, Th. Claudi: 12 Aars Højmosekultur paa Mosestationen Pontoppidan i Knud Mose ved Herning. Hedeselskabet, Aarhus 1907. 27 sider. Wichmann, Jørgen: Optikfirmaet W. Østergaard, Herning, gennem 100 år. 1975. 12 sider. Wiig Hansen, Svend: Pietas. Centralsygehuset i Herning, Herning 1976. 5 sider. Vingborg, Jørgen: ”Kirkebyggeri i Hammerum herred”. Kirkehistoriske samlinger 1992. Side 227-250. Winther Olesen, Martin: ”Toftgård, en landsby fra årene omkring år 400. Den første under motorvejen”. FRAM 1998. Side 117-131. Winther Olesen, Martin: ”Tre smedier fra Snejbjerg”. FRAM 2000. Side 23-36. Yde, Chr.: ”De gamle huse fortæller”. Jul i Herning 1929. Side 4-7. Zacho, Helle: Projekt Grøn Kommune – kommunerapport Herning. Herning Kommune, Herning 1992. 72 sider. Æ binderi. Steen Blicher Distrikt. Gilderne i Bjerringbro, Herning , Ikast, Karup, Kjellerup, Silkeborg og Viborg. (Tidsskrift). Ørum Jørgensen, John (red.): Gjellerup kirke 1140-1990. Gjellerup 1990. 88 sider. Østergaard, Jørgen: ”Nå, det tøws do!”. Benny Boysen (red.): Vestjylland – sådan set. Struer 1985. (Redaktør på Landsbladet) Østergaard, Jørgen: ”Ungskue i landsbyen”. Hardsyssels Årbog 1993, side 5-14. Aagaard Andersen: ”Om at omgive sig med billedkunst”. Mobilia nr. 98, Snekkersten 1963. Aagaard Andersen: ”Om at skabe et milieu”. Mobilia nr. 98, Snekkersten 1963. Årbog. Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, Herning. ”Årets by 2003 Herning”. Særtryk af Morgenavisen Jyllandsposten august 2003. 4 sider. Årsberetning. Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Centralsygehus. Årsberetning. Det kulturelle samråd. Herning 1987-. Årsberetning. Erhvervsrådet Herning-Ikast-Brande. 2000-.


Årsberetning. Green City Denmark 1995-. Årsberetning. Herning Handelsskole. Årsberetning. Herning Kommune. 1989-. Årsberetning. Herning Museum. Årsberetning. Landsjagtforeningen af 1923. Herning Afdeling. Herning 1987-. Årsberetning. Specialarbejderskolen i Herning 1965-. Årsberetning. Sundhedsplejen i Herning. 1983-. Årsberetning. Told- og Skatteregion Herning. Årsberetning og regnskab. Herning Kommunale Værker, Herning 1994-. Årsbudget. Herning Kommune 1977-. Årsregnskab. Herning Kommune 1977-. Årsskrift for Boldklubben Fremad. Herning 1986-. Årsskrift. Hammerum Fri- og Efterskole. 1960-. Årsskrift. Hammerum Landbrugsskole og Husholdningsskole. 1954-. Årsskrift. Herning Gymnasium. 1988-. Årsskrift. Herning Højskole. 1963-1999. Årsskrift. Herning Seminarium. 1965-. Årsskrift. Midtjyllands Kristne Friskole.

Bibliografi over Herning  

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning  

Bibliografi over Herning

Advertisement